MuMu. Musiikkimuseon perustamissuunnitelma. Pekka Gronow MuMu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MuMu. Musiikkimuseon perustamissuunnitelma. Pekka Gronow 15.2.2010. MuMu 1"

Transkriptio

1 MuMu M u s i i k k i M u s e o Musiikkimuseon perustamissuunnitelma Pekka Gronow MuMu 1

2 MUSIIKKIMUSEON PERUSTAMISSUUNNITELMA Pekka Gronow Projektisuunnitelma TIIVISTELMÄ JOHDANTO MUSEON IDEA Museot Suomessa Museo 2000-mietintö Musiikkimuseot: kansainvälinen näkökulma Musiikkimuseot Suomessa Museot, arkistot ja musiikin tutkimus Tämän päivän musiikin erikoispiirteitä MUSIIKKIMUSEON TEHTÄVÄT JA HENKILÖKUNTA Miksi musiikkimuseo tarvitaan? Musiikkimuseon tehtävät Henkilökunta Tilat Talous MUSIIKKIMUSEON PERUSNÄYTTELY MUSIIKKIMUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA 2 MuMu

3 TIIVISTELMÄ Suomesta puuttuu valtakunnallinen musiikin erikoismuseo. Musiikkielämämme dokumentointi on hajaantunut lukuisiin pieniin museoihin ja arkistoihin. Vaikka nämä toimivatkin ansiokkaasti, alalta puuttuu kokonaissuunnitelma ja aineiston tallentamisessa on merkittäviä aukkoja. Tilanteen korjaamiseksi ehdotetaan perustettavaksi uusi museo. Musiikkimuseo vastaisi kooltaan suunnilleen nykyistä Teatterimuseota. Työntekijämäärän tulisi olla noin 12 henkilötyövuotta. Museon vuosibudjetti olisi (vuoden 2010 tasossa) noin miljoona euroa, joka koostuisi valtion ja kunnan avustuksista sekä omista tuloista. Museolla olisi vakituinen näyttely ja määräaikaisia erikoisnäyttelyitä. Museon painopiste olisi ja 2000-lukujen musiikissa. Sille on ollut ominaista uusien musiikin lajien synty sekä musiikkiteknologian kasvava merkitys luvun musiikkielämään kuuluvat olennaisesti myös äänilevy- ja soitinteollisuus. Musiikin tutkimus ei nykyisin kohdistu vain teoksiin, vaan myös esityskäytäntöön sekä siihen ympäristöön, jossa niitä esitetään. Perinteisten soittimien lisäksi museon tavoitteena on kerätä uusia, sähkötekniikkaan ja digitaaliseen tekniikkaan perustuvia soittimia ja oheislaitteita. Erityisenä tavoitteena tulisi olla jo päättyneen analogisen kauden musiikkistudion säilyttäminen toimivassa kunnoissa. Tavoitteena on, että museo avataan vakituisesti vuonna Tätä ennen museo järjestää erilaisia näyttelyitä ja käynnistää aineiston suunnitelmallisen keräyksen. Musiikkimuseon perustamista koskevan selvityksen liitteenä on ehdotus museon pysyväksi näyttelyksi sekä museon kokoelmapoliittisen ohjelman luonnos. MuMu 3

4 JOHDANTO Tämä selvitys on syntynyt Suomen Kevyen musiikin museon kannatusyhdistys ry:n toimeksiannosta. Yhdistys ylläpitää verkossa virtuaalista Populaarimusiikin museota (POMUS). Yhdistyksen kannatusjäseniä ovat mm Teosto ry, Elvis ry, Suomen Musiikkikustantajat ry, Gramex ry, ÄKT ry sekä Suomen Muusikkojen Liitto ry. Toimeksiannon mukaan syy hankkeen toteuttamiselle on se, että Suomesta puuttuu populaarimusiikin museo ja laajemmassa mielessä myös kansallinen musiikkimuseo. Tavoitteenani on selvittää, miten musiikkiin liittyvän museoesineistön kerääminen ja tutkimus on Suomessa järjestetty, onko tarvetta perustaa maahamme uusi valtakunnallinen musiikkimuseo, ja mitkä voisivat olla uuden museon toimintatavoitteet. Työn aikana olen vaivannut monia museoalalla työskenteleviä asiantuntijoita, joille kaikille kiitos. Taustamateriaalinani on ollut opetusministeriön Museot 2000 mietintö. Suurta hyötyä on ollut myös Museoviraston kokoamista museotilastoista. Vertailukohteena hankkeelle on ollut Kirkkohallituksen vuonna 2003 asettaman työryhmän selvitys valtakunnallisen kirkkomuseon perustamismahdollisuuksista. Lisäksi olen voinut käyttää hyväkseni musiikkimuseoiden kansainvälisen järjestön CIMICin kokoamia tietoja. Selvitystyötä ovat merkittävästi tukeneet ESEK ja LUSES. Helsingissä Pekka Gronow 4 MuMu

5 MUSEON IDEA Suomessa yleisesti hyväksytyn määritelmän mukaisesti museo on pysyvä, yhteiskuntaa palveleva, yleishyödyllinen ja viranomaisen valvonnassa toimiva laitos, joka on säännöllisesti avoinna yleisölle, joka ei toimi kaupallisin periaattein tuottaakseen voittoa, jonka palveluksessa on museoammatillista henkilökuntaa ja joka tallettaa, säilyttää, tutkii ja pitää näytteillä tutkimusta ja opetusta varten sekä mielihyvää tuottaakseen aineellisia todistuskappaleita luonnon ja ihmisen kehityksestä (Jouko Heinonen & Markku Lahti, Museologian perusteet, s. 15). Museolaitoksella itsellään on takanaan pitkä historia, ja voidaan hyvin sanoa, että museon idean taustalla on ihmisen keräilyvietti. Monet merkittävät museot ovat syntyneet yksityisten kokoelmien pohjalta. Muinaisesineiden kokoelmia oli jo kaksi tuhatta vuotta sitten, ja esimerkiksi nykyisen Vatikaanin museon kokoelmat syntyivät keskeisiltä osiltaan 1500-luvulla paavien keräilyharrastuksen tuloksena luvulla eurooppalaiset yliopistot ryhtyivät hankkimaan tieteellisen tutkimuksen tarpeisiin eri alojen esinekokoelmia: mineraaleja, kasvi- ja eläinnäytteitä, muinaisesineitä, käsikirjoituksia ja niin edespäin. Museoista tuli tieteen palvelijoita. Nämä kokoelmat eivät yleensä olleet avoinna suurelle yleisölle vaan palvelivat opetuksen tarpeita. Ensimmäiset suuret julkiset museot syntyivät pitkälti nationalismin ja valistusaatteen vaikutuksesta. Maailman ensimmäisenä kansallismuseona pidetään Louvren museota, joka avattiin suurelle yleisölle Ranskan vallankumouksen jälkeen. Sen vaikutuksesta kansallismuseoita syntyi moniin Euroopan maihin. Tieteellisen tutkimuksen ohella museolaitoksella onkin aina ollut vahva ideologinen funktio: se on omalta osaltaan ollut mukana määrittelemässä, mitkä ilmiöt menneisyydessä ovat säilyttämisen ja tutkimisen arvoisia. Museolaitoksen erikoistuminen alkoi 1800-luvulla. Syntyi eri alojen erikoismuseoita. Uusien museotyyppien mukana museoiden painopiste on vähitellen siirtynyt lähemmäs nykyaikaa. Historiallisten ja kansatieteellisten museoiden rinnalle on tullut tekniikan museoita. Vanhan taiteen museoiden rinnalle on avattu nykytaiteen museoita. Museot pyrkivät myös saamaan yleisöä aktiivisemmin mukaan toimintaansa. Toisen maailmansodan jälkeen museoalalla on todettu, että museoiden kokoelmissa oli 1900-luvun osalta suuria aukkoja. Suuria ja yhteiskunnan kannalta merkittäviä aihealueita ei kerännyt mukaan. Ruotsissa muodostettiin SAMDOK-organisaatio (Samtidsdokumentation) edistämään nykyajan dokumentointia sekä koordinoimaan museoiden tallennustoimintaa. Suomessa on Museo 2000-mietinnössä kiinnitetty huomiota nykykulttuurin tallentamiseen ja tutkimiseen. Esineisiin liittyvien yleisyys-, käyttö- ja valmistustietojen hankkimiseen ja esineitä kuvaavien substituuttien käyttöön pitäisi myös voida paneutua (Heinonen & Lahti, s. 83). Uusia museoita syntyy jatkuvasti, ja raja museoiden ja muiden kokoelmien välillä on häilyvä. Suuret instituutiot kuten puolustusvoimat, kirkko tai rautatiet muodostavat poistettavasta esineistöstään museoita. Osa uusista museoista syntyy, kun merkittäviä yksityiskokoelmia muodostetaan lahjoituksen tai perinnön perusteella julkisiksi kokoelmiksi. Tuore esimerkki Suomessa on Helinä Rautavaaran museo Espoossa. Museoita syntyy myös, kun jollakin uudella kulttuurin alueella koetaan, etteivät olemassa olevat museot riittävässä määrin huomioi kyseistä alaa esimerkkinä uusien rock-museoiden synty eri maissa. Museot Suomessa Suomessa museotoimintaa säätelee laki. Valtio ylläpitää suoraan kymmentä museota, joihin kuuluvat valtakunnalliset keskusmuseot. Lakisääteistä valtionapua saavia museoita on 133. Näistä maakuntamuseot, aluetaidemuseot ja valtakunnalliset erikoismuseot ovat erikoisasemassa. Museoiden toimintaa valvoo Museovirasto. Kaiken kaikkiaan museon nimeä käyttäviä laitoksia on yli tuhat ja yksityisiä kokoelmia lukematon määrä. Pienempien museoiden joukossa on paikallisia museoita, joita ylläpidetään sivutoimisesti tai vapaaehtoisin voimin. Niillä saattaa olla vakituiset kokoelmat ja tilat, mutta ne ovat avoinna vain osan vuodesta. Museovirasto julkaisee säännöllisesti tilastoja museolaitoksesta. Vuoden 2008 museotilastosta käy ilmi, että Suomen ammatillisesti hoidetuissa museoissa oli vuoden aikana 2,8 miljoonaa maksanutta kävijää. Lisäksi museoissa vieraili huomattava määrä opastettuja koululaisryhmiä. Valtio rahoitti museotoimintaa 76,3 miljoonalla eurolla, jonka lisäksi kunnilla oli merkittävä rahoitusosuus. Suomen museoissa työskenteli kaikkiaan 2606 henkilöä. Lakisääteinen valtionapu edellyttää, että: 1) museon omistaa kunta tai kuntayhtymä taikka yksityinen yhteisö tai säätiö, jonka sääntömääräisiin tehtäviin kuuluu museotoiminnan harjoittaminen tai museon ylläpitäminen; 2) museon toiminnalle on taloudelliset edellytykset, mutta että museota ei kuitenkaan ylläpidetä taloudellisen voiton tavoittelemiseksi; 3) museolla on sen toimintaa ohjaavat säännöt, joissa museon toimiala on määritelty sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään; 4) museon kokoelmien säilyminen museokokoelmina on MuMu 5

6 turvattu myös museon lopettaessa toimintansa; 5) museolla on toiminnasta vastaava päätoiminen museonjohtaja ja riittävä määrä museoalan koulutuksen saanutta henkilöstöä; 6) museon näyttely-, työ- ja yleisötilat sekä kokoelmien hoitoon ja säilytykseen tarkoitetut tilat ovat tarkoituksenmukaisia; 7) museon toiminta on ympärivuotista ja sen kokoelmat ovat museon käyttäjien tavoitettavissa; 8) museolla on toiminta- ja taloussuunnitelma sekä muut toimintaa ohjaavat suunnitelmat siten kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään. Museoasetuksessa edellytetään lisäksi, että 1) museon toimialan määrittelyssä sekä tallennus-, tutkimus- ja dokumentointitoiminnassa on otettu huomioon ainakin museon aihepiiri ja maantieteellinen alue; 2) museolla on museonjohtaja ja ainakin yksi muu päätoiminen työntekijä, joista toisella tulee olla ylempi korkeakoulututkinto ja toisella korkeakoulututkinto, ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava aikaisempi opistoasteen tutkinto; lisäksi molemmilta vaaditaan perehtyneisyyttä museon edustamaan toimialaan sekä museologian perusopintoja tai museoalan työkokemusta; 3) museolla on pitkän tähtäimen toiminta- ja taloussuunnitelma, joka sisältää rahoitussuunnitelmien lisäksi suunnitelmat museon tavoitteista ja painopisteistä sekä siitä, kuinka tutkimus ja konservointi sekä kokoelmien esittäminen, tallennus, kartuttaminen ja säilyttäminen on museossa järjestetty. Tämä selvityksen kannalta tärkeän vertailukohteen muodostavat opetusministeriön nimeämät valtakunnalliset erikoismuseot. Tällaisen museon tulee harjoittaa erikoisalallaan valtakunnallisesti merkittävää tallennus-, tutkimus ja näyttelytoimintaa. Asetuksen mukaan valtakunnallisen erikoismuseon tehtävänä on: 1) edistää erikoismuseotoimintaa erikoisalallaan; 2) huolehtia samaa erikoisalaa edustavien museoiden keskinäisestä yhteistyöstä ja erikoisalansa museokokoelmiin liittyvän tiedon saatavuudesta; 3) antaa asiantuntija-apua toimialaansa liittyvissä kysymyksissä; 4) suorittaa muut opetusministeriön antamat tehtävät Erikoismuseoiksi on pääasiassa nimetty pitkään toimineita museoita, mutta joukossa myös verraten uusia laitoksia, Mobilia ja Forum Marinum, jotka kuvastavat museoalalla tapahtunutta muutosta. Valtakunnalliset erikoismuseot ovat seuraavat: Auto- ja tiemuseo Mobilia Designmuseo Forum Marinum Rakennustaiteen museo Saamelaismuseo Siidaa Suomen ilmailumuseo Suomen käsityön museo Suomen lasimuseo Suomen rautatiemuseo Suomen urheilumuseo Suomen valokuvataiteen museo Teatterimuseo Tekniikan museo Työväenmuseo Werstas Esimerkiksi valtakunnallisista erikoismuseoista voidaan ottaa Helsingissä toimiva Teatterimuseo, joka on perustettu vuonna Museota ylläpitää säätiö, johon kuuluu Helsingin kaupungin ja opetusministeriön lisäksi useita teatterialan järjestöjä. Vuonna 1993 museo siirtyi Kaapelitehtaalle ja 1994 siitä tuli valtakunnallinen erikoismuseo. Vuonna 2001 museo sai Euroopan neuvoston vuoden museo-palkinnon. Teatterimuseon menot vuonna 2008 olivat 1,04 miljoonaa euroa. Museon tuloista lakisääteistä valtionosuutta oli , harkinnanvaraista valtionavustusta ja kunnallisia avustuksia Omatoiminen tuotto oli Museossa oli 8,2 päätoimista työntekijää, joista seitsemällä oli museoammatillinen koulutus. Kaikkiaan laskennallisia henkilötyövuosia kertyi 12. Museon kokoelmissa on noin esinettä ja valokuvaa. Vuoden aikana museossa oli kymmenen eri näyttelyä. Teatterimuseossa oli vuonna kävijää. Design-museon budjetti samana vuonna oli 2,8 miljoonaa ja henkilötyövuosien määrä 29. Museon kokoelmissa oli teostyyppistä esinettä ja yli valokuvaa. Kävijämäärä oli Suomen valokuvataiteen museon budjetti oli vastaavasti 1,46 miljoonaa ja henkilötyövuosien määrä 20. Kokoelmissa oli 3500 esinettä, teosta ja 3,65 miljoonaa valokuvaa. Kävijämäärä oli Kun erikoismuseoiden luetteloa tarkastellaan eri taiteenlajien näkökulmasta, voidaan todeta, että kuvataiteen dokumentoinnista vastaavat Valtion taidemuseo ja useat alueelliset taidemuseot. Kirjallisuuden ja elokuvan alalla erikoismuseon tehtäviä hoitavat arkistot ja kirjastot. Elokuvien tallentamisesta ja alan tutkimuksesta vastaa Kansallinen audiovisuaalinen arkisto (entinen Suomen elokuva-arkisto). Kirjallisuuden arkistoinnista vastaavat Kansalliskirjasto ja muut vapaakappalekirjastot, tutkimuksesta Suomalaisen kirjallisuuden seura sekä Svenska litteratursällskapet i Finland. Kansalliskirjasto on jo kauan arkistoinut nuotteja sekä painettuina että käsikirjoituksina, vuodesta 1981 lähtien myös äänilevyjä, ja Suomessa on 6 MuMu

7 useita musiikkialan museoita, mutta ei erikoismuseoon rinnastettavaa valtakunnallista musiikkimuseota. Museo mietintö Opetusministeriön asettama toimikunta sai vuonna 1999 valmiiksi museopoliittisen ohjelman Museo 2000, jossa tarkasteltiin laajalti museolaitoksen kehittämistarpeita. Toimikunta totesi, että Suomen museolaitoksen heterogeenisuus vaikeuttaa kentän kokonaisvaltaista kehittämistä. Toimikunta ei puuttunut yksittäisten museoiden kokoelmapolitiikkaan, mutta totesi yleisesti: Työnjako kansallisen perintömme säilyttämiseksi ei ole onnistunut toivotulla tavalla. Museot tallentavat kokoelmiinsa ja muihin tietovarantoihinsa päällekkäisiä ilmiöitä. Tämä työ on myös epätasaista suhteessa kulttuurin ja luonnon moninaisuuteen; painopiste on valtakulttuurista kertovissa ja ajallisesti etäisissä objekteissa. Museot ovat tiedostaneet nykykulttuurin tallentamisen merkityksen, mutta niillä ei ole toistaiseksi ollut resursseja sen riittävään toteuttamiseen. Toimikunnan keskeisenä kehittämistavoitteena oli voimakkaampi panostus nykykulttuurin tallentamiseen ja tutkimukseen. Toimikunnan näkemyksen mukaan nykykulttuurin tutkimusta tulee vahvistaa museoissa. Museo toimii aina nykyhetkessä, soveltaen oman aikansa arvoja säilytys- ja palvelutehtävissään. Nykykulttuurin tunteminen on edellytys mielekkään tallennussuunnitelman toteuttamiselle. Musiikkimuseot: kansainvälinen näkökulma Maailmassa on noin 50 suurta musiikkimuseota, jotka ovat kansainvälisen museoliiton musiikkimuseoneuvoston CIMCIMin jäseniä (International Council of Music Instrument Museums and Collections). Näistä kymmenkunta on suurempien museoiden tai arkistojen osia. Yhdysvaltain kongressin kirjasto ja Smithsonian-instituutti Washingtonissa, Saksan kansallismuseo Nürnbergissä, Antwerpenin Vleeshuis-museo ja Pariisin Quai Branlymuseo ovat muun toimintansa ohella myös musiikkimuseoita. Järjestön ainoa suomalainen jäsen on Turun Sibelius-Museo. Lisäksi on useita pienempiä musiikkimuseoita ja kokoelmia, jotka eivät ole järjestäytyneet CIMCIMin piiriin. Mukana eivät ole esimerkiksi Baltian maiden musiikkimuseot. Liettuassa kansallisen musiikkimuseon tehtävää hoitaa Vilnan Teatteri-, musiikki- ja filmimuseo (Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus), joka on perustettu Viron Teatteri- ja musiikkimuseo Tallinnassa (Eesti teaatri- ja muusikamuuseum) on perustettu Rigassa toimiva Muzikas musejs on Latvian kirjallisuus-, teatteri- ja musiikkimuseon (Rakstniecibas un muzikas musejs) osa. Oman ryhmänsä muodostavat eri maissa toimivat säveltäjien ja muusikoiden kotimuseot. Myös monissa historiallisissa ja etnografisissa museoissa on merkittäviä musiikkikokoelmia. Vanhimmat ja suurimmat musiikkimuseot ovat leimallisesti soitinmuseoita. Lisäksi ne ovat keränneet säveltäjien käsikirjoituksia ja muuta musiikkiin liittyvää aineistoa. Monet ovat syntyneet yksityiskokoelmien pohjalta, kuten Kongressin kirjaston David C. Miller Flute Collection. Kansainvälisesti tunnettuja musiikin erikoismuseoita ovat esimerkiksi Berliinin Musikinstrumentenmuseum ja Moskovan Glinka-museo. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa on kansallinen musiikkimuseo. Norjan Ringve-museo sijaitsee Trondheimissa. Museo on perustettu vuonna 1952, ja 1999 se sai lisärakennuksen. Museon kokoelmat käsittävät soittimia kaikista maanosista, nuotteja, valokuvia ja äänitteitä. Museossa on noin 1450 soitinta, näistä puolet eurooppalaisia. Kööpenhaminan Musikhistorisk museum on suuri kansallinen musiikkimuseo, jonka perusnäyttely esittelee monipuolisesti tanskalaista musiikkia esihistorialliselta ajalta nykyaikaan. Museo on perustettu vuonna Vuonna 1979 siihen liitettiin Carl Claudiuksen kokoelmat, suuri yksityinen soitinkokoelma. Vuoden 2004 toimintakertomuksen mukaan museolla oli 10 vakituista ja 16 muuta työntekijää. Museossa on noin 3800 soitinta koko maailmasta 1500-luvulta nykyaikaan. Näistä noin tuhat on esillä vakituisessa näyttelyssä. Tukholmassa toimii kaksi musiikkimuseota. Kansallinen musiikkimuseo Musikmuseet on perustettu vuonna 1899 ja toimii nykyisin osana Ruotsin valtion musiikkikokoelmia. Statens musiksamlingar on kulttuuriministeriön alaisuuteen kuuluva virasto, jonka osastot ovat Musiikkimuseo, Valtion musiikkikirjasto ja musiikkiarkisto Svenskt visarkiv. Toista musiikkimuseota ylläpitää Stiftelsen musikkulturens främjande, joka omistaa Rudolf Nydahlin ( ) lahjoittaman kokoelman soittimia, käsikirjoituksia ja muita musiikkiin liittyviä esineitä. Ruotsin valtion musiikkikokoelmien tehtävänä on dokumentoida, kerätä, hoitaa, säilyttää, kuvata ja pitää elävänä musiikin kulttuuriperintöä ja tällä tavoin edistää musiikinharrastusta, musiikin tieteellistä tutkimusta ja tiedon karttumista pitkällä tähtäimellä. Toiminnan kokonaisbudjettibudjetti vuonna 2008 oli 53.1 miljoonaa kruunua (noin 5,1 miljoonaa euroa). Henkilötyövuosien määrä oli 59. Musiikkimuseon kokoelmissa oli noin MuMu 7

8 esinettä, joista soittimia noin Museon kävijämäärä oli noin henkilöä. Musiikkimuseoilla on merkittävä rooli musiikkielämässä. Berliinin musiikkimuseota vuoteen 1933 saakka johtanut Curt Sachs oli merkittävä barokin musiikin ja soitinten tutkija ja vaikutti vahvasti siihen, että vanhaa musiikkia ryhdyttiin esittämään alkuperäisillä soittimilla myös museon kokoelmiin kuuluvilla luvulta lähtien musiikkimuseot ovat panostaneet enemmän myös musiikkikasvatukseen ja uusien musiikki-ilmiöiden tutkimukseen. Kööpenhaminan musiikkimuseo on järjestänyt useita näyttelyitä äänentallennuksen historiasta (ensimmäisen äänentallennuksen satavuotisjuhlan merkeissä 1977 ja toisen vuonna 2003, kun ensimmäisestä Tanskassa järjestetystä levytystilaisuudesta tuli kuluneeksi sata vuonna) luvun uusi ilmiö musiikkimuseoiden kentässä ollut populaarimusiikkiin tai rock-musiikkiin erikoituneiden museoiden syntyminen. Niitä ovat edeltäneet kaupalliselta pohjalta järjestetyt Elvis- ja Beatles-näyttelyt, joissa faneille on järjestetty tilaisuus tutustua tähtien elämään. Uuden polven rockmuseot pyrkivät kuitenkin olemaan ammatillisesti hoidettuja museoita, joilla saattaa olla myös muita, musiikkia esitteleviä ja dokumentoivia tehtäviä. Britanniassa John Lennonin ja Paul McCartneyn syntymäkodit ovat kansallisia muistomerkkejä, ja Liverpoolissa toimii lisäksi erillinen Beatles-museo. Isolla-Britannia on ollut keskeinen asema modernin populaarimusiikin kehityksessä, ja maassa onkin pyritty saamaan aikaan erityinen populaarimusiikin museo. Sheffieldiin 1990-luvulla perustettu National Centre for Popular Music sai rakennusvaiheessa merkittävää julkista rahoitusta, mutta käyttömenot oli tarkoitus rahoittaa omilla tuloilla. Museon ennusteet 400,000 kävijästä vuodessa osoittautuivat kuitenkin ylimitoitetuiksi. Museossa oli vuodessa vain noin 100,000 kävijää ja se teki konkurssin vuonna Rakennus on nyt muussa käytössä. (Vertailun vuoksi voidaan mainita, että Suomen valtakunnallisissa erikoismuseoissa on vuosittain keskimäärin noin 30,000 kävijää.) Epäonnistuneen hankkeen tilalle Lontooseen on perustettu British Music Experience niminen museo, jonka tavoitteena on dokumentoida maan populaarimusiikkia vuodesta 1944 alkaen. Museon toiminnassa keskeinen rooli näyttäisi olevan interaktiivisilla näyttelyillä. Vastaavanlaisia hankkeita on vireillä pohjoismaissa. Norjaan on valtiovallan päätöksellä perustettu kansallinen populaarimusiikin keskus, joka on sijoitettu Trondheimiin. Rockheim niminen rockin ja popin kansallinen elämyskeskus avataan maaliskuussa 2010 (tieto ). Kilpailussa hävinnyt Oslon kaupunki on perustamassa kilpailevaa laitosta, jonka nimi on Popsenteret. Laitokset näyttäisivät olevat yhdistelmä museota, arkistoa ja kulttuurikeskusta. Rockheim toimii yhteistyössä Ringve-museon kanssa. Rockheimin kiinteä näyttely tulee kattamaan 1320 neliömetriä, ja sen teemana on aikamatka Norjan uudempaan musiikki- ja kulttuurihistoriaan 1950-luvun orastavasta nuorisokulttuurista tämän päivän digitaalisten medioitten runsauteen. Museossa on myös konserttisali. Lisäksi museo kerää yhteistyössä kansalliskirjaston kanssa n norjalaisen rockin historiaan liittyviä äänitteitä, painotuotteita, käsikirjoituksia ja haastatteluja. Huomattava osa museon aineistosta tulee olemaan saatavilla verkossa Creative Commons -lisenssillä TanskassA ollaan perustamassa Roskilden festivaalikaupunkiin kansallista rock-museota, joka on tarkoitus avata vuonna Ruotsissa perusteilla oleva ABBA-museo näyttäisi tähtäävän lähinnä kaupalliseen toimintaan. Musiikkimuseot Suomessa Ainoa alan kansainväliseen järjestöön CIMICiin kuuluva musiikkimuseo Suomessa on Åbo Akademin yhteydessä Turussa toimiva Sibelius-museo. Museon perustaja oli musiikkitieteen professori Otto Andersson, joka osittain omilla varoillaan hankki museolle arvokkaan soitinkokoelman. Museossa on myös mm Anderssonin kokoelma suomenruotsalaista kansanmusiikkia, merkittävä Sibelius-kokoelma (käsikirjoituksia ja äänitteitä) sekä muita kirjallisia ja äänidokumentteja. Museon toimintakenttä on siis huomattavasti laajempi kuin nimen perusteella voisi päätellä. Sibelius-museossa oli vuonna 2008 viisi vakinaista työntekijää. Museotilaston mukaan museon menot olivat , joista vastasi pääasiassa Åbo akademi. Museolla on pieni kunnallinen avustus ja jonkin verran omia tuottoja. Museossa kävi vuoden aikana henkilöä. Sen kokoelmissa oli 1800 esinettä, erityisesti soittimia, ja valokuvaa. Pohjoismaisessa mittakaavassa Sibelius-museo on melko pieni musiikkimuseo. Sen asema Suomen museokentässä on poikkeuksellinen, koska se ei saa eikä ilmeisesti haekaan valtionosuutta, vaikka olisi toiminnan laadun perusteella arvioiden siihen todennäköisesti oikeutettu. Se kuuluu siten samaan valtionosuuden ulkopuolella olevien yksityisten museoiden ryhmään kuin Emil Aaltosen museo, Ortodoksinen kirkkomuseo, Postimuseo, Päivälehden museo ja Syvärannan Lottamuseo. Yliopiston laitoksena sen olisi ehkä vaikea hoitaa valtakunnallisille erikoismuseoille kuuluvia tehtäviä. Toisaalta järjestelyn etuna on läheinen yhteys musiikkitieteelliseen tutkimukseen. 8 MuMu

