ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1"

Transkriptio

1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus AIKA klo 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 82 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 83 Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän purkaminen 5 ja kuntayhtymän toimintojen jatkaminen 84 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 8 muuttaminen 85 Eron myöntäminen kunnanjohtaja Hans Olanderille Kunnanviraston aukiolo kesäaikana Pohjois-Suomen Ympäristölupaviraston päätökset koskien 12 Vivunkummun pohjapadon rakentamista ja suoritet- tavia korvauksia. 88 Vuoden 2009 talousarvion tarkistaminen Määräalan myyminen tilasta Päivärinne RN:o 22:106 Lahja 17 ja Markku Kivimaalle 90 Lausunto asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotuksesta Itsenäisyyspäivän kunniamerkkiesitykset Kunnanhallituksen päätösvallan edelleen siirtäminen viranhaltijoille Laskujen hyväksyjien määrääminen Lautakuntien päätökset 22

2 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Mattila Tapio 18:30-20:35 pj Nurkkala Sauli 18:30-20:35 vpj Hannula Kaija 18:30-20:35 jäsen Hemmilä Virpi 18:30-20:35 jäsen Isokääntä Marja 18:30-20:35 jäsen Jutila Eija 18:30-20:35 jäsen Maarala Seppo 18:30-20:35 varajäsen Isomaa Matti 18:30-20:35 kv I vpj Vierimaa Tapani 18:30-20:35 vs. kunnanjohtaja Isotalus Anna-Liisa 18:30-20:35 pöytäkirjanpitäjä Haapakoski Hannu 18:30-19:40 yhdyskuntainsinööri Joki-Erkkilä Pekka 18:30-19:40 tekninen johtaja POISSA Huttunen Pauli jäsen Taka-Eilola Tuomo jäsen Brax Anna-Leena kv pj Kähtävä Simo kv II vpj ALLEKIRJOITUKSET Tapio Mattila Puheenjohtaja Anna-Liisa Isotalus Pöy täkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Sauli Nurkkala Seppo Maarala Kaija Hannula 83-86, Kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Alavieskan kunnantoimistossa klo 9-15.

3 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall Vs.kunnanjohtaja: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltai sek si.

4 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Khall Vs.kunnanjohtaja: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan kunnantoimistossa tiistaina Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Maarala ja Sauli Nurkkala.

5 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän purkaminen ja kuntayhtymän toimintojen jatkaminen Khall Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän hallitus esittää saapuneessa kirjeessään seuraavaa: "Eduskunnan helmikuussa 2007 hyväksymän lain kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (169/2007) 6 mukaan: "Laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelui den turvaamiseksi maa jaetaan erikoissairaanhoitolain 7 :ssä lue teltuihin kuntayhtymiin. Kunnan tulee kuulua yhteen kuntayhty mään... Kuntayhtymän tulee kunnan osoittamassa laajuudessa vas tata palveluista, joista säädetään erikoissairaanhoitolaissa ja kehi tysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa. " Pohjois-Pohjanmaalla tämän pykälän toteuttamista valmisteltiin vuoden 2007 keväällä ja val mistelu päättyi esitykseen erityishuoltopiirin yhdistämiseksi osaksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää vuoden 2008 alusta. Sairaanhoitopiirin perussopimuksen muutosesitys ei saavut tanut riittävää kannatusta jäsenkunnissa. Lisäksi esitykseen kunta yhtymien yhdistämisestä neljä kuntaa asetti yhdistymiselle ehtoja. Näin hanke siirtyi lisävalmisteluun. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen vuonna 2008 nimeämän omistajastrategiatyöryhmän yhtenä tehtävänä on tehdä esitys siitä, miten Puitelain 6 :n tavoitteet Pohjois-Pohjanmaalla toteutetaan. Työryhmässä ovat edustettuna kaikki kuntayhtymien jäsenkunnat. Työryhmän toimeksiannosta viranhaltijatyönä on valmisteltu esitys siitä, miten vuoden 2007 esityksen pohjalta ehtoja asettaneiden kun tien toiveet huomioiden puitelain 6 :n tavoite Pohjois-Pohjanmaalla voidaan toteuttaa. Viranhaltijatyöryhmässä ovat toimineet Jari Park konen ja Keijo Koski Oulun kaupungista, Hannu Leskinen ja Pasi Parkkila sairaanhoitopiirista ja Ari Hietanen erityishuoltopiiristä. Oulun kaupunki omassa kannanotossaan vuonna 2007 esitti oululaisten asiakkaiden kunta yhtymältä ostettujenryhmäkotipalvelujen kunnallistamista. Tämä asia on valmisteltu niin, että vuoden 2009 alusta kaksi ryhmäkotia ja nii den mukana lähes kaikki kuntayhtymän asumispalveluissa olleet ou lulaiset asukkaat siirtyivät Oulun kaupungille. Samalla siirtyi mm. ryhmäkotien henkilökunta Oulun kaupungille. Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä vastaa toiminta-alueensa vaativassa ke hitysvammahuollosta jäsenkuntien määrittämässä laajuudessa. Tah kokankaan Palvelukeskuksessa on n. 145 pitkäaikaista kehitysvam mahuollon laitoshuollon asiakasta sekä keskimäärin 30 lyhytaikaisen laitoshoidon asiakasta. Määrissä on jonkin verran vaihtelua jäsen kuntien palvelutarpeen mukaan. Lisäksi kuntayhtymä tuottaa kehi tysvammahuollon tutkimus- ja neuvolapalveluja

