Keväällä 2015 alkavien syventävien opintojen projektien hakuilmoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keväällä 2015 alkavien syventävien opintojen projektien hakuilmoitus"

Transkriptio

1 Keväällä 2015 alkavien syventävien opintojen projektien hakuilmoitus Projekteihin ilmoittaudutaan oheisen linkin takaa aukeavalla sähköisellä lomakkeella https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/51997/lomake.html Viimeinen ilmoittautumispäivä on perjantai Alla olevasta luettelosta ilmenevät keväällä alkavien projektien yksityiskohtaiset tiedot, kuten projektikohtaiset teemat, johtaja/johtajat sekä esittelytilaisuuksien ajankohdat ja paikat, mikäli esittelytilaisuus järjestetään. Osanottajien valinta projekteihin tapahtuu joulukuun aikana. Projekteihin otetaan pääsääntöisesti 16 opiskelijaa. Projektitiedot aikatauluineen ovat nähtävissä myös Oodissa tutkintorakenteen kohdassa Syventävät opinnot. Esineoikeus Projektin esittelytilaisuus on to klo klo P668 salissa. Projektin teema: Lainsäädännölliset, rakenteelliset ja sopimusperusteiset rahoitus- ja vakuusjärjestelyt Projektin johtaja: professori Jarno Tepora Ajankohta: kevät syksy 2015 Kuvaus: Nykyaikaisessa yhteiskunnassa yritysten ja kansalaisten käyttöön tuotetaan eri käyttötarkoitusta varten tarpeellisia rahoitus- ja vakuusjärjestelyjä, joissa tahdonvaltaisen oikeustoimen kohteena olevaa varallisuusobjektia käytetään vakuutena. Nämä järjestelyt voidaan systematisoida usealla eri tavalla. Yksi tapa hahmottaa rahoitus- ja vakuusjärjestelyt on erottaa lainsäädännölliset, rakenteelliset ja sopimusperusteiset järjestelyt. Toisena erottelukriteerinä voi olla se seikka, käyttääkö yritys rahoitusta ja siihen kytkeytyvää vakuusjärjestelyä tarvitsemiensa tuotantovälineiden - rakennusten, koneiden, laitteiden, ajoneuvojen tai muun sellaisen varallisuuden hankintaan (i) omaa käyttöä varten vai (ii) myynti- tai muun vastaavan liiketoiminnan rahoittamiseen. Projektissa on tarkoitus laajasti tarkastella erilaisia eri yhteyksissä käytettäviä rahoitus- ja vakuusmuotoja. Omaisuus- ja vakuusjärjestelyjä tehtäessä säännöllisesti yhtenä kysymyksenä on selvittää järjestelyn sitovuus kolmansiin tahoihin. Kolmas taho voidaan jäsentää usealla eri tavalla. Yhteistä näille on, että sivullinen ei ole mukana ainakaan suoraan sopimusjärjestelyssä. Sivullisella tarkoitetaan yleensä kilpailevaa luovutuksensaajaa tai panttivelkojaa taikka insolvenssimenettelyssä mukana olevaa velkojaa. Projektitöiden kohdealueita: Projektissa käsiteltäviä asiakokonaisuuksia muun muassa ovat: - sopimus konkurssin varalta - alistussopimus konkurssissa - rahoitusleasing prosessiteollisuuden käytössä - kollisionratkaisua täydentävät keinot kolmannen suojana - kaupintavarasto ja kolmas - sijoittajien suoja arvopaperistamisessa - panttiobjektin edelleenpanttaus ja sen käyttöala - pantattu sulkutili ja sen käyttöedellytykset - arvopaperisalkun panttaus - projektisopimukset projektirahoituksessa - projektirahoituksen vakuussopimukset ja niiden käyttöala - leasingin käyttö projektirahoituksessa - kansainvälinen leasing ja sen tarjoamat rahoitusmahdollisuudet - yrityksen rahoitus- ja vakuusjärjestelyt erityistarkastuksessa yrityksen konkurssissa Opetusmuodot: Projektin alustava ohjelma: Tammikuu 2015: projektin alkukokous ja alkuluennot: ma-ma klo P668 Helmikuu 2015: tehdään projektivierailuja, joiden yhteydessä opettajana toimivat vierailtavan yrityksen osoittamat opettajat. Maaliskuu 2015: projektiseminaari: ti-to klo P668, ryhmätöiden purku Toukokuu 2015: dispositioseminaari: ma-to klo P668, aiheiden jäsennelty esitys Syyskuu 2015: seurantaseminaari: alustavien tulosten esittely Joulukuu 2015: tutkielmaseminaari. Projektiin osallistuminen: Projektiin otetaan enintään 16 opiskelijaa. Projektiin osallistuvan suositellaan esineoikeuden valinnaisten opintojen tenttien suorittamista. Projektiin voi osallistua siihen normaalin hakemusmenettelyn jälkeen tähän projektiin hyväksytty opiskelija. Projektin suorittaminen edellyttää täyspäiväistä sitoutumista projektiopintojen harjoittamiseen projektille varattuna aikana.

2 Harjoituskirjoitus: Harjoituskirjoituksen on kohdistuttava tutkielman aiheeseen ja on oltava kirjoitettuna viimeistään Arvostelu: Kirjatentti: numeerinen asteikko 0-5. Harjoitusaine: hyväksytty / hylätty Tutkielma: pysyväismääräysten mukaisesti Projektitentti: Projektitentti suoritetaan tenttiakvaariossa omaan tahtiin niin, että projektitentti on suoritettu viimeistään Tentin tutkintovaatimukset: 1)Tepora, Jarno: Rahoitusmuodot ja vakuudet, ) Kangas, Tanja: Sopimusperusteinen luoton alistaminen, BLF 2010 s ) Huomo, Laura: Maakaasuputkiston projektirahoitus ) Tuomisto, Jarmo: Sopimus ja insolvenssi,2010 5) Rahoitus ja sijoitus teemanumero n:o Defensor Legis 6) Harsu, Henrikki: Kotimaisen liiketoiminnan arvopaperistaminen. Oikeustiede-Jurisprudentia 2003 s ) Tepora, Jarno: Tavanomaisen irtaimen esineen sale and leaseback järjestelystä vakuustarkoituksessa. JJ Havansi 2001 s ja Irtaimen vakuusluovutuksesta ja panttiobjektin oikeudellisesta määräysvallasta erilaisissa toimintaympäristöissä. BLF 2005 s Eurooppaoikeus Seuraava prof. Juha Raition johtama eurooppaoikeuden projekti alkaa syksyllä Siitä ilmoitetaan lähempänä erikseen. Finanssioikeus Finanssioikeudessa alkaa kaksikielinen projekti kevätlukukaudella, projektin teema ja pitäjä ja muut yksityiskohtaiset tiedot ilmoitetaan myöhemmin. Kauppaoikeus Projektin esittelytilaisuus on klo salin P724. Projektin teema: Moderni osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus (Muuttuva osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus) Projektin johtajat: professori Seppo Villa ja professori Mårten Knuts Yritysvierailut: ryhmä tekee useita yritysvierailuja, joiden yhteydessä opettajana toimivat vierailtavan yrityksen osoittamat opettajat. Projektiluennoissa professorit Seppo Villa ja Mårten Knuts luennoivat osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeuden keskeisistä kysymyksistä. Dispositioseminaarissa KL 2015 teemojen opponoitsijoina toimii mahdollisesti asianajajia. Seurantaseminaarissa SL 2015 opiskelijat esittävät tutkimustuloksiaan. Projekti alkaa kevätlukukaudella (tammikuussa) 2015 ja päättyy SL Projektiin osallistuminen edellyttää käytännössä, että yhtiöoikeuden tai arvopaperimarkkinaoikeuden valinnaiset opinnot on suoritettu. Yleiskuvaus: Modernissa markkinayhteiskunnassa yritykset kasvavat ja toimivat sekä yritysten rakenteita järjestellään tekemällä erilaisia yritysjärjestelyjä. Markkinoiden ja yhteisömuotojen sääntely on jatkuvassa muutoksessa ja diskurssissa markkinoiden kehityksen kanssa. Muuttuva osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeuden tavoitteena on luoda yritysten toimintaa ja omistus- sekä rahoitusjärjestelyjä tukeva ja raamittava dynaaminen, tehokas ja oikeudenmukainen sääntelyjärjestelmä, joka tarjoaa suojaa yritysten eri intressitahoille sekä vahvistavat pääoma- ja vaihdantamarkkinoiden toimivuutta ja luotettavuutta yhteiskunnassa. Projektin kantavana teemana on tuoda esille, miten osakeyhtiö-, arvopaperimarkkina- sekä sopimusoikeudellisen sääntely kytkeytyvät yhteen. Tavoitteet: Projektin tavoitteena on selvittää ja tutkia, millä tavalla modernin yrityksen toimintaa markkinoilla ja toimijoiden toimintaa säännellään, miten osakeyhtiö-, arvopaperimarkkina- sekä sopimusoikeudellinen sääntely kytkeytyvät yhteen sekä miten osakkeenomistajien yhdenvertainen ja sijoittajien tasapuolinen kohtelu ja velkojansuoja toteutetaan. Asiakokonaisuudessa on mahdollisuus tehdä puhtaasti ensisijaisesti kansalliseen sääntelyyn kohdistuvaa oikeusdogmaattista tai oikeustaloustieteen metodia hyödyntävää tutkimusta sekä kansainvälisempiä kysymyksiä pohtivaa, tarvittaessa kriittistä ja arvioivaa oikeusvertailevaa metodia hyödyntävää tutkimusta. Samalla projekti opettaa ymmärtämään modernin osakeyhtiön ja arvopaperimarkkinoiden toiminnan sääntelyä. Sisältö: Projektissa käsiteltäviä asiakokonaisuuksia muun muassa ovat: - yrityskaupan tai -järjestelyn toteuttamistavat

3 - osakeyhtiön rahoitus - vähemmistöosakkeenomistajan suoja - velkojiensuojajärjestelmä - osakkeenomistajan yhdenvertainen kohtelun vaatimus - osakkeenomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimus - uudistunut arvopaperimarkkinasääntely - transaktiotyypit arvopaperimarkkinoilla, kuten julkiset ostotarjoukset ja pörssilistautumiset - rahoitustransaktiotyypit pääomamarkkinoilla, kuten osakeannit ja bondit - sisäpiirisääntely ja muu markkinoiden väärinkäyttö - rahoitusvälineiden kaupankäyntiin liittyvä infrastruktuuri ja kaupankäynnin sääntely - pörssiyhtiön informaatiovelvoitteet - corporate governance Opetusmuodot: Projekti koostuu seuraavista osasuorituksista: - projektitentti (10 op) - luennot 10 t. - harjoitusaineen kirjoittaminen - projektiseminaarit (10 op) - tutkielma (40 op) Omakohtaisella opiskelulla ja tutkimuksella sekä päätoimisella sitoutumisella projektiin on ratkaiseva merkitys onnistuneeseen projektin loppuun suorittamiseen. Projektiin otetaan opiskelijaa. Projektiin pääseminen edellyttää käytännössä yhtiöoikeuden tai arvopaperimarkkinaoikeuden valinnaisten opintojen tentin suorittamista, koska opiskelijat projektiin valitaan tehtyjen opintosuoritusten perusteella. Valinnassa painotetaan suoritettujen opintopisteiden määrää sekä miten suoritetut opinnot tukevat kykyä hahmottaa projektin teemoja ja menestyä projektissa. On mahdollista, että valinnassa suoritetaan haastatteluja. Projektiin osallistuminen: Projektiin voi osallistua siihen normaalin hakemusmenettelyn jälkeen tähän projektiin hyväksytty opiskelija. Projektin suorittaminen edellyttää täyspäiväistä sitoutumista projektiopintojen harjoittamiseen projektille varattuna aikana. Jos opiskelija ei saa tutkimussuunnitelmaansa laadittua sille projektissa sovitussa ajassa, katsotaan opiskelijan keskeyttäneen projektin suorittamisen. Tutkielma tulee saattaa loppuun projektin aikana (KL SL 2014). Tutkielman tulee pääsääntöisesti olla valmis viimeistään joulukuussa Dispositio- ja muissa seminaareissa edellytetään kykyä keskustella esillä olevista teemoista. Ajankohta: KL 2015 SL Projektin alustava ohjelma: Projektin tapaaminen: To kello 12-14, P 417 Luennot: Ma Pe kello P 417 Dispositioseminaari: Ma Pe kello P 417 Yritysvierailut: 2015 yritysvierailu ja luentoja erikseen ilmoitettavana päivänä Seurantakokous: SL 2015 erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Harjoituskirjoitus: harjoituskirjoituksen on kohdistuttava gradun teemaan ja on oltava kirjoitettuna viimeistään Suoritustavat: Projektitentti: (10 op) Projektiseminaarit ja harjoituskirjoitus: (10 op) Tutkielma: (40 op) (+ syventäviin opintoihin kuuluvat metodiseminaari 5 op ja projektia tukevia valinnaisia opintoja 5 op) Arvostelu: Kirjatentti: numeerinen asteikko 0-5 Harjoitusaine: hyväksytty hylätty Tutkielma: pysyväismääräysten mukaisesti Projektitentti: Projektitentin voi suorittaa minä tahansa yleisenä tiedekunnan tenttipäivänä. Tenttipäivä on sovittava erikseen professorien kanssa I) OSAKEYHTIÖOIKEUSLINJA Mikäli opiskelija ei ole suorittanut yhteisöoikeuden valinnaisen tentin A linjaa, hänen tulee tenttiä: 1) Kraakman, Reinier R. ym.: The anatomy of corporate law: A comparative and functional approach, ) Mähönen, Jukka Villa, Seppo: Osakeyhtiö I: Yleiset opit, ) Mähönen, Jukka Villa, Seppo: Osakeyhtiö II: Pääomarakenne ja rahoitus, ) Mähönen, Jukka Villa, Seppo: Osakeyhtiö III: Corporate Governance, 2010 Tentissä edellytetään hallittavaksi myös tenttikirjallisuuteen liittyvä suomalainen lainsäädäntö (kuten, osakeyhtiölaki 624/2006, laki osakeyhtiölain täytäntöönpanosta 625/2006, kirjanpitolaki 1336/1997 ja arvopaperimarkkinalaki 746/2012). Kuulustelija: professori Seppo Villa

4 Jos opiskelija on suorittanut yhteisöoikeuden valinnaisen tentin A linjan, hänen tulee tenttiä: 1) Pönkä, Ville: Yhdenvertaisuus osakeyhtiössä, ) Immonen, Raimo Ossa, Jaakko Villa, Seppo: Osakeyhtiön pääoman hallinta, ) Vahtera, Veikko: Osakeomistuksen riski ja sääntely, ) Opiskelijan kanssa erikseen sovittava teos, joka tukee gradun teemaa. Tentissä edellytetään hallittavaksi myös tenttikirjallisuuteen liittyvä suomalainen lainsäädäntö, (kuten osakeyhtiölaki 624/2006, L osakeyhtiölain täytäntöönpanosta 625/2006, kirjanpitolaki 1336/1997 arvopaperimarkkinalaki 746/2012, osuuskuntalaki 1488/2001 tai uudempi, L eurooppayhtiöstä 724/2004 sekä L avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 389/1988). Kuulustelija: professori Seppo Villa II) ARVOPAPERIMARKKINAOIKEUSLINJA 1) Knuts, Mårten: Kursmanipulation på värdepappersmarknaden, ) Cox, James D. Hillman, Robert W. Langevoort, Donald C.: Securities Regulation. Cases and Materials. Fifth edition tai uudempi painos. 3) Opiskelijan kanssa erikseen sovittava teos tai artikkelituotantoa, joka tukee gradun teemaa. Kuulustelija: professori Mårten Knuts Lääkintä- ja bio-oikeuden projekti Projektin esittely: klo 14 Porthanian salissa 668 (oikeudenkäyntisali). Biolääketiedesopimus (eli ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehty yleissopimus) osana eurooppalaista ihmisoikeusjärjestelmää Tavoitteet Tavoitteena on yhdistää kaksi erillään olevaa kokonaisuutta (ihmisoikeudet ja lääketiede), jotka kuitenkin liittyvät läheisesti tosiinsa. Euroopan neuvoston biolääketiedesopimus on oikeustieteen edustajille pääosin varsin tuntematon asia, mutta lääketieteessä se tunnetaan paremmin. Lääketieteen edustajilta puuttuu kuitenkin ihmisoikeuksia koskeva asiantuntemus, minkä vuoksi he eivät saa sopimuksesta kaikkea irti tai kokonaisuus jää ymmärtämättä. Tästä syystä olisi tärkeää lisätä juristien ymmärrystä biolääketiedesopimuksesta ja sen merkityksestä. Sopimuksen merkitys kasvanee vastaisuudessa entisestään. Sisältö Biolääketiedesopimus koskee monia terveyteen liittyviä asioita, ei pelkästään biolääketiedettä tai lääketieteellistä tutkimusta. Projektissa käsitellään Euroopan neuvoston biolääketiedesopimusta osana laajempaa eurooppalaista ihmisoikeusjärjestelmää. Silloin esille nousee sekä Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus ja Euroopan sosiaalinen peruskirja kuten myös EU:n perusoikeuskirja, jota laadittaessa otettiin huomioon jo olemassa olevat ihmisoikeussopimukset. Biolääketiedesopimuksen merkityksen ymmärtäminen vaatii laaja-alaista ihmisoikeusjärjestelmään samoin kuin EU:n perusoikeusjärjestelmään paneutumista. Projektin puitteissa voi laatia tutkielman hyvin erilaisista aiheista ja kiinnostuneille löytyy myös lähes tutkimattomia aiheita. Edeltävät opinnot/kohderyhmä Pääsääntöisesti edellytyksenä projektiin osallistumiselle on lääkintä- ja bio-oikeuden valinnaisten aineopintojen suorittaminen, ja suositeltavaa on myös lääkintä- ja bio-oikeuden tai valtiosääntöoikeuden harjoitusseminaarin suorittaminen ennen projektin alkua. Kiinnostus ihmisoikeuskysymyksiin on projektissa eduksi. Lähialojen opinnot eduksi, mutta ei välttämättömiä. Suoritustavat Projektin seminaareihin osallistuminen sen myöhemmin vahvistettavan ohjelman mukaisesti ja kirjallisten töiden tekeminen (yksi oikeustapauskommentti maaliskuussa ja tutkimussuunnitelman esitteleminen seminaarissa toukokuussa). Valmistumassa olevia tutkielmia käsitellään syksyllä Tentin voi suorittaa minä tahansa tiedekunnan tenttipäivänä ilmoittautumalla sähköpostitse opettajalle. Projektin aikana järjestetään vierailu ainakin Valviraan, Kelan tutkimusosastolle ja mahdollisesti muihinkin kohteisiin. Arviointi Pro gradu tutkielma arvioidaan tiedekunnassa yleisessä käytössä olevien kriteerien mukaisesti, samoin tentti. Oppimateriaali ja kirjallisuus 1) Häyry, Matti: Ihminen 2.0 (2012) tai sama englanninkielisenä (Rationality and the Genetic Challenge) ja Irni, Sari & Meskus, Mianna & Olkkonen, Venla: Muokattu elämä (2014), 2) Wicks, Elizabeth: Human Rights and Healthcare (2007) tai Tobin, John: The Right to Health in International Law (2012) tai Toebes, Birgit ym.: Health and Human Rights in Europe (2012) tai Rynning, E. & Hartlev, M. (eds.): Nordic Health Law in a European Context (2012) tai Murphy, Therese: Health and Human Rights (2013), tai Henriette Sinding ym.: Human Rights, Dignity and Autonomy In Health Care and Social Services: Nordic Perspectives (2009) tai Maite San Giorgi; The Human Right to Equal Access to Health Care (2012), 3) Geves, J.K.M. & Hondus, E.H. & Hubben, J.H. (Ed.): Health Law, Human Rights and the Biomedicine Convention (2005) ja Francini, Francesco (Ed.): Biotechnologies and International Human Rights (2007) ja Flear, Mark L. ym. (ed.): European Law and New Health Law Technologies (2013), Parts IV -V, 4) Follesdal, Andreas & Peters, Birgit & Ulfstein, Geir: Constituting Europe, The European Court of Human Rights in a National, European and Global Context (2013) ja Flogaitism, Spyridon & Zwart, Tom & Fraser, Julie: The European Court of Human Rights and its Discontents (2013),

5 5) Koivurova, Timo & Pirjatanniemi, Elina (toim.): Ihmisoikeuksien käsikirja (2013), luvut I-III. Vastuuhenkilö: Nieminen, Liisa Lisätiedot: vastaanottoaikana tiistaisin klo P 539 tai sähköpostitse Opintojakson opetus Projektin ensimmäinen tapaaminen on klo 10 12, Porthanian salissa 518. Tällöin sovitaan projektin etenemisestä ja tarkemmasta aikataulusta. Projektille avataan Moodlessa oma alue, jossa ilmoitetaan tarkemmin projektin toiminnasta. Ilmoittautuminen ja osallistujamäärä Ilmoittautuminen projektiin tapahtuu marraskuussa 2014 tiedekunnan yleisten määräysten mukaisesti. Projektiin otetaan enintään 15 opiskelijaa. Opettaja: Nieminen, Liisa, lääkintä- ja bio-oikeuden yliopistonlehtori, valtiosääntöoikeuden dosentti Prosessi- ja insolvenssioikeus Projektin esittelytilaisuus on ti klo salissa P518. Projektin nimi: Riidanratkaisu insolvenssimenettelyissä Laajuus 60 op Ajoitus Projekti alkaa tammikuussa Aloitustapaaminen viikolla 3. Tavoitteet Tavoitteena on, että opiskelija - perehtyy insolvenssioikeudelliseen lainsäädäntöön ja oikeuskirjallisuuteen - saa valmiudet oikeustieteellisen tutkimuksen tekemiseen ja tieteelliseen kirjoittamiseen - osaa analysoida oikeudellisia ongelmia - osaa argumentoida juridisesti - osaa käyttää oikeustieteen tutkimusmenetelmiä - kehittää suullisen esiintymisen taitoja - osaa antaa ja vastaanottaa palautetta Sisältö Projektin aiheena on insolvenssimenettelyissä tapahtuva ja niihin liittyvä riidanratkaisu. Aihe on laaja-alainen, ja siinä prosessi- ja insolvenssioikeudellinen sääntely tyypillisesti yhdistyy. Aiheeseen kuuluu niin ulosottomiehen lainkäytöllinen oikeus- ja näyttökysymysten ratkaiseminen ulosottomenettelyssä, ulosoton muutoksenhaku ja välioikeudenkäynnit tuomioistuimissa, pesänhoitajan toiminta konkurssipesän omaisuus- ja velkaselvittelyssä, takaisinsaantioikeudenkäynnit kuin yrityssaneeraus- ja velkajärjestelymenettelyissä esitettyjen riitautusten ratkaiseminen. Suoritustavat Projekti koostuu luennoista, seminaareista, tutustumiskäynneistä, projektitentistä, harjoitusaineista sekä tutkielmasta. Arviointi Projektitentti arvostellaan arvosanalla 0-5. Tutkielma arvostellaan arvosanalla improbatur-laudatur. Oppimateriaali ja kirjallisuus Projektitentin vaatimukset: Hupli, Tuomas: Konkurssitakaisinsaanti oikeudenkäyntinä, 2006 Korkea-aho, Emilia: Konkurssi, itsesääntely ja konkurssiasiain neuvottelukunta, 2005 Koulu, Risto: Yrityssaneerausmenettelyn aloittaminen, 1994 Lindfors, Heidi: Sivullisen asema ulosotossa, 2008 Smalén, Annika: Pesänhoitajan itsenäinen päätösvalta lainsäädännössä ja käytännössä, Defensor Legis 2014 (sivut vahvistetaan myöhemmin) Smalén Annika: Konkurssipesän pesänhoitajan lainkäytön takeet, Defensor Legis 2014 (sivut vahvistetaan myöhemmin) Tuomisto, Jarmo: Sopimus ja insolvenssi, 2010 yhteensä tenttikirjallisuutta noin 1500 sivua Vastuuhenkilö yliopistonleht. Heidi Lindfors Prosessioikeus

6 Projektin teema: Internationellt skiljeförfarande Kansainvälinen välimiesmenettely Projektledare: Prof. Dan Frände Tidpunkt: vt 2015 ht 2015 Språk: Projektet är tvåspråkigt Projekti on kaksikielinen Projektets område och målsättning: Projektets allmänna målsättning är att allsidigt behandla grundläggande frågeställningar inom internationellt skiljeförfarande. Till dessa hör bl.a. fördelar och nackdelar med internationellt skiljeförande, likheter och skillnader till ett inhemskt skiljeförfarande, rollen hos de centrala skiljeinstituten, bevisupptagning, skiljemännens processledning och verkställighet av skiljedomen. Projekttentamen: Allmän del: Kaj Hobér: International Arbitration in Sweden (2011), ca 350 s. Särskild del: Resten av litteraturen till projekttentamen överenskoms med projektledaren. Työoikeus Projektin esittelytilaisuus pidetään ti klo P417. Projektin nimi: Henkilöstön osallistumisoikeudet Projektin johtaja: Professori Ulla Liukkunen Laajuus 60 opintopistettä (projektitentti 10 op., projektiseminaari 10 op., tutkielma 40 op.) Ajoitus: kevätlukukausi 2015 syyslukukausi 2015 Kuvaus: Työoikeuden erityisen ja merkitykseltään kasvavan osa-alueen muodostavat henkilöstön osallistumisjärjestelmät. Osallistumisjärjestelmät koskevat henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa eri tavoin itseään ja työpaikkaa koskeviin päätöksiin. Yhteistoimintamenettelyä koskevalla normistolla on keskeinen sija toteutettaessa henkilöstövähennyksiä, ja lainsäädäntöä on kehitetty muutostilanteisiin varautumista ja työyhteisön kehittämistä korostavaan suuntaan. Globalisaation edetessä rajat ylittävien yritysjärjestelyiden määrä on merkittävästi kasvanut. Niitä toteutettaessa on tärkeää tuntea henkilöstön osallistumisoikeuksia koskevat normit. Henkilöstön osallistumisoikeuksia voidaan tarkastella yhtäältä yritystason tai yritysryhmätason yhteistoimintana, toisaalta hallintoedustuksena eli henkilöstön edustajien osallistumisena yritysten hallintoon. Yhteistoiminnalla yritysryhmissä on myös rajat ylittävä ulottuvuus. Eurooppalaisten yritysneuvostojen toiminta monikansallisissa yritysryhmissä liittyy henkilöstölle tiedottamisen ja sen kuulemisen turvaamiseen rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä. Projektissa käsitellään laaja-alaisesti ja monipuolisesti henkilöstön osallistumisjärjestelmiä ja selvitetään niiden yhtymäkohtia yhtiöoikeudelliseen sääntelyyn. Hallintoedustuksen eri muotoja selvitetään myös corporate governancen kannalta. Projektissa ovat tarkastelun kohteena henkilöstön osallistumisoikeudet myös eurooppaoikeuden näkökulmasta. Eurooppaoikeudessa henkilöstön osallistumisoikeudet käsittävät yhteistoiminnalle asetettavat vähimmäisvaatimukset ja eurooppalaisten yhtiömuotojen, kuten eurooppayhtiön, käyttöön liittyvän henkilöstön osallistumisen. Tutkielmien aihepiiri on laaja-alainen. Opetus: Projektin alustava ohjelma: Projektin alkukokous ja johdantoluennot: ja klo P417. Projektiseminaari: klo P669 paitsi P417. Lisäksi kevätlukukaudella 2015 projektin teemoihin liittyviä tutustumiskäyntejä ja asiantuntijaluentoja. Seurantaseminaari syyskuussa Projektiseminaari marraskuussa Projektitentti: Tentin tutkintovaatimukset: 1) Liukkunen, Ulla: Yritystoiminnan muutokset ja yhteistoiminta. Tutkimus kansallisesta ja transnationaalista työoikeudesta 2013, 279 s. 2) Liukkunen, Ulla: Globalisaatio, EU ja henkilöstön osallistuminen 2005, 352 s. 3) Nieminen, Kimmo: Työsuhteen ehtojen sopiminen yhteistoimintamenettelyssä 2000, 381 s. 4) Blanpain, Roger - Nakakubo, Hiroya - Araki, Takashi: Systems of Employee Representation at the Enterprise. A Comparative Study 2012, 227 s. sekä Barnard, Catherine: EU Employment Law 2012, sivut Projektitentin tutkintovaatimusten kohta 4 voidaan suorittaa esseellä projektin johtajan antaman ohjeistuksen mukaan. Projektitentti on suoritettava viimeistään syyskuussa Tentti suoritetaan yhtenä kokonaisuutena. Jos jokin projektitentin teoksista on aikaisemmin tentitty, ohjaajan kanssa sovitaan korvaavasta teoksesta. Urheiluoikeus

7 Projektin esittelytilaisuus (vapaaehtoinen): ti klo P 417 Projektin teema: Moderni urheiluoikeus Projektin johtaja: Prof. Olli Norros Projekti alkaa: KL 2015 Urheiluoikeuden projektin alaa ei ole rajattu tarkemmin, vaan tutkielman saa tehdä mistä tahansa urheiluoikeuden alaan kuuluvasta, ajankohtaisesta ja tutkielmaan sopivasta aiheesta. Projektityöskentely koostuu tutkielman tekoon valmentavasta vuorovaikutuksellisesta johdanto-opetuksesta, vierailuista alan käytännön toimijoiden luona, teemaseminaarista, dispositioseminaarista ja projektin päättävästä tutkielmaseminaarista. Projekti on tarkoitettu vain sellaisille opiskelijoille, jotka sitoutuvat osallistumaan aktiivisesti projektin opetukseen ja tähtäävät tosissaan tutkielman valmistumiseen projektin kestäessä eli vuoden 2015 loppuun mennessä. Toistuvat poissaolot tapaamisista, valmistautumattomuus niihin tai muut vastaavat laiminlyönnit voivat johtaa projektisuorituksen hylkäämiseen. Aikataulu (alustava): Johdantokurssi: to 8.1. klo 14 17, ma klo 14 16, to klo 14 16, ma klo ja to klo 14 16; tiedonhaun koulutus kirjastossa ke klo ja vierailut kahteen asianajotoimistoon ma klo 17 ja ke klo 8:30. Teemaseminaari: ma klo 14 18, ke 1.4. klo 14 18, ti 7.4. klo ja to 9.4. klo Tutkielmadispositioseminaari: ma 4.5. klo 14 18, to 7.5. klo 14 18, ma klo sekä to klo Tutkielmaseminaari SL 2015 aikana Projektitentin tutkintovaatimukset (alustava): 1. Tausta-alojen yleiset opit opiskelijan valinnan mukaan joku seuraavista tai vastaava opettajan kanssa sovittava teos: - Hemmo, M.: Sopimusoikeus III, 2005 (382 sivua). - Norros, O.: Velvoiteoikeus, 2012 (409 sivua). - Riitesuo, R.: Erottaminen ja kurinpito yhdistyksessä, 2001 (394 sivua). - Kuoppamäki, P.: Uusi kilpailuoikeus, 2012, s ja Raitio, J.: Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat, 3. p. 2013, s (386 sivua). 2. Ajankohtaista tutkimusta urheiluoikeudesta: - Blackshaw, I. S.: Sports Marketing Agreements: Legal, Fiscal and Practical Aspects, 2012, ei liiteosioita (Appendix) (n. 130 s.) - Norros, O.: Urheiluliigan organisointi, 2011 (277 sivua). - Urheilu ja oikeus 2014 (n sivua) myöhemmin täsmennettävää urheiluoikeudellista julkaistua tutkielmaa, joita käytetään aineistona myös projektiin kuuluvassa tieteellisen kirjoittamisen opetuksessa 4. Opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan tutkielmaa tukevaa kirjallisuutta noin 250 sivua. Velvoiteoikeus Projektin esittelytilaisuus on klo P518. Projektin nimi: Pankkioikeus Laajuus 60 opintopistettä Ilmoittautuminen ja osallistujamäärä Ilmoittautuminen tiedekunnan verkkosivuilla julkaistavan erillisen hakuilmoituksen perusteella. Projektiin otetaan enintään 15 opiskelijaa. Osanottajien valinnassa kiinnitetään huomiota opintosuoritusten määrään, laatuun ja kohdentuvuuteen. Merkitystä voidaan antaa myös projektin kannalta relevanttille työkokemukselle. Opettaja: Professori Heikki Halila Toteutustapa Projektin alana ovat pääosin velvoiteoikeuteen painottuvat pankkitoiminnan, erityisesti pankkiluotoannon, oikeudelliset kysymykset. Projektin alaan kuuluvat tältä pohjalta muun muassa seuraavat kysymykset: Pankkisääntelyn perusteet (pankkien elinkeino-oikeudellinen asema, pankkien taloudellinen asema ja hallinto sekä asiakassuhteen sääntely ja pankkivalvonta) Luotonanto (luottosopimuksen synty ja sitovuus, luottoon liittyvät sitoumukset, luoton erääntyminen ja velallisen maksuvelvollisuus sekä velkasitoumustyypin merkitys) Takaus ja sen läheisinstrumentit Esinevakuuden peruskysymyksiä Talletus- ja tilisopimus Maksukortit Maksujen välitys Erityiset maksuinstrumentit (shekki, remburssi ja ulkomaan perittävä) Rahoituspalvelujen etämyynti Pankkien sijoituspalvelut Projektin tarkoituksena on paneutua nykyaikaiseen pankkitoimintaan lakimiehiltä vaadittavien valmiuksien kannalta. Projektin ala rakentuu paljolti Sakari Wuolijoen ja Mika Hemmon ajantasaisen, vuodelta 2014 olevan teoksen Pankkioikeus pohjalle. Siinä olevan aineiston lisäksi käydään lävitse pankkien sijoituspalveluita. Projektin aikana kiinnitetään huomiota erityyppisiin luotonantotilanteisiin kuten asuntoluottoihin, yritysluottoihin ja kulutusluottoihin. Projekti alkaa tammikuussa Siihen kuuluvat alkuluentosarja ja orientointi tammikuussa, teemaseminaari maaliskuussa, kevätseminaari toukokuussa (tutkielmadispositiot, aineiden palautus ja tieteellisen kirjoittamisen orientaatio), projektitentti, tutustumiskäynnit projektin teeman kannalta kiintoisiin kohteisiin, tutkielman tai sen osa-alueen esittely opponointeineen tutkielmaseminaarissa (syyslukukaudella) sekä tutkielman laatiminen. Teemaseminaarissa on mukana ulkopuolisia asiantuntijoita.

8 Projektitentin tutkintovaatimukset ovat: Wuolijoki, S. Hemmo, M.: Pankkioikeus (2014) (728 sivua) Niemi, M-L: Asuntoluotto (2013) (354 sivua) Wuolijoki, S.: Pankin neuvontavastuu (2009) (470 sivua) Kaisto, J.: Sopimusvapaus, laki ja maksusuoja(2001) s (66 sivua) Luettavaa kirjalisuutta yhteensä 1534 sivua. Tentti on suoritettava yhdellä kertaa lukuun ottamatta Kaiston teosta koskevaa osaa, joka suoritetaan oppimispäiväkirjana. Opetuksen aika ja paikka Alkukokous (orientointi) klo Alkuluennot 8.1. ja klo Teemaseminaari pidetään klo 9-12 ja klo Aineiden palautus, tutkielmien dispositioiden esittely ja tieteellisen kirjoittamisen orientaatio pidetään klo Tutkielmaseminaari pidetään sitä mukaa, kun tutkielmat ja niiden osa-alueet valmistuvat. Pääpaino on syyslukukaudella Arviointi Pr1ojektista merkitään suoritusrekisteriin tutkielman ja tentin arvosanat. Ympäristöoikeus Projektin esittelytilaisuus on ma klo P668 Projektin teema: Yritysten ympäristövastuut Projektin johtaja: professori Kai Kokko Ajankohta: kevät syksy 2015 Kuvaus: Ympäristövastuu on määritelty kirjallisuudessa eri tavoin. Ympäristöoikeudessa sillä tarkoitetaan yhtäältä toiminnanharjoittajien ja kiinteistön omistajien ja haltijoiden kokonaisvaltaista vastuuta ottaa ympäristö huomioon. Toisaalta yritysoikeudellisessa keskustelussa se sulautuu erityisesti yritysten itsensä näkökulmasta osaksi laajempaa, sosiaalisen vastuun sisältävää yritysvastuuta. Yritysvastuu merkitsee siis yrityksen kokonaisvaltaista vastuuta yhteiskuntaa kohtaan ja siihen sisältyy olennaisena osana vastuu ympäristöstä. Projektissa on tarkoitus esimerkkien avulla avata yritysten ympäristövastuuta ohjaavaa sääntelyä ja sen systematisointia, jotta opiskelijat saisivat yleiskuvan sellaisen sääntelyn laajuudesta. Esimerkit otetaan yksityis-, julkis- ja rikosoikeuden alueilta sekä yritysten itsesääntelystä. Sisältö: Projektissa käsiteltäviä asiakokonaisuuksia muun muassa ovat: - Elinkeinovapauden ja ympäristöperusoikeuden suhde - EU-oikeudellinen ulottuvuus - Kansainväliset yritysten hyvän hallinnon periaatteet - Ympäristönsuojeluperiaatteet - Yritysten tarkoitus ja ympäristövastuu - Yrityskauppa ja vastuu pilaantuneesta maa-alueesta - Vastuu naapuruussuhteissa - Vastuu ympäristövahingon korvaamisesta - Yleiset velvollisuudet ja ympäristövaikutusten arviointi - Yleiskiellot - Ympäristölliset luvat - Korjaamisvastuu, hallintopakko ja vireillepano-oikeus - Rikosoikeudellinen vastuu - Yritysten itsesääntely - Kestävä rahoitus ja sosiaalinen toimilupa - Ympäristövastuu sääntelyjärjestelmänä Opetus: Projektin alustava ohjelma: Tammikuu 2015: projektin alkukokous ja alkuluennot. Helmikuu 2015: tehdään projektivierailuja. Maaliskuu 2015: projektiseminaari: ryhmätöiden purku Toukokuu 2015: dispositioseminaari: aiheiden jäsennelty esitys ja opponointi Syyskuu 2015: seurantaseminaari: alustavien tulosten esittely Joulukuu 2015: tutkielmaseminaari. Projektiin osallistuminen: Projektiin otetaan enintään 10 opiskelijaa. Projektiin osallistuvan suositellaan ympäristöoikeuden valinnaisten opintojen tenttien suorittamista ja niille annetaan merkitystä projektiin valittaessa. Projektiin voi osallistua siihen normaalin hakemusmenettelyn jälkeen tähän projektiin hyväksytty opiskelija. Projektin suorittaminen edellyttää täyspäiväistä sitoutumista projektiopintojen harjoittamiseen projektille varattuna aikana. Projektiin pyritään liittämään enintään 20 opiskelijalle tarkoitettu käytännönkurssi, jossa opettajina ovat projektin johtajan lisäksi ainakin asianajaja, OTT Casper Herler ja hallintoneuvos, OTT Kari Kuusiniemi. Projektiin osallistujilla on etusija tälle kurssille. Harjoituskirjoitus/oppimispäiväkirja: Harjoituskirjoituksen on kohdistuttava tutkielman aiheeseen ja on oltava kirjoitettuna viimeistään Keväällä olevasta ympäristöoikeuden tieteellisestä konferenssista/seminaarista voi tehdä myös harjoituskirjoituksen korvaavan oppimispäiväkirjan. Molemmat ohjeistetaan projektissa tarkemmin. Arvostelu:

9 Kirjatentti: numeerinen asteikko 0-5. Harjoitusaine/oppimispäiväkirja: hyväksytty / hylätty Tutkielma: pysyväismääräysten mukaisesti Projektitentti: Projektitentti suoritetaan tenttiakvaariossa omaan tahtiin niin, että projektitentti on suoritettu viimeistään Tentin tutkintovaatimukset: 1) Kokko, Kai Mähönen, Jukka: Yritysten ympäristövastuu erityisesti kaivostoiminnassa, käsikirjoitus sivuja 47, julkaistaan maaliskuussa ) Mähönen, Jukka: Ei-taloudellinen informaatio ja corporate governance, Defensor Legis N:o 4/2013 s ) Pirjantanniemi, Elina: Vihertyvä rikosoikeus - ympäristökriminalisointien oikeutus, mahdollisuudet ja rajat, Edita Publishing, sivuja ) Haverinen, Risto Heinonen, Hilkka: Ympäristölliset naapuruuskiistat ja kuntien viranomaisen rooli. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2013, s ) Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristönsuojelulaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 214/2013 yleisperustelut. 6) Nyholm, Elina: Ympäristönsuojelulain 85 :n mukaisten valvonnallisten määräysten soveltamisalasta. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2013, s ) Pölönen, Ismo: Ympäristövaikutusten arviointimenettely. Suomalainen lakimiesyhdistys A N:o 280, 2007.

2016 keväällä alkavien syventävien opintojen projektien hakuilmoitus

2016 keväällä alkavien syventävien opintojen projektien hakuilmoitus 2016 keväällä alkavien syventävien opintojen projektien hakuilmoitus Projekteihin ilmoittaudutaan oheisen linkin takaa aukeavalla sähköisellä lomakkeella https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/51997/lomake.html

Lisätiedot

KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE

KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE 1 KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE 2013 2014 1. Opintojaksojen nimiä koskevat muutokset Eurooppaoikeus 5311109 Sisämarkkinaoikeus I () 5311109 Internal Market Law () 5311112

Lisätiedot

TENTTIJÄRJESTYS (Uusi tutkintorakenne)

TENTTIJÄRJESTYS (Uusi tutkintorakenne) TENTTIJÄRJESTYS 2016-2017 (Uusi tutkintorakenne) Alla olevat tentit suoritetaan tutkintovaatimusten 2016-2017 mukaan PAKOLLISTEN OPINTOJEN TENTIT (ONPOOL opinnot) Varallisuusoikeuden pooli Varallisuusoikeuden

Lisätiedot

TENTTIJÄRJESTYS (Uusi tutkintorakenne)

TENTTIJÄRJESTYS (Uusi tutkintorakenne) TENTTIJÄRJESTYS 2015-2016 (Uusi tutkintorakenne) Alla olevat tentit suoritetaan tutkintovaatimusten 2015-2016 mukaan PAKOLLISTEN OPINTOJEN TENTIT (ONPOO opinnot) Varallisuusoikeuden pooli Varallisuusoikeuden

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012 YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 6.-8.9., 28.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 12.9.-21.9. x x x x x x 5311304

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 16.4.2013 Huom! Tarkista aikataulu vielä ennen opetuksen alkua, mahdollisten muutosten varalta Kaikkiin

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Uuteen tutkintorakenteeseen vaihtava opiskelija Perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi * POLPOP02 Valtio-opin

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut SYKSY 2013 7.5.2013 Mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 Luokanopettaja Muutos22.10.2015 Muutos 04.11.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 Yleisiä valmiuksia

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT / ON-TUTKINTO 1. vuosi Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeustieteeseen 2 op 5.-12.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 14.-23.9. X X X X X 5311304

Lisätiedot

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Sisältö OpasOodin löytäminen. 2 Oppaiden rakenteet... 4 Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-oppaat 10 OpasOodin päivittäminen. 13 Yhteenvetotaulukko:

Lisätiedot

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207.

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207. Saamelainen kulttuuri 25.5.09 SYKSYN 2009 OHJELMA I periodi 24. 8. 16. 10. ja II periodi 26. 10. 18.12.2009 Viikolla 43 eli 19.- 23.10.2009 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683371P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin

Lisätiedot

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo Muutosjohtamisen ensimmäinen kurssi (2010) Tekijänä ja opettajana professori Marjaana Seppänen Lapin yliopistosta Osa

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2016 2017 Anarâškielâ máttááttâs 2016 2017 Syksy 2016 / Čohčâ 2016 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011 Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa 1. Oikeustieteen maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola.

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola. Saamelainen kulttuuri SYKSYN 2011 OHJELMA I periodi 22.8. 21.10. ja II periodi 31.10. 16.12.2011 Viikolla 43 eli 24. 28.10.2011 ja 5.12.ei ole luentoja. 1 Uusien opiskelijoiden ja henkilökunnan tapaaminen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Opinto-ohjaus ja HOPS

Opinto-ohjaus ja HOPS Opinto-ohjaus ja HOPS LuK-vaiheen HOPS-ohjaajina jatkavat: Elisa Vallius, YAD217.2, opintoneuvoja, hyvis Anssi Lensu, YAC114.1 Maisterivaiheen HOPS-ohjaus/hyväksyntä: Tuula Tuhkanen, YAC115.2 Jussi Kukkonen,

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

JOHDANTO. Rak Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen Rak Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen

JOHDANTO. Rak Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen Rak Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen Rak-63.3246 Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen JOHDANTO 25.2.2016 Rak-63.3246 Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen Kurssin vastaava opettaja: Assistant Professor Antti Peltokorpi antti.peltokorpi@aalto.fi

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ 1 / 8 JOHTAMISKORKEAKOULU päivitetty 21.8.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset on pääasiassa tarkoitettu vuonna 2008 2011 aloittaneille opiskelijoille.

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella!

KEVÄT lv. Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! KEVÄT 2017 Seuraa nettilukkaria todennäköisten päivitysten havaitsemiseksi. Päivitykset on merkitty punaisella! HOIT0103 HOITOTIETEEN TUTKIMUSMETODIIKKA (Täydentävät opinnot) 5 op Tenttimateriaali: Burns

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP)

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) HUOM! Nämä opinnot ovat vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon pedagogiset opinnot syyslukukaudella 2011! Tasatunnein

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Perusopinnot (Cmo100) 25 op

Perusopinnot (Cmo100) 25 op Perusopinnot (Cmo100) 25 op Kääntäjän perustaidot Kääntäjän kompetenssit (Cmo111, 5 op) Johdantokurssi, jossa käsitellään kääntäjän ammatin toimenkuvia ja valmiuksia. Kääntäjän kompetensseihin kuuluvat

Lisätiedot

Johtajuus ja asiantuntijaviestintä

Johtajuus ja asiantuntijaviestintä Johtajuus ja asiantuntijaviestintä Leif Åberg syyslukukausi 2010 12.11. - 17.12.2009 perjantaisin kello 9-13 Unioninkatu 40, sali 6 Kurssi on viestinnän erikoiskurssi (5 op), tai osa Johtamisen sivuainekokonaisuutta

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

( ).

(  ). Koulutushankkeeseen kuuluvat Koulujen turvallisuus ja lainsäädäntö asiantuntijaluento sekä Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikön ja Lapin urheiluopiston

Lisätiedot

IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015

IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 19.12.2014 Luokanopettajat Muutos 26.1.2015 Muutos 13.2.2015 Muutos 10.3.2015 IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 SYVENTÄVÄT OPINNOT Tutkimusmenetelmäopinnot

Lisätiedot

Muutokset HTK-/HTM tutkintoihin: HTK-tutkinnon yleisistä oikeusjärjestysopinnoista poistuu opintojakso Lainsäädäntötutkimuksen

Muutokset HTK-/HTM tutkintoihin: HTK-tutkinnon yleisistä oikeusjärjestysopinnoista poistuu opintojakso Lainsäädäntötutkimuksen Oikeustieteiden laitos 29.6.2016 KESKEISET MUUTOKSET OIKEUSTIETEIDEN LAITOKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN LV. 2016 2017 Muutokset tutkintorakenteissa ja pääaineissa Muutokset HTK-/HTM tutkintoihin: HTK-tutkinnon

Lisätiedot

Hallinto-oikeus. Oppiaine-esittely 3.9.2015. UEF // University of Eastern Finland

Hallinto-oikeus. Oppiaine-esittely 3.9.2015. UEF // University of Eastern Finland Hallinto-oikeus Oppiaine-esittely 3.9.2015 Henkilökunta professori Toomas Kotkas professori Tomi Voutilainen apulaisprofessori Suvianna Hakalehto yliopistonlehtori Maija Dahlberg (sijainen 2016 Jaana Palander)

Lisätiedot

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta USKONTOTIETEEN HOPS Humanistinen tiedekunta ORIENTOIVIEN OPINTOJEN HOPS (2 op) Jakson aikana opiskelija hankkii valmiudet opintojensa aloittamiseen ja tutkintonsa suunnitteluun sekä tutustuu opiskeluympäristöönsä

Lisätiedot

Johtajuus ja asiantuntijaviestintä

Johtajuus ja asiantuntijaviestintä Uusittu 16.11.2010 Johtajuus ja asiantuntijaviestintä Leif Åberg syyslukukausi 2010 12.11. - 17.12.2009 perjantaisin kello 9-13 Unioninkatu 40, sali 6 Kurssi on viestinnän erikoiskurssi (5 op), tai osa

Lisätiedot

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko POLITIIKAN JA TALOUDEN TUTKIMUKSEN LAITOS 2.5.2014/PS Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten 2014-17 korvaavuustaulukko SIVUAINEOPISKELIJOILLE 31.8.2014 mennessä suoritetut yleisen valtio-opin opinnot

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Eva Tammi-Salminen ESINEVAKUUSOIKEUDEN PERUSTEET

Eva Tammi-Salminen ESINEVAKUUSOIKEUDEN PERUSTEET Eva Tammi-Salminen ESINEVAKUUSOIKEUDEN PERUSTEET Talentum Pro Helsinki 2015 Juridica-kirjasarjan 30. teos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijä Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

Hämeen kesäyliopisto

Hämeen kesäyliopisto Lukuvuosikalenteri Hämeen kesäyliopisto Itä-Suomen yliopiston vaatimusten mukaiset oikeustieteen väyläopinnot Päivitetty 4.6.2014 Yleisohjeet Luennot ovat avoimia kaikille Hämeen kesäyliopiston HTK-väyläopiskelijoille

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi

TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi Auri Kaihlavirta 1.6.2011 1. Tapaaminen 1.6. klo 16-18 Varajohtajan terveiset Kurssin esittely Tavoite Läsnäolo Suoritustavat Esittäytyminen HOPS 1 Opintojen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS. Opettaja. Jari Melgin Huone H 3.35/Töölö Puhelin

22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS. Opettaja. Jari Melgin Huone H 3.35/Töölö Puhelin 22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS Kurssin asema ja ajankohta; luentojen aika ja paikka Opettaja Liiketoimintaosaamisen perusteet Syksy 2016, II-periodi Ma 13.15 15 Ke 13.15 15 To 13.15

Lisätiedot

Kandidaatintyö Elektroniikan laitoksella

Kandidaatintyö Elektroniikan laitoksella 1 Kandidaatintyö Elektroniikan laitoksella Kandidaatintyövastaavat: Aki Korpela (sähkömagnetiikka) Erja Sipilä (elektroniikka) Kandidaatintyö koostuu seuraavista osista: Kandidaatintyön laajuus on 8 op,

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Pro gradu - tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA, OULUN YLIOPISTO KT HANNU HEIKKINEN

Pro gradu - tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA, OULUN YLIOPISTO KT HANNU HEIKKINEN Pro gradu - tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA, OULUN YLIOPISTO KT HANNU HEIKKINEN Luennon teemat Pro gradu-tutkielman lähtökohdat Osaamistavoitteet lyhyesti Pro gradu-seminaarin opintopisteiden jakautuminen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

klo 14:15 salissa FYS2

klo 14:15 salissa FYS2 Kandi info 2016: Orientaatio LuK työn ja tutkielman tekemiseen keväällä 2017 28.11.2016 klo 14:15 salissa FYS2 28.11.2016 Jussi Maunuksela 1 Infon tarkoituksena on perehdyttää LuK tutkielman suorittamiseen

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 11.6.2013 klo 14-16 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Yleistä opinnoista

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Viikko 35 (25.-29.8.2014)

Viikko 35 (25.-29.8.2014) Viikko 35 (25.-29.8.2014) Tiistai 26.8. Tuutotointikoulutusta ja uudet opiskelijat saapuvat tiedekuntaan kello 8-11 Tiedekunnan opettaja- ja opiskelijatuutorikoulutusta, ls16 (tämän lisäksi opiskelijatuutoreille

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

Kevään 2013 alustava opetusohjelma

Kevään 2013 alustava opetusohjelma Kevään 2013 alustava opetusohjelma * Viikolla 10 ei ole opetusta * Muutokset ja täydennykset ovat mahdollisia niistä tiedotetaan oppiaineen internet-sivuilla. ******************************************************************************

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma Lukuvuoden opetus Alajärvellä, kevät 2014

Liiketalouden koulutusohjelma Lukuvuoden opetus Alajärvellä, kevät 2014 Avoin ammattikorkeakouluopetus tarjoaa kaikille joustavan mahdollisuuden suorittaa AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoja koululutustaustasta ja iästä riippumatta. Avoin AMK -opiskelu soveltuu

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2017 PÄIVITETTY

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2017 PÄIVITETTY ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2017 PÄIVITETTY 20.12.2016 Aikataulun lukuohje: Lukujärjestyksessä on ensin mainittu kellonaika, sen jälkeen opintojakso jonka

Lisätiedot

Taloushallinnon verotutkinto Lapin yliopisto

Taloushallinnon verotutkinto Lapin yliopisto Taloushallinnon verotutkinto 2011-2013 Lapin yliopisto Koulutuksen tavoitteet Suunnittelu Taloushallinnon verotutkinnon on suunnitellut alun perin Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta yhteistyössä

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 22 25 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa Dilacomi-loppuseminaari 27.9.2013 Prof. Kai Kokko Sisältö Sääntelyn kokonaisvaltaisuus Sääntely ja lainsäädäntö Yritysten ympäristövastuu

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN 2012 2015 ja 2005 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset ovat pääasiassa tarkoitettu vuonna 2005 2011 aloittaneille opiskelijoille. Tätä aiemmin aloittaneita opiskelijoita kehotetaan

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Ohjeita FM-opintojen loppukiemuroihin ja FM-tutkinnon hakemiseen

Ohjeita FM-opintojen loppukiemuroihin ja FM-tutkinnon hakemiseen 1(5) Maantieteen yksikkö Oulun yliopisto 22.4.2014 / Äikkään pohjalta Suorsa Ohjeita FM-opintojen loppukiemuroihin ja FM-tutkinnon hakemiseen Maantieteen opinnot, ja FM-opinnot, huipentuvat pro gradu -seminaariin

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

KJR-C2004 Materiaalitekniikka. Käytännön järjestelyt, kevät 2017

KJR-C2004 Materiaalitekniikka. Käytännön järjestelyt, kevät 2017 KJR-C2004 Materiaalitekniikka Käytännön järjestelyt, kevät 2017 Osaamistavoitteet Kurssin jälkeen opiskelija osaa: erotella ja selittää materiaalitekniikan alan käsitteet ja terminologian yhdistää materiaaliominaisuudet

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Tietotekniikan kandidaattiseminaari

Tietotekniikan kandidaattiseminaari Tietotekniikan kandidaattiseminaari Luento 1 14.9.2011 1 Luennon sisältö Seminaarin tavoitteet Seminaarin suoritus (tehtävät) Kandidaatintutkielman aiheen valinta Seminaarin aikataulu 2 2011 Timo Männikkö

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 MCH schedule (International Master s Programme in Health and Wellbeing

Lisätiedot

ON-TUTKINTO (180 op), tavoitteellinen suoritusaika 3 vuotta

ON-TUTKINTO (180 op), tavoitteellinen suoritusaika 3 vuotta ON-TUTKINTO (180 op), tavoitteellinen suoritusaika 3 vuotta Oikeusajattelun perusteet 20 op 5311002 Johdatus oikeustieteeseen 2 op 5311015 Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op 5311003 Johdatus

Lisätiedot

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013 Muokattu 4.9.2012 1 Musiikkikasvatuksen koulutus, vuosikurssit 3. 5. Maunonkadun toimipiste Huom! v Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. v Tarkista aikataulu AINA ennen opetuksen alkua..

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

KEVÄTLUKUKAUSI 2014, ALUSTAVA OPETUSOHJELMA

KEVÄTLUKUKAUSI 2014, ALUSTAVA OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUSI 2014, ALUSTAVA OPETUSOHJELMA HISTORIAN PERUSOPINNOT FM Anna Nieminen: Uusi ja uusin aika, luento 16 t. + kirjallisuus, 14.1. 29.1. ti klo 10 12 SÄ118, ke klo 12 14 L7 ja to klo 10 12 PR102

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Lääkintä- ja bio-oikeuden perusteet syksy Liisa Nieminen

Lääkintä- ja bio-oikeuden perusteet syksy Liisa Nieminen Lääkintä- ja bio-oikeuden perusteet syksy 2013 Liisa Nieminen Oikeustieteellinen tiedekunta / Liisa Nieminen 9.9.2013 1 Käytännön tietoa Valinnainen, monitieteinen oppiaine (oikeustiede, lääketiede, teologia,

Lisätiedot

Lakimieskoulutus EU:ssa Alankomaat

Lakimieskoulutus EU:ssa Alankomaat Lakimieskoulutus EU:ssa Alankomaat Tietolähde: Alankomaiden asianajajaliitto (Nederlandse Orde van Advocaten) huhtikuu 2014 KUVAUS Alankomaiden KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1. Ammattiin

Lisätiedot

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET OPM mietintö 2003 koulutukseen tulee sisältyä psykoterapian

Lisätiedot

JURIDIIKAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (Kuusamo) (30 op)

JURIDIIKAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (Kuusamo) (30 op) 1 JURIDIIKAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (Kuusamo) (30 op) 6.11.2009 12.6.2010 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 JURIDIIKAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Maanantai klo 9:00 11:00 Paikka: Puhelinkokous: soittonro 0800 136 716, pin 011124# Jäsenet ja varajäsenet: Timo Harrikari HY Varsinainen

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot