TAPRE-TODENTAMIS- MENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE TAPRE VERSIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAPRE-TODENTAMIS- MENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE TAPRE VERSIO 10.5.2013"

Transkriptio

1 -TODENTAMIS- MENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE VERSIO TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki

2 (29) -TUOTE: -TODENTAMISMENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT - OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE Kuka tekee: Kenelle ja mihin tarkoitettu: Käyttäjävaatimukset: Resurssitarve: Valmistelijat: Suunnittelijat Suunnittelijoille ohjeeksi energiatehokkuusvaatimusten määrittelyyn ja todentamiseen Urakoitsijoille/toimittajille tiedoksi, miten energiatehokkuus määritellään ja todennetaan Työmaa-aikataulusta ja -johdosta vastaaville tiedoksi todentamissuunnitelman ja sen valvonnan ohjaamiseen Suunnittelijan tulee tuntea Tapre-periaatteet ja oman suunnittelualansa suunnittelu- ja ohjelmistokäytännöt Urakoitsijan tulee tarjouksessaan varautua toimimaan Tapretodentamisperiaatteiden mukaisesti Suunnittelijan dokumentaation tulee vastata Tapre-vaatimuksia Urakoitsijan on oltava valmis noudattamaan Tapre-periaatteita Työmaanjohdon on tunnettava, miten Tapre-periaatteet tulee ottaa huomioon työmaan johtamisessa ja aikatauluttamisessa Ulla Kaipainen, Granlund Tampere Oy Erno Haapio, Granlund Tampere Oy Jarkko Piiroinen A-Insinöörit Suunnittelu Oy Teuvo Aro, AX-Suunnittelu Jyri Jyrkkäranta, AX-Suunnittelu Tero Tuomisto, AX-Suunnittelu Jarno Virolainen, AX-Suunnittelu

3 (29) SISÄLLYSLUETTELO 1 PERIAATTEET 4 2 LVI-TEKNIIKKA Ilma- ja nestevirtausmallit Putkistot Ilmastointi 15 3 SÄHKÖ VALAISTUS 25 4 RAKENNUSAUTOMAATIO 26 5 RAKENNUKSEN VAIPPA 28

4 (29) 1 PERIAATTEET Tavoitteellinen energiatehokkuus edellyttää, että suunnitteluvaiheessa määritellään laitteiden ja järjestelmien energiatehokkuusvaatimukset. Toinen vaatimus on, että kun energiatehokkuusvaatimukset on määritelty, tulee samalla määritellä, miten urakoitsijan toimituksen energiavaatimustenmukaisuus todennetaan. Vaatimukset eivät ole uusia. Tämä periaate koskee kaikkea hyvin tehtyä rakentamista. Asennusta/toimitusta verrataan sopimuksien ja suunnitelmien vaatimuksiin. Rakennukselle asetettujen energiatehokkuusvaatimusten todentaminen rakentamisen aikana on vaativampaa kuin monien muiden rakentamiselle asetettujen vaatimusten. Moni energiatehokkuuteen liittyvä vaatimus ei ole silmin todennettavissa vaan se vaatii laskentaa ja tarkkoja teknisiä määrittelyitä. Seuraavat Tapre-periaateet ohjaavat tehokkuusmäärittelyä ja määrittelyjen todentamista: 1. Suunnittelija määrittelee rakennushankkeen tavoitteiden mukaisesti rakenteen, laitteen tai järjestelmän energiatehokkuusvaatimuksen. 2. Tämän jälkeen suunnittelija määrittelee, missä rakennushankkeen vaiheessa ja miten energiatehokkuus todennetaan. 3. Energiatehokkuusvaatimus ja sen todentamisperiaatteet ovat osa urakoitsijalle toimitettavaa tarjouspyyntömateriaalia. 4. Urakoitsija tekee tarjouksen perustuen saamaansa materiaaliin ja tarjouksen tehdessään sitoutuu Tapre-periaatteisiin. 5. Valitun urakoitsijan toimitusta arvioidaan energia-asioiden suhteen Tapreperiaattein. 6. Jos tarjouspyyntöön/tarjoukseen/sopimukseen on liittynyt energiatehokkuustavoitteen saavuttamisen suhteen palkkio/sanktioperiaatteita, niiden kustannus/sopimusvaikutukset voidaan ratkaista Tapren todentamisperiaattein. Energiakulutukseen vaikuttavia laitteita ja rakenteita on rakennuksessa näkökulmasta ja rakennuksen koosta riippuen useita kymmeniä, satoja tai tuhansia. Suunnittelijan tehtävä on valita laitteiden ja rakenteiden energiatehokkuusvaatimus- ja todentamisnäkökulma tilanteen mukaan järkevästi. Tärkeää on pyrkiä viittaamaan alalla yleisesti käytössä oleviin standardeihin, määräyksiin ja mahdollisiin mitoitusohjelmiin sekä laskentakaavoihin. Esimerkiksi, jos asetetaan puhaltimen hyötysuhdevaatimus, mainitaan, miten/mihin perustuen hyötysuhteen laskenta tehdään. Järkevintä on tietenkin viitata standardeihin, joita laitevalmistajat yleisesti käyttävät. Tällöin ei mitään ylimääräistä työtä tarvita. Toinen ja usein parempi vaihtoehto hyötysuhteen sijaan on esittää laitteen ottama (sähkö)teho mitoituspisteessä. Se on käytössä olevasta laitteesta helppo mitata ja todentaa. Sopimusjuridiikan kannalta suunnittelijoiden tekemät energiatehokkuusvalinnat ja valintojen todentaminen ovat hyvin tärkeitä, koska ne ovat yhdessä energia- ja olosuhdesimuloinnin kanssa rakennushankkeen energiatehokkuudesta sopimisen perusta. Molemmat on tehtävä huolella. Esimerkiksi suunnittelijan on esitettävä pumpun energiatehokkuusvaatimus niin, että kyseisen vaatimuksen täyttäviä pumppuja markkinoilta löytyy.

