Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, OYS Puhelin (08) Faksi (08)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp."

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2013

2 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2013 tilinpäätös 1. Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 - Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 3 - Sairaanhoitopiirin hallinto 5 - Sairaanhoitopiirin toiminta 9 - Sairaanhoitopiirin henkilöstö 14 - Riskienhallinta sairaanhoitopiirissä 18 - Ympäristötekijät 28 Selonteko sairaanhoitopiirin sisäisen valvonnan järjestämisestä 29 - Sisäinen valvonta sairaanhoitopiirissä 29 - Sisäisen tarkastuksen järjestäminen 30 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 31 Kuntayhtymäkonsernin toiminta ja talous 39 - Kuntayhtymän konsernirakenne 39 - Konsernitoiminnan ohjaus ja olennaiset konsernia koskevat tapahtu 40 - Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä 42 Tilikauden tuloksen käsittely Talousarvion toteutuminen 48 - Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 48 - Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 60 - Investointiosan toteutumisvertailut 61 - Rahoitusosan toteutumisvertailu 64 - Sitovuustasojen vertailu Tilinpäätöslaskelmat 67 - Sairaanhoitopiirin tuloslaskelma 67 - Sairaanhoitopiirin rahoituslaskelma 68 - Sairaanhoitopiirin tase 69 - Konsernituloslaskelma 71 - Konsernin rahoituslaskelma 72 - Konsernitase Tilinpäätöksen liitetiedot 75 - Sairaanhoitopiirin liitetiedot 75 - Konsernin liitetiedot Allekirjoitukset ja merkinnät 92 - Tilinpäätöksen allekirjoitus 92 - Tilinpäätösmerkintä Luettelot ja selvitykset 94 - Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 94 - Luettelo käytetyistä tositelajeista Liiteosa 98 - Toimielimet 98 - Henkilöstökertomus Tilastot 138

3 1 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Maamme talouden epävakaus ja ongelmat jatkuivat vuonna Bruttokansantuote laski 1,4 % vuodesta Työttömyysasteessa ei vuoden aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia. Keskimääräinen työttömyysaste oli vajaat 8 %. Vuoden 2013 inflaatio (vuosimuutos) oli Suomessa 1,5 %. Vuoden 2014 osalta ei odoteta merkittävää muutosta. Bruttokansantuotteella mitatun talouskasvun ennustetaan jäävän korkeintaan 1 %:iin, ja työttömien määrän odotetaan lisääntyvän. Vuoden 2013 tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu tulos oli noin 300 milj. euroa positiivinen. Tulos parani edellisestä vuodesta noin 600 miljoonaa euroa toimintakulujen kasvun puolittumisen ja verotulojen 6,8 %:n kasvun ansiosta. Kuntien valtionosuuksia leikattiin yli 800 miljoonaa euroa. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli arviolta 15,6 miljardia euroa vuoden 2013 lopussa. Kasvua edellisvuodesta oli noin 13 %, keskimääräinen lainakanta oli euroa/asukas. Suomen kuntien vuosikate oli negatiivinen 36 kunnalla. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 2,7 miljardia euroa, jossa oli kasvua noin 900 miljoonaa euroa. Kuntien osalta tulorahoitus ei ollut riittävä, sillä vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja 11:sta Manner-Suomen 18 maakunnasta. Vuonna 2014 kuntatalouden tila tulee säilymään heikkona mm. valtionosuuksien leikkausten seurauksena. Verotulojen kasvun arvioidaan hidastuvan noin 2 prosenttiin. Kunnilla on kuitenkin edessään välttämätön suururakka mm. sairaaloiden ja muiden vuosikymmeniä sitten rakennettujen sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen yksikköjen peruskorjaamisessa. Vuosikatteen arvioidaankin jäävän myös lähivuosina selvästi nettoinvestointeja alhaisemmaksi. Kuntatyönantajien joulukuussa 2013 tekemän kyselyn mukaan kunnat sopeuttavat henkilöstömenoja noin 600 miljoonalla eurolla vuonna Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2013 talousarvio perustui valtuuston hyväksymään strategiaan ja omistajastrategiaan sisältäen arvion tarvittavien palvelujen määrästä, kustannuksista, työnjaosta sekä suunnitelman toteutumista edellyttävistä toimenpiteistä. Taustalla oli myös aikaisempien vuosien keskimääräinen hoidon tarve ja toteutunut palvelujen määrä ottaen lisäksi huomioon mm. lain määräykset hoitoon pääsystä ja väestömäärän muutoksen vaikutukset. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä hoidossa olleiden potilaiden määrä kasvoi edelleen vuoden 2013 aikana. Hoidon kysyntä oli kokonaisuudessaan edellisen vuoden tasolla. Lähetteiden määrä väheni hieman, mutta samaan aikaan sähköisten konsultaatiovastausten määrä kasvoi voimakkaasti. Avohoitokäyntien määrä kasvoi ennakoitua enemmän, samalla kun hoitojaksojen ja hoitopäivien määrä jäi selvästi suunniteltua alhaisemmaksi. Sairaanhoitopiirin yksiköt pysyivät vuoden

4 2013 TOIMINTAKERTOMUS aikana pääosin hyvin hoitoon pääsyä ja saatavuutta koskevissa määräajoissa. Myös lähetteiden käsittelyajat ovat määräysten mukaisissa aikarajoissa. Sairaanhoitopiirin vuoden 2013 toiminta toteutui kokonaisuutena talousarvion mukaisena. Valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat kokonaisuutena vähintään tyydyttävästi. Tilinpäätös vuodelta 2013 on 5,0 milj. euroa alijäämäinen. Alijäämän suurimmat selittäjät ovat potilasvahinkovastuiden 2,2 milj. euron kasvu niiden määräytymisperusteisiin tehtyjen muutosten seurauksena sekä työaikapankkivelan kirjaaminen kokonaan menoksi, jonka vaikutus vuoden 2013 tulokseen oli noin 1,3 milj. euroa. Jäsenkuntalaskutus kasvoi vuoden 2013 aikana 2,9 % (nykyisten jäsenkuntien osalta kasvu oli 3,5 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Ulkokuntien laskutus kasvoi 12 %. Toimintatuotot kasvoivat 5,3 % ja toimintakulut (sisältäen ensihoidon) 4,4 %. Jäsenkuntalaskutuksen ja toimintakulujen kasvu vastaavat kohtuullisen hyvin sairaanhoitopiirille asetettuja tavoitteita ja omistajastrategian linjauksia. Henkilöstömenojen, työpanoksen ja ostopalvelujen kehityksen vertailua hankaloittaa Nordlabliikelaitoskuntayhtymän toiminnan alkaminen ja siihen liittyvät henkilöstösiirrot sekä ensihoidon siirtyminen sairaanhoitopiirin vastuulle. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategian ja omistajastrategian lähtökohtina ja avainsanoina ovatkin alueen väestön tarpeet, yksilön oma vastuu terveydestään, potilaslähtöisyys, henkilöstöön, osaamiseen ja johtamiseen panostaminen sekä palvelurakenteen kehittäminen kumppanuuksia, työnjakoa ja uutta teknologiaa hyödyntämällä taloudelliset realiteetit huomioon ottaen. Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) toiminta alkoi NordLabin aluelaboratoriot sijaitseva Kajaanissa, Kemissä, Kokkolassa, Oulussa ja Rovaniemellä. NordLabin omistavat Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä, Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymät sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Ensihoidon järjestäminen siirtyi kunnilta sairaanhoitopiirille Lähivuosien ensihoidon palvelutaso, tuotantomalli ja kustannusten jakomalli tuodaan hallituksen ja valtuuston päätettäväksi vuoden 2014 aikana. Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimus hyväksyttiin valtuustossa joulukuussa Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) on kyettävä vastaamaan koko erityisvastuualueelta tulevaan hoitotarpeeseen ja kysyntään myös tulevaisuudessa yhdessä alueen muiden sairaaloiden kanssa. Myös potilaan valinnanvapaus voi jatkossa lisätä OYS:aan kohdistuvaa kysyntää. Tavoitteemme on, että OYS:n erityisvastuualueella on maan toimivin ja tehokkain erikoissairaanhoidon palveluverkosto, jossa palvelutuotanto perustuu aitoon yhteistyöhön, työnjakoon ja kumppanuuteen. Julkinen sektori kokonaisuutena ja erityisesti kuntarakenteet ja palvelut ovat olleet voimakkaan ja nopeutuvan muutoksen kohteena. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamista työstäneet selvityshenkilöt jättivät lopullisen esityksensä sosiaali- ja terveysministerille joulukuussa Kunnat ja kuntayhtymät jättivät hallituksen esitykseen lausunnot maaliskuussa Tulevan rakenteen osalta tärkeintä on löytää malli, joka mahdollistaa pitkäjänteisen työn palvelujen turvaamiseksi eri alueiden asukkaiden tarpeet ja yhdenvertaisuus huomioon ottaen. Tämä edellyttää palvelujen järjestämis- ja rahoitusvastuun antamista samalle organisaatiolle ja alueellisten erityispiirteiden (mm. sairastavuus, väestön sijoittuminen, kantokyky) huomioon ottamista sekä yliopistollisen sairaalan aseman selkeän määrityksen. Sairaanhoitopiirin ja sen yksiköiden toiminnan turvaaminen myös tulevaisuudessa (mahdollisista hallinnollisista muutoksista riippumatta) edellyttää mm. käytettävien tilojen uudistamista ja kunnossapitoa, prosessien tehostamista ja henkilöstön osaamisesta ja työolosuhteista huolehtimista. Sairaanhoitopiirin valtuusto antoi kesäkuussa 2013 hallituksen tehtäväksi käynnistää Tulevaisuuden sairaala ohjelmakokonaisuuden ensimmäisenä osahankkeena lasten ja naisten sairaalan uudistamisen yksityiskohtaisen hankesuunnittelun. Kyseessä on vaativimpien terveydenhuollon palvelujen kannalta tärkein hankekokonaisuus Pohjois-Suomessa sitten yliopistollisen sairaalan rakentamisen. Tulevaisuuden sairaala ohjelmakokonaisuuden kustannukset ovat arviolta noin 500 miljoonaa euroa, jakautuen vuoden ajalle. Tilojen uudistamisessa, toiminnan kehittämisessä ja kustannusten hallinnassa johtavana ajatuksena on parhaan hyödyn saavuttaminen ja toiminnan vaikuttavuuden parantaminen uusien innovatiivisten ratkaisujen kautta. Järjestelmän kehittämistä sekä sen tuottavuutta ja vaikuttavuutta tuetaan tehostamalla uuden teknologian ja tietojärjestelmien hyväksikäyttöä. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 4

5 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Hallinto Organisaatio 2013 TARKASTUSLTK Tilintarkastajat VALTUUSTO HALLITUS Sisäinen tarkastus YHTYMÄHALLINTO Sairaanhoitopiirin johtaja Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Kehitysjohtaja Hallintoylilääkäri Tietohallintojohtaja Hallintoylihoitaja Johtajaylilääkäri TULOSALUEET ja Vastuualueet SAIRAAN- HOIDOLLISET PALVELUT Diagnostiikka Potilashoidon palvelut Sairaala- ja välinehuolto Tekniikan palvelut Tutkimus ja kehittäminen LAPSET JA NAISET Lapset ja nuoret Synnytykset, naistentaudit ja genetiikka Tutkimus ja kehittäminen Oulun yliopistollinen sairaala (OYS) MEDI- SIININEN Yhteispäivystys Kardiologia Syöpätaudit ja hematologia Neurologia, ihotaudit ja geriatria Sisätaudit ja keuhkosair. OPERA- TIIVINEN Anestesia ja tehohoito Pään ja kaulan sairaudet Tukielin- ja neurokirurgia Kuntoutus Pehmytkudoskirurgia PSYKI- ATRIA Aikuispsykiatria Toiminnan tuki Nuoriso- ja yleissairaalapsykiatria Lastenpsykiatria OULAS- KANGAS JA VISALA Psykiatria Konservatiivinen Operatiivinen Tukipalvelut KEHITYS- VAMMA- HUOLTO Avohoito Laitoshoito Tutkimusja neuvolapalvelut Tutkimus ja kehittäminen Tutkimus ja kehittäminen 5

6 2013 TOIMINTAKERTOMUS Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää kuntayhtymän valtuusto. Se päättää kuntayhtymän niistä asioista, jotka kuntalaissa on säädetty valtuuston tehtäväksi. Kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustot valitsevat kuntayhtymän valtuustoon kunnan asukasluvun perusteella 1 5 jäsentä. Lisäksi Oulun yliopistolla on valtuustossa 2 jäsentä. Jäsenten äänimäärä määräytyy kunnan asukasluvun perusteella paitsi Oulun yliopiston edustajien, joiden yhteinen äänimäärä on 10 % jäsenkuntien yhteenlasketusta äänimäärästä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kuului vuonna kuntaa ja Oulun yliopisto. Kuntayhtymähallinto litus on asettanut valtuustokaudelle omistajaohjauksen koordinaatioryhmän, kehitysvammahuollon neuvottelukunnan ja alueellisen eettisen toimikunnan. Hallitus on nimennyt sairaanhoitopiirin tytär- ja osakkuusyhtiöihin toimielinedustuksen sekä määrännyt tulosalueen johtajat ja ylihoitajat. Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymien, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sekä Kainuun maakunta kuntayhtymän alkaen perustama Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (NordLab) on aloittanut toimintansa lukien. Reisjärven kunta erosi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymästä vuoden 2013 alusta alkaen. Valtuusto aloitti toimikautensa ja kokoontui vuonna 2013 neljä kertaa. Valtuuston toimikaudekseen valitsema hallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset sekä päättää kuntayhtymän nimen kirjoittamisesta. Vuosien hallitus kokoontui 4 kertaa vuonna Vuosiksi valitun hallituksen työskentely alkoi , ja se kokoontui 10 kertaa vuonna Yhteensä hallituksen kokouksia oli 14 vuonna Hallituksen alaisuudessa toimii kuntayhtymän yhtymähallinto, jota johtaa sairaanhoitopiirin johtaja. Sairaanhoitopiirin johtaja ja hänen välittömässä alaisuudessa toimiva hallinto vastaavat hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Lisäksi yhtymähallinto vastaa yhteistyöstä jäsenkuntien ja erityisvastuualueen kanssa, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden tarkoituksenmukaisen työnjaon ja yhteistyön kehittämisestä, yhteydenpidosta valtion viranomaisiin sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan valtakunnallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Yhtymähallinnon tehtävänä on myös luoda edellytykset tulosalueiden toiminnalle ja tukea niitä tehtäviensä suorittamisessa sekä varmistaa tulosalueiden välisen yhteistyön toimivuus. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Valtuustokausi lähti käyntiin uuden valtuuston kokoontuessa ja valitessa uudet luottamushenkilöt valtuuston puheenjohtajistoon, hallitukseen ja tarkastuslautakuntaan. Uusi hal- Ensihoidon järjestäminen on siirtynyt kunnilta sairaanhoitopiirille vuonna Ensihoito järjestetään sairaanhoitopiirin alueella monituottajamallilla, osan alueesta hoitavat yksityiset palvelutuottajat ja osan pelastuslaitokset. Tulevaisuuden sairaala 2030 muutosohjelma on käynnistetty valtuuston päätöksellä Ohjelman alustava kustannusarvio on noin 500 milj. euroa 15 vuoden aikana. PPSHP:n omistuksessa olevat kiinteistöt on rakennettu valtaosin ja 1970-luvuilla ja niillä on edessä mittavat peruskorjaus- ja uudisrakentamistarpeet, tilat eivät tue uusia toimintamalleja tai teknologioiden mahdollistamaa toiminnan tehostamista. Valtuusto hyväksyi ohjeellisena noudatettavaksi Tulevaisuuden sairaala 2030 uudistamisohjelman, alustavan rahoitusohjelman sekä hankeorganisaation. Hallitus sai tehtäväkseen käynnistää ensimmäisenä osahankkeena lasten ja naisten sairaalan uudistamisen yksityiskohtaisen hankesuunnittelun ja valmistella rahoitussuunnitelman. Valtuuston tärkeimmät päätökset Kokouksessa Valtuusto valitsi toimikaudekseen valtuuston puheenjohtajaksi Esko Valikaisen Kalajoelta, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Antero Aulakosken Raahesta, toiseksi varapuheenjohtajaksi Unto Valppaan Raahesta ja kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Aimo Remeksen Kärsämäeltä. Valtuusto määräsi valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjäksi ja sihteeriksi hallintolakimies Sari Haatajan. Hä- 6

7 TOIMINTAKERTOMUS 2013 nen poissaolojensa aikana pöytäkirjanpitäjänä ja sihteerinä toimii kehitysjohtaja Pasi Parkkila. Valtuusto valitsi toimikaudekseen hallitukseen yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Huttu-Hiltunen (kesk) Oulusta ja varapuheenjohtajaksi Risto Säkkinen (SDP) Iistä. Valtuusto valitsi toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Timo Savela (SDP) Raahesta ja varapuheenjohtajaksi Hemmo Heiskanen (kesk) Kuusamosta. Valtuusto hyväksyi käyttösuunnitelmaan sisältyvät talousarvion muutokset. Kokouksessa Valtuusto hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta Tilikauden tuloksesta, ,89 euroa, päätettiin vähentää poistoeroa 8 501,64 euroa ja siirtää tilikauden alijäämä ,25 euroa taseen tilikauden yli-/alijäämätilille. Valtuusto merkitsi tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän arviointikertomuksen vuodelta 2012 ja lähetti arviointikertomuksen yhtymähallitukselle toimenpiteitä varten. Tilintarkastuskertomus 2012 merkittiin tiedoksi. Valtuusto hyväksyi vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilikaudelta Valtuusto valitsi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilintarkastajaksi tilikausille (mahdollinen optio ) JHTT-yhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n, vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT Paula Hellén-Toivanen. Valtuusto päätti 1) hyväksyä ohjeellisena noudatettavaksi Tulevaisuuden sairaala 2030 uudistamisohjelman ja alustavan rahoitusohjelman sekä hyväksyi hankeorganisaation. Ohjelman edistyessä ja suunnittelun täsmentyessä huomioidaan kansallinen kunta- ja palvelurakenneuudistus. Jokainen osahanke rahoituksineen tuodaan erikseen valtuuston päätettäväksi. 2) antaa hallituksen tehtäväksi käynnistää ohjelman ensimmäisenä osahankkeena lasten ja naisten sairaalan uudistamisen yksityiskohtaisen hankesuunnittelun ja valmistella suunnitelma rahoituksineen valtuuston päätettäväksi. 3) antaa lisäksi hallituksen tehtäväksi selvittää ja laatia suunnitelma paikoituksen järjestämiseksi ja tutkia mahdollisuutta liittää tukipalvelu- ja logistiikkakeskuksen, potilashotellin ja päiväsairaalan toteutus paikoitusratkaisuun. Valtuusto päätti, että Reisjärven kunnalle palautetaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen 4 :n mukaisesti valtuuston päättämä korvaus peruspääomasta yhteensä ,50 euroa. Korvaus peruspääomasta maksetaan vuoden 2013 aikana kahdessa tasasuuressa erässä. Valtuusto päätti, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä myöntää 15 vuoden omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Oulun Heikinharjun 2,6 milj. euron lainalle ja että laina kilpailutetaan rahoituslaitosten kesken. Takaukselle ei vaadita vastavakuutta, koska yhtiö on sairaanhoitopiirin kokonaan omistama. Valtuusto päätti myöntää euron suuruisen pääomalainan Kiinteistö Oy Muhoksen Päivärinteelle maksuvalmiuden turvaamiseksi. Pääomalainan laina-aika on viisi vuotta ja korko 2,5 %. Laina on kertalyhenteinen ja sen ennenaikainen takaisinmaksu on mahdollista. Sairaanhoitopiirin vuoden 2013 talousarvion rahoitusosaan lisätään antolainasaamisiin euroa. Kokouksessa Valtuusto hyväksyi vuoden 2014 ensihoidon palvelutason. Valtuusto palautti kustannusjaon vuoden 2014 osalta uudelleen valmisteluun ensisijaisena tavoitteena, että kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen ja mahdollisesti käytön suhteessa. Kokouksessa Valtuusto hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle Valtuusto hyväksyi vuoden 2013 talousarvioon toimintatulojen ja menojen määrärahojen lisäykset. Valtuusto hyväksyi Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirin kuntayhtymien välisen järjestämissopimuksen vuosille Sopimuksen tarkoituksena on erikoissairaanhoidon yhteensovittaminen. Valtuusto hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman vuosille

8 2013 TOIMINTAKERTOMUS Valtuusto hyväksyi sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvät muutokset hallintosäännön 6.4 :n 2 kohtaan ja 27.1 :n 4 kohtaan. Hallintosääntöön lisätään uusi 11 a Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät. Valtuusto päätti hyväksyä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Valtuusto merkitsi tiedoksi ensihoidon kustannusten jakoa koskevan selvityksen. Valtuusto päätti, että ensihoidon kustannusten jakoa koskeva malli esitetään valtuustolle viimeistään kesäkuussa Ensihoidon kustannukset laskutetaan vuoden 2014 alkuvuoden osalta asukaslukuun pohjautuen ja laskutusta korjataan valtuuston päätöksen perusteella koko vuoden osalta. 8

9 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sairaanhoitopiirin toiminta Vuosi 2013 oli sairaanhoidollisen toiminnan kannalta tasainen. Avohoito lisääntyi ennakoitua enemmän ja vuodeosastohoito väheni suunnitellusti. Hoitojaksojen määrä kasvoi hieman johtuen Oulun kaupungin psykiatrian vuodeosastohoidon siirtymisestä sairaanhoitopiirin toiminnaksi. Muutokset olivat kaiken kaikkiaan strategian mukaisia. Hoidettujen potilaiden määrän kasvoi 1,1 % vuodesta Hoitotakuu toteutui hyvin ja vaati nyt vähemmän erityistoimia kuin aiemmin, tosin lisätyötä jouduttiin tekemään nyt myös mm. neurologian ja lastenpsykiatrian yksiköissä. Keskimääräinen toteutunut odotusaika hoitoon sekä ensikäynnille v oli 34 vrk. Lähetteiden keskimääräinen käsittelyaika oli 1 vrk. Yli 6 kk hoitoa Erikoissairaanhoitoon saapuneet lähetteet ja ilman lähetettä saapuneet sekä erikoissairaanhoidossa olleet potilaat (eri henkilöt) vuosina Saapuneet lähetteet ja ilman lähetettä saapuneet yhteensä (1000 lähetettä) Uudesta järjestelmästä johtuen lähetteiden tiedot ovat vertailukelpoisia vuodesta 2009 lähtien. Ei sisällä sähköisiä konsultaatiovastauksia. Hoidossa olleet potilaat yhteensä (1000 eri henkilöä) odottaneita potilaita oli vuoden lopussa 51, ja yli 3 kk ensikäyntiä odottaneita 56. Vuonna 2013 hoitoa saaneita potilaita oli yhteensä , heistä avohoidon palveluita käytti henkilöä. Erikoissairaanhoidon avohoitokäyntien määrä kasvoi 4,7 % ja sähköiset konsultaatiovastaukset 35 % vuoteen 2012 verrattuna. Hoitojaksojen määrä lisääntyi 0,4 %, ja hoitopäivät vähenivät 1,5 %. Keskimääräinen hoitoaika oli 4,8 vrk. Lähetteiden ja konsultaatiovastausten määrä kasvoi 0,3 %, hoidon aloitusten määrä väheni 1,9 %. Perusterveydenhuollon päivystyskäyntien määrä lisääntyi 1 %, erikoissairaanhoidon 1,6 %. Hoidonporrastusta ja työnjakoa kehitettiin niin perusterveydenhuollon kuin erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kanssa. Oulaskankaan ja Raahen sairaaloiden välinen työnjako kirurgisten potilaiden hoidossa koettiin onnistuneeksi. Vuodeosastoilla lisättiin voimavarojen joustavaa käyttöä ja somaattisilla aloilla voitiin sairaansijoja edelleen vähentää. Päiväkirurgian osuus elektiivisistä leikkauksista kasvoi 3,7 %. Potilaslähtöisyys on keskeisenä painoalueena sairaanhoitopiirin strategiassa. Laatu- ja potilasturvallisuusseurannan keskeinen valtakunnallinen mittari on hoidon saatavuus, jossa olemme hyvällä tasolla. Haitta- ja vaaratapahtumien seurantaa tehostettiin koulutuksilla. Potilasvahinkovakuutuksesta korvattujen hoitovahinkojen määrä on sairaanhoitopiirin sairaaloissa viime vuosina vähentynyt suhteessa toiminnan ja hoidossa olleiden potilaiden määrään. Myös hoitoon liittyvien infektioiden ja resistenttien bakteerikantojen suhteen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ollaan valtakunnallisesti hyvällä tasolla. Ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 2014 hyväksyttiin valtuustossa samantasoisena kuin vuodelle Tiukan aikataulun vuoksi ensihoidon palvelut vuodelle 2014 jouduttiin hankkimaan neuvottelemalla palvelusopimukset pelastuslaitosten ja yritysten kanssa. Uusi palvelutasopäätös vuosille tehdään vuoden 2014 aikana. Määritelmien tarkentumisesta johtuen hoidossa olleiden potilaiden lukumäärät ovat vertailukelpoisia vuodesta 2010 lähtien. 9

10 2013 TOIMINTAKERTOMUS Avohoitokäynnit, hoitojaksot ja hoitopäivät vuosina (oma toiminta / erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto) päiv.) Avohoitokäynnit yhteensä (1000 käyntiä) Hoitojaksot yhteensä Hoitojaksot (1000 jaksoa) yhteensä (1000 jaksoa) rtointijärjestelmään ja samalla tilastointimäärityksiä tarkennettiin. Tiedot ovat sen osalta vuosien 2012 ja 2013 tiedot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin vuosiin nähden. Strategiatyö jatkuu oitojaksot ja hoitopäivät vuosina (oma toiminta / 100 ja perusterveydenhuolto) ovat osiin nähden. Perusterveydenhuollon osuus (OYS:n yhteispäiv.+oulask. pth:n päiv.) ina (oma toiminta / Hoitopäivät Hoitopäivät yhteensä (1000 yhteensä päivää) (1000 päivää) Vuoden 2011 aikana sh-piirissä siirryttiin uuteen raportointijärjestelmään ja samalla tilastointimäärityksiä tarkennettiin. Tiedot ovat vertailukelpoisia vuodesta 2009 alkaen. Pth-päivystyksen osalta vuosien 2012 ja 2013 tiedot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin vuosiin nähden. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategian avulla sairaanhoitopiiri pyrkii vastaamaan lisääntyvään palvelutarpeeseen toimintoja tehostamalla, onnistuneella henkilöstö- ja koulutuspolitiikalla, johtamista ja organisaatiota uudistamalla, yhteistyöllä valtakunnallisesti ja erityisvastuualueen toimijoiden kanssa sekä tarpeellisista investoinneista Hoitopäivät huolehtimalla. Samalla yhteistyö yliopiston, erityisesti (1000 lääketieteellisen päivää) tiedekunnan, hoitoalan yhteensä koulutusyksiköiden ja muiden sidosryhmien kanssa 500 korostuu. 400 Strategia ohjaa tulevien vuosien toiminnan ja talouden 323 suunnittelua, kehittämistä ja johtamista. Päämääränä on väestön tasavertaisen korkeatasoisen palvelujen saannin varmistaminen, sairaanhoitopiirin tuottamien palvelujen 100 toimintaedellytysten ja kehityksen turvaaminen 0 sekä kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen tiiviissä yhteistyössä jäsenkuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Strategian päivitystä varten järjestettiin vuonna 2013 hallituksen, virkamiesjohdon ja tulosalueiden edustajien kanssa yhteinen seminaari ja uuden strategian konkreettinen valmistelu aloitetaan vuoden 2014 aikana. Voimassa olevassa strategiassa huomioidaan selkeästi omistajakuntien näkemys sairaanhoitopiirin tehtävistä, kehittämisen painopisteistä ja yhteistyöstä eri sidosryhmien kanssa. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen työnjako ja kumppanuus ovat keskeisin ja tärkein omistajaohjauksen näkökulma. Omistajaohjauksen linjaukset ja toimenpiteet otetaan vuosittain huomioon kuntien, yhteistoiminta-alueiden ja sairaanhoitopiirin talous- ja toimintasuunnitelmissa. Yhteistyön käytännön toteuttamiseksi sairaanhoitopiirissä toimii hallituksen nimittämä omistajaohjauksen koordinaatiotyöryhmä, joka kokoontui vuonna 2013 yhteensä 6 kertaa. 10

11 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Uuden terveydenhuoltolain edellyttämä palvelujen järjestämissuunnitelma ja erityisvastuualuetta koskeva järjestämissopimus laadittiin yhdessä em. työryhmän, kuntien, yhteistoiminta-alueiden ja sairaanhoitopiirien toimesta. Suunnitelma ja sopimus hyväksyttiin sairaanhoitopiirin valtuustossa joulukuussa OYS:n erityisvastuualueen strategian eri osien toteuttamista jatkettiin tiiviissä yhteistyössä hyväksytyn työnjaon ja aikataulun mukaisesti alueen sairaanhoitopiirien kesken. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman laatimisessa keskeisessä roolissa on vuoden 2012 alussa toimintansa aloittanut uuden terveydenhuoltolain mukainen perusterveydenhuollon yksikkö. Strategian tulevaa päivitystä varten järjestettiin vuonna 2013 hallituksen, virkamiesjohdon ja tulosalueiden edustajien kanssa yhteinen seminaari, ja uuden strategian konkreettinen valmistelu aloitetaan vuoden 2014 aikana. Kehittämistoiminta Terveydenhuoltolain ja siihen liittyvien asetusten edellyttämiä suunnitelmia, toimenpiteitä ja kehittämistyötä tehdään kumppanuusperiaatteella kansainvälisellä, kansallisella, ja erityisvastuualueen tasolla sekä toisaalta kaikissa sairaanhoitopiirin omissa yksiköissä. Sairaanhoitopiirin eri yksiköissä oli vuoden 2013 aikana meneillään noin sata toiminnan tehostamiseen tähtäävää kehittämishanketta. Kliinisen toiminnan kehittämisen pääpaino oli potilaslähtöisyyden, potilasturvallisuuden ja valinnanvapauden kehittämisessä, yhdenvertaisen hoidon ja yhtenäisten hoitoon pääsyn kriteerien varmistamisessa, uusien menetelmien ja olemassa olevan palveluvalikoiman arvioinnissa ja palvelun sujuvuuden varmistamisessa. Erityisenä kehittämiskohteena jatkui järjestämissuunnitelmaan sisältyvä hoidonporrastuksen tehostaminen yhdessä perusterveydenhuollon kanssa. Lähetteet käsitellään ensisijaisesti konsultaatiopyyntöinä, joihin voidaan vastata sähköisellä palautteella. Myös eri potilasryhmiä ja kontrollikäyntejä pystyttiin yhteistyössä siirtämään perusterveydenhuollon tehtäväksi. Erityisvastuualueen tiivistä yhteistyötä jatkettiin. Päivystystoiminnan järjestäminen on tärkeä osa erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen sisältöä. Työnjaon kehittäminen tapahtuu erikoisalojen ylilääkärien ja johtajaylilääkärien toimesta. Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen (NordLab) toiminta käynnistyi Erityisvastuualueen yhteistyötä kehitetään myös henkilöstöhallinnossa, työhyvinvointiasioissa ja rekrytoinnissa. Alueellista koulutusyhteistyötä jatkettiin entiseen tapaan. Erityisvastuualueella on tavoitteena luoda yhteisiä henkilöstöpoliittisia periaatteita. Tärkeää on luoda toimintamalli, joka mahdollistaa osaavan henkilöstön liikkuvuuden sujuvasti alueen eri toimintayksiköissä. Sairaanhoitopiirin laatu- ja toimintajärjestelmän kehittämisen pääpaino on edelleen palveluiden ja toimintamallien kehittämisessä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Laadunhallintaorganisaatio on nivottu tiiviisti osaksi johtamisjärjestelmää. Sairaanhoitopiirin QlikView raportointijärjestelmää kehitettiin osana johtamisjärjestelmää ja erityistä huomiota kiinnitettiin strategiassa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuman seurantaan. Vuoden 2013 laatupalkintokilpailuun osallistui 12 hanketta. Ensimmäisen palkinnon sai operatiivisen tulosalueen hanke Taidolla ja asenteella laatua kirurgisen syöpäpotilaan hoitoon. Toisen palkinnon sai medisiinisen tulosalueen hanke MS-tautia ja epilepsiaa sairastavan potilaan sairaanhoitajavastaanotto ja kolmannen palkinnon medisiinisen tulosalueen hanke Infektiotiimin toiminnan kehittäminen. Lasten ja naisten tulosalueen hanke Infuusiopoliklinikkatoiminnan kehittäminen lastentautien osastolla 62 sai kunniamaininnan. KASTE-ohjelman rahoittama Terveempi Pohjois- Suomi 2 hanke on jatkoa vuoden 2011 päättyneelle Terveempi Pohjois-Suomi hankkeelle. Hanke on Pohjois-Suomen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden, johtamisen sekä terveysvalmennuksen kehittämishanke. PPSHP:llä on vastuu koko hankkeen toteutuksesta. Hankkeen yhtenä merkittävänä tuloksena on sähköinen hyvinvointikertomus, sen kehittäminen ja käyttöönoton levittäminen kaikkiin Suomen kuntiin. Hanke jatkuu vuoden 2014 lokakuun loppuun saakka. Sähköisen hyvinvointikertomuksen käytännön ylläpito ja kehittäminen siirtyy Kuntaliiton vastuulle vuoden 2014 aikana. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri osallistui edelleen aktiivisesti vuoden 2012 alussa käynnistyneeseen Kaste-ohjelmaan kuuluvaan Avaus-hankekokonaisuuteen, jonka tavoitteena on kehittää tulevaisuuden kansalaislähtöisiä hyvinvointipalveluita ja niitä tukevia teknologisia ratkaisuja. Hankkeen keskeiset toimijat ovat Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, mutta hankkeessa kehitetään sopivia hyvinvointipalveluiden toimintamalleja ja teknologiaa alueen kaikkien kuntien ja kuntayhtymien käyttöön. 11

12 2013 TOIMINTAKERTOMUS Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (OYS-erva) sairaanhoitopiirien yhteisessä ErvaKpp -projektissa rakennetaan alueen sairaaloiden yhtenäinen tietovarasto KulasDW. Sillä tarkoitetaan rakenteeltaan yhdenmukaista kuntalaskutus- ja kustannustiedot sisältävää tietojärjestelmää. Projekti etenee vaiheittain, ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2012 on toteutettu PPSHP:n KulasDW ympäristö, joka saatiin tuotantokäyttöön vuoden 2013 alusta. Vuoden 2013 aikana toteutettiin Lapin- ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien ympäristöt, ja ne otettiin tuotantokäyttöön vuoden 2014 alusta. Kevään 2014 aikana toteutetaan vielä Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin KulasDW. Projektin osana luodaan yhdenmukaiset periaatteet kirjaamiseen, kustannuslaskentaan ja hinnoitteluun OYS-ervalla. Toimintavuoden aikana sairaanhoitopiiri kehitti yhdessä alueen kuntien kanssa kansallisia ja alueellisia tietojärjestelmäpalveluita. Sähköinen lääkemääräys otettiin käyttöön keväällä 2013 ja kansallisen terveysarkiston käyttöönottoa valmisteltiin Kanta-aluehankkeessa. Lisäksi tietojärjestelmien kehittämistä jatkettiin Kuntaliiton koordinoimassa, kansallisessa VAKAVA-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on tukea kuntien ja sairaanhoitopiirien yhteistyönä tapahtuvaa tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu- ja kehittämistyötä ja mahdollistaa eri alueiden välinen yhteistyö, ja edistää pitkällä tähtäyksellä alueen tietojärjestelmien yhtenäisyyttä ja käytettävyyttä. Tutkimustoiminta Yliopistollisen sairaalan lakisääteisenä tehtävänä on tieteellisen tutkimustoiminnan turvaaminen alueellaan. Valtaosa sairaanhoitopiirin kliinisestä tutkimus- ja julkaisutoiminnasta tapahtuu hajautettuna eri yksiköissä. Tieteellistä tutkimustoimintaa tukee sairaanhoitopiirin tutkimuspalveluyksikkö, joka tarjoaa tutkimukseen liittyviä hallinnointi-, neuvonta- ja koulutuspalveluja tutkijoille, tutkimusryhmille, tutkimusten toimeksiantajille ja muille Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella tutkimuksien parissa työskenteleville henkilöille. Kertomusvuoden aikana on tutkimuspalveluyksikössä otettu käyttöön koko erityisvastuualueen kattava julkaisutietojärjestelmä, jonne on tallennettu yhteensä julkaisua vuosilta Vuonna 2013 tieteellisiä julkaisuja valmistui arviolta 415 kappaletta ja lääketieteellisessä tiedekunnassa valmistui 37 väitöskirjaa, joista 24 oli kliinisiltä aloilta. Kuluneen vuoden aikana sairaanhoitopiirin tutkimusrekisteriin ilmoitettiin 271 uutta tutkimusta ja opinnäytetyötä, joista 18 oli ulkopuolisella rahoituksella toteutettavia kliinisiä lääketutkimuksia. Tutkijalähtöisiä kliinisiä lääketutkimuksia oli 6 ja rekisteritutkimuksia yhteensä 90. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueellinen eettinen toimikunta palvelee koko Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueetta. Vuonna 2013 eettinen toimikunta kokoontui yhteensä 11 kertaa ja antoi 70 lausuntoa uusista tutkimussuunnitelmista, joista 19 oli kansallisia tai kansainvälisiä monikeskushankkeita. Tutkimussuunnitelmien muutoksista annettiin 64 lausuntoa. MRC Oulu on vuonna 2013 perustettu Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun yliopiston strateginen yhteistyöorganisaatio, jonka tarkoitus tarjota toimiva infrastruktuuri kliiniselle tutkimukselle. MRC Oulussa on 71 tutkimusryhmää. Oulun yliopiston tutkimusneuvosto myönsi MRC Oululle 13 tohtorikoulutuspaikkaa sekä tohtoriohjelmakoordinaattorin määräaikaisen toimen vuosille Hoito- ja terveyshallintotieteen tutkimusryhmät liittyivät osaksi MRC Oulun organisaatiota. Tutkimuksen pääasialliset kohdealueet ovat kliininen hoitotyö, sekä terveydenhuollon johtamiseen ja palvelujärjestelmään liittyvät kysymykset. Tutkimusrahoitus Vuoden 2012 alusta on Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella toiminut terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta, jossa on 11 jäsentä erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksiköistä. Tutkimustoimikunta päättää yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoituksen myöntämisestä alueen tutkimushankkeille hakemusten perusteella. Vuonna 2013 valtionrahoitus terveyden tutkimukseen (VTR, ent. EVO-rahoitus) ervalle oli yht euroa. Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiö jakoi vuonna 2013 yhteensä euroa terveystieteelliseen väestötason tutkimukseen. Huomattava osa tutkimusrahoituksesta on kilpailtua ulkopuolista rahoitusta. Opetus ja koulutus Yliopistosairaalaan lakisääteisiin perustehtäviin kuuluu opetus- ja koulutustoiminta, jota valtio rahoittaa erityisvaltionosuudella. Rahoitus määräytyy perusopetuksessa ja erikoistumiskoulutuksessa olevien lääketieteen kandidaattien ja lisensiaattien suoritettujen tutkintomäärien pohjalta. 12

13 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Opetustoiminnasta vastaavat lähinnä professorit ja kliiniset opettajat, jotka ovat sairaalan sivuvirassa, mutta yliopistosairaalassa kaikkien työntekijöiden toimenkuvaan kuuluu myös opetustoiminta. OYS:ssa suoritti peruskoulutustaan runsaat 500 lääketieteen kandidaattia. Opetusviikkoja annettiin kaikilla kliinisillä aloilla yhteensä n. 10 opiskelijaa kohti. Kliinisen opetuksen määrä on viime vuosina pysynyt tasaisena. Osa koulutusta on amanuenssipalvelu. Amanuenssina voi toimia kaikilla kliinisillä aloilla; vuonna 2013 vakansseja oli 44 kpl. Amanuensseina toimi 250 lääketieteen opiskelijaa ja näistä työpanosta kertyi 24,6 vuotta. OYS on valtakunnallisesti merkittävä erikoislääkärikouluttaja. Vuonna 2013 erikoistuvien lääkärien vakansseja oli 150 ja erikoistuvien hammaslääkärien vakansseja 11. Viroissa toimi vuoden aikana 411 henkilöä. Erikoistuvien lääkärien työpanos on merkittävä, ja lääkärit ovat ensiarvoisen tärkeitä mm. päivystystoiminnan järjestämisessä. Vuonna 2013 erikoistuvien työpanos oli 154,5 vuotta, mikä on 28,7 % lääkärien työpanoksesta (v ,9 %). Erikoistuvien lääkärien koulutuksesta vastaavat ylilääkärien ja professorikunnan ohella kaikki erikoislääkärit. Erikoistumistutkinnon suoritti kertomusvuonna 80 lääkäriä ja 6 hammaslääkäriä. Terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulun ja toisen asteen koulutuksessa olevien opiskelijoiden käytännön harjoittelun opintoviikkoja vuonna 2013 kertyi 9 641, mikä on 200 opintoviikkoa vähemmän kuin vuonna Yksiköiden harjoittelupaikkojen määrää on edelleen pyritty lisäämään laajentamalla opiskelijoiden sähköistä työvuorosuunnittelun käyttöönottoa. Lisäksi on kartoitettu yksiköittäin opiskelijamääriä suhteessa hoitohenkilökunnan määrään ja tätä tietoa käytetty opiskelijoiden tasaisempaan sijoitteluun yksiköiden välillä. Opiskelijaohjausta on kehitetty järjestämällä ohjaajakoulusta. Oulun yliopiston kanssa yhteistyössä laaditulla mittarilla on kartoitettu hoitohenkilökunnan ohjausosaamista. Moniammatillisia oppimisympäristöjä on kehitetty järjestämällä opiskelijoille yhteisiä harjoittelupäiviä. Lääketieteen-, sairaanhoitaja- ja fysioterapeuttiopiskelijoiden yhteisen harjoitteluviikon toteuttaminen kahdella vuodeosastolla on vakiintunut käytäntö. Opiskelijaohjauksen laadun tunnusluku vuonna 2013 CLESmittarilla oli 8,5. (vuonna ,4). Tulevaisuuden sairaala 2030 Lähivuosien ja vuosikymmenien suurin hanke on sairaanhoitopiirin tilojen peruskorjaus ja uudistaminen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita (Tulevaisuuden sairaala 2030 uudistamisohjelma). Kokonaisuuden alustava kustannusarvio seuraavien vuoden aikana on noin 500 miljoonaa euroa. Kesäkuussa 2013 valtuuston päätöksellä Tulevaisuuden sairaala uudistamisohjelman ensimmäiseksi toteutushankkeeksi valittiin lasten ja naisten sairaalan uudistaminen, sen käyttöönoton tavoiteaikatauluksi asetettiin vuosi Lisäksi tehtäväksi annettiin tutkia eri toteutusvaihtoehtoja pysäköinnin järjestämiseksi sekä selvittää mahdollisuutta liittää tukipalveluiden, potilashotellin ja päiväsairaalan toteutus paikoitusratkaisuun. Lasten ja naisten sairaala hanke organisoitui syksyllä 2013, jolloin työnsä aloittivat hankkeen ohjaus- ja projektiryhmät sekä toiminnalliset suunnitteluryhmät. Joulukuussa 2013 aloitettiin myös tekninen hankesuunnittelu, joka sisältää hankkeen kannattavuuslaskelmat, tekniset selvitykset sekä eri sijoitusvaihtoehdot uudelle sairaalalle. Tavoitteeksi asetettiin valmistella hankesuunnitelma kesäkuuhun 2014 mennessä valtuuston käsittelyä varten. 13

14 2013 TOIMINTAKERTOMUS Sairaanhoitopiirin henkilöstö Kuntayhtymän palveluksessa oli vuoden 2013 aikana keskimäärin henkilöä. Luvussa ovat mukana myös eri syistä virka- tai työvapaalla olevat henkilöt sekä heidän sijaisensa. Keskimääräinen henkilöstömäärä laski edellisestä vuodesta 316 henkilöllä. Henkilöstömäärän vähenemiseen vaikutti Pohjois-Suomen laboratoriokeskus liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) perustaminen Palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä vaihteli suuresti eri kuukausina ollen ylimmillään kesäkuussa henkilöä. Henkilöstömäärän vaihteluun vaikuttavat eniten vuosilomat, jotka nostavat kesällä sijaistarvetta. Henkilöstön lukumäärä oli henkilöä. Oulun yliopistollisessa sairaalassa työskenteli vuoden lopussa henkilöä, Oulaskankaan sairaalassa 352 ja Visalan sairaalassa 135 henkilöä sekä Kehitysvammahuollon palveluksessa 257 henkilöä. Terveydenhuoltoala on varsin naisvaltainen ala, miesten osuus koko henkilöstöstä oli vuoden lopussa 18,9 % (1 258 miestä), naisten osuus vastaavasti 81,1 % (5 394 naista). Miesten suhteellinen osuus kasvoi lähes kaksi prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta (17,1 % v. 2012). Vuoden lopussa vakinaisessa palvelussuhteessa oli henkilöstöstä 76,3 % (5 074 henkilöä). Määräaikaisessa palvelussuhteessa olevan henkilökunnan suhteellinen osuus laski hieman ollen vuoden lopussa 23,7 % (24,0 % ). Määräaikaista henkilökuntaa oli vuoden lopussa suhteellisesti eniten lääkäreiden ryhmässä. Tämä selittyy mm. määräaikaisessa palvelussuhteessa toimivien erikoistuvien lääkäreiden osuudella. Osa-aikaisena työskenteli vuoden aikana keskimäärin 696 henkilöä. Osa-aikatyötä tekeviä oli suhteellisesti eniten (14,5 %) lääkäreiden ja tutkimus- ja hoitohenkilöstön ryhmässä. Lisäksi lakisääteisellä osittaisella hoitovapaalla oli vuoden aikana yhteensä 451 henkilöä. Henkilöstön keski-ikä sairaanhoitopiirissä oli 44,1 vuotta. Naisten ja miesten keski-iässä oli noin puolentoista vuoden ero (miehet 43,0 vuotta, naiset 44,3 vuotta). Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 46,9 vuotta ja määräaikaisen henkilöstön 35,0 vuotta. Henkilöstöryhmittäin tarkasteltuna korkein keski-ikä oli huoltohenkilöstöllä 48,7 vuotta. Lääkäreiden henkilöstöryhmässä keski-ikä oli alhaisin 42,2 vuotta. Sairaanhoitopiirissä siirtyi eläkkeelle kertomusvuoden aikana 202 henkilöä, hieman enemmän kuin edellisvuonna. Kaikista eläketapahtumista vanhuuseläkkeelle siirtymisen osuus oli yli puolet (55,4 %). Osa-aikaeläkkeellä oli vuoden aikana 84 henkilöä, uusia osa-aikaeläkeläisiä oli 12 henkilöä. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja määräaikaisella osakuntoutustuella vuoden aikana oli 216 henkilöä, uusia heistä oli 47 henkilöä, mikä on enemmän kuin vuoden aikana työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä (31). Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 58,7 vuotta (59,6 vuotta vuonna 2012/Kevan uusin tilastopäivitys). Kuntatyöntekijät Suomessa jäivät vuonna 2013 eläkkeelle keskimäärin 60,4-vuotiaina, Pohjois- Pohjanmaan maakunnan alueella 59,6-vuotiaina. Virat ja toimet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä oli vuoden lopussa yhteensä 5 757,5 virkaa ja tointa, joista 80 oli yliopiston sivuvirkoja. Vakanssien määrä väheni edellisvuodesta 242,5. Vakanssimäärän vähenemiseen vaikutti pääasiassa Pohjois-Suomen laboratoriokeskus liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) perustaminen Psykiatrian tulosalueen hoitohenkilökunnan vakanssimäärä sen sijaan kasvoi Oulun kaupungin aikuispsykiatrian laitoshoidon siirryttyä lokakuussa 2013 sairaanhoitopiirin toiminnaksi. Sairaanhoitopiirissä lääkärien vakanssien määrä väheni 1,5, hoitohenkilökunnan 177, tutkimusta ja hoitoa avustavan henkilökunnan 7 ja hallintoja taloushenkilökunnan 25. Huoltohenkilökunnan määrän lisäys oli 4. Sivuvirkaisten vakanssien määrän vähennys oli 5 vakanssia. Sairaanhoitopiiriin kuuluu kolme sairaalaa: Oulun yliopistollinen sairaala (OYS), Oulaskankaan sairaala ja Visalan sairaala sekä kehitysvammapalveluja tuottava Tahkokankaan palvelukeskus. Seuraavassa taulukossa sairaanhoitopiirin virat ja toimet on esitetty sairaaloittain. Oulun yliopis- 14

15 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Virat ja toimet OYS Psykiatrian Oulaskangas - Kehitysvamma- Kaikki tulosalue Visalan huollon yhteensä tulosalue tulosalue Sivuvirat 72,0 8,0 0,0 0,0 80,0 Lääkärit *) 529,0 71,0 30,5 5,0 635,5 Hoitohenkilöt 2 400,0 392,0 289,0 186, ,0 Tutkimus- ja hoitohenkilöt 129,0 41,0 4,0 31,0 205,0 Tutkimusta ja hoitoa avustavat 383,0 32,0 51,0 19,0 485,0 Huoltohenkilöt 742,0 0,0 1,0 1,0 744,0 Hallinto- ja taloushenkilöt 305,0 10,0 15,0 11,0 341,0 Kaikki yhteensä 4 560,0 554,0 390,5 253, ,5 *) Lukumäärä sisältää 44 amanuenssin vakanssia OYS:n luvut sisältävät myös OYS:iin linjautettujen yksiköiden vakanssit tollisessa sairaalassa psykiatrian osuus vakansseista on esitetty erikseen. Henkilöstökertomuksen liiteosassa vakanssien jakaantuminen on tilastoitu tulosalueittain. Vuoden lopussa sairaanhoitopiirissä oli 594 vakinaista sisäisen sijaisen vakanssia. Sisäisten sijaisten vakanssit jakaantuivat seuraavasti: 45 lääkärivakanssia, 536 hoitohenkilökunnan vakanssia ja 13 muun henkilökunnan vakanssia. Sisäisillä sijaisilla pyritään turvaamaan vakinaisen henkilöstön poissaoloja. Henkilöstöryhmittäin hoitohenkilöstön vakanssien osuus koko sairaanhoitopiirin vakanssimäärästä on 56,7 %, lääkäreiden 11,0 %, huoltohenkilöstön 12,9 % ja muiden 20,4 %. Henkilöstön työpanos Sairaanhoitopiirissä työpanostietoja seurataan ammattiryhmittäin kolmesta eri näkökulmasta. Talousnäkökulma: Palkalliset palvelussuhteet työpanoksina = Palvelujaksopäivät, joista työnantaja maksaa palkkaa, tehty työ + palkallinen poissaolo tai vastaavasti kokonaistyöpanos palkaton poissaolo. Palkalliset palvelujaksopäivät on muutettu vuosityöpanokseksi jakamalla päivät vuoden kalenteripäivillä. Käyttämätön resurssi: Palkattomat poissaolot työpanoksina = Voimassa olevan palvelussuhteen palkaton henkilöstöresurssi, mikä ei ole työnantajan käytettävissä. Palkattomat virka-/työvapaapäivät on muutettu vuosityöpanokseksi jakamalla päivät vuoden kalenteripäivillä. Toimintanäkökulma: Tehty työpanos = Tehty työpanos mittaa aktiivista tehtävien hoitamiseen käytettyä työaikaa. Palvelujaksopäivistä on vähennetty kaikki poissaolopäivät (palkalliset ja palkattomat). Työssäolopäivät on jaettu vuoden kalenteripäivien lukumäärällä ja näin saatu laskennallinen vuosityöpanos. Palkallisen työpanoksen vähennys edellisvuodesta oli noin 250 henkilötyöpanosta (- 4,1 %). Muutoksen selittää pääosin n. 350 henkilön siirtyminen toimintansa aloittaneeseen Pohjois-Suomen laboratoriokeskus liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) palvelukseen. Palkattomien virka-/ työvapaiden määrä vuoden aikana oli 501 vuosityöpanosta. Työn tuottavuutta voidaan kuvata vertaamalla suoritteiden määrän ja ihmistyön (esim. henkilötyövuodet) suhdetta. Sairaanhoidossa ei ole yhtä yleisesti hyväksyttyä kokonaissuoritetta kuvaavaa mittaria, joten työn tuottavuuden kehitystä on mitattu vertaamalla sairaanhoitopiirin neljän suoritteen (avohoitokäynnit, hoitojaksot, hoitopäivät, hoidetut potilaat) kehittymistä henkilötyö-vuotta kohti. Hoitopäivät vähenivät edelleen henkilötyövuotta kohti, sen sijaan avohoitokäynnit lisääntyivät. Hoitoa kokonaisvaltaisimmin kuvaavaan suoritteeseen - hoidetut potilaat - verrattaessa työn tuottavuus on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Kehityssuuntaus on kaikilta osin ollut sairaanhoitopiirin strategian mukainen. 15

16 2013 TOIMINTAKERTOMUS Henkilöstön työpanos vuosina TP 2012 TP 2013 Muutos lkm % TALOUSNÄKÖKULMA: Palkalliset palvelussuhteet työpanoksiana PPSHP 6 134,6 *) 5 883,8-250,8-4,1 Lääkärit 754,4 739,6-14,8-2,0 Hoitohenkilökunta 4 276,5 4, 028,0-248,5-5,8 Muu henkilöstö 1 103, ,2 12,5 1,1 KÄYTTÄMÄTÖN RESURSSI: Palkattomat poissaolot työpanoksina PPSHP 538,7 501,0-37,7-7,0 Lääkärit 74,7 69,3-5,4-7,2 Hoitohenkilökunta 410,4 382,2-28,2-6,9 Muu henkilöstö 53,6 49,5-4,1-7,6 TOIMINTANÄKÖKULMA: Tehty työpanos PPSHP 4 902, ,3-4,1 Lääkärit 610,0 597,0-13,0-2,1 Hoitohenkilökunta 3 387, ,5-200,1-5,9 Muu henkilöstö 905,3 916,1 10,8 1,2 *) alkaen PPSHP:n henkilöstöstä n. 350 henkilöä siirtyi Pohjois-Suomen laboratoriokeskus liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) palvelukseena Poissaolojen kokonaismäärä vähentyi sairaanhoitopiirissä 4,9 % vuosina Vähentymisen taustalla on NordLabin toiminnan aloittaminen vuoden 2013 alusta. Lakisääteiset poissaolot (mm. äitiyslomat, vanhempainvapaat ja hoitovapaat) vähentyivät keskimääräistä enemmän, muutos -11,0 %. Opintovapaapoissaolot oli ainoa poissaoloryhmä, missä oli kasvua edellisvuoteen (16,0 %). Vuorotteluvapaalla vuonna 2013 oli 122 henkilöä, määrässä on jonkin verran vähennystä edellisvuoteen (136 henkilöä vuonna 2012). Vuorotteluvapaata käytettiin yhteensä päivää, mikä on henkilöä kohti keskimäärin 141 päivää. Sairauspoissaolot kalenteripäivinä/henkilö vuosina Sairauspoissaolot kalenteripäivinä/henkilö ,0 17,1 16,3 16,7 16,5 Vuonna 2013 sairaanhoitopiirin henkilöstölle kertyi sairauspoissaolopäivää eli 16,5 kalenteripäivää henkilöä kohden (jakajana käytetty vuoden keskimääräistä henkilöstömäärää). Suurimman yksittäisen sairauspoissaoloryhmän muodostivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Seuraavaksi eniten poissaoloja aiheuttivat mielenterveyteen liittyvät sairaudet ja hengityselinsairaudet. Ammattitaudeista johtuvia poissaoloja ei vuonna 2013 ollut lainkaan. Henkilöstömenot Sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen 2013 henkilöstömenot olivat yhteensä 329,9 milj. euroa. Henkilöstömenot vähenivät 9,6 milj. euroa eli vähennystä oli 2,8 % edellisestä vuodesta. Sairaanhoitopiirin laboratoriopalvelut ovat siirtyneet vuoden 2013 alusta liikelaitoskuntayhtymä NordLabin tuottamiksi. NordLabiin siirtyi noin 350 henkilöä, joiden palkat ja henkilösivukulut olivat vuonna 2012 yhteensä 15,1 milj. euroa. Tämä vähensi merkittävästi sairaanhoitopiirin henkilöstömenoja. Henkilöstömenoja kasvattivat helmikuun 2013 alussa maksettava kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen yleiskorotus. Yleiskorotuksen kustannusvaikutus palkkamenoihin PPSHP:n kaikilla sopimusaloilla oli yhteensä yli 3 milj. euroa. Lisäksi jaossa oli sopimuksen mukaista paikallista järjestelyvaraerää 0,6 %, minkä kustannusvaikutus vuoden 2013 palkkamenoihin oli hieman yli 1 milj. euroa. Eri toimintamuutoksien ja paikallisten sopimusten vaikutus palkkoihin oli noin 0,5 milj. euroa. Oulun kaupungin aikuispsykiatrian laitoshoidon siirtäminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille kasvatti henkilöstökuluja loppuvuodesta. Lisäksi vuoden aikana uudistettiin fyysikoiden palkkausjärjestelmä ja silmälääkäreiden tulospalkkaus purettiin osaksi varsinaista palkkaa. 16

17 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kaiken kaikkiaan valtakunnalliset sopimuserät, paikalliset sopimukset sekä toiminnalliset muutokset kasvattivat henkilöstömenoja (palkkamenot ja henkilösivukulut) arviolta 6,0 milj. euroa. Palkkamenot koostuvat tehdyn työajan varsinaisesta palkasta, epämukavan työajan korvauksista ja poissaoloajan palkoista. Vuonna 2013 tehdyn työajan varsinaisten palkkojen osuus oli 63,5 % palkkamenoista. Tehdystä työstä maksetun varsinaisen palkan osuus on samalla tasolla kuin edellisvuonna (63,6 %) Lisä- ja ylityökorvausten osuus palkkasummasta on laskenut hieman. Poissaoloaikojen palkkojen osuus (21,1 %) on pysynyt edellisvuoden tasolla. Tehtyihin tunteihin lasketaan säännöllisenä työaikana sekä lisätyö-, ylityö- ja päivystysaikana toteutuneet tunnit. Virka- ja työvapaat eivät kirjaudu tehdyiksi tunneiksi. Kun kaikki maksetut palkat (sisältäen poissaoloajan palkat) jaetaan samana ajanjaksona tehdyillä tunneilla, saadaan tehdyn työn keskihinnaksi 28,48 euroa/tunti ilman henkilösivukuluja. Kasvua vuoteen 2012 verrattuna oli 2,4 %. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on laadittu erillinen henkilöstökertomus, joka on kokonaisuudessaan tämän asiakirjan liiteosassa. 17

18 2013 TOIMINTAKERTOMUS Riskienhallinta sairaanhoitopiirissä Yleistä riskienhallinnasta Riskienhallinta on olennainen osa johtamista ja sisäistä valvontaa. Riskienhallintaprosessi perustuu riskin tunnistamiseen ja kuvaamiseen, riskin toteutumisen vaikutusarviointiin merkittävyyteen, riskin toteutumisen todennäköisyyteen ja mahdollisuuteen hallita riskiä eri menetelmillä. Sairaanhoitopiiri on kehittänyt ja ylläpitänyt riskienhallinnan tasoa osana normaalia toimintaa ja jokapäiväistä johtamista. Toimintaan kuuluvia riskejä ja uhkia on tunnistettu, arvioitu ja hallittu osana toimintaa. Kokonaisvastuu riskienhallinnan kehittämisestä, ohjauksesta ja koordinaatiosta on sairaanhoitopiirin johtajalla. Riskienhallinnan asiantuntijana ja kehittäjänä toimii turvallisuuspäällikkö. Sairaanhoitopiirin johtaja on nimennyt riskienhallinnan kokonaisvaltaisen kehittämistyöryhmän. Sairaanhoitopiiri toteutti yhteistyössä Marsh Oy:n kanssa kokonaisvaltaisen riskienhallintaprojektin vuoden 2013 aikana. Työ jatkuu tulosaluetasolla vuoden 2014 loppuun. Sairaanhoitopiirin kokonaisvaltaisen riskienhallinnan kehittämisprojektin tuloksena on: - arvioitu sairaanhoitopiirin riskienhallinnan kokonaisuus, - määritelty sairaanhoitopiirille riskienhallintapolitiikka, - määritelty sairaanhoitopiirin riskinsietokyky ja luotu riskienhallinnan työkalut, - tunnistettu ja arvioitu merkittävimmät riskit ja koostettu niistä riskirekisteri, - nimetty merkittävimmille riskeille riskienhallinnan vastuuhenkilöt sekä - kirjattu sairaanhoitopiirin riskienhallinnan sidosryhmäraportti. Valtuusto vahvisti kokouksessaan joulukuussa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Projektin myötä tietoisuus riskienhallinnan hyödyistä lisääntyy, riskienhallintaosaaminen ja sitoutuminen riskienhallintaan kasvavat. Riskienhallintaa voidaan jatkossa tehdä entistä järjestelmällisemmin läpi organisaation. Seurauksena riskienhallinta paranee ja riskien toteutumisen vaikutukset jäävät pienemmiksi. Riskienhallintaprojekti on laadittu samalla konseptilla kuin TAYS:ssa ja KYS:ssa ja tämä mahdollistaa eri yliopistosairaaloiden välisen riskienhallinnan vertailun ja parhaiden käytäntöjen käyttöönottamisen esiin nousseiden riskien tunnistamisessa ja hallinnassa. Projektin I vaihe valmistui syyskuussa 2013, ja II-vaihe käynnistyi heti perään ja on edennyt hyvin aikataulussa. Sairaanhoitopiirin omaisuuden ja henkilöstön vakuuttaminen on hoidettu vakuutusyhtiö Pohjolan Vakuutusyhtiö Oy:n toimesta. Vakuutukset kilpailutettiin konsernitasoisesti vuonna 2013 vakuutuskausille Voimassa olevien vakuutusten tarkistus, arviointi ja tarpeelliset muutokset tehdään vuosittain ja kirjataan vakuuttamisohjelmaan. Kiinteistöihin ja tiloihin liittyvä riskienhallinta Oulun yliopistollisen sairaalan päärakennuksen savunpoistoprojekti jatkuu edelleen vaiheittain. Rakennuksien osastointien tiivistystöitä ja läpivientien pitävyyksiä täsmennetään jokaisen rakennusprojektin yhteydessä, myös tarkistuksia ja korjaavia toimenpiteitä tehdään jatkuvasti. Osastokohtaisissa peruskorjauksissa huomioidaan laajasti turvallisuuteen liittyvät seikat ja lisätään rakennusautomaation kautta teknistä valvontaa. Uuden muotoisen alkusammutuskoulutuksen on suorittanut OYS:n henkilöstöstä (ml. psykiatrian tulosalue) vuoden 2013 loppuun mennessä yhteensä eri henkilöä. Kulunvalvonnan laajentuminen jatkuu, mikä mahdollistaa tarkemman seurannan sekä kulun ohjauksen tarkoituksenmukaisemmalla tavalla. Kiinteistön lakisääteiset palotarkastukset ja turvallisuusjärjestelmien viranomaistarkastukset on suoritettu. Vuonna 2013 suoritettu palotarkastus oli erittäin kattava ja viranomainen käytti tarkastukseen kahdeksan työpäivää. Seuraava palotarkastus on auditoiva palotarkastus, jossa toiminnanharjoittajan on näytettävä oman toiminnan kautta paloturvallisuuteen liittyvien asioiden hallinta, hoitaminen ja kehittäminen. Uhka- ja väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyä varten on kiinnitetty huomiota poistumisteiden esteettömyyteen sekä vastaanottotilojen turvallisiin kalusteisiin. Osastoille, joilla uhka- ja väkivaltatilanteita sattuu eniten, on myös asennettu hälytysjärjestelmiä nopean avun saamiseksi. 18

19 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Tulevaisuudessa joudutaan edelleen sovittamaan yhteen turvallisuuden ja toisaalta hyvän työskentelyergonomian vaatimuksia niin uudisrakentamisessa kuin osastoremonteissakin. Lääkinnällisten laitteiden kasvava määrä ja koko asettavat haasteita tilojen riittävyydelle yhä enemmän. Henkilöstön kokemien sisäilmaongelmien vuoksi tehdään korjauksia sekä etsitään korvaavia työtiloja. Rahoitusriskien hallinta Sairaanhoitopiirin korollisten velkojen määrä (lainakanta) oli vuoden 2013 lopussa yhteensä 94,3 milj. euroa. Lainakanta väheni vuoden 2013 aikana yhteensä 5,3 milj. eurolla. Lainapääomalla painotettu keskimääräinen laina-aika oli 12,79 vuotta ja keskikorko oli 0,71 %. Lainasalkun keskikorko nousi vuoden aikana 0,06 %-yksikköä. Vuoden lopussa korollisista veloista 67 % oli vaihtuvakorkoisia ja 33 % kiinteään korkoon sidottuja. Sairaanhoitopiirin maksuvalmius on turvattu yhdellä 20 milj. euron shekkitililimiitillä. Lisäksi sairaanhoitopiirillä on käytössä kuntatodistusohjelmat usean Suomessa toimivan rahalaitoksen kanssa. Tilikauden lopussa shekkitililimiitti ei ollut käytössä eikä sairaanhoitopiirillä ollut liikkeelle laskettuna kuntatodistuksia. Sairaanhoitopiirin korollisten velkojen korkosidonnaisuuksia on hajautettu erimittaisiin markkinakorkoihin. Yhden prosenttiyksikön rahamarkkinakorkojen muutos muuttaisi korkokuluja vuositasolla noin 0,75 milj. euroa. Lainasalkkuun liittyvää korkoriskiä on suojattu eri rahalaitosten kanssa solmituilla korkojohdannaisilla ja hajauttamalla lainojen korkosidonnaisuuksia erimittaisiin rahamarkkinakorkoihin. Työ- ja potilasturvallisuuden riskienhallinta Henkilöstön työhyvinvointi on keskeinen tekijä laadukkaan ja turvallisen potilashoidon tuottamisessa. Sairaanhoitopiirin työsuojelujaoston nimeäminä yhteisinä kehittämistyön kohteina jatkuivat: Ergonomisten työvuorojen suunnitteluautonomian edistäminen Tuki- ja liikuntaelinterveyden edistäminen Toiminnan ja muutosprosessien hallinnan edistäminen Sairaanhoitopiirin työoloja ja toimintaa arvioiva työolobarometrikysely toteutettiin nyt kuudennen kerran. Arviointiprosessin tarkoituksena on osaltaan turvata sairaanhoitopiirin tavoitteita; taata Pohjois-Suomen asukkaille korkeatasoiset erikoissairaanhoidon palvelut kaikissa tilanteissa. Vuonna 2013 asetettiin yhteistyötoimikunnassa tavoitteet eri osa-alueille sekä aikaisempiin tuloksiin että strategisiin tavoitteisiin peilaten. Uusiin tehtäviin perehdyttämiseen sekä työyhteisön ikäkohteluun on vastausten perusteella tarpeen kiinnittää entistä enemmän huomioita. Yksi suurimmista haasteita koko sairaanhoitopiirin toiminnassa on yhteistyön kehittäminen sisäisten yhteistyötahojen kanssa. Vuoden aikana käynnistyi mm. työhyvinvoinnin yhteistoiminnallisen johtamisen koulutus lähiesimiehille ja työsuojeluyhdyshenkilöille. Koulutuksen teemoina olivat työhyvinvointi ja turvallisuus, työkykyjohtaminen sekä työhyvinvointi toiminnan muutoksessa. Koulutuksen rinnalla järjestettiin tulos- ja vastuualueiden johtoryhmien jäsenille työhyvinvoinnin johtamista tukeva valmennus. Lokakuussa järjestettiin yhteistyössä koulutuspalveluiden kanssa alueellinen koulutus terveydenhuollon henkilöstölle työturvallisuudesta ja terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisystä. Koulutuksen tavoitteena oli lisätä työympäristön turvallisuutta vahvistamalla henkilöstön tietoisuutta terävien instrumenttien aiheuttamista vaaratilanteista sekä keinoista ehkäistä niitä. Sairaanhoitopiirin sairauspoissaolojen kokonaismäärä vähentyi. Suurimmat sairausryhmäkohtaiset poissaolot, tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, hengityselinsairauksiin sekä mielenterveyteen liittyneet poissaolot, olivat laskeneet edellisvuoteen verrattuna. Myönteisen kehityssuunnan taustalla on vaikuttamassa sairaanhoitopiirin henkilöstön määrän vähenemisen lisäksi myös useita työhyvinvoinnin edistämiseen ja työkyvyn tukemiseen liittyviä, aktiivisia toimia. Työsuojeluriskien arvioinnissa sairaanhoitopiirissä käytetään RiskiArvi-sovellusohjelmaa, jonka avulla voidaan seurata ja kehittää työturvallisuutta organisaation eri tasoilla. Kertomusvuoden alusta otettiin käyttöön sähköinen työturvallisuuteen liittyvien vaaratapahtumien ilmoitusjärjestelmä, HaiPro työturvallisuusosio. Sen myötä poistui käytöstä työtapaturmien, uhka- ja väkivaltatilanteiden sekä veritapaturmien ilmoittamiseen käytetyt erilliset lomakkeet. Järjestelmän käyttöönoton tarkoituksena on lisätä vaaratapahtumien, ja erityisesti läheltä piti tilanteiden raportointia, varmistaa kattava tiedonkulku sekä käsittelyn seuranta. Vuonna 2013 ilmoitettiin Haipro-työturvallisuusosion kautta lähes tapahtumaa. Työtapaturmia ilmoitettiin sattuneen työpaikalla yhteensä 708 kpl ja työmatkalla 201 kpl. 19

20 2013 TOIMINTAKERTOMUS Kesäkuussa avattiin henkilöstölle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottama Potilasturvallisuutta taidolla verkkokoulutus. Sen tarkoituksena on mahdollistaa maamme terveydenhuollon sekä (osin myös sosiaalihuollon) ammattilaisille samansisältöinen perustieto sekä potilasturvallisuuden keskeisistä periaatteista että käytännöistä ja toimista, joilla edistää potilasturvallisuutta omassa työssä. Potilasturvallisuusosaamisen edistäminen on osa työntekijän ammattitaidon ylläpitoa ja sisältyy täydennyskoulutukseen. Sairaanhoitopiirissä on tavoitteena, että kaikki, organisaation johdosta käytännön asiakas-/potilastyössä työskenteleviin, suorittavat koulutuksen vuoden 2014 loppuun mennessä. Sairaanhoitopiirin uuden intranetjärjestelmän käyttöönotto vaati runsasta työpanostusta henkilöstöltä. Menettely- ja työohjeiden päivitys ja vienti Intraan jatkuu edelleen. Uuteen järjestelmään siirtyminen vaikeutti keskeisten toimintaohjeiden löytymistä alussa, mikä tiedostettiin riskinä. Linkit erittäin tärkeisiin kriittisiin ja päivystyksellisiin ohjeisiin nostettiin Intran etusivulle, ja henkilöstön neuvonta Intran käyttöön jatkuu yksiköissä. Sairaanhoitopiirin ja sen alueen kuntien perusterveydenhuollon yhteiseen HaiPro-vaaratapahtumien raportointijärjestelmään henkilökunnan tekemät vaaratapahtumailmoitukset tuovat yksiköille tietoa turvallisuuspuutteista ja vaaranpaikoista. Haasteena ovat edelleen ilmoitusaktiivisuuden lisääminen ja käytännön kehittämistoimenpiteiden suunnittelu ilmoitustiedon pohjalta. Loppuvuodesta 2012 käyttöönotettu HaiPron Potilaan ilmoitus osio tuo henkilökunnalle tietoa organisaation toimintaan liittyvistä potilasturvallisuusriskeistä. Potilaan tai hänen läheisensä tekemät sähköiset/paperiset vaaratilanneilmoitukset ohjautuvat keskitetysti sairaanhoitopiirin laatupäällikölle ja hänen kauttaan jatkokäsittelyyn yksiköihin. Kertomusvuoden aikana saapui 50 ilmoitusta heidän havaitsemistaan vaaratilanteista. Joissakin tapauksissa yksiköille tuli samaa tapahtumaa koskeva ilmoitus sekä potilaalta että työntekijältä, tämä mahdollistaa laajemman näkökulman tilanteen käsittelyyn. Tutkittaessa tai hoidettaessa potilasta on ehdottoman tärkeää tunnistaa hänet. Tunnistaminen on jokaista häntä tutkivan/hoitavan ammattihenkilön vastuulla. Potilaan tunnistamisen tulee olla systemaattista ja perustua samanlaisiin periaatteisiin koko sairaanhoitopiirissä. Potilaan tunnistamista koskevan ohjeistuksen päivityksen lisäksi loppuvuodesta käynnistyi potilaan sähköisen tunnistamisen järjestelmän ja siihen liittyvän tunnisterannekesovelluksen hankintaprosessi. Tällöin toteutettiin ensimmäistä kertaa kaikki vuodeosastot kattava rannekkeen käyttökartoitus. Potilasasiamies ja laatupäällikkö tekevät kiinteää yhteistyötä erilaisten hoidon haittatapahtumien ja reklamaatioiden käsittelyn ohjeistuksessa. Potilasasiamiehelle tulleissa yhteydenotoissa tulee usein esille potilasturvallisuuteen liittyviä epäkohtia. Näistä potilasasiamies välittää tietoa ao. vastuuhenkilöille ja tahoille. Tietojärjestelmäriskienhallinta Sairaanhoitopiirin riskienhallintaa tietosuojan ja tietoturvallisuuden osalta ohjaa tietoturvatyöryhmä. Tietohallinto vastaa aiheeseen liittyvän koulutuksen järjestämisestä henkilökunnalle ja suorittaa kahden vuoden välein tietoturvakartoituksen. Toimintavuoden aikana työryhmän ohjaamana uudistettiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen julkisten terveydenhuollon organisaatioiden tietoturva- ja tietosuojaperiaatteet, sairaanhoitopiirin tietoturva- ja tietosuojapolitiikka ja tietoturvaa koskevia ohjeita henkilökunnalle, ja laadittiin ICT-toipumissuunnitelma. Riskienhallinta tulosalueittain Sairaanhoitopiirin riskien kartoittamiseksi tulosalueilla on arvioitu riskitekijöitä seuraavista näkökulmista: Strategiset riskit - onnistuminen hoidon saatavuuden ja sujuvuuden toteutuksessa - arvio tai mitattua tietoa hoidon laadun tai hoidon vaativuuden muutoksista Toiminnalliset riskit - osaavan henkilöstön saatavuus ja vaikutukset toimintaan - käytettävissä olevien tilojen, kalusteiden, välineiden, koneiden ja laitteiden soveltuvuus tehtäviin - raporttitiedon, seurannan ja hallinnon tuki johtamiselle - vaaratapahtumatietojen hyödyntäminen omassa toiminnassa Taloudelliset riskit - laite- ym. investointien toteutuminen - riskit taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa lyhyesti 20

Työsuojelu työergonomian edistäjänä PPSHP:ssa 10.6.2011

Työsuojelu työergonomian edistäjänä PPSHP:ssa 10.6.2011 Työsuojelu työergonomian edistäjänä PPSHP:ssa 10.6.2011 työhyvinvointipäällikkö Oili Ojala & työsuojeluvaltuutettu Leena Rauta-aro Organisaatio 1.1.2011 n. 6 700 henkilöstöä n. 300 ammattinimikettä TULOSALUEET

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tilinpäätös 2012

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tilinpäätös 2012 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tilinpäätös 2012 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2012 tilinpäätös 1. Toimintakertomus... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös 1. Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 - Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Sairaalapäivät 20. 21.11.2012 Sibeliustalo, Lahti Rauno Ihalainen FT, sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoidon erityisvastuualueet

Lisätiedot

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot Hoidon aloittamista

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva Palvelujen järjestämissopimus OYS erva järjestämissopimus Valtuustot käsittelevät marras-joulukuussa 2013 Voimassa vuoden 2016 loppuun saakka Päivitetään tarvittaessa, vastuu johtajaylilääkäreillä Luottamushenkilöitä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toiminta 2014

Tilinpäätös ja toiminta 2014 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tilinpäätös ja toiminta 2014 Aino-Liisa Oukka Sisältö Toiminnan tavoitteet ja strategiamittarit Toimintaluvut Opetus ja tutkimus Potilaskeskeisyyden toteutuminen Ajankohtaista

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tilinpäätös 2010 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2010 tilinpäätös 1. Toimintakertomus... 2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (8) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 2 (8) Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Oulun yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Auli Saukkonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2013 henkilöstökertomus Henkilöstöstrategia ja sen toteutuminen... 3 Henkilöstövoimavarat... 6 - Henkilöstömäärä... 6 -

Lisätiedot

Organisaation keinot vastata uuden sukupolven rekrytointihaasteisiin

Organisaation keinot vastata uuden sukupolven rekrytointihaasteisiin POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Organisaation keinot vastata uuden sukupolven rekrytointihaasteisiin Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja, PPSHP Organisaatio v.2010 Organisaatiota kehitetään vastaamaan

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien alueelliset eettiset toimikunnat ja niiden tehtävät

Sairaanhoitopiirien alueelliset eettiset toimikunnat ja niiden tehtävät HALLITUS 100 03.06.2013 EETTISET TOIMIKUNNAT 2013-2017 304/13/03/2013 HALL 100 Sairaanhoitopiirien alueelliset eettiset toimikunnat ja niiden tehtävät HUS:n eettisten toimikuntien toiminta Lääketieteellisestä

Lisätiedot

Tutkimusrahoitus ja hankkeiden arviointi

Tutkimusrahoitus ja hankkeiden arviointi NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT Tutkimusrahoitus ja hankkeiden arviointi Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri, dos., emba Esityksen sisältö Tutkimusrahoituksen ja tutkimustoiminnan kehitys Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tampereen yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Timo Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

LABORATORIOKESKUKSEN OHJAUSTA JA JOHTAMISTA KOSKEVAT LAUSUNNOT VALMISTELUTOIMIKUNNALLE

LABORATORIOKESKUKSEN OHJAUSTA JA JOHTAMISTA KOSKEVAT LAUSUNNOT VALMISTELUTOIMIKUNNALLE LABORATORIOKESKUKSEN OHJAUSTA JA JOHTAMISTA KOSKEVAT LAUSUNNOT VALMISTELUTOIMIKUNNALLE ERVA- SAIRAANHOITOPIIRIEN HALLINTOYLIHOITAJIEN, YLIHOITAJIEN JA LABORATORIOIDEN OSASTONHOITAJIEN KANNANOTTO ALUSTAVAAN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala 2030. Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Ecosystem meeting 19.2.2014

Tulevaisuuden sairaala 2030. Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Ecosystem meeting 19.2.2014 Tulevaisuuden sairaala 2030 Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Ecosystem meeting 19.2.2014 Esityksen sisältö Taustaa Tavoitteet Osahankkeiden toteuttaminen ja aikataulu

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS hoitotyö

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2016

KYSin kuntakierros 2016 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013

Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013 Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013 avoite: Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteisten käytäntöjen jakaminen, toisilta oppiminen ja verkostoituminen Johdatus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaali- ja terveystoimi huomenna seminaari 19.3.2010 Suomen Kuntaliitto Vesa Rantahalvari, valtiosihteeri Vesa Rantahalvari

Lisätiedot

Tiede- ja tutkimusstrategia 2020

Tiede- ja tutkimusstrategia 2020 Tiede- ja tutkimusstrategia 2020 Johtajaylilääkäri Turkka Tunturi 26.4.2012 1 VSSHP:n strategia vuosille 2007-2015 Vahva yliopistollinen yhteistyö Vahvistetaan tutkimustoiminnan edellytyksiä Vaikutetaan

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari

Ajankohtaiskatsaus. Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Ajankohtaiskatsaus Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari 26.11.2013 Organisaatio 1.1.2013 15 jäsenkuntaa Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta Johtoryhmä Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

SAIRAANHOIDOLLINEN TOIMINTA Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri

SAIRAANHOIDOLLINEN TOIMINTA Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri SAIRAANHOIDOLLINEN TOIMINTA 2016 Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri Sisältö Tuotanto 2015 TTS haasteet Toiminnan kehittäminen Oulu yhteistyö Tavoitteet Mitä tehty, työn alla ja mielessä Muuta Shp:n toiminta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

T erveyttä. avoitteena

T erveyttä. avoitteena T erveyttä avoitteena Terveydenhuollon huipputoimija Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, PPSHP, on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija. Se on myös vetovoimainen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 PAIKALLINEN SOPIMUS LÄÄKÄREIDEN NS. KLIINISEN LISÄTYÖN JA MUUN HENKILÖSTÖN TÄHÄN LIITTYVÄN TAI RINNASTETTAVAN TYÖN KORVAUSPERUSTEET 1 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

Henkilöstö kuuluu henkilöstöhallinnollisesti joko Kuopion kaupungin tai Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alaisuuteen.

Henkilöstö kuuluu henkilöstöhallinnollisesti joko Kuopion kaupungin tai Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alaisuuteen. KUOPION PSYKIATRIAN KESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Toimintasäännön tarkoitus Kuopion psykiatrian keskus (KPK) on perustettu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Kuopion kaupungin välisellä sopimuksella.

Lisätiedot

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön näkökulma Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön palveluyksikön toiminta käynnistyi 1.1.2015 Kliinisten hoitopalvelujen alueella TAVOITTEET: Hoitohenkilöstön työn tuottavuuden lisääminen

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia ja sen toteutuminen

Henkilöstöstrategia ja sen toteutuminen Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstöstrategia ja sen toteutuminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 henkilöstökertomus Henkilöstöstrategia ja sen toteutuminen 3 Henkilöstövoimavarat

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI www.ksshp.fi KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat klo 13.00-15.58 Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 Varsinaiset jäsenet Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja, PPSHP Professori, ylilääkäri

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot