TAIPALSAARI-STRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAIPALSAARI-STRATEGIA"

Transkriptio

1 TAIPALSAARI-STRATEGIA Tulee varmaan satama. Koska täällä on paljon veneitä. Taipalsaari laajenee ja maatilat vähenevät, mutta asukasluku kasvaa. Tulee saaristohotelleita ja museoita sekä Saimaan risteilyjä enemmän. Uusia kauppoja ja kouluja myös. -tulevaisuuden kuntapäättäjä

2 JOHDANTO Taipalsaari-strategia kuvaa kunnan halutun tulevaisuuden ja keskeiset keinot tavoitteiden saavuttamiseksi Strateginen ote varmistaa kunnan pitkäjänteisen kehittämisen Strategiassa tehdään keskeiset valinnat meneillään olevalle vuosikymmenelle Strategiassa tunnistetaan menestyksen kivijalat ja muutoshaasteet Strategia on valtuuston tahdonilmaisu kunnan kehittämiselle ja strategiselle johtamiselle Kaikki kunnan strategisen johtamisjärjestelmän osat perustuvat strategiaan Kunnan henkilöstölle strategia luo toimintapuitteet ja auttaa ymmärtämään oman työn merkityksen osana suurempaa kokonaisuutta Taipalsaari-strategia tarkistetaan valtuustokausittain Strategian valmistelun yhteydessä Kirkonkylän koulun kolmannen luokan oppilaat saivat esittää omia näkemyksiään kunnan kehittämiseen liittyen. Eri oppilaiden ideoita on poimittu strategian yhteyteen nimimerkillä tulevaisuuden kuntapäättäjä 2

3 TAIPALSAAREN STRATEGINEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ Taipalsaari-strategia Talousarvio ja suunnitelma Hallintosääntö Tarkastussääntö Henkilöstöohjelma Elinkeino-ohjelma MAL -suunnitelma Viestintä- ja markkinointisuunnitelma Konserniohje Sisäisen valvonnan ohje Johtoryhmätyöskentely ja kehityskeskustelut Taipalsaarellemme tulisi uusia asutusalueita ja enemmän rantoja. Ihmismäärä lisääntyy. Yksi huvipuistokin tulisi. Leikkipuistoja enemmän. Maatiloja tulisi paljon. Uusia kirjastoja ja eläinkauppa. Jonnekkin uusi hotelli. -tulevaisuuden kuntapäättäjä 3

4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTTUU Väestö ikääntyy Palvelutarve kasvaa Tulevaisuudessa tulee iso muutos, rakennukset menee rikki ja rakennetaan uusia ja uudelleen. Ja autot hajoaa, hevosia käytetään kuljetukseen ja jossain muualla voi olla vielä pieni kylä, missä on ihmisiä ja taloja. Siellä on kunnantalo ja Saimaa. -tulevaisuuden kuntapäättäjä Valtaosa palveluista tuotetaan yhteistyössä osana seudullista tai maakunnallista palveluverkostoa Julkisen talouden kestävyysvaje lisää palvelutuotannon haasteita Globalisaatio ja kansainvälistyminen muuttavat toimintaympäristöä 4

5 VAHVUUKSIA JA HAASTEITA Menestyksen kivijalat Menestyksen mahdollisuuksia heikentäviä tekijöitä Tulevaisuuden muutoshaasteita Saimaa ja sen tarjoamat mahdollisuudet laadukkaalle asumiselle ja matkailuelinkeinolle Sijainti maakuntakeskuksen ja yliopiston tuntumassa Hyvä työllisyysaste ja väestön koulutustaso Toimivat ja kustannustehokkaat peruspalvelut Ikärakenne Tontteja ei riittävästi tarjolla, pitkät valitusprosessit kaavoituksessa Valtionosuuksien kehitys ei pysy menojen kehityksen tahdissa Vaatimaton elinkeinorakenne Vuosikatteen riittämättömyys halutun investointitason ylläpitoon Suuri osa budjetista kunnan suoran päätäntävallan ulottumattomissa Hallitsematon velan määrän kasvu suhteessa velanmaksukykyyn Ikärakenteen vähittäinen vanheneminen ja kasvava palveluntarve Osaamisen turvaaminen tehtäväkentän kehittyessä ja nykyisen henkilöstön eläköityessä Valtiovallan toimet liittyen paikallishallinnon ja kuntarakenteen kehittämiseen Riittääkö maakunnan vetovoima houkuttelemaan uusia asukkaita myös maakunnan ulkopuolelta? 5

6 NUOREKAS JA AKTIIVINEN KASVUKUNTA TAIPALSAARI-STRATEGIA KEHITYSVISIO 2020 ELINVOIMAINEN SAARISTOKUNTA TASOKAS MATKAILUKUNTA TOIMINTA-AJATUS Itsenäinen ja yhteistyökykyinen Taipalsaaren kunta luo edellytyksiä asukkaiden ja muiden toimijoiden mahdollisuuksille vaikuttaa elinympäristönsä viihtyvyyteen ja kilpailukykyyn. Kunta järjestää asukkailleen laadukkaat ja hyvinvointia edistävät julkiset palvelut. TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT OSAAMINEN, TALOUDELLISUUS, HYVÄ PALVELU, AVOIMUUS, ALOITTEELLISUUS, YHTEISTYÖ, SITOUTUMINEN, VASTUULLISUUS KUNTALAINEN JA HYVINVOINTI ELINVOIMA JA KILPAILUKYKY YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ SISÄINEN TOIMINTA JA JOHTAMINEN STRATEGISET TAVOITTEET STRATEGISET TAVOITTEET STRATEGISET TAVOITTEET STRATEGISET TAVOITTEET 1. Asiakaslähtöiset ja laadukkaat ydinpalvelut riippumatta palveluntuottajasta 2. Hyvinvointipalveluiden painopiste on ennaltaehkäisyssä 3. Kuntalaiset osallistuvat kunnan päätöksentekoon sekä kehittämiseen ja yhteisöllinen toiminta on aktiivista 4. Kilpailukykyinen imago asuinkuntana sekä erityisesti matkailu- ja palvelualojen pk-yritysten sijoittumisalueena 5. Elinvoimainen paikallistalous lisää kuntalaisten hyvinvointia ja vähentää eriarvoisuutta 6. Tasapainoinen kuntatalous mahdollistaa halutun palvelutason, investoinnit ja kehittämistoimet 7. Aktiivinen maanhankinta ja kaavoitus mahdollistavat jatkuvan tonttitarjonnan taajamaalueilla 8. Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö mahdollistaa yhteisöllisen toiminnan kehittymisen eri alueille 9. Kestävän kehityksen sekä ympäristövastuullisuuden edistäminen ja Saimaan luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen 10. Sisäinen ja ulkoinen viestintä on avointa ja tehokasta ja sillä edistetään kunnan kilpailukykyistä imagoa. 11. Toimiva strateginen johtamisjärjestelmä ja konserniohjaus. Kehittämistoiminnan suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys. 12. Taipalsaari on kilpailukykyinen ja luotettava työnantaja, työhyvinvointia seurataan ja kehitetään TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET

7 TASOKKAASTI TAIPALSAARELLA Nuorekas ja aktiivinen kasvukunta Maltillisella kasvulla turvataan keskeisten palvelujen järjestäminen lähipalveluna. Väestön nuorekas ikärakenne näkyy erityisesti lasten ja nuorten palveluihin panostamisessa. Kunnan koko väestöä kannustetaan aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen. TAIPALSAAREN KEHITYSVISIO 2020 Elinvoimainen saaristokunta Saaristokunta on sekä vakituisen että vapaa-ajan asumisen vetovoimatekijä, joka tarjoaa asukkailleen laadukkaan, viihtyisän ja turvallisen elinympäristön. Taipalsaari muodostaa ytimekkään taajamien ja kylien kokonaisuuden lähellä maakuntakeskusta. TOIMINTA-AJATUS Tasokas matkailukunta Taipalsaari on aktiivinen osa Saimaan matkailu- ja virkistysaluekokonaisuutta. Monipuoliset vapaaajanviettomahdollisuudet, elämysmatkailutarjonta ja maakunnan kaupalliset palvelut lisäävät koko seudun elinvoimaisuutta. Itsenäinen ja yhteistyökykyinen Taipalsaaren kunta luo edellytyksiä asukkaiden ja muiden toimijoiden mahdollisuuksille vaikuttaa elinympäristönsä viihtyvyyteen ja kilpailukykyyn. Kunta järjestää asukkailleen laadukkaat ja hyvinvointia edistävät julkiset palvelut. 7

8 STRATEGISET TAVOITTEET, STRATEGIANÄKÖKULMAT JA TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT Strategiset tavoitteet ovat vision toteutumista edistäviä välietappeja, joiden seurantaa ja raportointia varten on asetettu mittareita Strategiset tavoitteet on jaettu neljälle eri strategianäkökulmalle: Kuntalainen ja hyvinvointi Elinvoima ja kilpailukyky Yhdyskunta ja ympäristö Sisäinen toiminta ja johtaminen Arvot ovat kunnan toimintaa syvällisesti ohjaavia periaatteita, joille on ominaista voimakkuus, pysyvyys sekä riippumattomuus ajasta ja paikasta Arvot ovat myös sisäistettyjä periaatteita joihin kunnan toiminta perustuu 8

9 KUNTALAINEN JA HYVINVOINTI 1. Asiakaslähtöiset ja laadukkaat ydinpalvelut, riippumatta palveluntuottajasta. Organisaatiorajat eivät saa olla este laadukkaiden ja asiakaslähtöisten palvelujen tarjoamiselle Palveluita kehitetään yhdessä asiakkaiden, henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kanssa hyödyntäen aktiivisesti teknologian kehityksen tuomia uusia mahdollisuuksia STRATEGISET TAVOITTEET 2. Hyvinvointipalveluiden painopiste on ennaltaehkäisyssä. Kunta mahdollistaa ja tukee asukkaidensa hyvinvointia edistäviä valintoja Palvelutarpeen kasvua hillitään siirtämällä hyvinvointipalvelujen painopistettä entistä enemmän korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin palveluihin 3. Kuntalaiset osallistuvat kunnan päätöksentekoon sekä kehittämiseen ja yhteisöllinen toiminta on aktiivista. Kunta luo edellytyksiä yhteisöllisen, hyvinvointia edistävän toiminnan kehittymiselle Nuoret ja vanhukset sekä elinkeinoelämä otetaan huomioon erityisryhminä osallisuuden kehittämisessä Jos vieras ihminen muuttaisi Taipalsaarelle. Hän varmasti ajattelisi miten hieno paikka Taipalsaari on. Vaikka täältä puuttuukin ABChuoltoasema sun muut, tai ei ehkä kauan. Taipalsaaren kunta suunnittelee uusia asioita tänne. Esim jäähallia, maauimalaa, uutta liikuntahallia ja lentokenttää. -tulevaisuuden kuntapäättäjä MITTARISTO MITTARI Sähköinen palvelukysely kuntalaisille joka toinen vuosi Uudet ennaltaehkäisevät toimenpiteet palveluissa Uudet sähköiset palvelut TAVOITETASO Hyvät tulokset, nousujohteinen kehitys Toteuma vuosittain, nousujohteinen kehitys Toteuma vuosittain, nousujohteinen kehitys 9

10 ELINVOIMA JA KILPAILUKYKY 4. Kilpailukykyinen imago asuinkuntana sekä erityisesti matkailu- ja palvelualojen pkyritysten sijoittumisalueena. Vakituisen ja vapaa-ajan asutuksen sekä infrastruktuurin tulee tukea Saimaan matkailua, muuta yrittäjyyttä ja koko kunnan elinvoimaisuutta Haja-asutusalueen vetovoimaisuutta edistetään tukemalla kyläyhdistysten toimintaa ja yksityisteiden kunnossapitoa Kunnan tunnettuutta ja positiivista imagoa lisätään markkinointi- ja viestintäsuunnitelmassa sovituilla toimenpiteillä MITTARI STRATEGISET TAVOITTEET 5. Elinvoimainen paikallistalous lisää kuntalaisten hyvinvointia ja vähentää eriarvoisuutta. Päätöksenteossa otetaan huomioon uusien toimintaedellytysten luominen yritystoiminnalle Yritysten toimintaedellytyksiä vahvistetaan tarjoamalla edullisia toimitila- ja palveluratkaisuja Yrittäjyyskasvatus säilytetään osana Saimaanharjun koulukeskuksen opetusohjelmaa Kunnan elinkeinopolitiikan perusteista ja kunnan roolista paikallistalouden kehittäjänä sovitaan yksityiskohtaisemmin kunnan elinkeino-ohjelmassa MITTARISTO 6. Tasapainoinen kuntatalous mahdollistaa halutun palvelutason, investoinnit ja kehittämistoimet. Palvelutuotannon suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen kehittäminen mahdollistaa julkisen rahoituksen saamisen keskeisille investoinneille ja optimaalisen palvelutuotantoverkoston Ostopalvelut kilpailutetaan säännöllisesti Maksut ja taksat sidotaan seuraamaan yleistä kustannuskehitystä TAVOITETASO Kirkonkylän St1:n edessä on iso kylpylä ja tien toisella puolen Rosso. Etelärinteentiellä on elokuvateatteri. Taipaltiellä 5 tähden hotelli, jonka omistaa Tarja Halonen. Leväsen koulu on remontoitu keilahalliksi, jonka vieressä on ABC. Peltoin lentokenttää on uusittu ja suurennettu. Saikkolassa on Sokos ja Suomen suurin Prisma. Saimaaseen on kuskattu paljon delfiinejä. -tulevaisuuden kuntapäättäjä Asukasluvun kehitys (netto) +30 asukasta per vuosi Työttömyysaste, % työvoimasta Alle 7,5 % Vuosikate, prosenttia poistoista Lainanhoitokate Nettokustannusten kehitys, /asukas Vuosikate 100% poistoista Vähintään 2 (1=huono, 1-2 tyydyttävä, yli 2 hyvä) Nettokustannusten kehitys hillitympää suhteessa valtakunnalliseen trendiin 10

11 YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ 7. Aktiivinen maanhankinta ja kaavoitus mahdollistavat jatkuvan tonttitarjonnan taajama-alueilla. Laadittavien ja ajantasaistettavien kaavojen tulee luoda edellytykset tasokkaalle ja monipuoliselle asumiselle sekä taajamissa että haja-asutusalueilla Kunta hankkii omistukseensa yhdyskuntarakenteen kehittymisen kannalta keskeisiä maa-alueita Kunnan tonttitarjonta vastaa kysyntään ja on riittävän monipuolista Maankäytön ja asumisen painopisteitä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin MALsuunnitelmassa, sekä kunnan osayleiskaavoituksen kautta MITTARI Uusien asuinrakennusten rakennuslupien lukumäärä STRATEGISET TAVOITTEET 8. Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö mahdollistaa yhteisöllisen toiminnan kehittymisen eri alueille. Turvataan teknisen infrastruktuurin keskeiset palvelut seudullisessa rakenneyleiskaavassa määritetyn laatukäytävän alueella Luodaan edellytyksiä entistä laadukkaammalle vapaa-ajan tapahtumatarjonnalle, eri yhteisöille maksettavien toimintaavustusten kannustavuutta lisätään Nuorisotoimen palvelujen saatavuus ja nuorten liikuntamahdollisuudet turvataan Ilkivallan ja muun rikollisuuden torjuntaa sekä liikenneturvallisuutta edistetään yhteistyössä eri viranomaisten kanssa MITTARISTO 9. Kestävän kehityksen sekä ympäristövastuullisuuden edistäminen ja Saimaan luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Puhdas Saimaa, luonto ja saaristo ovat Taipalsaaren vetovoimaisuuden perusta Kunta ottaa huomioon kestävän kehityksen ja ympäristövastuullisuuden päätöksenteossaan ja yhdyskuntarakennetta suunnitellessaan Kunta osallistuu aktiivisesti Pien- Saimaan kehittämis- ja puhdistushankkeisiin sekä norpan suojeluhankkeisiin TAVOITETASO Vähintään 30 per vuosi Tänne tulee iso liikuntasali. Sitten tänne tulee pari taloa lisää ja siihen isoon halliin tulee pieni keilahalli. Ja Pappilankankaalle uusi kaukalo. -tulevaisuuden kuntapäättäjä Yhteiseen omaisuuteen kohdistuneen ilkivallan määrä Ympäristöhankkeisiin osallistuminen Eri yhteisöjen järjestämien tapahtumien määrän kehitys Vahinkoilmoitusten lukumäärä vähenee Vähintään 1 meneillään oleva hanke per vuosi Nousujohteinen toteuma 11

12 SISÄINEN TOIMINTA JA JOHTAMINEN STRATEGISET TAVOITTEET 10. Sisäinen ja ulkoinen viestintä on avointa ja tehokasta. Sisäistä ja ulkoista viestintää kehitetään viestintä- ja markkinointisuunnitelman mukaisesti uusia sähköisiä järjestelmiä hyödyntäen Onnistunut viestintä ja positiivinen julkisuuskuva edistävät kunnan kilpailukykyistä imagoa 11. Toimiva strateginen johtamisjärjestelmä ja konserniohjaus. Kehittämistoiminnan suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys. Strategisen johtamisjärjestelmän toimivuutta seurataan ja kehitetään Kuntaorganisaatio toteuttaa strategian asettamia tavoitteita ja etsii ennakkoluulottomasti uusia toimintamalleja Koko kuntakonsernin tulee järjestää toimintansa siten, että toiminta tukee Taipalsaaristrategiassa asetettuja tavoitteita. 12. Taipalsaari on kilpailukykyinen ja luotettava työnantaja, työhyvinvointia seurataan ja kehitetään. Henkilöstöllä on tärkeä rooli kunnan kehittämisessä ja muutosprosessien suunnittelussa Palkkauksen kannustavuutta lisätään eri muodoissaan Taipalsaari on aika pieni paikkakunta, mutta täällä asuu paljon ihmisiä, koska Kirkonkylälle tulee muuttamaan todella paljon ihmisiä tämän parin vuoden aikana. -tulevaisuuden kuntapäättäjä MITTARISTO MITTARI TAVOITETASO Sähköinen henkilöstökysely joka toinen vuosi Kunnan kotisivujen kautta toteutetut kyselyt Strategian jalkautuksen onnistuminen Hyvät tulokset, positiivinen kehitys Hyvät tulokset, positiivinen kehitys Tarkastuslautakunta arvioi strategian toteutuvan kunnan toiminnassa 12

13 STRATEGIAN TOIMEENPANO JA ARVIOINTI Strategian toimeenpano edellyttää Riittävää resursointia Yhteistä tahtotilaa ja näkemystä Kaikki pellot pois! Sen sijaan Krossirata, huvipuisto, hotelli, ABC-kauppa, iso Airshop paikka ja Hoplop. Tanssitaan Break-dancea ja street-dancea. -tulevaisuuden kuntapäättäjä Strategian toimeenpanon tärkein työväline on valtuuston vuosittain hyväksymä talousarvio, jonka tavoitekortit tulee laatia siten että toiminnallisilla tavoitteilla edistetään strategian toteutumista Tämän lisäksi valtuusto on strategian laadinnan yhteydessä hyväksynyt kunnan strategisen hankesalkun (liitteenä), jossa on ryhmiteltynä keskeiset strategian toimeenpanoon liittyvät hankkeet: Strategian kärkihankkeet, jotka ovat kunnan tulevaisuuden kannalta ehdottoman tärkeitä toteuttaa Kärkihankkeita tukevat hankkeet, jotka nimensä mukaisesti edistävät/mahdollistavat kärkihankkeiden toteutumista Jokerihankkeet, joita lähdetään toteuttamaan mikäli olosuhteet ovat suotuisat Tarkastuslautakunta arvioi strategian toteutumista vuosittain arviointikertomuksen yhteydessä 13

14 TALOUSARVION TAVOITEKORTTIMALLI TALOUSARVION TOIMINNALLISET TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE: tulosalue Toiminnallinen tavoite Edistää seuraavia kunnan strategisia tavoitteita: Arvioidut vaikutukset / mittari Resurssit tavoitteen toteuttamiseksi Vastuuhenkilö Aikataulu 14

15 TULOSKORTTIMALLI TAVOITTEIDEN RAPORTOINTIA VARTEN TOIMINNALLINEN TAVOITE EDISTÄÄ SEURAAVIA KUNNAN STRATEGISIA TAVOITTEITA VASTUUHENKILÖ ARVIOIDUT VAIKUTUKSET / MITTARI Tavoitekortissa arvioitu vaikutus TOTEUMA Viranhaltijan kuvaus tehdyistä toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista. Raportointi: Tavoite saavutettu/ Tavoitetta ei ole saavutettu/ Edetään tavoitteen mukaisesti. 15

16 STRATEGINEN HANKESALKKU STRATEGIAN KÄRKIHANKKEET Hankkeen nimi Arvioidut vaikutukset Kustannusarvio Vastuuhenkilö Aikataulu Pappilanniemen uusi asuinalue Noin 170 uutta asuntoa ja 450 uutta asukasta, verotulot ja valtionosuudet yht. noin 2,2 M /vuosi vuodesta 2018 alkaen. tulot: menot: netto: Kunnanjohtaja Kirkonkylän taajamaympäristön ja liiketoiminta-alueiden kehittäminen, sekä liikennejärjestelyt Parantaa kirkonkylän taajaman houkuttelevuutta asumis- ja matkailuympäristönä. tulot: menot: netto: Määritetään myöhemmin Saimaanharjun taajamaympäristön kehittäminen: Kuhatien perusparantaminen Hankkeella on merkittävä vaikutus liikenneturvallisuuteen koulukeskuksen ja päiväkodin läheisyydessä. tulot:? menot: netto: Rakennustarkastaja Matkailuelinkeinon kehittämishanke Luodaan uusia edellytyksiä kunnan matkailuelinkeinolle. tulot menot netto: Uudet esiopetustilat Saimaanharjulle Uudet esiopetustilat mahdollistavat kunnan lakisääteisen palvelun järjestämisen tarkoitukseen sopivissa tiloissa, sekä päivähoidon ostopalvelujen vähentämisen. tulot: 0 menot: netto: Määritetään myöhemmin varhaiskasvatuspäällikkö rakennustarkastaja KÄRKIHANKKEITA TUKEVAT HANKKEET Hankkeen nimi Arvioidut vaikutukset Kustannusarvio Vastuuhenkilö Aikataulu MAL-suunnitelma Viestintä- ja markkinointisuunnitelma kehittämistoimenpiteineen Sähköisten palvelujen kehittäminen Mahdollistaa suunnitelmallisen yhdyskuntarakenteen kehityksen tulevina vuosina. Parantaa kunnan viestintää ja markkinointia ja lisää kunnan houkuttelevuutta. Parantaa palveluiden saavutettavuutta ja edistää kuntalaisten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. JOKERIHANKKEET menot: menot: kunnanjohtaja LSYP hallinnon suunnittelija hallintojohtaja hallinnon suunnittelija Mikrotukihenkilö menot: Hallintojohtaja Hankkeen nimi Arvioidut vaikutukset Kustannusarvio Vastuuhenkilö Aikataulu Uusi päiväkoti ja keskuskeittiö: vaihe 1: 80 paikkaa + keittiö vaihe 2: 80 paikkaa Vastaa kasvavaan päivähoitopaikkojen kysyntään Pappilanniemen alueen valmistuessa ja mahdollistaa päivähoidon palvelujen keskittämisen suuryksikköön. Kapasiteetti yhteensä 160 paikkaa. vaihe 1 tulot: täsmentyy suunnitelmien edetessä menot: täsmentyy suunnitelmien edetessä netto: täsmentyy suunnitelmien edetessä varhaiskasvatuspäällikkö rakennustarkastaja vaihe 1: 2015 vaihe 2: 2017 vaihe 2 tulot: täsmentyy suunnitelmien edetessä 16 menot: täsmentyy

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA

LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 1 LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia on ylin kunnan toimintaa ohjaava asiakirja, se sisältää valtuuston keskeiset linjaukset halutusta tulevaisuuden tilasta kattaen valtuustokauden 2013 2016. Kuntastrategia

Lisätiedot

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI Toimintaympäristön analyysi muodostaa kuntastrategian lähtökohdan. Valmisteluun osallistuneet tunnistivat kuntaorganisaation sisäiset vahvuudet

Lisätiedot

Toholammin kuntastrategia 2016-2020

Toholammin kuntastrategia 2016-2020 Toholammin kuntastrategia 2016-2020 1. LÄHTÖKOHTA Lamppilaisen strategian tavoitteena on varmistaa itsenäisen kunnan elinkelpoisuus. Väestön ikääntyminen tulee vaikuttamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys 1 Strategiset tavoitteet Kilpailukyvyn

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD

6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD 6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD 1 9,6,2 6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQDVXNDVWD 675$7(*,$ 1RSHDVXXQQLWHOPDOOLQHQNDVYXXXGLVWXPLQHQMDNHKLW\VMRWND WRWHXWHWDDQLQQRYDWLLYLVHVWLYHUNRVWRLWXPLVHQDYXOOD 7$92,77((7 ƒ

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE 2020 Loviisan kaupunkistrategia. Kaupunkistrategian rakenne ja keskeiset elementit

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE 2020 Loviisan kaupunkistrategia. Kaupunkistrategian rakenne ja keskeiset elementit 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE 2020 Loviisan kaupunkistrategia Kaupunkistrategia on ylin kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja, se sisältää valtuuston keskeiset linjaukset halutusta tulevaisuuden

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan kaupungin. Strategiatyöryhmän väliraportti

Länsi-Turunmaan kaupungin. Strategiatyöryhmän väliraportti Länsi-Turunmaan kaupungin strategiatyö Strategiatyöryhmän väliraportti Strategia Kuvaus siitä, miten valtuusto haluaa kaupunkia kehitettävän Luo tulevaisuudenkuvan ja osoittaa tavan sen saavuttamiseksi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Sipoo 2025. Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä

Sipoo 2025. Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä Sipoo 2025 Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä 1 1. Sipoon lähtökohdat Sipoo on vetovoimainen kaksikielinen saaristokunta, joka vastaa metropolialueen kasvuhaasteisiin. Sipoossa elää aito yhteisöllisyys ja

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos EURAN KUNTASTRATEGIA 2016-2020 voimaan 1.9.2016 Luonnos 21.4.2016 Jalkauttaminen Tiedottaminen Euran kuntastrategia, työsuunnitelma 2015 2016 Lähtökohdat ja Strategiaprosessin tavoitteet/arvot Strategiset

Lisätiedot

Nastolan kunnan SWOT. Visio: Hyvän Olon Nastola - asumisen ja yrittämisen helmi

Nastolan kunnan SWOT. Visio: Hyvän Olon Nastola - asumisen ja yrittämisen helmi Valtuusto 9.6.2014 Vahvuudet - Hyvä sijainti ja hyvät liikenneyhteydet - Monimuotoinen ja puhdas luonto - Erinomaiset liikuntamahdollisuudet - Laaja ja monipuolinen yritystoiminta - Hyvät kunnalliset palvelut

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016

ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 Rantasalmen elinkeino-ohjelma 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Kärkitoimialat Maa- ja metsätalous, matkailu, metalli, mekaaninen puunjalostus

Lisätiedot

Strategiamalli ja strategiaprosessi valtuuston näkökulmasta

Strategiamalli ja strategiaprosessi valtuuston näkökulmasta Strategiamalli ja strategiaprosessi valtuuston näkökulmasta Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Strategiajohtaja Jorma Valve Espoo-tarinan asema Espoo-strategiasta käytetään nimitystä Espoo-tarina

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017

Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017 Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017 visiona Elinvoimainen Lapinlahti 2025 Khall 7.3.2011 Lapinlahti ja Varpaisjärvi 2010 Nykytilanteen vahvuudet Maantieteellinen sijainti. Hyvät julkiset palvelut ja niiden

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi Järjestöfoorumi 11.3.2015 Visio 2025 Rautjärvi turvaa asukkailleen taloudellisten voimavarojen puitteissa laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNGIN STRATEGIA

KALAJOEN KAUPUNGIN STRATEGIA 1 LIITE 3 KALAJOEN KAUPUNGIN STRATEGIA Kalajoen kaupungin toiminta-ajatus Meriluonnon ja jokilaaksojen aurinkoinen Kalajoki tarjoaa viihtyisän asuinympäristön, mahdollisuudet yrittämiseen, työhön ja hyvään

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Kuntapalvelut, strateginen tavoite

Kuntapalvelut, strateginen tavoite 1 Kuntapalvelut, strateginen tavoite Mäntsälässä asuvat ovat tyytyväisiä kunnan tuottamiin palveluihin ja kuntapalvelut osaltaan vaikuttavat ennaltaehkäisevästi lisäkustannuksia aiheuttavan palvelutarpeen

Lisätiedot

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS 21.11.2013 Lapin pääkaupunki ja Joulupukin virallinen kotikaupunki 21.11.2013 Matkailufaktoja

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 Kuntastrategian tavoitteena on antaa tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja määrätietoinen pohja kaikelle kuntaorganisaatiossa tapahtuvalle päätöksenteolle, valmistelulle

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät

Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät 1 55000 Elinkeinorakenne on muuttunut: Uudet työpaikat

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA SISÄLTÖ Visio 2017 2 Päästrategia 3 Painopistealueet Painopistealueiden kehityssuunnitelmat 4 5-9 VISIO 2017 Itsenäinen Juuka- parasta Pielistä Visio tarkoittaa mm. - avaraa

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

ULVILA ON ULVILAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2006-2012 Ulvilan kaupunginvaltuusto 13.11.2006

ULVILA ON ULVILAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2006-2012 Ulvilan kaupunginvaltuusto 13.11.2006 ULVILA ON ULVILAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2006-2012 Ulvilan kaupunginvaltuusto 13.11.2006 1. JOHDANTO Ulvilan kaupungin strategia 2006-2012 määrittelee kaupunkiorganisaation toiminnan painopisteet tavoitetasolla

Lisätiedot

KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012

KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012 KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012 UUSI JYVÄSKYLÄ 2009 ASUKKAITA 130 000 MAAPINTA-ALA 106 km2 1172 km2 UURAINEN LAUKAA HANKASALMI

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Sisällys 1. Valtuuston hyväksymä taloussuunnitelma 2014 2016... 4 2. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN STRATEGIA 2010-2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN STRATEGIA 2010-2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN STRATEGIA 2010-2015 VISIO 2015 KANKAANPÄÄ Pohjoisen Satakunnan tunnettu ja tunnustettu keskus ARVOT Avoimuus, jolla tarkoitamme Avointa ja läpinäkyvää päätöksentekoa Hallinnon läpinäkyvyyttä

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 30.11.2015 325 Liite kh nro 2 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1 Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013 Strategiakortit 2013 LIITE 1 TALOUS Kuntatalous on vakaa Kriittiset menestystekijät Toiminta suunnitelmallista ja pitkäjänteistä - Laaditaan taloudellisesti

Lisätiedot

ENONKOSKEN KUNTASTRATEGIA 2013-2016

ENONKOSKEN KUNTASTRATEGIA 2013-2016 2013 ENONKOSKEN KUNTASTRATEGIA 2013-2016 1 Enonkosken kunnanvaltuusto 12.11.2013 57 JOHDANTO Strategia on tietoinen suunnanvalinta muuttuvassa toimintaympäristössä. Strategian tehtävänä on osoittaa pelkistetysti

Lisätiedot

joensuun kaupunkistrategia

joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet Joensuu on rohkeasti muutoksia hyödyntävä osaamisen ja elämysten kaupunki, jossa on hyvä elää. VISIO 2015 muutoksia hyödyntävä kaupunki Rakennemuutos,

Lisätiedot

Leppävirran kuntastrategia 2010. Kunnanhallitus 20.2.2006

Leppävirran kuntastrategia 2010. Kunnanhallitus 20.2.2006 Leppävirran kuntastrategia 2010 Kunnanhallitus 20.2.2006 Sisältö VISIO TOIMINTA-AJATUS PÄÄSTRATEGIA Strategiat ELINKEINO ASUINKUNTA PALVELU HENKILÖSTÖ TALOUS VISIO Leppävirran kunta tarjoaa kasvavalle

Lisätiedot

kehittämistä 29.9.2014 / YW

kehittämistä 29.9.2014 / YW S t d lli t Sote osana seudullista kehittämistä 29.9.2014 / YW Kehittämisyhtiöiden tavoite SEKESissä 40 jäsentä, henkilökuntaa n.600 Missiona yritysten kehittyminen Tehtävänä toimia niin, että yritystoiminta

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia 12.8.2009 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin uudistuva kaupunkikeskusta sekä vireä maaseutu ja puhtaat vesistöt

Lisätiedot

Strategiakortit 2015

Strategiakortit 2015 Kh 13.1.2015 4 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2015 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö LIITE 1: perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala arvot visio toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys,

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

VESILAHDEN STRATEGIA

VESILAHDEN STRATEGIA VESILAHDEN STRATEGIA 2016-2021 Sisällys Tulevaisuuskuva... 3 Arvot... 3 Hyvinvoinnin edistäminen... 4 Elinvoiman edistäminen... 6 Strategiaan liittyvät horisontaaliset toimenpideohjelmat... 8 Tulevaisuuskuva

Lisätiedot

Imatra 2030 strategia Avaintavoitteet valtuustokaudelle v. 2013-2016

Imatra 2030 strategia Avaintavoitteet valtuustokaudelle v. 2013-2016 Imatra 2030 strategia Avaintavoitteet valtuustokaudelle v. 2013-2016 Sisällysluettelo Toiminta-ajatus - Elinvoimainen Imatra 3 Imatra 2030 visio - Hyvinvoinnin ja yrittämisen rajakaupunki 3 Imatra 2030

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kangasalan onnistumissuunnitelma Kuntastrategia vuoteen 2020

Kangasalan onnistumissuunnitelma Kuntastrategia vuoteen 2020 2015 Kangasalan onnistumissuunnitelma Kuntastrategia vuoteen 2020 KANGASALAN KUNTA 2 Kangasalan onnistumissuunnitelma Kuntastrategia vuoteen 2020 1. Johdanto Valtuusto hyväksyi kuntastrategian 9.9.2014.

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Työvaliokunta Toimeksianto 2

Työvaliokunta Toimeksianto 2 Työvaliokunta 14.3. Toimeksianto 2 17.3.2014 Page 1 Tarkastelkaa toimeksiannon 1 perusteella mitä seikkoja tulisi sisältyä Karhusopimukseen Toimenpiteet ja tavoitteet Kilpailukyvyn edistämiseksi Palveluiden

Lisätiedot

Uusi Jyväskylä 1.1.2009. Kaupunginjohtaja Markku Andersson

Uusi Jyväskylä 1.1.2009. Kaupunginjohtaja Markku Andersson Uusi Jyväskylä 1.1.2009 Kaupunginjohtaja Markku Andersson Elinvoimainen ja toimintakykyinen Jyväskylä kilpailukykyinen kaupunki, joka tarjoaa kannustavat mahdollisuudet elämiseen, yrittämiseen ja opiskeluun.

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

KUNNAN VISIO 2025 STRATEGIA. 1. Elinkeinot

KUNNAN VISIO 2025 STRATEGIA. 1. Elinkeinot KUNNAN VISIO 2025 Alavieska on elinvoimainen ja virkeä asumis- ja työpaikkakunta kahden naapurikaupungin vaikutuspiirissä. Se on noin 3000 asukkaan kotikunta, joka tarjoaa asukkailleen hyvät peruspalvelut,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin rooli liikkumisen edistämisessä. 23.3.2015 Lauri Savisaari Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen

Tampereen kaupungin rooli liikkumisen edistämisessä. 23.3.2015 Lauri Savisaari Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Tampereen kaupungin rooli liikkumisen edistämisessä 23.3.2015 Lauri Savisaari Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Talousarvion toiminnalliset tavoitteet (raportointi kaupunginvaltuustolle) 23.3.2015

Lisätiedot

Visio, tavoite, keinot 2015. Visio

Visio, tavoite, keinot 2015. Visio MUSTASAARI vetovoimainen, tulevaisuuteen luottava kunta MUSTASAAREN ELINKEINOSTRATEGIA Visio, tavoite, keinot 2015 Visio Yritysystävällisen ilmapiirinsä ja erinomaisen sijaintinsa ansiosta Mustasaaren

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Elämää elinvoimaisella alueella

Elämää elinvoimaisella alueella Pitäjäntupa Vahva henki ja elävä yhteisö Paikallinen vetovoima Paikallinen työntövoima Elämänuskon infravaunut Perustana peruskunta Elämää elinvoimaisella alueella 5.6.2014 Page 1 ELINVOIMAISET PAIKALLISYHTEISÖT

Lisätiedot

Jokioisten strategian päivittäminen

Jokioisten strategian päivittäminen Hyvinvointi ja terveys Palvelut ja tuottavuus Osallistuminen ja demokratia Elinvoima ja kilpailukyky Talous ja henkilöstö Jokioisten strategian päivittäminen Tausta: Jokioisten 2013 2016 strategia Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kehittyvä Ääneseutu 2020

Kehittyvä Ääneseutu 2020 Kehittyvä Ääneseutu 2020 1 Ääneseutu 2020 Äänekoski on elinvoimainen, monipuolisen elinkeino- ja palvelutoiminnan sekä kasvava asumisen keskus. Äänekoski on Jyväskylän kaupunkiseudun palvelu- ja tuotannollisen

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmä Laatija: Aleksi Saukkoriipi Prosessi Selvitys aloitettu lokakuussa Päättynyt maaliskuussa Seuraavaksi alkaa huomautusaika kuntalaisille 30 päivää (huhtikuussa)

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari

Kuntajohdon seminaari Kuntajohdon seminaari Kuopio 11.11.2015 Hallituksen kärkihankkeiden vaikutukset Itä-Suomeen Elli Aaltonen Ylijohtaja 11.11.2015 1 11.11.2015 2 11.11.2015 3 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupungin palveluorganisaation perusrakenne asiakaslähtöiset ydinprosessit Organisaatiotoimikunta 16.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Strategiajohtaja Sakari Möttönen

Lisätiedot

Suur-Miehikkälän kylä 28.6.2013 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Suur-Miehikkälän kylä 28.6.2013 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Suur-Miehikkälän kylä 28.6.2013 Kunnanjohtaja Antti Jämsén VAHVUUDET Maa- ja metsätalous Kylät Venäjän läheisyys Muurikkala Luonto- ja harrastusmahdollisuudet HEIKKOUDET Ikärakenne Väestön väheneminen

Lisätiedot