LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PUHDIN PALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PUHDIN PALVELUT"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Liite 9 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PUHDIN PALVELUT Vaihtoehtoja Nummi-Pusulan kunnan erotessa kuntayhtymästä Taustamuistio päätöksenteon tueksi Hannu Nummela

2 2 Taustaa Liikelaitoskuntayhtymä Puhti perustettiin vuonna 2008 ja se aloitti varsinaisen toimintansa vuoden 2009 alusta. Kuntayhtymän perustivat Karkkilan kaupunki, Nummi-Pusulan kunta, Vihdin kunta ja perusturvakuntayhtymä Karviainen. Nämä yhteisöt ovat edelleen Puhdin jäsenyhteisöjä. Nummi-Pusulan kunta liittyy vuoden 2013 alusta Lohjan kaupunkiin. Nummi-Pusula ilmoitti vuoden 2011 lopulla eroavansa liikelaitoskuntayhtymä Puhdista. Puhdin perussopimuksen mukaan johtokunnan tehtävänä on laatia jäsenyhteisön eroamisen vaikutuksista so peutumista koskeva selvitys, josta käyvät ilmi muutokset liikelaitoskuntayhty män toiminnassa, henkilöstöä koskevat muutokset sekä vaikutukset liikelaitos kuntayhtymän talouteen. Puhdilla ei ole perussopimuksen lisäksi perussopimusta selventävää taustamuistiota, kuten perusturvakuntayhtymä Karviaisella. Karviaisen perussopimuksen taustamuistiossa todetaan tavoitteena olevan, että mahdollinen kuntayhtymästä eroaminen tapahtuu oikeudenmukaisesti ja jäljelle jääviä kuntia vahingoittamattomalla tavalla. Perussopimuksen mukaan jäsenyhteisön erotessa Puhdin peruspääoma pienenee eroavan yh tei sön peruspääomasijoituksen määrällä samasta ajankohdas ta lu kien kuin eroaminen kuntayhtymästä tapahtuu. Lii ke lai tos kuntayhtymä maksaa eroavalle jäsenyhteisölle sen osuu den lii kelaitoskuntayhtymän nettovarallisuudesta jäsenyyden päättyes sä. Toiminnan alkaessa jäsenyhteisöt, Puhti ja henkilöstöjärjestöt hyväksyivät henkilöstösopimuksen. Sopimuksen mukaa kunnista Puhtiin siirtyneillä toistaiseksi voimassa olevassa työ- tai virkasuhteessa työntekijöillä ja viranhaltijoilla on viiden vuoden irtisanomissuoja, joka päättyy siis vuoden 2013 lopussa. Pääosa Puhdin henkilöstöstä on edelleen kunnista siirtyneitä. Henkilöstösopimuksen perusteella kuntayhtymästä eroavalla kunnalla ei ole velvollisuutta ottaa henkilöstöä takaisin. Puhti tuottaa jäsenyhteisöilleen laskenta-, palkanlaskenta-, tietotekniikka-, puhelin-, työsuojelupäällikkö- ja eläkeasiamiespalveluja. Lisäksi Puhti myy puheluvälityspalvelua Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymälle ja isännöi yhtä koko Länsi-Uudenmaan kattavaa Uudenmaan Liiton rahoittamaa kehittämishanketta. Puhdin mahdollisuus myydä palveluja muille kuin jäsenyhteisöilleen on varsin rajallinen, muutoin menetetään ns. inhouse-asema jäsenyhteisöihin nähden. Palvelujen myynti kuntayhtymämuotoisena laajemmin muille kuin jäsenyhteisöille tuottaa myös verotuksellisia ongelmia. Puhdin osalta on jo vuoden 2011 aikana selvitetty laskenta- ja palkanlaskentapalveluiden siirtämistä henkilöstöineen joko Kunnan Taitoa Oy:lle tai Kunta Pro Oy:lle. Nämä vaihtoehdot merkitsevät kuntayhtymän purka mista ja tietohallinnon järjestämistä muulla tavalla. Vihdin kunta ja Karkkilan kaupunki ovat päätöksillään edellyttäneet, että tammikuun 2012 loppuun mennessä selvitetään mahdollisuus saada Puhtiin tai muuhun toimintaa jatkavaan organisaatioon alueelta uusia osakkaita ja samalla asiakkaita. Kiinnostusta on alustavasti Lohjan kaupungilla ja Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuksen kuntayhtymällä erityisesti tietotekniikkaja puhelinpalveluihin, mutta mahdollisesti myös laskenta- ja palkanlaskentapalveluihin myöhemmässä vaiheessa. Lohjan kaupunki lähtee yhteistyössä siitä, että toimijana on joku muu kuin kuntayhtymä (Tieran alueyksikkö tietohallinnossa ja Kunnan Taitoa tai KuntaPro talousja palkanlaskentapalveluissa).

3 3 Tältä pohjalta on ryhdytty tekemään selvitys Kuntien Tiera Oy:n alueellisesta toimintayksiköstä, jossa olisivat mukana Puhdin jäsenyhteisöjen lisäksi myös Lohjan kaupunki ja Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuksen kuntayhtymä LUKSIA. selvitys on valmis viimeistään Vihdin kunta ja Karkkilan kaupunki edellyttivät, että perussopimuksen tarkoittama toiminnan sopeuttamista koskeva selvitys tehdään maaliskuun 2012 loppuun mennessä. Jos Puhdin jäsenyhteisöt tekevät jatkosta ennen tätä ratkaisun, joka edellyttää kuntayhtymän purkamista, ei sopeuttamista koskevaa selvitystä tarvita. Tällöin tulee tehdä suunnitelmat palvelutuotannon siirrosta ja kuntayhtymän purkamisesta. Puhdin toiminnan jatkaminen kuntayhtymänä Palvelutuotanto Nummi-Pusulan kunnan eroaminen kuntayhtymästä vähentää Puhdissa työtä kaikissa tuoteryhmissä. Nummi-Pusulan suoritemäärien lisäksi myös Karviaisen suoritemäärät vähenevät Nummi-Pusulan alueen osalta. Nummi-Pusulan määrät saadaan suoraan Nummi-Pusulan vuoden 2011 ja osittain vuoden 2012 luvuista. Karviaisen määrätietoja joudutaan arvioimaan. Nummi-Pusulan eroamisen vaikutus Puhdin suoritemääriin ja sen kautta laskutukseen on seuraavan taulukon mukainen: Laskentapalvelut kpl á-hinta tulovaikutus ostolaskut , myyntilaskut , matkalaskut 500 6, kirjanpitorivit , Yhteensä Palkanlaskenta palkkalaskelmat , henkilöstömäärä , Yhteensä Tietohallinto työasemat , Puhepalvelut puhelinliittymät , Työsuojelupäällikkö henkilöstö , Eläkeasiamies henkilöstö 330 6, Yhteensä Tulovaikutus yhteensä Suoraan Nummi-Pusulaan ja Karviaiseen kohdistuvia kuluja jää pois huomattavasti vähemmän kuin tuloja. Puhdin kuluista 60,5 % muodostuu henkilöstökuluista ja 39,5 % muista kuluista. Muista kuin henkilöstökuluista pitäisi pystyä vähentämään noin euroa, jotta

4 4 menot vähenisivät poisjäävästä tulomäärästä tuon 39,5 %. Poisjäävät muut kuin henkilöstömenot ovat vain noin euroa. Ne jakautuvat palveluryhmittäin seuraavasti: Laskentapalvelut Palkanlaskenta Tietohallinto Puhepalvelut Työsuojelupäällikkö ja eläkeasiamies Johto ja yhteiset Yhteensä Puhdin toiminta on luoteeltaan sellaista, että riittävän suurilla volyymeilla on mahdollisuus saada palvelujen hintaa alaspäin ja myös henkilökuntaa niin, että toimintavarmuus pystytään turvaamaan. Toisaalta volyymien laskiessa kustannukset eivät laske samassa suhteessa kuin palvelutuotanto ja siitä saatava tulovirta. Henkilöstökuluja pitäisi pystyä leikkaamaan suhteellisesti paljon enemmän, jotta toimintaa voitaisiin jatkaa jäljelle jääville asiakkaille nykyisillä hinnoilla. Käytännössä tämä ei ole mahdollista nopealla aikataululla ja ilman merkittäviä investointeja. Henkilöstötilanne Puhdissa on tällä hetkellä työssä henkilöstöä tuoteryhmittäin seuraavasti: henkilöstö Laskentapalvelut 12,5 Palkanlaskenta 10,5 yksi opintovapaalla, ei sijaista Tietohallinto 11,5 Puhepalvelut ostetaan Vihdiltä Työsuojelupäällikkö ja eläkeasiamies 1 Johto ja yhteiset 1 Yhteensä 36,5 Tässä henkilöstötilannetta tarkastellaan tuoteryhmittäin. Eläköitymistä tarkastellaan henkilökohtaisen eläkeiän täyttymisen mukaan. Eläkkeelle voi jäädä toisaalta aikaisemminkin tai jatkaa työssä 68 ikävuoteen saakka. Ainoastaan vuotta 2012 koskevat eläköitymiset ovat työntekijöiden itsensä ilmoittamia. Ammattitaidon puolesta tehtäviä voi järjestellä laskentapalveluiden ja palkanlaskennan kesken. Puhdin käytössä olevat tietojärjestelmät etenkin palkanlaskennassa (kokonaisuutta ajatellen henkilöstöhallinto) mutta myös laskentapalveluissa vaativat nopeaa uudistamista. Näin olisi mahdollisuuksia saada parempaa palvelua ja samalla tuottaa palvelut vähemmällä henkilöstömäärällä tai tuottaa nykyhenkilöstöllä enemmän palveluja. Tämä edellyttää ensin investointeja, jotka joka tapauksessa ovat edessä. Investointien ja kehittämishankkeiden lykkääminen eteenpäin viivyttää investoinneista saatavien hyötyjen toteutumista. Laskentapalveluissa jää eläkkeelle yksi työntekijä (0,5 HTV) vuoden 2012 aikana ja yhden työsuhde päättyy vuoden 2012 lopussa. Aivan lähivuosina ei ole muita työntekijöitä, joiden eläkeikä täyttyy lähivuosina. Vuoden 2011 lopulla jäi pois yksi työntekijä ja hänen sijalleen ei palkattu ketään. Työtehtäviä on jo järjestetty uudelleen muutosta ajatellen ja osittain on suun-

5 5 nitelma järjestelystä vuoden 2013 alusta eteenpäin. Tämän hetken näkymän mukaan tehtävät pystytään järjestämään varsin hyvin jäljelle jäävällä henkilöstöllä. Mahdollisuuksia uusien tehtävien ottamiseen on 1 1,5 HTV:n työpanokselle. Irtisanomissuoja vuodelle 2013 puuttuu ainoastaan yhdeltä työntekijältä. Palkanlaskentapalveluista jäi yksi työntekijä (0,6 HTV) eläkkeelle vuoden 2012 alkaessa ja uutta työntekijää ei palkattu. Yksi työntekijä on opintovapaalla syksyyn 2012 saakka ja hänellä ei ole sijaista. Lisäksi yksi työntekijä (0,8 HTV) on äitiyslomalla ja hänellä on sijainen (0,5 HTV) heinäkuun 2012 loppuun saakka. Palkanlaskennassa eläkeikä täyttyy yhdelle työntekijälle vuoden 2014 lopulla. Vanhempainvapaan jatkuminen vuoden 2013 loppuun antaa mahdollisuuksia järjestelyihin. Työtehtäviä on jaettu ja suunniteltu muutosta ajatellen. Palkanlaskennassa on mahdollisuuksia lisätehtävien ottamiseen 1 2 henkilötyövuoden määrälle. Irtisanomissuoja palkanlaskennassa puuttuu neljältä työntekijältä. Tietohallinnossa on tällä hetkellä kaksi määräaikaista työntekijää, heidän työsuhteensa päättyy vuoden 2012 lopussa. Tietohallinnon henkilöstöstä ei eläkeikä täyty kenelläkään aivan lähivuosina. Kolmella työntekijällä ei ole irtisanomissuojaa. Työsuojelupäällikkö- ja eläkeasiamiespalvelussa on yksityöntekijä. Vihti tuli työsuojelupäällikköpalvelun ostajaksi vuonna 2011 ja Karkkilalle alettiin myydä eläkeasiamiespalvelua vuoden 2012 alusta. Työmäärää on lisätty merkittävästi ja vuoden 2012 järjestely on tehty ajatuksella, että se on väliaikaisratkaisu muutokseen valmistauduttaessa. Johtoon ja yhteisiin kuuluu Puhdin johtaja. Alun perin Puhdin toiminnan ajateltiin laajenevan myös muihin tukipalveluihin, jolloin myös johtamiseen ja toiminnan kehittämiseen tarvitaan enemmän panosta. Puhdin käynnistysvaiheessa ja työprosessien kehittämisessä tätä panosta on tarvittu, mutta toiminnan vakiinnuttua työpanosta riittäisi myös asiantuntijapalveluihin tai vastaaviin. Palvelun hinta asiakkaille Puhdin talousarviosta 2012 on laskettu tarkistettu versio, koska toimintaa on jo sopeutettu tulevaan tilanteeseen. Lisäksi on laskettu suunnitteluvuodet uudelleen arvioitujen muuttuneiden palvelutuotemäärien ja kustannustietojen perusteella. Vertailukelpoisuuden saamiseksi vuoden 2012 tilanteeseen taloussuunnitelman tarkistus on laskettu niin, että palkantarkistuksia ja inflaatiota ei ole otettu laskelmaan. Tällöin Puhdin palvelujen hinnat ja kustannukset asiakkaittain ovat seuraavat: TA2012 tark TA Laskentapalvelut ostolaskut 3,39 3,10 3,33 3,28 ostolaskun tiliöinti 1,58 1,58 1,58 1,58 myyntilaskut 1,46 1,50 1,48 1,46 matkalaskut 6,83 6,63 7,07 6,97 kirjanpitorivi 0,48 0,45 0,48 0,47 Palkanlaskenta palkkalaskelmat 15,49 14,63 15,84 15,64 raportointi/henkilö 13,42 13,42 14,73 14,89 Tietohallinto verkkoon kytketty työasema 395,41 401,04 473,72 475,61 Puhepalvelut

6 6 puhelinliittymä 110,46 106,96 109,54 109,31 Työsuojelupäällikkö työntekijä 25,36 25,28 27,16 27,13 Eläkeasiamies työntekijä 6,99 6,96 11,65 11,67 Näin toteutettuna erot jäsenyhteisöittäin vuoden 2012 ja 2013 välillä ovat varsin merkittäviä. Etenkin tietohallinnossa on vaikeaa saavuttaa menojen alennusta, vaikka Nummi-Pusula jää pois palveluiden piiristä. Sama koskee työsuojelupäällikköpalveluja, joskin niiden merkitys on talouden kannalta pienempi. Yhteensä asiakkaittain TA 2012 TA tark Karkkila Nummi-Pusula Vihti Vihdin vesi Karviainen Puhti yhteensä TA 2012 TA tark Laskenta Palkanlaskenta Tietohallinto Puhelinpalvelu Työsuojelup+eläkeas Yhteensä Vaihtoehtoja kuntayhtymälle Palvelutuotannon järjestämiseksi on selvitetty myös muita vaihtoehtoja. Näillä vaihtoehdoilla saattaa saada myös muita kuntia ja kuntayhtymiä mukaan tällä alueella toimivaan yksikköön. Muita mahdollisia toimijoita talous- ja palkanlaskentapalveluissa ovat Kunnan Taitoa Oy ja KuntaPro. Molemmat ovat tehneet ns. siirtoselvityksen ja antaneet vuoden 2012 palveluhinnat. Yhteistyö näiden organisaatioiden kanssa edellyttää, että Puhdin nykyiset jäsenyhteisöt ryhtyvät näiden yhtiöiden osakkaiksi. Karkkilan kaupunki on jo Kunnan Taitoa Oy:n osakas. Osakkaaksi ryhtyminen ei ole merkittävä kustannus, jos alueelle saadaan toimiva talous- ja palkanlaskentapalveluja tuottava yksikkö. Molemmat hakevat alueelta asiakkaita ja samalla osakkaita laajemminkin kuin Puhdin toiminta-alueelta. Osakkaaksi liittymisen kustannukset (Taitoa ennen ) ja ero Puhdista vuoden 2011 lopun tilanteen mukaisesti. Kunnan Taitoa KuntaPro Puhti Karkkila* Vihti

7 7 Karviainen Yhteensä * Karkkila on Kunnan Taitoa Oy:n osakas, Tietotekniikan puolella toimijana voisi olla Kuntien Tiera, joka tekee asiasta selvitystä. Tässä selvityksessä ovat mukana myös Lohjan kaupunki ja Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä LUKSIA. Kaikki Puhdin jäsenyhteisöt ovat jo Tieran osakkaita. Myös KuntaPro tuottaa tai järjestää tietohallinto- ja tietotekniikkapalveluita. Myös teletekniikka kuuluu molempien toimijoiden palveluvalikoimaan. Kunnan Taitoa Oy on omassa siirtoselvityksessään tarjoutunut järjestämään myös tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut, ellei Kuntien Tieran alueyksikköä alueelle saada perustettua. Puhdin palveluista työsuojelupäällikkö- ja eläkeasiamiespalvelulle ei ole vaihtoehtoista toimijaa. Tämä varsin toimiva kokonaisuus on mahdollista järjestää kuntien ja Karviaisen keskinäisin sopimuksin. Sama koskeen puhelinvälitystä, jonka henkilötyön Puhti nytkin ostaa Vihdin kunnalta. Isomman toimijan etuna olisi mm: paremmat kehittämisresurssit kustannustehokkuuden kehitys parempi kuin pienessä yksikössä palvelun laatu ja toimintavarmuus alueellinen toimija, jos saadaan muita asiakkaita mukaan. Isomman toimijan myöstä saatetaan menettää jonkin verran joustavuutta ja asiakaskohtaista palvelujen räätälöintiä. Todellinen tarve tällaiseen talous- ja palkanlaskentapalveluissa samoin kuin tietotekniikkapalveluissa on kuitenkin pieni. Isoin ero Taitoan ja KuntaPron välillä tällä hetkellä on tieto siitä, millä järjestelmillä toimitaan. KuntaPro edellyttää sekä talouspalvelujen että palkanlaskennan tietojärjestelmän vaihtamista. Kunnan Taitoalla ei ole tiedossa millä järjestelmillä pidemmällä aikavälillä toimitaan, näin ollen tiedossa eivät myöskään ole investointi- ja kehittämiskustannukset, eivätkä aikataulut. Nykyjärjestelmillä toimiminen pidempään on epätyydyttävä tilanne, joka jarruttaa kehittämismahdollisuuksia etenkin henkilöstöhallinnon osalta. Tämä näkyy erityisesti myös asiakkaan (kunta, kuntayhtymä) toiminnassa. Toisaalta Taitoa tuonee markkinoille Kuntien Tieran kautta hankitut tietojärjestelmät, jotka pidemmällä aikavälillä ovat kunnissa todennäköisesti laajasti käytössä. KuntaPron tuotantomalli on tiedossa ja varsin toimiva. Kunnan Taitoa vasta pystyttää omaa tuotantoaan. KuntaPron kautta pystyy hankkimaan myös muita kuin talous- ja palkanlaskentapalveluja, tällaisia ovat tietotekniikka, teletekniikka ja puhelunvälitys sekä hankintatoimi. Palvelusisältö ja rajapinnat asiakkaisiin ovat kummallakin toimijalla suunnilleen samat. Palvelusisältö ja rajapinnat asiakkaisiin ovat pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta samat kuin Puhdilla tällä hetkellä. Alla on karkea vertailu Kunnan Taitoan ja KuntaPron hinnoista talous- ja palkanlaskentapalveluista verrattuna Puhtiin. Palvelusisällöt eivät ole täysin samat, joten vertailu on suuntaa antava. Puhdin osalta oletuksena on, että myös tietohallinto- ja työsuojelupäällikköpalvelut säilyvät edelleen palveluvalikoimassa, muutoin toimintaa kuntayhtymänä ei kannata jatkaa. Alla olevat laskelmat ovat lähinnä vuoden 2013 arvioita suunnilleen nykyisenlaisella toiminnalla ilman kehittämiseen tarvittavia välttämättömiä panostuksia. Tiedot tulevat muuttumaan,

8 8 Kunnan Taitoa siirtyy vähitellen valtakunnalliseen yhtenäiseen hinnoitteluun ja KuntaPro kehittää alueyksikön toimintaa kohti nykyisten yksiköiden toimintamallia, jolloin hinnoittelu myös yhtenäistyy (hinta alenee). Myös Puhti pystyy kehittämään toimintaansa, tämä edellyttää ensin panostuksia samalla tavalla kuin muillakin toimijoilla. Henkilöstön kannalta Kunnan Taitoa Oy ja KuntaPro ovat suunnilleen samanlaisia. Kunnan Taitoa Oy sitoutuu ottamaan Puhdin koko henkilöstön palvelukseensa kuntien kanssa tehtävän palvelusopimuksen kestoajaksi (alustavasti viisi vuotta). Tämä tarkoittaa siis käytännössä viiden vuoden irtisanomissuojaa toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Kunnan Taitoa Oy sitoutuu pitämään työntekopaikan alueella palvelusopimuksen ajan. Alkuvaiheessa toimitaan Puhdin asiakkaiden nykyisillä järjestelmillä. Koska järjestelmät eivät ole yhtenäisiä ja palvelimetkin ilmeisimmin paikallisia, mahdollisuus teettää muiden asiakkaiden töitä tämän alueen toimipisteessä jää pieneksi. Nykyisillä asiakkailla ja työnjaoilla koko henkilöstölle ei riitä työtä. KuntaPro sitoutuu samoin ottamaan laskennan ja palkanlaskennan koko henkilöstön. Toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa oleville KuntaPro tarjoaa viiden vuoden palvelussuhdeturvan. Alueelle perustetaan toimipiste, josta toiminta tapahtuu palvelusopimuksen mittaisen ajan. KuntaPron tapa toimia yhtenäisin järjestelmin niin, että järjestelmät ovat samoilla palve-

9 9 limilla, mahdollistaa muiden asiakkaiden työn tekemisen tämän alueen toimipisteessä heti alusta alkaen. Tukipalvelujen tulevaa järjestämistapaa tulee tarkastella pidemmällä aikavälillä, jolloin pelkät lähiajan kustannukset eivät ole ratkaisevia. Hyvillä tukipalveluilla voidaan saada tehokkuutta ja säästöjä itse ydintoimintoihin, tällöin tukipalvelujen laatu ja varmuus nousevat hintaa tärkeämmiksi tekijöiksi. Aloitusvaiheen hinnan lisäksi muita ratkaisevia tekijöitä vaihtoehtojen vertailussa ovat: toiminnan kehittämisedellytykset toimintavarmuus palvelevuus ydintoimintoihin odotettavissa oleva hintakehitys toiminnan joustavuus käytettävissä olevat järjestelmät kunnan ja kuntayhtymän näkökulmasta henkilöstön sijoittumismahdollisuudet organisaatioon. Näistä näkökulmista eri toimijoita voi arvioida karkeasti: Puhti kehittämisresurssit jäävät pieniksi, järjestelmäpuolelta käytettävissä kuitenkin esimerkiksi Kuntien Tiera pienenä toimijana henkilöriippuvuus suuri ja sitä myötä toimintavarmuus voi kärsiä joustava paikallinen toimija palvelevuus ydintoimintoihin helpommin räätälöitävissä, toisaalta resurssit aiheuttavat rajoitteita hinnaltaan ei ole kilpailukykyinen suuriin toimijoihin verrattuna voidaan käyttää asiakkaiden tarpeiden mukaisia järjestelmiä, kustannukset saattavat nousta kynnykseksi jää joka tapauksessa väliaikaisratkaisuksi, toisaalta tarjoaa aikaa seurata kuntarakennekehitystä Ainakaan alkuvaiheessa ei riitä työtä koko henkilöstölle nykyisillä asiakkailla ja työnjaoilla. Kunnan Taitoa Oy (taloushallinto ja palkanlaskenta) saavuttanee laajan asiakaskunnan, joten mahdollisuuksia panostaa kehittämiseen hakee vasta toimintamalliaan, mutta suurena toimija toimintavarmuus tulee olemaan hyvä vaarana, että aloitusvaiheessa mennään pitkään nykyisin toimintatavoin yhtiön perustamisen peruslähtökohtana on lisäarvo kuntien ydintoimintoihin toimintoja ja toimintatapoja yhtenäistämällä sekä toimipisteiden erikoistumisella päässee edullisiin hintoihin, toisaalta aloitusvaiheen kustannukset rasittanevat pitkään suuren toimijan joustavuus ja reagointi asiakastarpeisiin ei välttämättä yhtä hyvä kuin pienellä toimijalla valtakunnallinen järjestelmäkehitys yhteistyössä Tieran kanssa taannee laadukkaat työvälineet yhteensopivuuden muihin järjestelmiin tarjoaa Puhdin nykyiselle henkilöstölle työpaikan, palvelussuhdeturvan ja työntekopaikan alueella toiminnan aloitus tapahtuu nykyjärjestelmin, käytännön mahdollisuus järjestää muiden asiakkaiden töitä tämän työntekopaikan henkilöstölle jäänee alkuvaiheessa pieneksi. KuntaPro Oy

10 10 verkostoituneena toimijan takana laaja omistajakunta, joten mahdollisuuksia panostaa kehittämiseen toiminut pitkään ja vakiintunut toimintatapa, tämä tuo toimintavarmuutta ja tasaista laatua, toimintatapa tiedetään jo nyt laajahko asiakaskunta takaa myös palvelevuuden ydintoimintoihin, mahdollisuus tarjota myös muita tukipalveluita (mm. hankintapalvelut, sijaisvälitys) laajenemishakuinen ja osittain siinä onnistunutkin, laajentuminen näyttää tapahtuvan hallitusti, joten siitä ei aiheudu lisäkustannuksia, asiakkuus myös Uudenmaan alueelta nykytoiminnassaan saavuttanut varsin edullisen hintatason, joten toiminnan laajentuessa hintataso myös mahdollista säilyttää edullisena vakiintunut palvelukonsepti rajoittanee joustavuutta järjestelmäkehityksessä yhteistyökumppaneita, tällä hetkellä varsin kehittyneet järjestelmät mahdollisuus vaihtaa tietojärjestelmät palkanlaskennassa ja laskennassa heti vuoden 2013 alusta, näin saadaan käyttöön nykyaikaiset järjestelmät (taloushallinnon ohjelmiston käyttökokemukset tosin varsin suppeita) käytettävissä myös Tieran kautta hankittavat järjestelmät tarjoaa Puhdin nykyiselle henkilöstölle työpaikan, palvelussuhdeturvan ja työntekopaikan alueella toimintatapa mahdollistaa muiden asiakkaiden työn tekemisen tämän alueen toimipisteessä heti alusta alkaen. Kuntien Tiera Oy/Kunnan Taitoa Oy, tietohallinto ja tietotekniikka tarjoaa kokonaisratkaisun Puhdin palveluille lukuun ottamatta työsuojelupäällikköpalvelua ja puhelunvälitystä ensisijaisena vaihtoehtona oleva laajempi alueellinen yksikkö mahdollistaa laajemman palvelun (esimerkiksi klo 8-16 ulkopuolella) ja laadukkaat tehokkaat palvelut mahdollisuudet kustannusten hallintaan tekniikan standardointi ja yhtenäistäminen tukipalvelujen käytettävyys parantuu ja tehostuu isompi tilaajarooli (Tiera) antaa neuvotteluvoimaa ja volyymietuja palveluhankoinnoissa kansalliset hankkeet voidaan toteuttaa tehokkaammin yhdessä koko Tieran osaaminen on käytettävissä Tiera tarjoaa (kuntapuolen) asiantuntijaosaamista työpaikat pidetään paikkakunnilla ja osaaminen kehittyy hyvät ammatilliset kehittymismahdollisuudet Johtopäätökset Puhdin palvelujen järjestämistapavaihtoehtojen vertailu on varsin vaikeaa. Toiminnan jatkaminen kuntayhtymänä on joka tapauksessa kustannustehokkuutta, toimintavarmuutta ja kehittämisedellytyksiä ajatellen väliaikaisratkaisu. Tilanne on jo pari vuotta odottanut ratkaisua ja välttämätön kehitystyö on lykkääntynyt. Tässä vaiheessa tulee hakea pidemmän aikavälin ratkaisua, jolloin kuntayhtymän tilalle tulee hakea muu ratkaisu. Talous- ja palkanlaskennan palveluissa molemmat mahdolliset toimijat ovat varsin tasavertaisia. Perusasia palvelujen tuottaminen tällä hetkellä tuntuu olevan molemmissa vaihtoehdoissa kunnossa. Hintataso liikkuu nykytasolla samassa suuruusluokassa ja hintakehitys näyttää

11 11 molemmilla samansuuntaiselta. Vertailua tulee tehdä pidemmän ajan näkymillä, tähän ei kuitenkaan ole faktatietoa olemassa. Molemmilla toimijoilla on näkemys kehityksen suunnasta. KuntaPron kehityslinjat ovat selkeämmät, koska toimita on varsin vakiintunutta. Kunnan Taitoa hakee toimintamuotoaan ja sen myötä kehityspotentiaalia on olemassa. Kunnan Taitoan takana on laajempi omistajakunta ja palvelutuotanto näyttää laajenevan lähivuosina merkittävästi. Tietohallinnon osalta laajempi alueellinen toimija tuo toimintavarmuutta. Tieran selvitys tällaisesta toimijasta johtanee ratkaisuun, jossa tietohallinnon ja tietotekniikan palvelut voidaan siirtää Kuntien Tieran hoidettavaksi ja henkilöstö samoin Kuntien Tieran palvelukseen. Kunnan Taitoan mahdollisuus tuottaa tietohallinnon ja tietotekniikan ratkaisut tuo Puhdin nykypalvelujen kannalta kokonaisratkaisun, jolla voidaan edetä. Ensisijainen tavoite on kuitenkin Kuntien Tiera Oy:n alueyksikkö. Puhdin johtoryhmässä vaihtoehtoja punnittiin eri näkökannoilta. Tällöin päädyttiin esittämään ratkaisuksi Kunnan Taitoa Oy:n vaihtoehtoa. Pitkällä tähtäimellä ratkaisu tuntuu varmemmalta ja mahdollisuudet toiminnan kehittämiseen ovat ehkä paremmat. Vaihtoehto tarjoaa ratkaisun koko Puhdin palveluvalikoimaan työsuojelupäällikkö- ja eläkeasiamiespalveluja sekä puhelunvälitystä lukuun ottamatta. Johtoryhmä esittää, että asia viedään päätettäväksi Kunnan Taitoan vaihtoehdon mukaisena. Työsuojelupäällikkö- ja eläkeasiamiespalvelut sekä puhelunvälitys järjestetään tällöin nykyisellä toimintamallilla kuntien ja Karviaisen välisin sopimuksin. Kun ratkaisussa pyritään muutokseen vuoden 2013 alussa, tulee ratkaisu tehdä varsin nopeasti. Määräraha osakkeiden merkintään ja kuntayhtymän purkaminen ovat valtuustotason ratkaisuja, joten päätös näistä asioista tapahtuu kaikissa Puhdin jäsenyhteisöissä valtuustossa. Hallitustason ratkaisuja ovat osakkeiden merkintä ja tuotantosuunnitelman teon käynnistäminen. Ratkaisun lykkääminen osakemerkinnästä ja tuotantosuunnitelman tekemisestä huhtikuun jälkeen pudottaa KuntaPron pois vaihtoehdoista vuotta 2013 ajatellen, koska tarvittavia järjestelmämuutoksia ei ehdittäisi tekemään. Kunnan Taitoa Oy:n osakkeen hinta nousee 3 eurosta 6 euroon, jos osakemerkintä ilmoitetaan jälkeen, asialla on Vihdin kunnan kannalta taloudellista merkitystä. Kuntayhtymän purkamisesta ehtii päättää ja näin on järkevääkin tehdä sen jälkeen kun tuotantosuunnitelma (suunnitelma tuotannon toteuttamisesta ja liikkeenluovutuksesta) on valmis.

Liikelaitoskuntayhtymä Puhdin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotannon siirto Kunnan Taitoa Oy:lle

Liikelaitoskuntayhtymä Puhdin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotannon siirto Kunnan Taitoa Oy:lle Yhtymähallitus 40 27.03.2012 Yhtymähallitus 133 06.11.2012 Liikelaitoskuntayhtymä Puhdin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotannon siirto Kunnan Taitoa Oy:lle 10/00.01.00/2012 Kyh 40 Nummi-Pusulan

Lisätiedot

Liikelaitoskuntayhtymä Puhdin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotannon siirto Kunnan Taitoa Oy:lle. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Liikelaitoskuntayhtymä Puhdin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotannon siirto Kunnan Taitoa Oy:lle. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 260 05.11.2012 Kaupunginvaltuusto 58 12.11.2012 Liikelaitoskuntayhtymä Puhdin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotannon siirto Kunnan Taitoa Oy:lle 83/02.00/2012 KHAL 260 Esittelijä:

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

Liikelaitoskuntayhtymä Puhdin tietohallinnon palvelutuotannon siirto liikkeenluovutuksena Kuntien Tiera Oy:lle

Liikelaitoskuntayhtymä Puhdin tietohallinnon palvelutuotannon siirto liikkeenluovutuksena Kuntien Tiera Oy:lle Yhtymähallitus 96 21.08.2012 Yhtymähallitus 132 06.11.2012 Liikelaitoskuntayhtymä Puhdin tietohallinnon palvelutuotannon siirto liikkeenluovutuksena Kuntien Tiera Oy:lle Kyh 96 Länsi-Uudenmaan kunnat ovat

Lisätiedot

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 ROVANIEMI Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011 Sivu 1 22 Palkka ja taloushallinnon henkilöstöä koskevat järjestelyt liikkeenluovutuksessa Rovaniemen kaupunginhallitus

Lisätiedot

KPK ICT Oy (Kuntien Tiera Oy)

KPK ICT Oy (Kuntien Tiera Oy) Yhtymähallitus 30 22.03.2011 Kuntien ICT-palvelukeskuksen (Kuntien Tiera Oy) osakkeiden merkintä 93/00.04.00/2009 Kyh 30 15.9.2010 perustettiin kuntia varten kaksi tukipalveluita tuottavaa yhtiötä, KPK

Lisätiedot

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi Ravinto- ja siivouspalvelut Valtuustoseminaari 17.3.2016 Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus, väliaikainen valmistelutiimi 31.3.2016 1 Palvelutuotannon kokonaisuus tällä hetkellä Ravinto-

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Vapaa-aikalautakunta 63 4.10.2016 Asianro 825/12.03.02/2016 292 Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Päätöshistoria Vapaa-aikalautakunta 4.10.2016

Lisätiedot

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016 Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 61 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus 30.4.2014 tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus HUS röntgen sopimus

Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus HUS röntgen sopimus Yhtymähallitus 91 21.09.2010 Yhtymähallitus 115 23.11.2010 Yhtymähallitus 131 14.12.2010 Yhtymähallitus 37 22.03.2011 HUS röntgen sopimus 46/05.13.00/2010 Kyh 91 HUS-Röntgen liikelaitos kävi perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Tutkimuksesta Keva seuraa toimintaympäristönsä keskeisiä ja ajankohtaisia muutoksia säännöllisesti toteutettavalla tutkimuksella. Otos: kuntaorganisaatiot, joissa on

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 825/12.03.02/2016 63 Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo 29.9.2016: Vaski-kirjastot harkitsevat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Liikelaitoskuntayhtymä Puhdin tietohallinnon palvelutuotannon siirto liikkeenluovutuksena Kuntien Tiera Oy:lle

Liikelaitoskuntayhtymä Puhdin tietohallinnon palvelutuotannon siirto liikkeenluovutuksena Kuntien Tiera Oy:lle Kaupunginhallitus 261 05.11.2012 Kaupunginvaltuusto 57 12.11.2012 Liikelaitoskuntayhtymä Puhdin tietohallinnon palvelutuotannon siirto liikkeenluovutuksena Kuntien Tiera Oy:lle 479/00.04.01/2009 KHAL 261

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

Ratkaisun avaimet omissa käsissä. Maakuntaliiton tilaisuus Pieksämäki

Ratkaisun avaimet omissa käsissä. Maakuntaliiton tilaisuus Pieksämäki Ratkaisun avaimet omissa käsissä Maakuntaliiton tilaisuus 11.5.2016 Pieksämäki Tilanteen kehitys Talous oli vakavasti kriisiytymässä Talouden muutos tapahtui vuonna 2011 tulos romahti vuodessa edellisen

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus Voimaan 1.1.2017 alkaen Koulutus tekee hyvää! www.sakky.fi SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Perussopimus Sisällysluettelo 1 luku...1 Jäsenkunnat ja tehtävät...1 1...1...1

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus PALKKAHALLINNON UUDELLEEN JÄRJESTELY

Kunnanhallitus Kunnanhallitus PALKKAHALLINNON UUDELLEEN JÄRJESTELY Kunnanhallitus 240 28.11.2016 Kunnanhallitus 257 13.12.2016 PALKKAHALLINNON UUDELLEEN JÄRJESTELY Khall 28.11.2016 240 Pellon siirrettyä palkanlaskentansa Monetra Oy:n tehtäväksi on tullut Pelkosenniemen

Lisätiedot

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Johtaja Mikko Salmenoja KEHA- keskus 26.10.2016 http://www.keha-keskus.fi 22.9.2016 1 Yleistä molemmista palvelukeskuksista Ja SOTE ICT vielä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.03.2014 Sivu 1 / 1 287/00.01.00/2014 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 8 24.2.2014 58 Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Lappalainen,

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Valtorin palvelut. Tuotantojohtaja Jukka Yli-Koivisto Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Valtio Expo 2014

Valtorin palvelut. Tuotantojohtaja Jukka Yli-Koivisto Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Valtio Expo 2014 Valtorin palvelut Tuotantojohtaja Jukka Yli-Koivisto Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Valtorin palvelut Pääte- ja käyttäjätukipalvelut Tietoliikennepalvelut Viestintätekniset

Lisätiedot

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä

Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä Osastopäällikkö Juha Sarkio Valtiovarainministeriö Sairaanhoitopiirien ja suurten kaupunkien informaatiotilaisuus 23.2.2016

Lisätiedot

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta:

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta: LOHJAN KAUPUNGIN JA PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYS-PALVELUJEN HENKILÖSTÖSOPIMUS Yhtymähallitus 18.9.2012 liite 109 Sopijaosapuolet: Lohjan yhdistymishallitus Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ

VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ 30.11.2016 www.ekarjala.fi 1 TYÖRYHMÄ JA SEN TYÖSKENTELY / Osallistujat: / Mia Hokkanen, Saita, puheenjohtaja / Toni Suihko, Eksote / Kari Perälä, Imatra / Matti Backman, Ruokolahti

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion PERUSSOPIMUS I YLEISTÄ Tällä sopimuksella Alavieskan kunta, Nivalan kaupunki, Sievin kunta ja Ylivieskan kaupunki sopivat kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN VALMISTELURYHMÄN PERUSTELUMUISTIO LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN 1. Tausta Tukipalvelutoiminnassa tehtävä yhteistyö ja yhteisen tukipalvelukeskuksen perustaminen ovat keskeinen

Lisätiedot

2. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TOIMIELIMET JA ORGANISAATIO

2. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TOIMIELIMET JA ORGANISAATIO KARKKILAN, NUMMI-PUSULAN JA VIHDIN TUKIPALVELUIDEN LIIKELAITOSKUN- TAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Kyh 26.3.2008 38 Kyh liite 3 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Liikelaitoskuntayhtymän nimi ja kotipaikka Liikelaitoskuntayhtymän

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi Kati Korpi 23.9.2011 23.9.2011 Sisäasiainministeriön hallinnonala Virastoja Sisäasiainministeriö Ministeriön tulosohjaamia virastoja

Lisätiedot

Liikkeen luovutuksesta

Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n mukaan työnantajan liikkeen

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 08.02.2016 Sivu 1 / 1 158/2016 02.05.05 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 8 25.1.2016 62 Medi-It Oy:n osakkeiden ostaminen Valmistelijat / lisätiedot: Katariina Kaukonen, puh. 040 527

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. ^IIT^ ^ 1 UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ia kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Lisätiedot

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn 1.1.2017 alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet 2 1. Sopimuksen osapuolet 1) Joensuun, Kiteen, Lieksan ja Outokummun kaupungit, Heinäveden ja Rääkkylän

Lisätiedot

Teleoperaattoripalvelut kunnan palveluntuotannossa

Teleoperaattoripalvelut kunnan palveluntuotannossa 15.1.2015 Teleoperaattoripalvelut kunnan palveluntuotannossa Markku Salakka tietohallintojohtaja Valkeakosken kaupunki 15.1.2015 2 Esityksen sisältö Valkeakosken kaupunki Etelä-Pirkanmaan tietohallintoyhteistyö

Lisätiedot

1 (5) Luonnos 1 PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka

1 (5) Luonnos 1 PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 1 (5) Luonnos 1 PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pöytyän kansanterveystyönkuntayhtymä ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Toiminta-ajatus, ja eteneminen Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut Lähtötilanne Erilaisia palveluita käytössä Erilaiset toimintaprosessit

Lisätiedot

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi SOPIMUS OSAKASKUNTIEN MAHDOLLISESTI JÄRJESTÄMIEN TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA MAANINGAN KUNNAN, NILSIÄN KAUPUNGIN JA SIILINJÄRVEN KUNNAN YHTEISTOIMINNASSA JÄRJESTÄMISSÄ SOSIAALI-

Lisätiedot

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Omistajakuntien maantieteellinen pinta-ala: 9310 km2 (vrt. Uusimaa

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma

Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma Turo Kilpeläinen Toimitusjohtaja/rehtori Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy turo.kilpelainen@kamk.fi 044 7101 600 1 Yhdessä ja/vai erikseen ICT:n eri osa-alueilla

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Kehyssuunnitelma

Kehyssuunnitelma 1(5) suunnitelma 2014 2017 28.30.01 Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 000 2010 TP 2011 TA+LTAt 2012 TA 2013 2014 2015 2016 2017 Toteuma/ Budjetoitu 44 566 45 430 48 218 Edellinen kehyspäätös

Lisätiedot

KUUMA johtokunta SOTE-lausuntotarkastelua

KUUMA johtokunta SOTE-lausuntotarkastelua KUUMA johtokunta SOTE-lausuntotarkastelua 27.1.2016 KESKI-UUDENMAAN SOTE SELVITYKSEN LAUSUNTO Uudenmaan itsehallintoalueen on tarpeen organisoitua sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta itsehallintoalueen

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 SEINÄJOEN KAUPUNKI NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 1 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 1 2.1 Tarkastelualueen

Lisätiedot

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille?

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 1 Kunnat ulkoistavat palvelujaan Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 2 Mitä palveluita uudelleen järjestettäessä on hyvä muistaa? Yksittäinen kuntatyönantaja ei vapaudu kokonaan kunnallisista eläkemaksuista,

Lisätiedot

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016 TERVETULOA Enfo Digital Dimension Vibes 2016 LOISTE OY DIGITALISAATION AVULLA UUTTA LIIKETOIMINTAA - CASE LOISTE EERO LUHTANIEMI AGENDA Loiste-konserni Digitalisaatio Kehityshaasteet energiayhtiössä Talousprosessien

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen YHDISTYMISHALLITUS 110 28.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 23 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 1667/06/0600/2012 YHALL 110 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON MITALLA SOTE-UUDISTUKSEEN UUSIMAAN SOTE-ILTA

SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON MITALLA SOTE-UUDISTUKSEEN UUSIMAAN SOTE-ILTA SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON MITALLA SOTE-UUDISTUKSEEN UUSIMAAN SOTE-ILTA 1.3.2017 Lähde: Timo Aro PORVOON LÄHTÖKOHTIA Yksi vetovoimaisimmista ja kilpailukykyisimmistä seuduista Suomessa.

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet Yhtymähallitus 4 26.01.2016 Yhtymähallitus 27 23.02.2016 Yhtymähallitus 51 26.04.2016 Vuoden 2017 säästötoimenpiteet 23/00.01.02/2015 Yh 26.01.2016 4 Valtio leikkaa ammatillisen koulutuksen kustannuksia

Lisätiedot

Seutukirjastoselvitys seutukirjasto 1

Seutukirjastoselvitys seutukirjasto 1 Seutukirjastoselvitys 2006 17.11.2006 seutukirjasto 1 Miksi seutukirjasto Kunta- ja palvelurakenneuudistus Opm: n kirjastostrategia 2010 KirjL 904/1998: kunta voi järjestää kirjastopalvelut kokonaan tai

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 11.4.2016 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16

Lisätiedot

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 337/2016 49 Ilmoitusasiat syyskuu ehdotus Merkitään tiedoksi - Pihakahvila koulutus 15.9 klo 17.30 Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 335/2016

Lisätiedot

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita 20.5.2016 Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Yhteiset tavoitteet -kokonaisuus: miksi ja miten 1. Hallituksen yhteiset tavoitteet Tuetaan

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille KILPAILUMUODOT Kansantaloustieteen lähtökohta on täydellinen kilpailu. teoreettinen käsitteenä tärkeä Yritykset ovat tuotantoyksiköitä yhdistelevät tuotannontekijöitä o työvoimaa o luonnon varoja o koneita

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Perussopimus ehdotus, hallitus 26.8.2016 2 (2) Sopimuksen tarkoitus I luku Kuntayhtymä Allekirjoittaneet n jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä

Lisätiedot

10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA. - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen

10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA. - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen 10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? HÄMEENLINNA - Suomen vanhin sisämaakaupunki Hämeenlinna Suomen keskipiste (väestöllinen) HÄMEENLINNA pitkä historia lyhyesti

Lisätiedot

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän purkaminen, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) perussopimuksen muuttaminen ja näihin liittyvät järjestelyt

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 13.04.2015 Sivu 1 / 1 738/00.04.01/2015 Kaupunginhallitus 99 16.3.2015 57 Espoon uuden sairaalan aula- ja turvallisuus palvelujen organisointi HUS -Servis liikelaitoksen ja HUS -Kiinteistö Oy:n

Lisätiedot

Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen

Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen 2811/02.02.01/2013 Khkj 17.02.2014 9 Ote Kouvolan kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjasta 11.11.2013

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS Voimaantulo 1.1.2009 Hall 6.5.2008, 55 Valt 28.5.2008, 14 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN NIMI JA KOTIPAIKKA Kuntayhtymän nimi on Salon seudun

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

19 1 4 LIIKELAITOS CATERINAN TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA, HYVÄKSYMINEN

19 1 4 LIIKELAITOS CATERINAN TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA, HYVÄKSYMINEN KOKOUSKUTSU 5/2011 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN Kokousaika 7.12.2011 klo 8.30-10.00 Kokouspaikka Keskussairaala, Ruokapalvelun kabinetti 3, Jyväskylä Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 17 3 LAILLISUUS

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 1(7) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI 1.1.2012 PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 2 Tehtävät

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo Tulevaisuuden sairaala 2030 Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo 28.10.2014 Master Plan Johdanto Sisältö Toteutustapa ja aikataulu Vaihtoehtojen vertailu

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistus

Aluehallinnon uudistus Aluehallinnon uudistus Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen 15.12.2015 Itsehallintoalue Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelma (s. 30): Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta

Lisätiedot

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin 1 Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin Vaatimukset kuntien palveluille kasvavat Kunnat kohtaavat lähivuosina merkittäviä haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia keinoja työn tuottavuuden

Lisätiedot

Mistä löytyy Suomen kuntien tie?

Mistä löytyy Suomen kuntien tie? Mistä löytyy Suomen kuntien tie? Kuntajohtajapäivät, Seinäjoki Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja Uhkaava talouskriisi tuo lisähaasteita entisetkin isoja Uhkaava talouskriisi tuo vain lisähaasteita,

Lisätiedot