9 Merkittäviä musiikkiin liittyviä kokoelmia on myös Kansallismuseossa, Helsingin kaupunginmuseossa ja muissa kulttuurihistoriallisissa museoissa. Kansallismuseon kokoelmissa on runsaat tuhat soitinta. Näistä historian kokoelmissa on noin 150. Kansatieteellisissä kokoelmissa on noin 340, suomalais-ugrilaisissa noin 130 ja yleisetnografisissa runsaat 400 soitinta. Lisäksi on muita musiikkiin liittyvää esinettä (pianotuoleja, viulunpeitteitä, nuottitelineitä ym.). Musiikkikokoelmien painopiste on 1800-luvussa. Helsingin kaupunginmuseossa on 65 soitinta 1800-luvun alusta 1950-luvulle. Noin puolet näistä on pianoja ja harmoneja. Lisäksi museossa on huomattava määrä musiikkiin liittyviä painotuotteita, kuten nuotteja ja konserttiohjelmia. Museo järjesti vuonna 2003 musiikkielämää Helsingissä esittelevän näyttelyn Harpunkielistä shimmykarkkiin. Helsingin musiikkielämää viidellä vuosisadalla. Myös muissa kaupunginmuseoissa on historiallisia soittimia ja muuta musiikkiaineistoa. Muut musiikin alalla toimivat museot ja kokoelmat Suomessa ovat pienempiä ja erikoituneet johonkin aiheeseen. Näistä on mainittava ainakin seuraavat. Suomen Kansansoitinmuseo toimii Kansanmusiikki-instituutin yhteydessä Kaustisella. Kokoelmien runkona on Erkki Ala-Könnin keräämä kansansoitinkokoelma. Museo on yleisölle avoin. Sibelius-akatemian soitinkokoelman rungon muodostavat Martti Pokelan keräämät kansansoittimet. Kokoelma ei ole avoinna yleisölle. Mekaanisen musiikin museo on yksityinen, Varkaudessa toimiva museo, joka on avoinna suurimman osan vuodesta Suomen Harmonikkamuseo Sysmässä perustuu Tauno Ylösen 170 soittimen kokoelmaan. Museo on avoinna kesäisin. Jean Sibeliuksen kotimuseo Ainola Järvenpäässä on avoinna kesäisin. Jean Sibeliuksen syntymäkoti kuuluu Hämeenlinnan kaupungin museoihin. Se on avoinna kesäisin. Abraham Ojanperän museo Limingassa toimii vuonna 1916 kuolleen oopperalaulajan kodissa. Museossa on Ojanperän jäämistö. Se on avoinna kesäisin. Suomen jazz- ja poparkistolla Helsingissä on merkittävä kokoelma populaarimusiikin historiaan liittyvää aineistoa, kuten nuotteja, valokuvia, kirjallisia dokumentteja ja äänitteitä. Arkisto harjoittaa alan tutkimustoimintaa. Arkistolla on myös pieni museoesineiden kokoelma. Arkisto on avoinna yleisölle Suomen äänitearkisto ry omistaa laajimman kokoelman suomalaisia äänilevyjä vuosilta Lisäksi arkistolla on ulkomaisia äänilevyjä, äänilevyalaan liittyvää kirjallisuutta ja dokumentteja sekä pieni määrä muita esineitä. Kokoelma on sijoitettu Pasilan radiotaloon eikä se ole avoinna yleisölle Suomen radio- ja televisiomuseo Lahdessa on osa Lahden kaupungin museotointa. Vaikka se ei olekaan musiikkimuseo, sen kokoelmissa on myös radiomusiikkiin liittyvää aineistoa Kevyen musiikin museon kannatusyhdistyksen kokoelmassa on pienehkö määrä soittimia ja muita musiikkiin liittyviä esineitä. Tekniikan museossa Helsingissä on musiikkiin ja äänentoistoon liittyviä teknisiä laitteita. Museot, arkistot ja musiikin tutkimus Arkistojen merkitys musiikkitieteelliselle tutkimukselle käy ilmeiseksi, kun tarkastellaan Suomessa tehtyä mittavaa Sibelius-tutkimusta. Se ei olisi ollut mahdollista, ellei Jean Sibeliuksen julkaistuja sävellyksiä, käsikirjoituksia, kirjeenvaihtoa, päiväkirjoja ja muuta säveltäjään liittyvää aineistoa olisi ollut tutkijoiden käytettävissä. Perinnetutkimuksen alalla taas suomalainen kansanrunouden ja kansanmusiikin tutkimus on kehittynyt rinnan SKS:n kansanrunousarkiston kanssa. SKS:n rooli kirjallisuusarkistona on painottanut alan tutkimusta voimakkaasti tekstilähtöiseen suuntaan. Kansansoitinten keräys alkoi vasta myöhemmin Erkki Ala-Könnin toimesta. Ala- Könnin kokoelmat ovat nykyisin Kaustisella. Kulttuurihistoriallisen tutkimuksen, arkistojen ja museoiden välillä on eräänlainen muna ja kana-suhde. Historiallisesti katsoen arkistot ovat usein syntyneet tutkimuksen sivutuotteena, kuten Otto Anderssonin ja Erkki Ala-Könnin kokoelmat. Toisaalta arkistojen olemassaolo synnyttää tutkimusta. Sen jälkeen kun Suomessa ryhdyttiin järjestelmällisesti keräämään ja dokumentoimaan historiallisia äänilevyjä, tuloksena on tietyllä viiveellä ollut huomattava määrä väitöskirjoja ja muita akateemisia opinnäytteitä äänitetutkimuksen alalta. Näitä tuskin olisi syntynyt, jos tutkijoiden olisi yksin pitänyt koota kaikki tarvitsemansa aineisto. Ihannetapauksessa systemaattinen aineiston keruu on osa pitkäjänteistä tiedepolitiikkaa. Kun esimerkiksi eläviä kirjailijoita haastatellaan järjestelmällisesti kirjallisuusarkiston toimesta, haastattelut palvelevat tulevaa tutkimusta ja täydentävät kirjailijoiden teoksia, jotka tallennetaan kirjastoihin vapaakappalelain perusteella. Musiikin alueella julkaistujen nuottien ja äänitteiden arkistointi toimii kohtuullisen hyvin, mutta mitään kokonaissuunnitelmaa musiikkielämän dokumentoinnista säveltäjä- ja muusikkohaastattelujen avulla ei ole olemassa. Mikään organisaatio ei tallenna systemaattisesti äänilevy- MuMu 9

10 teollisuutta koskevaa aineistoa samalla tavoin kuin Kansallinen audiovisuaalinen arkisto kerää tietoja elokuvatuotannosta. Ei myöskään ole kokonaisnäkemystä siitä, mitä musiikkiin liittyvää esineistöä tulisi tallentaa tulevan tutkimuksen tarpeisiin. Musiikin esittämiseen liittyviä miljöitä kuten konserttitiloja, festivaaleja ja klubeja ei dokumentoida. Merkittävää aineistoa katoaa keskeisten henkilöiden kuollessa, kun ei ole selvää kuvaa siitä, kenellä olisi vastuu aktiivisesta aineiston keruusta. Mikään laitos Suomessa ei siis hoida tehtäviä, jotka luontevasti kuuluisivat valtakunnalliselle musiikin erikoismuseolle. Tämän päivän musiikin erikoispiirteitä 1950-luvulta lähtien musiikkielämälle on ollut ominaista teknologian kasvava merkitys. Yleisön näkökulmasta mekanisoitu musiikki on merkittävältä osalta korvannut elävän musiikin: musiikkia kuunnellaan radiosta, televisiosta, äänilevyiltä ja nyt myös verkosta. Muusikkojen näkökulmasta sähkösoittimien merkitys on kasvanut, ensin populaarimusiikissa ja sitten kaikessa musiikissa. Säveltäjät luovat teoksia suoraan sähköisessä muodossa käyttäen apunaan tietotekniikkaa. Tätä kehitystä valaisee eräästä näkökulmasta Juha Korvanpään väitöskirja Paavot kehiin. Musiikkiteknologia suomalaisessa iskelmätuotannossa luvuilla (Tampere 2005). Väitöskirjassa tutkitaan sähkösoitinten ja äänitystekniikan kasvanutta merkitystä suomalaisen iskelmämusiikin tuotannossa. Museonäkökulmasta on merkittävää, että tutkimuksessa viitataan toistuvasti esineisiin, joita ei tällä hetkellä ole missään tallella. Sähkösoittimet, niiden oheislaitteet, äänityslaitteet jne ovat nykyisin keskeisessä asemassa musiikin tekemisessä. Vaikka niistä onkin kaupallisia ja teknisiä kuvauksia ja musiikin tekijöiden kertomuksia niiden toiminnasta, itse laitteita ei välttämättä ole enää helppo löytää ainakaan toimintakunnossa. Käytännön muusikot ovat jo vaihtaneet ne uudempiin vastaaviin laitteisiin. Tilanne on tutkijan kannalta verrattavissa siihen, että arkistoissa olisi tallella barokkicembalolle kirjoitettua musiikkia ja kuvauksia soittimen rakenteesta, mutta ei yhtään toimivaa soitinta. Sähkösoitinten ja oheislaitteiden säilytys ja konservointi vaativat tietenkin museolta asiantuntemusta, mutta periaatteessa tämä ei ole sen erikoisempaa kuin meren pohjasta nostettujen esineiden säilyttämisen asettamat erityisvaatimukset. Jossakin määrin musiikkiteknologiaa kerätään tekniikan museoihin, mutta niitä ei välttämättä pystytä dokumentoimaan musiikin näkökulmasta riittävän hyvin. Viimeisten sadan vuoden aikana Suomen musiikkielämä on nopeasti muuttunut. Muutos on ollut korostetun nopeaa viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana. Sille on ollut ominaista uusien musiikin muotojen kasvu, teknologian kasvava merkitys musiikin tekemisessä, musiikkiteollisuuden nousu merkittäväksi kulttuuritekijäksi, musiikin kulutuksen muuttuminen ja faniuden kasvu ja monet muut seikat. Musiikista on tullut yksi suomalaisen arkielämän tärkeimpiä ilmiöitä, keskivertosuomalainen käyttää kulttuuritilastojen mukaan päivittäin yli kaksi tuntia musiikin parissa. Museolaitos ei toistaiseksi ole pystynyt vastaamaan tähän haasteeseen. MUSIIKKIMUSEON TEHTÄVÄT JA HENKILÖKUNTA Miksi musiikkimuseo tarvitaan? Suomeen tarvitaan uusi valtakunnallinen musiikin erikoismuseo. Vaikka maassamme onkin useita merkittäviä musiikin alalla toimivia museoita ja arkistoja, kenttä on muihin taiteenaloihin verrattuna hajanainen. Samoja tehtäviä, joista Ruotsissa vastaa yksi organisaatio, Statens musiksamlingar, hoitaa Suomessa ainakin kahdeksan eri yksikköä: Sibelius-museo Suomen kansansoitinmuseo Suomalaisen kirjallisuuden seuran kansanrunousarkisto Svenska litteratursällskapet, folkkulturarkivet Suomen jazz- ja pop-arkisto Maailman musiikin keskus Sibelius-akatemian kirjasto Kansalliskirjaston musiikkiosasto Ruotsin ja Suomen erilaisilla ratkaisuilla on historialliset syynsä. On kuitenkin ilmeistä, että kun Suomessa alalta on puuttunut kokonaisvaltainen suunnittelu ja koordinointi, uusien tarpeiden syntyyn on aina jouduttu vastaamaan perustamalla uusia laitoksia. Svenskt visarkiviin perustettiin vuosia sitten mittavan jazzosasto, Suomeen oli perustettava erillinen jazz- ja poparkisto. Erkki Ala-Könnin mittavalle kansansoitinkokoelmalle ei aikanaan löytynyt sijoituspaikkaa, vaan sitä varten oli perustetta oma museo. Musikmuseet on kauan sitten laajentanut toimintansa palvelemaan etnomusikologiaa, Suomeen syntyi Maailman musiikin keskus esimerkkejä on enemmänkin. Musiikkielämä muuttuu myös tulevaisuudessa. Hajaantuminen jatkuu, ellei Suomeen synny alan valtakunnallista erikoismuseota. Periaatteessa kansallisen musiikkimuseon tehtävän voisi myös ottaa hoitaakseen jokin olemassa oleva museo. Tämä ei kuitenkaan näytä todennäköiseltä. Seuraavassa on lähdetty erillisen museon vaihtoehdosta. Pitkällä aikavälillä on tietenkin mahdollista, että jotkin nykyisistä laitoksista sulautuvat uuteen Musiikkimuseoon. 10 MuMu

11 Myös musiikkikirjastojen ja arkistojen toiminnassa on kehittämistarpeita, mutta ne jäävät tämän selvityksen ulkopuolelle. Musiikkimuseon tehtävät Kansallisen musiikkimuseon tehtävänä on yhteistyössä jo alalla toimivien organisaatioiden kanssa kerätä soittimia ja muita musiikkiin liittyviä esineitä, dokumentoida omien kokoelmiensa ohella Suomen musiikkielämää ja musiikkimiljöitä, harjoittaa neuvontaa, ylläpitää tutkimustoimintaa ja järjestää musiikkia koskevia näyttelyitä. Museo vastaisi myös nykyisestä Populaarimusiikin verkkomuseosta ja sen kehittämisestä. Tutkimuksen näkökulmasta ei ole toivottavaa, että uusi suomalainen museo ryhtyisi kilpailemaan vakiintuneiden museoiden kanssa historiallisten soitinten hankinnassa. Suomalaiseen kansanmusiikkiin liittyvää esineistöä on myös kohtuullisen hyvin tallella. Sen sijaan museon tutkimuksellinen painopiste voisi olla 1900-luvun musiikissa, suomalaisten soitintehtaiden historiassa, modernissa musiikkiteknologiassa ja äänitetuotannossa. Museon kokoelmiin voitaisiin hankkia musiikin esitystiloihin (konserttisalit, klubit, tanssipaikat, festivaalit), kulutukseen ja faniuteen liittyviä esineitä ja muuta dokumenttiaineistoa. Museo voisi myös pysyvää näyttelyään varten hankkia pienen kokoelman historiallisia soittimia. Kokemus on osoittanut, että sen jälkeen kun museon toiminta on vakiintunut, se voi odottaa lahjoituksia keräilijöiltä. Myös jotkin olemassa olevat museot saattaisivat olla valmiita tallentamaan musiikkikokoelmiaan musiikkimuseoon. Musiikkimuseon erityistehtävänä on musiikkiin liittyvän keräys- ja tutkimustoiminnan koordinointi. Sibelius-museolla ja Suomen jazz- ja poparkistolla on jo merkittäviä kirjallisia aineistoja, mutta alalta puuttuu kokonaissuunnitelma. Suomessa ei ole tutkimustarkoituksessa systemaattisesti tehty eri aloilla toimivien säveltäjien, muusikoiden ja muiden musiikin ammattilaisten (esimerkiksi äänittäjät) haastatteluja. Tämän tulisi olla osa museon säännöllistä toimintaa, ja se voisi alkaa myös ennen vakituisen museon avaamista. Kokoelmien ja tutkimustoiminnan painopiste on ja 2000-luvun musiikissa ja musiikkiteknologiassa, jota varten museon on hankittava erikoispätevyyttä sähkösoitinten ja oheislaitteiden säilytyksessä ja restauroinnissa. Tavoitteet on määritelty tarkemmin museon kokoelmapoliittisessa ohjelmassa. Museon näyttelytoiminta jakautuu pysyvään perusnäyttelyyn ja erikoisnäyttelyihin. Perusnäyttelyn tavoitteena on esitellä suurelle yleisölle mm 1900-luvun musiikkielämän muutoksia soittimien, esityspaikkojen, teknologian ja kulutuksen näkökulmasta. Tavoitteena on saada museoon mm analogitekniikkaan perustuva toimiva äänilevystudio. Selvityksen liitteenä on ehdotus musiikkimuseon perusnäyttelyksi. Vaihtuvat erikoisnäyttelyt esittelevät museon tutkimuskohteita ja musiikkielämän ajankohtaisia ilmiöitä. Henkilökunta Taiteen alan valtakunnallisissa erikoismuseoissa on tyypillisesti henkilötyövuotta. Työntekijät jakautuvat museoammatilliseen ja avustavaan henkilökuntaan. Osa työntekijöistä on tutkimusprojekteissa työskenteleviä määräaikaisia henkilöitä. Uuden museon perustamiseen kuuluu ennen lakisääteisen valtionavun piiriin pääsemistä käynnistysvaihe, jonka aikana museo on vain osan aikaa auki. Toimintamuotoja kehitetään, kokoelmia kartutetaan, ulospäin pääpaino voi olla määräajan avoinna olevilla erikoisnäyttelyillä. Säännöllinen toiminta, jolloin museo on vakituisesti avoinna yleisölle, edellyttää vähintään seitsemää päätoimista työntekijää: Museonjohtaja (hallinto, tutkimus) Tekninen johtaja (analoginen ja digitaalinen musiikkiteknologia, konservointi) Museoamanuenssi (kokoelmat) Museoamanuenssi (verkkosivut, neuvonta) Museoamanuenssi (näyttelyt, musiikkipedagogiikka) Konservaattori (perinteiset materiaalit) Konservaattori (elektroniset laitteet) Näyttelytiloja varten tarvitaan lisäksi näyttelynvalvoja, lipunmyyjä ja opas. Erikoisnäyttelyiden suunnitteluun tarvitaan projektimäärärahoja. Laajemmat tutkimushankkeet on pyrittävä rahoittamaan Suomen akatemian tuella tai muulla vastaavalla tavalla. Tilat Musiikkimuseon sijaintipaikka on jokin pääkaupunkiseudun kunta. Museo tarvitsee toimintaansa varten seuraavanlaiset tilat: Näyttelytila, pysyvä näyttely ja vaihtuvat näyttelyt Hallinto Tekniset tilat, konservointi ja lähivarastointi Päävarasto, jossa on erikseen säilytystilat paperipohjaisille materiaaleille, av-materiaaleille (nauhat, videot), tekstiileille, soittimille, elektroniikalle ja muille materiaaleille. Tarkempi tilaohjelma laaditaan, kun museon tavoitteet on hyväksytty. Talous Valtio myöntää lain piiriin hyväksytyille museoilla 37 % valtionosuutta määrätyistä, erikseen nimetyistä kustannuksista. Erikoismuseoille avustus voi olla korotettu 10 prosenttiyksiköllä, minkä lisäksi valtio voi myöntää eril- MuMu 11

12 listä valtioapua erityistehtävien hoitamiseen tai perustamishankkeisiin. Museolaki ei velvoita valtiota heti myöntämään lain ehdot täyttäville museoille valtionosuutta, vaan sen piiriin pääseminen voi kestää useita vuosia. Suunniteltu musiikkimuseo on kokonsa ja tehtäviensä puolesta rinnastettavissa nykyiseen Teatterimuseoon. Sen menot vuonna 2008 olivat 1,04 miljoonaa euroa. Museon tuloista lakisääteistä valtionosuutta oli , harkinnanvaraista valtionavustusta ja kunnallisia avustuksia Lisäksi museolla oli omia tuloja. Erikoismuseoiden joukossa on myös Teatterimuseota huomattavasti suurempia museoita. Eräät erikoismuseot saavat samanaikaisesti erillistä valtionapua arkistotoimintaansa. Ennen kuin näin pitkälle päästään, Musiikkimuseon on osoitettava selkeästi tarpeellisuutensa. Miksi Suomeen ei syntynyt Musiikkimuseota jo sata vuotta sitten, kuten muihin pohjoismaihin? Ovatko suomalaiset musiikkijärjestöt tänään valmiita sijoittamaan musiikkimuseon käynnistämisen peruspanoksen, jota ilman tuskin valtio tai kunnatkaan tulevat mukaan? MUSIIKKIMUSEON PERUSNÄYTTELY Seuraavassa on esimerkinomaisesti luonnehdittu, millainen musiikkimuseon perusnäyttely voisi olla. Osa esineistä voi alkuvaiheessa olla muista museoista tai yksityishenkilöiltä lainattua. Kaikkiin kohteisiin liittyy interaktiivinen tietopaketti, joka sisältää tekstiä, äänitteitä, valokuvia ja (useimmissa tapauksissa) myös elokuva- tai videonäytteitä. KLASSINEN SIIPI Helsinki 1800-luvulla Porvariskodin soittimia, nuotteja, laulukirjoja Oopperaa suomeksi, ruotsiksi ja venäjäksi Kaupunginorkesterin ja musiikkiopiston synty Soitinkaupat Bulevardin ooppera Rakennuksen piirustukset Rooliasuja, lavasteita ja esineitä vanhasta oopperatalosta Pukuhuone Oopperan orkesterin soittimia Ohjelmalehtisiä Nuotteja Hallinnon pöytäkirjoja Suomalainen sinfoniaorkesteri 1900-luvulla Orkesterien maantiede (kartta orkestereiden levinneisyydestä) Ohjelmiston esittely; partituureja, stemmoja Soittimia, pultteja, nuottitelineitä, tahtipuikkoja Esiintymisasuja Hallinnon pöytäkirjoja Uuden musiikin nousu Säveltäjäpersoonallisuudet Kokkosesta Lindbergiin, työtilat, henkilökohtaisia esineitä Lastenkamarikonsertit, festivaalit Julisteita, lehtipolemiikkia, kirjeitä Eri sävellystekniikkoja kuvastavia partituureja Elektronimusiikin studio 1970 Suomalaiset säveltäjät maailmalla: julisteita, nuotteja, levyjä POPULAARIMUSIIKIN SIIPI Kansanlaulusta kansanliikkeisiin Kansansoittimia 1800-luvulta, arkkiveisuja Kansanperinteen kerääjät, Lönnrot, Otto Andersson, SKS:n ja SLS:n synty Kuorolaulu, laulujuhlat Puhallinmusiikki ja yhdistyselämä: soittimia, lippuja, juhlaohjelmia, lavasteita Musiikki kansalaissodassa Tanssiorkesterit Tanssiorkesterin soittimet ja esiintymisasut, 1930-luku ja 1960-luku (esim Dallape-orkesterin esiintymipukuja ja muuta rekvisiittaa löytyy) Ravintolamiljöö, yleisön asuja Tanssilavat Keikka-autot Nuotteja, levyjä Lehti-ilmoituksia, julisteita, Kullervo Linnan muistiinpanot Suomi-rockin koulukunnat Rautalankayhtye 1965 Proge-yhtye Rockabilly-yhtye Punk-yhtye Metallimusiikki soittimet, vahvistimet, esiintymisasut harjoituskämpät esiintymispaikat musiikkilehdet, julisteet levyt, videot Tähdet ja fanit Eri aikakausien tähtiä: henkilökuvat, asut Oopperalaulaja-keräilykuvat 12 MuMu

13 Mainonta, Suosikki-lehti, keräilykuvat Listat Ihailijaposti Fan-klubit, fanin huone eri aikoina Lastenmusiikki Laulukirjoja eri vuosikymmeniltä Lasten soittimia Soivia leluja Lastenlevyjä, lasten levysoittimia Tunnettuja lastenmusiikin tekijöitä Esiintymisasuja INFRASTRUKTUURIN SIIPI Suomalainen äänilevy-yhtiö 1960 Toivo Kärjen työpöytä ja henkilökohtaiset muistiinpanot Scandian varastokortit 1965 Nuotteja, sovituksia, sopimuksia Esitteitä, julisteita Masternauhoja, koelevyjä Varastohylly 78 ja 45 kierroksen levyille Levystudio ja prässäämö Analoginen studio: mikrofonit, vahvistimet, nauhurit Nauhatyypit, lakkalevyt (Laitteita myös avattuina: nauhurin sisusta ym) Äänittäjän huone Mahdollisuus live-demonstraatioihin Masterointi ja prässäämö, levyleikkuri Suomen soitinteollisuus Soitinvalmistajien maantietoa Esimerkkejä tunnetuista soitin valmistajista: Landola-kitarat, Kouvolan harmonikat, Hellas-pianot, soittimia (lukuisia eri malleja), työvälineitä Soitinkauppa ja korjaamot, soitinten osia Diskot ja klubit Klubien kalustoa DJ-laitteet, live-demonstraatioita Valaistus, live-valoshow Mainokset, julisteet, flyerit, pääsyliput Bailuasuja Digitaalisen musiikin synty CD, DAT, U-matic Digitaaliset sähkösoittimet ja oheislaitteet Tietokoneet ja musiikkiohjelmistot, tekno Musiikki internetissä Soittoäänet eri vuosina, musiikki puhelimissa Musiikki ja tekijänoikeus Vuoden 1927 asetuskokoelma alkuperäisenä Kaikki seuraavat tekijänoikeuslain muutokset asetuskokoelmassa ja havainnollisena kronologiana Teosto Laulu-miesten talossa, Pyssy Turunen (kalustoa jos löytyy, kuvia, rakennuksen piirustukset) Lauttasaarentien talo (kuvia, piirustuksia, esineitä) Yleisradion musiikkiraportteja viideltä vuosikymmeneltä: koko seinällinen mappeja Gramex, tilat, henkilöt, dokumentteja Tekijänoikeuden tiedotuskeskus: tiedotusmateriaalia ja esitteitä Lehtikirjoituksia, komiteamietintöjä Sopimuksia, lomakkeita, välitystuomiota Korkeimman oikeuden päätöksiä: Teosto vs Elanto, Yle vs Gramex, Finnreactor jne MUSIIKKIMUSEON KOKOELMA- POLIITTINEN OHJELMA Kulttuurihistorialliset museot keräävät artefakteja, ihmisen tuottamia esineitä, jotka antavat tietoa kulttuurin kehityksestä. Länsimaisen taidemusiikin keskeisiä artefakteja ovat nuotit, jotka ovat aikaisemmin olleet musiikkitieteen tärkeimpiä lähteitä. Nuotteja ovat keränneet monet kirjastot ja arkistot. Suomessa, kuten monissa muissakin maissa, painetut nuotit ovat kuuluneet vapaakappalesäännösten piiriin. Musiikkimuseoiden tehtävänä on perinteisesti ollut soittimien kerääminen. Soittimien kehityksen tuntemisella on huomattava merkitys myös musiikin tutkimukselle. Tietomme barokin musiikista olisivat olennaisesti heikommat, jos käytettävissä ei nuottien lisäksi olisi tietoa soittimista, joilla niitä on esitetty. Lisäksi monet musiikkimuseot ovat keränneet käsikirjoituksia, tunnettujen säveltäjien henkilökohtaisia esineitä sekä muuta vastaavaa aineistoa luvun aikana musiikkielämä on muuttunut nopeasti, ja vuosisadan jälkipuoliskolla myös musiikkitieteellinen tutkimus on uudistunut. Tutkimuksen kohteena eivät enää ole vain säveltäjät ja heidän nuottikirjoituksella tallennetut sävellyksensä, vaan musiikkielämä sosiaalisena instituutiona. Musiikin tuotanto on muuttunut teollisuudeksi. Perinteiset soittimet ovat saaneet rinnalleen uusia, sähkötekniikkaan ja nykyisin myös digitaaliseen tekniikkaan perustuvia laitteita. Huomattavaa osaa tämän päivän musiikista ei välttämättä koskaan julkaista nuotteina. Musiikin tutkimus ei kohdistu vain teoksiin, vaan myös esityskäytäntöön sekä siihen ympäristöön, jossa niitä esitetään. Modernin musiikkimuseon tehtävä on osa nykykulttuurin dokumentointia. Perinteisten musiikkimuseoiden kokoelmat ovat tietyssä mielessä syntyneet sattuman tuloksena. Barokin ajalta on säilynyt niin vähän soittimia, että ne ovat kaikki tallen- MuMu 13

14 tamisen arvoisia. Usein museon soittimet ovat kiertäneet antiikkikaupan ja keräilijöiden kautta. Niihin saattaa liittyä huomattavia symboliarvoja ( tämä oli Beethovenin käyttämä soitin ). Moderni musiikkimuseo ei pyri tallentamaan ainoastaan soittimia ja muita musiikkiin liittyviä artefakteja, sen on myös tallennettava informaatiota niiden toiminnasta ja käyttöyhteyksistä. Mikään museo ei voi tallentaa kaikkia omaan alaansa liittyviä esineitä. Musiikkimuseon tulee pyrkiä keräämään artefakteja niiden aktiivisen elinkaaren loppuvaiheessa, jolloin käyttöyhteydet tunnetaan, informaatiota niiden toiminnasta on vielä saatavissa ja uutena ehkä hyvinkin kalliita laitteita on mahdollista saada poistohintaan tai lahjoituksina. Tällä hetkellä musiikkimuseon kiireellisenä tehtävänä on tallentaa mahdollisimman kattavasti analogisen kauden musiikkiteknologiaan liittyviä artefakteja, varaosia ja manuaaleja, jotta ne pystytään säilyttämään toimivassa kunnossa. Tuoreessa väitöskirjatutkimuksessaan (Äänitemoodi. Äänite musiikillisessa kommunikaatiossa. Jyväskylä 2009) Olli Heikkinen tarkastelee semioottisen musiikintutkimuksen näkökulmasta musiikkia viidestä eri näkökulmasta: teosmoodi esitysmoodi äänitemoodi visuaalinen moodi tähtimoodi Luokittelu ei ole kattava eikä vakiintunut, mutta se tarjoaa mahdollisuuden tarkastella musiikkimuseon tehtäviä laajemmasta perspektiivistä. Kun tutkitaan musiikkia sävelteoksina, keskeisiä lähteitä ovat edelleen nuotit ja äänitteet, joille niitä on tallennettu. Musiikkimuseon tehtävänä olisi tällöin lähinnä tallentaa aineistoa, jota ei jo nyt kerätä olemassa oleviin kirjastoihin ja arkistoihin. Tätä voisi olla erityisesti musiikin tekijöiden alkuperäisaineisto, jota tulisi varautua ottamaan talteen ainakin kuolinpesistä. Esitysmoodiin kuuluvat keskeisesti soittimet. Perusnäyttelyä varten museo tarvitsee valikoiman yleisimpiä soittimia; niitä voidaan mahdollisesti myös saada talletuksina muista museoista ja yksityiskokoelmista. Aktiivisen keräystoiminnan kohteina tulisi olla suomalaisten soitintehtaiden ja käsityöläisten valmistamat soittimet soitinvalmistuksessa käytetyt välineet muu soitintehtaisiin ja kauppaan liittyvä dokumentaatio sähkösoittimet ja oheislaitteet sähkösoittimien kytkentäkaaviot, varaosat ja manuaalit Merkittävä osa tämän päivän musiikista luodaan äänitysstudiossa. Kansalliskirjasto saa vapaakappaleina suomalaiset äänitteet, mutta se ei kerää tietoa niiden tuotantoprosessista, tekniikasta tai taloudesta. Musiikkimuseon on syytä hankkia perusvalikoima suomalaisia äänitteitä tämä lienee mahdollista saada lahjoituksina mutta ensisijaisena keräilykohteena tulisi olla äänitetuotantoon ja äänitysstudioihin liittyvät artefaktit äänitteiden tuotantoprosessin välivaiheet, kuten materiaalinauhat, masternauhat, välimiksaukset, koelevyt jne levy-yhtiöiden dokumenttiaineisto, esimerkiksi konkurssiin menneiden yhtiöiden kirjapidon ja muun aineiston säilyttäminen erityisenä tavoitteena tulisi olla toimivan analogisen kauden levytysstudion museoiminen sekä musiikkistudioita koskevan muistitiedon kerääminen Musiikin visuaaliseen moodiin kuuluvat musiikkielokuvat, televisio-ohjelmat ja videot. Niitä on mm Kansallisessa audiovisuaalisessa arkistossa ja Yleisradion tv-arkistossa. Aineistosta ei kuitenkaan ole yhtenäistä kuvausta, ja tv-arkiston musiikkiaineiston tutkiminen on tällä hetkellä käytännössä vaikeaa. Musiikkimuseon tulisi toimia aloitteentekijänä ja koordinaattorina musiikkia koskevan audiovisuaalisen dokumentaation hyödyntämisessä. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena tulisi olla lainmuutos, joka sallisi Yleisradion arkistoissa olevan digitaalisen aineiston on-line käytön Musiikkimuseoon sijoitetulta päätteeltä. Museon tulisi myös käyttää eri kokoelmissa olevaa avmateriaalia havainnollistamassa perusnäyttelyään. Visuaaliseen moodiin kuuluvat myös muusikkojen (ja yleisön) asut, esiintymispaikat, kulissit, julisteet, valokuvat ja muu vastaava aineisto. Museon tavoitteena tulisi olla säilyttää eri aikakausille tyypillisiä esiintymis- ja rooliasuja, mieluiten yhtenäisinä kokonaisuuksina ( yhtye x:n esiintymisasut vuodelta 1980 ). Tähtimoodilla viitataan musiikin tekijöiden ja yleisön väliseen suhteeseen, johon liittyy tyypillisiä rakenteellisia ilmiöitä. Museon tehtäviin kuuluisi mm markkinointiprosessien ja mainonnan dokumentointi ja fan-clubien materiaalin tallentaminen (esimerkiksi Dingo-ilmiö ). 14 MuMu

Valtakunnalliset erikoismuseot

Valtakunnalliset erikoismuseot Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Valtakunnalliset erikoismuseot Selvitys erikoismuseojärjestelmän tilasta ja tulevaisuudesta Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Teatterimuseon toiminta-ajatus ja kokoelmatoimintaa määrittävät kehykset - Toiminta-ajatus - Kehykset

Teatterimuseon toiminta-ajatus ja kokoelmatoimintaa määrittävät kehykset - Toiminta-ajatus - Kehykset Sisällysluettelo Teatterimuseon toiminta-ajatus ja kokoelmatoimintaa määrittävät kehykset - Toiminta-ajatus - Kehykset Teatterimuseon kokoelmien historia: synty ja vaiheet - 1940- ja 1950-luku: aineiston

Lisätiedot

Suomen kansallismuseon. kokoelmapoliittinen. ohjelma

Suomen kansallismuseon. kokoelmapoliittinen. ohjelma Suomen kansallismuseon kokoelmapoliittinen ohjelma Työryhmä Ritva Wäre, puheenjohtaja, 31.3.2009 asti Outi Järvinen, jäsen ja työtä koordinoinut sihteeri Elina Anttila, 30.11.2008 asti Helena Edgren Outi

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 15.12.2006 - TYÖRYHMÄ Teemu Ahola Kalle Kallio Kimmo Kestinen Päivi Lehtisalo Marita Viinamäki 2 TYÖVÄENMUSEO WERSTAS -- KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 7.4.2014 PÄIVITYSTYÖRYHMÄ Teemu Ahola Leena Ahonen Mia Heinimaa Kalle Kallio Kimmo Kestinen Tiina Naukkarinen Marita Viinamäki 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamisohjelma ja Suomen käsityön museo

Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamisohjelma ja Suomen käsityön museo 26.3.2014 Suomen käsityön museon ylläpidosta luopumisen vaikutukset Jyväskylän kaupungin talouteen ja museotoimintaan Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaan 2014 liittyvä selvitys 1 Jyväskylän

Lisätiedot

23.11.2006 Museoiden muistitietopäivät. Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, Kuvataiteen keskusarkisto, 2006

23.11.2006 Museoiden muistitietopäivät. Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, Kuvataiteen keskusarkisto, 2006 23.11.2006 Museoiden muistitietopäivät Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, Kuvataiteen keskusarkisto, 2006 Summer 2005 SUOMEN MUSEOHISTORIA Hankkeesta vastaa ohjausryhmä, joka koostuu

Lisätiedot

TAIDEMUSEOIDEN KOKOELMAPOLITIIKKA JA RESURSSIT

TAIDEMUSEOIDEN KOKOELMAPOLITIIKKA JA RESURSSIT TAIDEMUSEOIDEN KOKOELMAPOLITIIKKA JA RESURSSIT Valtion taidemuseo, Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, 2006 1 T A I D E M U S E O I D E N K O K O E L M A P O L I T I I K K A J A R E S U R S S I T TAIDEMUSEOIDEN

Lisätiedot

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA S A L O N T A I D E M U S E O V E T U R I T A L L I KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA RC 1.0 8.3.2010 TYÖRYHMÄ: Pirjo Juusela-Sarasmo Ulla Leino Jonni Saloluoma SISÄLLYS: 1. JOHDANTO 4 1.1 Museotoiminnan perusteet

Lisätiedot

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore Cuporen verkkojulkaisuja 13 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Lusto - Sarka -työryhmä Suomen metsämuseo Luston ja Suomen Maatalousmuseo Saran siirto maa- ja metsätalousministeriöltä opetusministeriölle

Lusto - Sarka -työryhmä Suomen metsämuseo Luston ja Suomen Maatalousmuseo Saran siirto maa- ja metsätalousministeriöltä opetusministeriölle Opetusministeriö Undervisningsministeriet Kulttuuri Lusto Sarka työryhmä Suomen metsämuseo Luston ja Suomen Maatalousmuseo Saran siirto maa ja metsätalousministeriöltä opetusministeriölle Opetusministeriön

Lisätiedot

Miten taidetta Suomessa rahoitetaan?

Miten taidetta Suomessa rahoitetaan? Rahan kosketus Miten taidetta Suomessa rahoitetaan? SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 I Miten taidetta tällä hetkellä tuetaan 5 1. Yleistä 2. Historiallista taustaa 3. Rahoitusjärjestelmän rakenne 3.1 Taiteen

Lisätiedot

Dokumentti. Ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta 2/2000. Kuvataiteen keskusarkisto on kiinni 25.12.2000-7.1.2001

Dokumentti. Ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta 2/2000. Kuvataiteen keskusarkisto on kiinni 25.12.2000-7.1.2001 Dokumentti Ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta 2/2000 Uusilla lähteillä...2 Taidehistoriallisten arkistojen kartoitusprojekti suunnitteilla...3 Muistikuvia Viktor Faffan Jansson tutkimukseni aineiston

Lisätiedot

2012 Leena Hoppania Soficom Finland

2012 Leena Hoppania Soficom Finland Katsaus musiikkialan rahoitukseen säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto r.y. 2012 Leena Hoppania Soficom Finland SISÄLLYS 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Musiikin toimiala Musiikin alkutuotanto Musiikin

Lisätiedot

Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti

Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti Sisällys 2/2004 Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti PL 1710 (Päivärannantie 10) 70421 KUOPIO sähköposti: varkirja@nrl.fi telefax: (017) 364 5050 16. vuosikerta Päätoimittaja: Kari

Lisätiedot

Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2006

Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2006 Tämä on valtioneuvoston kielilainsäädännön soveltamista koskeva kertomus eduskunnalle. Kertomus annetaan kielilain nojalla kerran vaalikaudessa ja siinä käsitellään kielilainsäädännön soveltamista, kielellisten

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

SUOMEN MUSEOLIITTO HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO, TAMPEREEN MUSEOT & TEKNIIKAN MUSEO. KOKOELMA- POISTOJEN Hyvät käytännöt

SUOMEN MUSEOLIITTO HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO, TAMPEREEN MUSEOT & TEKNIIKAN MUSEO. KOKOELMA- POISTOJEN Hyvät käytännöt 2015 SUOMEN MUSEOLIITTO HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO, TAMPEREEN MUSEOT & TEKNIIKAN MUSEO KOKOELMA- POISTOJEN Hyvät käytännöt 100 M, 95 Y HELSINKI 2015 Kirjoittajat: Merja Honkasalo, Elina Kallio, Kirsi Ojala,

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2006 2009

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2006 2009 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Toiminta- ja taloussuunnitelma 2006 2009 1 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2005 Toimitus Ritva Paananen ja Sirkka Rautoja 2 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Toiminta-

Lisätiedot

FinnAgora Selvitys Suomen kulttuurin, tieteen, elinkeinoelämän, teknologian ja kansalaistoiminnan yhteistyöverkoston perustamisesta Unkariin

FinnAgora Selvitys Suomen kulttuurin, tieteen, elinkeinoelämän, teknologian ja kansalaistoiminnan yhteistyöverkoston perustamisesta Unkariin FinnAgora Selvitys Suomen kulttuurin, tieteen, elinkeinoelämän, teknologian ja kansalaistoiminnan yhteistyöverkoston perustamisesta Unkariin Hannele Koivunen Opetusministeriö 30.11.2001 2 Tiivistelmä Mikä

Lisätiedot

l i Tapahtumatuotannon NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen

l i Tapahtumatuotannon NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen 1 TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI 1 Tapahtumatuotannon p p a a el l i NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI 21 TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI

Lisätiedot

LAHJOITUKSET KASVUUN VEROVÄHENNYKSIN. Paavo Hohti (toim.) Kalevi Kivistö Matti Myrsky Timo Nikinmaa

LAHJOITUKSET KASVUUN VEROVÄHENNYKSIN. Paavo Hohti (toim.) Kalevi Kivistö Matti Myrsky Timo Nikinmaa LAHJOITUKSET KASVUUN VEROVÄHENNYKSIN Paavo Hohti (toim.) Kalevi Kivistö Matti Myrsky Timo Nikinmaa 1 www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja:

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti

NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti Luovutus Opetus- ja kulttuuriministeriölle 21.3.2011 Kannen kuva JätkäJätkät, kuvaaja Maarit Kytöharju.

Lisätiedot

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia Sampsa Kaataja Tekniikan edistämissäätiön tarkoituksena on edistää tekniikan kehitystä Suomessa tukemalla

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN 3 Ilkka Salomäenpää YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN Selvitys taiteen ja kulttuurin aluekeskusten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön kehittämisestä Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2011 4 5 ESIPUHE Yleisen

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu

cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu Raportti tiedonkeruun pilottihankkeen toteutuksesta, siitä saaduista kokemuksista ja toiminnan kehittämismahdollisuuksista Cupore Pasi Saukkonen

Lisätiedot

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO Museoiden taloudellinen vaikuttavuus 1 Hannu Piekkola Otto Suojanen Arttu Vainio Museoiden taloudellinen vaikuttavuus Vaasan yliopisto Levón-instituutti Vaasa

Lisätiedot