6 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ sekä kuntien toivo massa laajuudessa vaativan tason asumishuollon palveluja. Kunta yhtymällä on vuoden 2009 alussa noin 320 vakituista virka- ja työ suhteista henkilöä. Talousarvion toimintakulujen loppusumma vuon na 2008 oli 18,1 milj.. Viranhaltijaselvityksessä käytiin omaisuuden arviointi uudelleen läpi. Vuoden 2007 esitykses sä oli mukana ulkopuolisen konsultin arvio kuntayhtymän omaisuu den arvosta. Omaisuuden kokonaisarvo oli arvion mukaaan 16,55 milj.. Kuntayhtymä on tuon jälkeen myynyt tontteja noin eurolla ja toisaalta saneerannut yhden palvelukodin noin miljoonalla aurolla. Omaisuuden kokonaisarvosta konsultin arvio antaa edelleen varsin hyvän kuvan. Omaisuus muodostuu suurelta osin palveluko deista ja toimintayksiköistä, joissa Pohjois-Pohjanmaan erityishuol topiirin kuntayhtymän palvelut tuotetaan. Kuntayhtymällä on euroa pitkäaikaista lainaa, joka on enemmän mitä omaisuudes ta voitaisiin toimintoja leikkaamatta realisoida. Sairaanhoitopiirin perussopimuksen muutosesitys, jolla lisätään sairaanhoitopiirin tehtäviin kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa säädetyt tehtä vät, lähetetään jäsenkuntiin yhtä aikaa tämän esityksen kanssa. Asiaa on käsitelty omistajastrategiatyöryhmän asiantuntijatyöryh mässä. Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin hallitus esittää jäsenkunnilleen, että ne päättävät seu raavaa: - Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä pu retaan päivän lopusta lukien; - Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin toiminta siirtyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille alusta lukien: kehi tysvammahuolto muodstaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä oman tulosyksikön; - Kuntayhtymän jäsenkunnat päättävät jatkossakon sen, kuinka paljon ne kuntayhtymän kehitysvammahuollon palveluja käyt tävät; - Purkamiseen liittyvästä loppuselvityksesta huolehtii Pohjois-Pohjan maan erityishuoltopiirin kuntayhtymän hallitus tässä päätettävien lin jausten mukaisesti; - Purkaminen edellyttää, että Pohjois-Pohjanmaan sai raanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muutosesitys, jossa sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtäviin lisätään kehitysvammais ten erityishuollon tehtävät, tulee hyväksytyksi - Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin varat, velat ja vastuut (mukaan lukien eläkevastuu) siirtyvät peruspääomaosuuk sien suhteessa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille al kaen perustuen erityishuoltopiirin kuntayhtymän vahvistettuihin tilin päätöstietoihin; - Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän henkilökunta siirtyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle päivän lopusta lukien. Muutos toteutetaan puitelain, yhteistoimintasopimuksen sekä kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa määritellyn yhteistoimintamenettelyn mukaisesti;

7 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän muut sitoumukset (sopimukset) siirtyvät Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle; - Muutoksen taloudellisia vaikutuksia seurataan yhteis työssä jäsenkuntien kanssa." Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus: Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hy väk syy Pohjois-Pohjan maan erityis huoltopiirin kuntayhty män hal li tuk sen esi tyksen kuntayh tymän pur kamisesta ja toimintojen jat ka mi ses ta. Asia käsiteltiin 89 :n jälkeen.

8 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Khall Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallitus on hyväksynyt ehdotuksen kuntayhtymän perussopimuksen 2 :n muuttamiseksi alkaen alla esitettävällä tavalla ja lähettänyt sen jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi pyytäen, että kunnat valtuustojen päätöksellä päättäisivät muuttaa voimassa olevan perussopimuksen 2 :n hallituksen ehdotuksen mukaiseksi. Muutoksen taustana on Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän purkaminen ja toiminnan siirtyminen sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 2 Voimassa oleva perussopimus: 2 Tehtävät ja organisaatio Kuntayhtymä järjestää alueellaan sairaanhoitopiirille ja yliopistolliselle sairaalalle laissa sää detyt tehtävät. Lisäksi kuntayhtymä voi tuottaa terveydenhuollon pal veluja ja muita palveluja. Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä omistaa ja hallitsee sairaaloita ja muita toimintayk siköitä. Valtuuston vahvistamassa hallintosäännössä päätetään kun tayhtymän organisaatiosta sekä jakaantumisesta tulosyksiköihin ja muihin toimintayksiköihin. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen hyväksymä ehdotus perussopimuksen muuttamiseksi: 2 Tehtävät ja organisaatio Kuntayhtymä järjestää alueellaan sairaanhoitopiirille ja yliopistolliselle sairaalalle laissa säädetyt tehtävät. Lisäksi kuntayhtymä voi tuottaa terveydenhuollon palveluja ja muita palveluja sekä järjestää ja tuottaa kehitysvammaisten erityishuollon palveluja. Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä omistaa ja hallitsee sairaaloita ja muita toimintayksiköitä. Valtuuston vahvistamassa hallintosäännössä päätetään kuntayhtymän organisaatiosta sekä jakaantumisesta tulosyksiköihin ja muihin toimintayksiköihin. Perussopimus on oheismateriaalina. Vs.kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hy väk syy Poh jois-pohjan maan sai raan hoi to pii rin kun ta yh ty män pe russopi muksen 2 :n muu toksen kunta yhty män halli tuk sen esityk sen mukaisesti.

9 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus:

10 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Eron myöntäminen kunnanjohtaja Hans Olanderille Khall Kunnanjohtaja Hans Olander ilmoittaa saapuneella kirjeellään irtisanoutuvansa Alavieskan kunnanjohtajan virasta lukien. Samalla hän kiittää Alavieskan kunnan luottamushenkilöitä ja henkilöstöä vuosia kestäneestä yhteistyöstä kunnan asioiden hoidossa. Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus: Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto myöntää Hans Olanderille eron kunnanjohtajan vi rasta lukien.

11 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanviraston aukiolo kesäaikana Khall Kunnanviraston henkilöstön kesälomat ajoittuvat pääosin heinäkuulle. Kunnanvirasto on jo useana vuonna pidetty kiinni heinäkuun hiljaisina viikkoina, kun kun nanviraston palvelujen kysyntä on minimissään. Tarkoituksenmukaista on pitää virasto niin ikään suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina Vs.kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää pitää kunnanviraston suljettuna ja

12 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Pohjois-Suomen Ympäristölupaviraston päätökset koskien Vivunkummun pohjapadon rakentamista ja suoritettavia korvauksia. Khall Alavieskan kunta on lähettänyt vesioikeuteen hakemuksen Kalajoen tulvasuojelutöiden toteuttamista Alavieskan keskustan alapuolisella alueella. Tulvasuojelutyöt ovat pitäneet sisällään Vivunkummun pohjapadon ja siihen liittyvän kalatien rakentamisen. Vesioikeus on antanut päätöksensä töiden toteuttamisesta Nro 13/87/I I. Vivunkummun pohjapadon rakentamiseen liittynyt kalatie ei ollut toimiva. Kunta lähetti Pohjois-Suomen vesioikeuteen hakemuksen Kalajokeen rakennetun Vivunkummun pohjapadon kunnostamisesta.vesioikeus teki asiasta päätöksen, mutta siitä vali tettiin ja Hallin to-oikeus ku mosi päätök sen. Alavieskan kunta jätti Ympäristölupavirastoon uuden Vivunkummun pohjapadon kunnostushakemuksen josta Pohjois-Suomen vesioikeus teki päätöksensä Lupaehtojen kohdassa 8 mää rä tään "luvansaajan on pantava nykyisestä Vivunkummun poh japa dos ta hau en, nahkiaisen ja pienkalojen kalastukselle aiheutu neiden ja vie lä ennen veneväyläkalatien kunnostamisen ja kalaluis kan val mis tu mis ta ai heutuvien vahinkojen korvaamista koskeva asia vireille ha ke muksel la ympäristölupavirastossa vuoden kuluessa töi den päätty mi sestä lukien siltä osin kuin vahinkojen korvaamisesta ei päästä sopi muk seen. Tehdyt sopimukset on liitettävä hakemukseen. Suoritetusta korjauksesta ja kunnanhallituk sen päätök sestä Vivunkummun pohjapadon kalas tukselle ai heutetun vahingon korvaaminen tehtiin valituksia Ympä ristölupavi rastoon. Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto on tehnyt ratkaisunsa Vivunkummun pohjapadon ra kentamisesta ja myöhemmästä korjauksesta sekä kalastukselle ai heutetun vahingon korvaamisesta. Ratkaisu on kaksiosainen, joista ensimmäisessä osassa on ratkaistu valitus koskien Vi vunkummun pohjapa don rakenteiden muuttamista kalanku lun mah dollistavaksi sekä poh japadosta kalastolle ja kalastukselle aiheutu neiden ja aiheutuvien vahinkojen korvaamista ( päätös Nro 37/09/2 ) ja toisessa Vivun kummun pohjapadon rakentamisesta kalastuk selle aiheutuneiden vahinkojen korvaamista ( päätös Nro 38/09/2. ) Valitusaika päätöksistä päättyy Ensimmäisessä päätöksessä on ratkaistu Alavieskan osakaskunnan vaatimus: Alavieskan Vivunkummun pohjapato tulee hakijan ja vastuuviranomaisten toimesta ja kustan nuksin korjata sellaiseen muotoon, että

13 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ se ei haittaa nykyisellä taval la kalan nousua padon yli, ja Vivunkummun pohjapadoista kalastolle ja kalastukselle aiheutuneet haitat tulee korvata täy simääräisesti. LIsäksi Arvo Simi ja hänen myötäpuolensa ( 23 allekirjoittajaa ) ovat jättäneet Alavieskan osakaskunnan kohdan 1 kanssa samansi sältöisen pohjanpadon korjaamisvaatimuksen. Ympäristölupaviraston ratkaisu Pääasiaratkaisu Vivunkummun pohjapadon rakenteita ja kalatietä ei määrätä muutettavaksi eikä uutta kalatie tä rakennettavaksi. Pohjapadosta hauen ja pienkalojen kalastukselle aiheutuneet ja aiheutuvat vahingot määrä tään korvattavaksi. Määräykset Hauen ja pienkalojen kalastukselle aiheutuneiden ja aiheutuvien vahinkojen korvaaminen. Alavieskan kunnan on maksettava vuotuiskorvauksena Alavieskan osakaskunnalle vuosina aiheutuneesta haukivahingosta 396 /v ja pienkalava hingosta 137,50 /v, vuosina 2007 ja 2008 ai heutuneesta haukiva hingosta 192 /v sekä kertakaikkisena korvauksena vuodesta 2009 alkaen aiheutuvasta vahingosta Korvausten maksaminen ja korko Korvaukset on maksettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta ( eräpäivä ). Vuotuiskorvaukselle on maksettava korkoa 6 % kunkin korvattavan vuoden alusta maksutai eräpäivään saakka. Toisessa päätöksessä on ratkaistu samojen muutoksenhakijoiden osin samat valitukset. Ympäristölupaviraston ratkaisu Pääasiaratkaisu Pohjapadosta hauen ja pienkalojen kalastukselle aiheutuneet ja aiheutuvat vahingot määrätään korvattavaksi ympäristölupaviraston päätöksestä 37/09/2 ilmenevästi. Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 60/01/2 lupamääräys 6 Tarkkailu määräykset ja määräykset siltä varalta, että kalan- ja nahkiaisen kul ku ei tapahdu hakemussuunnitelmassa tarkoitetulla tavalla kumo taan.

14 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Vs.kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee Ympäristölupaviraston päätöksen tietoonsa saa tetuksi ja päättää maksaa tai muulla osakaskunnan kanssa yhteises ti sovittavalla ta valla korvata heille syntynyt vahinko päätöksen saa tua lainvoiman. Korvattava summa vuoden 2008 lopussa on ,59. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimieli sesti. Tämä asia käsiteltiin 82 :n jälkeen. Seppo Maarala poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Hänen tilalleen pöytäkirjan tarkastajaksi tämän asian kohdalle valittiin Kaija Hannula.

15 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Vuoden 2009 talousarvion tarkistaminen Khall Valtuuston hyväksymän Alavieskan kunnan vuoden 2009 talousarvion mukaisesti tilikauden tulos on alijäämäinen lähes euroa. Vuoden 2009 talousar vio perustuu 1,5 %:n verotulojen kasvulle. Kunnan työttömyysluvut ovat nousseet jyrkästi alkuvuoden 2009 aikana, työttömyys-% tällä hetkellä on noin 12,7 ja verotulot ovat kääntyneet laskuun alkuvuon na. Valtuuston hyväksymä alijäämän kattamissuunnitelma vuosille perustui verotulojen keskimääräiseen 5,5 %:n vuotuiseen kasvuun. Tämän hetken arvion mukaan tulot eivät tule riittämään edes talousarviossa hyväksyttyjen käyttömenojen kattami seen tänä vuonna. Lisäksi vuoden 2008 tilinpäätöksessä kertyi kunnan taseeseen alijäämää arvioitua enemmän ja kunnan ali/ylijäämätilillä oli vuoden alussa alijäämää yhteensä euroa. Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää 1) käynnistää neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa kahden viikon palkkauskustannuksia vastaavan kulusäästön aikaansaamiseksi kuluvana vuonna 2) esittää Peruspalvelukuntayhtymä Kalliolle vastaavan suuruisen kulusäästöprosessin käyn nistämistä 3) ottaa uudelleen tarkasteltavaksi talousarvioon sisällytetyt investointimäärärahat 4) kehottaa hallintokuntia noudattamaan erityistä säästäväisyyttä toiminnassaan ja pysyttäy tymään tiukasti myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Khall Henkilöstöjaosto on pitämässään kokouksessa päättänyt käynnistää neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa edellä kohdassa 1 mainitun kulusäästön aikaansaamiseksi. Ensimmäinen neuvottelutapaaminen on sovittu järjestettäväksi perjantaina klo 13. Tavoitteena on saada kuluvalle vuodelle euron säästöt henkilöstömenoissa. Tämän lisäksi kuntien Kela-maksun aleneminen lukien 3,851 %:sta 3,05 %:iin tuo noin euron säästön henkilöstömenoihin. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tilaustyöryhmä on päättänyt pitämässään kokouksessa esittää yhtymähallitukselle, että se päättää supistaa kuluvan vuoden palvelutilausta 1,75 milj. eu-

16 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ roa, mikä merkitsee noin 1,8 %:n leikkausta kuntayhtymän kuluvan vuoden budjettiin. Kulusäästön aikaansaamiseksi valmistellaan vaihtoehtoisia toteutusratkaisuja ja käynnistetään tarpeelliset YT-neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa. Alavieskan kuluvan vuoden talousarvioon varattujen investointimäärärahojen osalta on suunniteltu (työryhmä Pekka Joki-Erkkilä, Hannu Haapakoski, Tapani Vierimaa) seuraavia muu tok sia: - asunto-osakkeiden ostoon varattu euron määräraha jätetään käyttämättä - Omavieskan peruskorjauksen/laajennuksen aloittamiseen varatusta euron määrärahasta vähennetään euroa. Kuluvan vuoden talousarvioon esitetään jätettäväksi kohteen suunnittelua varten euron määräraha. - Leipätien peruskorjaukseen/kevyen liikenteen väylän rakentamiseen varattu euron määräraha jätetään käyttämättä. - Jokiniituntien kevyen liikenteen väylän rakentamiseen varattu euron määräraha jätetään käyttämättä. Yhteensä suunnitellut muutokset vähentävät kuluvan vuoden investoin ti me no ja euroa. Vuosien investoinneista pää tetään seuraavan talousarvio-taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Kuluvan vuoden budjetin investointiosa on esityslistan oheismateriaalina. Vs.kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi käynnistetyt toimenpiteet ja esittää val tuus tol le, että se hyväksyy viranhaltijatyöryhmän esittämät yhteis määräl tään euron vähennykset kuluvan vuoden in vestoin tiohjel maan. Lisäksi esitetään, että valtuusto päättää supistaa talous ar vi oon si säl ty vää eu ron lai nanottoa eurolla. Kunnanhallitus päättää lisäksi, että eläinlääkäritalo pannaan myyntiin. Tämä asia käsiteltiin 88 :n jälkeen.

17 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Määräalan myyminen tilasta Päivärinne RN:o 22:106 Lahja ja Markku Kivimaalle Khall Myyjä: Alavieskan kunta, Pappilantie 1, Alalvies ka Ostajat: Lahja ja Markku Kivimaa, Vanhakuja 3, Alavieska Kaupan kohde: Alavieskan kunnan Alavieskan kylässä sijaitsevasta Päivärinne -tilasta RN:o 22:106, määräala, joka on asemakaava-alueen korttelin 1 tontti nro 1. Kauppahinta: euroa. Allekirjoitettu: Kauppakirja on esityslistan oheismateriaalina. Vs.kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy allekirjoitetun kauppakirjan. Asia käsiteltiin 88 :n jälkeen.

18 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Lausunto asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotuksesta Khall Ylivieskan kaupungin tekninen palvelukeskus on lähettänyt lausunnolle asemakaavan Pyörreperän kaupunginosan asemakaavattomalta alueelta, josta muodostuu kortteleiden 22 ja 25 osat, korttelit sekä puisto- ja katualuetta sekä asemakaavan muutoksen koskien kortteleita 22 ja 25 sekä katu-, puisto- ja suojaviheraluetta. Kyseessä on ns. Savarin alue. Alueen vetovoimaisuus liike- ja palvelurakentamisen alueena on edelleen kasvamassa. Nykyiset ja uudet liike-elämän toimijat haluavat investoida alueelle ja kehittää alueen palvelutarjontaa. Savarinkadun eteläpuolelle on tulossa iso kauppaliike ( KPO:n Pris ma -supermarket, k-m2) ja muutama pienempi suunnittelee sijoittumista Kettukalliontien eteläpuolelle. Aluet ta ra jaa Sa von tie, Ol li lanojan katu, Ket tu kal lion katu ja Lat valantie. Ase ma kaa va-alue on pinta-alal taan noin 29,3 ha ja ase ma kaavan muu tos alue noin 9,8 ha. Raken nusoi keutta alu eella on kaik kiaan k-m2. Jotta alueen jatkorakentamiselle löytyisi toimiva ja aikaa kestävä ratkaisu, on koko alueelle laadittu kehittämissuunnitelma. Kaavarunkotasoisten suunnitelmavaihtoehtojen avulla on selvitetty kaupunkikuvan, maankäytön, liikerakentamisen ja liikenneyhteyksien toimivuus ja toteuttamisen vaiheistaminen. Puheena oleva asemakaavan muutos ja laajennus laaditaan alueelle, jonne lähivuosina on tarkoitus toteuttaa tiedossa olevat kaupan rakentamishankkeet. Havainnekuvat Savarin alueesta ovat oheismateriaalina. Vs.kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotuksesta.

19 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Itsenäisyyspäivän kunniamerkkiesitykset Khall Oulun lääninhallitus pyytää ehdotuksia kuntien ja kuntayhtymien luottamushenkilöille sekä kunnallishallinnon ja alaisensa valtion paikallishallinnon viranhaltijoille ja työntekijöille itsenäisyyspäivänä 2009 myönnettävistä Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkeistä. Kunniamerkkiesitykset tulee tehdä mennessä. Vs.kunnanjohtaja: Kunnanhallitus tekee ehdotuksensa kunniamerkkien saajista.

20 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen päätösvallan edelleen siirtäminen viranhaltijoille Khall Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan hallintosääntöön joi ta kin muutoksia. Uusi hallintosääntö tuli voimaan alkaen. Hal lin to sään nön 6 :n mu kaan kun nan halli tus erik seen päättää, mit kä asiat se ratkai suval las taan siirtää alais tensa toi mielinten tai viran hal tijoi den rat kaista vaksi. Kunnanhallituksen puheenjohtaja: Kunnanhallitus päättää hallintosäännön 6 :n nojalla siirtää päätösvaltaansa viranhaltijoille seuraavasti: 1. Kunnan etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä päättäminen tekniselle johtajalle. 2. Laissa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen ratkaistavaksi määrätyistä asioista päättäminen maaseutusihteerille. 3. Talousarviolainojen nostamisesta ja tilapäislainojen ottamisesta sekä kassavarojen sijoittamisesta talousarvion asettamissa rajoissa päättäminen kunnankamreerille. 4. Hankinnoista päättäminen elinkeino- ja maaseutupalvelujen osalta kunnanjohtajalle sekä hallintopalvelujen osalta hallinto- ja sivistysjohtajalle. Vs. kunnanjohtaja Tapani Vierimaa ja hallinto- ja sivistysjohtaja Anna-Liisa Isotalus poistuivat esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi puheenjohtaja.

21 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Laskujen hyväksyjien määrääminen Khall Kunnanhallitus on vuosittain määrännyt kunnan laskujen hyväksyjät. Viimeisin kunnanhallituksen päätös laskujen hyväksyjistä on tehty Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää kunnan laskujen hyväksyjät alkaen toistaiseksi oheisen liitteen mukaisesti.

22 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Lautakuntien päätökset Khall Kunnanhallitukselle on ilmoitettu seuraavien toimielinten ottokelpoiset päätökset: Henkilöstöjaosto Sivistyslautakunta Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee henkilöstöjaoston ja sivistyslautakunnan päätökset tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei ota niitä käsiteltäväksi.

23 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pykälä(t) Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa pykälät 83-85, 88, 91, 94 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaati mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla pykälät 86-87, 89-90, HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusaika ja vaatimuksen simuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatisältö päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimusviranomainen VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Liitetään pöy täkirjaan Alavieskan kunnanhallitus PL 29, ALAVIESKA Pykälät 86-87, 89-90, Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus PL 189, OULU Kunnallisvalitus, pykälät käyntiosoite Isokatu 4 Oulu Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista, ajan laskussa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyt tää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu hen kilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan kohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei nii tä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mu kaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päi vänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettä vä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Jos valitusasiakirjat on toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle, Pykälät vastaanottajan nimi, osoite ja postiosoite Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voi massa oleva oikeudenkäyntimaksu, 82 euroa/

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Kunnanhallitus 03.02.2014 AIKA 03.02.2014 klo 17:30-18:05 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) Sivistyslautakunta 26.10.2015 AIKA 26.10.2015 klo 16:30-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (9) Tekninen lautakunta 17.09.2015 AIKA 17.09.2015 klo 18:30-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 37 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 38 Pöytäkirjan

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (10)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (10) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 (10) Tekninen lautakunta 22.11.2016 AIKA 22.11.2016 klo 18:30-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 58 Pöytäkirjan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) Tekninen lautakunta 20.08.2015 AIKA 20.08.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 (9) Tekninen lautakunta 21.12.2011 AIKA 21.12.2011 klo 19:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 (11) Tekninen lautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 18:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 51 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Keskusvaalilautakunta 03.01.2018 AIKA 03.01.2018 klo 18:00-18:08 PAIKKA Kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (10)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (10) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 (10) Tekninen lautakunta 22.03.2016 AIKA 22.03.2016 klo 18:30-20:20 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 1 Kunnanhallitus 06.09.2010 AIKA 06.09.2010 klo 18:30-21:00 PAIKKA Alavieskan kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 107 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 16 Kittilän Aluelämpö Oy:n-tavoitteiden toteutuminen ja

Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 16 Kittilän Aluelämpö Oy:n-tavoitteiden toteutuminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika Keskiviikko 12.04.2017 klo 09:00-14:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 Sivistyslautakunta 19.08.2008 AIKA 19.08.2008 klo 18:30 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 42 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2012 1 / 9 Maaseutuelinkeinolautakunta 24.09.2012 Aika 24.09.2012 klo 18:10-19:25 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (10)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (10) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (10) Sivistyslautakunta 12.06.2014 AIKA 12.06.2014 klo 16:40-17:05 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot