Toimintalinjalle 1 jätetyt hankehakemukset päättyneellä hakukierroksella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintalinjalle 1 jätetyt hankehakemukset 16.2.2015 päättyneellä hakukierroksella"

Transkriptio

1 1 (12) Toimintalinjalle 1 jätetyt hankehakemukset päättyneellä hakukierroksella Pohjois-Karjalan maakuntaliittoon jätettiin Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman päättyneellä hakukierroksella kolme hankehakemusta, jotka ovat toimintalinjan 1 erityistavoitteen 1.2 Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen mukaisia: Valtaväylä Vanhalle Kaivokselle (Outokummun kaupunki) Nurmeksen bioteollisuusalueen ratapiha ja kulkuyhteydet (Nurmeksen kaupunki) Kevätniemen yritysalueen vahvistaminen, bioterminaali (Lieksan kaupunki) Hankehakemusten vertailemiseksi on laadittu valintamuistio, joka jäsentyy seuraavasti: 1) kuvaus erityistavoitteesta 1.2 rahoitettavista toimenpiteistä, 2) hankehakemusten tiivistelmät (EURA järjestelmä), 3) hankkeiden vertailuperusteet ja 4) esitys rahoitettavasta hankkeesta perusteluineen. 1. Kestävää kasvua ja työtä , Suomen rakennerahasto-ohjelman erityistavoite 1.2 Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen Investointiprioriteetin toimilla parannetaan pk-yritysten kilpailukyvyn kannalta tärkeitä liikenne- ja logistiikkayhteyksiä, elinkeinoelämää ja pk-yritysten toimintaympäristöä ja kansainvälistymistä kehittäviä liikenneväyliä ja -palveluita sekä kestävää liikennettä. Liikenne- ja logistiikkajärjestelmän kehittämistoimenpiteet ovat lähtökohtaisesti kokoluokaltaan pieniä, tehokkaita ja nopeasti toteutettavia pk-yritystoimintaa tukevia toimenpiteitä. Hankkeet ovat lisäosia pkyritystoiminnan kehittämisen päätukitoimelle ja tarpeellisia erityistavoitteen saavuttamiseksi ja liittyvät olennaisesti valitun päätukitoimen interventiologiikkaan. Itä- ja Pohjois-Suomen pk-yritysten kilpailukykyä tukevan pienimuotoisen liikenneinfrastruktuurin kehittämisessä painopiste on kestävän liikenteen ratkaisuissa sekä liikkumistarpeen ja -volyymin vähentämisessä. Osana pk-yritysten kilpailukyvyn kehittämishankkeita voidaan hankkeilla parantaa toiminnallisesti puutteellisia tiejaksoja ja liittymäkohtia, jotka ovat keskeisiä pk-yritysten kannalta. Kyseeseen voivat tulla pienet strategiset liikenneväyläinvestoinnit, jotka edesauttavat pk-yritysten markkinoille pääsyä. Kehittämishankkeiden osalta keskitytään liikenteen palveluiden ja liikenteen hallinnan kehittämiseen, älyliikenteen mahdollisuuksien hyödyntämiseen sekä logistiikkayhteistyön kehittämiseen. Toimenpiteet ovat osa alueellista tavoitetta kehittää vähähiilistä yhteiskuntaa ja ovat vahvasti linkitetty pkyritysten tarpeisiin.

2 2 (12) Rahoitettavissa hankkeissa toteutetaan pääsääntöisesti alla mainittuja toimenpiteitä: - kehitetään pk-yritystoimintaa tukevia liikenneyhteyksiä älyliikenteen mahdollisuudet huomioiden mm. yrityskeskittymiin ja -puistoihin, liikenne- ja logistiikkaterminaaleihin sekä teollisen tuotannon ja jalostuksen kannalta keskeisille alueille; - kehitetään alueen pk-yritystoimintaa tukevia matka- ja kuljetusketjuja sekä logistiikkakeskuksia.

3 3 (12) 2. Hankehakemusten tiivistelmät Hankkeen nimi: Valtaväylä Vanhalle Kaivokselle Hakemusnumero: Hakija: Outokummun kaupunki Osatoteuttajat: Toteutusaika: Toimintalinja: 1 Hankkeen tiivistelmä Outokummun kaupunki on vuosina panostanut voimakkaasti matkailuliiketoiminnan toimintaedellytysten kehittämiseen. Matkailun vetonaulakohde, Vanha Kaivos sijaitsee kaupungin keskustassa. Keskuskadun, Kummunkatu, kehittämisellä matkailukeskittymä laajenee käsittämään koko kaupungin keskustan. Geologisen aikajanan rakentaminen Kummunkadulle tuo matkailijoille uuden kohteen ja siten "valuttaa" matkailijat kaupungin keskustaan, kaupan ja palvelualan yritysten asiakkaiksi. Kohde täydentää jo olemassa olevia kiviteemaan rakennettuja sisältöjä; Eero Mäkisen kivipuisto ja Maan Aarteet kivinäyttely ja tekee koko kaupungin keskustasta kiinnostavan matkailukohteet ja oppimisympäristön. Hanke sisältää kadun maanpäällisten sekä kadun kantavien rakennekerroksien nykyaikaistamisen järkevästi yhtäaikaisesti. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on parantaa kaupan ja palvelualan PK-yritysten saavutettavuutta ja lisätä niiden toimintaympäristön vetovoimaisuutta: Katurakenteiden uudistaminen mahdollistaa uusien kauppapaikkojen syntymisen kivijalkamyymälöiden ulkoalueille. Myynti voidaan jalkauttaa ulos, kadulle. Tällaisia uusia myyntipaikkoja arvioidaan syntyvän vähintään 5 kappaletta, todennäköisesti useampia. Uusien kauppapaikkojen työllistävä vaikutus on vähintään 10 kesätyöpaikkaa, mikä on nuorten kesätyöllistämisessä merkittävä määrä. Uusien kaupantekomahdollisuuksien ja toimijoiden tiiviin yhteistyön kautta hankkeen vaikutuspiirissä olevat yritykset arvioivat liikevaihdon kasvuksi vähintään 5 %. Tavoitteena on lisäksi Outokummun pääkadun, Kummunkadun, liikenneturvallisuuden ja viihtyvyyden parantuminen. Tarkoitus on rakentaa Kummunkatu esteettömäksi ympäristöksi. Kadun maanpäällisten osien rakentamisen yhteydessä on tavoitteena korjata myös maanalaiset osat. Konkreettiset toimenpiteet Geologisen aikajanan rakentaminen Kummunkadun maanpäällisiin rakenteisiin (liite), ajoradan kaventaminen ja kevyenliikenteen käyttökaistan laajentaminen (liikenneturvallisuus), esteettömän ympäristön huomioiminen suunnittelussa ja rakentamisessa, Samalla toteutetaan kunnallistekniikan nykyaikaistaminen toimintavarmuuden parantamiseksi, jotta uusia pintarakenteita ei tarvita lähitulevaisuudessa avata mahdollisten vuotojen ja putkirikkojen vuoksi. Hanke ei koske tätä osiota, vaan kaupunki toteuttaa tämän omalla kustannuksellaan kuten myös valokuidun kaupungintalon ja terveyskeskuksen välille. Samalla uusitaan sähkökaapelointi ja kaukolämpö Outokummun Energian omalla kustannuksella.

4 4 (12) Tulokset Kaupungissa toimivien PK-yritysten kilpailukyvyn parantaminen ja ostovoiman lisääminen kaupunkikeskustan vetovoimaisuutta kehittämällä. Geologian oppimisympäristö - aikajana, näyttelyt Turvallinen liikenneympäristö, nykyaikainen katuilme integroi Vanhan Kaivoksen ja keskustan alueen ja luo kohteesta vankan matkailukeskittymän. Hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Kustannukset Yhteensä ( ) 1 Palkkakustannukset Ostopalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Matkakustannukset 0 5 Kone- ja laiteinvestoinnit Rakennukset ja maa-alueet 0 7 Muut kustannukset Välilliset kustannukset 0 Kustannukset yhteensä Tulot 0 Nettokustannukset yhteensä Rahoitus Yhteensä ( ) Osuus nettokustannuksista (%) 1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus % 2 Kuntien rahoitus % 3 Muu julkinen rahoitus 0 0 % 4 Yksityinen rahoitus 0 0 % Rahoitus yhteensä %

5 5 (12) Hankkeen nimi: Nurmeksen bioteollisuusalueen ratapiha ja kulkuyhteydet Hakemusnumero: Hakija: Nurmeksen kaupunki Osatoteuttajat: Toteutusaika: Toimintalinja: 1 Hankkeen tiivistelmä Nurmeksen kaupunki yhdessä eri toimijoiden kanssa on suunnitellut ja kaavoittanut bioteollisuusalueen Nurmeksen kaupungin Pitkänmäen teollisuusalueelle. Hanke käsittää biohiiltämön, bioterminaalin, puun kuivaamon ja pien-chp-laitoksen. Lisäksi suunnitellaan Nurmeksen Porokylässä sijaitsevan raakapuun kuormauspaikan sijoittamista hankealueelle. Uusi teollisuusalue tarvitsee toimivat ja mahdollistavat liikenneratkaisut yritysten tarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on rakentaa teollisuusalueelle ratapiha ja tulotiet ratapihalle sekä siirtää alueelle raakapuun kuormaus- ja lastauspaikka. Liikenneviraston tekemässä selvityksessä rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen valittiin terminaalipaikoiksi niiden optimaalisen kuljetuskustannusten mukaan 14 eri paikkaa ja kuormauspaikoiksi 32 eri paikkaa eri puolella Suomea. Kuormauspaikkojen joukossa on myös Porokylä. Nykyinen kuormauspaikka sijaitsee asutuksen välittömässä läheisyydessä ja kuormauspaikan melu koetaan häiritseväksi. Nurmeksen kaupungin strategiassa mainitaan myös kuormauspaikan siirto asemakaava-alueelle, jolloin Porokylän aluetta voidaan hyödyntää esimerkiksi asumisessa. Nurmeksen bioteollisuusalueen tuleva työllistävä kokonaisvaikutus on aluevaikuttavuustutkimuksen mukaan 281 htv, mistä metsätalouden osuus on 124 htv. Puutavaran lastaus- ja purkupaikan kokonaisvolyymi tulee olemaan junakuormissa n m3/v. puuta sekä lopputuotteita ja varastoitavan puun osalta vuotuinen kokonaismäärä on ratapihalla n m3 ja biohiiltämön pihalla n m3. Alue sijaitsee 4 km Nurmeksen keskustasta luoteeseen Joensuu-Kontiomäki rautatien varrella ja Pitkämäen teollisuusalueen pohjoispuolella. Alue kuuluu Nurmeksen kaupungissa Pitkämäen 134 kaupunginosaan, ja rajautuu idässä Joensuu-Kontiomäki rautatiehen ja lännessä Voimatiehen sekä kaavoitettuihin teollisuustontteihin. Rautatie on sähköistämätön ja siinä ei ole automaattista kulunvalvontaa, mikä mahdollistaisi henkilöliikenteen. Sito Oy on laatinut hankealueelle Pitkämäen ratapiha ja tiejärjestelyt -raidesuunnitelman. Suunnitelmassa on esitetty neljä eri vaihtoehtoa kuormauspaikan ja sen yhteyteen rakennettavien rinnakkais- ja kuormausraiteiden sijoittumisesta hankealueelle. Toteutettavaksi valittiin VE 4 vaihtoehto. Teollisuusraiteet esitetään liitettäväksi Joensuu-Kontiomäki-rautatieverkkoon kahdesta kohtaa, joka mahdollistaa monipuolisen raideliikenteen ratapiha-alueella. Kulkuyhteydet ratapihalle on esitetty toteutettavaksi Voimatien kohdista, joissa korkeusasemat mahdollistavat raskaan liikenteen liikennöinnin ratapihalle. Bioteollisuusalueelle saadaan toimiva liikenneratkaisu, raakapuun kuormaus- ja lastauspaikka, ratapiha ja kulkuyhteydet ratapihalle.

6 6 (12) Hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Kustannukset Yhteensä ( ) 1 Palkkakustannukset Ostopalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Matkakustannukset Kone- ja laiteinvestoinnit 0 6 Rakennukset ja maa-alueet 0 7 Muut kustannukset Välilliset kustannukset 0 Kustannukset yhteensä Tulot 0 Nettokustannukset yhteensä Rahoitus Yhteensä ( ) Osuus nettokustannuksista (%) 1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus % 2 Kuntien rahoitus % 3 Muu julkinen rahoitus 0 0 % 4 Yksityinen rahoitus 0 0 % Rahoitus yhteensä %

7 7 (12) Hankkeen nimi: Kevätniemen yritysalueen vahvistaminen, bioterminaali Hakemusnumero: Hakija: Lieksan kaupunki Osatoteuttajat: Toteutusaika: Toimintalinja: 1 Hankkeen tiivistelmä Hankkeen tavoitteena on Kevätniemen yritysalueen liikenne- ja logistiikkajärjestelmän kehittäminen, joka mahdollistaa biomassan jalostamisen tuontia korvaavaksi tuotteeksi, tukee maakunnallista hiilineutraalin energiatuotannon tavoitetta ja lisää omavaraisuutta Tähän liittyy myös muita vireillä olevia hankkeita: - Lieksan kaupunki on hankkimassa VAPO Oy:ltä noin 40 hehtaarin maa-aluetta - Lieksan kaupungin investointiohjelmassa on varaus kunnallistekniikan rakentamiseen alueelle - Lieksan kaupunki on kaavoittamassa aluetta - ELY-keskus aloittaa kiertoliittymän rakentamisen kantatie 73 - Kevätniemen risteykseen 2016 keväällä. - Lieksan kaupunki on tehnyt esityksen kantatie 73:n statuksen nostamisesta valtatieksi, mikä parantaa maantien kunnossapidon tasoa ja liikennöitävyyttä. - Teollisuusradan rakentaminen Kevätniemeen - Lieksan kaupunki on tehnyt esityksen rautatien Joensuu - Kontiomäki sähköistämisestä, mikä tukee kestävän liikennöinnin tavoitetta - Lieksan kaupunki on käynnistänyt selvityksen mahdollisuudesta perustaa Pielisen Karjalan alueelle yhteismetsä, joka turvaisi nykyistä paremmin metsävarannon kestävän käytön Hankkeen konkreettisena lopputuloksena on nykyaikainen ja kaikki ympäristövaatimukset täyttävä bioterminaali, joka tukee sekä alueella jo nykyisin olevaa yritystoimintaaettä muualla Lieksassa ja seutukunnalla jo toimivaa bioklusteriin kuuluvaa yritystoimintaa. Alueella toimivat tällä hetkellä Vapo Timber Oy:n Kevätniemen saha, Anaika Wood Ltd Oy:n tuotantolaitos, Carelian Forest Product Oy:n liimapalkkitehdas, Höyläämö Suomipuu Oy:n tuotantolaitos sekä bioklusteriin sijoittuva Vapo Energia Oy:n lämmön tuotantolaitos. Loogisessa ja fyysisessä yhteydessä Kevätniemen alueeseen kuuluu myös Lieksa Timber Oy:n tuotantolairtos. Terminaalin rakentaminen mahdollistaa suunnitellun biojalostamon rakentamisen ja puun hakkuuseen ja kuljetukseen liittyvän kaluston huollon ja korjauksen sekä muun bioklusteriin kuuluvan ja toimialan toimintaa tukevan yritystoiminnan sijoittumisen alueelle. Kevätniemen bioterminaali-investointi tukee Lieksan Teollisuuskylä Oy:n valmistelussa olevien yrityshankkeiden toteuttamista sekä Kevätniemessä että bioklusterin osa-alueilla myös Kevätniemen ulkopuolella. Kaiken kaikkiaan pyrkimyksenä on vahvistaa Lieksan ja lähialueiden elinvoimaisuutta hyödyntämällä luontaisia vahvuuksia ja kehittämisedellytyksiä (puu- ja bioraaka-aine).

8 8 (12) Hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Kustannukset Yhteensä ( ) 1 Palkkakustannukset 0 2 Ostopalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 4 Matkakustannukset 0 5 Kone- ja laiteinvestoinnit 0 6 Rakennukset ja maa-alueet 0 7 Muut kustannukset 0 8 Välilliset kustannukset 0 Kustannukset yhteensä Tulot 0 Nettokustannukset yhteensä Rahoitus Yhteensä ( ) Osuus nettokustannuksista (%) 1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus % 2 Kuntien rahoitus % 3 Muu julkinen rahoitus 0 0 % 4 Yksityinen rahoitus 0 0 % Rahoitus yhteensä %

9 9 (12) 3. Hankehakemusten vertailuperusteet Vertailuperusteena käytettävät tiedot on saatu EURA tietojärjestelmästä tai hakija on ilmoittanut ne suoraan rahoittajaviranomaiselle. Tuotosindikaattorit Hakemusvaiheessa ilmoitettavat hankekohtaiset seurantatiedot ovat tavoitearvioita siitä, kuinka paljon hankkeen tuloksena syntyy tuotoksia, joita seurataan tuotosindikaattoreiden avulla. Tuotosten kertymistä seurataan koko hankkeen ajan seurantaraportilla. Tuotokset liittyvät kiinteästi hankkeen sisällölliseen toteutumiseen. Hankkeissa edellytetään, että toteutuksessa noudatetaan hankesuunnitelmaa ja että toimenpiteillä on suora yhteys hankkeen tavoitteisiin. Hankkeen aikaansaamat yrittäjyyttä edistävät muut investoinnit Outokumpu Nurmes Lieksa ei uusia investointeja, liittyy Vanhan kaivoksen investointeihin (lisäksi kiinteistön omistajat uusivat omaa aluettaan) 29 milj 30 milj Ei ainoastaan Kevätniemessä vaan alueella. Vaikutus suurempi, jos mukaan lasketaan Green Fuel Nordicin investoinnin kerrannaisvaikutukset (yrittäjyyden edistäminen, uuden mikroyritystoiminnan syntyminen). Pk-yritykset, joiden saavutettavuus on tuen seurauksena parantunut Outokumpu 20/50 Nurmes 7 Lieksa 4 Erityiset valintaperusteet Hakemusten valintaperusteet EURA tietojärjestelmässä. Pisteytysasteikko on Hanke parantaa pk-yritysten saavutettavuutta ja toimintaedellytyksiä 2. Hanke vähentää pk-yritysten liikkumisen tarvetta (CO2-päästöjä) 3. Hanke edistää yritysinvestointeja 4. Hanke vähentää pk-yritysten logistiikkakustannuksia 5. Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita 6. Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa Outokumpu 20/35 Nurmes 27/35 Lieksa 25/35

10 10 (12) Muu vaikuttavuus Työllistävä vaikutus Outokumpu 10 osa-aikaista (arvio 10-30) Nurmes 281 htv, joista 124 metsäteollisuuden osuus 124 Lieksa rakennusvaihe 216, tuotantovaihe 127 Toteutumisvalmius ja riskit Investoinnin toteutuminen Outokumpu Investoinnit toteutuneet jo, toteutusvalmius heti, koska suunnitelmat ovat valmiina Nurmes Esisopimus Liikenneviraston kanssa puuttuu, esisopimus aikaisintaan syksy 2015/ biohiiltämön investointipäätös puuttuu, toteutus Lieksa Biojalostamon ja terminaalin investointipäätös puuttuu, toteutus Riskit (hakijan oma arvio ja toimenpiteet riskin pienentämiseksi) Outokumpu Nurmes Lieksa taloudellinen riski, kustannusarvion riittävyys (tarkka kustannuslaskenta, kilpailutus, talouden seuranta) Maaperätutkimuksia ei ole tehty kattavasti (lisäkairaukset ennen töiden aloittamista), lisämaan hankinta pitkittyy (sovittu 3ha lisämaan ostosta 5/2015) Kustannusriski (hyvin valmisteltu ja toteutettu kilpailutus), rakentajariski (taustaselvitykset), ympäristöriski (YVA 12/2014 ja ympäristölupaa haettu 2/2015), rahoitusriski (kokonaishinta määritellään rahoittajasopimuksissa ennen aloitusta. ) Riskit (rahoittajan arvio) Nurmes Lieksa Outokumpu Kuinka varmistetaan muu rahoitus ja omarahoitusosuus kattamaan kokonaiskustannukset? Riskinä, että biohiiltämön investointi ei toteudu. Muulla rahoituksella ja omarahoitusosuudella joudutaan kattamaan kokonaiskustannukset. Riskinä, että biojalostamon investointi ei toteudu. Hallinnointiriski (hanke toteutetaan kokonaisuudessaan ostopalveluna Lieksan teollisuuskylä Oy:ltä) Vaatiiko omarahoitusosuus valtuustokäsittelyn?

11 11 (12) Muita huomioita Outokumpu - Hanke parantaa yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä - Hankkeen avulla parannetaan liikenneturvallisuutta ja esteettömyyttä (mm. leveämmät kävelytiet) - Toimenpiteet yhdistävät Aarrekaupungin keskustan liikealueen kanssa - Keskuskadun kehittäminen hyvän lähellä kunnan omaa kehittämistyötä - vipuvaikutus ja työllistävävaikutus verrattain pientä - ohjelmakaudella kolme hanketta Aarrekaupungin kehittämiseen Nurmes Lieksa - Hanke parantaa yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä - Hankkeen avulla parannetaan liikenneturvallisuutta (mm. kuormauspaikka) - Hankkeen avulla parannetaan keskustan alueen asukkaiden turvallisuutta ja asumisviihtyvyyttä (mm. kemikaalit, keskusta pohjavesialueella, melu) - Vaikka biohiiltämö ei toteutuisi, alueelle tulossa muita pk-yritysten investointeja, alueelle rakennettu jo tie, runkoviemäri ja vesijohto - onnistuessaan vahva vipuvaikutus - Hanke parantaa yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä - Onko bioterminaalialueelle käyttöä ilman pääinvestointia? - onnistuessaan vahva vipuvaikutus Pääinvestointi, johon hanke liittyy Liikenne- ja logistiikkajärjestelmän kehittämistoimenpiteet ovat lisäosia pk-yritystoiminnan kehittämisen päätukitoimelle ja tarpeellisia erityistavoitteen saavuttamiseksi ja liittyvät olennaisesti valitun päätukitoimen interventiologiikkaan. Liikennehankkeeseen liittyvä päähanke voi olla erillinen, ei välttämättä edes samanaikainen liikennehankkeen kanssa. Päätukitoimella tarkoitetaan investointia joka on voinut tapahtua aikaisemmin tai tapahtuu hankkeen yhteydessä. Investointi voi olla EU-rahoitteinen, kansallinen tai yrityksen omarahoitteinen. Outokumpu Nurmes Lieksa hanke kytkeytyy Vanhan Kaivoksen aikaisempaan kehitystyöhön ja investointoihin biohiiltämö, Feedstock Optimium Oy biojalostamo, Green Fuel Nordic Oy Valtaväylä Vanhalle Kaivokselle (Outokummun kaupunki) hanke kytkeytyy Vanhan Kaivoksen aikaisempaan kehitystyöhön ja investointeihin.

12 12 (12) Nurmeksen bioteollisuusalueen ratapiha ja kulkuyhteydet -hanke liittyy pk-yritystoiminnan kehittämisen päätukitoimeen. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan ole edellytyksiä rahoituspäätökselle, koska ei ole riittävää varmuutta pääinvestoinnin (biohiiltämöinvestoinnin) toteutumisesta. Kevätniemen yritysalueen vahvistaminen, bioterminaali hanke liittyy pk-yritystoiminnan kehittämisen päätukitoimeen. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan ole edellytyksiä rahoituspäätökselle, koska ei ole riittävää varmuutta pääinvestoinnin (biojalostamo) toteutumisesta. 4. Esitys Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on varautunut rahoittamaan vuosina toimintalinja 1:llä liikenne- ja logistiikkahanketta ja sen vuoksi on tärkeää että rahoitus ohjataan hankkeeseen, jolla on paras vipuvaikutus ja vaikuttavuus. Varaudutaan ohjaamaan Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EU:n ja valtion myöntämisvaltuutta TL:lla 1 maksimissaan miljoona (1 milj.) euroa Nurmeksen bioteollisuusalueen ratapiha ja kulkuyhteydet -hankkeelle tai Kevätniemen yritysalueen vahvistaminen, bioterminaali hankkeelle, sen mukaisesti kummassa hankkeessa rahoitusedellytykset täyttyvät ja päätukitoimen/-investoinnin toteutuminen varmistuu aikaisemmin. Varaus on voimassa saakka.

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä. Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020 TL1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky. Toukokuu 2014

Kestävää kasvua ja työtä. Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020 TL1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky. Toukokuu 2014 Kestävää kasvua ja työtä. Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020 TL1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Toukokuu 2014 TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoitteet: Uuden liiketoiminnan luominen

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu oy Hankkeen julkinen nimi 3D

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 Alueosasto/Rakennerahastot LUONNOS 2 9.5.2014 1 (6) VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma I YLEISET VALINTAPERUSTEET Merkitään rastilla täyttyvät kriteerit.

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke

Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke 1 (2) 23.8.2011 Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke Hanke tiivistetysti Hanke sisältää Soinlahden teollisuusalueen suunnittelun ja liikennejärjestelyjen toteutuksen sekä puu-

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020

Ohjelmakausi 2014-2020 Hämeen liiton EAKR-info 11.6.2014 Osmo Väistö, Hämeen liitto Ohjelmakausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Rakennerahasto-ohjelman rahoitus vuonna 2014 Kanta-Hämeessä

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta", 300350 rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta, 300350 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 181 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta", 300350 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 181 Hankkeen julkinen nimi Yrittäjäksi

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä 18.4.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Rakennerahastot ja vähähiilisyys Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Yleistavoitteena vähähiilinen paikallistalous Yritysten tulisi panostaa: - Liiketoimintaosaamiseen - Toimiviin laatujärjestelmiin

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 19/2015 13.04.2015

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 19/2015 13.04.2015 Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 29 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoittaman 6Aika-strategian Avoin osallisuus -kärkihankeen hakemukseen HEL 2015-004216 T 02 05 02 Päätös

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

VIHREÄN TEOLLISUUDEN ALUE

VIHREÄN TEOLLISUUDEN ALUE VIHREÄN TEOLLISUUDEN ALUE Metsäenergia-päivä Nurmeksessa 16.9.2015 Kaupunginjohtaja, KTT, MMM Asko Saatsi Nurmeksessa on perinteitä Vientiin: Tervaa Tärpättiä Puuhiiltä Nurmeksessa on raaka-ainetta Kolkonjärven

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Vähähiilisyys Suomen rakennerahastoohjelmassa

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Vähähiilisyys Suomen rakennerahastoohjelmassa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Vähähiilisyys Suomen rakennerahastoohjelmassa Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Turku, 16.5.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana Pohjanmaan liiton rahoituskehyksestä 880 000 euroa EU-tukea toimintalinjan 2 uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Lisätiedot

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Kuntien 6. ilmastokonferenssi, Tampere 3.5.2012 Yksikön päällikkö Silja Ruokola Hallitusohjelma 22.6.2011 Liikennepolitiikalla

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

Lukioiden työelämäyhteistyö Seuraavan haun painotukset

Lukioiden työelämäyhteistyö Seuraavan haun painotukset Lukioiden työelämäyhteistyö Seuraavan haun painotukset Lukioiden työelämäyhteistyö-kokonaisuuden syksyn 2016 haun ennakkoinfo OKM 20.5.2016 Marika Lindroth Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Lukioiden työelämäyhteistyö-kokonaisuus

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 11.2. 6.4.2016

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 11.2. 6.4.2016 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 11.2. 6.4.2016 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Myönteiset hanke-esitykset (EAKR)

Lisätiedot

Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet

Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet Ympäristöseminaari 3.- 4.2.2011 Lapin ELY keskus 3.2.2011 / Paula Alho Esitys keskittyy kahteen EU:n rahoitusohjelmaan Kilpailukyky ja työllisyys

Lisätiedot

Ristiinan biologistiikkakeskus ja biohiilipellettitehdas. 7.5.2013 Mika Muinonen

Ristiinan biologistiikkakeskus ja biohiilipellettitehdas. 7.5.2013 Mika Muinonen Ristiinan biologistiikkakeskus ja biohiilipellettitehdas 7.5.2013 Mika Muinonen Taustaa (1) Bioenergia on maakunnallinen kärkiala Etelä-Savossa maan parhaat metsät ja suurin hyödyntämätön potentiaali Alueella

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014

Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014 Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014 Strategiapäällikkö Pekka Myllynen AVIn auditorio, Joensuu Pohjois-Karjalan ELY-keskus 18.9.2014 Pohjois-Karjalan vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Kirjallinen menettely 19.5.2015-27.5.2015 Kokouspaikka: sähköpostitse Kaikki sihteeristön varsinaiset

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Ristiinan biologistiikkakeskus ja biohiilipellettitehdas. 29.11.2012 Mika Muinonen

Ristiinan biologistiikkakeskus ja biohiilipellettitehdas. 29.11.2012 Mika Muinonen Ristiinan biologistiikkakeskus ja biohiilipellettitehdas 29.11.2012 Mika Muinonen Taustaa (1) Bioenergia on maakunnallinen kärkiala Etelä-Savossa maan parhaat metsät ja suurin hyödyntämätön potentiaali

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelman alueelliset suunnitelmat. Itä- ja Pohjois-Suomen näkökulma Heikki Ojala Suunnitteluryhmän puheenjohtaja

Rakennerahasto-ohjelman alueelliset suunnitelmat. Itä- ja Pohjois-Suomen näkökulma Heikki Ojala Suunnitteluryhmän puheenjohtaja Rakennerahasto-ohjelman alueelliset suunnitelmat Itä- ja Pohjois-Suomen näkökulma Heikki Ojala Suunnitteluryhmän puheenjohtaja Suunnitelman lähtökohdat Seitsemän maakuntaa Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu,

Lisätiedot

Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen. Timo Välke 12.12.2014

Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen. Timo Välke 12.12.2014 Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen Timo Välke 12.12.2014 Yhteinen suunnitelma Metsäteollisuuden, metsähallituksen, rautatieyrityksen ja Liikenneviraston yhteistyönä pyritään

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä ja

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016 Hakijan ohje Sisältö: 1. Yleistä ESR-hausta 2. Haun erityispiirteet 3. Ohjeita hakemuksen

Lisätiedot

15.12.2014. Päättymispäivämäärä 31.12.2016

15.12.2014. Päättymispäivämäärä 31.12.2016 1 (5) Valintaesitys Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen julkinen nimi Asiakasymmärryksen ja palveluinnovaatioiden äärellä Etelä-Savossa Hakemusnumero Kokouksen päivämäärä

Lisätiedot

Rahoitusta Pohjois-Savon kehittämiseen

Rahoitusta Pohjois-Savon kehittämiseen Rahoitusta Pohjois-Savon kehittämiseen - Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 Soile Juuti, Ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto EnergyVarkaus 8.8.2014 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman

Lisätiedot

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Päijät-Hämeen Yrityksille Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Jari Turunen ICT -liiketoiminnankehittäjä Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Omistus Lahden kaupunki 74 % Lähikunnat 10 % Yksityiset

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3223/31/15 Hakemuksen saapumispvm 23.9.2015 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Hankkeen julkinen nimi Sähkökelkan

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Botnia-Atlantica 2014-2020

Botnia-Atlantica 2014-2020 Botnia-Atlantica 2014-2020 Norja: Ruotsi: Suomi: Nordland Västerbotten Västernorrland Nordanstigin kunta Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Toteutusorganisaatio Seurantakomitea Hallintoviranomainen

Lisätiedot

Etelä-Suomi kohti älykästä erikoistumista

Etelä-Suomi kohti älykästä erikoistumista Etelä-Suomi kohti älykästä erikoistumista Itämeriyhteistyön ja uuden ohjelmakauden mahdollisuudet Aulanko, Hämeenlinna 30.8.2012 Ennakkotehtävän tulosten esittely Ennakkotehtävä kohti uutta rakennerahastokautta

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma EAKR

Rakennerahasto-ohjelma EAKR Rakennerahasto-ohjelma EAKR Kevät 2015 Heli Rintala EAKR Etelä-Pohjanmaalla 2014-2020 Tukirahaa Etelä-Pohjanmaalla yhteensä vajaa 3,5 milj. vuodessa Jaetaan kolmen toimijan kesken: EP:n liitto (Pirkanmaan

Lisätiedot

2. Hakijan perustiedot (päätoteuttaja) Jos kyseessä on yhteishanke tai tuen siirto -menettely, kirjoita tähän kohtaan päätoteuttajan perustiedot.

2. Hakijan perustiedot (päätoteuttaja) Jos kyseessä on yhteishanke tai tuen siirto -menettely, kirjoita tähän kohtaan päätoteuttajan perustiedot. EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN EAKR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Täyttöohjetta päivitetään vielä huhti-toukokuussa 2014 rakennerahastoja koskevien valtioneuvoston asetusten valmistelun myötä. 1. Viranomainen,

Lisätiedot

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu MetsäBio hanke Ossi Klemetti, Kainuun Etu Oy Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus 1 Taustaa Kainuun talousmetsät ovat vahvasti vajaakäytössä.

Lisätiedot

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen 25.9.2015 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Maaseuturahastossa Lopputuote maataloustuote (jalostuksen

Lisätiedot

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen. Timo Välke 13.8.2012

Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen. Timo Välke 13.8.2012 Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen Timo Välke 13.8.2012 Yhteinen suunnitelma Metsäteollisuuden, metsähallituksen, rautatieyrityksen ja Liikenneviraston yhteistyönä pyritään

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto Sivu 1 syys 2007 Kehittämisen lähtökohdat Ohjelmallista toimintaa: Euroopan maaseuturahasto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Häme-ohjelman toteuttaminen - rahoitus Maakunnan kehittämisraha 2014 = 0,25 M /vuosi Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat 2014-2020 Keskisen Itämeren ohjelma = 122

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitus ja toimintalinjat 28.5.2013/ 4.6.2013 Rakennerahastojen rahoitus Suomessa (vuoden 2011 hinnoin) 2014-2020 2007-2013

Lisätiedot

ELY- Laajakaistahankkeet

ELY- Laajakaistahankkeet Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin ELY- Laajakaistahankkeet 30.01.2014 8.9.2014 Kahdentasoisia laajakaistahankkeita EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat

Lisätiedot

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku RR-hakuinfo 14.4.2010 Muotoiluakatemia Kuopio Itä-Suomen kehittämisstrategia Visio Vaikuttavuus-/ makrotavoitteet Ohjelmatavoitteet Kehittämisstrategian ydin Toimintalinjat

Lisätiedot

Tule meille menestymään!

Tule meille menestymään! Tule meille menestymään! TEOLLISUUSTONTIT KONTIOLAHDEN KUNTA 1 Kontiolahden teollisuusalueet ja niiden sijainti KONTIOLAHTI 1,5 km Vaskelan teollisuusalue 6 km Uuron teollisuusalue 12 km Jaaman teollisuusalue

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014

Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014 Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014 26.2.2013 Kaupunkistrategia 2020 Visio: - Korkeatasoinen palveluvarustus - Monipuolinen elinkeinorakenne ja vahva yrittäjyys - Erinomaiset yhteydet -

Lisätiedot

Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho

Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho Mikä muuttuu EAKR:ssä Jää pois tai vähenee Infrastruktuurihankkeet pois Finnveran lainatuotteet pois Keskitetty Finnveran pääomasijoitustoiminta

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut Uudistuvan liiketoiminnan osaajat

Asiantuntijapalvelut Uudistuvan liiketoiminnan osaajat Asiantuntijapalvelut Uudistuvan liiketoiminnan osaajat Joensuun Tiedepuisto Oy 8,2 M liikevaihto v. 2012 34 henkilökunta 23 vuotta Omistuspohja Joensuun kaupunki 86 % Itä-Suomen yliopisto 7 % Finnvera

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan TYKE 2011 KAM:n koordinoima verkostohanke työelämäpalvelujen kehittämiseen koko Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan TYKE 2011 KAM:n koordinoima verkostohanke työelämäpalvelujen kehittämiseen koko Pohjois-Pohjanmaalla KAM:n koordinoima verkostohanke työelämäpalvelujen kehittämiseen koko Pohjois-Pohjanmaalla Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset OKM myöntää avustukset ELY-keskusten kautta Avustusta

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntaohjelman tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto MAAKUNNAN SUUNNITTELUN KOKONAISUUS UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA Budj. rahoitus MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Valtakunnalliset museopäivät Lappeenranta 19.5.2015 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus .Salpapolku, Parikkalan

Lisätiedot

Hankekoulutus 2011. Tuettava toiminta, hyväksyttävät kustannukset

Hankekoulutus 2011. Tuettava toiminta, hyväksyttävät kustannukset Hankekoulutus 2011 Tuettava toiminta, hyväksyttävät Tuen myöntämisen edellytykset Hanke on valtakunnallisen sekä paikallisen ohjelman mukainen Hanke antaa hakijalle mahdollisuuden sellaisiin toimenpiteisiin,

Lisätiedot

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Yrityksille Joilla Venäjäperusasiat kunnossa

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Päätös projektin "Saimaan alueen digitaalinen ja verkostoitunut luontomatkailu", 301570 rahoittamisesta

Päätös projektin Saimaan alueen digitaalinen ja verkostoitunut luontomatkailu, 301570 rahoittamisesta Maakuntahallitus 95 16.07.2015 Päätös projektin "Saimaan alueen digitaalinen ja verkostoitunut luontomatkailu", 301570 rahoittamisesta Maakuntahallitus 16.07.2015 95 Hankkeen julkinen nimi Saimaan alueen

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Tiina Herttuainen 09 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Joensuu 24.11.2011 24.11.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Raahe 7.2.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen tarkoitettua rahoitusta Tavoitteena vähentää alueiden

Lisätiedot

Biokaasutuotannon tuet. Maa- ja metsätalousministeriö

Biokaasutuotannon tuet. Maa- ja metsätalousministeriö Biokaasutuotannon tuet Maa- ja metsätalousministeriö MMM Biokaasutuotannon tuet Maatilainvestoinnit Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Bioenergiatuotannon avustus TEM Syöttötariffi Energiatuki

Lisätiedot