MUSEOTILASTO Finnish Museum Statistics

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUSEOTILASTO 2013. Finnish Museum Statistics"

Transkriptio

1 MUSEOTILASTO 2013 Finnish Museum Statistics

2 MUSEOTILASTO 2013 Finnish Museum Statistics Museotilasto / Finnish Museum Statistics 2013 Toimitus / Edited by Annimari Laakkonen, Eija Liukkonen, Pia Lonardi ja Anu Niemelä Taitto / Layout by Antero Airos Painotyö / Printed at Erweko Oy ISSN-L / ISSN (Painettu) ISSN (Verkkojulkaisu) Museovirasto / National Board of Antiquities 2014

3 Sisällys Lukijalle Suomen museot Museotilaston laatiminen...4 Ammatillisesti hoidettujen museoiden lukumäärä...4 Museokohteiden lukumäärä...5 Museoiden omistus Museotoiminnan rahoitus....7 Valtion rahoitusosuus Kuntien rahoitusosuus....7 Museoiden omatoiminen tuotto...7 Muu rahoitus....9 Valtionosuuden piirissä olevat museot Museotoiminnan menot Museoiden henkilöstöresurssit...12 Todelliset henkilötyövuodet ja museoammatillisuus...12 Vapaaehtoistyö museoissa...13 Muu työpanos Museokäynnit...15 Museokäynnit maakunnittain...16 Museokäynnit museoryhmittäin...17 Päiväkoti-, koululais- ja opiskelijaryhmien käynnit Ulkomaalaisten käynnit...18 Asiantuntijapalvelukäynnit, käynnit ja verkkosivuilla vierailut...18 Avoinna olo Sisäänpääsy Opastukset, työpajat ja tapahtumat...20 Näyttelyopastukset Työpajat...20 Muut tapahtumat Kokoelmat...21 Kokoelmahankintamenot Kokoelmien laajuus Näyttelyt...22 Vaihtuvat näyttelyt...22 Muut näyttelyt...23 Näyttelytoiminnan menot Julkaisut...24 Tilastotaulukot...25 Summary: Museum Statistics 2013 Finland...49 Kuviot / Figures 1 Museoiden osuus museoryhmittäin 2013 / Share of museums by museum group Museokohteiden osuus museotyypeittäin 2013 / Share of museum units by museum type Museoiden omistussuhteet 2013 / Museum ownership Museoiden rahoitus 2013 / Museum funding Museoiden rahoitus / Museum funding Museoiden menot 2013 / Museum expenditure Museoiden menot / Museum expenditure Todellisten henkilötyövuosien jakaantuminen vuosina / Museum staffing in person-years Vapaaehtoistoimintaa tarjoavien museoiden lukumäärä / Number of museums providing volunteering opportunities Vapaaehtoistyöntekijöiden työpanos tunteina / Hours of volunteer work done in museums Museokäynnit / Museum visits Käyntimäärät maakunnittain 2013 / Museum visits by region Käyntimäärät maakunnittain 2013 / 100 asukasta / Museum visits by region 2013 / 100 residents Museokäynnit museoryhmittäin 2013 / Museum visits per museum group Museon pääyksikön avoinna olo 2013 / Museum opening times Museoiden uudet näyttelyt vuosina / Number of new exhibitions in museums Museoiden julkaisut 2013 / Museum publications

4 Lukijalle Vuosittain julkaistava Museotilasto perustuu museoiden toiminnastaan keräämään tietoon. Museotilaston tarkoituksena on antaa kokonaiskuva monimuotoisen museoalan resursseista, henkilöstöstä ja toiminnasta. Tavoitteena on ajassa elävä Museotilasto, joka samalla säilyttää jatkuvuuden ja vertailtavuuden. Toimialakohtaista vuosittaista tietoa on tärkeää tarkastella pidemmällä aikavälillä, ja suhteuttaa sitä muihin alan toimintaa kuvaaviin lukuihin. Parhaimmillaan määrällinen tieto tarjoaa eväitä sekä yksittäisen museon että laajemmin koko alan toiminnan analyysiin ja tulevaisuuden suuntaviivojen määrittelyyn. Museotilasto on tarkoitettu hyödynnettäväksi, täydennettäväksi ja työstettäväksi, ja omalta osaltaan se antaa välineitä museoalan toiminnan merkittävyyden osoittamiseen. Vuoden 2013 Museotilastoa muokattiin heijastamaan paremmin museotoiminnan oksia ja käyttäjien tarpeita. Uudistuksen yhteydessä kysymysten ohjeita tarkennettiin ja muokattiin, uusia kysymyksiä lisättiin ja joistakin kysymyksistä luovuttiin. Koemme arvokkaana, että museoihin liittyvää tilastotietoa saadaan kerättyä ja julkaistua vuosittain kiitos siitä kuuluu vastaajille! Kiitämme myös kaikista tilastokyselyyn liittyvistä keskusteluista ja palautteesta, joista on ollut suuri apu kyselyn kehittämisessä. Tilastotiimi, Annimari Laakkonen, Eija Liukkonen, Pia Lonardi, Anu Niemelä MUSEOTILASTO

5 1. Suomen museot 2013 Museotilaston laatiminen Museovirasto vastaa Suomen museokentän vuosittaisesta tilastoinnista. Museotilasto laaditaan museoita ja niiden sidosryhmiä varten sekä viranomaiskäyttöön. Tilastotietoa hyödynnetään muun muassa Tilastokeskuksen toimittamassa Kulttuuritilastossa 1 sekä kansainvälisesti erityisesti EGMUS -työryhmän 2 julkaisuissa ja verkkosovelluksessa. Museotilasto kattaa maan päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetut museot, jotka ovat valtion, kuntien, säätiöiden ja yhdistysten ylläpitämiä. 3 Ammatillisten museoiden lisäksi Suomessa on noin 1000 yhdistysten, säätiöiden, kuntien, yritysten ja yksityishenkilöiden ylläpitämää paikallismuseokohdetta ja kokoelmaa. Paikallismuseoita ylläpidetään pääosin sivutoimisesti ja vapaaehtoisvoimin. Museovirasto kokoaa tilastotietoa paikallismuseotoiminnasta viiden vuoden välein toteutettavalla erilliskyselyllä. Vuosittaiseen Museotilastoon pyritään saamaan mukaan kaikki yli kalenterivuoden päätoimisina ja ammatillisina toimineet museot. Vuoden 2013 tilastokyselyyn pyydettiin verkkosovelluksella vastaus 154 museolta, ja vastaus saatiin yhtä lukuun ottamatta kaikilta eli vastausprosentti oli lähes 100. Vastaukset käsiteltiin vertaamalla vastausvuoden ja sitä edeltävän vuoden tietoja keskenään. Mikäli os edelliseen vuoteen oli huomattava tai luku museon kokoon nähden huomattavan suuri tai pieni, museoita pyydettiin tarkistamaan luvut. Museotilaston tavoitteena on antaa mahdollisimman luotettava yleiskuva maamme ammatillisesta museotoiminnasta. Vastauksissa on osittain puutteita ja erilaisia tulkintoja, mutta kokonaislukujen ja keskiarvojen kannalta tai tietoja museoryhmittäin käsiteltäessä niillä ei ole ratkaisevaa merkitystä. Tämä tilastojulkaisu on toimitettu tiivistelmä kyselyllä kerätyistä tiedoista. 1 Tilastokeskus, Tilastot aiheittain: Kulttuuri: European Group on Museum Statistics. Lisätietoa ks Ahvenanmaan itsehallintoalueen museot eivät kuulu tämän tilastoinnin piiriin. Valtion museoiden ryhmään on laskettu myös yliopistojen ylläpitämät museot. Ammatillisesti hoidettujen museoiden lukumäärä Vuotta 2013 koskeva tilastokysely kattaa Suomen 154 ammatillisesti hoidettua museota. Niistä valtionosuuden piirissä olevia museoita oli 123 ja valtionosuuden ulkopuolella olevia museoita 31. Valtionosuutta saavista 123 museosta 54 kuuluu korotetun valtionosuuden piiriin: 22 maakuntamuseota, 16 aluetaidemuseota ja 16 valtakunnallista erikoismuseota. Korotettu valtionosuus perustuu museoasetuksessa määriteltyihin alueellisiin tai valtakunnallisiin erityistehtäviin. Maakunta- ja aluetaidemuseot edistävät ja ohjaavat kulttuurihistoriallisten museoiden ja taidemuseoiden toimintaa ja kehittävät museoyhteistyötä omalla alueellaan. Valtakunnallisten erikoismuseoiden tehtävänä on edistää ja ohjata museotoimintaa omalla erikoisalallaan. Muita valtionosuutta saavia, ammatillisesti hoidettuja museoita on 69. Valtionosuuden ulkopuolella olevista museoista viisi on valtion museoita. Niistä valtakunnallisia museoita ovat Suomen kansallismuseo, Valtion taidemuseo (vuoden 2014 alusta Suomen Kansallisgalleria) ja Luonnontieteellinen keskusmuseo. Valtion museoiden kanssa samassa ryhmässä käsitellään myös Suomen viittä yliopistollista museota. Muita kunnallisia ja yksityisiä museoita, jotka eivät ole valtionosuuden piirissä, on 21 (kuvio 1). Museotilastossa ammatillisten museoiden ryhmittely on esitetty seuraavalla sivulla. Vaikka ammatillisesti hoidettujen museoiden lukumäärä on pysynyt samana kuin vuonna 2012, on vastaajajoukossa tapahtunut pieniä oksia. Sallan sota- ja jälleenrakennusajanmuseo on ensimmäistä kertaa mukana tilastossa. Keravan taidemuseo ja Keravan museo yhdistyivät vuoden 2013 alussa yhdeksi museoksi, Keravan Taide- ja museokeskus Sinkaksi. Uutena museona mukana on myös Museo Militaria, joka aloitti toimintansa vuoden 2013 alusta alkaen Suomen Tykistömuseon, Pioneerimuseon ja Viestimuseon yhdistyessä. Tämän lisäksi vuoden 2013 aikana museokentässä on tapahtunut oksia, jotka eivät suoraan vaikuta museotilastointiin. Esimerkiksi Oulun museo- ja tiedekeskuksen uusi hallintomalli yhdisti Pohjois-Pohjanmaan museon, Oulun taidemuseon ja Tiedekeskus Tietomaan. Maakuntamuseona toimiva Pohjois-Pohjanmaan museo ja aluetaidemuseona toimiva Oulun taidemuseo ovat kuitenkin tilastossa edelleen omina museoyksiköinään, sillä ne saavat alueelliseen toimintaansa korotettua valtionosuutta. 4 MUSEOTILASTO 2013 SUOMEN MUSEOT 2013

6 Ammatillisesti hoidetut museot (154) Valtionosuuden piirissä olevat kunnalliset ja yksityiset museot (123) Korotettua valtionosuutta saavat museot (54) Maakuntamuseot (22) Aluetaidemuseot (16) Valtakunnalliset erikoismuseot (16) Muut valtionosuutta saavat museot (69) Muut päätoimisesti hoidetut museot (31) Valtion museot ja yliopistolliset museot (10) Valtion museot (5) Valtakunnalliset museot (3) Muut valtion museot (2) Yliopistolliset museot (5) Muut museot (kunnalliset ja yksityiset museot valtionosuuden ulkopuolella) (21) Museokohteiden lukumäärä Suomen 154 ammatillista museota ylläpitävät 322 säännöllisesti avoinna olevaa museokohdetta. Museokohteiden kokonaislukumäärään on otettu mukaan myös ne kohteet, jotka poikkeuksellisesti esimerkiksi korjausten vuoksi eivät ole olleet säännöllisesti avoinna kyseisenä vuonna. Tilauksesta avoinna olevia kohteita ei ole tilastossa mukana. Keskimäärin yhdellä museolla oli kaksi museokohdetta. Yhden museokohteen museoita oli 75. Lukumääräisesti eniten museokohteita oli Suomen kansallismuseolla (12). Museokohteista 157 (48,8 %) oli kulttuurihistoriallisia museoita, taidemuseoita 58 (18,0 %), erikoismuseoita 86 (26,7 %) ja luonnontieteellisiä museoita 12 (3,7 %). Kohteista 9 (2,8 %) kuului yhdistelmämuseoihin (kuvio 2). Kuvio / Figure 1 Museoiden osuus museoryhmittäin 2013 Share of museums by museum group ,3 % Maakuntamuseot Provincial museums Aluetaidemuseot Regional art museums 10,4 % 13,6 % 4,5 % 1,9 % Muut museot Other museums Muut valtion museot ja yliopistolliset museot Other state museums Valtakunnalliset museot National museums Valtakunnalliset erikoismuseot 10,4 % National specialized museums Muut vos-museot 44,8 % Other PSA-museums SUOMEN MUSEOT 2013 MUSEOTILASTO

7 Museoiden omistus Vuonna 2013 museoiden kokonaismäärästä yli puolet oli omistuspohjaltaan kunnallisia. Näiden lukumäärä oli 83 (53,9 %). Valtion omistamia museoita oli 10 (6,5 %) mukaan lukien yliopistolliset museot. Säätiöiden ja yhdistysten ylläpitämiä museoita oli 60 (39,0 %). Muu omistus -ryhmään kuuluu yrityksen ylläpitämä Verlan tehdasmuseo (0,6 %). 4 Museokohteista 208 oli kunnallisten museoiden hoidossa. Näiden osuus 322 kohteen kokonaismäärästä oli 64,6 %. Valtion museoiden ja yliopistollisten museoiden osuus museokohteista oli 28 (8,7 %). Säätiöiden ja yhdistysten museoiden museokohteita oli 85 (26,4 %) ja muussa omistuksessa olevia yksi (0,3 %) kohde (kuvio 3). 4 Aikaisemmin samaan ryhmään kuuluneet Postimuseo ja Suomen ortodoksinen kirkkomuseo siirtyivät vuonna 2013 säätiöiden omistukseen. Kuvio / Figure 2 Museokohteiden osuus museotyypeittäin 2013 Share of museum units by museum type ,8 % Yhdistelmämuseot Combination museums Kulttuurihistorialliset museot Cultural history museums 48,8 % 3,7 % Luonnontieteelliset museot Museums of natural history 26,7 % Erikoismuseot Specialized museums 18,0 % Taidemuseot Art museums Kuvio / Figure 3 Museoiden omistussuhteet 2013 Museum ownership Valtio State Kunta Municipal Yksityinen Private 1 1 Muu Other Museot Museums Museot museokohteittain Museum units 6 MUSEOTILASTO 2013 SUOMEN MUSEOT 2013

8 2. Museotoiminnan rahoitus Ammatillisten museoiden museotoiminnan kokonaisrahoitus vuonna 2013 oli 219,1 miljoonaa euroa 5, mikä on lähes sama kuin edellisenä vuonna ( euroa vähemmän kuin vuonna 2012). Museotoimen rahoitus perustuu pääosin julkiseen rahoitukseen. Valtion rahoitusosuus Valtion rahoitusosuus muodostuu valtion museoiden nettomenoista sekä museoiden valtionosuuksista ja -avustuksista. Valtio rahoitti museotoimintaa noin 90,3 miljoonalla eurolla. Tämä oli 41,2 % museoiden kokonaisrahoituksesta. Vuonna 2013 valtion rahoitusosuus laski noin 2,5 miljoonaa euroa eli 2,7 % vuoteen 2012 verrattuna. Museoiden toimintaansa saamat valtionavut olivat 47,9 miljoonaa euroa. Valtionapuihin on sisällytetty myös työllisyystuet, joita museot saivat yli 1,1 miljoonaa euroa. Tästä oli kunnallisten museoiden osuus noin euroa, valtion museoiden osuus noin euroa ja yksityisten museoiden osuus euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston lisäksi myös liikenne- ja viestintäministeriö myöntää har- 5 Turun yliopiston eläinmuseon menoja ja tuloja koskevat tiedot ovat vuodelta 2012 ja Verlan tehdasmuseon menoja koskevat tiedot ovat vuodelta Museotoiminnan kokonaisrahoitus oli 219,1 miljoonaa euroa. kinnanvaraisia avustuksia oman sektorinsa museoiden tukemiseen. Puolustusvoimat myöntää kiinteistötukea sotahistoriallisten museoiden ylläpitäjille. Valtion virastot ja laitokset voivat myöntää avustusta museotoimintaan myös museota ylläpitävän säätiön perustajajäsenenä. Kuntien rahoitusosuus Kuntarahoituksen osuus vuonna 2013 oli noin 77,7 miljoonaa euroa, mikä oli 35,5 % museoiden kokonaisrahoituksesta. Kuntien rahoitusosuus nousi edellisestä vuodesta 3,5 %, noin 2,6 miljoonaa euroa. Kuntien rahoitusosuus on laskettu vähentämällä kunnallisten museoiden kokonaismenoista valtionavut, avustukset sekä omatoiminen tuotto. Kuntien rahoitusosuuteen sisältyvät lisäksi niiden myöntämät avustukset yksityisille, museotilastoinnin piiriin kuuluville museoille. Museoiden omatoiminen tuotto Museoiden omatoiminen tuotto vuonna 2013 oli 32,0 miljoonaa euroa, mikä muodosti 14,6 % (15,2 % vuonna 2012) kokonaisrahoituksesta. Euromääräinen lasku edellisvuoteen oli noin 1,3 miljoonaa euroa (laskua 4 % edellisestä vuodesta). Omatoimisesta tuotosta pääsymaksujen osuus oli suurin ja nousi edellisvuodesta 41,4 prosenttiin (39,5 % vuonna 2012). Palvelu- ja myyntitulojen osuus oma- Kuvio / Figure 4 Museoiden rahoitus 2013 Museum funding ,0 % Muut avustukset Other assistance Valtio State 41,2 % 5,7 % Säätiöt ja yhdistykset Foundations and associations 14,6 % Omatoiminen Self-financed 35,5 % Kunta Municipal MUSEOTOIMINNAN RAHOITUS MUSEOTILASTO

9 toimisesta tuotosta vuonna 2013 oli 35,4 % ja muiden tulojen osuus 19,7 %. Kysymysten jaottelua on edellisvuoteen nähden ettu, minkä vuoksi lukuja ei voi suoraan verrata keskenään. 6 Valtionosuuden piiriin kuuluvilla museoilla omatoimisen tuoton osuus kokonaisrahoituksesta oli 13,5 % (15 % vuonna 2012). Valtionosuuden ulkopuolisilla yksityisillä ja kunnallisilla museoilla se oli 15,6 % (8,2 % vuonna 2012) ja valtion museoilla 17,9 % (16,9 % vuonna 2012). 6 Vuoden 2012 kysymykset jakautuivat Myyntituloihin sekä Palvelu- ja muihin tuloihin. Vuoden 2013 kysymykset jakautuivat Palvelu- ja myyntituloihin sekä Muihin tuloihin. Vuonna 2013 valtio rahoitti ammatillista museotoimintaa 90,3 miljoonalla eurolla, kuntarahoituksen osuus oli 77,7 miljoonaa ja museoiden omatoiminen tuotto 32,0 miljoonaa euroa. Muun rahoituksen osuus oli 19,1 miljoonaa euroa. Kuvio / Figure 5 Museoiden rahoitus Museum funding M , 2012, 2013, Valtio State Kunta Municipal Omatoiminen Self-financed Säätiöt ja yhdistykset Foundations and associations Muut avustukset Other assistance MUSEOTILASTO 2013 MUSEOTOIMINNAN RAHOITUS

10 Muu rahoitus Muun rahoituksen osuus museoiden kokonaisrahoituksesta oli 8,7 %, noin 19,1 miljoonaa euroa. Tästä 34,3 % koostui muista avustuksista, joihin sisältyivät kuin valtiolta tai kunnalta saadut toimintaja hankeavustukset sekä EU-tuet ja -avustukset. 7 Avustusten lisäksi muu rahoitus sisältää myös säätiöiden ja yhdistysten sekä muiden yksityisten tahojen museoilleen kohdentaman rahoituksen. Tämän osuus muusta rahoituksesta oli 65,7 %. Valtionosuuden piirissä olevat museot Valtionosuus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain museokohtaisesti vahvistamaan laskennallisten henkilötyövuosien 8 määrään. Näiden kokonaismäärä vuonna 2013 oli kuten edellisenäkin vuonna. 9 Valtion talousarviossa päätetään vuosittain henkilötyövuoden yksikköhinta. Vuonna 2013 henkilötyövuoden arvonlisäveroton yksikköhinta oli euroa ja arvonlisäverollinen yksikköhinta euroa. Kunnalliset museot ja arvonlisäverovelvolliset museot saavat valtionosuuden verottoman yksikköhinnan mukaan ja yksityiset museot, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia, saavat valtionosuuden arvolisäverollisen hinnan mukaan. Maakuntamuseot, aluetaidemuseot ja valtakunnalliset erikoismuseot saavat alueellisten ja valtakunnallisten tehtäviensä hoitoon korotettua valtionosuutta 47 % henkilötyövuoden yksikköhinnasta per henkilötyövuosi. Muut valtionosuutta saavat museot saavat 37 % henkilötyövuoden yksikköhinnasta per henkilötyövuosi. Museolain perusteella valtionosuutta sai 123 museota, joista 54 oli korotetun valtionosuuden piirissä. 10 Museoista 72 oli kunnallisia ja 51 yksityisiä. 11 Vuonna 2013 museot saivat valtionosuutta 36,7 miljoonaa euroa. Maakuntamuseoilla, aluetaidemuseoilla ja valtakunnallisilla erikoismuseoilla valtionosuus oli keskimäärin euroa ( vuonna 2012). Valtionosuuksien kokonaismäärästä näiden museoiden osuus oli 74,5 %. Muilla valtionosuusmuseoilla keskimääräinen valtionosuus oli euroa ( vuonna 2012). Valtionosuuden piirissä olevien museoiden kokonaisrahoituksesta valtionosuus ja valtion tuet kattoivat 29,9 % ja kuntien rahoitus 46,9 %. Museoiden omatoimisen tuoton osuus oli 13,5 % ja muun rahoituksen 9,7 % kokonaisrahoituksesta. Korotettua valtionosuutta saavilla museoilla valtionavut muodostivat 33,9 % rahoituksesta ja kunnallinen rahoitus 49,2 %. Omatoiminen tuotto kattoi 14,6 % ja muu rahoitus 2,3 %. Korotettua valtionosuutta saavilla museoilla julkinen rahoitus nousi hieman edelliseen vuoteen verrattuna: valtion rahoitus 0,3 % ja kunnallinen rahoitus 0,9 %. Sen sijaan laskua oli omatoimisessa tuotossa (-11,4 %) ja muussa rahoituksessa (-10,8 %). Muilla valtionosuutta saavilla museoilla valtion rahoitus kattoi 22,4 % ja kunnallinen rahoitus 42,7 % kokonaisrahoituksesta. Omatoimisen tuoton osuus oli tässä ryhmässä 11,5 % kokonaisrahoituksesta. Muun rahoituksen osuus oli selvästi korkeampi kuin korotettua valtionosuutta saavilla museoilla, 23,4 %. Valtionosuutta saavien museoiden saama julkinen rahoitus museokäyntiä kohden vuonna 2013 oli 18,8 euroa (20,3 vuonna 2012). Julkisesta rahoituksesta (valtion ja kuntien rahoituksen summa) on vähennetty museoiden kiinteistömenot, ja erotus on jaettu museoiden kokonaiskäyntimäärällä. 7 Vuonna 2013 Museotilasto-kyselyssä kuin valtiolta tai kunnalta saadut avustukset jaoteltiin Muihin toiminta-avustuksiin, Muihin hankeavustuksiin ja EU-tukiin ja -avustuksiin. Vuonna 2012 nämä jaoteltiin Muihin avustuksiin ja EU-tukiin ja -avustuksiin. 8 Opetushallitus, Rahoituksen määräytyminen: oph.fi/asiakkaat/rahoitus/rahjulk13/11_museot_teat- TERIT_ORKESTERIT.pdf Valtionosuussovellus Museot, teatterit ja orkesterit: Museoiden valtionosuudet, Opetus- ja kulttuuriministeriö avustukset/museoiden_valtionosuudet.html Opetus- ja kulttuuriministeriö ei hyväksynyt vuoden 2013 alusta uusia museoita valtionosuuden piiriin. MUSEOTOIMINNAN RAHOITUS MUSEOTILASTO

11 3. Museotoiminnan menot Vuonna 2013 ammatillisten museoiden kokonaismenot olivat 219,1 miljoonaa euroa. 12 Edellisvuoteen verrattuna kokonaismenot pysyivät lähes samana. Laskua oli vain euroa (-0,1 %). Museoiden menot vaihtelivat alle euron ja yli 20 miljoonan euron välillä. Keskimääräiset menot museota kohden olivat euroa. Keskimääräiset menot laskivat edelliseen vuoteen verrattuna euroa (-0,7 %). Korotettua valtionosuutta saavien museoiden kokonaismenot laskivat hieman, 1,6 %. Muiden valtionosuutta saavien museoiden osalta kokonaismenot kasvoivat 14,0 % edellisvuoteen verrattuna. Valtion museoiden ja yliopistollisten museoiden kokonaismenot laskivat 7,8 %. Valtionosuuden ulkopuolella olevien museoiden kokonaismenot laskivat 10,1 %. Ammatillisten museoiden menoista valtaosa (47,7 %) muodostui palkkausmenoista vuonna Museoiden menot Muutos % Korotettua valtionosuutta saavat museot ,6 Muut valtionosuutta saavat museot ,0 Valtion museot ja yliopistolliset museot ,8 Muut kunnalliset ja yksityiset museot ,1 Kaikki museot ,1 Museoiden keskimääräiset menot Muutos % Korotettua valtionosuutta saavat museot ,6 Muut valtionosuutta saavat museot ,0 Valtion museot ja yliopistolliset museot ,8 Muut kunnalliset ja yksityiset museot ,4 Kaikki museot ,7 Museoiden menoista valtaosa muodostui palkkaus- ja kiinteistökuluista. Palkkausmenojen osuus vuonna 2013 oli 47,7 % (48,1 % vuonna 2012). Museoiden yhteenlasketut palkkausmenot laskivat hieman edelliseen vuoteen verrattuna (-0,9 %). Kiinteistökulut, korot ja poistot mukaan lukien, muodostivat 32,3 % (30,5 % vuonna 2012) kaikista menoista. Kiinteistömenojen nousu oli 5,8 % (vuonna 2012 nousua 9,9 %). 12 Turun yliopiston eläinmuseon menoja ja tuloja koskevat tiedot ovat vuodelta 2012 ja Verlan tehdasmuseon menoja koskevat tiedot ovat vuodelta Muiden menojen osuus oli 18,7 % (laskua edelliseen vuoteen verrattuna -7,3 %). Muut menot koostuvat vuoden 2013 kyselyssä Näyttelytoiminnan menoista, Markkinointi- ja viestintämenoista sekä Muista menoista. 13 Kokoelmien kartuttamiseen ostoilla käytettiin 2,8 miljoonaa euroa, mikä oli 1,3 % kokonaismenoista. Tämä oli eli 4 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 13 Vuoden 2012 kyselyssä Muita menoja ei jaoteltu lainkaan, minkä vuoksi vuoden 2012 ja 2013 lukuja vertailtaessa tulee tarkasteluun ottaa kohdat Muut menot (2012) ja Muut menot (2013). 10 MUSEOTILASTO 2013 MUSEOTOIMINNAN MENOT

12 Kuvio / Figure 6 Museoiden menot 2013 Museum expenditure ,7 % Muut menot Other items Palkkausmenot Salaries 47,7 % 1,3 % Kokoelmahankinnat Collection acquisitions 32,3 % Kiinteistömenot Premises Kuvio / Figure 7 Museoiden menot Museum expenditure M , 2012, 2013, Palkkausmenot Salaries Kiinteistömenot Premises Muut menot Other items Kokoelmahankinnat Collection acquisitions MUSEOTOIMINNAN MENOT MUSEOTILASTO

13 4. Museoiden henkilöstöresurssit Museotilastossa henkilöstöä tarkastellaan todellisina henkilötyövuosina 14, jotka jakaantuvat tilastossa vakinaisiin päätoimisiin, muihin päätoimisiin sekä osa-aikaisiin ja tuntityöntekijöihin. Lisäksi henkilöstön yhteydessä tarkastellaan muun muassa museoammatillisuutta ja vapaaehtoistyötä. Museotilastoon ilmoitettujen todellisten henkilötyövuosien määrä vuonna 2013 oli (2 749 vuonna 2012) 15, mikä on 40 henkilötyövuotta vähemmän kuin edellisenä vuonna (-1,4 %). Korotettua valtionosuutta saavilla museoilla vakinaisten päätoimisten työntekijöiden osuus todellisista henkilötyövuosista oli 71,4 % ja muilla valtionosuutta saavilla museoilla 70,2 %. Valtionosuuden ulkopuolella olevilla kunnallisilla ja yksityisillä museoilla vakinaisten päätoimisten työntekijöiden osuus oli 60,1 %. Valtion museoissa ja yliopistollisissa museoissa vakinaisten päätoimisten työntekijöiden osuus oli 78,3 %. Todelliset henkilötyövuodet ja museoammatillisuus Vuonna 2013 museoissa työskenteli henkilötyövuosina mitattuna noin vakinaista, päätoimista työntekijää 16 (1 947 vuonna 2012). Heidän osuutensa henkilötyövuosien kokonaismäärästä oli 72,3 % (70,8 % vuonna 2012). Museoryhmä Todelliset henkilötyövuodet Vakinaiset päätoimiset henkilötyövuosina Vakinaisten päätoimisten osuus todellisista henkilötyövuosista Korotettua valtionosuutta saavat ,4 % museot Muut valtionosuutta saavat museot ,2 % Valtion museot ja yliopistolliset ,3 % museot Muut kunnalliset ja yksityiset museot ,1 % Kaikki museot ,3 % Valtionosuutta saavissa museoissa oli henkilötyövuosina laskettuna vakinaista päätoimista työntekijää. Näistä 961 työskenteli korotettua valtionosuutta saavissa museoissa ja 460 muissa valtionosuutta saavissa museoissa. 14 Henkilötyövuodella tarkoitetaan kokopäivätyötä tekevän työntekijän koko vuoden työskentelyä. Osa-aikaiset ja määräaikaiset tai en osan vuotta työskennelleet huomioidaan suhteellisina osuuksina. Vuonna 2013 toteutetun uudistuksen seurauksena laskennalliset henkilötyövuodet, joita opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää valtionosuuden perusteena, on jätetty tilastokyselystä pois. Tarkastelussa keskitytään todellisiin henkilötyövuosiin. 15 Turun yliopiston eläinmuseon henkilöstötiedot (vakituiset, päätoimiset ja todelliset henkilötyövuodet) ovat vuodelta 2012 ja osa Valtion taidemuseon henkilöstötiedoista (vakituiset, päätoimiset) ovat vuodelta Työaika vähintään 30 tuntia viikossa. Kaikista vakinaisista, päätoimisista työntekijöistä työskenteli: 49,1 % korotettua valtionosuutta saavissa museoissa 23,5 % muissa valtionosuutta saavissa museoissa 24,5 % valtion museoissa sekä yliopistollisissa museoissa 2,9 % muissa kunnallisissa ja yksityisissä museoissa Kaikista vakinaisista päätoimisista työntekijöistä 1 078:lla (55,1 %) oli museoalan tai museon erikoisalan koulutus. Museoissa määräaikaisissa päätoimisissa työsuhteissa työskentelevien työpanos oli 488 henkilötyövuotta (n=128) 17 ja näistä museoammatillisten työpanos oli 143. Osa-aikaisten ja tuntityöntekijöiden 18 työpanos oli 262 (n=108) henkilötyövuotta. Lukuun sisältyvät myös ostopalveluina suoritetut työt. Keskimäärin ammatillisissa museoissa työskenteli 12,7 vakinaista päätoimista työntekijää, joista 7,2:lla oli museoalan koulutus. Museoryhmittäin tarkasteltuna keskiarvot olivat seuraavat: Museoryhmä Vakinaiset päätoimiset työntekijät keskimäärin (htv) Vakinaisista päätoimisista museoammatillisia työntekijöitä keskimäärin (htv) Korotettua valtionosuutta saavat museot 17,8 9,7 Muut valtionosuutta saavat museot 6,7 4,3 Valtion museot ja yliopistolliset museot 48,0 29,7 Muut kunnalliset ja yksityiset museot 2,7 2,2 Kaikki museot 12,7 7,2 Kuviossa 8 on tarkasteltu todellisten henkilötyövuosien jakaantumista vakinaisiin päätoimisiin, määräaikaisiin päätoimisiin sekä osa-aikaisiin ja tuntityöntekijöihin vuosina Kuviosta voidaan havaita osten olleen varsin pieniä. Suurin os näkyy vakinaisen päätoimisen henkilökunnan määrän kasvussa. 17 n = vastaajien määrä. 18 Työaika alle 30 tuntia viikossa. 12 MUSEOTILASTO 2013 MUSEOIDEN HENKILÖSTÖRESURSSIT

14 Kuvio / Figure 8 Todellisten henkilötyövuosien jakaantuminen vuosina Museum staffing in person-years yht yht yht yht yht Osa-aikaiset ja tuntityöntekijät Part-time staff Määräaikainen, päätoiminen henkilökunta Temporary full-time staff Vakinainen, päätoiminen henkilökunta Full-time staff Museotilastoon ilmoitettujen todellisten henkilötyövuosien määrä vuonna 2013 oli 2709, eli 40 vähemmän kuin vuonna Vakinaisia päätoimisia oli henkilötyövuosina mitattuna Vapaaehtoistyö museoissa Vuonna 2013 vapaaehtoistyöntekijöitä ilmoitettiin toimineen 57 museossa. Kuviosta 9 ilmenee, että vapaaehtoistoimintaa järjestävien museoiden määrä nousi vuonna Museoista 54 ilmoitti vapaaehtoistyöntekijöiden työpanoksen (47 vuonna 2012), joka yhteenlaskettuna oli tuntia ( vuonna 2012) eli 18,1 henkilötyövuotta. Museokohtaisesti työmäärät vaihtelivat 5 tunnista tuntiin vuodessa. Kahdeksassa museossa vapaaehtoisten työpanos oli tuntia tai enemmän. Näistä museoista yli puolet oli erikoismuseoita. Kuvio / Figure 9 Vapaaehtoistoimintaa tarjoavien museoiden lukumäärä Number of museums providing volunteering opportunities Kuvio / Figure 10 Vapaaehtoistyöntekijöiden työpanos tunteina Hours of volunteer work done in museums MUSEOIDEN HENKILÖSTÖRESURSSIT MUSEOTILASTO

15 Museot, joissa vapaaehtoisten työpanos oli vähintään tuntia vuoden 2013 aikana: Museon nimi Vapaaehtoisten työpanos tuntia vuodessa Suomen Ilmailumuseo Suomen Rautatiemuseo Panssarimuseo Sagalundin museo Miehikkälän museo Stundarsin museo Työväenmuseo Werstas Suomen Ilmatorjuntamuseo Uutena kysymyksenä vuoden 2013 tilastokyselyssä kysyttiin vapaaehtoistyöntekijöiden määrää. Luvun antoi 54 museota ja vapaaehtoisten yhteenlaskettu määrä oli Määrä vaihteli yhdestä vapaaehtoisesta 200 vapaaehtoiseen. Muu työpanos Uutena kysymyksenä vuoden 2013 Museotilastossa kysyttiin myös sellaisten työntekijöiden henkilötyövuosimäärää, joiden palkan maksaa muu kuin museo. Näihin lasketaan esimerkiksi työllistetyt ja kuntoutettavat, joiden palkat menevät esimerkiksi kunnan keskushallinnol- Vuonna 2013 vapaaehtoisten työpanoksen ilmoitti 54 museota. Yhteensä työtunteja kertyi eli 18,1 henkilötyövuotta. ta tai muulta toimijalta, mutta työpanos on kohdistettu museolle ja joiden palkkaus ei sisälly museon talousarvioon. Vuoden 2013 osalta henkilötyövuosimäärä oli 147 (n=69). Lisäksi kysyttiin ensimmäistä kertaa palkattoman työn määrää henkilötyövuosina mitattuna. Luku kattaa esimerkiksi oppilaitosten harjoittelijat, työelämään tutustujat, työkokeilussa olevat ja siviilipalvelusmiehet, mutta ei kuitenkaan vapaaehtoistyöntekijöitä. Vuonna 2013 palkattomia työntekijöitä työskenteli 79 museossa. Työpanos henkilötyövuosina oli MUSEOTILASTO 2013 MUSEOIDEN HENKILÖSTÖRESURSSIT

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore Cuporen verkkojulkaisuja 13 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Valtakunnalliset erikoismuseot

Valtakunnalliset erikoismuseot Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Valtakunnalliset erikoismuseot Selvitys erikoismuseojärjestelmän tilasta ja tulevaisuudesta Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

TAIDEMUSEOIDEN KOKOELMAPOLITIIKKA JA RESURSSIT

TAIDEMUSEOIDEN KOKOELMAPOLITIIKKA JA RESURSSIT TAIDEMUSEOIDEN KOKOELMAPOLITIIKKA JA RESURSSIT Valtion taidemuseo, Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, 2006 1 T A I D E M U S E O I D E N K O K O E L M A P O L I T I I K K A J A R E S U R S S I T TAIDEMUSEOIDEN

Lisätiedot

Museokävijä 2011. Eeva-Liisa Taivassalo Kimmo Levä. Suomen museoliitto ry 2012. Museokävijä 2011 1

Museokävijä 2011. Eeva-Liisa Taivassalo Kimmo Levä. Suomen museoliitto ry 2012. Museokävijä 2011 1 Museokävijä 2011 Eeva-Liisa Taivassalo Kimmo Levä Suomen museoliitto ry 2012 Museokävijä 2011 1 Sisällysluettelo 3 Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 Museokävijä Miksi museoissa käydään? ARS 11-näyttely ja Kiasman

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa Minna Ruusuvirta, Pasi Saukkonen, Johanna Selkee, Ditte Winqvist Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa Kulttuuritoiminnan kustannukset 23 kaupungissa vuonna 27 Kuva: Suomen Kuntaliitto Cupore ja Suomen

Lisätiedot

Lusto - Sarka -työryhmä Suomen metsämuseo Luston ja Suomen Maatalousmuseo Saran siirto maa- ja metsätalousministeriöltä opetusministeriölle

Lusto - Sarka -työryhmä Suomen metsämuseo Luston ja Suomen Maatalousmuseo Saran siirto maa- ja metsätalousministeriöltä opetusministeriölle Opetusministeriö Undervisningsministeriet Kulttuuri Lusto Sarka työryhmä Suomen metsämuseo Luston ja Suomen Maatalousmuseo Saran siirto maa ja metsätalousministeriöltä opetusministeriölle Opetusministeriön

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot kasvaneet maltillisesti Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ylittivät 7 miljardin

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2013 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoissa mittava vähennys vuonna 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat 6,8

Lisätiedot

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 MIKKO MANKA & MAARIT WALLENIUS MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTAMISKORKEAKOULU 2014 ISBN: 978-951-44-9458-1

Lisätiedot

cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu

cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu Raportti tiedonkeruun pilottihankkeen toteutuksesta, siitä saaduista kokemuksista ja toiminnan kehittämismahdollisuuksista Cupore Pasi Saukkonen

Lisätiedot

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO Museoiden taloudellinen vaikuttavuus 1 Hannu Piekkola Otto Suojanen Arttu Vainio Museoiden taloudellinen vaikuttavuus Vaasan yliopisto Levón-instituutti Vaasa

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Antti Rissanen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUT VUONNA 2010

LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUT VUONNA 2010 LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUT VUONNA 2010 Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto 2011 MINNA STENROOS LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUT VUONNA 2010 SISÄLTÖ Kyselyyn osallistuneet oppilaitokset

Lisätiedot

Esimerkki uudistuksen kannustavuudesta:

Esimerkki uudistuksen kannustavuudesta: Museoita, teattereita ja orkestereita kannustetaan panostamaan laadukkaaseen ja monipuoliseen toimintaan, joka on mahdollisimman laajan kävijäkunnan saatavilla ja saavutettavissa Esimerkki uudistuksen

Lisätiedot

Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006

Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006 Minna Ruusuvirta, Pasi Saukkonen, Johanna Selkee, Ditte Winqvist Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006 Raportti tiedonkeruun pilottihankkeen tuloksista Cupore ja Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2014 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013 Tutkimus- ja kehittämismenot laskevat etenkin yrityksissä Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS

KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS 1 7.4.2015 KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS Sisällysluettelo 1. Yleistä s. 2 2. Valtionosuus s. 2 3. Palvelujen järjestämistapa Lohjalla ja 16 muussa kaupungissa

Lisätiedot

Suomen museoliitto edustaa. Tulot. Suomen museoliiton teema vuodelle 2012 oli Positiivisesti. mukana museoiden arjessa.

Suomen museoliitto edustaa. Tulot. Suomen museoliiton teema vuodelle 2012 oli Positiivisesti. mukana museoiden arjessa. Vuosikertomus 2012 Edunvalvontapalvelut 3 Koulutus- ja kehittämispalvelut 5 Museo 2015 9 Viestintäpalvelut 9 Tukipalvelut 11 Jäsenet 14 Tilinpäätös 18 Suomen museoliitto kuvina 23 Muu varainhankinta 1%

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti

NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti Luovutus Opetus- ja kulttuuriministeriölle 21.3.2011 Kannen kuva JätkäJätkät, kuvaaja Maarit Kytöharju.

Lisätiedot

Suomi kulttuurimatkailun kohdemaana

Suomi kulttuurimatkailun kohdemaana Opetusministeriö Undervisningsministeriet OPETUSMINISTERIÖN POLITIIKKA-ANALYYSEJÄ 2009:4 Suomi kulttuurimatkailun kohdemaana Suomi osallistui vuonna 2008 ensimmäisen kerran kansainväliseen maamielikuvatutkimukseen.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamisohjelma ja Suomen käsityön museo

Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamisohjelma ja Suomen käsityön museo 26.3.2014 Suomen käsityön museon ylläpidosta luopumisen vaikutukset Jyväskylän kaupungin talouteen ja museotoimintaan Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaan 2014 liittyvä selvitys 1 Jyväskylän

Lisätiedot

Palautetta ekonomikoulutuksesta

Palautetta ekonomikoulutuksesta SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden maisterit... 9

Lisätiedot

TEM raportteja 20/2011

TEM raportteja 20/2011 TEM raportteja 20/2011 Julkinen tuki matkailuhankkeisiin Suomessa vuosina 2007-2010 Sini Pietiläinen Innovaatio-osasto 16.6.2011 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Nykytilanne Museoiden tilakulut ja %-osuus vuonna 2010

Nykytilanne Museoiden tilakulut ja %-osuus vuonna 2010 Jyväskylän museoverkkoselvitys Liite 1 Nykytilanne Museoiden tilakulut ja %-osuus vuonna 2010 Museo Tilat m2 Vuokrat /vuosi /m2 Menot vuonna 2010 Tulot vuonna 2010 Henkilöstökulut Toimintamenot Menot yht

Lisätiedot

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen Lokakuu 2013 Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010

TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010 TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010 JA KEHITYSTRENDI 2000 2010 Työterveyshuolto Suomessa vuonna 2010 ja kehitystrendi 2000 2010 Työterveyslaitos Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2012 1 Työterveyslaitos

Lisätiedot

MATKAILU- JA RAVITSEMISALA MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYS- SELVITYS POHJOIS-SAVOSSA 2013 RAPORTTI

MATKAILU- JA RAVITSEMISALA MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYS- SELVITYS POHJOIS-SAVOSSA 2013 RAPORTTI MATKAILU- JA RAVITSEMISALA MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYS- SELVITYS POHJOIS-SAVOSSA 2013 RAPORTTI KIRJOITTAJA Hilkka Lassila Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys Pohjois-Savossa 2013 Raportti Hilkka Lassila

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 117

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 117 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 117 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Antti Rissanen

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot