T a l o u s a r v i o Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015"

Transkriptio

1 T a l o u s a r v i o Taloussuunnitelma

2 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA YLEISPERUSTELUT KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE HENKILÖSTÖ VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT ELINKEINOTOIMI TYTÄRYRITYKS ET KÄYTTÖTALO U S O SA VIHDIN KUNNAN TULOSLASKELMAT KONSERNIHALLINNON KESKUS DEMOKRATIAPALVELUN TULOSALUE KONSERNIHALLINNON TULOSALUE... 6 OSTOT KARVIAISELTA -TULOSALUE... ERIKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUE HALLINTOKESKUS... J HALLINNON JA TALOUDEN TULOSALUE ATERIA- JA PUHDISTUSPALVELUJEN TULOSALUE HALLINNON TUKIPALVELUJEN OSTOT -TULOSALUE SIVISTYSKESKUS VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE... 1 KOULUTUKSEN TULOSALUE KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUJEN TULOSALUE TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS TUKIPALVELUJEN TULOSALUE KUNNALLISTEKNISTEN PALVELUJEN TULOSALUE MAANKÄYTTÖPALVELUJEN TULOSALUE YMPÄRISTÖPALVELUJEN TULOSALUE TILAPALVELU -TASEYKSI KKÖ INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA TULOSLASKELMAN RAHOITUSTULOT JA -MENOT RAHOITUSLASKELMAN RAHOITUSTULOT JA -MENOT VIHDIN VESIHUOLTOLAITOS -LIIKELAITOS Talousarvion liitteet: Toiminta- ja taloussuunnitelma , KUUMA-seutu

3 Kunnanjohtajan katsaus Vihdin talous on tilikauden tuloksella mitattuna seilannut viime vuodet nollatuloksen molemmin puolin. Vuonna 212 putoamme selvästi aiempaa aiemmalle tasolle. Monien eri tekijöiden yhtäaikaisesta vaikutuksesta johtuen verotulojen kasvu jää selvästi aiempia vuosia alemmalle tasolle ja tilikauden tuloksesta muodostuu näin selvästi alijäämäinen. Tästä syntyvästä kuopasta meidän on määrätietoisilla toimilla noustava taas maanpinnan yläpuolelle. Vihti on velkaantunut 2-luvulla noin 6 eurostalasukas noin 25 euroon per asukas. Samanaikaisesti olemme historiamme suurimpien investointipaineiden kynnyksellä. Epäonnistuminen tämän yhtälön ratkaisemisessa ajaisi kunnan taloudelliseen umpikujaan. Nykymenolla kunta velkaantuu keskimäärin yli 1 miljoonan euron vuosivauhtia koko valtuustokauden. Tämä ei voi jatkua. Toiminnallisten tavoitteiden puolella vuotta 213 leimaa uuden valtuuston aloittaminen ja siihen liittyen strategian päivittäminen sekä luottamusherlkilökoulutus. Uudet valtuutetut joutuvat myös heti alkuvuoden puolella linjaamaan Vihdirh kunnan ratkaisuja kuntarakenneuudistuksessa. Valtuustokaudesta tulee siis poikkeuksellisen merkityksellinen. Vuoden 213 talousarvion läpileikkaavana tavoitteena on ollut palvelutason säilyttäminen ennallaan sekä kehittämistoimenpiteiden suuntaaminen muutamaan painopistealueeseen. Esityksessä luovutaan esimerkiksi erityisistä henkilöstösäästöistä sekä panostetaan työhyvinvoinnin kehittämiseen. Talousarvioesityksessä menojen kasvuprosentiksi muodostuu 4,8% vuoden 212 ennusteeseen nähden. Merkittävä osa tämän kasvun taustalla olevista menotekijöistä on syntynyt jo vuoden 212 puolella ja toteutuu täysimääräisenä vuonna 213. Esityksessä tilikauden tulos muodostuu noin 2,5 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Vuoden 212 tilinpäätösennusteeseen nähden tappio selvästi pieinenisi, mutta on edelleen kunnan tulevaisuuden kannalta kestämättömällä tasolla. Verotulojen kehityksen osalta ennusteiden mukaan palaisimme taas selvälle kasvu-uralle vuonna 213. Myös esimerkiksi tonttien myynnin virkistyminen loppuvuodesta 212 antaa uskoa siihen, että eteenpäin meno kunnan kehityksessä on edelleen mahdollista. Investointien kokonaissumma talousarvioesityksessä on noin 15 miljoonaa euroa. Uudet investoinnit kohdistuvat edelleen lähinnä koulu- ja päiväkotirakentamiseen. Pitkäaikaisten lainojen nettomäärän arvioidaan kasvavan noin 9 miljoonaa euroa ja lainakanta asukasta kohden nousisi jo 29 euroonlasukas. Kunnan taloudellinen tilanne on seurausta niistä päätöksistä, joita kunnan päättäjät tekevät. Jokaisen käytetyn euron takana on aamuisin kunnanvirastolle töihin heräävän ihmisen palkka, jokin hankinta tai investointi kuntalaisten palveluihin. Näin ollen myös muutosten täytyy kytkeytyä selvään konkreettiseen toimenpiteeseen kunnan toiminnassa, jossa samanaikaisesti sovitaan muutoksesta toiminnassa ja sen seurauksena euroissa. Pelkkä taloudellisen tilanteen voivottelu ei johda mihinkään. Tarvitsemme toimenpiteitä. Kunnanjohtaja Sami Miettinen 2

4 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA kh kh om kv liite 1

5 Kunnan strategian Iaadintaprosessi ja strategia työn tavoitteet Strategiatyön lähtökohdat ja perusta ovat yhteisesti määritellyt ja sovitut kunnan missio, arvot ja visio. Missiolla kerromme, mikä on toimintamme perusajatus, pelikenttä missä toimimme. Kunta muotoilee itse missionsa, sen perustana on kuntalain 1. Visio kertoo, mikä on tulevaisuutemme haluttu tahtotila, mihin haluamme mennä ja mitä haluamme saavuttaa. Missio ja visio eroavat toisistaan siten, että visio on aikasidonnainen. Arvot ovat kaiken toiminnan perusta. Ne antavat toiminnalle merkityksen, ovat yhteisen innostuksen lähde, siirtävät energiaa oikeisiin asioihin. Ilman yhteisesti sovittaja arvoja voi vallita yhteisen sitoutumisen puute, johtaminen ei ole hallittua ja vallitsee yleinerj epäselvyys yhteisestä toimintatavasta. Missio, arvot ja visio ovat siis strategiaprosessinl kivijalka. Vihdin strategiaprosessi on toteutettu virkamiesjohdon ja luottamlushenkilöiden välisenä vuorovaikutteisena prosessina. Prosessin tuloksena on syntynyt tämä strategia -asiakirja, jota on päivitetty valtuustokauden kolmantena ja neljäntenä vuotena. Kunnan strategialla ohjataan kunnan nykyisessä toiminnassa tarvittavaa muutosta. Strategian johtamisen välineeksi on valittu Balanced Scorecard (myöh. BSC) tasapainotettu tuloskortti. BSC valittiin työvälineeksi siksi, että kunnan toimintaa tarkastellaan neljästä näkökulmasta käsin - asiakas - palvelut ja prosessit - henkilöstö - talous Näkökulmien tulee olla tasapainossa keskenään valittaessa kriittisiä menestystekijöitä, asioita joissa tulee onnistua visioon pääsemiseksi. BSC toimii koko organisaation läpileikkaavana johtamisjärjestelmänä. Keskukset laativat omat toimintasuunnitelmansa BSC - menetelmää käyttäen johtaen tavoitteensa Vihdin kunnan strategiasta ja kuntakortista. Strategisten tavoitteiden tulee näkyä arjen työssä. Tämä varmistetaan siten, että johto ja lähiesimiehet käyttävät tuloskorttia toimintaa ohjaavana välineenä myös jokaisen työntekijän tulos- ja kehityskeskusteluissa. Kehityskeskusteluissa selkiytetään vuositpson strategiset tavoitteet toimintaan eri tasoilla. Näin edistetään strategisten tavoitteiden läpinäkyvyyttä organisaation eri osissa tavoitteiden, toiminnan, suunnittelun ja toteutuksen tasolla. Samalla varmistetaan strategian todentuminen tekemisissä sekä strategialähtöinen osaaminen ja strategian kiinnitys organisaation toimintakulttuuriin. Vihdillä on olemassa tällä hetkellä hyväksytyt ilmasto-, henkilöstö- ja elinkeinostrategiat. 4

6 VIHDIN TASAPAINOTETTU STRATEGIA VIHDIN KUNNAN MISSIO Vihti järjestää kuntalaisten peruspalvelut ja luo edellytyksiä kuntalaisten hyvinvoinnille. Kuntalaisten hyvinvointi turvataan terveellä kuntataloudella. VIHDIN ARVOT Asiakaslähtöisyys Vastuullisuus Oikeudenmukaisuus Avoimuus Yhteisöllisyys VIHDIN KUNNAN VISIO 225 Metropolialueen moderni, luonnonläheinen ja yhteisöllinen kasvlkunta. VISIOELEMENTIT Metropolialue - Tehokkaat liikenneyhteydet ja palveleva liikennejärjestelmä - Suuntautuminen pääkaupunkiseudulle - Aktiivinen toimija metropolialueella Moderni - Uudistumiskykyinen - Monipuoliset, ajantasaiset palvelut - Edelläkävijä ekologisissa asioissa - Osaava johtajuus Luonnonläheinen - Viihtyisä elinympäristö Monipuoliset harrastusmahdollisuudet Puhdas vesi ja terveellinen ympäristö Yhteisöllinen Vastuullinen kuntalainen Aktiivinen kolmas sektori Monipuolinen kulttuuritoiminta Turvallinen elinympäristö Vireät ja toimivat kylät Kasvukunta - Yritysystävällinen Tehokas maapolitiikka Erilaiset asumismahdollisuudet Joustava ja nopea reagointi Vastuullinen taloudenhoito 5

7 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Koko julkinen hallinto, erityisesti kuntaorganisaatiot palvelujen tuottajina ovat suurten muutosten edessä nyt ja tulevina vuosina. Kuntatalouden näkymät ja niihin perustuvat tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteet pakottavat miettimään kuinka haasteet kohdataan. Käynnissä oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus on laajin Suomessa toteutettu kunnallishallinnon ja - palveluiden uudistus. Vihdissä päätöksentekoon vaikuttaa koko ajan lisääntyvä alue- ja seutuyhteistyö ja metropolipolitiikan linjaukset. Vihdin kunta on kasvukunta. Väestökasvun odote on noin 1,5 % / vuosi. Lisäksi väestörakenteen muutokset, yhdyskuntarakenne, elinkeinopolitiikka, maankäyttö, kaavoitus- ja ympäristöasiat ovat strategiaan vahvasti vaikuttavia tekijöitä. Kasvun turvaamisen ja menojen hallinnan tasapainon löytämiseen on tartuttava välittömästi. On pystyttävä ennakkoluulottomasti tarkastelemaan palveluverkon laajuutta ja monipuolisuutta. Palvelujen erilaiset tuottamistavat, toimintaprosessien ja - tapojen kriittinen tarkastelu sekä aktiivinen yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa ovat keinoja vastata välittömästi ja ennakoiden haasteisiin ja näin turvata kunnan elinvoimaisuus myös tulevina vuosina. Tarkastelun kohteena on myös kuntayhteistyön syventäminen. Vihdin valinta on pysyä itsenäisenä kuntana. Erilaisia kuntayhteistyömalleja soveltamalla on mahdollista löytää seudullisesti järkevät, asiakaslähtöisesti toteutettavat sekä taloudellisesti että toiminnallisesti kannattavat palvelujen tuotantotavat. Yhteiskunnallisten muutosten vaikutus kunnan toimintaan ja toimintaympäristöön: - väestön kasvu, peruspalveluista huolehtiminen, palvelurakenteen kasvattaminen - palvelujen muutokset, toimitilojen tehottomuus ja muuttuneet tarpeet - heikkenevä kuntatalous, talouden tiukkeneminen - henkilöstön saatavuus, rekrytointivaikeus - lainsäädännön tiukkeneminen - valtakunnalliset vaatimukset ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Palvelukeskukset ovat tunnistaneet strategiatyön lähtökohdat ja / haasteet oman toimintansa erityispiirteet huomioiden seuraavasti: Konsernihallinto ja hallintokeskus: Lähtökohdat - hyvä kuntakoko, joka mahdollistaa monipuolisen asiantuntijuuden kunnassa - osaava ja eri ikäkausia edustava henkilöstö, joka mahdollistaa hallitut muutokset - kilpailukuntoinen organisaatio, jonka hallittu kasvattaminen hyvien rekrytointien avulla antaa keh ittymispotentiaa lia - kustannustaso kilpailukelpoinen Haasteita - kunnan strategian väljyys ja heikko ohjaavuus - kuntarakenteen ja kunnan tehtävien sekä metropolihallinnon ratkaisujen selkiytymättömyys - kuntayhteistyön hajautuneisuus, palveluyhteistyö Länsi-Uudellamaalla, elinkeinoyhteistyö Keski- Uudellamaalla, edunvalvontayhteistyö Kuuma-alueella, metropoljyhteistyö, sidosryhmäverkosto laaja, vaatii paljon yhteydenpitoa - kehittämisresurssien niukkuus metropolialueen kilpailuasetelmassa - yhteistyön sujuvuus luottamushenkilöiden kesken ja luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken - kunnan johtaminen, kun tuotanto hajautuu ja siirtyy etäämmälle kunnan ohjauksesta - palvelujen tuottaminen tehokkaasti sähköiset toimintatavat huomioiden talouden raamien antamissa rajoissa 6

8 Sivistyskeskus: - kunnan väestönkasvu edellyttää päiväkoti- ja kouluinvestointeja, jotka puolestaan aiheuttavat henkilöstön lisäystarpeen - kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstölisäys tulevina vuosina johtuu toiminnan järjestämisestä aiheutuvasta resurssoinnista - henkilöstöstrategian mukaisesti tavoitteena on osaava ja työhönsä sitoutunut henkilöstö, jolle mahdollistetaan täydennyskoulutus - toiminnan kustannustehokkuutta seurataan oman kunnan sisällä sekä verrataan koko maan vastaaviin lukuihin sekä tiedostetaan, mistä erot johtuvat - toiminnan laatua seurataan asiakas- ja huoltajakyselyillä sekä muulla saatavalla vertailutiedolla Tekninen ja ympäristökeskus: - palvelutarpeen kasvu; resurssipula/talous, toiminnan kehittäminen - käyttökustannusten nousu esim. energia; uusien tekniikoiden käyttöönoton haasteet - vanhenevan infran aiheuttamat haasteet (kunto heikkenee, ei täytä määräyksiä, toimimattomuus kasvaa, kasvavat käyttökustannukset), infran optimointi - uusien alueiden tarve kunnan kasvaessa; infran rakentaminen, tarve kaavoituksen tehostamiselle VIHDIN KUNNAN TALOUSNÄKYMÄT Juuri kun kansainvälinen talous näytti olevan toipumassa lamasta, ovat nyt jo toista vuotta jatkuneet toistuvat huonot uutiset Euroopan velkaongelmista estäneet talouden kasvun. Euroopassa on jollain asteella toipuvia maita mutta myös erittäin syvissä taloudellisissa vaikeuksissa olevia maita. Millä tavalla Eurooppa tulee hallitusti näistä alueen maiden talouksia kurittavista ongelmista ulos, ei liene kenellekään vielä selvää. Taantuma velkaannutti kansantalouttamme voimallisesti. Todennäköisesti muodostuneeseen kestävyysvajeeseen tullaan reagoimaan, mutta miten ja millä aikataululla ei vielä edelleenkään ole vielä tässä vaiheessa selvää. Vihdin kunta kuuluu kuitenkin niihin kuntiin, joissa pitkän tähtäyksen menestymisen edellytykset ovat voimakkaat ja aina vain paranevat. Vihdillä on mahdollisuudet selvitä tulevaisuuden haasteista. Vihdin sijainti ja muut edellytykset elinkeinoelämän myönteiselle kehitykselle ovat hyvät. Kuntalaistoiminta ja asukkaiden aktiivisuus on erittäin tärkeä ja myönteinen piirre Vihdissä. Palveluverkkoon tehdyt toiminnalliset muutokset ja optimoinnit tuovat ja niiden täytyy tuoda suotuisia muutoksia myös kustannusten kasvun hillitsemiseen, muuten investoinnit eivät ole olleet oikein mitoitettuja eivätkä oikea-aikaisia. Vihdillä ei ole varaa rakentaa olemassa olevia palvelurakenteita yhä uudelleen. Vihdillä tulee olla varaa uusien asukkaiden palvelujen turvaamiseen ja siihen tulee myös osoittaa ensisijaista kiinnostusta. Vihdin kunnan asukasluku on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Kunta on investoinut voimakkaasti palvelurakenteidensa kehittämiseen ja laajentamiseen. Viime vuodet jatkunut hyvä kansantaloudellinen kehitys yhdessä veroprosentin noston kanssa on kasvattanut kunnan verotuloja merkittävästi. Samanaikaisesti kuitenkin myös toimintakulut ovat kasvaneet vauhdikkaasti. Laajan investointiohjelman toteuttaminen on velkaannuttanut kunnan ja lainalasti on erittäin mittava. Suuri lainamäärä, kasvavine lyhennyksineen ja rahoituskustannuksineen, heikentää kunnan reagointimahdollisuuksia toimintaympäristön muutoksiin. Investointeja lainarahalla tulee harkita erittäin tarkasti. Jotta kunnan talous saadaan pidettyä tasapainonsa, tarvitaan sekä kulujen voimakasta hillintää, tehtyjen investointien maksimaalista hyödyntämistä että tulojen voimakasta kasvattamista kaikin käytettävissä olevin keinoin. 7

9 VIHDIN KUNTAPÄÄMÄÄRÄT 213 Asiakas N *, Hyvinvoivat kuntalaiset Yritysystävällinen kunta Turvallinen ja vetovoimainen elinympäristö Palvelut ja prosessit Dynaaminen ja tehokas toimintatapa Kuntayhteistyö Hallittu kasvu Henkilöstö Hyvä työnantaja i Vuosikatteesen sopeutettu' investointitaso Talous ` /. 8

10 KUNTAPAAMAARAT ASIAKAS Hyvinvoivat kuntalaiset Vihdin kunta tarjoaa tarpeeseen ja talousresursseihin suhteutettuja palveluita, joissa painotetaan palvelutarpeiden ennakointia ja pitkäjänteistä suunnittelua. Tavoitteena on kuhunkin ajankohtaan oikein mitoitetut palvelut, mikä edellyttää joustavasti palvelutarpeisiin vastaavaa palveluverkkoa ja palvelutuotantoa sekä pitkäjänteistä ja tehokkuutta suosivaa suunnittelua. Palvelujen tuotantotapojen kehittäminen ja tehostaminen on keskeisin keino kuntatalouden tasapainon saavuttamisessa. Palvelujen tuottamisessa kunnan organisaatio on edelleen merkittävä tuottaja. Vaihtoehtoisia tuotantotapoja otetaan käyttöön, mikäli se on sekä laatu- että kustannustekijät huomioon ottaen omaa tuotantoa edullisempaa tai tuo muuta arvostettavaa etua. Palvelutuotannon tehostaminen edellyttää myös palveluyksiköiden tarkoituksenmukaisen koon arviointia ja yksikkökoon kasvattamista tarvittaessa. Palvelujen tarjonnassa korostetaan saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi nykyaikaisen teknologian hyödyntämistä (mm. sähköiset palvelut ) sekä useiden palvelujen keskittämistä yhteen!palvelupisteeseen ja tilojen yhteiskäyttöä. Peruspalvelujen saavutettavuus turvataan keskittämällä osa palveluista taajamiin. Kunnan rajaalueilla yhteisöllisyys ja Vihdin moni-ilmeisyys huomioidaan, ja kylät pidetään elinvoimaisina. Palveluiden tarkoituksenmukainen saatavuus turvataan kuntayhteistyöllä. Vihti edistää palvelumarkkinoiden kehittymistä strategisilla valinnoillaan, aktiivisella elinkeinopolitiikalla ja kannustamalla kuntalaisia kuntapalveluita täydentävien yksityisten palveluiden käyttöön. Palveluissa painotetaan laadun, riittävyyden ja kustannustehokkuuden lisäksi yksilön omaa vastuuta, ennaltaehkäisyä ja yhteisöllisyyden tukemista. Sosiaali- ja terveyspalvelut ostetaan Perusturvakuntayhtymä Karviaiselta. Kuntayhtymän tulee ottaa kuntien strategiat oman strategiansa lähtökohdaksi. 9

11 Yritysystävällinen kunta Vihdin kunnan tavoitteena on elinkeinoelämän rohkea kehittäminen ja sen toteutumisen edistäminen, positiivinen kuntaimago sekä kunnan selkeä, vahva asemointi metropolialueella. Tavoitteisiin pääsemiseksi on kyettävä sekä reagoimaan nopeasti ja joustavasti sijaintipaikkaa hakevien yritysten kyselyihin että tarjoamaan yritysten tarpeisiin soveltuvia kaavoitettuja tontteja liikenteen solmukohdista. Myös Vihdin kunnan asemaa alueen kaupallisena keskuksena on vahvistettava ja kehitettävä. Eräs painopistealueista on myös yrittäjyyden ja yritysten perustamisen edistäminen sekä elinkeinotoimen palvelujen kehittäminen yrityselämän tarpeiden mukaisesti. Kunnassa sijaitsevien tärkeiden toimialaryhmien osaamisen, verkostoitumisen ja kansainvälistymisen tukeminen, monipuolisen elinkeinorakenteen vahvistaminen sekä innovatiivisten kasvuyritysten, yritysklusterien ja veturiyritysten hankinta ovat eräitä keskeisiä tulevaisuuden haasteita. Kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy merkittävästi tulevaisuud4ssa. Vihdin kunta pyrkii vastaamaan tähän kilpailuun monin eri tavoin. Kunnan vetovoimaisuudella työ- ja asuinpaikkana on erittäin suuri merkitys. Työvoiman saatavuus elinkeinoelämän tarpeita vastaamaan onkin turvattava mm. tarjoamalla monipuolisia asumismahdollisuuksia ja toimivia kaupallisia palveluita yritysten työntekijöille. Kehittämispanosten, investointien ja pääomien saaminen alueelle on yksi Vihdin kunnan elinkeinostrategian kriittisistä menestystekijöistä. Tässä yhteydessä erityisesti toimivat liikenneyhteydet, Länsiradan saaminen sekä Etelä-Nummelan kehitys ovat avainasemassa. Vihdin kunnan käytettävissä olevia resursseja ajatellen myös onnistunut verkostoyhteistyö, seudullisten elinkeinojen edistämisorganisaatioiden yhteistyö sekä niiden neuvokas hyödyntäminen ovat tärkeitä osa-alueita. Visuaalisesti yhtenäisen markkinointiviestinnän tehostaminen tukee elinkeinoelämän ja koko kunnan strategisia tavoitteita sekä kilpailukykyä. Turvallinen ja vetovoimainen elinympäristö Asiakasnäkökulmasta katsottuna turvallinen ja vetovoimainen elinympäristö tarkoittaa kunnalla on jatkossakin tarjota tarvetta vastaava määrä laadukkaita tontteja asukkaille että yhdyskuntarakenne mahdollistaa turvallisuuden kokemuksen asukkaille., että Vihdin ja yrityksille ja Vihdin kunta on sitoutunut 13 muun Helsingin seudun kunnan ja valtion kanssa aiesopimukseen, joka edellyttää kuntaa tuottamaan vuosittain riittävän määrän asuintontteja ja lisäksi luomaan edellytyksiä sille, että 2% asunnoista on valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoa. KUUMA-yhteistyö luo pohjaa entistä vaikuttavammalle edunvalvonnalle metropoli-alueella. Vihdin luonto on poikkeuksellisen kaunis ja sen merkitystä vetovoimatekijänä tulee vahvistaa. Asuinalueiden suunnittelussa tulee entistä tarkemmin varmistaa toisaalta, että Vihdin kaunis luonto on aistittavissa asuinalueilla ja toisaalta ohjata yhdyskuntarakennetta hallitumpaan suuntaan siten, että kokonaan rakentamiselta vapaita alueita jää riittävästi. Turvallisuutta voidaan lisätä siten, että kunnan kaikki asuinalueet pidetään elinvoimaisina. On myös tavoiteltavaa, että palvelut ja työpaikka -alueet sijaitsevat lähellä toisiaan. Kevyen liikenteen verkostoa tulee edelleen laajentaa. 1

12 Raakamaan hankintaa nykyisiin taajamiin rajautuen tulee edelleen jatkaa, jotta kunta voi hallita yhdyskuntarakenteen kehittämistä ja varmistaa riittävän tonttivarannon eri tarpeisiin. Yksityisen maan kaavoittamiseen tulee ryhtyä vain yhdyskuntaralkennetta tiivistävissä kaavamuutoshankkeissa tai muissa rajoitetuissa tilanteissa, joissa alueen asemakaavoittaminen edistää yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja voidaan varmistua alueen toteuttamisesta kunnan edellyttämällä tavalla ja aikataulussa. Järvien, etenkin niistä suurimman eli Hiidenveden, puhdistaminen on keskeistä sekä kuntalaisten virkistäytymisen että vesistön ekosysteemin kannalta. Vihdin tulee osallistua ilmastonmuutoksen hallintaan tiivistämällä yhdyskuntarakennetta ja vähentämällä siten liikennetarvetta ja muilla ilmastostrategiassa esitetyillä keinoilla. PALVELUT JA PROSESSIT Dynaaminen toimintatapa Vihdin kunnan toiminnassa korostuu asiakaslähtöisyys tehokkaat prosessit ja selkeä johtovastuu., muuttuvaan toimintaympäristöön sopeutuvat, Kehittämistyössä on olennaista pitkäjänteinen ote, jossa analysoidaan käytössä olevat toimintamallit ja suunnitellaan korjausliikkeet. Palveluprosesseja kehitetään muuttuvan toimintaympäristön antamien mahdollisuuksien ja rajoitusten puitteissa. Kehitysote on innovatiivinen, toteutus tapahtuu perustuotantoa vaarantamatta ja kustannustehokkaasti. Prosessit ovat selkeitä ja palvelut hoidetaan resurssien määrittämissä puitteissa joustavasti, nopeasti ja oikein. Asiakaslähtöinen palvelu Vihdissä tarkoittaa asiantuntevaa, oikeudenmukaista ja ystävällistä kohtelua sekä kuntalaisen mahdollisuutta vaikuttaa palveluprosessiin ja palveluun. Kuntalaisten mahdollisuuksia prosessien toteutukseen osallistumiseen helpotetaan sähköistä asiointia lisäämällä, jolloin päästään tiettyjen palvelujen /prosessien osien osalta ajasta ja paikasta riippumattomaan palveluun. Kehittävä toimintaote edellyttää selkeää johtamista, toimivaa koordinaatiota ja hyvää tiedonkulkua. Koordinaation ja tiedonkulun painoarvo lisääntyvät palvelujen tuotannon hajaantuessa eri toimijoille. Se on haaste sekä johdolle että palvelujen tuottajille. Koska kunnassa on kaksijakoinen johtajuus, on erittäin tärkeää, että johtajuusroolit ovat selkeät. Poliittinen johto tekee päätökset sovittuja foorumeja käyttäen ja viranhaltijat vastaavat valmistelusta sekä operatiivisesta toiminnasta. Selkeän työnjaon ja neuvottelujärjestelmän tarkoituksena on varmistaa asioiden sujuva ja tehokas valmistelu. Tehokas palveluverkko on olennainen osa palvelukokonaisuutta ja on merkittävä kunnan talouden sekä palveluiden laadun kannalta. Asukasmäärältään kasvava ja kuitenkin laaja kunta tuo suuria paineita pitää palveluverkko tehokkaana ja silti laadullisesti hyvänä. 11

13 Vihdin palveluverkkoa on kehitetty voimakkaasti jo useamman vuoden. Palveluverkossa palveluja on keskitetty ja investoitu voimakkaasti. Verkko on edelleen osin sirpaloitunut ja uusienkaan investointien osalta ei ole pystytty saavuttamaan kustannustehokasta palveluverkkoa. Investointien osalta on palveluverkon tehokkuus edelleen heikennyt laadun noustessa huomattavasti. Kunnan kiinteistöjen pinta-ala on liian suuri palvelemaan todellista tarvetta. Palveluverkossa on yli 3 % tarpeen ylittävää tilaa. Koulujen osalta on ylitys jopa 4 % verrattuna normitukseen ja muissa kunnissa käytettävään suunnitteluohjeeseen. Palveluverkon kehittämisen suurimpana haasteena on tehostaa nykyistä palveluverkkoa kuitenkin tarpeen mukainen laatu säilyttäen. Suuren pinta-alan ja sirpaloitumisen johdosta palveluverkon kiinteistökulut ovat huomattavan korkeat ja rasittavat kunnan taloutta kohtuuttomasti. Uudet investoinnit ja kiinteistöjen kunnossapito tulee suunnata pääosin palveluverkon tehostamiseen ja uuden palveluverkon kunnossapitoon. Kuntayhteistyö Valtakunnallisen PARAS-hankkeen myötä ovat kuntarakenteet olleet kunnallishallintomme historian merkittävimpien muutosten tiellä. Kuntaliitoksia on tehty eri puolilla maata ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon osalta on perustettu uusia kuntien yhteisiä organisaatioita. Kuntauudistus on edelleen samansuuntaisella, muutosten tiellä. Kuntien välinen yhteistyö lisääntyy, kuntaliitoksia tehdään ja kunnallisten palvelujen tuottamistavat monipuolistuvat. Kuntarakenteiden muutokset ja kuntien välisen yhteistyön lisääminen on välttämätöntä useammastakin syystä. Kunnat etsivät taloudellisista syistä mahdollisimman tehokkaita palveluiden tuottamistapoja. Kuntia uhkaava henkilöstöpula on myös yksi keskeinen syy, mihin Parashankkeellakin lähdettiin etsimään vastauksia. Usein kuntaliitokset on nähty myös kuntien vetovoimaisuutta lisäävänä tekijänä. Kuntayhteistyön osalta olemme olleet erittäin tiiviissä yhteistyössä Karkkilan kaupungin ja Nummi- Pusulan kunnan kanssa. Sosiaali- ja terveyspalvelut hoidetaan yhteistyönä Karviaisen kautta ja tukipalveluita tuottaa yhteinen Liikelaitoskuntayhtymä Puhti. Tätä yhteistyötä samoin kuin muuta kuntien välisen yhteistyön onnistumista arvioidaan palveluiden hinnan, saatavuuden ja laadun perusteella. Puhdin osalta siirtyminen suurempaan palveluntuotantoyhteisöön on erittäin todennäköistä. Rosk'n Roll Oy:n ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n osalta on neuvoteltu yhdistymisestä, jolla tavoitellaan taloudellisuuden ja tehokkuuden parantamista. Ympäristöterveydenhuollon palvelujen ostosta Lohjalta käydään neuvotteluja. Yhteistyö Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitoksen (Espoo isäntäkunta) sekä Kuuma-kuntien kanssa jatkuu. Teknisellä toimialalla, erityisesti MAL-asioissa, tutkitaan yhteistyötä Kirkkonummen ja Espoon kanssa. Vihdin kirjasto tekee aktiivista yhteistyötä Länsi-Uudenmaan kirjastojen kanssa. Vihdin museo on jo muutama vuosi sitten tehnyt kokoelmapoliittisen ohjelman Länsi-Uudenmaan museoiden kanssa. Kuuma-kuntien toimintojen samankaltaisuus Vihdin kanssa on helpottanut yhteistyötä itään päin mm. varhaiskasvatuksen sekä koulutuksen osalta. Keskeiset asiat kuntayhteistyössä ovat kuntien edunvalvonta suhteessa valtioon sekä Vihdin ja vihtiläisten etujen valvonta eri yhteistyöhankkeissa. Erityisesti tulee panostaa seudulliseen yhteistyöhön Länsiradan vauhdittamiseksi. 12

14 Vihdin kunnalla on kokonsa puolesta mahdollista jatkaa itsenäisenä kuntana tulevaisuudessakin. Kuntarakenteiden muuttuessa ympäristössämme on meidän kuitenkin kyettävä ennakkoluulottomasti arvioimaan kuntarakenteiden muutoksien tarvetta Vihdin kunnan näkökulmasta. Hallittu kasvu Väestö ikääntyy valtakunnallisesti ja kuntien talouden kannalta on välttämätöntä, että huoltosuhde pysyy kuitenkin suotuisana eli riittävä määrä kuntalaisista on työikäistä väestöä. Tällä hetkellä huoltosuhde on 1,4 eli yhtä työikäistä kohden on 1,4 lasta ja yli 65-vuotiasta. Väestön ikääntyessä huoltosuhteen pitäminen kohtuullisena (alle 1,2) edellyttää runsasta työikäisen väestön sisään muuttoa. Vihdin kunnan vuonna 26 Kaupunkitutkimuksella teettämän selvityksen mukaan Vihdin tilanteessa optimaalisin vuosittainen kasvuprosentti on huoltosuhteen kannalta yli 2,5%. Tämä kuitenkin edellyttää niin suuria palveluinvestointeja, että kunnan kasvutavoitteeksi on otettu hieman maltillisempi 1,5 % / vuosi. Viimeisen seitsemän vuoden keskimääräinen vuosittainen kasvu on ollut n. 1,6 prosenttia HENKILÖSTÖ Hyvä työnantaja Osaavan ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön riittävyyden turvaaminen on yksi keskeisistä tulevaisuuden haasteista. Vihdin kunnan tavoitteena on olla kilpailukykyinen työnantaja ja kunnan myönteinen työnantajakuva edesauttaa uuden henkilöstön rekrytointia. Henkilöstöpolitiikka tukee osaamisen kehittämistä ja työssä jaksamista. Osaaminen kartoitetaan henkilöstöstrategian mukaisesti ja sitä kehitetään suunnitelmallisesti. Osaamisen kehittymistä arvioidaan vuosittaisten kehityskeskustelujen yhteydessä. Henkilöstön työhyvinvointi ja työssä jaksaminen turvataan. Työtyytyväisyydelle on asetettu tavoitteet ja sen kehittymistä mitataan säännöllisesti. Säännölliset ja suunnitelmalliset työpaikkapalaverit ovat käytössä kaikissa yksiköissä ja työntekijöiden vaikuttamismahdollisuuksia työssä kehitetään. Sairauspoissaolojen määrää pyritään vähentämään. Turvalliset ja terveet työskentelyolosuhteet edistävät työn tuloksellisuutta ja työviihtyvyyttä. Johtamisjärjestelmää kehitetään systemaattisesti siten, että se tukee tiedonkulkua ja työntekijöiden osallistamista. Työntekijöille ja työyksiköille asetetaan selkeät kuntastrategiasta johdetut tavoitteet, joiden pohjalta työntekijät ja työnantaja kykenevät arvioimaan onnistumista. Onnistuminen palkitaan. Palkkausjärjestelmiä kehitetään tukemaan johtamista ja työn tuloksellisuutta. Kuntastrategian pohjalta laaditun erillisen henkilöstöstrategian painopisteinä ovat osaamisen vahvistaminen, riittävä henkilöstön saatavuus, työhyvinvoinnin turvaaminen ja osaava johtajuus. 13

15 TALOUS Vuosikatteeseen sopeutettu investointitaso Strategiassa tulee hyväksyä se keskimääräinen investointitaso, jonka kunta kestää pitkällä tähtäyksellä, eikä velkaannu liikaa. Vuosittaiset investoinnit tulee pystyä kattamaan vuosikatteella. Lainamäärä tulee olla alle 25 euroa / asukas. Investoinnit tulee tehdä juuri oikeaan tarpeeseen eikä ylikapasiteettia saa muodostua. Jokaisesta investoinnista laaditaan yksityiskohtaiset laskelmat ja perustelut. Investointien laatu ja mitoitus tulee olla käytettävissä oleviin resursseihin suhteutettuja. Myös vaihtoehtoisia investointien toteutustapoja tulee harkita jos ne ovat taloudellisesti ja toiminnallisesti perusteltavissa ja estävät kunnan liiallisen velkaantumisen. 14

16 rjd ö t a et rdd oy = - y x N H M Y 1) o N - -. O Y N E E c F 1) 1 ) a. - E H x j h s 1 x s e E ' H ' ' ^ V l L L b i r 7 b y W F

17 . Y x y N N O O CC O Ö > H, c t Y O H i. 4 x z Å x x

18 = :o :o 1).r, t r ) c O N V ct p E p : F O G` p 1

19 c t t i ro) r o d z x p z z > p

20 YLEISPERUSTELUT Yleistä Kuntalain 65 :ssä on talousarvioperiaatteita koskevat säännökset. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi, taloussuunnitelman ollessa vähintään kolmevuotinen. Valtuuston on hyväksyttävä talousarvio ja suunnitelma samanaikaisesti. Talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus. Taloussuunnitelmassa sovitaan peruslinjaukset, joiden mukaan kunnassa tuotetaan palveluja, ja joiden mukaan kuntaa johdetaan. Suunnitelma on arvokeskustelun tulos niiden mahdollisuuksien puitteissa, jotka Vihdin kunnalla on käytettävissä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan taloudellisten tavoitteiden lisäksi myös toiminnalliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen turvataan. Kuntalaissa korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja seurannan merkitystä talouden ohjaukseen, määrärahoihin ja tuloarvioihin. Talousarvio ja -suunnitelma ovat valtuuston talouden ja toiminnan ohjausvälineitä. Tilikauden päätyttyä annettavassa toimintakertomuksessa on annettava selvitys taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Kuntalain mukaan kunnan talouden hoidossa ja toiminnassa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä sekä toimivat myös samalla valvonnan välineinä. Valtuusto päättää talousarvioon tehtävistä muutoksista. Talousarvio muodostuu eri osista. Tuloslaskelma- ja rahoitusosa edustavat kokonaistalouden näkökulmaa, käyttötalous- ja investointiosan edustaessa toiminnan ohjauksen näkökulmaa. Kuntalaki ei edellytä tulojen ja menojen muodollista tasapainottamista vuositasolla. Tilikauden tulos talousarviossa tai yksittäisenä suulnnitelmavuonna voi olla yli- tai alijäämäinen. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuonna taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Laissa määritellyn talousarvion muodollisen rakenteen lisäksi taloussuunnitelman periaatteita ovat : - Täydellisyysperiaatteen mukaan talousarvioon on otettava kalenterivuoden menot ja tulot. Tähän periaatteeseen lasketaan kuuluvan myös bruttoperiaate, jonka mukaan tulot ja menot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä vähentämättä tuloja menoista ja päinvastoin. - Tasapainoperiaatteen mukaan tulojen on suunnitelmpkaudella katettava menot. Talousarvion rahoituslaskelmassa osoitetaan, kuinka rahoitustarve katetaan ja kuinka mahdollinen rahoitusylijäämä käytetään. - Vuotuisperiaatteen mukaan talousarvio sisältää vain yhden varainhoitovuoden suoriteperusteiset menot ja tulot. Varaukset ja rahastosiirrot ovat tilikauden tuloksen käsittelyeriä. - Nettoperiaatteen mukaan valtuusto voi päättää bruttomenojen ja bruttotulojen erotuksen eli toimintakatteen määrärahana tai tuloarviona. - Yhtenäisyysperiaatteen mukaan valtuusto päättää talousarviosta ja suunnitelmasta yhtenä kokonaisuutena samassa käsittelyssä. 19

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 Kv 14.12.2009 2 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus 5 Yleisperustelut 6 Kunnan taloudellinen tilanne ja lähtökohdat suunnittelukaudelle 2010 2012 9 Henkilöstö

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 Kv 08.12.2008 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 YLEISPERUSTELUT... 5 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2009 2011...

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kh 18.11.2013 353 Kh 25.11.2013 363 Kv 03.12.2013 134 Pöytäkirjan liite nro TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS YLEISIIN HEINÄVEDEN KUNNAN NÄKYMIIN JA YLEISET PERUSTELUT TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN POHJAKSI 1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Hyväksytty valtuustossa 7.12.2011 1 KUNNAN STRATEGIA... 3 1.1 Muutokset ympäröivässä maailmassa... 3 1.2 Kemiönsaaren strategia... 3 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 2 Taloudelliset lähtökohdat... 14 2.1 Kansantalouden kehitysnäkymät... 14 2.2 Kuntatalouden

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI

PIETARSAAREN KAUPUNKI PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuuston 10.12.2012 hyväksymä 0 SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA... 10 TULOSLASKELMA... 11 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite 1 Kunnanvaltuusto 7.12.2009 145 MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio 2010 1. KUNTASTRATEGIA...3 2. TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 TALOUSARVIO 2012

Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 TALOUSARVIO 2012 Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2015 TALOUSARVIO Valtuusto 12.12.2011 2 (205) SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSSUUNNITELMAN YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Kansantalouden

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus 10.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Kuva: Vicente Serra KUOPION KA KUO UPUNKI PION KA TAL T OUSARVIO 2012 AL TOIMINTA- JA T J AL A T OUSSUUNNITELMA AL 2012-2015

Kuva: Vicente Serra KUOPION KA KUO UPUNKI PION KA TAL T OUSARVIO 2012 AL TOIMINTA- JA T J AL A T OUSSUUNNITELMA AL 2012-2015 Kuva: Vicente Serra KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2011:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA-

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot