EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Ehdotus Bryssel KOM(2006) 655 lopullinen 2006/0218 (COD) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS uuden tilastollisen toimialoittaisen tuoteluokituksen (CPA) vahvistamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3696/93 kumoamisesta (komission esittämä) FI FI

2 PERUSTELUT 1) Ehdotuksen tausta Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet Tilastollinen toimialoittainen tuoteluokitus, CPA, vahvistettiin vuonna 1993 taloustilastojen yhdenmukaistamiseksi. Luokitus liittyy läheisesti tilastolliseen toimialaluokitukseen NACEen. Ehdotus sisältää CPA-luokituksen tarkistetun version, jossa otetaan huomioon talouden muutokset viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana sekä NACE-luokituksen ja muiden kansainvälisten tuoteluokitusten merkittävät tarkistukset. Yleinen tausta CPA-luokitukseen on tehty pieniä tarkistuksia vuonna 1993 tapahtuneen hyväksymisen jälkeen. Tarkistetun version julkaisemisen taustalla ovat talouden suuret muutokset vuoden 1993 jälkeen sekä kansainvälisten toimiala- ja tuoteluokitusten merkittävät tarkistukset. Ehdotettu uusi CPA vastaa entistä paremmin talouden realiteetteja ja on paremmin vertailukelpoinen muiden kansainvälisten luokitusten kanssa. Voimassa olevat aiemmat säännökset Neuvoston asetuksella (ETY) N:o 3696/93, annettu 29 päivänä lokakuuta 1993, vahvistettiin Euroopan talousyhteisön tilastollinen toimialoittainen tuoteluokitus (CPA). Yhdenmukaisuus unionin muiden politiikan alojen ja tavoitteiden kanssa Ei sovelleta. 2) Sidosryhmien kuuleminen ja vaikutusten arviointi Sidosryhmien kuuleminen Kuulemismenettely, tärkeimmät kohderyhmät ja yleiskuvaus vastaajista Vuodesta 2002 alkaen on järjestetty useita kuulemisia, joissa on pyydetty esittämään ehdotuksia ja muutoksia CPA luokitukseen. Kuulemiset on kohdistettu kansallisille tilastolaitoksille ja eurooppalaisille liike-elämää ja toimialoja edustaville järjestöille. Tiivistelmä vastauksista ja siitä, miten ne on otettu huomioon Kaikki ehdotukset on käsitelty ja analysoitu asiantuntijaryhmissä. Asiantuntijatiedon käyttö Ulkoisia asiantuntijoita ei tarvittu. FI 3 FI

3 Vaikutusten arviointi Eurostat harkitsi kolmea vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto oli olla muuttamatta luokitusta. Se olisi katkaissut yhteyden EU:n toimialaluokitukseen NACEen, jota on äskettäin tarkistettu. Lisäksi se olisi estänyt tilastojen vertaamisen muiden talousalueiden kanssa ja johtanut siihen, että saadut tilastotiedot eivät olisi soveltuneet nykyhetken tarpeisiin. Toinen vaihtoehto oli ehdottaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta, jolla vahvistetaan uusi CPA, joka on tarkistettu ottaen huomioon soveltuvuus nykyhetken talouden todellisuuteen, vertailukelpoisuus muiden kansainvälisten luokitusten kanssa sekä jatkuvuus aikaisempaan luokitukseen nähden. Kolmas vaihtoehto oli ehdottaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta, jolla vahvistetaan tarkistettu CPA ja jossa esitetään kaikki asiaan liittyvät täytäntöönpanotoimenpiteet. Tällöin olisi ollut vaarana, että tarkistettua NACEluokitusta ja tarkistettua CPA-luokitusta ei olisi voitu soveltaa samanaikaisesti. 3) Ehdotukseen liittyvät oikeudelliset näkökohdat Ehdotetun toimen lyhyt kuvaus Tarkistetun toimialoittaisen tuoteluokituksen vahvistaminen. Oikeusperusta Yhteisön tilastojen oikeusperustana on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 285 artikla. Neuvosto voi yhteispäätösmenettelyn mukaisesti hyväksyä toimenpiteitä yhteisön toiminnan kannalta tarpeellisten tilastojen tuottamiseksi. Mainitussa artiklassa asetetaan yhteisön tilastojen tuottamista koskevat vaatimukset sekä edellytetään puolueettomuuden, luotettavuuden, objektiivisuuden, tieteellisen riippumattomuuden, kustannustehokkuuden ja tilastosalaisuuden noudattamista. Toissijaisuusperiaate Koska jäsenvaltiot eivät yksin voi riittävällä tavalla toteuttaa ehdotetun toimenpiteen tavoitetta, joka on yhteisen toimialoittaisen tuoteluokituksen vahvistaminen vertailukelpoisten tilastojen tuottamista varten, on tarvittavat toimenpiteet toteutettava yhteisön tasolla EY:n perustamissopimuksen 5 artiklassa tarkoitetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Suhteellisuusperiaate Ehdotus on suhteellisuusperiaatteen mukainen seuraavista syistä: FI 4 FI

4 Ehdotettuun asetukseen sisältyy säännös, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat laatia CPA:n kanssa johdonmukaisen kansallisen tilastollisen tuoteluokituksen, joka vastaa jäsenvaltion talouden erityistarpeita. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa säädetään vain vähimmäisvaatimuksista, jotka ovat tarpeen tavoitteen saavuttamiseksi, eli tarkistetun toimialoittaisen tuoteluokituksen vahvistamiseksi, eikä siinä mennä pidemmälle kuin on tämän vuoksi tarpeen. Sääntelytavan valinta Ehdotettu sääntelytapa: asetus. Muut vaihtoehdot eivät soveltuisi seuraavista syistä: Ehdotettu asetus kumoaa nykyisen asetuksen. 4) Talousarviovaikutukset Ehdotuksella ei ole vaikutuksia yhteisön talousarvioon. 5) Lisätiedot Uudelleentarkastelu-, tarkistus- tai raukeamislauseke Ehdotus ei sisällä uudelleentarkastelu-, tarkistus- tai raukeamislauseketta. Euroopan talousalue Ehdotetulla säädöksellä on vaikutuksia Euroopan talousalueeseen, ja se on siksi ulotettava koskemaan Euroopan talousaluetta. FI 5 FI

5 2006/0218 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS uuden tilastollisen toimialoittaisen tuoteluokituksen (CPA) vahvistamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3696/93 kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 285 artiklan 1 kohdan, ottavat huomioon komission ehdotuksen 1, noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä sekä katsovat seuraavaa: (1) Neuvoston asetuksella (ETY) N:o 3696/93, annettu 29 päivänä lokakuuta 1993, vahvistettiin Euroopan talousyhteisön tilastollinen toimialoittainen tuoteluokitus (CPA). 2 (2) Teknologisen kehityksen ja talouden rakenteiden muutosten huomioimiseksi olisi vahvistettava ajantasainen tuoteluokitus. (3) Järjestämällä tuotteiden luokitus tuotantoprosessien mukaisesti vältytään toisiinsa liittymättömien luokitusjärjestelmien liialliselta lisääntymiseltä ja tuotteiden tunnistaminen kyseessä olevan tuottajan mukaan helpottuu. (4) On tarpeen luoda viitekehys, jonka avulla tuotantoa, kulutusta, ulkomaankauppaa ja liikennettä koskevia tilastotietoja voidaan verrata. (5) Ajan tasalla oleva toimialoittainen tuoteluokitus on keskeisellä sijalla komission pyrkimyksissä yhteisön tilastojen parantamiseksi; entistä paremmin vertailukelpoisten ja tarkemmin kohdennettujen tietojen voidaan odottaa parantavan talouspolitiikan ohjausta EY:n sekä kansallisella tasolla. (6) Sisämarkkinoiden toiminta edellyttää kansallisten ja yhteisön tilastotietojen keruuseen, välittämiseen ja julkaisemiseen sovellettavia tilastonormeja, jotta yritykset, rahoituslaitokset, viranomaiset ja muut yhteismarkkinoiden toimijat saavat käyttöönsä luotettavia ja vertailukelpoisia tilastotietoja. Tämän saavuttamiseksi on ratkaisevan 1 EUVL C [...], [...], s. [...]. 2 EYVL L 342, , s. 23. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, , s. 1). FI 6 FI

6 tärkeää, että Euroopan yhteisön tuoteluokituksen eri ryhmiä tulkitaan yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa. (7) Luotettavat ja vertailukelpoiset tilastot ovat tarpeen yrityksille niiden kilpailukyvyn arvioimiseksi ja hyödyllisiä yhteisön toimielimille kilpailun vääristymisen ehkäisemiseksi. (8) Yhteisen toimialoittaisen tuoteluokituksen vahvistaminen ei sinällään velvoita jäsenvaltioita keräämään, julkaisemaan tai toimittamaan tietoja. Vain jos jäsenvaltiot käyttävät yhteisön luokitukseen kytkeytyviä tuoteluokituksia, on mahdollista saada yhtenäisiä tietoja niin luotettavasti, nopeasti, joustavasti ja yksityiskohtaisesti kuin sisämarkkinoiden hallinta edellyttää. (9) On tarkoituksenmukaista säätää, että jäsenvaltiot voivat kansallisia tarpeitaan varten sisällyttää kansallisiin luokituksiinsa yhteisön tuoteluokituksiin perustuvia lisäjaotteluja. (10) Taloustilastojen kansainvälinen vertailukelpoisuus edellyttää, että jäsenvaltiot ja yhteisön toimielimet käyttävät tuoteluokituksia, jotka suoraan liittyvät Yhdistyneiden Kansakuntien tilastokomission hyväksymään Yhdistyneiden Kansakuntien yhteiseen tuoteluokitukseen (CPC, Ver.2) 3. (11) Yhteisön toimialoittaisen tuoteluokituksen käyttö edellyttää, että komissiota avustaa neuvoston päätöksellä 89/382/ETY, Euratom 4 perustettu tilasto-ohjelmakomitea erityisesti silloin, kun on kyse luokituksen täytäntöönpanoon liittyvistä ongelmista ja luokituksen muuttamisesta. (12) Uuden tilastollisen tuoteluokituksen vahvistamisen vuoksi erityisesti viittauksia CPA:han on tarpeen muuttaa. Siksi asetus (ETY) N:o 3696/93 on tarpeen kumota. (13) Tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 5 mukaisesti. Erityisesti on tarpeen noudattaa valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä, kun on kyse sellaisten laajakantoisten toimenpiteiden hyväksymisestä, joilla muutetaan tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös poistamalla joitakin niistä tai täydentämällä säädöstä lisäämällä uusia muita kuin keskeisiä osia; tällaisiin toimenpiteisiin viitataan tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdassa. (14) Tämän asetuksen tavoitteiden mukainen uuden tilastollisen toimialoittaisen tuoteluokituksen (CPA) laatiminen on toimintaa, jota jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa ja joka voidaan siksi toteuttaa tehokkaammin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä EY:n perustamissopimuksen 5 artiklassa tarkoitetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. (15) Tilasto-ohjelmakomiteaa on kuultu EYVL L 181, , s EYVL L 184, , s. 23. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, , s. 11). FI 7 FI

7 OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN: 1 artikla Kohde ja soveltamisala 1. Tällä asetuksella vahvistetaan uusi yhteisön tilastollinen toimialoittainen tuoteluokitus, jäljempänä CPA, sen varmistamiseksi, että tiedot vastaavat taloudessa vallitsevaa tilannetta ja että kansalliset, yhteisön ja kansainväliset luokitukset ja siten kansalliset, yhteisön ja kansainväliset tilastot ovat keskenään vertailukelpoisia. 2. Tuotteella tarkoitetaan kuljetuskelpoisia tavaroita, muita kuin kuljetuskelpoisia tavaroita sekä palveluja. 3. Tätä asetusta sovelletaan ainoastaan käytettäessä luokitusta tilastotarkoituksiin. 2 artikla 1. CPA-luokituksessa on CPA:n tasot ja rakenne (a) (b) (c) (d) (e) (f) ensimmäinen taso, joka muodostuu nimikkeistä, joiden tunnuksena on kirjainkoodi (pääluokka), toinen taso, joka muodostuu nimikkeistä, joiden tunnuksena on kaksi numeroa (2-numerotaso), kolmas taso, joka muodostuu nimikkeistä, joiden tunnuksena on kolme numeroa (3-numerotaso), neljäs taso, joka muodostuu nimikkeistä, joiden tunnuksena on neljä numeroa (4- numerotaso), viides taso, joka muodostuu nimikkeistä, joiden tunnuksena on viisi numeroa (5- numerotaso), kuudes taso, joka muodostuu nimikkeistä, joiden tunnuksena on kuusi numeroa (6-numerotaso). 2. CPA-luokitus on tämän asetuksen liitteenä. 3 artikla CPA:n käyttö Komissio käyttää CPA-luokitusta kaikissa tilastoissa, joissa sovelletaan toimialoittaista FI 8 FI

8 tuoteluokittelua. 4 artikla Kansalliset toimialoittaiset tuoteluokitukset 1. Jäsenvaltiot voivat muodostaa CPA-luokituksesta yleisiä tai yksityiskohtaisia, kansallisia, erikoistuneita tai toiminnallisia sovellutuksia. 2. Nämä luokitukset liittyvät CPA-luokitukseen seuraavien sääntöjen mukaisesti: (a) (b) (c) CPA-luokitusta yleisemmät luokitukset muodostuvat CPA-luokituksen alajaottelun täsmällisistä uudelleenryhmittelyistä, CPA-luokitusta yksityiskohtaisemmat luokitukset muodostuvat osaluokista, jotka sisältyvät kokonaan CPA-luokituksen alajaotteluun, näin saaduilla luokituksilla voi olla erilliset koodit. 3. Jäsenvaltiot voivat käyttää CPA-luokitukseen perustuvaa kansallista toimialoittaista tuoteluokitusta. Niiden on siinä tapauksessa toimitettava komissiolle luonnokset kansallisten luokitusten määrittelyistä. Komissio tarkastaa, että kansallinen luokitus on 2 kohdan mukainen, ja lähettää sen tiedoksi muille jäsenvaltioille. Jäsenvaltioiden kansallisissa luokituksissa on oltava kansallisen luokituksen ja CPA-luokituksen välinen vastaavuustaulukko. 5 artikla Komission tehtävät 1. Komissio huolehtii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa CPA-luokituksen jakelusta ja ylläpidosta sekä sen käytön edistämisestä erityisesti a) laatimalla, päivittämällä ja julkaisemalla CPA-luokitukseen liittyviä selittäviä huomautuksia, b) laatimalla ja julkaisemalla CPA-luokituksen käyttöön liittyviä ohjeita, c) julkaisemalla vastaavuustaulukot, joista ilmenevät CPA:n uuden ja aikaisemman version, CPA:n aikaisemman version ja uuden version sekä CPA:n ja yhdistetyn nimikkeistön (CN) 6 väliset vastaavuudet, d) pyrkimällä parantamaan yhdenmukaisuutta muiden luokitusten kanssa. 6 artikla 6 EYVL L 256, , s FI 9 FI

9 Täytäntöönpanotoimenpiteet 1. Seuraavista tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi ja päivittämiseksi tarvittavista toimenpiteistä päätetään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen: a) päätökset, jotka ovat tarpeen CPA-luokituksen täytäntöönpanoon liittyvien ongelmien vuoksi, mukaan luettuna toimialojen luokittelu tiettyihin luokkiin sekä b) tekniset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että siirtyminen CPA-luokituksen uuden version käyttöön tapahtuu täysin koordinoidusti. 2. Seuraavista toimenpiteistä päätetään noudattaen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä: CPA-luokituksen muuttaminen a) teknologian ja talouden muutosten ottamiseksi huomioon b) luokituksen sovittamiseksi yhteen muiden taloudellisten ja sosiaalisten luokitusten kanssa. 3. Huomioon on otettava se periaate, että päivittämisen hyötyjen on oltava kustannuksia suuremmat ja että lisäkustannusten ja -rasitteiden on oltava kohtuulliset. 7 artikla Komitea 1. Komissiota avustaa päätöksellä 89/382/ETY, Euratom perustettu tilastoohjelmakomitea, jäljempänä "komitea". 2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa tarkoitettua sääntelymenettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset. Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika on kolme kuukautta. 3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan neuvoston päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1 4 kohdassa ja 7 artiklassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset. 4. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä. 8 artikla FI 10 FI

10 Euroopan talousyhteisön tilastollisesta toimialoittaisesta tuoteluokituksesta (CPA) annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3696/93 kumoaminen Kumotaan asetus (ETY) N:o 3696/93. 9 artikla Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tehty Brysselissä Euroopan parlamentin puolesta Puhemies Neuvoston puolesta Puheenjohtaja FI 11 FI

11 ANNEX CPA 2008 (* osa) Tunnus Nimike CPC v. 2 A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET 01 Maataloudesta, riistataloudesta ja niihin liittyvistä palveluista saadut tuotteet 01.1 Yksivuotiset viljelykasvit Viljakasvit, ei kuitenkaan riisi, palkokasvit ja öljysiemenet Vehnä Durumvehnä 0111* Vehnä, ei kuitenkaan durumvehnä 0111* Maissi Maissi Ohra, ruis ja kaura Ohra Ruis Kaura Durra, hirssi ja muut viljat Durra Hirssi Muut viljat Viljakasvien oljet ja kuoret Viljakasvien oljet ja kuoret Vihreä palkovilja Pavut, vihreät Herneet, vihreät Muu vihreä palkovilja Kuivattu palkovilja FI 12 FI

12 Pavut, kuivatut Härkäpavut, kuivatut Kahviherneet, kuivatut Linssit, kuivatut Herneet, kuivatut Kuivatut palkokasvit, muualle luokittelemattomat Soijapavut, maapähkinät ja puuvillansiemenet Soijapavut Maapähkinät, kuorelliset Maapähkinät, kuoritut Puuvillansiemenet Muut öljysiemenet Pellavansiemenet Sinapinsiemenet Rapsin- tai rypsinsiemenet Seesaminsiemenet Auringonkukansiemenet Muut öljysiemenet, muualle luokittelemattomat Riisi, esikuorimaton Riisi, esikuorimaton Riisi, esikuorimaton Kasvikset ja melonit, juurekset ja mukulakasvit Lehti- tai varsikasvikset Parsa Keräkaali Kukkakaali ja parsakaali Salaatit 01214* FI 13 FI

13 Sikurit ja endiivit 01214* Pinaatti Artisokka Muut lehti- tai varsikasvikset Melonit Vesimelonit Muut melonit Muut hedelmän valmistavat kasvikset Maustepaprikat ja paprikat, vihreät (vain Capsicum-sukuiset) Kurkut Munakoisot Tomaatit Muut hedelmän valmistavat kasvikset, muualle luokittelemattomat Juuri-, sipuli- tai mukulakasvit Porkkanat ja nauriit Valkosipuli Kepasipulit Purjosipuli ja muut Allium-sukuiset kasvikset Muut juuri-, sipuli- tai mukulakasvikset (runsaasti tärkkelystä tai inuliinia sisältämättömät) Syötävät juuret ja mukulat, runsaasti tärkkelystä tai inuliinia sisältävät Perunat Bataatit Kassava Muut syötävät juuret ja mukulat, runsaasti tärkkelystä tai inuliinia sisältävät Kasvisten siemenet, ei kuitenkaan juurikkaansiemenet Kasvisten siemenet, ei kuitenkaan juurikkaansiemenet Sokerijuurikas ja sokerijuurikkaan siemenet FI 14 FI

14 Sokerijuurikas Sokerijuurikkaan siemenet Sienet ja multasienet (tryffelit) Sienet ja multasienet (tryffelit) Kasvikset, tuoreet, muualle luokittelemattomat Kasvikset, tuoreet, muualle luokittelemattomat Sokeriruoko Sokeriruoko Sokeriruoko Valmistamaton tupakka Valmistamaton tupakka Valmistamaton tupakka Kuitukasvit Kuitukasvit Puuvilla, puhdistettu tai puhdistamaton Juutti, kenaf ja muut niinitekstiilikuidut, raa'at tai liotetut, ei kuitenkaan paitsi pellava, hamppu ja rami Pellava, hamppu ja muut kuitukasvit, raa at, muualle luokittelemattomat Muut yksivuotiset viljelykasvit Rehukasvit Rehukasvit Leikkokukat ja kukannuput; kukkien siemenet Leikkokukat ja kukannuput Kukkien siemenet Juurikkaansiemenet, rehukasvien siemenet; muut raa'at kasviaineet Juurikkaansiemenet, ei kuitenkaan sokerijuurikkaan siemenet, ja rehukasvien siemenet Raa at kasviaineet, muualle luokittelemattomat FI 15 FI

15 01.2 Monivuotiset viljelykasvit Maissi Viinirypäleet Viinirypäleet Syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet 01330* Muut viinirypäleet, tuoreet 01330* Trooppiset ja subtrooppiset hedelmät Trooppiset ja subtrooppiset hedelmät Avokadot Banaanit, jauhobanaanit ja vastaavat Taatelit Viikunat Muut trooppiset ja subtrooppiset hedelmät Sitrushedelmät Sitrushedelmät Pomelot ja greipit Sitruunat ja limetit Appelsiinit Tangeriinit, mandariinit, klementiinit Muut sitrushedelmät Siemenhedelmät ja luumarjat Omenat Omenat Muut siemenhedelmät ja luumarjat Päärynät 01352* Kvittenit 01352* Aprikoosit FI 16 FI

16 Kirsikat Persikat 01355* Nektariinit 01355* Luumut 01356* Oratuomenmarjat 01356* Muut siemenhedelmät ja luumarjat, muualle luokittelemattomat Muut puissa ja pensaissa kasvavat hedelmät sekä pähkinät Marjat ja Vaccinium-suvun hedelmät Kiivit Vadelmat Mansikat Muut marjat, Vaccinium-suvun hedelmät, muualle luokittelemattomat Hedelmänsiemenet Hedelmänsiemenet Pähkinät, ei kuitenkaan luonnonvaraiset syötävät pähkinät, maapähkinät ja kookospähkinät Mantelit Kastanjat Hasselpähkinät Pistaasimantelit (pistaasipähkinät) Saksanpähkinät Muut pähkinät, ei kuitenkaan luonnonvaraiset syötävät pähkinät, maapähkinät ja kookospähkinät Muut puissa ja pensaissa kasvavat hedelmät, muualle luokittelemattomat Muut puissa ja pensaissa kasvavat hedelmät, muualle luokittelemattomat * * * * Öljyhedelmät Oliivit Syötäväksi tarkoitetut oliivit 01450* FI 17 FI

17 Oliiviöljyn tuotantoon tarkoitetut oliivit 01450* Kookospähkinät Kookospähkinät Muut öljyhedelmät Muut öljyhedelmät, muualle luokittelemattomat * Juomakasvit Juomakasvit Kahvipavut, paahtamattomat Teelehdet Matelehdet Kaakaopavut Mausteet; hajusteisiin, lääkkeisiin ja farmaseuttisiin tuotteisiin käytettävät kasvit Mausteet, muut kuin jalostetut Pippuri (piper spp.), raaka Maustepaprikat ja paprikat, kuivat (capsicum spp.), raa at Muskottipähkinä, muskottikukka ja kardemumma, raaka Anis, tähtianis, korianteri, roomankumina, kumina, fenkoli (saksankumina) ja katajanmarjat, raa at Kaneli (canella), raaka Mausteneilikka (kokonaiset kukkavarret), raaka Inkivääri, kuivattu, raaka Vanilja, raaka Muut mausteet, muut kuin jalostetut Humala Humala Kasvit, joita käytetään pääasiassa hajusteisiin, farmaseuttisiin tuotteisiin, hyönteishävitteisiin, sienihävitteisiin tai niiden kaltaisiin tuotteisiin Kasvit, joita käytetään pääasiassa hajusteisiin, farmaseuttisiin tuotteisiin, hyönteishävitteisiin, sienihävitteisiin tai niiden kaltaisiin tuotteisiin 01930* Muut monivuotiset viljelykasvit FI 18 FI

18 Luonnonkumi Luonnonkumi Joulukuuset, katkaistut Joulukuuset, katkaistut Kasviaineet, joita käytetään pääasiassa palmikointiin tai punontaan, täytteenä tai pehmusteena taikka värjäykseen tai parkitukseen Kasviaineet, joita käytetään pääasiassa palmikointiin tai punontaan, täytteenä tai pehmusteena taikka värjäykseen tai parkitukseen Istutustuotteet: elävät kasvit, sipulit, mukulat ja juuret, pistokkaat ja varrennusoksat; sienirihmasto Istutustuotteet: elävät kasvit, sipulit, mukulat ja juuret, pistokkaat ja varrennusoksat; sienirihmasto Istutustuotteet: elävät kasvit, sipulit, mukulat ja juuret, pistokkaat ja varrennusoksat; sienirihmasto Istutustuotteet: elävät kasvit, sipulit, mukulat ja juuret, pistokkaat ja varrennusoksat; sienirihmasto 01961* 01.4 Elävät eläimet ja eläintuotteet Elävä lypsykarja ja lypsykarjan raaka maito Elävä lypsykarja Elävä lypsykarja 0211* Lypsykarjan maito, raaka Lypsykarjan maito, raaka Muut elävät nautaeläimet ja puhvelit ja niiden siemenneste Muut elävät nautaeläimet ja puhvelit Muut elävät nautaeläimet ja puhvelit, ei kuitenkaan vasikat 0211* Nautaeläinten ja puhvelin vasikat, elävät 0211* Nautaeläinten ja puhvelin siemenneste Nautaeläinten ja puhvelin siemenneste Elävät hevoset ja muut hevoseläimet Elävät hevoset ja muut hevoseläimet Elävät hevoset ja muut hevoseläimet Elävät kamelit ja kamelieläimet FI 19 FI

19 Elävät kamelit ja kamelieläimet Elävät kamelit ja kamelieläimet Elävät lampaat ja vuohet; lampaan ja vuohen raaka maito ja keritty villa Elävät lampaat ja vuohet Elävät lampaat Elävät vuohet Lampaan- ja vuohenmaito, raaka Lampaanmaito, raaka Vuohenmaito, raaka Lampaan ja vuohen keritty, pesemätön villa (rasvavilla), myös elo- tai vuotavillana pesty keritty villa Lampaan ja vuohen keritty, pesemätön villa (rasvavilla), myös elo- tai vuotavillana pesty keritty villa Elävät siat Elävät siat Elävät siat Elävä siipikarja ja munat Elävä siipikarja Elävät kanat Elävät kalkkunat Elävät hanhet Elävät ankat ja helmikanat Kuorelliset munat, tuoreet Kuorelliset kananmunat, tuoreet Muut kuorelliset siipikarjan munat, tuoreet Haudottaviksi tarkoitetut munat Muut kotieläimet ja eläintuotteet Muut elävät kotieläimet Elävät kesyt kanit FI 20 FI

20 Elävät tarhatut linnut, muualle luokittelemattomat Elävät tarhatut matelijat (myös käärmeet ja kilpikonnat) Muut elävät kotieläimet, muualle luokittelemattomat Muut kotieläintuotteet Luonnonhunaja Raaka maito, muualle luokittelematon Etanat, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä, ei kuitenkaan rantakotilot Kotieläinalkuperää olevat syötävät tuotteet, muualle luokittelemattomat Kelaamiseen soveltuvat silkkikokongit Hyönteisvahat ja spermaseetti, myös puhdistetut tai värjätyt Eläinten alkiot jalostustarkoituksiin Kotieläinalkuperää olevat syötäväksi kelpaamattomat tuotteet, muualle luokittelemattomat Raa'at turkisnahat ja erinäiset raa'at vuodat ja nahat Raa'at turkisnahat, muut kuin karitsan nahat 02955* Karitsan raa'at turkisnahat 02955* Eläinten raa at turkisnahat, muualle luokittelemattomat (tuoreet tai säilötyt, mutta ei enempää valmistetut) Maanviljelyä ja eläintenhoitoa palveleva toiminta, ei kuitenkaan eläinlääkintä Kasvinviljelyä avustavat palvelut Kasvinviljelyä avustavat palvelut Kasvinviljelyä avustavat palvelut Kotieläintuotantoa avustavat palvelut Kotieläintuotantoa avustavat palvelut Kotieläintuotantoa avustavat palvelut Sadonkorjuun jälkeiset satopalvelut FI 21 FI

21 Sadonkorjuun jälkeiset satopalvelut Sadonkorjuun jälkeiset satopalvelut Siementen käsittely lisäystä varten Siementen käsittely lisäystä varten Siementen käsittely lisäystä varten Metsästys, ansapyynti ja niitä palveleva toiminta Metsästys, ansapyynti ja niitä palveleva toiminta Metsästys, ansapyynti ja niitä palveleva toiminta Metsästys, ansapyynti ja niitä palveleva toiminta Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet 02.1 Metsäpuut ja taimitarhojen palvelut Metsäpuut ja taimitarhojen palvelut Elävät metsäpuut; metsäpuiden siemenet Elävät metsäpuut 01961* Metsäpuiden siemenet Metsätaimitarhojen palvelut Metsätaimitarhojen palvelut 86140* Kasvava puusto Kasvava puusto Raakapuu Raakapuu Raakapuu Havupuutukit Tukit muuta kuin havupuuta, ei kuitenkaan trooppista puulajia 03120* Tukit trooppista puulajia 03120* Polttopuu 03130* 02.3 Muut villinä kasvavat tuotteet kuin puu Muut villinä kasvavat tuotteet kuin puu FI 22 FI

22 Luonnosta saadut kumit Balata, guttaperkka, guayulekumi, chiclekumi ja niiden kaltaiset luonnosta saadut kumit Kumilakat, balsamit ja muut luonnonkumit ja -hartsit Luonnonkorkki, raaka tai yksinkertaisesti valmistettu Luonnonkorkki, raaka tai yksinkertaisesti valmistettu Koristetarkoituksiin sopivat kasvien osat, ruoho, sammal ja jäkälä Koristetarkoituksiin sopivat kasvien osat, ruoho, sammal ja jäkälä Villinä kasvavat syötävät tuotteet Villinä kasvavat syötävät tuotteet Metsätaloutta avustavat palvelut Metsätaloutta avustavat palvelut Metsätaloutta avustavat palvelut Metsätaloutta avustavat palvelut 86140* 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut 03.0 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut Kala, elävä Elävät akvaariokalat Elävät suolaisen veden kalat, muut kuin viljellyt 04119* Elävät makean veden kalat, muut kuin viljellyt 04119* Elävät suolaisen veden kalat, viljellyt 04119* Elävät makean veden kalat, viljellyt 04119* Kala, tuore tai jäähdytetty Tuore tai jäähdytetty suolaisen veden kala, muu kuin viljelty 04120* Tuore tai jäähdytetty makean veden kala, muu kuin viljelty 04120* Tuore tai jäähdytetty suolaisen veden kala, viljelty 04120* Tuore tai jäähdytetty makean veden kala, viljelty 04120* Äyriäiset, jäädyttämättömät FI 23 FI

Tuottajahintaindeksit 2000=100

Tuottajahintaindeksit 2000=100 Tuottajahintaindeksit 2000=100 käyttäjän käsikirja Tiedustelut: Jari Harjunpää Anssi Vuorio Marja Ikonen Mari Kinnunen (09) 17341 / Tuottajahinnat thi.tilastokeskus@stat.fi TUOTTAJAHINTAINDEKSIT 2000=100

Lisätiedot

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET 9 9 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET Huomautuksia. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) elintarvikevalmisteet (lukuun ottamatta nimikkeen 902 täytettyjä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

I OSASTO YLEISSÄÄNNÖT. A. Yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt

I OSASTO YLEISSÄÄNNÖT. A. Yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt I OSASTO YLEISSÄÄNNÖT A. Yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt Tavarat luokitellaan yhdistettyyn nimikkeistöön seuraavien periaatteiden mukaisesti. 1. Nimikkeistön jaksojen, ryhmien tai alaryhmien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) 24.11.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 309/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0272/1999 29/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 15 päivänä marraskuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o /1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

Eviran ohje 17027/3. Ainesosan määrän ilmoittaminen

Eviran ohje 17027/3. Ainesosan määrän ilmoittaminen Eviran ohje 17027/3 Ainesosan määrän ilmoittaminen Ainesosan määrän ilmoittaminen Eviran ohje 17027/3 Eviran ohje 17027/3 Käyttöönotto 25.2.2010 Tuoteturvallisuusyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Annika Nurttila

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 18.1.2007 L 12/3 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä ( L 404,

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 10.7.2000 L 169/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. maaliskuuta 2014 (OR. en) 7701/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0059 (COD) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX DFAFT [ ](2015) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO LUONNOS: SUUNTAVIIVAT YHTEISTÄ MARKKINAJÄRJESTELYÄ KOSKEVAN ASETUKSEN 169, 170 JA 171 ARTIKLASSA OLEVIEN SÄÄNTÖJEN SOVELTAMISESTA

Lisätiedot

Yksilöllisen kulutuksen käyttötarkoituksen mukainen luokitus

Yksilöllisen kulutuksen käyttötarkoituksen mukainen luokitus Käsikirjoja 44 Handböcker Handbooks Yksilöllisen kulutuksen käyttötarkoituksen mukainen luokitus (COICOP) Helsinki Helsingfors 2002 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Riitta Poukka (09) 17 341 luokitukset.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

LUONNOS LUONNOS LUONNOS

LUONNOS LUONNOS LUONNOS LUONNOS LUONNOS LUONNOS Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset Ohje hedelmä- ja vihannesalalle Eviran ohje 17061/1 Eviran ohje 17061/1 Käyttöönotto xx.xx.2013 Tuoteturvallisuusyksikkö

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

Tuottajahintaindeksit 2005=100

Tuottajahintaindeksit 2005=100 Tuottajahintaindeksit 2005=100 Käyttäjän käsikirja Tiedustelut: (09) 17341 / Tuottajahinnat thi.tilastokeskus@stat.fi TUOTTAJAHINTAINDEKSIT 2005=100 1. JOHDANTO 2 2. TUOTTAJAHINTAINDEKSIT OSANA HINTATILASTOJÄRJESTELMÄÄ

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1994, elintarvikkeissa käytettäväksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 LOPULLINEN A6-0145/2005 12.5.2005 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2014 C(2014) 9672 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

Tuottajahintaindeksit 2010=100 Käyttäjän käsikirja

Tuottajahintaindeksit 2010=100 Käyttäjän käsikirja Tuottajahintaindeksit 2010=100 Käyttäjän käsikirja Tiedustelut: 09 17341 / Tuottajahinnat thi.tilastokeskus@stat.fi 1 JOHDANTO 4 2 TUOTTAJAHINTAINDEKSIT OSANA HINTATILASTOJÄRJESTELMÄÄ 4 2.1 Tuottajahintaindeksien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.3.2009 KOM(2009) 125 lopullinen 2009/0040 (CNS) C7-0005/09 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS verkoston luomisesta Euroopan yhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY,

KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY, 9.4.2005 Euroopan unionin virallinen lehti L 91/13 KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2005, ihmisille tarkoitettujen tutkimuslääkkeiden hyvän kliinisen tutkimustavan periaatteista

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ), L 345/90 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot