Toimintalinjalle 1 jätetyt hankehakemukset päättyneellä hakukierroksella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintalinjalle 1 jätetyt hankehakemukset 16.2.2015 päättyneellä hakukierroksella"

Transkriptio

1 1 (12) Toimintalinjalle 1 jätetyt hankehakemukset päättyneellä hakukierroksella Pohjois-Karjalan maakuntaliittoon jätettiin Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman päättyneellä hakukierroksella kolme hankehakemusta, jotka ovat toimintalinjan 1 erityistavoitteen 1.2 Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen mukaisia: Valtaväylä Vanhalle Kaivokselle (Outokummun kaupunki) Nurmeksen bioteollisuusalueen ratapiha ja kulkuyhteydet (Nurmeksen kaupunki) Kevätniemen yritysalueen vahvistaminen, bioterminaali (Lieksan kaupunki) Hankehakemusten vertailemiseksi on laadittu valintamuistio, joka jäsentyy seuraavasti: 1) kuvaus erityistavoitteesta 1.2 rahoitettavista toimenpiteistä, 2) hankehakemusten tiivistelmät (EURA järjestelmä), 3) hankkeiden vertailuperusteet ja 4) esitys rahoitettavasta hankkeesta perusteluineen. 1. Kestävää kasvua ja työtä , Suomen rakennerahasto-ohjelman erityistavoite 1.2 Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen Investointiprioriteetin toimilla parannetaan pk-yritysten kilpailukyvyn kannalta tärkeitä liikenne- ja logistiikkayhteyksiä, elinkeinoelämää ja pk-yritysten toimintaympäristöä ja kansainvälistymistä kehittäviä liikenneväyliä ja -palveluita sekä kestävää liikennettä. Liikenne- ja logistiikkajärjestelmän kehittämistoimenpiteet ovat lähtökohtaisesti kokoluokaltaan pieniä, tehokkaita ja nopeasti toteutettavia pk-yritystoimintaa tukevia toimenpiteitä. Hankkeet ovat lisäosia pkyritystoiminnan kehittämisen päätukitoimelle ja tarpeellisia erityistavoitteen saavuttamiseksi ja liittyvät olennaisesti valitun päätukitoimen interventiologiikkaan. Itä- ja Pohjois-Suomen pk-yritysten kilpailukykyä tukevan pienimuotoisen liikenneinfrastruktuurin kehittämisessä painopiste on kestävän liikenteen ratkaisuissa sekä liikkumistarpeen ja -volyymin vähentämisessä. Osana pk-yritysten kilpailukyvyn kehittämishankkeita voidaan hankkeilla parantaa toiminnallisesti puutteellisia tiejaksoja ja liittymäkohtia, jotka ovat keskeisiä pk-yritysten kannalta. Kyseeseen voivat tulla pienet strategiset liikenneväyläinvestoinnit, jotka edesauttavat pk-yritysten markkinoille pääsyä. Kehittämishankkeiden osalta keskitytään liikenteen palveluiden ja liikenteen hallinnan kehittämiseen, älyliikenteen mahdollisuuksien hyödyntämiseen sekä logistiikkayhteistyön kehittämiseen. Toimenpiteet ovat osa alueellista tavoitetta kehittää vähähiilistä yhteiskuntaa ja ovat vahvasti linkitetty pkyritysten tarpeisiin.

2 2 (12) Rahoitettavissa hankkeissa toteutetaan pääsääntöisesti alla mainittuja toimenpiteitä: - kehitetään pk-yritystoimintaa tukevia liikenneyhteyksiä älyliikenteen mahdollisuudet huomioiden mm. yrityskeskittymiin ja -puistoihin, liikenne- ja logistiikkaterminaaleihin sekä teollisen tuotannon ja jalostuksen kannalta keskeisille alueille; - kehitetään alueen pk-yritystoimintaa tukevia matka- ja kuljetusketjuja sekä logistiikkakeskuksia.

3 3 (12) 2. Hankehakemusten tiivistelmät Hankkeen nimi: Valtaväylä Vanhalle Kaivokselle Hakemusnumero: Hakija: Outokummun kaupunki Osatoteuttajat: Toteutusaika: Toimintalinja: 1 Hankkeen tiivistelmä Outokummun kaupunki on vuosina panostanut voimakkaasti matkailuliiketoiminnan toimintaedellytysten kehittämiseen. Matkailun vetonaulakohde, Vanha Kaivos sijaitsee kaupungin keskustassa. Keskuskadun, Kummunkatu, kehittämisellä matkailukeskittymä laajenee käsittämään koko kaupungin keskustan. Geologisen aikajanan rakentaminen Kummunkadulle tuo matkailijoille uuden kohteen ja siten "valuttaa" matkailijat kaupungin keskustaan, kaupan ja palvelualan yritysten asiakkaiksi. Kohde täydentää jo olemassa olevia kiviteemaan rakennettuja sisältöjä; Eero Mäkisen kivipuisto ja Maan Aarteet kivinäyttely ja tekee koko kaupungin keskustasta kiinnostavan matkailukohteet ja oppimisympäristön. Hanke sisältää kadun maanpäällisten sekä kadun kantavien rakennekerroksien nykyaikaistamisen järkevästi yhtäaikaisesti. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on parantaa kaupan ja palvelualan PK-yritysten saavutettavuutta ja lisätä niiden toimintaympäristön vetovoimaisuutta: Katurakenteiden uudistaminen mahdollistaa uusien kauppapaikkojen syntymisen kivijalkamyymälöiden ulkoalueille. Myynti voidaan jalkauttaa ulos, kadulle. Tällaisia uusia myyntipaikkoja arvioidaan syntyvän vähintään 5 kappaletta, todennäköisesti useampia. Uusien kauppapaikkojen työllistävä vaikutus on vähintään 10 kesätyöpaikkaa, mikä on nuorten kesätyöllistämisessä merkittävä määrä. Uusien kaupantekomahdollisuuksien ja toimijoiden tiiviin yhteistyön kautta hankkeen vaikutuspiirissä olevat yritykset arvioivat liikevaihdon kasvuksi vähintään 5 %. Tavoitteena on lisäksi Outokummun pääkadun, Kummunkadun, liikenneturvallisuuden ja viihtyvyyden parantuminen. Tarkoitus on rakentaa Kummunkatu esteettömäksi ympäristöksi. Kadun maanpäällisten osien rakentamisen yhteydessä on tavoitteena korjata myös maanalaiset osat. Konkreettiset toimenpiteet Geologisen aikajanan rakentaminen Kummunkadun maanpäällisiin rakenteisiin (liite), ajoradan kaventaminen ja kevyenliikenteen käyttökaistan laajentaminen (liikenneturvallisuus), esteettömän ympäristön huomioiminen suunnittelussa ja rakentamisessa, Samalla toteutetaan kunnallistekniikan nykyaikaistaminen toimintavarmuuden parantamiseksi, jotta uusia pintarakenteita ei tarvita lähitulevaisuudessa avata mahdollisten vuotojen ja putkirikkojen vuoksi. Hanke ei koske tätä osiota, vaan kaupunki toteuttaa tämän omalla kustannuksellaan kuten myös valokuidun kaupungintalon ja terveyskeskuksen välille. Samalla uusitaan sähkökaapelointi ja kaukolämpö Outokummun Energian omalla kustannuksella.

4 4 (12) Tulokset Kaupungissa toimivien PK-yritysten kilpailukyvyn parantaminen ja ostovoiman lisääminen kaupunkikeskustan vetovoimaisuutta kehittämällä. Geologian oppimisympäristö - aikajana, näyttelyt Turvallinen liikenneympäristö, nykyaikainen katuilme integroi Vanhan Kaivoksen ja keskustan alueen ja luo kohteesta vankan matkailukeskittymän. Hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Kustannukset Yhteensä ( ) 1 Palkkakustannukset Ostopalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Matkakustannukset 0 5 Kone- ja laiteinvestoinnit Rakennukset ja maa-alueet 0 7 Muut kustannukset Välilliset kustannukset 0 Kustannukset yhteensä Tulot 0 Nettokustannukset yhteensä Rahoitus Yhteensä ( ) Osuus nettokustannuksista (%) 1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus % 2 Kuntien rahoitus % 3 Muu julkinen rahoitus 0 0 % 4 Yksityinen rahoitus 0 0 % Rahoitus yhteensä %

5 5 (12) Hankkeen nimi: Nurmeksen bioteollisuusalueen ratapiha ja kulkuyhteydet Hakemusnumero: Hakija: Nurmeksen kaupunki Osatoteuttajat: Toteutusaika: Toimintalinja: 1 Hankkeen tiivistelmä Nurmeksen kaupunki yhdessä eri toimijoiden kanssa on suunnitellut ja kaavoittanut bioteollisuusalueen Nurmeksen kaupungin Pitkänmäen teollisuusalueelle. Hanke käsittää biohiiltämön, bioterminaalin, puun kuivaamon ja pien-chp-laitoksen. Lisäksi suunnitellaan Nurmeksen Porokylässä sijaitsevan raakapuun kuormauspaikan sijoittamista hankealueelle. Uusi teollisuusalue tarvitsee toimivat ja mahdollistavat liikenneratkaisut yritysten tarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on rakentaa teollisuusalueelle ratapiha ja tulotiet ratapihalle sekä siirtää alueelle raakapuun kuormaus- ja lastauspaikka. Liikenneviraston tekemässä selvityksessä rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen valittiin terminaalipaikoiksi niiden optimaalisen kuljetuskustannusten mukaan 14 eri paikkaa ja kuormauspaikoiksi 32 eri paikkaa eri puolella Suomea. Kuormauspaikkojen joukossa on myös Porokylä. Nykyinen kuormauspaikka sijaitsee asutuksen välittömässä läheisyydessä ja kuormauspaikan melu koetaan häiritseväksi. Nurmeksen kaupungin strategiassa mainitaan myös kuormauspaikan siirto asemakaava-alueelle, jolloin Porokylän aluetta voidaan hyödyntää esimerkiksi asumisessa. Nurmeksen bioteollisuusalueen tuleva työllistävä kokonaisvaikutus on aluevaikuttavuustutkimuksen mukaan 281 htv, mistä metsätalouden osuus on 124 htv. Puutavaran lastaus- ja purkupaikan kokonaisvolyymi tulee olemaan junakuormissa n m3/v. puuta sekä lopputuotteita ja varastoitavan puun osalta vuotuinen kokonaismäärä on ratapihalla n m3 ja biohiiltämön pihalla n m3. Alue sijaitsee 4 km Nurmeksen keskustasta luoteeseen Joensuu-Kontiomäki rautatien varrella ja Pitkämäen teollisuusalueen pohjoispuolella. Alue kuuluu Nurmeksen kaupungissa Pitkämäen 134 kaupunginosaan, ja rajautuu idässä Joensuu-Kontiomäki rautatiehen ja lännessä Voimatiehen sekä kaavoitettuihin teollisuustontteihin. Rautatie on sähköistämätön ja siinä ei ole automaattista kulunvalvontaa, mikä mahdollistaisi henkilöliikenteen. Sito Oy on laatinut hankealueelle Pitkämäen ratapiha ja tiejärjestelyt -raidesuunnitelman. Suunnitelmassa on esitetty neljä eri vaihtoehtoa kuormauspaikan ja sen yhteyteen rakennettavien rinnakkais- ja kuormausraiteiden sijoittumisesta hankealueelle. Toteutettavaksi valittiin VE 4 vaihtoehto. Teollisuusraiteet esitetään liitettäväksi Joensuu-Kontiomäki-rautatieverkkoon kahdesta kohtaa, joka mahdollistaa monipuolisen raideliikenteen ratapiha-alueella. Kulkuyhteydet ratapihalle on esitetty toteutettavaksi Voimatien kohdista, joissa korkeusasemat mahdollistavat raskaan liikenteen liikennöinnin ratapihalle. Bioteollisuusalueelle saadaan toimiva liikenneratkaisu, raakapuun kuormaus- ja lastauspaikka, ratapiha ja kulkuyhteydet ratapihalle.

6 6 (12) Hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Kustannukset Yhteensä ( ) 1 Palkkakustannukset Ostopalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Matkakustannukset Kone- ja laiteinvestoinnit 0 6 Rakennukset ja maa-alueet 0 7 Muut kustannukset Välilliset kustannukset 0 Kustannukset yhteensä Tulot 0 Nettokustannukset yhteensä Rahoitus Yhteensä ( ) Osuus nettokustannuksista (%) 1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus % 2 Kuntien rahoitus % 3 Muu julkinen rahoitus 0 0 % 4 Yksityinen rahoitus 0 0 % Rahoitus yhteensä %

7 7 (12) Hankkeen nimi: Kevätniemen yritysalueen vahvistaminen, bioterminaali Hakemusnumero: Hakija: Lieksan kaupunki Osatoteuttajat: Toteutusaika: Toimintalinja: 1 Hankkeen tiivistelmä Hankkeen tavoitteena on Kevätniemen yritysalueen liikenne- ja logistiikkajärjestelmän kehittäminen, joka mahdollistaa biomassan jalostamisen tuontia korvaavaksi tuotteeksi, tukee maakunnallista hiilineutraalin energiatuotannon tavoitetta ja lisää omavaraisuutta Tähän liittyy myös muita vireillä olevia hankkeita: - Lieksan kaupunki on hankkimassa VAPO Oy:ltä noin 40 hehtaarin maa-aluetta - Lieksan kaupungin investointiohjelmassa on varaus kunnallistekniikan rakentamiseen alueelle - Lieksan kaupunki on kaavoittamassa aluetta - ELY-keskus aloittaa kiertoliittymän rakentamisen kantatie 73 - Kevätniemen risteykseen 2016 keväällä. - Lieksan kaupunki on tehnyt esityksen kantatie 73:n statuksen nostamisesta valtatieksi, mikä parantaa maantien kunnossapidon tasoa ja liikennöitävyyttä. - Teollisuusradan rakentaminen Kevätniemeen - Lieksan kaupunki on tehnyt esityksen rautatien Joensuu - Kontiomäki sähköistämisestä, mikä tukee kestävän liikennöinnin tavoitetta - Lieksan kaupunki on käynnistänyt selvityksen mahdollisuudesta perustaa Pielisen Karjalan alueelle yhteismetsä, joka turvaisi nykyistä paremmin metsävarannon kestävän käytön Hankkeen konkreettisena lopputuloksena on nykyaikainen ja kaikki ympäristövaatimukset täyttävä bioterminaali, joka tukee sekä alueella jo nykyisin olevaa yritystoimintaaettä muualla Lieksassa ja seutukunnalla jo toimivaa bioklusteriin kuuluvaa yritystoimintaa. Alueella toimivat tällä hetkellä Vapo Timber Oy:n Kevätniemen saha, Anaika Wood Ltd Oy:n tuotantolaitos, Carelian Forest Product Oy:n liimapalkkitehdas, Höyläämö Suomipuu Oy:n tuotantolaitos sekä bioklusteriin sijoittuva Vapo Energia Oy:n lämmön tuotantolaitos. Loogisessa ja fyysisessä yhteydessä Kevätniemen alueeseen kuuluu myös Lieksa Timber Oy:n tuotantolairtos. Terminaalin rakentaminen mahdollistaa suunnitellun biojalostamon rakentamisen ja puun hakkuuseen ja kuljetukseen liittyvän kaluston huollon ja korjauksen sekä muun bioklusteriin kuuluvan ja toimialan toimintaa tukevan yritystoiminnan sijoittumisen alueelle. Kevätniemen bioterminaali-investointi tukee Lieksan Teollisuuskylä Oy:n valmistelussa olevien yrityshankkeiden toteuttamista sekä Kevätniemessä että bioklusterin osa-alueilla myös Kevätniemen ulkopuolella. Kaiken kaikkiaan pyrkimyksenä on vahvistaa Lieksan ja lähialueiden elinvoimaisuutta hyödyntämällä luontaisia vahvuuksia ja kehittämisedellytyksiä (puu- ja bioraaka-aine).

8 8 (12) Hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Kustannukset Yhteensä ( ) 1 Palkkakustannukset 0 2 Ostopalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 4 Matkakustannukset 0 5 Kone- ja laiteinvestoinnit 0 6 Rakennukset ja maa-alueet 0 7 Muut kustannukset 0 8 Välilliset kustannukset 0 Kustannukset yhteensä Tulot 0 Nettokustannukset yhteensä Rahoitus Yhteensä ( ) Osuus nettokustannuksista (%) 1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus % 2 Kuntien rahoitus % 3 Muu julkinen rahoitus 0 0 % 4 Yksityinen rahoitus 0 0 % Rahoitus yhteensä %

9 9 (12) 3. Hankehakemusten vertailuperusteet Vertailuperusteena käytettävät tiedot on saatu EURA tietojärjestelmästä tai hakija on ilmoittanut ne suoraan rahoittajaviranomaiselle. Tuotosindikaattorit Hakemusvaiheessa ilmoitettavat hankekohtaiset seurantatiedot ovat tavoitearvioita siitä, kuinka paljon hankkeen tuloksena syntyy tuotoksia, joita seurataan tuotosindikaattoreiden avulla. Tuotosten kertymistä seurataan koko hankkeen ajan seurantaraportilla. Tuotokset liittyvät kiinteästi hankkeen sisällölliseen toteutumiseen. Hankkeissa edellytetään, että toteutuksessa noudatetaan hankesuunnitelmaa ja että toimenpiteillä on suora yhteys hankkeen tavoitteisiin. Hankkeen aikaansaamat yrittäjyyttä edistävät muut investoinnit Outokumpu Nurmes Lieksa ei uusia investointeja, liittyy Vanhan kaivoksen investointeihin (lisäksi kiinteistön omistajat uusivat omaa aluettaan) 29 milj 30 milj Ei ainoastaan Kevätniemessä vaan alueella. Vaikutus suurempi, jos mukaan lasketaan Green Fuel Nordicin investoinnin kerrannaisvaikutukset (yrittäjyyden edistäminen, uuden mikroyritystoiminnan syntyminen). Pk-yritykset, joiden saavutettavuus on tuen seurauksena parantunut Outokumpu 20/50 Nurmes 7 Lieksa 4 Erityiset valintaperusteet Hakemusten valintaperusteet EURA tietojärjestelmässä. Pisteytysasteikko on Hanke parantaa pk-yritysten saavutettavuutta ja toimintaedellytyksiä 2. Hanke vähentää pk-yritysten liikkumisen tarvetta (CO2-päästöjä) 3. Hanke edistää yritysinvestointeja 4. Hanke vähentää pk-yritysten logistiikkakustannuksia 5. Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita 6. Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa Outokumpu 20/35 Nurmes 27/35 Lieksa 25/35

10 10 (12) Muu vaikuttavuus Työllistävä vaikutus Outokumpu 10 osa-aikaista (arvio 10-30) Nurmes 281 htv, joista 124 metsäteollisuuden osuus 124 Lieksa rakennusvaihe 216, tuotantovaihe 127 Toteutumisvalmius ja riskit Investoinnin toteutuminen Outokumpu Investoinnit toteutuneet jo, toteutusvalmius heti, koska suunnitelmat ovat valmiina Nurmes Esisopimus Liikenneviraston kanssa puuttuu, esisopimus aikaisintaan syksy 2015/ biohiiltämön investointipäätös puuttuu, toteutus Lieksa Biojalostamon ja terminaalin investointipäätös puuttuu, toteutus Riskit (hakijan oma arvio ja toimenpiteet riskin pienentämiseksi) Outokumpu Nurmes Lieksa taloudellinen riski, kustannusarvion riittävyys (tarkka kustannuslaskenta, kilpailutus, talouden seuranta) Maaperätutkimuksia ei ole tehty kattavasti (lisäkairaukset ennen töiden aloittamista), lisämaan hankinta pitkittyy (sovittu 3ha lisämaan ostosta 5/2015) Kustannusriski (hyvin valmisteltu ja toteutettu kilpailutus), rakentajariski (taustaselvitykset), ympäristöriski (YVA 12/2014 ja ympäristölupaa haettu 2/2015), rahoitusriski (kokonaishinta määritellään rahoittajasopimuksissa ennen aloitusta. ) Riskit (rahoittajan arvio) Nurmes Lieksa Outokumpu Kuinka varmistetaan muu rahoitus ja omarahoitusosuus kattamaan kokonaiskustannukset? Riskinä, että biohiiltämön investointi ei toteudu. Muulla rahoituksella ja omarahoitusosuudella joudutaan kattamaan kokonaiskustannukset. Riskinä, että biojalostamon investointi ei toteudu. Hallinnointiriski (hanke toteutetaan kokonaisuudessaan ostopalveluna Lieksan teollisuuskylä Oy:ltä) Vaatiiko omarahoitusosuus valtuustokäsittelyn?

11 11 (12) Muita huomioita Outokumpu - Hanke parantaa yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä - Hankkeen avulla parannetaan liikenneturvallisuutta ja esteettömyyttä (mm. leveämmät kävelytiet) - Toimenpiteet yhdistävät Aarrekaupungin keskustan liikealueen kanssa - Keskuskadun kehittäminen hyvän lähellä kunnan omaa kehittämistyötä - vipuvaikutus ja työllistävävaikutus verrattain pientä - ohjelmakaudella kolme hanketta Aarrekaupungin kehittämiseen Nurmes Lieksa - Hanke parantaa yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä - Hankkeen avulla parannetaan liikenneturvallisuutta (mm. kuormauspaikka) - Hankkeen avulla parannetaan keskustan alueen asukkaiden turvallisuutta ja asumisviihtyvyyttä (mm. kemikaalit, keskusta pohjavesialueella, melu) - Vaikka biohiiltämö ei toteutuisi, alueelle tulossa muita pk-yritysten investointeja, alueelle rakennettu jo tie, runkoviemäri ja vesijohto - onnistuessaan vahva vipuvaikutus - Hanke parantaa yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä - Onko bioterminaalialueelle käyttöä ilman pääinvestointia? - onnistuessaan vahva vipuvaikutus Pääinvestointi, johon hanke liittyy Liikenne- ja logistiikkajärjestelmän kehittämistoimenpiteet ovat lisäosia pk-yritystoiminnan kehittämisen päätukitoimelle ja tarpeellisia erityistavoitteen saavuttamiseksi ja liittyvät olennaisesti valitun päätukitoimen interventiologiikkaan. Liikennehankkeeseen liittyvä päähanke voi olla erillinen, ei välttämättä edes samanaikainen liikennehankkeen kanssa. Päätukitoimella tarkoitetaan investointia joka on voinut tapahtua aikaisemmin tai tapahtuu hankkeen yhteydessä. Investointi voi olla EU-rahoitteinen, kansallinen tai yrityksen omarahoitteinen. Outokumpu Nurmes Lieksa hanke kytkeytyy Vanhan Kaivoksen aikaisempaan kehitystyöhön ja investointoihin biohiiltämö, Feedstock Optimium Oy biojalostamo, Green Fuel Nordic Oy Valtaväylä Vanhalle Kaivokselle (Outokummun kaupunki) hanke kytkeytyy Vanhan Kaivoksen aikaisempaan kehitystyöhön ja investointeihin.

12 12 (12) Nurmeksen bioteollisuusalueen ratapiha ja kulkuyhteydet -hanke liittyy pk-yritystoiminnan kehittämisen päätukitoimeen. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan ole edellytyksiä rahoituspäätökselle, koska ei ole riittävää varmuutta pääinvestoinnin (biohiiltämöinvestoinnin) toteutumisesta. Kevätniemen yritysalueen vahvistaminen, bioterminaali hanke liittyy pk-yritystoiminnan kehittämisen päätukitoimeen. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan ole edellytyksiä rahoituspäätökselle, koska ei ole riittävää varmuutta pääinvestoinnin (biojalostamo) toteutumisesta. 4. Esitys Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on varautunut rahoittamaan vuosina toimintalinja 1:llä liikenne- ja logistiikkahanketta ja sen vuoksi on tärkeää että rahoitus ohjataan hankkeeseen, jolla on paras vipuvaikutus ja vaikuttavuus. Varaudutaan ohjaamaan Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EU:n ja valtion myöntämisvaltuutta TL:lla 1 maksimissaan miljoona (1 milj.) euroa Nurmeksen bioteollisuusalueen ratapiha ja kulkuyhteydet -hankkeelle tai Kevätniemen yritysalueen vahvistaminen, bioterminaali hankkeelle, sen mukaisesti kummassa hankkeessa rahoitusedellytykset täyttyvät ja päätukitoimen/-investoinnin toteutuminen varmistuu aikaisemmin. Varaus on voimassa saakka.

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus

6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus 6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Hakijan ohje Ohjelmakauden 2014 2020 toinen hakukierros

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2013 C:1. Kainuun maakuntahallitus 15.4.2013 Erillinen liite nro 2/asia 8

Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2013 C:1. Kainuun maakuntahallitus 15.4.2013 Erillinen liite nro 2/asia 8 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2013 C:1 Kainuun maakuntahallitus 15.4.2013 Erillinen liite nro 2/asia 8 2 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2013 Kainuun liitto 2013 C 1 3 Julkaisija: KAINUUN LIITTO

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Kartat: Karttakeskus, L4356 Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy Christel Kautiala, Destia Sito Oy Ulkoasu ja taitto: Laura Pöllänen, Sito Oy Painopaikka:

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 2006 LUONNOS 23.8.2006 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKKEET 2006 KESKI-SUOMEN LIITTO 4.4.2005 KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKKEET 2006

KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKKEET 2006 KESKI-SUOMEN LIITTO 4.4.2005 KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKKEET 2006 KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKKEET 2006 KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKKEET 2006 Asiakirjan tarkoitus Keski-Suomen kärkihankelistassa esitellään valtion tulo- ja menoarvioon sekä valtion yksiköiden talousarvioihin tähtääviä

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015-2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.6.2015 32 Sisällysluettelo 1. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet ja lähtökohdat... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio 2025...

Lisätiedot

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma Käsittelyt: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 28.5.2013, aloituskeskustelu 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 25.9.2013,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Tiistai 20.1.2015 klo 9.30-11.50 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2011-2012

Lisätiedot

Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2014 C:3

Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2014 C:3 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2014 C:3 Kainuun maakuntahallitus 17.2.2014 2 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2014 Kainuun liitto 2014 C: 3 3 Julkaisija: KAINUUN LIITTO KAUPPAKATU 1 87100 KAJAANI

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Maakuntahallitus 5/2014 Kokousaika: 19.5.2014 klo 9.00 11.30 Kokouspaikka:

Lisätiedot

Itä-Suomeen Rakennerahastokausi 2007 2013

Itä-Suomeen Rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta Itä-Suomeen Rakennerahastokausi 2007 2013 Sisältö 3 Euroopan unioni osallistuu Suomen alueiden kehittämiseen 4 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite 5 Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUSARVIOINTI RATAHANKE KONTIOMÄKI SUOMUSSALMI - TAIVALKOSKI KUUSAMO KEMIJÄRVI/SALLA

VAIKUTTAVUUSARVIOINTI RATAHANKE KONTIOMÄKI SUOMUSSALMI - TAIVALKOSKI KUUSAMO KEMIJÄRVI/SALLA VAIKUTTAVUUSARVIOINTI RATAHANKE KONTIOMÄKI SUOMUSSALMI - TAIVALKOSKI KUUSAMO KEMIJÄRVI/SALLA 9.. Esipuhe Liikennejärjestelmien toimivuus ja alueiden saavutettavuus ovat elinkeinoelämän perusta. Suomessa

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta SUPERTERMINAALI 6. lokakuuta 2010 ELLO on Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittama hanke, jonka tavoitteena on kehittää Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukykyä. Hankkeessa luodaan kansainvälinen

Lisätiedot

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Logistiikan kehityskuva 13.10.2014 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JOHDANTO A. Lähtökohdat... 7 1. Nykytila ja kehitys... 7 1.1 Uudenmaan kansainvälinen asema... 7 1.2 Satamat ja

Lisätiedot