ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1"

Transkriptio

1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus AIKA klo 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 82 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 83 Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän purkaminen 5 ja kuntayhtymän toimintojen jatkaminen 84 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 8 muuttaminen 85 Eron myöntäminen kunnanjohtaja Hans Olanderille Kunnanviraston aukiolo kesäaikana Pohjois-Suomen Ympäristölupaviraston päätökset koskien 12 Vivunkummun pohjapadon rakentamista ja suoritet- tavia korvauksia. 88 Vuoden 2009 talousarvion tarkistaminen Määräalan myyminen tilasta Päivärinne RN:o 22:106 Lahja 17 ja Markku Kivimaalle 90 Lausunto asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotuksesta Itsenäisyyspäivän kunniamerkkiesitykset Kunnanhallituksen päätösvallan edelleen siirtäminen viranhaltijoille Laskujen hyväksyjien määrääminen Lautakuntien päätökset 22

2 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Mattila Tapio 18:30-20:35 pj Nurkkala Sauli 18:30-20:35 vpj Hannula Kaija 18:30-20:35 jäsen Hemmilä Virpi 18:30-20:35 jäsen Isokääntä Marja 18:30-20:35 jäsen Jutila Eija 18:30-20:35 jäsen Maarala Seppo 18:30-20:35 varajäsen Isomaa Matti 18:30-20:35 kv I vpj Vierimaa Tapani 18:30-20:35 vs. kunnanjohtaja Isotalus Anna-Liisa 18:30-20:35 pöytäkirjanpitäjä Haapakoski Hannu 18:30-19:40 yhdyskuntainsinööri Joki-Erkkilä Pekka 18:30-19:40 tekninen johtaja POISSA Huttunen Pauli jäsen Taka-Eilola Tuomo jäsen Brax Anna-Leena kv pj Kähtävä Simo kv II vpj ALLEKIRJOITUKSET Tapio Mattila Puheenjohtaja Anna-Liisa Isotalus Pöy täkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Sauli Nurkkala Seppo Maarala Kaija Hannula 83-86, Kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Alavieskan kunnantoimistossa klo 9-15.

3 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall Vs.kunnanjohtaja: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltai sek si.

4 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Khall Vs.kunnanjohtaja: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan kunnantoimistossa tiistaina Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Maarala ja Sauli Nurkkala.

5 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän purkaminen ja kuntayhtymän toimintojen jatkaminen Khall Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän hallitus esittää saapuneessa kirjeessään seuraavaa: "Eduskunnan helmikuussa 2007 hyväksymän lain kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (169/2007) 6 mukaan: "Laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelui den turvaamiseksi maa jaetaan erikoissairaanhoitolain 7 :ssä lue teltuihin kuntayhtymiin. Kunnan tulee kuulua yhteen kuntayhty mään... Kuntayhtymän tulee kunnan osoittamassa laajuudessa vas tata palveluista, joista säädetään erikoissairaanhoitolaissa ja kehi tysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa. " Pohjois-Pohjanmaalla tämän pykälän toteuttamista valmisteltiin vuoden 2007 keväällä ja val mistelu päättyi esitykseen erityishuoltopiirin yhdistämiseksi osaksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää vuoden 2008 alusta. Sairaanhoitopiirin perussopimuksen muutosesitys ei saavut tanut riittävää kannatusta jäsenkunnissa. Lisäksi esitykseen kunta yhtymien yhdistämisestä neljä kuntaa asetti yhdistymiselle ehtoja. Näin hanke siirtyi lisävalmisteluun. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen vuonna 2008 nimeämän omistajastrategiatyöryhmän yhtenä tehtävänä on tehdä esitys siitä, miten Puitelain 6 :n tavoitteet Pohjois-Pohjanmaalla toteutetaan. Työryhmässä ovat edustettuna kaikki kuntayhtymien jäsenkunnat. Työryhmän toimeksiannosta viranhaltijatyönä on valmisteltu esitys siitä, miten vuoden 2007 esityksen pohjalta ehtoja asettaneiden kun tien toiveet huomioiden puitelain 6 :n tavoite Pohjois-Pohjanmaalla voidaan toteuttaa. Viranhaltijatyöryhmässä ovat toimineet Jari Park konen ja Keijo Koski Oulun kaupungista, Hannu Leskinen ja Pasi Parkkila sairaanhoitopiirista ja Ari Hietanen erityishuoltopiiristä. Oulun kaupunki omassa kannanotossaan vuonna 2007 esitti oululaisten asiakkaiden kunta yhtymältä ostettujenryhmäkotipalvelujen kunnallistamista. Tämä asia on valmisteltu niin, että vuoden 2009 alusta kaksi ryhmäkotia ja nii den mukana lähes kaikki kuntayhtymän asumispalveluissa olleet ou lulaiset asukkaat siirtyivät Oulun kaupungille. Samalla siirtyi mm. ryhmäkotien henkilökunta Oulun kaupungille. Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä vastaa toiminta-alueensa vaativassa ke hitysvammahuollosta jäsenkuntien määrittämässä laajuudessa. Tah kokankaan Palvelukeskuksessa on n. 145 pitkäaikaista kehitysvam mahuollon laitoshuollon asiakasta sekä keskimäärin 30 lyhytaikaisen laitoshoidon asiakasta. Määrissä on jonkin verran vaihtelua jäsen kuntien palvelutarpeen mukaan. Lisäksi kuntayhtymä tuottaa kehi tysvammahuollon tutkimus- ja neuvolapalveluja

6 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ sekä kuntien toivo massa laajuudessa vaativan tason asumishuollon palveluja. Kunta yhtymällä on vuoden 2009 alussa noin 320 vakituista virka- ja työ suhteista henkilöä. Talousarvion toimintakulujen loppusumma vuon na 2008 oli 18,1 milj.. Viranhaltijaselvityksessä käytiin omaisuuden arviointi uudelleen läpi. Vuoden 2007 esitykses sä oli mukana ulkopuolisen konsultin arvio kuntayhtymän omaisuu den arvosta. Omaisuuden kokonaisarvo oli arvion mukaaan 16,55 milj.. Kuntayhtymä on tuon jälkeen myynyt tontteja noin eurolla ja toisaalta saneerannut yhden palvelukodin noin miljoonalla aurolla. Omaisuuden kokonaisarvosta konsultin arvio antaa edelleen varsin hyvän kuvan. Omaisuus muodostuu suurelta osin palveluko deista ja toimintayksiköistä, joissa Pohjois-Pohjanmaan erityishuol topiirin kuntayhtymän palvelut tuotetaan. Kuntayhtymällä on euroa pitkäaikaista lainaa, joka on enemmän mitä omaisuudes ta voitaisiin toimintoja leikkaamatta realisoida. Sairaanhoitopiirin perussopimuksen muutosesitys, jolla lisätään sairaanhoitopiirin tehtäviin kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa säädetyt tehtä vät, lähetetään jäsenkuntiin yhtä aikaa tämän esityksen kanssa. Asiaa on käsitelty omistajastrategiatyöryhmän asiantuntijatyöryh mässä. Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin hallitus esittää jäsenkunnilleen, että ne päättävät seu raavaa: - Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä pu retaan päivän lopusta lukien; - Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin toiminta siirtyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille alusta lukien: kehi tysvammahuolto muodstaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä oman tulosyksikön; - Kuntayhtymän jäsenkunnat päättävät jatkossakon sen, kuinka paljon ne kuntayhtymän kehitysvammahuollon palveluja käyt tävät; - Purkamiseen liittyvästä loppuselvityksesta huolehtii Pohjois-Pohjan maan erityishuoltopiirin kuntayhtymän hallitus tässä päätettävien lin jausten mukaisesti; - Purkaminen edellyttää, että Pohjois-Pohjanmaan sai raanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muutosesitys, jossa sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtäviin lisätään kehitysvammais ten erityishuollon tehtävät, tulee hyväksytyksi - Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin varat, velat ja vastuut (mukaan lukien eläkevastuu) siirtyvät peruspääomaosuuk sien suhteessa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille al kaen perustuen erityishuoltopiirin kuntayhtymän vahvistettuihin tilin päätöstietoihin; - Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän henkilökunta siirtyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle päivän lopusta lukien. Muutos toteutetaan puitelain, yhteistoimintasopimuksen sekä kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa määritellyn yhteistoimintamenettelyn mukaisesti;

7 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän muut sitoumukset (sopimukset) siirtyvät Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle; - Muutoksen taloudellisia vaikutuksia seurataan yhteis työssä jäsenkuntien kanssa." Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus: Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hy väk syy Pohjois-Pohjan maan erityis huoltopiirin kuntayhty män hal li tuk sen esi tyksen kuntayh tymän pur kamisesta ja toimintojen jat ka mi ses ta. Asia käsiteltiin 89 :n jälkeen.

8 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Khall Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallitus on hyväksynyt ehdotuksen kuntayhtymän perussopimuksen 2 :n muuttamiseksi alkaen alla esitettävällä tavalla ja lähettänyt sen jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi pyytäen, että kunnat valtuustojen päätöksellä päättäisivät muuttaa voimassa olevan perussopimuksen 2 :n hallituksen ehdotuksen mukaiseksi. Muutoksen taustana on Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän purkaminen ja toiminnan siirtyminen sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 2 Voimassa oleva perussopimus: 2 Tehtävät ja organisaatio Kuntayhtymä järjestää alueellaan sairaanhoitopiirille ja yliopistolliselle sairaalalle laissa sää detyt tehtävät. Lisäksi kuntayhtymä voi tuottaa terveydenhuollon pal veluja ja muita palveluja. Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä omistaa ja hallitsee sairaaloita ja muita toimintayk siköitä. Valtuuston vahvistamassa hallintosäännössä päätetään kun tayhtymän organisaatiosta sekä jakaantumisesta tulosyksiköihin ja muihin toimintayksiköihin. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen hyväksymä ehdotus perussopimuksen muuttamiseksi: 2 Tehtävät ja organisaatio Kuntayhtymä järjestää alueellaan sairaanhoitopiirille ja yliopistolliselle sairaalalle laissa säädetyt tehtävät. Lisäksi kuntayhtymä voi tuottaa terveydenhuollon palveluja ja muita palveluja sekä järjestää ja tuottaa kehitysvammaisten erityishuollon palveluja. Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä omistaa ja hallitsee sairaaloita ja muita toimintayksiköitä. Valtuuston vahvistamassa hallintosäännössä päätetään kuntayhtymän organisaatiosta sekä jakaantumisesta tulosyksiköihin ja muihin toimintayksiköihin. Perussopimus on oheismateriaalina. Vs.kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hy väk syy Poh jois-pohjan maan sai raan hoi to pii rin kun ta yh ty män pe russopi muksen 2 :n muu toksen kunta yhty män halli tuk sen esityk sen mukaisesti.

9 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus:

10 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Eron myöntäminen kunnanjohtaja Hans Olanderille Khall Kunnanjohtaja Hans Olander ilmoittaa saapuneella kirjeellään irtisanoutuvansa Alavieskan kunnanjohtajan virasta lukien. Samalla hän kiittää Alavieskan kunnan luottamushenkilöitä ja henkilöstöä vuosia kestäneestä yhteistyöstä kunnan asioiden hoidossa. Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus: Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto myöntää Hans Olanderille eron kunnanjohtajan vi rasta lukien.

11 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanviraston aukiolo kesäaikana Khall Kunnanviraston henkilöstön kesälomat ajoittuvat pääosin heinäkuulle. Kunnanvirasto on jo useana vuonna pidetty kiinni heinäkuun hiljaisina viikkoina, kun kun nanviraston palvelujen kysyntä on minimissään. Tarkoituksenmukaista on pitää virasto niin ikään suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina Vs.kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää pitää kunnanviraston suljettuna ja

12 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Pohjois-Suomen Ympäristölupaviraston päätökset koskien Vivunkummun pohjapadon rakentamista ja suoritettavia korvauksia. Khall Alavieskan kunta on lähettänyt vesioikeuteen hakemuksen Kalajoen tulvasuojelutöiden toteuttamista Alavieskan keskustan alapuolisella alueella. Tulvasuojelutyöt ovat pitäneet sisällään Vivunkummun pohjapadon ja siihen liittyvän kalatien rakentamisen. Vesioikeus on antanut päätöksensä töiden toteuttamisesta Nro 13/87/I I. Vivunkummun pohjapadon rakentamiseen liittynyt kalatie ei ollut toimiva. Kunta lähetti Pohjois-Suomen vesioikeuteen hakemuksen Kalajokeen rakennetun Vivunkummun pohjapadon kunnostamisesta.vesioikeus teki asiasta päätöksen, mutta siitä vali tettiin ja Hallin to-oikeus ku mosi päätök sen. Alavieskan kunta jätti Ympäristölupavirastoon uuden Vivunkummun pohjapadon kunnostushakemuksen josta Pohjois-Suomen vesioikeus teki päätöksensä Lupaehtojen kohdassa 8 mää rä tään "luvansaajan on pantava nykyisestä Vivunkummun poh japa dos ta hau en, nahkiaisen ja pienkalojen kalastukselle aiheutu neiden ja vie lä ennen veneväyläkalatien kunnostamisen ja kalaluis kan val mis tu mis ta ai heutuvien vahinkojen korvaamista koskeva asia vireille ha ke muksel la ympäristölupavirastossa vuoden kuluessa töi den päätty mi sestä lukien siltä osin kuin vahinkojen korvaamisesta ei päästä sopi muk seen. Tehdyt sopimukset on liitettävä hakemukseen. Suoritetusta korjauksesta ja kunnanhallituk sen päätök sestä Vivunkummun pohjapadon kalas tukselle ai heutetun vahingon korvaaminen tehtiin valituksia Ympä ristölupavi rastoon. Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto on tehnyt ratkaisunsa Vivunkummun pohjapadon ra kentamisesta ja myöhemmästä korjauksesta sekä kalastukselle ai heutetun vahingon korvaamisesta. Ratkaisu on kaksiosainen, joista ensimmäisessä osassa on ratkaistu valitus koskien Vi vunkummun pohjapa don rakenteiden muuttamista kalanku lun mah dollistavaksi sekä poh japadosta kalastolle ja kalastukselle aiheutu neiden ja aiheutuvien vahinkojen korvaamista ( päätös Nro 37/09/2 ) ja toisessa Vivun kummun pohjapadon rakentamisesta kalastuk selle aiheutuneiden vahinkojen korvaamista ( päätös Nro 38/09/2. ) Valitusaika päätöksistä päättyy Ensimmäisessä päätöksessä on ratkaistu Alavieskan osakaskunnan vaatimus: Alavieskan Vivunkummun pohjapato tulee hakijan ja vastuuviranomaisten toimesta ja kustan nuksin korjata sellaiseen muotoon, että

13 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ se ei haittaa nykyisellä taval la kalan nousua padon yli, ja Vivunkummun pohjapadoista kalastolle ja kalastukselle aiheutuneet haitat tulee korvata täy simääräisesti. LIsäksi Arvo Simi ja hänen myötäpuolensa ( 23 allekirjoittajaa ) ovat jättäneet Alavieskan osakaskunnan kohdan 1 kanssa samansi sältöisen pohjanpadon korjaamisvaatimuksen. Ympäristölupaviraston ratkaisu Pääasiaratkaisu Vivunkummun pohjapadon rakenteita ja kalatietä ei määrätä muutettavaksi eikä uutta kalatie tä rakennettavaksi. Pohjapadosta hauen ja pienkalojen kalastukselle aiheutuneet ja aiheutuvat vahingot määrä tään korvattavaksi. Määräykset Hauen ja pienkalojen kalastukselle aiheutuneiden ja aiheutuvien vahinkojen korvaaminen. Alavieskan kunnan on maksettava vuotuiskorvauksena Alavieskan osakaskunnalle vuosina aiheutuneesta haukivahingosta 396 /v ja pienkalava hingosta 137,50 /v, vuosina 2007 ja 2008 ai heutuneesta haukiva hingosta 192 /v sekä kertakaikkisena korvauksena vuodesta 2009 alkaen aiheutuvasta vahingosta Korvausten maksaminen ja korko Korvaukset on maksettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta ( eräpäivä ). Vuotuiskorvaukselle on maksettava korkoa 6 % kunkin korvattavan vuoden alusta maksutai eräpäivään saakka. Toisessa päätöksessä on ratkaistu samojen muutoksenhakijoiden osin samat valitukset. Ympäristölupaviraston ratkaisu Pääasiaratkaisu Pohjapadosta hauen ja pienkalojen kalastukselle aiheutuneet ja aiheutuvat vahingot määrätään korvattavaksi ympäristölupaviraston päätöksestä 37/09/2 ilmenevästi. Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 60/01/2 lupamääräys 6 Tarkkailu määräykset ja määräykset siltä varalta, että kalan- ja nahkiaisen kul ku ei tapahdu hakemussuunnitelmassa tarkoitetulla tavalla kumo taan.

14 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Vs.kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee Ympäristölupaviraston päätöksen tietoonsa saa tetuksi ja päättää maksaa tai muulla osakaskunnan kanssa yhteises ti sovittavalla ta valla korvata heille syntynyt vahinko päätöksen saa tua lainvoiman. Korvattava summa vuoden 2008 lopussa on ,59. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimieli sesti. Tämä asia käsiteltiin 82 :n jälkeen. Seppo Maarala poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Hänen tilalleen pöytäkirjan tarkastajaksi tämän asian kohdalle valittiin Kaija Hannula.

15 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Vuoden 2009 talousarvion tarkistaminen Khall Valtuuston hyväksymän Alavieskan kunnan vuoden 2009 talousarvion mukaisesti tilikauden tulos on alijäämäinen lähes euroa. Vuoden 2009 talousar vio perustuu 1,5 %:n verotulojen kasvulle. Kunnan työttömyysluvut ovat nousseet jyrkästi alkuvuoden 2009 aikana, työttömyys-% tällä hetkellä on noin 12,7 ja verotulot ovat kääntyneet laskuun alkuvuon na. Valtuuston hyväksymä alijäämän kattamissuunnitelma vuosille perustui verotulojen keskimääräiseen 5,5 %:n vuotuiseen kasvuun. Tämän hetken arvion mukaan tulot eivät tule riittämään edes talousarviossa hyväksyttyjen käyttömenojen kattami seen tänä vuonna. Lisäksi vuoden 2008 tilinpäätöksessä kertyi kunnan taseeseen alijäämää arvioitua enemmän ja kunnan ali/ylijäämätilillä oli vuoden alussa alijäämää yhteensä euroa. Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää 1) käynnistää neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa kahden viikon palkkauskustannuksia vastaavan kulusäästön aikaansaamiseksi kuluvana vuonna 2) esittää Peruspalvelukuntayhtymä Kalliolle vastaavan suuruisen kulusäästöprosessin käyn nistämistä 3) ottaa uudelleen tarkasteltavaksi talousarvioon sisällytetyt investointimäärärahat 4) kehottaa hallintokuntia noudattamaan erityistä säästäväisyyttä toiminnassaan ja pysyttäy tymään tiukasti myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Khall Henkilöstöjaosto on pitämässään kokouksessa päättänyt käynnistää neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa edellä kohdassa 1 mainitun kulusäästön aikaansaamiseksi. Ensimmäinen neuvottelutapaaminen on sovittu järjestettäväksi perjantaina klo 13. Tavoitteena on saada kuluvalle vuodelle euron säästöt henkilöstömenoissa. Tämän lisäksi kuntien Kela-maksun aleneminen lukien 3,851 %:sta 3,05 %:iin tuo noin euron säästön henkilöstömenoihin. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tilaustyöryhmä on päättänyt pitämässään kokouksessa esittää yhtymähallitukselle, että se päättää supistaa kuluvan vuoden palvelutilausta 1,75 milj. eu-

16 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ roa, mikä merkitsee noin 1,8 %:n leikkausta kuntayhtymän kuluvan vuoden budjettiin. Kulusäästön aikaansaamiseksi valmistellaan vaihtoehtoisia toteutusratkaisuja ja käynnistetään tarpeelliset YT-neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa. Alavieskan kuluvan vuoden talousarvioon varattujen investointimäärärahojen osalta on suunniteltu (työryhmä Pekka Joki-Erkkilä, Hannu Haapakoski, Tapani Vierimaa) seuraavia muu tok sia: - asunto-osakkeiden ostoon varattu euron määräraha jätetään käyttämättä - Omavieskan peruskorjauksen/laajennuksen aloittamiseen varatusta euron määrärahasta vähennetään euroa. Kuluvan vuoden talousarvioon esitetään jätettäväksi kohteen suunnittelua varten euron määräraha. - Leipätien peruskorjaukseen/kevyen liikenteen väylän rakentamiseen varattu euron määräraha jätetään käyttämättä. - Jokiniituntien kevyen liikenteen väylän rakentamiseen varattu euron määräraha jätetään käyttämättä. Yhteensä suunnitellut muutokset vähentävät kuluvan vuoden investoin ti me no ja euroa. Vuosien investoinneista pää tetään seuraavan talousarvio-taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Kuluvan vuoden budjetin investointiosa on esityslistan oheismateriaalina. Vs.kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi käynnistetyt toimenpiteet ja esittää val tuus tol le, että se hyväksyy viranhaltijatyöryhmän esittämät yhteis määräl tään euron vähennykset kuluvan vuoden in vestoin tiohjel maan. Lisäksi esitetään, että valtuusto päättää supistaa talous ar vi oon si säl ty vää eu ron lai nanottoa eurolla. Kunnanhallitus päättää lisäksi, että eläinlääkäritalo pannaan myyntiin. Tämä asia käsiteltiin 88 :n jälkeen.

17 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Määräalan myyminen tilasta Päivärinne RN:o 22:106 Lahja ja Markku Kivimaalle Khall Myyjä: Alavieskan kunta, Pappilantie 1, Alalvies ka Ostajat: Lahja ja Markku Kivimaa, Vanhakuja 3, Alavieska Kaupan kohde: Alavieskan kunnan Alavieskan kylässä sijaitsevasta Päivärinne -tilasta RN:o 22:106, määräala, joka on asemakaava-alueen korttelin 1 tontti nro 1. Kauppahinta: euroa. Allekirjoitettu: Kauppakirja on esityslistan oheismateriaalina. Vs.kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy allekirjoitetun kauppakirjan. Asia käsiteltiin 88 :n jälkeen.

18 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Lausunto asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotuksesta Khall Ylivieskan kaupungin tekninen palvelukeskus on lähettänyt lausunnolle asemakaavan Pyörreperän kaupunginosan asemakaavattomalta alueelta, josta muodostuu kortteleiden 22 ja 25 osat, korttelit sekä puisto- ja katualuetta sekä asemakaavan muutoksen koskien kortteleita 22 ja 25 sekä katu-, puisto- ja suojaviheraluetta. Kyseessä on ns. Savarin alue. Alueen vetovoimaisuus liike- ja palvelurakentamisen alueena on edelleen kasvamassa. Nykyiset ja uudet liike-elämän toimijat haluavat investoida alueelle ja kehittää alueen palvelutarjontaa. Savarinkadun eteläpuolelle on tulossa iso kauppaliike ( KPO:n Pris ma -supermarket, k-m2) ja muutama pienempi suunnittelee sijoittumista Kettukalliontien eteläpuolelle. Aluet ta ra jaa Sa von tie, Ol li lanojan katu, Ket tu kal lion katu ja Lat valantie. Ase ma kaa va-alue on pinta-alal taan noin 29,3 ha ja ase ma kaavan muu tos alue noin 9,8 ha. Raken nusoi keutta alu eella on kaik kiaan k-m2. Jotta alueen jatkorakentamiselle löytyisi toimiva ja aikaa kestävä ratkaisu, on koko alueelle laadittu kehittämissuunnitelma. Kaavarunkotasoisten suunnitelmavaihtoehtojen avulla on selvitetty kaupunkikuvan, maankäytön, liikerakentamisen ja liikenneyhteyksien toimivuus ja toteuttamisen vaiheistaminen. Puheena oleva asemakaavan muutos ja laajennus laaditaan alueelle, jonne lähivuosina on tarkoitus toteuttaa tiedossa olevat kaupan rakentamishankkeet. Havainnekuvat Savarin alueesta ovat oheismateriaalina. Vs.kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotuksesta.

19 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Itsenäisyyspäivän kunniamerkkiesitykset Khall Oulun lääninhallitus pyytää ehdotuksia kuntien ja kuntayhtymien luottamushenkilöille sekä kunnallishallinnon ja alaisensa valtion paikallishallinnon viranhaltijoille ja työntekijöille itsenäisyyspäivänä 2009 myönnettävistä Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkeistä. Kunniamerkkiesitykset tulee tehdä mennessä. Vs.kunnanjohtaja: Kunnanhallitus tekee ehdotuksensa kunniamerkkien saajista.

20 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen päätösvallan edelleen siirtäminen viranhaltijoille Khall Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan hallintosääntöön joi ta kin muutoksia. Uusi hallintosääntö tuli voimaan alkaen. Hal lin to sään nön 6 :n mu kaan kun nan halli tus erik seen päättää, mit kä asiat se ratkai suval las taan siirtää alais tensa toi mielinten tai viran hal tijoi den rat kaista vaksi. Kunnanhallituksen puheenjohtaja: Kunnanhallitus päättää hallintosäännön 6 :n nojalla siirtää päätösvaltaansa viranhaltijoille seuraavasti: 1. Kunnan etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä päättäminen tekniselle johtajalle. 2. Laissa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen ratkaistavaksi määrätyistä asioista päättäminen maaseutusihteerille. 3. Talousarviolainojen nostamisesta ja tilapäislainojen ottamisesta sekä kassavarojen sijoittamisesta talousarvion asettamissa rajoissa päättäminen kunnankamreerille. 4. Hankinnoista päättäminen elinkeino- ja maaseutupalvelujen osalta kunnanjohtajalle sekä hallintopalvelujen osalta hallinto- ja sivistysjohtajalle. Vs. kunnanjohtaja Tapani Vierimaa ja hallinto- ja sivistysjohtaja Anna-Liisa Isotalus poistuivat esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi puheenjohtaja.

21 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Laskujen hyväksyjien määrääminen Khall Kunnanhallitus on vuosittain määrännyt kunnan laskujen hyväksyjät. Viimeisin kunnanhallituksen päätös laskujen hyväksyjistä on tehty Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää kunnan laskujen hyväksyjät alkaen toistaiseksi oheisen liitteen mukaisesti.

22 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Lautakuntien päätökset Khall Kunnanhallitukselle on ilmoitettu seuraavien toimielinten ottokelpoiset päätökset: Henkilöstöjaosto Sivistyslautakunta Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee henkilöstöjaoston ja sivistyslautakunnan päätökset tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei ota niitä käsiteltäväksi.

23 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pykälä(t) Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa pykälät 83-85, 88, 91, 94 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaati mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla pykälät 86-87, 89-90, HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusaika ja vaatimuksen simuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatisältö päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimusviranomainen VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Liitetään pöy täkirjaan Alavieskan kunnanhallitus PL 29, ALAVIESKA Pykälät 86-87, 89-90, Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus PL 189, OULU Kunnallisvalitus, pykälät käyntiosoite Isokatu 4 Oulu Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista, ajan laskussa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyt tää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu hen kilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan kohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei nii tä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mu kaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päi vänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettä vä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Jos valitusasiakirjat on toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle, Pykälät vastaanottajan nimi, osoite ja postiosoite Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voi massa oleva oikeudenkäyntimaksu, 82 euroa/

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 (11) Tekninen lautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 18:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 51 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (10)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ (10) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (10) Sivistyslautakunta 12.06.2014 AIKA 12.06.2014 klo 16:40-17:05 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 1 (11) Sivistyslautakunta 20.09.2011 AIKA 20.09.2011 klo 18:30 PAIKKA Hannulan kotiseutumuseo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 49 Pöytäkirjan

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1 KOKOUSAIKA Maanantai 29.06.2015 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv 2015 2016 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 Kokousaika 29.11.2011 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella.

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen

127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (6) 127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen KNGDno-2015-711 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014 Asialista 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 77. Lomautusten täytäntöönpano...82 78. Sivistysjohtaja Pirjo Piiroisen irtisanoutuminen...82

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 Kunnanhallitus Aika 20.02.2017 klo 16:00-16:07 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 Kunnanhallitus Aika 09.01.2017 klo 17:00-19:18 Paikka Kunnanvirasto, kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot