KILPAILUVALTTI VAI RISKISIJOITUS? Uutisvideot sanomalehtien verkkopalveluissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KILPAILUVALTTI VAI RISKISIJOITUS? Uutisvideot sanomalehtien verkkopalveluissa"

Transkriptio

1 KILPAILUVALTTI VAI RISKISIJOITUS? Uutisvideot sanomalehtien verkkopalveluissa Hanna Kolvanki Opinnäytetyötyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun toimipaikka Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Hanna, Kolvanki. Kilpailuvaltti vai riskisijoitus? Uutisvideot sanomalehden verkkopalveluissa. 53 sivua, 2 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun toimipaikka. Viestinnän koulutusohjelma, medianomi (AMK). Opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella sanomalehtien verkkopalveluiden uutisvideoita ja pohtia niiden merkitystä sanomalehden lukijalle. Lisäksi opinnäytetyössä pohditaan uutisvideoiden kehitysmahdollisuuksia. Opinnäytetyön tuoteosa koostuu neljästä Kalevan verkkopalveluille tuotetusta uutisvideosta. Opinnäytetyössä analysoidaan, millaisia uutisvideoita verkkopalveluissa on ja mitkä ovat niiden suurimmat ongelmat. Lisäksi mietitään, mikä on uutisvideon suhde kilpailijoihinsa radioon ja televisioon. Aineistona opinnäytetyössä käytetään keväällä 2007 Kalevan verkkopalvelujen kanssa yhteistyönä teetettyä kyselytutkimusta sekä uutisvideoseurantaa, jossa tarkasteltiin viiden suomalaisen maakuntalehden uutisvideoita kahden viikon ajalta. Opinnäytetyössä tarkastellaan myös uutisvideoiden kehitysmahdollisuuksia Kalevan verkkopalveluille opinnäytetyön tuoteosana tuotettujen videoiden kautta. Lisäksi hyödynnän televisio- ja verkkojournalismia käsittelevää kirjallisuutta. Tutkielmassa todettiin, että lukijoiden toivomuksen mukainen hyvä uutisvideo on toimitettu tiivis ehjä kokonaisuus, joka on laadukkaasti kuvattu. Hyvässä uutisvideossa täytyy olla sisältöä. Lisäksi tutkielmaa varten tehty uutisvideoseuranta osoitti, että uutisvideoista hieman yli puolet on toimitettuja ja keskimäärin videot ovat hieman liian pitkiä. Asiasanat: uutisvideo, verkkopalvelu, verkkojournalismi, video, sanomalehti.

3 ABSTRACT Hanna Kolvanki. Competition Possibility or Risky Business? News videos in newspapers online magazines. 53 pages, 2 appendices. Diaconia-Polytechnic, Turku unit. Degree programme in Communication and Media Arts. The main point of my final work is to observe newsvideos in newspapers online magazines and to interpret their meaning for the reader. Also I am be deliberating news videos possibilities for development in the future. This final work s production part contains of four news videos those were produced to Kaleva online magazine. In this final work I am analysing the different kinds of news videos those newspapers are publishing and the main problems in the videos. I am also surveying the relationship between news videos and their competitors, radio and television. My material for this final work is an inquiry that was made co-operating with Kaleva online magazine during spring I am also using news video followup that I made especially for this final work. In follow-up I studied news videos from five middle-size newspapers. In this final work I am also contemplating developing possibilities of news videos through a few of my news videos that I made for Kaleva online magazine. I am also using literature about television and online magazine journalism. In this final work I have discovered that the readers want to see short, well edited and well filmed news videos. In a good news video there must be a content. Also I noticed during my news video follow-up that in Finnish middle-size newspapers over half of all news videos are journalisticly edited and most of the videos were too long. Keywords: newsvideo, online journalism, video, newspaper.

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 6 2 UUTISVIDEON MÄÄRITTELY Uutisvideon haasteet Uutisvideot suhteessa kilpailijoihinsa Uutisvideot esimerkeittäin Uutisvideot ulkomailla 12 3 KÄYTTÄMÄNI TUTKIMUSMENETELMÄT Uutisvideoiden seuranta Kysely Tuoteosan tarkastelu 18 4 UUTISVIDEOT KALEVAN VERKKOPALVELUSSA 20 5 UUTISVIDEOT MAAKUNTALEHTIEN VERKKOSIVUILLA Uutisvideoiden sisältö Uutisvideoiden aihepiirit Uutisvideoiden toteutus 25 6 UUTISVIDEON MERKITYS LUKIJALLE 28 7 IDEOITA UUTISVIDEOIDEN KEHITTÄMISEKSI Lukijoiden kehitysideat Omat havaintoni käytännön työn pohjalta Kahvien erikoisia makuja Pohjan soittokunnan soitinhuutokauppa Tangonkuningattaren neuvot henkiseen valmentautumiseen Yliopistolla luennoitiin epäolennaisista asioista Yleisiä havaintoja 36 8 YHTEENVETO 38

5 LÄHTEET 40 LIITTEET 45 LIITE 1: Kyselylomake 45 LIITE 2: Tuoteosan videoiden käsikirjoitukset 48

6 1 JOHDANTO Uutisvideo on sanomalehtien verkkosivuilta löytyvä audiovisuaalisesti toteutettu juttu, joka useimmiten tukee jotain lehdessä julkaistua uutista. Joitain itsenäisiäkin uutisvideoita löytyy lehtien verkkosivuilta. Opinnäytetyössäni tutkin uutisvideoiden merkitystä sanomalehdelle. Opinnäytetyön tarkoituksena on myös selvittää, miten uutisvideoita voisi kehittää journalistisempaan muotoon. Tämän opinnäytetyön tuoteosana valmistin neljä uutisvideota, jotka julkaistiin Kalevan verkkopalvelussa. Tarkastellessani uutisvideoita tätä työtä varten olen huomannut, että uutisvideon käsite on melko laaja. Uutisvideo voi olla toisaalta videon muotoon leikattuja valokuvia, joiden taustalle on lisätty musiikkia. Toisaalta videolla halutaan näyttää jonkun uutisen tapahtumapaikka liikkuvana kuvana. Uutisvideo voi olla myös toimitettu juttu, jossa on haastattelu ja kuvituskuvia. Tällöin se muistuttaa läheisesti televisiouutista. Haluan tällä opinnäytetyöllä myös tarkastella uutisvideon käsitettä. Mielestäni uutisvideossa ei riitä, että kuva liikkuu. Uutisvideon pitäisi toimia myös itsenäisenä juttuna. Nykymuodossaan videot harvoin kertovat mitään ilman kirjoitettua uutista. Internetiä käytti vuoden 2007 alussa 79 % suomalaisista vuotiaista. Alle neljäkymmentävuotiaista miltei kaikki käyttivät internetiä, mutta kuusikymmentä vuotta täyttäneistä vain neljä kymmenestä selaili www-sivuja (Tilastokeskus). Tämä tilasto kuvaa sitä, millaista kohderyhmää uutisvideon kannattaa verkossa tavoitella. Suomalaisen sanomalehden toimituksessa uutisvideoita tuottavat yleensä kuvaajat tai toimittajat oman työnsä ohessa. Syy siihen, miksi uutisvideoihin ei vielä juurikaan panosteta löytyy todennäköisesti siitä, ettei niiden tarkoitusta ja merkitystä vielä tunneta. Uutisvideoiden tämän hetkinen suurin ongelma on siinä, että uuden välineen ja mahdollisuuden edessä ei ole pysähdytty miettimään, millainen käyttötarkoitus

7 7 uudella ilmaisumuodolla on. Toimitukset ovat lähteneet liikkuvan kuvan mukaan varovasti eikä siihen uskalleta panostaa. Tutkielmani lähtökohtana käytin tekemääni uutisvideoseurantaa ja omaa kokemustani uutisvideoiden tuottamisesta. Vuoden 2006 tammikuussa suoritin opintoihin kuuluvan työharjoitteluani Kalevan verkkopalvelussa. Tehtäviini kuului uutisvideoiden kuvaaminen, toimittaminen ja leikkaaminen. Hyödynnän tässä opinnäytetyössä myös omaa kokemustani. Lisäksi teetin Sanomalehti Kalevan videosivuille kyselytutkimuksen, johon vastasi pieni, mutta edustava joukko Kalevan verkkopalvelun käyttäjistä. Aiheesta ei juurikaan ole kirjoitettu aikaisemmin, joten tutkimuskirjallisuuden puute on eräs tämän opinnäytetyön suurimmista haasteista. Siksi käytän esimerkiksi televisiojournalismiin, verkkoviestintään ja uutisjournalismiin erikoistuneita kirjoja apuna rajaamaan uutisvideon käsitettä. Opinnäytetyöni tuoteosana suunnittelin, kuvasin ja leikkasin neljä uutisvideota Kalevan verkkopalvelulle. Kaksi videoista oli raportteja, joissa kerroin lyhyesti tapahtumista sekä kuvalla että toimittajan spiikeillä. Raportin kuvitus on rakennettu samalla periaatteella kuin televisiouutisen sähkekuvitus. Kaksi videota vastasi televisiouutisten toimitettuja juttuja eli ne sisälsivät toimittajan spiikit sekä haastateltavan kommentit.

8 8 2 UUTISVIDEON MÄÄRITTELY Uutisvideoilla tarkoitan tässä tutkielmassa sanomalehden verkkosivuilta löytyviä lyhyitä videokoosteita. Uutisvideo koostuu liikkuvasta kuvasta, tilanteesta kertovasta äänestä ja mahdollisesti haastattelusta. Uutisvideo voi olla toimitettu juttu verkossa tai tunnelmapala jostain tapahtumasta, jolloin siinä ei ole haastattelua. Yleisiä uutiskriteereitä ovat esimerkiksi kielteisyys, tuoreus, läheisyys ja odottamattomuus (ks. Galtung & Ruge 1965). Uutisvideon määrittelyssä uutisarvolla tai yleisillä uutiskriteereillä ei tässä tutkimuksessa ole painoarvoa. Uutisvideo voi olla ajattomastakin aiheesta. Haluan vain uutisvideokäsitettä käyttämällä erottaa journalistisen tai journalistisen jutun oheen suunnitellun videon muista verkossa leviävistä videoista. Uutisvideo on tässä tutkielmassa määritetty siten, että se on sanomalehden verkkosivulla, toimitettu tai toimitetun jutun yhteyteen sitä täydentämään suunniteltu video sekä yleensä toimituksen itse tuottama tai journalistisin perustein muutoin lehden verkkosivuille valittu. 2.1 Uutisvideon haasteet Rajaan tässä luvussa uutisvideon käsitettä käyttäen verkkoviestintää ja televisiojournalismia käsitteleviä lähteitä. Huipputeknologiallakaan tuotetulla jutulla ei ole arvoa ilman sisältöä. Pelkkä teknologinen edistysaskel ei enää riitä, vaan verkossakin täytyy alkaa panostaa sisältöön. Tämä ei johdu Nymanin mukaan siitä, että inhimillisen kulttuurin arvo olisi yhtäkkiä ymmärretty, vaan siitä että sisältö tuo lisää kilpailukykyä. (Nyman 2000, 29). Uutisvideot ovat mielestäni tällä hetkellä juuri tässä tilanteessa. Pelkkä liikkuva kuva ei enää riitä, vaan seuraava askel on alkaa miettimään, millaista sisältöä uudelle viestintäkanavalle voidaan tuottaa. Kommunikaation laatu määräytyy kuitenkin draaman, ei teknologian laadusta. (Göte Nyman, 2000, 32)

9 9 Teknisillä viestintäkanavilla on aina omat rajoitteensa (Nyman 2000, 32). Uutisvideoiden rajoitteet ovat mielestäni pieni jakelukanava ja reaaliaikaisuuden vaatimus. Pienellä jakelukanavalla tarkoitan sitä, että vain lehden verkkosivujen kävijät näkevät uutisvideot. Reaaliaikaisuuden vaatimuksella tarkoitan sitä, että esimerkiksi ison onnettomuuden sattuessa ihmiset etsivät yleensä tietoa oman alueensa lehden verkkosivuilta. Lehdelle olisi iso kilpailuvaltti muihin medioihin nähden, jos se voisi lyhyen uutisen lisäksi näyttää uutisvideon tapahtumapaikalta. Veijo Hietalan (1996, 68) mukaan äänellä on suuri merkitys televisioreportaasissa ja dokumentissa kuvakerronnan ohella. Hietalan mukaan äänellä on taipumus kehystää kuvien merkitys. Tämä seikka on usein unohtunut uutisvideoista. Toisaalta uutisvideoissa on unohdettu se, että liikkuvalla kuvalla on oltava merkitys ja toisaalta se, että ollakseen kokonainen, uutisvideo vaatii kuvan rinnalle myös toimivan äänimaailmaan. Äänimaailma voi koostua haastattelusta ja/tai niin kutsutusta sataprosenttisesta äänestä, joka puolestaan voi olla esimerkiksi puhetta tai aiheeseen liittyvää ääntä. 2.2 Uutisvideot suhteessa kilpailijoihinsa Uutisvideot kilpailevat sähköisen viestinnän kentällä radion ja television kanssa. Ensimmäisenä asian kertova tiedotusväline voittaa uutiskilpailun. Radion kilpailuvaltti mediakentällä on juuri reaaliaikaisuus (Kujala, Lahti & Tamminen 1998, 67). Uutisvideoiden heikkous suhteessa radioon onkin juuri niiden suhteellisessa hitaudessa. Radiotoimittaja voidaan lähettää paikan päälle ja hän antaa tapahtumapaikalta raportin saman tien suoraan lähetykseen. Uutisvideo täytyy ensin kuvata ja toimittaa. Uutisvideon valtit suhteessa radioon ovat audiovisuaalisessa kerronnassa. Kuva kertoo enemmän kuin pelkät sanat. Toinen valtti on pysyvyys.

10 10 Uutisvideo on katsottavissa pitkään julkaisemisen jälkeen, kun taas radiojuttu katoaa lähetysvirtaan, jos sitä ei satu lähetyshetkellä kuulemaan. Poikkeuksena tästä ovat ainakin Yleisradion verkkosivuilla olevat nettiin taltioidut radio ja tvjutut, jotka ovat katsottavissa ja kuunneltavissa vielä lähetyshetkensä jälkeenkin. Kolmas valtti on taustoittavuus. Radiouutiseen ei mahdu kovin paljon taustatietoja (Kujala ym., 1998, 53). Toimittajan harkinnan mukaan uutista taustoitetaan ymmärrettävyyden takaamiseksi. Audiovisuaalisessa kerronnassa televisiolla on toistaiseksi vielä monopoliasema. Verkkovideot ovat pikemmin viihdyttäviä tunnelmapaloja kuin koko illan viihdettä. Informaation levittämisen funktiota verkkovideoilla sen sijaan voi olla samalla tavalla kuin televisiollakin, jos verkkopalvelu nauttii samanlaisesta kansalaisluottamuksesta kuin televisiokanava. Uutisvideon vahvuus verrattuna televisiouutiseen on sen nopeudessa. Televisiouutiset ovat sidottuja lähetysaikaansa, mutta uutisvideo voidaan julkaista heti sen valmistuttua verkossa. Tällöin uutisvideolla on mahdollisuus voittaa televisiouutinen nopeudessa audiovisuaalisen viestinnän kentällä. En tiedä, tuleeko uutisvideo koskaan voittamaan televisiouutista muutoin, enkä usko, että se on sen tarkoituskaan. 2.3 Uutisvideotyypit esimerkeittäin Vuonna 2006 olin työharjoittelussa Kalevan verkkopalvelussa. Havaitsin, että videoita tuotettiin pitkälti tekijöiden oman kiinnostuksen ja näkemyksen mukaan. Teimme työparini kanssa kolmenlaisia videoita: tapahtumista kertovia videoita (Häämessut 2006, Uusittu hirviammuntakoe), ilmiöstä kertovia juttuja (Tipaton tammikuu, Pipontekijän haastattelu) ja yllättäviin uutisiin liittyviä videoita (Kaatunut ambulanssi, Tallipalo Haukiputaalla). Tapahtumista kertovien videoiden tarkoituksena on viedä lukija paikan päälle katsomaan miltä kyseisessä tapahtumassa on näyttänyt. Esimerkiksi Häämessujutussa (Kalevan verkkopalvelu ) kuvasin paljon yleistä tunnelmaa.

11 11 Tunnelman välittäminen ei mielestäni kuitenkaan riitä uutisvideon sisällöksi. Tapahtumista kertoviin videoihinkin pyrin saamaan jotain asiasisältöä. Esimerkiksi häämessuilta yritin saada kokonaiskuvan vuoden 2006 häätrendeistä haastattelemalla pappia, valokuvaajaa ja pukukauppiasta. Uusittu hirviammuntakoe -video (Kalevan verkkopalvelu ) poikkeaa hieman häämessuvideosta. Hirviammuntakokeessa halusin konkreettisesti tuoda esille sen, onko koe väitteiden mukaisesti liian helppo. Haastattelin riistapäällikköä selvittääkseni kokeen helppouden. Kuvituksena käytin mukana olleen seurueen ampumaharjoituksia. Jutussa oli paljon parantamisen varaa. Se oli esimerkiksi aivan liian pitkä, mutta mielestäni haastattelu ja kuva yhdessä kertovat oleellisen aiheesta. Ilmiöistä kertovat uutisvideot ovat tekemistäni uutisvideoista vähiten uutismaisia. Esimerkiksi Pipontekijä-juttu (Kalevan verkkopalvelu ) kertoi Koomapipojen tekijästä. Videossa kulkee rinnakkain kaksi tarinaa. Toinen kertoo kuvallisesti yhden lipallisen pipon valmistumisprosessin ja toinen haastattelun kautta pipontekijän oman tarinan. Tämä uutisvideomalli on ehkä lähimpänä televisiouutisten kevyempää uutisjuttua tai jopa television ajankohtaisohjelman inserttiä. Toinen esimerkki ilmiöistä kertovasta videoista on juttu tipattomasta tammikuusta (Kalevan verkkopalvelu ), joka oli minun ja työparini itse ideoima video. Kävimme oululaisessa kapakassa, joka tuki tipatonta tammikuuta tarjoamalla erikoisia alkoholittomia oluita ja siidereitä. Videon sisältö jäi jälkeenpäin ajatellen heppoiseksi, mutta video on hyvä esimerkki siitä, että liikkuvalla kuvalla voidaan kertoa elävästi ajankohtaisesta vaikkakin kevyestä ilmiöstä. Yllättäviin uutisiin liittyvät videot ovat ehkä uutisvideoiden hedelmällisintä aluetta. Sanomalehden palvelu paranee, jos se voi uutisen lisäksi näyttää, liikkuvalla kuvalla miltä tapahtumapaikalla näyttää. Tästä on esimerkkinä video ambulanssin kaatumisesta (Kalevan verkkopalvelu ), jonka nauhalle saaminen oli sattumaa. Satuimme erään toimittajan kanssa paikalle, kun ambulanssia nostettiin. Kuvasin sen nauhalle ja leikkasin siitä noin minuutin mittaisen videon. Liitettynä kirjoitettuun uutiseen se palvelee lukijaa paremmin kuin valokuva. Toinen esimerkki on juttu Haukiputaan tallipalosta (Kalevan

12 12 verkkopalvelu ). Haukiputaalla paloi seitsemän hevosen talli, josta hevoset eivät selvinneet ulos. Sain puoli yhdeksän aikaan hälytyksen keikalle. Video julkaistiin ennen puolta yötä. Uutisvideot kilpailevat television kanssa onnettomuuskuvissa. Uutisvideon ongelma on siinä, että siitä puuttuu televisiosähkeen selostus. Pelkkä video ei kerro kaikkea, vaan se vaatii rinnalleen kirjoitetun jutun. Esimerkki hyvästä uutisvideosta on juttu, jossa on kuvattu onnettomuuspaikkaa ja ehkä haastateltu palomiestä tai poliisia. Nopeasti päivitettynä tämänkaltainen video antaa katsojalle paljon informaatiota tapahtuneesta. Mielestäni huono uutisvideo on sellainen, joka ei kerro mitään oleellista aiheesta. Esimerkiksi käy Iltasanomien video Espoon lapsisurmista (Iltasanomat ). Videossa oli kuvaa perheen kerrostalosta ulkoa ja sisältä. Värisevät avaukset ja sulut kerrostalon parvekkeesta eivät anna lukijalle minkäänlaista lisäinformaatiota. Toinen hieman vanhempi esimerkki mielestäni epäonnistuneesta videosta ovat horjuvat kameran liikkeet pitkin juuri menehtyneen laulajan, Kirkan, kotikatua (Iltasanomat ). Edellä mainitut videot kuvaavat hyvin sitä, että uutisvideot hakevat vielä omaa paikkaansa tämän päivän mediakentässä. Uutisvideon funktio ei ole täysin selvillä sen tekijöille eikä lehden lukijoille. 2.4 Uutisvideot maailmalla Uutisvideoiden tuottaminen on maailmalla yleisempää kuin Suomessa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa Washington Postin uutisvideopalveluun on panostettu suomalaisia sanomalehtiä rohkeammin Yhdysvaltalainen markkinatutkimuslaitos emarketerin vuonna 2007 tekemän tutkimuksen mukaan verkossa esitettävien videoiden katsojamäärä suhteessa amerikkalaisiin internetin käyttäjiin on kasvanut vuodesta Tutkimuksen mukaan kasvun odotetaan jatkuvan siten, että vuoteen 2011 mennessä 86,6

13 13 prosenttia amerikkalaisista internetin käyttäjistä seuraa myös uutisvideoita (emarketer). Monet suurimmat sanomalehdet Yhdysvalloissa ovat jo ottaneet osansa uutisvideoiden katsojista. Washington Postin puheenjohtaja Donald Graham kertoo Beet.TV:n haastattelussa, etteivät lehdet osaa vielä hyödyntää internetin suomia mahdollisuuksia tarpeeksi. Graham näkee uutisvideot suurena mahdollisuutena Washington Postille. (Beet.TV) Syy siihen, miksi verkon hyödyntäminen jää monelta lehdeltä puolitiehen, on rahoituksessa. Koska ihmiset ovat harvoin valmiita maksamaan verkossa julkaistusta materiaalista, mainosrahat ovat ainoa mahdollisuus laajentaa verkkopalvelua. Media-analyytikko Rick Edmondsin mukaan mainostajat eivät ole kovin halukkaita sijoittamaan rahaa verkkomainontaan, koska mainostilat, joita verkkopalvelut tarjoavat ovat niin pieniä. Tämän lisäksi niiden tuottavuus jää Edmondsin mukaan pieneksi. (Poynter Online) Toisaalta verkkomainonnan osuus mainonnasta kasvaa vuosi vuodelta (Mainosbarometri 2006). Lisäksi Suomessa teetetyn tutkimuksen mukaan esimerkiksi vuotiaiden internetin käyttö on lisääntynyt. Tutkimuksessa todetaan, että yli puolella vuotiaista internet on tärkein media (Taloussanomat 2007). Näistä kahdesta tutkimuksesta voidaan päätellä, että verkkomainonta voi tulevaisuudessa olla yksi keino rahoittaa esimerkiksi uutisvideotuotantoa. The State of The News Media vertaili yhdeksää suurta yhdysvaltalaista sanomalehden verkkopalvelua. Yhtenä vertailukohtana on multimedian käyttö sivuilla. Multimediaan kuuluu myös uutisvideot. (Journalism.org) Esimerkiksi The New York Times ei pärjännyt vertailussa hyvin. The State of the News Median mukaan NY Timesin uutisvideot ovat suurimmaksi osaksi vain linkkejä muille sivuille. NY Times on vertailijoiden mielestä liian raskas tekstipaketti, jossa ei ole paljon hyödynnetty multimedian mahdollisuuksia. Toinen kritiikkiä saanut lehti oli USA Today. Lehden verkkopalvelu ei ollut liian

14 14 raskas tekstipaketti, koska sivuilla oli paljon kuvia, mutta USA Todayn verkkopalvelusta jäi kokonaan puuttumaan videot ja audiot. Sivuilta ei myöskään ollut juuri lainkaan linkkejä muille sivuille, joista audiovisuaalisia materiaalia voisi löytää. Washington Post saa The State of the News Medialta kiitosta multimedian hyödyntämisestä verkkopalvelussaan. Sivuilta löytyy muihin vastaaviin lehtiin verrattuna enemmän itse tuotettuja videoita. (Journalism.org) Suomalaisen sanomalehden verkkopalvelu sijoittuisi vastaavassa vertailussa häntäpäähän. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta suomalaisissa verkkopalveluissa ei tarjota itse tuotettua video- tai audio-materiaalia. Tekemässäni uutisvideoseurannassa kävin läpi suurimmat suomalaiset maakuntalehdet ja niistä alle kymmenessä oli audio- tai videomateriaalia. The State of the News Median vertailussa ei otettu huomioon uutisvideoiden sisältöä, ainoastaan niiden olemassaolo.

15 15 3 KÄYTTÄMÄNI TUTKIMUSMENETELMÄT Tässä tutkielmassa tutkin uutisvideoiden asemaa suomalaisten sanomalehtien verkkopalveluissa. Lisäksi pohdin teettämäni kyselyn perusteella uutisvideon merkitystä lukijalle. Tutkimusmetodeina käytin uutisvideoseurantaa ja kymmenen kysymyksen mittaista kyselyä, joka julkaistiin Kalevan verkkopalvelussa keväällä Toteutin uutisvideoseurannan välisenä aikana suomalaisissa maakuntalehdissä. 3.1 Uutisvideoseuranta Tein uutisvideoseurantaa Kalevassa, Karjalaisessa, Keskisuomalaisessa, Savon Sanomissa ja Ilkka-lehdessä kahden viikon ajalta. Savon Sanomissa ja Karjalaisessa uutisvideoiden määrä tällä aikajaksolla jäi vähäiseksi. Savon Sanomat julkaisi kaksi videota ja Karjalainen yhden. Karjalaisen verkkosivuilla tosin toimii Netti-tv, jossa julkaistiin tämän yhden uutisvideon lisäksi erilaisia muita video-ohjelmia kuten paikallisuutisia ja keskusteluohjelmia. Savon Sanomien ja Karjalaisen uutisvideoiden tasoa on vaikea arvioida muutaman videon perusteella. Keskisuomalaisessa, Kalevassa ja Ilkassa julkaistiin keskimäärin kymmenen videota edellä mainitsemallani ajanjaksolla. Videoista pystyi jo tekemään huomioita siitä, millaisia videoita kyseisten lehtien verkkosivuilla yleensä julkaistaan. Ennen seurannan aloittamista kävin läpi kaikki suomalaiset maakuntalehdet selvittääkseni, missä julkaistaan uutisvideoita. Tämän jälkeen rajasin tutkimuksen ulkopuolelle selkeästi Kalevaa levikiltään selkeästi suuremmat ja pienemmät maakuntalehdet. Seurannalla halusin tarkastella Kalevan verkkopalvelun videotuotannon asemaa verrattuna vastaavan kokoisten maakuntalehtien

16 16 verkkopalveluiden videotuotantoon. Seurannan ulkopuolelle jäivät siis esimerkiksi Turun Sanomat, Helsingin Sanomat sekä molemmat iltapäivälehdet. Tarkastelen uutisvideoseurannan tuloksia luvussa viisi. 3.2 Kysely Kalevan verkkopalvelussa Kyselyyn (ks. liite 2) vastasi 26 lukijaa, mikä jäi alle tavoitteen. Tutkielman luotettavuuden kannalta olisi ollut parempi, jos olisin saanut vähintään 100 vastausta. Kysely julkaistiin keväällä 2007 Kalevan verkkopalvelun videosivulla. Koska kysely julkaistiin videosivulla, voidaan olettaa, että siihen on vastannut pääasiassa sellaisia henkilöitä, jotka aktiivisesti käyttävät uutisvideopalvelua. Kyselyn julkaisupaikka myös rajasi tutkimusjoukon sellaiseksi, joka käyttää uutisvideopalvelua ja voi antaa siihen myös kehitysehdotuksia. Mies Nainen Alle 20 vuotta vuotta vuotta vuotta Yli 65 vuotta KUVIO 1. Vastaajien sukupuoli- ja ikäjakauma. (n=26) Kyselyn alussa oli kolme vastaajien taustoja selvittävää kysymystä. Miehiä oli vastaajien joukossa hieman naisia enemmän. Lähes kaikki vastaajat olivat työikäisiä eli vuotiaita (Kuvio 1).

17 17 Mies Nainen vuotiaat vuotiaat vuotiaat Yli 65-vuotiaat KUVIO 2. Kalevan verkkopalvelun käyttäjien ikä- ja sukupuolijakauma. (n=303) Videokyselyyn vastanneiden ikä- ja sukupuolijakauma vastaa erittäin hyvin Kalevan verkkopalvelun käyttäjien sukupuolijakaumaa. 64% Kalevan verkkopalvelun käyttäjistä on miehiä (kuvio 2). Verkkopalvelun suurin ikäryhmä on vuotiaat. Kyselyyn vastanneista suurin osa eli 34% oli vuotiaita. Alle työikäisiä ja eläkeikään ehtineitä oli molemmissa kyselyissä vähän. Opiskelija Ammatillinen koulutus Akateeminen koulutus Eläkeläinen KUVIO 3. Vastaajien koulutustaso (n=26). Kyselyssä selvitettiin vastaajien koulutustasoa (kuvio 3). Vastaajista ammatillisen koulutuksen saaneita oli 12 eli 50 %.

18 18 Johtavassa asemassa/yrittäjä Ylempi toimihenkilö Toimihenkilö Työntekijä Opiskelija Muu KUVIO 4. Kalevan verkkopalvelun käyttäjien ammattiasema ja suoritetut tutkinnot. (n=300) Koko verkkopalvelua koskeneessa kyselyssä sen sijaan kysyttiin vastaajien asemaa työpaikalla (kuvio 4). Nämä kaksi tutkimusta eivät tässä suhteessa ole suoraan verrannollisia, mutta jos oletetaan, että toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt ovat saaneet korkeamman koulutuksen kuin työntekijät, voidaan päätellä, että korkeakoulutuksen saaneita vastanneista oli 30 %. Tällaista olettamusta ei kuitenkaan läheskään kaikissa tapauksissa voida tehdä, koska osassa työpaikoista ylennytään kokemuksen eikä koulutuksen kautta. Kalevan verkkopalvelun käyttäjät ovat koulutustasoltaan heterogeenisiä (kuvio 4). Kokonaisuudessaan kyselyjen tarkastelu osoitti, että vaikka tekemääni kyselyyn tuli vähän vastauksia se oli onnistunut otos tutkimusjoukosta sukupuolen, ammatin ja iän mukaan. Tarkastelen kyselyn tuloksia luvussa kuusi. 3.3 Tuoteosan tarkastelu Suoritin Kalevan verkkopalvelussa työssä oppimisjakson, jonka aikana oli tarkoitus tuottaa uutisvideoita uutistoimituksen rytmissä. Tarkoituksena oli käytännössä testata omia käsityksiäni uutisvideoista ja niiden tuotannosta. Lisäksi halusin kokeilla käytännössä ajatuksiani uutisvideoiden kehittämisestä.

19 19 Uutisvideotuotannolla on yleensä tiukka aikataulu. Oman työssäoppimisjaksoni aikana videoitavat juttukeikat olivat pääasiassa iltapäivisin, joten videot piti leikata nopeasti, jotta ne ehtivät heti puolen yön aikaan julkaistavaksi. Tämä on hyvin tyypillinen rytmi sanomalehden verkkotoimituksessa, joten uutisvideotuotanto on nopeatempoista. Valitsin työssä oppimisjakson ajankohdan yhdessä Kalevan verkkopalvelun kanssa. Viikon mittainen jakso tuntui minusta sopivalta tätä tutkielmaa varten. Jälkeen päin ajatellen olisin ehkä voinut valita pidemmän jakson, koska esimerkiksi kahdessa viikossa videoita olisi ehtinyt tehdä monipuolisemmista aiheista. Valitsemallani viikolla (viikolla 42) ei Oulun seudulla ollut juurikaan kuvallisesti kiinnostavia aiheita. Tarkastelen havaintojani omasta työoppimisestani luvussa seitsemän.

20 20 4 UUTISVIDEOT KALEVAN VERKKOPALVELUSSA Kalevassa on julkaistu uutisvideoita vuodesta 2001 lähtien. Kaleva oli Suomessa ensimmäisiä suomalaisia sanomalehtiä, jotka julkaisivat uutisvideoita verkkopalvelussaan. Uutisvideoita alettiin tehdä, koska videotuotanto on verkolle ominaista viestintää. Videot ovat lukijoiden mielestä kiinnostavia. Kalevassa uskotaan, että videon ilmaisukyky on hyvä. Yksi syy oli se, että uutisvideotuotanto tuli 2000-luvun alussa mahdolliseksi. (Jussi Lähdesmäki, henkilökohtainen tiedonanto ). Lehtikuvaajat kuvaavat uutisvideoita oman työnsä ohessa. Lisäksi tarvittaessa käytetään ulkopuolisia avustajia. Videoita tuotetaan kahdella kameralla. Toinen on pieni Sonyn kamera, jolla voi kuvata nopeasti uutistilanteissa, joihin ei välttämättä oteta haastatteluja. Lisäksi toimituksessa on kaksi puoliammattilaiskameraa, joista toinen on pääasiassa televisiokanava Nelosen tuotantoryhmää varten. Lähteenmäen (henkilökohtainen tiedonanto ) mukaan uutisvideolle tärkein vaatimus on se, että se on kiinnostava. Teknisesti huonolaatuinenkin video otetaan sivuille, jos aihe on kiinnostava ja jos kuvassa näkyy jotain kiinnostavaa. Esimerkiksi jos veturi ajaa asemarakennuksen seinästä sisään ja joku lukija ottaa siitä videon kännykällään, se voi päästä sivuille, vaikka tekninen laatu olisikin heikko. Uutistilanteissa nopea reagointi menee teknisen hiomisen edelle. Jos videon tuottamiseen on käytössä aikaa, niistä tuotetaan mielellään myös teknisesti ja toimituksellisesti laadukkaita. Hyvä uutisvideo on Lähteenmäen mielestä kiinnostava ja mahdollisimman monta lukijaa palveleva. Uutisvideoita kannattaa Lähteenmäen (henkilökohtainen tiedonanto ) mukaan tehdä samanlaista aiheista kuin uutisjuttujakin. Lisävaatimus videolle on se, että uutisessa on mielenkiintoista toimintaa. Kokoukset eivät ole kiinnostavia videon aiheita. Uutisvideoita kannattaa Lähteenmäen mukaan tehdä esimerkiksi henkilöistä, uutistapahtumista, massatapahtumista sekä erikoisosaajista.

21 21 Kalevaan ei ole tullut videoista negatiivista palautetta lukijoilta. Palautetta on tullut vähän, mutta se, mitä on tullut, on ollut kannustavaa. Uutisvideoita tullaan Lähteenmäen mukaan kehittämään tulevaisuudessa. Uutisvideoiden kehittäminen ja laadun parantaminen on Lähteenmäen mielestä väistämätöntä. Kalevan verkkopalveluun on suunnitteilla myös webbi-tv. (henkilökohtainen tiedonanto )

22 22 5 UUTISVIDEOT MAAKUNTALEHTIEN VERKKOSIVUILLA Suomessa uutisvideoita julkaisevat molemmat iltapäivälehdet ja suurimmat maakuntalehdet. Levikiltään pienet lehdet eivät ole lähtenee uutisvideotoimintaan mukaan. Tässä tutkielmassa rajasin tutkimusjoukkoa siten, että mukaan valikoituivat sanomalehti Kalevan kanssa levikiltään suurin piirtein samansuuruiset maakuntalehdet. 5.1 Uutisvideoiden sisältö 100 % 80 % 60 % 40 % Valtakunnallinen Paikallinen 20 % 0 % Ilkka Kaleva Keskisuomalainen Yhteensä KUVIO 5. Uutisvideoiden paikallisuusaste (n=32) Valitsin uutisvideoiden sisältöä tarkasteleviin kuvioihin (kuvioihin 5 sivulla 20, 6 ja 7 sivulla 23) tarkoituksella vain eniten videoita tuottavat Kalevan (n=15), Keskisuomalaisen (n=8) ja Ilkan (n=10). Tekemäni uutisvideoseurannan mukaan suurin osa maakuntalehtien verkkopalveluiden uutisvideoista oli paikallisia (kuvio 5 s.22). Kalevassa valtakunnallisten aiheiden määrä oli kahta muuta lehteä suurempi eli aiheista 12,5% (kuvio 5 s.22) oli valtakunnallisia. Keskisuomalaisessa kaikki videot olivat paikallisista aiheista. Keskimäärin kolmessa maakuntalehdessä oli 97% paikallisia juttuja.

23 % 80 % 60 % 40 % Ajaton Ajankohtainen 20 % 0 % Ilkka Kaleva Keskisuomalainen Yhteensä KUVIO 6. Uutisvideoiden ajankohtaisuusaste % (n=32) Uutisvideoseuranta osoitti, että uutisvideoita tehdään sekä ajankohtaisista että ajattomista aiheista (kuvio 6). Ajankohtaisten videoiden määrä oli kaikissa lehdissä suurempi kuin ajattomien. Keskisuomalaisessa kaikki videot olivat ajankohtaisia. Kalevassa ajattomien videoiden määrä oli kolmesta lehdestä suurin, mutta sielläkin hieman yli puolet videoista oli ajankohtaisista aiheista. 5.2 Uutisvideoiden aihepiirit Uutisvideot voivat käsitellä hyvin monipuolisia aiheita. Uutisvideon ei välttämättä ole pakko syntyä ajankohtaisesta aiheesta, vaan joku ajattomampikin aihe voi sopia videon aiheeksi. 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % Viihde Paikallisjuttu Kulttuuri Urheilu Uutinen 0 % Ilkka Kaleva Keskisuomalainen Yhteensä KUVIO 7. Uutisvideoiden aiheiden luokittelu seurannan mukaan % (n=36) Uutisvideoseurannassa kävi ilmi, että sanomalehdet tarjoavat uutisvideoita pääasiassa paikallisista ajankohtaisista uutis- tai kulttuuriaiheista (kuvio 7).

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Näin kohtaat onnistuneesti median

Näin kohtaat onnistuneesti median Näin kohtaat onnistuneesti median 29.9.2016 Luennon aiheet: Antaa eväitä tilanteisiin, joissa toimittaja lähestyy tutkijaa tai joissa tutkija haluaa lähestyä toimittajaa ja itse tarjota juttuideaa Käydään

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013

Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013 Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013 Suomen Kuvalehti Viikoittain ilmestyvä ajankohtaislehti: reportaaseja, haastatteluja ja uutisanalyyseja Lukijoita 303 000 Lukuminuutit 91 87 Lukukerrat 2,8 Mies 49

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM

Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM 1 13.03.2013 Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM KVALITATIIVISET ON LINE YHTEISÖT - tulevaisuuden mahdollisuuksia etsimässä - SMTS, Aamiaisseminaari 13.3.2013. - Kati Myrén Taloustutkimus 3 13.03.2013

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuorten internetissä ja somessa kuluttamat sisällöt Nuorten netin käytössä korostuvat erilaiset

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva. YHTEISÖT Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.fi KALEVA-KONSERNI Pohjois-Suomen suurin media-alan konserni

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min)

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Päätarkoitus: - Lyhyiden selitysvideoiden tuotanto (max 3 minuuttia) yksinkertaisin keinoin Selitysvideoiden tuottaminen edistää reflektioprosessia liittyen omaan

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE TAMPEREEN YLIOPISTO TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE 12.6.2006 Tiedotusopin valintakoe koostuu neljästä tehtäväkokonaisuudesta. Valintakokeesta voi saada yhteensä 60 pistettä. Kokeen eri osat tuottavat pisteitä

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA Viestintä- ja markkinointiseminaari 2.-3.6.2015 Kari Ikonen twitter @IkonenKari 3.6.2015 Alma Aluemedia Maakuntalehdet Alma Aluemedia 4 maakuntalehteä 14 tilattavaa

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon)

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon) Täytä selkeällä käsialalla: Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: @ Tarkista, että sinulla on neljä erikseen nidottua tehtävää (tehtävät 1 4, 9 sivua), kaksi liitettä sekä konseptipaperi. Mikäli

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Kielellinen selviytyminen

Kielellinen selviytyminen BILBAO Kulttuurit kohtaavat Bilbaossa ollessani havaitsin täysin erilaisen päivärytmin. Päivät ovat todella pitkiä, sillä ihmiset viihtyvät myöhään ulkona viettäen aikaa perheen ja ystäviensä kanssa. Myös

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1 Syksy 2005, laskari 1 Sisältö Tarvekartoituksen periaatteet Tutkimusmenetelmät Raportin laatiminen Tehtävä Kirjaa ylös: mitä tarvekartoituksen menetelmiä tunnet? Mitä hyötyjä tai haasteita tiedät niihin

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä

TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä Lionspiirin viestintäkoulutus Erkki Hujanen, Oulu 8.10.2015 WWW.KALEVA.FI KALEVA-KONSERNI Pohjois-Suomen suurin media-alan konserni, joka tarjoaa asiakkailleen tuoreita

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Kokemuksia välittömän palautteen keräämisestä Etelä-Savon Ohjaamoissa. Mikkelissä Heikki Kantonen / TKI-asiantuntija

Kokemuksia välittömän palautteen keräämisestä Etelä-Savon Ohjaamoissa. Mikkelissä Heikki Kantonen / TKI-asiantuntija Kokemuksia välittömän palautteen keräämisestä Etelä-Savon Ohjaamoissa Mikkelissä 11.10.2016 Heikki Kantonen / TKI-asiantuntija Välittömän palautteen kerääminen Palautteen keräämisen laitteet hankittu kokeilukäyttöön

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus, helmikuu 2015 2 Yhteenveto Tabletit, tietokoneet ja älypuhelimet

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT Opiskelijan nimi Maija-Kerttu Sarvas Sähköpostiosoite maikku@iki.f Opiskelumuoto 1 vuosi Helsinki Tehtävä (merkitse myös suoritusvaihtoehto A tai B) KAS 3A osa II Tehtävän

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely 1. Yleistä Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely tehtiin 18.3. - 18.6.1997 välisenä aikana. Kysely tehtiin www-sivujen etusivulle sijoitetulla

Lisätiedot

Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista

Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista Kansallinen Mediatutkimus KMT TIEDOTUSVÄLINEILLE Tilaaja: Levikintarkastus Oy JULKAISTAVISSA Toteuttaja: TNS Gallup Oy 4.3.2008 klo 00.05 Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista Suomalaiset lukevat

Lisätiedot

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Fakta- ja näytenäkökulmat Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mikä on faktanäkökulma? sosiaalitutkimuksen historia: väestötilastot, kuolleisuus- ja syntyvyystaulut. Myöhemmin kysyttiin ihmisiltä tietoa

Lisätiedot

Golf Digest lukijatutkimus

Golf Digest lukijatutkimus Golf Digest Golf Digest lukijatutkimus Toteutettu web-kyselynä toukokuussa 8 Vastaajat ovat Golf Digest lehden tilaajia ja lukijoita Vastaajia n = 479 Lehden jutut luetaan tarkkaan Luen lehden jutut Vastaajista

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä

Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä Selvityksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Palkansaajien tutkimuslaitos teetti heinä-syyskuussa 2016

Lisätiedot

Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen Copyright Thorleif Johansson 2

Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen Copyright Thorleif Johansson 2 Uutinen Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 2 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 3 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 4 Uutinen Vastaa kysymyksiin:

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa tämän takia videot yleistyvät niin opetuksessa kuin

Lisätiedot

Maanantai 13.6.2016 klo 9.00 13.00 (F2066 ja F2063) Tehtävä 1 - Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma

Maanantai 13.6.2016 klo 9.00 13.00 (F2066 ja F2063) Tehtävä 1 - Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma AUDIOVISUAALISEN MEDIAKULTTUURIN KOULUTUSOHJELMA 2016 Maanantai 13.6.2016 klo 9.00 13.00 (F2066 ja F2063) Tehtävä 1 - Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma Tehtävän materiaalit Lyhytelokuva

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

Mediakysely melulaisille

Mediakysely melulaisille Mediakysely melulaisille Millaisia mediankäyttäjiä ja miten mediakriittisiä lukiolaiset ovat? 18.5.2009 Marianne Vuorela ja Milla Ylärakkola Kyselyn tavoitteet ja sisällöt Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille 2012 Mistä kyselyssä oli kyse? SPEK ryhmän omatoimisen varautumisen kurssitetuille suunnattiin asiakaskysely

Lisätiedot

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien Mitä seksi on? Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on. Monille seksi on yhtä kuin vaginaalinen yhdyntä/emätinseksi. Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 120 Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 107 114 100 87 93 Oppilasmäärä 80 60 40 20 0 3 5 7 14 20 30 20 30 36 33 56 39 67 48 69 77 76 56 65 35 25 10 9,75 9,5 9,25 9 8,75 8,5 8,25 8 7,75 7,5 7,25 7

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Hyvästi, huono kieli!

Hyvästi, huono kieli! Journalisti 13/2010 Hyvästi, huono kieli! Kun toimittaja panostaa resursseja, lukija voihkii. Lehtori Sirkka Wahlstén tekee kaikkensa, jotta jutuissa eivät vilahtelisi vierassanat ja viranomaiskieli. Jaakko

Lisätiedot

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi-kyselystä Somepulssi 2016 -kyselyssä kartoitettiin sosiaalisen median

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Meidän kaikkien juttu -mediakasvatuskoulutus Hanna Romppainen & Piia Hietamäki

Meidän kaikkien juttu -mediakasvatuskoulutus Hanna Romppainen & Piia Hietamäki SANOMALEHTI OPETUKSESSA -TOIMINTA Meidän kaikkien juttu -mediakasvatuskoulutus 9.9.2016 Hanna Romppainen & Piia Hietamäki TAVOITTEENA KRIITTINEN JA AKTIIVINEN LUKIJA Tahdomme tukea lasten ja nuorten kriittistä

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI?

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MAAKUNNALLINEN MARKKINOINTIOHJELMA -HANKE Aluebrändityö työstetään maakunnallisena hankkeena, jonka veturina toimii Kuopio. Tämä esitys liittyy hankkeen valmisteluvaiheeseen

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Tekstitaidon koe. Lukijasta kirjoittajaksi. Sari Toivakka, Kauhavan lukio

Tekstitaidon koe. Lukijasta kirjoittajaksi. Sari Toivakka, Kauhavan lukio 1 Tekstitaidon koe Lukijasta kirjoittajaksi 2 1.Tehtävän valitseminen Silmäile aineistoja ja valitse tehtäviä. Pohdi mm. tehtävien kiinnostavuus, helppous, vaikeus, vaarallisuus, käsitteiden tarve. Valitse

Lisätiedot

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014)

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) 1 Tukinainen kartoitti kyselyllään sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksessa

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Koonti Näkyy, kuuluu ja vaikuttaa! -tulosviestinnän koulutuksen (Tampere 8.12.2016) materiaaleista. Kaikki päivän materiaalit löydät: https://1drv.ms/f/s!anjvcgvt_x1ehddqn-tspw6v2x_ffg

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN Emilia Ketola Eurajoen kristillinen opisto Avat 2015-2016 1 Projekti... 3 1.1 Asiakas ja kartoitus... 3 1.2 Asiakastapaaminen ja suunnittelu... 3 1.3 Toteutus... 5 1.4

Lisätiedot