KILPAILUVALTTI VAI RISKISIJOITUS? Uutisvideot sanomalehtien verkkopalveluissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KILPAILUVALTTI VAI RISKISIJOITUS? Uutisvideot sanomalehtien verkkopalveluissa"

Transkriptio

1 KILPAILUVALTTI VAI RISKISIJOITUS? Uutisvideot sanomalehtien verkkopalveluissa Hanna Kolvanki Opinnäytetyötyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun toimipaikka Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Hanna, Kolvanki. Kilpailuvaltti vai riskisijoitus? Uutisvideot sanomalehden verkkopalveluissa. 53 sivua, 2 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun toimipaikka. Viestinnän koulutusohjelma, medianomi (AMK). Opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella sanomalehtien verkkopalveluiden uutisvideoita ja pohtia niiden merkitystä sanomalehden lukijalle. Lisäksi opinnäytetyössä pohditaan uutisvideoiden kehitysmahdollisuuksia. Opinnäytetyön tuoteosa koostuu neljästä Kalevan verkkopalveluille tuotetusta uutisvideosta. Opinnäytetyössä analysoidaan, millaisia uutisvideoita verkkopalveluissa on ja mitkä ovat niiden suurimmat ongelmat. Lisäksi mietitään, mikä on uutisvideon suhde kilpailijoihinsa radioon ja televisioon. Aineistona opinnäytetyössä käytetään keväällä 2007 Kalevan verkkopalvelujen kanssa yhteistyönä teetettyä kyselytutkimusta sekä uutisvideoseurantaa, jossa tarkasteltiin viiden suomalaisen maakuntalehden uutisvideoita kahden viikon ajalta. Opinnäytetyössä tarkastellaan myös uutisvideoiden kehitysmahdollisuuksia Kalevan verkkopalveluille opinnäytetyön tuoteosana tuotettujen videoiden kautta. Lisäksi hyödynnän televisio- ja verkkojournalismia käsittelevää kirjallisuutta. Tutkielmassa todettiin, että lukijoiden toivomuksen mukainen hyvä uutisvideo on toimitettu tiivis ehjä kokonaisuus, joka on laadukkaasti kuvattu. Hyvässä uutisvideossa täytyy olla sisältöä. Lisäksi tutkielmaa varten tehty uutisvideoseuranta osoitti, että uutisvideoista hieman yli puolet on toimitettuja ja keskimäärin videot ovat hieman liian pitkiä. Asiasanat: uutisvideo, verkkopalvelu, verkkojournalismi, video, sanomalehti.

3 ABSTRACT Hanna Kolvanki. Competition Possibility or Risky Business? News videos in newspapers online magazines. 53 pages, 2 appendices. Diaconia-Polytechnic, Turku unit. Degree programme in Communication and Media Arts. The main point of my final work is to observe newsvideos in newspapers online magazines and to interpret their meaning for the reader. Also I am be deliberating news videos possibilities for development in the future. This final work s production part contains of four news videos those were produced to Kaleva online magazine. In this final work I am analysing the different kinds of news videos those newspapers are publishing and the main problems in the videos. I am also surveying the relationship between news videos and their competitors, radio and television. My material for this final work is an inquiry that was made co-operating with Kaleva online magazine during spring I am also using news video followup that I made especially for this final work. In follow-up I studied news videos from five middle-size newspapers. In this final work I am also contemplating developing possibilities of news videos through a few of my news videos that I made for Kaleva online magazine. I am also using literature about television and online magazine journalism. In this final work I have discovered that the readers want to see short, well edited and well filmed news videos. In a good news video there must be a content. Also I noticed during my news video follow-up that in Finnish middle-size newspapers over half of all news videos are journalisticly edited and most of the videos were too long. Keywords: newsvideo, online journalism, video, newspaper.

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 6 2 UUTISVIDEON MÄÄRITTELY Uutisvideon haasteet Uutisvideot suhteessa kilpailijoihinsa Uutisvideot esimerkeittäin Uutisvideot ulkomailla 12 3 KÄYTTÄMÄNI TUTKIMUSMENETELMÄT Uutisvideoiden seuranta Kysely Tuoteosan tarkastelu 18 4 UUTISVIDEOT KALEVAN VERKKOPALVELUSSA 20 5 UUTISVIDEOT MAAKUNTALEHTIEN VERKKOSIVUILLA Uutisvideoiden sisältö Uutisvideoiden aihepiirit Uutisvideoiden toteutus 25 6 UUTISVIDEON MERKITYS LUKIJALLE 28 7 IDEOITA UUTISVIDEOIDEN KEHITTÄMISEKSI Lukijoiden kehitysideat Omat havaintoni käytännön työn pohjalta Kahvien erikoisia makuja Pohjan soittokunnan soitinhuutokauppa Tangonkuningattaren neuvot henkiseen valmentautumiseen Yliopistolla luennoitiin epäolennaisista asioista Yleisiä havaintoja 36 8 YHTEENVETO 38

5 LÄHTEET 40 LIITTEET 45 LIITE 1: Kyselylomake 45 LIITE 2: Tuoteosan videoiden käsikirjoitukset 48

6 1 JOHDANTO Uutisvideo on sanomalehtien verkkosivuilta löytyvä audiovisuaalisesti toteutettu juttu, joka useimmiten tukee jotain lehdessä julkaistua uutista. Joitain itsenäisiäkin uutisvideoita löytyy lehtien verkkosivuilta. Opinnäytetyössäni tutkin uutisvideoiden merkitystä sanomalehdelle. Opinnäytetyön tarkoituksena on myös selvittää, miten uutisvideoita voisi kehittää journalistisempaan muotoon. Tämän opinnäytetyön tuoteosana valmistin neljä uutisvideota, jotka julkaistiin Kalevan verkkopalvelussa. Tarkastellessani uutisvideoita tätä työtä varten olen huomannut, että uutisvideon käsite on melko laaja. Uutisvideo voi olla toisaalta videon muotoon leikattuja valokuvia, joiden taustalle on lisätty musiikkia. Toisaalta videolla halutaan näyttää jonkun uutisen tapahtumapaikka liikkuvana kuvana. Uutisvideo voi olla myös toimitettu juttu, jossa on haastattelu ja kuvituskuvia. Tällöin se muistuttaa läheisesti televisiouutista. Haluan tällä opinnäytetyöllä myös tarkastella uutisvideon käsitettä. Mielestäni uutisvideossa ei riitä, että kuva liikkuu. Uutisvideon pitäisi toimia myös itsenäisenä juttuna. Nykymuodossaan videot harvoin kertovat mitään ilman kirjoitettua uutista. Internetiä käytti vuoden 2007 alussa 79 % suomalaisista vuotiaista. Alle neljäkymmentävuotiaista miltei kaikki käyttivät internetiä, mutta kuusikymmentä vuotta täyttäneistä vain neljä kymmenestä selaili www-sivuja (Tilastokeskus). Tämä tilasto kuvaa sitä, millaista kohderyhmää uutisvideon kannattaa verkossa tavoitella. Suomalaisen sanomalehden toimituksessa uutisvideoita tuottavat yleensä kuvaajat tai toimittajat oman työnsä ohessa. Syy siihen, miksi uutisvideoihin ei vielä juurikaan panosteta löytyy todennäköisesti siitä, ettei niiden tarkoitusta ja merkitystä vielä tunneta. Uutisvideoiden tämän hetkinen suurin ongelma on siinä, että uuden välineen ja mahdollisuuden edessä ei ole pysähdytty miettimään, millainen käyttötarkoitus

7 7 uudella ilmaisumuodolla on. Toimitukset ovat lähteneet liikkuvan kuvan mukaan varovasti eikä siihen uskalleta panostaa. Tutkielmani lähtökohtana käytin tekemääni uutisvideoseurantaa ja omaa kokemustani uutisvideoiden tuottamisesta. Vuoden 2006 tammikuussa suoritin opintoihin kuuluvan työharjoitteluani Kalevan verkkopalvelussa. Tehtäviini kuului uutisvideoiden kuvaaminen, toimittaminen ja leikkaaminen. Hyödynnän tässä opinnäytetyössä myös omaa kokemustani. Lisäksi teetin Sanomalehti Kalevan videosivuille kyselytutkimuksen, johon vastasi pieni, mutta edustava joukko Kalevan verkkopalvelun käyttäjistä. Aiheesta ei juurikaan ole kirjoitettu aikaisemmin, joten tutkimuskirjallisuuden puute on eräs tämän opinnäytetyön suurimmista haasteista. Siksi käytän esimerkiksi televisiojournalismiin, verkkoviestintään ja uutisjournalismiin erikoistuneita kirjoja apuna rajaamaan uutisvideon käsitettä. Opinnäytetyöni tuoteosana suunnittelin, kuvasin ja leikkasin neljä uutisvideota Kalevan verkkopalvelulle. Kaksi videoista oli raportteja, joissa kerroin lyhyesti tapahtumista sekä kuvalla että toimittajan spiikeillä. Raportin kuvitus on rakennettu samalla periaatteella kuin televisiouutisen sähkekuvitus. Kaksi videota vastasi televisiouutisten toimitettuja juttuja eli ne sisälsivät toimittajan spiikit sekä haastateltavan kommentit.

8 8 2 UUTISVIDEON MÄÄRITTELY Uutisvideoilla tarkoitan tässä tutkielmassa sanomalehden verkkosivuilta löytyviä lyhyitä videokoosteita. Uutisvideo koostuu liikkuvasta kuvasta, tilanteesta kertovasta äänestä ja mahdollisesti haastattelusta. Uutisvideo voi olla toimitettu juttu verkossa tai tunnelmapala jostain tapahtumasta, jolloin siinä ei ole haastattelua. Yleisiä uutiskriteereitä ovat esimerkiksi kielteisyys, tuoreus, läheisyys ja odottamattomuus (ks. Galtung & Ruge 1965). Uutisvideon määrittelyssä uutisarvolla tai yleisillä uutiskriteereillä ei tässä tutkimuksessa ole painoarvoa. Uutisvideo voi olla ajattomastakin aiheesta. Haluan vain uutisvideokäsitettä käyttämällä erottaa journalistisen tai journalistisen jutun oheen suunnitellun videon muista verkossa leviävistä videoista. Uutisvideo on tässä tutkielmassa määritetty siten, että se on sanomalehden verkkosivulla, toimitettu tai toimitetun jutun yhteyteen sitä täydentämään suunniteltu video sekä yleensä toimituksen itse tuottama tai journalistisin perustein muutoin lehden verkkosivuille valittu. 2.1 Uutisvideon haasteet Rajaan tässä luvussa uutisvideon käsitettä käyttäen verkkoviestintää ja televisiojournalismia käsitteleviä lähteitä. Huipputeknologiallakaan tuotetulla jutulla ei ole arvoa ilman sisältöä. Pelkkä teknologinen edistysaskel ei enää riitä, vaan verkossakin täytyy alkaa panostaa sisältöön. Tämä ei johdu Nymanin mukaan siitä, että inhimillisen kulttuurin arvo olisi yhtäkkiä ymmärretty, vaan siitä että sisältö tuo lisää kilpailukykyä. (Nyman 2000, 29). Uutisvideot ovat mielestäni tällä hetkellä juuri tässä tilanteessa. Pelkkä liikkuva kuva ei enää riitä, vaan seuraava askel on alkaa miettimään, millaista sisältöä uudelle viestintäkanavalle voidaan tuottaa. Kommunikaation laatu määräytyy kuitenkin draaman, ei teknologian laadusta. (Göte Nyman, 2000, 32)

9 9 Teknisillä viestintäkanavilla on aina omat rajoitteensa (Nyman 2000, 32). Uutisvideoiden rajoitteet ovat mielestäni pieni jakelukanava ja reaaliaikaisuuden vaatimus. Pienellä jakelukanavalla tarkoitan sitä, että vain lehden verkkosivujen kävijät näkevät uutisvideot. Reaaliaikaisuuden vaatimuksella tarkoitan sitä, että esimerkiksi ison onnettomuuden sattuessa ihmiset etsivät yleensä tietoa oman alueensa lehden verkkosivuilta. Lehdelle olisi iso kilpailuvaltti muihin medioihin nähden, jos se voisi lyhyen uutisen lisäksi näyttää uutisvideon tapahtumapaikalta. Veijo Hietalan (1996, 68) mukaan äänellä on suuri merkitys televisioreportaasissa ja dokumentissa kuvakerronnan ohella. Hietalan mukaan äänellä on taipumus kehystää kuvien merkitys. Tämä seikka on usein unohtunut uutisvideoista. Toisaalta uutisvideoissa on unohdettu se, että liikkuvalla kuvalla on oltava merkitys ja toisaalta se, että ollakseen kokonainen, uutisvideo vaatii kuvan rinnalle myös toimivan äänimaailmaan. Äänimaailma voi koostua haastattelusta ja/tai niin kutsutusta sataprosenttisesta äänestä, joka puolestaan voi olla esimerkiksi puhetta tai aiheeseen liittyvää ääntä. 2.2 Uutisvideot suhteessa kilpailijoihinsa Uutisvideot kilpailevat sähköisen viestinnän kentällä radion ja television kanssa. Ensimmäisenä asian kertova tiedotusväline voittaa uutiskilpailun. Radion kilpailuvaltti mediakentällä on juuri reaaliaikaisuus (Kujala, Lahti & Tamminen 1998, 67). Uutisvideoiden heikkous suhteessa radioon onkin juuri niiden suhteellisessa hitaudessa. Radiotoimittaja voidaan lähettää paikan päälle ja hän antaa tapahtumapaikalta raportin saman tien suoraan lähetykseen. Uutisvideo täytyy ensin kuvata ja toimittaa. Uutisvideon valtit suhteessa radioon ovat audiovisuaalisessa kerronnassa. Kuva kertoo enemmän kuin pelkät sanat. Toinen valtti on pysyvyys.

10 10 Uutisvideo on katsottavissa pitkään julkaisemisen jälkeen, kun taas radiojuttu katoaa lähetysvirtaan, jos sitä ei satu lähetyshetkellä kuulemaan. Poikkeuksena tästä ovat ainakin Yleisradion verkkosivuilla olevat nettiin taltioidut radio ja tvjutut, jotka ovat katsottavissa ja kuunneltavissa vielä lähetyshetkensä jälkeenkin. Kolmas valtti on taustoittavuus. Radiouutiseen ei mahdu kovin paljon taustatietoja (Kujala ym., 1998, 53). Toimittajan harkinnan mukaan uutista taustoitetaan ymmärrettävyyden takaamiseksi. Audiovisuaalisessa kerronnassa televisiolla on toistaiseksi vielä monopoliasema. Verkkovideot ovat pikemmin viihdyttäviä tunnelmapaloja kuin koko illan viihdettä. Informaation levittämisen funktiota verkkovideoilla sen sijaan voi olla samalla tavalla kuin televisiollakin, jos verkkopalvelu nauttii samanlaisesta kansalaisluottamuksesta kuin televisiokanava. Uutisvideon vahvuus verrattuna televisiouutiseen on sen nopeudessa. Televisiouutiset ovat sidottuja lähetysaikaansa, mutta uutisvideo voidaan julkaista heti sen valmistuttua verkossa. Tällöin uutisvideolla on mahdollisuus voittaa televisiouutinen nopeudessa audiovisuaalisen viestinnän kentällä. En tiedä, tuleeko uutisvideo koskaan voittamaan televisiouutista muutoin, enkä usko, että se on sen tarkoituskaan. 2.3 Uutisvideotyypit esimerkeittäin Vuonna 2006 olin työharjoittelussa Kalevan verkkopalvelussa. Havaitsin, että videoita tuotettiin pitkälti tekijöiden oman kiinnostuksen ja näkemyksen mukaan. Teimme työparini kanssa kolmenlaisia videoita: tapahtumista kertovia videoita (Häämessut 2006, Uusittu hirviammuntakoe), ilmiöstä kertovia juttuja (Tipaton tammikuu, Pipontekijän haastattelu) ja yllättäviin uutisiin liittyviä videoita (Kaatunut ambulanssi, Tallipalo Haukiputaalla). Tapahtumista kertovien videoiden tarkoituksena on viedä lukija paikan päälle katsomaan miltä kyseisessä tapahtumassa on näyttänyt. Esimerkiksi Häämessujutussa (Kalevan verkkopalvelu ) kuvasin paljon yleistä tunnelmaa.

11 11 Tunnelman välittäminen ei mielestäni kuitenkaan riitä uutisvideon sisällöksi. Tapahtumista kertoviin videoihinkin pyrin saamaan jotain asiasisältöä. Esimerkiksi häämessuilta yritin saada kokonaiskuvan vuoden 2006 häätrendeistä haastattelemalla pappia, valokuvaajaa ja pukukauppiasta. Uusittu hirviammuntakoe -video (Kalevan verkkopalvelu ) poikkeaa hieman häämessuvideosta. Hirviammuntakokeessa halusin konkreettisesti tuoda esille sen, onko koe väitteiden mukaisesti liian helppo. Haastattelin riistapäällikköä selvittääkseni kokeen helppouden. Kuvituksena käytin mukana olleen seurueen ampumaharjoituksia. Jutussa oli paljon parantamisen varaa. Se oli esimerkiksi aivan liian pitkä, mutta mielestäni haastattelu ja kuva yhdessä kertovat oleellisen aiheesta. Ilmiöistä kertovat uutisvideot ovat tekemistäni uutisvideoista vähiten uutismaisia. Esimerkiksi Pipontekijä-juttu (Kalevan verkkopalvelu ) kertoi Koomapipojen tekijästä. Videossa kulkee rinnakkain kaksi tarinaa. Toinen kertoo kuvallisesti yhden lipallisen pipon valmistumisprosessin ja toinen haastattelun kautta pipontekijän oman tarinan. Tämä uutisvideomalli on ehkä lähimpänä televisiouutisten kevyempää uutisjuttua tai jopa television ajankohtaisohjelman inserttiä. Toinen esimerkki ilmiöistä kertovasta videoista on juttu tipattomasta tammikuusta (Kalevan verkkopalvelu ), joka oli minun ja työparini itse ideoima video. Kävimme oululaisessa kapakassa, joka tuki tipatonta tammikuuta tarjoamalla erikoisia alkoholittomia oluita ja siidereitä. Videon sisältö jäi jälkeenpäin ajatellen heppoiseksi, mutta video on hyvä esimerkki siitä, että liikkuvalla kuvalla voidaan kertoa elävästi ajankohtaisesta vaikkakin kevyestä ilmiöstä. Yllättäviin uutisiin liittyvät videot ovat ehkä uutisvideoiden hedelmällisintä aluetta. Sanomalehden palvelu paranee, jos se voi uutisen lisäksi näyttää, liikkuvalla kuvalla miltä tapahtumapaikalla näyttää. Tästä on esimerkkinä video ambulanssin kaatumisesta (Kalevan verkkopalvelu ), jonka nauhalle saaminen oli sattumaa. Satuimme erään toimittajan kanssa paikalle, kun ambulanssia nostettiin. Kuvasin sen nauhalle ja leikkasin siitä noin minuutin mittaisen videon. Liitettynä kirjoitettuun uutiseen se palvelee lukijaa paremmin kuin valokuva. Toinen esimerkki on juttu Haukiputaan tallipalosta (Kalevan

12 12 verkkopalvelu ). Haukiputaalla paloi seitsemän hevosen talli, josta hevoset eivät selvinneet ulos. Sain puoli yhdeksän aikaan hälytyksen keikalle. Video julkaistiin ennen puolta yötä. Uutisvideot kilpailevat television kanssa onnettomuuskuvissa. Uutisvideon ongelma on siinä, että siitä puuttuu televisiosähkeen selostus. Pelkkä video ei kerro kaikkea, vaan se vaatii rinnalleen kirjoitetun jutun. Esimerkki hyvästä uutisvideosta on juttu, jossa on kuvattu onnettomuuspaikkaa ja ehkä haastateltu palomiestä tai poliisia. Nopeasti päivitettynä tämänkaltainen video antaa katsojalle paljon informaatiota tapahtuneesta. Mielestäni huono uutisvideo on sellainen, joka ei kerro mitään oleellista aiheesta. Esimerkiksi käy Iltasanomien video Espoon lapsisurmista (Iltasanomat ). Videossa oli kuvaa perheen kerrostalosta ulkoa ja sisältä. Värisevät avaukset ja sulut kerrostalon parvekkeesta eivät anna lukijalle minkäänlaista lisäinformaatiota. Toinen hieman vanhempi esimerkki mielestäni epäonnistuneesta videosta ovat horjuvat kameran liikkeet pitkin juuri menehtyneen laulajan, Kirkan, kotikatua (Iltasanomat ). Edellä mainitut videot kuvaavat hyvin sitä, että uutisvideot hakevat vielä omaa paikkaansa tämän päivän mediakentässä. Uutisvideon funktio ei ole täysin selvillä sen tekijöille eikä lehden lukijoille. 2.4 Uutisvideot maailmalla Uutisvideoiden tuottaminen on maailmalla yleisempää kuin Suomessa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa Washington Postin uutisvideopalveluun on panostettu suomalaisia sanomalehtiä rohkeammin Yhdysvaltalainen markkinatutkimuslaitos emarketerin vuonna 2007 tekemän tutkimuksen mukaan verkossa esitettävien videoiden katsojamäärä suhteessa amerikkalaisiin internetin käyttäjiin on kasvanut vuodesta Tutkimuksen mukaan kasvun odotetaan jatkuvan siten, että vuoteen 2011 mennessä 86,6

13 13 prosenttia amerikkalaisista internetin käyttäjistä seuraa myös uutisvideoita (emarketer). Monet suurimmat sanomalehdet Yhdysvalloissa ovat jo ottaneet osansa uutisvideoiden katsojista. Washington Postin puheenjohtaja Donald Graham kertoo Beet.TV:n haastattelussa, etteivät lehdet osaa vielä hyödyntää internetin suomia mahdollisuuksia tarpeeksi. Graham näkee uutisvideot suurena mahdollisuutena Washington Postille. (Beet.TV) Syy siihen, miksi verkon hyödyntäminen jää monelta lehdeltä puolitiehen, on rahoituksessa. Koska ihmiset ovat harvoin valmiita maksamaan verkossa julkaistusta materiaalista, mainosrahat ovat ainoa mahdollisuus laajentaa verkkopalvelua. Media-analyytikko Rick Edmondsin mukaan mainostajat eivät ole kovin halukkaita sijoittamaan rahaa verkkomainontaan, koska mainostilat, joita verkkopalvelut tarjoavat ovat niin pieniä. Tämän lisäksi niiden tuottavuus jää Edmondsin mukaan pieneksi. (Poynter Online) Toisaalta verkkomainonnan osuus mainonnasta kasvaa vuosi vuodelta (Mainosbarometri 2006). Lisäksi Suomessa teetetyn tutkimuksen mukaan esimerkiksi vuotiaiden internetin käyttö on lisääntynyt. Tutkimuksessa todetaan, että yli puolella vuotiaista internet on tärkein media (Taloussanomat 2007). Näistä kahdesta tutkimuksesta voidaan päätellä, että verkkomainonta voi tulevaisuudessa olla yksi keino rahoittaa esimerkiksi uutisvideotuotantoa. The State of The News Media vertaili yhdeksää suurta yhdysvaltalaista sanomalehden verkkopalvelua. Yhtenä vertailukohtana on multimedian käyttö sivuilla. Multimediaan kuuluu myös uutisvideot. (Journalism.org) Esimerkiksi The New York Times ei pärjännyt vertailussa hyvin. The State of the News Median mukaan NY Timesin uutisvideot ovat suurimmaksi osaksi vain linkkejä muille sivuille. NY Times on vertailijoiden mielestä liian raskas tekstipaketti, jossa ei ole paljon hyödynnetty multimedian mahdollisuuksia. Toinen kritiikkiä saanut lehti oli USA Today. Lehden verkkopalvelu ei ollut liian

14 14 raskas tekstipaketti, koska sivuilla oli paljon kuvia, mutta USA Todayn verkkopalvelusta jäi kokonaan puuttumaan videot ja audiot. Sivuilta ei myöskään ollut juuri lainkaan linkkejä muille sivuille, joista audiovisuaalisia materiaalia voisi löytää. Washington Post saa The State of the News Medialta kiitosta multimedian hyödyntämisestä verkkopalvelussaan. Sivuilta löytyy muihin vastaaviin lehtiin verrattuna enemmän itse tuotettuja videoita. (Journalism.org) Suomalaisen sanomalehden verkkopalvelu sijoittuisi vastaavassa vertailussa häntäpäähän. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta suomalaisissa verkkopalveluissa ei tarjota itse tuotettua video- tai audio-materiaalia. Tekemässäni uutisvideoseurannassa kävin läpi suurimmat suomalaiset maakuntalehdet ja niistä alle kymmenessä oli audio- tai videomateriaalia. The State of the News Median vertailussa ei otettu huomioon uutisvideoiden sisältöä, ainoastaan niiden olemassaolo.

15 15 3 KÄYTTÄMÄNI TUTKIMUSMENETELMÄT Tässä tutkielmassa tutkin uutisvideoiden asemaa suomalaisten sanomalehtien verkkopalveluissa. Lisäksi pohdin teettämäni kyselyn perusteella uutisvideon merkitystä lukijalle. Tutkimusmetodeina käytin uutisvideoseurantaa ja kymmenen kysymyksen mittaista kyselyä, joka julkaistiin Kalevan verkkopalvelussa keväällä Toteutin uutisvideoseurannan välisenä aikana suomalaisissa maakuntalehdissä. 3.1 Uutisvideoseuranta Tein uutisvideoseurantaa Kalevassa, Karjalaisessa, Keskisuomalaisessa, Savon Sanomissa ja Ilkka-lehdessä kahden viikon ajalta. Savon Sanomissa ja Karjalaisessa uutisvideoiden määrä tällä aikajaksolla jäi vähäiseksi. Savon Sanomat julkaisi kaksi videota ja Karjalainen yhden. Karjalaisen verkkosivuilla tosin toimii Netti-tv, jossa julkaistiin tämän yhden uutisvideon lisäksi erilaisia muita video-ohjelmia kuten paikallisuutisia ja keskusteluohjelmia. Savon Sanomien ja Karjalaisen uutisvideoiden tasoa on vaikea arvioida muutaman videon perusteella. Keskisuomalaisessa, Kalevassa ja Ilkassa julkaistiin keskimäärin kymmenen videota edellä mainitsemallani ajanjaksolla. Videoista pystyi jo tekemään huomioita siitä, millaisia videoita kyseisten lehtien verkkosivuilla yleensä julkaistaan. Ennen seurannan aloittamista kävin läpi kaikki suomalaiset maakuntalehdet selvittääkseni, missä julkaistaan uutisvideoita. Tämän jälkeen rajasin tutkimuksen ulkopuolelle selkeästi Kalevaa levikiltään selkeästi suuremmat ja pienemmät maakuntalehdet. Seurannalla halusin tarkastella Kalevan verkkopalvelun videotuotannon asemaa verrattuna vastaavan kokoisten maakuntalehtien

16 16 verkkopalveluiden videotuotantoon. Seurannan ulkopuolelle jäivät siis esimerkiksi Turun Sanomat, Helsingin Sanomat sekä molemmat iltapäivälehdet. Tarkastelen uutisvideoseurannan tuloksia luvussa viisi. 3.2 Kysely Kalevan verkkopalvelussa Kyselyyn (ks. liite 2) vastasi 26 lukijaa, mikä jäi alle tavoitteen. Tutkielman luotettavuuden kannalta olisi ollut parempi, jos olisin saanut vähintään 100 vastausta. Kysely julkaistiin keväällä 2007 Kalevan verkkopalvelun videosivulla. Koska kysely julkaistiin videosivulla, voidaan olettaa, että siihen on vastannut pääasiassa sellaisia henkilöitä, jotka aktiivisesti käyttävät uutisvideopalvelua. Kyselyn julkaisupaikka myös rajasi tutkimusjoukon sellaiseksi, joka käyttää uutisvideopalvelua ja voi antaa siihen myös kehitysehdotuksia. Mies Nainen Alle 20 vuotta vuotta vuotta vuotta Yli 65 vuotta KUVIO 1. Vastaajien sukupuoli- ja ikäjakauma. (n=26) Kyselyn alussa oli kolme vastaajien taustoja selvittävää kysymystä. Miehiä oli vastaajien joukossa hieman naisia enemmän. Lähes kaikki vastaajat olivat työikäisiä eli vuotiaita (Kuvio 1).

17 17 Mies Nainen vuotiaat vuotiaat vuotiaat Yli 65-vuotiaat KUVIO 2. Kalevan verkkopalvelun käyttäjien ikä- ja sukupuolijakauma. (n=303) Videokyselyyn vastanneiden ikä- ja sukupuolijakauma vastaa erittäin hyvin Kalevan verkkopalvelun käyttäjien sukupuolijakaumaa. 64% Kalevan verkkopalvelun käyttäjistä on miehiä (kuvio 2). Verkkopalvelun suurin ikäryhmä on vuotiaat. Kyselyyn vastanneista suurin osa eli 34% oli vuotiaita. Alle työikäisiä ja eläkeikään ehtineitä oli molemmissa kyselyissä vähän. Opiskelija Ammatillinen koulutus Akateeminen koulutus Eläkeläinen KUVIO 3. Vastaajien koulutustaso (n=26). Kyselyssä selvitettiin vastaajien koulutustasoa (kuvio 3). Vastaajista ammatillisen koulutuksen saaneita oli 12 eli 50 %.

18 18 Johtavassa asemassa/yrittäjä Ylempi toimihenkilö Toimihenkilö Työntekijä Opiskelija Muu KUVIO 4. Kalevan verkkopalvelun käyttäjien ammattiasema ja suoritetut tutkinnot. (n=300) Koko verkkopalvelua koskeneessa kyselyssä sen sijaan kysyttiin vastaajien asemaa työpaikalla (kuvio 4). Nämä kaksi tutkimusta eivät tässä suhteessa ole suoraan verrannollisia, mutta jos oletetaan, että toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt ovat saaneet korkeamman koulutuksen kuin työntekijät, voidaan päätellä, että korkeakoulutuksen saaneita vastanneista oli 30 %. Tällaista olettamusta ei kuitenkaan läheskään kaikissa tapauksissa voida tehdä, koska osassa työpaikoista ylennytään kokemuksen eikä koulutuksen kautta. Kalevan verkkopalvelun käyttäjät ovat koulutustasoltaan heterogeenisiä (kuvio 4). Kokonaisuudessaan kyselyjen tarkastelu osoitti, että vaikka tekemääni kyselyyn tuli vähän vastauksia se oli onnistunut otos tutkimusjoukosta sukupuolen, ammatin ja iän mukaan. Tarkastelen kyselyn tuloksia luvussa kuusi. 3.3 Tuoteosan tarkastelu Suoritin Kalevan verkkopalvelussa työssä oppimisjakson, jonka aikana oli tarkoitus tuottaa uutisvideoita uutistoimituksen rytmissä. Tarkoituksena oli käytännössä testata omia käsityksiäni uutisvideoista ja niiden tuotannosta. Lisäksi halusin kokeilla käytännössä ajatuksiani uutisvideoiden kehittämisestä.

19 19 Uutisvideotuotannolla on yleensä tiukka aikataulu. Oman työssäoppimisjaksoni aikana videoitavat juttukeikat olivat pääasiassa iltapäivisin, joten videot piti leikata nopeasti, jotta ne ehtivät heti puolen yön aikaan julkaistavaksi. Tämä on hyvin tyypillinen rytmi sanomalehden verkkotoimituksessa, joten uutisvideotuotanto on nopeatempoista. Valitsin työssä oppimisjakson ajankohdan yhdessä Kalevan verkkopalvelun kanssa. Viikon mittainen jakso tuntui minusta sopivalta tätä tutkielmaa varten. Jälkeen päin ajatellen olisin ehkä voinut valita pidemmän jakson, koska esimerkiksi kahdessa viikossa videoita olisi ehtinyt tehdä monipuolisemmista aiheista. Valitsemallani viikolla (viikolla 42) ei Oulun seudulla ollut juurikaan kuvallisesti kiinnostavia aiheita. Tarkastelen havaintojani omasta työoppimisestani luvussa seitsemän.

20 20 4 UUTISVIDEOT KALEVAN VERKKOPALVELUSSA Kalevassa on julkaistu uutisvideoita vuodesta 2001 lähtien. Kaleva oli Suomessa ensimmäisiä suomalaisia sanomalehtiä, jotka julkaisivat uutisvideoita verkkopalvelussaan. Uutisvideoita alettiin tehdä, koska videotuotanto on verkolle ominaista viestintää. Videot ovat lukijoiden mielestä kiinnostavia. Kalevassa uskotaan, että videon ilmaisukyky on hyvä. Yksi syy oli se, että uutisvideotuotanto tuli 2000-luvun alussa mahdolliseksi. (Jussi Lähdesmäki, henkilökohtainen tiedonanto ). Lehtikuvaajat kuvaavat uutisvideoita oman työnsä ohessa. Lisäksi tarvittaessa käytetään ulkopuolisia avustajia. Videoita tuotetaan kahdella kameralla. Toinen on pieni Sonyn kamera, jolla voi kuvata nopeasti uutistilanteissa, joihin ei välttämättä oteta haastatteluja. Lisäksi toimituksessa on kaksi puoliammattilaiskameraa, joista toinen on pääasiassa televisiokanava Nelosen tuotantoryhmää varten. Lähteenmäen (henkilökohtainen tiedonanto ) mukaan uutisvideolle tärkein vaatimus on se, että se on kiinnostava. Teknisesti huonolaatuinenkin video otetaan sivuille, jos aihe on kiinnostava ja jos kuvassa näkyy jotain kiinnostavaa. Esimerkiksi jos veturi ajaa asemarakennuksen seinästä sisään ja joku lukija ottaa siitä videon kännykällään, se voi päästä sivuille, vaikka tekninen laatu olisikin heikko. Uutistilanteissa nopea reagointi menee teknisen hiomisen edelle. Jos videon tuottamiseen on käytössä aikaa, niistä tuotetaan mielellään myös teknisesti ja toimituksellisesti laadukkaita. Hyvä uutisvideo on Lähteenmäen mielestä kiinnostava ja mahdollisimman monta lukijaa palveleva. Uutisvideoita kannattaa Lähteenmäen (henkilökohtainen tiedonanto ) mukaan tehdä samanlaista aiheista kuin uutisjuttujakin. Lisävaatimus videolle on se, että uutisessa on mielenkiintoista toimintaa. Kokoukset eivät ole kiinnostavia videon aiheita. Uutisvideoita kannattaa Lähteenmäen mukaan tehdä esimerkiksi henkilöistä, uutistapahtumista, massatapahtumista sekä erikoisosaajista.

21 21 Kalevaan ei ole tullut videoista negatiivista palautetta lukijoilta. Palautetta on tullut vähän, mutta se, mitä on tullut, on ollut kannustavaa. Uutisvideoita tullaan Lähteenmäen mukaan kehittämään tulevaisuudessa. Uutisvideoiden kehittäminen ja laadun parantaminen on Lähteenmäen mielestä väistämätöntä. Kalevan verkkopalveluun on suunnitteilla myös webbi-tv. (henkilökohtainen tiedonanto )

22 22 5 UUTISVIDEOT MAAKUNTALEHTIEN VERKKOSIVUILLA Suomessa uutisvideoita julkaisevat molemmat iltapäivälehdet ja suurimmat maakuntalehdet. Levikiltään pienet lehdet eivät ole lähtenee uutisvideotoimintaan mukaan. Tässä tutkielmassa rajasin tutkimusjoukkoa siten, että mukaan valikoituivat sanomalehti Kalevan kanssa levikiltään suurin piirtein samansuuruiset maakuntalehdet. 5.1 Uutisvideoiden sisältö 100 % 80 % 60 % 40 % Valtakunnallinen Paikallinen 20 % 0 % Ilkka Kaleva Keskisuomalainen Yhteensä KUVIO 5. Uutisvideoiden paikallisuusaste (n=32) Valitsin uutisvideoiden sisältöä tarkasteleviin kuvioihin (kuvioihin 5 sivulla 20, 6 ja 7 sivulla 23) tarkoituksella vain eniten videoita tuottavat Kalevan (n=15), Keskisuomalaisen (n=8) ja Ilkan (n=10). Tekemäni uutisvideoseurannan mukaan suurin osa maakuntalehtien verkkopalveluiden uutisvideoista oli paikallisia (kuvio 5 s.22). Kalevassa valtakunnallisten aiheiden määrä oli kahta muuta lehteä suurempi eli aiheista 12,5% (kuvio 5 s.22) oli valtakunnallisia. Keskisuomalaisessa kaikki videot olivat paikallisista aiheista. Keskimäärin kolmessa maakuntalehdessä oli 97% paikallisia juttuja.

23 % 80 % 60 % 40 % Ajaton Ajankohtainen 20 % 0 % Ilkka Kaleva Keskisuomalainen Yhteensä KUVIO 6. Uutisvideoiden ajankohtaisuusaste % (n=32) Uutisvideoseuranta osoitti, että uutisvideoita tehdään sekä ajankohtaisista että ajattomista aiheista (kuvio 6). Ajankohtaisten videoiden määrä oli kaikissa lehdissä suurempi kuin ajattomien. Keskisuomalaisessa kaikki videot olivat ajankohtaisia. Kalevassa ajattomien videoiden määrä oli kolmesta lehdestä suurin, mutta sielläkin hieman yli puolet videoista oli ajankohtaisista aiheista. 5.2 Uutisvideoiden aihepiirit Uutisvideot voivat käsitellä hyvin monipuolisia aiheita. Uutisvideon ei välttämättä ole pakko syntyä ajankohtaisesta aiheesta, vaan joku ajattomampikin aihe voi sopia videon aiheeksi. 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % Viihde Paikallisjuttu Kulttuuri Urheilu Uutinen 0 % Ilkka Kaleva Keskisuomalainen Yhteensä KUVIO 7. Uutisvideoiden aiheiden luokittelu seurannan mukaan % (n=36) Uutisvideoseurannassa kävi ilmi, että sanomalehdet tarjoavat uutisvideoita pääasiassa paikallisista ajankohtaisista uutis- tai kulttuuriaiheista (kuvio 7).

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

AIMO käyttötapauksia

AIMO käyttötapauksia AIMO käyttötapauksia Dialog - mforum Asiakaskontaktit ja asiointipalvelut Case: Ilkka - Ystävänpäivätilaus ILKAN YSTÄVÄNPÄIVÄKAMPANJA Sanomalehti Ilkka toteutti AIMOn Dialog-palvelun avulla näkyvästi ystävänpäivän

Lisätiedot

Sisällöt liikkeelle. Kaisa Mikkola 25.11.2014

Sisällöt liikkeelle. Kaisa Mikkola 25.11.2014 Sisällöt liikkeelle Kaisa Mikkola 25.11.2014 Alma 360 Alma 360 on sisältötoimisto, jossa tehdään tavoitteista totta. Videot ovat oleellinen osa monikanavaista sisällöntuotantoa. Kuukaudessa toteutetaan

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Sanomalehtiviikko Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Esiopetukseen, 3. 7.2.2014 ala- ja yläkouluun sekä lukioon ja ammatilliseen oppilaitokseen Sanomalehtiviikko: esiopetus Vastatkaa vuoronperään

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Mitä mediassa tapahtuu?

Mitä mediassa tapahtuu? Mitä mediassa tapahtuu? 12 maakuntalehden yhteistä valtakunnallista toimitusta rakentava päätoimittaja Matti Posio Lännen Media Oy Northern Glow, Oulu 29.8.2014 Tulevaisuus on jo täällä. Se on vain jakautunut

Lisätiedot

Nuorten mediankäyttötapoja

Nuorten mediankäyttötapoja Mediakritiikkiprojekti Nuorten mediankäyttötapoja Sinituuli Suominen Haluan mediakritiikkiprojektini avulla lisää tietoa nuorten lehdenlukutottumuksista. Kiinnostavatko lehdet edelleen Internetistä huolimatta?

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Näin kohtaat onnistuneesti median

Näin kohtaat onnistuneesti median Näin kohtaat onnistuneesti median 29.9.2016 Luennon aiheet: Antaa eväitä tilanteisiin, joissa toimittaja lähestyy tutkijaa tai joissa tutkija haluaa lähestyä toimittajaa ja itse tarjota juttuideaa Käydään

Lisätiedot

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme.

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. Etsi lehdestä vastaukset seuraaviin kysymyksiin: a) Mikä on lehden nimi? b) Mikä on lehden ilmestymisnumero? c) Kuka on lehden päätoimittaja? d)

Lisätiedot

Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013

Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013 Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013 Suomen Kuvalehti Viikoittain ilmestyvä ajankohtaislehti: reportaaseja, haastatteluja ja uutisanalyyseja Lukijoita 303 000 Lukuminuutit 91 87 Lukukerrat 2,8 Mies 49

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuorten internetissä ja somessa kuluttamat sisällöt Nuorten netin käytössä korostuvat erilaiset

Lisätiedot

Kestävän matkailun kyselytutkimus 2013. Miia Aaltonen / Projektiassistentti / GreenCity-ohjelma // 044 416 3277 // miia.aaltonen@lahti.

Kestävän matkailun kyselytutkimus 2013. Miia Aaltonen / Projektiassistentti / GreenCity-ohjelma // 044 416 3277 // miia.aaltonen@lahti. Kestävän matkailun kyselytutkimus 2013 Miia Aaltonen / Projektiassistentti / GreenCity-ohjelma // 044 416 3277 // miia.aaltonen@lahti.fi Kestävän matkailun kyselytutkimuksen taustaa Kestävä matkailu on

Lisätiedot

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA 0 SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN 5.-9. LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE 24.10-10.11.2017 TIIVISTELMÄ RAPORTISTA SOFIA AHONEN, KULTTUURITOIMEN HARJOITTELIJA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 1 1

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

3.4 Juttukentän tiedot

3.4 Juttukentän tiedot 3.4 Juttukentän tiedot Juttukenttä sisältää otsikoiden ja varsinaisen juttutekstin lisäksi paikkakunnan, päiväyksen, kirjoittajan nimen ja tiedon siitä, onko kyse STT omasta vai muiden uutistoimistojen

Lisätiedot

VERKON. Taloustutkimus Oy

VERKON. Taloustutkimus Oy VERKON SISÄLLÖT 2011 Taloustutkimus Oy TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Taloustutkimus Oy on tehnyt Verkon sisällöt -tutkimuksen yhteistyössä Vapa Median kanssa. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa

Lisätiedot

Ilonan ja Haban aamu Pariskunnalle tulee Aamulehti, mutta kumpikaan ei lue sitä aamulla: ei ehdi, eikä jaksa edes lähteä hakemaan lehteä kauempana sijaitsevasta postilaatikosta. Haba lukee Aamulehden aina

Lisätiedot

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva. YHTEISÖT Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.fi KALEVA-KONSERNI Pohjois-Suomen suurin media-alan konserni

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Nuoret journalistit -tutkimus Nuoret journalistit -tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat journalismin uudet sukupolvet. Millainen on tulevien

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Mediamaailman haasteet Viestintä edunvalvonnassa A G R O S E N I O R I T 1. 1 2. 2 0 1 5 M I K A E L P E N T I K Ä I N E N

Mediamaailman haasteet Viestintä edunvalvonnassa A G R O S E N I O R I T 1. 1 2. 2 0 1 5 M I K A E L P E N T I K Ä I N E N Mediamaailman haasteet Viestintä edunvalvonnassa A G R O S E N I O R I T 1. 1 2. 2 0 1 5 M I K A E L P E N T I K Ä I N E N Murros muuttaa maailman Murros on teknologialähtöinen. Sen ilmentymä on internet

Lisätiedot

Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola

Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola Millaista on AV sisältöjen katselu? Viestintävirasto teetti syksyn 2011 aikana kaksi kuluttajatutkimusta»

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM

Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM 1 13.03.2013 Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM KVALITATIIVISET ON LINE YHTEISÖT - tulevaisuuden mahdollisuuksia etsimässä - SMTS, Aamiaisseminaari 13.3.2013. - Kati Myrén Taloustutkimus 3 13.03.2013

Lisätiedot

Yle-tutkimus. Sanomalehtien Liitto. Elokuu 2009

Yle-tutkimus. Sanomalehtien Liitto. Elokuu 2009 Yle-tutkimus Sanomalehtien Liitto Elokuu 2009 1. Johdanto Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta elokuussa 2009. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

Savonian opiskelijaintra Reppu. Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014

Savonian opiskelijaintra Reppu. Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014 Savonian opiskelijaintra Reppu Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014 Sisältö: - mistä lähdettiin - Reppu nyt - Ajatuksia tulevaisuudesta Savonia pähkinänkuoressa Yksi Suomen suurimmista ja monialaisimmista

Lisätiedot

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille Viikon tavoitteet Kansainvälisellä World Green Building Weekillä haluamme kiinnittää huomion kestävään, tuottoisaan ja viihtyisään rakennettuun ympäristöön

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Lukijatutkimus 2015. Tutkimusraportti 11.8.2015 Focus Master Oy

Lukijatutkimus 2015. Tutkimusraportti 11.8.2015 Focus Master Oy Lukijatutkimus 05 Tutkimusraportti.8.05 Focus Master Oy Lukijaprofiili () työtehtävät % työnantaja % toimittaja 9 tuottaja / toimitussihteeri toimituksen esimies / päällikkötoimittaja freelancetoimittaja

Lisätiedot

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Keväällä tapahtuu paljon (touko-kesäkuu) Heinäkuussa hiljenee vaikka kv-kisoja ympäri maailmaa- nyt olisi tiedottamisen paikka Elokuussa jälleen tahti kiihtyy

Lisätiedot

Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla

Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla Tietoisku median kohtaamisesta Tässä tietoiskussa esitellään lyhyesti: Lehtijutun rakenne ja vinkkejä hyvään lehtijuttuun:» Mitä pitää mielessä,

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

KASILUOKKA. Koulutusvalinnat ja sukupuoli

KASILUOKKA. Koulutusvalinnat ja sukupuoli KASILUOKKA Koulutusvalinnat ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on rohkaista nuoria tekemään koulutusvalinnat omien kykyjen ja kiinnostuksen kohteiden perusteella sukupuolen ja siihen liitettyjen

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä

KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Aihe: Yritysten verkkopalvelut ja hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä Ajankohta:

Lisätiedot

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Tilaisuuden järjestäjä FBO Facebook-opas Facebook-markkinoinnin käsikirja ja valmennusohjelma verkossa http://facebook-opas.akatemia.fi

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella Sanomalehtiviikko KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. -luokkalaisille Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella MA Tänään katsomme ja kuuntelemme sanomalehteä. 1. Paljonko sanomalehti

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

JOURNALISMIN NYKYVAATIMUKSET PELASTUSTOIMELLE Alan käytäntöjen sekä tutkimustiedon hyödyntäminen tiedottamisessa

JOURNALISMIN NYKYVAATIMUKSET PELASTUSTOIMELLE Alan käytäntöjen sekä tutkimustiedon hyödyntäminen tiedottamisessa JOURNALISMIN NYKYVAATIMUKSET PELASTUSTOIMELLE Alan käytäntöjen sekä tutkimustiedon hyödyntäminen tiedottamisessa Asta Tenhunen toimittaja, YTM Savon Sanomat PL 68 70101 Kuopio asta.tenhunen@savonsanomat.fi

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin.

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. 3. 4. Mitä sanomalehteä luet? Etsi lehdestä seuraavat perustiedot: a) lehden nimi b) ilmestymisnumero c) irtonumeron hinta d) päätoimittaja e)

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

ERKKI HUJANEN MITEN MEDIA TOIMII? Popup Media/Technopolis Oulu 25.8.2015 Erkki Hujanen Kaleva

ERKKI HUJANEN MITEN MEDIA TOIMII? Popup Media/Technopolis Oulu 25.8.2015 Erkki Hujanen Kaleva MITEN MEDIA TOIMII? Popup Media/Technopolis Oulu 25.8.2015 Erkki Hujanen Kaleva KALEVA Suurin media-alan konserni Pohjois-Suomessa tarjoaa asiakkailleen tuoreita uutisia, kiinnostavia juttuja ja hyödyllisiä

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Dosentti Mikko Ketola Kirkkohistorian laitos Workshop tohtorikurssilla toukokuussa 2008 Teologinen tiedekunta Workshopin sisältö Miksi kirjoittaa

Lisätiedot

Tiedottaminen, mediayhteydet ja sosiaalisen median hyödyntäminen

Tiedottaminen, mediayhteydet ja sosiaalisen median hyödyntäminen Tiedottaminen, mediayhteydet ja sosiaalisen median hyödyntäminen Jan Södersved, BirdLife Suomi ry Viestintätyöpaja 14.11.2015 Viestintää Verkkosivut Esitteet Lehdet ja muut julkaisut Sähköpostilistat Mediatiedotus

Lisätiedot

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmä Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Ylen asemaa suomalaisena uutistoimijana: mikä on suomalaisten ykkösuutistoimija mediasta

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014 Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu Järjestelmän nimi versio 1.0 Jakelu: Tulostettu: 201543 Samuli Hirvonen samuli.hirvonen@student.tut.fi

Lisätiedot

Aiheesta tutkimussuunnitelmaan

Aiheesta tutkimussuunnitelmaan Aiheesta tutkimussuunnitelmaan Aihepiiri Kiinnostaa, mutta ei ole liian tuttu oppii jotain uutta Mikä on se kysymys tai asia, jonka haluan selvittää? Miten jalostan pähkäilyni tieteellisesti tarkasteltavaksi

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja MASSIVE Helsinki / TrueStory 9.9.2015 Copyright 2015 Esipuhe Tämä käsikirja on tehty videotuotantojen ostajalle, jotta ostaja saisi itselleen juuri sitä mitä haluaa:

Lisätiedot

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Turvallisuus Lämpö & Ymmärrys Terveystalossa tunnen olevani parhaissa käsissä. Asiakkaalle välittyy lämmin tunnelma. Minusta

Lisätiedot

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle Metropolia ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma VBP07S Sami Hirvonen Ulkoasut Media Works sivustolle Loppuraportti 14.10.2010 Visuaalinen suunnittelu 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Oppimisteknologiat

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Ja kaikki alkoi suunnittelusta... Ennen kilpailutusta mieti tarkkaan, että mihin tarkoitukseen videotuotanto tulee ja mitä

Lisätiedot

Mitä kuuluu. politiikan journalismille?

Mitä kuuluu. politiikan journalismille? Mitä kuuluu politiikan journalismille? Politiikan toimittajien jäsenkyselyn tulokset Jukka Vahti Jäsenkysely Toteutettiin touko kesäkuussa 2014 sähköpostitse 49 vastaajaa yhdistyksen 132 jäsenestä vapaamuotoinen

Lisätiedot

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA Viestintä- ja markkinointiseminaari 2.-3.6.2015 Kari Ikonen twitter @IkonenKari 3.6.2015 Alma Aluemedia Maakuntalehdet Alma Aluemedia 4 maakuntalehteä 14 tilattavaa

Lisätiedot

Medialiitto. Valeuutistutkimus Tanja Herranen

Medialiitto. Valeuutistutkimus Tanja Herranen Medialiitto Valeuutistutkimus 2017 14.11. 2017 Tanja Herranen Johdanto Tutkimuksen tavoitteena on selvittää suomalaisten mielipiteitä uutisoinnin luotettavuudesta Suomessa. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat

Lisätiedot

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Media ja edunvalvonta Kari Klemm KLEMM.IT Julkisuus on päivän sana * Media * Mediassa * Median kanssa Media(kin) on muutoksen kourissa *runsaat 2000 toimittajaa irtisanottu

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Kampanjan toimenpiteet 2010 Insinöörit Uusi sukupolvi Insinooriksi.fi Ingenjor.fi. Vesa Vilenius Markkinointiviestinnän suunnittelija HAMK

Kampanjan toimenpiteet 2010 Insinöörit Uusi sukupolvi Insinooriksi.fi Ingenjor.fi. Vesa Vilenius Markkinointiviestinnän suunnittelija HAMK Kampanjan toimenpiteet 2010 Insinöörit Uusi sukupolvi Insinooriksi.fi Ingenjor.fi Vesa Vilenius Markkinointiviestinnän suunnittelija HAMK Tutkimuksessa u haastateltiin t City Cty lehden säännöllisiä 15

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Vanhempi lapsen mediavalintojen ohjaajana. Suvi Tuominen

Vanhempi lapsen mediavalintojen ohjaajana. Suvi Tuominen Vanhempi lapsen mediavalintojen ohjaajana Suvi Tuominen Mikä KAVI? Kansallinen audiovisuaalinen arkisto ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus yhdistyivät 1.1.2014 Lakisääteisiä tehtäviä mm. audiovisuaalisen

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min)

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Päätarkoitus: - Lyhyiden selitysvideoiden tuotanto (max 3 minuuttia) yksinkertaisin keinoin Selitysvideoiden tuottaminen edistää reflektioprosessia liittyen omaan

Lisätiedot

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE TAMPEREEN YLIOPISTO TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE 12.6.2006 Tiedotusopin valintakoe koostuu neljästä tehtäväkokonaisuudesta. Valintakokeesta voi saada yhteensä 60 pistettä. Kokeen eri osat tuottavat pisteitä

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 3 19.11.2013 28.11.2013 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä kotimaisesta

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Monet vastavalmistuneista hakeutuvat jatko-opintoihin Studentumin tutkimus nuorten hakeutumisesta koulutukseen keväällä

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot