TAIPALSAARI-STRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAIPALSAARI-STRATEGIA"

Transkriptio

1 TAIPALSAARI-STRATEGIA Tulee varmaan satama. Koska täällä on paljon veneitä. Taipalsaari laajenee ja maatilat vähenevät, mutta asukasluku kasvaa. Tulee saaristohotelleita ja museoita sekä Saimaan risteilyjä enemmän. Uusia kauppoja ja kouluja myös. -tulevaisuuden kuntapäättäjä

2 JOHDANTO Taipalsaari-strategia kuvaa kunnan halutun tulevaisuuden ja keskeiset keinot tavoitteiden saavuttamiseksi Strateginen ote varmistaa kunnan pitkäjänteisen kehittämisen Strategiassa tehdään keskeiset valinnat meneillään olevalle vuosikymmenelle Strategiassa tunnistetaan menestyksen kivijalat ja muutoshaasteet Strategia on valtuuston tahdonilmaisu kunnan kehittämiselle ja strategiselle johtamiselle Kaikki kunnan strategisen johtamisjärjestelmän osat perustuvat strategiaan Kunnan henkilöstölle strategia luo toimintapuitteet ja auttaa ymmärtämään oman työn merkityksen osana suurempaa kokonaisuutta Taipalsaari-strategia tarkistetaan valtuustokausittain Strategian valmistelun yhteydessä Kirkonkylän koulun kolmannen luokan oppilaat saivat esittää omia näkemyksiään kunnan kehittämiseen liittyen. Eri oppilaiden ideoita on poimittu strategian yhteyteen nimimerkillä tulevaisuuden kuntapäättäjä 2

3 TAIPALSAAREN STRATEGINEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ Taipalsaari-strategia Talousarvio ja suunnitelma Hallintosääntö Tarkastussääntö Henkilöstöohjelma Elinkeino-ohjelma MAL -suunnitelma Viestintä- ja markkinointisuunnitelma Konserniohje Sisäisen valvonnan ohje Johtoryhmätyöskentely ja kehityskeskustelut Taipalsaarellemme tulisi uusia asutusalueita ja enemmän rantoja. Ihmismäärä lisääntyy. Yksi huvipuistokin tulisi. Leikkipuistoja enemmän. Maatiloja tulisi paljon. Uusia kirjastoja ja eläinkauppa. Jonnekkin uusi hotelli. -tulevaisuuden kuntapäättäjä 3

4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTTUU Väestö ikääntyy Palvelutarve kasvaa Tulevaisuudessa tulee iso muutos, rakennukset menee rikki ja rakennetaan uusia ja uudelleen. Ja autot hajoaa, hevosia käytetään kuljetukseen ja jossain muualla voi olla vielä pieni kylä, missä on ihmisiä ja taloja. Siellä on kunnantalo ja Saimaa. -tulevaisuuden kuntapäättäjä Valtaosa palveluista tuotetaan yhteistyössä osana seudullista tai maakunnallista palveluverkostoa Julkisen talouden kestävyysvaje lisää palvelutuotannon haasteita Globalisaatio ja kansainvälistyminen muuttavat toimintaympäristöä 4

5 VAHVUUKSIA JA HAASTEITA Menestyksen kivijalat Menestyksen mahdollisuuksia heikentäviä tekijöitä Tulevaisuuden muutoshaasteita Saimaa ja sen tarjoamat mahdollisuudet laadukkaalle asumiselle ja matkailuelinkeinolle Sijainti maakuntakeskuksen ja yliopiston tuntumassa Hyvä työllisyysaste ja väestön koulutustaso Toimivat ja kustannustehokkaat peruspalvelut Ikärakenne Tontteja ei riittävästi tarjolla, pitkät valitusprosessit kaavoituksessa Valtionosuuksien kehitys ei pysy menojen kehityksen tahdissa Vaatimaton elinkeinorakenne Vuosikatteen riittämättömyys halutun investointitason ylläpitoon Suuri osa budjetista kunnan suoran päätäntävallan ulottumattomissa Hallitsematon velan määrän kasvu suhteessa velanmaksukykyyn Ikärakenteen vähittäinen vanheneminen ja kasvava palveluntarve Osaamisen turvaaminen tehtäväkentän kehittyessä ja nykyisen henkilöstön eläköityessä Valtiovallan toimet liittyen paikallishallinnon ja kuntarakenteen kehittämiseen Riittääkö maakunnan vetovoima houkuttelemaan uusia asukkaita myös maakunnan ulkopuolelta? 5

6 NUOREKAS JA AKTIIVINEN KASVUKUNTA TAIPALSAARI-STRATEGIA KEHITYSVISIO 2020 ELINVOIMAINEN SAARISTOKUNTA TASOKAS MATKAILUKUNTA TOIMINTA-AJATUS Itsenäinen ja yhteistyökykyinen Taipalsaaren kunta luo edellytyksiä asukkaiden ja muiden toimijoiden mahdollisuuksille vaikuttaa elinympäristönsä viihtyvyyteen ja kilpailukykyyn. Kunta järjestää asukkailleen laadukkaat ja hyvinvointia edistävät julkiset palvelut. TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT OSAAMINEN, TALOUDELLISUUS, HYVÄ PALVELU, AVOIMUUS, ALOITTEELLISUUS, YHTEISTYÖ, SITOUTUMINEN, VASTUULLISUUS KUNTALAINEN JA HYVINVOINTI ELINVOIMA JA KILPAILUKYKY YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ SISÄINEN TOIMINTA JA JOHTAMINEN STRATEGISET TAVOITTEET STRATEGISET TAVOITTEET STRATEGISET TAVOITTEET STRATEGISET TAVOITTEET 1. Asiakaslähtöiset ja laadukkaat ydinpalvelut riippumatta palveluntuottajasta 2. Hyvinvointipalveluiden painopiste on ennaltaehkäisyssä 3. Kuntalaiset osallistuvat kunnan päätöksentekoon sekä kehittämiseen ja yhteisöllinen toiminta on aktiivista 4. Kilpailukykyinen imago asuinkuntana sekä erityisesti matkailu- ja palvelualojen pk-yritysten sijoittumisalueena 5. Elinvoimainen paikallistalous lisää kuntalaisten hyvinvointia ja vähentää eriarvoisuutta 6. Tasapainoinen kuntatalous mahdollistaa halutun palvelutason, investoinnit ja kehittämistoimet 7. Aktiivinen maanhankinta ja kaavoitus mahdollistavat jatkuvan tonttitarjonnan taajamaalueilla 8. Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö mahdollistaa yhteisöllisen toiminnan kehittymisen eri alueille 9. Kestävän kehityksen sekä ympäristövastuullisuuden edistäminen ja Saimaan luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen 10. Sisäinen ja ulkoinen viestintä on avointa ja tehokasta ja sillä edistetään kunnan kilpailukykyistä imagoa. 11. Toimiva strateginen johtamisjärjestelmä ja konserniohjaus. Kehittämistoiminnan suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys. 12. Taipalsaari on kilpailukykyinen ja luotettava työnantaja, työhyvinvointia seurataan ja kehitetään TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET

7 TASOKKAASTI TAIPALSAARELLA Nuorekas ja aktiivinen kasvukunta Maltillisella kasvulla turvataan keskeisten palvelujen järjestäminen lähipalveluna. Väestön nuorekas ikärakenne näkyy erityisesti lasten ja nuorten palveluihin panostamisessa. Kunnan koko väestöä kannustetaan aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen. TAIPALSAAREN KEHITYSVISIO 2020 Elinvoimainen saaristokunta Saaristokunta on sekä vakituisen että vapaa-ajan asumisen vetovoimatekijä, joka tarjoaa asukkailleen laadukkaan, viihtyisän ja turvallisen elinympäristön. Taipalsaari muodostaa ytimekkään taajamien ja kylien kokonaisuuden lähellä maakuntakeskusta. TOIMINTA-AJATUS Tasokas matkailukunta Taipalsaari on aktiivinen osa Saimaan matkailu- ja virkistysaluekokonaisuutta. Monipuoliset vapaaajanviettomahdollisuudet, elämysmatkailutarjonta ja maakunnan kaupalliset palvelut lisäävät koko seudun elinvoimaisuutta. Itsenäinen ja yhteistyökykyinen Taipalsaaren kunta luo edellytyksiä asukkaiden ja muiden toimijoiden mahdollisuuksille vaikuttaa elinympäristönsä viihtyvyyteen ja kilpailukykyyn. Kunta järjestää asukkailleen laadukkaat ja hyvinvointia edistävät julkiset palvelut. 7

8 STRATEGISET TAVOITTEET, STRATEGIANÄKÖKULMAT JA TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT Strategiset tavoitteet ovat vision toteutumista edistäviä välietappeja, joiden seurantaa ja raportointia varten on asetettu mittareita Strategiset tavoitteet on jaettu neljälle eri strategianäkökulmalle: Kuntalainen ja hyvinvointi Elinvoima ja kilpailukyky Yhdyskunta ja ympäristö Sisäinen toiminta ja johtaminen Arvot ovat kunnan toimintaa syvällisesti ohjaavia periaatteita, joille on ominaista voimakkuus, pysyvyys sekä riippumattomuus ajasta ja paikasta Arvot ovat myös sisäistettyjä periaatteita joihin kunnan toiminta perustuu 8

9 KUNTALAINEN JA HYVINVOINTI 1. Asiakaslähtöiset ja laadukkaat ydinpalvelut, riippumatta palveluntuottajasta. Organisaatiorajat eivät saa olla este laadukkaiden ja asiakaslähtöisten palvelujen tarjoamiselle Palveluita kehitetään yhdessä asiakkaiden, henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kanssa hyödyntäen aktiivisesti teknologian kehityksen tuomia uusia mahdollisuuksia STRATEGISET TAVOITTEET 2. Hyvinvointipalveluiden painopiste on ennaltaehkäisyssä. Kunta mahdollistaa ja tukee asukkaidensa hyvinvointia edistäviä valintoja Palvelutarpeen kasvua hillitään siirtämällä hyvinvointipalvelujen painopistettä entistä enemmän korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin palveluihin 3. Kuntalaiset osallistuvat kunnan päätöksentekoon sekä kehittämiseen ja yhteisöllinen toiminta on aktiivista. Kunta luo edellytyksiä yhteisöllisen, hyvinvointia edistävän toiminnan kehittymiselle Nuoret ja vanhukset sekä elinkeinoelämä otetaan huomioon erityisryhminä osallisuuden kehittämisessä Jos vieras ihminen muuttaisi Taipalsaarelle. Hän varmasti ajattelisi miten hieno paikka Taipalsaari on. Vaikka täältä puuttuukin ABChuoltoasema sun muut, tai ei ehkä kauan. Taipalsaaren kunta suunnittelee uusia asioita tänne. Esim jäähallia, maauimalaa, uutta liikuntahallia ja lentokenttää. -tulevaisuuden kuntapäättäjä MITTARISTO MITTARI Sähköinen palvelukysely kuntalaisille joka toinen vuosi Uudet ennaltaehkäisevät toimenpiteet palveluissa Uudet sähköiset palvelut TAVOITETASO Hyvät tulokset, nousujohteinen kehitys Toteuma vuosittain, nousujohteinen kehitys Toteuma vuosittain, nousujohteinen kehitys 9

10 ELINVOIMA JA KILPAILUKYKY 4. Kilpailukykyinen imago asuinkuntana sekä erityisesti matkailu- ja palvelualojen pkyritysten sijoittumisalueena. Vakituisen ja vapaa-ajan asutuksen sekä infrastruktuurin tulee tukea Saimaan matkailua, muuta yrittäjyyttä ja koko kunnan elinvoimaisuutta Haja-asutusalueen vetovoimaisuutta edistetään tukemalla kyläyhdistysten toimintaa ja yksityisteiden kunnossapitoa Kunnan tunnettuutta ja positiivista imagoa lisätään markkinointi- ja viestintäsuunnitelmassa sovituilla toimenpiteillä MITTARI STRATEGISET TAVOITTEET 5. Elinvoimainen paikallistalous lisää kuntalaisten hyvinvointia ja vähentää eriarvoisuutta. Päätöksenteossa otetaan huomioon uusien toimintaedellytysten luominen yritystoiminnalle Yritysten toimintaedellytyksiä vahvistetaan tarjoamalla edullisia toimitila- ja palveluratkaisuja Yrittäjyyskasvatus säilytetään osana Saimaanharjun koulukeskuksen opetusohjelmaa Kunnan elinkeinopolitiikan perusteista ja kunnan roolista paikallistalouden kehittäjänä sovitaan yksityiskohtaisemmin kunnan elinkeino-ohjelmassa MITTARISTO 6. Tasapainoinen kuntatalous mahdollistaa halutun palvelutason, investoinnit ja kehittämistoimet. Palvelutuotannon suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen kehittäminen mahdollistaa julkisen rahoituksen saamisen keskeisille investoinneille ja optimaalisen palvelutuotantoverkoston Ostopalvelut kilpailutetaan säännöllisesti Maksut ja taksat sidotaan seuraamaan yleistä kustannuskehitystä TAVOITETASO Kirkonkylän St1:n edessä on iso kylpylä ja tien toisella puolen Rosso. Etelärinteentiellä on elokuvateatteri. Taipaltiellä 5 tähden hotelli, jonka omistaa Tarja Halonen. Leväsen koulu on remontoitu keilahalliksi, jonka vieressä on ABC. Peltoin lentokenttää on uusittu ja suurennettu. Saikkolassa on Sokos ja Suomen suurin Prisma. Saimaaseen on kuskattu paljon delfiinejä. -tulevaisuuden kuntapäättäjä Asukasluvun kehitys (netto) +30 asukasta per vuosi Työttömyysaste, % työvoimasta Alle 7,5 % Vuosikate, prosenttia poistoista Lainanhoitokate Nettokustannusten kehitys, /asukas Vuosikate 100% poistoista Vähintään 2 (1=huono, 1-2 tyydyttävä, yli 2 hyvä) Nettokustannusten kehitys hillitympää suhteessa valtakunnalliseen trendiin 10

11 YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ 7. Aktiivinen maanhankinta ja kaavoitus mahdollistavat jatkuvan tonttitarjonnan taajama-alueilla. Laadittavien ja ajantasaistettavien kaavojen tulee luoda edellytykset tasokkaalle ja monipuoliselle asumiselle sekä taajamissa että haja-asutusalueilla Kunta hankkii omistukseensa yhdyskuntarakenteen kehittymisen kannalta keskeisiä maa-alueita Kunnan tonttitarjonta vastaa kysyntään ja on riittävän monipuolista Maankäytön ja asumisen painopisteitä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin MALsuunnitelmassa, sekä kunnan osayleiskaavoituksen kautta MITTARI Uusien asuinrakennusten rakennuslupien lukumäärä STRATEGISET TAVOITTEET 8. Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö mahdollistaa yhteisöllisen toiminnan kehittymisen eri alueille. Turvataan teknisen infrastruktuurin keskeiset palvelut seudullisessa rakenneyleiskaavassa määritetyn laatukäytävän alueella Luodaan edellytyksiä entistä laadukkaammalle vapaa-ajan tapahtumatarjonnalle, eri yhteisöille maksettavien toimintaavustusten kannustavuutta lisätään Nuorisotoimen palvelujen saatavuus ja nuorten liikuntamahdollisuudet turvataan Ilkivallan ja muun rikollisuuden torjuntaa sekä liikenneturvallisuutta edistetään yhteistyössä eri viranomaisten kanssa MITTARISTO 9. Kestävän kehityksen sekä ympäristövastuullisuuden edistäminen ja Saimaan luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Puhdas Saimaa, luonto ja saaristo ovat Taipalsaaren vetovoimaisuuden perusta Kunta ottaa huomioon kestävän kehityksen ja ympäristövastuullisuuden päätöksenteossaan ja yhdyskuntarakennetta suunnitellessaan Kunta osallistuu aktiivisesti Pien- Saimaan kehittämis- ja puhdistushankkeisiin sekä norpan suojeluhankkeisiin TAVOITETASO Vähintään 30 per vuosi Tänne tulee iso liikuntasali. Sitten tänne tulee pari taloa lisää ja siihen isoon halliin tulee pieni keilahalli. Ja Pappilankankaalle uusi kaukalo. -tulevaisuuden kuntapäättäjä Yhteiseen omaisuuteen kohdistuneen ilkivallan määrä Ympäristöhankkeisiin osallistuminen Eri yhteisöjen järjestämien tapahtumien määrän kehitys Vahinkoilmoitusten lukumäärä vähenee Vähintään 1 meneillään oleva hanke per vuosi Nousujohteinen toteuma 11

12 SISÄINEN TOIMINTA JA JOHTAMINEN STRATEGISET TAVOITTEET 10. Sisäinen ja ulkoinen viestintä on avointa ja tehokasta. Sisäistä ja ulkoista viestintää kehitetään viestintä- ja markkinointisuunnitelman mukaisesti uusia sähköisiä järjestelmiä hyödyntäen Onnistunut viestintä ja positiivinen julkisuuskuva edistävät kunnan kilpailukykyistä imagoa 11. Toimiva strateginen johtamisjärjestelmä ja konserniohjaus. Kehittämistoiminnan suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys. Strategisen johtamisjärjestelmän toimivuutta seurataan ja kehitetään Kuntaorganisaatio toteuttaa strategian asettamia tavoitteita ja etsii ennakkoluulottomasti uusia toimintamalleja Koko kuntakonsernin tulee järjestää toimintansa siten, että toiminta tukee Taipalsaaristrategiassa asetettuja tavoitteita. 12. Taipalsaari on kilpailukykyinen ja luotettava työnantaja, työhyvinvointia seurataan ja kehitetään. Henkilöstöllä on tärkeä rooli kunnan kehittämisessä ja muutosprosessien suunnittelussa Palkkauksen kannustavuutta lisätään eri muodoissaan Taipalsaari on aika pieni paikkakunta, mutta täällä asuu paljon ihmisiä, koska Kirkonkylälle tulee muuttamaan todella paljon ihmisiä tämän parin vuoden aikana. -tulevaisuuden kuntapäättäjä MITTARISTO MITTARI TAVOITETASO Sähköinen henkilöstökysely joka toinen vuosi Kunnan kotisivujen kautta toteutetut kyselyt Strategian jalkautuksen onnistuminen Hyvät tulokset, positiivinen kehitys Hyvät tulokset, positiivinen kehitys Tarkastuslautakunta arvioi strategian toteutuvan kunnan toiminnassa 12

13 STRATEGIAN TOIMEENPANO JA ARVIOINTI Strategian toimeenpano edellyttää Riittävää resursointia Yhteistä tahtotilaa ja näkemystä Kaikki pellot pois! Sen sijaan Krossirata, huvipuisto, hotelli, ABC-kauppa, iso Airshop paikka ja Hoplop. Tanssitaan Break-dancea ja street-dancea. -tulevaisuuden kuntapäättäjä Strategian toimeenpanon tärkein työväline on valtuuston vuosittain hyväksymä talousarvio, jonka tavoitekortit tulee laatia siten että toiminnallisilla tavoitteilla edistetään strategian toteutumista Tämän lisäksi valtuusto on strategian laadinnan yhteydessä hyväksynyt kunnan strategisen hankesalkun (liitteenä), jossa on ryhmiteltynä keskeiset strategian toimeenpanoon liittyvät hankkeet: Strategian kärkihankkeet, jotka ovat kunnan tulevaisuuden kannalta ehdottoman tärkeitä toteuttaa Kärkihankkeita tukevat hankkeet, jotka nimensä mukaisesti edistävät/mahdollistavat kärkihankkeiden toteutumista Jokerihankkeet, joita lähdetään toteuttamaan mikäli olosuhteet ovat suotuisat Tarkastuslautakunta arvioi strategian toteutumista vuosittain arviointikertomuksen yhteydessä 13

14 TALOUSARVION TAVOITEKORTTIMALLI TALOUSARVION TOIMINNALLISET TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE: tulosalue Toiminnallinen tavoite Edistää seuraavia kunnan strategisia tavoitteita: Arvioidut vaikutukset / mittari Resurssit tavoitteen toteuttamiseksi Vastuuhenkilö Aikataulu 14

15 TULOSKORTTIMALLI TAVOITTEIDEN RAPORTOINTIA VARTEN TOIMINNALLINEN TAVOITE EDISTÄÄ SEURAAVIA KUNNAN STRATEGISIA TAVOITTEITA VASTUUHENKILÖ ARVIOIDUT VAIKUTUKSET / MITTARI Tavoitekortissa arvioitu vaikutus TOTEUMA Viranhaltijan kuvaus tehdyistä toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista. Raportointi: Tavoite saavutettu/ Tavoitetta ei ole saavutettu/ Edetään tavoitteen mukaisesti. 15

16 STRATEGINEN HANKESALKKU STRATEGIAN KÄRKIHANKKEET Hankkeen nimi Arvioidut vaikutukset Kustannusarvio Vastuuhenkilö Aikataulu Pappilanniemen uusi asuinalue Noin 170 uutta asuntoa ja 450 uutta asukasta, verotulot ja valtionosuudet yht. noin 2,2 M /vuosi vuodesta 2018 alkaen. tulot: menot: netto: Kunnanjohtaja Kirkonkylän taajamaympäristön ja liiketoiminta-alueiden kehittäminen, sekä liikennejärjestelyt Parantaa kirkonkylän taajaman houkuttelevuutta asumis- ja matkailuympäristönä. tulot: menot: netto: Määritetään myöhemmin Saimaanharjun taajamaympäristön kehittäminen: Kuhatien perusparantaminen Hankkeella on merkittävä vaikutus liikenneturvallisuuteen koulukeskuksen ja päiväkodin läheisyydessä. tulot:? menot: netto: Rakennustarkastaja Matkailuelinkeinon kehittämishanke Luodaan uusia edellytyksiä kunnan matkailuelinkeinolle. tulot menot netto: Uudet esiopetustilat Saimaanharjulle Uudet esiopetustilat mahdollistavat kunnan lakisääteisen palvelun järjestämisen tarkoitukseen sopivissa tiloissa, sekä päivähoidon ostopalvelujen vähentämisen. tulot: 0 menot: netto: Määritetään myöhemmin varhaiskasvatuspäällikkö rakennustarkastaja KÄRKIHANKKEITA TUKEVAT HANKKEET Hankkeen nimi Arvioidut vaikutukset Kustannusarvio Vastuuhenkilö Aikataulu MAL-suunnitelma Viestintä- ja markkinointisuunnitelma kehittämistoimenpiteineen Sähköisten palvelujen kehittäminen Mahdollistaa suunnitelmallisen yhdyskuntarakenteen kehityksen tulevina vuosina. Parantaa kunnan viestintää ja markkinointia ja lisää kunnan houkuttelevuutta. Parantaa palveluiden saavutettavuutta ja edistää kuntalaisten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. JOKERIHANKKEET menot: menot: kunnanjohtaja LSYP hallinnon suunnittelija hallintojohtaja hallinnon suunnittelija Mikrotukihenkilö menot: Hallintojohtaja Hankkeen nimi Arvioidut vaikutukset Kustannusarvio Vastuuhenkilö Aikataulu Uusi päiväkoti ja keskuskeittiö: vaihe 1: 80 paikkaa + keittiö vaihe 2: 80 paikkaa Vastaa kasvavaan päivähoitopaikkojen kysyntään Pappilanniemen alueen valmistuessa ja mahdollistaa päivähoidon palvelujen keskittämisen suuryksikköön. Kapasiteetti yhteensä 160 paikkaa. vaihe 1 tulot: täsmentyy suunnitelmien edetessä menot: täsmentyy suunnitelmien edetessä netto: täsmentyy suunnitelmien edetessä varhaiskasvatuspäällikkö rakennustarkastaja vaihe 1: 2015 vaihe 2: 2017 vaihe 2 tulot: täsmentyy suunnitelmien edetessä 16 menot: täsmentyy

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020

IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 1 IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Toimintaympäristö muuttuu 3. Strategian laatiminen, toteuttaminen ja seuranta 4. Iin arvot ja toimintaperiaatteet 5. Iin visio 6. Tavoitteet

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 16.6..2008

Kaupunginhallitus 16.6..2008 YLÖJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2009-2015 Kaupunginhallitus 16.6..2008 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. STRATEGIAPROSESSI 1.1. Mitä on strategia ja strateginen suunnittelu? 1 2. STRATEGIAPERUSTA 2 3. YLÖJÄRVEN VISIO

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Valtuusto Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Asukkaita 38 565 Toimintamenot 246 milj. euroa Velkaa 1 541 euroa/asukas SISÄLTÖ TUUSULAN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia 2013-2017... 1 Kuntastrategian

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 Sisällys TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 3 Talousarvion ja -suunnitelman perusteet...

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 Kaupunginhallitus 18.6.2013 Valtuusto 19.6.2013 2 Aktiivinen Akaa hyvien yhteyksien ja viihtyisän asumisen kaupunki Kasvava Akaan kaupunki sijaitsee pääväylien varrella Etelä-Pirkanmaalla.

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS YLEISIIN HEINÄVEDEN KUNNAN NÄKYMIIN JA YLEISET PERUSTELUT TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN POHJAKSI 1.

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2015-2017

Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kontiolahden kunnan johtamisjärjestelmä... 4

Lisätiedot

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012 PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI Loppuraportti 4.12.2012 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Johdanto... 2 Prosessi... 3 Kehityskuva... 4 Kehityskuvan tavoitteet... 5 Kehityskuvatyön lähtökohdat... 6 Kartta-

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA 2013 2018 Kunnanvaltuusto 10.12.2012 136 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Strategian rakenne... 4 3 Tausta-analyysit... 5 3.1 SWOT -analyysi... 5 3.2 Skenaariot... 6 4 Missio... 7

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016

ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016 ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016 Kaupunginvaltuusto 26.10.2009 Monipuolista palvelutarjontaa viihtyisässä ja luonnonläheisessä kulttuurikaupungissa. Strategian uudistamisprosessi Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen Muistio Raision kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 19.4.2013 Suunnittelup päällikkö Marja Riitta Pulkkinen 1 1. Tilaisuuden avaus Hallituksen puheenjohtaja Ari Leinonen toivotti osallistujat lämpimästi

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 2 (119)

Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 2 (119) 20.5.2013 Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 2 (119) Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 3 (119) TIIVISTELMÄ Kontiolahden kunnan johtoryhmä on nähnyt tarpeelliseksi selvittää

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot

Isonkyrön kunta Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Isonkyrön kunta Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 4 Yleinen taloudellinen tilanne Suomessa... 4 Kuntatalous... 4 Kuntien verotulot 2014 2015... 5 Valtionosuudet... 7 Isonkyrön kunnan kehitys...

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020. Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020. Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020 Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen Nurmijärven kunta kehittyy elinvoimaisena hoitaen talouttaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät, kunnan viranhaltijajohto

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kh 18.11.2013 353 Kh 25.11.2013 363 Kv 03.12.2013 134 Pöytäkirjan liite nro TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite 1 Kunnanvaltuusto 7.12.2009 145 MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio 2010 1. KUNTASTRATEGIA...3 2. TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot