- Tarina ihmiskaupasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- Tarina ihmiskaupasta"

Transkriptio

1 Jaana Komulainen & Minna Petäjäniemi VARASTETUT VARTALOT, SÄRJETYT SIELUT - Tarina ihmiskaupasta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma Marraskuu 2007

2 1 Yksikkö Ylivieskan yksikkö Koulutusohjelma Sosiaaliala Aika Marraskuu 2007 Työn nimi Varastetut vartalot, särjetyt sielut Tarina ihmiskaupasta Työn ohjaaja Marja Savolainen Työelämäohjaaja Tekijä/tekijät Jaana Komulainen & Minna Petäjäniemi Sivumäärä 51 Opinnäytetyö käsittelee ihmiskaupan ilmiötä ja uhrin ohjausprosessia auttamisjärjestelmässä. Siinä määritellään ihmiskauppa ja hyväksikäytön eri sektorit. Työ käy läpi ihmiskaupan prosessin tunnusomaisia piirteitä. Uhrin ohjausprosessia käsittelevässä osuudessa kiinnitetään huomiota eettisiin ja turvallisiin ammattikäytäntöihin. Ihmiskauppa on Suomessa ajankohtainen ilmiö, joten aiheeseen perehdytään tutustumalla mediassa käytyyn keskusteluun. Työssä esitellään Belgian ihmiskaupan uhrien auttamiskeskus Payoke. Järjestön toimintamalli avataan, jonka kautta tutustutaan ihmiskaupan uhreja koskevaan Belgian lainsäädäntöön. Suomen malli ihmiskaupan uhreille suunnatuista palveluista on kehittymässä ja tämän hetkiset linjaukset esitetään työssä. Opinnäytetyö perustuu ulkomaanharjoitteluumme, joka suoritettiin Antwerpenissa, Belgiassa. Narratiivinen lähestymistapa mahdollistaa harjoittelussa koettujen kohtaamisten tarinallisen kerronnan. Työssä ei ole suoritettu erillistä tutkimusta, vaan varsinaiset tutkimusongelmat korvattiin prosessin aikana esiinnousseilla kysymyksillä. Ihmiskaupan ilmiön ja asiakkaan ohjausprosessin teemojen avulla pyritään vastaamaan näihin kysymyksiin. Särkymisen ja eheytymisen tarinoiden kautta luodaan uusi näkökulma uhrin ohjaustyöhön ja saavutetaan uusi todellisuus. Asiasanat Ihmiskauppa, uhri, värväys, hyväksikäyttö, Payoke, ohjausprosessi, eettiset toimintaohjeet, narratiivisuus, tarina

3 2 CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Ylivieska unit Degree programme Degree Program of Social Services Date November 2007 Name of thesis Stolen Bodies, Broken Souls Story of Human Trafficking Instructor Marja Savolainen Supervisor Author Jaana Komulainen & Minna Petäjäniemi Pages 51 Key words The thesis is based on our international practical training period, which was carried out in Antwerp, Belgium. Narrative telling of experienced encounters of the practical training was made possible by narrative method. Actual research was not carried out and research problems were replaced by the questions raised during the process. Those questions were answered with the help of the chapters of the phenomenon of the trafficking and the victim s guidance process. New perspective to victim s guidance work was created through the stories from breaking and becoming whole and new reality was reached. Thesis deals with the phenomenon of human trafficking and the guidance process of a victim in a service system. It defines trafficking of human beings and different abuse sectors in it. Thesis goes through the main characteristics of the process of trafficking in persons. In the chapter which relates to the victim s guidance process the attention was being given to the ethical and safe way to work. Trafficking of human beings is a current phenomenon in Finland so the subject was familiarized with the conversation held in the media. Payoke is introduced as recognised centre for victims of trafficking in human beings in Belgium. The functional model of organization was opened and through that the Belgium law related to victims of trafficking was familiarized with. The model of services designed for the victims in Finland is being developed and current guidelines are presented in the thesis. Key words Trafficking in human beings, victim, recruitment, abuse, Payoke, guidance process, ethical methods, narrativ method, story

4 3 SISÄLLYS 1 KYNNYKSELLÄ: ajatuksia matkalle 1 2 UUTTA TIETOA ETSIMÄSSÄ Narratiivinen tutkimusote Opinnäytetyön etiikka ja luotettavuus 4 3 VARTALON VOI VARASTAA, SIELUA EI Ihmiskauppa mitä se on? Lupaus lasikengästä taustatekijät ja värväystilanne Liian kallis matka siirtymisvaihe Murskattu lasikenkä saapuminen ja todellisuuden paljastuminen Sirpaleista ehjäksi kotoutuminen tai paluumatka Ihmiskauppa Suomessa näkymätöntä bisnestä? 21 4 KEHO SUOJASSA, JÄLJET SIELUSSA Payoke uhrin tukena Antwerpenissa Payoke-malli Ihmiskaupan uhrin auttamisprosessi Suomessa Uhrin eettinen kohtaaminen 31 5 KOHDATTU KEHO, SIVUUTETTU SIELU? Tarina särkymisestä Muutosajatuksia kohtaamiseen Tarina eheytymisestä 41 6 PERILLÄ: ajatuksia matkalta 44 LÄHTEET

5 1 1 KYNNYKSELLÄ: AJATUKSIA MATKALLE Ihmisillä käydään kauppaa ympäri maailman. Heitä hankitaan seksi-, orja- ja pakkotyöhön niin tehtaisiin, pelloille, koteihin kuin baareihinkin. Kadulla kerjäävä lapsi, avioliittoa toivova nainen tai munuaisensa menettänyt nuorukainen voivat kaikki olla ihmiskaupan uhreja. Yhteistä uhreille on petos, alisteinen velkasuhde, väkivalta ja itsemääräämisoikeuden puuttuminen. Hyväksikäyttötapa ei sulje pois väkivallan elementtiä: kotiorja tai laittomasti ravintolassa työskentelevä mies voivat joutua omistajansa raiskaamaksi ja tiilitehtaan lapsityöläinen hakatuksi kerta toisensa jälkeen. Velka sitoo nämä henkilöt hyväksikäyttäjäänsä ja estää mahdollisuuden ulospääsystä. Ihmiskaupan brutaalein piirre tuhoaa yksilön ihmisarvon ja alentaa hänet kauppatavaraksi, objektiksi jolta riistetään oma tahto. Prostituutioon pakotetun naisen hinnan määräytymiseen vaikuttavat muun muassa ikä, ihonväri ja laatu, hampaiden kunto, rintojen kiinteys ja mahdollinen neitsyys. Jokainen uhri joutuu kehittämään oman tavan selvitä koettelemuksestaan ja selittää sen itselleen. Jokainen meistä myy jotain itsestään, totesi seksityössä toiminut ihmiskaupan uhri tarkoittaen, että opettaja myy tietojaan, ompelija taitojaan ja prostituoitu kehoaan. Ulkomaanharjoitteluun lähtiessämme luulimme työskentelevämme seksityöläisten auttamis- ja tukikeskuksessa. Ensimmäisten viikkojen aikana Belgiassa selvisi, että harjoittelumme liittyy kiinteästi meille uuteen ilmiöön ihmiskauppaan ja sen uhreihin. Harjoittelumme alussa tutustuimme ihmiskaupan uhrien avustusjärjestön, Payoken, toimintaan ja sen jälkeen siirryimme työskentelemään uhreille tarkoitettuun turvakoti Asmodéehen. Harjoittelun jälkeen kaipasimme lisätietoa ihmiskaupasta ja pohdimme hyviä ammattikäytäntöjä uhrin ohjaustyöhön. Opinnäytetyömme on pohdintaprosessin konkreettinen lopputulos, jossa esitetään ihmiskaupan yleistä teoriaa sekä perehdytään tarkemmin uhrin eettiseen ja turvalliseen palveluohjausprosessiin. Työssä keskitymme ihmiskaupan naisuhreihin seksuaalisen riiston ja kotiorjuuden kohteina, sillä työskentelymme aikana saimme tutustua heidän tapauksiinsa. Tulkinnan vahva rooli ja työstä välittyvät subjektiiviset kokemuksemme sallivat meille mahdollisuuden narratiiviseen työotteeseen. Kerronnallisuuden kautta kokemuksemme jäsentyy tarinaksi, jossa vanhan ja uuden tiedon kohtaamisen kautta syntyy uutta todellisuutta.

6 2 Työssämme tuomme esiin meille välittyneitä uhrien kokemuksia tapauskuvausten muodossa. Varsinaista tutkimusta ei suoritettu aihepiiristä ja sen vuoksi työssä välittyy vahvasti tulkintamme tapahtumista. Muistelun ja aukikirjoittamisen avulla olemme pyrkineet ottamaan etäisyyttä kokemuksiimme ja tarkastelemaan niitä objektiivisemmasta näkökulmasta. Emme toivo asiakkaidemme kärsimysten jatkuvan, minkä vuoksi muutimme henkilöiden ja tapausten tunnistamisen mahdollistavat yksityiskohdat. Lukijalle jää kuva uhrista uhrien joukossa, mutta meille he säilyvät erityisinä yhteisten kokemusten kautta. Harjoittelu avarsi käsitystämme maailmasta monella eri tavalla ja prosessin tuloksena syntyi opinnäytteemme. Harjoittelujaksosta kiitämme Payoken ja Asmodéen henkilökuntaa, sillä kokemus oli ainutlaatuinen ja ammatillisesti kasvattava. Asiakkaat ansaitsevat harjoittelumme rikkaudesta syvimmät kiitokset; he sallivat tulla kohdatuiksi ja ottivat meidät omikseen. Naiset opettivat meille, että kehon ja sielun syvistä arvista huolimatta selviytyminen on mahdollista. Opinnäytetyö on syntynyt teorian ja harjoittelukokemusten yhdistämisen kautta ja on osaltaan luomassa tarinaa ihmiskaupasta.

7 3 2 UUTTA TIETOA ETSIMÄSSÄ Työmme lähestymistapa on kvalitatiivinen. Tiedeyhteisössä keskustellaan narratiivisen ja laadullisen tutkimusmenetelmän eroavaisuudesta. Narratiivisuus ei pyri poistamaan tutkijan omaa ääntä tutkimuksessa, vaan jopa pyrkii luomaan merkityksiä yhdessä tutkittavien kanssa. Tämä on mahdollista tutkijan ja tutkittavien dialogisen vuorovaikutuksen ja tiiviin yhdessäolon kautta. (Ikkunoita tutkimusmetodeihin II 2007, ) Narratiivisen menetelmän arvo on, että se antaa mahdollisuuden tarkastella yksilöä kokonaisvaltaisesti, kunnioittaen hänen toiveitaan, haaveitaan ja arvojaan (Hänninen 2002, 34). 2.1 Narratiivinen tutkimusote Narratiivinen tutkimus ei pyri luomaan yleistyksiä, vaan sallii subjektiivisen lähestymistavan. Tutkija jäsentää kertomuksellista tietoa kielen avulla. Tarkoituksena on ymmärtää ja kuvata tarinoita. (Laadulliset tutkimusmenetelmät hoitotieteessä 2001, 84 85, 90.) Ihminen rakentaa käsitystään koko ajan kokemustensa ja tietonsa kautta. Tieto muuttuu ja saa uusia muotoja päivittäin. Vuorovaikutus ympäristön kanssa muokkaa yksilön käsitystä todellisuudesta. Narratiivisuudessa absoluuttista totuutta ei etsitä, vaan tutkimuksen avulla voidaan tuottaa uusia näkökulmia todellisuuteen. (Ikkunoita tutkimusmetodeihin II 2007, 145.) Opinnäytetyön tarkoitus on avata ihmiskaupan ilmiötä sen tunnusomaisten piirteiden kautta ja perehtyä uhrien ohjaamiseen eettisen kohtaamisen kautta. Työmme lähtökohta ei ollut tuottaa yleistyksiä, vaan aukaista kokemuksemme. Kirjoitettuna kokemukset ja elämykset muuttuvat tarinoiksi, jotka muokkaavat lukijan todellisuutta. Jerome Brunerin idea todentunnusta pyrkii kertomaan uskottavalta tuntuvan tarinan. Tarinan perustelut ja faktatieto eivät ole pääroolissa, vaan se miten lukija pääsee sisälle tekstin tuottamaan toiseen todellisuuteen. Näin ollen tarinan hahmot ja tapahtumat voivat olla fiktiivisiä, mutta tärkeintä on, että tarina vie lukijan mukanaan uudelle ymmärryksen tasolle. (Ikkunoita tutkimusmetodeihin II 2007, ) Brunerin teoria antoi meille vahvistusta tarinoiden luomiseen ja niiden kautta uuden todellisuuden kohtaamiseen. Tarinamme tapahtumat mukailevat asiakkaiden kohtaamia todellisia tapahtumia, mutta päähenkilö on puhtaasti fiktiivinen hahmo. Opinnäytetyössämme luomme kahden erilaisen todellisuuden

8 4 tarinat: särkymisen tarina johdattaa lukijan yhden ihmiskaupan uhrin elämään sekä tilanteisiin joissa auttamisjärjestelmä pettää uhrin ja nostaa keskeiset teemat epäkohtina tarkasteluun. Eheytymisen tarina vie lukijan uuden äärelle missä auttamisjärjestelmä kohtaa uhrin kokonaisvaltaisesti. Uusi tarina ja sen merkityksellisyys syntyy epäkohtiin puuttumisen kautta. Narratiivista aineistoa voivat olla esimerkiksi haastattelut, tutkittavan itse vapaasti tuottama kirjallinen materiaali, päiväkirjat ja elämänkerrat. Narratiivisessa tutkimuksessa käytettävä materiaali voi olla sellaista, että sitä ei ole tuotettu tutkimustarkoitukseen. Narratiivinen aineisto vaatii aina tulkintaa ja luo uuden ehjän kronologisesti etenevän tarinan tutkimusaineiston keskeisiä teemoja esille tuoden. (Ikkunoita tutkimusmetodeihin II 2007, ) Narratiivinen lähestymistapa palvelee opinnäytetyötämme tarkoituksenmukaisesti, sillä aineistomme koostuu matkapäiväkirjoista ja kokemusten uudelleen mieleenpalauttamisen aukikirjoittamisesta. 2.2 Opinnäytetyön etiikka ja luotettavuus Kaikissa tutkimuksellisissa lähestymistavoissa, mutta etenkin narratiivisuudessa korostuu jatkuvan eettisen reflektoinnin tarve. Tutkimusmenetelmästä riippumatta tutkija vaikuttaa tutkimukseen lopputulokseen tahtomattaan. Tämä tulee tutkijan tunnistaa ja tuoda esiin. (Hänninen 2002, 34.) Eettisten näkökulmien huomioiminen on erityisen tärkeää etenkin, jos tutkimusaineisto on pieni, aihe on arkaluontoinen tai tutkimuksen kohteena olevat henkilöt ovat haavoittuvia (Laadulliset tutkimusmenetelmät hoitotieteessä 2001, 93). Työmme käsittelee henkilökohtaisia ja intiimejä aiheita, mikä vaatii erityistä eettistä tarkkaavaisuutta aineistoa koostettaessa ja käsiteltäessä. Ihmiskauppa liittyy aina rikolliseen toimintaan, minkä vuoksi asiakkailla on vaara joutua kostotoimenpiteiden kohteeksi. Tähän liittyen asiakkaan henkilötiedot ja tapauksen tunnistettavat piirteet tulee muuttaa työhön. Riskialttiin aiheen ja tutkimuskohteiden käsittely on vaatinut meiltä eettistä harkintaa eikä asiakkaita turhaan vaarantavia yksityiskohtia sisällytetty työhön. Työssämme esitellyt tapauskuvaukset ovat käyty huolellisesti läpi asiakkaan tunnistamisen estämiseksi. Opinnäytetyömme aihe rajoittaa käytettävien suomenkielisten tutkimusten löytämistä, minkä vuoksi jouduimme turvautumaan usein kansainvälisiin, englanninkielisiin tutkimuksiin joiden kääntäminen vei paljon aikaa. Käännöstyö englannista suomeksi asettaa työn luotettavuudelle

9 5 haasteita, sillä väärä käännös saattaa johtaa asiavirheeseen. Kansainvälisyydestä johtuen tutkimuksia ei ollut saatavilla Suomessa, minkä vuoksi työssämme on käytetty runsaasti Internetistä löytyviä tutkimuksia. Nettilähteiden runsas käyttäminen on eettisesti arveluttavaa, sillä tiedon alkuperää ei välttämättä voida varmistaa. Työssämme käytetyt lähteet ovat kuitenkin tiedeyhteisön kansainvälisesti tunnustamia ja käyttämiä. Suuri osa lähteistä on virallisen tahon tuottama tai sille tuotettu kuten Euroopan Unionin Komissio, Yhdysvaltojen hallitus, Europol ja World Health Organization (WHO). Narratiivisen lähestymistavan heikkouksia ovat sen aikaa vievyys, selkeän analyysimääritelmän puuttuminen ja tietämättömyys siitä milloin tutkimus on luotettava. Lieblichin ja kumppanit ovat kehittäneet narratiivisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin neljä kriteeriä. Kriteerit ovat laajuus/ riittävyys (width), johdonmukaisuus (coherence), oivalluskyky (insightfullnes) ja niukkuus/ tiivistäminen (parsimony). (Laadulliset tutkimusmenetelmät hoitotieteessä 2001, ) Narratiivisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa laajuus merkitsee analyysiprosessin aukaisemista ja aineistolle esitettyjä kysymyksiä, joiden avulla lukija ymmärtää, miten ja mistä tulokset ovat syntyneet (Laadulliset tutkimusmenetelmät hoitotieteessä 2001, ). Työmme analyysiprosessin avaaminen on haastavaa, sillä työ on tuotettu subjektiivisista kokemuksista ja havainnoista. Toisaalta prosessia on pyritty avaamaan mahdollisimman läpinäkyväksi tapauskuvausten aukikirjoittamisen avulla. Työprosessin pohjan luovat harjoittelussamme nousseet kysymykset ihmiskaupan ilmiöstä ja hyvistä ammattikäytänteistä uhrin ohjaamisessa. Johdonmukaisuutta voidaan tarkastella ja arvioida sen mukaan, miten tutkimuksen eri osat asettuvat suhteessa toisiinsa. Johdonmukaisuutta osoittaa myös tutkimuksen verrattavuus aikaisempiin tutkimustuloksiin ja teorioihin. (Laadulliset tutkimusmenetelmät hoitotieteessä 2001, 106.) Opinnäytetyömme johdonmukaisuus näkyy sen kerronnallisuuden kautta syntyvässä juonessa, joka linkittää tarkasteltavan ilmiön eri osat kontekstiinsa. Subjektiivisen materiaalin takia työtä ei voida suoraan verrata aikaisempiin tutkimuksiin. Tutkimuksen persoonallisuuden ja omaleimaisuuden esiintuominen tarkoittaa oivalluskykyä narratiivisen tutkimuksen luotettavuudessa. Narratiivinen tutkimus ei pyri tuottamaan yleistettävää totuutta, vaan esittää oman näkemyksensä tarkasteltavasta kohteesta.

10 6 (Laadulliset tutkimusmenetelmät hoitotieteessä 2001, 106.) Työssämme tehdään matka ihmiskaupan ilmiöön ja matkan aikana syntyneet oivallukset tiivistyvät luomiimme tarinoihin. Kerronnallisuus antaa työllemme juonen, joka konkreettisimmillaan on nähtävissä kappaleiden otsikoinnissa. Narratiivinen lähestymistapa antaa meille mahdollisuuden rikkoa perinteistä opinnäytetyön mallia ja tuoda tilalle luovaa ilmaisua. Tiivistäminen tarkoittaa tulosten ilmaisemista lyhyesti, ytimekkäästi ja elegantisti. Eleganttisuuteen sisältyy taito esittää tulokset johdonmukaisesti ja luovalla tavalla. (Laadulliset tutkimusmenetelmät hoitotieteessä 2001, ) Olemme kunnioittaneet tiivistämisen periaatetta rajaamalla tapauskuvausten yksityiskohtia ja teoria-aineistoamme tarkoituksenmukaiseksi. Toisaalta joissakin kohdissa työtä olemme käyttäneet kerronnallista työtapaa hyväksemme tuodaksemme esiin elämyksiämme. Luomamme tarinat soveltuvat narratiiviseen tapaan tulkita todellisuutta. Opinnäytetyössämme käytämme ihmiskaupan kohteeksi joutuneesta yksilöstä termiä uhri. Termin käytöstä keskustellaan tutkimusten yhteydessä, sillä termi voi pitää sisällään yksilön voimattomuuden tai tekemisen kohteena olemisen sävyjä. Tällaista kuvaa emme halua työmme ihmiskaupan uhreista välittävän. Termin uhri voisi korvata termillä selviytyjä, sillä sinnikkyyden ja kestävyyden ansiosta yksilö selviää koettelemuksestaan. (The IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking 2007, XI.) Termivalinnallamme haluamme kuitenkin tuoda esiin yksilön oikeuden erityiseen suojeluun yhteiskunnan taholta häneen kohdistetun ihmisoikeuksien loukkaamisen vuoksi. Termit seksityö ja prostituutio esiintyvät työssämme rinnakkain samoin kuin seksityöläinen ja prostituoitu ilman, että termeillä haluttaisiin painottaa erityistä arvosisältöä.

11 7 3 VARTALON VOI VARASTAA, SIELUA EI Naisten, lasten ja miesten kuljettaminen ja myyminen hyväksikäytettäviksi taloudellisesti pakko- tai seksityöhön on ihmiskauppaa. Uhreja käytetään esimerkiksi prostituutiossa, laittomina työntekijöinä, lapsisotilaina, elinten luovuttajina ja kaupallisilla avioliitto- ja adoptiomarkkinoilla. (Junttila 2006a, 1.) Ihmiskauppa on maailmanlaajuinen ilmiö, mutta suurin osa ihmiskaupasta tapahtuu maiden rajojen sisällä ja naapurivaltioiden rajojen välillä. Vuosittain arvioidaan noin ihmiskaupan uhrin joutuvan kuljetettavaksi kansainvälisten rajojen yli, mistä määrästä 80 prosenttia on naisia ja tyttöjä. Alaikäikäisiä siitä arvellaan olevan jopa 50 prosenttia (Trafficking in Persons Report 2006, 6.) Ilmiö on monitahoinen ja vaikeasti määriteltävissä. Syitä ilmiöön on monia kuten lähtöalueen sosiaalisen, poliittisen ja taloudellisen tilanteen heikkeneminen ja kansainvälisen rikollisuuden levittäytyminen. Kohdemaissa ihmiskauppaan vaikuttavia tekijöitä ovat kysyntä ja pimeän työvoiman käytön lisääntyminen. Uhriksi altistavia tekijöitä ovat köyhyys, epätasa-arvo ja koulutusmahdollisuuksien puuttuminen. (Ihmiskaupan uhrien auttaminen 2006, ) 3.1 Ihmiskauppa mitä se on? Yhdistyneiden kansakuntien Palermon yleissopimuksen lisäpöytäkirjan käsitteiden käyttöä koskevassa kolmannessa artiklassa ihmiskauppa määritellään seuraavasti: 3 artikla Käsitteiden käyttö: a) "ihmiskauppa" tarkoittaa hyväksikäyttötarkoituksessa tapahtuvaa henkilöiden värväystä, kuljettamista, siirtämistä, kätkemistä tai vastaanottamista voimankäytöllä uhkaamisen tai voimankäytön tai muun pakottamisen, sieppauksen, petoksen, harhaanjohtamisen, vallan väärinkäytön tai haavoittuvan aseman hyödyntämisen avulla, taikka toista henkilöä vallassaan pitävän henkilön suostumuksen saamiseksi annetun tai vastaanotetun maksun tai edun avulla. Hyväksikäytöksi katsotaan vähintään toisen hyväksikäyttö prostituutiotarkoituksessa tai muut

12 8 seksuaalisen hyväksikäytön muodot, pakkotyö tai pakollinen palvelu, orjuus tai muu orjuuden kaltainen käytäntö, orjuuden kaltaiset olot tai elinten poistaminen; b) ihmiskaupan uhrin suostumuksella tämän artiklan a kohdassa tarkoitettuun hyväksikäyttöön ei ole merkitystä, kun sen saamiseksi on käytetty jotakin kohdassa a mainittua keinoa; c) lapsen värväys, kuljetus, siirtäminen, kätkeminen tai vastaanottaminen hyväksikäyttötarkoituksessa katsotaan ihmiskaupaksi myös silloin, kun siihen ei liity mitään artiklan a kohdassa mainittua keinoa; d) lapsi tarkoittaa alle 18-vuotiasta henkilöä. (Palermon yleissopimus 2000, 3. Artikla.) Rajanvetäminen ihmiskaupan ja prostituution välille on joskus haastavaa. Pääsääntöisesti voidaan todeta, että ihmiskauppa on rikosoikeudellisesti vakavampi rikos kuin paritus. Paritus voidaan luokitella ihmiskaupaksi, kun siihen liittyy vapauden riistoa, painostamista, pelottelua ja liikkumisvapauden rajoittamista tai henkilö on houkuteltu mukaan valheellisesti. Ihmiskaupaksi voidaan luokitella myös tilanne jossa uhri on lähtenyt prostituutioon vapaaehtoisesti, mutta myöhemmin menettää vapauden ja itsemääräämisoikeuden. (Ihmiskaupan vastainen toimintasuunnitelma 2005, ) Seksuaalinen hyväksikäyttö on ihmiskaupan kansainvälisesti raportoiduin riiston muoto (UNODC 2006, 33). Pakotettu prostituutio koskee etenkin naisia ja tyttöjä, sillä heteroseksuaalinen prostituutio on yhä sen suurin ja tuottavin muoto (The IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking 2007, 27). Truth saapui Belgiaan opiskelemaan Länsi-Afrikasta tätinsä kutsumana. Truthin ei tarvinnut huolehtia järjestelyistä itse, sillä täti lupasi hankkia lentolipun, virallisen oleskeluluvan sekä opiskelupaikan. Matka- ja ylläpitokustannusten korvaamiseksi täti pakotti Truthin työskentelemään prostituoituna kadulla. Tädin mukaan tyttö oli velkaa hänelle useita kymmeniä tuhansia euroja. Täti vei Truthin passin ja kertoi lahjoneensa poliisin yhteistyöhön kanssaan. Truth ei luottanut poliisiin vaan pelkäsi kiinnijäämistä ja karkotusta takaisin kotimaahansa.

13 9 Ihmiskaupan ja ihmissalakuljetuksen suurin ero on se, että ihmiskauppa kohdistuu rikoksena yksilöön ja ihmissalakuljetus valtioon. Ihmissalakuljetukselle on tyypillistä, että laittomasti maahan tulleen henkilön suhde matkan järjestäjään päättyy maahantulon jälkeen. Ihmissalakuljetuksessa ylitetään aina vähintään kahden valtion välinen raja, kun taas ihmiskauppa voi tapahtua maan rajojen sisällä. (Ihmiskaupan vastainen toimintasuunnitelma 2005, 23.) Lapsikaupan muotoja ovat laiton adoptio, lapsiprostituutio, pakkotyö sekä lapsisotilaat. Lapsikaupan määrää kaikista ihmiskaupan uhreista on mahdotonta määrittää. YK:n esittämän arvion mukaan vuosittain yli miljoona lasta joutuu kaupatuksi ihmiskauppiaiden toimesta. Usein lapset joutuvat työskentelemään epäinhimillisissä olosuhteissa esimerkiksi kaivoksissa, kemikaalien käsittelijöinä ja vaarallisten koneiden käyttäjinä. (Junttila 2006b, 2.) Viimeaikaiset arviot osoittavat, että lapsikauppa pedofiliaan, seksiturismiin sekä kaupalliseen ja eikaupalliseen lapsipornografiaan ovat kasvava ongelma. (The IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking 2007, 27). Ihmiskaupan lapsiuhrit tulevat usein levottomista ja väkivaltaisista kodeista tai orpokodeista tai elävät kaduilla. Raportoidut tapaukset osoittavat myös perheenjäsenten myyneen lapsia. (Motus 2004, 33.) Ilman vanhempiaan tai sukulaisiaan matkustava lapsi kuuluu riskiryhmään päätyä ihmiskaupan uhriksi. (Oikeusministeriö 2003, 25-26). Truth vaikutti nuorelta niin kokonsa kuin käytöksen perusteella. Truth itse väitti olevansa 18 vuotta, mutta kulttuurilleen tunnusomaisesti ei osannut määritellä syntymäpäiväänsä. Turvakodin henkilökunta kertoi, että kyseisestä maasta tulevat uhrit kertoivat saman syntymäpäivän, joka on yleinen kansallinen juhlapäivä. Viranomaiset ja turvakodin henkilökunta epäilivät tytön olevan alaikäinen, minkä vuoksi hänelle tehtiin iänmääritys. Maahanmuuttoviranomaiset haastattelivat tytön ja testasivat tytön luuston ja hampaat tarkemman iän määrittämiseksi. Viranomaiset määrittivät tytön iäksi noin 21 vuotta. Tyttö itse oli kauhuissaan ja väitti edelleen olevansa 18-vuotias. Kotiorjuus koskettaa yleensä ihmiskaupan naisuhreja. Kotiorjat ja taloudenhoitajat joutuvat usein kokemaan myös fyysistä väkivaltaa ja seksuaalista hyväksikäyttöä. (Trafficking in Persons Report 2006, 8.) Työehtosopimusta ei laadita tai sitä ei kunnioiteta ja kotiorjat pakotetaan työskentelemään pitkiä päiviä lähes palkatta. Tunnusomaista on, että henkilön liikkumisvapautta rajoitetaan lukitsemalla hänet vapaa-ajaksi sekä riistämällä henkilöpaperit. Korkeissa kansainvälisissä asemissa toimivat virkamiehet riistävät kotiorjia. (Working as a

14 10 homehelp for a family in Belgium 2005; Working as a homehelp at the private residence of a diplomat 2005.) Sonya työskenteli kotimaassaan korkea-arvoisen virkamiehen perheessä taloudenhoitajana. Virkamiehen siirtyessä töihin Belgiaan, Sonyalle tarjottiin tilaisuutta lähteä perheen mukaan lastenhoitajaksi. Työsopimukseen kirjattiin uusi toimenkuva, noin 1000 euron kuukausipalkka ja asuntosekä ruokaetu. Belgiassa Sonyan täytyi palvella perhettä 24 tuntia vuorokaudessa ja ottaa vastuu koko taloudenhoidosta. 3 kuukauden työstä Sonyalle maksettiin vain 200 euroa. Työsuhteen aikana työnantaja pahoinpiteli Sonyaa ja piti tätä nälässä. Maailmassa on alueita, joissa vallitsee sukupuolten määrällinen epätasapaino kuten Kiinassa ja Intiassa. Miehet jotka eivät löydä vaimoa, ostavat sellaisen. Morsiankauppaan vaikuttaa poikavauvojen suosiminen, yksi-lapsisuuspolitiikka sekä köyhyys. Morsiamia kidnapataan kylistään tai oma perhe myy tytön ja heidät pakotetaan avioliittoon, prostituutioon tai jalkavaimoiksi. Morsiamet joutuvat usein tyytymään pakotettuun avioliittoonsa sosiaalisen ja taloudellisen paineen vuoksi. (Trafficking in Persons Report 2006, 20.) Morsiankaupan nykymuoto on internetissä toimiva vaimovälitys. Tarjolla on ehdokkaita jokaisen mieltymykseen, nuorimpien vaimoehdokkaiden ollessa 13-vuotiaita. Osa välityksestä on laillista, mutta joukossa on myös rikollista toimintaa: morsiamet päätyvät miesten väliaikaisiksi seksuaalisten tarpeiden tyydyttäjiksi ilman toivoa avioliitosta (Junttila 2006b, 2) tai ulkomaille matkustettuaan joutuvat ns. aviomiehensä parittamaksi (Europol 2005, 16). Elinkaupasta on kansainvälisesti hyväksytty periaate, että ihmisen elimiä ei saa tarjota kaupaksi ansaitsemistarkoituksessa. Elimiä ja kudoksia voidaan irrottaa elävästä henkilöstä vain, jos sillä on parantava vaikutus vastaanottajaan. Toimenpiteeseen tarvitaan luovuttajan kirjallinen tai viranomaisen luona annettu suostumus. (Oikeusministeriö 2003, 24.) Miehiä hankitaan muun muassa fyysistä voimaa vaativiin pakkotyön eri muotoihin kuten kaivoksille, pelloille ja kalastukseen (The IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking 2007, 27). Tunnusomaista miesuhrien pakkotyölle on, että työ on likaista, vaikeaa ja vaarallista. Nigeriasta saapuu Eurooppaan nuoria miehiä pelaamaan ammattilaisjalkapalloa, jotka kuitenkin päätyvät ihmiskaupan uhreiksi. (Junttila 2007b, 2-3.) Ihmiskauppa riistää myös miehiä seksuaalisesti ja teini-ikäisten ja nuorempien poikien prostituutio on kasvussa (The IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking 2007, 27). Mieskaupan tapausten

15 11 raportointi on yhä vähäistä, mihin vaikuttanee ihmiskaupan lainsäädännön naisuhri- sekä seksuaalista hyväksikäyttöä painottavat näkökulmat. Pakkotyön jäädessä yhä helposti tunnistamatta, jää sen tyypillinen uhrikin kohtaamatta. Useat palveluntarjoajat rajaavat palvelunsa vain naisille ja lapsille. (UNODC 2006, 78, 33; Motus 2004, 33.) 3.2 Lupaus lasikengästä taustatekijät ja värväystilanne Sonya ja Vera solmivat tahoillaan nuorina avioliiton. Ensimmäisen lapsen molemmat saivat alle 16- vuotiaina. Avioliitto toi mukanaan naisille altistumista fyysiselle väkivallalle ja henkiselle alistamiselle. Aasialaissyntyinen Sonya sanoi heikolla englannillaan no good husband. Avioeron jälkeen perheen elättäminen muuttui vaikeaksi. Epätoivo ja köyhyys pakottivat naiset ottamaan vastaan työtarjouksen ulkomailta. Naisten syyt kotimaasta lähtemiseen eivät ole yksinkertaisia ja selkeitä. Tärkeimmät syyt kotimaasta muuttamiseen voidaan jakaa henkilökohtaisiin sekä sosiaalisiin ja taloudellisiin syihin. Henkilökohtaisia syitä voivat olla huoli perheen toimeentulosta, väkivalta, hyväksikäyttö, perheen sisäiset ongelmat, terveydenhoidolliset tarpeet tai seikkailun halu. Sosiaalisia ja taloudellisia syitä ovat muun muassa köyhyys, sosiaalinen levottomuus, sota ja etninen sorto. Resurssien väheneminen pakottaa naiset epävarmuuden ja riskien maailmaan, johon he eivät muutoin alistuisi. Siihen liittyy lähtöä helpottavien ja houkuttavien tekijöiden kasaantuminen. Ratkaisevaksi tekijäksi lähtemispäätöksessä muodostuu työtarjouksen ajoitus sekä sen näennäinen tasokkuus. (Zimmerman 2003, ) Ihmiskauppiaana voi toimia kuka tahansa: värvääjä, agentti, parittaja, madame, parittajapoikaystävä tai aviomies, työnantaja tai erilaisten riistoa toteuttavien laitosten omistajat. Rikolliset voivat kuulua mihin tahansa ikäluokkaan, koulutustasoon ja kansallisuuteen. Naiset osallistuvat enenevissä määrin ihmiskauppaan miesten rinnalla. (Motus 2004, 32.) Ihmiskauppaa harrastavat rikollisryhmät voivat koostua miesten ja naisten sekaryhmistä kuten pelkistä mies- ja naisryhmistä. Usein rikollisryhmillä on vahvat kansalliset siteet ihmiskaupan kohteena olevaan maahan. (UNODC 2006, 72. ) Nelina kasvoi Moldovassa ja Cassandra Romaniassa. Yhteistä molempien kotimaille oli, että ne kuuluivat Itä-Euroopan köyhimpiin alueisiin. Tytöt sisäistivät jo lapsuudessaan, että naisen asema yhteiskunnassa oli heikko. Nuoruudessaan tytöt haaveilivat poispääsystä köyhyydestä ja ankeudesta,

16 12 sekä tulevaisuudesta yltäkylläisessä Keski-Euroopassa. Tilaisuus elintason nousuun tarjoutui, kun menestyneet, hurmaavat miehet pyysivät heitä tahoillaan mukaansa. Nelina ja Cassandra lähtivät maailmalle nuoren rakkauden huumassa avioliittohaaveet mielessään. Ihmiskauppa on pääasiallisesti järjestäytyneiden rikollisryhmien käsissä, joista useimmat toimivat ihmiskaupan lisäksi muun muassa laittomassa ase- ja huumevälityksessä. Rikollisryhmät ovat järjestäytyneet joko väkivallalla ja tiukalla kurilla toimivaksi hierarkkiseksi ryhmäksi tai löyhäksi joukoksi, jota pieni, mutta tiivis ydinjoukko ohjaa. Hierarkkisesti järjestäytyneelle ryhmälle on tunnusomaista vahva kansallinen leima ja yksijohtajuus, kun taas jälkimmäisellä kansallisuus ei nouse yhteiseksi tekijäksi, vaan pikemmin sen joustava tapa muuttaa toimintaansa parhaan taloudellisen tuoton saamiseksi. Molemmille ryhmille on ominaista väkivallan käyttö toimissaan. (UNODC 2006, 69.) Albanian rikollisryhmät tunnetaan raa asta väkivallastaan sekä tavastaan raiskata uhrinsa murtaessaan heidät prostituutioon kun taas nigerialaiset uhrit alistetaan usein erilaisiin voodoo-riitteihin. Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö ja Yhdistyneet Kansakunnat arvioivat järjestäytyneen rikollisuuden tuottojen nousevan maailmanlaajuisesti 7 10 miljardiin dollariin vuodessa. Liettualaisen naisen hinta vaihtelee euroon ja parittajan on mahdollista tienata rahat takaisin jopa muutaman päivän sisällä. Makedonialainen baarinomistaja arvioi tienaavansa yhdellä naisella kuukaudessa noin euroa. (Europol 2005, 16, 28.) Värväys perustuu usein välittäjien hyvin suunnittelemiin tarinoihin tai juoniin joiden avulla uhreja harhautetaan. Välittäjät lupaavat naisille houkuttelevia ja hyväpalkkaisia työpaikkoja kuten mallin, tarjoilijan, siivoojan, lastenhoitajan ja tanssijan töitä. (Lehti 2003, 32; Human Smuggling and Trafficking Center 2006, 3.) Värväys tapahtuu lehti-ilmoitusten kautta, mutta nykyään usein myös henkilökohtaisella yhteydenotolla. Välittäjä pyrkii luomaan luottamussuhteen naiseen vakuuttaakseen tämän ainutlaatuisesta mahdollisuudesta. (Sipaviciene 2002, ) Eräs värväyksen muoto on lähestyä uhrin vanhempia tai sukulaisia hankkiakseen tyttöjä ja naisia kauppatavarakseen (Zimmerman 2003, 31). Honeyn värvännyt mies oli perheelle tuttu. Mies tarjosi hyväpalkkaista lastenhoitotyötä Englannissa, vaikka määränpää todellisuudessa oli Belgia. Vanhemmat rohkaisivat tytärtään lähtemään matkaan, koska luottivat mieheen. Saavuttuaan Belgiaan Honey lukittiin miehen taloon ja Honeyn tuli huolehtia taloudesta sekä miehen ja hänen puolisonsa vauvasta. Muutaman kuukauden päästä mies pakotti Honeyn tienaamaan matka- ja asumiskustannukset itseään myymällä.

Miesten kokema väkivalta

Miesten kokema väkivalta Miesten kokema väkivalta Lahden ensi- ja turvakoti ry; Jussi-työ 1 * Suomessa on toteutettu yksi tutkimus, jossa on tarkasteltu erikseen ja erityisesti miehiin kohdistunutta väkivaltaa (Heiskanen ja Ruuskanen

Lisätiedot

IHMISKAUPAN VASTAINEN TYÖ MONIKA-NAISET LIITOSSA. Hanasaari Natalie Gerbert

IHMISKAUPAN VASTAINEN TYÖ MONIKA-NAISET LIITOSSA. Hanasaari Natalie Gerbert IHMISKAUPAN VASTAINEN TYÖ MONIKA-NAISET LIITOSSA Hanasaari 29.10.2013 Natalie Gerbert IHMISKAUPAN VASTAINEN TYÖ MONIKA-NAISET LIITOSSA Ihmiskauppauhrien tunnistaminen ja auttaminen Kansainvälinen yhteistyö

Lisätiedot

Kansallinen ihmiskaupparaportoija (L 660/2011)

Kansallinen ihmiskaupparaportoija (L 660/2011) WWW.OFM.FI Kansallinen ihmiskaupparaportoija (L 660/2011) Vähemmistövaltuutetun tehtävänä on: 8) toimia kansallisena ihmiskaupparaportoijana, joka: a) seuraa ihmiskauppaan liittyviä ilmiöitä, kansainvälisten

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

MAUSTE-hanke Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista

MAUSTE-hanke Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista MAUSTE-hanke 2015-2016 Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista Haastattelun tarkoitus Saada tietoa maahanmuuttajien seksuaaliterveydestä,seksuaaliohjauksen ja neuvonnan tarpeista,

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Joulukuu 2011 Lapsen oikeudet YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus valtioita

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

Terttu Utriainen Miten lainsäädäntö kohtaa seksuaalisen väkivallan uhrin?

Terttu Utriainen Miten lainsäädäntö kohtaa seksuaalisen väkivallan uhrin? Uskotko Sinä, että tämä on raiskaus? seksuaalisen väkivallan uhrin kohtaaminen viranomaiskäytänteissä Etelä-Suomen aluehallintovirasto, auditorio, Helsinki 22.11.2012 Terttu Utriainen Miten lainsäädäntö

Lisätiedot

Valtion toimenpiteet vammaisiin naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi

Valtion toimenpiteet vammaisiin naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi Valtion toimenpiteet vammaisiin naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi Kehittämispäällikkö Helena Ewalds 18.10.2013 Esityksen nimi / Tekijä 1 Kehittämistyön suuntaviivat Suomessa On seurannut Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

Ihmiskaupan tunnistaminen ja uhrin auttaminen. Pia Marttila Ihmiskaupan uhrien auttamistyön koordinaattori Rikosuhripäivystys

Ihmiskaupan tunnistaminen ja uhrin auttaminen. Pia Marttila Ihmiskaupan uhrien auttamistyön koordinaattori Rikosuhripäivystys Ihmiskaupan tunnistaminen ja uhrin auttaminen Pia Marttila Ihmiskaupan uhrien auttamistyön koordinaattori Rikosuhripäivystys Mitä ihmiskauppa on? Toisen ihmisen alistamista ja hyväksikäyttöä Eri muotoja:

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö tarkoittavat toisen ihmisen kiusaamista ja satuttamista seksuaalisesti. Seksuaalinen kiusaaminen kohdistuu intiimeihin eli

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2103(INI) Lausuntoluonnos Corina Creţu (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2103(INI) Lausuntoluonnos Corina Creţu (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kehitysyhteistyövaliokunta 6.11.2013 2013/2103(INI) TARKISTUKSET 1-10 Corina Creţu (PE519.580v01-00) seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituution vaikutuksesta sukupuolten

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suositukset

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suositukset Tiedosta hyvinvointia 1 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suositukset TUNNISTA, TURVAA JA TOIMI Sosiaali- ja terveystoimelle paikallisen ja alueellisen toiminnan ohjaamiseen ja johtamiseen Julkaisuja

Lisätiedot

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta.

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Päivätyökeräys 2016 2017 Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Tällä hetkellä Maailmassa on yli 60 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa hakeakseen

Lisätiedot

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA Pakolaiset tarvitsevat kodin. Termistö Siirtolainen Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan työn, opiskelun, ihmissuhteen tms. perusteella tavoitteena parempi elämä, uudet kokemukset, avioliitto

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seksuaalirikoksiin ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

EI JULKAISTAVAKSI ENNEN 23.11.2006 KLO 11.00 CET/BRYSSELIN AIKAA

EI JULKAISTAVAKSI ENNEN 23.11.2006 KLO 11.00 CET/BRYSSELIN AIKAA HUUMEET EUROOPASSA FAKTATIETOA JA LUKUJA EMCDDA:n Vuosiraportti 2006 Euroopan huumeongelmasta sekä Tilastotiedote 2006 (2006 Statistical bulletin) Ei julkaistavaksi ennen: klo 11.00 CET 23.11.2006 Nämä

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

AAT Vietnam: Ihmiskaupan ehkäiseminen ja uhrien tuki -hanke

AAT Vietnam: Ihmiskaupan ehkäiseminen ja uhrien tuki -hanke Nimikkosopimushankkeen vuosiraportti 2013 Maa/alue Vietnam/Mekong Hanke AAT Vietnam: Ihmiskaupan ehkäiseminen ja uhrien tuki -hanke Hankenumero 19696 Kumppani AAT (Alliance Anti Trafic) VIETNAM Raportoija

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön. Martta October

Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön. Martta October Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön Martta October 5.4.2016 Martta October 1 Lähisuhdeväkivallan ehkäisy kunnissa säädösten soveltaminen Jotakin vanhaa Jotakin uutta Jotakin

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Pro-tukipiste ry:n kanta seksin oston yleiskriminalisointiin

Pro-tukipiste ry:n kanta seksin oston yleiskriminalisointiin 5.11.2012 Pro-tukipiste ry:n kanta seksin oston yleiskriminalisointiin Miksi Pro-tukipiste ry vastustaa seksuaalipalveluiden oston kriminalisointia? 1. Pro-tukipiste ry vastustaa kaikkia sellaisia yhteiskunnallisia

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti. Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä

Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti. Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä 2.6.2016 Turvakoti Pääkaupungin turvakoti ry:n turvakoti Avoinna 24 h/7 ympärivuotisesti Mahdollisuus hakeutua itse

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Johdanto Aloimme etsimään työssäoppimispaikkaa ulkomailta, koska olimme kiinnostuneet mahdollisuudesta

Lisätiedot

Väkivalta ja päihteet Miestyön keskuksessa tehtävän työn näkökulmasta

Väkivalta ja päihteet Miestyön keskuksessa tehtävän työn näkökulmasta Väkivalta ja päihteet Miestyön keskuksessa tehtävän työn näkökulmasta Alkoholi ja väkivalta -seminaari 6.11.2013 Petteri Huhtamella Miestyön keskus Lapin ensi- ja turvakoti ry. Miestyön keskus Lähtenyt

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

TURVATAIDOILLA KOHTI SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA. Jussi Aaltonen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan juhlaseminaari, Säätytalo,

TURVATAIDOILLA KOHTI SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA. Jussi Aaltonen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan juhlaseminaari, Säätytalo, TURVATAIDOILLA KOHTI SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA Jussi Aaltonen Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan juhlaseminaari, Säätytalo, 14.11.2012 Lähtökohdat Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman toimenpidekirjaus

Lisätiedot

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Esimerkkejä Euroopasta Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Ruotsi Tanska Slovenia Liettua Hollanti Itävalta Latvia Portugali Ranska Kypros SUOMI Belgia Saksa Bulgaria Viro Puola Luxembourg Tsekin

Lisätiedot

Väkivaltaa Kokeneet Miehet Apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kokeneille miehille

Väkivaltaa Kokeneet Miehet Apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kokeneille miehille Väkivaltaa Kokeneet Miehet Apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kokeneille miehille Tommi Sarlin Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki puh: (09) 6126 620 miessakit@miessakit.fi www.miessakit.fi Väkivaltakokemukset

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

ONGELMIA TYÖPERUSTEISTEN OLESKELULUPIEN KANSSA ALI GIRAY

ONGELMIA TYÖPERUSTEISTEN OLESKELULUPIEN KANSSA ALI GIRAY ONGELMIA TYÖPERUSTEISTEN OLESKELULUPIEN KANSSA ALI GIRAY S Ulkomaalaislaki: 36 (13.9.2013/668) > Voidaan jättää myöntämättä, jos on perusteltua aihetta epäillä ulkomaalaisen tarkoituksena olevan maahantuloa

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 26. helmikuuta 2013 Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013 Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunta 7. toukokuuta 2001 PE 286.758/1-5 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-5 LAUSUNTOLUONNOS: Elizabeth Lynne (PE 286.758)

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa 2009-2013 Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa Suomalainen ajankäyttö Suomalainen viestintä ja käytöstavat Suomalainen elämäntapa Aikatauluja ja sovittuja tapaamisaikoja on hyvä noudattaa täsmällisesti.

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta

EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille

LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille TAMPERE 8.5. 2014 Marjatta Karhuvaara / Sanna Kaitue Koulutuksen pohjana on käytetty opasta Lähisuhdeväkivallan

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 22/2004 vp Laki rikoslain 20 ja 25 luvun muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tämän lakialoitteen pohjana on oikeusministeriön 28 päivänä marraskuuta 2002 asettaman työryhmän

Lisätiedot

Vammaisjärjestöjen naisverkosto 10 vuotta 17.10.2013. Teema : Vammaisiin naisiin kohdistuva väkivalta. Kommentti opaskirjasta: Kiitokset:

Vammaisjärjestöjen naisverkosto 10 vuotta 17.10.2013. Teema : Vammaisiin naisiin kohdistuva väkivalta. Kommentti opaskirjasta: Kiitokset: Heli Heinjoki Kriisityön kehittämispäällikkö Tukinainen ry Vammaisjärjestöjen naisverkosto 10 vuotta 17.10.2013 Teema : Vammaisiin naisiin kohdistuva väkivalta Kommentti opaskirjasta: Kiitokset: Hyvät

Lisätiedot

Amoral-hanke. - Kunniaan liittyvien konfliktien tapauskissa -vanhemmuutta tukien -

Amoral-hanke. - Kunniaan liittyvien konfliktien tapauskissa -vanhemmuutta tukien - Amoral-hanke - Kunniaan liittyvien konfliktien tapauskissa -vanhemmuutta tukien - Kunniaan liittyvä väkivalta MÄÄRITELLÄÄN: henkilön fyysiseksi tai psyykkiseksi painostukseksi tilanteessa, jossa kyseistä

Lisätiedot

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä tai yksittäin.

Lisätiedot

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu 1 Suomen Pakolaisapu Työtä uutta alkua varten Suomen Pakolaisapu tukee pakolaisia ja maahanmuuttajia toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa

Lisätiedot

LAPSET JA KATUJEN VÄKIVALTA

LAPSET JA KATUJEN VÄKIVALTA Päivi Arvonen LAPSET JA KATUJEN VÄKIVALTA Kul$uurikameleon-t ry Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta,välinpitämä3ömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä. - YK:n Lapsen oikeuksien sopimus, ar@kla 19 Päivi

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi. Väestöliitto

Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi. Väestöliitto Tasa-arvo ja seksuaalisuus kotoutumisen tueksi Väestöliitto 1. Luku Suomen laki, parisuhde ja seksuaalisuus Väestöliitto Sanasto: LAKI JA PARISUHDE Parisuhde Avoliitto Tasa-arvo Seksuaalioikeudet Vaitiolovelvollisuus

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

POHJOISMAAT IHMISKAUPAN MARKKINA-ALUEENA HYVÄKSIKÄYTÖN PSYYKKISET SEURAUKSET JA RIKOSPROSESSI MAIJA KOSKENOJA

POHJOISMAAT IHMISKAUPAN MARKKINA-ALUEENA HYVÄKSIKÄYTÖN PSYYKKISET SEURAUKSET JA RIKOSPROSESSI MAIJA KOSKENOJA POHJOISMAAT IHMISKAUPAN MARKKINA-ALUEENA HYVÄKSIKÄYTÖN PSYYKKISET SEURAUKSET JA RIKOSPROSESSI MAIJA KOSKENOJA 26.10.2016 Maija Koskenoja Case - Mallitoimisto Epäiltynä 48-vuotias itäsuomalainen mies Antoi

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seurusteluväkivaltaan ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

POJAT JA MIEHET - UNOHDETTU SUKUPUOLI? - SEMINAARI Pojat ja Miehet paitsiossa rikosuhripalveluissa Petra Kjällman

POJAT JA MIEHET - UNOHDETTU SUKUPUOLI? - SEMINAARI Pojat ja Miehet paitsiossa rikosuhripalveluissa Petra Kjällman POJAT JA MIEHET - UNOHDETTU SUKUPUOLI? - SEMINAARI 23.10.2012 Pojat ja Miehet paitsiossa rikosuhripalveluissa Petra Kjällman 2.11.2012 1 PALVELUJEN SUKUPUOLINEUTRAALISUUS Miten palvelujemme sukupuolineutraalius

Lisätiedot

Kuinka kohtaat seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja kaltoinkohtelun uhrin

Kuinka kohtaat seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja kaltoinkohtelun uhrin Kuinka kohtaat seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja kaltoinkohtelun uhrin Uhrin auttamisen lähtökohtana on aina empaattinen ja asiallinen kohtaaminen. Kuuntele ja usko siihen, mitä uhri kertoo. On

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 3 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen,

Lisätiedot

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Marja Holmila 18.9.2012 Marja Holmila: Vanhempien ja aikuisten alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta 1 Esityksen rakenne 1. Päihteitä ongelmallisesti käyttävien

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset

Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset 1. Missä Burundi on? Tutustu Google-karttapalveluun seuraavilta sivulta: www.google.fi/maps (voit vaihtaa näkymän satelliittitilaan) Etsi koulunne kartalta.

Lisätiedot

PAPERITTOMAT JA PUNAINEN RISTI. Tukea, auttamista ja toimintaa osastoissa PAPERITTOMAT

PAPERITTOMAT JA PUNAINEN RISTI. Tukea, auttamista ja toimintaa osastoissa PAPERITTOMAT JA PUNAINEN RISTI Tukea, auttamista ja toimintaa osastoissa Paperittomien määrä kasvaa Turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi 2015 Kielteisten turvapaikkapäätösten jälkeen tarjotaan vapaaehtoisen paluun mahdollisuutta

Lisätiedot

Mielenterveys voimavarana

Mielenterveys voimavarana Mielenterveys voimavarana Mielenterveydestä on esitetty aikojen kuluessa useita erilaisia näkemyksiä. Moderni määritelmä mielenterveydestä on terveyslähtöinen eli salutogeeninen. Mielenterveys nähdään

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla Mitä ovat työn psykososiaaliset? Haitallista psykososiaalista kuormitusta voi ilmetä missä tahansa työpaikassa. Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Lapsi/lapset neuvolan vastaanotolla. Sirkka Perttu THM, työnohjaaja RutiiNiksi koulutus 2013

Lapsi/lapset neuvolan vastaanotolla. Sirkka Perttu THM, työnohjaaja RutiiNiksi koulutus 2013 Lapsi/lapset neuvolan vastaanotolla Sirkka Perttu THM, työnohjaaja RutiiNiksi koulutus 2013 Systemaattinen kysyminen parisuhdeväkivallasta jos lapsi on vanhemman mukana pyritään kysymään ilman lasta; lapsen

Lisätiedot

Matkailutilasto Joulukuu 2016

Matkailutilasto Joulukuu 2016 Matkailutilasto Joulukuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 3,6 prosentin kasvussa Oulussa Joulukuussa 2016 Oulussa yövyttiin 43 000 yötä, joista suomalaiset 34 000 ja ulkomaalaiset 9 400 yötä.

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

LAUSUNTO 11/43/2004. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto koskien naisiin kohdistuvan väkivallan ja HIV/AIDS suhdetta

LAUSUNTO 11/43/2004. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto koskien naisiin kohdistuvan väkivallan ja HIV/AIDS suhdetta SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ LAUSUNTO 11/43/2004 Tasa-arvoasiain neuvottelukunta 20.9.2004 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto Asia Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto koskien

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Marraskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 9 800 yötä, joista suomalaiset 7 500 ja ulkomaalaiset 2 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.10.2013 COM(2013) 688 final 2013/0329 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Australian liittovaltion, Brasilian liittotasavallan, Kanadan, Kiinan kansantasavallan

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot