Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184"

Transkriptio

1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Aika klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta Leikkipuistojen yleissuunnitelma Päiväkoti Kuusipirtin sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus Talousarvion toteutumisvertailu 2015, 1-3 kk Maanvaihto Ulvilan kaupungin omistaman tilan Kulmala määräalan 196 ja Tapani Vainio-Mattilan omistaman tilan Vainio-Mattila määräalan kesken 95 Timo Rajainmäen hakemus poikkeamisasiassa Kumppanuusneuvottelu Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa Ulvilan kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Kiltatien 203 enintään euron suuruiselle lainalle 98 Eron myöntäminen Petri Lammille ympäristölautakunnan varajäsenyydesta ja 205 uuden henkilön valinta hänen tilalleen 99 Hannu Haapasen valtuustoaloite Ulvilan keskustaajaman yleiskaavan muutostyön 206 lopettamisesta 100 Viranhaltijapäätöksiä Lautakuntien pöytäkirjoja Ilmoitusasiat 26

2 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kokousaika klo 17:00-18:50 Kokouspaikka KH:n kokoushuone Läsnä Jokinen-Anttila Leena puheenjohtaja 17:00-18:50 Ahonen Tiina jäsen 17:00-18:50 Eräpuro Janne jäsen 17:00-18:50 Juusela Minna jäsen 17:00-18:50 Järvelä Tero jäsen 17:00-18:50 Kankaanpää Tapani varapuheenjohtaja 17:00-18:50 Kaunisto Leena jäsen 17:00-18:50 Tenho Juha jäsen 17:00-18:50 Viljanen Jarkko jäsen 17:00-18:50 Mikkilä Sari varajäsen 17:00-18:50 Taavela Anne varajäsen 17:00-18:50 Muu Vepsä Kimmo valtuuston pj. 17:00-17:50 Virtanen Seppo valtuuston I vpj. 17:00-18:40 Hartila Juha valtuuston II vpj. 17:00-18:50 Moilanen Jukka kaupunginjohtaja 17:00-18:50 Polvenlahti Mikko pöytäkirjanpitäjä 17:00-18:50 Hjulgren Juha tekninen johtaja 17:00-18:10 Poissa Mattila Johanna jäsen Tuori Pekka jäsen Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastajien va lin ta Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koollekutsutuksi ja pää tös valtai sek si. Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin kaupunginhallituksen jäsenet An ne Taavela ja Juha Tenho. Tarkastus suoritetaan kaupungintalolla Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Leena Jokinen-Anttila Aika ja paikka Kaupungintalo, Allekirjoitukset Anne Taavela Aika ja paikka Kaupungintalo, Virka-asema Mikko Polvenlahti Juha Tenho Allekirjoitus Todistaa Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti

3 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Sähköenergian hankinta / /2015 Kaupunginhallitus 90 Tekninen osasto on kilpailuttanut sähköenergian vuosille ja optiona on vuosi Tarjouspyyntö on liitteenä, liite 1. Tarjouskilpailu käsittää Ulvilan kaupungin, Ulvilan Isännöintipalvelu Oy:n hallinnoimien kiinteistöjen, Ulvilan vanhustenhuoltoyhdistys ry:n Pap pi lan lam men palvelukeskuksen ja Ulvilan seurakunnan säh kö energia han kin nat. Suurimmat yksittäiset kuluttajat ovat Vapaa-ajan keskus, Ul vi lan yhteiskoulu ja Ulvilan terveysasema. Käyttöpaikkoja on 287 kpl. Säh kön siirrosta vastaa Caruna Oy ( ent. Fortum Sähkönsiirto Oy). Säh kö ener gian kulutusarvio on n. 10 miljoonaa kwh vuodessa (kaupun gin osuus n. 8 miljoonaa kwh). Tarjous on pyydetty mennessä kiinteänä hintana vuosille (tarjouksen ratkaisuperuste) ja optiona vuosi Lisäksi tar jous pyyn nös sä on todettu, että tilaaja pidättää itsellään oikeuden ostaa sähköenergia valittavalta toimittajalta erikseen vuosille 2016 ja Tarjouspyynnön liitteenä on ollut luettelo kaikista käyttöpaikoista. Ul vilan kaupungin käyttöpaikkojen sähkönkulutustiedot on esitetty vuosilta ja muiden ostajien kulutustiedot vuodelta Lisäksi on esi tet ty käyttöpaikkojen sulakekoot ja taksatyypit. Tarjouspyynnössä on määrätty tarjouksen säh kö pörs si hin ta si don naisuus ajankohtaan Nordpoolin päätöskurssit. Lisäksi on vel voitet tu tarjouksen antajat esittämään tarjouksissaan sähkön hin ta si donnai suus Nordpoolissa ja tietopaikka, josta sähkön hinnan kehitystä pystyy seuraamaan. Hinnan kiinnittäminen on sallittua aina edellisen vuoden marraskuun loppuun asti. Sähköenergian hankinta ylittää EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö on julkais tu julkisella hankintailmoituskanavalla Hilma. Määräaikaan mennessä annetuista tarjouksista (8 kpl) tehty hin ta vertai lu tau luk ko on liitteenä, liite 2. Nordic Green Energy esittää tarjouksessaan seuraavan varauksen tarjous hin taan: "Lisäksi toimittaja pidättää oikeuden tarkistaa antamaansa tar jous hin taa saatuaan hankintayksiköltä pyydetyt sähkönkulutuksen ai ka sar jat ja laskemalla sen perusteella korrektin tarjoushinnan."

4 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Ulvilan kaupunki on pyytänyt Kuntaliiton julkisten hankintojen neu vonta yk si köl tä lausunnon Nordic Green Energyn antamasta tarjouksesta. Lau sun toon on kirjattu " yleisesti voidaan todeta, että varaumat eri tyises ti hinnassa aiheuttavat hankintayksikölle velvollisuuden hylätä tarjous tarjouspyynnön vastaisena. Huomionarvoista on, että kyseessä on vel vol li suus oikeuden sijaan". Nordic Green Energyn sähkönkulutuksen aikasarjavaatimukseen Lausun nos sa Kuntaliiton julkisten hankintojen asiantuntija kertoo "varovasti ar vioi den itseni on kuitenkin vaikea nähdä, että tuntisarjojen puute olisi niin merkittävä puute, että se vaarantaisi tasapuolisen kohtelun ja ett eikö tarjouspyynnön perusteella voida antaa yhteismitallisia ja kes kenään vertailukelpoisia tarjouksia." Mainittavaa on myös se, ettei kukaan muu tarjouksen antajista (7 kpl) ota esille sähkönkulutuksen ai ka sar joja tarjouksessaan. Kuntaliiton antamaan lausuntoon perustuen Nordic Green Energyn anta ma tarjous hylätään. Tarjousvertailun perusteella edullisimman hyväksyttävän tarjouksen säh kö ener gian hinnasta vuosille on antanut Leppäkosken Ener gia Oy. Kaupunginjohtaja Tekninen johtaja Kaupunginhallitus hylkää tarjouspyynnön vastaisena Nordic Green Energy Oy:n antaman tar jouk sen siihen sisältyvän varauksen vuoksi. Kaupunginhallitus hyväksyy sähköenergian toimittajaksi vuosille Leppäkosken Energia Oy:n. Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään teknisen joh ta jan esittelystä siitä, tehdäänkö sähköenergian ostosopimus sa malla vai erillisillä sopimuksilla vuosille 2016 ja 2017 sekä päättämään säh kön hinnan kiinnittämisajankohdan. Option käyttämisestä vuodelle 2018 päätetään erikseen. Täytäntöönpano: Päätös valitusosoituksin tarjouksen antajille Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen, puh Tekninen johtaja Juha Hjulgren, puh

5 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Leikkipuistojen yleissuunnitelma 248/ /2014 Tekninen lautakunta 49 Ulvilassa on suuri määrä leikkivälineillä varustettuja leikkipuistoja / leikki kent tiä. Yleisillä puis to alueil la on yhteensä 30 leikkipuistoa, kylissä leik ki puis to ja on 3, päi vä ko tien pihoissa 11, koulujen pihoissa 6 leik kipuis toa / leikkikenttää. Yh teen sä on 50 leikkivälineillä varustettua leik kipuis toa tai leikkikenttää. Leikkipuistot ja leikkikentät on esitetty liitteessä, Liite 5 Yleisten puistoalueiden leikkipuistoja on rakennettu melko hajanaisella si joi tus ta val la. Merkittävillä asuinalueilla on leik ki puis to ja sekä har vassa että tiheästi. On merkittäviä asuinalueita, esim. Ran ta la, joissa asuin alu een kokoon nähden ei ole kunnollista leik ki puis toa. Leik ki puisto ja on aikanaan rakennettu myös periaatteella, että lä his töl lä toimii per he päi vä hoi ta ja. Leikkipuistoja rakennettiin myös Kul laan kyliin kunta lii tos ra hoi tuk sel la. Leikkipuistojen turvallisuusvaatimukset ovat oleelliset. Leikkivälineiden on ol ta va kunnossa, välineiden väliset turvaetäisyydet on oltava riit tävät ja leik ki vä li nei den alustan on täytettävä turvallisuusvaatimukset. Vas tuu leik ki puis ton turvallisuusvaatimusten täyttymisestä kuuluu leikki puis ton omistajalle. Leikkipuistoissa on tehtävä säännöllisesti turvallisuustarkastuksia, leikki vä li nei den ja alustan huoltamista ja korjaamista. Leikkipuistojen ja leik ki paik ko jen yl lä pi to maksaa vuosittain kymmeniä tuhansia euroja. Yk sit täi sen leik ki puis ton saaneraaminen maksaa Mikä li leik ki puis toon rakennetaan uusi leikkiväline, on koko leikkipuiston tur val li suus asiat samalla kertaa tarkistettava. Kaupungin yleisten puistojen uudehkot ja saneeratut leikkipuistot sekä päi vä ko tien ja koulujen leikkikentät täyttävät pääosin tur val li suus vaa timuk set. Vanhemmat, syrjäiset ja usein hyvin pienet leikkipuistot eivät lä hes kään aina täytä turvallisuusvaatimuksia. Kaikkien leikkipuistojen saneeraaminen turvallisuusvaatimukset täyt tävik si on huomattavasti resursseja vaativa toimenpide. Leikkipuistoja, joi den sijainti on syrjäinen ja käyttäminen hyvin vähäistä, ei välttämättä ole järkevää saneerata ja ylläpitää. Resursseja on kohdistettava leik kipuis toi hin, joiden käyttäminen merkittävää. On myös hyvä pitää kooltaan ja leikkivälinevarusteiltaan eritasoisia leik ki puis to ja. Leikkipuistojen sijoittumisessa on otettava huomioon kulkuetäi syy det.

6 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Nykyiset resurssit eivät riitä kaikkien nykyisten leikkipuistojen sa neeraa mi seen turvallisuusvaatimukset täyttäviksi ja niiden hyvään yl lä pitoon. Ennen kuin ryhdytään määrätietoisesti saneeraamaan yksittäisiä vanho ja leik ki puis to ja, vähentämään leik ki puis to jen määrää tai suun nit te lemaan ja rakentamaan uusia leikkipuistoja, tu lee laatia koko kaupungin kat ta va yleissuunnitelma leikkipuistojen mää räs tä, laadusta ja si jain nista. On tarkoitus, että yleissuunnitelman laativat yh teis työs sä tekninen osas to ja maakäyttöosasto. Suunnitelmassa huo mioi daan myös kaavoi tus asiat. Tekninen johtaja Täytäntöönpano: Lisätietoja: Tekninen johtaja Ulvilaan kaupunkiin laaditaan yleissuunnitelma yleisten puistoalueiden leik ki puis to jen määrästä, laadusta ja sijainnista syksy- ja talvikaudella Yleissuunnitelma laaditaan teknisen osaston ja maakäyttöosaston yhteis työ nä. Tekninen osasto ja maankäyttöosasto Tekninen johtaja Juha Hjulgren ja kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen. Tekninen lautakunta 31 Tekninen osasto on talven 2015 aikana laatinut leikkipuistojen yleissuun ni tel man, liite 6. Suunnitelmaa ovat laatineet suunnitteluinsinööri Ee tu Elohaka ja puistotyöntekijä Niina Mikkola. Yleisuunnitelmassa on käsitelty yleisten alueiden leikkipuistoja. Suunni tel man liitekarttaan on merkitty myös koulujen ja päiväkotien leik kiken tät / -puistot, Liite 6 Tekninen osasto on myös selvittänyt lähikuntien (Pori, Luvia, Nakkila, Har ja val ta, Kankäänpää, Kokemäki, Pomarkku) leikkipuistojen määrää. Asia on esitetty yleissuunnitelmassa. Yleisesti leikkipuistojen ylläpitämisen ja uudistamisen suun ni tel mal lisuus on puuttunut. Leikkipuistoja on uudistettu erilaisiin aloitteisiin perus tuen.

7 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Yleissuunnitelmassa leikkipuistoille on esitetty kolmiasteinen ta so luo kitus: pääleikkipuistot, alueelliset ja paikalliset leikkipuistot. Suunnitelmassa on tehty ehdotus leikkipuistojen määrästä, sijainnista ja tasosta. Ehdotuksen perusteluna on leikkipuistojen vaikutusalue, saa vu tet ta vuus ja leikkipuistojen ylläpitämisen talousnäkökohdat. Yleissuunnitelmassa on tehty esitys tulevasta leikkipuistojen sa neeraus-, rakentamisjärjestyksestä sekä purettavista leikkipuistoista. Suunnitelmassa on myös hyvin laajasti kerrottu leikkipuistojen tur val lisuus asioi ta. Kaavoituspäällikkö antoi lausuntonsa leikkipuistojen yleis suun ni tel masta. Liite 7 Tekninen johtaja, suunnitteluinsinööri ja puistotyöntekijä Niina Mikkola Tekninen johtaja Lautakunta hyväksyy laaditun leikkipuistojen yleissuunnitelman, liite 6. Lau ta kun ta hyväksyy leikkipuistoihin esitetyn vuosittaisen in ves toin timää rä ra han yleisesti ohjaavana. Lautakunta esittää päätöksensä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Täytäntöönpano: Lisätietoja: Asia kaupunginhallitukseen. Tekninen johtaja Juha Hjulgren tai suunnitteluinsinööri Eetu Elohaka. Kaupunginhallitus 91 Teknisen lautakunnan esityksen mukainen leikkipuistojen yleis suun nitel ma on esityslistan liitteenä. Kaupunginjohtaja: Tekninen johtaja Juha Hjulgren Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen mukaisen leik ki puis to jen yleissuunnitelman.

8 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Täytäntöönpano: Päätös tekniselle lautakunnalle Lisätietoja: Tekninen johtaja Juha Hjulgren, puh

9 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Päiväkoti Kuusipirtin sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus 341/ /2014 Kaupunginhallitus 92 Päiväkoti Kuusipirtin sisäilmaongelmia on selvitetty vuodesta 2013 lähtien. Asiaa on käsitelty sekä yhteistyötoimikunnassa että si sä il ma työryh mäs sä. Päiväkodissa tehtiin henkilökunnan oireilun vuoksi ke vääl lä 2013 si sä ilma mit tauk set, joissa ei todettu raja-arvojen ylityksiä. Henkilökunnan oi rei lun ja havaittujen hajuhaittojen vuoksi selvitystyötä jatkettiin teet tämäl lä kesällä 2013 kosteusmittaus ja historiapölynäyte. Selvityksen mu kaan rakennuksen pintakosteuslukemat olivat normaaleja, myöskään pö ly tut ki muk ses sa ei todettu poikkeavia arvoja. Todettujen ha juhait to jen vuoksi rakennuksessa tehtiin tarkastuksessa esitetyt kor jaustoi men pi teet. Päiväkodissa tehdyssä aluehallintoviraston työ suo je lu tarkas tuk ses sa on annettu työnantajalle kehotus ryhtyä tarpeellisiin toimen pi tei siin työntekijöiden terveydelle haitallisesta sisäilmasta ai heu tuvan altistuksen estämiseksi. Tarkastuksen jälkeen tekninen toimi on jat ka nut toimenpiteitä hajuhaitan poistamiseksi. Työterveyshuollon toimes ta henkilökunalle tehtiin myös sisäilmakysely. Em. toimenpiteiden lisäksi sisäilmatyöryhmä päätti teettää päiväkoti Kuu si pir tis tä laajan sisäilma- ja kosteusteknisen tutkimuksen, joka on val mis tu nut Tutkimuksen suoritti RTC Vahanen Turku Oy. Tut ki mus ra port ti on esityslistan liitteenä. Kuntotutkimuksen mukaan päiväkodin sisäilmaa heikentävät ul ko seinien valesokkelirakenteesta johtuvat laajat mikrobivauriot ulkoseinien ala osis sa sekä ulkoseinärakenteen kautta sisäilman ja alapohjan sekä ala poh jan alla olevan maaperän ilmayhteys toisiinsa. Entisen ui ma-altaan kohdalla havaittu mikrobiperäinen haju kulkeutuu sisäilmaan vä lisei nien kautta tapahtuvan ilmavirtauksen mukana. Tutkimusraportin mu kaan rakennus vaatii mittavia korjauksia ja niiden toteuttaminen huo lel li sen suunnittelun ja työn toteutuksen. Korjaustyön laajuuden selvit tä mi sek si on tarpeen tehdä rakennuksessa vielä lisäselvityksiä. Kuntotutkimuksen tuloksista on informoitu sekä päiväkodin henkilöstöä et tä päivähoitolasten vanhempia. Eri viranomaistahojen (työ ter veyspalvelut, ympäristöterveydenhoito, kaupungin tekninen toimi, var haiskas va tus, työsuojelu) neuvottelussa on tutkimusraportin esit te ly ti lai suuden ( ) jälkeen on todettu, että päiväkoti voi toimia ny kyi sis sä ti lois sa asti. Väistötiloihin siirtyminen perustuu myös saa tuihin lääketieteellisiin lausuntoihin asiassa. Tämän jälkeen tekninen osasto tekee tarvittavat li sä tut ki muk set ra ken-

10 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus nuk sen korjaustarpeen laajuudesta ja sen jälkeen esi tyk sen jat ko toimis ta. Tutkimusraportissa esitettyjen korjaustoimenpiteiden suunnittelu ja toteut ta mi nen tulee kestämään tämän hetken arvion mukaan vähintään ku lu van vuoden loppuun asti tai jopa talveen Korjaustyön ajaksi ko. päivähoitolapsille jou du taan osoittamaan korvaava hoitopaikka. Kaupunginjohtaja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti Kaupunginhallitus merkitsee päiväkoti Kuusipirtin kuntotutkimusraportin tie dok si ja antaa teknisen osaston tehtäväksi tehdä rakennuksessa tarvit ta vat lisäselvitykset ja niiden perusteella esitys jatkotoimenpiteistä. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että tekninen osasto yhdessä varhais ka va tuk sen kanssa kartoittavat ja osoittavat tarvittavat korvaavat tilat päiväkodille Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Jarkko Viljasen ehdottamalla lisäyksellä, jonka mu kaan kaupunginhallitus edellyttää, että sille raportoidaan asian etenemisestä viimeistään pidettävässä kaupunginhallituksen kokouksessa. Valtuuston puheenjohtaja Kimmo Vepsä poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo Tekninen johtaja Juha Hjulgren poistui kokouksesta asian käsittelyn jäl keen klo Täytäntöönpano: Päätös tekninen lautakunta, opetus- ja kasvatuslautakunta ja Lounais-Suo men aluehallintovirasto Lisätietoja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti, puh Tekninen johtaja Juha Hjulgren, puh

11 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Talousarvion toteutumisvertailu 2015, 1-3 kk 120/ /2015 Kaupunginhallitus 93 Talousarvion toteutumisvertailu ajalta on liitteenä, liite 3. Kaupunginjohtaja Talouspäällikkö Mikko Airaksinen Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion to teu tu mis ver tai lun ajal ta Lisätietoja: Talouspäällikkö Mikko Airaksinen, puh

12 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Maanvaihto Ulvilan kaupungin omistaman tilan Kulmala määräalan ja Tapani Vainio-Mattilan omistaman tilan Vainio-Mattila määräalan kesken 155/ /2015 Kaupunginhallitus 94 MAANKÄYTTÖOSASTON VALMISTELU: Tapani Vainio-Mattila sekä Mika ja Kati Kivelä valmistelivat vuoden 2014 lopussa maakauppaa Ulvilan kaupungin Uotilan kau pun gin osassa si jait se vas ta tilan Vainio-Mattila määräalasta ja pyy sivät Ul vi lan kaupungin lausuntoa etuosto-oikeuden käyttämisestä Lausuntopyynnön johdosta Ulvilan kaupungin maan käyt töosas to käynnisti neuvottelut kaupan osapuolten kanssa yhteisen, kaikkia osapuolia tyydyttävän maakaupparatkaisun löytymiseksi. Neu vot teluis sa rajattiin alueet Mika ja Kati Kivelän omistukseen siirtyvää ti la keskus ta sekä Ulvilan kaupungin yhdyskuntarakentamista varten. Kaupan koh tee na olevaa tilakeskuksen maa-aluetta ja etuosto-oikeuden lausun to pyyn töä tarkennettiin , ja Ulvilan kaupunginhallitus päät ti olla käyttämättä etuosto-oikeuttaan ( 82). Ulvilan kau pun gin ja Tapani Vainio-Mattilan välistä maanvaihtoa on valmisteltu liit tee nä olevan vaihtokirjan mukaisesti. Vaihtokirjan mukaan maanvaihdon osapuolet ovat Ulvilan kaupunki ja Ta pa ni Vainio-Mattila: - Tapani Vainio-Mattila luovuttaa Ulvilan kaupungille Uotilan kaupun gin osas sa sijaitsevasta tilasta Vainio-Mattila mää rä alan kooltaan noin 4,643 hehtaaria, jonka arvo on eu roa. - Ulvilan kaupunki luovuttaa Tapani Vainio-Mattilalle Paluksen kylässä si jait se vas ta tilasta Kulmala määräalan kooltaan noin 18,1 hehtaaria, jonka arvo on euroa. Ulvilan kau pun ki maksaa Ta pa ni Vainio-Mattilalle välirahana euroa. Vaihtokirjan mukaisesti omistus- ja hallintaoikeus siirtyy, kun Ulvilan kau pun gin val tuus ton päätös on lainvoimainen ja Tapani Vainio-Mattila on tehnyt ELY-keskuksen kanssa sitovan sopimuksen vaihdon koh teena olevaa luonnonsuojelualuetta koskevasta suojelukorvauksesta. Ellei vät nämä ehdot toteudu, vaihtokauppa puretaan. Liitteinä ovat vaihtokirja (LIITE 1), kartat määräaloista (LIITE 2), otteet yleis kaa vas ta ja ajantasa-asemakaavasta (LIITE 3) ja kiin teis tö re kis terin karttaotteet (LIITE 4). Vaihdon kohteena olevien maiden ja puuston arvo on määritetty Ulvilan

13 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus maan käyt tö osas ton ja Metsänhoitoyhdistys Satakunta ry:n toimesta. Ti lan Vainio-Mattila määräala on maatalouskäytössä olevaa peltoa ja reuna-aluetta ja luokitellaan raakamaa-alueeksi, jolla on Kes kus taa ja man yleiskaavan mukaista asuinalueen (AP) odotusarvoa. Ti lan Kulmala määräala on Satakunnan seutukaavan mu kais ta luonnonsuojelualuetta (SL), jonka arvo perustuu käytännössä puus toon. Yritysvaikutusten arviointi: Maanvaihdolla on merkittäviä välillisiä yritysvaikutuksia. Asuinalueiden ra ken tu mi nen työllistää ja kaupunkirakenteen täydentyminen lisää kes kus tan elinvoimaisuutta. Luonnonsuojelualue tukee luontoarvoja hyö dyn tä viä elinkeinotoimintoja ja vaikuttaa metsätalouden te hos tu miseen. MAANKÄYTTÖOSASTON ESITYS: Kaupunginhallitus hyväksyy vaihtokirjan mukaisen maavaihdon ja esittää kau pun gin val tuus tol le maanvaihdon hyväksymistä. Perustelut: Maanvaihdosta on merkittävää hyötyä molemmille osapuolille. Ulvilan kau pun ki saa keskeltä kaupunkirakennetta maata, joka on yleiskaavan mu kais ta asuinaluetta (AP) ja asemakaavan muutoksella muu tet ta vissa tont ti maak si sekä kustannustehokkaasti liitettävissä yh dys kun ta teknii kan piirin. Tapani Vainio-Mattila saa yhteismetsään liitettävää luonnon suo je lu aluet ta, mikä mahdollistaa muualla paremmin tarkoitukseen so pi val la yhteismetsän alueella monipuolisemman met sä ta lous tuo tannon. Luon non suo je lu alu een perustaminen ja luontoarvojen säilyminen to teu tu vat yksityisessä omistuksessa vähintään yhtä hyvin kuin jul kisyh tei sön omistuksessa. Luonnonsuojelualue turvaa metsän luon to arvot, met sä ja ympäristö säilyvät ja yleinen virkistyskäyttö jatkuu ny kyisel lään. Maanvaihto on Ulvilan ja Satakunnan maapoliittisten ta voit teiden mu kai nen ja toteuttaa maakuntakaavaa ja yleiskaavaa. Kaupunginjohtaja: Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy liitteen mukai sen vaihtokirjan. Täytäntöönpano: Esitys valtuustolle Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

14 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen Maanmittausteknikko Arto Ahokas

15 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Timo Rajainmäen hakemus poikkeamisasiassa 157/ /2015 Kaupunginhallitus 95 MAANKÄYTTÖOSASTON VALMISTELU: HAKIJA Timo Rajainmäki HAKEMUS Hakija esittää Ulvilan kaupungin Leineperin Ruukintien varren tilan KOU LU MAA määräalalla (koko 4563 m 2 ) sijaitsevan kou lu ra ken nuk sen muuttamista neljän asunnon rivitaloksi. Hakemuksen sijaintikartat (LIITE 1), pohjapiirros (LIITE 2) ja ote Lei nepe rin osayleiskaavasta (LIITE 3) ovat esityslistan liitteenä. RAKENTAMISRAJOITUKSET Leineperin oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa (KV ) alue on merkitty julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY). Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Kullaan ra ken nus jär jestyk sen (KV ) mukaan rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden kaksiasuntoisen kaksikerroksisen asuinrakennuksen ( 4.2). Poikkeamisen edellytyksistä säädetään MRL:n 172 :ssä. Poik kea minen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai aluei den käytön muulle järjestämiselle, ei saa vaikeuttaa luon non suo jelun tavoitteiden saavuttamista, eikä rakennetun ympäristön suo je le mista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamista ei saa myöntää, mi kä li se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen. Toimivalta poikkeamisasiassa on Ulvilan kaupunginhallituksen joh tosään nön ( mom. 28) mukaan kaupunginhallituksella. LÄHTÖKOHDAT Ulvilan kaupunki on myynyt koulurakennuksen ja määräalan vuoden 2014 alussa tarjousten perusteella (KH ). Myyn ti pää töstä tehtäessä otettiin huomioon tarjoushinnan lisäksi tarjouksessa mainit tu kiinteistön tuleva asuinkäyttö, jonka katsottiin soveltuvan ym pä röivään kyläyhteisöön. Naapuritilojen omistajat ovat antaneet suostumuksensa ra ken nus hankkeel le. MAANKÄYTTÖOSASTON ESITYS:

16 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus myöntää poikkeamisluvan Leineperin osa yleis kaavan pääkäyttötarkoituksesta ja Kullaan rakennusjärjestyksen 4.2 kohdan rakentamisen määrästä hakemuksen mukaisesti. Perustelut: MRL:n 172 :n tarkoittamat poikkeamisen edellytykset täyttyvät. Raken nus paik ka sijoittuu kyläalueelle, jolla on muutakin asutusta ja raken nus kan taa ja jonka tuleva asemakaavoitus on mahdollista järjestää tar koi tuk sen mu kai sel la tavalla. Käyttötarkoituksen muutoksen myötä koulurakennuksen toiminnoista ai heu tu vat ympäristövaikutukset vähenevät. Pienimuotoinen ri vi ta loasu mi nen soveltuu kylämiljööseen ja monipuolistaa kylän asumisen mah dol li suuk sia. Määräalan koko 4563 m 2 on riittävä asumisen ja sen tu ki toi min to jen järjestämiselle tontilla. Hankkeella ei ole vähäistä merkit tä väm piä vaikutuksia kylämaisemaan. Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet: Poikkeamislupaa koskeva päätös annetaan julkipanon jälkeen. Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä. Pää tös tä vastaava rakennuslupa on haettava tässä ajassa ja päätös on lii tet tä vä rakennuslupahakemukseen. Sovelletut säännökset: Maankäyttö- ja rakennuslain 171 ja 172 Kaupunginjohtaja: Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen Kaupunginhallitus myöntää poikkeamisluvan Leineperin osa yleis kaavan pääkäyttötarkoituksesta ja Kullaan rakennusjärjestyksen 4.2 -kohdan rakentamisen määrästä hakemuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: Julkipano, päätös ELY-keskukselle ja hakijalle Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen, puh Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen, puh

17 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kumppanuusneuvottelu Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa 10/ /2015 Kaupunginhallitus 10 Vakiintuneen käytännön mukaan Satakunnan sairaanhoitopiirin kun tayh ty män ja kuntayhtymän alueen kuntien kanssa käydään vuosittain kump pa nuus neu vot te lut. Sairaanhoitopiiri on esittänyt vuoden 2015 neu vot te luil le seu raa vaa aikataulua: aihe Kuntakierros kumppanuusneuvottelua var ten, Po rin yt-alue Kuntainfo Kumppanuusneuvottelu, Porin yt-alue ajankohta klo 9-11, Po ri klo 13-16, Pori klo , Po ri Em. neuvotteluihin ovat vuonna 2014 osallistuneet viranhaltijoista kaupun gin joh ta ja ja hallintojohtaja ja/tai talouspäällikkö sekä luot ta mushen ki löis tä kau pun gin hal li tuk sen puheenjohtaja ja valtuuston pu heenjoh ta jis to. Sairaanhoitopiirin kutsu em. tilaisuuksiin on esityslistan liitteenä. Kaupunginjohtaja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti Kaupunginhallitus nimeää em. tilaisuuksiin kaupungin edustajiksi kaupun gin joh ta jan ja hallintojohtajan ja/tai talouspäällikön sekä nimeää luot ta mus hen ki lö edus ta jat. Kaupunginhallitus nimesi edustajiksi kuntakierrostilaisuuteen eh do tuk sen mukaiset virkamiehet se kä luottamushenkilöistä kau pungin hal li tuk sen jäsenet Johanna Mattila ja Tapani Kankaanpää. Muihin tilaisuuksiin edustajat sovitaan erikseen. Täytäntöönpano: Päätös nimetyille edustajille ja Satakunnan sairaanhoitopiirille (Mari Nie mi) Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen, puh Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti, puh

18 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 96 Kumppanuusneuvottelussa laadittu Porin perusturvan yhteis toi min ta-alu een ja Satakunnan Sairaanhoitopiirin välinen kump panuus neu vot te lun tahto-osa on liitteenä, liite 4. Kaupunginjohtaja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti Kaupunginhallitus hyväksyy kumppanuusneuvottelun tahto-osan. Täytäntöönpano: Päätös Satakunnan Sairaanhoitopiirille Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen, puh

19 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Valtuusto Kaupunginhallitus Ulvilan kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Kiltatien enintään euron suuruiselle lainalle 319/ /2014 Kaupunginhallitus 35 Kaupunginhallitus on päättänyt ( ), että päiväkotitilojen kun nos ta mi nen kaupungin omistamiin Kiinteistö Oy Kiltatien tiloihin toteu te taan kiinteistöosakeyhtiön toimesta. Kunnostettavat tilat ovat vapau tu neet kaupungin käyttöön poliisin liikennevalvontakeskuksen siirryt tyä niistä pois. Hankeohjelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset tulevat olemaan noin euroa. Kiinteistö Oy Kiltatiellä ei ole päi vä ko ti hankkeen edellyttämiä varoja vaan se toteutetaan kokonaan lai na ra hoi tuksel la. Laina-ajaksi yhtiö on esittänyt 10 vuotta. Kiinteistö Oy Kiltatie esittää, että Ulvilan kaupunki myöntää oma vel kaisen takauksen päiväkotihankkeen rahoittamiseksi otettavalle enintään euron suuruiselle lainalle. Kaupunginjohtaja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää Ulvilan kaupun gin omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Kiltatien enintään euron suuruiselle, päiväkotitilojen kunnostukseen otettavalle lai nalle. Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se oikeuttaa kaupun gin hal li tuk sen hyväksymään Kiinteistö Oy Kiltatien myöhemmin teke män lainanottopäätöksen jälkeen lainanantajan ja lainaehdot. Täytäntöönpano: Esitys valtuustolle Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen, puh Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti, puh Valtuusto 16

20 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallitus Valtuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää Ulvilan kaupun gin omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Kiltatien enintään euron suuruiselle, päiväkotitilojen kunnostukseen otettavalle lai nalle. Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se oikeuttaa kaupun gin hal li tuk sen hyväksymään Kiinteistö Oy Kiltatien myöhemmin teke män lainanottopäätöksen jälkeen lainanantajan ja lainaehdot. Kaupunginhallitus 97 Kiinteistö Oy Kiltatie on kilpailuttanut päiväkotitilojen kun nos ta mis hankkee seen otettavan euron suuruisen laina. Lainatarjous on pyydet ty neljältä rahoituslaitokselta. Edullisimman tarjouksen lainasta on antanut Länsi-Suomen Osuuspank ki, jonka tarjouksen mukaan lainan korko on 12 kk:n euribor + 0,74 %:n marginaali. Lainan laina-aika on 10 vuotta ja lyhennykset kaksi ker taa vuodessa, kuuden kuukauden välein. Kaupunginjohtaja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti Kaupunginhallitus hyväksyy valtuuston takauspäätöksen tarkoittamaksi lai nak si Länsi-Suomen Osuuspankin tarjouksen mukaisen lainan, jon ka korko on 12 kk:n euribor 0,74 %:n marginaali ja laina-aika 10 vuot ta. Täytäntöönpano: Päätös Kiinteistö Oy Kiltatielle Lisätietoja: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti, puh

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 06.07.2010 klo 17:00-18:16 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot