VANTAA. Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAA. Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia"

Transkriptio

1 VANTAA Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia

2 Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstön kehittäminen muuttuvat kuten toimintaympäristössämme moni muukin asia. Henkilöstökeskus on aktiivisesti mukana muutoksessa: tukemassa työyhteisöjä ja johtamista sekä edistämässä uusien menetelmien käyttöä. Tämä haastaa myös henkilöstökeskusta muuttumaan. Olemme kriittisesti tarkastelleet omaa työtämme ja rakenteitamme, hankkineet asiakaspalautetta ja arvioineet työtämme verkostokumppaneittemme kanssa. Tuloksena on uusi toimintamallimme. Esittelemme sitä ja palvelukonseptiamme tässä esitteessä, joka toimii myös apuna palveluittemme tilaajille. Perinteinen kehittämispalvelujen oppaamme julkaistaan intrassa ja henkilöstölehti Vautsissa.

3 Tulemme tilauksesta tarpeeseen Henkilöstöjohtaminen pohjautuu kaupungin tasapainotettuun strategiaan ja henkilöstöstrategiaan. Vuotuinen tuloskortti ohjaa henkilöstötyötä käytännön tasolla. Henkilöstökeskuksen tehtävät jakaantuvat kahteen rooliin: ohjaus- ja palvelutehtävään. Konsernitasolla henkilöstökeskus toimii johdon tukena ohjaten koko kaupungin henkilöstön kehittämis- ja palvelussuhdepolitiikkaa, huolehtien keskitetyistä neuvottelu- ja sopimustehtävistä sekä työnantajamarkkinoinnista. Ohjausroolissaan henkilöstökeskus tukee toimialojen henkilöstöjohtamista toimien konsulttina, palvelee valmentajana henkilöstön ja työyhteisöjen kehittämisessä sekä työmarkkina-asioissa. Henkilöstökeskus palvelee toimialoja rekrytoinnin suunnittelussa ja kehittämisessä sekä palkanlaskennassa. Henkilöstökeskukseen on keskitetty keskushallinnon ja liikelaitosten, sosiaali- ja terveystoimen sekä vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimialan operatiivisia henkilöstöasioita. Henkilöstökeskuksen kehittämispalvelut toimialoille tuotetaan vuotuisten tilausten mukaisesti. Tulemme tilauksesta ja vain tarpeeseen! Henkilöstökeskuksen palvelujen tilaajana ovat tulosalueet. Toimialoilla palvelutilauksia koordinoi henkilöstöyksikkö. Vuotuiset kehittämisalueet ja valmennuskokonaisuudet suunnitellaan yhteistyössä tulosalueiden kanssa. Henkilöstötyö muutoksessa - palvelutasot Nyt Strateginen Ennakoiva Tulevaisuudessa Konsultoiva Reaktiivinen Hallinnoiva Ylläpitävä Hallinnoiva Henkilöstötiedot Palkanlaskenta TES / VES Pasu -ohjeet Koulutus Konsultoiva Kehittäminen Konsultointi Uudistaminen Analyyttinen Muutosta tukeva Strateginen Kilpailukykyä edistävä Suoritusta mittaava Muutosta ennakoiva Huomiseen suuntaava 3

4 Vetoketju varmistaa yhteisen osaamisen Palvelutarjontamme taustalla on ns. Vetoketju-malli. Sen avulla varmistamme samat tiedot ja taidot sekä työntekijöille että esimiehille ja johdolle. Yksilötason osaamisen kehittäminen ei riitä vaan on kehitettävä myös yhteisötason osaamista Tavoitteena ovat toimivat johtoryhmät ja johtamisrakenteet sekä toimivat työyhteisöt. Vetoketju osaamisen ohjaajana Palvelumme perustana ovat Parempaa -perheen valmennukset. Niiden sisällöillä varmistetaan kaikkien henkilöstöryhmien johdosta yksittäiseen työntekijään tietojen ja taitojen laatu. Parempaa -perheen valmennukset ovat myös räätälöitävissä työyhteisöjen erityistarpeisiin.

5 Vetoketju käytännön valmennuksen yhdistäjänä Osaamisen kehittämisen keinot on kuvattu alalla olevassa taulukossa. Siinä on lueteltu eri asiakasryhmillemme suunnatut palvelut niin ryhmä- kuin yksilötason osaamisen kannalta. Yksityiskohtaisempia esittely esitteen teemasivuilla. Osaamisen kehittämisen keinoja henkilöstökeskuksen palveluissa Ryhmätason osaaminen Yksilötason osaaminen Työntekijä Työyhteisövalmennukset Työyhteisöjen kehittämishankkeet Henkilöstökyselyt / Kunta 10 -tutkimus Työnohjaus Työyhteisöliikunta Toimialakohtainen ja ammatillinen koulutus Oppisopimus Osaajahanke Menestyväksi senioriksi Parempi työelämä Työyhteisöjen koulutukset Atk-taidot Omaehtoisen koulutuksen tuki Esimies/johtaja Johtoryhmävalmennukset Konsultaatiot Työnohjaus JET, johtamisen erikoisammattitutkinto Esimiesvalmennukset Ammattina parempi esimies 360-arvioinnit Työnohjaus Konsultaatiot Mentorointi

6 Parempaa johtamista Meille ei riitä, että Vantaa on Kunta 10 -tutkimuksissa ollut Suomen parhaiten johdettu kunta. Haluamme olla edelleen parhaita. Lähiesimiehet tarvitsevat tukea jatkuvasti kasvavissa vaatimuksissa. Esimiehelle tukea roolinsa täyttämisessä Esimiehiltä vaaditaan paljon niin oman alansa ammatillista osaamista kuin enenevässä määrin henkilöstöjohtamisen taitoja. Rooli kirkastuu ammattina parempi esimies -valmennuksessa. Lisätukea saa parempaa perheen muista valmennuksista, joiden aiheina ovat kulloinkin kehittämiskohteeksi valitut johtamisen alueet kuten rekrytointi, osaaminen, tulos- ja kehityskeskustelut sekä muutos. Ammattina parempi esimies -valmennus järjestetään kaikille esimiehille. Sen voi suorittaa vielä vuosien 2009 ja 2010 aikana. Muutos on haaste johdolle mahdollisuus henkilöstölle Erilaiset muutostilanteet ovat johtamisvalmennuksen perussisältöä. Vantaalla ei keskitytä vain rakenteellisiin muutoksiin, vaan johtoa ja esimiehiä valmennetaan ympäristön ja toimintatapojen muutosten läpivientiin työyhteisöissä. Henkilöstö tarvitsee esimiehiä, jotka ymmärtävät muutoksen merkityksen ja kykenevät ennakoimaan niiden vaikutukset työhön. Lähivuosien muutosvalmennuksessa ovat tuottavuus ja prosessien kehittäminen suuressa osassa. Ammattina parempi esimies Valmennuksen sisällöt nousevat Vantaan kaupungin ajankohtaisista johtajuuden teemoista. Sisältöalueita tarkastellaan oman työn ja tehtävän näkökulmasta ja kehitetään henkilökohtaisia esimies- ja johtajuustaitoja. Sisällöllisiä teemoja Esimiehisyys ammattina Muutoksen tukeminen; muutoksen perustekijöitä ja mahdollistavia tekijöitä Aktiivinen välittäminen Työlainsäädäntötietous Tulos- ja kehityskeskustelut osana johtamista ja johtajuuden kehittämistä Osaamisen johtaminen; yksilön osaamisesta organisaation kyvykkyydeksi Parempi muutos Valmennuksessa käsitellään muutokseen ja muutoksen johtamiseen liittyviä tekijöitä ja tarkastellaan niitä oman työn ja esimiestyön näkökulmasta. Tavoitteena on laajentaa osallistujien muutostietoutta sekä parantaa toimimista muutostilanteissa. Osallistujat laativat valmennuksen aikana konkreettisia muutossuunnitelmia toimialojensa tai tulosalueiden muutostyön tueksi. Valmennukseen kuuluu välitehtäviä, jotka nousevat omasta työstä ja toimialasta. Sisällöllisinä teemoina Muutostietous: muutoksen perustekijät ja muutoksen mahdollistavat tekijät Muutoksen johtaminen ja muutostietouteni Muutokselle suunnitelma Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi Palvelussuhdeasiat ja muutos Viestintäsuunnitelma muutoksen tukena Esimiehenä muutoksessa Muutosviestintä ja maine Roolien ja tehtävien muutos eri esimiestasoilla Muutos ja oppiminen 6

7 Oikeudenmukaisuus toteutuu arkisissa asioissa Henkilöstön kokemusta oikeudenmukaisesta kohtelusta ja päätöksenteosta mitataan säännöllisesti. Esimies vaikuttaa tähän kokemukseen ratkaisuillaan työyhteisön palkitsemisessa, työnjaossa ja vuorovaikutuksessa. Oikeudenmukaisuus on myös sukupuolten välistä tasa-arvoa ja erilaisuuden hyväksyntää. Säännölliset tulos- ja kehityskeskustelut ovat osa kaupungin johtamisjärjestelmää. Hyvin käydyt keskustelut luovat oikeudenmukaisuuden tunnetta. Parempi keskustelu Valmennuksessa tarkastellaan tulos- ja kehityskeskustelua työntekijän, työyhteisön ja johtamisen näkökulmista. Tavoitteena on lisätä tulos- ja kehityskeskustelujen laatua ja hyödyllisyyden kokemista. Sisällöllisinä teemoina Tulos- ja kehityskeskustelun arvot ja etiikka sekä tehtävä johtamisessa Yhteisvastuullinen työyhteisö; tulos- ja kehityskeskustelun merkitys työntekijän ja esimiehen näkökulmasta; ryhmä- ja yksilötuket toisiaan täydentävinä toimintoina Tulos- ja kehityskeskustelu osana johtamista; johtamisen väline, erilaisten ihmisten ja osaamisen johtaminen sekä aktiivisen välittämisen näkökulma Vuorovaikutusnäkökulmia; palautteen käyttö ja reflektointi itsetuntemuksen lisäämisessä sekä oman johtajuuden vahvistamisessa ja kehittämisessä. Valmennukseen kuuluu omaan työhön sekä tulos- ja kehityskeskusteluihin liittyviä välitehtäviä. Työmarkkina-asiat Työmarkkinoita ja henkilöstöjohtamista ohjaa laaja lainsäädäntö, valtakunnalliset, paikalliset ja yksilötasolla tehdyt sopimukset sekä käytännössä hyväksi koetut menetelmät. Neuvottelujärjestelmämme perustuu oikeudenmukaiseen resurssien jakoon eri ammattiryhmien välillä. Palkkausjärjestelmiä kehitetään jatkuvasti muuttuvien vaatimuksien mukaisesti. Vantaalla työmarkkina-asioita on keksitetty henkilöstökeskukseen, mutta suuri osa sopimusalakohtaisista tulkinnoista tehdään toimialoilla. Neuvottelu- ja sopimustehtävät Paikallisneuvottelut, järjestelyvaraeräneuvottelut ja paikalliset sopimukset. Palvelussuhdepolitiikka Virka- ja työehtosopimusten tulkinta sekä palvelussuhdekäsikirjan ohjeet. Palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien kehittäminen ja koordinointi sopimus- ja ammattiryhmittäin. Esimiesten valmennus virka- ja työehtosopimusasioissa sekä yhteistoimintamenettelyssä. Työmarkkinajuridiikka Konsultointi työlainsäädäntöön liittyvissä oikeustapauksissa. Palvelussuhdeneuvonta Toimialojen henkilöstöyksiköille, henkilöstöpalveluille, keskushallinnon ja liikelaitosten sekä VAPAKsen esimiehille. Kaupunkitasoisten erityiskysymysten valmistelu. 7

8 Tutkitusti hyvät työyhteisöt Vantaan vahvuutena kilpailussa tulevaisuuden työvoimasta on hyvä sisäinen maine. Työyhteisöissämme on hyvä ilmapiiri ja esimiestyö on laadukasta. Henkilöstökysely kehittämisen välineenä Vantaa on osa laajaa Kunta 10 -tutkimusta, jossa tutkitaan kuntaorganisaatioiden henkilöstön hyvinvointia. Tutkimuksesta saamme runsaasti välineitä toimintamme kehittämiseen. Tuloksia käytetään kaikissa valmennuksissamme johdosta työntekijöihin. Seuraava tutkimus tehtiin syys-lokakuussa 2008 ja sen tulokset saadaan alkuvuodesta Vantaalla tulokset käsitellään eri johtoryhmissä ja niiden perusteella päätetään toimialoittain kehittämiskohteista. Tulokset vaikuttavat myös henkilöstökeskuksen palvelutarjontaan. Työyhteisövalmennus tukee menestystä Muutosten onnistuminen edellyttää sitoutumista niiden läpivientiin. Työyhteisövalmennus tukee muutoksessa ja auttaa avaamaan solmuja yhdessä. Työyhteisövalmennuksen sisältöjä ovat: vuorovaikutuskäytännöt, työelämän pelisäännöt, oman työuran suunnittelu ja työsuojelun teemat. Valmennuksen lisäksi toimimme tukena työyhteisöille niiden kehittämisprojekteissa. Motivoiva palkka- ja palkitsemisjärjestelmä Palkan osat ovat: tehtäväkohtainen palkka ja henkilökohtainen lisä. Tehtäväkohtainen palkka takaa oikeudenmukaisen palkan tehtäväryhmien sisällä, henkilökohtaisella lisällä palkitaan erinomaisesta suoriutumisesta. Neuvottelujärjestelmässämme tehtäväkohtaisesta palkasta sovitaan kaupunkitasoisesti. Henkilökohtainen lisä on esimiehen väline. Henkilöstökeskus neuvottelee kaikki kaupunkitasoiset sopimukset ja valmentaa esimiehiä palkkausasioissa. Neuvottelujen tavoitteet asetetaan yhdessä toimialojen kanssa. Välitön yhteistoiminta Yhteistoiminta on osa johtamista. Siihen osallistuu koko linjajohto kaupunginjohtajasta lähiesimieheen. Työntekijöitä edustavat ammattijärjestöt nimeävät edustajansa yhteistoimintaryhmiin ja erillisiin muutoshankkeisiin. Yhteistoiminta toteutuu työpaikoilla. Henkilöstökeskus tuo aktiivisesti kaupungin yhteistoimintaryhmän käsittelyyn johtamiseen ja henkilöstön kehittämiseen liittyviä asioita. Olemme keskustelun avaajia. Toimivaksi työyhteisöksi Lähtökohtana ovat työyhteisön kehittämistarpeet. Sisältö räätälöidään työyhteisön tarpeiden mukaan. Kehittämisprosessit voivat olla eri pituisia. Tuki voi vaihdella puolesta päivästä vuoteenkin asti. Kehittämistyön lähtökohtana on työssä tapahtuva oppiminen ja tavoitteena toimintatapojen muutos. Teemoja voivat olla esimerkiksi toimiva työyhteisö ja tiimi työelämän pelisäännöt työelämätaidot ja ammatillinen vuorovaikutus työyhteisössä muutos työyhteisössä osaamisen kehittäminen: tulos- ja kehityskeskustelut ristiriitojen käsitteleminen ja ennalta ehkäiseminen

9 Henkilöstöasioiden palvelukeskus uudistaa toimintatapoja Kaupungin strategisena tavoitteena on keskittää tukipalveluja. Henkilöstöasioissa se on käynnistynyt keskushallintoa, liikelaitoksia, sosiaali- ja terveystoimea sekä vapaa-ajan ja asukaspalveluitten toimialoja palvelevan palvelukeskuksen myötä. Hyvin toimivat keskitetyt palvelut edellyttävät, että prosessit ovat kunnossa ja käytössä on toimivat tietojärjestelmät. Palvelukeskuksen toiminnan käynnistämisessä nämä ovatkin keskeisessä asemassa. Hyvin toimiva palvelu edellyttää myös asiakkailta lähiesimiehiltä kouluttautumista uusiin toimintatapoihin ja tietojärjestelmien tehokkaaseen käyttöön. Työelämän pelisäännöt Kurssi on tarkoitettu työyhteisöille, jolla on tarve kerrata tai kirkastaa esimiehen ja työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia työelämässä. Valmennus sopii erityisesti työyhteisölle, jossa on aloitettu tai harkitaan työyhteisön kehittämisprojektin aloittamista. Tarkemmista painotuksista sovitaan kohderyhmän tarpeiden mukaisesti. Palvelussuhdepalvelut Keskitetyt työsopimuksiin, virkamääräyksiin, vuosilomiin ja poissaoloihin liittyvät neuvontapalvelut sekä vakanssien ylläpitoon liittyvät tiedot. Palvelussuhdeprosessien kehittäminen. Palkanlaskenta ja työnantajasuoritukset Kaupungin henkilöstön vuosisidonnaisten lisien laskenta sekä palkkojen ja sosiaalitoimen tukien maksatus, suorituksiin liittyvien tietojen siirrot ja työnantajalle kuuluvien suoritusten tilitykset ja viranomaisilmoitukset. Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien ylläpito ja järjestelmien välinen integraatio sekä tietojen siirrot. Henkilöstön sähköiset palvelut. Palkkiot ja työkorvaukset Luottamushenkilöiden ja muiden palkkioiden sekä toimeksiantosopimusten mukaisten suoritusten maksatus. Sairausvakuutus- ja tapaturma-asiat Työnantajalle kuuluvien sairaus- ja tapaturmavakuutukseen perustuvien päivärahojen haku ja saatavien oikeellisuuden valvonta. Koulutus ja neuvonta Palvelukeskuksen vastuulle kuuluvien tehtävien koulutus, perehdytys ja käytön tuki esimiehille sekä neuvontaa palkansaajille. 9

10 Tutkitusti hyvät työyhteisöt Työ on taitolaji Henkilöstökeskus on yhdessä toimialojen henkilöstöyksiköiden kanssa sitoutunut toimimaan uudistajina ja yhteneväisten esimieskäytäntöjen tukijana. Henkilöstöjohtamisen keskeisiä ohjausvälineitä ovat henkilöstösuunnittelu, henkilöstövalmennukset sekä neuvottelutoiminta. Henkilöstösuunnittelun haasteena ovat rajalliset resurssit. Kasvava palvelutarve on hoidettava yhä suppeammin resurssein. Tarvitaan toiminnallisia muutoksia, joilla tehostetaan kaikkia palveluja. Siksi henkilöstösuunnitelmat sisältävät yhä laajemman toimintaympäristön tarkastelun ja yksityiskohtaisemman tarkastelun lähitulevaisuuden kehitysnäkymistä. Parempaa osaamista osaamisen johtaminen Parempi rekrytointi Parempi rekrytointi -valmennus on tarkoitettu esimiehille, jotka haluavat kehittää rekrytointiosaamistaan. Valmennuksessa käydään läpi rekrytointiprosessin eri vaiheet ja harjoitellaan haastatteluja. Tavoitteena on rekrytointiosaamisen vahvistaminen: auttaa tunnistamaan rekrytointiprosessin eri vaiheiden merkitys rekrytoinnin onnistumisessa sekä haastattelutaitojen kehittäminen. Sisällöllisinä teemoina Rekrytointiprosessi Vantaalla Retti-järjestelmän hyödyntäminen prosessin eri vaiheissa Haastattelutaidot Henkilöarviointi Valmennukseen sisältyy rekrytointiin liittyvä ennakko- ja välitehtävä sekä haastatteluharjoitus. Valmennuksessa tarkastellaan osaamisen johtamisen näkökulmia suhteessa työhön, osaamisen kehittämisen suunnitteluun ja käytännön toteuttamiseen. Sisällöllisinä teemoina Osaamisen johtamisen merkitys ja tarve Osaamisen jakamista tukeva kulttuuri Nykytilanteen tunnistaminen Osaamisen johtamisen avaintehtäväalueet Tulevien osaamistarpeiden tunnistaminen Yksilön osaamisesta organisaation osaamiseen Vantaan kaupungin rakenteita ja toimintamalleja; henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi Osaamisen kehittämisen muodot ja esimiestyö Osaamisen johtaminen ja työhyvinvointi Tavoitteena osaava ja motivoitunut työntekijä Osaamisen kehittämisen suunnitelma Valmennukseen kuuluu omaan työhön sekä tulos- ja kehityskeskusteluihin liittyviä välitehtäviä 10

11 11

12 Kohti parempaa työelämää Ikääntyessämme sekä fyysiset että henkiset voimavaramme tarvitsevat säännöllistä huoltoa. Parempaa työelämää -valmennukset tukevat työssä jaksamista. Työterveyspalvelujen tilaajana arvioimme vuosittain palvelutarvetta. Aktiivinen välittäminen toimintatapana Vantaalainen varhainen puuttuminen on aktiivista välittämistä jokaisesta työntekijästä. Kehitämme menetelmiä työuran jatkuvuuden turvaamiseen ja yksilöllisten ratkaisujen löytämiseen. Tavoitteena on lähteä hyväkuntoisena eläkkeelle välttäen ennenaikaista irtaantumista yhteisöstämme. Aktiivisen välittämisen erilaisia keinoja kokeillaan. Jokaisen pilotin myötä on löytynyt yksittäisiä onnistumisia. Niiden levittäminen organisaatiossa on työtämme. Aktiivinen välittäminen ja vaikealta tuntuvien asioiden esille ottaminen Tietoa ja taitoa esimiehille siitä, miten työkykyongelmat havaitaan varhain, kuinka vaikealta tuntuvat asiat otetaan rakentavasti puheeksi ja kuinka työkykyä voidaan tukea. Ennen kaikkea, miten ennaltaehkäistään asioiden vaikeutumista. Aktiivinen välittäminen on vantaalaista varhaista puuttumista, minkä avulla voidaan löytää sopivia vaihtoehtoja ja toimintatapoja. Koulutus sisältää käytännön harjoituksia puheeksiottotilanteista. Mukana myös työterveyshuollon osuus. Työsuojelun Kolme nollaa Työsuojelun perustana ovat toimialojen riskien kartoitukset ja niiden pohjalta tehdyt toimintasuunnitelmat. Kolme Nollaa -kampanjan avulla nostetaan työsuojelun eri teemoja käsittelyyn vuorovuosina. Syksyllä 2008 päättyi vastuullisen työkäyttäytymisen teemavuosi, mutta teema jatkuu koulutuksessamme. Työyhteisöjen vuorovaikutus ja vaikeiden asioiden käsittely ovat esimies- ja työyhteisövalmennuksen pysyvä osa. Väkivalta- ja uhkatilanteet ovat lisääntyneet asiakaskunnan aggressiivisuuden kasvaessa. Tätä teemaa nostetaan esille teemavuonna muun muassa jakamalla asiakkaille tietoa hyvän palvelun reunaehdoista. Liikunta hyvinvoinnin tukena Kaupunki tukee taloudellisesti henkilöstön liikunta- ja kulttuuriharrastuksia. Henkilöstön hyvinvointiryhmä järjestää eri lajien harrastusmahdollisuuksia kerhomuotoisesti. Lisäksi Aikuisopiston kautta järjestetään henkilöstölle kymmenittäin liikuntakursseja. Lisäksi olemme mukana valtakunnallisessa Työyhteisöliikunta hankkeessa noin 10 työyhteisön voimin. Jokaisella mahdollisuus tutkintoon Vantaalla on vielä suuri joukko työntekijöitä, joilta puuttuu ammatillinen tutkinto. Henkilöstökeskuksella on käynnissä Osaaja-hanke, jossa annetaan jokaiselle halukkaalle mahdollisuus suorittaa kaupungin palvelutarpeeseen soveltuva tutkinto. Tutkinto suoritetaan työn ohessa oppisopimuskoulutuksena. Tutkinto on siis käytännönläheinen ja soveltuu hyvin aikuisopiskelun tavaksi, ja tukee erinomaisesti työhyvinvointia. 12

13 Henkilöstökeskus palvelee Henkilöstökeskus Henkilöstöjohtaja Kirsi-Marja Lievonen Sihteeri Irina Päivinen Työnantajapalvelut Henkilöstöjohtaja Kirsi-Marja Lievonen Rekrytointitiimi Henkilöstösuunnittelu Rekrytoinnin suunnittelu ja kehittäminen Työnantajamarkkinointi Sisäinen ja ulkoinen viestintä Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittämispäällikkö Kirsti Varpula Henkilöstö- ja työyhteisövalmennukset sekä kehitysprosessien tukeminen Johdon ja esimiesten valmennukset Henkilöstökyselyt Työsuojelu Työhyvinvointi Työterveyspalvelujen tilaaminen Henkilöstöliikunta Työmarkkina-asiat Työmarkkinapäällikkö Pia Viskarinen Neuvottelu- ja sopimustehtävät Palvelussuhdepolitiikka Työmarkkinajuridiikka Virka- ja työehtosopimusten tulkinta Konsultointi, koulutus ja neuvonta Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalvelupäällikkö Aija Heiskanen Palvelussuhdepalvelut Palkanlaskenta ja työnantajasuoritukset Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät Palkkiot ja työkorvaukset Sairausvakuutus- ja tapaturma-asiat Koulutus ja neuvonta Osoitteemme Tikkurilassa Työnantajapalvelut Asematie, Vantaa Henkilöstöpalvelut Kultarikontie 1, Vantaa Koulutustila Unikko Unikkotie C,. kerros, Vantaa Kuva Päivi Rainio 13

14 Julkaisumme Vantaan kaupungin Vantaan kaupungin Henkilöstöstrategia Parempaa rekrytointia Vantaan kaupungin rekrytointiopas Henkilöstökertomus 2007 Rettijärjestelmän pikaohje 1 Vantaan kaupungin henkilöstökertomus Vantaan kaupungin henkilöstrategia Parempaa rekrytointia Vantaan kaupungin rekrytointiopas Retti-järjestelmän pikaohje Tasapainotettu strategia Henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Kolme väriä tukea Opas tulos- ja kehityskeskusteluihin Vantaalla Tervetuloa Vantaalle töihin Perehdytysopas uusille työntekijöille Välkommen på jobb till Vanda Introduktionsguide för nya anställda P E R S O N A L C E N T R A L E N Tasapainotettu strategia Henkilöstön uudistaminen ja työkyky Kolme väriä tukea Opas tulos- ja kehityskeskusteluun Vantaalla Tervetuloa Vantaalle töihin Perehdytysopas uusille työntekijöille Välkommen på jobb till Vanda Introduktionsguide för nya anställda Parempi perehdyttäjä Opas perehdytystyöhön Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintatapa työkyvyn turvaamiseksi Siirtojen summa Käsin tehtävien siirtojen ja nostojen menettelyohje Vantaan kaupungin työpaikoille Parempi perehdyttäjä Opas perehdytystyöhön Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintamalli työkyvyn turvaamiseksi Siirtojen summa Käsin tehtävien siirtojen ja nostojen menettelyohje Päihteetöntä päivää Ohjelma päihdeongelman ehkäisyyn ja ratkaisuun Turvallisuusjohtaminen Kannustaminen ja palkitseminen Kiusaamisella on monet kasvot Miten ehkäistä epäasiallista kohtelua Osaava Vantaa Osaamisen johtamisen opas Turvallisuusjohtaminen Kannustaminen ja palkitseminen Kiusaamisella on monet kasvot Miten ehkäistä epäasiallista kohtelua Osaava Vantaa Osaamisen johtamisen opas 14

15 Sisältö Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia...2 Tulemme tilauksesta tarpeeseen...3 Vetoketju varmistaa yhteisen osaamisen...4 Parempaa johtamista...6 Tutkitusti hyvät työyhteisöt...8 Kohti parempaa työelämää...12 Julkaisumme...14 Teksti Päivi Rainio, henkilöstökeskus Kuvat Kansi Sakari Manninen, sivu 9 Tuukka Mielonen, mediakeskus, muut Päivi Rainio Ulkoasu Anitta Mäkinen, viestintä Paino Vantaan kaupungin paino 11/

16 HENKILÖSTÖKESKUS Työnantajapalvelut Asematie, Vantaa Henkilöstöpalvelut Kultarikontie 1, Vantaa Koulutustila Unikko Unikkotie C, Vantaa

Aktiivinen välittäminen

Aktiivinen välittäminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintatapa työkyvyn turvaamiseksi H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Aktiivinen välittäminen Työntekijän työkyvyn heikkenemisen tunnistaminen

Lisätiedot

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Päivi Rainio Kuntatyö 2010 Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3 Suomen Kuntaliitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Suomen Kuntaliitto 2003 Sisältö Rekrytointi sijoitus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2013 2016

Henkilöstöohjelma 2013 2016 Henkilöstöohjelma 2013 2016 Toimintatavat Osaamisen kehittäminen Palkkaus ja palkitseminen Työhyvinvointi www.nurmijarvi.fi Henkilöstöohjelma 2013 2016 Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 Henkilöstöohjelma

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Sisällys 2 Tämä julkaisu on tuotettu osana YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanketta, joka on saanut

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2013 SISP/Hallintopalvelut Julkaisija Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Postiosoite: PL

Lisätiedot

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010 in henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 14.2.2011 in hallitus 4.3.2011 DM 760945 2011 2 Sisällysluettelo 1 Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 4 2 Henkilöstöjohtaminen... 4

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu

Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu 1 SISÄLTÖ HYVINVOINTI ON OSAAMISTA 4 ACTPRO-KONSEPTIN TUOTTEET 5 ORGANISAATION STRATEGINEN TOIMINTAKYKY 6 Esimies hyvinvoinnin johtajana valmennus

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Käyntiosoite: Postiosoite: Sähköpostiosoite: Peltolantie 2 D 01300 Vantaa Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Peltolantie 2 D, 3. kerros 01300 Vantaa etunimi.sukunimi@vantaa.fi Puhelin: 09 839 23790

Lisätiedot

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE KHALL 9.12.2008 155, LIITE 13 VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE Kunnanhallitus hyväksynyt 9.12.2008 155 1 Sisällysluettelo 1 Reisjärven kunnan henkilöstön työhyvinvointi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC

Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1. TYÖELÄMÄN TASA-ARVO JA MONINAISUUS... 4 1.1. MITÄ TASA-ARVO ON?...4 1.2. TASA -ARVO JA MONINAISUUS...4 1.3. MONINAISUUSRYHMIEN TASA-ARVON

Lisätiedot