5 (29) Tässä Tapre-dokumentissa käydään esimerkinomaisesti läpi eri tekniikka-alueiden todentamisperiaatteita. Suunnittelijan tulee soveltaa näitä periaatteita omaan dokumentaatioonsa. Esim. LVI-suunnittelun normaaliin dokumentaatioon kuuluu laiteluettelo, jossa laitevaatimukset on määritelty laitteiden valintaa varten: puhaltimien osalta ainakin puhaltimen tyyppi sekä ilmavirta- ja paineenkorotustarve. Tähän tulee vielä lisätä tieto sähkön tarpeesta mitoitustilanteessa ja/tai muissa käytön kannalta oleellisissa toimintapisteissä. Asia voidaan esittää kokonaishyötysuhteena (puhallin, voimansiirto ja sähkömoottori) tai suoraan puhallinmoottorin ottamana sähkötehona. Ilmanvaihtolaitoksen osalta määräysten edellyttämä SFP-luku toimii tietenkin myös hyvänä tehokkuusvaatimuksen tunnuslukuna. Urakoitsijan puhallinvalintaa verrataan muiden vaatimusten tavoin myös sähkölle asetettuun tehovaatimukseen. Esimerkkejä on ilmastoinnista, putkivarusteista, valaistuksesta, rakennusautomaatiosta ja rakennuksen vaipasta. Näiden laite- ja konevalintojen todentamisen ohessa on käytössä myös mitoitusohjelmistoja, joita hyödynnetään todentamisessa. Myös niistä annetaan esimerkkejä. (Teuvo Aro) 2 LVI-TEKNIIKKA Tapren yleisten periaatteiden mukaisesti LVI-teknisten koneiden, laitteiden ja komponenttien energiatehokkuusvaatimukset tulee suunnitelmissa määritellä ja samalla määritellä se, miten vaatimukset urakoitsijan/laitetoimittajan toimituksessa todennetaan. Yleisperiaate on se, että pyritään käyttämään todentamisessa yleisesti käytössä olevia standardeja, määräyksiä ja laskentatapoja. Ero tulee tehdä todentamismenetelmille, joita käytetään kone-, laite- ja järjestelmäehdotusten todentamiseen ja joita käytetään asennusten todentamiseen. Ensisijaisesti todentamiseen tulee pyrkiä jo ehdotusvaiheessa, koska silloin se on helpointa ja mahdolliset poikkeavuudet voidaan sovitella. Lisäksi asennetun järjestelmän todentaminen voi monissa tapauksissa edellyttää kalliita ja aikaa vieviä mittauksia. Seuraavassa on annettu todentamisesimerkkejä ilma- ja putkipuolesta. Toisen ryhmän todentamismenettelyistä muodostavat suunnittelussa käytettävät ilma- ja nestevirtausmallit, joita Tapre-mallissa hyödynnetään todentamiseen myös rakennusvastaanottovaiheen aikana. Käsitellään näitä kuitenkin ensin. 2.1 Ilma- ja nestevirtausmallit Erikoissuunnittelijoilla on käytössään useita eri ohjelmistoja, joita voidaan tarvittaessa käyttää myös energiatehokkuuden arviointiin. Nämä suunnittelijoiden joka tapauksessa käyttämät ohjelmat ovat osa Tapre-todentamisperiaatteita samalla lailla kuin energia- ja olosuhdesimulointiohjelmat - ks. Tapre-dokumentti: Energiatehokkuussuunnittelu, energia- ja olosuhdelaskenta suunnittelutoimeksiannossa. Koska suunnittelijat käyttävät ohjelmia laitteiden ja järjestelmien mitoitukseen ja valintaan joka tapauksessa, niiden tuottama aineisto syntyy lähes ilmaiseksi. Samoin kuin energia- ja olosuhdesimulointiohjelmien, myös näiden suunnitteluohjelmistojen laskentamallit, lähtötiedot tulee jäädyttää urakkalaskentavaiheen tai

6 (29) viimeistään sopimusvaiheen tilanteeseen, koska niitä tullaan käyttämään urakoitsijoiden toimitusten sopimuksen mukaisuuden arviointiin. Periaate on, että sopimuksen mukainen tilanne toimii vertailukohtana arvioitaessa urakoitsijoiden toimituksen energiatehokkuutta ja toisaalta arvioitaessa mahdollisten rakentamisen aikaisten muutosten energiatehokkuusvaikutuksia. Periaatteessa ohjelmat ovat samassa asemassa kuin muutkin suunnitteludokumentit, joiden mukaan laitteet ja materiaalit hankitaan ja asennukset tehdään. Ohjelmistot tuottavat aineistoa myös energia- ja olosuhdesimulointeja varten. Monipuolisesti käytettynä ne ovat oleellinen osa Tapre-dokumentaatiota. Jos ohjelmistoja ei suunnittelussa käytetä, vaan käytetään manuaalista laskentaa, on laskennassa käytetyt tiedot selkeästi dokumentoitava (esim. Excel-tiedostona) ja samoin jäädytettävä. Käytetään sitten ohjelmistoja tai manuaalista laskentaa, niiden käyttöä rakentamisen aikaiseen todentamiseen tulee harkita hankekohtaisesti. Jos rakentamisen aikana muutokset näyttävät energiamielessä vähäisiltä ja urakoitsija toimii suunnitelmien mukaan, ei ohjelmia tarvitse käyttää. As built -versio ohjelmista kannattaa arkistoida muun as built-aineiston tavoin. Niille on käyttöä, kun muutoksia myöhemmin tehdään. Jotta tämä on mahdollista, tulee käytöstä/arkistoinnista sopia suunnittelijan kanssa. LVI-suunnittelija laatii mitoittaessaan putkistoja ja kanavistoja näille painehäviölaskennat. Useimmissa suunnittelutoimistoissa mitoitukseen käytetään mallipohjaista 3D-suunnitteluohjelmistoa, kuten MagiCAD, HP&V tai CADS Planner Hepac. Näiden ohjelmistojen suunnittelukäyttö mahdollistaa myös mallin jatkokäytön tilanteissa, joissa putkistoihin ja kanavistoihin joudutaan tekemään reittimuutoksia tai toimilaitteet muuttuvat alkuperäisestä. Tällöin mallin avulla voidaan vertailla eri reitityksien aiheuttamia painehäviöitä. Tietomallipohjaisessa suunnittelussa järjestelmät mallinnetaan aina toimivina, virtausteknisesti ehjinä kokonaisuuksina. Korjausrakentamiskohteissa on huomioitava, että olemassa olevan ja kohteeseen jäävän verkoston osan mallintamisesta on suunnittelusopimuksessa sovittava erikseen. 2.2 Putkistot Putkistoista on esitetty periaatteet, miten energiatehokkuusvaatimukset tulee esittää ja miten vaatimus todennetaan. Käytetty esitystapa on tarkoitettu asian havainnollistamiseen. Jokainen voi soveltaa sitä käytössään oleviin dokumentaatioperiaatteisiin.

7 (29) -tuote ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUKSET JA NIIDEN TODENTAMINEN Lämmitysverkosto PUMPUT ENERGIATALOUDELLISET VAATIMUKSET TODENTAMISMENETELMÄT: A) Toimituksen vastaavuus suhteessa suunnitelmaan. Ennen hankintaa tai urakoitsijan esittäessä suunnitelmasta poikkeavaa tuotevaihtoa. B) Todentaminen tarvittaessa asennuksen jälkeen Poikkeaman korjaava toimenpide Ylimääräisten energiakustannusten kompensointitapa Pumpun on tuotettava vaadittu virtaus ja nostokorkeus pumpun max. hyötysuhdealueella huomioiden koko laitteen, mukaan lukien sähkömoottori, hyötysuhde (perustelluista syistä voidaan sallia poikkeama, joka on <5 % kokonaishyötysuhteesta). Pumppu on asennettava putkistoon siten, että virtausvastukset (esim. supistusyhteiden tai käyrien aiheuttamat) eivät nouse liian suuriksi. Pumpun moottorin (> 0,75 kw) on oltava hyötysuhdeluokaltaan vähintään IE2 mukaisia. Ks. EuP-direktiivi 2009/125/EY Komission asetus (EY) N:o 640/2009 ja 641/2009 Taajuusmuuttajakäyttöiset pumput: Kun pumpun tuotto vaihtelee paljon, valitaan taajuusmuuttajakäyttöinen pumppu (esim. verkosto, jossa säätö tapahtuu 2-tieventtiileillä). Pumppu on valittava ko. taajuusmuuttajakäyttöön energiataloudellisesti sopivaksi. Urakoitsija osoittaa laitetoimittajan mitoituksen ja vaatimuksenmukaisuusselvityksen perusteella täyttämällä alla olevan taulukon, että pumppu toteuttaa vaaditun toimintapisteen ja hyötysuhteen. Toinen vaihtoehto on asettaa toimintapisteessä vaadittu max. pumpun moottorin ottama teho. Mikäli syystä tai toisesta on syytä epäillä toimituksen suunnitelmanmukaisuutta, laitevikaa tai asennuspoikkeamaa, pumpun nostokorkeus ja virtaama voidaan mitata ja verrata mitattua tulosta pumpun tuottokäyrään. Jos tuotossa on ongelmia, voidaan asennusta tarkastella tarkemmin ja tarvittaessa laskea pumpun putkistoon asentamisen aiheuttamat ylimääräiset painehäviöt. Virtaama voidaan mitata kertasäätöventtiilistä. Nostokorkeus voidaan mitata pumpun molemmille puolille asennetuista yhteistä. Paikallisia painemittareita ei tule käyttää nostokorkeuden todentamiseen. Pumpun asennuksen kertavastuksia voidaan arvioida kirjallisuudesta saatavien kertavastuskertoimien ja virtausmittauksella saadun virtausnopeuden perusteella. Neuvottelujen perusteella urakoitsija ehdottaa korjaavaa toimenpidettä. Mikäli poikkeaman korjaaminen katsotaan epätarkoituksenmukaiseksi, voidaan asennustavan aiheuttamat käytön aikaiset lisäkustannukset arvioida sopimukseen perustuvan todentamismenetelmän mukaan.

8 (29) LAITEKOHTAISET, ENERGIATALOUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET: POSITIO Suunniteltu Tarjottu Pumpun tyyppi Keskipakop. Pumpattava neste etyleeniglyk.30%-vesi seos Nostokorkeus kpa 200 Virtaama l/s 5,0 Kokonaishyötysuhde toim.pist. %(* 49 Taajuusmuuttajakäytössä % kokonaishyötysuhde 30Hz:n taajuudella (kun toim.pist. mit. 50Hz ) Laitetoim. mitoitus, ominaiskäyrä POSITIO Suunniteltu Tarjottu Pumpun tyyppi Pumpattava neste Nostokorkeus kpa Virtaama l/s Kokonaishyötysuhde toim.pist. % Taajuusmuuttajakäytössä % kokonaishyötysuhde 30Hz:n taajuudella (kun toim.pist. mit. 50Hz ) Laitetoim. mitoitus, ominaiskäyrä POSITIO Suunniteltu Tarjottu Pumpun tyyppi Pumpattava neste Nostokorkeus kpa Virtaama l/s Kokonaishyötysuhde toim.pist. % Taajuusmuuttajakäytössä % kokonaishyötysuhde 30Hz:n taajuudella (kun toim.pist. mit. 50Hz ) Laitetoim. mitoitus, ominaiskäyrä ) Hyötysuhdevaatimus voidaan korvata sähkömoottorin max. ottotehovaatimuksella MUUT LAITEKOHTAISET VAATIMUKSET: Tässä voidaan esittää esimerkiksi: asennustapa (putkessa, jalustalla), liitostapa putkeen (laipat, kierreliitos), sähkö (1-vaihe, 3-vaihe), Ks. työselitys, laiteluettelo, moottoriluettelo,

9 (29) -tuote ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUKSET JA NIIDEN TODENTAMINEN Lämmitysverkosto SUODATIN / LIANEROTIN (tai muu painehäviötä aiheuttava putkistovaruste) ENERGIATALOUDELLISET Puhtaan suodattimen tai lianerottimen kertavastusluvun VAATIMUKSET on oltava pienempi kuin 2,5 tai painehäviön mitoitusvirtaamalla alle 5,0 kpa. Lianerotin varustetaan painemittarilla ja paineenmittausyhteillä painehäviön toteamiseksi. LAITEKOHTAISET ENERGIATALOUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET: POSITIO Suunniteltu Tarjottu MUUT LAITEKOHTAISET VAATIMUKSET: Todentamismenetelmät: A) Toimituksen vastaavuus suhteessa suunnitelmaan. Ennen hankintaa tai urakoitsijan esittäessä suunnitelmasta poikkeavaa tuotevaihtoa. B) Todentaminen tarvittaessa asennuksen jälkeen Poikkeaman korjaava toimenpide Ylimääräisten energiakustannusten kompensointitapa Selventäviä lisätietoja Urakoitsija ilmoittaa hankkimansa suodattimen kertavastusluvun tai osoittaa painehäviön paine-erodiagrammin avulla. Säädetyn verkoston suodattimen tai lianerottimen painehäviö todetaan paikallisesta mittarista. Mikäli tämä tarkkuus ei riitä, käytetään erillistä paine-eromittaria. Neuvottelujen perusteella urakoitsija ehdottaa korjaavaa toimenpidettä. Käytön aikaiset lisäkustannukset arvioidaan sopimukseen perustuvan todentamismenetelmän mukaan. HUOM. TÄTÄ MENETELMÄÄ VOIDAAN KÄYTTÄÄ MYÖS MUILLE PUTKISTOVARUSTEILLE, JOILLE ON SUUN- NITELMISSA ILMOITETTU MAKSIMIKERTAVASTUS- LUKU TAI -PAINEHÄVIÖ.

10 (29) -tuote ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUKSET JA NIIDEN TODENTAMINEN Lämmitysverkosto LÄMMÖNSIIRTIMET ENERGIATALOUDELLISET VAATIMUKSET Lämmönsiirtimen on tuotettava vaadittu teho käytettävillä nesteillä ja mitoituslämpötiloilla. Siirtimen maksimipainehäviöt mitoitusvirtaamilla eivät saa ylittyä. Lämmönsiirtimet varustetaan paine-eron mittauksen mahdollistavilla yhteillä. LAITEKOHTAISET ENERGIATALOUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET: POSITIO Suunniteltu Tarjottu MUUT LAITEKOHTAISET VAATIMUKSET: Tässä voidaan esittää esimerkiksi: asennustapa (putkessa, jalustalla), liitostapa putkeen (laipat, kierreliitos), Ks. työselitys, laiteluettelo, Todentamismenetelmät: A) Toimituksen vastaavuus suhteessa suunnitelmaan. Ennen hankintaa tai urakoitsijan esittäessä suunnitelmasta poikkeavaa tuotevaihtoa. B) Todentaminen tarvittaessa asennuksen jälkeen Poikkeaman korjaava toimenpide Ylimääräisten energiakustannusten kompensointitapa Urakoitsija osoittaa lämmönsiirtimen tehon ja painehäviöt laitetoimittajan mitoituslaskelman ja vaatimuksenmukaisuusselvityksen perusteella. Valmiissa asennuksessa siirtimen teho voidaan likimääräisesti selvittää mittaamalla lämpötilat ja vesivirrat siirtimen toiselta puolelta ja laskemalla teho. Painehäviö voidaan selvittää paine-eromittauksen perusteella, mikäli putkistossa on sopivat yhteet. Siirtimen teho voidaan mitata ensiö- tai toisiopuolelta, sieltä mistä se on parhaiten mitattavissa. Virtaama esim. kertasäätöventtiilistä, lämpötilat esim. rakennusautomaatiojärjestelmästä. Mittauksesta saadut teho- ja painehäviöarvot on laskennallisesti muunnettava mitoitustilanteeseen. Ks. LVI Kaukolämpölaitteiden mitoitus. Neuvottelujen perusteella urakoitsija ehdottaa korjaavaa toimenpidettä. Käytön aikaiset lisäkustannukset arvioidaan sopimukseen perustuvan todentamismenetelmän mukaan.

11 (29) -tuote ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUKSET JA NIIDEN TODENTAMINEN Lämmitysverkosto TAVANOMAINEN KATTILA (* kw ENERGIATALOUDELLISET VAATIMUKSET Kattiloiden tulee täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D7 esitetyt hyötysuhdevaatimukset. Kattilan on tuotettava vaadittu teho suunnitelluilla polttoaineilla ja nesteillä sekä oikeilla mitoituslämpötiloilla. Kattila ja poltin on säädettävä. Kattilalaitoksen häviöiden on oltava mahdollisimman pienet. Ks. D7 Kattiloiden hyötysuhdevaatimukset. Määräykset LAITEKOHTAISET ENERGIATALOUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET: POSITIO Suunniteltu Tarjottu Kevytöljykattila Nimellisteho kw 200 kw Hyötysuhde nimellisteholla, % 95 % +70 veden keskilämpötilalla Hyötysuhde 30% osateholla, % 93 % +50 veden keskilämpötilalla MUUT LAITEKOHTAISET VAATIMUKSET: TODENTAMISMENETELMÄT: A) Toimituksen vastaavuus suhteessa suunnitelmaan. Ennen hankintaa tai urakoitsijan esittäessä suunnitelmasta poikkeavaa tuotevaihtoa. B) Todentaminen on tehtävä aina kattila-asennuksen jälkeen Poikkeaman korjaava toimenpide Ylimääräisten energiakustannusten kompensointitapa Selventäviä lisätietoja Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus. Urakoitsija osoittaa kattilan toimittajan mitoituksen ja vaatimuksenmukaisuusselvitysten perusteella, että kattilapoltin yhdistelmällä saavutetaan vaaditut hyötysuhteet suunnitelman mukaisella polttoaineella. Kattilan palamishyötysuhteen määritys esim. ohjeen Öljylämmityksen säätö ja vuosihyötysuhteen määritys LVI mukaan. Esimerkiksi polttimen ja/tai suuttimen säätö/vaihto Neuvottelujen perusteella urakoitsija ehdottaa korjaavaa toimenpidettä, mikäli kattila todetaan hyötysuhteeltaan vaadittua huonommaksi. *) Tavanomaisella kattilalla tarkoitetaan tässä nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita käyttäviä kuumavesikattiloita, joiden nimellisteho on vähintään 4 kw ja enintään 400 kw, esim. tavallinen kevytöljykattila tai maakaasukattila. Tavanomaisella kattilalla ei tarkoiteta matalalämpötilakattilaa tai kaasukäyttöistä kondenssikattilaa. Vaatimukset eivät koske myöskään kiinteän polttoaineen kattiloita.

12 (29) -tuote ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUKSET JA NIIDEN TODENTAMINEN Lämmitysverkosto LATTIALÄMMITYS *) ENERGIATALOUDELLISET VAATIMUKSET Maanvarainen tai kylmää tilaa vasten oleva lattiarakenne, jossa on lattialämmitys, on eristettävä tavallista paremmin alaspäin suuntautuvan lämpöhäviön vähentämiseksi. Suurien kylmien pintojen lähellä lattialämmitysputkien tiheyttä on lisättävä tai asennettava reunavyöhyke erillisellä putkipiirillä tai on asennettava menoputki kiertämään ensin reunavyöhykkeen kautta. Huonetermostaatin asennuspaikkaan on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta se reagoisi lämpökuormiin mahdollisimman herkästi. Lattian lämpötilan reagointiherkkyys lämpökuormiin huomioidaan mahdollisuuksien mukaan myös lattiarakenteessa (ts. mahdollisimman kevytmassainen rakenne). LAITEKOHTAISET ENERGIATALOUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET: POSITIO Suunniteltu Tarjottu. Kahvio Lämmityspiirin menoputki ikkunoiden edustalla tiheällä asennusvälillä. Pesuhuone Sosiaalitilojen lattialämmityspiirien menoveden lämpötilasäätö eriytetty muista tiloista. Lattialämmityspiirien toimittajan suunnitelmat. MUUT LAITEKOHTAISET VAATIMUKSET: Tässä voidaan esittää esimerkiksi. Ks. työselitys, laiteluettelo, moottoriluettelo, TODENTAMISMENETELMÄT: A) Toimituksen vastaavuus suhteessa suunnitelmaan. mittajan mitoituksen ja suunnitelman perusteella, että Urakoitsija osoittaa lattialämmityspiirien komponenttitoi- Ennen hankintaa tai urakoitsijan toimitettavilla lattialämmityspiireillä saavutetaan suunnitelman mukainen säädettävyys sekä riittävä suunnittelijan esittäessä suunnitelmasta poikkeavaa tuotevaihtoa. ilmoittava mitoitusteho oikeilla veden lämpötiloilla. B) Todentaminen tarvittaessa Lattialämmityspiirin teho voidaan selvittää mittaamalla, asennuksen jälkeen mutta menetelmässä on heikkoutensa, minkä vuoksi sitä ei suositella. Toimintaa on vaikea riittävän tarkasti mitata. (Jäähtymä putkessa pitäisi saada riittäväksi, jotta veden lämpötilamittauksen suhteellinen virhe ei nousisi liian suureksi. Huonelämpötila pitäisi silti olla suunniteltu. Edellä oleva ei onnistu kuin pakkasilla, kun tilan lämpöhäviöt ovat suuret. Ja silti mittaustulos on epätarkka.) Poikkeaman korjaava toimenpidtöpiirien toiminta on tarkistettava. Yli- tai alilämpötilojen esiintyessä lattialämmityksen sää- Ylimääräisten energiakustannusten kompensointitapa hoisia: suurista ikkunapinnoista johtuva veto, ilmastointi, Syyt mahdollisiin lämpötilaongelmiin voivat olla monita- jne. Näin ollen kompensointia ei voi vaatia yksinomaan lattialämmitysurakoitsijalta. *) Lattialämmitys on esimerkki kohteesta, jossa energiatehokkuus on vaikea määritellä ja todentaa.

13 (29) -tuote ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUKSET JA NIIDEN TODENTAMINEN Lämmitys MAALÄMPÖPUMPPU (=liuoksesta veteen lämpöpumppu) ENERGIATALOUDELLISET VAATIMUKSET Maalämpöpumppu on ns. liuoksesta veteen lämpöpumppu, eli koneisto ottaa lämpöä talteen maassa kiertävästä liuoksesta jäähdyttämällä sitä, korottaa lämpötilatason kompressorin avulla, jolla lämmitetään (lauhdutus) lämmitysverkoston vettä. Lämpöpumpun lämpökerroin COP on lauhduttimen luovuttaman lämpötehon ja koneiston ottaman sähkötehon suhde. Maalämpöpumpun lämpökerroin COP on määriteltävä esim. seuraavissa olosuhteissa: 0/35 C ja 0/50 C. 0 C on maahan lähtevän liuoksen lämpötila, 35 tai 50 C on lauhduttimesta lähtevän veden lämpötila. Vaadittu lämpökerroin on toteuduttava pyydetyissä olosuhteissa. LAITEKOHTAISET ENERGIATALOUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET: POSITIO Suunniteltu Tarjottu Maalämpöpumppu Lämpökerroin 0/35 C COP Lämpökerroin 0/50 C COP Lämmitysteho 0/35 C kw Lämmitysteho 0/50 C kw Kompressorin sähkön ottoteho kw Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus. MUUT LAITEKOHTAISET VAATIMUKSET: Tässä voidaan esittää esimerkiksi: kylmäaine, vuotuinen energia, lisävastusten ottoteho, sähköliitäntätiedot, lämmönkeruuneste, luovutusasiakirjat, porakaivoraportit yms. TODENTAMISMENETELMÄT: A) Toimituksen vastaavuus suhteessa suunnitelmaan. Ennen hankintaa tai urakoitsijan esittäessä suunnitelmasta poikkeavaa tuotevaihtoa. B) Todentaminen tarvittaessa asennuksen jälkeen Poikkeaman korjaava toimenpide Ylimääräisten energiakustannusten kompensointitapa Selventäviä lisätietoja Urakoitsija osoittaa lämpöpumpun toimittajan mitoituksen ja vaatimuksenmukaisuusselvitysten perusteella, että lämpöpumpulla saavutetaan haluttu lämpökerroin ja vaadittu teho mitoituslämpötiloissa. Lauhduttimen luovuttama lämpöteho saadaan vesipuolen lämpötila- ja virtausmittauksen perusteella (edellyttää asennettuja linjasäätöventtiileitä). Kompressorin ja pumppujen sähköteho saadaan sähkötehomittauksella. Näiden perusteella lasketaan lämpökerroin. Mittauksessa on huomioitava kuorma, joka ei ehkä ole mitoitustehon suuruinen sekä nesteiden lämpötilat, ja niiden vaikutukset lämpökertoimeen. Maapiirin liuoksen lämpötilamittauksen perusteella varmistutaan mitoitusolosuhteiden oikeellisuudesta. Neuvottelujen perusteella urakoitsija ehdottaa korjaavaa toimenpidettä. Laskelmien perusteella. Tässä ei oteta kantaa lämmönlähteeseen, joka voi olla kallioperä eli lämpökaivot, vaakasuuntainen keruuputkisto tai vesistöön sijoitettava putkisto. Huomiota on kiinnitettävä koko järjestelmän toimivuuteen putkistoineen. Yleensä suurimmat virheet tehdään lämmönkeruuputkiston mitoituksessa ja käyttöveden valmistuksessa.

14 (29) -tuote ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUKSET JA NIIDEN TODENTAMINEN Lämmitys ILMALÄMPÖPUMPPU (=ilmasta ilmaan lämpöpumppu) ENERGIATALOUDELLISET VAATIMUKSET Ilmalämpöpumppu on ns. ilmasta-ilmaan-lämpöpumppu, eli koneisto ottaa lämpöä talteen ulkoilmasta jäähdyttämällä sitä, korottaa lämpötilatason kompressorin avulla, jolla lämmitetään (lauhdutus) sisäilmaa. Jäähdytystilanteessa toiminta on päinvastainen. Lämpöpumpun lämpökerroin COP on lauhduttimen luovuttaman lämpötehon ja koneiston ottaman sähkötehon suhde. Ilmalämpöpumpun lämpökerroin on määriteltävä esim. seuraavissa olosuhteissa: +7/20 C ja -15/20 C. (+7 C ja - 15 C ovat ulkoilman lämpötiloja ja +20 C on huonelämpötila.) Vaadittu lämpökerroin on toteuduttava pyydetyssä olosuhteessa (sulatukset huomioiden). Laitteen energiatehokkaaseen ilmankiertoon on kiinnitettävä huomiota asennuspaikkaa valittaessa. Lämpimän ilman on päästävä leviämään lämmitettäviin tiloihin. Laite on oltava pohjoisen olosuhteisiin suunniteltu. Sulatusta on ohjattava sulatustarpeen perusteella. Korvaavan lämmitysjärjestelmän ja ilmalämpöpumpun säädössä on huomioitava ilmalämpöpumpun ensisijaisuus. Sisäyksikön suodatin on oltava helposti vaihdettavissa tai puhdistettavissa. LAITEKOHTAISET ENERGIATALOUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET: POSITIO Suunniteltu Tarjottu Ilmalämpöpumppu Lämpökerroin +7/20 C COP Lämpökerroin -15/20 C COP Lämmitysteho +7/20 C kw Lämmitysteho -15/20 C kw MUUT LAITEKOHTAISET VAATIMUKSET: Tässä voidaan esittää esimerkiksi: kylmäaine, sähköliitäntätiedot, yms. TODENTAMISMENETELMÄT: A) Toimituksen vastaavuus suhteessa suunnitelmaan. Ennen hankintaa tai urakoitsijan esittäessä suunnitelmasta poikkeavaa tuotevaihtoa. B) Todentaminen tarvittaessa asennuksen jälkeen Poikkeaman korjaava toimenpide Ylimääräisten energiakustannusten kompensointitapa Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus. Urakoitsija osoittaa lämpöpumpun toimittajan mitoituksen ja vaatimuksenmukaisuusselvitysten perusteella, että lämpöpumpulla saavutetaan haluttu lämpökerroin ja vaadittu teho mitoituslämpötiloissa. Ilmalämpöpumpun toiminta voidaan tarvittaessa, jollakin tarkkuudella, todentaa huoneen sisälämpötilamittausten ja taselaskelmien perusteella. Mahdollisesti voidaan mitata sähkönottoteho. Neuvottelujen perusteella urakoitsija ehdottaa korjaavaa toimenpidettä. Laskelmien perusteella.

15 (29) 2.3 Ilmastointi Ilmastointiin pätee se, mitä on sanottu putkistoista kohdassa 2.2. ERITYISET, ENERGIATEHOKKUUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET JA NIIDEN TODENTAMINEN ILMANVAIHTOKONEET YLEISET ENERGIATALOUDEL- LISET VAATIMUKSET Ilmanvaihtokoneen on tuotettava vaaditut ilmavirrat vähintään Suomen rakentamismääräyskokoelmassa esitetyn määräyksen mukaisella ominaissähköteholla. Ilmanvaihtokoneen ja sen osien on täytettävä Suomen rakentamismääräyskokoelmassa esitetyt tiiviysvaatimukset. Ilmanvaihtokoneen ja sen osien on oltava Euroventsertifioituja. Lisäksi ks. EN 1886 LAITEKOHTAISET, ENERGIATALOUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET POSITIO SUUNNITELTU TARJOTTU Tuloilmakoneen m 3 /s 4,0 ilmavirta Poistoilmakoneen m 3 /s 3,5 ilmavirta Tuloilmakoneen Pa 700 kokonaispainehäviö Poistoilmakoneen Pa 500 kokonaispainehäviö Tuloilmakanavien Pa 200 kokonaispainehäviö Poistoilmakanavien Pa 200 kokonaispainehäviö Raitisilmakanavien Pa 50 kokonaispainehäviö Jäteilmakanavien Pa 50 kokonaispainehäviö Ilmanvaihtokoneen kw / m 3 /s 2,0 ominaissähköteho Laiteluettelo, yleiset vaatimukset, mitoituslaskelmat Laitetoimittajan mitoitus, todistus Euroventsertifioinnista, vaatimustenmukaisuusvakuutus TODENTAMISMENETELMÄT Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 (2012) määräys: Ilmanvaihtojärjestelmän ilmavirrat on mitattava ja säädettävä, ominaissähköteho on mitattava ja järjestelmän toiminta sekä puhtaus on todettava suunnitelman mukaiseksi ennen rakennuksen käyttöönottoa. Selvitykset näistä on liitettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Mikäli mittauksissa osoittautuu, että vaadittu ominaissähköteho ei toteudu, tarkastellaan tarkemmin ilmanvaihtokoneen yksittäisiä komponentteja ja tarvittaessa myös kanavia.

16 (29) ERITYISET, ENERGIATEHOKKUUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET JA NIIDEN TODENTAMINEN ILMANVAIHTO PUHALTIMET YLEISET ENERGIATALOUDEL- LISET VAATIMUKSET Puhaltimen on tuotettava vaadittu ilmavirta ja kokonaispaineenkorotus parhaimmalla hyötysuhdealueella (kokonaishyötysuhde, mukaan lukien puhallin, voimansiirto ja sähkömoottori). On pyrittävä käyttämään parasta markkinoilla saatavissa olevaa tekniikkaa. Puhaltimen moottorin (> 0,75 kw) hyötysuhdeluokka on oltava vähintään IE2. Lisäksi ks. EuP-direktiivi 2009/125/EY Komission asetus N:o 640/2009 ja 327/2011 EN 13053, ISO Taajuusmuuttajakäytössä kokonaishyötysuhde/moottorin ottamatehovaatimukselle on esitettävä toimintapiste(et) LAITEKOHTAISET ENERGIATALOUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET POSITIO SUUNNITELTU TARJOTTU Puhaltimen tyyppi Suorakäyttöinen kammiopuhallin Ilmavirta m 3 /s 4,0 Kokonaispaineenkorotus Pa 700 Kokonaishyötysuhde %(* 70 Laiteluettelo, yleiset vaatimukset, mitoituslaskelmat Laitetoimittajan mitoitus, vaatimustenmukaisuusvakuutus, ominaiskäyrä MUUT LAITEKOHTAISET VAATIMUKSET Asennustapa, sähkötekniset erityisvaatimukset, ym. ) Hyötysuhdevaatimus voidaan korvata sähkömoottorin max. ottotehovaatimuksella TODENTAMISMENETELMÄT Todentaminen rakentamisvaiheessa Urakoitsija osoittaa laitetoimittajan dokumenttien perusteella, että puhallin toteuttaa sille asetetut vaatimukset. Todentaminen käyttöönottovaiheessa Todentaminen takuuaikana Poikkeamien korjaaminen Puhaltimen ilmavirta, paineenkorotus ja sähkönkulutus on mitattava määräysten mukaan standardeja EN ja ISO 5221 soveltaen. Tuloksia verrataan suunnitelmiin ja laitetoimittajan arvoihin. Puhaltimen ilmavirta, paineenkorotus ja sähkönkulutus voidaan mitata uudelleen ja verrata tuloksia suunnitelmiin ja laitetoimittajan arvoihin. Urakoitsija on rakentamisvaiheessa velvollinen vaihtamaan esittämäänsä laitetta tai laitetoimittajaa. Käyttöönottovaiheessa tai takuuaikana menettelytavoista on neuvoteltava erikseen.

SFP-opas. Opas ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon määrittämiseen, laskentaan ja mittaamiseen

SFP-opas. Opas ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon määrittämiseen, laskentaan ja mittaamiseen SFP-opas Opas ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon määrittämiseen, laskentaan ja mittaamiseen 3. painos Heinäkuu 2009 LVI-talotekniikkateollisuus ry 1 Sisältö Esipuhe 3 Yleinen osa Oppaan tarkoitus

Lisätiedot

Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä

Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä Laskentaohje IV-kuntotutkimukseen 16.1.2014 1 (23) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee rakennuksen

Lisätiedot

SFP-luku LVI-suunnittelussa

SFP-luku LVI-suunnittelussa Jukka Manner SFP-luku LVI-suunnittelussa Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (ylempi AMK) Rakentamisen koulutusohjelma Opinnäytetyö 19.12.2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Jukka Manner

Lisätiedot

Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut

Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut Opas palvelukiinteistön rakennuttajalle, suunnittelijalle ja käyttäjälle 2 KIINTEISTÖN ENERGIATEHOKKAAT SÄHKÖTEKNISET RATKAISUT ENERGIATEHOKKUUS OHJAA

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

Rakennusten lämmöntuotantotavat

Rakennusten lämmöntuotantotavat Rakennusten lämmöntuotantotavat Markku Lappalainen, Tekn. tri, arkkitehti Tietopalvelujohtaja, Rakennustieto Oy markku.lappalainen@rakennustieto.fi Rakentajain kalenteri 2011 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Kaukolämpö Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet julkaisu K1/2013 Energiateollisuus ry 2013 ISBN 978-952-5615-41-8 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Jäähdytysjärjestelmien ENERGIALASKENTAOPAS

Jäähdytysjärjestelmien ENERGIALASKENTAOPAS Jäähdytysjärjestelmien ENERGIALASKENTAOPAS 12.9.2011 ESIPUHE 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YKSINKERTAINEN LASKENTAMENETELMÄ... 5 2 YKSITYISKOHTAINEN LASKENTAMENETELMÄ... 8 2.1 LASKENTAPERIAATE... 8 2.2 JÄÄHDYTYSENERGIAN

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014

Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014 Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014 Kaukolämpö Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Energiateollisuus

Lisätiedot

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Luonnos 1.7.2014 Energiateollisuus ry Julkaisu J1/2014 Kaukojäähdytystyöryhmä Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset

Lisätiedot

IDA Early Stage Building Optimization (ESBO) Käyttöopas

IDA Early Stage Building Optimization (ESBO) Käyttöopas IDA Early Stage Building Optimization (ESBO) Käyttöopas Versio 1.09, Joulukuu 2013 Sisältö Mikä on IDA ESBO?... 3 IDA ESBOn käyttö... 3 IDA ESBO käyttöliittymä... 6 Huoneet-välilehti... 6 Rakennus-välilehti...30

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

SUUNNITTELUOHJE. Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa

SUUNNITTELUOHJE. Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa SUUNNITTELUOHJE Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa SUUNNITTELUOHJE Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa 4 Ensto Enervent Oy Kipinätie 1, 06150 PORVOO Puh 0207 528 800 www.enervent.fi 1. painos,

Lisätiedot

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014 1 IV KUNTOTUTKIMUS Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tulevan käytön tarpeet ja tavoitteet... 4 3 Nykytilanteen analysointi, järjestelmien

Lisätiedot

Jäähallien energiatehokkuuden nykytilatutkimusraportti

Jäähallien energiatehokkuuden nykytilatutkimusraportti TKK/RY/ATK Jäähallien energiatehokkuuden nykytilatutkimusraportti [Type the document subtitle] Author [Pick the date] Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Nykytilatutkimusraportti Mitä ja miksi?... 2

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA TAPRE VERSIO 30.6.2014

ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA TAPRE VERSIO 30.6.2014 ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 03 30.6.2014

Lisätiedot

Lämpöpumppu omakotitalon lämmitysjärjestelmänä

Lämpöpumppu omakotitalon lämmitysjärjestelmänä i Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Eeva Lehesvuori Lämpöpumppu omakotitalon lämmitysjärjestelmänä Kandidaatintyö 7.5.2009 Tarkastaja: TkT, Aki Korpela ii Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. LÄMPÖPUMPUN

Lisätiedot

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus 11. Pääsuunnittelijakoulutus Elina Saarisalo CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja

Lisätiedot

KAUKOLÄMMITYSLAITTEIDEN KATSELMUS

KAUKOLÄMMITYSLAITTEIDEN KATSELMUS KAUKOLÄMMITYSLAITTEIDEN KATSELMUS Lämpölaitosyhdistys ry Suositus K / 1995 Lämpölaitosyhdistys ry 1995 ISSN 07840217 Viite: LLYkansio 1/5 LÄMPÖLAITOSYHDISTYS RY SUOSITUS K/1995 Kaukolämmityslaitteiden

Lisätiedot

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen Patteriverkoston säätäminen 2 Sisältö Miksi säätää?... 5 1. Patteriverkoston säätäminen... 9 1.1 Liian suuri virtaama aiheuttaa liian pienen virtaaman...9 1.2 Liian suuri virtaama jakeluverkossa... 11

Lisätiedot

YTV. Osa 4. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Talotekninen suunnittelu. versio 1.0

YTV. Osa 4. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Talotekninen suunnittelu. versio 1.0 YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 versio 1.0 Osa 4. Talotekninen suunnittelu Alkusanat Julkaisusarja Yleiset Tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve vaatimuksille

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Jussi Tuunanen LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA Työn tarkastajat: Professori Samuli

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 2 2013 Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Mari Sepponen, Jyri Nieminen, Pekka Tuominen, Ilpo Kouhia, Jari Shemeikka, Meri Viikari, Kari Hemmilä

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 19.12.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 2 Maalämmön toimintaperiaate... 2 Miten maalämpöpumppu toimii?... 3 Lämpöpumpun tehon

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN

SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN Vuorovaikutteinen suunnittelutuki löytyy osoitteesta: www.dimplex.de/fi/ammattilaisille/onlinesuunnittelija Seuraavien

Lisätiedot

Käyttöohje. Robert Bosch Oy / Bosch Termotekniikka. Äyritie 8 E 01510 VANTAA. Puhelin: 010 480 80. boschmyynti@fi.bosch.com. www.bosch-climate.

Käyttöohje. Robert Bosch Oy / Bosch Termotekniikka. Äyritie 8 E 01510 VANTAA. Puhelin: 010 480 80. boschmyynti@fi.bosch.com. www.bosch-climate. Käyttöohje Robert Bosch Oy / Bosch Termotekniikka Äyritie 8 E 01510 VANTAA Puhelin: 010 480 80 boschmyynti@fi.bosch.com www.bosch-climate.fi 1 VPW2100-ohjelman käyttöopas Tässä käyttöoppaassa kuvataan,

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

LVI-suunnittelutoimiston detalji- ja piirrosmerkkiohje

LVI-suunnittelutoimiston detalji- ja piirrosmerkkiohje Pekka Peltonen LVI-suunnittelutoimiston detalji- ja piirrosmerkkiohje Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 4.6.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot