Keväällä 2015 alkavien syventävien opintojen projektien hakuilmoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keväällä 2015 alkavien syventävien opintojen projektien hakuilmoitus"

Transkriptio

1 Keväällä 2015 alkavien syventävien opintojen projektien hakuilmoitus Projekteihin ilmoittaudutaan oheisen linkin takaa aukeavalla sähköisellä lomakkeella https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/51997/lomake.html Viimeinen ilmoittautumispäivä on perjantai Alla olevasta luettelosta ilmenevät keväällä alkavien projektien yksityiskohtaiset tiedot, kuten projektikohtaiset teemat, johtaja/johtajat sekä esittelytilaisuuksien ajankohdat ja paikat, mikäli esittelytilaisuus järjestetään. Osanottajien valinta projekteihin tapahtuu joulukuun aikana. Projekteihin otetaan pääsääntöisesti 16 opiskelijaa. Projektitiedot aikatauluineen ovat nähtävissä myös Oodissa tutkintorakenteen kohdassa Syventävät opinnot. Esineoikeus Projektin esittelytilaisuus on to klo klo P668 salissa. Projektin teema: Lainsäädännölliset, rakenteelliset ja sopimusperusteiset rahoitus- ja vakuusjärjestelyt Projektin johtaja: professori Jarno Tepora Ajankohta: kevät syksy 2015 Kuvaus: Nykyaikaisessa yhteiskunnassa yritysten ja kansalaisten käyttöön tuotetaan eri käyttötarkoitusta varten tarpeellisia rahoitus- ja vakuusjärjestelyjä, joissa tahdonvaltaisen oikeustoimen kohteena olevaa varallisuusobjektia käytetään vakuutena. Nämä järjestelyt voidaan systematisoida usealla eri tavalla. Yksi tapa hahmottaa rahoitus- ja vakuusjärjestelyt on erottaa lainsäädännölliset, rakenteelliset ja sopimusperusteiset järjestelyt. Toisena erottelukriteerinä voi olla se seikka, käyttääkö yritys rahoitusta ja siihen kytkeytyvää vakuusjärjestelyä tarvitsemiensa tuotantovälineiden - rakennusten, koneiden, laitteiden, ajoneuvojen tai muun sellaisen varallisuuden hankintaan (i) omaa käyttöä varten vai (ii) myynti- tai muun vastaavan liiketoiminnan rahoittamiseen. Projektissa on tarkoitus laajasti tarkastella erilaisia eri yhteyksissä käytettäviä rahoitus- ja vakuusmuotoja. Omaisuus- ja vakuusjärjestelyjä tehtäessä säännöllisesti yhtenä kysymyksenä on selvittää järjestelyn sitovuus kolmansiin tahoihin. Kolmas taho voidaan jäsentää usealla eri tavalla. Yhteistä näille on, että sivullinen ei ole mukana ainakaan suoraan sopimusjärjestelyssä. Sivullisella tarkoitetaan yleensä kilpailevaa luovutuksensaajaa tai panttivelkojaa taikka insolvenssimenettelyssä mukana olevaa velkojaa. Projektitöiden kohdealueita: Projektissa käsiteltäviä asiakokonaisuuksia muun muassa ovat: - sopimus konkurssin varalta - alistussopimus konkurssissa - rahoitusleasing prosessiteollisuuden käytössä - kollisionratkaisua täydentävät keinot kolmannen suojana - kaupintavarasto ja kolmas - sijoittajien suoja arvopaperistamisessa - panttiobjektin edelleenpanttaus ja sen käyttöala - pantattu sulkutili ja sen käyttöedellytykset - arvopaperisalkun panttaus - projektisopimukset projektirahoituksessa - projektirahoituksen vakuussopimukset ja niiden käyttöala - leasingin käyttö projektirahoituksessa - kansainvälinen leasing ja sen tarjoamat rahoitusmahdollisuudet - yrityksen rahoitus- ja vakuusjärjestelyt erityistarkastuksessa yrityksen konkurssissa Opetusmuodot: Projektin alustava ohjelma: Tammikuu 2015: projektin alkukokous ja alkuluennot: ma-ma klo P668 Helmikuu 2015: tehdään projektivierailuja, joiden yhteydessä opettajana toimivat vierailtavan yrityksen osoittamat opettajat. Maaliskuu 2015: projektiseminaari: ti-to klo P668, ryhmätöiden purku Toukokuu 2015: dispositioseminaari: ma-to klo P668, aiheiden jäsennelty esitys Syyskuu 2015: seurantaseminaari: alustavien tulosten esittely Joulukuu 2015: tutkielmaseminaari. Projektiin osallistuminen: Projektiin otetaan enintään 16 opiskelijaa. Projektiin osallistuvan suositellaan esineoikeuden valinnaisten opintojen tenttien suorittamista. Projektiin voi osallistua siihen normaalin hakemusmenettelyn jälkeen tähän projektiin hyväksytty opiskelija. Projektin suorittaminen edellyttää täyspäiväistä sitoutumista projektiopintojen harjoittamiseen projektille varattuna aikana.

2 Harjoituskirjoitus: Harjoituskirjoituksen on kohdistuttava tutkielman aiheeseen ja on oltava kirjoitettuna viimeistään Arvostelu: Kirjatentti: numeerinen asteikko 0-5. Harjoitusaine: hyväksytty / hylätty Tutkielma: pysyväismääräysten mukaisesti Projektitentti: Projektitentti suoritetaan tenttiakvaariossa omaan tahtiin niin, että projektitentti on suoritettu viimeistään Tentin tutkintovaatimukset: 1)Tepora, Jarno: Rahoitusmuodot ja vakuudet, ) Kangas, Tanja: Sopimusperusteinen luoton alistaminen, BLF 2010 s ) Huomo, Laura: Maakaasuputkiston projektirahoitus ) Tuomisto, Jarmo: Sopimus ja insolvenssi,2010 5) Rahoitus ja sijoitus teemanumero n:o Defensor Legis 6) Harsu, Henrikki: Kotimaisen liiketoiminnan arvopaperistaminen. Oikeustiede-Jurisprudentia 2003 s ) Tepora, Jarno: Tavanomaisen irtaimen esineen sale and leaseback järjestelystä vakuustarkoituksessa. JJ Havansi 2001 s ja Irtaimen vakuusluovutuksesta ja panttiobjektin oikeudellisesta määräysvallasta erilaisissa toimintaympäristöissä. BLF 2005 s Eurooppaoikeus Seuraava prof. Juha Raition johtama eurooppaoikeuden projekti alkaa syksyllä Siitä ilmoitetaan lähempänä erikseen. Finanssioikeus Finanssioikeudessa alkaa kaksikielinen projekti kevätlukukaudella, projektin teema ja pitäjä ja muut yksityiskohtaiset tiedot ilmoitetaan myöhemmin. Kauppaoikeus Projektin esittelytilaisuus on klo salin P724. Projektin teema: Moderni osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus (Muuttuva osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus) Projektin johtajat: professori Seppo Villa ja professori Mårten Knuts Yritysvierailut: ryhmä tekee useita yritysvierailuja, joiden yhteydessä opettajana toimivat vierailtavan yrityksen osoittamat opettajat. Projektiluennoissa professorit Seppo Villa ja Mårten Knuts luennoivat osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeuden keskeisistä kysymyksistä. Dispositioseminaarissa KL 2015 teemojen opponoitsijoina toimii mahdollisesti asianajajia. Seurantaseminaarissa SL 2015 opiskelijat esittävät tutkimustuloksiaan. Projekti alkaa kevätlukukaudella (tammikuussa) 2015 ja päättyy SL Projektiin osallistuminen edellyttää käytännössä, että yhtiöoikeuden tai arvopaperimarkkinaoikeuden valinnaiset opinnot on suoritettu. Yleiskuvaus: Modernissa markkinayhteiskunnassa yritykset kasvavat ja toimivat sekä yritysten rakenteita järjestellään tekemällä erilaisia yritysjärjestelyjä. Markkinoiden ja yhteisömuotojen sääntely on jatkuvassa muutoksessa ja diskurssissa markkinoiden kehityksen kanssa. Muuttuva osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeuden tavoitteena on luoda yritysten toimintaa ja omistus- sekä rahoitusjärjestelyjä tukeva ja raamittava dynaaminen, tehokas ja oikeudenmukainen sääntelyjärjestelmä, joka tarjoaa suojaa yritysten eri intressitahoille sekä vahvistavat pääoma- ja vaihdantamarkkinoiden toimivuutta ja luotettavuutta yhteiskunnassa. Projektin kantavana teemana on tuoda esille, miten osakeyhtiö-, arvopaperimarkkina- sekä sopimusoikeudellisen sääntely kytkeytyvät yhteen. Tavoitteet: Projektin tavoitteena on selvittää ja tutkia, millä tavalla modernin yrityksen toimintaa markkinoilla ja toimijoiden toimintaa säännellään, miten osakeyhtiö-, arvopaperimarkkina- sekä sopimusoikeudellinen sääntely kytkeytyvät yhteen sekä miten osakkeenomistajien yhdenvertainen ja sijoittajien tasapuolinen kohtelu ja velkojansuoja toteutetaan. Asiakokonaisuudessa on mahdollisuus tehdä puhtaasti ensisijaisesti kansalliseen sääntelyyn kohdistuvaa oikeusdogmaattista tai oikeustaloustieteen metodia hyödyntävää tutkimusta sekä kansainvälisempiä kysymyksiä pohtivaa, tarvittaessa kriittistä ja arvioivaa oikeusvertailevaa metodia hyödyntävää tutkimusta. Samalla projekti opettaa ymmärtämään modernin osakeyhtiön ja arvopaperimarkkinoiden toiminnan sääntelyä. Sisältö: Projektissa käsiteltäviä asiakokonaisuuksia muun muassa ovat: - yrityskaupan tai -järjestelyn toteuttamistavat

3 - osakeyhtiön rahoitus - vähemmistöosakkeenomistajan suoja - velkojiensuojajärjestelmä - osakkeenomistajan yhdenvertainen kohtelun vaatimus - osakkeenomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimus - uudistunut arvopaperimarkkinasääntely - transaktiotyypit arvopaperimarkkinoilla, kuten julkiset ostotarjoukset ja pörssilistautumiset - rahoitustransaktiotyypit pääomamarkkinoilla, kuten osakeannit ja bondit - sisäpiirisääntely ja muu markkinoiden väärinkäyttö - rahoitusvälineiden kaupankäyntiin liittyvä infrastruktuuri ja kaupankäynnin sääntely - pörssiyhtiön informaatiovelvoitteet - corporate governance Opetusmuodot: Projekti koostuu seuraavista osasuorituksista: - projektitentti (10 op) - luennot 10 t. - harjoitusaineen kirjoittaminen - projektiseminaarit (10 op) - tutkielma (40 op) Omakohtaisella opiskelulla ja tutkimuksella sekä päätoimisella sitoutumisella projektiin on ratkaiseva merkitys onnistuneeseen projektin loppuun suorittamiseen. Projektiin otetaan opiskelijaa. Projektiin pääseminen edellyttää käytännössä yhtiöoikeuden tai arvopaperimarkkinaoikeuden valinnaisten opintojen tentin suorittamista, koska opiskelijat projektiin valitaan tehtyjen opintosuoritusten perusteella. Valinnassa painotetaan suoritettujen opintopisteiden määrää sekä miten suoritetut opinnot tukevat kykyä hahmottaa projektin teemoja ja menestyä projektissa. On mahdollista, että valinnassa suoritetaan haastatteluja. Projektiin osallistuminen: Projektiin voi osallistua siihen normaalin hakemusmenettelyn jälkeen tähän projektiin hyväksytty opiskelija. Projektin suorittaminen edellyttää täyspäiväistä sitoutumista projektiopintojen harjoittamiseen projektille varattuna aikana. Jos opiskelija ei saa tutkimussuunnitelmaansa laadittua sille projektissa sovitussa ajassa, katsotaan opiskelijan keskeyttäneen projektin suorittamisen. Tutkielma tulee saattaa loppuun projektin aikana (KL SL 2014). Tutkielman tulee pääsääntöisesti olla valmis viimeistään joulukuussa Dispositio- ja muissa seminaareissa edellytetään kykyä keskustella esillä olevista teemoista. Ajankohta: KL 2015 SL Projektin alustava ohjelma: Projektin tapaaminen: To kello 12-14, P 417 Luennot: Ma Pe kello P 417 Dispositioseminaari: Ma Pe kello P 417 Yritysvierailut: 2015 yritysvierailu ja luentoja erikseen ilmoitettavana päivänä Seurantakokous: SL 2015 erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Harjoituskirjoitus: harjoituskirjoituksen on kohdistuttava gradun teemaan ja on oltava kirjoitettuna viimeistään Suoritustavat: Projektitentti: (10 op) Projektiseminaarit ja harjoituskirjoitus: (10 op) Tutkielma: (40 op) (+ syventäviin opintoihin kuuluvat metodiseminaari 5 op ja projektia tukevia valinnaisia opintoja 5 op) Arvostelu: Kirjatentti: numeerinen asteikko 0-5 Harjoitusaine: hyväksytty hylätty Tutkielma: pysyväismääräysten mukaisesti Projektitentti: Projektitentin voi suorittaa minä tahansa yleisenä tiedekunnan tenttipäivänä. Tenttipäivä on sovittava erikseen professorien kanssa I) OSAKEYHTIÖOIKEUSLINJA Mikäli opiskelija ei ole suorittanut yhteisöoikeuden valinnaisen tentin A linjaa, hänen tulee tenttiä: 1) Kraakman, Reinier R. ym.: The anatomy of corporate law: A comparative and functional approach, ) Mähönen, Jukka Villa, Seppo: Osakeyhtiö I: Yleiset opit, ) Mähönen, Jukka Villa, Seppo: Osakeyhtiö II: Pääomarakenne ja rahoitus, ) Mähönen, Jukka Villa, Seppo: Osakeyhtiö III: Corporate Governance, 2010 Tentissä edellytetään hallittavaksi myös tenttikirjallisuuteen liittyvä suomalainen lainsäädäntö (kuten, osakeyhtiölaki 624/2006, laki osakeyhtiölain täytäntöönpanosta 625/2006, kirjanpitolaki 1336/1997 ja arvopaperimarkkinalaki 746/2012). Kuulustelija: professori Seppo Villa

4 Jos opiskelija on suorittanut yhteisöoikeuden valinnaisen tentin A linjan, hänen tulee tenttiä: 1) Pönkä, Ville: Yhdenvertaisuus osakeyhtiössä, ) Immonen, Raimo Ossa, Jaakko Villa, Seppo: Osakeyhtiön pääoman hallinta, ) Vahtera, Veikko: Osakeomistuksen riski ja sääntely, ) Opiskelijan kanssa erikseen sovittava teos, joka tukee gradun teemaa. Tentissä edellytetään hallittavaksi myös tenttikirjallisuuteen liittyvä suomalainen lainsäädäntö, (kuten osakeyhtiölaki 624/2006, L osakeyhtiölain täytäntöönpanosta 625/2006, kirjanpitolaki 1336/1997 arvopaperimarkkinalaki 746/2012, osuuskuntalaki 1488/2001 tai uudempi, L eurooppayhtiöstä 724/2004 sekä L avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 389/1988). Kuulustelija: professori Seppo Villa II) ARVOPAPERIMARKKINAOIKEUSLINJA 1) Knuts, Mårten: Kursmanipulation på värdepappersmarknaden, ) Cox, James D. Hillman, Robert W. Langevoort, Donald C.: Securities Regulation. Cases and Materials. Fifth edition tai uudempi painos. 3) Opiskelijan kanssa erikseen sovittava teos tai artikkelituotantoa, joka tukee gradun teemaa. Kuulustelija: professori Mårten Knuts Lääkintä- ja bio-oikeuden projekti Projektin esittely: klo 14 Porthanian salissa 668 (oikeudenkäyntisali). Biolääketiedesopimus (eli ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehty yleissopimus) osana eurooppalaista ihmisoikeusjärjestelmää Tavoitteet Tavoitteena on yhdistää kaksi erillään olevaa kokonaisuutta (ihmisoikeudet ja lääketiede), jotka kuitenkin liittyvät läheisesti tosiinsa. Euroopan neuvoston biolääketiedesopimus on oikeustieteen edustajille pääosin varsin tuntematon asia, mutta lääketieteessä se tunnetaan paremmin. Lääketieteen edustajilta puuttuu kuitenkin ihmisoikeuksia koskeva asiantuntemus, minkä vuoksi he eivät saa sopimuksesta kaikkea irti tai kokonaisuus jää ymmärtämättä. Tästä syystä olisi tärkeää lisätä juristien ymmärrystä biolääketiedesopimuksesta ja sen merkityksestä. Sopimuksen merkitys kasvanee vastaisuudessa entisestään. Sisältö Biolääketiedesopimus koskee monia terveyteen liittyviä asioita, ei pelkästään biolääketiedettä tai lääketieteellistä tutkimusta. Projektissa käsitellään Euroopan neuvoston biolääketiedesopimusta osana laajempaa eurooppalaista ihmisoikeusjärjestelmää. Silloin esille nousee sekä Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus ja Euroopan sosiaalinen peruskirja kuten myös EU:n perusoikeuskirja, jota laadittaessa otettiin huomioon jo olemassa olevat ihmisoikeussopimukset. Biolääketiedesopimuksen merkityksen ymmärtäminen vaatii laaja-alaista ihmisoikeusjärjestelmään samoin kuin EU:n perusoikeusjärjestelmään paneutumista. Projektin puitteissa voi laatia tutkielman hyvin erilaisista aiheista ja kiinnostuneille löytyy myös lähes tutkimattomia aiheita. Edeltävät opinnot/kohderyhmä Pääsääntöisesti edellytyksenä projektiin osallistumiselle on lääkintä- ja bio-oikeuden valinnaisten aineopintojen suorittaminen, ja suositeltavaa on myös lääkintä- ja bio-oikeuden tai valtiosääntöoikeuden harjoitusseminaarin suorittaminen ennen projektin alkua. Kiinnostus ihmisoikeuskysymyksiin on projektissa eduksi. Lähialojen opinnot eduksi, mutta ei välttämättömiä. Suoritustavat Projektin seminaareihin osallistuminen sen myöhemmin vahvistettavan ohjelman mukaisesti ja kirjallisten töiden tekeminen (yksi oikeustapauskommentti maaliskuussa ja tutkimussuunnitelman esitteleminen seminaarissa toukokuussa). Valmistumassa olevia tutkielmia käsitellään syksyllä Tentin voi suorittaa minä tahansa tiedekunnan tenttipäivänä ilmoittautumalla sähköpostitse opettajalle. Projektin aikana järjestetään vierailu ainakin Valviraan, Kelan tutkimusosastolle ja mahdollisesti muihinkin kohteisiin. Arviointi Pro gradu tutkielma arvioidaan tiedekunnassa yleisessä käytössä olevien kriteerien mukaisesti, samoin tentti. Oppimateriaali ja kirjallisuus 1) Häyry, Matti: Ihminen 2.0 (2012) tai sama englanninkielisenä (Rationality and the Genetic Challenge) ja Irni, Sari & Meskus, Mianna & Olkkonen, Venla: Muokattu elämä (2014), 2) Wicks, Elizabeth: Human Rights and Healthcare (2007) tai Tobin, John: The Right to Health in International Law (2012) tai Toebes, Birgit ym.: Health and Human Rights in Europe (2012) tai Rynning, E. & Hartlev, M. (eds.): Nordic Health Law in a European Context (2012) tai Murphy, Therese: Health and Human Rights (2013), tai Henriette Sinding ym.: Human Rights, Dignity and Autonomy In Health Care and Social Services: Nordic Perspectives (2009) tai Maite San Giorgi; The Human Right to Equal Access to Health Care (2012), 3) Geves, J.K.M. & Hondus, E.H. & Hubben, J.H. (Ed.): Health Law, Human Rights and the Biomedicine Convention (2005) ja Francini, Francesco (Ed.): Biotechnologies and International Human Rights (2007) ja Flear, Mark L. ym. (ed.): European Law and New Health Law Technologies (2013), Parts IV -V, 4) Follesdal, Andreas & Peters, Birgit & Ulfstein, Geir: Constituting Europe, The European Court of Human Rights in a National, European and Global Context (2013) ja Flogaitism, Spyridon & Zwart, Tom & Fraser, Julie: The European Court of Human Rights and its Discontents (2013),

5 5) Koivurova, Timo & Pirjatanniemi, Elina (toim.): Ihmisoikeuksien käsikirja (2013), luvut I-III. Vastuuhenkilö: Nieminen, Liisa Lisätiedot: vastaanottoaikana tiistaisin klo P 539 tai sähköpostitse Opintojakson opetus Projektin ensimmäinen tapaaminen on klo 10 12, Porthanian salissa 518. Tällöin sovitaan projektin etenemisestä ja tarkemmasta aikataulusta. Projektille avataan Moodlessa oma alue, jossa ilmoitetaan tarkemmin projektin toiminnasta. Ilmoittautuminen ja osallistujamäärä Ilmoittautuminen projektiin tapahtuu marraskuussa 2014 tiedekunnan yleisten määräysten mukaisesti. Projektiin otetaan enintään 15 opiskelijaa. Opettaja: Nieminen, Liisa, lääkintä- ja bio-oikeuden yliopistonlehtori, valtiosääntöoikeuden dosentti Prosessi- ja insolvenssioikeus Projektin esittelytilaisuus on ti klo salissa P518. Projektin nimi: Riidanratkaisu insolvenssimenettelyissä Laajuus 60 op Ajoitus Projekti alkaa tammikuussa Aloitustapaaminen viikolla 3. Tavoitteet Tavoitteena on, että opiskelija - perehtyy insolvenssioikeudelliseen lainsäädäntöön ja oikeuskirjallisuuteen - saa valmiudet oikeustieteellisen tutkimuksen tekemiseen ja tieteelliseen kirjoittamiseen - osaa analysoida oikeudellisia ongelmia - osaa argumentoida juridisesti - osaa käyttää oikeustieteen tutkimusmenetelmiä - kehittää suullisen esiintymisen taitoja - osaa antaa ja vastaanottaa palautetta Sisältö Projektin aiheena on insolvenssimenettelyissä tapahtuva ja niihin liittyvä riidanratkaisu. Aihe on laaja-alainen, ja siinä prosessi- ja insolvenssioikeudellinen sääntely tyypillisesti yhdistyy. Aiheeseen kuuluu niin ulosottomiehen lainkäytöllinen oikeus- ja näyttökysymysten ratkaiseminen ulosottomenettelyssä, ulosoton muutoksenhaku ja välioikeudenkäynnit tuomioistuimissa, pesänhoitajan toiminta konkurssipesän omaisuus- ja velkaselvittelyssä, takaisinsaantioikeudenkäynnit kuin yrityssaneeraus- ja velkajärjestelymenettelyissä esitettyjen riitautusten ratkaiseminen. Suoritustavat Projekti koostuu luennoista, seminaareista, tutustumiskäynneistä, projektitentistä, harjoitusaineista sekä tutkielmasta. Arviointi Projektitentti arvostellaan arvosanalla 0-5. Tutkielma arvostellaan arvosanalla improbatur-laudatur. Oppimateriaali ja kirjallisuus Projektitentin vaatimukset: Hupli, Tuomas: Konkurssitakaisinsaanti oikeudenkäyntinä, 2006 Korkea-aho, Emilia: Konkurssi, itsesääntely ja konkurssiasiain neuvottelukunta, 2005 Koulu, Risto: Yrityssaneerausmenettelyn aloittaminen, 1994 Lindfors, Heidi: Sivullisen asema ulosotossa, 2008 Smalén, Annika: Pesänhoitajan itsenäinen päätösvalta lainsäädännössä ja käytännössä, Defensor Legis 2014 (sivut vahvistetaan myöhemmin) Smalén Annika: Konkurssipesän pesänhoitajan lainkäytön takeet, Defensor Legis 2014 (sivut vahvistetaan myöhemmin) Tuomisto, Jarmo: Sopimus ja insolvenssi, 2010 yhteensä tenttikirjallisuutta noin 1500 sivua Vastuuhenkilö yliopistonleht. Heidi Lindfors Prosessioikeus

6 Projektin teema: Internationellt skiljeförfarande Kansainvälinen välimiesmenettely Projektledare: Prof. Dan Frände Tidpunkt: vt 2015 ht 2015 Språk: Projektet är tvåspråkigt Projekti on kaksikielinen Projektets område och målsättning: Projektets allmänna målsättning är att allsidigt behandla grundläggande frågeställningar inom internationellt skiljeförfarande. Till dessa hör bl.a. fördelar och nackdelar med internationellt skiljeförande, likheter och skillnader till ett inhemskt skiljeförfarande, rollen hos de centrala skiljeinstituten, bevisupptagning, skiljemännens processledning och verkställighet av skiljedomen. Projekttentamen: Allmän del: Kaj Hobér: International Arbitration in Sweden (2011), ca 350 s. Särskild del: Resten av litteraturen till projekttentamen överenskoms med projektledaren. Työoikeus Projektin esittelytilaisuus pidetään ti klo P417. Projektin nimi: Henkilöstön osallistumisoikeudet Projektin johtaja: Professori Ulla Liukkunen Laajuus 60 opintopistettä (projektitentti 10 op., projektiseminaari 10 op., tutkielma 40 op.) Ajoitus: kevätlukukausi 2015 syyslukukausi 2015 Kuvaus: Työoikeuden erityisen ja merkitykseltään kasvavan osa-alueen muodostavat henkilöstön osallistumisjärjestelmät. Osallistumisjärjestelmät koskevat henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa eri tavoin itseään ja työpaikkaa koskeviin päätöksiin. Yhteistoimintamenettelyä koskevalla normistolla on keskeinen sija toteutettaessa henkilöstövähennyksiä, ja lainsäädäntöä on kehitetty muutostilanteisiin varautumista ja työyhteisön kehittämistä korostavaan suuntaan. Globalisaation edetessä rajat ylittävien yritysjärjestelyiden määrä on merkittävästi kasvanut. Niitä toteutettaessa on tärkeää tuntea henkilöstön osallistumisoikeuksia koskevat normit. Henkilöstön osallistumisoikeuksia voidaan tarkastella yhtäältä yritystason tai yritysryhmätason yhteistoimintana, toisaalta hallintoedustuksena eli henkilöstön edustajien osallistumisena yritysten hallintoon. Yhteistoiminnalla yritysryhmissä on myös rajat ylittävä ulottuvuus. Eurooppalaisten yritysneuvostojen toiminta monikansallisissa yritysryhmissä liittyy henkilöstölle tiedottamisen ja sen kuulemisen turvaamiseen rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä. Projektissa käsitellään laaja-alaisesti ja monipuolisesti henkilöstön osallistumisjärjestelmiä ja selvitetään niiden yhtymäkohtia yhtiöoikeudelliseen sääntelyyn. Hallintoedustuksen eri muotoja selvitetään myös corporate governancen kannalta. Projektissa ovat tarkastelun kohteena henkilöstön osallistumisoikeudet myös eurooppaoikeuden näkökulmasta. Eurooppaoikeudessa henkilöstön osallistumisoikeudet käsittävät yhteistoiminnalle asetettavat vähimmäisvaatimukset ja eurooppalaisten yhtiömuotojen, kuten eurooppayhtiön, käyttöön liittyvän henkilöstön osallistumisen. Tutkielmien aihepiiri on laaja-alainen. Opetus: Projektin alustava ohjelma: Projektin alkukokous ja johdantoluennot: ja klo P417. Projektiseminaari: klo P669 paitsi P417. Lisäksi kevätlukukaudella 2015 projektin teemoihin liittyviä tutustumiskäyntejä ja asiantuntijaluentoja. Seurantaseminaari syyskuussa Projektiseminaari marraskuussa Projektitentti: Tentin tutkintovaatimukset: 1) Liukkunen, Ulla: Yritystoiminnan muutokset ja yhteistoiminta. Tutkimus kansallisesta ja transnationaalista työoikeudesta 2013, 279 s. 2) Liukkunen, Ulla: Globalisaatio, EU ja henkilöstön osallistuminen 2005, 352 s. 3) Nieminen, Kimmo: Työsuhteen ehtojen sopiminen yhteistoimintamenettelyssä 2000, 381 s. 4) Blanpain, Roger - Nakakubo, Hiroya - Araki, Takashi: Systems of Employee Representation at the Enterprise. A Comparative Study 2012, 227 s. sekä Barnard, Catherine: EU Employment Law 2012, sivut Projektitentin tutkintovaatimusten kohta 4 voidaan suorittaa esseellä projektin johtajan antaman ohjeistuksen mukaan. Projektitentti on suoritettava viimeistään syyskuussa Tentti suoritetaan yhtenä kokonaisuutena. Jos jokin projektitentin teoksista on aikaisemmin tentitty, ohjaajan kanssa sovitaan korvaavasta teoksesta. Urheiluoikeus

7 Projektin esittelytilaisuus (vapaaehtoinen): ti klo P 417 Projektin teema: Moderni urheiluoikeus Projektin johtaja: Prof. Olli Norros Projekti alkaa: KL 2015 Urheiluoikeuden projektin alaa ei ole rajattu tarkemmin, vaan tutkielman saa tehdä mistä tahansa urheiluoikeuden alaan kuuluvasta, ajankohtaisesta ja tutkielmaan sopivasta aiheesta. Projektityöskentely koostuu tutkielman tekoon valmentavasta vuorovaikutuksellisesta johdanto-opetuksesta, vierailuista alan käytännön toimijoiden luona, teemaseminaarista, dispositioseminaarista ja projektin päättävästä tutkielmaseminaarista. Projekti on tarkoitettu vain sellaisille opiskelijoille, jotka sitoutuvat osallistumaan aktiivisesti projektin opetukseen ja tähtäävät tosissaan tutkielman valmistumiseen projektin kestäessä eli vuoden 2015 loppuun mennessä. Toistuvat poissaolot tapaamisista, valmistautumattomuus niihin tai muut vastaavat laiminlyönnit voivat johtaa projektisuorituksen hylkäämiseen. Aikataulu (alustava): Johdantokurssi: to 8.1. klo 14 17, ma klo 14 16, to klo 14 16, ma klo ja to klo 14 16; tiedonhaun koulutus kirjastossa ke klo ja vierailut kahteen asianajotoimistoon ma klo 17 ja ke klo 8:30. Teemaseminaari: ma klo 14 18, ke 1.4. klo 14 18, ti 7.4. klo ja to 9.4. klo Tutkielmadispositioseminaari: ma 4.5. klo 14 18, to 7.5. klo 14 18, ma klo sekä to klo Tutkielmaseminaari SL 2015 aikana Projektitentin tutkintovaatimukset (alustava): 1. Tausta-alojen yleiset opit opiskelijan valinnan mukaan joku seuraavista tai vastaava opettajan kanssa sovittava teos: - Hemmo, M.: Sopimusoikeus III, 2005 (382 sivua). - Norros, O.: Velvoiteoikeus, 2012 (409 sivua). - Riitesuo, R.: Erottaminen ja kurinpito yhdistyksessä, 2001 (394 sivua). - Kuoppamäki, P.: Uusi kilpailuoikeus, 2012, s ja Raitio, J.: Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat, 3. p. 2013, s (386 sivua). 2. Ajankohtaista tutkimusta urheiluoikeudesta: - Blackshaw, I. S.: Sports Marketing Agreements: Legal, Fiscal and Practical Aspects, 2012, ei liiteosioita (Appendix) (n. 130 s.) - Norros, O.: Urheiluliigan organisointi, 2011 (277 sivua). - Urheilu ja oikeus 2014 (n sivua) myöhemmin täsmennettävää urheiluoikeudellista julkaistua tutkielmaa, joita käytetään aineistona myös projektiin kuuluvassa tieteellisen kirjoittamisen opetuksessa 4. Opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan tutkielmaa tukevaa kirjallisuutta noin 250 sivua. Velvoiteoikeus Projektin esittelytilaisuus on klo P518. Projektin nimi: Pankkioikeus Laajuus 60 opintopistettä Ilmoittautuminen ja osallistujamäärä Ilmoittautuminen tiedekunnan verkkosivuilla julkaistavan erillisen hakuilmoituksen perusteella. Projektiin otetaan enintään 15 opiskelijaa. Osanottajien valinnassa kiinnitetään huomiota opintosuoritusten määrään, laatuun ja kohdentuvuuteen. Merkitystä voidaan antaa myös projektin kannalta relevanttille työkokemukselle. Opettaja: Professori Heikki Halila Toteutustapa Projektin alana ovat pääosin velvoiteoikeuteen painottuvat pankkitoiminnan, erityisesti pankkiluotoannon, oikeudelliset kysymykset. Projektin alaan kuuluvat tältä pohjalta muun muassa seuraavat kysymykset: Pankkisääntelyn perusteet (pankkien elinkeino-oikeudellinen asema, pankkien taloudellinen asema ja hallinto sekä asiakassuhteen sääntely ja pankkivalvonta) Luotonanto (luottosopimuksen synty ja sitovuus, luottoon liittyvät sitoumukset, luoton erääntyminen ja velallisen maksuvelvollisuus sekä velkasitoumustyypin merkitys) Takaus ja sen läheisinstrumentit Esinevakuuden peruskysymyksiä Talletus- ja tilisopimus Maksukortit Maksujen välitys Erityiset maksuinstrumentit (shekki, remburssi ja ulkomaan perittävä) Rahoituspalvelujen etämyynti Pankkien sijoituspalvelut Projektin tarkoituksena on paneutua nykyaikaiseen pankkitoimintaan lakimiehiltä vaadittavien valmiuksien kannalta. Projektin ala rakentuu paljolti Sakari Wuolijoen ja Mika Hemmon ajantasaisen, vuodelta 2014 olevan teoksen Pankkioikeus pohjalle. Siinä olevan aineiston lisäksi käydään lävitse pankkien sijoituspalveluita. Projektin aikana kiinnitetään huomiota erityyppisiin luotonantotilanteisiin kuten asuntoluottoihin, yritysluottoihin ja kulutusluottoihin. Projekti alkaa tammikuussa Siihen kuuluvat alkuluentosarja ja orientointi tammikuussa, teemaseminaari maaliskuussa, kevätseminaari toukokuussa (tutkielmadispositiot, aineiden palautus ja tieteellisen kirjoittamisen orientaatio), projektitentti, tutustumiskäynnit projektin teeman kannalta kiintoisiin kohteisiin, tutkielman tai sen osa-alueen esittely opponointeineen tutkielmaseminaarissa (syyslukukaudella) sekä tutkielman laatiminen. Teemaseminaarissa on mukana ulkopuolisia asiantuntijoita.

8 Projektitentin tutkintovaatimukset ovat: Wuolijoki, S. Hemmo, M.: Pankkioikeus (2014) (728 sivua) Niemi, M-L: Asuntoluotto (2013) (354 sivua) Wuolijoki, S.: Pankin neuvontavastuu (2009) (470 sivua) Kaisto, J.: Sopimusvapaus, laki ja maksusuoja(2001) s (66 sivua) Luettavaa kirjalisuutta yhteensä 1534 sivua. Tentti on suoritettava yhdellä kertaa lukuun ottamatta Kaiston teosta koskevaa osaa, joka suoritetaan oppimispäiväkirjana. Opetuksen aika ja paikka Alkukokous (orientointi) klo Alkuluennot 8.1. ja klo Teemaseminaari pidetään klo 9-12 ja klo Aineiden palautus, tutkielmien dispositioiden esittely ja tieteellisen kirjoittamisen orientaatio pidetään klo Tutkielmaseminaari pidetään sitä mukaa, kun tutkielmat ja niiden osa-alueet valmistuvat. Pääpaino on syyslukukaudella Arviointi Pr1ojektista merkitään suoritusrekisteriin tutkielman ja tentin arvosanat. Ympäristöoikeus Projektin esittelytilaisuus on ma klo P668 Projektin teema: Yritysten ympäristövastuut Projektin johtaja: professori Kai Kokko Ajankohta: kevät syksy 2015 Kuvaus: Ympäristövastuu on määritelty kirjallisuudessa eri tavoin. Ympäristöoikeudessa sillä tarkoitetaan yhtäältä toiminnanharjoittajien ja kiinteistön omistajien ja haltijoiden kokonaisvaltaista vastuuta ottaa ympäristö huomioon. Toisaalta yritysoikeudellisessa keskustelussa se sulautuu erityisesti yritysten itsensä näkökulmasta osaksi laajempaa, sosiaalisen vastuun sisältävää yritysvastuuta. Yritysvastuu merkitsee siis yrityksen kokonaisvaltaista vastuuta yhteiskuntaa kohtaan ja siihen sisältyy olennaisena osana vastuu ympäristöstä. Projektissa on tarkoitus esimerkkien avulla avata yritysten ympäristövastuuta ohjaavaa sääntelyä ja sen systematisointia, jotta opiskelijat saisivat yleiskuvan sellaisen sääntelyn laajuudesta. Esimerkit otetaan yksityis-, julkis- ja rikosoikeuden alueilta sekä yritysten itsesääntelystä. Sisältö: Projektissa käsiteltäviä asiakokonaisuuksia muun muassa ovat: - Elinkeinovapauden ja ympäristöperusoikeuden suhde - EU-oikeudellinen ulottuvuus - Kansainväliset yritysten hyvän hallinnon periaatteet - Ympäristönsuojeluperiaatteet - Yritysten tarkoitus ja ympäristövastuu - Yrityskauppa ja vastuu pilaantuneesta maa-alueesta - Vastuu naapuruussuhteissa - Vastuu ympäristövahingon korvaamisesta - Yleiset velvollisuudet ja ympäristövaikutusten arviointi - Yleiskiellot - Ympäristölliset luvat - Korjaamisvastuu, hallintopakko ja vireillepano-oikeus - Rikosoikeudellinen vastuu - Yritysten itsesääntely - Kestävä rahoitus ja sosiaalinen toimilupa - Ympäristövastuu sääntelyjärjestelmänä Opetus: Projektin alustava ohjelma: Tammikuu 2015: projektin alkukokous ja alkuluennot. Helmikuu 2015: tehdään projektivierailuja. Maaliskuu 2015: projektiseminaari: ryhmätöiden purku Toukokuu 2015: dispositioseminaari: aiheiden jäsennelty esitys ja opponointi Syyskuu 2015: seurantaseminaari: alustavien tulosten esittely Joulukuu 2015: tutkielmaseminaari. Projektiin osallistuminen: Projektiin otetaan enintään 10 opiskelijaa. Projektiin osallistuvan suositellaan ympäristöoikeuden valinnaisten opintojen tenttien suorittamista ja niille annetaan merkitystä projektiin valittaessa. Projektiin voi osallistua siihen normaalin hakemusmenettelyn jälkeen tähän projektiin hyväksytty opiskelija. Projektin suorittaminen edellyttää täyspäiväistä sitoutumista projektiopintojen harjoittamiseen projektille varattuna aikana. Projektiin pyritään liittämään enintään 20 opiskelijalle tarkoitettu käytännönkurssi, jossa opettajina ovat projektin johtajan lisäksi ainakin asianajaja, OTT Casper Herler ja hallintoneuvos, OTT Kari Kuusiniemi. Projektiin osallistujilla on etusija tälle kurssille. Harjoituskirjoitus/oppimispäiväkirja: Harjoituskirjoituksen on kohdistuttava tutkielman aiheeseen ja on oltava kirjoitettuna viimeistään Keväällä olevasta ympäristöoikeuden tieteellisestä konferenssista/seminaarista voi tehdä myös harjoituskirjoituksen korvaavan oppimispäiväkirjan. Molemmat ohjeistetaan projektissa tarkemmin. Arvostelu:

9 Kirjatentti: numeerinen asteikko 0-5. Harjoitusaine/oppimispäiväkirja: hyväksytty / hylätty Tutkielma: pysyväismääräysten mukaisesti Projektitentti: Projektitentti suoritetaan tenttiakvaariossa omaan tahtiin niin, että projektitentti on suoritettu viimeistään Tentin tutkintovaatimukset: 1) Kokko, Kai Mähönen, Jukka: Yritysten ympäristövastuu erityisesti kaivostoiminnassa, käsikirjoitus sivuja 47, julkaistaan maaliskuussa ) Mähönen, Jukka: Ei-taloudellinen informaatio ja corporate governance, Defensor Legis N:o 4/2013 s ) Pirjantanniemi, Elina: Vihertyvä rikosoikeus - ympäristökriminalisointien oikeutus, mahdollisuudet ja rajat, Edita Publishing, sivuja ) Haverinen, Risto Heinonen, Hilkka: Ympäristölliset naapuruuskiistat ja kuntien viranomaisen rooli. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2013, s ) Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristönsuojelulaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 214/2013 yleisperustelut. 6) Nyholm, Elina: Ympäristönsuojelulain 85 :n mukaisten valvonnallisten määräysten soveltamisalasta. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2013, s ) Pölönen, Ismo: Ympäristövaikutusten arviointimenettely. Suomalainen lakimiesyhdistys A N:o 280, 2007.

Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen

Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen Nämä pysyväismääräykset koskevat tiedekunnassa oikeusnotaarin

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa

Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Markus Åkerberg 2013 Laskentatoimen

Lisätiedot

Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto

Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kauppaoikeus Pro gradu -tutkielma 13.12.2011 Mika Puurunen

Lisätiedot

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS Tervetuloa opiskelemaan folkloristiikkaa Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle! Tähän oppaaseen on koottu tietoa ja

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014 Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelmatyö 2 1.1 TUTKINTOVAATIMUKSET, OPETUSOHJELMA

Lisätiedot

21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN

21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS... 3 Porin KTM-koulutus, lukuvuoden 2004-2005 työskentelyajat... 5 Korkeakouluun ilmoittautuminen... 6 Opintoneuvonta... 6 Lyhenteitä ja

Lisätiedot

Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä

Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kauppaoikeus Pro gradu -tutkielma 19.2.2014 Saara Ylikraka 0160830 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET

MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut Risto Koulu Heidi Lindfors MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET Helsinki 2010 FORUM

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2013

Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2013 Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2013 Antti Väisänen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL i Työelämätaitojen painoarvo nousee Yliopistojen

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 133/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki, joka koskee arvopapereiden ja tilirahan käyttöä

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:15. Rahoitusvakuustyöryhmän mietintö

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:15. Rahoitusvakuustyöryhmän mietintö LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:15 Rahoitusvakuustyöryhmän mietintö LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:15 Rahoitusvakuustyöryhmän mietintö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2003 ISSN 1458-7149 ISBN 952-466-105-5 Oikeusministeriö

Lisätiedot

KILPAILUKIELTOVELVOITE YRITYSKAUPASSA

KILPAILUKIELTOVELVOITE YRITYSKAUPASSA KILPAILUKIELTOVELVOITE YRITYSKAUPASSA Tommi Pietilä (0191553) Pro gradu -tutkielma Velvoiteoikeus Ohjaaja: Juha Karhu Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kevät 2014 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Luotonantajan prekontraktuaalinen tiedonantovelvollisuus. erityisesti lojaliteettiperiaatteen kannalta

Luotonantajan prekontraktuaalinen tiedonantovelvollisuus. erityisesti lojaliteettiperiaatteen kannalta Luotonantajan prekontraktuaalinen tiedonantovelvollisuus kuluttajaluotoissa erityisesti lojaliteettiperiaatteen kannalta Lari Ruokamo 0122205 Pro gradu -tutkielma Oikeustieteen tiedekunta Velvoiteoikeus

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 2 Sisällys ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 5 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Joukkolainanhaltijoiden edustajia koskeva lainsäädäntö

Joukkolainanhaltijoiden edustajia koskeva lainsäädäntö Arviomuistio VM056:00/2014 1 (42) Rahoitusmarkkinaosasto Aki Kallio 19.6.2014 Julkinen Joukkolainanhaltijoiden edustajia koskeva lainsäädäntö Valtiovarainministeriö Puh 0295 16001 (vaihde) Snellmaninkatu

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2009 2010 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Turun yliopisto SISÄLLYSLUETTELO Hammaslääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan hyväksytyille...

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2011 2012 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot