Hyvät kokemukset terveyskeskustyöstä ohjaavat erikoistumaan yleislääketieteeseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvät kokemukset terveyskeskustyöstä ohjaavat erikoistumaan yleislääketieteeseen"

Transkriptio

1 Terveydenhuoltotutkimus tieteessä Marja Aira LT Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta ja KYS, perusterveydenhuollon yksikkö Päivi Meriranta LT, ma. professori Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta ja KYS, perusterveydenhuollon yksikkö Pekka Mäntyselkä professori Turun yliopisto, kliininen laitos, yleislääketiede Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon yksikkö Hyvät kokemukset terveyskeskustyöstä ohjaavat erikoistumaan yleislääketieteeseen Lähtökohdat Perusterveydenhuollossa on edelleen pulaa yleislääketieteen erikoislääkäreistä, vaikka alalle erikoistuvien määrä on suuri. Tässä laadullisessa tutkimuksessa selvitettiin syitä yleislääketieteen erikoisalan valintaan. Menetelmät Itä- ja Keski-Suomen alueella haastateltiin 22 lääkäriä (9 miestä, 13 naista), jotka olivat erikoistuneet tai aikeissa erikoistua yleislääketieteeseen. He olivat iältään vuotiaita. Noin tunnin kestävät puolistrukturoidut teemahaastattelut nauhoitettiin, purettiin tekstitiedostoiksi ja analysoitiin laadullista aineistolähtöistä sisällönanalyysiä käyttäen. Aineiston järjestämisessä ja luokittelussa käytettiin NVivo 7 -tietokoneohjelmaa. Tulokset Erikoisalan valinnan syinä nousivat esiin yleislääkärin työn ominaispiirteet, tasa-arvoinen työyhteisö, työn ja muun elämän yhteensovittaminen, ideologiset syyt sekä muiden vaihtoehtojen poissulkeminen. Kaikki erikoistumaan ilmoittautuneetkaan eivät olleet varmoja valintansa lopullisuudesta, vaan katsoivat yleislääketieteen palveluja suorittaessaan voivansa vielä harkita asiaa. Päätelmät Terveyskeskustyöstä saadut myönteiset kokemukset ja hyvä ohjaus ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta nuoret lääkärit saadaan erikoistumaan yleislääketieteeseen ja sitoutumaan perusterveydenhuollon työhön. Muutokset muiden alojen erikoistumisvaatimuksissa tai työolosuhteissa saattavat vaikuttaa erikoistumishalukkuuteen yleislääketieteen alalle. Vertaisarvioitu VV Perusterveydenhuollossa on edelleen pulaa yleislääketieteen erikoislääkäreistä, vaikka yleislääketieteeseen erikoistuvien määrä on ollut kasvava (1,2). Kansainvälisissä tutkimuksissa tämän erikoisalan suosion on todettu olevan hiipumassa (3,4). Englantilaisen haastattelututkimuksen mukaan nuoret yleislääkärit näyttivät valitsevan erikoisalan erilaisilla syillä kuin vanhemmat kollegansa. Nuoret pitivät tärkeinä oman elämänsä hallintaa, mahdollisuutta säädellä työaikaansa ja sen sisältöä sekä tasa-arvoista työilmapiiriä. He halusivat mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn, jossa voisivat myös syventyä tarkemmin johonkin työn osa-alueeseen (5). Suomalaislääkäreille vuonna 2003 tehdyn postikyselyn mukaan kaikkien erikoisalojen valintaan vaikuttivat nuorilla lääkäreillä eniten alan monipuolisuus ja työllisyysnäkymät sekä kollegoiden hyvä esimerkki. Terveyskeskuslääkäreille mahdollisuus yhdistää työ ja perhe sekä työllisyysnäkymät olivat vaikuttavampia tekijöitä kuin sairaalalääkäreille (6). Suomessa ei ole käytetty aiemmin laadullisia tutkimusmetodeja selvitettäessä yleislääketieteen erikoisalan valinnan syitä. Tämän laadullisen haastattelututkimuksen tarkoituksena on kuvata erikoisalan valintaan johtavia tekijöitä sekä löytää uusia näkökulmia, jotka voivat auttaa perusterveydenhuollon ja opetuksen kehittämisessä. Aineisto ja menetelmät Itä- ja Keski-Suomen alueella haastateltiin 22 lääkäriä (9 miestä ja 13 naista), jotka olivat erikoistuneet tai aikeissa erikoistua yleislääketieteeseen. Haastateltavat valittiin edustamaan mahdollisimman erilaisia henkilöitä sekä 2057

2 Terveydenhuoltotutkimus Kirjallisuutta 1 Suomen Lääkäriliitto. Lääkärit 2013 (siteerattu ) www. laakariliitto.fi/files/ll_taskutilasto2013_fi_net.pdf 2 Ruskoaho J, Halila H, Vänskä J. Erikoislääkärimäärien ennusteet vaihtelevat erikoisaloittain. Suom Lääkäril 2010;65: Goldacre M, Laxton L, Lambert T. Medical graduates early career choises of speciality and their eventual speciality destinations: UK prospective cohort studies. BMJ 2010;340:c3199doi:101136/bmj. c Lambert T, Goldacre M. Trends in doctors early career choises for general practice in the UK: longitudinal questionnaire surveys. Br J Gen Practice 2011;e Jones L, Green J. Shifting discourses of professionalism: a case study of general practitioners in the United Kingdom. Sos Health Illness 2006;28: Hyppölä H, Heikkilä T, Kumpusalo E ym. Sattumaa vai harkintaa lääkärien erikoisalavalintaan vaikuttavat tekijät. Suom Lääkäril 2008;63: Taulukko 1. Haastateltujen lääkärien demografiset tiedot. iältään, toimipaikaltaan että työkokemukseltaan. (taulukko 1). Henkilöt löydettiin erikoistuvien starttiseminaarista ja opiskelijoiden sähköpostilistalta sekä terveyskeskusten johtavien lääkärien ja koulutusvastaavien kautta. Haastattelijana toimi laadulliseen tutkimukseen perehtynyt yleislääketieteen erikoislääkäri (MA). Haastattelut tapahtuivat pääosin tutkittavien työpaikoilla, kaksi tutkittavan kotona ja yksi haastattelijan työhuoneessa. Haastatteluissa käytettiin vapaamuotoista runkoa yleislääkärin identiteetin muodostumiseen liittyvistä teema-alueista, jotka oli muodostettu kirjallisuuden perusteella. Haastatteluissa sallittiin myös tutkimuskysymysten kannalta relevanttien uusien aiheiden esilletulo. Noin tunnin kestävät puolistrukturoidut teemahaastattelut nauhoitettiin, purettiin tekstitiedostoiksi ja analysoitiin laadullista aineistolähtöistä sisällönanalyysiä käyttäen. Haastattelija koodasi haastateltavat numerokoodilla ja muutti tekstiä esimerkiksi paikan- ja henkilönimien Koodi Sukupuoli Ikä, v Valmistumisvuosi Yliopisto Työkokemus, v L1 nainen Kuopio 30 L2 mies Kuopio 3 L3 mies Kuopio 4 L4 nainen Helsinki 2 L5 nainen Kuopio 32 L6 nainen Kuopio 15 L7 nainen Kuopio 26 L8 nainen Kuopio 2 L9 nainen Helsinki 25 L10 mies Kuopio 3 L11 nainen Muu 6 L12 mies Kuopio 23 L13 mies Kuopio 4 L14 mies Kuopio 2 L15 nainen Kuopio 21 L16 mies Muu 29 L17 nainen 23 (5. vuosikurssi) Kuopio L18 nainen Oulu 30 L19 nainen Turku 7 L20 nainen Oulu 27 L21 mies Helsinki 38 L22 mies Helsinki 32 osalta niin, että haastateltavat eivät olleet tunnistettavissa. Aineiston järjestämisessä ja luokittelussa käytettiin NVivo 7 -tietokoneohjelmaa. Aineisto käytiin läpi rivi riviltä ja koodattiin merkityskokonaisuuksia, joita liitettiin yhteen muodostamaan teemoja. Kaikki tutkimusryhmän jäsenet perehtyivät ensin itsenäisesti tekstiaineistoon ja analyysin tuloksista päästiin yhteisymmärrykseen. Tässä artikkelissa esitellään haastatteluaineistosta (YleIde-tutkimus) saatuja yleislääketieteen erikoisalan valintaan liittyviä tuloksia. Tutkimuksella on Kuopion yliopistollisen sairaalan eettisen toimikunnan puoltava lausunto. Tutkittavat antoivat kirjallisen suostumuksen haastatteluihin. Tulokset Erikoisalan valintaan johtaneina syinä nousivat haastatteluissa esille sattuman lisäksi seuraavat pohdiskelua vaatineet teema-alueet: poissulkutaktiikka, yleislääkärin työn ominaispiirteet, työyhteisö, muu elämä ja ideologiset syyt. Esimerkkejä teemoihin liittyvistä sitaateista löytyy taulukosta 2. Valinta poissulkumenetelmällä Opiskeluaika antaa mahdollisuuden tarkastella erikoisaloja sekä kokeilla työskentelyä sairaalassa ja perusterveydenhuollossa amanuenssuurien, harjoittelujaksojen ja sijaisuuksien aikana. Useat haastateltavista olivat opiskeluaikana olleet kiinnostuneita monista erikoisaloista. Valinta tapahtui heillä poissulkumenetelmällä. Toisaalta moni päätyi yleislääketieteeseen sillä perusteella, että se sisältää peruselementit muista erikoisaloista, jolloin mitään alaa ei tarvinnut rajata pois. Kaikki yleislääketieteeseen erikoistumaan ilmoittautuneet eivät olleet vielä varmoja valintansa lopullisuudesta vaan pitivät koulutuksen aloittamista hyvänä pohjana myös mahdolliselle muulle erikoisalalle. Yleislääketieteeseen kuuluvien sairaalapalvelujen katsottiin antavan mahdollisuuden tutustua muihin aloihin vielä perusopintojen jälkeenkin. Yleislääkärin työn ominaispiirteet Useat haastateltavista arvostivat terveyskeskustyön monipuolisuutta ja itsenäisyyttä. Potilaskunta oli valikoitumatonta ja kaikenikäistä. Tulosyyn ja diagnoosin selvittäminen tarjosivat 2058

3 tieteessä 7 Chew-Graham CA, May CR, Perry MS. Qualitative research and the problem of judgement: lessons from interviewing fellow professionals. Fam Pract 2002;19: Mays N, Pope C. Qualitative research in health care: Assessing quality in qualitative research. BMJ 2000;320: Pope C, Mays N. Analysing qualitative data. BMJ 2000;320: Kuper A, Reeves Scott, Levinson W. An introduction to reading and appraising qualitative research. BMJ 2008;337: Phillips J, Weismantel D, Gold K, Schwenk T. How do medical students view the work life of primary care and specialty physicians? Fam Med 2012;44: Wright B, Scott I, Woloschuk W, Brenneis F. Career choice of new medical students at three Canadian universities: family medicine versus specialty medicine. CMAJ 2004;170: Rellman J. Erikoisalakohtainen lääkäritilanne ja erikoislääkärikoulutuksen tarve vuoteen 2025 Tampereen yliopistollisen sairaalan erva-alueella. Tampereen yliopisto. Lääketieteen yksikkö 2011 (siteerattu ). oikopolut/erikoislaakariselvitys.pdf 14 Wonca. The European Definition of GP/FM (siteerattu ). Sidonnaisuudet Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): ei sidonnaisuuksia. Taulukko 2. Haastatteluaineistosta muodostetut teemat ja esimerkkejä niihin liittyvistä sitaateista. POISSULKUMENETELMÄ No oisko se opiskeluaikana ollu se poissulkutaktiikka. Että erikoisalakurssi kerrallaan huomas että ei ainakaan tätä, ja sit tää jäi jäljelle. L14 Jokainen kurssi mille minä oon menny, on kiinnostanu niin paljon että olis voinu tulla vaikka mikä lääkäri ku kiinnostaa niin moni asia, niin ei tarvi valita, ku tässä saa tehä kaikkee. L8 Mutta en tiiä miten sitten jatkossa ja onko tää nyt lopulta loppuelämän ura vai ei kaikki vähän kiinnostaa ja ei mittään hirveän vahvaa poltetta mihinkään erikoisalaan. Niin tällä ajatuksellahan sitä sitte tätä yleislääketiedettä pääty tekemään. L13 TYÖN OMINAISPIIRTEET Opiskelujen kuluessa alko huomata, että se on vähä ehkä mielenkiintosempaa tuo yleislääkärin työ, ku joku sairaalalääkärin työ. Kuitenkin välillä semmosii laajempia kokonaisuuksia joutuu käsittelemään, kuin että keskittyy vain yhteen pieneen asiaan siinä vaiheessa neljännellä ku pääsi ensimmäistä kertaa meidän aikana töihin, niin se heti avautu semmosena, sanotaan mielen kiintosempana. Ku siihen asti oli opinnoissa puhuttu vain melkein sairaalalääkärin työstä Ja joka asiaan on melkein vastaus joku MRI Niin sitte huomaskin, että ihan oikeasti, sitähän pystyy itse kyselemällä ja tutkimallakin tekemään päätöksiä, ei tarvitse aina tutkimuksia joka asiasta. Että voi itse myös järkeä käyttää välillä. L2 Seki on tietenki hieno asia, että sitä sitte näkee pitemmältä ajalta. Kun suppeamman spesialiteetin, ni ei välttämättä sitte tapaa ihmistä ku kerran. Se on ihan varmasti kaikista tärkein asia se. L17 Se potilaan kohtaaminen on mun mielest se hienoin asia tässä työssä niin Niin et kuitenki semmosta haluan. L20 TYÖYHTEISÖ Tuntuu, että sairaaloihin ehkä enemmän kertyy semmosta syvä ryppy tuossa silmien välissä Mut et yleislääkäreist sitten ehkä enemmän löytyy vähän semmost maatiaisempaa porukkaa silleen, että jotenkin tavallisempia ihmisiä. Ja semmost rennompaa elämänasennetta. Mikä varmaan johtuu osaltaan siitä työstäkin, silleen, että kun kaikki ei oo aina niin täsmällistä ja eksaktia ja tämmöst hienoo, niin Et ehkä se on se syy, minkä takia mä oon alusta lähtien identifioitunu enemmän siihen porukkaan. L19 Tämä on se paikka, missä voi ja saa tehdä mitä osaa. Ja varsin kokeneita kollegoita, niin sitten he mielellään kädestä pitäen opetti, että otkos tehny tämmöstä, en oo, tulepa kattomaan Kaikki kovia kliinikoita. Ja se oli vähä niin ku iso perhe. Kaikki asu siinä paikan päällä toisin ku nykyään. L16 Mietin, että mie en ikinä tuota kiirettä tuu, että tuommosessa kiireisessä työssä mie en tuu selviytymään. Et se oli jotenki siellä aika alussa semmonen vähän kaoottinenkin ehkä. Sit ku sai ruveta tekemään tk-päivystyksiä, siellä oli semmonen ylilääkäri sillon, joka teki minusta lääkärin. Niin sitten sieltä tuli se semmonen vahva ajatus siitä, että se vois olla yleislääketiede. L6 En tiedä tulikse näistä sitten, näistä kokemuksista näissä pienissä terveyskeskuksissa, joissa oli semmonen, oikeesti minusta semmonen hyvä henki. Siellä oli ammattitaitonen henkilökunta. Ja siellä sai kokea sitä semmosta, oikeeta lääkärintyötä tai mitä itse kuvitteli mitä se oli se lääkärintyö. L12 MUU ELÄMÄ Perhetilanne oli sellainen, et se suosi myös yleislääkärityötä, ettei tarvitse mennä moneks vuodeks yliopistosairaalaan. Ja sitten se työkin mulle sopii ja työ on monipuolista ja ei ole niin sidottu johonkin paikkaan. Yleislääkäreitä tarvitaan joka puolella, joka kunnassa. L12 Sairaalapuoli on ehkä liian sitova. Erikoistuvan lääkärin paikka siellä, se vie elämästä liian ison osan, se ei sovi mulle tässä vaiheessa Ja rikotaan kaikkia mahollisia työaikalakeja, ja lääkärit jopa itsekin ajattelee että se on normaalia. Eihän se ole normaalia Kyllä se on joustamattomampi Kai sitä pitää olla muutakin elämää. L14 Mä olin miettiny kuitenki vielä tota gynekologiaa että jos sinne lähtis. Ja mä olin kesän gynekologialla töissä, ja kyllä se kovasti siis kiinnostaa. Mutta sitten mä vaan ihan puntaroin että, kaikki mikä liittyy töihin, siis työmatkat ja ne työmahollisuuet, ni sitte päädyin että kuitenki alan yleislääketieteeseen erikoistumaan. L4 IDEOLOGIA JA KUTSUMUS Mulla ainaki se oman erikoistumisalan valinta on aika paljo justiin siitä kyse, että mä näen, että se on palveluammatti, ja siinä pitäs yrittää olla ihmisille avuksi. Jotenki mä näen, että semmonen, että mitä laajempi ala, niin sen helpompi se on. L17 Mut on siinä ehkä vähän tämmöstä idealismiaki se, että ehkä mieluummin olen töissä semmoses paikkaa, missä oikeesti lääkäriä tarvitaan, kun semmoses paikkaa, mis joutus kyynärpäillä raivaamaan tilaa että mahtuu joukkoon. L

4 Terveydenhuoltotutkimus Työn ja muun elämän yhteensovittaminen vaikutti erikoisalan valintaan. paljon älyllisiä haasteita ja tyydytystä, kun lääkäri pystyi itsenäisesti selvittämään potilaan ongelmaa mahdollisimman pitkälle. Potilasta ei tarvinnut siirtää muualle sen takia, että sai raus tai ongelma ei olisi kuulunut omalle erikoisalalle. Useat haastateltavat kokivat mielekkäänä myös mahdollisuuden syventyä johonkin työn osa-alueeseen, hankkia ikään kuin subspesialiteetin esimerkiksi diabeteksen hoitoon tai äitiyshuoltoon. Siitä huolimatta haluttiin säilyttää työn laaja-alaisuus ja kokonaisvaltaisuus. Yleislääketieteeseen liittyvä sairauksien pitkäaikaisseuranta ja pysyvien potilassuhteiden synty ajan myötä tarjosivat mahdollisuuden saada suoraa palautetta työstä. Se toi onnistumisen kokemuksia ja tyydytystä työstä sekä auttoi oppimaan omista virheistä. Tasa-arvoinen työyhteisö Jotkut haastateltavat kuvasivat terveyskeskuksen työyhteisön olevan demokraattisempi kuin sairaalassa. Siellä oli tavallisempia ihmisiä, ei kilpailua eikä selvää hierarkiaa. Terveyskeskuksen koettiin olevan sairaalaa tasa-arvoisempi myös suhteessa muihin työntekijäryhmiin. Moniammatilliset tiimit kokoontuivat usein epävirallisestikin kahvi- ja ruokapöydässä tai vapaa-aikana. Harjoittelujaksoilla perusterveydenhuollossa haastateltavat olivat tutustuneet hyviin roolimalleihin, joilta he saivat opastusta tulevaan työhön. He kuvailivat tällaisia uranvalintaansa merkittävästi vaikuttaneita henkilöitä vieläkin lämmöllä. Heillä oli myös hyviä kokemuksia työuransa alussa työtovereilta saamastaan kollegiaalisesta tuesta ja neuvonnasta. Samalla kuitenkin arvostettiin terveyskeskuslääkärin mahdollisuutta itsenäiseen työskentelyyn. Joustavuus elämäntilanteen mukaan Varsinkin nuoremmat lääkärit kertoivat työn ja muun elämän yhteensovittamisen muodostuneen erityisen merkittäväksi tekijäksi erikoisalan valinnassa. Terveyskeskuksen katsottiin tarjoavan sairaalamaailmaa paremmat mahdollisuudet räätälöidä työtä kulloisenkin elämäntilanteen mukaiseksi. Työajan joustava säätely mahdollisti mieluisten harrastusten jatkamisen ja ajanvieton perheen parissa. Terveyskeskuspäivystyksen keskittymisen ja ulkoistamisen ansiosta lääkärit saattoivat vapautua kokonaan päivystysrasituksesta, mikä ei ollut sairaalatyössä mahdollista. Myönteisenä pidettiin myös mahdollisuutta valita oma asuinpaikkansa, kun avoimia virkoja oli tarjolla eri puolilla maata eikä erikoistuessa tarvinnut muuttaa yliopistopaikkakunnalle. Ideologia ja kutsumus Kaksi haastateltavaa mainitsi ideologisten seikkojen tai kutsumuksen vaikuttaneen erikoisalan valintaan. He halusivat olla työssä, jossa lääkäriä todella tarvitaan ja jossa on suuremmat mahdollisuudet auttaa ihmisiä. Pohdinta Yleislääketieteen erikoisalan valintaan vaikuttavina keskeisinä tekijöinä korostuivat tässä tutkimuksessa poissulkumenetelmä, yleislääkärin työn ominaispiirteet, työyhteisön tasa-arvoisuus, työn ja muun elämän yhteensovittaminen sekä ideologiset syyt. On luonnollista, että työn sisältö vaikuttaa erikoisalan valintaan. Haastateltavat olivat punninneet eri vaihtoehtoja opiskelujen ja työssäolon aikana. Kokemukset terveyskeskuksista, siellä vallitsevasta työilmapiiristä ja hyvästä ohjauksesta vaikuttivat monen ratkaisuun. Kutsumus tai ideologiset syyt nousivat esiin vain parissa haastattelussa. Erittäin tärkeäksi valintakriteeriksi osoittautui halu saada työ, jossa olisi mahdollisuus joustoon kulloisenkin elämäntilanteen mukaan. Yleensä terveyskeskustyötä kuvataan kiireiseksi ja sitovaksi, mutta näiden haastateltavien kokemusten mukaan se osoittautuikin työpaikaksi, jossa lääkäri saattoi räätälöidä omaa työnkuvaansa, vähentää päivystysrasitustaan, valita asuinpaikkansa ja välttyä sairaalayhteisön hierarkkisuudelta. Laadullisessa tutkimuksessa aineisto luodaan haastattelijan ja haastateltavan vuorovaikutuksessa ja saatava tieto riippuu vuorovaikutuksen luonteesta. Tässä tutkimuksessa haastattelijana toimi yliopiston tutkija, joka on myös yleislääketieteen erikoislääkäri ja tuntee hyvin toimintaympäristön ja erikoistumiskäytännöt. Tämä mahdollisti luottamuksellisen ilmapiirin muodostumisen ja mahdollisuuden käyttää ammattikieltä haastatteluissa. Toisaalta se saattoi myös luoda sokeita alueita aiheisiin, jotka jonkun muun ammatin edustaja, esimerkiksi sosiologi, näkisi tarkemmin (7). Analyysin luotettavuutta paransi useamman tutkijan osallistuminen siihen (8,9). Laadullisen tutkimuksen tuloksia ei 2060

5 tieteessä Tästä asiasta tiedettiin Yleislääketieteeseen erikoistuvien määrä on Suomessa ollut kasvava. Kansainvälisten tutkimusten mukaan erikoisalan suosio hiipuu. Nuoret lääkärit valitsevat erikoisalansa eri perusteilla kuin vanhemmat. Tämä tutkimus opetti Yleislääketieteen erikoisalan valintaan vaikuttavat työn ominaispiirteet ja työyhteisö. Terveyskeskustyön katsotaan joustavan elämäntilanteen mukaan. Valintaa ohjaavat myös ideologiset syyt, poissulkumenetelmä ja sattuma. voi koskaan yleistää, mutta yleistäminen on jossain määrin mahdollista, jos viitekehys on sama ja muissa tutkimuksissa on saatu samansuuntaisia tuloksia (10). Yhdysvaltalaisen tutkimuksen (11) mukaan opiskelijat pitivät perusterveydenhuollon lääkärin työoloja huonompina kuin sairaalalääkärin eivätkä käsitykset muuttuneet opintojen aikana niilläkään noin 15 prosentilla opiskelijoista, joilla oli suunnitelmissa ura perusterveydenhuollossa. Suomalaisessa Lääkäri tutkimuksessa (6) todetaan sattumalla olevan osuutta kaikkien erikoisalojen valinnassa. Yleisimmin yleislääkärin erikoisalan valintaan vaikuttivat alan monipuolisuus, työllisyysnäkymät ja hyvä mahdollisuus sovittaa yhteen työ ja perhe. Englantilaisessa haastattelututkimuksessa (5) korostui muun elämän merkitys nuorille yleislääkäreille. Monet halusivat tehdä osa-aikatyötä ja jotkut työskentelivät vain rahoittaakseen lomansa. He pitivät tärkeänä tietojensa ja taitojensa ajan tasalla pysymistä sekä erityistaitojen hankkimista esimerkiksi toimimalla osa-aikaisena sairaalan poliklinikalla, mutta eivät halunneet sitoutua vanhempien kollegoidensa tavoin tiukasti tiettyyn potilaskuntaan ja pitkiin työpäiviin. Tutkijat päättelivät, että nuori yleislääkärisukupolvi arvostaa työelämän joustavuutta, teknisen osaamisensa kehittämistä, vuorovaikutustaitoja ja työpaikan ilmapiiriä. Tämän tulkittiin kuvastavan yhteiskunnan yleistä muutosta. Lääkärit eivät välttämättä halua sitoutua enää samaan työpaikkaan eivätkä pidä pysyviä potilas-lääkärisuhteita yhtä merkityksellisinä kuin ennen. Tämä seikka on syytä ottaa selvemmin esille yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksessa sekä palvelujärjestelmän kehittämisessä, sillä hoidon jatkuvuus ja pitkäkestoiset potilassuhteet ovat perusterveydenhuollon työn keskeisiä elementtejä. Lyhytkestoiset ja usein keikkaluonteiset työsuhteet eivät palvele näitä tavoitteita. Lambertin ym. postikyselytutkimuksen mukaan yleislääketieteen erikoisalasta kiinnostuttiin erityisesti perhesyiden ja työolosuhteiden takia (4). Kanadassa lääketieteen opiskelijoista vain 20 % aikoi yleislääkäreiksi. He olivat iältään vanhempia, käyneet koulunsa pienemmillä paikkakunnilla ja yhteiskunnallisesti suuntautuneempia kuin sairaalalääkäreiksi haluavat. Tutkijat ehdottivat, että lääketieteen opintojen pääsykokeissa kannattaisi asettaa ne etusijalle henkilöt, jotka ilmoittivat aikovansa yleislääkäreiksi (12). Suomessa yleislääketieteen erikoislääkärien tarve kasvaa entisestään, jos terveyskeskuslääkärin vakituiseen virkaan vaaditaan erikoislääkärin oikeudet (13). Toisaalta halukkuus alalle erikoistumiseen saattaa vähentyä, jos muiden erikoisalojen erikoistumisvaatimuksia muutetaan joustavammiksi esimerkiksi lisäämällä osa-aikatyön mahdollisuuksia ja vähentämällä päivystysrasitusta. Yleislääketieteen houkuttelevuuden säilymiseksi on huolehdittava siitä, että opiskelijoilla on terveyskeskusjaksoilla käytettävissään hyviä, motivoituneita opettajia ja roolimalleja. Terveydenhuollon rakenteita uudistettaessa tulee lääkärien perus- ja jatkokoulutus ottaa huomioon myös perusterveydenhuollon virkarakenteissa sekä opetus- ja ohjausresursseissa. Eurooppalaisen määritelmän mukaan yleislääkärin ammatin ydinosaamisalueita ovat laaja-alainen ja potilaskeskeinen työote sekä alalle ominaiset ongelmanratkaisutaidot (14). Nämä työn ominaispiirteet ovat tutkimuksemme mukaan niitä vetovoimatekijöitä, jotka edistävät yleislääketieteen valintaa erikoistumisalaksi. n English summary > in english Positive experience of health centre work encourages specialization in general practice 2061

6 english summary Marja Aira M.D., Ph.D. senior lecturer Primary Health Care Unit University of Eastern Finland and Kuopio University Hospital Päivi Meriranta Pekka Mäntyselkä Positive experience of health centre work encourages specialization in general practice Background There is still a lack of specialists in general practice in primary health care even though a large number of doctors are specializing in the field. The present qualitative study was performed to find out reasons for choosing general practice as the field of specialization. Methods We interviewed 22 physicians (9 male, 13 female) in Eastern and Central Finland who had specialized or were going to specialize in general practice. They were 23- to 65-years-old. Semistructured thematic interviews of about one hour were taped, transcribed as text files and analyzed using qualitative, material-based content analysis. NVivo 7 computer software was used to organize and classify the material. Results Reasons for choosing this specialty included the characteristics of a general practitioner s work, the atmosphere of equality within the team, the ability to reconcile work and other parts of life, ideological reasons, and the ruling out of other alternatives. Some physicians who had signed up for specialization in the field were not sure whether their choice was final but believed that they could still reconsider while working in general practice. Conclusions Positive experiences of work at a health centre and high-quality guidance are decisive for encouraging young doctors to specialize in general practice and commit themselves to working in primary health care. Changes in the requirements for other fields of specialization or in working conditions may affect people s willingness to specialize in general practice. 2061a

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

Lääkärien kokemukset näyttöön perustuvan lääketieteen opetuksen riittävyydestä peruskoulutuksessa

Lääkärien kokemukset näyttöön perustuvan lääketieteen opetuksen riittävyydestä peruskoulutuksessa Terveydenhuoltotutkimus tieteessä Pentti Nieminen FT, dosentti, lehtori Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, tietoteknologian ryhmä pentti.nieminen@oulu.fi Harri Silvola LL, erikoistuva lääkäri

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMISEN VASTUU Kehysanalyysi erikoissairaanhoidon työntekijöiden näkökulmasta

LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMISEN VASTUU Kehysanalyysi erikoissairaanhoidon työntekijöiden näkökulmasta LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMISEN VASTUU Kehysanalyysi erikoissairaanhoidon työntekijöiden näkökulmasta Tiina Ronkainen Satu Ropponen Pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Jyväskylän yliopisto Toukokuu

Lisätiedot

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Kuva: istockphoto KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Timonen KIeLenTARKIsTus: niko Haarala

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Paltamon Työvoimayhdistyksen ja Paltamon Yrittäjät ry:n yrittäjien yhteistyö voimavarana nuorten työllistymisessä Miina Väisänen Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön

Lisätiedot

Omaisen saama tuki saattohoidossa

Omaisen saama tuki saattohoidossa ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA: KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ!

YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA: KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ! YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA: KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ! MARJA-LEENA STENSTRÖM PIRJO LINNAKYLÄ ANTERO MALIN PENTTI NIKKANEN ELLEN PIESANEN SAKARI VALKONEN KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Anna-Liisa Kinnunen MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Kevät

Lisätiedot

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003. Arviointitutkimus

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI VÄÄRTIT 2000-2003. Arviointitutkimus ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003 Arviointitutkimus Martta Laakso Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Vilma Kokko KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Millainen on matkalaukkulapsuus kokemuksena? Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Marraskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI...

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... Sosiaalitaito Elina Syrjänen Elokuu 2008 Sisällys 1. JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... 3 1.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ... 3 1.2. ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT... 3 2. MITÄ VARHAINEN PUUTTUMINEN

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteiden pro gradu tutkielma Marraskuu 2014 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta

USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta Johanna Haataja Riikka Hiltula Satu Pöykiö Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pohjoinen

Lisätiedot

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssille osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kurssista. Sanna Korhonen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJIEN KUVAUKSIA AMMATTIIN PÄÄTYMISESTÄ, TYÖSSÄ PYSYMISESTÄ JA SIITÄ LÄHTEMISESTÄ

SAIRAANHOITAJIEN KUVAUKSIA AMMATTIIN PÄÄTYMISESTÄ, TYÖSSÄ PYSYMISESTÄ JA SIITÄ LÄHTEMISESTÄ SAIRAANHOITAJIEN KUVAUKSIA AMMATTIIN PÄÄTYMISESTÄ, TYÖSSÄ PYSYMISESTÄ JA SIITÄ LÄHTEMISESTÄ Jaana Heiskanen Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Terveystieteiden opettajankoulutus Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

Vastaava suuhygienisti ja vastaava hammaslääkäri: työparin kokemuksia esimiestyöstä

Vastaava suuhygienisti ja vastaava hammaslääkäri: työparin kokemuksia esimiestyöstä Riitta-Liisa Mäkelä Vastaava suuhygienisti ja vastaava hammaslääkäri: työparin kokemuksia esimiestyöstä Metropolia Ammattikorkeakoulu Suuhygienisti (AMK) Suun terveydenhuolto Opinnäytetyö 26.5.2014 Tiivistelmä

Lisätiedot

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt ELSA Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt Tanja Kuronen-Mattila, Katri Korhonen, Eerikki Mäki, Eila Järvenpää Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖPAIKKAKIUSATUN AUTTAJANA

TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖPAIKKAKIUSATUN AUTTAJANA TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖPAIKKAKIUSATUN AUTTAJANA Hinkula Kaija sairaanhoitaja (AMK) Jurva Tiina sosionomi (AMK) Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Terveydenhuollon lähiesimiehen vertaistuki Pro gradu -tutkielma

Terveydenhuollon lähiesimiehen vertaistuki Pro gradu -tutkielma Terveydenhuollon lähiesimiehen vertaistuki Pro gradu -tutkielma Lindell Marjut Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö Pro gradu tutkielma Kevät 2012 Ohjaajat: Kaunonen Marja & Aho Anna Liisa TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kyselyt lääkäreille 2006 ja 2010: Potilastyöhön ja tietojärjestelmiin liittyvä stressi lisääntyi

Kyselyt lääkäreille 2006 ja 2010: Potilastyöhön ja tietojärjestelmiin liittyvä stressi lisääntyi Terveydenhuolto tieteessä Tarja Heponiemi PsT, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarja.heponiemi@thl.fi Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Anna-Mari Aalto VTT, erikoistutkija

Lisätiedot

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot

Nyt on varaa tuhlata aikaa Osa-aikaeläkkeelle siirtyminen haastatteluaineiston valossa 1

Nyt on varaa tuhlata aikaa Osa-aikaeläkkeelle siirtyminen haastatteluaineiston valossa 1 ARTIKKELIT Pia Nieminen ja Pauli Forma Nyt on varaa tuhlata aikaa Osa-aikaeläkkeelle siirtyminen haastatteluaineiston valossa 1 Johdanto Keskeiseksi yhteiskuntapolitiikan tavoitteeksi on viime vuosina

Lisätiedot

Naisten kokemuksia kohdunkaulan solumuutosten vaikutuksesta elämään ja tuen tarpeesta hoitoprosessin eri vaiheissa

Naisten kokemuksia kohdunkaulan solumuutosten vaikutuksesta elämään ja tuen tarpeesta hoitoprosessin eri vaiheissa Naisten kokemuksia kohdunkaulan solumuutosten vaikutuksesta elämään ja tuen tarpeesta hoitoprosessin eri vaiheissa Hoitotyön koulutusohjelma, Sairaanhoitaja AMK Opinnäytetyö 30.5.2008 Olga Heiskanen Tuija

Lisätiedot

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus By: Pinja Halme PINJA.HALME@ECON.JYU.FI Abstract The purpose of this paper is to examine different age groups and age management in organizations.

Lisätiedot

Elämää teknologian kanssa ja tulevaisuuden odotukset

Elämää teknologian kanssa ja tulevaisuuden odotukset FUURE MEDIA HOME RESEARCH PROJECT/ Media Lab UIAH Katja Oksanen-Särelä Elämää teknologian kanssa ja tulevaisuuden odotukset Olen aikaisemmin tutkinut teknologisia tulevaisuudenkuvauksia siltä kannalta,

Lisätiedot

Haluun koulutusta, haluun työtä ja elämän Suomessa

Haluun koulutusta, haluun työtä ja elämän Suomessa Krister Björklund Haluun koulutusta, haluun työtä ja elämän Suomessa Yksintulleiden alaikäisten pakolaisten kotoutuminen Varsinais-Suomessa Siirtolaisuusinstituutti Turku Euroopan unionin Pakolaisrahasto

Lisätiedot

Esipuhe. Tietotekniikka-alalla naisten osaamista tarvittaisiin kovasti muun muassa palvelujen käytettävyyden parantamisessa.

Esipuhe. Tietotekniikka-alalla naisten osaamista tarvittaisiin kovasti muun muassa palvelujen käytettävyyden parantamisessa. Naisia ICTalalle! Esipuhe Innostavaa työelämää etsimässä Naisia ICT-alalle! -tutkimus Julkaisija: Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-238-093-7 978-952-238-094-4 e-kirja (pdf) Taitto: Kuvat: Paino: Grafiksi,

Lisätiedot