EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Ehdotus Bryssel KOM(2006) 655 lopullinen 2006/0218 (COD) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS uuden tilastollisen toimialoittaisen tuoteluokituksen (CPA) vahvistamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3696/93 kumoamisesta (komission esittämä) FI FI

2 PERUSTELUT 1) Ehdotuksen tausta Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet Tilastollinen toimialoittainen tuoteluokitus, CPA, vahvistettiin vuonna 1993 taloustilastojen yhdenmukaistamiseksi. Luokitus liittyy läheisesti tilastolliseen toimialaluokitukseen NACEen. Ehdotus sisältää CPA-luokituksen tarkistetun version, jossa otetaan huomioon talouden muutokset viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana sekä NACE-luokituksen ja muiden kansainvälisten tuoteluokitusten merkittävät tarkistukset. Yleinen tausta CPA-luokitukseen on tehty pieniä tarkistuksia vuonna 1993 tapahtuneen hyväksymisen jälkeen. Tarkistetun version julkaisemisen taustalla ovat talouden suuret muutokset vuoden 1993 jälkeen sekä kansainvälisten toimiala- ja tuoteluokitusten merkittävät tarkistukset. Ehdotettu uusi CPA vastaa entistä paremmin talouden realiteetteja ja on paremmin vertailukelpoinen muiden kansainvälisten luokitusten kanssa. Voimassa olevat aiemmat säännökset Neuvoston asetuksella (ETY) N:o 3696/93, annettu 29 päivänä lokakuuta 1993, vahvistettiin Euroopan talousyhteisön tilastollinen toimialoittainen tuoteluokitus (CPA). Yhdenmukaisuus unionin muiden politiikan alojen ja tavoitteiden kanssa Ei sovelleta. 2) Sidosryhmien kuuleminen ja vaikutusten arviointi Sidosryhmien kuuleminen Kuulemismenettely, tärkeimmät kohderyhmät ja yleiskuvaus vastaajista Vuodesta 2002 alkaen on järjestetty useita kuulemisia, joissa on pyydetty esittämään ehdotuksia ja muutoksia CPA luokitukseen. Kuulemiset on kohdistettu kansallisille tilastolaitoksille ja eurooppalaisille liike-elämää ja toimialoja edustaville järjestöille. Tiivistelmä vastauksista ja siitä, miten ne on otettu huomioon Kaikki ehdotukset on käsitelty ja analysoitu asiantuntijaryhmissä. Asiantuntijatiedon käyttö Ulkoisia asiantuntijoita ei tarvittu. FI 3 FI

3 Vaikutusten arviointi Eurostat harkitsi kolmea vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto oli olla muuttamatta luokitusta. Se olisi katkaissut yhteyden EU:n toimialaluokitukseen NACEen, jota on äskettäin tarkistettu. Lisäksi se olisi estänyt tilastojen vertaamisen muiden talousalueiden kanssa ja johtanut siihen, että saadut tilastotiedot eivät olisi soveltuneet nykyhetken tarpeisiin. Toinen vaihtoehto oli ehdottaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta, jolla vahvistetaan uusi CPA, joka on tarkistettu ottaen huomioon soveltuvuus nykyhetken talouden todellisuuteen, vertailukelpoisuus muiden kansainvälisten luokitusten kanssa sekä jatkuvuus aikaisempaan luokitukseen nähden. Kolmas vaihtoehto oli ehdottaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta, jolla vahvistetaan tarkistettu CPA ja jossa esitetään kaikki asiaan liittyvät täytäntöönpanotoimenpiteet. Tällöin olisi ollut vaarana, että tarkistettua NACEluokitusta ja tarkistettua CPA-luokitusta ei olisi voitu soveltaa samanaikaisesti. 3) Ehdotukseen liittyvät oikeudelliset näkökohdat Ehdotetun toimen lyhyt kuvaus Tarkistetun toimialoittaisen tuoteluokituksen vahvistaminen. Oikeusperusta Yhteisön tilastojen oikeusperustana on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 285 artikla. Neuvosto voi yhteispäätösmenettelyn mukaisesti hyväksyä toimenpiteitä yhteisön toiminnan kannalta tarpeellisten tilastojen tuottamiseksi. Mainitussa artiklassa asetetaan yhteisön tilastojen tuottamista koskevat vaatimukset sekä edellytetään puolueettomuuden, luotettavuuden, objektiivisuuden, tieteellisen riippumattomuuden, kustannustehokkuuden ja tilastosalaisuuden noudattamista. Toissijaisuusperiaate Koska jäsenvaltiot eivät yksin voi riittävällä tavalla toteuttaa ehdotetun toimenpiteen tavoitetta, joka on yhteisen toimialoittaisen tuoteluokituksen vahvistaminen vertailukelpoisten tilastojen tuottamista varten, on tarvittavat toimenpiteet toteutettava yhteisön tasolla EY:n perustamissopimuksen 5 artiklassa tarkoitetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Suhteellisuusperiaate Ehdotus on suhteellisuusperiaatteen mukainen seuraavista syistä: FI 4 FI

4 Ehdotettuun asetukseen sisältyy säännös, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat laatia CPA:n kanssa johdonmukaisen kansallisen tilastollisen tuoteluokituksen, joka vastaa jäsenvaltion talouden erityistarpeita. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa säädetään vain vähimmäisvaatimuksista, jotka ovat tarpeen tavoitteen saavuttamiseksi, eli tarkistetun toimialoittaisen tuoteluokituksen vahvistamiseksi, eikä siinä mennä pidemmälle kuin on tämän vuoksi tarpeen. Sääntelytavan valinta Ehdotettu sääntelytapa: asetus. Muut vaihtoehdot eivät soveltuisi seuraavista syistä: Ehdotettu asetus kumoaa nykyisen asetuksen. 4) Talousarviovaikutukset Ehdotuksella ei ole vaikutuksia yhteisön talousarvioon. 5) Lisätiedot Uudelleentarkastelu-, tarkistus- tai raukeamislauseke Ehdotus ei sisällä uudelleentarkastelu-, tarkistus- tai raukeamislauseketta. Euroopan talousalue Ehdotetulla säädöksellä on vaikutuksia Euroopan talousalueeseen, ja se on siksi ulotettava koskemaan Euroopan talousaluetta. FI 5 FI

5 2006/0218 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS uuden tilastollisen toimialoittaisen tuoteluokituksen (CPA) vahvistamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3696/93 kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 285 artiklan 1 kohdan, ottavat huomioon komission ehdotuksen 1, noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä sekä katsovat seuraavaa: (1) Neuvoston asetuksella (ETY) N:o 3696/93, annettu 29 päivänä lokakuuta 1993, vahvistettiin Euroopan talousyhteisön tilastollinen toimialoittainen tuoteluokitus (CPA). 2 (2) Teknologisen kehityksen ja talouden rakenteiden muutosten huomioimiseksi olisi vahvistettava ajantasainen tuoteluokitus. (3) Järjestämällä tuotteiden luokitus tuotantoprosessien mukaisesti vältytään toisiinsa liittymättömien luokitusjärjestelmien liialliselta lisääntymiseltä ja tuotteiden tunnistaminen kyseessä olevan tuottajan mukaan helpottuu. (4) On tarpeen luoda viitekehys, jonka avulla tuotantoa, kulutusta, ulkomaankauppaa ja liikennettä koskevia tilastotietoja voidaan verrata. (5) Ajan tasalla oleva toimialoittainen tuoteluokitus on keskeisellä sijalla komission pyrkimyksissä yhteisön tilastojen parantamiseksi; entistä paremmin vertailukelpoisten ja tarkemmin kohdennettujen tietojen voidaan odottaa parantavan talouspolitiikan ohjausta EY:n sekä kansallisella tasolla. (6) Sisämarkkinoiden toiminta edellyttää kansallisten ja yhteisön tilastotietojen keruuseen, välittämiseen ja julkaisemiseen sovellettavia tilastonormeja, jotta yritykset, rahoituslaitokset, viranomaiset ja muut yhteismarkkinoiden toimijat saavat käyttöönsä luotettavia ja vertailukelpoisia tilastotietoja. Tämän saavuttamiseksi on ratkaisevan 1 EUVL C [...], [...], s. [...]. 2 EYVL L 342, , s. 23. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, , s. 1). FI 6 FI

6 tärkeää, että Euroopan yhteisön tuoteluokituksen eri ryhmiä tulkitaan yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa. (7) Luotettavat ja vertailukelpoiset tilastot ovat tarpeen yrityksille niiden kilpailukyvyn arvioimiseksi ja hyödyllisiä yhteisön toimielimille kilpailun vääristymisen ehkäisemiseksi. (8) Yhteisen toimialoittaisen tuoteluokituksen vahvistaminen ei sinällään velvoita jäsenvaltioita keräämään, julkaisemaan tai toimittamaan tietoja. Vain jos jäsenvaltiot käyttävät yhteisön luokitukseen kytkeytyviä tuoteluokituksia, on mahdollista saada yhtenäisiä tietoja niin luotettavasti, nopeasti, joustavasti ja yksityiskohtaisesti kuin sisämarkkinoiden hallinta edellyttää. (9) On tarkoituksenmukaista säätää, että jäsenvaltiot voivat kansallisia tarpeitaan varten sisällyttää kansallisiin luokituksiinsa yhteisön tuoteluokituksiin perustuvia lisäjaotteluja. (10) Taloustilastojen kansainvälinen vertailukelpoisuus edellyttää, että jäsenvaltiot ja yhteisön toimielimet käyttävät tuoteluokituksia, jotka suoraan liittyvät Yhdistyneiden Kansakuntien tilastokomission hyväksymään Yhdistyneiden Kansakuntien yhteiseen tuoteluokitukseen (CPC, Ver.2) 3. (11) Yhteisön toimialoittaisen tuoteluokituksen käyttö edellyttää, että komissiota avustaa neuvoston päätöksellä 89/382/ETY, Euratom 4 perustettu tilasto-ohjelmakomitea erityisesti silloin, kun on kyse luokituksen täytäntöönpanoon liittyvistä ongelmista ja luokituksen muuttamisesta. (12) Uuden tilastollisen tuoteluokituksen vahvistamisen vuoksi erityisesti viittauksia CPA:han on tarpeen muuttaa. Siksi asetus (ETY) N:o 3696/93 on tarpeen kumota. (13) Tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 5 mukaisesti. Erityisesti on tarpeen noudattaa valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä, kun on kyse sellaisten laajakantoisten toimenpiteiden hyväksymisestä, joilla muutetaan tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös poistamalla joitakin niistä tai täydentämällä säädöstä lisäämällä uusia muita kuin keskeisiä osia; tällaisiin toimenpiteisiin viitataan tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdassa. (14) Tämän asetuksen tavoitteiden mukainen uuden tilastollisen toimialoittaisen tuoteluokituksen (CPA) laatiminen on toimintaa, jota jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa ja joka voidaan siksi toteuttaa tehokkaammin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä EY:n perustamissopimuksen 5 artiklassa tarkoitetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. (15) Tilasto-ohjelmakomiteaa on kuultu EYVL L 181, , s EYVL L 184, , s. 23. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, , s. 11). FI 7 FI

7 OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN: 1 artikla Kohde ja soveltamisala 1. Tällä asetuksella vahvistetaan uusi yhteisön tilastollinen toimialoittainen tuoteluokitus, jäljempänä CPA, sen varmistamiseksi, että tiedot vastaavat taloudessa vallitsevaa tilannetta ja että kansalliset, yhteisön ja kansainväliset luokitukset ja siten kansalliset, yhteisön ja kansainväliset tilastot ovat keskenään vertailukelpoisia. 2. Tuotteella tarkoitetaan kuljetuskelpoisia tavaroita, muita kuin kuljetuskelpoisia tavaroita sekä palveluja. 3. Tätä asetusta sovelletaan ainoastaan käytettäessä luokitusta tilastotarkoituksiin. 2 artikla 1. CPA-luokituksessa on CPA:n tasot ja rakenne (a) (b) (c) (d) (e) (f) ensimmäinen taso, joka muodostuu nimikkeistä, joiden tunnuksena on kirjainkoodi (pääluokka), toinen taso, joka muodostuu nimikkeistä, joiden tunnuksena on kaksi numeroa (2-numerotaso), kolmas taso, joka muodostuu nimikkeistä, joiden tunnuksena on kolme numeroa (3-numerotaso), neljäs taso, joka muodostuu nimikkeistä, joiden tunnuksena on neljä numeroa (4- numerotaso), viides taso, joka muodostuu nimikkeistä, joiden tunnuksena on viisi numeroa (5- numerotaso), kuudes taso, joka muodostuu nimikkeistä, joiden tunnuksena on kuusi numeroa (6-numerotaso). 2. CPA-luokitus on tämän asetuksen liitteenä. 3 artikla CPA:n käyttö Komissio käyttää CPA-luokitusta kaikissa tilastoissa, joissa sovelletaan toimialoittaista FI 8 FI

8 tuoteluokittelua. 4 artikla Kansalliset toimialoittaiset tuoteluokitukset 1. Jäsenvaltiot voivat muodostaa CPA-luokituksesta yleisiä tai yksityiskohtaisia, kansallisia, erikoistuneita tai toiminnallisia sovellutuksia. 2. Nämä luokitukset liittyvät CPA-luokitukseen seuraavien sääntöjen mukaisesti: (a) (b) (c) CPA-luokitusta yleisemmät luokitukset muodostuvat CPA-luokituksen alajaottelun täsmällisistä uudelleenryhmittelyistä, CPA-luokitusta yksityiskohtaisemmat luokitukset muodostuvat osaluokista, jotka sisältyvät kokonaan CPA-luokituksen alajaotteluun, näin saaduilla luokituksilla voi olla erilliset koodit. 3. Jäsenvaltiot voivat käyttää CPA-luokitukseen perustuvaa kansallista toimialoittaista tuoteluokitusta. Niiden on siinä tapauksessa toimitettava komissiolle luonnokset kansallisten luokitusten määrittelyistä. Komissio tarkastaa, että kansallinen luokitus on 2 kohdan mukainen, ja lähettää sen tiedoksi muille jäsenvaltioille. Jäsenvaltioiden kansallisissa luokituksissa on oltava kansallisen luokituksen ja CPA-luokituksen välinen vastaavuustaulukko. 5 artikla Komission tehtävät 1. Komissio huolehtii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa CPA-luokituksen jakelusta ja ylläpidosta sekä sen käytön edistämisestä erityisesti a) laatimalla, päivittämällä ja julkaisemalla CPA-luokitukseen liittyviä selittäviä huomautuksia, b) laatimalla ja julkaisemalla CPA-luokituksen käyttöön liittyviä ohjeita, c) julkaisemalla vastaavuustaulukot, joista ilmenevät CPA:n uuden ja aikaisemman version, CPA:n aikaisemman version ja uuden version sekä CPA:n ja yhdistetyn nimikkeistön (CN) 6 väliset vastaavuudet, d) pyrkimällä parantamaan yhdenmukaisuutta muiden luokitusten kanssa. 6 artikla 6 EYVL L 256, , s FI 9 FI

9 Täytäntöönpanotoimenpiteet 1. Seuraavista tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi ja päivittämiseksi tarvittavista toimenpiteistä päätetään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen: a) päätökset, jotka ovat tarpeen CPA-luokituksen täytäntöönpanoon liittyvien ongelmien vuoksi, mukaan luettuna toimialojen luokittelu tiettyihin luokkiin sekä b) tekniset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että siirtyminen CPA-luokituksen uuden version käyttöön tapahtuu täysin koordinoidusti. 2. Seuraavista toimenpiteistä päätetään noudattaen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä: CPA-luokituksen muuttaminen a) teknologian ja talouden muutosten ottamiseksi huomioon b) luokituksen sovittamiseksi yhteen muiden taloudellisten ja sosiaalisten luokitusten kanssa. 3. Huomioon on otettava se periaate, että päivittämisen hyötyjen on oltava kustannuksia suuremmat ja että lisäkustannusten ja -rasitteiden on oltava kohtuulliset. 7 artikla Komitea 1. Komissiota avustaa päätöksellä 89/382/ETY, Euratom perustettu tilastoohjelmakomitea, jäljempänä "komitea". 2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa tarkoitettua sääntelymenettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset. Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika on kolme kuukautta. 3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan neuvoston päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1 4 kohdassa ja 7 artiklassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset. 4. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä. 8 artikla FI 10 FI

10 Euroopan talousyhteisön tilastollisesta toimialoittaisesta tuoteluokituksesta (CPA) annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3696/93 kumoaminen Kumotaan asetus (ETY) N:o 3696/93. 9 artikla Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tehty Brysselissä Euroopan parlamentin puolesta Puhemies Neuvoston puolesta Puheenjohtaja FI 11 FI

11 ANNEX CPA 2008 (* osa) Tunnus Nimike CPC v. 2 A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET 01 Maataloudesta, riistataloudesta ja niihin liittyvistä palveluista saadut tuotteet 01.1 Yksivuotiset viljelykasvit Viljakasvit, ei kuitenkaan riisi, palkokasvit ja öljysiemenet Vehnä Durumvehnä 0111* Vehnä, ei kuitenkaan durumvehnä 0111* Maissi Maissi Ohra, ruis ja kaura Ohra Ruis Kaura Durra, hirssi ja muut viljat Durra Hirssi Muut viljat Viljakasvien oljet ja kuoret Viljakasvien oljet ja kuoret Vihreä palkovilja Pavut, vihreät Herneet, vihreät Muu vihreä palkovilja Kuivattu palkovilja FI 12 FI

12 Pavut, kuivatut Härkäpavut, kuivatut Kahviherneet, kuivatut Linssit, kuivatut Herneet, kuivatut Kuivatut palkokasvit, muualle luokittelemattomat Soijapavut, maapähkinät ja puuvillansiemenet Soijapavut Maapähkinät, kuorelliset Maapähkinät, kuoritut Puuvillansiemenet Muut öljysiemenet Pellavansiemenet Sinapinsiemenet Rapsin- tai rypsinsiemenet Seesaminsiemenet Auringonkukansiemenet Muut öljysiemenet, muualle luokittelemattomat Riisi, esikuorimaton Riisi, esikuorimaton Riisi, esikuorimaton Kasvikset ja melonit, juurekset ja mukulakasvit Lehti- tai varsikasvikset Parsa Keräkaali Kukkakaali ja parsakaali Salaatit 01214* FI 13 FI

13 Sikurit ja endiivit 01214* Pinaatti Artisokka Muut lehti- tai varsikasvikset Melonit Vesimelonit Muut melonit Muut hedelmän valmistavat kasvikset Maustepaprikat ja paprikat, vihreät (vain Capsicum-sukuiset) Kurkut Munakoisot Tomaatit Muut hedelmän valmistavat kasvikset, muualle luokittelemattomat Juuri-, sipuli- tai mukulakasvit Porkkanat ja nauriit Valkosipuli Kepasipulit Purjosipuli ja muut Allium-sukuiset kasvikset Muut juuri-, sipuli- tai mukulakasvikset (runsaasti tärkkelystä tai inuliinia sisältämättömät) Syötävät juuret ja mukulat, runsaasti tärkkelystä tai inuliinia sisältävät Perunat Bataatit Kassava Muut syötävät juuret ja mukulat, runsaasti tärkkelystä tai inuliinia sisältävät Kasvisten siemenet, ei kuitenkaan juurikkaansiemenet Kasvisten siemenet, ei kuitenkaan juurikkaansiemenet Sokerijuurikas ja sokerijuurikkaan siemenet FI 14 FI

14 Sokerijuurikas Sokerijuurikkaan siemenet Sienet ja multasienet (tryffelit) Sienet ja multasienet (tryffelit) Kasvikset, tuoreet, muualle luokittelemattomat Kasvikset, tuoreet, muualle luokittelemattomat Sokeriruoko Sokeriruoko Sokeriruoko Valmistamaton tupakka Valmistamaton tupakka Valmistamaton tupakka Kuitukasvit Kuitukasvit Puuvilla, puhdistettu tai puhdistamaton Juutti, kenaf ja muut niinitekstiilikuidut, raa'at tai liotetut, ei kuitenkaan paitsi pellava, hamppu ja rami Pellava, hamppu ja muut kuitukasvit, raa at, muualle luokittelemattomat Muut yksivuotiset viljelykasvit Rehukasvit Rehukasvit Leikkokukat ja kukannuput; kukkien siemenet Leikkokukat ja kukannuput Kukkien siemenet Juurikkaansiemenet, rehukasvien siemenet; muut raa'at kasviaineet Juurikkaansiemenet, ei kuitenkaan sokerijuurikkaan siemenet, ja rehukasvien siemenet Raa at kasviaineet, muualle luokittelemattomat FI 15 FI

15 01.2 Monivuotiset viljelykasvit Maissi Viinirypäleet Viinirypäleet Syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet 01330* Muut viinirypäleet, tuoreet 01330* Trooppiset ja subtrooppiset hedelmät Trooppiset ja subtrooppiset hedelmät Avokadot Banaanit, jauhobanaanit ja vastaavat Taatelit Viikunat Muut trooppiset ja subtrooppiset hedelmät Sitrushedelmät Sitrushedelmät Pomelot ja greipit Sitruunat ja limetit Appelsiinit Tangeriinit, mandariinit, klementiinit Muut sitrushedelmät Siemenhedelmät ja luumarjat Omenat Omenat Muut siemenhedelmät ja luumarjat Päärynät 01352* Kvittenit 01352* Aprikoosit FI 16 FI

16 Kirsikat Persikat 01355* Nektariinit 01355* Luumut 01356* Oratuomenmarjat 01356* Muut siemenhedelmät ja luumarjat, muualle luokittelemattomat Muut puissa ja pensaissa kasvavat hedelmät sekä pähkinät Marjat ja Vaccinium-suvun hedelmät Kiivit Vadelmat Mansikat Muut marjat, Vaccinium-suvun hedelmät, muualle luokittelemattomat Hedelmänsiemenet Hedelmänsiemenet Pähkinät, ei kuitenkaan luonnonvaraiset syötävät pähkinät, maapähkinät ja kookospähkinät Mantelit Kastanjat Hasselpähkinät Pistaasimantelit (pistaasipähkinät) Saksanpähkinät Muut pähkinät, ei kuitenkaan luonnonvaraiset syötävät pähkinät, maapähkinät ja kookospähkinät Muut puissa ja pensaissa kasvavat hedelmät, muualle luokittelemattomat Muut puissa ja pensaissa kasvavat hedelmät, muualle luokittelemattomat * * * * Öljyhedelmät Oliivit Syötäväksi tarkoitetut oliivit 01450* FI 17 FI

17 Oliiviöljyn tuotantoon tarkoitetut oliivit 01450* Kookospähkinät Kookospähkinät Muut öljyhedelmät Muut öljyhedelmät, muualle luokittelemattomat * Juomakasvit Juomakasvit Kahvipavut, paahtamattomat Teelehdet Matelehdet Kaakaopavut Mausteet; hajusteisiin, lääkkeisiin ja farmaseuttisiin tuotteisiin käytettävät kasvit Mausteet, muut kuin jalostetut Pippuri (piper spp.), raaka Maustepaprikat ja paprikat, kuivat (capsicum spp.), raa at Muskottipähkinä, muskottikukka ja kardemumma, raaka Anis, tähtianis, korianteri, roomankumina, kumina, fenkoli (saksankumina) ja katajanmarjat, raa at Kaneli (canella), raaka Mausteneilikka (kokonaiset kukkavarret), raaka Inkivääri, kuivattu, raaka Vanilja, raaka Muut mausteet, muut kuin jalostetut Humala Humala Kasvit, joita käytetään pääasiassa hajusteisiin, farmaseuttisiin tuotteisiin, hyönteishävitteisiin, sienihävitteisiin tai niiden kaltaisiin tuotteisiin Kasvit, joita käytetään pääasiassa hajusteisiin, farmaseuttisiin tuotteisiin, hyönteishävitteisiin, sienihävitteisiin tai niiden kaltaisiin tuotteisiin 01930* Muut monivuotiset viljelykasvit FI 18 FI

18 Luonnonkumi Luonnonkumi Joulukuuset, katkaistut Joulukuuset, katkaistut Kasviaineet, joita käytetään pääasiassa palmikointiin tai punontaan, täytteenä tai pehmusteena taikka värjäykseen tai parkitukseen Kasviaineet, joita käytetään pääasiassa palmikointiin tai punontaan, täytteenä tai pehmusteena taikka värjäykseen tai parkitukseen Istutustuotteet: elävät kasvit, sipulit, mukulat ja juuret, pistokkaat ja varrennusoksat; sienirihmasto Istutustuotteet: elävät kasvit, sipulit, mukulat ja juuret, pistokkaat ja varrennusoksat; sienirihmasto Istutustuotteet: elävät kasvit, sipulit, mukulat ja juuret, pistokkaat ja varrennusoksat; sienirihmasto Istutustuotteet: elävät kasvit, sipulit, mukulat ja juuret, pistokkaat ja varrennusoksat; sienirihmasto 01961* 01.4 Elävät eläimet ja eläintuotteet Elävä lypsykarja ja lypsykarjan raaka maito Elävä lypsykarja Elävä lypsykarja 0211* Lypsykarjan maito, raaka Lypsykarjan maito, raaka Muut elävät nautaeläimet ja puhvelit ja niiden siemenneste Muut elävät nautaeläimet ja puhvelit Muut elävät nautaeläimet ja puhvelit, ei kuitenkaan vasikat 0211* Nautaeläinten ja puhvelin vasikat, elävät 0211* Nautaeläinten ja puhvelin siemenneste Nautaeläinten ja puhvelin siemenneste Elävät hevoset ja muut hevoseläimet Elävät hevoset ja muut hevoseläimet Elävät hevoset ja muut hevoseläimet Elävät kamelit ja kamelieläimet FI 19 FI

19 Elävät kamelit ja kamelieläimet Elävät kamelit ja kamelieläimet Elävät lampaat ja vuohet; lampaan ja vuohen raaka maito ja keritty villa Elävät lampaat ja vuohet Elävät lampaat Elävät vuohet Lampaan- ja vuohenmaito, raaka Lampaanmaito, raaka Vuohenmaito, raaka Lampaan ja vuohen keritty, pesemätön villa (rasvavilla), myös elo- tai vuotavillana pesty keritty villa Lampaan ja vuohen keritty, pesemätön villa (rasvavilla), myös elo- tai vuotavillana pesty keritty villa Elävät siat Elävät siat Elävät siat Elävä siipikarja ja munat Elävä siipikarja Elävät kanat Elävät kalkkunat Elävät hanhet Elävät ankat ja helmikanat Kuorelliset munat, tuoreet Kuorelliset kananmunat, tuoreet Muut kuorelliset siipikarjan munat, tuoreet Haudottaviksi tarkoitetut munat Muut kotieläimet ja eläintuotteet Muut elävät kotieläimet Elävät kesyt kanit FI 20 FI

20 Elävät tarhatut linnut, muualle luokittelemattomat Elävät tarhatut matelijat (myös käärmeet ja kilpikonnat) Muut elävät kotieläimet, muualle luokittelemattomat Muut kotieläintuotteet Luonnonhunaja Raaka maito, muualle luokittelematon Etanat, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä, ei kuitenkaan rantakotilot Kotieläinalkuperää olevat syötävät tuotteet, muualle luokittelemattomat Kelaamiseen soveltuvat silkkikokongit Hyönteisvahat ja spermaseetti, myös puhdistetut tai värjätyt Eläinten alkiot jalostustarkoituksiin Kotieläinalkuperää olevat syötäväksi kelpaamattomat tuotteet, muualle luokittelemattomat Raa'at turkisnahat ja erinäiset raa'at vuodat ja nahat Raa'at turkisnahat, muut kuin karitsan nahat 02955* Karitsan raa'at turkisnahat 02955* Eläinten raa at turkisnahat, muualle luokittelemattomat (tuoreet tai säilötyt, mutta ei enempää valmistetut) Maanviljelyä ja eläintenhoitoa palveleva toiminta, ei kuitenkaan eläinlääkintä Kasvinviljelyä avustavat palvelut Kasvinviljelyä avustavat palvelut Kasvinviljelyä avustavat palvelut Kotieläintuotantoa avustavat palvelut Kotieläintuotantoa avustavat palvelut Kotieläintuotantoa avustavat palvelut Sadonkorjuun jälkeiset satopalvelut FI 21 FI

21 Sadonkorjuun jälkeiset satopalvelut Sadonkorjuun jälkeiset satopalvelut Siementen käsittely lisäystä varten Siementen käsittely lisäystä varten Siementen käsittely lisäystä varten Metsästys, ansapyynti ja niitä palveleva toiminta Metsästys, ansapyynti ja niitä palveleva toiminta Metsästys, ansapyynti ja niitä palveleva toiminta Metsästys, ansapyynti ja niitä palveleva toiminta Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet 02.1 Metsäpuut ja taimitarhojen palvelut Metsäpuut ja taimitarhojen palvelut Elävät metsäpuut; metsäpuiden siemenet Elävät metsäpuut 01961* Metsäpuiden siemenet Metsätaimitarhojen palvelut Metsätaimitarhojen palvelut 86140* Kasvava puusto Kasvava puusto Raakapuu Raakapuu Raakapuu Havupuutukit Tukit muuta kuin havupuuta, ei kuitenkaan trooppista puulajia 03120* Tukit trooppista puulajia 03120* Polttopuu 03130* 02.3 Muut villinä kasvavat tuotteet kuin puu Muut villinä kasvavat tuotteet kuin puu FI 22 FI

22 Luonnosta saadut kumit Balata, guttaperkka, guayulekumi, chiclekumi ja niiden kaltaiset luonnosta saadut kumit Kumilakat, balsamit ja muut luonnonkumit ja -hartsit Luonnonkorkki, raaka tai yksinkertaisesti valmistettu Luonnonkorkki, raaka tai yksinkertaisesti valmistettu Koristetarkoituksiin sopivat kasvien osat, ruoho, sammal ja jäkälä Koristetarkoituksiin sopivat kasvien osat, ruoho, sammal ja jäkälä Villinä kasvavat syötävät tuotteet Villinä kasvavat syötävät tuotteet Metsätaloutta avustavat palvelut Metsätaloutta avustavat palvelut Metsätaloutta avustavat palvelut Metsätaloutta avustavat palvelut 86140* 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut 03.0 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut Kala, elävä Elävät akvaariokalat Elävät suolaisen veden kalat, muut kuin viljellyt 04119* Elävät makean veden kalat, muut kuin viljellyt 04119* Elävät suolaisen veden kalat, viljellyt 04119* Elävät makean veden kalat, viljellyt 04119* Kala, tuore tai jäähdytetty Tuore tai jäähdytetty suolaisen veden kala, muu kuin viljelty 04120* Tuore tai jäähdytetty makean veden kala, muu kuin viljelty 04120* Tuore tai jäähdytetty suolaisen veden kala, viljelty 04120* Tuore tai jäähdytetty makean veden kala, viljelty 04120* Äyriäiset, jäädyttämättömät FI 23 FI

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 10.7.2007 EP-PE_TC1-COD(2006)0218 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 10. heinäkuuta 2007 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

NACE 13.20 : Muiden metallimalmien kuin rautamalmien louhinta, lukuun ottamatta uraania ja toriumia

NACE 13.20 : Muiden metallimalmien kuin rautamalmien louhinta, lukuun ottamatta uraania ja toriumia NACE 13.10 : Rautamalmien louhinta RODCOM 2006 (H/CN) NACE 13.10 : Rautamalmien louhinta CA 13.10.10 : Rautamalmit 13.10.10.30 Agglomeroimattomat rautamalmit ja rautarikasteet, ei kuitenkaan pasutetut

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT OSA 1

HYVÄKSYTYT TEKSTIT OSA 1 2007-2008 HYVÄKSYTYT TEKSTIT OSA 1 Istunto tiistai 10. heinäkuuta 2007 P6_TA-PROV(2007)07-10 VÄLIAIKAINEN PAINOS PE 393.024 SISÄLTÖ PARLAMENTIN HYVÄKSYMÄT TEKSTIT P6_TA-PROV(2007)0291 EY:n ja Algerian

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Neuvoston asetus

LIITTEET. asiakirjaan. Neuvoston asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 LIITTEET asiakirjaan Neuvoston asetus elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden

Lisätiedot

PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet

PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet 1 / 32 ' Tilastokeskus PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet Toimiala 10 Elintarvikkeiden valmistus Sarake 'Tuotannon tyyppi' kertoo, mitä tietoja nimikkeestä tiedustellaan: S = myyty tuotanto, T = myyty

Lisätiedot

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET 9 9 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET Huomautuksia. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) elintarvikevalmisteet (lukuun ottamatta nimikkeen 902 täytettyjä

Lisätiedot

PRODCOM-luettelo 2015 / A. Tuotteet

PRODCOM-luettelo 2015 / A. Tuotteet 1 / 30 ' Tilastokeskus PRODCOM-luettelo 2015 / A. Tuotteet Toimiala 10 Elintarvikkeiden valmistus Sarake 'Tuotannon tyyppi' kertoo, mitä tietoja nimikkeestä tiedustellaan: S = myyty tuotanto, T = myyty

Lisätiedot

21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET. b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike 0901);

21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET. b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike 0901); 21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) nimikkeen 0712 kasvissekoitukset; b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike

Lisätiedot

EU:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus. LIITE III b. Serbian tariffimyönnytykset yhteisön maataloustuotteille,

EU:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus. LIITE III b. Serbian tariffimyönnytykset yhteisön maataloustuotteille, FI FI FI EU:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus LIITE III b Serbian tariffimyönnytykset yhteisön maataloustuotteille, joita tarkoitetaan VAS:n 27 artiklan 2 kohdan b alakohdassa Tässä

Lisätiedot

LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT

LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT LIITE 1 Luettelo 7 ja 12 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän 25-97 ryhmään kuuluvista maataloustuotteista ja jalostetuista maataloustuotteista LIITE 2 Sopimuksen

Lisätiedot

23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU

23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU 23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU Huomautus. Nimikkeeseen 2309 kuuluvat muualle kuulumattomat tuotteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan ja jotka on saatu

Lisätiedot

20 RYHMÄ KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTA VALMISTETUT TUOTTEET

20 RYHMÄ KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTA VALMISTETUT TUOTTEET 20 RYHMÄ KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTA VALMISTETUT TUOTTEET Huomautuksia. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) kasvikset, hedelmät ja pähkinät, jotka on valmistettu tai säilötty

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 5 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden välisen

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus 530 N:o 178 N:o 178 Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa annetun kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

Kansainväliset luokitukset ja niiden käyttö tilastoinnissa

Kansainväliset luokitukset ja niiden käyttö tilastoinnissa Kansainväliset luokitukset ja niiden käyttö tilastoinnissa - Mitä ovat kv-luokitukset - Periaatteista ja tavoitteista - Etuja ja ongelmia - Elintarvikkeet (perunat) eri luokituksissa Mitä ovat kansainväliset

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA N:o 1 JALOSTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA YHTEISÖN JA MONTENEGRON VÄLILLÄ

PÖYTÄKIRJA N:o 1 JALOSTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA YHTEISÖN JA MONTENEGRON VÄLILLÄ PÖYTÄKIRJA N:o 1 JALOSTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA YHTEISÖN JA MONTENEGRON VÄLILLÄ CE/MTN/P1/fi 1 1 ARTIKLA 1. Yhteisö ja Montenegro soveltavat liitteissä I ja II lueteltuja tulleja jalostettuihin

Lisätiedot

Pöytäkirja N:o 1. Yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen jalostettujen maataloustuotteiden kauppa

Pöytäkirja N:o 1. Yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen jalostettujen maataloustuotteiden kauppa Pöytäkirja N:o 1 Yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen jalostettujen maataloustuotteiden kauppa 1 artikla 1. Yhteisö ja Bosnia ja Hertsegovina soveltavat jalostettuihin maataloustuotteisiin liitteissä

Lisätiedot

Corrigendum: Annule et remplace le document COM(2015) 183 final annexe 2 part 3/3 du 30.4.2015 Ne concerne que les versions ES, FI, SV, PL et SL.

Corrigendum: Annule et remplace le document COM(2015) 183 final annexe 2 part 3/3 du 30.4.2015 Ne concerne que les versions ES, FI, SV, PL et SL. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.6.2015 COM(2015) 183 final ANNEX 2 PART 3/3 Corrigendum: Annule et remplace le document COM(2015) 183 final annexe 2 part 3/3 du 30.4.2015 Ne concerne que les versions ES, FI,

Lisätiedot

L 348/36 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008

L 348/36 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008 L 348/36 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1344/2008 annettu 23 päivänä joulukuuta 2008 asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 vahvistetun maataloustukien vientitukinimikkeistön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.213 COM(213) 779 final 213/385 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian väliseen vakautus-

Lisätiedot

8 RYHMÄ SYÖTÄVÄT HEDELMÄT JA PÄHKINÄT; SITRUSHEDELMIEN JA MELONIN KUORET. 1. Tähän ryhmään eivät kuulu syötäväksi kelpaamattomat hedelmät ja pähkinät.

8 RYHMÄ SYÖTÄVÄT HEDELMÄT JA PÄHKINÄT; SITRUSHEDELMIEN JA MELONIN KUORET. 1. Tähän ryhmään eivät kuulu syötäväksi kelpaamattomat hedelmät ja pähkinät. 8 RYHMÄ SYÖTÄVÄT HEDELMÄT JA PÄHKINÄT; SITRUSHEDELMIEN JA MELONIN KUORET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu syötäväksi kelpaamattomat hedelmät ja pähkinät. 2. Jäähdytetyt hedelmät ja pähkinät on

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.1.2001 KOM(2001) 19 lopullinen 2001/0022 (ACC) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden Euroopan unionina toimivien jäsenvaltioiden sekä Slovenian

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA N:o 1 JALOSTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA YHTEISÖN JA MONTENEGRON VÄLILLÄ

PÖYTÄKIRJA N:o 1 JALOSTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA YHTEISÖN JA MONTENEGRON VÄLILLÄ 520 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Protokolle Finnisch (Normativer Teil) 1 von 429 PÖYTÄKIRJA N:o 1 JALOSTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA YHTEISÖN JA MONTENEGRON VÄLILLÄ CE/MTN/P1/fi 1 2

Lisätiedot

12 RYHMÄ ÖLJYSIEMENET JA -HEDELMÄT; ERINÄISET SIEMENET JA HEDELMÄT; TEOLLISUUS- JA LÄÄKE- KASVIT; OLJET JA KASVIREHU

12 RYHMÄ ÖLJYSIEMENET JA -HEDELMÄT; ERINÄISET SIEMENET JA HEDELMÄT; TEOLLISUUS- JA LÄÄKE- KASVIT; OLJET JA KASVIREHU 12 RYHMÄ ÖLJYSIEMENET JA -HEDELMÄT; ERINÄISET SIEMENET JA HEDELMÄT; TEOLLISUUS- JA LÄÄKE- KASVIT; OLJET JA KASVIREHU Huomautuksia 1. Nimikkeeseen 1207 kuuluvat muun muassa palmunpähkinät ja -ytimet, puuvillansiemenet,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.12.2011 KOM(2011) 926 lopullinen 2011/0457 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Israelin valtion välisen, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.11.2002 KOM(2002) 643 lopullinen 2002/0270 (ACC) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Latvian tasavallan välisestä assosiaatiosta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA N:o 1 JALOSTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA YHTEISÖN JA MONTENEGRON VÄLILLÄ

PÖYTÄKIRJA N:o 1 JALOSTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA YHTEISÖN JA MONTENEGRON VÄLILLÄ 520 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Protokolle Finnisch (Normativer Teil) 1 von 429 PÖYTÄKIRJA N:o 1 JALOSTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA YHTEISÖN JA MONTENEGRON VÄLILLÄ CE/MTN/P1/fi 1 2

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT. Luettelo 7 ja 12 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän 25 97 ryhmään kuuluvista tuotteista

LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT. Luettelo 7 ja 12 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän 25 97 ryhmään kuuluvista tuotteista LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT Liite I: Luettelo 7 ja 12 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän 25 97 ryhmään kuuluvista tuotteista Liite II: Luettelo yhteisöstä peräisin olevista teollisuustuotteista,

Lisätiedot

LIITE. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen IV osaston liite I-A LIITE II (2 OSA)

LIITE. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen IV osaston liite I-A LIITE II (2 OSA) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.5.2013 COM(2013) 290 final Liite II - 2/22 osa LIITE Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen IV osaston liite I-A LIITE II (2 OSA)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos NEUVOSTON ASETUS FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.01.2001 KOM(2001) 23 lopullinen 2001/0020 (ACC) Luonnos NEUVOSTON ASETUS tiettyjen Välimeren alueen maiden kanssa tehtyjen sopimusten nojalla etuuskohteluun oikeutettujen

Lisätiedot

II JAKSO KASVITUOTTEET 6 RYHMÄ ELÄVÄT PUUT JA MUUT ELÄVÄT KASVIT; SIPULIT, JUURET JA NIIDEN KALTAISET TUOTTEET; LEIKKOKUKAT JA LEIKKOVIHREÄ

II JAKSO KASVITUOTTEET 6 RYHMÄ ELÄVÄT PUUT JA MUUT ELÄVÄT KASVIT; SIPULIT, JUURET JA NIIDEN KALTAISET TUOTTEET; LEIKKOKUKAT JA LEIKKOVIHREÄ 30.10.2015 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 285/85 II JAKSO KASVITUOTTEET Huomautus 1. Tässä jaksossa tarkoitetaan ilmaisulla pelleteiksi valmistetut lieriön, kuulan tai vastaavan muotoisia tuotteita,

Lisätiedot

VENÄJÄN FEDERAATION HALLITUS

VENÄJÄN FEDERAATION HALLITUS [Venäjän federaation vaakuna] VENÄJÄN FEDERAATION HALLITUS ASETUS n:o 625 MOSKOVASSA 25. päivänä kesäkuuta 2015 Muutokset Venäjän federaation hallituksen 7. elokuuta päivättyyn asetukseen n:o 778 Venäjän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS,

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS, FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.9.2010 KOM(2010) 467 lopullinen 2010/0244 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS, Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisen Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2016 COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista

Lisätiedot

VIII JAKSO 41 RYHMÄ RAAKAVUODAT JA -NAHAT (MUUT KUIN TURKISNAHAT) SEKÄ MUOKATTU NAHKA

VIII JAKSO 41 RYHMÄ RAAKAVUODAT JA -NAHAT (MUUT KUIN TURKISNAHAT) SEKÄ MUOKATTU NAHKA VIII JAKSO RAAKAVUODAT JA -NAHAT, MUOKATTU NAHKA, TURKISNAHAT JA NIISTÄ VALMISTETUT TAVA- RAT; SATULA- JA VALJASTEOKSET; MATKATARVIKKEET, KÄSILAUKUT JA NIIDEN KALTAISET SÄILYTYSESINEET; SUOLESTA VALMISTETUT

Lisätiedot

IV JAKSO ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTTEET; JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA; TUPAKKA JA VALMIS- TETUT TUPAKANKORVIKKEET 16 RYHMÄ

IV JAKSO ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTTEET; JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA; TUPAKKA JA VALMIS- TETUT TUPAKANKORVIKKEET 16 RYHMÄ L 285/134 FI Euroopan unionin virallinen lehti 30.10.2015 IV JAKSO ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTTEET; JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA; TUPAKKA JA VALMIS- TETUT TUPAKANKORVIKKEET Huomautus 1.

Lisätiedot

Hasselpähkinämaitosuklaa

Hasselpähkinämaitosuklaa MAKEISET Hasselpähkinämaitosuklaa Jogurttihedelmät Luomulakritsi Mantelimaitosuklaa Pehmeät nallekarkit Tumma inkiväärisuklaa Tumma minttusuklaa Tummat ja vaalea suklaa MAKEUTUSAINEET Appelsiininkukkahunaja

Lisätiedot

Natriumvetyasetaatti. Askorbiinihappo. Natriumaskorbaatti. Kalsiumaskorbaatti. Kaliumlaktaatti. Sitruunahappo. Kalsiumsitraatit

Natriumvetyasetaatti. Askorbiinihappo. Natriumaskorbaatti. Kalsiumaskorbaatti. Kaliumlaktaatti. Sitruunahappo. Kalsiumsitraatit 2 109/2011 Liite Liite 2: Korvataan taulukon kohta Kypsentämättömät jauhelihasta tehdyt pakatut valmisteet seuraavasti: Kypsentämättömät E 261 Kaliumasetaatti quantum satis jauhelihasta tehdyt pakatut

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

V JAKSO KIVENNÄISTUOTTEET 25 RYHMÄ SUOLA; RIKKI; MAA- JA KIVILAJIT; KIPSI, KALKKI JA SEMENTTI

V JAKSO KIVENNÄISTUOTTEET 25 RYHMÄ SUOLA; RIKKI; MAA- JA KIVILAJIT; KIPSI, KALKKI JA SEMENTTI V JAKSO KIVENNÄISTUOTTEET 25 RYHMÄ SUOLA; RIKKI; MAA- JA KIVILAJIT; KIPSI, KALKKI JA SEMENTTI Huomautuksia 1. Jollei toisin määrätä tai tämän ryhmän 4 huomautuksesta muuta johdu, tämän ryhmän nimikkeisiin

Lisätiedot

4 RYHMÄ MAITO JA MEIJERITUOTTEET; LINNUNMUNAT; LUONNONHUNAJA; MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET SYÖTÄVÄT TUOTTEET

4 RYHMÄ MAITO JA MEIJERITUOTTEET; LINNUNMUNAT; LUONNONHUNAJA; MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET SYÖTÄVÄT TUOTTEET 4 RYHMÄ MAITO JA MEIJERITUOTTEET; LINNUNMUNAT; LUONNONHUNAJA; MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET SYÖTÄVÄT TUOTTEET Huomautuksia. Ilmaisulla "maito" tarkoitetaan sekä täysmaitoa että maitoa, josta rasva

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 764/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 764/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 16.7.2014 L 209/5 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 764/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön EUROOPAN KOMISSIO, joka ottaa huomioon

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS Bryssel 10.7.2009 KOM(2009) 352 lopullinen 2009/0093 (ACC) Euroopan yhteisön ja Brasilian GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti

Lisätiedot

TÄSSÄ VÄHÄN KORJAUKSIA Hyvää työtä!

TÄSSÄ VÄHÄN KORJAUKSIA Hyvää työtä! TÄSSÄ VÄHÄN KORJAUKSIA Hyvää työtä! pullaa - jauhoa, maitoa, kananmunaa, leivinjauhetta,, margariinia... leipää - jauhoa, leivinjauhetta,, maitoa/ kalakeittoa -, kalaa (esim. lohta), tilliä, perunaa, kermaa,,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kasvinviljelytilastoista. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kasvinviljelytilastoista. (komission esittämä) FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21.4.2008 KOM(2008)210 lopullinen 2008/0079 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kasvinviljelytilastoista (komission esittämä) FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Pakkausmerkinnät kalatuotteissa

Pakkausmerkinnät kalatuotteissa Pakkausmerkinnät kalatuotteissa Tytti Itkonen, Evira / VALO / TUTU KALAFOORUMI kevät 2011 1 Neuvoston asetus (EY) N:o 104/2000 Merkintävaatimukset koskevat myytäessä loppukuluttajalle seuraavia kalastustuotteita

Lisätiedot

II JAKSO KASVITUOTTEET

II JAKSO KASVITUOTTEET 31.10.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 312/85 II JAKSO KASVITUOTTEET Huomautus 1. Tässä jaksossa tarkoitetaan ilmaisulla pelleteiksi valmistetut lieriön, kuulan tai vastaavan muotoisia tuotteita,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

IV JAKSO ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTTEET; JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA; TUPAKKA JA VALMIS- TETUT TUPAKANKORVIKKEET

IV JAKSO ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTTEET; JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA; TUPAKKA JA VALMIS- TETUT TUPAKANKORVIKKEET L 312/134 FI Euroopan unionin virallinen lehti 31.10.2014 IV JAKSO ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTTEET; JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA; TUPAKKA JA VALMIS- TETUT TUPAKANKORVIKKEET Huomautus 1.

Lisätiedot

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I P7_TA(2014)0226 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta

Lisätiedot

LIITELUETTELO. CE/AL/LA/fi 1

LIITELUETTELO. CE/AL/LA/fi 1 LIITELUETTELO Liite I Albanian tariffimyönnytykset yhteisön teollisuustuotteille Liite II a Albanian tariffimyönnytykset yhteisöstä peräisin oleville maatalousperäisille raakaaineille (ks. 27 artiklan

Lisätiedot

MAKEAT. Tampere talon 25v juhlaleivos (syksy 2015) (VL, G)

MAKEAT. Tampere talon 25v juhlaleivos (syksy 2015) (VL, G) MAKEAT Tampere talon 25v juhlaleivos (syksy 2015) (VL, G) laktoositon kerma, gluteeniton jauhoseos, sokeri, kananmuna, kaakaojauhe, valkosuklaa, punaherukka, vadelmasose, vaniljasokeri, maissitärkkelys,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. helmikuuta 2003 (OR. en) 15514/2/02 REV 2. Toimielinten välinen asia: 2001/0199 (COD) DENLEG 88 CODEC 1636

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. helmikuuta 2003 (OR. en) 15514/2/02 REV 2. Toimielinten välinen asia: 2001/0199 (COD) DENLEG 88 CODEC 1636 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. helmikuuta 2003 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2001/0199 (COD) 15514/2/02 REV 2 DENLEG 88 CODEC 1636 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston 20. helmikuuta

Lisätiedot

Ruoka-allergisen kannattaa lukea pakkausmerkintöjä

Ruoka-allergisen kannattaa lukea pakkausmerkintöjä Ruoka-allergisen kannattaa lukea pakkausmerkintöjä 2 3 1 1. Elintarvikkeen nimi: Piparkakkuja 2. Ainesosaluettelo: vehnäjauho, kasvirasva, sokeri, siirappi, nostatusaineet (E 500), mausteet (kaneli, kaardemumma,

Lisätiedot

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 73 LIITELUETTELO

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 73 LIITELUETTELO 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 73 LIITELUETTELO Liite I Albanian tariffimyönnytykset yhteisön teollisuustuotteille Liite II a Albanian tariffimyönnytykset

Lisätiedot

TERVETULOA NAAB RAVINTOLAAN ALKUPALAT

TERVETULOA NAAB RAVINTOLAAN ALKUPALAT ALKUPALAT 1- Burani spinach (Pinaattisekoitus) 3,00 Pinaatti, jogurtti, sipuli 2- Kukusabzi (Raikas Persialainen Yrttimunakas) 4,00 Sisältäen purjoa, korianteria, tilliä, sipulia sekä valkosipulia 3- Khagine

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Reissumies Reissumies

Reissumies Reissumies Reissumies 56 g Reissumies Tosi Tumma 59 g Ainesosat: Täysjyväruisjauho, -rouhe ja ruislese (45 %), vesi, vehnäjauho, hiiva, vehnäproteiini, ruismallas ja merisuola. Leivontaan käytetystä viljasta on 74

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO OSA II LIITTEET, PÖYTÄKIRJAT JA JULISTUKSET

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO OSA II LIITTEET, PÖYTÄKIRJAT JA JULISTUKSET EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.03.2002 KOM(2002) 157 lopullinen OSA II LIITTEET, PÖYTÄKIRJAT JA JULISTUKSET LIITE 1 Luettelo 7 ja 14 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän (HS) 25

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

1 Lasten ruoka-allergiatutkimus. Lomake nro (A-lomakkeesta, terveydenhoitaja täyttää)

1 Lasten ruoka-allergiatutkimus. Lomake nro (A-lomakkeesta, terveydenhoitaja täyttää) 1 Lasten ruoka-allergiatutkimus Lomake nro (A-lomakkeesta, terveydenhoitaja täyttää) LOMAKE C. Kotona täytettävä, palautus postitse palautuskirjekuoressa. VASTAUSOHJE Vastatkaa taulukkomuotoisiin kysymyksiin

Lisätiedot

Onnenleipä 280 g. Reissumies 705 g. Ruislimppu 580 g. Saarentytön luomuruisleipä 310 g. Ranskalainen moniviljaleipä 440 g. Luomu Nuori Mylläri 345 g

Onnenleipä 280 g. Reissumies 705 g. Ruislimppu 580 g. Saarentytön luomuruisleipä 310 g. Ranskalainen moniviljaleipä 440 g. Luomu Nuori Mylläri 345 g Reissumies 705 g Onnenleipä 280 g, lisäaineeton runsaskuituinen, lisäaineeton, runsaskuituinen, vähemmän suolaa Ainesosat: Täysjyväruisjauho, -rouhe ja ruislese (50 %), vehnäjauho, vesi, hiiva, ruismallas

Lisätiedot

LUETTELO PÖYTÄKIRJOISTA. Pöytäkirja nro 2 jalostettujen maataloustuotteiden kaupasta Albanian ja yhteisön välillä

LUETTELO PÖYTÄKIRJOISTA. Pöytäkirja nro 2 jalostettujen maataloustuotteiden kaupasta Albanian ja yhteisön välillä 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Protokolle Finnisch (Normativer Teil) 1 von 373 LUETTELO PÖYTÄKIRJOISTA Pöytäkirja nro 1 rauta- ja terästuotteista Pöytäkirja nro 2 jalostettujen maataloustuotteiden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 131. Asetus elintarvikkeiden vieraista aineista annetun asetuksen kumoamisesta. Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 131. Asetus elintarvikkeiden vieraista aineista annetun asetuksen kumoamisesta. Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1996 N:o 131 135 SISÄLLYS N:o Sivu 131 Asetus elintarvikkeiden vieraista aineista annetun asetuksen kumoamisesta... 305 132 Kauppa-

Lisätiedot

EU:n ja Serbian välinen väliaikainen sopimus LIITE IV. Yhteisön myönnytykset Serbian kalastustuotteille,

EU:n ja Serbian välinen väliaikainen sopimus LIITE IV. Yhteisön myönnytykset Serbian kalastustuotteille, EU:n ja Serbian välinen väliaikainen sopimus LIITE IV Yhteisön myönnytykset Serbian kalastustuotteille, joita tarkoitetaan väliaikaisen sopimuksen 14 artiklassa Seuraavien Serbian alkuperätuotteiden tuonnissa

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista 264/2012 Dokumentin versiot Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Esipuhe... 44. I Jakso Elävät eläimet ja eläintuotteet 2 Liha ja muut syötävät eläimenosat... 44. 5 Muualle kuulumattomat eläinperäiset tuotteet...

Esipuhe... 44. I Jakso Elävät eläimet ja eläintuotteet 2 Liha ja muut syötävät eläimenosat... 44. 5 Muualle kuulumattomat eläinperäiset tuotteet... C 356/42 Euroopan unionin virallinen lehti 29.12.2010 TEKNISET OHJEET, JOIHIN SISÄLTYY SUUNTAA-ANTAVA LUETTELO YHDISTETYN NIMIKKEISTÖN KOODEISTA, JOTKA VOIVAT KATTAA KIELLETTYJÄ HYLJETUOTTEITA Hyljetuotteiden

Lisätiedot

LIITE. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen IV osaston liite I-A LIITE II (3 OSA)

LIITE. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen IV osaston liite I-A LIITE II (3 OSA) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.5.201 COM(201) 290 final Liite II - /22 osa LIITE Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen IV osaston liite I-A LIITE II ( OSA) EHDOTUKSEEN

Lisätiedot

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil)

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 73 LIITELUETTELO Liite I Albanian tariffimyönnytykset yhteisön teollisuustuotteille Liite II a Albanian tariffimyönnytykset

Lisätiedot

Kalan pakkausmerkinnät

Kalan pakkausmerkinnät Kalan pakkausmerkinnät Tytti Itkonen, Evira / TUTU Koulutuspäivä 15.2.2011 1 Merkintöjä koskevat säädökset NAs 104/2000/EY kalastus- ja vesiviljelytuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ollaan uudistamassa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2012 COM(2012) 641 final 2012/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja

Lisätiedot

5 8 / 2014. Leivottu Suomessa. Leivottu Suomessa. Vähälaktoosinen

5 8 / 2014. Leivottu Suomessa. Leivottu Suomessa. Vähälaktoosinen Puikula Rukiinen herkku 56 g Reissumies 59 g, runsaskuituinen, runsaskuituinen, lisäaineeton Ainesosat: Täysjyväruisjauho, vehnäjauho, ruisrouhe, vesi, ruislese, sihtiruisjauho, ohra- ja ruismallasuute,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

1 800 kcal ruokavalio

1 800 kcal ruokavalio 1 800 kcal ruokavalio Ruokavaliosuositukset: Energiasisältö: 1 800 kcal Proteiinipitoisuus: n. 20 % päivittäisestä energiansaannista, eli 81 90 g Rasvapitoisuus: n. 30 % päivittäisestä energiansaannista,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

Tuotevalikoima 2-4/2016 AIDOSTI SUOMALAISTA

Tuotevalikoima 2-4/2016 AIDOSTI SUOMALAISTA Tuotevalikoima 2-4/2016 AIDOSTI SUOMALAISTA elosen artessa-leipäsarja on otettu ilolla vastaan kuluttajien keskuudessa! leivän maku, rakenne ja kotimaisuus ovat ominaisuuksia, joita kuluttaja arvostaa.

Lisätiedot

AUTOKLINIKKATUTKIMUS RAVINTOMUUTTUJIA KOSKEVAT KOMMENTIT AK MUUTTUJA AU MUUTTUJA RUOANVALMISTUKSESSA KÄYTETTY RASVA

AUTOKLINIKKATUTKIMUS RAVINTOMUUTTUJIA KOSKEVAT KOMMENTIT AK MUUTTUJA AU MUUTTUJA RUOANVALMISTUKSESSA KÄYTETTY RASVA AUTOKLINIKKATUTKIMUS RAVINTOMUUTTUJIA KOSKEVAT KOMMENTIT AK MUUTTUJA AU MUUTTUJA V7049 MUUTTUJAN NIMI RUOANVALMISTUKSESSA KÄYTETTY RASVA KOMMENTTI Haastattelussa kysyttiin erikseen ruoanvalmistuksessa

Lisätiedot

Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi?

Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi? Esityksen sisältö Mikä CN-nimikkeistö on? Mihin sitä käytetään? Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi? 1.11.2011 Tulli CN-nimikkeistö 1 Harmonisoitu

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.5.22 KOM(22) 224 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja

Lisätiedot

koristeluun, kuorruttamiseen ja täytteeseen

koristeluun, kuorruttamiseen ja täytteeseen koristeluun, kuorruttamiseen ja täytteeseen Leipurin Oy Tahkotie 1 E 2, 01530 Vantaa Puh. (09) 52170 Fax. (09) 521 2121 www.leipurin.com ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification KORISTELUUN Krokanttistreussel

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2012 KOM(2012) 17 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE IONISOIVALLA SÄTEILYLLÄ KÄSITELLYISTÄ ELINTARVIKKEISTA JA ELINTARVIKKEIDEN AINESOSISTA

Lisätiedot

2,5dl 1kpl / 3,75dl 1,5kpl

2,5dl 1kpl / 3,75dl 1,5kpl Määrät 10kg / 20kg tavoitteen mukaan. Jos määrää ei ilmoitettu, syö vapaasti. * katso lista vaiheeseen sopivista tuotteista MAANANTAI Aamupala: Kaurapuuro Välipala: 2,5dl tai 1kpl / 3,75dl tai 1,5kpl Lounas:

Lisätiedot

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 4/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi makeis- ja vilvoitusjuomaverosta annetun lain 5 :n ja lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Leipurin Pakasteet. valmispakasteet marjat

Leipurin Pakasteet. valmispakasteet marjat Leipurin Pakasteet valmispakasteet marjat Leipurin pakastevalikoimasta löydät monikäyttöiset ja maistuvat tuotteet. Leivonnaispakasteilla helpotat sesonkien tuotantoaikatauluja. Pakastevalikoimastamme

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

espanjalainen kikherne -chorizokeitto

espanjalainen kikherne -chorizokeitto espanjalainen kikherne -chorizokeitto aineet 40 ml oliiviöljyä 150 g chorizomakkaraa, hienonnettuna 175 g sipulia, hienonnettuna 50 g lehtiselleriä, hienonnettuna 100 g tuoretta pinaattia, pestynä ja hienonnettuna

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EY)

KOMISSION ASETUS (EY) 13.2.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 38/3 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 123/2008, annettu 12 päivänä helmikuuta 2008, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot