VANTAA. Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAA. Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia"

Transkriptio

1 VANTAA Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia

2 Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstön kehittäminen muuttuvat kuten toimintaympäristössämme moni muukin asia. Henkilöstökeskus on aktiivisesti mukana muutoksessa: tukemassa työyhteisöjä ja johtamista sekä edistämässä uusien menetelmien käyttöä. Tämä haastaa myös henkilöstökeskusta muuttumaan. Olemme kriittisesti tarkastelleet omaa työtämme ja rakenteitamme, hankkineet asiakaspalautetta ja arvioineet työtämme verkostokumppaneittemme kanssa. Tuloksena on uusi toimintamallimme. Esittelemme sitä ja palvelukonseptiamme tässä esitteessä, joka toimii myös apuna palveluittemme tilaajille. Perinteinen kehittämispalvelujen oppaamme julkaistaan intrassa ja henkilöstölehti Vautsissa.

3 Tulemme tilauksesta tarpeeseen Henkilöstöjohtaminen pohjautuu kaupungin tasapainotettuun strategiaan ja henkilöstöstrategiaan. Vuotuinen tuloskortti ohjaa henkilöstötyötä käytännön tasolla. Henkilöstökeskuksen tehtävät jakaantuvat kahteen rooliin: ohjaus- ja palvelutehtävään. Konsernitasolla henkilöstökeskus toimii johdon tukena ohjaten koko kaupungin henkilöstön kehittämis- ja palvelussuhdepolitiikkaa, huolehtien keskitetyistä neuvottelu- ja sopimustehtävistä sekä työnantajamarkkinoinnista. Ohjausroolissaan henkilöstökeskus tukee toimialojen henkilöstöjohtamista toimien konsulttina, palvelee valmentajana henkilöstön ja työyhteisöjen kehittämisessä sekä työmarkkina-asioissa. Henkilöstökeskus palvelee toimialoja rekrytoinnin suunnittelussa ja kehittämisessä sekä palkanlaskennassa. Henkilöstökeskukseen on keskitetty keskushallinnon ja liikelaitosten, sosiaali- ja terveystoimen sekä vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimialan operatiivisia henkilöstöasioita. Henkilöstökeskuksen kehittämispalvelut toimialoille tuotetaan vuotuisten tilausten mukaisesti. Tulemme tilauksesta ja vain tarpeeseen! Henkilöstökeskuksen palvelujen tilaajana ovat tulosalueet. Toimialoilla palvelutilauksia koordinoi henkilöstöyksikkö. Vuotuiset kehittämisalueet ja valmennuskokonaisuudet suunnitellaan yhteistyössä tulosalueiden kanssa. Henkilöstötyö muutoksessa - palvelutasot Nyt Strateginen Ennakoiva Tulevaisuudessa Konsultoiva Reaktiivinen Hallinnoiva Ylläpitävä Hallinnoiva Henkilöstötiedot Palkanlaskenta TES / VES Pasu -ohjeet Koulutus Konsultoiva Kehittäminen Konsultointi Uudistaminen Analyyttinen Muutosta tukeva Strateginen Kilpailukykyä edistävä Suoritusta mittaava Muutosta ennakoiva Huomiseen suuntaava 3

4 Vetoketju varmistaa yhteisen osaamisen Palvelutarjontamme taustalla on ns. Vetoketju-malli. Sen avulla varmistamme samat tiedot ja taidot sekä työntekijöille että esimiehille ja johdolle. Yksilötason osaamisen kehittäminen ei riitä vaan on kehitettävä myös yhteisötason osaamista Tavoitteena ovat toimivat johtoryhmät ja johtamisrakenteet sekä toimivat työyhteisöt. Vetoketju osaamisen ohjaajana Palvelumme perustana ovat Parempaa -perheen valmennukset. Niiden sisällöillä varmistetaan kaikkien henkilöstöryhmien johdosta yksittäiseen työntekijään tietojen ja taitojen laatu. Parempaa -perheen valmennukset ovat myös räätälöitävissä työyhteisöjen erityistarpeisiin.

5 Vetoketju käytännön valmennuksen yhdistäjänä Osaamisen kehittämisen keinot on kuvattu alalla olevassa taulukossa. Siinä on lueteltu eri asiakasryhmillemme suunnatut palvelut niin ryhmä- kuin yksilötason osaamisen kannalta. Yksityiskohtaisempia esittely esitteen teemasivuilla. Osaamisen kehittämisen keinoja henkilöstökeskuksen palveluissa Ryhmätason osaaminen Yksilötason osaaminen Työntekijä Työyhteisövalmennukset Työyhteisöjen kehittämishankkeet Henkilöstökyselyt / Kunta 10 -tutkimus Työnohjaus Työyhteisöliikunta Toimialakohtainen ja ammatillinen koulutus Oppisopimus Osaajahanke Menestyväksi senioriksi Parempi työelämä Työyhteisöjen koulutukset Atk-taidot Omaehtoisen koulutuksen tuki Esimies/johtaja Johtoryhmävalmennukset Konsultaatiot Työnohjaus JET, johtamisen erikoisammattitutkinto Esimiesvalmennukset Ammattina parempi esimies 360-arvioinnit Työnohjaus Konsultaatiot Mentorointi

6 Parempaa johtamista Meille ei riitä, että Vantaa on Kunta 10 -tutkimuksissa ollut Suomen parhaiten johdettu kunta. Haluamme olla edelleen parhaita. Lähiesimiehet tarvitsevat tukea jatkuvasti kasvavissa vaatimuksissa. Esimiehelle tukea roolinsa täyttämisessä Esimiehiltä vaaditaan paljon niin oman alansa ammatillista osaamista kuin enenevässä määrin henkilöstöjohtamisen taitoja. Rooli kirkastuu ammattina parempi esimies -valmennuksessa. Lisätukea saa parempaa perheen muista valmennuksista, joiden aiheina ovat kulloinkin kehittämiskohteeksi valitut johtamisen alueet kuten rekrytointi, osaaminen, tulos- ja kehityskeskustelut sekä muutos. Ammattina parempi esimies -valmennus järjestetään kaikille esimiehille. Sen voi suorittaa vielä vuosien 2009 ja 2010 aikana. Muutos on haaste johdolle mahdollisuus henkilöstölle Erilaiset muutostilanteet ovat johtamisvalmennuksen perussisältöä. Vantaalla ei keskitytä vain rakenteellisiin muutoksiin, vaan johtoa ja esimiehiä valmennetaan ympäristön ja toimintatapojen muutosten läpivientiin työyhteisöissä. Henkilöstö tarvitsee esimiehiä, jotka ymmärtävät muutoksen merkityksen ja kykenevät ennakoimaan niiden vaikutukset työhön. Lähivuosien muutosvalmennuksessa ovat tuottavuus ja prosessien kehittäminen suuressa osassa. Ammattina parempi esimies Valmennuksen sisällöt nousevat Vantaan kaupungin ajankohtaisista johtajuuden teemoista. Sisältöalueita tarkastellaan oman työn ja tehtävän näkökulmasta ja kehitetään henkilökohtaisia esimies- ja johtajuustaitoja. Sisällöllisiä teemoja Esimiehisyys ammattina Muutoksen tukeminen; muutoksen perustekijöitä ja mahdollistavia tekijöitä Aktiivinen välittäminen Työlainsäädäntötietous Tulos- ja kehityskeskustelut osana johtamista ja johtajuuden kehittämistä Osaamisen johtaminen; yksilön osaamisesta organisaation kyvykkyydeksi Parempi muutos Valmennuksessa käsitellään muutokseen ja muutoksen johtamiseen liittyviä tekijöitä ja tarkastellaan niitä oman työn ja esimiestyön näkökulmasta. Tavoitteena on laajentaa osallistujien muutostietoutta sekä parantaa toimimista muutostilanteissa. Osallistujat laativat valmennuksen aikana konkreettisia muutossuunnitelmia toimialojensa tai tulosalueiden muutostyön tueksi. Valmennukseen kuuluu välitehtäviä, jotka nousevat omasta työstä ja toimialasta. Sisällöllisinä teemoina Muutostietous: muutoksen perustekijät ja muutoksen mahdollistavat tekijät Muutoksen johtaminen ja muutostietouteni Muutokselle suunnitelma Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi Palvelussuhdeasiat ja muutos Viestintäsuunnitelma muutoksen tukena Esimiehenä muutoksessa Muutosviestintä ja maine Roolien ja tehtävien muutos eri esimiestasoilla Muutos ja oppiminen 6

7 Oikeudenmukaisuus toteutuu arkisissa asioissa Henkilöstön kokemusta oikeudenmukaisesta kohtelusta ja päätöksenteosta mitataan säännöllisesti. Esimies vaikuttaa tähän kokemukseen ratkaisuillaan työyhteisön palkitsemisessa, työnjaossa ja vuorovaikutuksessa. Oikeudenmukaisuus on myös sukupuolten välistä tasa-arvoa ja erilaisuuden hyväksyntää. Säännölliset tulos- ja kehityskeskustelut ovat osa kaupungin johtamisjärjestelmää. Hyvin käydyt keskustelut luovat oikeudenmukaisuuden tunnetta. Parempi keskustelu Valmennuksessa tarkastellaan tulos- ja kehityskeskustelua työntekijän, työyhteisön ja johtamisen näkökulmista. Tavoitteena on lisätä tulos- ja kehityskeskustelujen laatua ja hyödyllisyyden kokemista. Sisällöllisinä teemoina Tulos- ja kehityskeskustelun arvot ja etiikka sekä tehtävä johtamisessa Yhteisvastuullinen työyhteisö; tulos- ja kehityskeskustelun merkitys työntekijän ja esimiehen näkökulmasta; ryhmä- ja yksilötuket toisiaan täydentävinä toimintoina Tulos- ja kehityskeskustelu osana johtamista; johtamisen väline, erilaisten ihmisten ja osaamisen johtaminen sekä aktiivisen välittämisen näkökulma Vuorovaikutusnäkökulmia; palautteen käyttö ja reflektointi itsetuntemuksen lisäämisessä sekä oman johtajuuden vahvistamisessa ja kehittämisessä. Valmennukseen kuuluu omaan työhön sekä tulos- ja kehityskeskusteluihin liittyviä välitehtäviä. Työmarkkina-asiat Työmarkkinoita ja henkilöstöjohtamista ohjaa laaja lainsäädäntö, valtakunnalliset, paikalliset ja yksilötasolla tehdyt sopimukset sekä käytännössä hyväksi koetut menetelmät. Neuvottelujärjestelmämme perustuu oikeudenmukaiseen resurssien jakoon eri ammattiryhmien välillä. Palkkausjärjestelmiä kehitetään jatkuvasti muuttuvien vaatimuksien mukaisesti. Vantaalla työmarkkina-asioita on keksitetty henkilöstökeskukseen, mutta suuri osa sopimusalakohtaisista tulkinnoista tehdään toimialoilla. Neuvottelu- ja sopimustehtävät Paikallisneuvottelut, järjestelyvaraeräneuvottelut ja paikalliset sopimukset. Palvelussuhdepolitiikka Virka- ja työehtosopimusten tulkinta sekä palvelussuhdekäsikirjan ohjeet. Palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien kehittäminen ja koordinointi sopimus- ja ammattiryhmittäin. Esimiesten valmennus virka- ja työehtosopimusasioissa sekä yhteistoimintamenettelyssä. Työmarkkinajuridiikka Konsultointi työlainsäädäntöön liittyvissä oikeustapauksissa. Palvelussuhdeneuvonta Toimialojen henkilöstöyksiköille, henkilöstöpalveluille, keskushallinnon ja liikelaitosten sekä VAPAKsen esimiehille. Kaupunkitasoisten erityiskysymysten valmistelu. 7

8 Tutkitusti hyvät työyhteisöt Vantaan vahvuutena kilpailussa tulevaisuuden työvoimasta on hyvä sisäinen maine. Työyhteisöissämme on hyvä ilmapiiri ja esimiestyö on laadukasta. Henkilöstökysely kehittämisen välineenä Vantaa on osa laajaa Kunta 10 -tutkimusta, jossa tutkitaan kuntaorganisaatioiden henkilöstön hyvinvointia. Tutkimuksesta saamme runsaasti välineitä toimintamme kehittämiseen. Tuloksia käytetään kaikissa valmennuksissamme johdosta työntekijöihin. Seuraava tutkimus tehtiin syys-lokakuussa 2008 ja sen tulokset saadaan alkuvuodesta Vantaalla tulokset käsitellään eri johtoryhmissä ja niiden perusteella päätetään toimialoittain kehittämiskohteista. Tulokset vaikuttavat myös henkilöstökeskuksen palvelutarjontaan. Työyhteisövalmennus tukee menestystä Muutosten onnistuminen edellyttää sitoutumista niiden läpivientiin. Työyhteisövalmennus tukee muutoksessa ja auttaa avaamaan solmuja yhdessä. Työyhteisövalmennuksen sisältöjä ovat: vuorovaikutuskäytännöt, työelämän pelisäännöt, oman työuran suunnittelu ja työsuojelun teemat. Valmennuksen lisäksi toimimme tukena työyhteisöille niiden kehittämisprojekteissa. Motivoiva palkka- ja palkitsemisjärjestelmä Palkan osat ovat: tehtäväkohtainen palkka ja henkilökohtainen lisä. Tehtäväkohtainen palkka takaa oikeudenmukaisen palkan tehtäväryhmien sisällä, henkilökohtaisella lisällä palkitaan erinomaisesta suoriutumisesta. Neuvottelujärjestelmässämme tehtäväkohtaisesta palkasta sovitaan kaupunkitasoisesti. Henkilökohtainen lisä on esimiehen väline. Henkilöstökeskus neuvottelee kaikki kaupunkitasoiset sopimukset ja valmentaa esimiehiä palkkausasioissa. Neuvottelujen tavoitteet asetetaan yhdessä toimialojen kanssa. Välitön yhteistoiminta Yhteistoiminta on osa johtamista. Siihen osallistuu koko linjajohto kaupunginjohtajasta lähiesimieheen. Työntekijöitä edustavat ammattijärjestöt nimeävät edustajansa yhteistoimintaryhmiin ja erillisiin muutoshankkeisiin. Yhteistoiminta toteutuu työpaikoilla. Henkilöstökeskus tuo aktiivisesti kaupungin yhteistoimintaryhmän käsittelyyn johtamiseen ja henkilöstön kehittämiseen liittyviä asioita. Olemme keskustelun avaajia. Toimivaksi työyhteisöksi Lähtökohtana ovat työyhteisön kehittämistarpeet. Sisältö räätälöidään työyhteisön tarpeiden mukaan. Kehittämisprosessit voivat olla eri pituisia. Tuki voi vaihdella puolesta päivästä vuoteenkin asti. Kehittämistyön lähtökohtana on työssä tapahtuva oppiminen ja tavoitteena toimintatapojen muutos. Teemoja voivat olla esimerkiksi toimiva työyhteisö ja tiimi työelämän pelisäännöt työelämätaidot ja ammatillinen vuorovaikutus työyhteisössä muutos työyhteisössä osaamisen kehittäminen: tulos- ja kehityskeskustelut ristiriitojen käsitteleminen ja ennalta ehkäiseminen

9 Henkilöstöasioiden palvelukeskus uudistaa toimintatapoja Kaupungin strategisena tavoitteena on keskittää tukipalveluja. Henkilöstöasioissa se on käynnistynyt keskushallintoa, liikelaitoksia, sosiaali- ja terveystoimea sekä vapaa-ajan ja asukaspalveluitten toimialoja palvelevan palvelukeskuksen myötä. Hyvin toimivat keskitetyt palvelut edellyttävät, että prosessit ovat kunnossa ja käytössä on toimivat tietojärjestelmät. Palvelukeskuksen toiminnan käynnistämisessä nämä ovatkin keskeisessä asemassa. Hyvin toimiva palvelu edellyttää myös asiakkailta lähiesimiehiltä kouluttautumista uusiin toimintatapoihin ja tietojärjestelmien tehokkaaseen käyttöön. Työelämän pelisäännöt Kurssi on tarkoitettu työyhteisöille, jolla on tarve kerrata tai kirkastaa esimiehen ja työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia työelämässä. Valmennus sopii erityisesti työyhteisölle, jossa on aloitettu tai harkitaan työyhteisön kehittämisprojektin aloittamista. Tarkemmista painotuksista sovitaan kohderyhmän tarpeiden mukaisesti. Palvelussuhdepalvelut Keskitetyt työsopimuksiin, virkamääräyksiin, vuosilomiin ja poissaoloihin liittyvät neuvontapalvelut sekä vakanssien ylläpitoon liittyvät tiedot. Palvelussuhdeprosessien kehittäminen. Palkanlaskenta ja työnantajasuoritukset Kaupungin henkilöstön vuosisidonnaisten lisien laskenta sekä palkkojen ja sosiaalitoimen tukien maksatus, suorituksiin liittyvien tietojen siirrot ja työnantajalle kuuluvien suoritusten tilitykset ja viranomaisilmoitukset. Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien ylläpito ja järjestelmien välinen integraatio sekä tietojen siirrot. Henkilöstön sähköiset palvelut. Palkkiot ja työkorvaukset Luottamushenkilöiden ja muiden palkkioiden sekä toimeksiantosopimusten mukaisten suoritusten maksatus. Sairausvakuutus- ja tapaturma-asiat Työnantajalle kuuluvien sairaus- ja tapaturmavakuutukseen perustuvien päivärahojen haku ja saatavien oikeellisuuden valvonta. Koulutus ja neuvonta Palvelukeskuksen vastuulle kuuluvien tehtävien koulutus, perehdytys ja käytön tuki esimiehille sekä neuvontaa palkansaajille. 9

10 Tutkitusti hyvät työyhteisöt Työ on taitolaji Henkilöstökeskus on yhdessä toimialojen henkilöstöyksiköiden kanssa sitoutunut toimimaan uudistajina ja yhteneväisten esimieskäytäntöjen tukijana. Henkilöstöjohtamisen keskeisiä ohjausvälineitä ovat henkilöstösuunnittelu, henkilöstövalmennukset sekä neuvottelutoiminta. Henkilöstösuunnittelun haasteena ovat rajalliset resurssit. Kasvava palvelutarve on hoidettava yhä suppeammin resurssein. Tarvitaan toiminnallisia muutoksia, joilla tehostetaan kaikkia palveluja. Siksi henkilöstösuunnitelmat sisältävät yhä laajemman toimintaympäristön tarkastelun ja yksityiskohtaisemman tarkastelun lähitulevaisuuden kehitysnäkymistä. Parempaa osaamista osaamisen johtaminen Parempi rekrytointi Parempi rekrytointi -valmennus on tarkoitettu esimiehille, jotka haluavat kehittää rekrytointiosaamistaan. Valmennuksessa käydään läpi rekrytointiprosessin eri vaiheet ja harjoitellaan haastatteluja. Tavoitteena on rekrytointiosaamisen vahvistaminen: auttaa tunnistamaan rekrytointiprosessin eri vaiheiden merkitys rekrytoinnin onnistumisessa sekä haastattelutaitojen kehittäminen. Sisällöllisinä teemoina Rekrytointiprosessi Vantaalla Retti-järjestelmän hyödyntäminen prosessin eri vaiheissa Haastattelutaidot Henkilöarviointi Valmennukseen sisältyy rekrytointiin liittyvä ennakko- ja välitehtävä sekä haastatteluharjoitus. Valmennuksessa tarkastellaan osaamisen johtamisen näkökulmia suhteessa työhön, osaamisen kehittämisen suunnitteluun ja käytännön toteuttamiseen. Sisällöllisinä teemoina Osaamisen johtamisen merkitys ja tarve Osaamisen jakamista tukeva kulttuuri Nykytilanteen tunnistaminen Osaamisen johtamisen avaintehtäväalueet Tulevien osaamistarpeiden tunnistaminen Yksilön osaamisesta organisaation osaamiseen Vantaan kaupungin rakenteita ja toimintamalleja; henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi Osaamisen kehittämisen muodot ja esimiestyö Osaamisen johtaminen ja työhyvinvointi Tavoitteena osaava ja motivoitunut työntekijä Osaamisen kehittämisen suunnitelma Valmennukseen kuuluu omaan työhön sekä tulos- ja kehityskeskusteluihin liittyviä välitehtäviä 10

11 11

12 Kohti parempaa työelämää Ikääntyessämme sekä fyysiset että henkiset voimavaramme tarvitsevat säännöllistä huoltoa. Parempaa työelämää -valmennukset tukevat työssä jaksamista. Työterveyspalvelujen tilaajana arvioimme vuosittain palvelutarvetta. Aktiivinen välittäminen toimintatapana Vantaalainen varhainen puuttuminen on aktiivista välittämistä jokaisesta työntekijästä. Kehitämme menetelmiä työuran jatkuvuuden turvaamiseen ja yksilöllisten ratkaisujen löytämiseen. Tavoitteena on lähteä hyväkuntoisena eläkkeelle välttäen ennenaikaista irtaantumista yhteisöstämme. Aktiivisen välittämisen erilaisia keinoja kokeillaan. Jokaisen pilotin myötä on löytynyt yksittäisiä onnistumisia. Niiden levittäminen organisaatiossa on työtämme. Aktiivinen välittäminen ja vaikealta tuntuvien asioiden esille ottaminen Tietoa ja taitoa esimiehille siitä, miten työkykyongelmat havaitaan varhain, kuinka vaikealta tuntuvat asiat otetaan rakentavasti puheeksi ja kuinka työkykyä voidaan tukea. Ennen kaikkea, miten ennaltaehkäistään asioiden vaikeutumista. Aktiivinen välittäminen on vantaalaista varhaista puuttumista, minkä avulla voidaan löytää sopivia vaihtoehtoja ja toimintatapoja. Koulutus sisältää käytännön harjoituksia puheeksiottotilanteista. Mukana myös työterveyshuollon osuus. Työsuojelun Kolme nollaa Työsuojelun perustana ovat toimialojen riskien kartoitukset ja niiden pohjalta tehdyt toimintasuunnitelmat. Kolme Nollaa -kampanjan avulla nostetaan työsuojelun eri teemoja käsittelyyn vuorovuosina. Syksyllä 2008 päättyi vastuullisen työkäyttäytymisen teemavuosi, mutta teema jatkuu koulutuksessamme. Työyhteisöjen vuorovaikutus ja vaikeiden asioiden käsittely ovat esimies- ja työyhteisövalmennuksen pysyvä osa. Väkivalta- ja uhkatilanteet ovat lisääntyneet asiakaskunnan aggressiivisuuden kasvaessa. Tätä teemaa nostetaan esille teemavuonna muun muassa jakamalla asiakkaille tietoa hyvän palvelun reunaehdoista. Liikunta hyvinvoinnin tukena Kaupunki tukee taloudellisesti henkilöstön liikunta- ja kulttuuriharrastuksia. Henkilöstön hyvinvointiryhmä järjestää eri lajien harrastusmahdollisuuksia kerhomuotoisesti. Lisäksi Aikuisopiston kautta järjestetään henkilöstölle kymmenittäin liikuntakursseja. Lisäksi olemme mukana valtakunnallisessa Työyhteisöliikunta hankkeessa noin 10 työyhteisön voimin. Jokaisella mahdollisuus tutkintoon Vantaalla on vielä suuri joukko työntekijöitä, joilta puuttuu ammatillinen tutkinto. Henkilöstökeskuksella on käynnissä Osaaja-hanke, jossa annetaan jokaiselle halukkaalle mahdollisuus suorittaa kaupungin palvelutarpeeseen soveltuva tutkinto. Tutkinto suoritetaan työn ohessa oppisopimuskoulutuksena. Tutkinto on siis käytännönläheinen ja soveltuu hyvin aikuisopiskelun tavaksi, ja tukee erinomaisesti työhyvinvointia. 12

13 Henkilöstökeskus palvelee Henkilöstökeskus Henkilöstöjohtaja Kirsi-Marja Lievonen Sihteeri Irina Päivinen Työnantajapalvelut Henkilöstöjohtaja Kirsi-Marja Lievonen Rekrytointitiimi Henkilöstösuunnittelu Rekrytoinnin suunnittelu ja kehittäminen Työnantajamarkkinointi Sisäinen ja ulkoinen viestintä Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittämispäällikkö Kirsti Varpula Henkilöstö- ja työyhteisövalmennukset sekä kehitysprosessien tukeminen Johdon ja esimiesten valmennukset Henkilöstökyselyt Työsuojelu Työhyvinvointi Työterveyspalvelujen tilaaminen Henkilöstöliikunta Työmarkkina-asiat Työmarkkinapäällikkö Pia Viskarinen Neuvottelu- ja sopimustehtävät Palvelussuhdepolitiikka Työmarkkinajuridiikka Virka- ja työehtosopimusten tulkinta Konsultointi, koulutus ja neuvonta Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalvelupäällikkö Aija Heiskanen Palvelussuhdepalvelut Palkanlaskenta ja työnantajasuoritukset Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät Palkkiot ja työkorvaukset Sairausvakuutus- ja tapaturma-asiat Koulutus ja neuvonta Osoitteemme Tikkurilassa Työnantajapalvelut Asematie, Vantaa Henkilöstöpalvelut Kultarikontie 1, Vantaa Koulutustila Unikko Unikkotie C,. kerros, Vantaa Kuva Päivi Rainio 13

14 Julkaisumme Vantaan kaupungin Vantaan kaupungin Henkilöstöstrategia Parempaa rekrytointia Vantaan kaupungin rekrytointiopas Henkilöstökertomus 2007 Rettijärjestelmän pikaohje 1 Vantaan kaupungin henkilöstökertomus Vantaan kaupungin henkilöstrategia Parempaa rekrytointia Vantaan kaupungin rekrytointiopas Retti-järjestelmän pikaohje Tasapainotettu strategia Henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Kolme väriä tukea Opas tulos- ja kehityskeskusteluihin Vantaalla Tervetuloa Vantaalle töihin Perehdytysopas uusille työntekijöille Välkommen på jobb till Vanda Introduktionsguide för nya anställda P E R S O N A L C E N T R A L E N Tasapainotettu strategia Henkilöstön uudistaminen ja työkyky Kolme väriä tukea Opas tulos- ja kehityskeskusteluun Vantaalla Tervetuloa Vantaalle töihin Perehdytysopas uusille työntekijöille Välkommen på jobb till Vanda Introduktionsguide för nya anställda Parempi perehdyttäjä Opas perehdytystyöhön Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintatapa työkyvyn turvaamiseksi Siirtojen summa Käsin tehtävien siirtojen ja nostojen menettelyohje Vantaan kaupungin työpaikoille Parempi perehdyttäjä Opas perehdytystyöhön Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintamalli työkyvyn turvaamiseksi Siirtojen summa Käsin tehtävien siirtojen ja nostojen menettelyohje Päihteetöntä päivää Ohjelma päihdeongelman ehkäisyyn ja ratkaisuun Turvallisuusjohtaminen Kannustaminen ja palkitseminen Kiusaamisella on monet kasvot Miten ehkäistä epäasiallista kohtelua Osaava Vantaa Osaamisen johtamisen opas Turvallisuusjohtaminen Kannustaminen ja palkitseminen Kiusaamisella on monet kasvot Miten ehkäistä epäasiallista kohtelua Osaava Vantaa Osaamisen johtamisen opas 14

15 Sisältö Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia...2 Tulemme tilauksesta tarpeeseen...3 Vetoketju varmistaa yhteisen osaamisen...4 Parempaa johtamista...6 Tutkitusti hyvät työyhteisöt...8 Kohti parempaa työelämää...12 Julkaisumme...14 Teksti Päivi Rainio, henkilöstökeskus Kuvat Kansi Sakari Manninen, sivu 9 Tuukka Mielonen, mediakeskus, muut Päivi Rainio Ulkoasu Anitta Mäkinen, viestintä Paino Vantaan kaupungin paino 11/

16 HENKILÖSTÖKESKUS Työnantajapalvelut Asematie, Vantaa Henkilöstöpalvelut Kultarikontie 1, Vantaa Koulutustila Unikko Unikkotie C, Vantaa

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2015 2020 1 Sisällysluettelo 1 Mikä on henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina

Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina HR-verkoston ideatyöpaja 2/2013 15.10.2013 henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski Espoon kaupunki HR -historiaa Suomessa 1950-luvulle saakka työsuhdeasioita, rekrytointi-

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen > Käsikirja > Koulutukset > Verkosto 1 Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn

Lisätiedot

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää!

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää! HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyvää työpäivää! HUS:N STRATEGIA JA ARVOT HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ Johtaminen ja työprosessien kehittäminen Kehittymismahdollisuudet Henkilöstösuunnittelu, hallinta ja seuranta Yhteistoiminta

Lisätiedot

Ennakoiva osaamisen hallinta ja kehittäminen. Merja Adenius-Jokivuori henkilöstön kehittämispäällikkö Sari Uotila henkilöstöpäällikkö

Ennakoiva osaamisen hallinta ja kehittäminen. Merja Adenius-Jokivuori henkilöstön kehittämispäällikkö Sari Uotila henkilöstöpäällikkö Ennakoiva osaamisen hallinta ja kehittäminen Merja Adenius-Jokivuori henkilöstön kehittämispäällikkö Sari Uotila henkilöstöpäällikkö Henkilöstövoimavarojen ohjaus ja henkilöstötyö Henkilöstöyksikön johtaminen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Työhyvinvointia johtamalla ja voimaantumalla. Vantaan työhyvinvoinnin opas

Työhyvinvointia johtamalla ja voimaantumalla. Vantaan työhyvinvoinnin opas Työhyvinvointia johtamalla ja voimaantumalla Vantaan työhyvinvoinnin opas Sisältö Positiivisuus voimavaraksi... 3 Työhyvinvoinnin tekijät Vantaalla... 4 Osaaminen... 5 Perustehtävä... 6 Työyhteisön toiminta...

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet 7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen ParTy Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen Parempi työyhteisö ilmapiirikysely Työyhteisön tilaa voi arvioida ja kehittää rakentavasti

Lisätiedot

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut TTK kouluttaa www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut Päivi Rauramo 2010 Ristiriidoista ratkaisuihin Koulutuksessa perehdytään ristiriitojen syntyyn ja ihmisten erilaisuuteen, ristiriitatilanteissa

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen ohjauksen ja henkilöstötyön vastuualue

Henkilöstövoimavarojen ohjauksen ja henkilöstötyön vastuualue Henkilöstövoimavarojen ohjauksen ja henkilöstötyön vastuualue Konsernihallinnon perehdytystilaisuus kaupungin luottamusmiehille ja heidän varajäsenilleen 21.2.2013 Arja Aroheinä Henkilöstöpäällikkö 22.2.2013

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus TK-10-1635-03 HENKILÖSTÖ 2010 Toimintastrategia Valtion henkilöstöpolitiikan linja Valtioneuvoston periaatepäätös Henkilöstö 2010 Henkilöstö on menestyksen tekijä Osaaminen uudistuminen ja osaamisen turvaaminen

Lisätiedot

Työelämäasioiden edunvalvonnasta

Työelämäasioiden edunvalvonnasta Työelämäasioiden edunvalvonnasta - työhyvinvointi ja konfliktit Työelämäasiamies Marjatta Pitkänen OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ ry 7.3.2008 TYHY edunvalvonta / mapi 1 Työelämäasioiden edunvalvonta >

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa TORI-henkilöstöfoorumi 19.12.2012 Liisa Virolainen, Kaiku-työhyvivointipalvelut Riitta

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Työturvallisuuskeskus Koulutus- ja kehittämis- ja palveluorganisaatio Työhyvinvoinnin, yhteistoiminnan, tuloksellisuuden

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Kehitetään työhyvinvointia yhdessä TTK Työhyvinvointipalveluista tukea Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Mitä hyötyä? Hyöty on osoitettu tutkimuksin ja kehittämishankkeissa Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET Johdanko projekteja vai ihmisiä? Vai molempia? Miten saan ihmiset toimimaan tiiminä ja pysymään

Lisätiedot

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä on Vautsin osahanke Tavoitteena Tukea eri-ikäisten jaksamista ottamalla huomioon eri ikäkausien vahvuudet ja erityistarpeet Parantaa valmiuksia ikäjohtamiseen

Lisätiedot

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Jyväskylän kaupunki Henkilöstöhallinto Sisältö: 1. Henkilöstötyön keskeiset sisällöt 2. Miksi työyhteisön pelisäännöt? 3. Työhyvinvoinnin määritelmä

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön -hanke. Esimiesvalmennuksen aloitustilaisuus 10.5.2011

Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön -hanke. Esimiesvalmennuksen aloitustilaisuus 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön -hanke Esimiesvalmennuksen aloitustilaisuus 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön 2008-2011 2008 käynnistynyt pääkaupunkiseudun yhteishanke Mukaan!: keskiössä

Lisätiedot

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät...

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013 Sisältö 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... 3 2 Alkusanat... 4 3 Kaupungin

Lisätiedot

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1 Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1. TEHTÄVÄN PERUSTIEDOT Tehtävän nimike: Koulutus ja KVTES:n hinnoitteluryhmä: Työyksikkö (esim. kotihoito): Työpaikka

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen ja käytännön ratkaisut. Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri

Työntekijän työkyvyn tukeminen ja käytännön ratkaisut. Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri Työntekijän työkyvyn tukeminen ja käytännön ratkaisut Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri Varma: Osuvia työeläkevakuuttamisen palveluja Peruspalvelut: lakisääteiset vakuutus- ja eläkepalvelut, työeläkekuntoutus

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan

Lisätiedot

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala 1 Vetovoimaisia työpaikkoja yhdistäviä tekijöitä: ü Henkilöstön saanti helppoa ü Henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 Henkilöstövoimavarojen johtamisen ja kehittämisen strategiset päämäärät ja tavoitteet vuoteen 2017 sekä toimenpiteet vuoteen 2013 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit 1. Työhyvinvointi johtamisessa Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit Tyydyttävä: Työhyvinvoinnista keskusteltu, mutta tavoitteet ja vastuut epäselvät. Työhyvinvointi nähdään yksilön asiana. Hyvä:

Lisätiedot

SAARISTOVIRKAMIES MUUTOSTEN TYRSKYISSÄ. Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen Naantalin kaupunki. Kuntarakennefoorumi 7.5.2013

SAARISTOVIRKAMIES MUUTOSTEN TYRSKYISSÄ. Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen Naantalin kaupunki. Kuntarakennefoorumi 7.5.2013 SAARISTOVIRKAMIES MUUTOSTEN TYRSKYISSÄ Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen Naantalin kaupunki Kuntarakennefoorumi 7.5.2013 Neljän kunnan liitos Saaristovirkamies muutosten tyrskyissä Esityksen sisältö: 1.

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2010 2013

Henkilöstöstrategia 2010 2013 Henkilöstöstrategia 2010 2013 1 Henkilöstöstrategia avuksi johtamiseen Henkilöstöstrategia on väline Raision kaupungin henkilöstöpolitiikan kehittämiseen. Se toteuttaa osaltaan kaupungin strategiaa. Henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi NAANTALIN KAUPUNKI Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi Johtoryhmä 1.12.2014 ja 8.12.2014 Yhteistyötoimikunta 18.12.2014 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Terveyttä yksilöille, tuottavuutta yritykselle ja hyvinvointia työyhteisölle Ossi Aura Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, fil.tri Alustuksen

Lisätiedot

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Työvoimaa ja osaamista poistuu Vaje 250.000 työntekijää Nykyinen työvoima 2.300.000 15 v. Poistuneita 900.000

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus 1.3.2011 LIITE 8 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus XXXXXX 1 (9) Sisällysluettelo Alkusanat 1 Henkilöstöpoliittiset periaatteet... 3 2 Johtaminen ja esimiestyö... 3 4

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Miten tuetaan opettajan osaamisen kehittymistä ja työssä jaksamista Vantaalla

Miten tuetaan opettajan osaamisen kehittymistä ja työssä jaksamista Vantaalla Miten tuetaan opettajan osaamisen kehittymistä ja työssä jaksamista Vantaalla Elinikäisen oppimisen neuvoston ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n yhteinen teemaseminaari Paula Ylöstalo-Kuronen Opettajan

Lisätiedot

Havaintoja henkilöstöammattilaisten haastatteluista. www.inno-vointi.fi

Havaintoja henkilöstöammattilaisten haastatteluista. www.inno-vointi.fi Havaintoja henkilöstöammattilaisten haastatteluista 1 Aineisto 7 organisaatiosta henkilöstöjohtaja 4 * henkilöstöpäällikkö henkilöstöosaston päällikkö henkilöstönkehittämispäällikkö koulutussuunnittelija

Lisätiedot

Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä?

Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä? Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä? YES -hanke Helsinki 19.05.2010 Aulikki Sippola, KTT, kehityspäällikkö Tapiola-ryhmä 22.6.2010 1 Esityksen sisältö Miksi tasapuolinen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN!

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA Vie kaupunkia kohti visiota Kertoo, millainen työnantaja haluamme

Lisätiedot

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Enemmän kuin irrallinen 360 -arviointi Agenssi360 HRM on ainutlaatuinen yhdistelmä johtamisen tavoitetilan määrittelyä, 360 -arviointia ja kasvokkaista

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma 2013-2016 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma 2013-2016 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma 2013-2016 Henkilöstöohjelma Henkilöstöohjelmassa esitetään henkilöstövoimavarojen johtamisen strategiset linjaukset ja keskeiset toimenpiteet. Henkilöstöohjelman lähtökohtana

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Marjaana Suutarinen / 7.11.2013 Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Strategisen työhyvinvoinnin sisältö Työhyvinvointistrategiassa yhdistyvät Työ- ja ympäristöturvallisuus Työterveys ja työhyvinvointi

Lisätiedot

Esimiesten näkemyksiä laadunhallinnasta miten laatua varmistetaan ja kehitetään eri aloilla

Esimiesten näkemyksiä laadunhallinnasta miten laatua varmistetaan ja kehitetään eri aloilla Esimiesten näkemyksiä laadunhallinnasta miten laatua varmistetaan ja kehitetään eri aloilla LARK-hankkeen workshop 3 3.9.2012 Laatu- ja arviointipäällikkö Sari Mikkola Esimieskeskustelut keväällä 2012

Lisätiedot

Eri-ikäisten johtamisessa onnistuminen

Eri-ikäisten johtamisessa onnistuminen Eri-ikäisten johtamisessa onnistuminen Henry ry 12.3.2013 Paula Syväniemi Proponsio Ikäjohtaminen Työntekijän iän ja ikäsidonnaisten tekijöiden huomioon ottamista päivittäisjohtamisessa, työn suunnittelussa

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA

KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA SUORITUKSEN JOHTAMINEN JA PALKITSEMINEN Uusi Osaaja 2 Kick off seminaari 17.11.2011 Anne Haggrén, Virvo Oy 16.11.2011 www.virvo.fi 2 MENESTYS YMPÄRISTÖ YRITYS, ORGANISAATIO

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

JÄMPTI HOMMA. henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011

JÄMPTI HOMMA. henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011 JÄMPTI HOMMA. 2016 henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011 Sisältö Henkilöstöstrategian tiivistelmä 3 1. Henkilöstöstrategian lähtökohdat ja tehtävä 3 2. Henkilöstöstrategian arvot 4 3. Henkilöstövisio 2016

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma. Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1.

Henkilöstöohjelma. Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1.2006 Henkilöstöohjelma Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008 KH 30.1.2006 Tampereen kaupunki Henkilöstöohjelma Toimintaympäristö

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian toteuttaminen. Ehdotus 20.1.2009

Henkilöstöstrategian toteuttaminen. Ehdotus 20.1.2009 Henkilöstöstrategian toteuttaminen Ehdotus 20.1. 1. Rekrytointi ja työsuhdeturva Eläkkeellejääntien ja rekrytointitarpeen analyysi 10 vuoden tähtäyksellä. Rekrytointistrategia - uusien menetelmien kehittäminen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2015

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2015 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2015 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän henkilöstöstrategia on johtamisen ja koko henkilöstön työväline, jonka avulla henkilöstöjohtamista ja työyhteisön toimintaa suunnataan

Lisätiedot

Miten muutoksia johdetaan Itellassa

Miten muutoksia johdetaan Itellassa Miten muutoksia johdetaan Itellassa KaMu Mira Pakarinen Lisätietoja KaMu-mallista antaa: Hankejohtaja Mira Pakarinen mira.pakarinen@itella.com gsm 0400-288 232 Miksi malli? Toimintaympäristön muutosvauhti

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta 2016 Naantalin kaupunki panostaa työhyvinvointiin Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset,

Lisätiedot

Pelastustoimen työurat Mitä meistä tulee isona? Mika Kontio pelastuspäällikkö Varsinais-Suomen Pelastuslaitos

Pelastustoimen työurat Mitä meistä tulee isona? Mika Kontio pelastuspäällikkö Varsinais-Suomen Pelastuslaitos Pelastustoimen työurat Mitä meistä tulee isona? Mika Kontio pelastuspäällikkö Varsinais-Suomen Pelastuslaitos PALOASEMAT 3 27.11.2015 Varsinais-Suomen pelastuslaitos Kuntia 27 Asukkaita 472 000 Päätoimista

Lisätiedot

Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen 1.9.2015

Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen 1.9.2015 Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen Työkykyjohtaminen Ilmiöitä Tiedolla johtaminen 2 Ilmiöitä ja huolia yritysten arjessa Kannattavuus, tehokkuus, kasvu "Liikevaihto jää alle budjetin

Lisätiedot

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 PALIN tarkoituksena on osallistua Espoon TATU-ohjelmaan valmistelemalla siihen seuraavia asioita: 1.

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ

TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 2 1. PALKKAUSJÄRJESTELMÄ OSA JOHTAMISTA Palkkaus ja palkitseminen ovat keskeinen osa turvatekniikan keskuksen johtamisjärjestelmää. Organisaation

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Yliopistojen työsuojelupäivät 2006 Tulevaisuuden turvallisuutta - NYT Koulutuspäällikkö, työpsykologi Tiina Saarelma-Thiel tiina.saarelma-thiel@ttl.fi

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA Jan Gustafsson Henkilöstöjohtaja Paroc Group Paroc Pähkinänkuoressa 2 25.11.2014 Paroc Group Oy Parocin Asiakkaat Monipuolinen asiakaskuntamme koostuu

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

METSÄNHOITOYHDISTYSTEN TOIMINNANJOHTAJIEN JA JOHTORYHMIEN JÄSENTEN KOULUTUS Strategia toimimaan. Yhteistyössä:

METSÄNHOITOYHDISTYSTEN TOIMINNANJOHTAJIEN JA JOHTORYHMIEN JÄSENTEN KOULUTUS Strategia toimimaan. Yhteistyössä: METSÄNHOITOYHDISTYSTEN TOIMINNANJOHTAJIEN JA JOHTORYHMIEN JÄSENTEN KOULUTUS Strategia toimimaan Yhteistyössä: Mhy-johto johtamishaasteiden äärellä Metsänhoitoyhdistykset elävät suurta muutoksen aikaa.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen: mikä auttaa jaksamaan jatkuvassa muutoksessa? Erikoistutkija Marjo Wallin TTL:n määritelmä työhyvinvoinnille Työhyvinvointi tarkoittaa, että

Lisätiedot

Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle

Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle HENRY Foorumi 4.11.2008 Päivi Lind 1 Suomen parhaat työpaikat 2003 Tapiola-ryhmä 9.sija suurten organisaatioiden sarjassa. Euroopan sadan parhaan työpaikan joukossa.

Lisätiedot