MUsTarinda Keynes 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUsTarinda Keynes 2013"

Transkriptio

1 Mustar inda Keynes 2013

2 sisältö Päätoimittajalta 4 Keynesin käsitys hyvästä elämästä ja yhteiskunnasta Teppo Eskelinen 11 Vaihtokaupasta rahatalouteen Lauri Holappa 20 Bloomsburyn Maynard Keynes Craufurd Goodwin 23 Hyvän elämän politiikka niukkojen resurssien maailmassa Paavo Järvensivu 31 Kun raha ei riitä antti majava 40 Harmaantuva maalaiskirjailija muistelee: Kestävän kehityksen silminnäkijänä HEIKKI TURUNEN 43 Väistyykö kapitalistinen realismi? Mark Fisherin haastattelu 54 Mustarinda 2013 Talouselämä Mustarinda Paljakantie Hyrynsalmi > available in English online PÄÄTOIMITTAJA Paavo Järvensivu TOIMITTAJA Antti Majava ULKOASU Pauliina Leikas KANSI Etukansi: Laura Wesamaa: 'Halko', kipsi, tempera, puu Takakansi: Alma Heikkilä: ' ', lasku, muste kankaalle, cm, 2011 JULKAISIJA Mustarinda-seura ry PAINOS kappaletta PAINO Juvenes Print, Tampere ISSN-L ISSN (print) ISSN (online)

3 Päätoimittajalta P o l i i t i k o t j a m e d i a tarjoavat epätoivoa monessa muodossa. Kulman takana odottaa milloin eläkepommi, milloin julkisen velan syöksykierre. Emme ole tarpeeksi kilpailukykyisiä, meidän on tultava tehokkaammiksi. Taustavireen tälle epätoivolle muodostaa yhä paheneva ympäristökriisi jota emme muiden ongelmien täyttäessä mielen ja palstatilan kykene oikein edes ottamaan ajattelun kohteeksi. Talouden kieli on vallannut kollektiivisen mielikuvituksen, ja talousteorian abstraktiot, kuten kilpailukyky ja talouskasvu, ovat ottaneet paikan kansakuntien ylimpinä tavoitteina. Paradoksaalisesti yhteiskunnan toiminta on samaan aikaan muuttunut yhä epätaloudellisemmaksi, jos miellämme taloudellisuuden resurssien järkeväksi käytöksi. Yhteiskuntaa ohjaavat kaksi suurta, erilleen ajautunutta tarinaa: yhtäältä on kasvatettava kulutusta ja toisaalta pienennettävä luonnonjärjestelmiin kohdistuvaa kuormitusta. Vallitseva taloudellis-poliittinen kehys ei toimi paikoin yltäkylläisessä mutta niukkeneviin resursseihin totuttelevassa maailmassa. Se avaa näkymän, joka on synkkä, kapea ja tarkentumaton. Jotta voimme edes teoriassa nähdä tulevaisuudessa jotakin tavoiteltavaa, ei vain välteltävää, yhteiskunta on kehystettävä uudestaan. Kyse ei ole silmänkääntötempusta vaan sellaisten teorioiden valinnasta, jotka kestävät sekä eletyn elämän että ympäristötieteellisten tulosten tarkastelun. John Maynard Keynes ( ) oli brittiläinen moraalifilosofi ja taloustieteilijä. Nykykatsannossa hänen tutkimuksensa oli vahvasti poikkitieteellistä. Lisäksi hän eli läheisessä suhteessa taiteisiin. Hänen näkemyksensä taloudesta ja yhteiskunnasta ovat edelleen uskottavia myös muiden kuin talouden tutkijoiden parissa, mikä kertoo onnistuneesta pyrkimyksestä perustella ja rakentaa teorioita monista eri lähtökohdista. Kun ortodoksisen taloustieteen ihminen on kaikkitietävä ja erehtymätön optimoija, Keynesin ihminen elää perustavanlaatuisessa epävarmuudessa tulevasta. Vaikka ihmisiä kuinka ahdettaisiin koneenomaisesti pääomaa kerryttävän huippusuorittajan muottiin, valtaosin ihmisyys koostuu aivan toisen- laisista aineksista. Politiikassa on otettava huomioon, että taloudellisessakin toiminnassa ihmiset ovat kulttuurisia olentoja ja nojaavat kalkyloivan järjen sijasta pikemminkin tottumuksiin ja esteettisiin arvioihin. Keynes myös kannusti valtioita luopumaan rahan ankkuroinnista kultakantaan. Lopullisesti näin tehtiin 1970-luvulla, mutta vallitseva taloudellis-poliittinen kehys ei ole ollut valmis hyväksymään tämän päätöksen ilmeisiä seurauksia. Ei nimittäin ole huomioitu, että kullan määrän asettamat rajoitukset julkisten palveluiden rahoitukselle poistuivat modernin rahan myötä. Muutoksen avaamia rahoitusmahdollisuuksia ei ole osattu hyödyntää. Kenties tärkeintä on silti Keynesin ja hänen työtään jatkaneiden jälkikeynesiläisten kyky nähdä talouden tuolle puolen. Kulttuuri ei ole taloutta vaan talous kulttuuria varten. Keynesin avulla on mahdollista nähdä tulevaisuudessa jotakin positiivista. Kasvukriitikoiden sanoma kasvutavoitteeseen liittyvistä valtavista ekologisista, kulttuurisista ja sosiaalisista ongelmista on koettu pääosin oikeaan osuvaksi mutta voimaltaan negatiiviseksi. Keynesiläisestä kehyksestä käsin nämä ongelmat voidaan ottaa vakavasti ja samalla muodostaa tulevaisuudenkuva, jossa markkinataloutta rajataan ja ohjataan poliittisin päätöksin ja jossa työtehtävät ja elämäntavat ovat nykyistä mielekkäämpiä ja monimuotoisempia. Pohjoisilla hyvinvointivaltioilla on vielä mahdollisuus valmistautua vähentyvän energian ja materian käytön aikakauteen, joka seuraa pari sataa vuotta kestänyttä fossiilikapitalismia. Poliittiset ristiriidat eivät tietysti katoa mihinkään, mutta ainakin voimme käydä monitahoisia keskusteluja hyvästä elämästä ja luonnon läsnäolosta sen sijaan, että uuvuttaisimme itsemme kapean ymmärryksen talousteoreettisessa käsiteverkostossa, joka vain harvoin viittaa muuhun kuin itseensä. d d d Tämän numeron avaa Teppo Eskelisen kirjoitus Keynesistä, ei taloustieteilijänä vaan filosofina ja utooppisena ajattelijana. Artikkeli luo pohjan yhteiskunnassa tapahtuvan ei-taloudellisen toiminnan hahmottamiseen. Jälkikeynesiläistä tutkimusta Mustarinda d 1

