Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma PÄIVITYS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma PÄIVITYS 2014"

Transkriptio

1 Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma PÄIVITYS 2014

2 Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma Päivitys 2014 Hyväksytty maakuntahallituksessa Julkaisu B:63 ISBN (nide) ISBN (verkkojulkaisu) ISSN Painopaikka: I-Print Oy Painos 500 kpl Etelä-Pohjanmaan liitto Seinäjoki 2014 Sisältö 1. ESIPUHE TIIVISTELMÄ TAUSTAA KOULUTUS, TUTKIMUS JA PROJEKTITOIMINTA Englanninkielinen perusopetus Kansainvälinen koulutus maakunnan oppilaitoksissa Etelä-Pohjanmaan korkeakoulustrategia Kansainvälinen hanketoiminta Työryhmän tavoitteet ja toimenpiteet MAAHANMUUTTO JA KOTOUTUMINEN Kielikoulutukset Maahanmuuttajakoordinaattorit ja keskukset Maahanmuuttajayhdyshenkilöt Työryhmän tavoitteet ja toimenpiteet KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ Team Finland Etelä-Pohjanmaa -yhteistyö Etelä-Pohjanmaan yrittäjien kansainvälistymisen valiokunta Työryhmän tavoitteet ja toimenpiteet KANSAINVÄLINEN MATKAILU KULTTUURI JA INFRASTRUKTUURI Kansainvälinen matkailu Sosiaalinen media ja internet Majoituskapasiteetin riittävyys Kansainvälinen kulttuuri Luovat alat Työryhmän tavoitteet ja toimenpiteet TAUSTA-AINEISTOA...65

3 1. Esipuhe Toimintaohjelman suunnitteluun on osallistunut asiantuntijoita eri puolilta maakuntaa. Vielä tärkeämpää ohjelman onnistumisen kannalta on kuitenkin se, että toimenpiteiden toteutukseen osallistuu mahdollisimman moni alueen toimija. Vuonna 2009 laadittu Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma on nyt päivitetty ensimmäistä kertaa. Uudessakin ohjelmassa tavoitteet on pyritty tekemään selkeiksi ja toimenpiteet käytännönläheisiksi. Toimintaohjelma halutaan pitää käytännöllisenä työkaluna, jota maakunnan toimijat toteuttavat yhteistyössä. Koko toimintaohjelmaprosessissa yhteistyö on avainasemassa. Toimintaohjelman suunnitteluun on osallistunut asiantuntijoita eri puolilta maakuntaa. Vielä tärkeämpää ohjelman onnistumisen kannalta on kuitenkin se, että toimenpiteiden toteutukseen osallistuu mahdollisimman moni alueen toimija. Etelä-Pohjanmaa on uudenlaisten haasteiden edessä. Toimintaympäristö ympärillämme kansainvälistyy nopeasti, ja maakunnan on oltava kehityksessä mukana aktiivisena toimijana, ei perästä seuraajana. Maakuntaan on viime vuosina saapunut yhä enemmän kansainvälisiä opiskelijoita, asiantuntijoita ja eri alojen ammattilaisia, joiden kotoutumiseen on panostettu, ja tullaan panostamaan myös jatkossa. Elinkeinoelämä, kulttuuri ja kansainvälinen matkailu vaativat vielä runsaasti yhteisiä ponnistuksia. Maakunnan kansainvälistämistä koskevan toiminnan tekee erityisen haasteelliseksi alueellisesti jaettavien rakennerahastovarojen merkittävä väheneminen edelliseen seitsenvuotiskauteen verrattuna. EU:n ohjelmakaudella Etelä-Pohjanmaan on entistä enemmän panostettava maakunnan ulkopuolelta haettavaan hankerahoitukseen. Tavoitteeksi olemme asettaneet kansainvälisen hankerahoituksen kolminkertaistamisen. Päämäärä ei ole helppo, mutta ei toisaalta mahdotonkaan saavuttaa. Kiitämme kaikkia työryhmiin osallistuneita arvokkaasta ajasta ja panoksesta Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen tavoitteiden ja toimenpiteiden rakentamisessa. Kansainvälisen yrittäjyysmaakunnan rakennustalkoisiin kutsumme mukaan kaikki alueemme toimijat! Lasse Anttila Maakuntahallituksen puheenjohtaja Asko Peltola Maakuntajohtaja 4 Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma 5

4 2. Tiivistelmä Kansainvälinen koulutus, tutkimus ja projektitoiminta tavoitteena on lisätä kvopiskelijoiden ja liikkuvuuden määrää ja vahvistaa kansainvälistä koulutusketjua, lisätä kulttuurisensitiivisyyttä, kv-osaamista ja muutosvalmiutta alueella sekä elinkeinoelämän, tutkimus- ja hanketoiminnan kansainvälistymistä. Kansainvälinen liiketoimintaympäristö tavoitteena on nostaa viennin osuus kahteen prosenttiin valtakunnan kokonaisviennistä, ja että Etelä-Pohjanmaa parantaa sijoitustaan maakuntien välisessä teollisuuden vienti -tilastossa neljällä pykälällä vuoteen 2020 mennessä. Maahanmuutto ja kotouttaminen tavoitteena on tukea maahanmuuttajien kotoutumista sekä työllistymistä, kehittää kansainvälistymisosaamista, lisätä suvaitsevaisuutta ja kulttuurisen monimuotoisuuden kunnioittamista. Maakunnassa olevat ulkomaalaiset henkilöt saadaan kotoutumaan pysyviksi asukkaiksi tarjoamalla heille tarvittavat palvelut sekä ottamalla heidät yhteisön aktiivisiksi jäseniksi. Kansainvälinen matkailu, kulttuuri ja infrastruktuuri tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä luoda puitteet ympärivuotiselle kansainväliselle matkailulle ja hakea sesongin ulkopuolisille kausille kannattavaa kasvua ulkomaalaisista matkailijoista. Etelä-Pohjanmaalla on edetty tietyillä kansainvälistymisen osa-alueilla varsin hyvin viime vuosina. Siitä huolimatta Etelä-Pohjanmaa näyttäytyy edelleen monilla mittareilla varsin vähän kansainvälistyneenä maakuntana. Toimintaohjelmassa on huomioitu myös muiden Etelä-Pohjanmaalla viime aikoina julkaistujen ohjelmien ja strategioiden suositukset ja tavoitteet. Toimintaohjelmassa esitetään Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen nykytila tilastotietoa ja erilaisia kuvaajia hyväksikäyttäen. Ohjelmaan on kerätty neljän asiantuntijoista koostuvan työryhmän ehdotukset maakunnan kansainvälistymisen lisäämiseksi. Työryhmät ovat asettaneet strategiset tavoitteet sekä runsaasti yksittäisiä käytännön kehittämistoimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi. Kansainvälinen koulutus, tutkimus ja projektitoimintatyöryhmän tavoite on lisätä kansainvälisten opiskelijoiden ja liikkuvuuden määrää maakunnassa ja vahvistaa kansainvälistä koulutusketjua päiväkodista korkea-asteelle, ja tätä kautta edistää osaavan työvoiman saantia. Tavoitteina on myös lisätä kulttuurisensitiivisyyttä, kansainvälistä osaamista ja muutosvalmiutta alueella, tukea elinkeinoelämän kansainvälistymistä sekä tutkimus- ja hanketoimintaa hyödyntäen vahvistaa alueen osaamista ja kilpailukykyä. Lisäksi työryhmä on asettanut seuraavia alatavoitteita: u Lisätään kansainvälisen liikkuvuuden, hanketoiminnan ja osaamisen viennin volyymia. u Vahvistetaan alueen asukkaiden kansainvälistymisvalmiuksia ja kehitetään maakuntaa kansainvälisesti houkuttelevana osaamisympäristönä. u Tuetaan alueen yritysten kansainvälistymistä ja kehitetään Etelä-Pohjanmaan kansainvälistä innovaatioympäristöä. Kansainvälisen koulutus-, tutkimus- ja yritysyhteistyön integraation kautta pyritään löytämään katvealueita ja hiljaisia viestejä, joissa on potentiaalia uusille innovaatioille ja työpaikkojen syntymiselle. Maahanmuutto- ja kotoutumistyöryhmän tavoitteena on tukea ja edistää maahanmuuttajien kotoutumista sekä työllistymistä Etelä-Pohjanmaalla. Eri toimialoilla vallitseva työvoimatarve tulee huomioida osana maahanmuuttotyötä. Tavoitteena on, että maakunnassa olevat ulkomaalaiset henkilöt saadaan kotoutumaan pysyviksi asukkaiksi tarjoamalla heille tarvittavat palvelut sekä ottamalla heidät yhteisön aktiivisiksi jäseniksi. Tavoitteena on kehittää kansainvälistymisosaamista, lisätä suvaitsevaisuutta ja kulttuurisen monimuotoisuuden kunnioittamista. Työryhmän asettamat alatavoitteet ovat: u Etelä-Pohjanmaalla palvelut tuodaan lähelle maahanmuuttajia. Peruspalveluissa tärkeää on läheisyys, joustavuus ja työntekijän kasvot. u Jokainen maahanmuuttaja on työperäinen maahanmuuttaja. Maahanmuuttajien kotoutuminen on yhteinen asiamme. u Etelä-Pohjanmaalla maahanmuuttajaperheitä tuetaan ja maahanmuuttajat otetaan yhteisön aktiivisiksi jäseniksi. u Etelä-Pohjanmaalla kehitetään kansainvälistymisosaamista ja kunnioitetaan kulttuurillista monimuotoisuutta. Kansainvälinen liiketoimintaympäristötyöryhmän tavoitteena on, että Etelä-Pohjanmaan viennin osuus nousee kahteen prosenttiin valtakunnan kokonaisviennistä 2020 mennessä. Tavoitteena on myös, että Etelä-Pohjanmaa parantaa sijoitustaan maakuntien välisessä teollisuuden vienti -tilastossa neljällä pykälällä vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteet ovat haasteellisia, ja niiden saavuttamisessa oleellista on, että suurimmat viejät kasvattavat vientiään. Perinteisen tavara- ja palvelukaupan lisäksi toimenpiteet kattavat myös innovaatioihin ja teknologiansiirtoon liittyvän yritystoiminnan. Kansainvälinen matkailu, kulttuuri ja infrastruktuurityöryhmä on asettanut tavoitteeksi vuoteen 2020 mennessä luoda puitteet Etelä-Pohjanmaan ympärivuotiselle kansainväliselle matkailulle ja hakea sesongin ulkopuolisille kausille kannattavaa kasvua ulkomaalaisista matkailijoista. u Pitkällä tähtäimellä matkailun kasvu tulee kansainvälisiltä markkinoilta. Rekisteröidyillä majoitusvuorokausilla mitattuna tavoitteena on, että vuonna 2016 kansainvälisten yöpymisten määrä maakunnassa on 6 % kokonaisyöpymisistä ja vuonna 2020 noin 8 % yöpymistä. u Kansainvälistymistoimet suunnataan ensisijaisesti kahdelle päämarkkina-alueelle Venäjälle ja Ruotsiin. u Kansainvälisille asiakkaille soveltuvat tuotteet linkitetään Visit Finland -markkinointiteemoihin. Panostetaan sähköiseen markkinointiin ja myyntiin saatavuuden parantamiseksi ja ostettavuuden helpottamiseksi. u Tavoitteena on, että vahvistetaan ja tuetaan kansainvälisyyttä sekä monikulttuurisuutta. Parannetaan kulttuurin näkyvyyttä, ja uudistetaan maakunnan profiilia kohti eurooppalaista kulttuurimaakuntaa. 6 Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma 7

5 Kansainvälinen rahoitus ja EU-politiikkaan vaikuttaminen Tuotteiden ja osaamisen vienti 3. Taustaa Pohjoismaiset verkostot Itämeren alueen verkostot Euroopan laajuiset verkostot Euroopan ulkopuoliset teemakohtaiset verkostot Etelä-Pohjanmaa Ensimmäinen Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma julkaistiin keväällä Toimintaohjelmasta otettiin kolme painosta, ja sitä jaettiin eri puolille maakuntaa yli tuhat kappaletta. Toimintaohjelma haluttiin alusta saakka tehdä käytännön läheiseksi, konkreettisiin toimenpiteisiin painottuvaksi asiakirjaksi. Toimintaohjelman julkaisun aikaan Etelä-Pohjanmaa näyttäytyi useilla mittareilla Suomen vähiten kansainvälisenä alueena. Ulkomaalaisten lukumäärä, yritysten vienti ja kansainvälisten turistien määrä ovat mittareita, jotka kertoivat maakunnan olevan pitkällä takamatkalla kansainvälistymisen tiellä. Ennen kaikkea tärkeä osa kansainvälistymisen toimintaohjelmaa on ollut sitouttava prosessi, johon on osallistunut laaja kirjo maakunnan kehittämisorganisaatioita, oppilaitoksia ja kuntia. Keväällä 2012 julkaistiin Etelä- Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelman seurantaraportti, jossa kerrottiin yksityiskohtaisesti asetettujen toimenpiteiden toteutumisesta. Etelä-Pohjanmaasta ei ole vielä tullut Suomen kansainvälisintä maakuntaa, mutta eteenpäin on menty monella osa-alueella. Kokonaisuudessaan kansainvälistymisen toimintaohjelman vaikutuksia maakunnan kansainvälistymiseen voidaan pitää varsin onnistuneina. Kansainvälistymisen toimintaohjelman päivitystyö aloitettiin syksyllä Työryhmät ovat kokoontuneet tämän jälkeen keskimäärin viisi kertaa. Kansainvälistymisen toimintaohjelman päivitystyö on vaikuttanut myös Etelä- Pohjanmaan maakuntastrategian sisältöön, ja strategioiden päivityksessä on tehty yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan liiton sisällä. Samanaikaisesti käynnissä on ollut kansainvälistymisen toimintaohjelman päivitystyön ja maakuntastrategian laadinnan lisäksi Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian kirjoitus. Älykkään erikoistumisen strategian (RIS3-strategia) laadintaan on osallistunut kaksi Etelä-Pohjanmaan toimintaohjelman työryhmää. EU:n aloitteesta laadittavassa RIS3-strategiassa määritellään yksityiskohtaisesti maakunnan vahvuus- ja kasvualat, tunnistetaan maakunnan elinkeinokärjet ja niihin liittyvät taloudelliset mahdollisuudet. RIS3-strategian avulla pyritään myös edistämään maakunnan kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kansainvälistymistä, yritystoiminnan kansainvälistymistä sekä alueelle suuntautuvia kansainvälisiä investointeja. RIS3-strategialla on selvää painoarvoa myös kansainvälistä hankerahoitusta haettaessa. Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategiassa kansainvälisyys on määritelty yhdeksi maakunnan kehittämistyön kuudesta arvosta (muiden ollessa yrittäjyys, uudistumiskyky, yhteistyö ja kestävä kehitys). Maakuntastrategiassa kansainvälistyminen nähdään myös maakunnan vetovoimaa kasvattavana tekijänä. Kansainvälisyys on maakuntastrategiassa läpileikkaavana toimintaperiaatteena, jossa korostuvat ihmisten, yritysten, organisaatioiden ja toimintatapojen vuorovaikutus sekä yhteistyö. Monikulttuurisuuden nähdään vaikuttavan maakunnallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä. Myös suvaitsevuus on maakuntastrategiassa nostettu kansainvälistyvän maakunnan kehittymisen edellytykseksi. Maakuntastrategiassa kansainvälisten yhteistyöverkostojen kartoittaminen ja tunnistaminen määritellään hyödylliseksi Etelä-Pohjanmaan kannalta. Verkostot nähdään tehokkaana työkaluna kansainvälisen hankerahoituksen hakemisessa. Komission innovaatiokumppanuus (EIP) ja siihen liittyvä yhteistyö (esim. ERIAFF) tulevat lisäämään verkostojen merkitystä entisestään. Maakuntastrategiassa nostetaan esiin mahdollisuus kansainvälisen rahoituksen, asiantuntijoiden ja konferenssien saamiseksi verkostojen kautta. Liian tarkka teemakohtainen rajaus verkostoihin osallistumisessa ei ole perusteltua. Niitä teemoja, joita voitaisiin kehittään kansallisen rahoituksen avulla, pitää pystyä kehittämään myös kansainvälisten verkostojen (ja niistä syntyvien hankkeiden) kautta. Maakunnan kärkialojen toimintaa tukeviin kansainvälisiin verkostoihin hakeutuminen nähdään erityisen tärkeänä. Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelman toteutuksen kannalta on ensisijaisen tärkeää, että useat maakunnan organisaatiot osallistuvat työhön. Toimintaohjelman julkaisun jälkeen ohjelman toteutuksesta käydään keskusteluja useiden alueen toimijoiden kanssa. 8 Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma 9

6 4.1 Englanninkielinen perusopetus Seinäjoella aloitettiin englanninkielinen perusopetus vuonna Tämän jälkeen vuosittain on perustettu uusi osittain englanninkielinen luokka. Osittain englanninkielinen alakoulu toimii Marttilan koululla. Seinäjoen Lyseon yläkoulussa toimivat myös osittain englanninkieliset yläasteluokat. Seinäjoella toimii myös osittain englanninkielinen päiväkodin kielisuihkutusryhmä. Kauhavalla on yksityinen, kokonaan englanninkielinen päiväkoti. Englanninkielisen perusopetuksen jatkuminen nähdään koko alueen kannalta tärkeänä imagollisena ja käytännöllisenä tekijänä. Etelä-Pohjanmaa voidaan rauhallisuutensa, lapsiystävällisyytensä ja lyhyiden etäisyyksien vuoksi nähdä houkuttelevana ympäristönä myös perheellisille ulkomaalaisille asiantuntijoille. Aikaisemmin perheelliset asiantuntijat eivät voineet harkita Etelä-Pohjanmaata vaihtoehtona englanninkielisen perusopetuksen puuttumisen vuoksi. 4.2 Kansainvälinen koulutus maakunnan oppilaitoksissa Maakunnan ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakoulussa opiskelee noin tuhat ulkomaalaista tutkinto- ja vaihto-opiskelijaa. Toisen asteen oppilaitoksissa opiskelukielenä on pääsääntöisesti suomi. Suomenkieliseen opetukseen opiskelijat ovat tulleet pääasiassa Suomen lähialueilta. 4. Koulutus, tutkimus ja projektitoiminta Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) opiskelijoista 10 % on ulkomaisia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita. SeAMK tarjoaa englanninkielisiä koulutusohjelmia liiketaloudessa: amktutkintoon johtava Degree Programme in International Business ja ylempään amk-tutkintoon johtava Master Programme in International Business Management. SeAMKissa on käynnissä myös englanninkielinen sairaanhoitajien koulutusohjelma (Degree Programme in Nursing). Vuonna 2014 tähän tutkinto-ohjelmaan ei ole otettu uusia opiskelijoita. SeAMKilla on lisäksi kymmenen kaksoistutkintosopimusta (Double Degree Programme) ulkomaisten yhteistyökorkeakoulujen kanssa, myös kolmoistutkinto on valmisteilla. Vuosina kaksoistutkinto-opiskelijoita on ollut yhteensä noin Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma 11

7 Ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä oppilaitoksittain SEAMK tutkinto-opiskelijat 203 vaihto-opiskelijat 270 Järviseudun ammattioppilaitos tutkinto-opiskelijat 138 Koulutuskeskus SEDU vaihto-opiskelijat 141 tutkinto-opiskelijat 42 maahanmuuttajien valmentava koulutus 28 SEDU Aikuiskoulutus kotoutumiskoulutus 156 perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinto n. 30 Suupohjan ammatti-instituutti nuorisoasteen opiskelijoita 24 aikuiskoulutusopiskelijat 7 Maakunnan toiseksi eniten ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita on Järviseudun ammatti-instituutissa (138 opiskelijaa). Suurimpana ulkomaalaisryhmänä JAMI:ssa on venäläiset opiskelijat. Ulkomaalaisia opiskelijoita on erityisen paljon maatalousaloilla (kuten turkistarhojen työntekijät), ja osa oppilaitoksen ulkomaalaisista opiskelijoista on hakeutunut Suomeen opiskelemaan muun muassa sukulaistensa suosituksesta. SEDU:ssa on kolme englanninkielistä koulutusohjelmaa. Englanniksi on mahdollisuus opiskella sähköasentajaksi tai lähihoitajaksi. Vuonna 2014 SEDU:ssa avautuu ensimmäistä kertaa mahdollisuus opiskella myös merkonomiksi englannin kielellä. Sedu Aikuiskoulutuksessa järjestetään jatkuvasti maahanmuuttajien kotouttamiskoulutusta. Myös eri ammattitutkinnoissa opiskelee maahanmuuttajia, mutta heidän määräänsä ei rekisteröidä erikseen. Maahanmuuttajien kieli- ja kotouttamiskoulutusta on tarjolla myös Lapuan Kristillisessä Opistossa ja Etelä-Pohjanmaan Opistossa Ilmajoella. Seinäjoen lukiossa toimii Engees-linja, jossa englanninkielisillä kursseilla ollaan noin pari tuntia päivässä koko lukuvuoden ajan. Alussa oppikirjoina on suomalaisia oppikirjoja, mutta opetus on englanniksi. Linjalla painotus on suullisella kielitaidolla. Linjaan kuuluvien englanninkielisten kurssien lisäksi opiskelijat voivat valita muitakin Engees-kursseja. Englanninkieliset kurssit korvaavat samat suomenkieliset kurssit, ja ovat sisällöltään vastaavia. 4.3 Etelä-Pohjanmaan korkeakoulustrategia 2020 Etelä-Pohjanmaan korkeakoulustrategiassa kansainvälisyys on nostettu keskeiseksi strategiseksi tavoitteeksi. Strategiassa määritellään, että sen tavoitteena on vastaaminen kansainvälisen yhteistyön syventämisen ja pitkäjänteistämisen tavoitteeseen yhteisillä osaamisen painoaloilla. Strategian tavoitteeksi on asetettu, että vuoteen 2020 mennessä kansainväliset verkostot ovat laajentuneet ja syventyneet merkittävästi tutkimuksessa, koulutuksessa ja tuotekehitystyössä. Yhteistyössä näkyy strateginen kumppanuus ja vastavuoroisuus. Etelä-Pohjanmaan korkeakoulutoiminnan yhteiset osaamisen painopistealueet Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulustrategian 2020 keinot, mittarit ja tavoitetaso: Keinot tavoitteen saavuttamiseksi: Osaamisen painoalat muodostavat kansainvälistymisen kärjet. Tutkijat toimivat kansainvälisissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa painoaloittain useissa eri rooleissa (asiantuntijana, partnerina, koordinaattorina). Kansainvälisten hankkeiden volyymi kolminkertaistuu vuoteen 2011 verrattuna. Kansainvälinen koulutus sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta tukevat myös alueen yritystoiminnan kasvua ja uuden yritystoiminnan syntymistä. Toteutetaan vuosittain kv-yhteistyötä syventäviä kansainvälisiä seminaareja, konferensseja sekä tarjotaan kumppanuutta alueen toimijoille kansainväliseen osallistumiseen. Koulutusvienti avataan keskeisillä osaamisalueilla. Vientiä ja kansainvälistymistä tukemaan perustetaan alueen toimijoiden yhteinen tukipalvelu. Rakennetaan kestäviin ruokaratkaisuihin keskittyviä koulutuskokonaisuuksia (esim. tutkintokoulutukset ja Itämeren alueen MBA). Kansainvälistä tutkijanvaihtoa edistetään myös maakunnassa kehitetyin omin välinein (tutkijahotelli, tutkijastipendit, lyhytvaihdot) Keskeiset mittarit ja tavoitetaso 2020: EU-rakenne- ja puiteohjelmarahoituksen M. SeAMK 1,7 M, sisältäen myös puiteohjelmarahoitusta. UCS 4,2 M. Kv-hankkeiden määrä, kv-konferenssien määrä ja ulkomaisten harjoittelijoiden määrä yrityksissä. SeAMK: 5 10 uutta kv-hanketta vuosittain, ulkopuolinen rahoitus kasvaa (onnistuminen 80 %). Kansainvälisiä konferensseja järjestetään alueella. Ulkomaiset tutkinto-opiskelijat suorittavat harjoittelun alueen yrityksissä. Kv-tutkijoiden määrä Etelä-Pohjanmaalla. SeAMK henkilöstövaihtojaksoja toteutuu keskimäärin 500 vuosittain. Ulkomaisia tutkijoita ja opettajia on vuosittain 15. UCS:n tutkimusryhmissä on kansainvälisiä tutkijoita keskimäärin (16 = 1/6 osa tutkijoista) vuosittain. Viennin volyymi euroissa. Vientiyksikkö perustettu ja koulutusvientiä keskeisillä osaamisaloilla. Koulutuksen vientiä on useaan maahan, koulutustuotteita useita. Kv-koulutuskokonaisuuksien määrä ja kv-opiskelijoiden määrä. SeAMK: kaksois- tutkintoopiskelijat 150, ulkomaiset tutkinto-opiskelijat 500, englanninkieliset koulutusohjelmat 3, SeAMK:n saapuvat vaihto-opiskelijat 300. UCS: Kansainvälisiä opiskelijoita osallistuu koulutukseen keskimäärin 50 vuodessa. 12 Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma 13

8 Kansainvälinen hankerahoitus mahdollistaa parhaassa tapauksessa hyödyllisten toimenpiteiden toteuttamisen alhaisella omarahoitusosuudella, kansainvälisten asiantuntijoiden tukemana. 4.4 Kansainvälinen hanketoiminta Etelä-Pohjanmaan liitto on ollut aktiivinen toimija kansainvälisissä kehittämishankkeissa viime ohjelmakaudella. Muita aktiivisia kansainvälisiä hanketoimijoita ovat olleet Seinäjoen yliopistokeskus (erityisesti Ruralia-instituutti), Seinäjoen ammattikorkeakoulu, EPTEK ry (Etelä- Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kautta) ja lapualainen Thermopolis Oy. Myös maakunnan toisen asteen oppilaitokset ovat toteuttaneet kansainvälisiä hankkeita. Etelä-Pohjanmaan liitto on pääosin osallistunut hankkeisiin pienempänä toimijana, mahdollistaen eri toimijoiden pääsyn osaksi kansainvälisiä hankkeita. Kansainväliseen hanketoimintaan on saatu mukaan toimijoita eri puolilta maakuntaa. Muun muassa Suupohjan Elinkeinotoimen kuntayhtymä ja Kuntayhtymä Kaksineuvoinen (Kauhava) ovat lähteneet mukaan kansainväliseen hanketoimintaan. Kansainvälinen hankerahoitus mahdollistaa parhaassa tapauksessa hyödyllisten toimenpiteiden toteuttamisen alhaisella omarahoitusosuudella, kansainvälisten asiantuntijoiden tukemana. Kansainväliset hankkeet, joihin Etelä-Pohjanmaan liitto on osallistunut yhteistyössä maakunnan muiden toimijoiden kanssa vuosina Liiton interreg-hankkeet Liiton budjetti E-P:n toimijoiden budjetti* Liiton kuntarahoitus BSR InnoReg (innovaatio) ICT for Health (terveysteknologia) Egoprise (sähköinen hallinto) Primcare (perusterveydenhuollon teknologia) Engage (laajakaistaverkkojen kehitys) Winnet 8 (naisyrittäjyys ja tasa-arvo) Baltic Bird (lentoliikenne) Necl II (logistiikkakeskus) Selling (kulttuuriyrittäjyys) Yhteensä Tukiprosentti Interreg-hankkeissa 92,50 % Europe for Citizens Liiton budjetti Tukiprosentti Diami (maahanmuutto) % Wolve (vapaaehtoistyö) % *EP:n toimijoiden budjetti pitää sisällään kaikkien hankkeeseen osallistuneiden eteläpohjalaisten toimijoiden budjetit 14 Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma 15

9 Seinäjoen ammattikorkeakoulun kansainväliset hankkeet Seinäjoen ammattikorkeakoulun kansainväliset hankkeet voidaan jakaa: 1) opetuksen kehittämis- ja liikkuvuushankkeisiin, 2) tutkimus- ja TKI-hankkeisiin sekä 3) kansainvälisen toiminnan kehittämishankkeisiin. Vuosittain SeAMK on mukana noin 25 kansainvälisessä hankkeessa. Vuonna 2013 SeAMKiin tulleen rahoituksen osuus oli yhteensä noin euroa, SeAMKin kokonaisbudjetti käynnissä olleissa hankkeissa oli yli miljoona euroa. Rahoituksesta oli EU tai muuta kansainvälistä rahoitusta noin 70 %, EAKR-rahoitusta noin 20 % sekä UM:n, OKM:n ja Tekes-rahoitusta noin 10 %. Hankkeista 15 oli SeAMKin koordinoimia ja yhdeksässä hankkeessa SeAMK oli partnerina. SeAMKin kansainväliset hankkeet Opetuksen kehittämis- ja liikkuvuushankkeet North-South-Southhankkeet FIRST-hankkeet Erasmus liikkuvuushanke Erasmus for Young Entrepreneurs Erasmus IP -hankkeet Erasmus MLP -hankkeet Nordplus ja Nordplus Horisontal Tutkimus- ja TKI-hankkeet Interreg IVB IPP Alihankinta Tutkimushankkeet Kansainvälisen toiminnan kehittämishankkeet EAKR-hankkeet Yhteensä SeAMKin budjetti hankkeissa Rahoittaja EU-rahoitus Pohjoismaiden ministerineuvosto UM OKM EU-rahoitus IPP Tekes EU-rahoitus Thermopoliksen ja Lapuan kaupungin kansainväliset hankkeet Ohjelma Budjetti FP7, Concerto Solution Thermopoliksen budjetti n euroa Lapuan kaupungin budjetti n. 4,2 miljoonaa euroa Koulutuskeskus SEDUn kansainväliset hankkeet Ohjelma Hankkeiden lukumäärä Koulutuskeskus Sedun osuus budjetista EU LLL/Leonardo da Vinci Comenius Erasmus (noin) Muu EU-rahoitus/CIMO Sedu Aikuiskoulutuksen kansainväliset hankkeet Sedu Aikuiskoulutus on mukana partnerina tai koordinoi EU-rahoitteisia hankkeita useista rahoitusohjelmista. Omarahoitusosuutta näissä hankkeissa ei budjetoida (valtakunnallisissa hankkeissa osuudet selviävät tarkasti vasta hankkeen päättyessä). Ohjelma Hankkeiden lukumäärä Kokonaisbudjetti Sedun osuus budjetista Grundtvig Leonardo da Vinci (arvio) Erasmus Nordplus Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma 17

10 Seinäjoen yliopistokeskuksen kansainväliset hankkeet Hanke Rahoitusohjelma Aihe NOSEG Botnia Atlantica Virtuaali- ja älyteknologia: Tuulivoima Adventure EU 7-puiteohjelma Logistiikka SimLab East- West Tutkimusryhm. Kokonaisbud. Kuntarah Botnia-Atlantica Logistiikka EU: Tempus Logistiikka Ruoste Research Fund of Coal and Steel (RFCS) Metallirakentaminen: Korkealujuusterästen uudet suunnittelusäännöt BGLC The impact of the Single market on Cohesion UNICREDS Baltic Sea Region Directorate- General Regional Policy (DG REGIO) Interreg IVC (European Union s Regional Development Fund) Aluetalouden vaikuttavuus: Bothnian Green Logistic Corridor EU-politiikka Yliopistot osana alueellista kehitysympäristöä Tiedot kansainvälisistä hankkeista perustuvat toimijoiden omiin ilmoituksiin. MODCONS EU 7 -puiteohjelma Sensibus Collective: Nordic multimodal performances Nordic culture fund Modulaarinen rakentaminen Moniaistillisen musiikkiesityksen tuottaminen COMCOT Central Baltic Interreg IV a programme Luontoyrittäjyys ja luonnon varojen kestävä käyttö: Community based tourism Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma 19

11 Kuvio 1. Kansainväliset rahoitusmahdollisuudet uudistumiskykyisen elinkeinoelämän toimenpiteiden rahoittamiseksi Maakuntastrategian toimintalinja 1 Etelä-Pohjanmaan liitto on tehnyt myös kartoitusta kansainvälisten rahoitusohjelmien sopivuudesta Maakuntastrategian toimintalinjojen mukaisten toimenpiteiden rahoittamiseen (kuviot 1 4). Botnia Atlantica Temaattinen tavoite 2: Pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyvyn parantaminen Temaattinen tavoite 6: Ympäristön suojeleminen ja luonnonvarojen käytön tehokkuuden parantaminen Kuvio 2. Kansainväliset rahoitusmahdollisuudet tulevaisuuden osaamistarpeiden rahoittamiseksi Maakuntastrategian toimintalinja 2 Botnia Atlantica Temaattinen tavoite 1: Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin vahvistaminen Temaattinen tavoite 6: Ympäristön suojeleminen ja luonnonvarojen käytön tehokkuuden parantaminen Interreg Europe Teema-alue 1: Teknologia- ja innovaatiokehityksen vahvistaminen Teema-alue 3: Vähähiilisen talouden tukeminen Teema-alue 4: Ympäristönsuojelu ja resurssitehokkuus Toimintalinja 1 Uudistumiskykyinen elinkeinoelämä Interreg Europe Teema-alue 1: Teknologia- ja innovaatiokehityksen vahvistaminen Teema-alue 2: Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen Teema-alue 4: Ympäristönsuojelu ja resurssitehokkuus Toimintalinja 2 Tulevaisuuden osaamistarpeet Itämeriohjelma Prioriteetti 1: Luonnonvarojen tehokas hallinta Prioriteetti 2: Innovointikyky Prioriteetti 4: Institutionaalinen valmius makroalueelliseen yhteistyöhön Itämeriohjelma Prioriteetti 1: Luonnonvarojen tehokas hallinta Erasmus + Toimintalinja 1 Nuoriso: Yksilöiden oppimiseen liittyvä liikkuvuus Toimintalinja 2 Nuoriso: Innovaatioita ja hyviä käytänteitä edistävä yhteistyö Yksilöliikkuvuus a): Korkeakoulu- ja ammattiopiskelijoiden liikkuvuus Yksilöliikkuvuus c): Korkeakoulusektorin opiskelijoiden ja henkilökunnan osalta mahdollisuus liikkuvuuteen EU:n ulkopuolelle Yhteistoimet b): koulusektorin ja työelämän väliset kumppanuudet Luova Eurooppa Kulttuuriohjelman tuki toimijoiden yhteisille EUhankkeille, verkostoille, hyvien käytänteiden vaihtamiselle, kiertäville näyttelyille, konserteille sekä kirjallisuuden kääntämiselle 20 Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma 21

12 Kuvio 3. Kansainväliset rahoitusmahdollisuudet hyvinvoivat ihmiset ja yhteisöt -toimenpiteiden rahoittamiseksi Maakuntastrategian toimintalinja 3 Kuvio 4. Kansainväliset rahoitusmahdollisuudet eheä aluerakenne ja ympäristö toimenpiteiden rahoittamiseksi Maakuntastrategian toimintalinja 4 Botnia Atlantica Temaattinen tavoite 1: Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin vahvistaminen Interreg Europe Teema-alue 1: Teknologia- ja innovaatiokehityksen vahvistaminen Botnia Atlantica Temaattinen tavoite 6: Ympäristön suojeleminen ja luonnonvarojen käytön tehokkuuden parantaminen Temaattinen tavoite 7: Kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä liikenneverkkoinfrastruktuureista Toimintalinja 3 Hyvinvoivat Ihmiset ja yhteisöt Itämeriohjelma Prioriteetti 1: Luonnonvarojen tehokas hallinta Toimintalinja 4 Eheä aluerakenne ja ympäristö Interreg Europe Teema-alue 1: Teknologia- ja innovaatiokehityksen vahvistaminen Teema-alue 3: Vähähiilisen talouden tukeminen Teema-alue 4: Ympäristönsuojelu ja resurssitehokkuus Luova Eurooppa Kulttuuriohjelman tuki toimijoiden yhteisille EU-hankkeille, verkostoille, hyvien käytänteiden vaihtamiselle, kiertäville näyttelyille, konserteille sekä kirjallisuuden kääntämiselle Mediaohjelman tuki AV-teosten tuotannolle, markkinoinnille, levittämiselle, koulutukselle ja digitoinnille Itämeriohjelma Prioriteetti 1: Luonnonvarojen tehokas hallinta Prioriteetti 3: Kestävä liikenne 22 Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma 23

13 Koulutus, tutkimus ja projektitoiminta Tavoite 4.5 Työryhmän tavoitteet ja toimenpiteet Työryhmän tavoite on lisätä kansainvälisten opiskelijoiden ja liikkuvuuden määrää maakunnassa ja vahvistaa kansainvälistä koulutusketjua päiväkodista korkea-asteelle ja tätä kautta edistää osaavan työvoiman saantia. Tavoitteina on myös lisätä kulttuurisensitiivisyyttä, kansainvälistä osaamista ja muutosvalmiutta alueella, tukea elinkeinoelämän kansainvälistymistä sekä tutkimus- ja hanketoimintaa hyödyntäen vahvistaa alueen osaamista ja kilpailukykyä. Lisätään kansainvälisen liikkuvuuden, hanketoiminnan ja osaamisen viennin volyymia strategisia kumppanuuksia hyödyntäen. Vahvistetaan osaamista ja kilpailukykyä kansainvälisten kumppanien ja verkostojen avulla. Koulutus, tutkimus ja projektitoiminta Panostetaan koulutusvientiin ja osaamisen vientiin. Osaamisen vientiä tuetaan eri koulutusasteilla. Koulutusvienti avataan keskeisillä osaamisalueilla, vientiin perustetaan oppilaitosten/alueen yhteinen yksikkö. Koulutusviennissä panostetaan muun muassa Itä-Euroopan ja Afrikan maihin sekä tiettyihin Aasian maihin. Osaamisen viennissä huomioidaan Suomen kehityspoliittiset tavoitteet ja ohjelmat. Hyödynnetään liittoutumista osaamisen viennissä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Vastuutahot: SeAMK, Seinäjoen yliopistokeskus, Sedu, Sedu Aikuiskoulutus, Kuortaneen Urheiluopisto, SAI, TEAK, JAMI, Suomen yrittäjäopisto Indikaattori: Koulutusviennin volyymi Rahoitus: kehitysyhteistyömäärärahat, kaupallinen rahoitus Toimenpiteet Tuetaan älykkään erikoistumisen strategian (RIS3) toteutumista. Luodaan strategisten kumppanuuksien verkostot älykkään erikoistumisen strategian painopisteille. Eteläpohjalaiset toimijat ovat kansainvälisissä TKI-hankkeissa painoaloittain useissa eri rooleissa (asiantuntijana, partnerina, koordinaattorina). Maakunnassa toteutettavien kansainvälisten hankkeiden volyymi kolminkertaistuu edellisestä ohjelmakaudesta. Vastuutahot: Seinäjoen yliopistokeskus, SeAMK, Etelä-Pohjanmaan liitto Indikaattori: kv-hankerahoituksen määrä Rahoitus: Horisontti 2020, Interreg, EAKR, Erasmus + Tuetaan Inka-ohjelman ja seutukaupunkihankkeiden kansainvälistymispyrkimyksiä: TKItoiminnan kansainvälistymistä ja kansainvälisten kärkihankkeiden syntymistä. Pyritään saamaan kansainvälisiä tutkimuslaitoksia, korkeakouluja ja kehittämisorganisaatioita partnereiksi. Vastuutahot: Into Seinäjoki Oy, hanketoimijat Indikaattori: Inkaan liittyvien kv-hankkeiden lukumäärä Rahoitus: Horisontti 2020, Maaseutuohjelma, EAKR, Interreg, Erasmus + Vastuutahot: Etelä-Pohjanmaan liitto liitto, Seinäjoen yliopistokeskus, SeAMK, alueelliset/kunnalliset elinkeinoyhtiöt, Thermopolis, muut alueen oppilaitokset Indikaattori: kv-rahoituksen määrä Rahoitus: Interreg, Horisontti 2020, Luova Eurooppa, Erasmus+ Toteutetaan vuosittain kansainvälistä yhteistyötä syventäviä kansainvälisiä seminaareja ja konferensseja (Finland Convention Bureau -kriteerit) sekä tarjotaan kumppanuutta alueen toimijoille kansainväliseen osallistumiseen esimerkiksi EU:n Horisontti-, Interreg-, Luova Eurooppa - ja Erasmus+-ohjelmissa. Vastuutahot:Kaikki kansainvälistä koulutusta ja hankkeita toteuttavat tahot, Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy Indikaattori: kv-tilaisuuksien lukumäärä Rahoitus: hankerahoitus, toimijoiden budjettiraha, muu ulkopuolinen rahoitus 24 Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma 25

14 Koulutus, tutkimus ja projektitoiminta Kansainvälistä koulutus- ja hanketoimintaa vahvistetaan Etelä-Pohjanmaan alueen toimijoiden yhteisillä teemakohtaisilla verkostoilla sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä tukemalla. Toimijoille tarjotaan monipuolisesti tietoa erilaisista rahoitusmahdollisuuksista ja myös kansainvälisistä tukipalveluista. Luodaan uusia malleja kansainvälisen hanketoiminnan tukemiselle Etelä-Pohjanmaalla. Lähtökohtana hakemuksissa on oltava ammattimaisuus. Kansainvälisellä rahoituksella korvataan väheneviä rakennerahastovaroja. Pk-yrityksiä kytketään kansainvälisiin hankkeisiin tarjoamalla heille erilaisia asiantuntijapalveluita. Vastuutahot: Etelä-Pohjanmaan liitto, SeAMK, Seinäjoen yliopistokeskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Into Seinäjoki Oy, alueelliset elinkeinokeskukset, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät, Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari, Thermopolis Oy Indikaattori: Syntyneiden verkostojen lukumäärä, syntyneiden kansainvälisten hankkeiden lukumäärä, kv-hankerahoituksen määrä Rahoitus: kansainvälinen hankerahoitus Hakeudutaan osaksi European Innovation Platformin maakunnalle tärkeitä verkostoja. Panostetaan myös muihin kansainvälisiin ja globaaleihin verkostoihin. Hyödynnetään täysipainoisesti Japanin ja Latinalaisen Amerikan osaamis- ja palvelukeskusten palvelut. Vastuutahot: SeAMK, Etelä-Pohjanmaan liitto Indikaattori: Verkostojen lukumäärä, palvelukeskuksiin tulleiden pyyntöjen lukumäärä Rahoitus: organisaatioiden oma budjettirahoitus, muu ulkopuolinen rahoitus Lisätään alueen korkeakoulujen (20 % korkeakouluopiskelijoista) ja muiden oppilaitosten sekä yritysten ja kehittämisorganisaatioiden opiskelijoiden ja henkilöstön kansainvälistä liikkuvuutta. Tällä tuetaan myös työvoiman liikkuvuutta. Koulutus, tutkimus ja projektitoiminta Tavoite Toimenpiteet Vastuutahot: SeAMK, Seinäjoen yliopistokeskus, Sedu, Sedu Aikuiskoulutus, SAI, TEAK, JAMI, muut alueen oppilaitokset Indikaattori: OKM-indikaattorit, ulkomaanjaksojen määrä/aloituspaikat Rahoitus: mm. Erasmus+, FIRST, North-South-South, muu kansainvälinen hankerahoitus Vahvistetaan alueen asukkaiden kansainvälistymisvalmiuksia ja kehitetään maakuntaa kansainvälisesti houkuttelevana osaamisympäristönä. Oppilaitokset vahvistavat ihmisten valmiutta kohdata kansainvälistyminen ja kansainväliset työntekijät. Myös ne oppilaat/opiskelijat, jotka eivät lähde ulkomaille saavat entistä enemmän valmiuksia menestyä kansainvälisessä työ- ja elinympäristössä. Kansainvälisyys sisältyy opetussuunnitelmiin kaikilla koulutustasoilla. Globaalia kansalaisuutta tuetaan kannustamalla oppilaita/opiskelijoita kansainväliseen kanssakäymiseen myös vapaa-aikanaan. Vastuutahot: Kaikki Etelä-Pohjanmaan alueen koulutustoimijat Rahoitus: osana toimijoiden normaalia toimintaa Kehitetään kansainvälisiä ja rajat ylittäviä sekä maakunnan kärkialoihin liittyviä koulutuskokonaisuuksia ja tutkintoon johtavia ohjelmia. Lisätään ulkomaisten opiskelijoiden ja opettajien rekrytointia. Tavoitteena on, että ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä on 10 % kaikista korkeakouluopiskelijoista. Vastuutahot: SeAMK, Sedu, Sedu aikuiskoulutus, Seinäjoen yliopistokeskus, SAI, TEAK, JAMI, Kuortaneen Urheiluopisto Indikaattori: ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden ja opetushenkilöstön lukumäärä, kansainvälisten koulutuskokonaisuuksien ja tutkintoon johtavien ohjelmien määrä Rahoitus: osana toimijoiden normaalia toimintaa, Erasmus+ sekä muu kansainvälinen rahoitus 26 Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma 27

15 Kehitetään yhteistyössä ja hyödynnetään kansainvälisiä digitaalisia oppimisympäristöjä ja opintokokonaisuuksia (MOOC jne.). Pyritään merkittävästi lisäämään osaamista ja käynnistetään kansainvälistä tutkimus- sekä kehitysyhteistyötä. Tehdään alueellista yhteistyötä digitaalisten oppimisympäristöjen syntymiseksi. Tavoite Tuetaan alueen yritysten kansainvälistymistä ja kehitetään Etelä-Pohjanmaan kansainvälistä innovaatioympäristöä. Kansainvälisen koulutus-, tutkimus- ja yritysyhteistyön integraation kautta pyritään löytämään katvealueita ja hiljaisia viestejä, joissa on potentiaalia uusille innovaatioille ja työpaikkojen syntymiselle. Koulutus, tutkimus ja projektitoiminta Vastuutahot: SeAMK, Seinäjoen yliopistokeskus, muut alueen oppilaitokset Indikaattori: virtuaalisten opintokokonaisuuksien määrä, suoritetut opintopisteet Rahoitus: organisaatioiden oma rahoitus, hankerahoitus, Horisontti 2020, ERASMUS Koulutus, tutkimus ja projektitoiminta Toimenpiteet Yritysten lähteminen mukaan kansainväliseen toimintaan on haaste, johon alueen korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten on osaltaan vastattava. Kansainvälistä tasoa oleva koulutus sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta vastaa tulevaisuuden työelämän kansainvälisiin osaamistarpeisiin sekä tukee alueen yritystoiminnan kasvua ja uuden yritystoiminnan syntymistä. Kansainvälistymismahdollisuuksia tarjotaan jo työelämässä oleville elinikäisen oppimisen periaatteella. Vastuutahot: SeAMK, Seinäjoen yliopistokeskus, muut alueen oppilaitokset Indikaattori: monimuoto-opiskelijoiden/aikuisopiskelijoiden liikkuvuusluvut Rahoitus: työelämän organisaatioiden oma rahoitus, ESR ja muu hankerahoitus, Erasmus+ Tuetaan kansainvälisten opiskelijoiden harjoittelupaikan saantia, osaamisen hyödyntämistä ja työllistymistä Etelä-Pohjanmaan alueen eri toimijoiden yhteistyön ja rahoituksen avulla. Vastuutahot: SeAMK, Sedu, Sedu Aikuiskoulutus, SAI, TEAK, JAMI, Etelä- Pohjanmaan kauppakamari, Etelä-Pohjanmaan yrittäjät, Team South Ostrobothnia Indikaattorit: ulkomaisten opiskelijoiden harjoittelujaksojen lukumäärä alueen yrityksissä ja muissa organisaatioissa, ulkomaisten alueelle työllistyneiden opiskelijoiden lukumäärä Rahoitus: EAKR ja muu hankerahoitus, organisaatioiden oma rahoitus Vastuutahot: SeAMK, Seinäjoen yliopistokeskus, Sedu, Sedu Aikuiskoulutus, SAI, TEAK, JAMI, Into Seinäjoki Oy, Suomen Yrittäjäopisto, Thermopolis Oy Indikaattori: yritysten osallistuminen kansainvälistymistä tukevaan koulutukseen ja kehittämishankkeisiin Rahoitus: organisaatioiden oma rahoitus, kansainvälinen hankerahoitus Etelä-Pohjanmaan alueen koulutusorganisaatiot tukevat yrityksiä vientihankkeissa. Yritysten vientiedellytyksiä parannetaan yritysten sekä koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden yhteistyönä. Toimenpiteellä toteutetaan vientikelpoisuuden arviointia, osaamisen kehittämistä sekä laatukriteerien ja kohdemarkkinoiden selvittämistä. Vastuutahot: SeAMK, Seinäjoen yliopistokeskus, Sedu, Sedu Aikuiskoulutus, SAI, TEAK, JAMI, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, Etelä-Pohjanmaan yrittäjät, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, alueelliset/kunnalliset elinkeinoyhtiöt, Into Seinäjoki Oy Indikaattori: uusien vientihankkeiden ja vientiverkostojen määrä Rahoitus: organisaatioiden oma rahoitus, kansainvälinen hankerahoitus 28 Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma 29

16 Etelä-Pohjanmaalla maahanmuuttajien lukumäärä pysytteli pitkään tasaisena ja varsin alhaisella tasolla. Vuodesta 2006 lähtien ulkomaalaisten lukumäärä on lähtenyt prosentuaalisesti nopeaan kasvuun. Edellisen kansainvälistymisen toimintaohjelman julkaisuhetkellä (2009) työvoiman saatavuus oli ajankohtainen keskustelunaihe. Jatkossakin työmarkkinoilta poistuvat suuret ikäluokat ovat suurempia kuin sinne tulevat. Pitkään jatkunut talouden epävarmuus on kuitenkin johtanut työttömyyden kasvuun myös Etelä-Pohjanmaalla. Etelä-Pohjanmaan ulkomaalaistaustainen väestö (31.12), henkeä Tilastokeskus, väestötilastot Ulkomaiden kansalaiset Vieraskieliset Ulkomailla syntyneet 5. Maahanmuutto ja kotoutuminen 30 Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma 31

17 Maakuntien välisessä vertailussa Etelä-Pohjanmaalla on edelleen varsin vähän ulkomaalaisväestöä. Vuonna 2007 Etelä-Pohjanmaalla oli maakunnista kolmanneksi vähiten ulkomaalaisia, vuoden 2012 lopussa maakunta oli tilastossa viidenneksi viimeisenä. Taakse olivat jääneet Etelä-Savo ja Ahvenanmaa Etelä-Pohjanmaan väestönmuutokset *, henkeä *ennakkotieto Tilastokeskus, väestönmuutokset Ulkomaan kansalaiset maakunnittain , henkeä Tilastokeskus, väestörakennetilastot * Kokonaismuutos Luonnollinen väestönlisäys Kuntien välinen nettomuutto Nettosiirtolaisuus Ulkomaalaisten määrä on lisääntynyt toimintaohjelman julkaisun jälkeen maakunnassa henkilön vuosivauhtia. Määrä ei kuulosta hurjalta, mutta kun liikkeelle on lähdetty 1500 henkilön tasosta, ja tällä hetkellä ulkomaalaisia on yli 2700, voidaan muutosta pitää merkittävänä. Samaan ajankohtaan on osunut myös talouden laskusuhdanne. Vuonna 2009 julkaistu Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma asetti tavoitteeksi, että Etelä-Pohjanmaalla jokainen maahanmuuttaja on työperäinen maahanmuuttaja. Tällä ei haluttu rajata sitä, millä statuksella maakuntaan tullaan. Pikemminkin otettiin kantaa siihen, että jokaiselle maahanmuuttajalle tulisi luoda edellytykset työllistyä maakuntaan. Tyypillinen maahanmuuttaja Etelä-Pohjanmaalla on työperäinen maahanmuuttaja, opiskelija tai suomalaisen puoliso. Pitkäaikaistyöttömiä Etelä-Pohjanmaan maahanmuuttajista on hyvin vähän. Suurimmat kieliryhmät ovat äidinkielenään venäjää ja vironkieltä puhuvat. 32 Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma 33

18 venäjä eesti unkari thai puola englanti turkki ukraina kiina saksa vietnam romania kurdi Etelä-Pohjanmaan vieraskielinen väestö : yleisimmät äidinkielenä puhutut vieraat kielet, henkilömäärä Tilastokeskus, väestörakennetilastot Kielikoulutukset Työryhmä näkee suomen kielen oppimisen tärkeimmäksi yksittäiseksi kotoutumiseen vaikuttavaksi tekijäksi. Työryhmä on kiinnittänyt huomiota siihen, että kielenoppimismahdollisuudet eri puolilla maakuntaa ovat epätasa-arvoiset. Kielikoulutuksia tarvitaan eri puolilla maakuntaa (mahdollisimman lähellä maahanmuuttajaa). Kielikoulutuksissa tulee hyödyntää myös virtuaaliopetusta ja tietotekniikkaa. 5.2 Maahanmuuttajakoordinaattorit ja keskukset Kauhavan ja Lapuan kaupungit ja Lappajärven kunta tekevät yhteistyötä maahanmuuttajakoordinaattoripalveluissa. Kunnat ovat sopineet, että Kauhavan kaupunki tuottaa Lapuan ja Lappajärven maahanmuuttokoordinaattorin alkukartoituspalvelut. Palvelut käsittävät maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan, alkukartoituksen ja kotouttamisohjelman laadinnan. Sopimuksen piiriin kuuluvat kuntaa vastikään muuttaneet sekä alle kolme vuotta Suomessa oleskelleet maahanmuuttajat, joiden osalta kaupungit ovat oikeutettuja valtion maksamaan korvaukseen. espanja albania Erityisesti Kauhava ja Lapua ovat olleet viime vuosina aktiivisia maahanmuuttajien kotouttamisasioissa, ja näissä kunnissa myös tulokset ovat olleet esimerkillisiä koko maakunnalle. Vuonna 2009 julkaistun Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelman maahanmuutto-osion asioita toimeenpantiin vahvasti myös Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Erkki -hankkeen tuella. Lähes kaikki Etelä-Pohjanmaan kunnat ovat nimenneet maahanmuuttajayhdyshenkilöt, kotouttamisohjelmia on päivitetty, ja Etelä-Pohjanmaalle on syntynyt kolme kv-keskusta maahanmuuttajien tukemiseksi. Erityishuomiota on kiinnitetty suomen kielen opetukseen, ja kurssien määrä on lisääntynyt selvästi eri puolilla maakuntaa. Kunnat ovat lähteneet rakentamaan kotouttamisjärjestelmiään melko vaihtelevasti. Toimintaohjelman maahanmuuttoosiota toteutettiin kuntien, Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Etelä- Pohjanmaan liiton yhteistyönä. Kuvio: Erkki-hankkeen materiaalia. Myös Suupohjassa toimivan Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän kansainvälisyyskeskus Inka on tehnyt jo vuosia pitkäjänteistä työtä maahanmuuttajien kotoutumiseksi. Inka tarjoaa tietoa ja tukipalveluita maahanmuuttoasioissa maahanmuuttajille, työnantajille ja muille toimijoille. Keskus toimii myös maahanmuuttajien kohtaamispaikkana, joka järjestää yhteistä toimintaa ja illanviettoja maahanmuuttajille ja paikallisille asukkaille 5.3 Maahanmuuttajayhdyshenkilöt Lähes kaikki Etelä-Pohjanmaan kunnat ovat nimenneet maahanmuuttajayhdyshenkilöt. Osassa kuntia (esim. Vimpeli, Soini ja Alajärvi) on yhteinen maahanmuuttajayhdyshenkilö. Seinäjoen kansainvälisyyskeskuksessa toimii kokoaikainen henkilö, joka auttaa myös maahanmuuttajia. Maahanmuuttajayhdyshenkilöt ovat hoitaneet tehtävää pääasiassa oman työnsä ohella. Aina tämä ei ole riittävä ratkaisu, sillä proaktiivinen kehittämistyö on haasteellista pienillä resursseilla. 34 Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma 35

19 Maahanmuutto ja kotoutuminen 5.4 Työryhmän tavoitteet ja toimenpiteet Työryhmän tavoitteena on tukea ja edistää maahanmuuttajien kotoutumista sekä työllistymistä Etelä-Pohjanmaalla. Eri toimialoilla vallitseva työvoimatarve tulee huomioida osana maahanmuuttotyötä. Tavoitteena on, että maakunnassa olevat ulkomaalaiset henkilöt saadaan kotoutumaan pysyviksi asukkaiksi tarjoamalla heille tarvittavat palvelut sekä ottamalla heidät yhteisön aktiivisiksi jäseniksi. Tavoitteena on kehittää kansainvälistymisosaamista, lisätä suvaitsevaisuutta ja kulttuurisen monimuotoisuuden kunnioittamista. Maahanmuutto ja kotoutuminen Järjestetään kielikoulutuksia virtuaalisina koulutuksina seutukunnissa. Koulutus sisältää sekä kotoutumis- että kielikoulutusta. Työttömille työnhakijoille koulutukset järjestetään työvoimapoliittisena koulutuksena. Rakennetaan malli, jossa virtuaalisia kielikoulutuksia on mahdollista järjestää erikseen myös työssä oleville ja muille maahanmuuttajille. Indikaattori: Osallistujamäärät, saavutetut kohderyhmät (työlliset, työttömät, opiskelijat jne.), opetukseen osallistuneiden kotikuntien lukumäärä Vastuutaho: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Sedu aikuiskoulutus Tavoite Toimenpiteet Etelä-Pohjanmaalla palvelut tuodaan lähelle maahanmuuttajia. Peruspalveluissa tärkeää on läheisyys, joustavuus ja työntekijän kasvot. Maahanmuuttoasioita pohditaan kunnittain/kuntaryhminä. Kansainvälistymisen toimintaohjelmaprosessia käsitellään kunnissa. Vastuutahot: kunnat, Etelä-Pohjanmaan liitto ja kehittämisyhdistykset Rahoitus: Toimenpide ei vaadi merkittävää lisärahoitusta, vaan lähinnä aikaa. Tarvittaessa hyödynnetään eri rahoitusvaihtoehtoja mm. Leaderohejalmasta. Tavoite Toimenpiteet Jokainen maahanmuuttaja on työperäinen maahanmuuttaja. Maahanmuuttajien kotoutuminen on yhteinen asiamme. Selvitetään maahanmuuttajien kotouttamisprosessin toimivuus eri kunnissa. (selvitetään toimivat mallit, heikot kohdat ja puutteet sekä hyvistä käytännöistä oppiminen) Indikaattori: kotouttamisohjelmien olemassaolo (ja päivitysvuosi), hyvien käytäntöjen määrä Vastuutaho: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan liitto Maahanmuuttajien kielikoulutus tuodaan lähelle tarvitsijoita. Kielikoulutuksen järjestäjätahoina voivat olla esim. kansalaisopistot, lukiot tai muut oppilaitokset. Edistetään maahanmuuttajien yrittäjyyttä ja kartoitetaan yrittäjiksi sopivia maahanmuuttajia. Etelä-Pohjanmaalla kannustetaan maahanmuuttajia oman yrityksen perustamiseen, ja järjestetään heille suunnattuja yrittäjyyskursseja. Pyritään monipuoliseen yrittäjyyteen sekä tarjoamaan ohjausta ja tukea jo yrittäjinä toimiville maahanmuuttajille. Vastuutahot: Kunnat, kansalaisopistot, oppilaitokset Rahoitus: Hyödynnetään eri rahoitusvaihtoehtoja muun muassa Opetushallituksen määrärahoja sekä oppilaitosten omia rahoitusvaihtoehtoja. Indikaattori: osallistujien määrä Vastuutaho: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät, alueen oppilaitokset ja Uusyrityskeskus 36 Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma 37

20 Maahanmuutto ja kotoutuminen Tavoite Toimenpide Etelä-Pohjanmaalla maahanmuuttajaperheitä tuetaan ja maahanmuuttajat otetaan yhteisön aktiivisiksi jäseniksi Maahanmuuttajia ohjataan kulttuuri- ja liikuntaharrastusten pariin. Alkukartoitusprosessin yhteydessä selvitetään henkilön kiinnostuksen kohteet, ja hänet ohjataan harrastusten pariin. Vapaa-ajan harrastukset nähdään tärkeinä kielen oppimisen ja kotoutumisen kannalta. Indikaattori: ohjaus ja neuvontapalveluiden toimivuus ja asiakasmäärät Vastuutaho: Kunnat Maahanmuutto ja kotoutuminen Työperäisten maahanmuuttajien alkukartoitusprosessi systematisoidaan eri puolilla Etelä- Pohjanmaata. Kuntia tiedotetaan asiasta, koska kaikissa kunnissa ei olla tietoisia, että valtio tukee alkukartoitusten tekoa. Maahanmuuttajayhdyshenkilöt verkostoituvat ja kokoontuvat säännöllisesti keskustelemaan yhteistyöstä. Tapaamisia järjestetään ainakin kahdesti vuodessa Indikaattori: osallistujamäärä Vastuutaho: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Tavoite Etelä-Pohjanmaalla kehitetään kansainvälistymisosaamista ja kunnioitetaan kulttuurillista monimuotoisuutta. Luodaan sähköpostitse toimiva resurssirengas maahanmuuttoasioista kiinnostuneille tahoille. Renkaan jäsenet tuottavat materiaalia ja informoivat esimerkiksi tilaisuuksista. Toimenpiteet Rakennetaan toimiva yhteistyömalli viranomaisten välille (monialaisen yhteistyön kehittäminen) ja ohjataan maahanmuuttaja systemaattisesti alkuvaiheessa eri toimistoihin (poliisi, maistraatti, kunta, TE-toimisto, verotoimisto) Vastuutaho: Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskus Indikaattori: Foorumien toteutuminen ja aikaansaannokset Vastuutaho: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (foorumin kokoonkutsuminen) 38 Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma 39

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa Horisontti 2020 Luova Eurooppa Baltic Sea Region Interreg Europe Kansalaisten Eurooppa Rakennerahastot Maaseuturahasto Mistä rahaa kansainvälistymiseen 2 3 4 5 6 8 10 11

Lisätiedot

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 SUOMUSSALMI PUOLANKA HYRYNSALMI VAALA RISTIJÄRVI PALTAMO KAJAANI SOTKAMO KUHMO KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Asta Komulainen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 tiivistelmä 2 Saatesanat Vuoden 2010 alussa toimintansa aloittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion aluehallintoviranomainen,

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Turun kaupunki Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2014-2017 Koonnut Maarit Luukkaa 18.12.2013 1 Tiivistelmä Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman päivittäminen perustuu

Lisätiedot

Kotouttamisohjelma 2013 2017

Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Sydämessä on aina pieni tila omalle, erityiselle asuinalueelle Oulu on asenne. Uusi Oulu syntyy ihmisten tekojen kautta. Uudessa Oulussa on

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN Final 27.9.2013 vrs 034 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9 JANAKKALAN A M L E J H O S U ISU R U U T T L U K I MON 2012-2013 12.3.2012 1 (68) Sisältö 1. Johdanto...2 2. Ohjelman lähtökohta, sisältö ja tavoitteet...3 3. Maahanmuuttaja kuntalaisena...7 3.1 Ulkomaalaisten

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO Heli-Marja Angeria 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.2 KESKEISET KÄSITTEET... 5 1.3 SEUDULLISEN

Lisätiedot

Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan. Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen

Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan. Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 5/2014 hannu-pekka huttunen kirsi

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot

2. Haetun ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisia tehtäviä varten 2.1. Ammattikorkeakoulun toimintaajatus

2. Haetun ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisia tehtäviä varten 2.1. Ammattikorkeakoulun toimintaajatus LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Oy Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Ab 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 1 Kuntien strategiat visiot... 3 1.1 Maahanmuuttajien määrä (kasvuennuste) visio... 3

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Tiistai 20.1.2015 klo 9.30-11.50 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot