Alueellinen diabeteshoitomalli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alueellinen diabeteshoitomalli"

Transkriptio

1 Alueellinen diabeteshoitomalli Tausta: DILLI-hanke ( ) oli Ylä-Pirkanmaan perusterveydenhuollon diabeteshoidon kehittämishanke, jonka sijoittui D2D-hankkeen varhaisen diagnoosin ja hoidon strategiaan. Hankkeen kaikkien tavoitteiden päämääränä oli ehkäistä tyypin 2 diabeteksen liittyvien lisäsairauksien ilmaantumista. Hankkeen aikana tähän pyrittiin uusilla työjärjestelyillä hoitoorganisaatiossa, löytämällä tyypin 2 diabeetikot varhaisessa vaiheessa, varmistamalla heidän varhainen hoito ja hoidonohjaus, tunnistamalla lisäsairauksien riskitekijät sairauden varhaisessa vaiheessa ja tehostamalla hoitoa lisäsairauksien ilmaantuessa sekä varmistamalla hoitohenkilökunnan riittävä diabetesosaaminen. Hankkeen tulosten myötä myös moniammatillinen yhteistyö diabeetikoiden hoidossa mahdollistuu uusien jalkaterapeutin ja ravitsemusterapeutin toimien myötä. Yhtenä hankkeen tuloksena syntyi Alueellinen diabeteshoitomalli perusterveydenhuoltoon. Menetelmä: Hankkeen alussa tehtiin lähtötilanteen kartoitus, jonka avulla pyrittiin selvittämään diabeetikoiden hoitoon käytössä olevat resurssit, aikaisemmat hoitokäytännöt, vuosina 2004 ja 2005 diagnosoitujen tyypin 2 diabeetikoiden diabetesseurannan ja hoidon toteutuminen sekä hoitotulokset 1. ja 2. hoitovuotena. Näiden avulla tunnistettiin ongelmakohdat ja vastaavasti ne asiat, jotka jo toimivat hyvin. Alueellinen diabeteshoitomalli syntyi osittain diabeteksen ehkäisyn ja hoidon erikoistumiskoulutuksen kehittämistyön tuloksena. Alueellisen diabeteshoitomallin perustana on vuonna 2007 ilmestynyt Diabeteksen Käypä hoito - suositukset sekä Käypä hoito suositukset nefropatian, retinopatian ja kohonneen verenpaineen hoidosta. Erikoissairaanhoidon kanssa käytiin neuvotteluja hoidon porrastukseen ja lähettämiskriteereihin liittyvissä asioissa lisäsairauksien ilmaantumisessa. Tulokset: Alueellinen diabeteshoitomalli on Ylä-Pirkanmaan perusterveydenhuoltoon tehty hoitomalli aikuisten tyypin 1 ja tyypin 2 diabeetikoiden hoitoon. Hoitomallissa on haluttu korostaa erityisesti sitä, että diabetesdiagnoosi tehtäisiin heti kun diabeteskriteerit täyttyvät ja diabeetikot ohjattaisiin varhaisenhoidon piiriin. Hoitomalliin tehtiin nonstop-periaatteella toimiva viiden tapaamiskerran ryhmäohjausmalli tyypin 2 diabeetikoiden alkuohjaukseen. Ravitsemusterapeutit olivat suunnittelemassa ja toteuttamassa ryhmäohjauksen kahta tapaamiskertaa, joissa aiheena on diabeetikon ruokavalio. Alueellisessa diabeteshoitomallissa on erityisesti nostettu esiin lisäsairauksien seulonta ja hoidon tehostaminen lisäsairauksien ilmaantuessa. Alueellisen diabeteshoitomallin liitettiin diabeetikoiden hoidon laadun seuranta, joka tehdään vuosittain diabeteshoitajien toimesta. Johtopäätökset: Ylä-Pirkanmaan kuntien perusterveydenhuollossa on ollut alueellisia eroja diabeetikoiden hoidon toteuttamisessa. Alueellisen diabeteshoitomallin avulla on pyritty turvaamaan diabeetikoille samanarvoinen hoito hoitopaikasta riippumatta. Hoitomallin avulla on hoito-organisaation sisällä voitu sopia tehtäväjaosta ja vastuista diabeetikoiden hoidossa ja näin lisätä työntekijöiden luottamusta toistensa osaamiseen. Hoitomalliin liitetty hoidon laadun seuranta antaa mahdollisuuden edelleen kehittää hoitomallia siten, että hoidossamme olevat diabeetikot saisivat mahdollisimman hyvää hoitoa. Tekijät: Diabeteshoitajat Sanna-Leena Paarlahti, Anu Saunamäki ja Anitta Tuuna Yhteishenkilö: Diabeteshoitaja Sanna-Leena Paarlahti Mäntän seudun terveydenhuoltoalue / pth lvo, Sairaalantie 168, Mänttä Puh , faksinumero: ,

2 Diabeettisen retinopatian seulonta Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä toimi ajalla sairaanhoitopiirin ja alueen kuntien yhteinen Hoitoreitit-hanke, joka kokosi alueellisia työryhmiä ja kuvasi eri sairauksiin liittyviä hoitokäytäntöjä. Hoitoketjukuvaukset on julkaistu vuokaavioina Hoitoreititsivustolla, jolloin ne ovat kaikkien alueen terveydenhuollon ammattilaisten helposti nähtävissä ja näkyvät nyt myös Terveysportissa. Osana diabeteshoitoketjua kuvattiin alueellinen toimintamalli diabeettisen retinopatian seulonnan järjestämiseksi niissä kunnissa joissa ei ole omaa silmänpohjakameraa ja kuvaukset järjestetään vuosittain joukkotarkastuksina kiertävällä kameralla. Uuden toimintamallin tavoitteena oli parantaa seulonnan kattavuutta ja saada kaikki alueella kuvatut silmänpohjakuvat samaan arkistoon, jolloin ne olisivat kaikkien toimijoiden käytettävissä vertailukuvina. Kamera liitetään terveyskeskuksen työasemaan, jolta ne tallennetaan suoraan sairaanhoitopiirin arkistoon ja samalla esitiedot ja kuvat lähetetään sähköisenä konsultaatiopyyntönä silmälääkärille, joka lausuu kuvat ja lausunto palautuu sähköisen lähete-palaute-järjestelmän kautta terveyskeskuksen potilastietojärjestelmään. Toimintamalli mahdollistaa saumattoman hoitoketjun. Kuvauspalveluun sisältyi alkuperäisen suunnitelman mukaan kuvaajan tekemä seulonta, jolloin vain poikkeavat löydökset olisi ohjattu silmälääkärin lausuttavaksi. Työryhmä halusi kuitenkin toteuttaa seulottujen kuvien kaksoisluennan (sekä kuvaaja että silmälääkäri) seulonnan laadun varmistamiseksi. Kaksoisluenta toteutettiin vuoden 2006 aikana. Kuvattujen potilaiden lukumäärä oli 796. Näistä 56 %:ssa löydös oli poikkeava sekä silmälääkärin että kuvaajan mielestä, 32 %:ssa normaali molempien mielestä ja 12 %:ssa kuvaajan ja silmälääkärin lausunto oli eriävä. Lisäksi kuvaaja ehdotti liian lyhyitä seulonta välejä (= kuvausta vuosittain), kun Käypä hoito -suosituksen mukainen kuvausväli olisi ollut 2 tai 3 vuotta. Todettiin, että arvioinnin tulos puoltaa selkeästi käytäntöä, että silmälääkäri lausuu kaikki kuvat. Hoitoreitit-hankkeen retinopatiatyöryhmän kokoonpano: Prof. Tapani Rönnemaa, TYKS, sisätaudit, tkl Merja Laine VSSHP Hoitoreitit-hanke ja Paimion-Sauvon tk EL Hanna Vaahtoranta-Lehtonen, TKS/ silmät.pkl, Th Eila Kuntsi, Loimaan terveyskeskus, toimistonhoitaja Kristiina Hagström, Turun seudun diabetesyhdistys, EL Elina Vainio-Jylhä, TYKS silmä-pkl, ATK-koordinaattori Piia Hämäläinen TYKS, Kimmo Wuotila, Mawell Oy, Th Riina Ekman, Paimion-Sauvon tk, ayl Sirkka-Liisa Hiltunen Raision tk, sh Heli Varoma Turun seudun diabetesyhdistys. Merja Laine, asiantuntijalääkäri VSSHP Hoitoreitit, yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri

3 Diabeteksen hyvän hoidon malli - ongelmasta ratkaisuun Vuodesta 1994 toimineen valtakunnallisen Valtimotautien ehkäisyn laatuverkoston toiminnan lähtökohtana on parantaa valtimosairauspotilaiden hoidon laatua, sekä vertailla terveysasemien käytäntöjä, ottaa oppia ja arvioida kehittämistarpeita. Laatuverkostossa on mukana yli 60 terveyskeskusta, kattaen n. 2/3 Suomen väestöstä. MedOne Oy:n 24 terveysasemaa vastaavat yli suomalaisen perusterveydenhuollosta. Laatuverkostotoiminta on tärkeä osa niiden toimintaa laadun seurannassa ja kehittämisessä. Kotkan Karhulan terveysasemasta MedOne on vastannut lähtien. Vuonna 2006 Karhulassa oli pitkään jatkunut huono lääkäritilanne. Yhteistyötä hoitajien ja lääkäreiden välillä oli vähän. Potilailta puuttuivat hoitosuunnitelmat. Monet potilaat eivät olleet päässeet lääkärin vastaanotolle vuosiin, osa kävi vain hoitajalla ja reseptit uusittiin. Diabeetikon hoitoprosessin suunnittelua varten perustettiin moniammatillinen työryhmä. Apuna käytettiin Laatuverkoston parhaiden malleja. Malli viimeisteltiin koko henkilökunnan kanssa. Jalkahoitajan osaamista hyödynnettiin kouluttamalla hoitajat diabeetikon jalkojen tutkimiseen. Kaikki hoitajat ryhtyivät antamaan elämäntapaohjausta ja diabeteshoitaja keskittyi lääkkeitä käyttäviin potilaisiin. Potilaiden ohjausprosessi alkaa nyt ajanvarauksessa. Hoitajat ja lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä potilaan kanssa prosessimallin mukaisesti. Lähtötavoite vuonna 2006 oli nostaa tyypin 2 diabeetikoiden hoidontaso kansalliseen keskiarvoon. Vuonna 2005 oli Karhulassa 40 % diabeetikoista LDL alle 2,6, ollen tilastollisesti merkitsevästi huonompi verrattuna kansalliseen keskitasoon (p<0,01). v % potilaista oli tavoitteessa saavuttaen kansalliseen keskiarvon (65 %). Vuonna 2005 jalat oli tutkittu Karhulassa 38 % diabeetikoista, verkostossa keskimäärin 60 % (p<0,001). Vuonna 2007 vastaava prosenttiosuus oli 74 % (verkostossa 52 %, p<0,001). Vuonna 2008 tilanne oli edelleen parantunut (88 % vs. 61 %). Vuonna 2006 HbA1c < 7 % oli Karhulassa 58 %:lla (verkostossa 57 %), vuonna 2007 luku oli 72 % (63 %), Karhulan tulos oli tilastollisesti parempi (p<0,05). Työ jakautuu tasaisemmin kaikille ja yhteistyö ammattiryhmien kesken on lisääntynyt. Lääkityksiä aloitetaan enemmän kuin ennen, hoitoa tehostetaan, seurailu on lopetettu. Resursseja ennaltaehkäisevään työhön on lisätty. Pyrkimyksenä on hoitaa potilas tehokkaasti ja haastaa myös potilas itse osallistumaan. Susanna Varilo, ylilääkäri terveyskeskuspalvelut, MedOne Oy Peter Sweins, koulutusylilääkäri, MedOne Oy Kristian Koivisto, ylilääkäri Karhulan terveysasema MedOne Oy Arja Sunila, ylihoitaja MedOne Oy Klas Winell, Conmedic Oy Pertti Soveri, Conmedic Oy

4 Ennakoiva hoito ja tulevaisuus - Lohjan seudun toimintamallin luominen Tausta Yhteiskunnan kasvava huoli tulevaisuudessa on ikäihmisten kunnosta ja pärjäämisestä koostuva hoito ja siihen liittyvät vastuut. Siihen liittyvät mm. hoitokustannukset, hoitohenkilökunnan saanti ja osaaminen sekä hoitopaikat. Ikääntyvä väestö elää kauemmin kuin edelliset sukupolvet jokainen 50 vuoden jakso tuo yhden vuoden lisää keskimääräiseen elinikäodotteeseen ilman erityistoimia. Jos otetaan käyttöön kaikki olemassa oleva teknologia, ml. geeniteknologia, odotettavissa oleva elinikä voi kivuta 120 vuoteen, nyt syntyvillä jopa 200 vuoteen, kun he alusta asti pääsevät nauttimaan teknologian avulla aikaansaaduista korjauksista. Tyypin 2 diabetes on yksi tämän ajan ja tulevaisuuden suurimmista kansainvälisistä ja kansallisista terveyshaasteista. Tavoitteet ja menetelmät Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää alueellinen toimintamalli, jonka avulla alueen hyvinvointitoimijat voivat yhteistyössä toteuttaa ennakoivaa hoitoa ja siten parantaa henkilön hyvinvointia ja omaa osallistumista ja vastuuta itsestään. Samalla parannetaan yhteiskunnan toiminnan kustannustehokkuutta ja vastataan mm. ikääntymisen tuomiin tulevaisuuden haasteisiin. Työ toteutetaan nelivaiheisesti: Vaiheessa 1 järjestetään työpajojen sarja, johon osallistuvat alueen toimijat. Tavoitteena on muodostaa yhteinen visio ja sitoutetaan toimijat työhön. Vaiheessa 2 varmistetaan hoitoketjut ja niiden tarvitsemat tiedot ja palvelut. Jokaisessa työpajassa analysoidaan yksi hoitoketju kerrallaan osana visiotyötä. Vaiheessa 3 varmistetaan työssä tarvittava osaaminen uudistamalla opetus vastaamaan myös tulevia tarpeita. Tätä varten kehitetään Terveystori-toimintaa vuorovaikutuksessa alueen toimijoiden ja oppilaitosten kanssa. Lopuksi, neljännessä vaiheessa toimintamalli verifioidaan ja vakiinnutetaan osaksi alueen normaalia toimintaa ja strategista suunnittelutyötä. Hanke toteutetaan v Tulokset ja johtopäätökset Tuloksena syntyy alueellinen toimintamalli, joka tulee prosessin ja ajetun vision myötä käyttöön alueen toimijoiden keskuudessa. Kun tutkimushanke on toteutettu, on aikaansaatu toimintamalli, jossa 1) alueen toimijoilla on yhteinen visio diabeteksen ja sydän- ja verisuonitautien ehkäisystä ja hoidosta alueella 2) hoito- ja palveluketjun toimivuus on varmistettu (esim. ennustettavuus, kustannustehokkuus, asiakkaalle selkeä ja ymmärrettävä, henkilöstölle yhtenäiset käytänteet) 3) hoitohenkilöstön osaamistaso on varmistettu. Tutkimuksen toteutusta varten kootaan ryhmä alueen toimijoista. Mukaan tuleviksi tahoiksi on suunniteltu mm. alueen perusterveydenhuolto ja sairaala, liikuntatoimi ja kouluterveydenhuolto, alueen apteekit, Diabetes- ja sydänyhdistys ja hyvinvointialan yritykset. Tulokset arvioidaan työelämälähtöisesti pitkin matkaa toiminta-analyyttisen tutkimusotteen ansiosta. Kumppanit hankkeessa ovat aiheen kannalta keskeisiä, joten kyse on strategisesti merkittävästä hankkeesta paitsi alueella, myös laajemmin. Tutkimuksen tekijät: TtT Seija Olli & KTT Tarja Meristö Yhteyshenkilö: TtT lehtori Seija Olli Laurea-AMK puh , GSM , faksi

5 Hankkeesta hoitoketjuksi seudullinen aikuisten tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ja hoidon hoitoketju Pirkanmaalla Tausta: Valkeakosken aluesairaalan seudun terveyskeskukset ja yksityiset työterveyspalvelujen tuottajat osallistuivat vuosina Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyhankkeeseen (D2Dhanke). Seudulla hyödyllisenä koetun toiminnan jatkuminen haluttiin varmistaa D2D-hankkeen päättymisestä huolimatta. Menetelmät: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yleislääketieteen vastuualue (YLVA) ja D2D-hanke järjestivät seudun toimijoille neuvottelutilaisuuden. Sen tuloksena sovittiin Valkeakosken aluesairaalan, alueen terveyskeskusten sekä työterveyshuollon yhteistyönä YLVAn tuella tehtävästä aikuisten tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ja hoidon seudullisesta hoitoketjusta. Hoitoketjun tavoitteena oli tehostaa tyypin 2 diabeteksen ehkäisyä, parantaa sairastumisriskissä olevien ja diagnosoimattomien diabeetikoiden tunnistamista, sopia seulontojen ja ohjauksen työnjaosta sekä tehostaa varhaista puuttumista, hoitoa, ohjausta ja tukea. Tavoitteena oli myös synnyttää seudullinen interventio vaikeimmin motivoitaville potilasryhmille, parantaa diabeteksen hoidon laatua ja tuloksia sekä ehkäistä komplikaatioiden syntymistä. Moniammatillinen ja laaja-alainen työryhmä hyödynsi työssään Käypä hoito-suositusta sekä D2D-hankkeen aikana kertyneitä kokemuksia ja kehitettyjä toimintamalleja. Lausuntokierroksella hoitoketjusta saatiin arvokasta palautetta. Tulokset: Seudun yhteiset toimintakäytännöt sovittiin ja kirjattiin tavoitteiden mukaisesti. Aikuisten tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ja hoidon hoitoketju on julkaistu Terveysportissa. Hoitoketjun juurruttaminen toteutetaan seudun toimijoiden ja YLVAn yhteistyönä. Lokakuussa 2008 pidetyn seudullisen neuvottelutilaisuuden perusteella juurrutustyö on hyvässä vauhdissa. Tilaisuus vahvisti terveyskeskusten, työterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon välistä yhteistyötä ja verkottumista. Johtopäätökset: Hoitoketjun toimivuus ja hyödyllisyys punnitaan arjen työssä, mikä edellyttää sen säännöllistä tarkastelua seudun toimijoiden kanssa. Hoitoketjun täydentäminen kuntoutuksen osalta sekä sen arvioinnin suunnittelu ovat tulevaisuuden haasteita. Tekijät: Leena Kuusisto, asiantuntijahoitaja; Merja Hanski, ylilääkäri; Tuija Jara, diabeteshoitaja; Anja Kauttu, sairaanhoitaja; Sami Kauppinen, työterveyslääkäri; Anu Korhonen, osastonhoitaja; Tiina Kortteisto, tutkija; Marjukka Lauhkonen, ravitsemusterapeutti; Terttu Ohma, terveydenhoitaja; Auli Pölönen, aluekoordinaattori; Kaisa Tervonen, työterveyshoitaja; Eija Valtonen, sisätautien erikoislääkäri; Doris Holmberg-Marttila, vastuualuejohtaja Yhteyshenkilö: Asiantuntijahoitaja Leena Kuusisto, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, yleislääketieteen vastuualue, ,

6 Lohjan terveyskeskuksen diabetestyöryhmän hankkeiden esittely Lohja on asukkaan kaupunki etelä Suomessa. Aiemmin Lohjalla on työskennellyt diabeteshoitaja ja diabeteslääkäri, mutta diabeetikoiden määrän lisäännyttyä tuli tarve miettiä hoidon organisointia. Syksystä 2005 kahden aikuisterveysneuvonnan terveydenhoitajan työnkuvan painopistettä muutettiin aikuisneuvonnasta enemmän diabeteksen hoitoon, siirrettiin verenpaineen mittaus ITE-pisteisiin sekä vastaanoton sairaanhoitajille, samoin rokotusten antaminen. Hoitotarvikejakelu keskitettiin vastaanottohoitajalle. Näin diabeetikoiden hoitoon saatiin lisää resurssia ja hoitoa lähdettiin kehittämään. Menetelmät: 1) Koulutus: aikuisterveysneuvonnan terveydenhoitajat saivat koulutusta diabeteksen hoidosta, samoin hoitotarvikejakelusta huolehtivat. Vastaanoton sairaanhoitajat koulutettiin elämäntapaohjauksen antamiseen. Verenpaineen ITE-mittauspisteiden perustaminen. Laadittiin verenpainepotilaan hoitopolku. 2) Hoitotarvikejakelu keskittäminen: Hoitotarvikejakelu siirrettiin vastaanottoavustajalle pois diabeteshoitajalta. Vastaanottohoitaja hoitaja hoitaa tarvikejakelua 50 % työajallaan. 3) Työnjaon uudelleen suunnittelu: Diabeetikoiden hoitovastuu jaettiin aikuisterveydenhoitajien ja diabeteshoitajan kesken niin, että diabeteshoitaja hoitaa ongelmallisemmat diabeetikot, lisäksi insuliinihoitoiset T2 dm ja monipistoshoitoiset diabeetikot. Aikuisterveydenhoitajat hoitavat muun aikuisneuvonnan ohella hyvässä hoitotasapainossa olevat tbl-hoitoiset diabeetikot. Diabetestyöryhmän perustaminen ja yhteisten toimintaohjeiden laatiminen sekä tallentaminen intranettiin. Aikuistyypin diabeetikoiden alkuohjauksen toteutus ryhmäohjauksena diabeteshoitajan toimesta. 4) Diabeteslääkärin työajan lisääminen: Diabeteslääkärin työaikaa diabeteksen hoitoon lisättiin. Näin diabeteslääkärin ja diabeteshoitajan toimesta voitiin aloittaa diabetespoliklinikka-toiminnan pyörittäminen, ja osa tyypin 1 diabeetikoiden pitkäaikaisseurannasta siirrettiin erikoissairaanhoidosta terveyskeskuksen hoitoon. Terveyskeskuksessa voitiin näin hoitaa ongelmallisempia diabeetikoita, sekä oli mahdollisuus aloittaa insuliinihoitoja polikliinisesti tuoreille diabeetikoille. Terveyskeskukseen hankittiin glukoosisensori. 5) Silmänpohjien valokuvaus ja kutsujärjestelmän luominen: Silmänpohjien valokuvaaminen tapahtuu ostopalveluna ulkopuoliselta silmänpohjakuvaajalta. V syksyn aikana luotiin kutsujärjestelmä, joka oli diabeteshoitajan ja vastaanottohoitajan vastuulla. V syksystä kuvausjärjestelmän hoitovastuu jää yksin vastaanottohoitajalle, ja näin vapautuu diabeteshoitajalta jonkin verran aikaa diabeetikoiden hoitoon. Diabeteslääkäri katsoo silmänpohjakuvat, tarvittaessa konsultoi silmäpkl:aa. Silmänpohjakuvauksesta potilas saa lausunnon kotiin erikseen suunnitellulla kaavakkeella. Vuoden 2007 aikana laadittiin silmänpohjakuvauksista paikallinen hoitopolku. 6) Jalkojen tarkistuksen tehostaminen: V aikana laadittiin paikallinen jalkojenhoitopolku, sekä kriteerit maksusitoumuksen saamiseksi jalkojenhoitoon. Koulutuksen myötä diabeetikon jalkojen tutkiminen on saatu jalkautettua hyvin terveydenhoitajien ja diabeteshoitajan päivittäiseen toimintaan. 7) Ravitsemusterapeutti: Vuodesta 2006 terveyskeskuksessa on ollut ostopalveluna ravitsemusterapeutti kahtena päivänä kuukaudessa.

7 8) Diabeteksen ehkäisy: Terveyskeskuksessamme on ollut elämäntapaohjausryhmiä IFG/IGT potilaille, pidetty riskitestien täyttöpäiviä ja osallistuttu valtimotautien laatuverkoston ideoimiin tapahtumiin paikallisesti. Lohjan Laurea- ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä on kehitetty diabeteksen ehkäisyä Lohjalla. Tulokset ja johtopäätökset: Oheisien hankkeiden myötä jono diabeteshoitajalle pääsyyn lyheni 3 kk:sta viikkoon. Tyypin 1 diabeetikoiden hoito terveyskeskuksessa on lähtenyt hyvin käyntiin, ja diabeetikoiden erikoissairaanhoitoon lähettäminen väheni. Kahden viikon aikana syksyllä -07 tehtyjen valtimotautien laatumittauksen tuloksista on nähtävissä, että esim. diabeetikon jalkojen tarkistus on tavoittanut n. 75 % ja silmänpohjien kuvaaminen on tavoittanut n. 77 % diabeetikoista. Vaikka diabeteksen hoitoa on kehitetty ja omia työtapoja muutettu, tuo diabeteksen lisääntyminen haasteita edelleen jokapäiväisestä työstä selviytymiselle. Diabeteksen hoito kehittyy ja vaatii näin hoitoon osallistuvilta jatkuvaa koulutusta ajan tasalla pysymiseksi. Lisäksi potilasmäärät suurenevat jatkuvasti. Diabeteksen ehkäisyynkin tulisi löytyä aikaa. Olemme kuitenkin diabetestyöryhmässä innostuneesti edelleen mukana kehittämässä hoitoa paikallisesti. Jatkuva potilasmäärän suureneminen vaatii jatkossa myös lisää diabeetikoiden hoitoon osallistuvaa henkilökuntaa. Päivi Juselius Diabeteshoitaja Lohjan kaupunki / Terveyskeskus Ojamonkatu Lohja p , f

8 Silmänpohjakuvaukset Paimion-Sauvon terveyskeskuksessa Paimion Sauvon terveyskeskus sijaitsee Varsinais-Suomessa Turun lähellä ja väestöpohja on n Terveyskeskus on kutsunut alueen yli 15 vuotiaat diabeetikot vuodesta 1998 alkaen diabetesrekisteriin perustuvalla henkilökohtaisella kutsukirjeellä silmänpohjakuvaukseen. Lisäksi on täydentävä kutsu paikallislehdessä. Kuvausväli määräytyy Käypä hoito suosituksen ja silmälääkärin yksilöllisen suosituksen perusteella. Terveyskeskuksen diabetesrekisteri perustettiin vuonna 1998, jolloin kutsut lähetettiin Kelan lääkekorvauksia saaville diabeetikoille ja lisäksi lehtikutsuna muille. Rekisteri perustuu Efficassa ylläpidettäviin hoitomuodon + diabeteksen tyypin mukaisiin asiakasryhmiin. Asiakasryhmiä ylläpitävät lääkärit ja diabeteshoitaja käyntien yhteydessä. Tällä hetkellä rekisterissä on 670 diabeetikkoa. Kuvaukseen on osallistunut viime vuosina n diabeetikkoa vuosittain ja vuosina yhteensä 407 eri henkilöä. Vuodesta 2005 lähtien kuvaus on tehty digitaalisilmänpohjakameralla ja vuodesta 2006 alkaen silmänpohjakuvat on tallennettu Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin alueelliseen arkistoon. Alueellisen konsultaatiopalvelun kautta silmälääkäri katsoo ja lausuu kuvat. Lausunto tulee lähete-palautejärjestelmän kautta suoraan terveyskeskuksen Effica-potilastietojärjestelmään ja viestinä hoitavalle lääkärille. Kuvat on mahdollista katsoa kuva-arkistosta selainohjelman avulla. Kaikille kuvatuille lähetetään kirje tutkimuksen tuloksesta Silmälääkäriin ohjataan vuosittain noin 10 20, joissa suurimassa osassa on syynä muu kuin diabetesmuutos. Vaikeat muutokset ovat viime vuosina vähentyneet, mutta alkava retinopatia lisääntynyt, mikä saattaa johtua diagnostiikan tarkentumisesta, kun siirryttiin digitaaliseen kuvantamiseen. Proliferatiivista retinopatiaa ole enää 7 viimeisen vuoden aikana löytynyt. Kaikille kuvatuille lähetetään kirje tutkimuksen tuloksesta. Kuvauslöydökset tilastoidaan ja raportit saadaan tarvittaessa hoitoryhmäkohtaisesti. Vuonna 2008 kuvattiin 159 diabeetikkoja, joissa löydöksenä normaali 66 %, alkava taustaretinopatia 19 %, kohtalainen taustaretinopatia 0,6 %, runsas taustaretinopatia 0,6 %, makulopatia 0 %, proliferatiivinen retinopatia 0 %, muu mahdollinen muutos 10,1 %, ei tutkittavissa 3,8 %. Silmälääkäriin ohjattiin 12 henkilöä eli 7,5 % kuvatuista. Merja Laine, diabetesvastuulääkäri, yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri Paimion-Sauvon terveyskeskus,

9 Sokerirasituskokeiden menettelytapojen yhdenmukaistaminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä Kesäkuussa 2005 lähetettiin alueen diabetesvastuuhoitajille ja -lääkäreille sähköpostitse kysely koskien sokerirasituskokeiden tekotapaa. Vastaus saatiin 19:sta alueen 24:sta terveyskeskuksesta sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan laboratoriokeskuksesta. Kyselyssä tiedusteltiin näytemuotoa (kapillaari-plasma vai laskimo-plasma), glukoosin määritysmenetelmää ja -laitetta, näytteiden aikapisteitä, glukoosiannosta, plasman glukoosin merkintätapaa laboratoriokertymässä, ja sokerirasituskokeen keskeyttämisen kriteereitä. Yhdeksässä toimipaikassa näytemuotona oli kapillaari-plasma ja 11:sta laskimo-plasma. Raskaana olevilla naisilla näytemuotona oli kapillaari-plasma toimipaikoissa, joissa muutoin käytettiin laskimo-plasmanäytettä. Määritysmenetelmänä ja -laitteena käytettiin Hemocuepikamittaria yhdeksässä paikassa, Konelab-laitetta ja heksokinaasimenetelmää kahdeksassa paikassa, Ascencia Contour pikamittaria ja Ascencia Elite pikamittaria yhdessä paikassa. Raskaana olevien naisten määritykset tehtiin joko Hemocue-pikamittarilla tai Glucometer Elite pikamittarilla. Glukoosiannoksena oli kaikissa toimipaikoissa käytössä 75 g annos. Viidessä toimipaikassa määritettiin 0 ja 2 tunnin näytteet ja 15 toimipaikassa 0, 1 ja 2 tunnin näytteet. Plasman glukoosiarvojen merkinnässä laboratoriokertymään ei alueella ollut mitään yhtenäistä käytäntöä. Sokerirasituskokeen keskeyttämiskriteerit vaihtelivat erittäin paljon. Vain kahdessa paikassa sokerirasituskoe tehtiin aina, jos se oli pyydetty. Kysely paljasti, ettei alueella ollut yhtenäistä käytäntöä sokerirasituskokeen tekemisessä. Oli epäselvää, tiesikö tutkimuksen pyytävä tai tuloksen tulkitseva henkilö oliko määritys tehty kapillaari- vai laskimoplasmasta. Kapillaari- ja laskimoplasmanäytteiden glukoositasojen ero korostuu 2 tunnin näytteissä paastonäytteisiin verrattuna. Diagnostiset kriteerit ovat erilaiset kapillaari- ja laskimoplasmanäytteille. Kapillaari- ja laskimoplasmanäytteiden vaihteleva käyttö aiheuttaa sekaannuksia diabeteksen ja heikentyneen glukoosinsiedon diagnostiikassa. D2D-hankkeen toimesta ehdotettiin sokerirasituskokeen menettelytapojen yhdenmukaistamista Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella. Sokerirasituskokeen standardoimiseksi ehdotettiin 75 g glukoosiannosta, 0 ja 2 tunnin aikapisteitä (luovutaan 1 tunnin näytteestä), laskimoplasmanäytettä, ja määritystä Konelab-laitteella käyttäen heksokinaasimenetelmää. Lisäksi ehdotettiin, että sokerirasituskoetta ei tehdä, jos paastossa plasman glukoosi laskimonäytteessä on >8,0 mmol/l. Jos paastoplasman glukoosi ei ole tiedossa, ehdotettiin sokerirasituskokeen tekemistä pyynnön mukaisesti. Tästä suosituksesta poiketen raskaana olevilla naisille sokerirasituskoe tehtäisiin edelleen neuvoloissa käyttäen 75 g glukoosiannosta ja 0, 1 ja 2 tunnin aikapisteitä. Määritys tehtäisiin raskauden aika kapillaariplasmanäytteestä pikamittarilla. Tämä suositus esitettiin alueellisessa laboratoriokoulutuksessa ja siitä tuli toimiva käytäntö sairaanhoitopiirin alueella. Dosentti Leena Moilanen, Sisätautien klinikka, KYS

10 Tyypin 2 diabeteksen varhaisen diagnoosin ja hoidon strategia terveyskeskuksessa: Poliklinikan hoitopolku Tausta: Kun tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn vastuu ja alkuvaiheen seulonta pyritään levittämään koko taloon, päädytään tilanteeseen, jossa muista yksiköistä ohjataan poliklinikalle suuri joukko korkean riskin potilaita ja juuri diagnostisoituja diabeetikkoja. He tarvitsevat nopeasti elämäntapaohjausta ja hoitoa. Toimintaa on muutettava siten, että pystytään kohtaamaan aikaisempaa oleellisesti suurempi potilasmäärä. Tätä varten poliklinikalle pyrittiin rakentamaan yksinkertainen hoitopolku. Menetelmät: Omalääkärien ja omahoitajien työyksiköstä valittu tähtipelaaja rakensi hoitopolun yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Puolen vuoden käytön jälkeen hoitopolkuun tehtiin tarvittavat muutokset järjestetyssä kertausharjoituspäivässä saadun palautteen perusteella. Tulokset: Poliklinikan hoitopolussa korkean riskin henkilö ohjautuu ensin hoitajan vastaanotolle, jolloin lyhyen elämäntapojen kartoituksen ja intervention jälkeen tehdään lähete sokerirasitukseen, ellei sitä ole muualta käsin tehty. Hoitaja tulkitsee kokeen tuloksen ja lähettää potilaan eteenpäin lyhytkestoiseen elämäntapojen omahoitoryhmään, jossa potilas aloittaa noin neljän viikon kuluttua ensimmäisestä yhteydenotosta. Jos sokerirasituksessa ei todeta diabetesta, se toistetaan 1-3 vuoden välein. Jos diabetes diagnostisoidaan, potilas ohjataan lääkärin vastaanotolle noin viikon sisällä. Ensimmäisen toimintavuoden aikana omahoitoryhmiin on osallistunut noin sata potilasta. Johtopäätökset: Diabeetikot löydetään aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa käyttämällä sokerirasitusta. Myös prediabeetikot lähetetään elämäntapaohjaukseen. Edelleen suuri osa korkean riskin henkilöistä on päätynyt yksilöohjaukseen diabeteshoitajille, ja tulevaisuudessa onkin haasteena saada enemmän potilaita osallistumaan polun mukaisesti omahoitoryhmiin. Omahoitoryhmien tulosten seuraamiseksi tarvitaan järjestelmä, sillä indikaattoreiden tarkastelu ryhmiin osallistuneilta jälkikäteen osoittautui huomattavan työlääksi. Lääkärin vuosikontrolleissa ollaan pilotoimassa atk-pohjaista kutsujärjestelmää kahden omalääkärin alueella. Riskitestin käyttöä tullaan jatkossa korostamaan myös poliklinikan omana toimintana, jolloin sitä suositellaan kohdatuille ylipainoiselta vaikuttaville henkilöille. Tekijät: Osastonhoitaja Kati Kantanen, sairaanhoitaja Eini Rautiainen, lääkäri Mirja Pääkkönen, ylilääkäri Martti Pärnänen, Siilinjärven ja Maaningan terveydenhuollon kuntayhtymä Yhteyshenkilö: Kati Kantanen, osastonhoitaja, Siilinjärven ja Maaningan terveydenhuollon kuntayhtymä, p , fax

DEHKO-raportti 2007:1. Palkitut ja arjessa koetellut. - Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon. hyvät käytännöt

DEHKO-raportti 2007:1. Palkitut ja arjessa koetellut. - Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon. hyvät käytännöt DEHKO-raportti 2007:1 Palkitut ja arjessa koetellut - Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon hyvät käytännöt Suomen Diabetesliitto ry Tampere 2007 ESIPUHE Diabeteksen hoidon ja ehkäisyn hankkeet kansissa DEHKO

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen PaKaste/Lappi/Perusterveydenhuollon kehittäminen Loppuraportti 1.12.2009 31.10.2011 Osastonhoitaja Hilkka Timonen Kehittäjätyöntekijä, th Miia Kauppila

Lisätiedot

RAJAT_ON -PROJEKTI. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä syventävä hanke. Loppuraportti 1.1.2007 31.12.2008.

RAJAT_ON -PROJEKTI. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä syventävä hanke. Loppuraportti 1.1.2007 31.12.2008. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän julkaisuja 8/2009 RAJAT_ON -PROJEKTI Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä syventävä hanke Loppuraportti 1.1.2007 31.12.2008

Lisätiedot

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 -mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 2 Erityisestä edistävään mielenterveystyön kehittämishankkeen

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2004:2. Tyypin 2 diabeetikoiden ryhmäohjausmalli terveydenhuollon käyttöön Pilottiraportti: Mallin toteutettavuus ja hyväksyttävyys

DEHKO-raportti 2004:2. Tyypin 2 diabeetikoiden ryhmäohjausmalli terveydenhuollon käyttöön Pilottiraportti: Mallin toteutettavuus ja hyväksyttävyys DEHKO-raportti 2004:2 Tyypin 2 diabeetikoiden ryhmäohjausmalli terveydenhuollon käyttöön Pilottiraportti: Mallin toteutettavuus ja hyväksyttävyys Jukka Marttila, Outi Himanen, Pirjo Ilanne-Parikka, Liisa

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2003:1

DEHKO-raportti 2003:1 DEHKO-raportti 2003:1 Täydennyskoulutuksen lisääminen ja kehittäminen vastaus Dehkon haasteisiin? Outi Himanen Pirjo Ilanne-Parikka 1 Täydennyskoulutuksen lisääminen ja kehittäminen vastaus Dehkon haasteisiin?

Lisätiedot

Diabeetikon hyvän hoidon laatukriteerit

Diabeetikon hyvän hoidon laatukriteerit DEHKO-raportti 2002:1 Diabeetikon hyvän hoidon laatukriteerit Dehkon laatukriteerityöryhmä Tässä raportissa esiteltävät ns. peruskriteerien avainindikaattorit on julkaistu myös Dehkoesitteenä Diabeteksen

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät

Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät EWMA dokumentti: Kotihoito -Haavanhoito Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät EWMA Document: HomeCare- Wound Care; Overview, Challenges and Perspectives. Käännös alkuperäisestä: Veera Hjerppe,

Lisätiedot

SOKERIRASITUSPÄIVÄN MERKITYS DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA VARHAISESSA TOTEAMISESSA

SOKERIRASITUSPÄIVÄN MERKITYS DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA VARHAISESSA TOTEAMISESSA OPINNÄYTETYÖ SANNA SAARINIEMI 2011 SOKERIRASITUSPÄIVÄN MERKITYS DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA VARHAISESSA TOTEAMISESSA HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA SAIRAANHOITAJA AMK ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TERVEYS

Lisätiedot

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Panu Aunola projektityöntekijä, sh Liisa Kantojärvi projektityöntekijä, LT, EL, vastuualueen johtaja Tiina Puotiniemi projektipäällikkö, TtM 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011

PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011 PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 6 1 LAPPI... 9 TILIPÄÄTÖKSEN JA TULOSTEN ARVIOINNIN AIKA MITÄ SAIMME LAPISSA AIKAAN?... 9 1.1 PAKASTE 1: LAPPI, PERUSTERVEYDENHUOLTO JA TERVEYDEN

Lisätiedot

Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä

Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä Laurea Julkaisut I Laurea Publications Outi Ahonen, Aila Peippo, Annikki Päällysaho, Mirkka Pirilä & Kaarina Murtola (toim.) Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä Oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2006:1. Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa

DEHKO-raportti 2006:1. Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa DEHKO-raportti 2006:1 Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa Tuula-Maria Rintala Outi Himanen Kaija Jokela Marjatta Luukkanen Hilkka Niittyniemi Paula Nikkanen Salla Seppänen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi Vuosikertomus 2006 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HANKO Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue TAMMISAARI POHJA KARJAA Tammiharjun sairaala Länsi-Uudenmaan sairaala NUMMI-PUSULA KARKKILA VIHTI Lohjan

Lisätiedot

toimintamallit käytännöksi

toimintamallit käytännöksi toimintamallit käytännöksi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 03 2. Sairaanhoitajaliiton projektihakemus Raha-automaattiyhdistykselle vuonna 2005...04 3. Projektin loppuselvitys Raha-automaattiyhdistykselle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti.

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti. Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010 Loppuraportti Kirsi Heinonen Sosiaali- ja terveysministeriö/ Terveyden edistämisen politiikkaohjelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:5 Harvinaisten sairauksien KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Ohjausryhmän raportti Helsinki 2014 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Päivämäärä Sosiaali-

Lisätiedot

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta Omahoito- 8 kokeilua terveyden tulevaisuudesta Sitra 2014 ISBN 978-951-563-898-4 (nid.) ISBN 978-951-563-897-7 (PDF) www.sitra.fi http://www.sitra.fi/hyvinvointi/omahoito Erweko, Helsinki 2014 Kuvat: Sitra

Lisätiedot

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma. Korkean riskin strategia

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma. Korkean riskin strategia Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma Korkean riskin strategia 2003 2010 2 TYYPIN 2 DIABETEKSEN EHKÄISYOHJELMA Korkean riskin strategia Dehko-materiaalia: Diabetesliitto Diabeteskeskus Kirjoniementie 15

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

Vuoden Menestyjät huomioitiin jälleen

Vuoden Menestyjät huomioitiin jälleen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Puhelimet eivät toimi, mikä avuksi? LUE LISÄÄ SIVULTA»3 Vuoden Menestyjät huomioitiin jälleen

Lisätiedot