TAIPALSAARI-STRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAIPALSAARI-STRATEGIA"

Transkriptio

1 TAIPALSAARI-STRATEGIA Tulee varmaan satama. Koska täällä on paljon veneitä. Taipalsaari laajenee ja maatilat vähenevät, mutta asukasluku kasvaa. Tulee saaristohotelleita ja museoita sekä Saimaan risteilyjä enemmän. Uusia kauppoja ja kouluja myös. -tulevaisuuden kuntapäättäjä

2 JOHDANTO Taipalsaari-strategia kuvaa kunnan halutun tulevaisuuden ja keskeiset keinot tavoitteiden saavuttamiseksi Strateginen ote varmistaa kunnan pitkäjänteisen kehittämisen Strategiassa tehdään keskeiset valinnat meneillään olevalle vuosikymmenelle Strategiassa tunnistetaan menestyksen kivijalat ja muutoshaasteet Strategia on valtuuston tahdonilmaisu kunnan kehittämiselle ja strategiselle johtamiselle Kaikki kunnan strategisen johtamisjärjestelmän osat perustuvat strategiaan Kunnan henkilöstölle strategia luo toimintapuitteet ja auttaa ymmärtämään oman työn merkityksen osana suurempaa kokonaisuutta Taipalsaari-strategia tarkistetaan valtuustokausittain Strategian valmistelun yhteydessä Kirkonkylän koulun kolmannen luokan oppilaat saivat esittää omia näkemyksiään kunnan kehittämiseen liittyen. Eri oppilaiden ideoita on poimittu strategian yhteyteen nimimerkillä tulevaisuuden kuntapäättäjä 2

3 TAIPALSAAREN STRATEGINEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ Taipalsaari-strategia Talousarvio ja suunnitelma Hallintosääntö Tarkastussääntö Henkilöstöohjelma Elinkeino-ohjelma MAL -suunnitelma Viestintä- ja markkinointisuunnitelma Konserniohje Sisäisen valvonnan ohje Johtoryhmätyöskentely ja kehityskeskustelut Taipalsaarellemme tulisi uusia asutusalueita ja enemmän rantoja. Ihmismäärä lisääntyy. Yksi huvipuistokin tulisi. Leikkipuistoja enemmän. Maatiloja tulisi paljon. Uusia kirjastoja ja eläinkauppa. Jonnekkin uusi hotelli. -tulevaisuuden kuntapäättäjä 3

4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTTUU Väestö ikääntyy Palvelutarve kasvaa Tulevaisuudessa tulee iso muutos, rakennukset menee rikki ja rakennetaan uusia ja uudelleen. Ja autot hajoaa, hevosia käytetään kuljetukseen ja jossain muualla voi olla vielä pieni kylä, missä on ihmisiä ja taloja. Siellä on kunnantalo ja Saimaa. -tulevaisuuden kuntapäättäjä Valtaosa palveluista tuotetaan yhteistyössä osana seudullista tai maakunnallista palveluverkostoa Julkisen talouden kestävyysvaje lisää palvelutuotannon haasteita Globalisaatio ja kansainvälistyminen muuttavat toimintaympäristöä 4

5 VAHVUUKSIA JA HAASTEITA Menestyksen kivijalat Menestyksen mahdollisuuksia heikentäviä tekijöitä Tulevaisuuden muutoshaasteita Saimaa ja sen tarjoamat mahdollisuudet laadukkaalle asumiselle ja matkailuelinkeinolle Sijainti maakuntakeskuksen ja yliopiston tuntumassa Hyvä työllisyysaste ja väestön koulutustaso Toimivat ja kustannustehokkaat peruspalvelut Ikärakenne Tontteja ei riittävästi tarjolla, pitkät valitusprosessit kaavoituksessa Valtionosuuksien kehitys ei pysy menojen kehityksen tahdissa Vaatimaton elinkeinorakenne Vuosikatteen riittämättömyys halutun investointitason ylläpitoon Suuri osa budjetista kunnan suoran päätäntävallan ulottumattomissa Hallitsematon velan määrän kasvu suhteessa velanmaksukykyyn Ikärakenteen vähittäinen vanheneminen ja kasvava palveluntarve Osaamisen turvaaminen tehtäväkentän kehittyessä ja nykyisen henkilöstön eläköityessä Valtiovallan toimet liittyen paikallishallinnon ja kuntarakenteen kehittämiseen Riittääkö maakunnan vetovoima houkuttelemaan uusia asukkaita myös maakunnan ulkopuolelta? 5

6 NUOREKAS JA AKTIIVINEN KASVUKUNTA TAIPALSAARI-STRATEGIA KEHITYSVISIO 2020 ELINVOIMAINEN SAARISTOKUNTA TASOKAS MATKAILUKUNTA TOIMINTA-AJATUS Itsenäinen ja yhteistyökykyinen Taipalsaaren kunta luo edellytyksiä asukkaiden ja muiden toimijoiden mahdollisuuksille vaikuttaa elinympäristönsä viihtyvyyteen ja kilpailukykyyn. Kunta järjestää asukkailleen laadukkaat ja hyvinvointia edistävät julkiset palvelut. TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT OSAAMINEN, TALOUDELLISUUS, HYVÄ PALVELU, AVOIMUUS, ALOITTEELLISUUS, YHTEISTYÖ, SITOUTUMINEN, VASTUULLISUUS KUNTALAINEN JA HYVINVOINTI ELINVOIMA JA KILPAILUKYKY YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ SISÄINEN TOIMINTA JA JOHTAMINEN STRATEGISET TAVOITTEET STRATEGISET TAVOITTEET STRATEGISET TAVOITTEET STRATEGISET TAVOITTEET 1. Asiakaslähtöiset ja laadukkaat ydinpalvelut riippumatta palveluntuottajasta 2. Hyvinvointipalveluiden painopiste on ennaltaehkäisyssä 3. Kuntalaiset osallistuvat kunnan päätöksentekoon sekä kehittämiseen ja yhteisöllinen toiminta on aktiivista 4. Kilpailukykyinen imago asuinkuntana sekä erityisesti matkailu- ja palvelualojen pk-yritysten sijoittumisalueena 5. Elinvoimainen paikallistalous lisää kuntalaisten hyvinvointia ja vähentää eriarvoisuutta 6. Tasapainoinen kuntatalous mahdollistaa halutun palvelutason, investoinnit ja kehittämistoimet 7. Aktiivinen maanhankinta ja kaavoitus mahdollistavat jatkuvan tonttitarjonnan taajamaalueilla 8. Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö mahdollistaa yhteisöllisen toiminnan kehittymisen eri alueille 9. Kestävän kehityksen sekä ympäristövastuullisuuden edistäminen ja Saimaan luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen 10. Sisäinen ja ulkoinen viestintä on avointa ja tehokasta ja sillä edistetään kunnan kilpailukykyistä imagoa. 11. Toimiva strateginen johtamisjärjestelmä ja konserniohjaus. Kehittämistoiminnan suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys. 12. Taipalsaari on kilpailukykyinen ja luotettava työnantaja, työhyvinvointia seurataan ja kehitetään TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET

7 TASOKKAASTI TAIPALSAARELLA Nuorekas ja aktiivinen kasvukunta Maltillisella kasvulla turvataan keskeisten palvelujen järjestäminen lähipalveluna. Väestön nuorekas ikärakenne näkyy erityisesti lasten ja nuorten palveluihin panostamisessa. Kunnan koko väestöä kannustetaan aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen. TAIPALSAAREN KEHITYSVISIO 2020 Elinvoimainen saaristokunta Saaristokunta on sekä vakituisen että vapaa-ajan asumisen vetovoimatekijä, joka tarjoaa asukkailleen laadukkaan, viihtyisän ja turvallisen elinympäristön. Taipalsaari muodostaa ytimekkään taajamien ja kylien kokonaisuuden lähellä maakuntakeskusta. TOIMINTA-AJATUS Tasokas matkailukunta Taipalsaari on aktiivinen osa Saimaan matkailu- ja virkistysaluekokonaisuutta. Monipuoliset vapaaajanviettomahdollisuudet, elämysmatkailutarjonta ja maakunnan kaupalliset palvelut lisäävät koko seudun elinvoimaisuutta. Itsenäinen ja yhteistyökykyinen Taipalsaaren kunta luo edellytyksiä asukkaiden ja muiden toimijoiden mahdollisuuksille vaikuttaa elinympäristönsä viihtyvyyteen ja kilpailukykyyn. Kunta järjestää asukkailleen laadukkaat ja hyvinvointia edistävät julkiset palvelut. 7

8 STRATEGISET TAVOITTEET, STRATEGIANÄKÖKULMAT JA TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT Strategiset tavoitteet ovat vision toteutumista edistäviä välietappeja, joiden seurantaa ja raportointia varten on asetettu mittareita Strategiset tavoitteet on jaettu neljälle eri strategianäkökulmalle: Kuntalainen ja hyvinvointi Elinvoima ja kilpailukyky Yhdyskunta ja ympäristö Sisäinen toiminta ja johtaminen Arvot ovat kunnan toimintaa syvällisesti ohjaavia periaatteita, joille on ominaista voimakkuus, pysyvyys sekä riippumattomuus ajasta ja paikasta Arvot ovat myös sisäistettyjä periaatteita joihin kunnan toiminta perustuu 8

9 KUNTALAINEN JA HYVINVOINTI 1. Asiakaslähtöiset ja laadukkaat ydinpalvelut, riippumatta palveluntuottajasta. Organisaatiorajat eivät saa olla este laadukkaiden ja asiakaslähtöisten palvelujen tarjoamiselle Palveluita kehitetään yhdessä asiakkaiden, henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kanssa hyödyntäen aktiivisesti teknologian kehityksen tuomia uusia mahdollisuuksia STRATEGISET TAVOITTEET 2. Hyvinvointipalveluiden painopiste on ennaltaehkäisyssä. Kunta mahdollistaa ja tukee asukkaidensa hyvinvointia edistäviä valintoja Palvelutarpeen kasvua hillitään siirtämällä hyvinvointipalvelujen painopistettä entistä enemmän korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin palveluihin 3. Kuntalaiset osallistuvat kunnan päätöksentekoon sekä kehittämiseen ja yhteisöllinen toiminta on aktiivista. Kunta luo edellytyksiä yhteisöllisen, hyvinvointia edistävän toiminnan kehittymiselle Nuoret ja vanhukset sekä elinkeinoelämä otetaan huomioon erityisryhminä osallisuuden kehittämisessä Jos vieras ihminen muuttaisi Taipalsaarelle. Hän varmasti ajattelisi miten hieno paikka Taipalsaari on. Vaikka täältä puuttuukin ABChuoltoasema sun muut, tai ei ehkä kauan. Taipalsaaren kunta suunnittelee uusia asioita tänne. Esim jäähallia, maauimalaa, uutta liikuntahallia ja lentokenttää. -tulevaisuuden kuntapäättäjä MITTARISTO MITTARI Sähköinen palvelukysely kuntalaisille joka toinen vuosi Uudet ennaltaehkäisevät toimenpiteet palveluissa Uudet sähköiset palvelut TAVOITETASO Hyvät tulokset, nousujohteinen kehitys Toteuma vuosittain, nousujohteinen kehitys Toteuma vuosittain, nousujohteinen kehitys 9

10 ELINVOIMA JA KILPAILUKYKY 4. Kilpailukykyinen imago asuinkuntana sekä erityisesti matkailu- ja palvelualojen pkyritysten sijoittumisalueena. Vakituisen ja vapaa-ajan asutuksen sekä infrastruktuurin tulee tukea Saimaan matkailua, muuta yrittäjyyttä ja koko kunnan elinvoimaisuutta Haja-asutusalueen vetovoimaisuutta edistetään tukemalla kyläyhdistysten toimintaa ja yksityisteiden kunnossapitoa Kunnan tunnettuutta ja positiivista imagoa lisätään markkinointi- ja viestintäsuunnitelmassa sovituilla toimenpiteillä MITTARI STRATEGISET TAVOITTEET 5. Elinvoimainen paikallistalous lisää kuntalaisten hyvinvointia ja vähentää eriarvoisuutta. Päätöksenteossa otetaan huomioon uusien toimintaedellytysten luominen yritystoiminnalle Yritysten toimintaedellytyksiä vahvistetaan tarjoamalla edullisia toimitila- ja palveluratkaisuja Yrittäjyyskasvatus säilytetään osana Saimaanharjun koulukeskuksen opetusohjelmaa Kunnan elinkeinopolitiikan perusteista ja kunnan roolista paikallistalouden kehittäjänä sovitaan yksityiskohtaisemmin kunnan elinkeino-ohjelmassa MITTARISTO 6. Tasapainoinen kuntatalous mahdollistaa halutun palvelutason, investoinnit ja kehittämistoimet. Palvelutuotannon suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen kehittäminen mahdollistaa julkisen rahoituksen saamisen keskeisille investoinneille ja optimaalisen palvelutuotantoverkoston Ostopalvelut kilpailutetaan säännöllisesti Maksut ja taksat sidotaan seuraamaan yleistä kustannuskehitystä TAVOITETASO Kirkonkylän St1:n edessä on iso kylpylä ja tien toisella puolen Rosso. Etelärinteentiellä on elokuvateatteri. Taipaltiellä 5 tähden hotelli, jonka omistaa Tarja Halonen. Leväsen koulu on remontoitu keilahalliksi, jonka vieressä on ABC. Peltoin lentokenttää on uusittu ja suurennettu. Saikkolassa on Sokos ja Suomen suurin Prisma. Saimaaseen on kuskattu paljon delfiinejä. -tulevaisuuden kuntapäättäjä Asukasluvun kehitys (netto) +30 asukasta per vuosi Työttömyysaste, % työvoimasta Alle 7,5 % Vuosikate, prosenttia poistoista Lainanhoitokate Nettokustannusten kehitys, /asukas Vuosikate 100% poistoista Vähintään 2 (1=huono, 1-2 tyydyttävä, yli 2 hyvä) Nettokustannusten kehitys hillitympää suhteessa valtakunnalliseen trendiin 10

11 YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ 7. Aktiivinen maanhankinta ja kaavoitus mahdollistavat jatkuvan tonttitarjonnan taajama-alueilla. Laadittavien ja ajantasaistettavien kaavojen tulee luoda edellytykset tasokkaalle ja monipuoliselle asumiselle sekä taajamissa että haja-asutusalueilla Kunta hankkii omistukseensa yhdyskuntarakenteen kehittymisen kannalta keskeisiä maa-alueita Kunnan tonttitarjonta vastaa kysyntään ja on riittävän monipuolista Maankäytön ja asumisen painopisteitä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin MALsuunnitelmassa, sekä kunnan osayleiskaavoituksen kautta MITTARI Uusien asuinrakennusten rakennuslupien lukumäärä STRATEGISET TAVOITTEET 8. Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö mahdollistaa yhteisöllisen toiminnan kehittymisen eri alueille. Turvataan teknisen infrastruktuurin keskeiset palvelut seudullisessa rakenneyleiskaavassa määritetyn laatukäytävän alueella Luodaan edellytyksiä entistä laadukkaammalle vapaa-ajan tapahtumatarjonnalle, eri yhteisöille maksettavien toimintaavustusten kannustavuutta lisätään Nuorisotoimen palvelujen saatavuus ja nuorten liikuntamahdollisuudet turvataan Ilkivallan ja muun rikollisuuden torjuntaa sekä liikenneturvallisuutta edistetään yhteistyössä eri viranomaisten kanssa MITTARISTO 9. Kestävän kehityksen sekä ympäristövastuullisuuden edistäminen ja Saimaan luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Puhdas Saimaa, luonto ja saaristo ovat Taipalsaaren vetovoimaisuuden perusta Kunta ottaa huomioon kestävän kehityksen ja ympäristövastuullisuuden päätöksenteossaan ja yhdyskuntarakennetta suunnitellessaan Kunta osallistuu aktiivisesti Pien- Saimaan kehittämis- ja puhdistushankkeisiin sekä norpan suojeluhankkeisiin TAVOITETASO Vähintään 30 per vuosi Tänne tulee iso liikuntasali. Sitten tänne tulee pari taloa lisää ja siihen isoon halliin tulee pieni keilahalli. Ja Pappilankankaalle uusi kaukalo. -tulevaisuuden kuntapäättäjä Yhteiseen omaisuuteen kohdistuneen ilkivallan määrä Ympäristöhankkeisiin osallistuminen Eri yhteisöjen järjestämien tapahtumien määrän kehitys Vahinkoilmoitusten lukumäärä vähenee Vähintään 1 meneillään oleva hanke per vuosi Nousujohteinen toteuma 11

12 SISÄINEN TOIMINTA JA JOHTAMINEN STRATEGISET TAVOITTEET 10. Sisäinen ja ulkoinen viestintä on avointa ja tehokasta. Sisäistä ja ulkoista viestintää kehitetään viestintä- ja markkinointisuunnitelman mukaisesti uusia sähköisiä järjestelmiä hyödyntäen Onnistunut viestintä ja positiivinen julkisuuskuva edistävät kunnan kilpailukykyistä imagoa 11. Toimiva strateginen johtamisjärjestelmä ja konserniohjaus. Kehittämistoiminnan suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys. Strategisen johtamisjärjestelmän toimivuutta seurataan ja kehitetään Kuntaorganisaatio toteuttaa strategian asettamia tavoitteita ja etsii ennakkoluulottomasti uusia toimintamalleja Koko kuntakonsernin tulee järjestää toimintansa siten, että toiminta tukee Taipalsaaristrategiassa asetettuja tavoitteita. 12. Taipalsaari on kilpailukykyinen ja luotettava työnantaja, työhyvinvointia seurataan ja kehitetään. Henkilöstöllä on tärkeä rooli kunnan kehittämisessä ja muutosprosessien suunnittelussa Palkkauksen kannustavuutta lisätään eri muodoissaan Taipalsaari on aika pieni paikkakunta, mutta täällä asuu paljon ihmisiä, koska Kirkonkylälle tulee muuttamaan todella paljon ihmisiä tämän parin vuoden aikana. -tulevaisuuden kuntapäättäjä MITTARISTO MITTARI TAVOITETASO Sähköinen henkilöstökysely joka toinen vuosi Kunnan kotisivujen kautta toteutetut kyselyt Strategian jalkautuksen onnistuminen Hyvät tulokset, positiivinen kehitys Hyvät tulokset, positiivinen kehitys Tarkastuslautakunta arvioi strategian toteutuvan kunnan toiminnassa 12

13 STRATEGIAN TOIMEENPANO JA ARVIOINTI Strategian toimeenpano edellyttää Riittävää resursointia Yhteistä tahtotilaa ja näkemystä Kaikki pellot pois! Sen sijaan Krossirata, huvipuisto, hotelli, ABC-kauppa, iso Airshop paikka ja Hoplop. Tanssitaan Break-dancea ja street-dancea. -tulevaisuuden kuntapäättäjä Strategian toimeenpanon tärkein työväline on valtuuston vuosittain hyväksymä talousarvio, jonka tavoitekortit tulee laatia siten että toiminnallisilla tavoitteilla edistetään strategian toteutumista Tämän lisäksi valtuusto on strategian laadinnan yhteydessä hyväksynyt kunnan strategisen hankesalkun (liitteenä), jossa on ryhmiteltynä keskeiset strategian toimeenpanoon liittyvät hankkeet: Strategian kärkihankkeet, jotka ovat kunnan tulevaisuuden kannalta ehdottoman tärkeitä toteuttaa Kärkihankkeita tukevat hankkeet, jotka nimensä mukaisesti edistävät/mahdollistavat kärkihankkeiden toteutumista Jokerihankkeet, joita lähdetään toteuttamaan mikäli olosuhteet ovat suotuisat Tarkastuslautakunta arvioi strategian toteutumista vuosittain arviointikertomuksen yhteydessä 13

14 TALOUSARVION TAVOITEKORTTIMALLI TALOUSARVION TOIMINNALLISET TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE: tulosalue Toiminnallinen tavoite Edistää seuraavia kunnan strategisia tavoitteita: Arvioidut vaikutukset / mittari Resurssit tavoitteen toteuttamiseksi Vastuuhenkilö Aikataulu 14

15 TULOSKORTTIMALLI TAVOITTEIDEN RAPORTOINTIA VARTEN TOIMINNALLINEN TAVOITE EDISTÄÄ SEURAAVIA KUNNAN STRATEGISIA TAVOITTEITA VASTUUHENKILÖ ARVIOIDUT VAIKUTUKSET / MITTARI Tavoitekortissa arvioitu vaikutus TOTEUMA Viranhaltijan kuvaus tehdyistä toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista. Raportointi: Tavoite saavutettu/ Tavoitetta ei ole saavutettu/ Edetään tavoitteen mukaisesti. 15

16 STRATEGINEN HANKESALKKU STRATEGIAN KÄRKIHANKKEET Hankkeen nimi Arvioidut vaikutukset Kustannusarvio Vastuuhenkilö Aikataulu Pappilanniemen uusi asuinalue Noin 170 uutta asuntoa ja 450 uutta asukasta, verotulot ja valtionosuudet yht. noin 2,2 M /vuosi vuodesta 2018 alkaen. tulot: menot: netto: Kunnanjohtaja Kirkonkylän taajamaympäristön ja liiketoiminta-alueiden kehittäminen, sekä liikennejärjestelyt Parantaa kirkonkylän taajaman houkuttelevuutta asumis- ja matkailuympäristönä. tulot: menot: netto: Määritetään myöhemmin Saimaanharjun taajamaympäristön kehittäminen: Kuhatien perusparantaminen Hankkeella on merkittävä vaikutus liikenneturvallisuuteen koulukeskuksen ja päiväkodin läheisyydessä. tulot:? menot: netto: Rakennustarkastaja Matkailuelinkeinon kehittämishanke Luodaan uusia edellytyksiä kunnan matkailuelinkeinolle. tulot menot netto: Uudet esiopetustilat Saimaanharjulle Uudet esiopetustilat mahdollistavat kunnan lakisääteisen palvelun järjestämisen tarkoitukseen sopivissa tiloissa, sekä päivähoidon ostopalvelujen vähentämisen. tulot: 0 menot: netto: Määritetään myöhemmin varhaiskasvatuspäällikkö rakennustarkastaja KÄRKIHANKKEITA TUKEVAT HANKKEET Hankkeen nimi Arvioidut vaikutukset Kustannusarvio Vastuuhenkilö Aikataulu MAL-suunnitelma Viestintä- ja markkinointisuunnitelma kehittämistoimenpiteineen Sähköisten palvelujen kehittäminen Mahdollistaa suunnitelmallisen yhdyskuntarakenteen kehityksen tulevina vuosina. Parantaa kunnan viestintää ja markkinointia ja lisää kunnan houkuttelevuutta. Parantaa palveluiden saavutettavuutta ja edistää kuntalaisten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. JOKERIHANKKEET menot: menot: kunnanjohtaja LSYP hallinnon suunnittelija hallintojohtaja hallinnon suunnittelija Mikrotukihenkilö menot: Hallintojohtaja Hankkeen nimi Arvioidut vaikutukset Kustannusarvio Vastuuhenkilö Aikataulu Uusi päiväkoti ja keskuskeittiö: vaihe 1: 80 paikkaa + keittiö vaihe 2: 80 paikkaa Vastaa kasvavaan päivähoitopaikkojen kysyntään Pappilanniemen alueen valmistuessa ja mahdollistaa päivähoidon palvelujen keskittämisen suuryksikköön. Kapasiteetti yhteensä 160 paikkaa. vaihe 1 tulot: täsmentyy suunnitelmien edetessä menot: täsmentyy suunnitelmien edetessä netto: täsmentyy suunnitelmien edetessä varhaiskasvatuspäällikkö rakennustarkastaja vaihe 1: 2015 vaihe 2: 2017 vaihe 2 tulot: täsmentyy suunnitelmien edetessä 16 menot: täsmentyy

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Toholammin kuntastrategia 2016-2020

Toholammin kuntastrategia 2016-2020 Toholammin kuntastrategia 2016-2020 1. LÄHTÖKOHTA Lamppilaisen strategian tavoitteena on varmistaa itsenäisen kunnan elinkelpoisuus. Väestön ikääntyminen tulee vaikuttamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA

LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 1 LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia on ylin kunnan toimintaa ohjaava asiakirja, se sisältää valtuuston keskeiset linjaukset halutusta tulevaisuuden tilasta kattaen valtuustokauden 2013 2016. Kuntastrategia

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTASTRATEGIA Hyväksytty kunnanvaltuustossa xx.x.2013

SULKAVAN KUNTASTRATEGIA Hyväksytty kunnanvaltuustossa xx.x.2013 SULKAVAN KUNTASTRATEGIA 2020 Hyväksytty kunnanvaltuustossa xx.x.2013 1 Sulkavan missio Sulkavan missio on edistää asukkaidensa hyvinvointia. 2 Sulkavan visio 2020 Sulkava, Saimaan soutupitäjä - asumiseen

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- Tahtotilana on, että Sonkajärvi on ihmisille ja yrityksille viihtyisä, turvallinen ja elinvoimainen asuin- ja toimintaympäristö.

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

Strategia Vapaa-aikalautakunta

Strategia Vapaa-aikalautakunta Strategia 2016-2020 Vapaa-aikalautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Kankaanpää Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä. Kaupunkistrategia

Kankaanpää Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä. Kaupunkistrategia Kankaanpää 2025 Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä Kaupunkistrategia 8.12.2016 Strategiset, ohjaavat roolivalinnat vuoteen 2025 Kankaanpää tunnettu ja näkyvä kaupunki Kankaanpää - Mahdollisuuksien

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos EURAN KUNTASTRATEGIA 2016-2020 voimaan 1.9.2016 Luonnos 21.4.2016 Jalkauttaminen Tiedottaminen Euran kuntastrategia, työsuunnitelma 2015 2016 Lähtökohdat ja Strategiaprosessin tavoitteet/arvot Strategiset

Lisätiedot

Valiokuntamalli. Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja

Valiokuntamalli. Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja Valiokuntamalli Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja Kempele Oulu 193 000 Hailuoto 1 000 Kempele 16 800 Lumijoki 2 100 Liminka Tyrnävä 6 600 9 500 Muhos 9 000 VALTUUSTON TIIMITYÖSKENTELY KEMPELEESSÄ

Lisätiedot

Strategiamalli ja strategiaprosessi valtuuston näkökulmasta

Strategiamalli ja strategiaprosessi valtuuston näkökulmasta Strategiamalli ja strategiaprosessi valtuuston näkökulmasta Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Strategiajohtaja Jorma Valve Espoo-tarinan asema Espoo-strategiasta käytetään nimitystä Espoo-tarina

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi Järjestöfoorumi 11.3.2015 Visio 2025 Rautjärvi turvaa asukkailleen taloudellisten voimavarojen puitteissa laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE 2020 Loviisan kaupunkistrategia. Kaupunkistrategian rakenne ja keskeiset elementit

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE 2020 Loviisan kaupunkistrategia. Kaupunkistrategian rakenne ja keskeiset elementit 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIAN TEHTÄVÄ JA RAKENNE 2020 Loviisan kaupunkistrategia Kaupunkistrategia on ylin kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja, se sisältää valtuuston keskeiset linjaukset halutusta tulevaisuuden

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA SISÄLTÖ Visio 2017 2 Päästrategia 3 Painopistealueet Painopistealueiden kehityssuunnitelmat 4 5-9 VISIO 2017 Itsenäinen Juuka- parasta Pielistä Visio tarkoittaa mm. - avaraa

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

joensuun kaupunkistrategia

joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet Joensuu on rohkeasti muutoksia hyödyntävä osaamisen ja elämysten kaupunki, jossa on hyvä elää. VISIO 2015 muutoksia hyödyntävä kaupunki Rakennemuutos,

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia 12.8.2009 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin uudistuva kaupunkikeskusta sekä vireä maaseutu ja puhtaat vesistöt

Lisätiedot

Suur-Miehikkälän kylä 28.6.2013 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Suur-Miehikkälän kylä 28.6.2013 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Suur-Miehikkälän kylä 28.6.2013 Kunnanjohtaja Antti Jämsén VAHVUUDET Maa- ja metsätalous Kylät Venäjän läheisyys Muurikkala Luonto- ja harrastusmahdollisuudet HEIKKOUDET Ikärakenne Väestön väheneminen

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö LIITE 1: perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala arvot visio toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys,

Lisätiedot

Osa A. Valtuustotyön arviointi

Osa A. Valtuustotyön arviointi Osa A. Valtuustotyön arviointi Mitä olet valtuuston toimintakulttuurista? 1=Toimii 5=Toimii huonosti hyvin Strategia ohjaa päätöksentekoa... 1 2 3 4 5 Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Työvaliokunta Toimeksianto 2

Työvaliokunta Toimeksianto 2 Työvaliokunta 14.3. Toimeksianto 2 17.3.2014 Page 1 Tarkastelkaa toimeksiannon 1 perusteella mitä seikkoja tulisi sisältyä Karhusopimukseen Toimenpiteet ja tavoitteet Kilpailukyvyn edistämiseksi Palveluiden

Lisätiedot

ENONKOSKEN KUNTASTRATEGIA 2013-2016

ENONKOSKEN KUNTASTRATEGIA 2013-2016 2013 ENONKOSKEN KUNTASTRATEGIA 2013-2016 1 Enonkosken kunnanvaltuusto 12.11.2013 57 JOHDANTO Strategia on tietoinen suunnanvalinta muuttuvassa toimintaympäristössä. Strategian tehtävänä on osoittaa pelkistetysti

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

VESILAHDEN STRATEGIA

VESILAHDEN STRATEGIA VESILAHDEN STRATEGIA 2016-2021 Sisällys Tulevaisuuskuva... 3 Arvot... 3 Hyvinvoinnin edistäminen... 4 Elinvoiman edistäminen... 6 Strategiaan liittyvät horisontaaliset toimenpideohjelmat... 8 Tulevaisuuskuva

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 2 Strategiaperusta Visio: Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki asukkaiden ja yritysten

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu 30.06.2016 15:45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Hallitus 19 8 5 Yhteensä 19 8 5 Vastausprosentti 42.1 Lopettaneet 26.3 Kesken jättäneet

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN STRATEGIA KONTIOLAHTI ON - JA KEHITTYY

KONTIOLAHDEN STRATEGIA KONTIOLAHTI ON - JA KEHITTYY KONTIOLAHDEN STRATEGIA 2014 2017 KONTIOLAHTI ON - JA KEHITTYY Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 9.6.2014 44 1 KUNTASTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Kontiolahden kunnan väestömäärä kasvaa noin 150 200 asukkaalla vuodessa.

Lisätiedot

Elämää elinvoimaisella alueella

Elämää elinvoimaisella alueella Pitäjäntupa Vahva henki ja elävä yhteisö Paikallinen vetovoima Paikallinen työntövoima Elämänuskon infravaunut Perustana peruskunta Elämää elinvoimaisella alueella 5.6.2014 Page 1 ELINVOIMAISET PAIKALLISYHTEISÖT

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Jarkko Majava, va kehityspäällikkö Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari

Kuntajohdon seminaari Kuntajohdon seminaari Kuopio 11.11.2015 Hallituksen kärkihankkeiden vaikutukset Itä-Suomeen Elli Aaltonen Ylijohtaja 11.11.2015 1 11.11.2015 2 11.11.2015 3 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen,

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen, Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Sini Sallinen, erityisasiantuntija, sini.sallinen@kuntaliitto.fi, @SallinenSini Luonnos Kuntaliiton strategisista tavoitteista tulevaisuuden kunnalle 10. Rakennetun

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016 Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten

Lisätiedot

Kuntien nykyiset strategiat. UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta

Kuntien nykyiset strategiat. UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta Kuntien nykyiset strategiat UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta Asikkala 2012 Asikkala Mahdollisuuksia Päijänteen rannalla Asikkala on oman identiteettinsä säilyttävä, verkottuva

Lisätiedot

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä 13.10.2015 Katja Syvärinen Mitä haluamme kun haluamme kuntalaisten osallisuutta? Hiljaisia kuntalaisia? Tyytyväisiä

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Kangasalan onnistumissuunnitelma Kuntastrategia vuoteen 2020

Kangasalan onnistumissuunnitelma Kuntastrategia vuoteen 2020 2015 Kangasalan onnistumissuunnitelma Kuntastrategia vuoteen 2020 KANGASALAN KUNTA 2 Kangasalan onnistumissuunnitelma Kuntastrategia vuoteen 2020 1. Johdanto Valtuusto hyväksyi kuntastrategian 9.9.2014.

Lisätiedot

Maaseutukunnan näkökulmia Eksotesta. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Luumäen kunta

Maaseutukunnan näkökulmia Eksotesta. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Luumäen kunta Maaseutukunnan näkökulmia Eksotesta Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Luumäen kunta Tietoa Luumäen kunnasta Vajaa 5000 asukasta 3000 vapaa-ajan asuntoa Useita kyliä, 2 isompaa taajamaa, hallinnollinen keskus

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA KUNNAN STRATEGIA 2010 2014 Hyväksytty kv 14.6.2010 23 Hankasalmen kunnan tehtävä (MISSIO) Hankasalmi on hyvä kunta asua, kasvaa, kasvattaa, ikääntyä, tehdä työtä, yrittää ja

Lisätiedot

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2016 Hanna Tainio Varatoimitusjohtaja Kuntaliitto Mitä edistetään?

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi Jyväskylän valtuuston seminaari

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Aluevastaava. Rooli. Tehtäviä

Aluevastaava. Rooli. Tehtäviä Aluevastaava Tehtäviä Alueella järjestettävien palvelujen koordinointi. Yhteyshenkilö paikkakunnan tärkeimpien yritysten ja yhteisöjen sekä uuden kunnan organisaation välillä, tarpeiden ja mielipiteiden

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunta 21 29.1.21 Page 1 Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien jäseniä sekä kunnan

Lisätiedot

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meän Ratekia 2016-2020 10 Aktiivinen ja palveluhenkinen kuntastrategia Strategian päivitys 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 24 1. Visio 2020 28

Lisätiedot

Sote-uudistuksen toteuttaminen ja muutoksen tuki

Sote-uudistuksen toteuttaminen ja muutoksen tuki Sote-uudistuksen toteuttaminen ja muutoksen tuki Sinikka Salo Sote-muutosjohtaja, STM 8.6.2016 Päijät-Häme 9.6.2016 1 Sote- ja maakuntauudistus historiallisen suuri muutosprosessi Toimintaympäristö muuttuu

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Liikkuva Muurame - strategia ja käytännön toteutus

Liikkuva Muurame - strategia ja käytännön toteutus Liikkuva Muurame - strategia ja käytännön toteutus Hallintojohtaja Sami Niemi, Vapaa-aikajohtaja Hannele Alanärä Liikunnan ajankohtaisseminaari Turku 22.9.2016 1 Liikkuva koulu -> Liikkuva Muurame 2014-

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Strategiakokonaisuus Mäntsälässä

Strategiakokonaisuus Mäntsälässä Globaalitalous Aluerakenne Strategiakokonaisuus Mäntsälässä Ilmastonmuutos Kuntalaisten palvelutarpeet Ikärakenne Kuntatalous Lainsäädäntö Teknologia Muutosajurit ja hiljaiset signaalit Toimintaympäristöanalyysi

Lisätiedot

Seutukierros. Kuhmoinen

Seutukierros. Kuhmoinen Seutukierros Kuhmoinen 8.9.2016 Asukkaita n. 2326 (31.12.2015) Itsenäinen vuodesta 1868 Vapaa-ajanasuntoja noin 3 000 Pinta- ala: 937 km2 Veroprosentti 20,75 Kunnanvaltuusto 21 jäsentä Kunnanhallitus 7

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

Kuntarakenneselvityksistä

Kuntarakenneselvityksistä Kuntarakenneselvityksistä Aija Tuimala, Johtaja, FCG Konsultointi 4.12.2013 Page 1 NEUVOTTELUT HALUKKAIDEN KANSSA VARSINAISESTA SOPIMUKSESTA 4.12.2013 Page 2 Usein selvityksissä tarkasteltuja näkökulmia

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Laajempi liikennejärjestelmänäkökulma kaupunkipolitiikan perustaksi

Laajempi liikennejärjestelmänäkökulma kaupunkipolitiikan perustaksi Laajempi liikennejärjestelmänäkökulma kaupunkipolitiikan perustaksi 13.6.2012 1 Uusi Kouvola lyhyesti Asukkaita noin 90.000 (88 987/2008) Pinta-ala 2 885 km², josta maapinta-ala 1677 km² ja vesistöä 370

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN

Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN Kunnanhallitus 115 17.08.2015 Kunnanhallitus 237 28.11.2016 KUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN Khall 17.08.2015 115 Uusi kuntalaki tuli voimaan 1.5.2015, mutta kuntien toimintaan eniten vaikuttavia säännöksiä

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella 2009 2012 Miten arvioit hallitustyön edellytyksiä hallituksessa yleisesti seuraavien asioiden osalta? Arvioi edellytyksiä asteikolla 1 5

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys Vesangan kuntalaistilaisuus 30.1.2008 Rientolassa Kuntajakoselvittäjä Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys 1 1 Kuntajako Asukkaiden

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

REILUSTI LAPINLAHTELAINEN! - Lapinlahden kuntastrategia -

REILUSTI LAPINLAHTELAINEN! - Lapinlahden kuntastrategia - REILUSTI LAPINLAHTELAINEN! - Lapinlahden kuntastrategia - Toiminta-ajatus Lapinlahtelaiset kehittävät elinympäristöään aktiivisesti yrittäjyydellään, työllään ja muulla osallistumisellaan. Lapinlahden

Lisätiedot