LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PUHDIN PALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PUHDIN PALVELUT"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Liite 9 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PUHDIN PALVELUT Vaihtoehtoja Nummi-Pusulan kunnan erotessa kuntayhtymästä Taustamuistio päätöksenteon tueksi Hannu Nummela

2 2 Taustaa Liikelaitoskuntayhtymä Puhti perustettiin vuonna 2008 ja se aloitti varsinaisen toimintansa vuoden 2009 alusta. Kuntayhtymän perustivat Karkkilan kaupunki, Nummi-Pusulan kunta, Vihdin kunta ja perusturvakuntayhtymä Karviainen. Nämä yhteisöt ovat edelleen Puhdin jäsenyhteisöjä. Nummi-Pusulan kunta liittyy vuoden 2013 alusta Lohjan kaupunkiin. Nummi-Pusula ilmoitti vuoden 2011 lopulla eroavansa liikelaitoskuntayhtymä Puhdista. Puhdin perussopimuksen mukaan johtokunnan tehtävänä on laatia jäsenyhteisön eroamisen vaikutuksista so peutumista koskeva selvitys, josta käyvät ilmi muutokset liikelaitoskuntayhty män toiminnassa, henkilöstöä koskevat muutokset sekä vaikutukset liikelaitos kuntayhtymän talouteen. Puhdilla ei ole perussopimuksen lisäksi perussopimusta selventävää taustamuistiota, kuten perusturvakuntayhtymä Karviaisella. Karviaisen perussopimuksen taustamuistiossa todetaan tavoitteena olevan, että mahdollinen kuntayhtymästä eroaminen tapahtuu oikeudenmukaisesti ja jäljelle jääviä kuntia vahingoittamattomalla tavalla. Perussopimuksen mukaan jäsenyhteisön erotessa Puhdin peruspääoma pienenee eroavan yh tei sön peruspääomasijoituksen määrällä samasta ajankohdas ta lu kien kuin eroaminen kuntayhtymästä tapahtuu. Lii ke lai tos kuntayhtymä maksaa eroavalle jäsenyhteisölle sen osuu den lii kelaitoskuntayhtymän nettovarallisuudesta jäsenyyden päättyes sä. Toiminnan alkaessa jäsenyhteisöt, Puhti ja henkilöstöjärjestöt hyväksyivät henkilöstösopimuksen. Sopimuksen mukaa kunnista Puhtiin siirtyneillä toistaiseksi voimassa olevassa työ- tai virkasuhteessa työntekijöillä ja viranhaltijoilla on viiden vuoden irtisanomissuoja, joka päättyy siis vuoden 2013 lopussa. Pääosa Puhdin henkilöstöstä on edelleen kunnista siirtyneitä. Henkilöstösopimuksen perusteella kuntayhtymästä eroavalla kunnalla ei ole velvollisuutta ottaa henkilöstöä takaisin. Puhti tuottaa jäsenyhteisöilleen laskenta-, palkanlaskenta-, tietotekniikka-, puhelin-, työsuojelupäällikkö- ja eläkeasiamiespalveluja. Lisäksi Puhti myy puheluvälityspalvelua Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymälle ja isännöi yhtä koko Länsi-Uudenmaan kattavaa Uudenmaan Liiton rahoittamaa kehittämishanketta. Puhdin mahdollisuus myydä palveluja muille kuin jäsenyhteisöilleen on varsin rajallinen, muutoin menetetään ns. inhouse-asema jäsenyhteisöihin nähden. Palvelujen myynti kuntayhtymämuotoisena laajemmin muille kuin jäsenyhteisöille tuottaa myös verotuksellisia ongelmia. Puhdin osalta on jo vuoden 2011 aikana selvitetty laskenta- ja palkanlaskentapalveluiden siirtämistä henkilöstöineen joko Kunnan Taitoa Oy:lle tai Kunta Pro Oy:lle. Nämä vaihtoehdot merkitsevät kuntayhtymän purka mista ja tietohallinnon järjestämistä muulla tavalla. Vihdin kunta ja Karkkilan kaupunki ovat päätöksillään edellyttäneet, että tammikuun 2012 loppuun mennessä selvitetään mahdollisuus saada Puhtiin tai muuhun toimintaa jatkavaan organisaatioon alueelta uusia osakkaita ja samalla asiakkaita. Kiinnostusta on alustavasti Lohjan kaupungilla ja Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuksen kuntayhtymällä erityisesti tietotekniikkaja puhelinpalveluihin, mutta mahdollisesti myös laskenta- ja palkanlaskentapalveluihin myöhemmässä vaiheessa. Lohjan kaupunki lähtee yhteistyössä siitä, että toimijana on joku muu kuin kuntayhtymä (Tieran alueyksikkö tietohallinnossa ja Kunnan Taitoa tai KuntaPro talousja palkanlaskentapalveluissa).

3 3 Tältä pohjalta on ryhdytty tekemään selvitys Kuntien Tiera Oy:n alueellisesta toimintayksiköstä, jossa olisivat mukana Puhdin jäsenyhteisöjen lisäksi myös Lohjan kaupunki ja Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuksen kuntayhtymä LUKSIA. selvitys on valmis viimeistään Vihdin kunta ja Karkkilan kaupunki edellyttivät, että perussopimuksen tarkoittama toiminnan sopeuttamista koskeva selvitys tehdään maaliskuun 2012 loppuun mennessä. Jos Puhdin jäsenyhteisöt tekevät jatkosta ennen tätä ratkaisun, joka edellyttää kuntayhtymän purkamista, ei sopeuttamista koskevaa selvitystä tarvita. Tällöin tulee tehdä suunnitelmat palvelutuotannon siirrosta ja kuntayhtymän purkamisesta. Puhdin toiminnan jatkaminen kuntayhtymänä Palvelutuotanto Nummi-Pusulan kunnan eroaminen kuntayhtymästä vähentää Puhdissa työtä kaikissa tuoteryhmissä. Nummi-Pusulan suoritemäärien lisäksi myös Karviaisen suoritemäärät vähenevät Nummi-Pusulan alueen osalta. Nummi-Pusulan määrät saadaan suoraan Nummi-Pusulan vuoden 2011 ja osittain vuoden 2012 luvuista. Karviaisen määrätietoja joudutaan arvioimaan. Nummi-Pusulan eroamisen vaikutus Puhdin suoritemääriin ja sen kautta laskutukseen on seuraavan taulukon mukainen: Laskentapalvelut kpl á-hinta tulovaikutus ostolaskut , myyntilaskut , matkalaskut 500 6, kirjanpitorivit , Yhteensä Palkanlaskenta palkkalaskelmat , henkilöstömäärä , Yhteensä Tietohallinto työasemat , Puhepalvelut puhelinliittymät , Työsuojelupäällikkö henkilöstö , Eläkeasiamies henkilöstö 330 6, Yhteensä Tulovaikutus yhteensä Suoraan Nummi-Pusulaan ja Karviaiseen kohdistuvia kuluja jää pois huomattavasti vähemmän kuin tuloja. Puhdin kuluista 60,5 % muodostuu henkilöstökuluista ja 39,5 % muista kuluista. Muista kuin henkilöstökuluista pitäisi pystyä vähentämään noin euroa, jotta

4 4 menot vähenisivät poisjäävästä tulomäärästä tuon 39,5 %. Poisjäävät muut kuin henkilöstömenot ovat vain noin euroa. Ne jakautuvat palveluryhmittäin seuraavasti: Laskentapalvelut Palkanlaskenta Tietohallinto Puhepalvelut Työsuojelupäällikkö ja eläkeasiamies Johto ja yhteiset Yhteensä Puhdin toiminta on luoteeltaan sellaista, että riittävän suurilla volyymeilla on mahdollisuus saada palvelujen hintaa alaspäin ja myös henkilökuntaa niin, että toimintavarmuus pystytään turvaamaan. Toisaalta volyymien laskiessa kustannukset eivät laske samassa suhteessa kuin palvelutuotanto ja siitä saatava tulovirta. Henkilöstökuluja pitäisi pystyä leikkaamaan suhteellisesti paljon enemmän, jotta toimintaa voitaisiin jatkaa jäljelle jääville asiakkaille nykyisillä hinnoilla. Käytännössä tämä ei ole mahdollista nopealla aikataululla ja ilman merkittäviä investointeja. Henkilöstötilanne Puhdissa on tällä hetkellä työssä henkilöstöä tuoteryhmittäin seuraavasti: henkilöstö Laskentapalvelut 12,5 Palkanlaskenta 10,5 yksi opintovapaalla, ei sijaista Tietohallinto 11,5 Puhepalvelut ostetaan Vihdiltä Työsuojelupäällikkö ja eläkeasiamies 1 Johto ja yhteiset 1 Yhteensä 36,5 Tässä henkilöstötilannetta tarkastellaan tuoteryhmittäin. Eläköitymistä tarkastellaan henkilökohtaisen eläkeiän täyttymisen mukaan. Eläkkeelle voi jäädä toisaalta aikaisemminkin tai jatkaa työssä 68 ikävuoteen saakka. Ainoastaan vuotta 2012 koskevat eläköitymiset ovat työntekijöiden itsensä ilmoittamia. Ammattitaidon puolesta tehtäviä voi järjestellä laskentapalveluiden ja palkanlaskennan kesken. Puhdin käytössä olevat tietojärjestelmät etenkin palkanlaskennassa (kokonaisuutta ajatellen henkilöstöhallinto) mutta myös laskentapalveluissa vaativat nopeaa uudistamista. Näin olisi mahdollisuuksia saada parempaa palvelua ja samalla tuottaa palvelut vähemmällä henkilöstömäärällä tai tuottaa nykyhenkilöstöllä enemmän palveluja. Tämä edellyttää ensin investointeja, jotka joka tapauksessa ovat edessä. Investointien ja kehittämishankkeiden lykkääminen eteenpäin viivyttää investoinneista saatavien hyötyjen toteutumista. Laskentapalveluissa jää eläkkeelle yksi työntekijä (0,5 HTV) vuoden 2012 aikana ja yhden työsuhde päättyy vuoden 2012 lopussa. Aivan lähivuosina ei ole muita työntekijöitä, joiden eläkeikä täyttyy lähivuosina. Vuoden 2011 lopulla jäi pois yksi työntekijä ja hänen sijalleen ei palkattu ketään. Työtehtäviä on jo järjestetty uudelleen muutosta ajatellen ja osittain on suun-

5 5 nitelma järjestelystä vuoden 2013 alusta eteenpäin. Tämän hetken näkymän mukaan tehtävät pystytään järjestämään varsin hyvin jäljelle jäävällä henkilöstöllä. Mahdollisuuksia uusien tehtävien ottamiseen on 1 1,5 HTV:n työpanokselle. Irtisanomissuoja vuodelle 2013 puuttuu ainoastaan yhdeltä työntekijältä. Palkanlaskentapalveluista jäi yksi työntekijä (0,6 HTV) eläkkeelle vuoden 2012 alkaessa ja uutta työntekijää ei palkattu. Yksi työntekijä on opintovapaalla syksyyn 2012 saakka ja hänellä ei ole sijaista. Lisäksi yksi työntekijä (0,8 HTV) on äitiyslomalla ja hänellä on sijainen (0,5 HTV) heinäkuun 2012 loppuun saakka. Palkanlaskennassa eläkeikä täyttyy yhdelle työntekijälle vuoden 2014 lopulla. Vanhempainvapaan jatkuminen vuoden 2013 loppuun antaa mahdollisuuksia järjestelyihin. Työtehtäviä on jaettu ja suunniteltu muutosta ajatellen. Palkanlaskennassa on mahdollisuuksia lisätehtävien ottamiseen 1 2 henkilötyövuoden määrälle. Irtisanomissuoja palkanlaskennassa puuttuu neljältä työntekijältä. Tietohallinnossa on tällä hetkellä kaksi määräaikaista työntekijää, heidän työsuhteensa päättyy vuoden 2012 lopussa. Tietohallinnon henkilöstöstä ei eläkeikä täyty kenelläkään aivan lähivuosina. Kolmella työntekijällä ei ole irtisanomissuojaa. Työsuojelupäällikkö- ja eläkeasiamiespalvelussa on yksityöntekijä. Vihti tuli työsuojelupäällikköpalvelun ostajaksi vuonna 2011 ja Karkkilalle alettiin myydä eläkeasiamiespalvelua vuoden 2012 alusta. Työmäärää on lisätty merkittävästi ja vuoden 2012 järjestely on tehty ajatuksella, että se on väliaikaisratkaisu muutokseen valmistauduttaessa. Johtoon ja yhteisiin kuuluu Puhdin johtaja. Alun perin Puhdin toiminnan ajateltiin laajenevan myös muihin tukipalveluihin, jolloin myös johtamiseen ja toiminnan kehittämiseen tarvitaan enemmän panosta. Puhdin käynnistysvaiheessa ja työprosessien kehittämisessä tätä panosta on tarvittu, mutta toiminnan vakiinnuttua työpanosta riittäisi myös asiantuntijapalveluihin tai vastaaviin. Palvelun hinta asiakkaille Puhdin talousarviosta 2012 on laskettu tarkistettu versio, koska toimintaa on jo sopeutettu tulevaan tilanteeseen. Lisäksi on laskettu suunnitteluvuodet uudelleen arvioitujen muuttuneiden palvelutuotemäärien ja kustannustietojen perusteella. Vertailukelpoisuuden saamiseksi vuoden 2012 tilanteeseen taloussuunnitelman tarkistus on laskettu niin, että palkantarkistuksia ja inflaatiota ei ole otettu laskelmaan. Tällöin Puhdin palvelujen hinnat ja kustannukset asiakkaittain ovat seuraavat: TA2012 tark TA Laskentapalvelut ostolaskut 3,39 3,10 3,33 3,28 ostolaskun tiliöinti 1,58 1,58 1,58 1,58 myyntilaskut 1,46 1,50 1,48 1,46 matkalaskut 6,83 6,63 7,07 6,97 kirjanpitorivi 0,48 0,45 0,48 0,47 Palkanlaskenta palkkalaskelmat 15,49 14,63 15,84 15,64 raportointi/henkilö 13,42 13,42 14,73 14,89 Tietohallinto verkkoon kytketty työasema 395,41 401,04 473,72 475,61 Puhepalvelut

6 6 puhelinliittymä 110,46 106,96 109,54 109,31 Työsuojelupäällikkö työntekijä 25,36 25,28 27,16 27,13 Eläkeasiamies työntekijä 6,99 6,96 11,65 11,67 Näin toteutettuna erot jäsenyhteisöittäin vuoden 2012 ja 2013 välillä ovat varsin merkittäviä. Etenkin tietohallinnossa on vaikeaa saavuttaa menojen alennusta, vaikka Nummi-Pusula jää pois palveluiden piiristä. Sama koskee työsuojelupäällikköpalveluja, joskin niiden merkitys on talouden kannalta pienempi. Yhteensä asiakkaittain TA 2012 TA tark Karkkila Nummi-Pusula Vihti Vihdin vesi Karviainen Puhti yhteensä TA 2012 TA tark Laskenta Palkanlaskenta Tietohallinto Puhelinpalvelu Työsuojelup+eläkeas Yhteensä Vaihtoehtoja kuntayhtymälle Palvelutuotannon järjestämiseksi on selvitetty myös muita vaihtoehtoja. Näillä vaihtoehdoilla saattaa saada myös muita kuntia ja kuntayhtymiä mukaan tällä alueella toimivaan yksikköön. Muita mahdollisia toimijoita talous- ja palkanlaskentapalveluissa ovat Kunnan Taitoa Oy ja KuntaPro. Molemmat ovat tehneet ns. siirtoselvityksen ja antaneet vuoden 2012 palveluhinnat. Yhteistyö näiden organisaatioiden kanssa edellyttää, että Puhdin nykyiset jäsenyhteisöt ryhtyvät näiden yhtiöiden osakkaiksi. Karkkilan kaupunki on jo Kunnan Taitoa Oy:n osakas. Osakkaaksi ryhtyminen ei ole merkittävä kustannus, jos alueelle saadaan toimiva talous- ja palkanlaskentapalveluja tuottava yksikkö. Molemmat hakevat alueelta asiakkaita ja samalla osakkaita laajemminkin kuin Puhdin toiminta-alueelta. Osakkaaksi liittymisen kustannukset (Taitoa ennen ) ja ero Puhdista vuoden 2011 lopun tilanteen mukaisesti. Kunnan Taitoa KuntaPro Puhti Karkkila* Vihti

7 7 Karviainen Yhteensä * Karkkila on Kunnan Taitoa Oy:n osakas, Tietotekniikan puolella toimijana voisi olla Kuntien Tiera, joka tekee asiasta selvitystä. Tässä selvityksessä ovat mukana myös Lohjan kaupunki ja Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä LUKSIA. Kaikki Puhdin jäsenyhteisöt ovat jo Tieran osakkaita. Myös KuntaPro tuottaa tai järjestää tietohallinto- ja tietotekniikkapalveluita. Myös teletekniikka kuuluu molempien toimijoiden palveluvalikoimaan. Kunnan Taitoa Oy on omassa siirtoselvityksessään tarjoutunut järjestämään myös tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut, ellei Kuntien Tieran alueyksikköä alueelle saada perustettua. Puhdin palveluista työsuojelupäällikkö- ja eläkeasiamiespalvelulle ei ole vaihtoehtoista toimijaa. Tämä varsin toimiva kokonaisuus on mahdollista järjestää kuntien ja Karviaisen keskinäisin sopimuksin. Sama koskeen puhelinvälitystä, jonka henkilötyön Puhti nytkin ostaa Vihdin kunnalta. Isomman toimijan etuna olisi mm: paremmat kehittämisresurssit kustannustehokkuuden kehitys parempi kuin pienessä yksikössä palvelun laatu ja toimintavarmuus alueellinen toimija, jos saadaan muita asiakkaita mukaan. Isomman toimijan myöstä saatetaan menettää jonkin verran joustavuutta ja asiakaskohtaista palvelujen räätälöintiä. Todellinen tarve tällaiseen talous- ja palkanlaskentapalveluissa samoin kuin tietotekniikkapalveluissa on kuitenkin pieni. Isoin ero Taitoan ja KuntaPron välillä tällä hetkellä on tieto siitä, millä järjestelmillä toimitaan. KuntaPro edellyttää sekä talouspalvelujen että palkanlaskennan tietojärjestelmän vaihtamista. Kunnan Taitoalla ei ole tiedossa millä järjestelmillä pidemmällä aikavälillä toimitaan, näin ollen tiedossa eivät myöskään ole investointi- ja kehittämiskustannukset, eivätkä aikataulut. Nykyjärjestelmillä toimiminen pidempään on epätyydyttävä tilanne, joka jarruttaa kehittämismahdollisuuksia etenkin henkilöstöhallinnon osalta. Tämä näkyy erityisesti myös asiakkaan (kunta, kuntayhtymä) toiminnassa. Toisaalta Taitoa tuonee markkinoille Kuntien Tieran kautta hankitut tietojärjestelmät, jotka pidemmällä aikavälillä ovat kunnissa todennäköisesti laajasti käytössä. KuntaPron tuotantomalli on tiedossa ja varsin toimiva. Kunnan Taitoa vasta pystyttää omaa tuotantoaan. KuntaPron kautta pystyy hankkimaan myös muita kuin talous- ja palkanlaskentapalveluja, tällaisia ovat tietotekniikka, teletekniikka ja puhelunvälitys sekä hankintatoimi. Palvelusisältö ja rajapinnat asiakkaisiin ovat kummallakin toimijalla suunnilleen samat. Palvelusisältö ja rajapinnat asiakkaisiin ovat pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta samat kuin Puhdilla tällä hetkellä. Alla on karkea vertailu Kunnan Taitoan ja KuntaPron hinnoista talous- ja palkanlaskentapalveluista verrattuna Puhtiin. Palvelusisällöt eivät ole täysin samat, joten vertailu on suuntaa antava. Puhdin osalta oletuksena on, että myös tietohallinto- ja työsuojelupäällikköpalvelut säilyvät edelleen palveluvalikoimassa, muutoin toimintaa kuntayhtymänä ei kannata jatkaa. Alla olevat laskelmat ovat lähinnä vuoden 2013 arvioita suunnilleen nykyisenlaisella toiminnalla ilman kehittämiseen tarvittavia välttämättömiä panostuksia. Tiedot tulevat muuttumaan,

8 8 Kunnan Taitoa siirtyy vähitellen valtakunnalliseen yhtenäiseen hinnoitteluun ja KuntaPro kehittää alueyksikön toimintaa kohti nykyisten yksiköiden toimintamallia, jolloin hinnoittelu myös yhtenäistyy (hinta alenee). Myös Puhti pystyy kehittämään toimintaansa, tämä edellyttää ensin panostuksia samalla tavalla kuin muillakin toimijoilla. Henkilöstön kannalta Kunnan Taitoa Oy ja KuntaPro ovat suunnilleen samanlaisia. Kunnan Taitoa Oy sitoutuu ottamaan Puhdin koko henkilöstön palvelukseensa kuntien kanssa tehtävän palvelusopimuksen kestoajaksi (alustavasti viisi vuotta). Tämä tarkoittaa siis käytännössä viiden vuoden irtisanomissuojaa toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Kunnan Taitoa Oy sitoutuu pitämään työntekopaikan alueella palvelusopimuksen ajan. Alkuvaiheessa toimitaan Puhdin asiakkaiden nykyisillä järjestelmillä. Koska järjestelmät eivät ole yhtenäisiä ja palvelimetkin ilmeisimmin paikallisia, mahdollisuus teettää muiden asiakkaiden töitä tämän alueen toimipisteessä jää pieneksi. Nykyisillä asiakkailla ja työnjaoilla koko henkilöstölle ei riitä työtä. KuntaPro sitoutuu samoin ottamaan laskennan ja palkanlaskennan koko henkilöstön. Toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa oleville KuntaPro tarjoaa viiden vuoden palvelussuhdeturvan. Alueelle perustetaan toimipiste, josta toiminta tapahtuu palvelusopimuksen mittaisen ajan. KuntaPron tapa toimia yhtenäisin järjestelmin niin, että järjestelmät ovat samoilla palve-

9 9 limilla, mahdollistaa muiden asiakkaiden työn tekemisen tämän alueen toimipisteessä heti alusta alkaen. Tukipalvelujen tulevaa järjestämistapaa tulee tarkastella pidemmällä aikavälillä, jolloin pelkät lähiajan kustannukset eivät ole ratkaisevia. Hyvillä tukipalveluilla voidaan saada tehokkuutta ja säästöjä itse ydintoimintoihin, tällöin tukipalvelujen laatu ja varmuus nousevat hintaa tärkeämmiksi tekijöiksi. Aloitusvaiheen hinnan lisäksi muita ratkaisevia tekijöitä vaihtoehtojen vertailussa ovat: toiminnan kehittämisedellytykset toimintavarmuus palvelevuus ydintoimintoihin odotettavissa oleva hintakehitys toiminnan joustavuus käytettävissä olevat järjestelmät kunnan ja kuntayhtymän näkökulmasta henkilöstön sijoittumismahdollisuudet organisaatioon. Näistä näkökulmista eri toimijoita voi arvioida karkeasti: Puhti kehittämisresurssit jäävät pieniksi, järjestelmäpuolelta käytettävissä kuitenkin esimerkiksi Kuntien Tiera pienenä toimijana henkilöriippuvuus suuri ja sitä myötä toimintavarmuus voi kärsiä joustava paikallinen toimija palvelevuus ydintoimintoihin helpommin räätälöitävissä, toisaalta resurssit aiheuttavat rajoitteita hinnaltaan ei ole kilpailukykyinen suuriin toimijoihin verrattuna voidaan käyttää asiakkaiden tarpeiden mukaisia järjestelmiä, kustannukset saattavat nousta kynnykseksi jää joka tapauksessa väliaikaisratkaisuksi, toisaalta tarjoaa aikaa seurata kuntarakennekehitystä Ainakaan alkuvaiheessa ei riitä työtä koko henkilöstölle nykyisillä asiakkailla ja työnjaoilla. Kunnan Taitoa Oy (taloushallinto ja palkanlaskenta) saavuttanee laajan asiakaskunnan, joten mahdollisuuksia panostaa kehittämiseen hakee vasta toimintamalliaan, mutta suurena toimija toimintavarmuus tulee olemaan hyvä vaarana, että aloitusvaiheessa mennään pitkään nykyisin toimintatavoin yhtiön perustamisen peruslähtökohtana on lisäarvo kuntien ydintoimintoihin toimintoja ja toimintatapoja yhtenäistämällä sekä toimipisteiden erikoistumisella päässee edullisiin hintoihin, toisaalta aloitusvaiheen kustannukset rasittanevat pitkään suuren toimijan joustavuus ja reagointi asiakastarpeisiin ei välttämättä yhtä hyvä kuin pienellä toimijalla valtakunnallinen järjestelmäkehitys yhteistyössä Tieran kanssa taannee laadukkaat työvälineet yhteensopivuuden muihin järjestelmiin tarjoaa Puhdin nykyiselle henkilöstölle työpaikan, palvelussuhdeturvan ja työntekopaikan alueella toiminnan aloitus tapahtuu nykyjärjestelmin, käytännön mahdollisuus järjestää muiden asiakkaiden töitä tämän työntekopaikan henkilöstölle jäänee alkuvaiheessa pieneksi. KuntaPro Oy

10 10 verkostoituneena toimijan takana laaja omistajakunta, joten mahdollisuuksia panostaa kehittämiseen toiminut pitkään ja vakiintunut toimintatapa, tämä tuo toimintavarmuutta ja tasaista laatua, toimintatapa tiedetään jo nyt laajahko asiakaskunta takaa myös palvelevuuden ydintoimintoihin, mahdollisuus tarjota myös muita tukipalveluita (mm. hankintapalvelut, sijaisvälitys) laajenemishakuinen ja osittain siinä onnistunutkin, laajentuminen näyttää tapahtuvan hallitusti, joten siitä ei aiheudu lisäkustannuksia, asiakkuus myös Uudenmaan alueelta nykytoiminnassaan saavuttanut varsin edullisen hintatason, joten toiminnan laajentuessa hintataso myös mahdollista säilyttää edullisena vakiintunut palvelukonsepti rajoittanee joustavuutta järjestelmäkehityksessä yhteistyökumppaneita, tällä hetkellä varsin kehittyneet järjestelmät mahdollisuus vaihtaa tietojärjestelmät palkanlaskennassa ja laskennassa heti vuoden 2013 alusta, näin saadaan käyttöön nykyaikaiset järjestelmät (taloushallinnon ohjelmiston käyttökokemukset tosin varsin suppeita) käytettävissä myös Tieran kautta hankittavat järjestelmät tarjoaa Puhdin nykyiselle henkilöstölle työpaikan, palvelussuhdeturvan ja työntekopaikan alueella toimintatapa mahdollistaa muiden asiakkaiden työn tekemisen tämän alueen toimipisteessä heti alusta alkaen. Kuntien Tiera Oy/Kunnan Taitoa Oy, tietohallinto ja tietotekniikka tarjoaa kokonaisratkaisun Puhdin palveluille lukuun ottamatta työsuojelupäällikköpalvelua ja puhelunvälitystä ensisijaisena vaihtoehtona oleva laajempi alueellinen yksikkö mahdollistaa laajemman palvelun (esimerkiksi klo 8-16 ulkopuolella) ja laadukkaat tehokkaat palvelut mahdollisuudet kustannusten hallintaan tekniikan standardointi ja yhtenäistäminen tukipalvelujen käytettävyys parantuu ja tehostuu isompi tilaajarooli (Tiera) antaa neuvotteluvoimaa ja volyymietuja palveluhankoinnoissa kansalliset hankkeet voidaan toteuttaa tehokkaammin yhdessä koko Tieran osaaminen on käytettävissä Tiera tarjoaa (kuntapuolen) asiantuntijaosaamista työpaikat pidetään paikkakunnilla ja osaaminen kehittyy hyvät ammatilliset kehittymismahdollisuudet Johtopäätökset Puhdin palvelujen järjestämistapavaihtoehtojen vertailu on varsin vaikeaa. Toiminnan jatkaminen kuntayhtymänä on joka tapauksessa kustannustehokkuutta, toimintavarmuutta ja kehittämisedellytyksiä ajatellen väliaikaisratkaisu. Tilanne on jo pari vuotta odottanut ratkaisua ja välttämätön kehitystyö on lykkääntynyt. Tässä vaiheessa tulee hakea pidemmän aikavälin ratkaisua, jolloin kuntayhtymän tilalle tulee hakea muu ratkaisu. Talous- ja palkanlaskennan palveluissa molemmat mahdolliset toimijat ovat varsin tasavertaisia. Perusasia palvelujen tuottaminen tällä hetkellä tuntuu olevan molemmissa vaihtoehdoissa kunnossa. Hintataso liikkuu nykytasolla samassa suuruusluokassa ja hintakehitys näyttää

11 11 molemmilla samansuuntaiselta. Vertailua tulee tehdä pidemmän ajan näkymillä, tähän ei kuitenkaan ole faktatietoa olemassa. Molemmilla toimijoilla on näkemys kehityksen suunnasta. KuntaPron kehityslinjat ovat selkeämmät, koska toimita on varsin vakiintunutta. Kunnan Taitoa hakee toimintamuotoaan ja sen myötä kehityspotentiaalia on olemassa. Kunnan Taitoan takana on laajempi omistajakunta ja palvelutuotanto näyttää laajenevan lähivuosina merkittävästi. Tietohallinnon osalta laajempi alueellinen toimija tuo toimintavarmuutta. Tieran selvitys tällaisesta toimijasta johtanee ratkaisuun, jossa tietohallinnon ja tietotekniikan palvelut voidaan siirtää Kuntien Tieran hoidettavaksi ja henkilöstö samoin Kuntien Tieran palvelukseen. Kunnan Taitoan mahdollisuus tuottaa tietohallinnon ja tietotekniikan ratkaisut tuo Puhdin nykypalvelujen kannalta kokonaisratkaisun, jolla voidaan edetä. Ensisijainen tavoite on kuitenkin Kuntien Tiera Oy:n alueyksikkö. Puhdin johtoryhmässä vaihtoehtoja punnittiin eri näkökannoilta. Tällöin päädyttiin esittämään ratkaisuksi Kunnan Taitoa Oy:n vaihtoehtoa. Pitkällä tähtäimellä ratkaisu tuntuu varmemmalta ja mahdollisuudet toiminnan kehittämiseen ovat ehkä paremmat. Vaihtoehto tarjoaa ratkaisun koko Puhdin palveluvalikoimaan työsuojelupäällikkö- ja eläkeasiamiespalveluja sekä puhelunvälitystä lukuun ottamatta. Johtoryhmä esittää, että asia viedään päätettäväksi Kunnan Taitoan vaihtoehdon mukaisena. Työsuojelupäällikkö- ja eläkeasiamiespalvelut sekä puhelunvälitys järjestetään tällöin nykyisellä toimintamallilla kuntien ja Karviaisen välisin sopimuksin. Kun ratkaisussa pyritään muutokseen vuoden 2013 alussa, tulee ratkaisu tehdä varsin nopeasti. Määräraha osakkeiden merkintään ja kuntayhtymän purkaminen ovat valtuustotason ratkaisuja, joten päätös näistä asioista tapahtuu kaikissa Puhdin jäsenyhteisöissä valtuustossa. Hallitustason ratkaisuja ovat osakkeiden merkintä ja tuotantosuunnitelman teon käynnistäminen. Ratkaisun lykkääminen osakemerkinnästä ja tuotantosuunnitelman tekemisestä huhtikuun jälkeen pudottaa KuntaPron pois vaihtoehdoista vuotta 2013 ajatellen, koska tarvittavia järjestelmämuutoksia ei ehdittäisi tekemään. Kunnan Taitoa Oy:n osakkeen hinta nousee 3 eurosta 6 euroon, jos osakemerkintä ilmoitetaan jälkeen, asialla on Vihdin kunnan kannalta taloudellista merkitystä. Kuntayhtymän purkamisesta ehtii päättää ja näin on järkevääkin tehdä sen jälkeen kun tuotantosuunnitelma (suunnitelma tuotannon toteuttamisesta ja liikkeenluovutuksesta) on valmis.

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

KPK ICT Oy (Kuntien Tiera Oy)

KPK ICT Oy (Kuntien Tiera Oy) Yhtymähallitus 30 22.03.2011 Kuntien ICT-palvelukeskuksen (Kuntien Tiera Oy) osakkeiden merkintä 93/00.04.00/2009 Kyh 30 15.9.2010 perustettiin kuntia varten kaksi tukipalveluita tuottavaa yhtiötä, KPK

Lisätiedot

Saimaan talous ja tieto Oy

Saimaan talous ja tieto Oy Saimaan talous ja tieto Oy Saitan organisaatio Omistus: Lappeenrannan kaupunkikonserni 50% Eksote 50% Toimitusjohtaja ja hallintotiimi 1+2 hlöä Liikevaihto 7,5 8,0 M Liikevoittotavoite 5% Liikevaihdosta,

Lisätiedot

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 ROVANIEMI Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011 Sivu 1 22 Palkka ja taloushallinnon henkilöstöä koskevat järjestelyt liikkeenluovutuksessa Rovaniemen kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi Ravinto- ja siivouspalvelut Valtuustoseminaari 17.3.2016 Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus, väliaikainen valmistelutiimi 31.3.2016 1 Palvelutuotannon kokonaisuus tällä hetkellä Ravinto-

Lisätiedot

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 DIAARI:237/2010 41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Taustaa PPSHP:n hallitus on käsitellyt kokouksessaan 7/2010 89 Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hallinto, henkilöstö, talous ja tukipalvelut työryhmän ehdotukset kuntayhteistyön lisäämiseksi 5.6.2014 10.6.2014 Page 1 Hallinto, henkilöstö,

Lisätiedot

KHALL 112 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. 050 390 0066, marjukka.manninen@haukipudas.fi

KHALL 112 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. 050 390 0066, marjukka.manninen@haukipudas.fi Kunnanhallitus 112 23.05.2011 Kunnanvaltuusto 31 30.05.2011 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 5502/10/101/2011 KHALL 112 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. 050 390

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

KHAL 185 Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset:

KHAL 185 Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset: Kaupunginhallitus 185 20.08.2012 Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset KHAL 185 Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset: Espoon kaupunki Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

Siirtoselvitys Puhti Loppuraportti 8.3.2012. Atte Niittylä Kehityspäällikkö, Kunnan Taitoa Oy

Siirtoselvitys Puhti Loppuraportti 8.3.2012. Atte Niittylä Kehityspäällikkö, Kunnan Taitoa Oy Siirtoselvitys Puhti Loppuraportti 8.3.2012 Atte Niittylä Kehityspäällikkö, Kunnan Taitoa Oy Taitoa pähkinänkuoressa Perustettu syksyllä 2010 Tausta Sitran koordinoimassa Kuntien palvelukeskus -hankkeessa

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO Tehoa toimintaan Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO HR-tehtävistä 2/3 on perusrutiineja Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon rutiinit voitte merkittävästi parantaa yrityksenne

Lisätiedot

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016 Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 61 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus 30.4.2014 tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö

Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö Selvityksen tarkoitus 1. Helmikuussa näytti mahdolliselta, että pääministeri Stubbin hallituksen esityksenä kaikkien puolueiden hyväksymä

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

Kuntien palvelukeskus KPK THH Oy käynnistysvaihe

Kuntien palvelukeskus KPK THH Oy käynnistysvaihe Kuntien palvelukeskus KPK THH Oy käynnistysvaihe KPK THH Oy käynnistysvaiheen hallitus ja yhtiön perustajakuntatoimijat Varapuheenjohtaja Jaana Kuuva Kotkan kaupunki Jäsen Markku Silen Jäsen Jukka Linnavuori

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus Voimaan 1.1.2017 alkaen Koulutus tekee hyvää! www.sakky.fi SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Perussopimus Sisällysluettelo 1 luku...1 Jäsenkunnat ja tehtävät...1 1...1...1

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 825/12.03.02/2016 63 Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo 29.9.2016: Vaski-kirjastot harkitsevat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

PK-hallitusbarometri 2015. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä

PK-hallitusbarometri 2015. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä PK-hallitusbarometri 2015 Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä PK-hallitusbarometri Kauppakamarien PK-hallitusbarometri on valtakunnallinen kyselytutkimus, johon vastasi

Lisätiedot

Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö. 11-3-2015/tl

Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö. 11-3-2015/tl Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö 11-3-2015/tl Kurikka-Jalasjärvi palvelujen järjestämissuunnitelman ja myöhemmin tehdyn päätöksen mukaan yhdistyneen kaupungin konsernitalous, palkkahallinto,

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus PALKKAHALLINNON UUDELLEEN JÄRJESTELY

Kunnanhallitus Kunnanhallitus PALKKAHALLINNON UUDELLEEN JÄRJESTELY Kunnanhallitus 240 28.11.2016 Kunnanhallitus 257 13.12.2016 PALKKAHALLINNON UUDELLEEN JÄRJESTELY Khall 28.11.2016 240 Pellon siirrettyä palkanlaskentansa Monetra Oy:n tehtäväksi on tullut Pelkosenniemen

Lisätiedot

2. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TOIMIELIMET JA ORGANISAATIO

2. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TOIMIELIMET JA ORGANISAATIO KARKKILAN, NUMMI-PUSULAN JA VIHDIN TUKIPALVELUIDEN LIIKELAITOSKUN- TAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Kyh 26.3.2008 38 Kyh liite 3 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Liikelaitoskuntayhtymän nimi ja kotipaikka Liikelaitoskuntayhtymän

Lisätiedot

Talouden johtaminen verkkokauppaliiketoiminnassa

Talouden johtaminen verkkokauppaliiketoiminnassa Talouden johtaminen verkkokauppaliiketoiminnassa Verkkokauppa-Akatemia Antti Liimatainen TietoAkseli Yhtiöt Asiakkuusjohtaja, KTM TietoAkseli Yhtiöt Kannattavan liiketoiminnan kehittäjä Asiakaslähtöiset

Lisätiedot

Ratkaisun avaimet omissa käsissä. Maakuntaliiton tilaisuus Pieksämäki

Ratkaisun avaimet omissa käsissä. Maakuntaliiton tilaisuus Pieksämäki Ratkaisun avaimet omissa käsissä Maakuntaliiton tilaisuus 11.5.2016 Pieksämäki Tilanteen kehitys Talous oli vakavasti kriisiytymässä Talouden muutos tapahtui vuonna 2011 tulos romahti vuodessa edellisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen,

Lisätiedot

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 < Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 ICT ympäristön yleiskuvaus Esityspohjien sisältö 1. ICT ympäristön yleiskuvauspohja: toimijat, henkilöstömäärät, budjetit 2. Tietohallinnon / ICT:n hallintomalli

Lisätiedot

Tarkkuutta taloushallintoon helpotusta henkilöstöhallintoon!

Tarkkuutta taloushallintoon helpotusta henkilöstöhallintoon! Tarkkuutta taloushallintoon helpotusta henkilöstöhallintoon! Monetra Oy Osakeyhtiö tukipalvelujen järjestämismuotona Kokemuksia Terveys- ja Talouspäivät Hämeenlinna 27.9.2013 Päivi Pitkänen toimitusjohtaja

Lisätiedot

Karkkilan kaupungintalo kokoushuone Formari. Otsikko Sivu

Karkkilan kaupungintalo kokoushuone Formari. Otsikko Sivu Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Pöytäkirja 2/2012 14 Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta 15.05.2012 Aika 15.05.2012 klo 18:00-19:00 Paikka Karkkilan kaupungintalo kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta:

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta: LOHJAN KAUPUNGIN JA PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYS-PALVELUJEN HENKILÖSTÖSOPIMUS Yhtymähallitus 18.9.2012 liite 109 Sopijaosapuolet: Lohjan yhdistymishallitus Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Timo Drachman Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Mitkä tehtävät työllistävät yrityksen IThenkilöstöä eniten (Market Visio) Ylläpito (työasemat, palvelimet, sovellukset) 41 Käyttäjätuki

Lisätiedot

Monetra tehostaa henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyössä asiakkaan kanssa. 9.9.2015 Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Monetra Oy

Monetra tehostaa henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyössä asiakkaan kanssa. 9.9.2015 Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Monetra Oy Monetra tehostaa henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyössä asiakkaan kanssa 9.9.2015 Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Monetra Oy Mikä Monetra Oy? Monetra on voittoa tavoittelematon talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Johtaja Mikko Salmenoja KEHA- keskus 26.10.2016 http://www.keha-keskus.fi 22.9.2016 1 Yleistä molemmista palvelukeskuksista Ja SOTE ICT vielä

Lisätiedot

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit (esim.

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous 27.1.2015 Ari Hirvensalo Talousjohtaja 27.1.2015 2 27.1.2015 3 27.1.2015 7 Reunaehtoja: Sote-laki hyväksytään maaliskuussa SHP:n toiminta lakkaa 31.12.2016

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS 1 Henkilöstösopimuksen perusteet Lakkautettavan Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän henkilöstö, Siikaisten kunnan peruspääoman

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Raportti 5.6.2014 2.6.2014 Page 1 Perusturvakuntayhtymä Akselin selvitystyön kokonaisuudet Palvelurakenteen ja hallintomallin analyysi nykyinen

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Tietohallinto päiväys 13.03.2014 1 Yhteenveto Kotkan ja Haminan tietohallintoyksiköt vastaavat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16 25.02.2015 Sivu 1 / 1 738/00.04.01/2015 16 Espoon uuden sairaalan aula- ja turvallisuuspalvelujen organisointi HUS -Servis liikelaitoksen ja HUS -Kiinteistö Oy:n Turvapalvelujen hoidettavaksi (Kh/Kv) Valmistelijat

Lisätiedot

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM 17.5.2011 1(6) Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. MUISTIO 1.10.2009 LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika 1.10.2009 kello 9.30-13.00 Paikka Läsnä, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila

Lisätiedot

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Place for a picture Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Jukka Rautavalta 1 First Name Last Name 25.5.2012 Fazer-konserni lyhyesti Vuonna 1891 perustettu perheyritys Ruokailupalveluja,

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Kuntien Tiera Oy 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Syyskuussa 2010 perustetun Tieran omistajina on tällä

Lisätiedot

JUULIA - Varhaiskasvatuksen tilastointijärjestelmä. Vertikal Oy Luvaton käyttö kielletty

JUULIA - Varhaiskasvatuksen tilastointijärjestelmä. Vertikal Oy Luvaton käyttö kielletty Nykyisin käytössä olevat järjestelmät Eivät tuota tietoja, joita johtamiseen tarvitaan Vaativat erillisen ja kalliin raportointiosion Eivät kaikilta osin käytä kertoimia, joiden varaan täyttö- ja käyttöastelaskenta

Lisätiedot

INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE

INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE Päijät-Hämeen henkilöstö- ja talouspalvelukeskus - HETA 25.11.2011 Roope Rauhalinna Katrina Harjuhahto-Madetoja FCG Finnish

Lisätiedot

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen JHL Kaakkois-Suomen aluetoimisto Ritva Miettinen 1 Vuorotteluvapaan vaikutus eläkkeeseen Jos suunnittelet vuorotteluvapaan pitämistä,

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN VALMISTELURYHMÄN PERUSTELUMUISTIO LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN 1. Tausta Tukipalvelutoiminnassa tehtävä yhteistyö ja yhteisen tukipalvelukeskuksen perustaminen ovat keskeinen

Lisätiedot

Teleoperaattoripalvelut kunnan palveluntuotannossa

Teleoperaattoripalvelut kunnan palveluntuotannossa 15.1.2015 Teleoperaattoripalvelut kunnan palveluntuotannossa Markku Salakka tietohallintojohtaja Valkeakosken kaupunki 15.1.2015 2 Esityksen sisältö Valkeakosken kaupunki Etelä-Pirkanmaan tietohallintoyhteistyö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Aika: Tiistai 15.9.2015 klo 18.00. KTO Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Myllyojantie 2, 21520 Naskarla

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Aika: Tiistai 15.9.2015 klo 18.00. KTO Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Myllyojantie 2, 21520 Naskarla KOKOUSKUTSU HALLITUS Aika: Tiistai 15.9.2015 klo 18.00 Paikka: KTO Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Myllyojantie 2, 21520 Naskarla Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen Ranta Hannu, pj. Suominen

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Palvelutuotannon tietojärjestelmäratkaisut Uudenmuotoiset yliopistot ja tietohallinto

Lisätiedot

Valtorin palvelut. Tuotantojohtaja Jukka Yli-Koivisto Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Valtio Expo 2014

Valtorin palvelut. Tuotantojohtaja Jukka Yli-Koivisto Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Valtio Expo 2014 Valtorin palvelut Tuotantojohtaja Jukka Yli-Koivisto Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Valtorin palvelut Pääte- ja käyttäjätukipalvelut Tietoliikennepalvelut Viestintätekniset

Lisätiedot

Aiesopimuksen allekirjoittaminen KPK THH:n ja KPK ICT:n perustamisesta

Aiesopimuksen allekirjoittaminen KPK THH:n ja KPK ICT:n perustamisesta Maakuntahallitus I 138 14.06.2010 Maakuntahallitus I 196 27.09.2010 Aiesopimuksen allekirjoittaminen KPK THH:n ja KPK ICT:n perustamisesta 845/10/101/2009 MH 138 Sitra 7.6.2010: Ehdotus etenemisestä Kainuun

Lisätiedot

Kuntainfran palveluiden. organisoitumista vat Vaihtoehtojen edut ja haitat. organisoitumistavat Vaihtoehtojen edut ja haitat

Kuntainfran palveluiden. organisoitumista vat Vaihtoehtojen edut ja haitat. organisoitumistavat Vaihtoehtojen edut ja haitat Kuntainfran palveluiden organisoitumistavat Vaihtoehtojen edut ja haitat Kuntainfran palveluiden organisoitumista vat Vaihtoehtojen edut ja haitat Mikko Belov, Projekti-insinööri Sisältö Kuntien kadunpidon

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Seudullinen sivistystoimityöryhmä Marraskuu 2014 28.11.2014 Page 1 3.Varhaiskasvatus : Palveluseteli yli kuntarajojen kokopäivähoitoon sekä avoimeen

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kurttu-seminaari 18.4.2013 Helsinki Jari Hintsala Sisältö Projektin sisältö Projektin tuotokset Projektin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2012 186 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 Aika 12.11.2012 klo 18:00-20:27 Paikka Karkkilasali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 189

Lisätiedot

ISE N KSI SYS TEM TAM TUE JOH ATTIC. Johtamisjärjestelmä Systematic

ISE N KSI SYS TEM TAM TUE JOH ATTIC. Johtamisjärjestelmä Systematic Johtamisjärjestelmä Systematic SYS Myydään SaaS palveluna eli vuokraat ohjelmiston käyttöoikeuden tarvitsemaksesi ajaksi. Et siis maksa isoa hankintahintaa tai kehittämiskuluja. Maksat vain siitä mitä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 08.02.2016 Sivu 1 / 1 158/2016 02.05.05 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 8 25.1.2016 62 Medi-It Oy:n osakkeiden ostaminen Valmistelijat / lisätiedot: Katariina Kaukonen, puh. 040 527

Lisätiedot

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn 1.1.2017 alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet 2 1. Sopimuksen osapuolet 1) Joensuun, Kiteen, Lieksan ja Outokummun kaupungit, Heinäveden ja Rääkkylän

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA

ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA Palveluiden järjestäminen Nykyisen mallin mukainen toiminta (0 vaihtoehto). Muutosesitys

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Liikelaitoskuntayhtymä käyttää markkinointi- ja aputoiminimenä JIK ky -nimeä.

Kuntayhtymän nimi on JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Liikelaitoskuntayhtymä käyttää markkinointi- ja aputoiminimenä JIK ky -nimeä. 1 (7) JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Perussopimus A. Yleiset määräykset 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Liikelaitoskuntayhtymä käyttää

Lisätiedot

Sote ja yleislääkärit

Sote ja yleislääkärit Sote ja yleislääkärit Yleislääkäripäivät 26.-27.11.2015 Hilton Kalastajatorppa Helsinki Heikki Pärnänen, Lääkäriliitto Päätoimi'aja Eila Kujansuu Professori Mauno Vanhala Johtava lääkäri Erkki Lehtomäki

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. ^IIT^ ^ 1 UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ia kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

CASE Pisla Oy. Sähköistä osto- ja matkalaskujen käsittelyä eofficella

CASE Pisla Oy. Sähköistä osto- ja matkalaskujen käsittelyä eofficella CASE Pisla Oy Sähköistä osto- ja matkalaskujen käsittelyä eofficella Pisla Oy yritysinfo Pisla Oy on vuonna 1976 perustettu konserni, pääpaikka on Viitasaarella Suomessa. Konserniin kuuluvat seuraavat

Lisätiedot

1 Minkä energiaosuuskunnan toimija olette? 1.Enon 2. Kiihtelysvaaran 3. Kontio-Energian 4. Tuupovaaran

1 Minkä energiaosuuskunnan toimija olette? 1.Enon 2. Kiihtelysvaaran 3. Kontio-Energian 4. Tuupovaaran Taustakysymyksiä: Liite 2 1 Minkä energiaosuuskunnan toimija olette? 1.Enon 2. Kiihtelysvaaran 3. Kontio-Energian 4. Tuupovaaran 2 Millainen on roolinne osuuskunnan toiminnassa? 1. hallituksen jäsen/ varajäsen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen YHDISTYMISHALLITUS 110 28.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 23 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 1667/06/0600/2012 YHALL 110 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän

Lisätiedot

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi SOPIMUS OSAKASKUNTIEN MAHDOLLISESTI JÄRJESTÄMIEN TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA MAANINGAN KUNNAN, NILSIÄN KAUPUNGIN JA SIILINJÄRVEN KUNNAN YHTEISTOIMINNASSA JÄRJESTÄMISSÄ SOSIAALI-

Lisätiedot

Sopimus talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle

Sopimus talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle Sivu 1 / 7 Sopimus talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle 1. OSAPUOLET Luovuttaja LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PUHTI (Luovuttaja) Y-tunnus 2199393-7

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1

Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1 Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1 SOPIMUS HUS:N OMISTAMIEN UUDENMAAN SAIRAALAPESULAN OSAKKEIDEN MYYNNISTÄ CAREA KUNTAYHTYMÄLLE JA KASTEK OY:N TEKSTIILIHUOLTOTOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ UUDENMAAN

Lisätiedot

HYLLYKALLION YRITYSKAUPPA - ERKIN VAIHTOEHDOT. 29 tammikuuta 2011

HYLLYKALLION YRITYSKAUPPA - ERKIN VAIHTOEHDOT. 29 tammikuuta 2011 HYLLYKALLION YRITYSKAUPPA - ERKIN VAIHTOEHDOT 29 tammikuuta 2011 1. Nykyinen suunnitelma 1. Wasaborg myy uusille osakkaille Hyllykallion liikkeen saaden 450,000 myyntituloa Tästä ei jouduta maksamaan myyntivoittoveroa,

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma

Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma Turo Kilpeläinen Toimitusjohtaja/rehtori Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy turo.kilpelainen@kamk.fi 044 7101 600 1 Yhdessä ja/vai erikseen ICT:n eri osa-alueilla

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

KUUMA johtokunta SOTE-lausuntotarkastelua

KUUMA johtokunta SOTE-lausuntotarkastelua KUUMA johtokunta SOTE-lausuntotarkastelua 27.1.2016 KESKI-UUDENMAAN SOTE SELVITYKSEN LAUSUNTO Uudenmaan itsehallintoalueen on tarpeen organisoitua sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta itsehallintoalueen

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA

TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA Tilitalo Emma Oy TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA Tilitalo Emman erikoisosaamista ovat taloushallinnon palvelut asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille. Palvelemme mielellämme myös pieniä ja keskisuuria

Lisätiedot

10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA. - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen

10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA. - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen 10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? HÄMEENLINNA - Suomen vanhin sisämaakaupunki Hämeenlinna Suomen keskipiste (väestöllinen) HÄMEENLINNA pitkä historia lyhyesti

Lisätiedot

HeTa. Rovaniemi 23.9.2010

HeTa. Rovaniemi 23.9.2010 Kirkon palvelukeskushanke HeTa KiTo-teemapäivät Rovaniemi Lakimuutos Toukokuussa 2010 hyväksyttiin, että ev.lut.kirkkoon perustetaan kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus, joka palvelee kirkon talousyksiköitä.

Lisätiedot

HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS. Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus.

HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS. Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus. HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus.fi TUOTTAVUUDEN MITTAUS DRG-pisteet / htv (tuotos / panos mittari) Tuottavuus

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki Senaatti-kiinteistöjen verkostokumppanina Workspace on mukana tuottamassa Senaattikiinteistöjen asiakkaille työympäristökehittämisen asiantuntijapalveluita. Yhteistyö on alkanut vuonna 2003 ja tänä aikana

Lisätiedot