TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441. Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT"

Transkriptio

1 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus AIKA :30-20:17 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS ÄITIENPÄIVÄKUNNIAMERKKIESITYKSET VUODELLE TAKAUSSITOUMUS TULOVEROPROSENTTI VUODELLE KIINTEISTÖVEROPROSENTIT VUODELLE POISTO-OHJELMAN TARKISTAMINEN POIKKEAMINEN MURRON ASEMAKAAVASTA / PEURANNIEMEN LEIKKIPAIKKA 259 ILMOITUSASIAT

2 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus AIKA :30-20:17 PAIKKA Kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Uitto Tauno PJ Rusila Tiia VPJ Karppinen Hannele J Mällinen Seija J Partanen Marko J Saarela Esa J Salmenhaara Anne J Nuolioja-Saksio Heleena Varajäsen POISSA Huurre Elina J Ojala Timo J MUU Matinlauri Minna Kvalt Pj. Ikonen Leila Kvalt 1. Vpj. Ylitalo Jussi Kvalt 2. Vpj. Vanhanen Eeva Vs. kunnanjohtaja Marttinen Tuula Talousjohtaja, ptk:n pitäjä ALLEKIRJOITUKSET Tauno Uitto Tiia Rusila Tuula Marttinen Puheenjohtaja Puheenjohtaja / 254 Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet olemme varmentaneet nimikirjaimillamme. Tyrnävällä Hannele Karppinen Pöytäkirjantarkastaja Heleena Nuolioja-Saksio Pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEI- Tyrnävän kunnanvirastossa aukioloaikana SESTI NÄHTÄVILLÄ Tomi Koskela Ilmoitustaulunhoitaja

3 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN KHALL 250 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnanhallitus on kokouksessaan päät tä nyt, et tä pöy tä kir ja tarkastetaan kahden kunnanhalli tuksen jäse nen toi mes ta välittömästi sen laadinnan jälkeen ja pide tään yleisesti näh tävänä viidentenä päivänä kokouk sen jäl keen. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja jä sen mää rältään päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannele Karppinen ja He leena Nuolioja-Saksio.

4 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT KHALL 251 Oheismateriaalina on luettelot käsitellyistä asioista lautakunnittain ja jäljennökset päätöksistä viranhaltijoittain sekä muuta aineistoa ajankohtaisista asioista. Lautakuntien pöytäkirjat: Viranhaltijapöytäkirjat: Kunnanjohtajan päätökset: Kiinteistönluovutusilmoitukset: Omakotitalon tontin vuokrauspäätökset: Omakotitalon tontin kauppakirjan hyväksymispäätökset: Hallintojohtajan päätökset: Henkilöstöhallinnon viranhaltijapäätökset: Talousjohtajan päätökset: Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 51 :n pe rusteella kunnanhallituk sen käsiteltäväksi. Ottokelpoisia päätöksiä tai pöytäkirjoja ei ollut käsiteltävänä.

5 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS KHALL 252 Kunnanjohtaja esitteli katsauksessaan seuraavia asioita: - Väestön ja työllisyyden kehittyminen alueen kunnissa - Verotulojen kehittyminen alueen kunnissa - Hallinto- ja kehittämisosaston talousarvion tilannekatsaus - Jätevaraston suunnittelu.

6 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus ÄITIENPÄIVÄKUNNIAMERKKIESITYKSET VUODELLE /051/2013 KHALL 253 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh Pohjois-Pohjanmaan aluehallintovirasto pyytää esityksiä vuo den 2014 äitienpäiväkunniamerkkien saajiksi. Sosiaali- ja terveysministeriö korostaa, että hyvin erilaiset, eri lai sis sa ammateissa toimivat ja erilaisissa lähiyhteisöissä ja elämäntilanteissa elävät äidit voivat olla ansioituneita kasvat ta jia. Ministeriö pyrkii näin ollen laajentamaan pal kit tavien äitien kirjoa. Kunniamerkkien myöntämisperusteena ovat ehdokkaan ansiot lasten ja nuorten esimerkillisenä kasvattajana, perhe-elä män ja vanhemmuuden edistäjänä sekä laajemminkin yh teis vas tuul li se na toisista huolehtimisen ja välittämisen turvaa ja na. Ehdokkaiden alaikäraja on 40 vuotta. Pyrkimyksenä on myös, että palkittavat äidit edustavat mahdollisimman eri laisia ryhmiä: ansiotyössä käyviä, yksinhuoltajia, maaseudun emän tiä jne. sekä myös eri vähemmistöryhmiä, kuten romaa ne ja ja saamelaisia. Ehdokkaiden tulee edustaa ta sapuo li ses ti tämän päivän äitejä myös ikänsä puolesta. Lasten lu ku mää rä ei ole määräävä peruste palkitsemiselle. Biologisten äitien lisäksi myös adoptioäitejä ja sijaisäitejä voi daan esittää palkittavaksi. Huomioon otetaan myös laajem pi yhteiskunnallinen kasvatusvastuu ja toiminta esim. las ten suo je lu- ja perhejärjestöissä, nuoriso- ja ur hei lu jär jestöis sä, koululautakunnassa sekä vanhempainyhdistyksissä. Am ma tis saan kasvattajina toimiville kunniamerkkejä ei ole tar koi tus myöntää. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus tekee esityksensä äitienpäiväkunniamerkin saa jas ta. Päätöksestä laaditaan erillinen muistio. Hyväksyttiin.

7 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus TAKAUSSITOUMUS 931/217/2013 KHALL 254 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh Valtion asuntorahasto on tekemällään pää tök sellä myöntänyt Tyrnävän Sotavammaisten tukiyhdistys ry -nimi sel le yhdistykselle ,04 euron ( ,00 markan) määräisen asuntolainan. Valtion asuntorahasto on annetulla tarkastuspäätöksellä vähentänyt myön ne tys tä asuntolainasta ,92 euroa, eli yhteensä se on myöntänyt ,12 euron ( markan) mää räi sen asuntolainan vuokratalon rakentamista varten omis ta mal leen tilalle Valas RN:o 101:37 Tyrnävän kunnan Tyr nä vän kylässä. Tyrnävän kunnanvaltuusto on antanut lainalle omavelkaisen ta kauk sen (Kvalt ), joka on uudistettu ja Lainan jäljellä oleva pääoma on ,92 euroa. Valtiokonttori on kirjeellään pyytänyt uuden takaus si tou muk sen. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Tyrnävän kunta sitou tuu omavelkaiseen takaukseen edellä mainitun lainan jäl jel lä olevan pääoman ,92 euroa, sen vel ka kir ja ehto jen mukaisten korkojen ja viivästyskorkojen sekä muiden ku lu jen suorittamisesta. Vastavakuudeksi kunta saa kiinnityksen yhdistyksen Korsu -ni mi seen tilaan Rn:o ja sillä sijaitseviin raken nuk siin. Hyväksyttiin. Tauno Uitto ja Marko Partanen (yhteisöjääviys) olivat poissa tä män asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tiia Rusila toimi puheen joh ta ja na tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

8 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus TULOVEROPROSENTTI VUODELLE /200/2013 KHALL 255 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n (1263/2001) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Kalenterivuoden verojen tilitykset kertyvät kunnille kuukausit tain. Ti li tet tä vät mää rät pe rustuvat veronsaajien verovuosi kohtai siin ja ko-osuuk siin. Verontilityslain mukaisia veronsaajaryh mien ja ko-osuuksia vahvistettaessa ja tarkistettaessa käyte tään pe rusteena vii meksi päättynyttä verotusta. Lisäksi ote taan huomioon an sio- ja pääomatulojen sekä vastaavien vä hen nysten kehitys, veroperusteissa tapahtuneet muu tok set ja muut asiaan vai kuttavat muutokset. Kunkin kunnan jako-osuus lasketaan arvioidun kunnallisveron osuute na kaikkien kuntien vastaavien vero jen summasta. Kunkin verovuoden kunnallisvero kertyy kun nalle lähes kokonaan kolmen vuoden sisällä. Talousarviossa tuloveroarvio vuodelle 2014 on 16,4 miljoonaa euroa. Kunnanvaltuusto on määri tel lyt kun ta stra te giassa ter veen kun ta ta lou den yh deksi kun nan me nes tysalueeksi. Ter veen kun ta ta lou den strategi sena tavoitteena on järjestää palvelut kus tan nus te hok kaas ti nostamatta ve ro rasitusta maakunnan kes ki ar voa korkeam maksi. Kuntien tuloveroprosentti on vuonna 2013 keskimäärin 19,38, Pohjois-Pohjanmaan kunnissa keskimäärin 19,84, kun ta ryh män/( asukkaan kunnat) keskimää rin 19,98 ja Tyr nä väl lä 20,5. Suunnitelmavuosien investoinneista aiheutuu kun nan vel kamää rän ja lai nan hoito ku lujen kas vu se kä suunni tel man mukaisten pois to jen tuntu va nou su. In ves toinnit hei jas tu vat väis tä mät tä myös käyttö talous meno jen kasvuun. Ra hoi tuspoh jan riit tä vyys haas taa kun nan toi minnan ja ta lou den vuosiksi eteen päin. Toisaalta Tyrnävän kunnan veroprosentti on jo ollut keskimääräistä veroprosenttia korkeampi. Verovuoden 2014 kunnallisverotuksen kohteena oleviin an-

9 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus sio tu loi hin ja verotettavan tulon laskentaan on tehty useita ve ro pe rus te muu tok sia. Suurin yksittäinen kuntien ve ro tu loihin vaikuttava muutos on yhteisöverokannan alentaminen ny kyi ses tä 24,5 %:sta 20 %:iin vuodesta 2014 alkaen. Ve rope rus te muu tok sia on ainakin osittain luvattu kompensoida yh tei sö ve ron jako-osuutta muuttamalla. Kuntastrategiassa on määritelty, että palvelut järjestetään kus tan nus te hok kaas ti nostamatta verorasitusta maakunnan kes ki ar voa korkeammaksi. Tyrnävällä tuloveroprosentin yhden prosentin ko rot tami sen vai ku tus tu lo ve roon on noin euroa. Talousjohtajan esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tuloveroprosentti pidetään vuonna 2014 nykyisellä tasollaan 20,50 prosenttia. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousjohtajan esityk sen mukaisesti tuloveroprosentti pidetään vuonna 2014 ny kyi sel lä tasollaan 20,50 prosenttia. Hyväksyttiin.

10 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus KIINTEISTÖVEROPROSENTIT VUODELLE /200/2013 KHALL 256 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh Kiinteistöverolaissa säädetään kiinteistön sijaintikunnalle me ne väs tä kiinteistöverosta. Kiinteistövero suoritetaan kiinteistön sijaintikunnalle kiinteistön verotusarvon perusteella. Kaik ki kiinteistöt eivät ole veronalaisia. Laissa on lueteltu osit tain tai kokonaan kiinteistöverosta vapaat kiinteistöt, joita ovat mm. metsät ja maatalousmaat, torit, kadut ja ylei set tiet. Kiinteis töverolain 11 :n mukaan kunnanval tuusto määrää kun nan kiinteistövero prosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaih teluvälien ra joissa vuosit tain etukä teen samalla, kun se vah vistaa va rainhoitovuoden tulovero prosentin. Kiinteistöverot määrä tään prosentin sa dasosan tarkkuudel la. Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12,12 b ): 1. yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35 2. vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,32-0,75 3. KiintVL:n 12 b :ssä mainituissa kunnissa rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on valtuuston määräämä ylei nen veroprosentti + 1,00, kuitenkin enintään 3,00 prosenttia. Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL12 a, 13, 13a ja 14 ): - rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00 - muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,60-1,35 vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti - yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00 - voimalaitosten kiinteistöveroprosentin yläraja on 2,85. Tyrnävän kunnan kiinteistöveroprosentit vuonna 2013 ovat: 1. Yleinen kiinteistövero 0,98 2. Vakituiset asuinrakennukset 0,54 3. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,98. Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei ole määrätty erikseen kiinteistöveroa.

11 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Kuntien keskimääräiset kiinteistöveroprosentit vuonna 2013: Yleinen Vakituisten asun tojen Muu asuinraken nus Koko maa 0,92 0,41 1,03 P-Pohjanmaa 0,95 0,43 1,01 Tyrnävä 0,98 0,54 0,98 Kiinteistöveron tilitetty määrä vuodelta 2011 Tyrnävällä oli eu roa, vuonna euroa ja ta lous arvios sa 2013 on arvioitu kiinteistöverotuloksi euroa. Kiin teis tö ve ro ker tyy suu rim maksi osak si ve ro tus vuonna. Kevään 2013 kehysriihessä on vuodelle 2014 (vuodesta 2014 alkaen) tehty veroperustemuutoksia kiinteistöveroon. Kiin teis tö ve ro tuk seen vuodelle 2014 tulossa olevien ve ro perus te muu tos ten on arvioitu lisäävän kuntien verotuloja. Kiinteis tö ve ro muu tok sen suhteellinen vaikutus vaihtelee kun nittain riippuen kunnan rakennuskannan ikärakenteesta ja maa poh jan arvostuksen tasosta. Arvio Tyrnävän kunnan vuo den 2014 kiinteistöveron tilitykses tä on euroa. Kuntastrategiassa on määritelty, että palvelut järjestetään kus tan nus te hok kaas ti nostamatta verorasitusta maakunnan kes ki ar voa korkeammaksi. Talousjohtajan esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kiinteistöverot pidetään vuonna 2014 nykyisellä tasollaan, ja ne ovat: Yleinen kiinteistövero 0,98 Vakituiset asuinrakennukset 0,54 Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,98. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kiinteistöverot pi detään talousjohtajan esityksen mukaisesti vuonna 2014 nykyi sel lä tasolla, ja ne ovat: Yleinen kiinteistövero 0,98 Vakituiset asuinrakennukset 0,54 Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiin teis tö ve ro prosent ti 0,98.

12 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Hyväksyttiin.

13 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus POISTO-OHJELMAN TARKISTAMINEN 932/221/2013 KHALL 257 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh Kuntajaosto on tarkistanut yleisohjettaan suunnitelman mukai sis ta poistoista mm. lisäämällä suosituksen poistoaikojen ala ra jo jen käyttämisestä, ellei pidemmän poistoajan käyt tämi seen ole erityistä hyödykekohtaista perustetta. Poistojen oikeaa tasoa on arvioitava myös kirjanpito- ja kunta la kien edellyttämän oikean ja riittävän kuvan antamisen tar koi tuk ses sa. Lähtökohtana suunnitelmapoistojen poistoaikojen mää rit telys sä on kunkin poistonalaisen hyödykkeen yksilöllinen tulon tuot ta mis- tai palvelutuotantokyky varovaisuuden pe ri aatteel la poistoaikojen rajoissa. Erityisen tärkeää on tarkastella ta lou del li ses ti merkittävimpien hyödykkeiden ja hyö dy ke ryhmien poistoaikoja ja -prosentteja, jotta ne vastaisivat pa remmin niiden taloudellista pitoaikaa. Poistokohteiden ryh mit telyn kunta voi määrittää itse. Esityslistan liitteenä on poistosuunnitelma, jota noudatetaan Tyrnävän kunnassa jälkeen hankittuihin hyödykkeisiin. Ennen hankituissa hyödykkeissä noudatetaan van haa (kunnanvaltuuston hyväksymää) poisto-oh jel maa, joka on myös esityslistan liitteenä. Talousjohtajan esitys: Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi pois tosuun ni tel man, jota noudatetaan Tyrnävän kunnassa jälkeen hankittuihin hyödykkeisiin. Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden poh jal ta kunnanhallitus hyväksyy aineettomien hyödykkeiden osalta ja aineellisissa hyödykkeissä ra kennus ten ja rakennelmien sekä kiinteiden rakenteiden ja laittei den osalta hyödyke- tai hyö dy ke ryh mä koh tai set pois tosuun ni tel mat, jotka pohjautuvat arvioon hyö dyk kei den ta loudel li ses ta käyttöajasta ottaen huomioon esim. rakennuksen tai rakennelman käyttötarkoituksen ja ra ken ta mis ta van tai mui ta käyttöaikaan olennaisesti vai kut ta via seikkoja.

14 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi poistosuunnitelman, jota noudatetaan Tyrnävän kunnassa jälkeen hankittuihin hyödykkeisiin talousjohtajan esityksen mukaisena. Hyväksyttiin.

15 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus POIKKEAMINEN MURRON ASEMAKAAVASTA / PEURANNIEMEN LEIKKIPAIKKA 724/662/2013 KHALL 258 Valmistelu: aluearkkitehti Helena Illikainen, p Leikkipaikkojen kehittämissuunnitelman mukaisesti Murron ase ma kaa va-alu eel le, Peuranniemeen, rakennetaan kesällä 2014 leikkipaikka. Murron asemakaavassa Peuranniemeen on osoitettu kaksi leik ki puis tol le varattua aluetta (vk). Saadun palautteen perus teel la kaavassa osoitettujen leikkipaikkojen sijainteja pide tään epäonnistuneina. Alueet ovat liian lähelle oma ko ti talo ja. Asukkaat eivät pidä siitä, että leikkipaikka on oman pihan jatkeena. Myöskään leikkipaikkojen käyttäjät eivät mielel lään tule liian lähellä asutusta olevaan leikkipuistoon. Peuranniemen asukkaille järjestetyssä kuu le misti lai suu des sa puistoesimies Anne-Mari Kemppainen esitteli vii si vaihtoehtoista leikkialueen paikkaa (ks. liite). Vaih to ehdot 1, 2 ja 4 ovat kaavan mukaisia, vaihtoehdot 3 ja 5 vaa tivat kunnanhallituksen myöntämän luvan kaavasta poik keami sel le. Asukkaiden näkökulmasta parhaaksi paikaksi koettiin vaihtoehto 3: Leikkipaikka ei sijoitu liian lähelle oma ko tita lo jen piha-alueita ja siitä huolimatta se on helposti saa vutet ta vis sa ja valvottavissa. Sijainnin vuoksi leikkipaikka palve li si hyvin myös Etupyörän asukkaita. Murron asemakaavassa ehdotettu uusi leikkipaikka-alue 3 si joit tuu lähivirkistysalueelle, jolla ympäristö tulee säilyttää (VL/s). Kaavamääräyksen mukaan alueella ei saa suorittaa sen luonnontilaa muuttavia toimenpiteitä. Leikkipaikan suun ni tel tu koko on noin 3000m 2 ja toteutuessaan se väistä mät tä muuttaa jonkin verran alueen luonnontilaa. Toi saalta leikkitoiminta tukee alueen lähivirkistyskäyttöä. Jat kosuun nit te lus sa painotetaan leikkipaikan ja sen ympäristön säi lyt tä mis tä mahdollisimman luonnonmukaisena ja met säise nä. Esitetty kaavasta poikkeaminen täyttää MRL 172 :n sille aset ta mat edellytykset: Leikkipaikan toteuttaminen alueelle ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai aluei den käytön muulle järjestämiselle. Se ei myöskään vaikeu ta luonnonsuojelun ja rakennetun ympäristön suo je lemis ta koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheu ta muutoinkaan merkittäviä haitallisia ympäristö- tai mui-

16 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus ta vaikutuksia. Liite: leikkipaikka-alueen sijoittumisvaihtoehdot Aluearkkitehti: Kunnanjohtaja: Esitän kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Murron ase makaa vas ta poikkeamisen ja leikkipaikan sijoittamisen liit teessä esitetylle alueelle 3, Peuranniemen autotien itäpuolelle. Kunnanhallitus hyväksyy aluearkkitehdin esityksen ja myöntää luvan kaavasta poikkeamiselle. Hyväksyttiin.

17 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 259 Kunnanjohtaja: Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat: Valtiovarainministeriö - Lausuntopyyntö perustietovarantojen viitearkkitehtuurin luonnoksesta Pohjois-Pohjanmaan liitto - Uutiskirje 1/2013: Pohjois-Pohjanmaan EU-tietopiste palvelee pohjoispohjanmaalaisia Oulun seudun koulutuskuntayhtymä - Oulun seudun koulutuskuntayhtymän jäsenyysneuvottelut Oheismateriaalina on jaettu kunnanhallituksen jäsenille: - Markkuun kyläkoulun kuuleminen Merkittiin tiedoksi.

18 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: , 259 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 258 HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Tyrnävän kunnanhallitus, osoite Kunnankuja 4, TYRNÄVÄ tai sähköpostiosoit teeseen Pykälät: 258 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 Kunnanvaltuusto 24.09.2014 AIKA 24.09.2014 18:00-20:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 87 40 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 Kaupunginhallitus 204 27.10.2014 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 159/1/35/2014 KHALL 204 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot