Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta"

Transkriptio

1 Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan osoitteessa:

2 1 OTTEITA ESPOONLAHDEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMASTA Tämä julkaisu sisältää valittuja otteita koulumme opetussuunnitelmasta painottuen lähinnä koulumme toimintakulttuuriin ja oppilasarviointiin. Lisäksi julkaisussa on avattu ja tarkennettu muutamia kohtia. Ne on erotettu opsin teksistä laatikoin. Tämä julkaisu jaetaan aina koulun alkaessa seitsemännen luokan oppilaille, joten ole hyvä ja säilytätä opas. Koko opetussuunnitelmamme ja tuntijaon löydät osoitteesta: Otsikkojen numeroin vastaa varsinaisen opetussuunnitelman numerointia. 1.1 Perusopetuksen arvopohja Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Ihmisoikeuksia määrittäviä keskeisiä asiakirjoja ovat YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, Lapsen oikeuksien sopimus sekä Euroopan ihmisoikeussopimus. Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. Espoon kaupunginvaltuusto on edelleen määritellyt ja tarkentanut kaupungin strategisiksi päämääriksi: Asukas- ja asiakaslähtöisyys Oppilaiden ja heidän huoltajiensa erilaisia tarpeita ja tavoitteita arvostetaan koulun toiminnassa. Koulun toimintaa kehitettäessä otetaan huomioon saatu palaute. Suvaitsevaisuus ja tasa-arvo Hyvään kouluyhteisön ilmapiiriin kuuluu, että jokainen yhteisön jäsen on tärkeä ja että yhteisöllisyys ja yksilöllisyys kulkevat rinnakkain. Lähtökohtana on kaikille avoin koulu, jossa oppilas on aktiivinen toimija. Koulutuksellisen tasa-arvon mukaisesti huolehditaan siitä, että jokainen espoolaislapsi ja -nuori saa perustietojen ja -taitojen, jatko-opintojenja kansalaistoiminnan kannalta hyödyllisen opetuksen.

3 Luovuus ja innovatiivisuus Oppilaita, opettajia ja koulun muuta henkilöstöä kannustetaan kehittämään ja kokeilemaan uusia toimintamuotoja. Koko kouluyhteisölle on hyvin tärkeää oppimisen ilon säilyttäminen sekä jatkuvan itsensä kehittämisen halu. Koulutyön parhaita käytäntöjä ja innovaatioita jaetaan tietoverkossa ja muilla foorumeilla. 2 Kumppanuus ja yhteisöllisyys Koulua kehitetään yhteistyössä kotien ja muun lähiyhteisön kanssa. Yhteistyölle asetetaan opetussuunnitelmassa tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Uusia yhteistyökumppaneita ja mahdollisuuksia etsittäessä huomioidaan mm. monikulttuurisen yhteiskunnan, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen, kansainvälisyyden ja monipuolisen elinkeinorakenteen suomat mahdollisuudet. Tuloksellisuus ja vaikuttavuus Oppilaan kasvu ja omista lähtökohdista käsin tapahtuva tietojen ja taitojen opettelu, opiskelu ja omaksuminen sekä menneisyyden tunteminen ja tulevaisuuden haasteisiin valmistautuminen ovat opetustoiminnan keskiössä. Opetuksen tukipalvelut perustuvat kolmiportaiseen malliin yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta. Olennaista tukirakenteessa on koulun ennaltaehkäisevät toimintatavat sekä tuen tarpeen ilmetessä mahdollisimman nopea ja oikein suunnattu tuki. Yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilöstön ja muiden asiantuntijoiden kanssa taataan tuen jatkuvuus lapsen siirtyessä perusopetukseen. Opetuksen järjestämistä ja sen tuloksellisuutta arvioidaan suunnitelmallisesti. Kestävä kehitys Koulujen arkipäivässä toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, mikä otetaan huomioon jo koulutilojen suunnittelussa Espoonlahden koulun arvot - toisen ihmisen kunnioittaminen - tasapainoinen ja sivistynyt nuori - kannustaminen monipuolisiin tapoihin tarkastella asioita - hyvä yhteistyö kodin ja koulun välillä - ympäristöystävällisyys

4 3 2. PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 2.1 Espoon suomenkielisen opetuksen toiminta-ajatus Espoon suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet Espoonlahden koulun toiminta-ajatus Koulun toiminta perustuu yksilön kunnioittamiseen yhteisön jäsenenä ja yksilöllisen oppimisprosessin tukemiseen. Tavoitteena on antaa oppilaille mahdollisimman vahvat tiedot ja taidot elämää ja jatko-opintoja varten. Koulu pyrkii yhteistyössä kotien kanssa kasvattamaan oppilaistaan hyväkäytöksisiä, suvaitsevaisia, omiin kykyihinsä luottavia, yhteistyökykyisiä ja omasta itsestään ja ympäristöstään vastuunsa tuntevia nuoria. 2.2 Espoon suomenkielisen perusopetuksen kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet Kasvatus- ja opetustyön päämääränä on oppilaan kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan vastuulliseen ja kriittiseen jäsenyyteen. Yleisenä kasvatuksen ja opetuksen tavoitteena on, että oppilas kasvaa yksilönä ja ryhmän jäsenenä ja oppii oppimaan. Kouluyhteisön tavoitteena on tukea koululaisen kasvua siten, että se edistää tasapainoisuutta ja tervettä itsetuntoa, vastuullisuutta, yhteistyökykyä, suvaitsevaisuutta, terveyden ja hyvinvoinnin vaalimista, kasvua hyviin tapoihin sekä luottamusta itseen, toisiin ja tulevaisuuteen. Oppilaan kasvua elinikäiseksi oppijaksi edistävät oppimisen halu ja työnteon arvostaminen, hyvät työskentely- ja yhteistyötaidot, kehittyneet ajattelun, tiedonhallinnan ja viestinnän taidot, luovuus, vankka yleissivistys ja avara maailmankuva Espoonlahden koulun kieliohjelma Espoonlahden koulussa voi opiskella A-kielinä englantia, ruotsia ja saksaa. A1 ja A2- kielten lukijat voivat olla samoissa ryhmissä. B-kielinä Espoonlahden koulussa voi

5 opiskella ruotsia, englantia, ranskaa ja saksaa. Näistä ranska ja saksa alkavat kahdeksannella luokalla. Lisäksi kieleen tutustumiskursseina on tarjottu italiaa ja yhdeksännellä luokalla englannin kulttuuripainotteista valinnaiskurssia Espoonlahden koulun painotukset ja kielikylpyopetus Espoonlahden koulussa annetaan painotettua matemaattis-luonnontieteellistä opetusta. Oppilaat valitaan pääsykokeen ja alakoulun opettajien antamien arvioiden perusteella. Matemaattis-luonnontieteelliseen painotukseen valituilla oppilailla on seitsemännellä luokalla yksi kurssi enemmän fysiikkaa ja kemiaa, kahdeksannella luokalla yksi kurssi enemmän matematiikkaa ja yhdeksännellä luokalla yksi kurssi enemmän biologiaa kuin muilla oppilailla. Espoonlahdessa on ruotsinkielistä kielikylpyopetusta. Lukuvuosittain pyritään kielikylpykielellä järjestämään 30 % opetuksesta. Kielikylpyopetuksessa ruotsin kieltä käytetään opiskelun välineenä. Kurssikohtaiset tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin suomen kielellä opiskelevilla oppilailla. Ruotsin kieli on myös kielikylpyoppilaiden A-kieli. Ruotsia opiskellaan A1- kielen tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on, että oppilaat saavat vankan ruotsin kielen taidon ja että he oppisivat käyttämään ruotsin kieltä luontevasti sekä kouluelämässä että arkielämän eri tilanteissa. Päättötodistukseen liitetään diplomi oppiaineista, jotka on annettu kielikylpyopetuksena Espoonlahden koulun tuntijako Espoonlahden koulun yksityiskohtaiset tuntijaot löytyvät osoitteesta: 3.4 Valinnaisaineiden opetus Vuosiluokilla 7-9 tarjottavista valinnaisista aineista päättää koulun johtokunta. Suositellaan, että valinnaisina tarjotaan mahdollisimman paljon taito- ja taideaineita sekä aineita, jotka ovat koulun painotuksen tai profiilin mukaisia. Koulujen tulisi pyrkiä tarjoamaan valinnaiset aineet nk. pitkinä valintoina, jolloin valinnaisainetta

6 opetetaan yhteensä vähintään kaksi vuosiviikkotuntia yläkoulun aikana. Tällöin suoritettava kokonaisuus arvioidaan päättötodistukseen numerolla Espoonlahden koulun valinnaisaineiden opetus Espoonlahden koulussa 2+2 tunnin valinnaisina aineina tarjotaan teknistä työtä, tekstiilityötä, kuvataidetta, kotitaloutta, saksaa, ranskaa, liikuntaa, tietotekniikkaa ja musiikkia. 1+(1) tunnin valinnaisaineina tarjotaan musiikkia, ilmaisutaitoa, kuvataidetta, teknistä työtä, tekstiilityötä, kotitaloutta, liikuntaa, tietotekniikkaa, englantia ja italiaa. Oppilaat valitsevat näitä valinnaisaineita kahdeksatta ja yhdeksättä luokkaa varten. Oppilaalla on yläkoulun aikana yhteensä 13 tuntia valinnaisia aineita. Näihin tunteihin kuuluvat painotuskurssit ja A2-kieli Niveltäminen Espoonlahden koulussa Oppilashuoltoryhmä huolehtii alakoulusta yläkouluun siirtymiseen liittyvästä niveltämisestä. Oppilashuoltoryhmän jäsenet tapaavat alakoulujen luokanopettajia ja erityisopettajia keväällä. Näissä tapaamisissa siirretään oppimisen kannalta tärkeitä tietoja ja keskustellaan mm. oppilaiden luokkasijoittelusta ja erityisen tuen tarpeesta. Kuudensien luokkien oppilaat tutustuvat uuteen kouluunsa kevään aikana ja heille esitellään koulurakennus ja koulun toimintakulttuuria. Lisäksi oppilashuoltoryhmän edustajat voivat vierailla alakoulussa esittelemässä yläkoulun toimintaa. Tulevat luokanvalvojat esitellään oppilaille mahdollisuuksien mukaan. Seitsemänsien luokkien luokanvalvojat tapaavat alakoulun luokanopettajia mahdollisuuksien mukaan syyslukukaudella. Tapaamisessa keskustellaan oppilaiden sopeutumisesta kouluun ja opiskelusta. Kuudensien luokkien oppilaiden huoltajat kutsutaan alkuvuodesta vanhempainiltaan, jossa esitellään opiskelua yläkoulussa, koulun toimintakulttuuria ja painotuksia. Yhdeksänsien luokkien oppilaille järjestetään mahdollisuus tutustua toisen asteen oppilaitoksiin. Oppimisen kannalta olennaiset tiedot siirtyvät Espoonlahden lukioon jatkavista oppilaista tarvittaessa luontevasti luokanvalvojien ja lukion ryhmänoh-

7 jaajien välillä. Oppilaanohjaaja antaa kysyttäessä yksilöllisesti tietoja jatkoopintopaikoista Espoonlahden koulun toimintakulttuuri, oppimisympäristö ja työtavat Oppimisympäristö Espoonlahden koulu sijaitsee luonnonkauniilla alueella meren läheisyydessä. Koulumme sijainti Espoonlahden keskuksessa ja urheilupuiston tuntumassa tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet eri oppiaineiden monipuoliseen opettamiseen ja harjoittamiseen. Koulurakennukset sijaitsevat turvallisessa ja rauhallisessa ympäristössä hyvien kulkuyhteyksien päässä. Koulullamme on yli 80-vuotinen historia takanaan, ja nykyinen koulurakennus on valmistunut 1970-luvulla. Rakennuksen sydän on valoisa ja viihtyisä ruokala, ravintola Punapippuri, joka tarjoaa päivittäin monipuolista ja maukasta ruokaa. Meillä on myös laajalla valikoimalla varustettu koulukirjasto käytössämme. Kirjastossa ja monissa luokissa on mahdollisuus hyödyntää tietotekniikkaa opetuksessa. Samassa rakennuksessa toimii myös Espoonlahden lukio, joka tarjoaa mahdollisuuden jatkoopintoihin. Rakennuksen ikä ja suuri oppilasmäärä rajoittavat jonkin verran erilaisten opiskelumuotojen käyttöä. Pyrimme kuitenkin mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan monipuolisia opetusmenetelmiä. Koulussamme on myönteinen ilmapiiri, jonka luomiseen osallistuvat kaikki, niin oppilaat kuin koulun henkilökunta. Oppilasryhmät yritetään pitää mahdollisimman pieninä, millä on opiskelua rauhoittava vaikutus. Järjestämme koko koulun yhteisiä tapahtumia, jotka luovat yhteishenkeä. Pyrimme sopeuttamaan koulumme nuorimmat oppilaat osaksi yhteisöämme esim. tukioppilastoiminnan avulla. Puutumme välittömästi mahdollisiin epäkohtiin kuten kiusaamiseen esimerkiksi Verson ja/tai KiVan Koulun avulla.

8 Työtavat Koulun työtavat perustuvat monipuolisen oppimisen tukemiseen. Opettaja valitsee työtavat. Hänen tehtävänään on opettaa ja ohjata sekä yksittäisen oppilaan että koko ryhmän oppimista ja työskentelyä. Käytettäviä työtapoja ovat mm. itsenäinen tiedonhankinta ja tiedon prosessoiminen tutkielmien tekemisen, portfoliotyöskentelyn, oppimispäiväkirjojen ja harjoitusten tekemisen muodossa. Oppilaiden keskinäisten vuorovaikutustaitojen kehittymistä, sosiaalista joustavuutta, kykyä toimia rakentavassa yhteistyössä sekä vastuun kantamista toisista tuetaan monin eri tavoin. Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään eri oppiaineisiin soveltuvin tavoin. Koulun omat tapahtumat, tutustumiskäynnit kulttuurikohteissa, luontoretket ja muu koulun ulkopuolinen opetus tarjoavat elämyksiä oppimiseen Juhlat, teemapäivät ja tapahtumat Juhlia, erilaisia tapahtumia ja vierailukäyntejä järjestämällä tutustutamme oppilaitamme sekä omaan että vieraaseen kulttuuriperinteeseen. Vierailemme vuosiluokittain pääkaupunkiseudun museoissa ja käymme mahdollisuuksien mukaan teattereissa ja elokuvissa. Pyrimme antamaan oppilaille monipuolisia taide-elämyksiä kutsumalla kouluumme vuosittain eri taidelajien edustajia, mm. näyttelijöitä, kirjailijoita ja muusikoita. Juhlaperinteeseemme kuuluvat itsenäisyysjuhla, joulujuhla, kevätjuhla ja koulunpäivä. Koulunpäivän vietto juontaa juurensa koulumme perustajien, Hilma ja Yrjö Jahnssonin aikoihin 1920-luvulle, ja koulunpäivää vietetään yleensä toukokuussa Kukan päivän tienoilla. Päivän teema vaihtelee vuosittain. Juhlien ja tapahtumien yhteydessä korostamme hyvää käytöstä ja tilanteen mukaista pukeutumista. Kirkollisten juhlapyhien yhteydessä sekä keväällä koulun päättyessä käydään mahdollisuuksien mukaan kirkossa. Oppilailla, jotka eivät osallistu yleiseen uskonnonopetukseen, on oma tilaisuutensa koululla.

9 8 Seitsemänsien luokkien oppilaita perehdytetään oman kotikaupungin historiaan ja kulttuuriin vierailulla Espoon taidemuseoissa. He käyvät myös mahdollisuuksien mukaan tutustumassa omassa asuinympäristössään toimiviin seurakunnan ja sosiaalitoimen nuorisotiloihin sekä lähistöllä sijaitsevaan kartanoon ja sen historiaan. Kahdeksasluokkalaiset tutustuvat keväällä johonkin pääkaupunkiseudun energialaitokseen, Tekniikan museoon tai vastaavaan kohteeseen. Lukuvuoden aikana he vierailevat myös Ateneumin taidemuseossa. Yhdeksäsluokkalaiset osallistuvat mahdollisuuksien mukaan syksyllä Espoo Cinéelokuvatapahtumaan käymällä katsomassa yhden, yleensä kotimaisen, elokuvan. Keväällä tehdään retki Helsinkiin, jonka yhteydessä tutustutaan yhteen Helsingin keskeisistä museoista esimerkiksi Kansallismuseoon tai Kiasmaan. Peruskoulun päättymistä juhlitaan toukokuun lopulla yhdeksäsluokkalaisten omassa juhlassa. Juhlan ohjelmasta ja tarjoilusta vastaavat oppilaat yhdessä opettajiensa kanssa Oppilaskunta ja tukioppilaat Espoonlahden koulussa toimii vireä oppilaskunta, jonka toimintaa ohjaa sille laaditut säännöt. Seitsemäsluokkalaisten koulun aloitusta yläkoulussa uusien luokkatovereiden kanssa helpottaa tukioppilastoiminta. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa. Tukioppilas on oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön hyväksi ja auttaa muita oppilaita. Tukioppilaat toimivat ensisijaisesti uusien 7.-luokkalaisten tukena ryhmäytymisessä. He luovat hyvää yhteishenkeä erilaisten tapahtumien, esim. discon, pikkujoulujen ja ystävänpäivätempauksen sekä oppituntivierailujen avulla. Tukioppilaat kokoontuvat pääasiassa oppituntien ulkopuolella ideoimaan ja suunnittelemaan toimintaa ohjaajan/ohjaajien johdolla. Ohjaajat valitaan vuosittain opettajainkokouksessa, jossa myös vahvistetaan seuraavan lukuvuoden toimintasuunnitelma.

10 Tukioppilaaksi haetaan 8.-luokan kevätlukukaudella. Tukioppilaat valitaan vuosittain kirjallisen haun ja haastattelun perusteella. Yleensä tukioppilaita valitaan kaksi tai kolme kutakin tulevaa 7. luokkaa kohti. 9 Ennen tukioppilasvuoden alkua kevätlukukaudella valitut tukioppilaat koulutetaan tehtäväänsä. Koulutuksessa perehdytään tukioppilaiden rooliin kouluyhteisössä, esitellään tukioppilastoimintaa yleensä sekä kannustetaan oppilaita itse ideoimaan ja suunnittelemaan tulevaa tukioppilasvuottaan Verso ja KiVa Koulu Toimintakulttuurimme keskeisenä ajatuksena on, että oppilaat ja henkilökunta tuntevat koulumme turvalliseksi, rauhalliseksi ja viihtyisäksi paikaksi opiskella ja työskennellä. Oppilaiden välisten ristiriitojen, häirinnän, kiusaamisen ja väkivallan ehkäisemiseksi, estämiseksi sekä selvittämiseksi meillä käytetään valtakunnallisesti hyväksi havaittuja ja paljon käytettyjä menetelmiä kuten Verso ja KiVa Koulu. Vertaissovittelu (Verso) on ratkaisukeskeisyyteen pohjautuva menetelmä, joka tuo vaihtoehtoisen ja vapaaehtoisen tavan ratkaista oppilaiden välisiä ristiriitoja koulun arkipäivässä. Menetelmän tarkoituksena on oppilaiden vuorovaikutustaitoja edistämällä vähentää koulujen toimintahäiriöitä. Vertaissovittelulla puututaan mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain. Toimintamalli tämän opetussuunnitelman liitteenä. Kiva Koulun tavoitteena on häirinnän ja kiusaamisen vähentäminen, ennaltaehkäiseminen ja seurauksien minimointi. Kiva koulu tarjoaa tähän työhön konkreettisen toimenpideohjelman. Toimenpideohjelma tämän opetussuunnitelman liitteenä. Verso ja KiVa Koulu muodostavat keskeisen osan koulumme kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan vastaisesta suunnitelmasta.

11 Luokanvalvojan tehtävät Luokanvalvoja on oppilaan läheisin opettaja. Hän tapaa valvontaluokkaansa säännöllisesti. Luokanvalvoja toimii yhteyshenkilönä kodin ja koulun välillä. Hänen tehtäviinsä kuuluvat oppilastietojen pitäminen ajan tasalla, poissaolojen seuraaminen ja tarvittaessa niihin puuttuminen sekä myöhästelyjen seuraaminen. Luokanvalvojan tulee saada oppilaan sairauspoissaolosta huoltajan selvitys. Luokanvalvoja antaa luvan oppilaan 1-5 päivää kestävään ennakolta tiedettyyn poissaoloon, jota vanhemman tulee hakea hyvissä ajoin siihen varatulla lomakkeella. Yli viisi päivää kestävän vapaan myöntää rehtori. Luokanvalvoja allekirjoittaa jaksotodistukset, seuraa ongelmatilanteita ja puuttuu niihin sekä tiedottaa niistä vanhemmille, rehtorille tai oppilashuoltoryhmään. Hän kontrolloi, että kotiin lähetettävät tiedotteet palautetaan huoltajan allekirjoituksella varustettuina. 3.6 Opinnoissa etenemisen periaatteet Eteneminen vuosiluokittain Oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle, jos hän suorittaa hyväksytysti kaikki opetussuunnitelmassa määritellyt vuosiluokan oppimäärään kuuluvat eri oppiaineiden tai aineryhmien opinnot. Oppilas voi myös siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänellä olisi hylättyjä suorituksia, jos arvioidaan, että hän kykenee selviytymään seuraavan vuosiluokan opinnoista hyväksytysti. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen suorituksensa yhdessä tai useammassa vuosiluokan oppimäärään kuuluvassa aineessa tai aineryhmässä on hylätty. Oppilaalle tulee varata mahdollisuus opetukseen osallistumatta osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot. Mahdollisuuksia voidaan antaa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla yksi tai useampia lukuvuoden aikana tai lukuvuoden koulutyön päätyttyä. Jos suoritusmahdollisuus annetaan lukuvuoden koulutyön päätyttyä, luokalle jättämisestä voidaan tehdä ehdollinen päätös. Suoritustilaisuus tulee tällöin järjestää viimeistään kyseisen lukuvuoden heinäkuun loppuun mennessä. Päätöksessä maini-

12 taan ne oppimäärän osa-alueet, joiden hyväksytty suorittaminen erillisessä kokeessa on vuosiluokalta siirtymisen edellytys. 11 Erillinen koe voi sisältää monipuolisesti erilaisia näyttömahdollisuuksia. Oppilas voidaan myös jättää luokalle, vaikka hänellä ei ole hylättyjä suorituksia, jos sitä on pidettävä hänen koulumenestyksensä vuoksi tarkoituksenmukaisena. Oppilaan huoltajalle tulee tällöin varata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä. Vuosiluokalle jäävän oppilaan suoritukset raukeavat Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan tai vuosiluokkiin jakamattomassa opetuksessa Kun oppilas opiskelee yhdysluokalla tai ryhmässä, jossa on useamman vuosiluokan oppilaita, hänen oppimistaan arvioidaan yleensä suhteessa hänen oman vuosiluokkansa opinto-ohjelman mukaisiin tavoitteisiin. Mikäli opetus järjestetään yhdysluokilla ns. vuorokursseina tai yhtä lukuvuotta laajempina opintokokonaisuuksina, kuten esimerkiksi alkuopetusluokilla, suoritetaan arviointi opintokokonaisuuksittain. Oman oppimissuunnitelman laatiminen selkiyttää opinnoissa etenemistä ja edistymisen arviointia. Kun oppilas etenee oman opinto-ohjelman mukaan, opetussuunnitelmassa määritellään ne tiedot ja taidot, jotka ovat edellytyksenä kunkin opintokokonaisuuden aloittamiselle. Jos oppilas etenee vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oman opinto-ohjelman mukaan, hänet voidaan jättää vuosiluokalle vain yleisen heikon koulumenestyksen perusteella Opinnoissa etenemisen periaatteet Espoonlahden koulussa Oppiaineet arvioidaan pääsääntöisesti kursseittain. Oppilaalle ei voi jäädä todistukseen yhtään hylättyä kurssisuoritusta. Silloin kun oppilas on siirtynyt seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänellä olisi edellisen vuosiluokan kursseja suorittamatta, tulee hänen suorittaa hylätyt kurssit. Hän voi suorittaa hylätyn kurssin opettajan kanssa sovitulla tavalla, kesällä järjestettävässä suorituksessa tai lukuvuoden aikana. Kurssin suorittamiseksi oppilaalla on käytössään yleisen tuen tukimuodot ja niistä tehdään tarvittavat merkinnät Wilmaan.

13 Oppilaalle pyritään järjestämään tukiopetusta ja erityisopetusta. Oppilaan luokalle jättämisestä tai hänen siirtämisestään seuraavalle vuosiluokalle, silloin kun hänellä on suorittamattomia kursseja, päättää opettajainkokous kuultuaan ensin vanhempia. Erillisen kokeen hylätyn tai puuttuvan kurssin suorittamiseksi voi järjestää aineenopettaja itsenäisesti. Kurssin suorittamiseksi oppilaalla on käytössään yleisen tuen tukimuodot ja niistä tehdään tarvittavat merkinnät Wilmaan. Näitä kursseja on oikeus suorittaa myös kesällä järjestettävässä kokeiden suoritustilaisuudessa. 12 Oppilas opiskelee normaalisti luokkamuotoisessa opetuksessa silloin, kun hän on jäänyt luokalleen. Hän saa samoin perustein erityisopetusta, kuin muutkin oppilaat. Kun oppiainetta on lukuvuodessa yksi kurssi, niin se tarkoittaa yhteensä 38 tuntia. Kurssin pituus määräytyy lukuvuoden viikkojen mukaan, joita on yhteensä 38. Jos jaksojärjestelmästä riippumatta yhden kurssin aine hajautetaan koko lukuvuodeksi, saa oppilas kurssista numeron vasta lukuvuosi todistukseen. Lukuvuoden alusta siirrymme viiteen jaksoon ja 75 minuutin oppitunteihin. Tämä merkitsee sitä, että yhden kurssin oppiainetta opiskellaan hajautettuna kolmessa jaksossa 75 minuutin oppitunnein. Arvosana annetaan sen jakson lopussa, jolloin kurssi päättyy. 4. OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Oppimisen ja kasvun tuki perustuu kolmiportaiseen malliin yleisen, tehostetun ja erityisen tuen muodostaessa asteittain vahventuvat tukirakenteet. Tukirakenteen ydintehtävä on varmistaa opetussuunnitelmassa oppilaalle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Tukirakenteiden yleiset kuntakohtaiset periaatteet on kuvattu luvussa 4.1. Opetuksen ja koulunkäynnin tuen järjestämisen lähtökohtana espoolaisessa perusopetuksessa on jokaisen oppilaan ja yksittäisen opetusryhmän vahvuudet sekä oppimisen tuen tarpeet. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki käsitteenä tarkoittaa oppimisen ja koulunkäynnin esteiden poistamista niin yksilö- kuin ryhmätasolla. Toimenpiteet voivat olla opetusmenetelmällisiä, opetusmateriaaliin kohdistuvia tai oppimisympäristöön, henkilökunnan määrään tai ryhmän koostumukseen kohdistuvia.

14 Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot määritellään opetussuunnitelmassa luvussa viisi. 13 Heti tuen tarpeen ilmetessä kaikilla oppilailla tuen tasosta riippumatta on oikeus riittävään kasvun ja oppimisen tukeen. Tuen tarpeen arvioimiseksi oppilaiden tarpeiden arvioinnin sekä oppilaan tuntemuksen tuleekin olla luonteeltaan jatkuvaa, jotta tuki voidaan aloittaa ajoissa, etteivät oppilaan kasvun tai oppimisen vaikeudet kasaudu tai monimuotoistu. On huomioitava, että tuki voi olla tarpeen myös yksittäisen oppilaan erityisvahvuuksien edistämiseksi. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa ja tuen tarpeen mukaisesti muuttuvaa. Koulun rehtorilla on vastuu tuen järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvistä ratkaisuista ja niiden huomioon ottamisesta kaikilla vuosiluokilla ja kaikissa oppiaineissa sekä tuen toteutumiseksi tarvittavien toimintatapojen kehittymisestä. Koulun pedagogisen toimintakulttuurin tulee mahdollistaa annettavan tuen vaikuttavuus. Huoltajan kanssa tehdään yhteistyötä lyhyellä tähtäimellä annettavan tuen tavoitteiden saavuttamiseksi ja pitkällä tähtäimellä kodin ja koulun kasvatustavoitteiden samansuuntaistamiseksi vuoropuhelun kautta. 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT Tukiopetus Tukiopetuksen keskeinen tavoite on ehkäistä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia ennakolta niin, ettei oppilas jää pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Oikein ajoitettu ja mitoitettu laadukas tukiopetus vähentää osaltaan erityisen tuen tarvetta. Tukiopetuksella voidaan tukea oppilaan edistymistä oppiaineissa tai aineryhmissä tai esimerkiksi vahvistaa hänen työskentelytaitojaan. Tukiopetusta annetaan oppilaan työjärjestyksen mukaisten, sellaisten oppituntien aikana, joihin tuen tarve liittyy, tai oppituntien ulkopuolella. Espoon suomenkielisen perusopetuksen kouluissa noudatetaan tukiopetuksen järjestämisessä kolmiportaista asteikkoa: tukiopetus yleisen tuen aikana, tukiopetus tehostetun tuen aikana ja tukiopetus erityisen tuen aikana. Tukiopetusjärjestelyt

15 kirjataan koulun opetussuunnitelmaan ja tarpeen mukaan sitä täsmennetään lukuvuosisuunnitelmassa. Tukiopetuksen oppilaskohtaiset tavoitteet ja järjestelyt kirjataan tehostetun tuen aikana oppilaan oppimissuunnitelmaan ja erityisen tuen aikana HOJKS:aan. Mikäli oppilaalle on yleisen tuen aikana tehty oppimissuunnitelma, tukiopetus ja sen tavoitteet merkitään siihen Tukiopetus Espoonlahden koulussa Espoonlahden koulussa noudatetaan Espoon kaupungin opetussuunnitelmaa seuraavin tarkennuksin. Tukiopetusta voidaan antaa oppituntien ulkopuolella tai ko. oppituntien aikana rinnakkaisopetuksena. Lisäksi erikseen harkittaessa ja tarpeen niin vaatiessa tukiopetusta voidaan antaa myös jonkin muun oppitunnin aikana. Tämä tulee merkitä oppilaan oppimissuunnitelmaan. Tukiopetusta voi antaa myös muu kuin oma opettaja Osa-aikainen erityisopetus Osa-aikainen erityisopetus on oppilaan kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa työtä, johon jokaisella oppilaalla on oikeus sitä tarvitessaan ja jota annetaan tuen jokaisella tasolla. Osa-aikaisen erityisopetuksen avulla vahvistetaan oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvittavia perustaitoja ja ehkäistään vaikeuksia opetuksen keinoin mahdollisuuksien mukaan jo ennakolta. Erityisopettajan roolissa painottuvat oppilaan ja oppilaiden opetuksen toteuttamisen lisäksi luokanopettajan/aineenopettajan konsultointi ja ohjaus sekä samanaikais- tai tiimiopettajana toimiminen. Osa-aikaista erityisopetusta samanaikaisopetuksena annettaessa on ryhmää ohjattava niin, että ryhmän vuorovaikutus edistää kaikkien oppilaiden oppimista. Osa-aikaista erityisopetuksen toimintamuotoina kaikilla tuen tasoilla on samanaikais-, pienryhmä- ja tai yksilöopetus sekä muita koulun opettajia konsultoiva tuki. Opetus- ja toimintamuotoja tulee käyttää vaihdellen huomioiden oppilaan tai hänen opetusryhmänsä erilaiset tuen tarpeet. Toiminnalla pyritään ensisijaisesti ehkäi-

16 semään vaikeuksien syntymistä sekä tarvittaessa tuetaan uusien toimintamallien syntymistä yksilö ja ryhmätasolla. 15 Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Erityisopettaja kartoittaa yhdessä luokanopettajien ja aineenopettajien kanssa ketkä tarvitsevat osa-aikaista erityisopetusta ja millaista osa-aikaista erityisopetusta tarvitaan. Oppilaan saama osa-aikainen erityisopetus suunnitellaan ja oppilaan oppimista arvioidaan opettajien yhteistyönä. Huoltajan tuki opetuksen onnistuneessa toteuttamisessa on keskeinen ja siksi yhteistyö huoltajan kanssa kaikilla tuen tasoilla on tärkeää. Osa-aikaisen erityisopetuksen järjestämisen suunnittelussa ja toteuttamisessa tehdään tarvittaessa yhteistyötä myös oppilashuoltoryhmän jäsenten kanssa. seman osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja järjestäminen kuvataan Kaikille maahanmuuttajien määräaikaista opetusta saaville oppilaille laaditaan oppimissuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa opetuksen alkamisesta Kodin ja koulun yhteistyö Espoonlahden koulussa Koulumme tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Koulumme toimii yhteistyössä huoltajien kanssa niin, että he voivat osaltaan tukea lastensa tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä. Yhteisvastuullisen kasvatuksen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia koulussa. Perhe on asiantuntija lapsensa asioissa, minkä vuoksi vanhemmat pyritään ottamaan mukaan kaikkiin oppilasta koskeviin palavereihin. Erilaisia kodin ja koulun vuoropuhelua tukevia yhteistyömuotoja tullaan kehittämään koko yläkoulun ajan. Lisäksi yhteistyössä huomioidaan oppilaan siirtyminen kuudennelta luokalta seitsemännelle luokalle. Yhteistyö pyritään järjestämään siten, että oppilashuollon ja moniammatillisen yhteistyöverkoston avulla oppilaan koulunkäyntiä ja hyvinvointia voidaan tukea. Perusopetuksen päättövaiheessa vuosiluokilla 8-9 huoltajille annetaan tietoa ja tarvit-

17 taessa mahdollisuus keskustella oppilaan jatkokoulutukseen liittyvistä kysymyksistä ja mahdollisista ongelmista oppilaanohjaajan ja oppilashuollon eri asiantuntijoiden kanssa Vanhempainillat ja -tapaamiset Kuudesluokkalaisten huoltajille järjestään toukokuussa vanhempainilta, jossa heillä on ensimmäisen kerran mahdollisuus tutustua koulumme toimintaan. Seitsemäsluokkalaisten huoltajille pidetään heti koulun alettua tutustumisilta, jossa selvitetään lyhyesti luokat, luokanvalvojat, aineenopettajat, opetuksen tukitoimet ja oppilashuolto sekä koulumme vanhempainyhdistys ja johtokunta. Lisäksi vanhemmilla on mahdollisuus tutustua luokanvalvojien johdolla koulutiloihin. Myöhemmin syksyllä järjestetään seitsemäsluokkalaisten huoltajille vanhempainilta, jossa selvitämme huoltajille koulumme valinnaisaineet sekä niiden valintaan ja opiskeluun liittyviä seikkoja. Yhdeksäsluokkalaisten huoltajille järjestetään syyslukukauden lopussa ja tammikuussa vanhempainillat, jossa he voivat tutustua lastensa jatko-opintomahdollisuuksiin ja yhteishakuun. Kevätlukukaudella järjestämme koko koulumme oppilaiden huoltajille tarkoitetun vanhempainillan, jossa vanhemmilla on ensin mahdollisuus tavata luokanvalvojat ja tämän jälkeen aineenopettajat. Tarvittaessa järjestämme myös muita vanhempainiltoja ja luokkakohtaisia tapaamisia. Vanhempainiltojen aikataulut ilmoitetaan lukuvuosioppaassa, koulun kotisivuilla ja ennen vanhempainiltaa oppilaiden mukana kotiin lähetettävässä kutsussa. Lisäksi Koulussamme on käytössä sähköisiä tiedotuskanavia kuten Wilma, joiden avulla opettajat ja huoltajat pitävät yhteyttä toisiinsa. Vanhempaintapaamiset järjestetään seitsemäsluokkalaisten huoltajille syyslukukaudella ja muilla luokka-asteilla oppilaiden koulunkäynnin kannalta sopivassa kohdassa.

18 Ohjauksen järjestäminen Espoonlahden koulussa Espoonlahden koulussa noudatetaan Espoon kaupungin opetussuunnitelmaa seuraavin tarkennuksin. Oppilaanohjaus on koko opetushenkilöstön työtä ja laadukkaan ohjauksen toteutumiseksi moniammatillinen yhteistyö on tärkeää. Kaikilla oppilailla on mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen. Henkilökohtainen ohjaus painottuu yhdeksännellä luokalla, jolloin oppilaanohjaaja keskustelee jokaisen oppilaan kanssa hänen jatkoopinto aikeistaan. Huoltajien kanssa tehdään yhteistyötä huoltajatapaamisissa, vanhempainilloissa sekä sähköisiä viestimiä käyttäen. Oppilaanohjaaja tiedottaa ohjausasioista huoltajille pääasiassa sähköisten viestimien kautta. Toiselle asteelle siirtymistä varten Espoonlahden koulussa järjestetään kaksi jatko-opintoja ja yhteishakua koskevaa vanhempainiltaa, joissa oppilaanohjaaja on tavattavissa. Osana työelämään tutustumista 9. luokalla järjestetään 10 päivän pituinen TETjakso. Lisäksi 8. luokan oppilaille pyritään tarjoamaan mahdollisuus osallistua Omnian ammattiopiston järjestämään 8. TET-päivään. Yläkoulussa oppilaanohjausta on yhteensä kaksi kurssia, joista 7. luokalla on 0,5 kurssia, 8. luokalla 0,5 kurssia ja 9. luokalla 1. kurssi. Espoonlahden koulun ohjaussuunnitelmassa on vuosikello, jossa tarkemmin kuvataan koulussa tehtävät toimenpiteet ja työnjaot Espoonlahden koulun kerhotoiminta Espoonlahden koulun kasvatus- ja opetustyön tukemiseksi voidaan koulussamme järjestää kerhotoimintaa. Kerhot voidaan perustaa resurssien puitteissa niille harrastusmuodoille, joista on kysyntää ja joille löydämme ohjaajan. Kerhot toimivat pääsääntöisesti koulumme tiloissa, mutta myös vierailuja ja retkiä voidaan järjestää. Perustettavat kerhot ja toiminnan yksityiskohdat päätetään vuosittain lukuvuosisuunnitelmassa. Myös lukuvuoden aikana voidaan perustaa kerhoja. Niistä päätöksen tekee rehtori. Kerhot ovat oppilaille vapaaehtoisia. Koulussamme kerhotoiminnaksi voidaan lukea myös verso-, tukioppilas- ja oppilaskuntatoiminta.

19 Espoonlahden koulun yhteistyö muiden tahojen kanssa Koulumme toimii yhteistyössä useiden eri tahojen kanssa. Vuosittain ollaan yhteydessä yrityksiin ja yhteisöihin esimerkiksi molemminpuolisten vierailujen kautta. Yhteistyötahoja ovat mm. sosiaalitoimi, nuorisotoimi, nuorisopsykiatria, seurakunta ja aluepoliisi. Kansainvälisiä hankkeita toteutetaan mahdollisuuksien mukaan Oppilashuolto Perusopetuksen oppilaalla esiopetuksesta alkaen on subjektiivinen oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Lisäksi oppilaalle, jota on kurinpidollisesti rangaistu tai jolta opetus on evätty jäljellä olevan työpäivän ajaksi, on järjestettävä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat kansanterveyslaissa tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa tarkoitettu koulunkäynnin tukeminen Toiminnan organisointi ja yhteistyörakenteet Espoonlahden koulussa Oppilaiden välisten ristiriitojen, häirinnän, kiusaamisen ja väkivallan ehkäisemiseksi, estämiseksi sekä selvittämiseksi meillä käytetään valtakunnallisesti hyväksi havaittuja ja paljon käytettyjä menetelmiä kuten Verso ja KiVa Koulu. Espoonlahden koulun kriisiryhmänä toimii oppilashuoltotyöryhmä täydennettynä apulaisrehtorilla Oppilashuoltoryhmän toiminta Espoonlahden koulussa Espoonlahden koulussa noudatetaan Espoon kaupungin opetussuunnitelmaa seuraavin tarkennuksin. Oppilashuoltoryhmän vakituisia jäseniä ovat rehtori, erityisopettaja, koulupsykologi, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja ja opinto-ohjaaja. Vakituisten jäsenten

20 lisäksi koulun oppilashuoltoryhmään osallistuvat tarvittaessa opettaja ja/tai aineenopettaja, jonka luokan ja/tai oppilaan asioita käsitellään 19 Koulun rehtori johtaa oppilashuoltoryhmän toimintaa ja kukin ammattihenkilö vastaa oman alansa asiantuntijuudesta. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu yleensä kerran viikossa Espoonlahden koulun vuosittainen turvallisuustyö Espoon kaupungin opetussuunnitelmassa kiinnitetään erityistä huomiota koulujen turvallisuustyöhön. Espoonlahden koulu toteuttaa tuota suunnitelmaa - laatimalla lukuvuosisuunnitelman osaksi turvallisuussivun, jossa dokumentoidaan varautuminen turvallisuusriskeihin - päivittämällä turvallisuussuunnitelman yhdessä Espoonlahden lukion kanssa - käsittelemällä turvallisuussuunnitelman työyhteisössä syyslukukaudella - pitämällä palo- ja pelastusharjoituksen yhdessä Espoonlahden lukion kanssa - tekemällä riskienkartoituksen yhdessä Espoonlahden lukion kanssa - perehdyttämällä uudet työntekijät - käsittelemällä turvallisuusasioita oppilaiden ja huoltajien kanssa - kouluttamalla henkilöstöään yhdessä Espoonlahden lukion kanssa - arvioimalla turvallisuustyötä ja turvallisuusosaamista yhdessä Espoonlahden lukion kanssa 7.02 Aihekokonaisuuksien toteuttaminen Espoonlahden koulussa Ihmisenä kasvaminen toteutuu koulussamme kaikissa oppiaineissa. Tukioppilastoiminta, oppilaskuntatoiminta ja johtokuntatyöskentely kasvattavat myös näitä taitoja. 7.-luokkalaisten ryhmäytymispäivä, vanhempainvartti, luokanvalvojan vartit sekä opinto-ohjaajan vartti tukevat ihmisenä kasvua. Käyttäytymiskulttuurin ja tapakulttuurin opettamista tuntien lisäksi tapahtuu myös ruokailussa, välitunneilla, retkillä ja juhlissa.

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

8. Oppilaan arviointi

8. Oppilaan arviointi 8. Oppilaan arviointi O ppilaan arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana ja päättöarviointiin, joilla on erilaiset tehtävät. 8.1 Arviointi opintojen aikana Arvioinnin tehtävä Opintojen aikaisen arvioinnin

Lisätiedot

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Aikaisemmilla luokka-asteilla oppilasta arvioidaan sanallisesti ja numeroilla. Lisäksi vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä arviointikeskusteluissa.

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Opetuslautakunta Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN

Opetuslautakunta Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN Opetuslautakunta 29.3.2012 Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa.

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 OPPIMISEN ARVIOINTI Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 1 OPPIMISEN ARVIOINNIN KOKONAISUUS PL 22 Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

5 OPPILAAN ARVIOINTI Ohje koulukohtaiseen työskentelyyn:

5 OPPILAAN ARVIOINTI Ohje koulukohtaiseen työskentelyyn: 5 OPPILAAN ARVIOINTI Koulun arvot sekä oppimis- ja tiedonkäsitys ovat oppilaan arvioinnin pohjana. Arviointi on osa opiskeluprosessia. Palautteella ja itsearvioinnilla on merkittävä rooli oppimisessa.

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

8. luku Oppilaan arviointi. 8.1 Arviointi opintojen aikana

8. luku Oppilaan arviointi. 8.1 Arviointi opintojen aikana 8. luku Oppilaan arviointi 8.1 Arviointi opintojen aikana Arvioinnin avulla koulu ohjaa ja kannustaa oppilaan opiskelua sekä kehittää hänen edellytyksiään arvioida omaa työtään ja omia taitojaan. Myös

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa. Erja Vitikka 2017

Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa. Erja Vitikka 2017 Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa Erja Vitikka 2017 Arvioinnin kaksi tehtävää Arvioinnin yksilöllinen luonne Opiskelun ohjaaminen ja kannustaminen sekä oppilaan itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

ARVIOINTI YLÄKOULUSSA

ARVIOINTI YLÄKOULUSSA ARVIOINTI YLÄKOULUSSA 2 SISÄLLYS 1 ARVIOINNISTA PAIKALLISESTI PÄÄTETYT ASIAT... 3 1.1 Opintojen aikaisen formatiivisen arvioinnin ja palautteen antamisen periaatteet, kokonaisuus ja pedagogin tehtävä oppimisen

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

6.3 Arvioinnin kohteet

6.3 Arvioinnin kohteet 6.3 Arvioinnin kohteet Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Luotettava arviointi edellyttää näiden osa-alueiden monipuolista havainnointia ja dokumentointia. Oppimisen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Perusopetuksen rakenne, arviointi ja tutkinnot

Perusopetuksen rakenne, arviointi ja tutkinnot Perusopetuksen rakenne, arviointi ja tutkinnot Järjestämismuoto Opetus järjestetään lähiopetuksena tai monimuotokysymykseen muille kuin oppivelvollisille järjestettävässä opetuksessa. (OKSA, Perusopetuslaki

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin.

Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin. 1 1. - 2. LUOKKIEN OPPILAAN ARVIOINNIN PERUSTEET 1. Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin. Oppilaan

Lisätiedot

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain.

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain. LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAASASSA 1. Lisäopetuksen järjestäminen 1.1. Lisäopetuksen järjestäminen ja tehtävä Lisäopetus eli kymppiluokka on tarkoitettu perusopetuksen oppimäärän samana tai

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys OPPIMISEN ARVIOINTI Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 1 SEMINAARIPÄIVÄ 13.9.2017 8.30-15.30 REHTORIT KEMPELEEN KOULU TYÖRYHMÄ, ARVIOINNIN TYÖRYHMÄ TUTOR-OPETTAJAT TIETOHALLINNON EDUSTAJAT VIHIKARI

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Oppilaan arvioinnin kohteena ovat oppimistulokset, työskentely sekä käyttäytyminen.

Oppilaan arvioinnin kohteena ovat oppimistulokset, työskentely sekä käyttäytyminen. 3.- 4. LUOKKIEN OPPILAAN ARVIOINNIN PERUSTEET (säilytä) 1 1. Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin.

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelma laaditaan opetussuunnitelman perusteiden ja kunnan opetussuunnitelman sisälle siten, että koulukohtaisia

Lisätiedot

Eriyttäminen ja yksilöllistäminen muuttuneissa opetussuunnitelman perusteissa

Eriyttäminen ja yksilöllistäminen muuttuneissa opetussuunnitelman perusteissa Eriyttäminen ja yksilöllistäminen muuttuneissa opetussuunnitelman perusteissa Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus pirjo.koivula@oph.fi 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.4. Opetusmenetelmät ja työtavat

Lisätiedot

6.8 Paikallisesti päätettävät asiat

6.8 Paikallisesti päätettävät asiat 6.8 Paikallisesti päätettävät asiat Oppimisen arviointia koskevaa opetussuunnitelmaosuutta valmisteltaessa pohditaan erityisesti, miten arviointia ja palautteen antamista kehitetään oppimista edistävänä

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Vantaan alakoulujen Oppimisen arvioinnin toteuttaminen Wilmassa

Vantaan alakoulujen Oppimisen arvioinnin toteuttaminen Wilmassa Vantaan alakoulujen Oppimisen arvioinnin toteuttaminen Wilmassa Tässä ohjeistuksessa kuvataan opettajille alakoulun arvioinnin teknistä toteuttamista Wilmassa. Opetussuunnitelman perusteissa ja Vantaan

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

6.4 Opintojen aikainen arviointi

6.4 Opintojen aikainen arviointi 6.4 Opintojen aikainen arviointi Opintojen aikaisella arvioinnilla tarkoitetaan ennen päättöarviointia toteutettavaa arvioinnin ja palautteen antamisen kokonaisuutta. Opintojen aikainen arviointi on kaikilla

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Yläkoulujen lukkarityöpaja

Yläkoulujen lukkarityöpaja Yläkoulujen lukkarityöpaja 14.11.2017 Uuden opsin mukainen arviointikulttuuri Arviointisykli sama kaikille oppilaille, syksyllä kirjallinen väliarviointi ja lukuvuosiarviointi (sama pohja molemmissa).

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetusneuvos Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden päälinjauksia Lainsäädännön määrittelemän arvioinnin pedagogisen

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi. Cynde Sadler

Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi. Cynde Sadler Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi Cynde Sadler Maahanmuuttajien äidinkielen arvioinnin lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen suunnitelmat on laadittu seuraaviin kieliin: arabia,

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelma laaditaan opetussuunnitelman perusteiden ja kunnan opetussuunnitelman sisälle siten, että koulukohtaisia

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Arviointitiedote. Vuosiluokat 1-6

Arviointitiedote. Vuosiluokat 1-6 Arviointitiedote Vuosiluokat 1-6 Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma, OPS 2016, astui voimaan 1.8.2016. Uuden opetussuunnitelman myötä myös arviointi muuttuu ja kehittyy. Puolalan koulun oppilasarviointi

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja koulun vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelma laaditaan opetussuunnitelman perusteiden ja kunnan opetussuunnitelman sisälle siten, että koulukohtaisia

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu 20.9.2017 Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen Uudistuneen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden taustalla

Lisätiedot

1.2 Itsearvioinnin edellytysten tukeminen sekä itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin periaatteet

1.2 Itsearvioinnin edellytysten tukeminen sekä itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin periaatteet Yläkoulujen arviointi 1. Arvioinnista paikallisesti päätetyt asiat Oppimisen arviointia koskevaa opetussuunnitelmaosuutta valmisteltaessa on pohdittu, miten arviointia ja palautteen antamista kehitetään

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Hyvinkää Järvenpää Kerava Riihimäki Tuusula Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 3 2. Perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille Valinnaisaineet Järvenperän koulussa Info huoltajille 17.1.2018 Tervetuloa Ohjelma 17.45- Mahdollisuus kahvitteluun 18.00-18.30 Luokat 7ABC: Info valintojen tekemisestä, auditoriossa Luokat 7DEF: Tutustumista

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

8. Oppilaan arviointi

8. Oppilaan arviointi 114 Oppilaan arviointi 8. Oppilaan arviointi S avonlinnan normaalikoulun vuosiluokkien 1 6 opintojen aikana tapahtuva arviointi perustuu opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin sekä opetussuunnitelman

Lisätiedot

Koulun nimi: Tiirismaan koulu

Koulun nimi: Tiirismaan koulu Koulun nimi: Tiirismaan koulu OPS2016 Arviointi, Tiirismaan peruskoulun ops-työpaja 28.10.2014 Mitä ovat uuden opetussuunnitelman (2016) mukaisen arvioinnin keskeiset tehtävät? Ohjata oppimaan Tukea kehitystä

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka, Opetushallitus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka, Opetushallitus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka, Opetushallitus 1.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.12.2013 Voimaan 1.1.2014 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja.

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja. Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta kasvaa, ja monet asiat pitää hoitaa

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin. 22.9.2012 Mika Sarkkinen

Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin. 22.9.2012 Mika Sarkkinen Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin 22.9.2012 Mika Sarkkinen Yleinen tuki Oppilaalla 1-2 tukimuotoa samanaikaisesti käytössä tukimerkinnät Wilmaan Kun huomataan vahvemman tuen tarve, tehdään pedagoginen

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

7. OPPILAAN ARVIOINTI

7. OPPILAAN ARVIOINTI 7. OPPILAAN ARVIOINTI Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Koulumme arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppilaan kasvua, kehitystä ja opiskelua sekä kehittää hänen edellytyksiään itsearviointiin.

Lisätiedot