4 "El Pais Rehn julistautuu keynesiläiseksi [EU:n talouskomissaari Olli] Rehnin kääntymys ei vakuuta ekonomisteja. Euroopassa on tyypillisesti kahdenlaisia keynesiläisiä: heitä, jotka eivät ole lukeneet Keynesiä, ja heitä, jotka eivät ole ymmärtäneet mitään mitä Keynes kirjoitti. En tiedä kumpaan kategoriaan Rehn kuuluu, mutta ehdottomasti jompaan kumpaan, Eurointelligencen johtaja Wolfgang Münchau lataa. Suomessa vahvasti edistänyt Lauri Holappa puolestaan selvittää miten keynesiläinen talousteoria kumoaa ortodoksisen talousteorian tunnetuksi tekemän talouden logiikan, johon kuuluu jatkuva tehostaminen ja kurjistaminen. Julkaisemme myös professori Craufurd Goodwinin vuonna 2009 pitämän puheen Keynesin taiteilijoiden parissa viettämän ajan vaikutuksista hänen talousteoreettiseen ajatteluunsa. Näiden artikkelien jälkeen Paavo Järvensivu tarkastelee keynesiläistä ajattelua kasvukriittisestä näkökulmasta ja esittää minkälaisia poliittisia mahdollisuuksia se tarjoaa matkalla niukkojen resurssien maailmaan. Antti Majava täydentää teoreettisesti suuntautuneita tekstejä nykyhistoriallisilla kuvauksilla huvittelukeskuksen ja mielisairaalan kehityksestä vääristyneen talouslogiikan ohjaamina. Heikki Turunen taas muistelee todistamaansa 50-luvun maalais-suomea, jota voidaan syystä kutsua esikapitalistiseksi. Vaikka aika kultainen ei koskaan palaa, voinemme ottaa tekstistä jotakin mukaan myös fossiilikapitalismin jälkeiselle ajalle. Erinomaisen Capitalist Realism -esseen vuonna 2008 kirjoittanut Mark Fisher kuvaa haastattelussa brittiyhteiskunnan kulttuurista kehitystä viimeisen viiden vuoden aikana. Suomen tulevaisuutta onkin hedelmällistä pohtia nimenomaan suhteessa Britanniaan, yhteen uusliberalistisen maailmankuvan kehdoista ja paikkaan, jossa maailmantalouden virtaukset nousevat pintaan usein ensimmäisenä. Numeron päättää kesällä järjestetyn Mustarinda 2013 Talouselämä -näyttelyn esittely, joka osaltaan nivoo numeron teksti- ja kuva-aineistoa yhteen. d d d Lehteä julkaisevan Mustarinda-seuran vuosi on ollut vilkas. Perustoiminnan ovat jälleen muodostaneet kriittinen taide ja yhteiskuntatutkimus, vuosittaisen näyttelyn ja erilaisten tapahtumien järjestäminen sekä taiteilijoille ja tutkijoille tarkoitetun residenssitoiminnan ylläpitäminen Mustarinda-talolla, Paljakan ikimetsän laidalla Hyrynsalmella. Vuoden aikana talon energiajärjestelmä on suunniteltu uusiksi: tavoitteena on muokata siitä omavarainen ja saasteeton. Samalla uudistetaan energian tuotantoon ja kulutukseen liittyviä käytäntöjä talossa ja sitä ympäröivässä yhteisössä. Kesän aikana käynnistyi lisäksi HIAP:n (Helsinki International Artist-in-Residence Program) organisoima, EU-rahoitteinen Frontiers in Retreat -projekti, jossa ekologisia kysymyksiä käsitellään nykytaiteen keinoin. Viisivuotisen projektin aikana kansain - väliset taiteilijat työskentelevät valituissa residensseissä ympäri Eurooppaa. Suomessa residenssiverkostoon kuuluu HIAP:n lisäksi Mustarinda. Mustarinda kutsuttiin myös kehittämään ihmisen ja luonnon välisten syy seuraussuhteiden teemaa ensi vuoden Helsinki Photography Biennial -tapahtumaan. Rakennamme biennaaliin näyttelyosion, joka tarkastelee luonto suhteidemme kehittymistä valo kuvien kautta. Suomen kulttuurirahaston rahoittama kolmivuotinen Kriittinen taide kriittisessä tilassa -projekti, joka on mahdollistanut myös tämän julkaisun tekemisen, jatkuu suunnitelmien mukaisesti. 2 d Mustarinda

5 Duncan Grant ja John Maynard Keynes, (1900-luku), kuva: englantilainen valokuvaaja, yksityinen kokoelma, The Bridgeman Art Library Mustarinda d 3

6 Keynesin k äsit ys h yvästä elämästä ja yhteiskunnasta Teppo Eskelinen Yh t e i s k u n n a l l i n e n a j a t t e l u on aina pohjimmiltaan päämäärään tai ihanteeseen pyrkivää, mutta taloudelliseen ajatteluun harvoin liitetään ajatusta talouden uto piois ta. Tämä on erikoista ja kertoo itsessään nykytalous tieteen ongelmallisuudesta. Kun taloustieteen lähtökohta on ihmisten hyvinvoinnin lisääminen, eikö taloustieteen ydinkysymyksiä ole esimerkiksi, minkälaisen maailman haluaisimme nähdä sadan vuoden päästä? Tai minkälaiseen yhteiskunnalliseen tilaan talouden toiminta lupaa ja uhkaa saattaa meidät? Ja mikä on tarkalleen se hyvä, mihin taloudella pyritään? Kyse on kuitenkin vain viimeaikaisen, uusklassisen ajattelun hallitseman taloustieteen henkisestä tilasta. Taloustieteen pitkässä historiassa on ollut itsestäänselvyys ajatella taloutta välineenä tärkeämpien inhimillisten ja kulttuuristen päämäärien tavoitteluun. Taloudella on sopiva paikkansa yhteiskunnan kokonaisuudessa. Kukaan taloustieteen perustajista ei ollut taloustieteilijä nykykriteereillä. Esimerkiksi Adam Smith oli moraalifilosofian professori, jonka teksteistä on hyvin valikoiden poimittu markkinatalousajattelun kanonisiksi käsityksiksi muuttuneita fraaseja. Keynes, moraalifilosofi John Maynard Keynesin kirjoitusten lukeminen ei ole kiinnostavaa ainoastaan siksi, että hän oli 1900-luvun merkittävin taloustieteilijä. Se on kiinnostavaa myös siksi, että Keynes oli kenties viimeinen suuri ajattelija taloustieteen pitkässä traditiossa, jossa talous sijoitettiin sille kuuluvalle yhteiskunnalliselle paikalleen: välineelliseksi opiksi eräistä hyvään elämään pyrkimisen keinoista. Keynes opiskeli filosofiaa Cambridgessä, erityisesti G. E. Mooren opissa, ja sai runsaasti vaikutteita esimerkiksi James Millin ajattelusta. Hänelle vaikuttaa olleen suorastaan itsestään selvää, että taloustiede ja moraali- filosofia etsivät vastauksia samanlaisiin kysymyksiin, eikä ensimmäistä ole mielekästä ajatella irrallaan jälkimmäisestä. Paljon puhuttua Keynesin paluuta tulee ymmärtää tästä näkökulmasta. Mitä tarkoittaa, että Keynesin ajatukset saavat jälleen jalansijaa uusklassisen taloustieteen kustannuksella? Keynesin tekstejä on usein luettu ainoastaan teoriana järkevästä talouspolitiikasta. Useimmiten keynesiläisyydestä puhuttaessa tarkoitetaan kysymyksiä siitä, miten hallitaan kokonaiskysyntää, miten luodaan täystyöllisyys ja suhteellisen vakaat rahoitusmarkkinat, ja miten huolehditaan makrotaloudellisesta tasapainosta. Näissä asioissa keynesiläisyydestä kiinni pitäminen olisikin säästänyt ihmiskunnan monelta ongelmalta. Keynesin paluu tarkoittaa kuitenkin myös jonkinlaista merkityksen paluuta, sellaisten kysymysten kysymisen uudelleen opettelua, kuten miten talous tukee hyvää elämää? Talous ei ole vain transaktioiden joukko, vaan talousinstituutioiden toimintaa ylläpidetään ja ohjataan jostakin syystä ja joidenkin periaatteiden ja ihanteiden nojalla. Klassikkoajattelijoiden teksteistä pyritään aina löytämään jonkinlainen aikaa kestävä ydin, jolla on relevanssia ja sovellettavuutta nykykeskusteluihin. Loput unohdetaan aikansa tuotteina. Taloustieteen itseymmär - ryksessä tapahtuneiden muutosten vuoksi Keynesin teorian ytimeksi on tulkittu teorian tiukasti taloustieteellinen osuus. Tämä ei kuitenkaan sovellu erityisen hyvin Keynesin oman ajatusmaailman kuvaamiseen. On tarpeetonta siivota Keynesin ajatuksista pois normatiivista ja utooppista osuutta. Keynes viittasi usein teksteissään merkitykselliseen tai päämäärähakuiseen (purposeful) ajatteluun. Hän kuvasi merkityksellistä ajattelua näin: Merkityksellisesti ajatteleva ihminen ei rakasta niinkään kissaansa, vaan kissansa pentuja; eikä oikeastaan 4 d Mustarinda

7 pentujakaan, vaan näiden pentujen pentuja, ja näin eteenpäin kunnes on tavoitettu kissan olemus. Tämä on helppo ymmärtää analo giak si talouden ja hyvän elämän suhteista. Samassa esseessä Keynes kirjoittaa rahasta näin: Rakkaus rahaa kohtaan omaisuutena erotettuna rahasta välineenä elämän todellisuudesta nauttimiseksi tunnistetaan [tulevaisuudessa] siksi mitä se on, jokseenkin vastenmieliseksi häiriöksi. Taloudelliselle toiminnalle ja talouden ohjaukselle on siis oltava syy. Syy on yksinkertainen: halu elää hyvää elämää. Keynesin maailma Millaisesta maailmasta Keynes haaveili? Voidaan huomata, että Keynesin näkemystä toivottavankaltaisesta maailmasta määritti jonkinlainen antiglobalistinen katsomus. Hän piti ihanteellisena sellaista maailmantaloutta, jossa pienet poliittis-taloudelliset yksiköt toimisivat verkostona. Ennen kaikkea tällaisten yksiköiden ja alueiden tulisi säilyttää omaleimainen identiteettinsä. Keynesin nihkeys kansain välisten taloudellisten suhteiden syventämistä kohtaan näytti kumpuavan tämänkaltaisesta visioista. Hän ei kannattanut esimerkiksi ulkomaan kaupan kiihdyttämistä ja kaupallisten riippuvuussuhteiden syventämistä ehdoitta tai minkäänlaisena itseisarvoisena tavoitteena. Kansainväliseen lainaamiseen hän suhtautui kielteisesti. Keynes selvästi olisi vastustanut jyrkästi sellaisia kansainvälisten keskinäisriippuvuuksien muotoja, jotka johtavat jonkin valtakeskuksen monokulttuurin leviämiseen. Identiteettien rikkaus ja omaleimaisuus oli eräs pohjimmaisista moraalisista syistä, miksi Keynes halusi puuttua makrotaloudellisiin epätasapainoihin. Toki deflaatioriski ja ylisäästäminen kolikon kääntöpuolina johtavat monenlaisiin talou dellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Maailmanlaajuisena visiona tasapainotettu maailman talous kuitenkin myös antaisi olla kuka on, kun yhteistyö ei johtaisi ongelmallisiin epätasapainoihin ja riippuvuussuhteisiin. Keynes oli aikansa lapsi siinä mielessä, että kysymys kansainvälisestä vakaudesta oli hyvin vakava: sota tai sodan uhka olivat Euroopan yllä jatkuvasti. On olennaista, että hän näki juuri makrotaloudellisesti tasapainoisen ja vähempiin kansainvälisiin pääomaliikkeisiin perustuvan maailmantalouden olevan vakautta ja tasapainoa tuottavaa politiikkaa. Nykyään useimmat valtavirtaiset ajattelijat perustelevat rauhalla juuri markkinaliberalismia. Finanssikriisien ja kiihtyvien resurssisotien olo suhteissa asiaa joudutaan pohtimaan uudestaan. Ehkä omaleimaisemmat ja kevyemmin rahataloudellisesti integroituneet kansantaloudet olisivat sittenkin tuottaneet vakaamman maailman ainakin jos niiden välisistä makrotasapainoista olisi pidetty huolta. Tällainen globaali talousjärjestely saattaa toki olla tulevaisuudessa välttämätön; se ei kuitenkaan synny helposti, koska talousintegraation purkaminen on aina paljon vaikeampaa kuin integraation luominen. Samankaltainen autenttisuuden ihanne taloutta ohjaavana periaatteena näkyy Keynesin kirjoituksissa laajemminkin. Keynes kirjoitti, että halusi asioida kaupassa, joka oli todellinen kauppa eikä kertotaulun ilmentymä. Tämä tarkoitti että ta lou dellisten toimijoiden tulisi olla ihmisiä kohtaavia, lähellä olevia ja jossakin mielessä aitoja. Jos ne muuttuisivat pelkiksi hallinnollisiksi ja puhtaasti talousrationaalisiksi järjestelmiksi, talous olisi huonolla tiellä. Se ei enää tuottaisi sellaista elämän kokemusta, mitä sen pitäisi tuottaa. Keynesin näkökulmasta siis nykymaailman talous on mennyt todella epätoivottavaan suuntaan: organisaatioiden tehostaminen, ulkoistaminen ja yhdenmukaistava macdonaldisaatio ovat ilmiöitä, joita Keynes olisi varmasti pitänyt vastenmielisenä. Se, mikä erottaa kaupan kertotaulusta, on muuttunut pelkäksi kustannuseräksi. Rakkaus rahaan Keynesin utopian dynamiikkaa hallitsee eräs perusristiriita. Tämä on ristiriita vaurastumisen merkityksen ja rahafetissin välillä. Toisaalta Keynes uskoi, että taloudellisen tuottavuuden kehitys auttaisi ihmiskuntaa nousemaan ikuisesta vit sauk sestaan, köyhyydestä. Toisaalta taloudellisen tuottavuuden kehitys kärjistäisi rahatalouden moraalisesti vahingollisia piirteitä, joista keskeisin on rakkaus rahaan. Rakkaus rahaan oli Keynesin mukaan piirre, jota on tavattu kaikissa talousjärjestelmissä joissa ylipäänsä käytettiin rahaa, mutta kapitalismi kärjisti sitä. Kapitalismi on rahan luomiseen perustuva järjestelmä; jo kapitalismin ymmärtäminen edellytti sitä oivallusta, että kyse ei ollut tuotannon muodosta vaan rahajärjestelmästä. Rakkaus rahaan merkitsi tilaa, jossa ihminen oli menettänyt ymmärryksensä rahasta välineenä ja tehnyt siitä itseisarvoisen asian. Rahan tehtävänä on tulla käytetyksi (väline), ei varastoiduksi (fetissi). (Keynes ei tosin itse käyttänyt rahafetissin käsitettä.) Tässä Keynes tuli varsin lähelle nuorta Marxia. Esimerkiksi Juutalaiskysymyksestä-esseessä Marx käsitteli varsin samansävyisesti rahan palvontaa moraalisena ongelmana. Hyvä uutinen kuitenkin oli, että rakkautta rahaan voitiin jossakin määrin rajoittaa hallitsemalla ja ohjaamalla taloudellista järjestelmää. Järjestelmän hallinta oli sikälikin välttämätöntä, että dynamiikkansa rahan luomiseen eikä tuotantoon perustava kapitalismi myös häiritsi ihmisten käsitystä siitä, kuinka paljon on tarpeeksi. Uhkakuvana oli, että tämä vaurautta (ja sikäli potentiaalisesti myös hyvinvointia) luova järjestelmä sairastut taisi ihmiset niin pahaan rahafetissiin, että nämä eivät ymmärtäisi saavuttaneensa sitä pistettä, jossa heillä olisi tarpeeksi materiaalisia hyviä ja he voisivat luopua Mustarinda d 5

8 Brussels Pulp: Talouskomissaari, 3D-tulosteet kipsistä, Mustarinda 2013 Talouselämä, kuva: Emmy Maruta 6 d Mustarinda

9 "Helsingin Sanomat Rehn tyrmää saamansa torakka-arvostelun Minulle on jäänyt epäselväksi, mistä ihmeestä nuo elvytysrahat olisivat tulleet. kilpailusta ja ahneudesta ja keskittyä hyvään elämään. Näin kapitalismi ei tuottaisi sitä hyötyä ihmiselämälle, minkä se voisi tuottaa. Tärkeää kapitalismin hallinnassa olisikin se, että kapitalismi pidetään mahdollisimman pitkälti tavaroita tuottavana järjestelmänä, mitä, kuten todettua, se ei automaattisesti luonteeltaan ole. Vauraus ja sen oikea käyttö Rahafetissi ei kuitenkaan ole ainoa pseudomoraali, josta ihmiset kärsivät. Toinen pseudomoraalin muoto on köyhyydestä johtuva omaneduntavoittelu. Tämä on Keynesin mukaan toistaiseksi estänyt ihmiselämän hyveiden nousemisen niille kuuluvaan rooliin. Riittävä vaurastuminen on hyvän elämän kannalta välttämätöntä. Esseessään Economic possibilities for our grandchildren Keynes katsoi talouden tulevaisuutta sadan vuoden päähän. (Tyylilaji itsessään on kiinnostava; taloustieteilijöillä on hyvin harvoin tapana pohtia sadan vuoden päästä tapahtuvia asioita). Keynes katsoi, että on nähtävissä aika, jolloin ihmiskunta on riittävän vauras nauttiakseen elämästä ilman taloudellista raadannan pakkoa, joka on ollut ihmisten osa koko historian ajan: Ihmiskunta on ratkaisemassa taloudellisen ongelman. Kun ihmiset ratkaisevat taloudellisen ongelman, he vapautuvat raadannasta. Tällöin ihmiset voivat työnteon sijaan keskittyä asioihin, jotka ovat aidosti merkityksellisiä. Vanhana yläluokkaisena brittinä Keynes itse katsoi, että todella merkityksellisiä asioita ovat maanviljelys ja taide, mutta tietysti ihmiset voivat antaa elämälle omia merkityksiään. Tässä Keynes osoitti kuuluvansa pitkään länsimaisen historian ajattelun traditioon, jossa ihmisyhteisöjen ajatellaan kehittyvän evolutiivista reittiä. Taustalla on hobbesilainen ajatus siitä, että ihmiskunta on alkuperäisessä tilassaan sotaisessa luonnontilassa, ja rikastumalla pystyy pikku hiljaa sivistyneempään yhteiseloon. Keynesille oli vielä luontevaa nähdä valoa talouden tunnelin päässä: kapitalismin lopussa koittaisi todellisen moraalin tila. Ihmiskunta voisi hylätä köyhyyden ja kapitalismin tuottamat pseudomoraalit, joiden vuoksi jotkut Mustarinda d 7

10 ihmisten inhottavimmista piirteistä on nostettu korkeimpien hyveiden asemaan. Näillä piirteillä Keynes tarkoittaa erityisesti ahneutta. Kapitalismia tarvittaisiin köyhyyden ylittämiseen, mutta sen tulisi olla tarkoin hallittua. Jo nyt osa ihmisistä on valmiimpia elämään tässä uudes sa yhteiskunnassa. Rahamotiivin keskeisyys hidastaa riittävän vauraan elämän saavuttamista. Olisi tarpeellista kehittää ymmärrystä elämästä ja siitä nauttimisesta, jotta nämä elämisen taidot eivät katoaisi pseudomoraalin alle. Ne ihmiset, jotka voivat pitää hengissä ja jalostaa täyteen muotoonsa elämän taiteen, myymättä itseään elämän edellytyksille, ovat niitä jotka kykenevät nauttimaan runsaudesta silloin kun sen aika tulee. Lopuksi Näitä ajatuksia yhdistävä ydinkäsite Keynesillä oli tasapainoinen talous. Tämä tarkoitti taloutta, jossa paitsi vallitsee täystyöllisyys, on myös varaa tärkeisiin asioihin. Keynes halusi nähdä yhteiskunnan, jossa rahan merkitys on järkevässä suhteessa muihin asioihin. Esimerkiksi jos jollain yhteiskunnalla ei ollut varaa omaan maanviljelykseen, ei sillä ollut varaa elää. Moraaliset ongelmat uhkaavat Keynesin mukaan ihmisiä kahdelta suunnalta. Toisaalta ihmiset eivät voisi tehdä hyviä tekoja äärimmäisen köyhyyden tilassa, ja kärsivät siksi pseudomoraalista joka johtuu kilpailun ja ahneuden pakosta puutteen vallitessa. Toisaalta vaurastumisen välineet tuottivat rahafetissin pseudomoraalina. Ihmiskunnan tehtävä olisi hallita kapitalisminimistä moraalisia paheita ja vaurautta tuottavaa rahantekojärjestelmää, jotta se voisi johdattaa ihmiskunnan tilaan, jossa riittävä vauraus mahdollistaisi hyvän elämän ja lopulta aidon moraalin. Järjestelmän hallinta, huolellinen ja järkevä talouspolitiikka, olisi välttämätöntä tämän päämäärän saavuttamiseksi. Keynesin taloustieteelliset teoriat muodostavat tänäkin päivänä pohjan edistykselliselle talousajattelulle. Niiden lukeminen on kuitenkin kiinnostavinta, kun ne luetaan kokonaisen maailmankatsomuksen kontekstissa. Tämän maailmankatsomuksen olennainen osa on moraalikäsitys, joka lähtee tietynlaisesta autenttisuuden arvosta, elämän taidon nostamisesta keskiöön, ja talouden katsomisesta välineenä utooppisten yhteiskunnallisten päämäärien saavuttamiseksi. << Kirjallisuutta Ac h t e r h u i s, Ha n s (2000) Scarcity and sustainability. Teoksessa Wo l f g a n g Sa c h s (toim.) Planet dialectics. Zed books, Lontoo. (Keynesin utopiasta köyhyydestä nousemisesta.) K e y n e s, Jo h n Me y n a r d (2010 [1931]) Essays in persuasion. Palgrave MacMillan, Lontoo. (Sisältää Keynesin keskeisiä pohdiskelevia esseitä, eritoten esseen Economic possibilities for our grandchildren.) (1970 [1936]) The general theory of employment, interest and money. MacMillan, Lontoo. Sk i d e l s k y, Ro b e r t (2009) Keynes. Return of the master. Allen Lane, Lontoo. (Hyvä tiivis elämäkerta ja esitys Keynesin relevanssista tänä päivänä, paljon asiaa Keynesin moraalikäsityksistä.) Sk i d e l s k y, Ro b e r t & Sk i d e l s k y, Ed w a r d (2012) How much is enough? The love of money and the case for the good life. Other press, New York. (Keynesin elämäkerturin pohdintaa talouden rajoista.) M a r x, Ka r l (1978 [1843]) Juutalaiskysymyksestä. Teoksessa M a r x & En g e l s. Valitut teokset, osa 1. Edistys, Moskova. (Marx rahafetissistä.) Sm i t h, Ad a m (1995 [1776]) An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. William Pickering, Lontoo. (Smithin klassikkoteos.) Se n, Am a r t y a (1991) On ethics and economics. Wiley-Blackwell, Lontoo. (Hyvä nykyteksti taloustieteen eri itseymmärryksen mahdollisuuksista.) 8 d Mustarinda

11 Brussels Pulp: Talouskomissaari, yläkuva: Emmy Maruta, alakuva: Michaela Casková K eynesin vallankumous: Mustarinda d 9

12 10 d Mustarinda

13 vaihtok aupasta r ahatalouteen Lauri Holappa Olemme tottuneet ajattelemaan, että yhteiskunnan taloudellinen menestys edellyttää markkinalogiikan jatkuvaa syventämistä ja tiukkaa talouskuria julkisella sektorilla. Tämä on kuitenkin vain uusklassisen talousteorian mukainen tulkinta talouden toiminnasta. John Maynard Keynesin tuotannon rahateoria tarjoaa systemaattisen, uskottavan ja inhimillisen vaihtoehdon talousortodoksialle. Keynesin mukaan jatkuvasta säästö- ja leikkauspolitiikasta on taloudellekin pelkkää haittaa. V i i m e i s t ä ä n 1980-luvulta lähtien kaikkialla länsimaissa on yleistynyt käsitys, jonka mukaan yhteiskuntaa kehitetään vain talouden ehdoilla. Harva miettii sen kummemmin, mikä tämä talous oikeastaan on ja miksi yhteiskunta polvistuu sen edessä. Sen sijaan taloudesta tulevista vaatimuksista ja talouden logiikasta ihmisillä on usein paljon selkeämpi näkemys. Suomeen nykyisenkaltainen talouden logiikka rantautui lopullisesti laman jälkeen 1990-luvun alussa. Tämän jälkeen talouspolitiikkaa ohjaavaksi periaatteeksi on noussut budjetin tasapainottaminen keskipitkällä aikavälillä. Julkinen keskustelu talouspolitiikasta on pyörinyt jatkuvasti menoleikkausten ja veronkorotusten ympärillä. Kansainvälisen verokilpailun kontekstissa tämä on tarkoittanut luopumista kunnianhimoisista julkisista hankkeista ja kehityssuunnitelmista. Toisinaan puhe hyvinvointivaltion rapautumisesta saattaa olla hiukan liioittelevaa, sillä useimmissa tulonsiirroissa tai palveluissa ei ole tapahtunut radikaalia heikentymistä esimerkiksi 1980-luvun alkuun verrattuna. Talouden logiikka ei välttämättä kovin nopeasti tuhoakaan hyvinvointivaltion vakiintuneita instituutioita, mutta se synkistää tulevaisuuden näkymiä sekä tappaa keskustelun julkisen ja markkinoista vapaan tilan laajentamisesta ja 70-luvuilla hyvinvointivaltio oli vasta rakennusvaiheessaan, ja monet palvelut toimivat huonommin ja tulonsiirrot olivat pienempiä kuin nykyään. Siitä huolimatta tuolloin nuoruuttaan eläneillä sukupolvilla oli syytä optimismiin: hyvinvointivaltio kehittyi jatkuvasti, elintaso parani ja valtio huolehti aktiivisella talouspolitiikallaan siitä, että hyviä työpaikkoja riitti kaikille. Nyt tuo optimismi on kadonnut. Julkisuudessa saarnataan toistuvasti vaikeista valinnoista, vastuullisesta talouspolitiikasta sekä tehokkuudesta ja rationalisoinneista. Todellinen hyvinvointivaltion kriisi ei liity kään kelvolliseen nykyhetkeen, vaan lohduttomaan tulevaisuuteen. Tulevaisuuteen jossa utopiat entistä tasa- Viereisellä sivulla: Plootu (4 taaleria 1721), nykyaikainen sirukortti, suolapussi, Suomen Pankin rahamuseon näyttelystä. Kuva: Alma Heikkilä Mustarinda d 11

14 " Tukholman kuninkaallinen rahamuseo Mitä raha on? Kautta aikojen ihmiset ovat vaihtaneet asioita keskenään. Suolaa, tupakkaa, karjaa, riisiä, kaakaopapuja ja muita arvokkaita varoja on käytetty suurin piirtein samoin kuin nykyään käytämme rahaa ja luottokortteja. arvoisemmasta ja demokraattisemmasta valtiosta ovat joko vastuuttomia tai vain pelkästään lapsellisia. Talouden logiikka ei ilmene ainoastaan tiukkaan talouskuriin perustuvassa talouspolitiikassa. Eräs leimallinen piirre on myös pyrkimys tehostaa julkista rahankäyttöä. Julkista hallintoa on jo pitkään yritetty kehittää uuden julkisjohtamisen oppien mukaisesti imitoimaan yritysten toimintaperiaatteita. Samalla henkilöstöä on vähennetty julkisella sektorilla määrätietoisesti. Tästä ehkä selvimpänä esimerkkinä on Suomen valtion tuottavuusohjelma, jolla on valitettavan menestyksekkäästi tavoiteltu noin työpaikan vähentämistä valtiolta vuoteen 2015 mennessä. Lisäksi talouden logiikkaa on tuotu myös sellaisille elämänalueille, joissa kapitalistisia periaatteita ei ole aiemmin noudatettu. Esimerkiksi tieteen ja taiteen maailmoja on aiempina vuosikymmeninä totuttu pitämään dekommodifioituina eli ei-hyödykkeistettyinä alueina. Nyt kuitenkin juuri näiden alueiden on haluttu valmistelevan uusia vientituotteita ja on jopa ajateltu, että niiden olisi toimittava markkinaehtoisesti. Talouden logiikan mukaanhan hyvälle taiteelle tai koulutukselle löytyy markkinoilta aina kysyntää kunhan hinnasta sovitaan. Talouden logiikan synnystä Talouden logiikan määräävää asemaa on viime vuosikymmenten kehityksessä kuvattu useimmiten uusliberalismin käsitteellä. Uusliberalismi on kuitenkin niin epäselvä käsite, että sen todellinen selitysvoima jää väistämättä vähäiseksi. Uusliberalismilla useimmiten viitataan 1980-luvulla alkaneeseen poliittiseen muutokseen, joka nosti Margaret Thatcherin, Ronald Reaganin ja monet muut vapaamarkkinaideologian kannattajat valtaan eripuolilla globaalia pohjoista. Talouden logiikassa ja sen leviämisessä ei kuitenkaan ole kyse näin viimeaikaisesta ilmiöstä. Meidän on mentävä paljon kauemmas historiassa ymmärtääksemme syvällisesti, miten nykyisenkaltainen käsitys talouden lainalaisuuksista on syntynyt. Mielekkään lähtökohdan tarkastelulle tarjoaa modernin taloustieteen syntyprosessi. Vaikka termiä talous oltiin käytetty vaihtelevissa merkityksissä jo vähintään useita satoja vuosia ennen modernin taloustieteen kehitystä, sai se nykyisen merkityssisältönsä vasta David Humen ja Adam Smithin teoretisoinnista. Hume ja Smith alkoivat kehittää teoriaa siitä, kuinka yhteiskunta pystyy tuottamaan tarvittavat resurssit, palvelut ja taidot absoluuttista monarkiaa seuranneessa yhteiskunnallisessa tilanteessa luvun lopun mainio vallankumous oli mullistanut brittiläistä yhteiskuntaa syvällisesti ja rajannut suvereenin hallitsijan valtaoikeuksia. Uudessa tilanteessa yksilöiden turvana olivat entistä laajemmat perus- ja omistusoikeudet. Kruunu oli nyt ensimmäisen kerran alistettu oikeuslaitoksen ja parlamentin valvontaan. Uusi yhteiskunnallinen tilanne herätti kuitenkin epäilyksiä, miten järjestys ja hyvinvointi pystyttäisiin 12 d Mustarinda

Impulsseja Marraskuu 2012

Impulsseja Marraskuu 2012 Impulsseja Marraskuu 2012 Jussi Ahokas ja Lauri Holappa Luonnollisesta työttömyydestä täystyöllisyyteen Vivahde-eroistaan huolimatta, kaikkien Suomen puolueiden työllisyyspolitiikka on korostanut työvoiman

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 1/2015. Jussi Ahokas & Lauri Holappa. Ankeudesta aurinkoon. Loppu investointilamalle

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 1/2015. Jussi Ahokas & Lauri Holappa. Ankeudesta aurinkoon. Loppu investointilamalle VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 1/2015 Jussi Ahokas & Lauri Holappa Ankeudesta aurinkoon Loppu investointilamalle AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja

Lisätiedot

Velkaantunut talous veitsenterällä

Velkaantunut talous veitsenterällä Suomen Attacin talouskatsaus Syksy 2009 Velkaantunut talous veitsenterällä 2 Velkaantunut talous veitsenterällä Julkaisija Attac ry Julkaisuajankohta lokakuu 2009 Kirjoittajat Jussi Ahokas Lauri Holappa

Lisätiedot

Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry

Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry Lintulahdenkatu 10, 4krs. 00500 Helsinki www.ksl.fi Copyright Teppo Eskelinen & Matti Ylönen ISBN: 978-951-9455-96-9 E-kirja: 978-951-9455-97-6

Lisätiedot

Kansantalous kerralla kuntoon

Kansantalous kerralla kuntoon Juha Peltoniemi 29. huhtikuuta 2015 Kansantalous kerralla kuntoon eli kuinka Suomi nostetaan nopeasti ylös lamasta ja estetään seuraavan laman syntyminen Sisällysluettelo Johdanto...1 Laman alku ja juuri...3

Lisätiedot

EKOLOGINEN VELKA -MITÄ SE ON JA MITEN SE KERTYY? Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus.

EKOLOGINEN VELKA -MITÄ SE ON JA MITEN SE KERTYY? Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus. Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus. Käsilläolevassa kirjassa pureudutaan rikkaiden ja köyhien maiden välisiin suhteisiin ekologisen velan käsitteen näkökulmasta. Lähtökohtana

Lisätiedot

Hyvinvointivaltion jälleensyntymä

Hyvinvointivaltion jälleensyntymä Hyvinvointivaltion jälleensyntymä Talous ei toimi koska rahoitusmarkkinat eivät toimi. Raha ei kulkeudu sinne, missä sille olisi käyttöä. Sen sijaan valtaisa määrä rahaa kiertää sijoitustaloudessa ja etsii

Lisätiedot

Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ

Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ 1 2 Thomas Taussi Sakari Puisto Marko Juutinen Anton Nikolenko Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN

Lisätiedot

UUSI TALOUS, VANHA KAPITALISMI

UUSI TALOUS, VANHA KAPITALISMI 2 / 2010 UUSI TALOUS, VANHA KAPITALISMI 3 Rakenteettomuuden tyrannia 4 Mitä on kapitalismi? 11 Verokarhu pankissa Suomen attacin jäsenlehti Numero 2/2010 www.attac.fi 3 Tässä numerossa pääkirjoitus Mitä

Lisätiedot

Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 3. Työvoima tehokkaaseen käyttöön

Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 3. Työvoima tehokkaaseen käyttöön Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 3 Työvoima tehokkaaseen käyttöön JUHANA VARTIAINEN Työvoima tehokkaaseen käyttöön eli miksi työn tarjonnan lisääminen ratkaisee kestävyysvajeemme Tehokkaan

Lisätiedot

c. K. A. LARMO Kilpailulla kannattavuuteen PAUL PAAVELA Finanssipolitiikan linjat REINO HJERPPE K'Ulutus:verotuksesta

c. K. A. LARMO Kilpailulla kannattavuuteen PAUL PAAVELA Finanssipolitiikan linjat REINO HJERPPE K'Ulutus:verotuksesta PAUL PAAVELA Finanssipolitiikan linjat REINO HJERPPE K'Ulutus:verotuksesta HENRI J. VARTIAINEN Vapaakauppa, kasvu, sopeutuminen VESA KANNIAINEN Vielä differensseistä c. K. A. LARMO Kilpailulla kannattavuuteen

Lisätiedot

Vasemmisto etsii työtä

Vasemmisto etsii työtä Vasemmisto etsii työtä General Intellect Vasemmisto etsii työtä Copyright Vasemmistofoorumi 2008 Liisankatu 16 00170 Helsinki www.like.fi ISBN 978-952-01-0117-6 Paino: Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2008

Lisätiedot

3 4 / 2009. raha. mitä on. 5 Vapautta. 8 Kuka. 3 Attacin. hyötyy. ja vastarintaa. talousennuste: Kriisi syvenee. seteleistä?

3 4 / 2009. raha. mitä on. 5 Vapautta. 8 Kuka. 3 Attacin. hyötyy. ja vastarintaa. talousennuste: Kriisi syvenee. seteleistä? 3 4 / 2009 raha mitä on 3 Attacin talousennuste: Kriisi syvenee 5 Vapautta ja vastarintaa 8 Kuka hyötyy 500 euron seteleistä? Suomen attacin jäsenlehti Numero 3 4/2009 www.attac.fi Tässä numerossa 2 Pääkirjoitus:

Lisätiedot

OMISTUS. peruste 1/2010 vasemmistofoorumi

OMISTUS. peruste 1/2010 vasemmistofoorumi OMISTUS peruste 1/2010 vasemmistofoorumi Peruste 1/2010 toim. Ruurik Holm & Laura Tuominen Julkaisija Vasemmistofoorumi Hakapaino, Helsinki 2010 ISSN 1798-985X sisällysluettelo esipuhe petter korkman Omistus

Lisätiedot

Hyvinvointivaltio sosiaalisena investointina: älä anna köyhälle kalaa vaan koulutus!

Hyvinvointivaltio sosiaalisena investointina: älä anna köyhälle kalaa vaan koulutus! artikkelit Hyvinvointivaltio sosiaalisena investointina: älä anna köyhälle kalaa vaan koulutus! Jorma Sipilä MOTTO: Vanha hyvinvointivaltio yritti suojella ihmisiä markkinoilta sosiaalinen investointivaltio

Lisätiedot

Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus

Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus kepan taustaselvitykset n:o 31 kepa s working papers n:o 31 Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus Huomioita kehitysrahoituksen uudistamisesta teppo eskelinen & ville-pekka sorsa (2010) YTT Teppo

Lisätiedot

1 YTIMESSÄ. Euroaiheiset helmet. julkaistu useita Euroopan unionia ja

1 YTIMESSÄ. Euroaiheiset helmet. julkaistu useita Euroopan unionia ja 1 YTIMESSÄ Euroaiheiset helmet Viime vuosien aikana Ytimessä on julkaistu useita Euroopan unionia ja Eurooppaa käsitteleviä artikkeleita. EU-teeman kunniaksi kokosimme muutaman vanhan helmen liitteeksi.

Lisätiedot

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kirjoittajat /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-5689-16-7

Lisätiedot

Cockshott, W.P., and Cottrell, A. (2012) Uusi Sosialismi. Suora demokratia ja suunnitelmatalous. Sosialismi.net.

Cockshott, W.P., and Cottrell, A. (2012) Uusi Sosialismi. Suora demokratia ja suunnitelmatalous. Sosialismi.net. Cockshott, W.P., and Cottrell, A. (2012) Uusi Sosialismi. Suora demokratia ja suunnitelmatalous. Sosialismi.net. http://eprints.gla.ac.uk/62435/ Deposited on: 20 th April 2012 Enlighten Research publications

Lisätiedot

W. PAUL COCKSHOTT & ALLIN COTTRELL UUSI SOSIALISMI SUORA DEMOKRATIA JA SUUNNITELMATALOUS SOSIALISMI. NET 201 2

W. PAUL COCKSHOTT & ALLIN COTTRELL UUSI SOSIALISMI SUORA DEMOKRATIA JA SUUNNITELMATALOUS SOSIALISMI. NET 201 2 W. PAUL COCKSHOTT & ALLIN COTTRELL UUSI SOSIALISMI SUORA DEMOKRATIA JA SUUNNITELMATALOUS SOSIALISMI. NET 201 2 Alkuteos: Towards a New Socialism 1 993, 2004, 2008 W. Paul Cockshott & Allin Cottrell Suomennos:

Lisätiedot

Heikki Sairanen & Jaakko Stenhäll. avoin vihreä talous

Heikki Sairanen & Jaakko Stenhäll. avoin vihreä talous Heikki Sairanen & Jaakko Stenhäll avoin vihreä talous Heikki Sairanen & Jaakko Stenhäll avoin vihreä talous HELSINKI 2012 Julkaisija: Vihreä Sivistysliitto ry Fredrikinkatu 33 A 00120 Helsinki visio@visili.fi

Lisätiedot

Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset

Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset VATT-JULKAISUJA 27:5 VATT PUBLICATIONS 1990-luvun talouskriisi Suomen Akatemian tutkimusohjelma: Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset Jaakko Kiander VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Sisällys 4 / 2012. Talous& Yhteiskunta

Sisällys 4 / 2012. Talous& Yhteiskunta Talous& Yhteiskunta Sisällys 4 / 2012 40. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A (6. krs) 00530 Helsinki P. 09 2535 7330 Fax: 09 2535 7332 www.labour.fi

Lisätiedot

ITÄVALTALAINEN NÄKEMYS KEYNESIIN Hans-Herman Hoppe I KLASSINEN TALOUSTEORIA

ITÄVALTALAINEN NÄKEMYS KEYNESIIN Hans-Herman Hoppe I KLASSINEN TALOUSTEORIA ITÄVALTALAINEN NÄKEMYS KEYNESIIN Hans-Herman Hoppe I KLASSINEN TALOUSTEORIA Tarkoitukseni on esittää eräitä perustotuuksia taloudellisen kehityksen prosessista ja työllisyyden, rahan ja koron roolista

Lisätiedot

Yksi harvoista taloustieteilijöistä ihmiskunnan historiassa, joka todella osaa kirjoittaa. - H. L. Mencken -

Yksi harvoista taloustieteilijöistä ihmiskunnan historiassa, joka todella osaa kirjoittaa. - H. L. Mencken - Yksi harvoista taloustieteilijöistä ihmiskunnan historiassa, joka todella osaa kirjoittaa. - H. L. Mencken - Suomentanut Petri Kajander Erikoispainos Foundation for Economic Education Inc.:lle toukokuussa

Lisätiedot

2050: Luotatko rahaan vai ystävään?

2050: Luotatko rahaan vai ystävään? 2050: Luotatko rahaan vai ystävään? Demos Helsinki Tuuli Kaskinen, Tommi Laitio, Roope Mokka ja Aleksi Neuvonen Esitelmä Helsingin Energian 100v-juhlaseminaarissa 13.10.2009 finlandia-talolla 2050: Luotatko

Lisätiedot

YRITYSETIIKKA Numero 2/2012 Vuosikerta 4 (2012) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi

YRITYSETIIKKA Numero 2/2012 Vuosikerta 4 (2012) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi Numero 2/2012 Vuosikerta 4 (2012) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi 2/2012 www.eben-net.fi Pääkirjoitus Päätöksenteon vaikeus JOHANNA KUJALA Päätöksien tekeminen

Lisätiedot

Teppo Eskelinen AIKA PANKKIEN YHTEIS KUNNALLISET VAIKUTUKSET JA VEROTUS

Teppo Eskelinen AIKA PANKKIEN YHTEIS KUNNALLISET VAIKUTUKSET JA VEROTUS Teppo Eskelinen AIKA PANKKIEN YHTEIS KUNNALLISET VAIKUTUKSET JA VEROTUS Teppo Eskelinen 2014 Julkaisija Vasemmistofoorumi ry Kannen kuva Susanne Nilsson / flickr.com/ 12020409446 / CC Sisällys Tiivistelmä...5

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot

metsä tulevaisuuden ratkaisuissa

metsä tulevaisuuden ratkaisuissa metsä tulevaisuuden ratkaisuissa Jakob Donner-Amnell, Saija Miina, Jouni Pykäläinen ja Sari Tuuva-Hongisto (toim.) MAAILMA HAASTAA metsä tulevaisuuden ratkaisuissa MAAILMA HAASTAA metsä tulevaisuuden ratkaisuissa

Lisätiedot