ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 21 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 54. Otsikko Sivu 21 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA"

Transkriptio

1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto AIKA 18:00-21:08 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 57 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN HALLINTOSÄÄNNÖN UUSIMINEN VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 25 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELLE TALOUDEN RAPORTOINTI TERVEYSPALVELUJEN LIITTYMINEN e-arkistoon MÄNTYRINTEEN PALVELUKESKUKSEN PALOTARKASTUKSEN MÄÄRÄYKSET 30 ERON MYÖNTÄMINEN JANIKA YLIMYKSELLE KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ JA UUDEN VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN 31 VALTUUTETTUJEN ALOITTEET ILMOITUSASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT

2 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Aaltonen Tero Berg Anne Eloranta Ari-Pekka Falck Hanna Felin Ali Franzen Erik Honkasalo Riku Hämäläinen Heli Korkatti Juhani Merihaara Olavi Ollila Antti Pitkänen Asko Pusula Erkki Simelius-Nieminen Saga Sorsa Simo Stenbäck Reija-Riikka 18:08-21:08 valtuutettu Suominen Tero Sääski Pia Tiljander Jari Vettenranta Jari Vihreäluoto Hannu Vilkki Jouni Wäre Petriina Ahokanto Simo 18:00-21:08 varavaltuutettu (Aaltonen Pasi) Tetri Ulla 18:32-21:08 varavaltuutettu (Hämäläinen Seija) Saarinen Riku 18:00-21:08 varavaltuutettu (Kurki Sanna) Haapamäki Seija 18:00-21:08 varavaltuutettu (Tummala Jaana) Kärkkäinen Tommi 18:00-18:08 varavaltuutettu (Stenbäck Reija-Riikka) POISSA Aaltonen Pasi valtuutettu Hämäläinen Seija valtuutettu Kurki Sanna valtuutettu Tummala Jaana valtuutettu Rautiainen Esko kunnanjohtaja MUU Jahnsson Kari 18:00-21:08 controller Martikainen Jouni 18:00-21:08 tekninen johtaja Saloranta Tuija 18:00-21:08 vs.kunnanjohtaja Perjopuro Anne 18:00-21:08 vt.sivistystoimenjoht aja Broms Ulla 18:00-21:08 perusturvajohtaja Ikonen Antti 18:00-21:08 vt.toimialajohtaja Anttilainen Maina 18:00-21:08 pöytäkirjanpitäjä hallintosihteeri

3 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pia Sääski ja Jari Tiljander. tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan allekirjoitus Riku Honkasalo Maina Anttilainen ja varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen mukaiseksi. tarkastus Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Askolassa 18. päivänä kesäkuuta 2014 Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pia Sääski Jari Tiljander Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Askolan kunnanvirastolla 19. päivänä kesäkuuta 2014 pöytäkirjanpitäjä

4 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KVALT 21 Tästä kokouksesta on ilmoitettu Uusimaa -nimisessä sanomalehdessä ja kokouskutsu on julkaistu kunnan ilmoitustaululla Kokous kut su ja esityslista liitteineen on lähetetty kunnanvaltuuston työjär jestyksen mu kai sesti valtuutetuille ja hallituksen jäsenille Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kunnanvirastossa klo Kuntalain 58 :n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) valtuutetuista on läsnä. Päätösehdotus: Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä todetaan kokouksessa läsnäolevat valtuutetut ja varavaltuutetut. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Riku Honkasalo totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä todettiin kokouksessa läsnäoleviksi 22 valtuutettua ja 4 varavaltuutettua ja yksi poissa. Reija-Riikka Stenbäck saapui kokoukseen klo ja varavaltuutettu Tommi Kärkkäinen oli kokouksessa paikalla klo Kokouksessa pidettiin tauko klo

5 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KVALT 22 Lisäesityslistalla ja sen oheismateriaalina seuraavat lisäselvitykset: Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja): Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanvaltuuston ko kouk sen työjär jes tyksen. Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä päätösehdotuksen mukaisesti.

6 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto HALLINTOSÄÄNNÖN UUSIMINEN KHALL Hallintosääntö on kuntalain 50 :n mukainen pakollinen johtosääntö, jon ka tulee sisältää tarpeelliset määräykset ainakin: 1) toimielinten kokoontumisesta; 2) varajäsenten kutsumisesta; 3) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä; 4) kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta; 5) kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan läsnäolosta ja pu heoikeudesta muiden toi mi elinten kokouksissa; 6) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa; 7) toimielinten kokoukseen osallistumisesta 56 a :ssä tarkoitetun vi deoneuvotteluyhteyden avul la sekä siitä, miten kunta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytet tävissä; 8) esittelystä; 9) pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämises tä; 10) asiakirjojen allekirjoittamisesta; 11) asiakirjoista perittävistä lunastuksista sekä tiedon antamisesta vi ranomaisten toiminnan julki suudesta annetussa laissa (621/1999) säädetyllä tavalla perittävistä maksuista ottaen huomioon, mitä mai nitun lain 34 :ssä säädetään; 12) tiedottamisesta; 13) menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi; 14) kunnan taloudenhoidosta; sekä 15) hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Kunnan voi mas sa ole va hal lin to sään tö on tul lut voi maan , min kä jäl keen sii hen on tehty lu kui sia osit tais tar kis tuk sia. Sääntö ei kaikilta osiltaan ole enää tarkoituksenmukainen ja se sisältää myös oikeudellisia riskejä. Tämän li säk si ra ken nus- ja ym pä ris tö lau ta kun nal la on ol lut oma joh tosään tön sä. Uu des sa luon nok sessa em. sään nöt on yh dis tetty. Uusi sääntöluonnos on laadittu omana virkatyönä ja siitä on pyydetty Kuntaliiton lakiasiainosastolta kommentit, jotka on otettu huomioon. Valtuuston organisaatiovalta on hallinnon oikeusturvavaatimusten periaatteiden mukaan hyvin tiukasti määrämuotoihin sidottua. Johto säännöt ovat kunnan sisäisiä normeja, joilla kunta järjestää hallintonsa sekä toimintansa sekä määrittää eri viranomaisten oikeusaseman, toimival lan, tehtävät ja antaa tarvittavat menettelytapaohjeet. Uudistettu hallintosääntöluonnos on esityslistan oheismateriaalina.

7 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KHALL Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus päättää pyytää uudesta hallintosääntöluonnoksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: - kunnan omat lautakunnat - kunnan yhteistyötoimikunta - Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kunnanhallitukset rakennusvalvontaa ja ympäristönsuojelua joko suoraan tai välillisesti koskevilta osiltaan (esimerkiksi henkilöstöä ja luottamushenkilöitä koskevat va linnat) Lausunnot tulee antaa klo 14:ään mennessä. Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkistettiin välittömästi kokouksessa. Merkitään pöytäkirjaan, että valtuuston varapuheenjohtaja Pasi Aaltonen poistui kokouksesta klo tämän pykälän käsittelyn jälkeen. Täytäntöönpano: lähetetään lausunnoille päätöksessä mainituille tahoille Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai Hallintosäännön liitteeksi on laadittu organisaatiokaavio (esityslistan oheismateriaali), jo ka vastaa nyt laadittua sääntöluonnosta. Päätöksenteon taso ja pal ve lutuo tan non taso (strateginen/ operatiivinen taso) näytetään sinisellä ja pu naisella värillä. Palvelutuotannon prosessimaisuus ja päätöksenteon avain prosessi t ja niiden vastuuhenkilöt on myös tuotu esiin. Säännön keskeisin uudistus organisatorisesti ja poliittisen päätöksenteon kannalta liittyy siihen, että henkilöstöhallinnon keskeisimmät päätökset tullaan tekemään jatkossa kunnanhallituksen jaostossa aiemmin vallinneen hajautetun käytännön sijaan. Toisaalta operatiivisen johdon (toimialajohtajat ja vastuualueiden johtajat) vastuuta henkilöstövalinnoissa on kasvatettu päämääränä toiminnan tuloksellisuus ja taloudellisuus. Niin ikään aiemmin erillään ollut rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun johtosääntö on sisällytetty uuteen hallintosääntöön, jotta säännöstä on saatu kaikille yhtenäinen.

8 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hallintosäännön uudistamisen keskeisin syy ja tarve on nykyisen säännön juridinen jälkeenjääneisyys, joka joudutaan päätöksenteossa ottamaan huomioon legi superiori legi derogat-periaatetta soveltaen (ylempiarvoinen sään nös syrjäyttää alemman tason säädöksen mahdollisessa ristiriitatilanteessa). Nykyisen säännön juridinen jälkeenjääneisyys ja siihen tehdyt osittaisuudis tukset muodostavat riskin päätöksenteolle. Lomakauden vuoksi on syytä jatkaa lausunnon antamiseen tarvittavaa aikaa. Hallintosääntöluonnoksesta on pyydetty Kuntaliiton lakiasiainosaston lausunto. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen hallintosäännön liitteeksi laaditun orga ni saa tio kaa vion ja jatkaa lausuntojen antamiseen vaadittua aikaa klo 13:een saak ka. Täytäntöönpano: lausunnonantajatahot Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai KHALL Valmistelija: Kunnanhallitus on saanut seuraavat lausunnot hallintosääntöluonnoksesta: -Tekninen lautakunta Perusturvalautakunta, Sivistyslautakunta, Rakennus- ja ympäräistölautakunta, Yhteistyötoimikunta, Tarkastuslautakunta, saapunut Myrskylän kunnanhallitus, Pukkilan kunnanhallitus, Pornaisten kunnanhallitus, Kuntaliitto, Hallintosääntöluonnos ja organisaatiokaavio ovat esityslistan oheismateriaalina. Annetut lausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.

9 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Lopullisessa hallintosääntöesityksessä on otettu huomioon lausuntojen antajien huomiot ja etenkin Kuntaliiton lakiasiainosaston lausunto. Aiheesta on järjestetty kunnanhallituksen iltakoulu Iltakoulussa oli läsnä asiantuntijana lakimies Kirsi Mononen Kuntaliiton lakiasianosastolta. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Askolan kunnan hallintosäännön. Sääntö tulee voimaan lukien. Keskustelun kuluessa Jari Vettenranta teki seuraavan muutosehdotuksen: " Hallintosäännöstä - 49 Kunnanhallituksen henkilöstöjaoston toimivalta ja sitä koskevat viittaukset poistetaan - 50 Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden toimivalta, Kunnanjohtaja päättää kunnanjohtajalle kuuluvien yleisten velvollisuuksien lisäksi: poistetaan kohdat 3. kunnanhallitukselta pyydettyjen tietojen ja selvitysten antamisesta ja 6. edustajan määräämisestä tilaisuuteen tai neuvotteluun - 50 Hallintojohtaja päättää toimialajohtajalle kuuluvien yleisten velvollisuuksien lisäksi, muutetaan samaan sanamuotoon kuin edelliset luettelot - 42 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa, Kunnanjohtaja ja toimialajohtajat ratkaisevat alaisiaan koskevat seuraavat henkilöstöasiat, kohdat 1.3. ja 2.1. muutetaan enintään neljän kuukauden ajaksi (nyt enintään vuoden ajaksi) - 42 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa, Kunnanjohtaja ja toimialajohtajat ratkaisevat alaisiaan koskevat seuraavat henkilöstöasiat, kohta 2.2. lisätään lauseen loppuun "lautakunnan määrittelemien rajojen puitteissa". Muilta osin päätösehdotuksen mukaisesti". Saga Simelius-Nieminen ja Reija-Riikka Stenbäck kannattivat Jari Vettenrannan tekemää muutosehdotusta. Koska oli tehty vs. kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja ehdotti

10 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat vs. kunnanjohtajan päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Jari Vettenrannan ehdotusta äänestävät "EI". Kunnanjohtajan esitystä kannatti 3 (Anne Berg, Erik Franzen ja Olavi Merihaara) ja Jari Vettenrannan esitystä kannatti 4 (Jari Vettenranta, Saga Simelius-Nieminen, Reija-Riikka Stenbäck ja Ari-Pekka Eloranta). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että Jari Vettenrannan muutossehdotus tuli kunnanhallituksen päätökseksi. Merkitään pöytäkirjaan, että kokouksessa pidettiin tauko tämän asian käsittelyn aikana klo Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: vs. kunnanjohtaja Tuija Saloranta, puh tai KVALT 23 Keskustelun kuluessa Saga Simelius-Nieminen teki seuraavan muutosesityksen: "Esitän, että hallintosääntö jätetään valmisteluun ja henkilöstöjaosto poistetaan ja muutetaan toimikunnaksi, joka valmistelee kunnanhallitukselle asiat valmiiksi". Reija-Riikka Stenbäck ja Tero Aaltonen kannattivat Saga Simelius-Niemisen tekemää muutosesitystä. Varavaltuutettu Ulla Tetri saapui kokoukseen klo ja kokouksessa pidettiin tauko Saga Simelius-Nieminen muutti muutosesitystään seuraavasti: "Esitän, että hallintosääntö lähetetään uudelleen valmisteluun ja se muutetaan asianmukaiseksi ja lailliseksi ja viittaukset henkilöstöjaostoon poistetaan". Reija-Riikka Stenbäck ja Pia Sääski kannattivat Saga Simelius-Niemisen muuttamaa muutosesitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosesitys, suoritetaan äänestys.

11 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat asian jatkamista kokouksessa äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Saga Simelius-Niemisen kannatettua esitystä äänestävät "EI". Valtuutetun nimi Jaa Ei Tyhjää Poissa 1. Aaltonen Pasi Ahokanto Simo x 2. Aaltonen Tero x 3. Berg Anne x 4. Eloranta Ari-Pekka x 5. Falck Hanna x 6. Felin Ali x 7. Franzén Erik x 8. Hämäläinen Heli x 9. Hämäläinen Seija Tetri Ulla x 10. Korkatti Juhani x 11. Kurki Sanna Saarinen Riku x 12. Merihaara Olavi x 13. Ollila Antti x 14. Pitkänen Asko x 15. Pusula Erkki x 16. Simelius-Nieminen Saga x 17. Sorsa Simo x 18. Stenbäck Reija-Riikka x 19. Suominen Tero x 20. Sääski Pia x 21. Tiljander Jari x 22. Tummala Jaana Haapamäki Seija x 23. Vettenranta Jari x 24. Vihreäluoto Hannu x 25. Vilkki Jouni x 26. Wäre Petriina x 27. Honkasalo Riku x Äänestyksessä annettiin 4 JAA ääntä (asian käsittelyn jatkaminen) ja 17 EI ääntä (Saga Simelius-Niemisen esitys) ja 6 tyhjää. Puheenjohtaja totesi äänestyksen jälkeen, että kunnanvaltuusto päätti hyväksyä Saga Simelius-Niemisen esityksen lähettää hallintosääntö uudelleen valmisteluun kunnanvaltuuston päätökseksi.

12 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN KHALL Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta ti linpää tös kalenterivuoden pituisesta tilikaudesta seuraavan vuoden maaliskuun lop puun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilin tar kas tuk sen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kuntalain 69 : n mukaan toimintakertomuksessa esitetään selvitys kun nanval tuus ton asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden to teu tumi ses ta tilikaudella. Toimintakertomuksessa on myös annettava tiedot kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa ja taseessa. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden ta sa pai not ta mis toimen pi tei den toteutumisesta tilikaudella ja taloussuunnitelman sekä toi menpi de oh jel man riittävyydestä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Kunnanhallituksen on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Askolan kunnan tilinpäätös vuodelta 2013 oli ,69 euroa ylijäämäinen. Askolan kunnan taseen alijäämä on vuoden 2013 tuloksen kirjauksen jälkeen ,58 euroa, asukasta kohden alijäämä on 89,62 euroa. Esityslistan oheismateriaalina on Askolan kunnan alustava tilinpäätös- ja toi min ta ker to mus vuodelta Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että - vuoden 2013 tulos ,69 euroa kirjataan taseen yli- ja alijäämätilille. Kunnanhallitus päättää - allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja luovuttaa sen tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi - saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. - oikeuttaa taloushallinnon tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauk sia ja tarkistuksia. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli kokouksessa

13 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana klo Kokouksessa pidettiin tauko klo Täytäntöönpano: tarkastuslautakunta Lisätietoja: controller Kari Jahnsson, puh tai KHALL Tarkastuslautakunta ASKOLAN TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanhallitus on käsitellyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen : KHALL 46 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös kalenterivuoden pituisesta tilikaudesta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kuntalain 69 : n mukaan toimintakertomuksessa esitetään selvitys kunnanvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilikaudella. Toimintakertomuksessa on myös annettava tiedot kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa ja taseessa. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutumisesta tilikaudella ja taloussuunnitelman sekä toimenpideohjelman riittävyydestä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Kunnanhallituksen on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Askolan kunnan tilinpäätös vuodelta 2013 oli ,69 euroa ylijäämäinen. Askolan kunnan taseen alijäämä on vuoden 2013 tuloksen kirjauksen jälkeen ,58 euroa, asukasta kohden alijäämä on 89,62 euroa. Esityslistan oheismateriaalina on Askolan kunnan alustava tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että - vuoden 2013 tulos ,69 euroa kirjataan taseen yli- ja alijäämätilille.

14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus päättää - allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja luovuttaa sen tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi - saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. - oikeuttaa taloushallinnon tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana klo Kokouksessa pidettiin tauko klo Täytäntöönpano: tarkastuslautakunta Lisätietoja: controller Kari Jahnsson, puh tai Kunnanjohtaja ja controller ovat esitelleet tilinpäätöstä tarkastuslautakunnalle kokouksessa Vastuullinen tilintarkastaja on allekirjoittanut tilintarkastuskertomuksen ja luovuttanut sen tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta - toteaa, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, joka edellyttäisi lausunnon hankkimista kunnanhallitukselta tai selitystä asianomaiselta, - saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi, - ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2013 tilinpäätös hyväksytään ja - tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Ehdotuksen mukaisesti. KHALL Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja): Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vuoden 2013 tulos ,69 euroa kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämätilille. Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi tarkastuslautakunnan esityksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti valtuuston käsiteltäväksi.

15 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahsson oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn aikana klo Täytäntöönpano: valtuusto KVALT 24 Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä päätösehdotuksen mukaisesti.

16 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 KHALL Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU Tarkastuslautakunnan tehtävänä on vuosittain arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet, ja antaa siitä valtuustolle arviointikertomus. Tarkastuslautakunta on valmistellut vuoden 2013 arviointikertomusta kokouksissaan ja Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua. Luonnos on lähetetty eri postina. Tarkastuslautakunta Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta - hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2013 arviointikertomuksen, - lähettää arviointikertomuksen kunnanvaltuustolle ja - esittää kunnanvaltuustolle, että lautakunnilta ja toimialoilta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle viimeistään syyskuun loppuun mennessä ja edelleen kunnanvaltuustolle viimeistään lokakuun loppuun mennessä. Ehdotuksen mukaisesti. Liite 2. KHALL Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja): Kunnanhallitus merkitsee arviointikertomuksen vuodelta 2013 tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen edelleen valtuuston käsiteltäväksi tarkastuslautakunnan esittämällä tavalla. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahsson oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn aikana klo Täytäntöönpano: valtuusto KVALT 25 Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä päätösehdotuksen mukaisesti.

17 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELLE 2013 YTTMK 11 Valmistelija: vt hallintojohtaja Kunta-alalla uusittiin suositus henkilöstövoimavarojen raportoinnista Uudella suosituksella korvattiin Suomen Kuntaliiton suositus henkilöstötilinpäätöksestä kunta-alalla (Suomen Kuntaliiton yleiskirje 19/1997). Aiemmin kunnissa käytössä olleista henkilöstötilinpäätöksistä suositeltiin siirryttäväksi henkilöstöraporttiin, joka olisi käsitteenä monipuolisempi ja kuntasektorin työolosuhteita paremmin palveleva. Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstönsä rakenne, työpanos, työhyvinvointi, osaaminen ja kehittämistarpeet voidakseen turvata kuntalaisille laadukkaat kunnalliset palvelut myös tulevaisuudessa. Kuntien on arvioitava nykyiset henkilöstövoimavaransa ja ennakoitava tulevat tarpeet. Henkilöstövoimavarojen arviointi on osa hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Hyvän henkilöstöjohtamisen pääpaino on työhyvinvoinnin edistämisessä ja työsuoritusten tuloksellisuuden optimoinnissa. Henkilöstöraportilla tuotetaan tietoa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi työhyvinvoinnin arvioinnissa ja työhyvinvoinnin kehittämistoimenpiteissä. Henkilöstöraportin muodossa tehtävä raportointi toimii myös perustana keskustelulle, jota luottamushenkilöt, kunnan johto, esimiehet ja henkilöstö käyvät. Vastuu henkilöstöraportin kokoamisesta on työnantajalla, mutta raportin sisällön ja seurattavien tunnuslukujen suunnittelussa, tulosten hyödyntämisessä ja tulkinnassa toimitaan yhteistyössä henkilöstön ja henkilöstöä edustavien ammattijärjestöjen kanssa. Henkilöstöraportin tiedot on käsiteltävä yhteistoimintaelimissä, koska henkilöstöä koskevat tunnusluvut ovat yhteistoimintamenettelyn piirissä. Henkilöstöraporttiin sovelletaan esimerkiksi tasa-arvolainsäädäntöä ja muita tasa-arvonäkökohtia, jotka huomioon ottaen raportin keskeiset tunnusluvut esitetään mahdollisuuksien mukaan erikseen naisista ja miehistä yksilösuoja huomioiden. Laajempi henkilöstöraportti laaditaan nyt Askolan kunnassa neljättä kertaa. Se on laadittu yhteistyönä kunnanvirastolla. Jatkossa raporttia kehitetään saatujen palautteiden pohjalta. Henkilöstöraportti on tarkoitus tuoda valtuuston käsiteltäväksi vuoden 2013 tilinpäätöksen yhteydessä. Henkilöstöraporttiluonnos toimitetaan yhteistyötoimikunnan jäsenille sähköpostilla Päätösehdotus (vt hallintojohtaja):

18 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vuoden 2013 henkilöstöraportin hyväksymistä. Tämä pykälä tarkastettiin välittömästi kokouksessa. Lisätietoja: vt hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai sposti KHALL Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2013 henkilöstöraportin hyväksymistä. Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai KVALT 26 Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä päätösehdotuksen mukaisesti.

19 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TALOUDEN RAPORTOINTI KHALL Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntien tulee antaa kunnanhallitukselle raportti käyttösuunnitelmiensa toteutumisesta huhtikuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta ja tilinpäätöksen tilanteesta sekä silloin, kun kunnanhallitus näin päättää. Kunnanhallituksen kokouksen oheismateriaalina ovat raportit ajalta Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja): Kunnanhallitus merkitsee talouden ja toiminnan raportit tietoonsa saatetuksi. Edelleen kunnanhallitus päättää saattaa edellä mainitut tiedoksi valtuustolle. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahsson oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn aikana klo Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: controller Kari Jahnsson, puh tai KVALT 27 Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä päätösehdotuksen mukaisesti.

20 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TERVEYSPALVELUJEN LIITTYMINEN e-arkistoon PTLTK 90 Valmistelija: vastaava hammaslääkäri Sirpa Vettenranta Valtakunnallinen sähköisen potilastietoarkiston luominen (earkisto) etenee ja prosessi käynnistetään Askolan kunnassa. Kansallisen Terveysarkiston palveluihin kuuluu (KanTa-palvelut) säh köinen resepti, kansallinen Lääketietokanta, sähköinen potilastiedon arkisto ja tie don hal lin to pal ve lu sekä kansalaisten Omien tietojen katselu. Palvelukokonaisuus tulee käyttöön vuosina voimaan tulleen lainmuutoksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vastaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvän sähköisen tiedonhallinnan strategisesta ohjauksesta ja päättää merkittävien hankkeiden toteutuksesta. Toiminnan operatiivisesta ohjauksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kansaneläkelaitoksen (Kela) tehtävänä on sähköinen resepti- ja Potilastiedon arkisto -tietojärjestelmäpalveluiden sekä kansalaisten Omien tietojen katselun rakentaminen. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (Asia kas tie to la ki) velvoittaa julkiset terveydenhuollon organisaatiot tal lenta maan potilastiedot valtakunnallisesti keskitettyyn arkistoon. Yksityisessä ter vey den huol los sa käyttöönotto on pakollista, jos potilasasiakirjojen pitkäaikaissäilytys hoi de taan sähköisesti. Valtio rahoittaa Kanta-tietojärjestelmäpalvelujen perustamiskustannukset, sekä varaa budjettiin käyttömenot. Asiakkailta perittävät palvelukohtaiset käyttömaksut tulevat voimaan vaiheittain Maksut määrätään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella sellaisiksi, että ne vastaavat palvelujen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten määrää. Kela ja terveydenhuollon organisaatiot sekä apteekit valvovat omalta osaltaan tietosuojan toteutumista ja tietojen käsittelyn lainmukaisuutta. Jälkivalvonnan mahdollistamiseksi ylläpidetään lokeja tietojen käytöstä ja luovutuksista. Terveydenhuollon ja apteekkien on nimitettävä seuranta- ja valvontatehtävää varten tietosuojavastaavat sekä huolehdittava, että koko henkilökunta saa riittävän tietoturvakoulutuksen. Potilaalla on mahdollisuus valvoa omien tietojensa käyttöä ja luovutusta. Julkisen terveydenhuollon tulee liittyä arkistoon Käyttöönotto tapah tuu vaiheittain ja suun terveydenhuolto liittyy e-arkistoon vuonna e-arkistokustannukset on huomioitu Askolan kunnan investointibudjetissa.

21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Päätösehdotus (perusturvajohtaja): Perusturvalautakunta päättää, että Askolan kunnan terveyspalvelut liittyvät säh köi seen potilastietoarkistoon (e-arkisto). Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkistettiin välittömästi kokouksessa. Täytäntöönpano: KELA, HUS, terveyskeskus Lisätietoja: vastaava hammaslääkäri Sirpa Vettenranta, puh tai PTLTK 40 Valmistelija: perusturvajohtaja Ulla Broms Lakisääteinen earkisto otetaan käyttöön syyskuussa Effica earkisto 2013 on tarkoitettu suomalaisen terveydenhuollon käyttöön toteuttamaan potilastiedon arkistoinnin toiminnallisuutta Effica-potilastietojärjestelmää käyttävissä organisaatioissa. Effica earkisto 2013 kattaa THL:n vaatimukset (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä /157) potilastiedon arkistolle, joka otettava käyttöön julkisessa terveydenhuollossa viimeistään Projekti etenee yhdessä Porvoon ja HUS:n kanssa. Rahaa terveydenhuollon tietojärjestelmiin on varattu investointipuolelle , joka menee Effica Potilastiedon arkisto vuosijulkaisun kustannuksiin (H2) ja siihen, että seuranta muutetaan raportoinniksi. Arvioidut kustannukset: earkisto ja arkistokatselu 5000, kiellot ja potilaan informointi 4000, lokitus 3500, harjoitusympäristö 2500, käyttöönottoprojekti Kokouksessa jaetaan lisämateriaalina Effica earkisto 2013 Tuotekuvaus. Päätösehdotus (perusturvajohtaja): Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle lisämäärärahaa investointeihin Täytäntöönpano: kunnanhallitus

22 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Lisätietoja: perusturvajohtaja Ulla Broms puh ja vastaava hammaslääkäri Sirpa Vettenranta, puh tai s-posti KHALL Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus esittää perusturvalautakunnan esityksen mukaisesti val tuustol le, että valtuusto hyväksyy perusturvalautakunnalle lisämäärärahan in vestoin tei hin Merkitään pöytäkirjaan, että Jari Vettenranta poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai KVALT 28 Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä päätösehdotuksen mukaisesti.

23 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto MÄNTYRINTEEN PALVELUKESKUKSEN PALOTARKASTUKSEN MÄÄRÄYKSET TEKLTK 33 Valmistelija: tekninen johtaja Jouni Martikainen Tekniselle johtajalle on toimitettu esityslistan liitteenä oleva pa lo tar kas tuspöy tä kir ja Mäntyrinteen palvelukeskuksesta sekä siinä viitattu, myös esi tyslis tan liitteenä oleva, poistumisturvallisuusselvityksen arviointi samasta kiin teis tös tä. Palotarkastuspöytäkirjalla toiminnan harjoittajaa (Askolan kun ta) velvoitetaan varustamaan kohde kokonaisuudessaan automaattisella sam mu tus jär jes tel mäl lä tai vastaavilla turvallisuusjärjestelmillä sekä esit tämään toimenpiteet, joilla riittävä turvallisuustaso ylläpidetään ennen ko. tek ni siä parannuksia. Tekninen toimi on aloittanut kyseisen kohteen varustamista automaattisella sam mu tus jär jes tel mäl lä. Varustamista on aloitettu ensisijaisiksi suo jat ta viksi arvioitujen yöaikaista asumista tai hoivaa sisältäviin palo-osastoihin tehtä vien peruskorjausten yhteydessä, mutta investointiohjelmassa ei ole varau dut tu koko kiinteistön täysimääräiseen sammutusjärjestelmäsuojaukseen. Au to maat tis ta sammutusjärjestelmäsuojausta ei ole myöskään pe las tus laitok sen toimesta tätä ennen määräysluonteisesti edellytetty. Hallinnollisesti turvallisuustason ylläpitäminen sekä mahdollinen pa ran tami nen toiminnallisin keinoin on operatiivistä toimintaa kiinteistössä har joitta van perusturvan vastuualuetta. Talousarvion ja -suunnitelman val tuus to tason sitovuustason lähtökohdista talouden kokonaisuuden ohjaaminen taas on kunnanhallituksen vastuualuetta ja talousarvion kiinteistöinvestointien täy tän töön pa no teknisen toimen vastuualuetta. Palotarkastuspöytäkirjalla määrätään kuntaa toimittamaan alustava tur val lisuus pa ran nus ten toteutussuunnitelma pelastuslaitokselle men nessä. Investointitarpeiden osalta kyseisen alustavan toteuttamissuunnitelman si säl lök si oli pelastuslaitoksen edustajien kanssa käydyn kunnan edustajien kuu le mi sen yhteydessä esillä syksyn talousarvio- ja -suunnitelmakäsittelyyn vie tä väk si tarkoitetun valmistelun sisällön esiin tuominen. Esillä oli mahdol li se na esitettävänä aikatauluna kaikkien yöpymisiä sisältävien pa lo-osasto jen varustaminen automaattisella sammutusjärjestelmällä viimeistään vuo den 2015 aikana ja koko kiinteistön varustaminen automaattisella sammu tus jär jes tel mäl lä viimeistään vuoden 2016 aikana. Kuulemisen yhteydessä oli esillä, että tarkastuspöytäkirjassa määrätyllä kun nal lis hal lin non hyväksymällä toteuttamissuunnitelmalla men nes sä tarkoitetaan toteuttamissisällön sekä -aikataulun talousarvioon ja -suun ni tel maan valtuustotasolla päätettyä hyväksymistä tarvittavine mää rära hoi neen, koska nykyinen talousarvio- ja suunnitelma ei sisällä koko kiinteis tön automaattista sammutusjärjestelmää, eikä vain valtuuston päätöksiä

24 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto toi meen pa ne vil la ja valmistelevilla kunnan organisaation tasoilla ole valtuuk sia antaa siitä poikkeavia sitoumuksia. Koska palotarkastuspöytäkirjan määräykset edellyttävät kahden eri toi mialan toimenpiteitä (perusturvan alaisen toiminnan järjestelyjä ennen kat tavan automaattisen sammutusjärjestelmän valmistumista ja teknisen toimen val mis te lua investointiesityksiksi) ja ainakin investointiesityksillä tulisi olemaan viimekädessä valtuustotason päätöksenteolla päätettäviä muutoksia ta lous suun ni tel maan, on palotarkastuspöytäkirjan määräämän alustavan toteu tus suun ni tel man antaminen pelastuslaitokselle mennessä syytä teh dä kunnanhallituksen kautta. Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se antaisi pe las tus laitok sel le mennessä alustavan toteutussuunnitelman sisältäen valmis te lu toi mek sian non koko Mäntyrinteen palvelukeskuksen varustamiseksi au to maat ti sel la sammutusjärjestelmällä sekä toimenpiteet riittävän tur val lisuus ta son ylläpitämiseksi ennen teknisten järjestelmien valmistumista. Automaattisen sammutusjärjestelmän alustavaksi toteutussuunnitelmaksi tek ni nen lautakunta esittää, että vuoden 2015 talousarvion ja vuoden 2016 ta lous suun ni tel maan valmistellaan esitykset Mäntyrinteen palvelukeskuksen va rus ta mi ses ta automaattisella sammutusjärjestelmällä niiden tilojen osalta jois sa yövytään viimeistään mennessä ja muiden tilojen osalta vii meis tään mennessä kuitenkin niin, että mikäli kunnanhallitus kat soo perusturvan toimintaan aiheutuvan kustannuspaineen takia pe rus telluk si, kunnanhallitus päättäisi valmisteltavan aikataulun tarvittaessa tiukem mak si kin. Tekninen lautakunta ei käytä palotarkastuksen määräyksistä ja pois tu mis turval li suus sel vi tyk sen arvioinnista mahdollista valitusmahdollisuutta Hel singin hallinto-oikeuteen, vaan jättää asian siltä osin kunnanhallituksen ratkais ta vak si, koska niissä olevat määräykset koskevat useaa kunnan toi mialois ta. Täytäntöönpano: kunnanhallitus Lisätietoja: tekninen johtaja Jouni Martikainen, puh tai

25 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KHALL Valmistelija: kunnanjohtaja Perusturvalautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan toiminnallisten muutosten kannalta. Määräysten kiristyminen merkitsee euron lisämenoa/ vuosi siihen saakka, kunnes automaattinen sammustujärjestelmä on asennettu ja se on toimintakuntoinen. Perusturvalautakunnan tarkastamaton päätös ja edellä mainittu palotarkastuspöytäkirja ovat esityslistan liitteenä. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan tekemän esityksen siten tarkennettuna, että teknisen lautakunnan/ teknisen toimen on toteutettava automaattisen sammutusjärjestelmän hankinta mahdollisimman nopeasti kuitenkin siten, että asiaa ratkaistaessa otetaan huomioon kokonaistaloudellisuus Mäntyrinteen muiden saneeraustöitä ja pelastuslaitoksen antamien määräysten täyttämistä vasten. Lautakunnan on tarvittaessa tehtävä asiaa koskeva lisämäärärahaesitys kesäkuussa kokoontuvalle valtuustolle. Samalla kunnanhallitus velvoittaa perusturvalautakuntaa ryhtymään tarpeellisiin toimiin turvallisuustason parantamiseksi ja ylläpitämiseksi siten kuin palotarkastuspöytäkirja edellyttää. Perusturvalautakunnan tulee tehdä asiassa kiinteää yhteistyötä pelastuslaitoksen ja asiaan muiden mahdollisten tahojen kanssa. Täytäntöönpano: perusturvalautakunta, tekninen lautakunta Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai TEKLTK 45 Valmistelija: tekninen johtaja Jouni Martikainen Investointimäärärahoissa sosiaali- ja terveyspalvelujen tiloille oleva määräraha ei mahdollista koko kiinteistön varustamista automaattisella palonsammutusjärjestelmällä, kun huomioidaan jo tehdyt peruskorjaushankinnat sekä parhaillaan suunnittelussa oleva seuraava peruskorjausosio Mäntyrinteelle, sekä ryhmäasuntojen suunnittelutarve Leakodille. Näin olleen automaattisen palonsammutusjärjestelmän toteuttaminen kunnanhallituksen linjaamalla tavalla mahdollisimman

26 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto nopeasti edellyttää lisämäärärahaa. Lisäksi huomioon ottaen Mäntyrinteen toiminnallinen tarve myös jo valmisteilla olevan peruskorjausalueen jatkeena olevan Anjantuvan peruskorjaamiseen, sekä kunnanhallituksen linjaus: "asiaa ratkaistaessa otetaan huomioon kokonaistaloudellisuus Mäntyrinteen muiden saneeraustöitä ja pelastuslaitoksen antamien määräysten täyttämistä vasten" määräraha myös Anjantuvan peruskorjaamiseen kuluvan vuoden aikana on tarpeen. Arvioitu lisämäärärahatarve näihin Mäntyrinteen palvelukeskuksen peruskorjaustarpeisiin on Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, ja edelleen kunnanvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä investointien kustannuspaikalle 9129 "Sosiaali ja terveyspalveluiden tilat ja asuminen" Lisäksi lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se antaisi pelastuslaitokselle mennessä tiedoksi alustavana toteutussuunnitelmana esityksensä kunnanvaltuustolle lisämäärärahasta sisältäen automaattisen sammutusjärjestelmän rakentamisen vuoden 2014 kuluessa sekä myös kunnanhallituksen perusturvalautakunnalta saaman esityksen toimenpiteiksi riittävän turvallisuustason ylläpitämiseksi ennen teknisten järjestelmien valmistumista. Täytäntöönpano: kunnanhallitus Lisätietoja: tekninen johtaja Jouni Martikainen, puh tai KHALL Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja): Kunnanhallitus esittää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti valtuustolle, että se myöntää lisämäärärahan investointien kustannuspaikalle 9129 Sosiaali ja terveyspalveluiden tilat ja asuminen. Lisäksi kunnanhallitus päättää antaa tiedoksi pelastuslaitokselle, että Askolan kunnan alustavana toteutussuunnitelmana esitetään

27 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto kunnanvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä sisältäen automaattisen sammutusjärjestelmän rakentamisen vuoden 2014 kuluessa sekä myös kunnanhallituksen perusturvalautakunnalta saaman esityksen toimenpiteiksi riittävän turvallisuustason ylläpitämiseksi ennen teknisten järjestelmien valmistumista. Täytäntöönpano: valtuusto, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Lisätietoja: tekninen johtaja Jouni Martikainen, puh tai KVALT 29 Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä päätösehdotuksen mukaisesti.

28 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ERON MYÖNTÄMINEN JANIKA YLIMYKSELLE KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ JA UUDEN VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN KHALL Valmistelija: vt. hallintojohtaja Janika Ylimys pyytää päivätyssä sähköpostissa eroa Askolan keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Janika Ylimys on valittu kunnanvaltuuston kokouksessa keskusvaalilautakunnan varajäseneksi vuosiksi Vaalilain (714/ 1998) 13 :n nojalla asettama kunnan keskusvaalilautakunta huolehtii osaltaan sekä kunnallisten että valtiollisten vaalien toimittamisesta kunnassa. Keskusvaalilautakuntaan kuuluu viisi jäsentä (pj, vpj sekä kolme muuta jäsentä) ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Jäsenet, joista valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi sekä varajäsenet, on valittava neljäksi vuodeksi kerrallaan vaalikelpoisista kunnan jäsenistä siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa siten kuin asiasta on säädetty kuntalain 20 :ssä. Keskusvaalilautakuntaa valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säädökset. Säännöksen mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuunottamatta olla vähintään 40 % naisia ja 40 % miehiä. Tasa-arvo vaatimus koskee erikseen varsinaisia ja varajäseniä. Vaalikelpoisuudesta on voimassa, mitä vaalikelpoisuudesta yleensä kunnalliseen luottamustoimeen on säädetty kuntalain 33 :ssä. Lisäksi on huomioon otettava kuntalain 36 :n määräys siitä, ettei vaalikelpoinen lautakuntaan ole lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö. Henkilö, joka on asetettu kunnallisvaaleissa ehdokkaaksi keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan, ei saa osallistua varsinaisena eikä varajäsenenä keskusvaalilautakunnan työhön kyseisissä vaaleissa. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Janika Ylimykselle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä ja nimeää uuden varajäsenen

29 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto keskusvaalilautakuntaan loppukaudeksi Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai KVALT 30 Kunnanvaltuusto myöntää eron Janika Ylimykselle ja nimeää Katja Väätäsen varajäseneksi keskusvaalilautakuntaan loppukaudeksi

30 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto VALTUUTETTUJEN ALOITTEET KVALT Hanna Falck jätti valtuustoaloitteen koskien Kirkonkylän metsiköiden siistimistä. Aloite liitteenä Ali Felinin tiedustelu frisbeegolf-radan tilanteesta.

31 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto ILMOITUSASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT KVALT Valtuuston puheenjohtaja Riku Honkasalo: valtuustoseminaari Askolan koululla. 2. Valtuuston puheenjohtaja Riku Honkasalo ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Olavi Merihaara: Itä-Uudenmaan yhdistymisselvityksen tilanne.

32 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ MUUTOKSENHAKUKIELLOT/VALITUSOSOITUS/Kunnanvaltuusto Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal lisvalitus ta, perusteet koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 21-23, HLL 5.2 / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit tamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä, jotka julkisista hankinnoista annetun lain 9-9b :n nojalla voidaan saattaa mark kinaoikeuden käsiteltäväksi, ei saa valittaa kunnallisvalituksin. Pykälät Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomanen, osoite ja postiosoite: Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, HELSINKI Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika päivää Hallintovalitus, pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää KTM/Markkinaoikeus, (Itäinen puistotie 1), PL 118, Helsinki Pykälät Hakemusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen 14 päivää Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ai noastaan laa tija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Oikeuden käyntimaksu Lisätietoja Oikeudenkäyntimaksun suorittamisesta hallinto-oikeudelle säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Täytäntöönpano: työryhmä

Täytäntöönpano: työryhmä Kunnanhallitus 21 01.02.2017 Kunnanhallitus 68 15.03.2017 Kunnanhallitus 115 10.05.2017 Kunnanvaltuusto 29 22.05.2017 HALLINTOSÄÄNTÖ 1.6.2017 ALKAEN KHALL 21 Valmistelija: kunnanjohtaja Jouni Martikainen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

KUNTALAIN 43 MUKAINEN ALOITE KUNNANJOHTAJAN IRTISANOMISEKSI TAI SIIRTÄMISEKSI MUIHIN TEHTÄVIIN

KUNTALAIN 43 MUKAINEN ALOITE KUNNANJOHTAJAN IRTISANOMISEKSI TAI SIIRTÄMISEKSI MUIHIN TEHTÄVIIN Kunnanhallitus 146 30.06.2015 Kunnanvaltuusto 31 20.08.2015 KUNTALAIN 43 MUKAINEN ALOITE KUNNANJOHTAJAN IRTISANOMISEKSI TAI SIIRTÄMISEKSI MUIHIN TEHTÄVIIN KHALL 146 Valmistelija: kunnanhallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 57

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 57 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 57 Perusturvalautakunta 09.04.2014 AIKA 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 35 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 60 36 SOPIMUS TYÖPAJATOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 18 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 18 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 30 Henkilöstöjaosto 09.08.2017 AIKA 16:30-16:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN 32 TOTEAMINEN 19 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2016 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 30.3.2016 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 84

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 119

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 119 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 119 Tekninen lautakunta 23.09.2014 AIKA 17:00-17:48 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 73 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 121 74 TALOUDEN TOTEUTUMA

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2017 Kokousaika 26.4.2017 klo 12 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 5/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 4 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 13:00-17.47 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 31 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3 27.01.2015 Kunnanhallitus 36 04.02.2015 Kunnanvaltuusto 5 04.03.2015 Kunnanhallitus 121 08.06.2015 VAHIJÄRVEN KOULU

Tekninen lautakunta 3 27.01.2015 Kunnanhallitus 36 04.02.2015 Kunnanvaltuusto 5 04.03.2015 Kunnanhallitus 121 08.06.2015 VAHIJÄRVEN KOULU Tekninen lautakunta 3 27.01.2015 Kunnanhallitus 36 04.02.2015 Kunnanvaltuusto 5 04.03.2015 Kunnanhallitus 121 08.06.2015 VAHIJÄRVEN KOULU TEKLTK 3 Valmistelija: vs. tekninen johtaja Antti Kailio Askolan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vammaisneuvosto 09.02.2015 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA PELLON KUNTA 3/2017 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 09.05.2017 klo 17:00-17:50 Paikka Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 19 Arviointikertomuksen käsittely

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Vammaisneuvosto 16.05.2016 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Mäntyrinne Palvelukeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 8 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 15 Vammaisneuvosto 04.09.2017 AIKA 17:00-18:15 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 18 Vanhusneuvosto 13.09.2017 AIKA 14:00-15:45 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA KAUDELLE 2017-2021

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2010 Kokousaika 16.2.2009 klo 9 14.30 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot