KILPAILUVALTTI VAI RISKISIJOITUS? Uutisvideot sanomalehtien verkkopalveluissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KILPAILUVALTTI VAI RISKISIJOITUS? Uutisvideot sanomalehtien verkkopalveluissa"

Transkriptio

1 KILPAILUVALTTI VAI RISKISIJOITUS? Uutisvideot sanomalehtien verkkopalveluissa Hanna Kolvanki Opinnäytetyötyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun toimipaikka Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Hanna, Kolvanki. Kilpailuvaltti vai riskisijoitus? Uutisvideot sanomalehden verkkopalveluissa. 53 sivua, 2 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun toimipaikka. Viestinnän koulutusohjelma, medianomi (AMK). Opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella sanomalehtien verkkopalveluiden uutisvideoita ja pohtia niiden merkitystä sanomalehden lukijalle. Lisäksi opinnäytetyössä pohditaan uutisvideoiden kehitysmahdollisuuksia. Opinnäytetyön tuoteosa koostuu neljästä Kalevan verkkopalveluille tuotetusta uutisvideosta. Opinnäytetyössä analysoidaan, millaisia uutisvideoita verkkopalveluissa on ja mitkä ovat niiden suurimmat ongelmat. Lisäksi mietitään, mikä on uutisvideon suhde kilpailijoihinsa radioon ja televisioon. Aineistona opinnäytetyössä käytetään keväällä 2007 Kalevan verkkopalvelujen kanssa yhteistyönä teetettyä kyselytutkimusta sekä uutisvideoseurantaa, jossa tarkasteltiin viiden suomalaisen maakuntalehden uutisvideoita kahden viikon ajalta. Opinnäytetyössä tarkastellaan myös uutisvideoiden kehitysmahdollisuuksia Kalevan verkkopalveluille opinnäytetyön tuoteosana tuotettujen videoiden kautta. Lisäksi hyödynnän televisio- ja verkkojournalismia käsittelevää kirjallisuutta. Tutkielmassa todettiin, että lukijoiden toivomuksen mukainen hyvä uutisvideo on toimitettu tiivis ehjä kokonaisuus, joka on laadukkaasti kuvattu. Hyvässä uutisvideossa täytyy olla sisältöä. Lisäksi tutkielmaa varten tehty uutisvideoseuranta osoitti, että uutisvideoista hieman yli puolet on toimitettuja ja keskimäärin videot ovat hieman liian pitkiä. Asiasanat: uutisvideo, verkkopalvelu, verkkojournalismi, video, sanomalehti.

3 ABSTRACT Hanna Kolvanki. Competition Possibility or Risky Business? News videos in newspapers online magazines. 53 pages, 2 appendices. Diaconia-Polytechnic, Turku unit. Degree programme in Communication and Media Arts. The main point of my final work is to observe newsvideos in newspapers online magazines and to interpret their meaning for the reader. Also I am be deliberating news videos possibilities for development in the future. This final work s production part contains of four news videos those were produced to Kaleva online magazine. In this final work I am analysing the different kinds of news videos those newspapers are publishing and the main problems in the videos. I am also surveying the relationship between news videos and their competitors, radio and television. My material for this final work is an inquiry that was made co-operating with Kaleva online magazine during spring I am also using news video followup that I made especially for this final work. In follow-up I studied news videos from five middle-size newspapers. In this final work I am also contemplating developing possibilities of news videos through a few of my news videos that I made for Kaleva online magazine. I am also using literature about television and online magazine journalism. In this final work I have discovered that the readers want to see short, well edited and well filmed news videos. In a good news video there must be a content. Also I noticed during my news video follow-up that in Finnish middle-size newspapers over half of all news videos are journalisticly edited and most of the videos were too long. Keywords: newsvideo, online journalism, video, newspaper.

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 6 2 UUTISVIDEON MÄÄRITTELY Uutisvideon haasteet Uutisvideot suhteessa kilpailijoihinsa Uutisvideot esimerkeittäin Uutisvideot ulkomailla 12 3 KÄYTTÄMÄNI TUTKIMUSMENETELMÄT Uutisvideoiden seuranta Kysely Tuoteosan tarkastelu 18 4 UUTISVIDEOT KALEVAN VERKKOPALVELUSSA 20 5 UUTISVIDEOT MAAKUNTALEHTIEN VERKKOSIVUILLA Uutisvideoiden sisältö Uutisvideoiden aihepiirit Uutisvideoiden toteutus 25 6 UUTISVIDEON MERKITYS LUKIJALLE 28 7 IDEOITA UUTISVIDEOIDEN KEHITTÄMISEKSI Lukijoiden kehitysideat Omat havaintoni käytännön työn pohjalta Kahvien erikoisia makuja Pohjan soittokunnan soitinhuutokauppa Tangonkuningattaren neuvot henkiseen valmentautumiseen Yliopistolla luennoitiin epäolennaisista asioista Yleisiä havaintoja 36 8 YHTEENVETO 38

5 LÄHTEET 40 LIITTEET 45 LIITE 1: Kyselylomake 45 LIITE 2: Tuoteosan videoiden käsikirjoitukset 48

6 1 JOHDANTO Uutisvideo on sanomalehtien verkkosivuilta löytyvä audiovisuaalisesti toteutettu juttu, joka useimmiten tukee jotain lehdessä julkaistua uutista. Joitain itsenäisiäkin uutisvideoita löytyy lehtien verkkosivuilta. Opinnäytetyössäni tutkin uutisvideoiden merkitystä sanomalehdelle. Opinnäytetyön tarkoituksena on myös selvittää, miten uutisvideoita voisi kehittää journalistisempaan muotoon. Tämän opinnäytetyön tuoteosana valmistin neljä uutisvideota, jotka julkaistiin Kalevan verkkopalvelussa. Tarkastellessani uutisvideoita tätä työtä varten olen huomannut, että uutisvideon käsite on melko laaja. Uutisvideo voi olla toisaalta videon muotoon leikattuja valokuvia, joiden taustalle on lisätty musiikkia. Toisaalta videolla halutaan näyttää jonkun uutisen tapahtumapaikka liikkuvana kuvana. Uutisvideo voi olla myös toimitettu juttu, jossa on haastattelu ja kuvituskuvia. Tällöin se muistuttaa läheisesti televisiouutista. Haluan tällä opinnäytetyöllä myös tarkastella uutisvideon käsitettä. Mielestäni uutisvideossa ei riitä, että kuva liikkuu. Uutisvideon pitäisi toimia myös itsenäisenä juttuna. Nykymuodossaan videot harvoin kertovat mitään ilman kirjoitettua uutista. Internetiä käytti vuoden 2007 alussa 79 % suomalaisista vuotiaista. Alle neljäkymmentävuotiaista miltei kaikki käyttivät internetiä, mutta kuusikymmentä vuotta täyttäneistä vain neljä kymmenestä selaili www-sivuja (Tilastokeskus). Tämä tilasto kuvaa sitä, millaista kohderyhmää uutisvideon kannattaa verkossa tavoitella. Suomalaisen sanomalehden toimituksessa uutisvideoita tuottavat yleensä kuvaajat tai toimittajat oman työnsä ohessa. Syy siihen, miksi uutisvideoihin ei vielä juurikaan panosteta löytyy todennäköisesti siitä, ettei niiden tarkoitusta ja merkitystä vielä tunneta. Uutisvideoiden tämän hetkinen suurin ongelma on siinä, että uuden välineen ja mahdollisuuden edessä ei ole pysähdytty miettimään, millainen käyttötarkoitus

7 7 uudella ilmaisumuodolla on. Toimitukset ovat lähteneet liikkuvan kuvan mukaan varovasti eikä siihen uskalleta panostaa. Tutkielmani lähtökohtana käytin tekemääni uutisvideoseurantaa ja omaa kokemustani uutisvideoiden tuottamisesta. Vuoden 2006 tammikuussa suoritin opintoihin kuuluvan työharjoitteluani Kalevan verkkopalvelussa. Tehtäviini kuului uutisvideoiden kuvaaminen, toimittaminen ja leikkaaminen. Hyödynnän tässä opinnäytetyössä myös omaa kokemustani. Lisäksi teetin Sanomalehti Kalevan videosivuille kyselytutkimuksen, johon vastasi pieni, mutta edustava joukko Kalevan verkkopalvelun käyttäjistä. Aiheesta ei juurikaan ole kirjoitettu aikaisemmin, joten tutkimuskirjallisuuden puute on eräs tämän opinnäytetyön suurimmista haasteista. Siksi käytän esimerkiksi televisiojournalismiin, verkkoviestintään ja uutisjournalismiin erikoistuneita kirjoja apuna rajaamaan uutisvideon käsitettä. Opinnäytetyöni tuoteosana suunnittelin, kuvasin ja leikkasin neljä uutisvideota Kalevan verkkopalvelulle. Kaksi videoista oli raportteja, joissa kerroin lyhyesti tapahtumista sekä kuvalla että toimittajan spiikeillä. Raportin kuvitus on rakennettu samalla periaatteella kuin televisiouutisen sähkekuvitus. Kaksi videota vastasi televisiouutisten toimitettuja juttuja eli ne sisälsivät toimittajan spiikit sekä haastateltavan kommentit.

8 8 2 UUTISVIDEON MÄÄRITTELY Uutisvideoilla tarkoitan tässä tutkielmassa sanomalehden verkkosivuilta löytyviä lyhyitä videokoosteita. Uutisvideo koostuu liikkuvasta kuvasta, tilanteesta kertovasta äänestä ja mahdollisesti haastattelusta. Uutisvideo voi olla toimitettu juttu verkossa tai tunnelmapala jostain tapahtumasta, jolloin siinä ei ole haastattelua. Yleisiä uutiskriteereitä ovat esimerkiksi kielteisyys, tuoreus, läheisyys ja odottamattomuus (ks. Galtung & Ruge 1965). Uutisvideon määrittelyssä uutisarvolla tai yleisillä uutiskriteereillä ei tässä tutkimuksessa ole painoarvoa. Uutisvideo voi olla ajattomastakin aiheesta. Haluan vain uutisvideokäsitettä käyttämällä erottaa journalistisen tai journalistisen jutun oheen suunnitellun videon muista verkossa leviävistä videoista. Uutisvideo on tässä tutkielmassa määritetty siten, että se on sanomalehden verkkosivulla, toimitettu tai toimitetun jutun yhteyteen sitä täydentämään suunniteltu video sekä yleensä toimituksen itse tuottama tai journalistisin perustein muutoin lehden verkkosivuille valittu. 2.1 Uutisvideon haasteet Rajaan tässä luvussa uutisvideon käsitettä käyttäen verkkoviestintää ja televisiojournalismia käsitteleviä lähteitä. Huipputeknologiallakaan tuotetulla jutulla ei ole arvoa ilman sisältöä. Pelkkä teknologinen edistysaskel ei enää riitä, vaan verkossakin täytyy alkaa panostaa sisältöön. Tämä ei johdu Nymanin mukaan siitä, että inhimillisen kulttuurin arvo olisi yhtäkkiä ymmärretty, vaan siitä että sisältö tuo lisää kilpailukykyä. (Nyman 2000, 29). Uutisvideot ovat mielestäni tällä hetkellä juuri tässä tilanteessa. Pelkkä liikkuva kuva ei enää riitä, vaan seuraava askel on alkaa miettimään, millaista sisältöä uudelle viestintäkanavalle voidaan tuottaa. Kommunikaation laatu määräytyy kuitenkin draaman, ei teknologian laadusta. (Göte Nyman, 2000, 32)

9 9 Teknisillä viestintäkanavilla on aina omat rajoitteensa (Nyman 2000, 32). Uutisvideoiden rajoitteet ovat mielestäni pieni jakelukanava ja reaaliaikaisuuden vaatimus. Pienellä jakelukanavalla tarkoitan sitä, että vain lehden verkkosivujen kävijät näkevät uutisvideot. Reaaliaikaisuuden vaatimuksella tarkoitan sitä, että esimerkiksi ison onnettomuuden sattuessa ihmiset etsivät yleensä tietoa oman alueensa lehden verkkosivuilta. Lehdelle olisi iso kilpailuvaltti muihin medioihin nähden, jos se voisi lyhyen uutisen lisäksi näyttää uutisvideon tapahtumapaikalta. Veijo Hietalan (1996, 68) mukaan äänellä on suuri merkitys televisioreportaasissa ja dokumentissa kuvakerronnan ohella. Hietalan mukaan äänellä on taipumus kehystää kuvien merkitys. Tämä seikka on usein unohtunut uutisvideoista. Toisaalta uutisvideoissa on unohdettu se, että liikkuvalla kuvalla on oltava merkitys ja toisaalta se, että ollakseen kokonainen, uutisvideo vaatii kuvan rinnalle myös toimivan äänimaailmaan. Äänimaailma voi koostua haastattelusta ja/tai niin kutsutusta sataprosenttisesta äänestä, joka puolestaan voi olla esimerkiksi puhetta tai aiheeseen liittyvää ääntä. 2.2 Uutisvideot suhteessa kilpailijoihinsa Uutisvideot kilpailevat sähköisen viestinnän kentällä radion ja television kanssa. Ensimmäisenä asian kertova tiedotusväline voittaa uutiskilpailun. Radion kilpailuvaltti mediakentällä on juuri reaaliaikaisuus (Kujala, Lahti & Tamminen 1998, 67). Uutisvideoiden heikkous suhteessa radioon onkin juuri niiden suhteellisessa hitaudessa. Radiotoimittaja voidaan lähettää paikan päälle ja hän antaa tapahtumapaikalta raportin saman tien suoraan lähetykseen. Uutisvideo täytyy ensin kuvata ja toimittaa. Uutisvideon valtit suhteessa radioon ovat audiovisuaalisessa kerronnassa. Kuva kertoo enemmän kuin pelkät sanat. Toinen valtti on pysyvyys.

10 10 Uutisvideo on katsottavissa pitkään julkaisemisen jälkeen, kun taas radiojuttu katoaa lähetysvirtaan, jos sitä ei satu lähetyshetkellä kuulemaan. Poikkeuksena tästä ovat ainakin Yleisradion verkkosivuilla olevat nettiin taltioidut radio ja tvjutut, jotka ovat katsottavissa ja kuunneltavissa vielä lähetyshetkensä jälkeenkin. Kolmas valtti on taustoittavuus. Radiouutiseen ei mahdu kovin paljon taustatietoja (Kujala ym., 1998, 53). Toimittajan harkinnan mukaan uutista taustoitetaan ymmärrettävyyden takaamiseksi. Audiovisuaalisessa kerronnassa televisiolla on toistaiseksi vielä monopoliasema. Verkkovideot ovat pikemmin viihdyttäviä tunnelmapaloja kuin koko illan viihdettä. Informaation levittämisen funktiota verkkovideoilla sen sijaan voi olla samalla tavalla kuin televisiollakin, jos verkkopalvelu nauttii samanlaisesta kansalaisluottamuksesta kuin televisiokanava. Uutisvideon vahvuus verrattuna televisiouutiseen on sen nopeudessa. Televisiouutiset ovat sidottuja lähetysaikaansa, mutta uutisvideo voidaan julkaista heti sen valmistuttua verkossa. Tällöin uutisvideolla on mahdollisuus voittaa televisiouutinen nopeudessa audiovisuaalisen viestinnän kentällä. En tiedä, tuleeko uutisvideo koskaan voittamaan televisiouutista muutoin, enkä usko, että se on sen tarkoituskaan. 2.3 Uutisvideotyypit esimerkeittäin Vuonna 2006 olin työharjoittelussa Kalevan verkkopalvelussa. Havaitsin, että videoita tuotettiin pitkälti tekijöiden oman kiinnostuksen ja näkemyksen mukaan. Teimme työparini kanssa kolmenlaisia videoita: tapahtumista kertovia videoita (Häämessut 2006, Uusittu hirviammuntakoe), ilmiöstä kertovia juttuja (Tipaton tammikuu, Pipontekijän haastattelu) ja yllättäviin uutisiin liittyviä videoita (Kaatunut ambulanssi, Tallipalo Haukiputaalla). Tapahtumista kertovien videoiden tarkoituksena on viedä lukija paikan päälle katsomaan miltä kyseisessä tapahtumassa on näyttänyt. Esimerkiksi Häämessujutussa (Kalevan verkkopalvelu ) kuvasin paljon yleistä tunnelmaa.

11 11 Tunnelman välittäminen ei mielestäni kuitenkaan riitä uutisvideon sisällöksi. Tapahtumista kertoviin videoihinkin pyrin saamaan jotain asiasisältöä. Esimerkiksi häämessuilta yritin saada kokonaiskuvan vuoden 2006 häätrendeistä haastattelemalla pappia, valokuvaajaa ja pukukauppiasta. Uusittu hirviammuntakoe -video (Kalevan verkkopalvelu ) poikkeaa hieman häämessuvideosta. Hirviammuntakokeessa halusin konkreettisesti tuoda esille sen, onko koe väitteiden mukaisesti liian helppo. Haastattelin riistapäällikköä selvittääkseni kokeen helppouden. Kuvituksena käytin mukana olleen seurueen ampumaharjoituksia. Jutussa oli paljon parantamisen varaa. Se oli esimerkiksi aivan liian pitkä, mutta mielestäni haastattelu ja kuva yhdessä kertovat oleellisen aiheesta. Ilmiöistä kertovat uutisvideot ovat tekemistäni uutisvideoista vähiten uutismaisia. Esimerkiksi Pipontekijä-juttu (Kalevan verkkopalvelu ) kertoi Koomapipojen tekijästä. Videossa kulkee rinnakkain kaksi tarinaa. Toinen kertoo kuvallisesti yhden lipallisen pipon valmistumisprosessin ja toinen haastattelun kautta pipontekijän oman tarinan. Tämä uutisvideomalli on ehkä lähimpänä televisiouutisten kevyempää uutisjuttua tai jopa television ajankohtaisohjelman inserttiä. Toinen esimerkki ilmiöistä kertovasta videoista on juttu tipattomasta tammikuusta (Kalevan verkkopalvelu ), joka oli minun ja työparini itse ideoima video. Kävimme oululaisessa kapakassa, joka tuki tipatonta tammikuuta tarjoamalla erikoisia alkoholittomia oluita ja siidereitä. Videon sisältö jäi jälkeenpäin ajatellen heppoiseksi, mutta video on hyvä esimerkki siitä, että liikkuvalla kuvalla voidaan kertoa elävästi ajankohtaisesta vaikkakin kevyestä ilmiöstä. Yllättäviin uutisiin liittyvät videot ovat ehkä uutisvideoiden hedelmällisintä aluetta. Sanomalehden palvelu paranee, jos se voi uutisen lisäksi näyttää, liikkuvalla kuvalla miltä tapahtumapaikalla näyttää. Tästä on esimerkkinä video ambulanssin kaatumisesta (Kalevan verkkopalvelu ), jonka nauhalle saaminen oli sattumaa. Satuimme erään toimittajan kanssa paikalle, kun ambulanssia nostettiin. Kuvasin sen nauhalle ja leikkasin siitä noin minuutin mittaisen videon. Liitettynä kirjoitettuun uutiseen se palvelee lukijaa paremmin kuin valokuva. Toinen esimerkki on juttu Haukiputaan tallipalosta (Kalevan

12 12 verkkopalvelu ). Haukiputaalla paloi seitsemän hevosen talli, josta hevoset eivät selvinneet ulos. Sain puoli yhdeksän aikaan hälytyksen keikalle. Video julkaistiin ennen puolta yötä. Uutisvideot kilpailevat television kanssa onnettomuuskuvissa. Uutisvideon ongelma on siinä, että siitä puuttuu televisiosähkeen selostus. Pelkkä video ei kerro kaikkea, vaan se vaatii rinnalleen kirjoitetun jutun. Esimerkki hyvästä uutisvideosta on juttu, jossa on kuvattu onnettomuuspaikkaa ja ehkä haastateltu palomiestä tai poliisia. Nopeasti päivitettynä tämänkaltainen video antaa katsojalle paljon informaatiota tapahtuneesta. Mielestäni huono uutisvideo on sellainen, joka ei kerro mitään oleellista aiheesta. Esimerkiksi käy Iltasanomien video Espoon lapsisurmista (Iltasanomat ). Videossa oli kuvaa perheen kerrostalosta ulkoa ja sisältä. Värisevät avaukset ja sulut kerrostalon parvekkeesta eivät anna lukijalle minkäänlaista lisäinformaatiota. Toinen hieman vanhempi esimerkki mielestäni epäonnistuneesta videosta ovat horjuvat kameran liikkeet pitkin juuri menehtyneen laulajan, Kirkan, kotikatua (Iltasanomat ). Edellä mainitut videot kuvaavat hyvin sitä, että uutisvideot hakevat vielä omaa paikkaansa tämän päivän mediakentässä. Uutisvideon funktio ei ole täysin selvillä sen tekijöille eikä lehden lukijoille. 2.4 Uutisvideot maailmalla Uutisvideoiden tuottaminen on maailmalla yleisempää kuin Suomessa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa Washington Postin uutisvideopalveluun on panostettu suomalaisia sanomalehtiä rohkeammin Yhdysvaltalainen markkinatutkimuslaitos emarketerin vuonna 2007 tekemän tutkimuksen mukaan verkossa esitettävien videoiden katsojamäärä suhteessa amerikkalaisiin internetin käyttäjiin on kasvanut vuodesta Tutkimuksen mukaan kasvun odotetaan jatkuvan siten, että vuoteen 2011 mennessä 86,6

13 13 prosenttia amerikkalaisista internetin käyttäjistä seuraa myös uutisvideoita (emarketer). Monet suurimmat sanomalehdet Yhdysvalloissa ovat jo ottaneet osansa uutisvideoiden katsojista. Washington Postin puheenjohtaja Donald Graham kertoo Beet.TV:n haastattelussa, etteivät lehdet osaa vielä hyödyntää internetin suomia mahdollisuuksia tarpeeksi. Graham näkee uutisvideot suurena mahdollisuutena Washington Postille. (Beet.TV) Syy siihen, miksi verkon hyödyntäminen jää monelta lehdeltä puolitiehen, on rahoituksessa. Koska ihmiset ovat harvoin valmiita maksamaan verkossa julkaistusta materiaalista, mainosrahat ovat ainoa mahdollisuus laajentaa verkkopalvelua. Media-analyytikko Rick Edmondsin mukaan mainostajat eivät ole kovin halukkaita sijoittamaan rahaa verkkomainontaan, koska mainostilat, joita verkkopalvelut tarjoavat ovat niin pieniä. Tämän lisäksi niiden tuottavuus jää Edmondsin mukaan pieneksi. (Poynter Online) Toisaalta verkkomainonnan osuus mainonnasta kasvaa vuosi vuodelta (Mainosbarometri 2006). Lisäksi Suomessa teetetyn tutkimuksen mukaan esimerkiksi vuotiaiden internetin käyttö on lisääntynyt. Tutkimuksessa todetaan, että yli puolella vuotiaista internet on tärkein media (Taloussanomat 2007). Näistä kahdesta tutkimuksesta voidaan päätellä, että verkkomainonta voi tulevaisuudessa olla yksi keino rahoittaa esimerkiksi uutisvideotuotantoa. The State of The News Media vertaili yhdeksää suurta yhdysvaltalaista sanomalehden verkkopalvelua. Yhtenä vertailukohtana on multimedian käyttö sivuilla. Multimediaan kuuluu myös uutisvideot. (Journalism.org) Esimerkiksi The New York Times ei pärjännyt vertailussa hyvin. The State of the News Median mukaan NY Timesin uutisvideot ovat suurimmaksi osaksi vain linkkejä muille sivuille. NY Times on vertailijoiden mielestä liian raskas tekstipaketti, jossa ei ole paljon hyödynnetty multimedian mahdollisuuksia. Toinen kritiikkiä saanut lehti oli USA Today. Lehden verkkopalvelu ei ollut liian

14 14 raskas tekstipaketti, koska sivuilla oli paljon kuvia, mutta USA Todayn verkkopalvelusta jäi kokonaan puuttumaan videot ja audiot. Sivuilta ei myöskään ollut juuri lainkaan linkkejä muille sivuille, joista audiovisuaalisia materiaalia voisi löytää. Washington Post saa The State of the News Medialta kiitosta multimedian hyödyntämisestä verkkopalvelussaan. Sivuilta löytyy muihin vastaaviin lehtiin verrattuna enemmän itse tuotettuja videoita. (Journalism.org) Suomalaisen sanomalehden verkkopalvelu sijoittuisi vastaavassa vertailussa häntäpäähän. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta suomalaisissa verkkopalveluissa ei tarjota itse tuotettua video- tai audio-materiaalia. Tekemässäni uutisvideoseurannassa kävin läpi suurimmat suomalaiset maakuntalehdet ja niistä alle kymmenessä oli audio- tai videomateriaalia. The State of the News Median vertailussa ei otettu huomioon uutisvideoiden sisältöä, ainoastaan niiden olemassaolo.

15 15 3 KÄYTTÄMÄNI TUTKIMUSMENETELMÄT Tässä tutkielmassa tutkin uutisvideoiden asemaa suomalaisten sanomalehtien verkkopalveluissa. Lisäksi pohdin teettämäni kyselyn perusteella uutisvideon merkitystä lukijalle. Tutkimusmetodeina käytin uutisvideoseurantaa ja kymmenen kysymyksen mittaista kyselyä, joka julkaistiin Kalevan verkkopalvelussa keväällä Toteutin uutisvideoseurannan välisenä aikana suomalaisissa maakuntalehdissä. 3.1 Uutisvideoseuranta Tein uutisvideoseurantaa Kalevassa, Karjalaisessa, Keskisuomalaisessa, Savon Sanomissa ja Ilkka-lehdessä kahden viikon ajalta. Savon Sanomissa ja Karjalaisessa uutisvideoiden määrä tällä aikajaksolla jäi vähäiseksi. Savon Sanomat julkaisi kaksi videota ja Karjalainen yhden. Karjalaisen verkkosivuilla tosin toimii Netti-tv, jossa julkaistiin tämän yhden uutisvideon lisäksi erilaisia muita video-ohjelmia kuten paikallisuutisia ja keskusteluohjelmia. Savon Sanomien ja Karjalaisen uutisvideoiden tasoa on vaikea arvioida muutaman videon perusteella. Keskisuomalaisessa, Kalevassa ja Ilkassa julkaistiin keskimäärin kymmenen videota edellä mainitsemallani ajanjaksolla. Videoista pystyi jo tekemään huomioita siitä, millaisia videoita kyseisten lehtien verkkosivuilla yleensä julkaistaan. Ennen seurannan aloittamista kävin läpi kaikki suomalaiset maakuntalehdet selvittääkseni, missä julkaistaan uutisvideoita. Tämän jälkeen rajasin tutkimuksen ulkopuolelle selkeästi Kalevaa levikiltään selkeästi suuremmat ja pienemmät maakuntalehdet. Seurannalla halusin tarkastella Kalevan verkkopalvelun videotuotannon asemaa verrattuna vastaavan kokoisten maakuntalehtien

16 16 verkkopalveluiden videotuotantoon. Seurannan ulkopuolelle jäivät siis esimerkiksi Turun Sanomat, Helsingin Sanomat sekä molemmat iltapäivälehdet. Tarkastelen uutisvideoseurannan tuloksia luvussa viisi. 3.2 Kysely Kalevan verkkopalvelussa Kyselyyn (ks. liite 2) vastasi 26 lukijaa, mikä jäi alle tavoitteen. Tutkielman luotettavuuden kannalta olisi ollut parempi, jos olisin saanut vähintään 100 vastausta. Kysely julkaistiin keväällä 2007 Kalevan verkkopalvelun videosivulla. Koska kysely julkaistiin videosivulla, voidaan olettaa, että siihen on vastannut pääasiassa sellaisia henkilöitä, jotka aktiivisesti käyttävät uutisvideopalvelua. Kyselyn julkaisupaikka myös rajasi tutkimusjoukon sellaiseksi, joka käyttää uutisvideopalvelua ja voi antaa siihen myös kehitysehdotuksia. Mies Nainen Alle 20 vuotta vuotta vuotta vuotta Yli 65 vuotta KUVIO 1. Vastaajien sukupuoli- ja ikäjakauma. (n=26) Kyselyn alussa oli kolme vastaajien taustoja selvittävää kysymystä. Miehiä oli vastaajien joukossa hieman naisia enemmän. Lähes kaikki vastaajat olivat työikäisiä eli vuotiaita (Kuvio 1).

17 17 Mies Nainen vuotiaat vuotiaat vuotiaat Yli 65-vuotiaat KUVIO 2. Kalevan verkkopalvelun käyttäjien ikä- ja sukupuolijakauma. (n=303) Videokyselyyn vastanneiden ikä- ja sukupuolijakauma vastaa erittäin hyvin Kalevan verkkopalvelun käyttäjien sukupuolijakaumaa. 64% Kalevan verkkopalvelun käyttäjistä on miehiä (kuvio 2). Verkkopalvelun suurin ikäryhmä on vuotiaat. Kyselyyn vastanneista suurin osa eli 34% oli vuotiaita. Alle työikäisiä ja eläkeikään ehtineitä oli molemmissa kyselyissä vähän. Opiskelija Ammatillinen koulutus Akateeminen koulutus Eläkeläinen KUVIO 3. Vastaajien koulutustaso (n=26). Kyselyssä selvitettiin vastaajien koulutustasoa (kuvio 3). Vastaajista ammatillisen koulutuksen saaneita oli 12 eli 50 %.

18 18 Johtavassa asemassa/yrittäjä Ylempi toimihenkilö Toimihenkilö Työntekijä Opiskelija Muu KUVIO 4. Kalevan verkkopalvelun käyttäjien ammattiasema ja suoritetut tutkinnot. (n=300) Koko verkkopalvelua koskeneessa kyselyssä sen sijaan kysyttiin vastaajien asemaa työpaikalla (kuvio 4). Nämä kaksi tutkimusta eivät tässä suhteessa ole suoraan verrannollisia, mutta jos oletetaan, että toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt ovat saaneet korkeamman koulutuksen kuin työntekijät, voidaan päätellä, että korkeakoulutuksen saaneita vastanneista oli 30 %. Tällaista olettamusta ei kuitenkaan läheskään kaikissa tapauksissa voida tehdä, koska osassa työpaikoista ylennytään kokemuksen eikä koulutuksen kautta. Kalevan verkkopalvelun käyttäjät ovat koulutustasoltaan heterogeenisiä (kuvio 4). Kokonaisuudessaan kyselyjen tarkastelu osoitti, että vaikka tekemääni kyselyyn tuli vähän vastauksia se oli onnistunut otos tutkimusjoukosta sukupuolen, ammatin ja iän mukaan. Tarkastelen kyselyn tuloksia luvussa kuusi. 3.3 Tuoteosan tarkastelu Suoritin Kalevan verkkopalvelussa työssä oppimisjakson, jonka aikana oli tarkoitus tuottaa uutisvideoita uutistoimituksen rytmissä. Tarkoituksena oli käytännössä testata omia käsityksiäni uutisvideoista ja niiden tuotannosta. Lisäksi halusin kokeilla käytännössä ajatuksiani uutisvideoiden kehittämisestä.

19 19 Uutisvideotuotannolla on yleensä tiukka aikataulu. Oman työssäoppimisjaksoni aikana videoitavat juttukeikat olivat pääasiassa iltapäivisin, joten videot piti leikata nopeasti, jotta ne ehtivät heti puolen yön aikaan julkaistavaksi. Tämä on hyvin tyypillinen rytmi sanomalehden verkkotoimituksessa, joten uutisvideotuotanto on nopeatempoista. Valitsin työssä oppimisjakson ajankohdan yhdessä Kalevan verkkopalvelun kanssa. Viikon mittainen jakso tuntui minusta sopivalta tätä tutkielmaa varten. Jälkeen päin ajatellen olisin ehkä voinut valita pidemmän jakson, koska esimerkiksi kahdessa viikossa videoita olisi ehtinyt tehdä monipuolisemmista aiheista. Valitsemallani viikolla (viikolla 42) ei Oulun seudulla ollut juurikaan kuvallisesti kiinnostavia aiheita. Tarkastelen havaintojani omasta työoppimisestani luvussa seitsemän.

20 20 4 UUTISVIDEOT KALEVAN VERKKOPALVELUSSA Kalevassa on julkaistu uutisvideoita vuodesta 2001 lähtien. Kaleva oli Suomessa ensimmäisiä suomalaisia sanomalehtiä, jotka julkaisivat uutisvideoita verkkopalvelussaan. Uutisvideoita alettiin tehdä, koska videotuotanto on verkolle ominaista viestintää. Videot ovat lukijoiden mielestä kiinnostavia. Kalevassa uskotaan, että videon ilmaisukyky on hyvä. Yksi syy oli se, että uutisvideotuotanto tuli 2000-luvun alussa mahdolliseksi. (Jussi Lähdesmäki, henkilökohtainen tiedonanto ). Lehtikuvaajat kuvaavat uutisvideoita oman työnsä ohessa. Lisäksi tarvittaessa käytetään ulkopuolisia avustajia. Videoita tuotetaan kahdella kameralla. Toinen on pieni Sonyn kamera, jolla voi kuvata nopeasti uutistilanteissa, joihin ei välttämättä oteta haastatteluja. Lisäksi toimituksessa on kaksi puoliammattilaiskameraa, joista toinen on pääasiassa televisiokanava Nelosen tuotantoryhmää varten. Lähteenmäen (henkilökohtainen tiedonanto ) mukaan uutisvideolle tärkein vaatimus on se, että se on kiinnostava. Teknisesti huonolaatuinenkin video otetaan sivuille, jos aihe on kiinnostava ja jos kuvassa näkyy jotain kiinnostavaa. Esimerkiksi jos veturi ajaa asemarakennuksen seinästä sisään ja joku lukija ottaa siitä videon kännykällään, se voi päästä sivuille, vaikka tekninen laatu olisikin heikko. Uutistilanteissa nopea reagointi menee teknisen hiomisen edelle. Jos videon tuottamiseen on käytössä aikaa, niistä tuotetaan mielellään myös teknisesti ja toimituksellisesti laadukkaita. Hyvä uutisvideo on Lähteenmäen mielestä kiinnostava ja mahdollisimman monta lukijaa palveleva. Uutisvideoita kannattaa Lähteenmäen (henkilökohtainen tiedonanto ) mukaan tehdä samanlaista aiheista kuin uutisjuttujakin. Lisävaatimus videolle on se, että uutisessa on mielenkiintoista toimintaa. Kokoukset eivät ole kiinnostavia videon aiheita. Uutisvideoita kannattaa Lähteenmäen mukaan tehdä esimerkiksi henkilöistä, uutistapahtumista, massatapahtumista sekä erikoisosaajista.

21 21 Kalevaan ei ole tullut videoista negatiivista palautetta lukijoilta. Palautetta on tullut vähän, mutta se, mitä on tullut, on ollut kannustavaa. Uutisvideoita tullaan Lähteenmäen mukaan kehittämään tulevaisuudessa. Uutisvideoiden kehittäminen ja laadun parantaminen on Lähteenmäen mielestä väistämätöntä. Kalevan verkkopalveluun on suunnitteilla myös webbi-tv. (henkilökohtainen tiedonanto )

22 22 5 UUTISVIDEOT MAAKUNTALEHTIEN VERKKOSIVUILLA Suomessa uutisvideoita julkaisevat molemmat iltapäivälehdet ja suurimmat maakuntalehdet. Levikiltään pienet lehdet eivät ole lähtenee uutisvideotoimintaan mukaan. Tässä tutkielmassa rajasin tutkimusjoukkoa siten, että mukaan valikoituivat sanomalehti Kalevan kanssa levikiltään suurin piirtein samansuuruiset maakuntalehdet. 5.1 Uutisvideoiden sisältö 100 % 80 % 60 % 40 % Valtakunnallinen Paikallinen 20 % 0 % Ilkka Kaleva Keskisuomalainen Yhteensä KUVIO 5. Uutisvideoiden paikallisuusaste (n=32) Valitsin uutisvideoiden sisältöä tarkasteleviin kuvioihin (kuvioihin 5 sivulla 20, 6 ja 7 sivulla 23) tarkoituksella vain eniten videoita tuottavat Kalevan (n=15), Keskisuomalaisen (n=8) ja Ilkan (n=10). Tekemäni uutisvideoseurannan mukaan suurin osa maakuntalehtien verkkopalveluiden uutisvideoista oli paikallisia (kuvio 5 s.22). Kalevassa valtakunnallisten aiheiden määrä oli kahta muuta lehteä suurempi eli aiheista 12,5% (kuvio 5 s.22) oli valtakunnallisia. Keskisuomalaisessa kaikki videot olivat paikallisista aiheista. Keskimäärin kolmessa maakuntalehdessä oli 97% paikallisia juttuja.

23 % 80 % 60 % 40 % Ajaton Ajankohtainen 20 % 0 % Ilkka Kaleva Keskisuomalainen Yhteensä KUVIO 6. Uutisvideoiden ajankohtaisuusaste % (n=32) Uutisvideoseuranta osoitti, että uutisvideoita tehdään sekä ajankohtaisista että ajattomista aiheista (kuvio 6). Ajankohtaisten videoiden määrä oli kaikissa lehdissä suurempi kuin ajattomien. Keskisuomalaisessa kaikki videot olivat ajankohtaisia. Kalevassa ajattomien videoiden määrä oli kolmesta lehdestä suurin, mutta sielläkin hieman yli puolet videoista oli ajankohtaisista aiheista. 5.2 Uutisvideoiden aihepiirit Uutisvideot voivat käsitellä hyvin monipuolisia aiheita. Uutisvideon ei välttämättä ole pakko syntyä ajankohtaisesta aiheesta, vaan joku ajattomampikin aihe voi sopia videon aiheeksi. 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % Viihde Paikallisjuttu Kulttuuri Urheilu Uutinen 0 % Ilkka Kaleva Keskisuomalainen Yhteensä KUVIO 7. Uutisvideoiden aiheiden luokittelu seurannan mukaan % (n=36) Uutisvideoseurannassa kävi ilmi, että sanomalehdet tarjoavat uutisvideoita pääasiassa paikallisista ajankohtaisista uutis- tai kulttuuriaiheista (kuvio 7).

SADANKUUDENKYMMENEN MERKIN JOURNALISMIA Matkapuhelin uutisten välittäjänä

SADANKUUDENKYMMENEN MERKIN JOURNALISMIA Matkapuhelin uutisten välittäjänä SADANKUUDENKYMMENEN MERKIN JOURNALISMIA Matkapuhelin uutisten välittäjänä Marika Suojanen Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK)

Lisätiedot

MGM-MEDIA.NET Vaihtoehtoisen musiikkijournalismin verkkojournalismiprojekti

MGM-MEDIA.NET Vaihtoehtoisen musiikkijournalismin verkkojournalismiprojekti MGM-MEDIA.NET Vaihtoehtoisen musiikkijournalismin verkkojournalismiprojekti Juho Niemelä Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi?

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? Heta Ängeslevä Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma

Lisätiedot

Naistenlehdet. & netti. Tutkimus painetun lehden ja nettisivujen rooleista naistenlehti konseptissa

Naistenlehdet. & netti. Tutkimus painetun lehden ja nettisivujen rooleista naistenlehti konseptissa Outi Sonkamuotka Lahden Muotoilu- ja taideinstituutti Viestinnän koulutusohjelma Multimediatuotanto Opinnäytetyö AMK Kevät 2013 Naistenlehdet & netti Tutkimus painetun lehden ja nettisivujen rooleista

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat

Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat Mari Törmälä Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma

Lisätiedot

Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa?

Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Ahonen, Atso Hepolehto, Iida 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Ahonen,

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tapahtuma omilla opeilla Marjo-Riitta/art- näyttelyn tuottaminen Marjo-Riitta Heino ja Miia Valenko Kulttuurituotannon koulutusohjelma 240 op Marraskuu 2010

Lisätiedot

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Viestintä Mediatuotanto 2011 Laura Lennala YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA case MIMO Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work

Lisätiedot

Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus

Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus Kaisa Haavisto Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

POLIITTISTA VAIKUTTAMISTA VAI MONIPUOLISTA KERRONTAA? Suomen europarlamentaarikot kotisivuillaan

POLIITTISTA VAIKUTTAMISTA VAI MONIPUOLISTA KERRONTAA? Suomen europarlamentaarikot kotisivuillaan POLIITTISTA VAIKUTTAMISTA VAI MONIPUOLISTA KERRONTAA? Suomen europarlamentaarikot kotisivuillaan Riikka Linna Pro gradu -tutkielma Puheviestintä Syksy 2005 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma

Lisätiedot

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Heikkilä, Erika Lehikoinen, Elisa 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Lisätiedot

Pertti Sillanpää. PAIKALLISLEHDET VERKOSSA analyysi nykytilanteesta

Pertti Sillanpää. PAIKALLISLEHDET VERKOSSA analyysi nykytilanteesta Pertti Sillanpää PAIKALLISLEHDET VERKOSSA analyysi nykytilanteesta Digisilta 23.9.2013 TIIVISTELMÄ Paikallislehdillä on tärkeä rooli paikallisen tiedon levittäjänä sekä yhteisöllisyyden ja identiteetin

Lisätiedot

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus?

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson, Tia 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson Tia Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

DOKUMENTAARISEN RADIO-OHJELMAN KÄSIKIRJOITTAMINEN

DOKUMENTAARISEN RADIO-OHJELMAN KÄSIKIRJOITTAMINEN DOKUMENTAARISEN RADIO-OHJELMAN KÄSIKIRJOITTAMINEN Saara Henriksson Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK) TIIVISTELMÄ Henriksson,

Lisätiedot

DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA

DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA Case: Outdoors Finland LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma Johtaminen ja viestintä Opinnäytetyö 2014 Carita Hinkka

Lisätiedot

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY Riina Leisku Sari Mäntylä Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Nicklas Koski. Verkkoreportaasin synty Osa II: Taittajan näkökulma

Nicklas Koski. Verkkoreportaasin synty Osa II: Taittajan näkökulma Nicklas Koski Verkkoreportaasin synty Osa II: Taittajan näkökulma 1 Johdanto Suomalaisissa verkkojulkaisuissa ei juurikaan ole verkon ehdoilla tehtyjä reportaaseja. Sisältö koostuu useimmiten pelkästä

Lisätiedot

MULTIMEDIA URHEILU-UUTISVIESTINNÄSSÄ

MULTIMEDIA URHEILU-UUTISVIESTINNÄSSÄ TEKNILLINEN KORKEAKOULU Puunjalostustekniikan osasto NINA MÄKINEN MULTIMEDIA URHEILU-UUTISVIESTINNÄSSÄ Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa varten Espoossa

Lisätiedot

IMPIVAARASTA ISOLLE KIRKOLLE Alueellisuus Ylen ja MTV3:n valtakunnallisissa uutisissa

IMPIVAARASTA ISOLLE KIRKOLLE Alueellisuus Ylen ja MTV3:n valtakunnallisissa uutisissa IMPIVAARASTA ISOLLE KIRKOLLE Alueellisuus Ylen ja MTV3:n valtakunnallisissa uutisissa Petra Thurén Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2013 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Puunjalostustekniikan osasto. Matias Vakkilainen TEKNOLOGIAPANOSTEN VAIKUTUS TOIMITUSTYÖN KOETTUUN TEHOKKUUTEEN

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Puunjalostustekniikan osasto. Matias Vakkilainen TEKNOLOGIAPANOSTEN VAIKUTUS TOIMITUSTYÖN KOETTUUN TEHOKKUUTEEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Puunjalostustekniikan osasto Matias Vakkilainen TEKNOLOGIAPANOSTEN VAIKUTUS TOIMITUSTYÖN KOETTUUN TEHOKKUUTEEN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KULUTTAJANEUVONNAN VIESTINNÄN NYKYTILA JA KEHITTÄMINEN

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KULUTTAJANEUVONNAN VIESTINNÄN NYKYTILA JA KEHITTÄMINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KULUTTAJANEUVONNAN VIESTINNÄN NYKYTILA JA KEHITTÄMINEN Tiina Piirtola Opinnäytetyö Helmikuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

Urheilun sähköinen media 2.0

Urheilun sähköinen media 2.0 Urheilun sähköinen media 2.0 Liikkuva kuva -selvitystyön ohjausryhmä Viestintäjohtaja Eila Ruuskanen-Himma, SLU Yritysstrategisti, viestinnän asiantuntija Satu Harkke Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry,

Lisätiedot

Esteetön palvelupiste kuulovammaisille

Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Pro gradu -tutkielma Teollinen muotoilu Kevät 2014 Laura Lahdenperä Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Työn nimi: Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Tekijä:

Lisätiedot