LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PUHDIN PALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PUHDIN PALVELUT"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Liite 9 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PUHDIN PALVELUT Vaihtoehtoja Nummi-Pusulan kunnan erotessa kuntayhtymästä Taustamuistio päätöksenteon tueksi Hannu Nummela

2 2 Taustaa Liikelaitoskuntayhtymä Puhti perustettiin vuonna 2008 ja se aloitti varsinaisen toimintansa vuoden 2009 alusta. Kuntayhtymän perustivat Karkkilan kaupunki, Nummi-Pusulan kunta, Vihdin kunta ja perusturvakuntayhtymä Karviainen. Nämä yhteisöt ovat edelleen Puhdin jäsenyhteisöjä. Nummi-Pusulan kunta liittyy vuoden 2013 alusta Lohjan kaupunkiin. Nummi-Pusula ilmoitti vuoden 2011 lopulla eroavansa liikelaitoskuntayhtymä Puhdista. Puhdin perussopimuksen mukaan johtokunnan tehtävänä on laatia jäsenyhteisön eroamisen vaikutuksista so peutumista koskeva selvitys, josta käyvät ilmi muutokset liikelaitoskuntayhty män toiminnassa, henkilöstöä koskevat muutokset sekä vaikutukset liikelaitos kuntayhtymän talouteen. Puhdilla ei ole perussopimuksen lisäksi perussopimusta selventävää taustamuistiota, kuten perusturvakuntayhtymä Karviaisella. Karviaisen perussopimuksen taustamuistiossa todetaan tavoitteena olevan, että mahdollinen kuntayhtymästä eroaminen tapahtuu oikeudenmukaisesti ja jäljelle jääviä kuntia vahingoittamattomalla tavalla. Perussopimuksen mukaan jäsenyhteisön erotessa Puhdin peruspääoma pienenee eroavan yh tei sön peruspääomasijoituksen määrällä samasta ajankohdas ta lu kien kuin eroaminen kuntayhtymästä tapahtuu. Lii ke lai tos kuntayhtymä maksaa eroavalle jäsenyhteisölle sen osuu den lii kelaitoskuntayhtymän nettovarallisuudesta jäsenyyden päättyes sä. Toiminnan alkaessa jäsenyhteisöt, Puhti ja henkilöstöjärjestöt hyväksyivät henkilöstösopimuksen. Sopimuksen mukaa kunnista Puhtiin siirtyneillä toistaiseksi voimassa olevassa työ- tai virkasuhteessa työntekijöillä ja viranhaltijoilla on viiden vuoden irtisanomissuoja, joka päättyy siis vuoden 2013 lopussa. Pääosa Puhdin henkilöstöstä on edelleen kunnista siirtyneitä. Henkilöstösopimuksen perusteella kuntayhtymästä eroavalla kunnalla ei ole velvollisuutta ottaa henkilöstöä takaisin. Puhti tuottaa jäsenyhteisöilleen laskenta-, palkanlaskenta-, tietotekniikka-, puhelin-, työsuojelupäällikkö- ja eläkeasiamiespalveluja. Lisäksi Puhti myy puheluvälityspalvelua Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymälle ja isännöi yhtä koko Länsi-Uudenmaan kattavaa Uudenmaan Liiton rahoittamaa kehittämishanketta. Puhdin mahdollisuus myydä palveluja muille kuin jäsenyhteisöilleen on varsin rajallinen, muutoin menetetään ns. inhouse-asema jäsenyhteisöihin nähden. Palvelujen myynti kuntayhtymämuotoisena laajemmin muille kuin jäsenyhteisöille tuottaa myös verotuksellisia ongelmia. Puhdin osalta on jo vuoden 2011 aikana selvitetty laskenta- ja palkanlaskentapalveluiden siirtämistä henkilöstöineen joko Kunnan Taitoa Oy:lle tai Kunta Pro Oy:lle. Nämä vaihtoehdot merkitsevät kuntayhtymän purka mista ja tietohallinnon järjestämistä muulla tavalla. Vihdin kunta ja Karkkilan kaupunki ovat päätöksillään edellyttäneet, että tammikuun 2012 loppuun mennessä selvitetään mahdollisuus saada Puhtiin tai muuhun toimintaa jatkavaan organisaatioon alueelta uusia osakkaita ja samalla asiakkaita. Kiinnostusta on alustavasti Lohjan kaupungilla ja Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuksen kuntayhtymällä erityisesti tietotekniikkaja puhelinpalveluihin, mutta mahdollisesti myös laskenta- ja palkanlaskentapalveluihin myöhemmässä vaiheessa. Lohjan kaupunki lähtee yhteistyössä siitä, että toimijana on joku muu kuin kuntayhtymä (Tieran alueyksikkö tietohallinnossa ja Kunnan Taitoa tai KuntaPro talousja palkanlaskentapalveluissa).

3 3 Tältä pohjalta on ryhdytty tekemään selvitys Kuntien Tiera Oy:n alueellisesta toimintayksiköstä, jossa olisivat mukana Puhdin jäsenyhteisöjen lisäksi myös Lohjan kaupunki ja Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuksen kuntayhtymä LUKSIA. selvitys on valmis viimeistään Vihdin kunta ja Karkkilan kaupunki edellyttivät, että perussopimuksen tarkoittama toiminnan sopeuttamista koskeva selvitys tehdään maaliskuun 2012 loppuun mennessä. Jos Puhdin jäsenyhteisöt tekevät jatkosta ennen tätä ratkaisun, joka edellyttää kuntayhtymän purkamista, ei sopeuttamista koskevaa selvitystä tarvita. Tällöin tulee tehdä suunnitelmat palvelutuotannon siirrosta ja kuntayhtymän purkamisesta. Puhdin toiminnan jatkaminen kuntayhtymänä Palvelutuotanto Nummi-Pusulan kunnan eroaminen kuntayhtymästä vähentää Puhdissa työtä kaikissa tuoteryhmissä. Nummi-Pusulan suoritemäärien lisäksi myös Karviaisen suoritemäärät vähenevät Nummi-Pusulan alueen osalta. Nummi-Pusulan määrät saadaan suoraan Nummi-Pusulan vuoden 2011 ja osittain vuoden 2012 luvuista. Karviaisen määrätietoja joudutaan arvioimaan. Nummi-Pusulan eroamisen vaikutus Puhdin suoritemääriin ja sen kautta laskutukseen on seuraavan taulukon mukainen: Laskentapalvelut kpl á-hinta tulovaikutus ostolaskut , myyntilaskut , matkalaskut 500 6, kirjanpitorivit , Yhteensä Palkanlaskenta palkkalaskelmat , henkilöstömäärä , Yhteensä Tietohallinto työasemat , Puhepalvelut puhelinliittymät , Työsuojelupäällikkö henkilöstö , Eläkeasiamies henkilöstö 330 6, Yhteensä Tulovaikutus yhteensä Suoraan Nummi-Pusulaan ja Karviaiseen kohdistuvia kuluja jää pois huomattavasti vähemmän kuin tuloja. Puhdin kuluista 60,5 % muodostuu henkilöstökuluista ja 39,5 % muista kuluista. Muista kuin henkilöstökuluista pitäisi pystyä vähentämään noin euroa, jotta

4 4 menot vähenisivät poisjäävästä tulomäärästä tuon 39,5 %. Poisjäävät muut kuin henkilöstömenot ovat vain noin euroa. Ne jakautuvat palveluryhmittäin seuraavasti: Laskentapalvelut Palkanlaskenta Tietohallinto Puhepalvelut Työsuojelupäällikkö ja eläkeasiamies Johto ja yhteiset Yhteensä Puhdin toiminta on luoteeltaan sellaista, että riittävän suurilla volyymeilla on mahdollisuus saada palvelujen hintaa alaspäin ja myös henkilökuntaa niin, että toimintavarmuus pystytään turvaamaan. Toisaalta volyymien laskiessa kustannukset eivät laske samassa suhteessa kuin palvelutuotanto ja siitä saatava tulovirta. Henkilöstökuluja pitäisi pystyä leikkaamaan suhteellisesti paljon enemmän, jotta toimintaa voitaisiin jatkaa jäljelle jääville asiakkaille nykyisillä hinnoilla. Käytännössä tämä ei ole mahdollista nopealla aikataululla ja ilman merkittäviä investointeja. Henkilöstötilanne Puhdissa on tällä hetkellä työssä henkilöstöä tuoteryhmittäin seuraavasti: henkilöstö Laskentapalvelut 12,5 Palkanlaskenta 10,5 yksi opintovapaalla, ei sijaista Tietohallinto 11,5 Puhepalvelut ostetaan Vihdiltä Työsuojelupäällikkö ja eläkeasiamies 1 Johto ja yhteiset 1 Yhteensä 36,5 Tässä henkilöstötilannetta tarkastellaan tuoteryhmittäin. Eläköitymistä tarkastellaan henkilökohtaisen eläkeiän täyttymisen mukaan. Eläkkeelle voi jäädä toisaalta aikaisemminkin tai jatkaa työssä 68 ikävuoteen saakka. Ainoastaan vuotta 2012 koskevat eläköitymiset ovat työntekijöiden itsensä ilmoittamia. Ammattitaidon puolesta tehtäviä voi järjestellä laskentapalveluiden ja palkanlaskennan kesken. Puhdin käytössä olevat tietojärjestelmät etenkin palkanlaskennassa (kokonaisuutta ajatellen henkilöstöhallinto) mutta myös laskentapalveluissa vaativat nopeaa uudistamista. Näin olisi mahdollisuuksia saada parempaa palvelua ja samalla tuottaa palvelut vähemmällä henkilöstömäärällä tai tuottaa nykyhenkilöstöllä enemmän palveluja. Tämä edellyttää ensin investointeja, jotka joka tapauksessa ovat edessä. Investointien ja kehittämishankkeiden lykkääminen eteenpäin viivyttää investoinneista saatavien hyötyjen toteutumista. Laskentapalveluissa jää eläkkeelle yksi työntekijä (0,5 HTV) vuoden 2012 aikana ja yhden työsuhde päättyy vuoden 2012 lopussa. Aivan lähivuosina ei ole muita työntekijöitä, joiden eläkeikä täyttyy lähivuosina. Vuoden 2011 lopulla jäi pois yksi työntekijä ja hänen sijalleen ei palkattu ketään. Työtehtäviä on jo järjestetty uudelleen muutosta ajatellen ja osittain on suun-

5 5 nitelma järjestelystä vuoden 2013 alusta eteenpäin. Tämän hetken näkymän mukaan tehtävät pystytään järjestämään varsin hyvin jäljelle jäävällä henkilöstöllä. Mahdollisuuksia uusien tehtävien ottamiseen on 1 1,5 HTV:n työpanokselle. Irtisanomissuoja vuodelle 2013 puuttuu ainoastaan yhdeltä työntekijältä. Palkanlaskentapalveluista jäi yksi työntekijä (0,6 HTV) eläkkeelle vuoden 2012 alkaessa ja uutta työntekijää ei palkattu. Yksi työntekijä on opintovapaalla syksyyn 2012 saakka ja hänellä ei ole sijaista. Lisäksi yksi työntekijä (0,8 HTV) on äitiyslomalla ja hänellä on sijainen (0,5 HTV) heinäkuun 2012 loppuun saakka. Palkanlaskennassa eläkeikä täyttyy yhdelle työntekijälle vuoden 2014 lopulla. Vanhempainvapaan jatkuminen vuoden 2013 loppuun antaa mahdollisuuksia järjestelyihin. Työtehtäviä on jaettu ja suunniteltu muutosta ajatellen. Palkanlaskennassa on mahdollisuuksia lisätehtävien ottamiseen 1 2 henkilötyövuoden määrälle. Irtisanomissuoja palkanlaskennassa puuttuu neljältä työntekijältä. Tietohallinnossa on tällä hetkellä kaksi määräaikaista työntekijää, heidän työsuhteensa päättyy vuoden 2012 lopussa. Tietohallinnon henkilöstöstä ei eläkeikä täyty kenelläkään aivan lähivuosina. Kolmella työntekijällä ei ole irtisanomissuojaa. Työsuojelupäällikkö- ja eläkeasiamiespalvelussa on yksityöntekijä. Vihti tuli työsuojelupäällikköpalvelun ostajaksi vuonna 2011 ja Karkkilalle alettiin myydä eläkeasiamiespalvelua vuoden 2012 alusta. Työmäärää on lisätty merkittävästi ja vuoden 2012 järjestely on tehty ajatuksella, että se on väliaikaisratkaisu muutokseen valmistauduttaessa. Johtoon ja yhteisiin kuuluu Puhdin johtaja. Alun perin Puhdin toiminnan ajateltiin laajenevan myös muihin tukipalveluihin, jolloin myös johtamiseen ja toiminnan kehittämiseen tarvitaan enemmän panosta. Puhdin käynnistysvaiheessa ja työprosessien kehittämisessä tätä panosta on tarvittu, mutta toiminnan vakiinnuttua työpanosta riittäisi myös asiantuntijapalveluihin tai vastaaviin. Palvelun hinta asiakkaille Puhdin talousarviosta 2012 on laskettu tarkistettu versio, koska toimintaa on jo sopeutettu tulevaan tilanteeseen. Lisäksi on laskettu suunnitteluvuodet uudelleen arvioitujen muuttuneiden palvelutuotemäärien ja kustannustietojen perusteella. Vertailukelpoisuuden saamiseksi vuoden 2012 tilanteeseen taloussuunnitelman tarkistus on laskettu niin, että palkantarkistuksia ja inflaatiota ei ole otettu laskelmaan. Tällöin Puhdin palvelujen hinnat ja kustannukset asiakkaittain ovat seuraavat: TA2012 tark TA Laskentapalvelut ostolaskut 3,39 3,10 3,33 3,28 ostolaskun tiliöinti 1,58 1,58 1,58 1,58 myyntilaskut 1,46 1,50 1,48 1,46 matkalaskut 6,83 6,63 7,07 6,97 kirjanpitorivi 0,48 0,45 0,48 0,47 Palkanlaskenta palkkalaskelmat 15,49 14,63 15,84 15,64 raportointi/henkilö 13,42 13,42 14,73 14,89 Tietohallinto verkkoon kytketty työasema 395,41 401,04 473,72 475,61 Puhepalvelut

6 6 puhelinliittymä 110,46 106,96 109,54 109,31 Työsuojelupäällikkö työntekijä 25,36 25,28 27,16 27,13 Eläkeasiamies työntekijä 6,99 6,96 11,65 11,67 Näin toteutettuna erot jäsenyhteisöittäin vuoden 2012 ja 2013 välillä ovat varsin merkittäviä. Etenkin tietohallinnossa on vaikeaa saavuttaa menojen alennusta, vaikka Nummi-Pusula jää pois palveluiden piiristä. Sama koskee työsuojelupäällikköpalveluja, joskin niiden merkitys on talouden kannalta pienempi. Yhteensä asiakkaittain TA 2012 TA tark Karkkila Nummi-Pusula Vihti Vihdin vesi Karviainen Puhti yhteensä TA 2012 TA tark Laskenta Palkanlaskenta Tietohallinto Puhelinpalvelu Työsuojelup+eläkeas Yhteensä Vaihtoehtoja kuntayhtymälle Palvelutuotannon järjestämiseksi on selvitetty myös muita vaihtoehtoja. Näillä vaihtoehdoilla saattaa saada myös muita kuntia ja kuntayhtymiä mukaan tällä alueella toimivaan yksikköön. Muita mahdollisia toimijoita talous- ja palkanlaskentapalveluissa ovat Kunnan Taitoa Oy ja KuntaPro. Molemmat ovat tehneet ns. siirtoselvityksen ja antaneet vuoden 2012 palveluhinnat. Yhteistyö näiden organisaatioiden kanssa edellyttää, että Puhdin nykyiset jäsenyhteisöt ryhtyvät näiden yhtiöiden osakkaiksi. Karkkilan kaupunki on jo Kunnan Taitoa Oy:n osakas. Osakkaaksi ryhtyminen ei ole merkittävä kustannus, jos alueelle saadaan toimiva talous- ja palkanlaskentapalveluja tuottava yksikkö. Molemmat hakevat alueelta asiakkaita ja samalla osakkaita laajemminkin kuin Puhdin toiminta-alueelta. Osakkaaksi liittymisen kustannukset (Taitoa ennen ) ja ero Puhdista vuoden 2011 lopun tilanteen mukaisesti. Kunnan Taitoa KuntaPro Puhti Karkkila* Vihti

7 7 Karviainen Yhteensä * Karkkila on Kunnan Taitoa Oy:n osakas, Tietotekniikan puolella toimijana voisi olla Kuntien Tiera, joka tekee asiasta selvitystä. Tässä selvityksessä ovat mukana myös Lohjan kaupunki ja Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä LUKSIA. Kaikki Puhdin jäsenyhteisöt ovat jo Tieran osakkaita. Myös KuntaPro tuottaa tai järjestää tietohallinto- ja tietotekniikkapalveluita. Myös teletekniikka kuuluu molempien toimijoiden palveluvalikoimaan. Kunnan Taitoa Oy on omassa siirtoselvityksessään tarjoutunut järjestämään myös tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut, ellei Kuntien Tieran alueyksikköä alueelle saada perustettua. Puhdin palveluista työsuojelupäällikkö- ja eläkeasiamiespalvelulle ei ole vaihtoehtoista toimijaa. Tämä varsin toimiva kokonaisuus on mahdollista järjestää kuntien ja Karviaisen keskinäisin sopimuksin. Sama koskeen puhelinvälitystä, jonka henkilötyön Puhti nytkin ostaa Vihdin kunnalta. Isomman toimijan etuna olisi mm: paremmat kehittämisresurssit kustannustehokkuuden kehitys parempi kuin pienessä yksikössä palvelun laatu ja toimintavarmuus alueellinen toimija, jos saadaan muita asiakkaita mukaan. Isomman toimijan myöstä saatetaan menettää jonkin verran joustavuutta ja asiakaskohtaista palvelujen räätälöintiä. Todellinen tarve tällaiseen talous- ja palkanlaskentapalveluissa samoin kuin tietotekniikkapalveluissa on kuitenkin pieni. Isoin ero Taitoan ja KuntaPron välillä tällä hetkellä on tieto siitä, millä järjestelmillä toimitaan. KuntaPro edellyttää sekä talouspalvelujen että palkanlaskennan tietojärjestelmän vaihtamista. Kunnan Taitoalla ei ole tiedossa millä järjestelmillä pidemmällä aikavälillä toimitaan, näin ollen tiedossa eivät myöskään ole investointi- ja kehittämiskustannukset, eivätkä aikataulut. Nykyjärjestelmillä toimiminen pidempään on epätyydyttävä tilanne, joka jarruttaa kehittämismahdollisuuksia etenkin henkilöstöhallinnon osalta. Tämä näkyy erityisesti myös asiakkaan (kunta, kuntayhtymä) toiminnassa. Toisaalta Taitoa tuonee markkinoille Kuntien Tieran kautta hankitut tietojärjestelmät, jotka pidemmällä aikavälillä ovat kunnissa todennäköisesti laajasti käytössä. KuntaPron tuotantomalli on tiedossa ja varsin toimiva. Kunnan Taitoa vasta pystyttää omaa tuotantoaan. KuntaPron kautta pystyy hankkimaan myös muita kuin talous- ja palkanlaskentapalveluja, tällaisia ovat tietotekniikka, teletekniikka ja puhelunvälitys sekä hankintatoimi. Palvelusisältö ja rajapinnat asiakkaisiin ovat kummallakin toimijalla suunnilleen samat. Palvelusisältö ja rajapinnat asiakkaisiin ovat pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta samat kuin Puhdilla tällä hetkellä. Alla on karkea vertailu Kunnan Taitoan ja KuntaPron hinnoista talous- ja palkanlaskentapalveluista verrattuna Puhtiin. Palvelusisällöt eivät ole täysin samat, joten vertailu on suuntaa antava. Puhdin osalta oletuksena on, että myös tietohallinto- ja työsuojelupäällikköpalvelut säilyvät edelleen palveluvalikoimassa, muutoin toimintaa kuntayhtymänä ei kannata jatkaa. Alla olevat laskelmat ovat lähinnä vuoden 2013 arvioita suunnilleen nykyisenlaisella toiminnalla ilman kehittämiseen tarvittavia välttämättömiä panostuksia. Tiedot tulevat muuttumaan,

8 8 Kunnan Taitoa siirtyy vähitellen valtakunnalliseen yhtenäiseen hinnoitteluun ja KuntaPro kehittää alueyksikön toimintaa kohti nykyisten yksiköiden toimintamallia, jolloin hinnoittelu myös yhtenäistyy (hinta alenee). Myös Puhti pystyy kehittämään toimintaansa, tämä edellyttää ensin panostuksia samalla tavalla kuin muillakin toimijoilla. Henkilöstön kannalta Kunnan Taitoa Oy ja KuntaPro ovat suunnilleen samanlaisia. Kunnan Taitoa Oy sitoutuu ottamaan Puhdin koko henkilöstön palvelukseensa kuntien kanssa tehtävän palvelusopimuksen kestoajaksi (alustavasti viisi vuotta). Tämä tarkoittaa siis käytännössä viiden vuoden irtisanomissuojaa toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Kunnan Taitoa Oy sitoutuu pitämään työntekopaikan alueella palvelusopimuksen ajan. Alkuvaiheessa toimitaan Puhdin asiakkaiden nykyisillä järjestelmillä. Koska järjestelmät eivät ole yhtenäisiä ja palvelimetkin ilmeisimmin paikallisia, mahdollisuus teettää muiden asiakkaiden töitä tämän alueen toimipisteessä jää pieneksi. Nykyisillä asiakkailla ja työnjaoilla koko henkilöstölle ei riitä työtä. KuntaPro sitoutuu samoin ottamaan laskennan ja palkanlaskennan koko henkilöstön. Toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa oleville KuntaPro tarjoaa viiden vuoden palvelussuhdeturvan. Alueelle perustetaan toimipiste, josta toiminta tapahtuu palvelusopimuksen mittaisen ajan. KuntaPron tapa toimia yhtenäisin järjestelmin niin, että järjestelmät ovat samoilla palve-

9 9 limilla, mahdollistaa muiden asiakkaiden työn tekemisen tämän alueen toimipisteessä heti alusta alkaen. Tukipalvelujen tulevaa järjestämistapaa tulee tarkastella pidemmällä aikavälillä, jolloin pelkät lähiajan kustannukset eivät ole ratkaisevia. Hyvillä tukipalveluilla voidaan saada tehokkuutta ja säästöjä itse ydintoimintoihin, tällöin tukipalvelujen laatu ja varmuus nousevat hintaa tärkeämmiksi tekijöiksi. Aloitusvaiheen hinnan lisäksi muita ratkaisevia tekijöitä vaihtoehtojen vertailussa ovat: toiminnan kehittämisedellytykset toimintavarmuus palvelevuus ydintoimintoihin odotettavissa oleva hintakehitys toiminnan joustavuus käytettävissä olevat järjestelmät kunnan ja kuntayhtymän näkökulmasta henkilöstön sijoittumismahdollisuudet organisaatioon. Näistä näkökulmista eri toimijoita voi arvioida karkeasti: Puhti kehittämisresurssit jäävät pieniksi, järjestelmäpuolelta käytettävissä kuitenkin esimerkiksi Kuntien Tiera pienenä toimijana henkilöriippuvuus suuri ja sitä myötä toimintavarmuus voi kärsiä joustava paikallinen toimija palvelevuus ydintoimintoihin helpommin räätälöitävissä, toisaalta resurssit aiheuttavat rajoitteita hinnaltaan ei ole kilpailukykyinen suuriin toimijoihin verrattuna voidaan käyttää asiakkaiden tarpeiden mukaisia järjestelmiä, kustannukset saattavat nousta kynnykseksi jää joka tapauksessa väliaikaisratkaisuksi, toisaalta tarjoaa aikaa seurata kuntarakennekehitystä Ainakaan alkuvaiheessa ei riitä työtä koko henkilöstölle nykyisillä asiakkailla ja työnjaoilla. Kunnan Taitoa Oy (taloushallinto ja palkanlaskenta) saavuttanee laajan asiakaskunnan, joten mahdollisuuksia panostaa kehittämiseen hakee vasta toimintamalliaan, mutta suurena toimija toimintavarmuus tulee olemaan hyvä vaarana, että aloitusvaiheessa mennään pitkään nykyisin toimintatavoin yhtiön perustamisen peruslähtökohtana on lisäarvo kuntien ydintoimintoihin toimintoja ja toimintatapoja yhtenäistämällä sekä toimipisteiden erikoistumisella päässee edullisiin hintoihin, toisaalta aloitusvaiheen kustannukset rasittanevat pitkään suuren toimijan joustavuus ja reagointi asiakastarpeisiin ei välttämättä yhtä hyvä kuin pienellä toimijalla valtakunnallinen järjestelmäkehitys yhteistyössä Tieran kanssa taannee laadukkaat työvälineet yhteensopivuuden muihin järjestelmiin tarjoaa Puhdin nykyiselle henkilöstölle työpaikan, palvelussuhdeturvan ja työntekopaikan alueella toiminnan aloitus tapahtuu nykyjärjestelmin, käytännön mahdollisuus järjestää muiden asiakkaiden töitä tämän työntekopaikan henkilöstölle jäänee alkuvaiheessa pieneksi. KuntaPro Oy

10 10 verkostoituneena toimijan takana laaja omistajakunta, joten mahdollisuuksia panostaa kehittämiseen toiminut pitkään ja vakiintunut toimintatapa, tämä tuo toimintavarmuutta ja tasaista laatua, toimintatapa tiedetään jo nyt laajahko asiakaskunta takaa myös palvelevuuden ydintoimintoihin, mahdollisuus tarjota myös muita tukipalveluita (mm. hankintapalvelut, sijaisvälitys) laajenemishakuinen ja osittain siinä onnistunutkin, laajentuminen näyttää tapahtuvan hallitusti, joten siitä ei aiheudu lisäkustannuksia, asiakkuus myös Uudenmaan alueelta nykytoiminnassaan saavuttanut varsin edullisen hintatason, joten toiminnan laajentuessa hintataso myös mahdollista säilyttää edullisena vakiintunut palvelukonsepti rajoittanee joustavuutta järjestelmäkehityksessä yhteistyökumppaneita, tällä hetkellä varsin kehittyneet järjestelmät mahdollisuus vaihtaa tietojärjestelmät palkanlaskennassa ja laskennassa heti vuoden 2013 alusta, näin saadaan käyttöön nykyaikaiset järjestelmät (taloushallinnon ohjelmiston käyttökokemukset tosin varsin suppeita) käytettävissä myös Tieran kautta hankittavat järjestelmät tarjoaa Puhdin nykyiselle henkilöstölle työpaikan, palvelussuhdeturvan ja työntekopaikan alueella toimintatapa mahdollistaa muiden asiakkaiden työn tekemisen tämän alueen toimipisteessä heti alusta alkaen. Kuntien Tiera Oy/Kunnan Taitoa Oy, tietohallinto ja tietotekniikka tarjoaa kokonaisratkaisun Puhdin palveluille lukuun ottamatta työsuojelupäällikköpalvelua ja puhelunvälitystä ensisijaisena vaihtoehtona oleva laajempi alueellinen yksikkö mahdollistaa laajemman palvelun (esimerkiksi klo 8-16 ulkopuolella) ja laadukkaat tehokkaat palvelut mahdollisuudet kustannusten hallintaan tekniikan standardointi ja yhtenäistäminen tukipalvelujen käytettävyys parantuu ja tehostuu isompi tilaajarooli (Tiera) antaa neuvotteluvoimaa ja volyymietuja palveluhankoinnoissa kansalliset hankkeet voidaan toteuttaa tehokkaammin yhdessä koko Tieran osaaminen on käytettävissä Tiera tarjoaa (kuntapuolen) asiantuntijaosaamista työpaikat pidetään paikkakunnilla ja osaaminen kehittyy hyvät ammatilliset kehittymismahdollisuudet Johtopäätökset Puhdin palvelujen järjestämistapavaihtoehtojen vertailu on varsin vaikeaa. Toiminnan jatkaminen kuntayhtymänä on joka tapauksessa kustannustehokkuutta, toimintavarmuutta ja kehittämisedellytyksiä ajatellen väliaikaisratkaisu. Tilanne on jo pari vuotta odottanut ratkaisua ja välttämätön kehitystyö on lykkääntynyt. Tässä vaiheessa tulee hakea pidemmän aikavälin ratkaisua, jolloin kuntayhtymän tilalle tulee hakea muu ratkaisu. Talous- ja palkanlaskennan palveluissa molemmat mahdolliset toimijat ovat varsin tasavertaisia. Perusasia palvelujen tuottaminen tällä hetkellä tuntuu olevan molemmissa vaihtoehdoissa kunnossa. Hintataso liikkuu nykytasolla samassa suuruusluokassa ja hintakehitys näyttää

11 11 molemmilla samansuuntaiselta. Vertailua tulee tehdä pidemmän ajan näkymillä, tähän ei kuitenkaan ole faktatietoa olemassa. Molemmilla toimijoilla on näkemys kehityksen suunnasta. KuntaPron kehityslinjat ovat selkeämmät, koska toimita on varsin vakiintunutta. Kunnan Taitoa hakee toimintamuotoaan ja sen myötä kehityspotentiaalia on olemassa. Kunnan Taitoan takana on laajempi omistajakunta ja palvelutuotanto näyttää laajenevan lähivuosina merkittävästi. Tietohallinnon osalta laajempi alueellinen toimija tuo toimintavarmuutta. Tieran selvitys tällaisesta toimijasta johtanee ratkaisuun, jossa tietohallinnon ja tietotekniikan palvelut voidaan siirtää Kuntien Tieran hoidettavaksi ja henkilöstö samoin Kuntien Tieran palvelukseen. Kunnan Taitoan mahdollisuus tuottaa tietohallinnon ja tietotekniikan ratkaisut tuo Puhdin nykypalvelujen kannalta kokonaisratkaisun, jolla voidaan edetä. Ensisijainen tavoite on kuitenkin Kuntien Tiera Oy:n alueyksikkö. Puhdin johtoryhmässä vaihtoehtoja punnittiin eri näkökannoilta. Tällöin päädyttiin esittämään ratkaisuksi Kunnan Taitoa Oy:n vaihtoehtoa. Pitkällä tähtäimellä ratkaisu tuntuu varmemmalta ja mahdollisuudet toiminnan kehittämiseen ovat ehkä paremmat. Vaihtoehto tarjoaa ratkaisun koko Puhdin palveluvalikoimaan työsuojelupäällikkö- ja eläkeasiamiespalveluja sekä puhelunvälitystä lukuun ottamatta. Johtoryhmä esittää, että asia viedään päätettäväksi Kunnan Taitoan vaihtoehdon mukaisena. Työsuojelupäällikkö- ja eläkeasiamiespalvelut sekä puhelunvälitys järjestetään tällöin nykyisellä toimintamallilla kuntien ja Karviaisen välisin sopimuksin. Kun ratkaisussa pyritään muutokseen vuoden 2013 alussa, tulee ratkaisu tehdä varsin nopeasti. Määräraha osakkeiden merkintään ja kuntayhtymän purkaminen ovat valtuustotason ratkaisuja, joten päätös näistä asioista tapahtuu kaikissa Puhdin jäsenyhteisöissä valtuustossa. Hallitustason ratkaisuja ovat osakkeiden merkintä ja tuotantosuunnitelman teon käynnistäminen. Ratkaisun lykkääminen osakemerkinnästä ja tuotantosuunnitelman tekemisestä huhtikuun jälkeen pudottaa KuntaPron pois vaihtoehdoista vuotta 2013 ajatellen, koska tarvittavia järjestelmämuutoksia ei ehdittäisi tekemään. Kunnan Taitoa Oy:n osakkeen hinta nousee 3 eurosta 6 euroon, jos osakemerkintä ilmoitetaan jälkeen, asialla on Vihdin kunnan kannalta taloudellista merkitystä. Kuntayhtymän purkamisesta ehtii päättää ja näin on järkevääkin tehdä sen jälkeen kun tuotantosuunnitelma (suunnitelma tuotannon toteuttamisesta ja liikkeenluovutuksesta) on valmis.

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI KIRKKOHALLITUS HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittäminen 2010-luvulle Kohtaamme alinomaa monia mahdollisuuksia, jotka ovat taitavasti

Lisätiedot

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti KIRKON PALVELUKESKUS HeTa-projekti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 1. Nykytilan arviointi 3 1.1 Nykytilan tunnistetut ongelmat 4 1.2 Jäsenkato kasvussa 5 1.3 Tietohallinnon hoito 6 1.4 Nykytilan jatkuminen

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI Pia Karjalainen Paula Korkeamäki SISÄLLYS Johdanto...3 Osuuskuntamalli ja liiketoimintasuunnitelma...4 Yrityksen perustiedot...5 Historia...5 Liikeidean testaus...6 Yritys ja Yrittäjät...6

Lisätiedot

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Nousiaisen kunta Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Kunnan Taitoa Oy Sivu 1 / 33 Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Sisällysluettelo Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti...

Lisätiedot

Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014

Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014 Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014 Pietarsaaren seudun kuntarakenneselvitys Evijärvi, Luoto, Kruunupyy, Pietarsaari, Pedersöre ja Uusikaarlepyy SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

KUNTIEN TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMISVAIHTOEHDOT

KUNTIEN TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMISVAIHTOEHDOT TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos KUNTIEN TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMISVAIHTOEHDOT Kunnallistalous Pro gradu tutkielma Lokakuu 2006 Ohjaajat: Pentti Meklin Tuija Rajala Liisa Salo TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen

Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen Kh 01.09.2014 160 Liite 2 Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2013 Sisällys 1. Kunnan talous ja yleinen kehitys... 2 2. Tavoitteet kokonaisuutena... 3 3. Palvelukeskusten toiminnan

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

MATKAILUYRITYKSEN HANKINTAVERKOSTOT

MATKAILUYRITYKSEN HANKINTAVERKOSTOT MATKAILUYRITYKSEN HANKINTAVERKOSTOT HAVAINTOJA JA PÄÄTELMIÄ VARSINAIS-SUOMALAISTEN MAASEUDUN MATKAILUYRITYSTEN TOIMITUSKETJUN HALLINNASTA JA HANKINNOISTA SEKÄ YLEISTÄ HANKINTAVERKOSTOJEN MERKITYKSESTÄ

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen.

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen. 1 (27) Arvoisa kuntajohto Kiitos nopeasta reagoinnistanne Tuoterenkaan omistajakannanotot ja -kirjeeseemme ja asian käsittelystä kuntajohdon kokouksessa 11.12.2013. Päätöksenne mukaisesti kuntien päätökset

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta asiakokonaisuudesta:

Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta asiakokonaisuudesta: LAUSUNTOPYYNTÖ KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Sisältö 1 Yhteenveto... 4 2 Johdanto ja taustaa... 7 3 Kansallinen katsaus... 8 Tulevaan rahoitukseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä...

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Kipaan ei voida olla yhteydessä suoraan, vaan meidän tukihenkilöiden kautta. Kipan strategia puhuu asiakkaan tärkeydestä. Melkoinen ristiriita.

Kipaan ei voida olla yhteydessä suoraan, vaan meidän tukihenkilöiden kautta. Kipan strategia puhuu asiakkaan tärkeydestä. Melkoinen ristiriita. Kipan myötä meille ei ole tullut lainkaan säästöjä. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että palkanlaskijasta ja kirjanpitäjästä emme voi luopua. Kummallakin heistä on kädet täynnä työtä ja kumpikaan ei ole

Lisätiedot

Autojen yhteiskäyttö julkisissa organisaatioissa

Autojen yhteiskäyttö julkisissa organisaatioissa Autojen yhteiskäyttö julkisissa organisaatioissa Johanna Taskinen ja Ville Voltti, Mobinet Oy Loppuraportti 22.12.2011 Sisältö 1 Autojen yhteiskäyttö liikennejärjestelmän puuttuva linkki... 3 2 Innovaation

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta

Taloustieteiden tiedekunta J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN - Seurantatutkimus Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Laatija:

Lisätiedot

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS Institute Oy:n sidosryhmälehti Ennusteita kentän esimiehille Hankesalkku arvojärjestykseen Dynaaminen tuloslaskelma Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS INSTITUTE OY:N sidosryhmälehti

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin ja HUS Raviolin yhteiskeittiö

Hyvinkään kaupungin ja HUS Raviolin yhteiskeittiö Valtuusto 13.12.2012, LIITE 2 Fullmäktige BILAGA Hyvinkään kaupungin ja HUS Raviolin yhteiskeittiö Liiketoimintasuunnitelma 04.10.2012 / päivitetty 5.11.2012/päivitetty 19.11.2012/ päivitetty 29.11.2012

Lisätiedot

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 77 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 78 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS

KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS 1 7.4.2015 KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS Sisällysluettelo 1. Yleistä s. 2 2. Valtionosuus s. 2 3. Palvelujen järjestämistapa Lohjalla ja 16 muussa kaupungissa

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot