ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1"

Transkriptio

1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus AIKA klo 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 82 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 83 Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän purkaminen 5 ja kuntayhtymän toimintojen jatkaminen 84 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 8 muuttaminen 85 Eron myöntäminen kunnanjohtaja Hans Olanderille Kunnanviraston aukiolo kesäaikana Pohjois-Suomen Ympäristölupaviraston päätökset koskien 12 Vivunkummun pohjapadon rakentamista ja suoritet- tavia korvauksia. 88 Vuoden 2009 talousarvion tarkistaminen Määräalan myyminen tilasta Päivärinne RN:o 22:106 Lahja 17 ja Markku Kivimaalle 90 Lausunto asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotuksesta Itsenäisyyspäivän kunniamerkkiesitykset Kunnanhallituksen päätösvallan edelleen siirtäminen viranhaltijoille Laskujen hyväksyjien määrääminen Lautakuntien päätökset 22

2 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Mattila Tapio 18:30-20:35 pj Nurkkala Sauli 18:30-20:35 vpj Hannula Kaija 18:30-20:35 jäsen Hemmilä Virpi 18:30-20:35 jäsen Isokääntä Marja 18:30-20:35 jäsen Jutila Eija 18:30-20:35 jäsen Maarala Seppo 18:30-20:35 varajäsen Isomaa Matti 18:30-20:35 kv I vpj Vierimaa Tapani 18:30-20:35 vs. kunnanjohtaja Isotalus Anna-Liisa 18:30-20:35 pöytäkirjanpitäjä Haapakoski Hannu 18:30-19:40 yhdyskuntainsinööri Joki-Erkkilä Pekka 18:30-19:40 tekninen johtaja POISSA Huttunen Pauli jäsen Taka-Eilola Tuomo jäsen Brax Anna-Leena kv pj Kähtävä Simo kv II vpj ALLEKIRJOITUKSET Tapio Mattila Puheenjohtaja Anna-Liisa Isotalus Pöy täkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Sauli Nurkkala Seppo Maarala Kaija Hannula 83-86, Kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Alavieskan kunnantoimistossa klo 9-15.

3 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall Vs.kunnanjohtaja: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltai sek si.

4 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Khall Vs.kunnanjohtaja: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan kunnantoimistossa tiistaina Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Maarala ja Sauli Nurkkala.

5 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän purkaminen ja kuntayhtymän toimintojen jatkaminen Khall Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän hallitus esittää saapuneessa kirjeessään seuraavaa: "Eduskunnan helmikuussa 2007 hyväksymän lain kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (169/2007) 6 mukaan: "Laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelui den turvaamiseksi maa jaetaan erikoissairaanhoitolain 7 :ssä lue teltuihin kuntayhtymiin. Kunnan tulee kuulua yhteen kuntayhty mään... Kuntayhtymän tulee kunnan osoittamassa laajuudessa vas tata palveluista, joista säädetään erikoissairaanhoitolaissa ja kehi tysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa. " Pohjois-Pohjanmaalla tämän pykälän toteuttamista valmisteltiin vuoden 2007 keväällä ja val mistelu päättyi esitykseen erityishuoltopiirin yhdistämiseksi osaksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää vuoden 2008 alusta. Sairaanhoitopiirin perussopimuksen muutosesitys ei saavut tanut riittävää kannatusta jäsenkunnissa. Lisäksi esitykseen kunta yhtymien yhdistämisestä neljä kuntaa asetti yhdistymiselle ehtoja. Näin hanke siirtyi lisävalmisteluun. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen vuonna 2008 nimeämän omistajastrategiatyöryhmän yhtenä tehtävänä on tehdä esitys siitä, miten Puitelain 6 :n tavoitteet Pohjois-Pohjanmaalla toteutetaan. Työryhmässä ovat edustettuna kaikki kuntayhtymien jäsenkunnat. Työryhmän toimeksiannosta viranhaltijatyönä on valmisteltu esitys siitä, miten vuoden 2007 esityksen pohjalta ehtoja asettaneiden kun tien toiveet huomioiden puitelain 6 :n tavoite Pohjois-Pohjanmaalla voidaan toteuttaa. Viranhaltijatyöryhmässä ovat toimineet Jari Park konen ja Keijo Koski Oulun kaupungista, Hannu Leskinen ja Pasi Parkkila sairaanhoitopiirista ja Ari Hietanen erityishuoltopiiristä. Oulun kaupunki omassa kannanotossaan vuonna 2007 esitti oululaisten asiakkaiden kunta yhtymältä ostettujenryhmäkotipalvelujen kunnallistamista. Tämä asia on valmisteltu niin, että vuoden 2009 alusta kaksi ryhmäkotia ja nii den mukana lähes kaikki kuntayhtymän asumispalveluissa olleet ou lulaiset asukkaat siirtyivät Oulun kaupungille. Samalla siirtyi mm. ryhmäkotien henkilökunta Oulun kaupungille. Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä vastaa toiminta-alueensa vaativassa ke hitysvammahuollosta jäsenkuntien määrittämässä laajuudessa. Tah kokankaan Palvelukeskuksessa on n. 145 pitkäaikaista kehitysvam mahuollon laitoshuollon asiakasta sekä keskimäärin 30 lyhytaikaisen laitoshoidon asiakasta. Määrissä on jonkin verran vaihtelua jäsen kuntien palvelutarpeen mukaan. Lisäksi kuntayhtymä tuottaa kehi tysvammahuollon tutkimus- ja neuvolapalveluja

6 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ sekä kuntien toivo massa laajuudessa vaativan tason asumishuollon palveluja. Kunta yhtymällä on vuoden 2009 alussa noin 320 vakituista virka- ja työ suhteista henkilöä. Talousarvion toimintakulujen loppusumma vuon na 2008 oli 18,1 milj.. Viranhaltijaselvityksessä käytiin omaisuuden arviointi uudelleen läpi. Vuoden 2007 esitykses sä oli mukana ulkopuolisen konsultin arvio kuntayhtymän omaisuu den arvosta. Omaisuuden kokonaisarvo oli arvion mukaaan 16,55 milj.. Kuntayhtymä on tuon jälkeen myynyt tontteja noin eurolla ja toisaalta saneerannut yhden palvelukodin noin miljoonalla aurolla. Omaisuuden kokonaisarvosta konsultin arvio antaa edelleen varsin hyvän kuvan. Omaisuus muodostuu suurelta osin palveluko deista ja toimintayksiköistä, joissa Pohjois-Pohjanmaan erityishuol topiirin kuntayhtymän palvelut tuotetaan. Kuntayhtymällä on euroa pitkäaikaista lainaa, joka on enemmän mitä omaisuudes ta voitaisiin toimintoja leikkaamatta realisoida. Sairaanhoitopiirin perussopimuksen muutosesitys, jolla lisätään sairaanhoitopiirin tehtäviin kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa säädetyt tehtä vät, lähetetään jäsenkuntiin yhtä aikaa tämän esityksen kanssa. Asiaa on käsitelty omistajastrategiatyöryhmän asiantuntijatyöryh mässä. Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin hallitus esittää jäsenkunnilleen, että ne päättävät seu raavaa: - Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä pu retaan päivän lopusta lukien; - Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin toiminta siirtyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille alusta lukien: kehi tysvammahuolto muodstaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä oman tulosyksikön; - Kuntayhtymän jäsenkunnat päättävät jatkossakon sen, kuinka paljon ne kuntayhtymän kehitysvammahuollon palveluja käyt tävät; - Purkamiseen liittyvästä loppuselvityksesta huolehtii Pohjois-Pohjan maan erityishuoltopiirin kuntayhtymän hallitus tässä päätettävien lin jausten mukaisesti; - Purkaminen edellyttää, että Pohjois-Pohjanmaan sai raanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muutosesitys, jossa sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtäviin lisätään kehitysvammais ten erityishuollon tehtävät, tulee hyväksytyksi - Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin varat, velat ja vastuut (mukaan lukien eläkevastuu) siirtyvät peruspääomaosuuk sien suhteessa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille al kaen perustuen erityishuoltopiirin kuntayhtymän vahvistettuihin tilin päätöstietoihin; - Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän henkilökunta siirtyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle päivän lopusta lukien. Muutos toteutetaan puitelain, yhteistoimintasopimuksen sekä kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa määritellyn yhteistoimintamenettelyn mukaisesti;

7 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän muut sitoumukset (sopimukset) siirtyvät Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle; - Muutoksen taloudellisia vaikutuksia seurataan yhteis työssä jäsenkuntien kanssa." Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus: Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hy väk syy Pohjois-Pohjan maan erityis huoltopiirin kuntayhty män hal li tuk sen esi tyksen kuntayh tymän pur kamisesta ja toimintojen jat ka mi ses ta. Asia käsiteltiin 89 :n jälkeen.

8 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Khall Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallitus on hyväksynyt ehdotuksen kuntayhtymän perussopimuksen 2 :n muuttamiseksi alkaen alla esitettävällä tavalla ja lähettänyt sen jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi pyytäen, että kunnat valtuustojen päätöksellä päättäisivät muuttaa voimassa olevan perussopimuksen 2 :n hallituksen ehdotuksen mukaiseksi. Muutoksen taustana on Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän purkaminen ja toiminnan siirtyminen sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 2 Voimassa oleva perussopimus: 2 Tehtävät ja organisaatio Kuntayhtymä järjestää alueellaan sairaanhoitopiirille ja yliopistolliselle sairaalalle laissa sää detyt tehtävät. Lisäksi kuntayhtymä voi tuottaa terveydenhuollon pal veluja ja muita palveluja. Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä omistaa ja hallitsee sairaaloita ja muita toimintayk siköitä. Valtuuston vahvistamassa hallintosäännössä päätetään kun tayhtymän organisaatiosta sekä jakaantumisesta tulosyksiköihin ja muihin toimintayksiköihin. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen hyväksymä ehdotus perussopimuksen muuttamiseksi: 2 Tehtävät ja organisaatio Kuntayhtymä järjestää alueellaan sairaanhoitopiirille ja yliopistolliselle sairaalalle laissa säädetyt tehtävät. Lisäksi kuntayhtymä voi tuottaa terveydenhuollon palveluja ja muita palveluja sekä järjestää ja tuottaa kehitysvammaisten erityishuollon palveluja. Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä omistaa ja hallitsee sairaaloita ja muita toimintayksiköitä. Valtuuston vahvistamassa hallintosäännössä päätetään kuntayhtymän organisaatiosta sekä jakaantumisesta tulosyksiköihin ja muihin toimintayksiköihin. Perussopimus on oheismateriaalina. Vs.kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hy väk syy Poh jois-pohjan maan sai raan hoi to pii rin kun ta yh ty män pe russopi muksen 2 :n muu toksen kunta yhty män halli tuk sen esityk sen mukaisesti.

9 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus:

10 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Eron myöntäminen kunnanjohtaja Hans Olanderille Khall Kunnanjohtaja Hans Olander ilmoittaa saapuneella kirjeellään irtisanoutuvansa Alavieskan kunnanjohtajan virasta lukien. Samalla hän kiittää Alavieskan kunnan luottamushenkilöitä ja henkilöstöä vuosia kestäneestä yhteistyöstä kunnan asioiden hoidossa. Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus: Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto myöntää Hans Olanderille eron kunnanjohtajan vi rasta lukien.

11 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanviraston aukiolo kesäaikana Khall Kunnanviraston henkilöstön kesälomat ajoittuvat pääosin heinäkuulle. Kunnanvirasto on jo useana vuonna pidetty kiinni heinäkuun hiljaisina viikkoina, kun kun nanviraston palvelujen kysyntä on minimissään. Tarkoituksenmukaista on pitää virasto niin ikään suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina Vs.kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää pitää kunnanviraston suljettuna ja

12 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Pohjois-Suomen Ympäristölupaviraston päätökset koskien Vivunkummun pohjapadon rakentamista ja suoritettavia korvauksia. Khall Alavieskan kunta on lähettänyt vesioikeuteen hakemuksen Kalajoen tulvasuojelutöiden toteuttamista Alavieskan keskustan alapuolisella alueella. Tulvasuojelutyöt ovat pitäneet sisällään Vivunkummun pohjapadon ja siihen liittyvän kalatien rakentamisen. Vesioikeus on antanut päätöksensä töiden toteuttamisesta Nro 13/87/I I. Vivunkummun pohjapadon rakentamiseen liittynyt kalatie ei ollut toimiva. Kunta lähetti Pohjois-Suomen vesioikeuteen hakemuksen Kalajokeen rakennetun Vivunkummun pohjapadon kunnostamisesta.vesioikeus teki asiasta päätöksen, mutta siitä vali tettiin ja Hallin to-oikeus ku mosi päätök sen. Alavieskan kunta jätti Ympäristölupavirastoon uuden Vivunkummun pohjapadon kunnostushakemuksen josta Pohjois-Suomen vesioikeus teki päätöksensä Lupaehtojen kohdassa 8 mää rä tään "luvansaajan on pantava nykyisestä Vivunkummun poh japa dos ta hau en, nahkiaisen ja pienkalojen kalastukselle aiheutu neiden ja vie lä ennen veneväyläkalatien kunnostamisen ja kalaluis kan val mis tu mis ta ai heutuvien vahinkojen korvaamista koskeva asia vireille ha ke muksel la ympäristölupavirastossa vuoden kuluessa töi den päätty mi sestä lukien siltä osin kuin vahinkojen korvaamisesta ei päästä sopi muk seen. Tehdyt sopimukset on liitettävä hakemukseen. Suoritetusta korjauksesta ja kunnanhallituk sen päätök sestä Vivunkummun pohjapadon kalas tukselle ai heutetun vahingon korvaaminen tehtiin valituksia Ympä ristölupavi rastoon. Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto on tehnyt ratkaisunsa Vivunkummun pohjapadon ra kentamisesta ja myöhemmästä korjauksesta sekä kalastukselle ai heutetun vahingon korvaamisesta. Ratkaisu on kaksiosainen, joista ensimmäisessä osassa on ratkaistu valitus koskien Vi vunkummun pohjapa don rakenteiden muuttamista kalanku lun mah dollistavaksi sekä poh japadosta kalastolle ja kalastukselle aiheutu neiden ja aiheutuvien vahinkojen korvaamista ( päätös Nro 37/09/2 ) ja toisessa Vivun kummun pohjapadon rakentamisesta kalastuk selle aiheutuneiden vahinkojen korvaamista ( päätös Nro 38/09/2. ) Valitusaika päätöksistä päättyy Ensimmäisessä päätöksessä on ratkaistu Alavieskan osakaskunnan vaatimus: Alavieskan Vivunkummun pohjapato tulee hakijan ja vastuuviranomaisten toimesta ja kustan nuksin korjata sellaiseen muotoon, että

13 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ se ei haittaa nykyisellä taval la kalan nousua padon yli, ja Vivunkummun pohjapadoista kalastolle ja kalastukselle aiheutuneet haitat tulee korvata täy simääräisesti. LIsäksi Arvo Simi ja hänen myötäpuolensa ( 23 allekirjoittajaa ) ovat jättäneet Alavieskan osakaskunnan kohdan 1 kanssa samansi sältöisen pohjanpadon korjaamisvaatimuksen. Ympäristölupaviraston ratkaisu Pääasiaratkaisu Vivunkummun pohjapadon rakenteita ja kalatietä ei määrätä muutettavaksi eikä uutta kalatie tä rakennettavaksi. Pohjapadosta hauen ja pienkalojen kalastukselle aiheutuneet ja aiheutuvat vahingot määrä tään korvattavaksi. Määräykset Hauen ja pienkalojen kalastukselle aiheutuneiden ja aiheutuvien vahinkojen korvaaminen. Alavieskan kunnan on maksettava vuotuiskorvauksena Alavieskan osakaskunnalle vuosina aiheutuneesta haukivahingosta 396 /v ja pienkalava hingosta 137,50 /v, vuosina 2007 ja 2008 ai heutuneesta haukiva hingosta 192 /v sekä kertakaikkisena korvauksena vuodesta 2009 alkaen aiheutuvasta vahingosta Korvausten maksaminen ja korko Korvaukset on maksettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta ( eräpäivä ). Vuotuiskorvaukselle on maksettava korkoa 6 % kunkin korvattavan vuoden alusta maksutai eräpäivään saakka. Toisessa päätöksessä on ratkaistu samojen muutoksenhakijoiden osin samat valitukset. Ympäristölupaviraston ratkaisu Pääasiaratkaisu Pohjapadosta hauen ja pienkalojen kalastukselle aiheutuneet ja aiheutuvat vahingot määrätään korvattavaksi ympäristölupaviraston päätöksestä 37/09/2 ilmenevästi. Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 60/01/2 lupamääräys 6 Tarkkailu määräykset ja määräykset siltä varalta, että kalan- ja nahkiaisen kul ku ei tapahdu hakemussuunnitelmassa tarkoitetulla tavalla kumo taan.

14 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Vs.kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee Ympäristölupaviraston päätöksen tietoonsa saa tetuksi ja päättää maksaa tai muulla osakaskunnan kanssa yhteises ti sovittavalla ta valla korvata heille syntynyt vahinko päätöksen saa tua lainvoiman. Korvattava summa vuoden 2008 lopussa on ,59. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimieli sesti. Tämä asia käsiteltiin 82 :n jälkeen. Seppo Maarala poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Hänen tilalleen pöytäkirjan tarkastajaksi tämän asian kohdalle valittiin Kaija Hannula.

15 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Vuoden 2009 talousarvion tarkistaminen Khall Valtuuston hyväksymän Alavieskan kunnan vuoden 2009 talousarvion mukaisesti tilikauden tulos on alijäämäinen lähes euroa. Vuoden 2009 talousar vio perustuu 1,5 %:n verotulojen kasvulle. Kunnan työttömyysluvut ovat nousseet jyrkästi alkuvuoden 2009 aikana, työttömyys-% tällä hetkellä on noin 12,7 ja verotulot ovat kääntyneet laskuun alkuvuon na. Valtuuston hyväksymä alijäämän kattamissuunnitelma vuosille perustui verotulojen keskimääräiseen 5,5 %:n vuotuiseen kasvuun. Tämän hetken arvion mukaan tulot eivät tule riittämään edes talousarviossa hyväksyttyjen käyttömenojen kattami seen tänä vuonna. Lisäksi vuoden 2008 tilinpäätöksessä kertyi kunnan taseeseen alijäämää arvioitua enemmän ja kunnan ali/ylijäämätilillä oli vuoden alussa alijäämää yhteensä euroa. Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää 1) käynnistää neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa kahden viikon palkkauskustannuksia vastaavan kulusäästön aikaansaamiseksi kuluvana vuonna 2) esittää Peruspalvelukuntayhtymä Kalliolle vastaavan suuruisen kulusäästöprosessin käyn nistämistä 3) ottaa uudelleen tarkasteltavaksi talousarvioon sisällytetyt investointimäärärahat 4) kehottaa hallintokuntia noudattamaan erityistä säästäväisyyttä toiminnassaan ja pysyttäy tymään tiukasti myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Khall Henkilöstöjaosto on pitämässään kokouksessa päättänyt käynnistää neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa edellä kohdassa 1 mainitun kulusäästön aikaansaamiseksi. Ensimmäinen neuvottelutapaaminen on sovittu järjestettäväksi perjantaina klo 13. Tavoitteena on saada kuluvalle vuodelle euron säästöt henkilöstömenoissa. Tämän lisäksi kuntien Kela-maksun aleneminen lukien 3,851 %:sta 3,05 %:iin tuo noin euron säästön henkilöstömenoihin. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tilaustyöryhmä on päättänyt pitämässään kokouksessa esittää yhtymähallitukselle, että se päättää supistaa kuluvan vuoden palvelutilausta 1,75 milj. eu-

16 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ roa, mikä merkitsee noin 1,8 %:n leikkausta kuntayhtymän kuluvan vuoden budjettiin. Kulusäästön aikaansaamiseksi valmistellaan vaihtoehtoisia toteutusratkaisuja ja käynnistetään tarpeelliset YT-neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa. Alavieskan kuluvan vuoden talousarvioon varattujen investointimäärärahojen osalta on suunniteltu (työryhmä Pekka Joki-Erkkilä, Hannu Haapakoski, Tapani Vierimaa) seuraavia muu tok sia: - asunto-osakkeiden ostoon varattu euron määräraha jätetään käyttämättä - Omavieskan peruskorjauksen/laajennuksen aloittamiseen varatusta euron määrärahasta vähennetään euroa. Kuluvan vuoden talousarvioon esitetään jätettäväksi kohteen suunnittelua varten euron määräraha. - Leipätien peruskorjaukseen/kevyen liikenteen väylän rakentamiseen varattu euron määräraha jätetään käyttämättä. - Jokiniituntien kevyen liikenteen väylän rakentamiseen varattu euron määräraha jätetään käyttämättä. Yhteensä suunnitellut muutokset vähentävät kuluvan vuoden investoin ti me no ja euroa. Vuosien investoinneista pää tetään seuraavan talousarvio-taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Kuluvan vuoden budjetin investointiosa on esityslistan oheismateriaalina. Vs.kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi käynnistetyt toimenpiteet ja esittää val tuus tol le, että se hyväksyy viranhaltijatyöryhmän esittämät yhteis määräl tään euron vähennykset kuluvan vuoden in vestoin tiohjel maan. Lisäksi esitetään, että valtuusto päättää supistaa talous ar vi oon si säl ty vää eu ron lai nanottoa eurolla. Kunnanhallitus päättää lisäksi, että eläinlääkäritalo pannaan myyntiin. Tämä asia käsiteltiin 88 :n jälkeen.

17 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Määräalan myyminen tilasta Päivärinne RN:o 22:106 Lahja ja Markku Kivimaalle Khall Myyjä: Alavieskan kunta, Pappilantie 1, Alalvies ka Ostajat: Lahja ja Markku Kivimaa, Vanhakuja 3, Alavieska Kaupan kohde: Alavieskan kunnan Alavieskan kylässä sijaitsevasta Päivärinne -tilasta RN:o 22:106, määräala, joka on asemakaava-alueen korttelin 1 tontti nro 1. Kauppahinta: euroa. Allekirjoitettu: Kauppakirja on esityslistan oheismateriaalina. Vs.kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy allekirjoitetun kauppakirjan. Asia käsiteltiin 88 :n jälkeen.

18 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Lausunto asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotuksesta Khall Ylivieskan kaupungin tekninen palvelukeskus on lähettänyt lausunnolle asemakaavan Pyörreperän kaupunginosan asemakaavattomalta alueelta, josta muodostuu kortteleiden 22 ja 25 osat, korttelit sekä puisto- ja katualuetta sekä asemakaavan muutoksen koskien kortteleita 22 ja 25 sekä katu-, puisto- ja suojaviheraluetta. Kyseessä on ns. Savarin alue. Alueen vetovoimaisuus liike- ja palvelurakentamisen alueena on edelleen kasvamassa. Nykyiset ja uudet liike-elämän toimijat haluavat investoida alueelle ja kehittää alueen palvelutarjontaa. Savarinkadun eteläpuolelle on tulossa iso kauppaliike ( KPO:n Pris ma -supermarket, k-m2) ja muutama pienempi suunnittelee sijoittumista Kettukalliontien eteläpuolelle. Aluet ta ra jaa Sa von tie, Ol li lanojan katu, Ket tu kal lion katu ja Lat valantie. Ase ma kaa va-alue on pinta-alal taan noin 29,3 ha ja ase ma kaavan muu tos alue noin 9,8 ha. Raken nusoi keutta alu eella on kaik kiaan k-m2. Jotta alueen jatkorakentamiselle löytyisi toimiva ja aikaa kestävä ratkaisu, on koko alueelle laadittu kehittämissuunnitelma. Kaavarunkotasoisten suunnitelmavaihtoehtojen avulla on selvitetty kaupunkikuvan, maankäytön, liikerakentamisen ja liikenneyhteyksien toimivuus ja toteuttamisen vaiheistaminen. Puheena oleva asemakaavan muutos ja laajennus laaditaan alueelle, jonne lähivuosina on tarkoitus toteuttaa tiedossa olevat kaupan rakentamishankkeet. Havainnekuvat Savarin alueesta ovat oheismateriaalina. Vs.kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotuksesta.

19 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Itsenäisyyspäivän kunniamerkkiesitykset Khall Oulun lääninhallitus pyytää ehdotuksia kuntien ja kuntayhtymien luottamushenkilöille sekä kunnallishallinnon ja alaisensa valtion paikallishallinnon viranhaltijoille ja työntekijöille itsenäisyyspäivänä 2009 myönnettävistä Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkeistä. Kunniamerkkiesitykset tulee tehdä mennessä. Vs.kunnanjohtaja: Kunnanhallitus tekee ehdotuksensa kunniamerkkien saajista.

20 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen päätösvallan edelleen siirtäminen viranhaltijoille Khall Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan hallintosääntöön joi ta kin muutoksia. Uusi hallintosääntö tuli voimaan alkaen. Hal lin to sään nön 6 :n mu kaan kun nan halli tus erik seen päättää, mit kä asiat se ratkai suval las taan siirtää alais tensa toi mielinten tai viran hal tijoi den rat kaista vaksi. Kunnanhallituksen puheenjohtaja: Kunnanhallitus päättää hallintosäännön 6 :n nojalla siirtää päätösvaltaansa viranhaltijoille seuraavasti: 1. Kunnan etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä päättäminen tekniselle johtajalle. 2. Laissa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen ratkaistavaksi määrätyistä asioista päättäminen maaseutusihteerille. 3. Talousarviolainojen nostamisesta ja tilapäislainojen ottamisesta sekä kassavarojen sijoittamisesta talousarvion asettamissa rajoissa päättäminen kunnankamreerille. 4. Hankinnoista päättäminen elinkeino- ja maaseutupalvelujen osalta kunnanjohtajalle sekä hallintopalvelujen osalta hallinto- ja sivistysjohtajalle. Vs. kunnanjohtaja Tapani Vierimaa ja hallinto- ja sivistysjohtaja Anna-Liisa Isotalus poistuivat esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi puheenjohtaja.

21 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Laskujen hyväksyjien määrääminen Khall Kunnanhallitus on vuosittain määrännyt kunnan laskujen hyväksyjät. Viimeisin kunnanhallituksen päätös laskujen hyväksyjistä on tehty Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää kunnan laskujen hyväksyjät alkaen toistaiseksi oheisen liitteen mukaisesti.

22 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Lautakuntien päätökset Khall Kunnanhallitukselle on ilmoitettu seuraavien toimielinten ottokelpoiset päätökset: Henkilöstöjaosto Sivistyslautakunta Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee henkilöstöjaoston ja sivistyslautakunnan päätökset tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei ota niitä käsiteltäväksi.

23 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pykälä(t) Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa pykälät 83-85, 88, 91, 94 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaati mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla pykälät 86-87, 89-90, HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusaika ja vaatimuksen simuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatisältö päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimusviranomainen VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Liitetään pöy täkirjaan Alavieskan kunnanhallitus PL 29, ALAVIESKA Pykälät 86-87, 89-90, Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus PL 189, OULU Kunnallisvalitus, pykälät käyntiosoite Isokatu 4 Oulu Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista, ajan laskussa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyt tää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu hen kilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan kohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei nii tä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mu kaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päi vänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettä vä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Jos valitusasiakirjat on toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle, Pykälät vastaanottajan nimi, osoite ja postiosoite Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voi massa oleva oikeudenkäyntimaksu, 82 euroa/

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 Kunnanhallitus 14.12.2010 AIKA 14.12.2010 klo 12:00-16:20 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 157 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 158 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kunnanvaltuusto 21.06.2010 AIKA 21.06.2010 klo 19:00-21:50 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/2014 371 Kunnanhallitus 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 197-210 Otsikko Sivu 197 Tero Annolan

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 21/2013 316 Kunnanhallitus Aika 09.12.2013 klo 18:00-21:45 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 242 Tekniset palvelut 319 243

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) Kunnanhallitus Aika 20.10.2014 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen esteellinen 181 klo 18.07-18.14 Lehtonen Harri

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot