Nuorten äitien voimaantuminen Valkeakoskella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten äitien voimaantuminen Valkeakoskella"

Transkriptio

1 Marja Gröndahl YSTÄVIÄ, RAKKAUTTA, SISUA JA TAVOITTEITA Nuorten äitien voimaantuminen Valkeakoskella Opinnäytetyö Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Huhtikuu 2009

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Marja Gröndahl Koulutusohjelma ja suuntautuminen Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Nimeke Ystäviä, rakkautta sisua ja tavoitteita Nuorten äitien voimaantuminen Valkeakoskella Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoitus on kertoa mitkä asiat voimaannuttavat nuoria äitejä Valkeakoskella. Ja kartoittaa myös nuorten äitien elinoloja ja palveluiden käyttöä sekä tarvetta. Tutkimusta käytetään Valkeakosken kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimiseen. Suunnitelman on tarkoitus olla valmis kesäkuussa Tutkimukseeni osallistui seitsemän valkeakoskelaista nuorta äitiä. Löysin heidät internetin keskustelupalstoilta ja omien kontaktieni kautta. Haastattelin heistä kuutta ja viideltä äidiltä sain kertomuksen. Haastattelut toteutin teemahaastatteluina lokakuun 2008-helmikuun 2009 aikana. Kertomukset käsittelivät heidän omaa kokemustaan äitiydestä. Sain ne sähköpostitse helmikuuhun 2009 mennessä. Haastateltavien nuoruus oli ollut hyvin normaalia nuoruutta. Siihen kuului ystävät, opiskelu, biletys, vapaus ja itsekkyys. Kaikki nuoret äidit kokivat saaneensa elää riittävästi vapaata nuoruutta. He kokivat raskauden luonnollisena, vaikka se oli kaikille yllätys. Kaikilla haastateltavilla lapsen isä oli mukana koko raskausajan ja ensimmäisen vauvavuoden. Nuoret äidit valmistautuivat raskauteen järjestämällä elämän rauhallisemmaksi ja suunnittelemalla tulevaa. Äitiys oli heille kaikille ylpeyden aihe ja saavutus elämässä. Kaikilla heillä oli tulevaisuuden suunnitelmia mihin kuului ensisijaisesti opiskelu. Voimaannuttavina asioina haasteltavat pitivät omaa lastaan, ystäviä, rakkautta, harrastuksia ja omaa aikaa. He kaipasivat ennen kaikkea toista äitiä ystäväkseen. Haastateltavat kertoivat monin tavoin yksinäisyydestään. Osalla oli hyvä tukiverkko ja apu lähellä, osalla taas vähän tukiverkkoa. Yhteiskunnan etuudet olivat heistä hyvät, mutta riittämättömät. Valkeakosken kaupunki ei tarjoa tällä hetkellä mitään palvelua erityisesti nuorille äideille. Sääksmäen seurakunta on ainoa palveluiden tarjoaja ja sekin järjestää toimintaa kaikille äideille. Kolmannen sektorin järjestämää toimintaa ei ole lainkaan tällä hetkellä Valkeakoskella. Nuoret äidit toivoivat erityisesti omaa vertaisryhmää, lisää tiedotusta heitä ja lapsiperheitä koskevissa asioissa sekä toimintaa lapsiperheille ja lastenhoitoapua. Opinnäytetyössä esitetään toimenpide-ehdotuksia Valkeakosken kaupungille nuorten äitien tukemiseksi. (LIITE 3, Toimenpide-ehdotukset) Asiasanat (avainsanat) nuori äiti, raskaus, äitiys, voimaantuminen, voimavarat Sivumäärä Kieli URN URN:NBN:fi:mamk-opinn s + 3 liitettä Huomautus (huomautukset liitteistä) Suomi Ohjaavan opettajan nimi Sari Miettinen Opinnäytetyön toimeksiantaja Valkeakosken kaupunki

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis April 15, 2009 Author(s) Marja Gröndahl Degree programme and option Civic Activities and Youth Work Name of the bachelor's thesis "Friends, love, guts and goals" the empowerment of young mothers in Valkeakoski Abstract The purpose of this bachelor s thesis is to provide information about what empowers young mothers in Valkeakoski and also to map out the living conditions of young mothers. My goal is also to map young mothers use and need of services. Valkeakoski will use my research to prepare a prosperity plan for children and youngsters. The plan is supposed to be ready in June Seven young mothers from Valkeakoski, which I found from the internet and through my own contacts, participated in the research. I interviewed six of them and five mothers gave me a story. The theme interviews were conducted between September 2008 and February The stories dealt with their own experience of motherhood. I received the stories via before February The adolescence of the interviewees had been very normal. It included friends, studying, partying, freedom and selfishness. All the young mothers felt they had been able to live freely enough during youth. They experienced their pregnancy as a natural part of a women's life, even though it was a surprise to all of them. The fathers participated in interviewees lives during the pregnancy and the first year after the baby was born. The interviewees prepared for motherhood by planning for the future and stabilizing their lives. They were all proud to become mothers and motherhood was an achievement in their lives. All of the mothers had future plans which included studies. The interviewees felt their own child, friends, love and hobbies as well as having their own time were empowering things. What they needed most of all was another mother as a friend. The interviewees described in many ways their loneliness. Some of them, but not all, had good social networks and help close. The mothers thought that the benefits of society were good but inadequate. At this moment the city of Valkeakoski doesn t offer any services specifically for young mothers. The parish of Sääksmäki is the only provider of services and it arranges its operations for all mothers. No other service providers for mothers exist in Valkeakoski at this moment. The young mothers especially desired their own peer support group, more information about things that concern them and other families, activities for families and help with childcare. This bachelor s thesis presents proposals for action how Valkeakoski can support young mothers. (APPENDIX 3, Proposals for action) Subject headings, (keywords) young mother, pregnancy, motherhood, empowerment, resources Pages Language URN 70 pgs + 3 app. Finnish Remarks, notes on appendices Tutor Sari Miettinen Bachelor s thesis assigned by City of Valkeakoski

4 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TYÖN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT Nuoruus elämänvaiheena Äitiys osana nuoruutta Voimaantuminen punaisena lankana TAVOITTEET JA TUTKIMUSKYSYMYKSET TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Aineisto Haastattelujen kulku Aineiston analyysi NUORUUS ENNEN RASKAUTTA Ystäviä, biletystä ja kovaa menoa Nuoruuden ja aikuisuuden välissä YLLÄTYSRASKAUS Yllätyksestä tietoiseen päätökseen Onnentunteita ja ulkonäköpaineita Meistä tulee perhe Muiden suhtautuminen raskauteen NUOREN NAISEN MATKA ÄITIYTEEN Äitiys ennen ja nyt Äitiys nuoren naisen kokemana Vaikeinta ja helpointa äitiydessä VOIMAVARAT VOIMAANTUMISEN LÄHTÖKOHTINA Yhteiskunnan resurssit Sosiaaliset resurssit Elämän resurssit Äitien toiveet ja tarpeet TULEVAISUUS KOTIÄITINÄ, OPISKELIJANA, URAÄITINÄ? Opiskelusuunnitelmia Nyt saa haaveilla... 56

5 2 10 POHDINTA LÄHTEET LIITTEET

6 3 1 JOHDANTO Silloin oli helmikuu ja paljon pakkasta. Normaali koulupäivä jonka päätti tentti ol takanai. Oli perjantai. Olin viikon ollut erikoisen väsynyt ja hajamielinen. Mistäköhän se johtui Olin edellisenä päivänä luennolla laskenut päiviä ja todennut et menkat oli myöhäs. Ois varmaan pakko tehdä raskaustesti En mä ees aatellu. Yks testi oli kotona ja tein sen heti ku tulin. En meinannu uskaltaa mennä vessaan Ja kun menin mua tuijotti kaksi palloa Raskaana Itkin, nauroin, tärisin Käyn katsomassa itseäni pelistä Ja sitten soitin äidille. Ja sitten miehelleni. ( Marja) Perhe on ollut muutoksessa 1970-luvulta lähtien, minkä näkee esimerkiksi lapsiluvun alenemisesta ja avioerojen kasvusta (Jokinen & Saaristo 2006, 200) luvun vanhemmuutta onkin kuvattu usein pirstaloituneena ja vanhemmuuteen kuuluu yksilökeskeisyys. Silti sukulaisuus ja sukupolvisuus ovat tulleet taas entistä tärkeämmäksi. (Rotkirch 2000, ) Elämän yhteisöt ovat muuttuneet ja opiskelu ja työelämän paineet hajottavat suvut. Jatkuva muutos luo myös paineita perheiden ja parisuhteiden kestävyydelle. (Jokinen & Saaristo, 2000, ) Juuri tämä on monen nuoren äidin tukiverkon vähyyden syy kun muu suku tai vanhemmat eivät ole apuna niin kuin ennen. Silti monet nuoret äidit pärjäävät yllättävän hyvin. Minkä avulla he jaksavat olla äitejä, hoitaa lapsiaan ja kehittää vielä itseään? Opinnäytetyöni on matka valkeakoskelaisen nuoren äidin elämään. Työssäni avaan, mitä valkeakoskelaiselle nuorelle äidille merkitsee nuoruus, raskaus, äitiys ja miten hän voimaantuu. Peilaan hänen voimaantumistaan vastakohtana syrjäytymiselle mutta painotan näkökulmana juuri voimaantumista. Syrjäytyminen on tutkimuksissa todistettu uhka nuorille äideille (Hirvonen 2002, , McRobbie 2000, 159). Siksi haluan tuoda esille asioita, mitä esimerkiksi nuorisotyöntekijät ja mahdollisesti terveydenhoitajat ja perhetyöntekijät voivat hyödyntää tukiessaan nuorta äitiä äitiyden, nuoruuden ja tulevaisuuden suhteen. Opinnäytetyöni perustuu äitiyden kulttuurin tutkimiseen kulttuurin sisältä käsin, koska olen itsekin nuori äiti ja vietin äitiyslomani Valkeakoskella. Olen tutkijana pyrkinyt toimiaan eettisesti oikein, jolloin olen tiedostanut oma lähtökohtani tutkimusta tehdessäni ja pyrkinyt pitämään ne erillään tuloksista. Valkeakosken kaupunki perusti syksyllä 2008 työryhmän tekemään uutta lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa, jonka on tarkoitus olla valmis kesäkuussa 2009.

7 4 Lapsi- ja hyvinvointisuunnitelmaan kuuluvat uusi lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma sekä lastensuojelusuunnitelma. Lastensuojelusuunnitelmaan tarvittiin tietoja perheiden nykytilasta Valkeakoskella. Edellinen lastensuojelusuunnitelma on laadittu vuonna Lasten ja nuorten kasvuolot ja lastensuojelu tarve ja siihen varattavien voimavarojen tarve tulisi arvioida. Myös lasten ja nuorten kanssa työskentelevien yhteistyö eri viranomaisten ja palveluja tuottavien yhteisöjen ja järjestöjen välillä tulisi selvittää. Nuorten äitien tilanne ja tarve tutkia sitä nousi esiin palaverissani Valkeakosken nuorisotoimenjohtajan Anne Kurikan kanssa. Nuoret äidit ovat väestöryhmä ja kohderyhmä mikä on ollut vaikea tavoittaa. Koska olen itsekin nuori äiti, totesimme että minulla olisi tarvittavaa katu-uskottavuutta ja omaa kokemusta. Tutkimukseni lähestymistapa syveni ja selkiytyi kun löysin Hanna Särkiön (2002) pro gradu- tutkielman Tsemppiä nuori äiti! Särkiö löysi oman suuntansa tutkimukseensa Eila Hirvosen (2000) väitöskirjan, Raskaus nuoren naisen valintana, pohjalta. Särkiö (2002, 99) toivoi tutkimuksen lopuksi jatkotutkimuksia aiheelleen. Minä yritän vastata tutkimuksellani osittain yhteen hänen jättämäänsä kysymykseen. Hän kysyy pohdinnan lopussa mitkä ovat nuoriin äitiin kohdistettujen tukitoimien erot kunnittain. Pyrin vastaamaan Valkeakosken kaupungin tarjoamiin tukitoimiin selvittämällä, mitä apua nuoret äidit ovat saaneet ja mitä he kenties olisivat tarvinneet ja tarvitsisivat juuri nyt ja tulevaisuudessa. Laitoin pillifarkut jalkaan ja aloitin pitkän ja intensiivisen tutkimustieni syyskuussa Itsekin kesken yhteisöpedagogiopintojen äidiksi tulleena, yksinhuoltajana ja nuorena halusin tuoda kaikille julki, mitä on nuoren äidin elämä Valkeakoskella. Näkökulmani on yhteiskunnallinen suhteessa nuoriin äiteihin. Pohdin heidän elämäänsä ja yhteiskunnan mahdollisuutta tukea heitä erityisesti nuorisotyön ja sosiaalityön näkökulmasta.

8 5 2 TYÖN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 2.1 Nuoruus elämänvaiheena Nuoruuden määrittelyt ovat vaihdelleet historiassa eri aikakausina ja tilannekohtaisesti. Yleisesti nuoriksi on luettu yhteisön naimattomat, ei vielä täysivaltaiset jäsenet, jotka kuitenkin ovat olleet sekä fyysisesti, että kyvyiltään ja taidoiltaan lähes aikuisen veroisia. (Aapola & Kaarninen, 2003,13.) Murrosiästä on alettu Suomessa puhua yleisemmin vasta 1900-luvulla vaikka modernin nuoruuden keksijänä pidetäänkin filosofi Jean-Jacques Rosseauta. Nuoruus on toki tunnustettu jo huomattavasti varhemmin, sillä jo antiikin Kreikassa esitettiin ajatuksia nuoruuden erityislaatuisuudesta ja kasvatusmenetelmistä nuorille ylhäisöpojille. ( Aapola 2003, ) Nuoruus on osa ihmisen elämänkaarta ja tärkeä vaihe ennen aikuisuutta. Se on alati muuttuva ja haastava tila mihin liittyy monia vaiheita, jotka tulee saavuttaa ennen aikuisuutta. Yhteiskunnan tila ja muutokset vaikuttavat kunkin sukupolven nuoruuteen ja aina heiltä odotetaan jonkinlaista kapinaa suhteessa edelliseen sukupolveen. (Raitanen, 2001,191.) Nuoruuteen kuuluu itsenäisen elämän harjoittelu vallitsevassa yhteiskunnassa sen normien mukaan. Myös medialla on nykyisin suuri vaikutus nuoruuden muotoutumiseen. (Särkiö, 2002, 21.) Nuoruus ja sen merkitys vaihtelee historiallisen ajan ja maantieteellisen paikan lisäksi esitetyn näkökulman mukaan. Nuoruudesta ja aikuistumisesta puhuttaessa keskeiseksi nousee tällä hetkellä suomessa iän kytkeminen käsitykseen täysvaltaisesta kansalaisesta. Nuorisolain (2006/72) mukaan nuori on alle 29-vuotias. Nuoruus alkaa silloin kun yksilö alkaa ottaa vastuuta elämästään ja saavuttaa aikuisen statusta ja tämä saavutetaan, kun irrottaudutaan perheen ja suvun piiristä sekä luodaan oma tila, jota itse hallitaan. (Raitanen, 2001, ) Suomessa nuoret muuttavat omaan asuntoon ja irtautuvat vanhemmista lukion tai ammattikoulun jälkeen vuotiaina (Nuorista Suomessa , 10) luvulta lähtien on katsottu nuorten muodostavan mielipiteensä ja elämäntyylinsä median, kulttuurituotannon ja nuorisokulttuurien kautta ei niinkään vanhempiensa mukaan. Nuorisotutkimuksessa onkin mietitty, missä nuorten sosiaalistuminen todella

9 6 tapahtuu. Nuoruus on jo pitkään koskenut tasavertaisesti niin tyttöjä kuin poikia joskin tyttöjen aikaisempi sukukypsyys rajoittaa enemmän heitä. Tyttötutkimuksessa on tullut tuloksia joiden mukaan tytöt ovat vahvempia kuin pojat sosiaalisten taitojensa ansiosta. Kulttuurinen ideaali aikuisuudesta saavutetaan, kun yksilö pystyy täysin huolehtimaan itsestään. ( Raitanen, 2001, ) Hyvä nuoruus on tällä hetkellä hyvin moniselitteinen ja vaikeasti määriteltävissä. Yhteiskuntamme odottaa nuorilta aikuisen ihmisen paineensietokykyä, halua harrastaa ja opiskella tavoitteellisesti ja silti nuoruutta ihannoidaan ja aikuisuus saattaa alkaa vasta pitkälti päälle kolmikymppisenä. ( Rauste-Von Wright 1998, ) Kulttuurimme luo paineita niin tytöille kuin pojillekin ja niiden reunaehtojen sisällä tulisi luoda omaa nuoruuttaan. Etenkin tytöt pyrkivät luomaan sellaisen tilan, missä omat kiinnostuksen kohteet ovat suhteessa yhteisöön. ( Näre & Lähteenmaa, 1992, ) Raitasen (2001, ) väitöskirjahaastatteluissa 1999 ja 2001 nuoret, vuotiaat itse pitivät aikuistumisen kriteereinä erilaisten prosessien läpi käyntiä kuten kotoa pois muutto ym. Myös arvomaailman piti heidän mielestään kehittyä kyseenalaistamaan muiden mielipiteet ja tasa-arvoisuuden saavuttaminen suhteessa omiin vanhempiin. 2.2 Äitiys osana nuoruutta Äitiys on yhtälailla kuin nuoruus keksitty sana ja käsite. Äitejä on ollut aina mutta ilmiönä äitiys on keksitty. Ensimmäisiä mainintoja äitiydestä on filosofi Jean-Jacques Rousseaun 1762 julkaistussa teoksessa. Oxford English Dictionary viittaa siihen ensimmäisen kerran vasta vuonna Äitiyteen on liittynyt kulttuurissamme paljon romantisoitua ja idealisoitua ajattelua. Ja äitiys on usein nostettu ideologisesti niin korkealle, ettei kukaan nainen sitä voi saavuttaa. ( Berg, 2008,19.) Äitiydestä voidaankin puhua kahdessa merkityksessä: instituutiona ja henkilökohtaisena kokemuksena. Äitiys instituutiona tarkoittaa sen sosiaalisesti tunnistettua asemaa yhteiskunnassa, jota määrittelevät tietyt normit, odotukset ja vaatimukset kulttuurissamme. Äitiyden henkilökohtaiset kokemukset voivatkin olla ristiriidassa äitiysinstituution kanssa. Nämä ristiriidat voivat tehdä äitiydestä ongelmallisen. Kuitenkin äitiyden merkitys on vaihdellut historiassa paljonkin. (Berg, 2008,20 21.) Esimerkiksi 1900-luvun alussa työläisnaiset saivat Suomessa taistella

10 äitiyden puolesta kun sivistyneistönaiset taistelivat samaan aikaan oikeudesta saada opiskella ja tehdä työtä (Nätkin, 1997, 40). 7 Naisen oikeus äitiyteen ei siis ole aina ollut itsestään selvyys Suomessa. Siihen on haluttu valikoida ydinperheissä eläviä lasten hoitoon omistautuneita täydellisiä äitejä. Äitiyttä voidaankin tarkastella hyvin laajasti historiallisesti jo pelkästään Suomessa. Äitiys on ollut naisen elämän polttavin kysymys läpi historian ja on edelleen. Se on myös naisen elämän herkimpiä kohtia. (Nopola, 1991, 7.) Äitiyttä on tutkittu maailmalla ja Suomessa paljon. Marja-Terttu Tarkan (1996) tekemä tutkimus äitiys ja sosiaalinen tuki pyrkii pitkittäistutkimuksen avulla selvittämään tekijöitä, jotka ovat yhteydessä ensisynnyttäjän selviytymiseen äitiyden varhaisesta vaiheesta. Tutkimuksessa selvitettiin myös äitien sosiaalisen tuen tarvetta ja sen vaikutuksia. Ja sillä todettiin olevan merkitys naisen äitiyden kokemiseen. Vuonna 1970 ensisynnyttäjien keski-ikä oli Suomessa 23 vuotta. Synnyttäjien keskiiän nousu on ollut pysyvä yleiseurooppalainen trendi. Syitä siihen ovat koulutuksen lisääntyminen ja perheen ja työn yhteensovittamisen vaikeudet. Suomalaiset ensisynnyttäjät ovat keskimäärin samanikäisiä kuin muuallakin Euroopassa. (Miettinen & Rotkirch, 2008, 11.) Ensisynnyttäjien keski-ikä 2007 Suomessa oli vuonna 30 vuotta. (Synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2007, Stakes.) Lastenhankinnan ja äitiyden ihanteet ovat myös muuttuneet selkeästi. Lastenhankinta ei ole enää niin sidoksissa avioliittoon ja osa lapsista hankitaan jo ennen avioliittoa. Nykyisin pariskunnat elävät lapsettomina pidempään kuin ennen. Suomessa on Väestöliiton perhebarometrissa kysytty reilun kymmenen vuoden ajan suomalaisten ihanneiästä lastenhankinnan suhteen. Äitiyden ihanne ikä on pysynyt viimeiset kymmenen vuotta lähes samana. Vuonna 1997 se oli 25,2 vuotta ja kymmenen vuotta myöhemmin 25, 6 vuotta. Äitiyden ihanne ikä vaihteli haastatelluilla ja siihen vaikutti koulutustausta ja sosioekonominen asema. (Miettinen & Rotkirch, 2008, ) Minä perehdyin tutkimuksessani valkeakoskelaisiin nuoriin äiteihin, jotka olivat äidiksi tullessaan iältään vuotiaita. He eivät siis olleet niin sanottuja lapsiäitejä vaan juuri nuoria äitejä. Nuoriksi äideiksi heidät tekee nuoruuden elämänvaihe. He elivät ennen yllättävää raskautta normaalia nuoruutta mihin kuului opiskelua, ystäviä, biletystä ja huolettomuutta.

11 8 Nuoret äidit. Nuoria äitejä leimaa negatiivinen ajatusmaailma yleisesti. Koulutoverini tuli äidiksi heti peruskoulun jälkeen, samoin naapurini. Nyt kun itse olen nuori äiti, olen tutustunut vielä isompaan joukkoon nuoria äitejä. Kelhä & Niemelä (2005, 20 28) ovat tutkineet nuorten äitien selviytymistä äiteinä ja onko numeraalisella iällä siihen niin suurta vaikutusta mitä yhteiskunta antaa ymmärtää. He kartoittivat nuorten äitien elämää ja sen kulkua ja kyseenalaistivat kronologisen oikean äidiksi tulo iän sekä keskiluokkaisen ideaalin perheen perustamisesta vasta opiskelujen, työpaikan saannin ja naimisiin menon jälkeen. Jo 1980-luvulta lähtien Englannissa on ollut ongelma kun nuoret työttömät tytöt tulivat raskaaksi. He elivät yksin, taloudellisessa ahdingossa ja aiheuttivat moraalista paheksuntaa Englannissa. (Mc Robbie, 2000, 159) Suomessa nuoret äidit eivät ole samalla tavalla ongelma kuin maailmalla, koska heitä ei tilastollisesti ole paljon. Maailmalla voidaan erotella erityisiä trendejä teiniäideistä. Teiniäitejä on paljon esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Englannissa missä siihen liittyviä trendejä on tutkittu. Tarkoista luvuista ei kansainvälisesti ole tarkkuutta tilastoinnin epätarkkuuden takia. Kansainvälisesti niin sanottuna teiniäitinä pidetään nuorta naista joka saa lapsen alle 20-vuotiaana. (Phoenix, 1991,3,37 38.) Suomessa nuorten alle 20-vuotiaiden raskaudet vähenivät 1990-luvun puoleen väliin saakka kunnes ne kääntyivät uudelleen nousuun. Vuodesta 1997 vuoteen 2002 synnytysten määrä nousi tässä ryhmässä 25 prosentilla. Huolestuttavaa on se että raskauksien keskeytykset kasvoivat 50 prosenttia vuodesta 1994 vuoteen Suurin ikäryhmä Suomessa, jolle tehdään raskauden keskeytyksiä, ovat vuotiaat nuoret naiset. Syitä ilmiölle on etsitty yhdyntäaktiivisuuden lisääntymisestä, kumppanien määrän kasvusta ja silti siihen verrannollisesti ehkäisyvälineiden käytön pysymisestä samalla tasolla. (Gissler, 2004, ) Haastattelemistani ja kertomuksen lähettäneistä nuorista äideistä viisi sai lapsen alle 20-vuotiaana ja kaksi vuotiaana. Yksi haastattelemistani nuorista äideistä oli tehnyt abortin aiemmin. 2.3 Voimaantuminen punaisena lankana Opinnäytetyöni keskeinen teoreettinen pohja löytyy sosiaalipedagogiikasta. Sosiaalipedagogisessa viitekehyksessä keskitytään sosiaalisten ongelmien ratkaisuun ja ihmisen subjektiuden vahvistamiseen. Sosiaalipedagogiikan tarkastelun kohteina on

12 9 usein yhteiskunnan integraatio kysymykset ja niihin liittyvät ongelmat. (Hämäläinen 1999, 33, 60-61) Sosiaalipedagogisessa viitekehyksessä keskeinen ajatus on yksilön voimaantuminen (eng. empowerment). Voimaantuminen voidaan käsittää ihmisestä itsestään lähteväksi prosessiksi, jonka päämääränä on löytää itsestä voimantunne. (Hintsala, 2007, 22, Nyqvist Cech, 1997, 77.) Se vastaa sosiaalipedagogiikan ajatusta vahvistaa ihmisen tietoutta itsestään suhteessa muihin eli subjektiutta. Kun ihminen kokee olevansa oman elämänsä subjekti, hänellä on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä, valintoihinsa ja yhteisöön missä hän elää. Voimaantumisen vastakohta on kun ihminen kokee itsensä vain objektiksi ja muut ohjaavat hänen toimiaan. (Hämäläinen, 1999, 66 70) Syrjäytymistä voidaan pitää vastakohtana voimaantumiselle. Nuorten äitien kohdalla syrjäytymistä pidetään riskinä (Kuure, 2001, 39). Syrjäytymisestä puhuttaessa olisi hyvä huomioida myös sosiaalinen syrjäytyminen. Siihen kuuluu ihmissuhteiden puute, sosiaalisten verkostojen heikkous ja sosiaalisten kanssakäymisen mahdollisuuksien vähyys. (Nivala, 2008, 8-9) Sosiaalisen syrjäytymisen riski koskettaa juuri nuoria äitejä. Nuorten äitien syrjäytymisen riski voidaan nähdä sosiaalipedagogisessa viitekehyksessä esimerkiksi integroitumisongelmina kun äiti palaa opiskelu- tai työelämään kotona olon jälkeen. (vrt. Hämäläinen, 1999,79) Nuori äiti voi jäädä yhteiskunnan ulkopuolelle esimerkiksi koulutuksen keskenjäännin takia (Hirvonen, 2002, 37). Ihmisen käsitys itsestään syntyy koko elämän ajan erilaisten roolien kautta. (Hämäläinen, 1999, 66 73, Madsen, 2001, ) Nuori äiti saa heti tietyn roolin itselleen yhteiskunnassa ikänsä ja varhaisen vanhemmuuden takia. Hänen identiteettiään ammattilainen voi vahvistaa joko kielteisessä tai myönteisessä valossa. Tärkeintä on tunnistaa hänen voimavaransa ja ohjata häntä itseään tunnistamaan ne. Kun ihminen alkaa tiedostaa omat voimavaransa, hän alkaa tietoisesti käyttää niitä elämässään. Silloin vahvistetaan hänen identiteettiään sosiaalisessa kanssa käymisessä muiden kanssa. (Hämäläinen, 1999, 70 71) Voimavarat tiedostamalla ihminen löytää itse ne asiat mitkä voimaannuttavat häntä. Kun mennään koko ajan kohti yksilökeskeisempää yhteiskuntaa ja sosiaalinen vastuu katoaa, on sosiaalipedagogiikan tarjoamilla näkökulmilla tilaa. Tarvitaan yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja sosiaalisuutta rinnastettuna vastuun ottoon yhteisistä

13 10 asioista (Filander, 2008, ; Madsen, 2001, 18 20) Sen näkökulma sopii hyvin nuorisotyön ja sosiaalityön piiriin. Esimerkiksi sosiaalipedagogisessa nuorisotyössä kiinnitetään huomiota yhteisöön ja elinoloihin yksilön lisäksi (Filander, 2008, 93). Sosiaalipedagogisessa työotteessa pidetään tärkeinä ominaisuuksina tilanneherkkyyttä ja spontaaniutta mitkä ovat myös tyypillisiä nuorisotyölle (Hämäläinen 1999, 69). On myös verrattu, että sosiaalipedagoginen työ tapahtuu ihmisten arjessa kun taas sosiaalityö tapahtuu toimistossa. (Hämäläinen 1999, ) Sosiaalipedagogista viitekehystä ja työotetta voitaisiin soveltaa hyvin myös nuorten äitien kanssa tehtävässä työssä. Olen halunnut selvittää valkeakoskelaisten nuorten äitien voimavarat. Jaottelin voimavarat Särkiön (2002, 67 82) mallilla yhteiskunnanresursseihin, sosiaalisiin resursseihin, elämän resursseihin ja äitien toiveisiin ja tarpeisiin. Voimavarojen kautta päästään niihin asioihin mitkä voimaannuttavat heitä. Minä toivon, että tämä opinnäytetyö auttaa ammattilaisia tunnistamaan nuorten äitien voimavarat ja vahvistamaan niitä. Sitä kautta päästään voimaantumisen äärelle. 3 TAVOITTEET JA TUTKIMUSKYSYMYKSET Tutkimustani käytetään osana uuden lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman luomista. Siihen kuuluu lastensuojelusuunnitelma sekä lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma. Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistuu kesäkuussa Tavoitteeni on ollut koko tutkimusprosessini ajan tuoda valkeakoskelaisten nuorten äitien ääni kuuluviin. Tutkimuskysymysten lisäksi halusin avata nuoren äidin elämää ja hänen kokemuksiaan äitiydestä. Rajasin tutkimuskysymykset seuraavasti: 1. Millaiset ovat nuorten äitien elinolot? Mitkä ovat nuorten äitien käsitykset siitä miten yhteiskunta suhtautuu heihin? 2. Mitkä asiat voimaannuttavat? 3. Millaisia palveluita nuoret äidit haluavat ja kaipaavat? Miten palveluilla voisi lisätä voimaantumista?

14 11 4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 4.1 Aineisto Aineistoni koostuu nuorten äitien haastatteluista ja kertomuksista. Pyysin myös osalta haastateltavista täydennyksiä sähköisillä viestimillä, jos tieto oli olennainen enkä sitä ollut saanut haastattelussa. Tutkimukseen osallistuneet äidit ovat vuotiaina äidiksi tulleita valkeakoskelaisia. Heidän esikoisensa olivat haastatteluhetkellä 1-2, 5 vuoden ikäisiä. Tutkimukseni käynnistyessä aloin kerätä haastatteluihin nuoria äitejä Valkeakoskelta pääasiassa internetin välityksellä. Kuulun itsekin irc-gallerian ja siellä kuulun yhteisöön Mammat from Valkeakoski. Yhteisön kautta kiinnostuneita löytyi seitsemän nuorta äitiä. Heistä pääsin haastattelemaan kolmea. Muiden kanssa aikatauluongelmat estivät haastattelut mutta yhdeltä heistä sain kuitenkin kertomuksen. Kolme äitiä tavoitin haastatteluun omien kontaktieni kautta. Haastatteluja (LIITE 1, Haastattelukysymykset) tein paikan päällä yhteensä kuusi. Haastateltavien lähettämiä kertomuksia (LIITE 2, Kertomus ohje) sain viisi sähköpostitse. Kertomukset olivat 1-2 sivun mittaisia. Ne oli kaikki kirjoitettu tietokoneella ja olin saanut ne sähköpostiini helmikuun 2009 loppuun mennessä. Kertomuksissa äidit paneutuivat syvemmin omaan äitiyteensä, sen onnen hetkiin ja niihin kaikkein vaikeimpiin hetkiin. Kertomukset olivat hyvin linjassa haastattelujen kanssa ja ne tuntuivat todenperäisiltä. Niistä nousi esiin vahvoja tunteita nuorten äitien elämästä. Yhteensä minulla oli seitsemän äidin aineisto jota aloin analysoida. Työssäni käyttämäni haastateltavien sitaattien perässä lukee, jos sitaatti ei ole haastattelusta. 4.2 Haastattelujen kulku Haastattelut tein mp3 soittimen nauhoittimen kanssa. Tein viisi haastattelua haastateltavien kotona ja yhden kahvilassa. Haastattelutilanteet vaihtelivat, mutta pääsääntöisesti haastateltavilla oli hyvät mahdollisuudet keskittyä haastatteluun. Haastateltavan keskittymiseen vaikutti ajoittain pikku riiviöt (haastateltavan lapsi tai minun lapseni), haastateltavan mies tai kahvilan muut asiakkaat. Minusta haastattelut onnistuivat hyvin ja pystyin luomaan luottamuksellisen ilmapiirin. Siihen varmasti vaikutti myös se, että kerroin kaikille olevani itsekin äiti. Ennen haastattelun alkua

15 12 annoin äidin lukea kysymyslomakkeen, ja haastattelun aikana hänellä oli oma lomake mistä hän pystyi seuraamaan haastattelun etenemistä. Haastattelun jälkeen kysyin haastateltavien fiiliksiä ja annoin mahdollisuuden täydentää haastattelua. Kaikilla haastateltavilla oli positiivinen olo haastattelun jälkeen. Kaksi äitiä täydensi haastattelua heti haastattelun jälkeen. Mun mielestä oli ihan hyvät, kattavat, monipuoliset kysymykset. (Tilda) Mä haluun lisätä sen et mun mielestä äitiys on enemmän positiivinen kokemus kuin negatiivinen kokemus. Vaikka tossa tuli ehkä negatiivisia asioita paljon esille. Mutta mulla oli sellainen käsitys vaan että tää oli tarkoitettu just siihen mitä äidit haluaa lisää, mikä menee huonosti, mitä vois parantaa Tukiverkosto ja enemmän palveluita äideille missä voisi tavata toisiaan (Aamu) Kaikkien haastattelussa olleiden ja kertomuksen lähettäneiden nimet on muutettu, samoin heidän perheidensä. Olen pyrkinyt koko ajan säilyttämään heidän anonyymiytensä. Siksi esimerkiksi muilta paikkakunnilta kotoisin olevien paikkakuntia ei mainita, eikä myöskään heidän muita opiskelupaikkakuntiaan. Haastattelut toteutin lokakuun helmikuun 2009 välisenä aikana. Välillä aikataulujen yhteensovittaminen tuntui lähes mahdottomalta, mutta aikataulussa oli onneksi sille varattua aikaa. Teemahaastattelun avulla haastateltava sai kertoa vapaamuotoisesti kokemuksestaan olla nuori äiti. (vrt. Eskola & Suoranta, 2003, 86 87). Valitsin teemahaastattelun, koska sen ominaispiirteet tuntuivat aiheeseeni sopivilta. Haastateltavat olivat käyneet läpi saman tilanteen tullessaan nuorena äidiksi. Tutkijana otin ennen haastattelukysymysten laatimista aiemmista tutkimuksista ja aiheeseen liittyvistä teorioista selvää, joista minulle syntyi oletuksia. Niiden pohjalta laadin haastattelu kysymykset ja sitten aloitin haastattelut nuorten äitien kanssa. ( vrt. Hirsjärvi & Hurme 2004, 47) 4.3 Aineiston analyysi Haastattelujen analysointivaihe oli antoisa ja mielenkiintoinen. Litteroin jokaisen äidin haastattelun sanasta sanaan tietokoneelle. Sitten tulostin kaikki litteroinnit ja paneuduin niihin samoin kuin kertomuksiin. Tässä vaiheessa yhdistin haastattelut ja

16 13 kertomukset yhdeksi aineistoksi missä ne täydentävät toisiaan. Pyrin toteuttamaan laadullisen tutkimuksen analyysin tavoitteita eli luomaan aineistoon selkeyttä ja uutta tietoa tulkittavasta aineistosta (Eskola & Suoranta, 2003, 137). Teemoittelin aineiston haastattelukysymysten teemoittelun mukaan. Seuraavassa analysoinnin vaiheessa syvensin teemoittelua nuoruuteen, raskauteen, äitiyteen, voimavaroihin ja tulevaisuuteen. Näin syntyi tutkimukseni ja sieltä ydin alkoi nousta. Aineiston analysoinnissa käytin teemoittelua ja yritin saada haastattelut ja teorian puhumaan keskenään. Teemoittelulla saan tekstikatkelmien, sitaattien ja lainausten kautta esimerkkejä ja todennusta tekemilleni tulkinnoille ja teorialle. (Eskola & Suoranta 2003, 175). Lähtökohtanani olleet Särkiön (2002) ja Hirvosen (2000) tutkimukset nuorista äideistä olivat myös kvalitatiivisia tutkimuksia. Tarinoita pidetään ihmiselle luonnollisena tapana jäsentää todellisuutta ja se sopii hyvin loogisen ajattelun rinnalle. (Eskola & Suoranta, 2003, 22.) Keräämäni tiedot ja käyttämäni menetelmät mahdollistivat tarinallisen otteen. Etenkin nuorten äitien kertomuksista, omasta kokemuksestaan äitinä nousee kertomus ja tarina. Toisaalta myös haastattelut voi nähdä kertomuksen tuottamisesta maailmasta niin kuin Hannu. L. T Heikkinen (2007, ) kuvaa artikkelissaan Narratiivinen tutkimustodellisuus kertomuksena. Kirjoitin aineistoni pohjalta yhden tarinan missä yhdistyy asioita kaikista haastatelluista nuorista äideistä. Koska haluan, että lukija pääsee kokemus maailmassa lähelle haastattelemieni nuorten äitien maailmaa, lainasin tätä Särkiön (2002) ideaa kirjoittaa tarina. Tarina yhden nuoren äidin elämästä ja kokemuksesta todentaa ja päästää lukijan vielä askeleen lähemmäs haastateltuja nuoria äitejä. Tarina kulkee mukana opinnäytetyössäni koko ajan. Se aloittaa kaikki kappaleet ja se pohjustaa aiheeseen. Mutta se on ennen kaikkea todenmukainen tarina valkeakoskelaisesta nuoresta äidistä ja olen yhdistänyt siihen kaikkien haastateltavien ja kertomuksen tehneiden elämää. Koin itse, että haastatteluissa suuri apu oli oma kokemukseni äitiydestä ja sen moninaisuudesta. Haastatteluissa oli aina jollain tavalla läsnä vertaistuen merkitys. Olin haastattelijan roolini lisäksi myös toinen äiti, joka halusi kuulla mitä toiselle äidille todella kuuluu. Koin itse hyvin vahvoja tunteita, haastattelut nostivat omia

17 14 muistojani ja haastateltavien tunteisiin pystyi samaistumaan. Välillä nauroin haastateltavan kanssa sydämeni pohjasta ja muutaman kerran oli tilanne missä oli kyyneleet silmänurkissa. Aiheeni on herkkä ja halusin sen antaa olla sellainen, säilyttäen silti tutkijan etiikan ja puolueettomuuden. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija on koko ajan puristuksessa. Tutkija tasapainoilee tekemiensä ratkaisuja, ottaa kantaa niihin ja samalla punnitsee tekemänsä työn luotettavuutta. (Eskola & Suoranta, 2003, ) Tasapainoilu oli haastavaa ja mielenkiintoista. Koko ajan oli olo, että jossain on lisää tietoa. Johonkin raja on silti vedettävä. On myös pidettävä mielessä, että keräämäni aineiston pohjalta voi kertoa vain näiden seitsemän valkeakoskelaisen nuoren äidin tarinan. 5 NUORUUS ENNEN RASKAUTTA Olen 18-vuotias nuori ja kaunis ja maailma on minulle avoinna. Niin mä aattelen! Niin ja mun nimi on Siru. Teini mä en enää oo mutta en missään nimessä aikuinenkaan. Ainakin äiti aina sanoo, et pitää opiskella, saada töitä, hankkii hyvä mies ja lapsia ennen kun voin sanoo, et oon aikuinen. Oman kämpän mä hankin viime kesänä. Se on tosi jees vaik vie vaatii jotenkin totutteluu. Sitten kai sitä alkaa olla aikuinen ku siltä tuntuu Opiskelen ammattikoulussa ja hengaan kavereitten kanssa. Ja ehkä välillä paljonki poikaystävän kaa. Olisi tehnyt mieli lähteä muualle opiskelemaa mutta päätin pysyä Valkeakoskella. Tääl on äiti lähellä, isä on toisella puolella Suomea. Tosiaan olen toista vuotta nyt ammattikoulussa. Kävin kokeilemas lukiotakin mutta ei se ollu mun juttuni. Ainakaan viel, lopetin meinaa ekan vuoden jälkeen. Miksi maailma on niin täynnä mahollisuuksia mutta kukaan ei kerro mitä kannattas tehä? Siksi meninkin amikseen samalle linjalle parin kaverin kanssa. On ainakin tutut ympyrät vaik onkin uus koulu. Ja kyllähän se koulus oleminen on nyt vähän semmosta hengailuu ku en mä tiiä onko tuo mun alani. Poikaystävä mul on mut meil menee vähän miten sattuu. Välillä ollaa yhessä ja kaikki hyvin välil ei. Mut ei siin mitään. Kyl mä rakastan muruuni. Täs ollaan oltu nyt about kaks vuotta yhes. Ja ollaa menty loppuun asti. Onneks mun kaveri sai yläkoulus muksun ja siit viisastuin ja hankin pillerit. Ei tarvii vauvan tulookaan pelätä. En haluu

18 15 viel lasta. Mä haluun olla vapaa. Vapaa mutta silti välillä tuntuu et haluis rauhottuu jotenkin. Käpertyä Timpan kainaloon ja unohtaa nää kaikki muitten sanelemat paineet. Kaikki tuntuu oottavan kokoajan jotain. Pitäs varmaan soittaa Jaanalle ku ahistaa taas. Jaana on mun läheisin ystävä. Jaanan kaa oltiin juuri sovittu et mentäs yhes koulun terkkarille hakee mulle uus pilleriresepti. Enhän mä sellasta muista uusia ja nyt oltiin vähän aikaa jo pelattu kumeilla. Ja äidille en viittiny mitää sanoo, en mä jaksa enää mitää seksivalistuksia. Ne on kuultu jo teininä. Tarinani tyttö on valkeakoskelainen nuori nainen joka tasapainoilee nuoruuden kehityshaasteiden kanssa. Hän uskoo itseensä ja tulevaisuuteensa ja silti pelkää ja haluaa aikuisuutta samaan aikaan. Hänelle nuoruus on kovaa menoa, itsenäistymistä, opiskelua ja tasapainon tavoittelua. 5.1 Ystäviä, biletystä ja kovaa menoa Allianssin tutkimuskoosteessa Nuoret Suomessa (Nuorista Suomessa ,5) kerrotaan, että nuorilla menee tällä hetkellä hyvin ja huonosti. Polarisaatio on kasvanut, eli toisilla menee todella hyvin, lähes erinomaisesti ja toisilla todella huonosti. Tämä niin sanottu kaksinapaisuus onkin saanut huomiota eri tahoilla ja siitä on alettu puhua. (Eräranta & Autio, 2008, 8.) Nuorten päihteiden käyttö on vähentynyt, internet on lisännyt yhteisöllisyyttä ja suhteet vanhempiin ovat parantuneet. Kuitenkin nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet, toimeentulotuen saajista yli puolet on nuoria ja nuoret eivät liiku tarpeeksi. (Nuorista Suomessa , 5.) Haastateltavat elivät normaalia nuoruutta ennen raskauttaan ja lapsen tuloa. Heidän kuvailussaan tuli esiin baareissa käynti, ystävät ja kova meneminen. Nuoruuteen kuuluukin itsekkyys, vapaus ja irrallisuus. Nuoruus on aika lapsuuden ja aikuisuuden välissä, mitä ei tänä päivänäkään ole pystytty tarkasti määrittelemään (Raitanen, 2001,191). Haastateltavien elämään kuului myös opiskelua, työtä ja matkustelua. Kaikki haastattelemani nuoret olivat selviytyjätyyppejä ja heillä meni kaikilla kohtalaisen hyvin.

19 16 Oltiin vielä ihan täysin seurusteluasteella Jamin kanssa. Että se oli vasta muuttamassa mun luo. Että ei asuttu vielä edes yhdessä. Mutta oli aikeissa että hän muuttaa sitten keväällä. Ja tota Kävin töissä kahvilassa. Ihan tavallista. Oli paljon kavereita. Ja En mä nyt käyny baarissa kun ehkä kerran kuussa. (Iines) Ei ollu suunnitelmia ja siksi lähdettiin reissuun kattoo maailmaa. Työt oli just loppunu 14 kuukauden työssäolon jälkeen. Ja mies halusi taukoa korkeakoulu opinnoista. (Fiia) Nuoruuden tunnusmerkit löytyvät helposti haastateltavistani. Heihin suhtauduttiin tietyllä tavalla, heidän käytöksen perusteella heidät kategorisoitiin juuri nuoriin, heidän elämäänsä liittyi tiettyjä pakkoja ja vapauksia. He elivät nuoruutta minkä voi todentaa näillä perusteilla tietynlaiseksi sosiaaliseksi ryhmäksi. (Lähteenmaa, 2000, ) Haastateltavat korostivat erityisesti vapautta ja huolettomuutta ajassa ennen lasten saantia. Toisaalta kaksi haastateltavistani, jotka olivat alkaneet rauhoittua miettivät juuri omaa vastuuta ja paikkaansa elämässään. He eivät halunneet elää pelkkää menovaihetta enää. 5.2 Nuoruuden ja aikuisuuden välissä Kelhän ja Niemelän (2005,25) pro gardu- tutkielmiin haastattelemat nuoret äidit kuvailivat nuoruutta varsin hedonistiseksi ja menovaiheeksi. Siihen liittyi niin vastuuttomuutta, vilkasta sosiaalista elämänmenoa kuin juhlimistakin. Nuoret äidit pitivät vaihetta tärkeänä ja jo takana olevana nuoruuden vaiheena. Tein itse saman havainnon. Kaikki haastateltavat kertoivat positiivisessa mielessä ajasta ennen raskautta. Tosi epätasasta siis Ettei tarvinnu ottaa ku vastuuta ittestä ja sai mennä miten halus Se oli kavereitten kanssa biletystä ja menemistä, leffassa käymistä. (Aamu) Aika Aika tota. Siis niin ku aika menokasta En tiiä miten sen nyt sanois Aika eläväistä Menin kauheesti. (Tilda)

20 17 Haastattelemani nuoret äidit eivät kaivanneet menovaihettaan. Silti he pitivät hyvänä päästä välillä myös tuulettumaan. Kaverit olivat silti edelleen äärimmäisen tärkeitä ja etenkin niiden menettäminen oli osalle haastattelemistani nuorista äideistä vaikeaa. Nykynuorten elämänkulkuun liittyy monia asioita. Kouluaikojen jälkeen tulisi itsenäistyä, aloittaa oma työura, perheellistyä ja ylipäätänsä löytää elämälle uusi suunta. Usein nuoruus koetaan sitä onnistuneemmaksi, mitä useampi edellä mainituista seikoista on saavutettu. (Raitanen, 2001,191.) Nuoret voidaankin jakaa pääasiassa kolmeen ryhmään. Ne ovat pääasialliset opiskelijat, työssä käyvät sekä työttömät vuotiaista nuorista naisista 57 prosenttia opiskelee oppilaitoksissa ja 32 prosenttia käy palkkatyössä. (Nuorista Suomessa , 9.) Aikuisuuteen liitetty perheen perustaminen saa siksi nuoren usein aivan uuteen tilaan. Perheen perustamista kun pidetään luonnollisena aikuisuuden määreenä, mutta nuorella äidillä on usein nuoruuteen liittyviä vaiheita vielä kesken. Nuori äiti on nuoruuden ja aikuisuuden välissä ja hän elää molempia vaiheita yhtä aikaa. Samalla nuoret äidit rikkovat koulutusyhteiskunnan ihanteita ja keskiluokkaista naisihannetta. ( Kelhä & Niemelä, 2005, ) Kaikilla nuorilla äideillä oli tällä hetkellä lähitulevaisuuden suunnitelmissa opiskelu, vain yhdellä oli jo ammatti. Hänkin suunnitteli ammatin vaihtoa. Kaksi oli jatkamassa koulun käyntiä. Toinen heistä haki ja pääsi uuteen kouluun, ja toinen jatkoi siitä mihin oli jäänyt ennen lasten saantia. Kun puhuimme viiden vuoden kuluttua tapahtuvista asioista haastateltavien kanssa, mukaan tuli myös työelämä opiskelutavoitteiden rinnalle. 6 YLLÄTYSRASKAUS Eka vuosi amiksessa meni aika nopeeta vauhtia. Kevätlukukaudella koulu vähän tökki ja olin enemmän Timpan kaa. Lintsasin taas ja mietin mitä elämältä haluan. Ja vastausta ei ollut. Olisiko mun pitänyt sittenkin jäädä lukioon? Siellä sentään porukka halus enemmän opiskella Päätin antaa olla, ehkä sitten joskus. En mä uskaltanu puhuu ees äitille.

USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta

USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta Johanna Haataja Riikka Hiltula Satu Pöykiö Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pohjoinen

Lisätiedot

NUORUUDEN JA ÄITIYDEN YHTEENSOVITTAMINEN

NUORUUDEN JA ÄITIYDEN YHTEENSOVITTAMINEN NUORUUDEN JA ÄITIYDEN YHTEENSOVITTAMINEN Maiju Gustafsson Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden laitos Itä-Suomen yliopisto Maaliskuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Yhteiskuntatieteiden ja

Lisätiedot

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Vilma Kokko KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Millainen on matkalaukkulapsuus kokemuksena? Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Marraskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VAIKUTUKSET LAPSIPERHEIDEN ARJESTA SELVIYTYMISEEN

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VAIKUTUKSET LAPSIPERHEIDEN ARJESTA SELVIYTYMISEEN PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VAIKUTUKSET LAPSIPERHEIDEN ARJESTA SELVIYTYMISEEN Sari Luostarinen Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tuula Purolehto Mia Räisänen CASE VILLE II. Tapaustutkimus lapsuusperheen vaikeuksien vaikutuksesta asunnottoman miehen aikuisuuteen

Tuula Purolehto Mia Räisänen CASE VILLE II. Tapaustutkimus lapsuusperheen vaikeuksien vaikutuksesta asunnottoman miehen aikuisuuteen Tuula Purolehto Mia Räisänen CASE VILLE II Tapaustutkimus lapsuusperheen vaikeuksien vaikutuksesta asunnottoman miehen aikuisuuteen Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Toukokuu 2009 DESCRIPTION Date

Lisätiedot

Narratiivinen tutkimus lähetyslasten identiteetin rakentumisesta ja koulukokemuksista

Narratiivinen tutkimus lähetyslasten identiteetin rakentumisesta ja koulukokemuksista 1 Narratiivinen tutkimus lähetyslasten identiteetin rakentumisesta ja koulukokemuksista Anna Kristiina Korhonen Lapin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pro gradu työ kevät 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SIIRTYMÄ KOHTI AIKUISUUTTA. Itsenäistyminen tuetussa asumismuodossa

SIIRTYMÄ KOHTI AIKUISUUTTA. Itsenäistyminen tuetussa asumismuodossa SIIRTYMÄ KOHTI AIKUISUUTTA Itsenäistyminen tuetussa asumismuodossa TEIJA LEHTINEN Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Nuorisotyön ja -tutkimuksen maisteriopinnot Pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina Noora Oinonen Anna-Stiina Ylimaa Opinnäytetyö Elokuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön ja terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Tanja Pesonen Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Lokakuu 2008 TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Paltamon Työvoimayhdistyksen ja Paltamon Yrittäjät ry:n yrittäjien yhteistyö voimavarana nuorten työllistymisessä Miina Väisänen Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön

Lisätiedot

ELÄÄ JA VANHETA YHDESSÄ JA PITÄÄ HUOLTA TOISESTA Seurustelevan kehitysvammaisen parin tarina

ELÄÄ JA VANHETA YHDESSÄ JA PITÄÄ HUOLTA TOISESTA Seurustelevan kehitysvammaisen parin tarina Saija Matela Anna Valkonen ELÄÄ JA VANHETA YHDESSÄ JA PITÄÄ HUOLTA TOISESTA Seurustelevan kehitysvammaisen parin tarina Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Odotuksen onnea, tupakoinnin tuskaa

Odotuksen onnea, tupakoinnin tuskaa Odotuksen onnea, tupakoinnin tuskaa Käsityksiä ja kokemuksia tupakoinnista raskauden aikana Suomen Syöpäyhdistys ry 1 ODOTUKSEN ONNEA, TUPAKOINNIN TUSKAA Kustantaja: Suomen Syöpäyhdistys ry Ulkoasu ja

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT

NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT ISBN 978-952-457-405-1 NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT RAPORTIN LAATIJA: EIJA SEPPÄNEN, FOUNTAIN PARK OY HELSINKI 2008 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 5 NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä Kyllikki Kemppainen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä,

Lisätiedot

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003. Arviointitutkimus

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI VÄÄRTIT 2000-2003. Arviointitutkimus ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003 Arviointitutkimus Martta Laakso Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

NUORISOTALOTOIMINTA OSANA ELÄMÄNKULKUA Nuoruuden kokemusten arviointia aikuisiällä

NUORISOTALOTOIMINTA OSANA ELÄMÄNKULKUA Nuoruuden kokemusten arviointia aikuisiällä Asta Sajaniemi NUORISOTALOTOIMINTA OSANA ELÄMÄNKULKUA Nuoruuden kokemusten arviointia aikuisiällä Opinnäytetyö Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma YAMK Huhtikuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Mä olisin oppinut kaikki asiat kantapään kautta, mutta onneks nyt mä opin ne ennen kun tarvii tipahtaa mihinkään ihan pohjalle.

Mä olisin oppinut kaikki asiat kantapään kautta, mutta onneks nyt mä opin ne ennen kun tarvii tipahtaa mihinkään ihan pohjalle. Mä olisin oppinut kaikki asiat kantapään kautta, mutta onneks nyt mä opin ne ennen kun tarvii tipahtaa mihinkään ihan pohjalle. ELÄMÄNHALLINTA TUETUN ASUMISEN JÄLKEEN NUORTEN AIKUISTEN KOKEMANA RAISA KEMPPAINEN

Lisätiedot

Essi Kalaja. Mervi Tikkala. Lasten vanhempien avo- ja avioerot päiväkotien arjessa

Essi Kalaja. Mervi Tikkala. Lasten vanhempien avo- ja avioerot päiväkotien arjessa PÄÄTÖS /Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.varhaiskasvatusjohtaja PäivämääräVirhe. Viitteen lähdettä ei löyty- PykäläVirhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.90/2011 0/0 nyt.10.5.2011 Essi Kalaja Mervi Tikkala

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

Kaikkien on mukavampaa olla kun toinen voi hyvin! Mitä on hyvinvointi lasten kirjoittamissa eläytymistarinoissa?

Kaikkien on mukavampaa olla kun toinen voi hyvin! Mitä on hyvinvointi lasten kirjoittamissa eläytymistarinoissa? Kaikkien on mukavampaa olla kun toinen voi hyvin! Mitä on hyvinvointi lasten kirjoittamissa eläytymistarinoissa? Suvi-Johanna Vuorinen 012909830 Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Päivi Akkanen Helena Naukkarinen Ani Närhi MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Opinnäytetyö Sosiaalialan

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

NAISET MURROKSESSA -

NAISET MURROKSESSA - NAISET MURROKSESSA - Romaninaiset Vanajan vankilassa Tuula Nyman w16797 Opinnäytetyö, syksy 2012 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) + Diakonin

Lisätiedot

Katja Ihamäki & Päivi Kaljonen (toim.) Kotouttamista ja kohtaamisia. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Katja Ihamäki & Päivi Kaljonen (toim.) Kotouttamista ja kohtaamisia. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja 1 Katja Ihamäki & Päivi Kaljonen (toim.) Kotouttamista ja kohtaamisia Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Katja Ihamäki & Päivi Kaljonen (toim.) Kotouttamista ja kohtaamisia Metropolia Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot