1. Toimintaympäristö vuonna 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Toimintaympäristö vuonna 2013"

Transkriptio

1 Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Toimintaympäristö vuonna 2013 STLY:n hallitus on valinnut strategiansa painopisteiksi seuraavat aihealueet: 1. työkyvyn ja terveyden tukeminen ja edistäminen 2. työterveyshuollon yhteistyö ja vaikuttaminen työterveysyhteistyö moniammatillinen yhteistyö työterveyshuoltoyksikön sisällä yhteistyö muun terveydenhuollon kanssa yhteistyö eläkevakuutusyhtiöiden kanssa 3. työterveyshuollon laatu ja vaikuttavuus 4. laadukkaat jäsenpalvelut Työterveyshuollon painopiste on siirtynyt työkyvyn ja terveyden edistämiseen ja työkyvyttömyyden ehkäisyyn. Tätä kehitystä ovat suunnanneet ja tukeneet useat STM:n asettamat työryhmät ja niiden esittämien ehdotusten pohjalta tehdyt lakimuutokset. Viimeisin lakimuutos on Hyvä työterveyshuoltokäytäntö-asetuksen päivitys, joka valmistunee vuodenvaihteessa 2013 tai pian sen jälkeen. Samalla tullaan uudistamaan myös Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -opas, joka ohjaa käytännössä työterveyshuollon sisältöä ja sen käyttämiä menetelmiä. Uudistettu asetus tuo tullessaan vaatimuksen työterveysyksiköiden laatujärjestelmästä. Laadukas ja vaikuttava työterveyshuolto toteutuu silloin, kun yhteistyö työpaikkojen kanssa on sujuvaa ja suunnitelmallista sekä kun toimintaa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti yhdessä. Vastuu työpaikan turvallisuudesta, terveellisyydestä ja työkykyyn vaikuttavien tekijöiden hallinnasta on kuitenkin työnantajalla. Tärkeää on työterveysyhteistyön korostaminen siten, että työpaikka ja työterveyshuolto yhdessä asettavat työterveystoiminnalle työpaikan tarpeista nousevat tavoitteet ja arvioivat niiden toteutumista. Kela haluaa kehittää työterveyshuollon laadukasta toimintaa, vaikuttavuusindikaattoreita ja korvausjärjestelmää. Vuonna 2013 valmistuu Kelan tilaama Työterveystoiminnan seurannan indikaattorit - työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen prosessien indikaattorit- raportti, joka tulee antamaan suuntaa työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyön laadukkaille prosesseille. Niin ikään vuonna 2013 työpaikkaselvitys tulee Kela-korvausten saamisen edellytykseksi. Näiden uusien haasteiden ohella on edelleen myös pidettävä huolta siitä, että työterveyshuollon perusprosessit ovat kunnossa. Työterveyshuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön ja roolitusten kehittämistä jatketaan vuonna Viimeistään kunnallisvaalien jälkeen sairaanhoitopiirit laativat järjestämissuunnitelman, jolla kehitetään alueen eri toimijoiden mahdollisimman saumatonta yhteistyötä sekä kokonaisuutena toimivia asiakkaan hoitoprosesseja. Terveydenhuollon eri tasojen ja kuntoutuksen yhteistyön tärkeyttä korostaa myös vuonna 2012 voimaan tullut laki-

2 muutos, joka edellyttää työterveyslääkärin lausuntoa jäljellä olevasta työkyvystä ja työhön paluun mahdollisuuksista. Vuonna 2013 aletaan saada tuntumaa tämän toimintatavan vaikutuksista käytännössä. Vireillä oleva kuntauudistus, koko sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen muutos sekä terveydenhuollon rahoitusuudistus tulevat vaikuttamaan myös työterveyshuollon järjestämiseen ja sen toimintaan. Yleisessä keskustelussa on esitetty toistuvasti kritiikkiä ja erilasia odotuksia työterveyshuoltoa kohtaan. Yhdistyksen tärkeä tavoite onkin pitää työterveyshuollon rooli työn ja terveyden sekä työkykyasioiden asiantuntijana kirkkaana riippumatta työterveyshuollon järjestämistavasta STLY rakentaa suomalaista työterveyshuoltoa Yhdistys kannustaa jäsenistöään olemaan aktiivisia työpaikoille ja asiakasyrityksiin suuntautuvassa toiminnassaan ja tehostamaan työkyvyn ylläpitoon tähtääviä toimintoja. Jotta näillä olisi todellista vaikuttavuutta, ne tulee suunnitella ja toteuttaa läheisessä yhteistyössä työpaikkojen kanssa. Työterveyshuollon toiminnan mittareita tulee kehittää ja pyrkiä entistä enemmän arvioimaan oman toiminnan ja työpaikkayhteistyön tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Sähköisiä potilasjärjestelmiä tulee kehittää niin, että ne mahdollistavat ko. seurannan. Työterveyshuollon koulutuksen tulee vastata mahdollisimman hyvin käytännön työelämän haasteisiin ja tarpeisiin. Erikoislääkärikoulutuksen ja täydennyskoulutuksen riittävyys on varmistettava ja niiden sisältöön vaikuttaminen on tärkeää. Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutukseen kuuluvaa uutta johtamiskoulutusta tulee myös edelleen kehittää. Yhdistyksen hallituksen nimeämä edustaja osallistuu työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallisen koordinaatioryhmän toimintaan, mitä kautta yhdistys on mukana vaikuttamassa työterveyshuollon koulutuksen kehittämiseen. Kotimainen yhteistyö Yhdistyksen hallituksen nimeämät edustajat jatkavat sosiaali- ja terveysministeriön työterveyshuollon neuvottelukunnassa sekä neuvottelukunnan kehittämis- ja seuranta-, koulutus- ja ammattitautijaoksissa tuoden sinne työterveyshuollon kentän näkemyksen ja tarpeet. Yhdistys jatkaa tiivistä yhteistyötä Kelan kanssa ja sillä on edustaja Kelan työterveyshuoltoneuvottelukunnassa. Työterveyslaitoksen Työhön osallistuminen ja kestävä työura, Vaikuttava työterveyshuolto ja Työpaikan työhyvinvoinnin arjen ratkaisut -teemojen seurantaryhmässä on STLY:n edustaja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijaryhmään rakenteisten potilaskertomusten kehittämiseksi on nimetty yhdistyksen edustaja. Yhteistyötä Työterveyslaitoksen, työmarkkinajärjestöjen, Lääkäriseura Duodecimin ja Työterveyshoitajaliiton kanssa jatketaan tiiviisti. Suomen Lääkäriliiton Työterveyslääkärit - alaosaston johtokunnassa on yhdistyksen hallituksen nimeämä jäsen ja yhteistyötä liiton valtuuskunnan ja valiokuntien työterveyslääkärijäsenten kanssa jatketaan. Tammikuussa yhdistyksen hallitus järjestää perinteisen Tammiseminaarin ja helmi-maaliskuussa Yhteistyöseminaarin tärkeille sidosryhmilleen. Yhdistys tekee yhteistyötä myös muiden erikoisalojen ja perusterveydenhuollon kanssa yhteistyön kehittämiseksi ja yhteisten koulutusten ja Käypä hoito -suositusten muodossa. Helsingin

3 Lääkäripäivillä yhdistys on mukana seminaarissa Yhdessä työkyvyn tukena - laki muuttui, muuttuvatko käytännöt? Kansainvälinen yhteistyö Yhdistys on mukana rakentamassa kansainvälistä yhteistyötä osallistumalla Suomessa pidettäviin kansainvälisiin työterveyshuoltoa koskeviin kokouksiin. Lisäksi yhdistyksen jäsenet osallistuvat aktiivisesti omissa toimintaympäristöissään kansainvälisten vieraiden vastaanottamiseen. Euroopan tasolla osallistutaan UEMS:n (Euroopan erikoislääkäriliittojen) työterveysjaoksen kokouksiin ja toimintaan. Suomella on jaoksessa 2 edustajaa. Euroopan tasolla seurataan myös yleislääkärijärjestön toimintaa STLY tukee työterveyslääkärin professiota Työterveyslääkärinimikkeen käyttö Työterveyslääkäri-nimikkeen käyttö kentällä on ollut perusteiltaan kirjavaa. Eri yhteistyötahojen kanssa käytyjen keskustelujen ja muun valmistelun jälkeen STLY:n hallitus teki vuonna 2011 suosituksen nimikkeen käytöstä ja siihen liittyvän aloitteen STM:n työterveyshuollon neuvottelukunnan koulutusjaokselle. Suositusta ja aloitetta täsmennettiin vuonna 2012 Lääkäriliiton kannanoton mukaisesti. Suosituksen käsittely STM:ssä on vielä kesken. Suosituksen toivotaan herättävän avointa keskustelua jäsenistön keskuudessa ja vakiintuvan käyttöön. Etiikka Työterveyshuoltoon kohdistuu tällä hetkellä keskenään ristiriitaisia odotuksia, jotka hämmentävät työterveyshuollon ammattilasia ja asiakkaita. Hallitus seuraa ajankohtaiskeskustelua eri foorumeilla, nostaa eettistä näkökulmaa esiin ja kirjoittaa kolumneja aiheesta Työterveyslääkäri- lehteen. Vuonna 2013 yhdistys järjestää myös koulutusta eettisestä teemoista. Työterveyslääkärin eettiset toimintaperiaatteet ovat luettavissa yhdistyksen kotisivulta. Jäsenkyselyt Yhdistys toteutti sähköisen jäsenkyselyn syksyllä Tämän tulokset raportoidaan alkuvuodesta 2013 ja tuloksia tullaan hyödyntämään yhdistyksen toiminnan suunnittelussa jatkossa. Työterveyshuoltoon liittyvä tutkimus Aktiivinen tutkimustyö on erikoisalan kehittämisen perusta. STLY kannustaa jäsenistöään osallistumaan alan tutkimustoimintaan ja tutkijaverkostotoimintaan. Yhdistys tarjoaa tukeaan tutkimusten tekijöille myöntämällä apurahoja ja mahdollistamalla kyselyjen tekemisen sähköisenä yhdistyksen jäsenille. Tutkimustuloksia on mahdollista esitellä yhdistyksen järjestämissä koulutustilaisuuksissa ja Työterveyslääkäri -lehdessä. 4. STLY palvelee jäsenistöä Yhdistyksen tavoitteena on edistää jäsentensä ammatillista kehitystä ja eettisiä toimintaperiaatteita sekä tukea jäsenistön hyvinvointia ja työkykyä. Tavoitteeseen päästään tarjoamalla jäsenistölle koulutusta, mahdollisuuksia verkostoitua ja konsultoida toisiaan ja kehittää yhdessä yhtä maailman parhaista työterveyshuolloista. Lisäksi pyritään tarjoamaan tilaisuuksia rentou-

4 4 tumiseen, viihtymiseen ja uusien ideoiden syntyyn. Yhdistyksen toiminta Jäsenistö Työterveyslääkäriyhdistyksen jäsenmäärä syyskuussa 2012 on Uusjäsenhankinnassa ja yhteydenpidossa tärkeimpiä kanavia ovat paikallisyhdistystoiminta, koulutukset, yhdistyksen kotisivut ja jäsenlehti. Sääntömääräiset kokoukset Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään Tampereella Tampereen Seudun Työterveyslääkärit ry:n järjestämän kevätseminaarin yhteydessä. Sääntömääräinen syyskokous järjestetään marraskuussa 2013 Helsingissä syysseminaarin yhteydessä. Hallitus Hallituksen toiminta perustuu yhdistyksen strategiaan. Hallitustyöskentelyssä jatketaan suunnitelmallisuuden, avoimuuden ja vuorovaikutuksen kehittämistä sekä hallituksen sisällä, että jäsenistön ja hallituksen välillä. Hallitus nimeää toimintakaudelle 2013 vastuuhenkilöt ainakin seuraaville toimintoalueille: Talous, koulutus, viestintä, apurahat, kansainvälinen toiminta, paikallisyhdistysyhteistyö, Vierumäki, Lääkäriliiton Työterveyslääkärit -alaosasto, Lääkäripäivät sekä Työ-, terveys- ja turvallisuuspäivät. Lisäksi hallitus osallistuu Käypä hoito-lausuntojen laatimiseen, seuraa erikoislääkärikoulutusta sekä nimeää tarvittaessa edustajia työterveyshuollon kehittämishankkeisiin ja tieteelliseen tutkimustyöhön. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, noin 8 kertaa vuoden aikana. Perinteisiä hallituksen kokouksia täydennetään tarvittaessa sähköisillä kokouksilla. Työvaliokunta valmistelee hallituksen kokoukset ja muita valiokuntakokouksia järjestetään aina tarpeen mukaan. Yhdistyksen toimiston hoidosta vastaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry, jossa yhdistykselle on nimetty oma vastuuhenkilö. Talous Yhdistyksen talous on ollut edelleen vakaalla pohjalla ja vuoden 2011 tilinpäätös oli voitollinen kuten edellisenäkin vuonna. Duodecimilta ostettava toimistopalvelu on pystytty kattamaan jäsenmaksuilla. Jäsenmaksujen jälkeen yhdistyksen suurin tulonlähde on ollut pitkään Työterveyslääkäri-lehti, jonka ilmoitustulot ovat kuitenkin viime vuosina vähentyneet yleisen lääkkeiden markkinoinnin muutosten myötä. Vierumäen toiminnassa pyritään siihen, että tulot kattavat menot, mihin ei vuosina 2011 ja 2012 ole aivan päästy, koska lomaosakkeen käyttö on ollut vajaata. Lomakemyynnistä saadaan tuloja edelleen ja yhdistyksen Internet-sivujen avoimet työpaikat -ilmoitusmyynti on lisääntymässä. Yhdistyksen omistaman sijoitussalkun arvo on vuoden 2012 aikana lievästi noussut, vaikka salkun tuotto on pienentynyt aikaisemmista vuosista. Yhdistyksellä ei ole ollut tarvetta realisoida omaisuutta. Kahden vuoden voitollisesta tilinpäätöksestä huolimatta yhdistyksessä ei ole suunnitelmia investoida uuteen omaisuuteen. Käteistä rahaa halutaan pitää varalla, jotta mm. Työterveyslääkäri- lehden julkaiseminen ei vaarannu, mikäli ilmoitustulot pienenisivät entisestään. Syksyllä 2012 tehdyn jäsenkyselyn pohjalta pohditaan jatkossa miten yhdistyksen jäsenpalveluja kehitetään.

5 Paikallisyhdistysyhteistyö STLY:n hallituksen keskuudesta valittava paikallisyhdistysvastaava pyrkii pitämään yllä vuorovaikutusta paikallisyhdistysten hallituksiin päin ja tukemaan paikallisyhdistysten yhteistyötä. Yhdistyksen hallitus koostuu paikallisyhdistysten valitsemista edustajista, jotka myös välittävät tietoa molempiin suuntiin. Paikallisyhdistysten toivotaan olevan aktiivisia ja tuovan kentän toiveita STLY:lle esim. koulutuskiertueiden järjestämisessä. STLY:n viisasten kerho Vuonna 2011 STLY:n kunniajäsenet päättivät jatkossa kokoontua säännöllisesti pohtimaan ajankohtaisia ilmiöitä työterveyshuollossa. He pitivät ensimmäisen kokouksensa kevätkokouksen 2012 yhteydessä. Jatkossa he kokoontuvat vapaamuotoisesti tarpeen mukaan kevät- ja syyskokousten yhteydessä ja voivat näin tuoda kokemuksen ääntä ja näkökulmaa hallituksen ja sitä kautta koko yhdistyksen toimintaan. Vuonna 2013 viisasten kerhon toimintaa on tarkoitus laajentaa siten, että mukaan kutsutaan yhdistyksen entiset puheenjohtajat. Tiedotustoiminta Jäsenkirjeet, yhdistyksen kotisivut ja Työterveyslääkäri-lehti muodostavat yhdistyksen tiedotuksen ja vuorovaikutuksen rungon. Tärkeänä tiedotuskanavana toimivat myös yhdistyksen järjestämät koulutukset. Jäsenkirjeet lähetetään pääsääntöisesti sähköisinä, mutta vuosikokouskutsut lähetetään edelleen paperisina, samoin jäsenkirjeet niille jäsenille, jotka eivät ole ilmoittaneet toimistoon sähköpostiosoitettaan. Kotisivut (www.terveysportti.fi/stly) toimivat lehden ohella yhdistyksen edustuskanavana muillekin kuin jäsenille. Ajankohtaiset asiat ja yhdistyksen omat sekä tärkeiksi katsotut ulkopuoliset koulutukset esitellään kotisivujen koulutuskalenterissa ilmoittautumisohjeineen. Lisäksi kotisivuilla on maksullinen palsta avoimille työpaikoille Työterveyslääkäri-lehti Työterveyslääkäri-lehti on yhdistyksen jäsenlehti. Se pyrkii tuomaan esiin ajankohtaisia asioita ja käsittelemään työterveyslääkärien arjessaan kohtaamia kysymyksiä. Lisäksi lehti tuo esiin ilmiöitä oman alan rajapinnoilta ja pitää osaltaan yhteyttä työterveyshuollon kumppaneihin ja erilaisiin sidosryhmiin. Lehti pohtii työterveyslääkärin ammatti-identiteettiä ja osallistuu eettisten asioiden esilläpitoon. Vuoden 2013 painopisteenä on työterveyshuollon rooli niin osana terveydenhuoltojärjestelmää kuin työelämän tukenakin sekä se miten viestitään erilaisissa yhteyksissä. Jäsenkuntaa kannustetaan kirjoittamaan lehteen omista arjen kokemuksistaan ja näkemyksistään. Myös lukijoilta tuleva palaute on tervetullutta lehden kehittämiseksi. Lehden panos yhdistyksen taloudelliseen vakavaraisuuteen on merkittävä. Vuoden 2013 lehtien teemat ovat: 1) Työterveyslääkäri ja viestintä, 2) Työterveyshuolto osana terveydenhuoltoa, 3) Ihon ja hermoston sairaudet työssä ja 4) Työterveyshuolto työelämän tukena. 5

6 6 Jäsenistön ammatillisen osaamisen ja eettisten toimintaperiaatteiden kehittäminen Työterveyslääkärin työkalujen kehittäminen Yhdistys on mukana Hyvä työterveyshuoltokäytäntö-oppaan päivittämistyössä. Osallistumme myös Käypä hoito -suositusten päivityksiin. Työterveyshuollon rooli työkyvyn koordinaattorina vaatii työterveyslääkäreiltä nykyistä parempia tietoja mm. sosiaalivakuutuksesta ja kuntoutuksesta. Yhdistys järjestää vuoden 2013 aikana koulutusta näistä teemoista. Koulutustoiminta Yhdistyksen hallituksen nimeämä edustaja osallistuu työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallisen koordinaatioryhmän toimintaan. Työ-, Terveys-, ja Turvallisuuspäivien suunnitteluryhmässä sekä Helsingin Lääkäripäivien ohjelmatyöryhmässä on myös mukana yhdistyksen edustaja tuomassa työterveyslääkäreiden näkemystä ohjelmatarjontaan. Yhdistyksen oman täydennyskoulutuksen tavoitteena on kehittää työterveyslääkärin ammattitaitoa työterveyshuollon eri osa-alueilla. Samalla yhdistys tarjoaa jäsenistölleen mahdollisuuksia keskustella ajankohtaisista asioista kollegojen kanssa ja verkostoitua. Koulutuksissa korostuvat käytännönläheisyys, vuorovaikutus sekä työterveyslääkärin toiminnan eettisyyden ja työterveyshuollon ydinasioiden pohdinta. Koulutuksissa pyritään entistä paremmin ottamaan huomioon myös tiedon hankinta, jossa sähköisten tietojärjestelmien tarjoama apu on tulevaisuuden haasteita. Yhdistyksen koulutustoiminta jakautuu jäsenetukoulutukseen, maksulliseen koulutustoimintaan sekä yhteistyökoulutukseen muiden tahojen kanssa. Maksullisten koulutusten osallistumismaksut pyritään pitämään kohtuullisina toimimalla yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa. Vuoden 2013 koulutuksia ovat uusille työterveyshuollon lääkäreille suunnattu Lääkärille työterveyshuollon ajokortti -koulutus (elokuu 2013), perustaitoja soveltava, hieman pidempään työterveyshuollossa toimineille suunnattu Liukkaan kelin kurssi (huhtikuu 2013 ), erikoistuvien työterveyslääkäreiden seminaari keväällä tai syksyllä ja koko jäsenistölle suunnattu laivaseminaari syksyllä. Marraskuussa syysseminaari kokoaa jäsenistön syyskokouksen äärelle. Kevätkokouksen yhteydessä järjestettävän kevätseminaarin järjestelyistä vastaa vuonna 2013 Tampereen Seudun Työterveyslääkärit ry. Apurahat Yhdistys tukee työterveyshuoltoon liittyvää tutkimusta ja työterveyslääkäreiden tutkijakoulutoimintaa jakamalla jäsenistölleen apurahoja. Lisäksi tuetaan jäsenistön osallistumista ICOHkongressiin, joka seuraavan kerran järjestetään vuonna 2015 Etelä-Koreassa. Kongressin kansainväliseen osuuteen postereilla tai puhujina osallistuvien apurahoihin on mahdollista saada tukea Suomen Teollisuuslääketieteen Edistämissäätiöltä. Apurahoja jaetaan yhdistyksen sijoitustoiminnan ja muiden tuottojen sallimissa rajoissa. Apurahojen hakuajat on uudistettu ja samoin hakemuslomake näistä löytyy tietoa yhdistyksen nettisivuilta.

7 7 Jäsenistön hyvinvoinnin tukeminen Vierumäki Yhdistyksellä on Vierumäellä lomamökki, jota vuokrataan yhdistyksen jäsenille jaksoperiaatteella maanantaista perjantaihin tai perjantaista sunnuntaihin. Tavoitteena on tukea yhdistyksen jäsenten vapaa-ajan liikuntamahdollisuuksia ja rentoutumista. Vuokrahinnat ovat kohtuulliset ja niiden tavoitteena on kattaa mökin ylläpidosta aiheutuvat kulut. Lomamökin käytön periaatteet ja hakuajat löytyvät yhdistyksen kotisivuilta. Kuntoutus Työterveyslääkäreiden kuntoutukset järjestetään yhteistyössä Suomen Lääkäriliiton Työterveyslääkärit -alaosaston kanssa. Alaosaston johtokunnassa on sitä varten nimetty kuntoutusvastaava. Työterveyslääkäreiden vuonna 2012 alkanut ASLAK -kurssi Kiipulassa jatkuu vuonna Kela on lisäksi myöntänyt vuonna 2013 alkavaksi työterveyslääkärien lyhytkestoisen Aslak - kurssin Vervessä. Yhdistyksen historiikki Vuonna 2016 vietettävän 70-v juhlan kunniaksi kirjoitettavan yhdistyksen uuden historiikin valmistelua jatketaan vuonna Helsingissä Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry:n hallitus

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011. 1. Toimintaympäristö vuonna 2011

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011. 1. Toimintaympäristö vuonna 2011 Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 1. Toimintaympäristö vuonna 2011 Työterveyshuolto nousi keskeiseen rooliin Ahtelan työelämätyöryhmän

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 4/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi 4 s. 4 Toimintalinjat 2010-2012 TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu:

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013 Versio 1.1 15.11.2013 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

PERUSTUKSIA VALAMASSA

PERUSTUKSIA VALAMASSA Pauliina Juntunen, Jouni Puumalainen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Kuntoutussäätiö PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Pauliina

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Strategia ja toimintalinjat vuosiksi 2014 2018

Strategia ja toimintalinjat vuosiksi 2014 2018 1 Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry Finlands prostatacancerförening rf (PROPO) Strategia ja toimintalinjat vuosiksi 2014 2018 Helsingissä, joulukuun 4 päivänä 2013 Matti Niemi Puheenjohtaja Irma Lehtimaja

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty LSV:n vuosikokouksessa 13.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma 2014 Työterveyslaitos Helsinki 7.11.2013 2 (45) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Hyvinvointia työstä... 3 1.1 Uudistuva Työterveyslaitos 2020... 4 1.2 SOTERKO

Lisätiedot

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Talous... 4 3 Koulutuspolitiikka... 4 4 Yrityssuhteet... 4 5 Juhlat... 5 5.1 Vuosijuhlat... 5 5.2 Kyltereiden syyscocktailit...

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 2/2011 TYÖFYSIOTERAPEUTTI Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu: 1976 Jäsenmäärä: 700 Jäsenmaksu:

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 2 2 TALOUS 3 3 KOULUTUSPOLITIIKKA 3 4 YRITYSSUHTEET 4 5 JUHLAT 5 5.1 Vuosijuhlat 5 5.2 Kyltereiden syyscocktailit 5 6 TAPAHTUMAT JA LIIKUNTA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

Pirkko Mäkelä-Pusa (toim.)

Pirkko Mäkelä-Pusa (toim.) Pirkko Mäkelä-Pusa (toim.) TYÖURIEN JATKAMISEN TUKI Kuntoutussäätiö TYÖURIEN JATKAMISEN TUKI Pirkko Mäkelä-Pusa (toim.) KUNTOUTUSSÄÄTIÖN TYÖSELOSTEITA WORKING PAPERS 47/2014 1 Julkaisija: Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011 2013 Hidastamalla hyvinvointiin

Toimintasuunnitelma 2011 2013 Hidastamalla hyvinvointiin Toimintasuunnitelma 2011 2013 Hidastamalla hyvinvointiin Sisällysluettelo Hidastamalla hyvinvointiin -teemakausi 2011 2013 1. Toimintaympäristö 2 Järjestötoiminnan haasteet Kestävä kehitys, eettinen kuluttaminen,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 2 I. ETELÄ-POHJANMAAN MUISTIYHDISTYS RY... 3 1. Yleistä... 3 2. Toiminta-ajatus, päämäärät, arvot ja eettiset periaatteet... 6 3. Yhdistyksen hallituksen

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN. Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni

YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN. Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni Turun aluetyöterveyslaitos Turku 2002 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot