Miten suomalainen koululainen voi? Viidennen luokan laajennetun terveystarkastuksen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten suomalainen koululainen voi? Viidennen luokan laajennetun terveystarkastuksen"

Transkriptio

1 Alkuperäistutkimus Viidennen luokan laajennetun terveystarkastuksen keskeisiä löydöksiä Päivi Salonen, Minna Aromaa, Päivi Rautava, Sakari Suominen, Jouni Alin ja Pirjo-Riitta Liuksila Viime vuosikymmenen laman aikana terveydenhuollon taloudelliset säästöt kohdistuivat ehkäisevään terveydenhuoltoon ja myös koululaisten terveystarkastuksiin. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Akatemian vuonna 2001 julkaisemassa koululaisten terveyttä käsittelevässä konsensuslausumassa suositeltiin, että peruskoulun aikana koululaisille tehtäisiin kolme määräaikaista, moniammatillista terveystarkastusta. Turun kouluterveydenhuollossa toteutetun kliinisen tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään viidennen luokan koululaisten terveydentilaa sekä laajennetun terveystarkastuksen tarpeellisuutta ennen murrosikää ja yläasteelle siirtymistä. Koululaisista 17 %:lla oli jokin pitkäaikaissairaus. Kaksi kolmasosaa kärsi jostakin somaattisesta tai psyykkisestä oireesta, ja tarkastuksen perusteella lääkäri määräsi 40 %:lle oppilaista jonkin jatkotoimenpiteen. Valtaosa vanhemmista osallistui koululaisten terveystarkastuksiin ja piti niitä tarpeellisina sekä koki saaneensa uutta tietoa lapsestaan tarkastuksen aikana. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, oppilashuollon muun henkilöstön, opettajien ja vanhempien kanssa. Kouluterveydenhuolto seuraa ja edistää koulun työolojen ja koulutyön turvallisuutta ja terveellisyyttä. Se osallistuu myös oppilashuoltotyöhön sekä terveyskasvatussuunnitelmien tekemiseen ja toteuttamiseen (Rimpelä ym. 2002a). Koululaisen terveystarkastus on sisällöltään yksittäistä seulontatutkimusta laajempi. Oppilaan terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaisen kartoittamisen lisäksi terveystarkastukseen sisältyy terveysneuvontaa ja yksilöllisten jatkotoimenpiteiden suunnittelu. Kouluterveydenhuollon erityinen arvo on siinä, että se tavoittaa kaikki lapset ja nuoret toistuvasti. Näin saadaan käsitys koko ikäluokista, riskiryhmistä ja sairauksien esiintyvyydestä (Terho ym. 2002). Koululaisten terveydentila Vaikka valtaosa suomalaisista vuotiaista arvioi terveydentilansa hyväksi, lähes joka kymmenes nuori on kertonut kärsivänsä jostakin jokapäiväistä toimintaa haittaavasta sairaudesta, viasta tai vammasta. Tytöistä % ja pojista 4 7 % on käyttänyt jatkuvasti tai lähes jatkuvasti lääkärin määräämiä lääkkeitä (Rimpelä ym. 1997). Nuorten ylipainoisuus, astma ja allerginen nuha sekä selkä- ja niskakivut ovat yleistyneet. Suomalaislapsilla astma ja allergiset sairaudet ovat suurin tautiryhmä infektioiden jälkeen. Selkä- ja niskakipuja ilmoittaneiden lasten ja nuorten osuudet kasvoivat 1990-luvulla (Rimpelä ym. 1997). Yleisimpiä ovat epäspesifiset selkävaivat, jotka liittyvät niska-hartiaseudun kipuihin ja lienevät yhteydessä kasvuikäisten lihaskunnon heikkenemiseen (Poussa 2002). Päänsärky on yksi yleisimmistä koululaisten Duodecim 2004;120:

2 poissaoloja aiheuttavista oireista. Suomalaisissa epidemiologisissa tutkimuksissa päänsäryn on todettu lisääntyneen viimeisten vuosikymmenten aikana merkitsevästi. Kouluiän kynnyksellä % lapsista kärsii toistuvasta päänsärystä, ja se lisääntyy tasaisesti iän myötä (Sillanpää 1983, Sillanpää ja Anttila 1996). Päänsäryn lisäksi myös toistuva vatsakipu on varsin yleinen vaiva kouluikäisillä lapsilla. Vatsaoireiden syynä on jopa puolella lapsista jokin hoidettava maha-suolikanavan sairaus tai toiminnallinen vaiva (Ashorn 2001). Kouluikäisen psyykkiset ongelmat ovat lisääntyneet. Noin viidesosa suomalaisista lapsista kärsii psyykkisistä oireista (Almqvist ym. 1999). Puuran ym. (1995) tutkimuksen mukaan masennusta esiintyi TAYS:n vastuualueella 9,7 %:lla 8 9-vuotiaista lapsista. Sekä vanhempien että lasten haastattelun perusteella tarkkaavaisuushäiriön esiintyvyydeksi saatiin 6,8 % ja yleisen ahdistuneisuushäiriön 4,7 %. Toistuvan koulukiusaamisen kohteeksi joutuu noin kymmenen prosenttia ala-asteen oppilaista. Kiusaajien määrä vaihtelee seitsemän ja yhdeksän prosentin välillä. Kiusatuksi joutumisen on todettu olevan selvä riski lapsen kehitykselle (Salmivalli 1999). Oppimisvaikeudet koskettavat noin % väestöstä. Huono koulumenestys on monien tutkimusten mukaan huonon sosiaalisen menestymisen, mielenterveyden häiriöiden ja syrjäytymisen selvimpiä yksittäisiä riskitekijöitä (Voutilainen ja Ilveskoski 2000). Syysuhteen osoittaminen on kuitenkin vaikeaa. Nuorten terveyskäyttäytyminen Nuorena omaksutut elämäntavat vaikuttavat osaltaan tulevaan terveyteen. Nuorten terveystapatutkimuksen kyselyssä todettiin, että luvun aikana nuorten tupakointi, alkoholinkäyttö ja sosiaalinen altistuminen huumeille lisääntyivät. Vuonna vuotiaista tytöistä 15 % ja samanikäisistä pojista 13 % tupakoi päivittäin. Saman tutkimuksen mukaan 12-vuotiaista ainoastaan 1 % tupakoi (Rimpelä ym. 2002b). Alkoholiin vuotiaat nuoret suhtautuvat aiempaa myönteisemmin, ja nykyään yhä useampi nuori pitää alkoholia osana tavanomaista elämänmenoa (Rimpelä ym. 1999). Rasvojen käytön osalta nuorten ruokailutottumukset ovat viime vuosina muuttuneet terveellisemmiksi (Seppänen ja Räsänen 2001). Sen sijaan nuorten maidonkäyttö on vähentynyt. Monipuolisen ruokavalion ja riittävän liikunnan merkitystä myös luuston kehittymisen kannalta tulisi korostaa kasvuiän aikana (Arikoski ym. 2002). WHO:n koululaistutkimuksen mukaan nuorten nukkumaanmenoaika on myöhentynyt, yöuni lyhentynyt ja aamuväsymys yleistynyt (Tynjälä ym. 2002). Unen puute ja väsymys saattavat ilmentyä esimerkiksi koululaisen aggressiivisena käytöksenä, yliaktiivisuutena, tarkkaavaisuushäiriönä ja sosiaalisina ongelmina (Aronen ym. 2000). Toisaalta psyykkiset ja sosiaaliset ongelmat saattavat aiheuttaa unihäiriöitä. Koululaisten terveystarkastukset Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Akatemian järjestämässä konsensuskokouksessa vuonna 2001 käsiteltiin koululaisten terveyttä. Konsensuslausuman mukaan koululaisen elämässä on peruskoulun aikana vähintään kolme kehityksellistä siirtymävaihetta, jotka edellyttävät perusteellista moniammatillista määräaikaista terveystarkastusta: koulun aloitus, yläasteelle siirtyminen ja puberteetti. Tarkastukseen tulee sisältyä perusteellinen fyysinen tarkastus ja kannanotto siihen, ovatko mahdolliset pitkäaikaissairaudet hoidossa (Konsensuskokous 2001). Kouluterveydenhuollon kehittämistutkimuksista voidaan mainita Lappeenrannassa vuonna 1996 kuudesluokkalaisille suunnattu koulutarkastusten kehittämistutkimus. Siinä todettiin 60 %:lla oppilaista jokin terveyteen liittyvä asia, johon piti kiinnittää huomiota (Strid 1996). Turussa koululääkäri on tarkastanut säännönmukaisesti peruskoulun ensimmäisen ja yhdeksännen luokan oppilaat ja kouluterveydenhoitaja on huolehtinut yksinään muista luokkaasteista. Turun kouluterveydenhuollossa toteuttamassamme tutkimuksessa viidennen luokan terveystarkastusta laajennettiin siten, että kouluterveydenhoitajan tarkastukseen liitettiin lää- 564 P. Salonen

3 kärintarkastus, johon oppilaan vanhemmat osallistuivat, ja opettaja arvioi oppilasta haastattelulomakkeen avulla. Tutkimuksessa selvitettiin viidennellä luokalla tehtävän lääkärintarkastuksen tarpeellisuutta, koululaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaa sekä jatkotutkimusten ja -toimenpiteiden tarvetta. Aineisto ja menetelmät Turun kouluterveydenhuollon kehittämistyöryhmä valitsi tutkimukseen neljä sosioekonomisesti erilaista aluetta, joista arvottiin neljä koulua. Turun kaupungin alueellista erilaisuutta kuvataan tulo- ja koulutustason sekä työllisyystilanteen avulla. Näiden muuttujien perusteella on laskettu hyvinvointi-indikaattori, asteikolla 1 5 (arvo 5 kuvaa parasta mahdollista aluetta). Indikaattorin arvo vaihteli välillä 2,0 4,0 tutkimukseen valittujen koulujen alueilla, mikä vastaa turkulaisten keskimääräistä hyvinvointi-indikaattoriarvoa 3,33 (Sirkiä 2001). Valittujen koulujen viidennen luokan oppilaille tehtiin laajennettu terveystarkastus. Yhteensä 145:stä tutkimukseen kutsutusta perheestä 11 kieltäytyi (7,6 %). Tutkimukseen osallistuneista 134 lapsesta poikia oli 71 (53 %) ja tyttöjä 63 (47 %). Kolme eri koululääkäriä ja kaksi kouluterveydenhoitajaa tarkasti tutkimusryhmän oppilaat ja kahdeksan opettajaa vastasi oppilaita koskevaan kyselyyn kevään 2002 aikana. Tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden keski-ikä oli 11,7 vuotta (keskihajonta 0,36 v). Turun kaupungissa kaikille viidesluokkalaisten lasten perheille lähetettiin 1990-luvun ajan kotiin terveyskysely, jossa tiedusteltiin oppilaan pitkäaikaissairauksia, somaattisia ja psyykkisiä oireita, ravintotottumuksia, unihygieniaa ja vanhempien tupakointia. Lisäksi selvitettiin lasten harrastuksia ja niihin käytettyä aikaa, oppilaan halukkuutta tulla kouluun, kaverisuhteita ja kiusaamista. Vanhempia pyydettiin arvioimaan lapsen mahdollisia oppimis- tai keskittymisvaikeuksia. Kaikki terveystarkastukseen osallistuneet olivat vastanneet myös tähän kyselyyn. Opettajien haastattelulomakkeessa kysyttiin oppimisongelmista ja erityisopetuksesta. Lisäksi opettajia pyydettiin kuvailemaan lapsen aktiivisuutta, käyttäytymistä, väsymystä, toverisuhteita, kiusaamista, poissaoloja ja kouluruokailun sujumista. Terveydenhoitaja puolestaan haastatteli kaikkia oppilaita ennen lääkärintarkastusta ja tarkisti erityisesti allergiataustan, erikoisruokavaliot, harrastukset, päihteiden käytön ja sosiaalisen taustan sekä kyseli ajankohtaisia kuulumisia. Lisäksi mitattiin pituus ja paino. YDINASIAT Lääkärintarkastuksessa lääkärillä oli käytettävänään kaikki mainitut lomakkeet. Lääkärintarkastukseen oli kutsuttu vanhemmat mukaan, ja siihen varattiin aikaa puoli tuntia. Koululaisista 95 % (127/134) saapui vastaanotolle jommankumman vanhempansa kanssa. Lääkärintarkastuksessa suoritettiin lapsen somaattinen tarkastus, keskusteltiin lapsen terveydentilasta sekä mahdollisista psykososiaalisista ongelmista ja riskikäyttäytymisestä. Lääkärintarkastusten jälkeen oppilaat ja heidän vanhempansa täyttivät yhdessä lomakkeen, jossa kysyttiin mielipidettä terveystarkastuksesta. Tämän lomakkeen palautti yhteensä 126 lasta vanhempineen. Kyselylomakkeiden eri osioita, lääkärintarkastuksen löydöksiä ja jatkotoimenpiteitä arvioitiin prosenttijakaumien avulla. Tilastollisessa vertailussa käytettiin χ 2 -testiä ja tarvittaessa Fisherin testiä sekä opettajan ja vanhempien raportoinnin vertailussa McNemarin testiä. Tulkintojen yhteydessä on esitetty testien tuottamat p-arvot. P-arvo alle 0,05 on tulkittu merkitseväksi. Tulokset Vanhempien ilmoitusten mukaan 17 % lapsista poti pitkäaikaissairautta ja heistä noin 80 % (n = 15) kävi säännöllisesti lääkärintutkimuksissa. Säännöllistä lääkitystä käytti 14 (10 %). Astmaa sairasti yhdeksän lasta (7 %) ja allergiaa 32 (24 %). Muita jo aikaisemmin todettuja pitkäaikaissairauksia (yhteensä kuudella lapsella) olivat mm. sydänsairaus, epilepsia, aktiivisuusja tarkkaavuushäiriö (ADHD), tunne-elämän häiriö ja von Willebrandin tauti. Noin viidesosa tytöistä ja pojista (26) oli ylipainoisia (suhteellinen paino yli 20 %). Näillä lapsilla ei todettu psykosomaattisia oireita eikä Viime vuosikymmenen aikana kouluterveydenhuollon taloudellisia resursseja on vähennetty ja erityisesti terveystarkastuksia supistettu. Kaksi kolmasosaa lapsista kärsii jostakin somaattisesta tai psyykkisestä oireesta. Opettajat havaitsevat selvästi enemmän oppilaiden oppimisvaikeuksia ja kiusaamisongelmia kuin vanhemmat. Kolmannes vanhemmista koki saaneensa uutta tietoa lapsen terveydentilasta terveystarkastuksen aikana. 565

4 koulukiusaamisongelmia merkitsevästi enempää kuin muilla koululaisilla. Myöskään harrastuksissa ei havaittu eroja. Lähes 40 % lapsista ilmoitti kärsivänsä päänsärkyoireilusta, ja heistä 8 %:lla päänsärkyä esiintyi päivittäin (taulukko 1). Koululaiset, jotka ilmoittivat pelkäävänsä tai jännittävänsä jotakin asiaa erityisesti, kokivat myös jatkuvaa väsymystä, hermostuneisuutta ja levottomuutta enemmän kuin muut. Lisäksi heillä esiintyi merkitsevästi enemmän toverisuhdeongelmia ja opettajan ilmoittamia kiusaamisongelmia. Koululaisista 40 % katsoi televisiota yli kaksi tuntia päivittäin. Tässä ryhmässä esiintyi merkitsevästi enemmän niska-hartiavaivoja tilastollisesti muihin verrattuna. Päänsäryn ja tietokoneen tai television runsaan käytön välillä ei havaittu merkitsevää yhteyttä. Joka kymmenennen lapsen ruokavalioon ei kuulunut riittävästi maitotuotteita (5 6 dl päivässä, mikä vastaa Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (1998) suositusta kalsiumin saannista 900 mg/vrk). Joka kymmenes lapsi ei syönyt lainkaan vihanneksia, hedelmiä tai marjoja ja neljännes ei syönyt kunnollista aamupalaa. Sen sijaan lähes kaikki söivät lämpimän aterian illalla kotona. Koululaisista 10 % nukkui alle yhdeksän tuntia yössä. Nuoret, jotka kuluttivat aikaansa keskimäärin yli kaksi tuntia päivässä television tai tietokoneen ääressä, nukkuivat myös merkitsevästi lyhyemmän yöunen kuin muut samanikäiset. Noin joka kymmenennellä koululaisella ei ollut mitään harrastusta; 40 %:lla oli jokin harrastus, johon hän osallistui yli kolme kertaa viikossa. Noin 40 %:ssa perheistä vanhemmat tupakoivat, yleensä ulkona. Terveydenhoitajan haastattelussa kolme lasta ilmoitti tupakoivansa lähes päivittäin ja kaksi kertoi kokeilleensa tai käyttävänsä alkoholia. Terveyskyselyn perusteella valtaosa oppilaista suhtautui koulunkäyntiin myönteisesti (taulukko 2). Opettajat raportoivat selvästi enemmän oppimisvaikeuksia ja kiusaamisongelmia kuin vanhemmat (taulukot 2 ja 3). Kiusatuilla oppilailla todettiin merkitsevästi enemmän vatsavaivoja, jatkuvaa väsymystä ja hermostunei- Taulukko 1. Viidennen luokan oppilaiden somaattisten ja psyykkisten oireiden esiintyvyys (n = 134). Oire n % Päänsärky 52 39,7 Niska-hartiavaivat 18 13,4 Vatsavaivat 18 13,4 Hermostuneisuus, levottomuus 12 9,1 Jatkuva väsymys 10 7,5 Unettomuus 7 5,3 Ummetus 5 3,8 Yökastelu 2 1,5 Virtsaamisvaivat 1 0,8 Oireita kaksi tai enemmän 59 44,0 Taulukko 2. Vanhempien arvio eräistä viidennen luokan oppilaiden koulunkäyntiin liittyvistä asioista (n = 134). Kysymys Kyllä n % Tuleeko lapsenne mielellään kouluun? ,0 Onko lapsellanne kavereita koulussa? ,0 Kiusataanko lastanne koulussa? 11 8,2 Kiusaako lapsenne toisia? 2 1,5 Onko lapsellanne oppimisvaikeuksia? 13 9,7 Onko lapsellanne keskittymisvaikeuksia? 10 7,5 Jännittääkö tai pelkääkö lapsenne joita ,3 kin asioita erityisesti? Onko lapsenne elämäntilanteessa tapah- 11 8,2 tunut lähiaikoina muutoksia, joilla on merkitystä koulunkäyntiin? Taulukko 3. Opettajan arvio oppilaiden ongelmien esiintymisestä. Ongelma Esiintyvyys n % Oppiminen 41 30,6 Käyttäytyminen koulussa 30 21,4 Vaikeudet toverisuhteissa 24 18,4 Ajoittainen väsymys 32 24,1 Kiusaamisen kohteeksi joutuminen 21 15,9 Muiden kiusaaminen 4 3,0 Valikoivuus kouluruokailussa 44 34,7 Poissaoloja jonkin verran 41 32,5 suutta tai levottomuutta kuin muilla lapsilla. Taulukossa 4 on esitetty tiivistelmä koululaisten kliinisistä löydöksistä lääkärintarkastuksessa, lääkärin määräämistä jatkotoimenpiteistä sekä vanhempien ja lasten terveystarkastuksesta antamasta palautteesta. 566 P. Salonen

5 Taulukko 4. Keskeisimmät kliiniset löydökset viidennen luokan oppilaiden lääkärintarkastuksessa, lääkärin määräämät jatkotoimenpiteet sekä vanhempien ja lasten terveystarkastuksesta antama palaute. n % Löydös Yli 20 %:n liikapaino 26 19,6 Atooppinen tai kuiva iho tai ekseema 24 17,9 Akne 17 12,7 Alaraajojen pituusero 13 9,7 Selän epäsymmetria 11 8,2 Poikkeavat luomet 8 6,0 Syylät 6 4,5 Skolioosi 6 4,5 Kasvun hidastuminen 5 3,7 Niska-hartiaseudun jännitystila 4 3,0 Pihtipolvet 4 3,0 Epäily kynsisienestä 3 2,2 Fimoosi 3 2,2 Notkoselkä 2 1,5 Etukumara ryhti 2 1,5 Maitokahviläiskät 1 0,7 Hemangiooma 1 0,7 Länkisääret 1 0,7 Hallux valgus 1 0,7 Haastattelun ja somaattisen tutkimuksen perusteella suunnitellut jatkotutkimukset Seurantakäynti 19 14,2 Laboratoriotutkimukset 11 8,2 Lääkehoito 9 6,7 Fysioterapia tai liikuntaneuvoja 9 6,7 Lähete erikoislääkärille 7 5,2 Ohjaus psykologin vastaanotolle 5 3,7 Ergonomian tarkistus 2 1,5 Käynti optikolla 2 1,5 Kouluaineiden selvittely opettajan kanssa 2 1,5 Ravitsemusterapeutin arvio 1 0,7 Suunniteltuja jatkotutkimuksia kaksi tai 12 9,0 enemmän Vanhempien ja lasten yhteinen palaute Lääkärintarkastus tarpeellinen ,0 Vanhempien läsnäolo tarkastuksessa ,2 tarpeellinen Lapsen puoltava mielipide vanhempien ,3 osallistumisesta tarkastukseen Uuden tiedon saaminen tarkastuksesta 44 37,0 Laajennetun terveystarkastuksen perusteella lääkäri määräsi yhteensä 40 %:lle oppilaista jonkin toimenpiteen. Valtaosa vanhemmista ja lapsista koki lääkärintarkastuksen tarpeelliseksi, ja kolmannes vanhemmista ilmoitti saaneensa uutta tietoa lapsen voinnista. Pohdinta Viime vuosikymmenen aikana kouluterveydenhuollon taloudellisia resursseja vähennettiin ja sen toimintaa, erityisesti terveystarkastuksia, supistettiin merkittävästi monessa kunnassa (Rimpelä ym. 2002a). Kouluterveydenhoitajat ovat viestittäneet liian suurta vastuuta ja lääkäreiden tuen puutetta työssään. Tämän perusteella päätettiin kokeilla viidennen luokan oppilaiden tehostettua lääkärintarkastusta kaupungissa, jossa kolmas terveystarkastus poistettiin taloudellisista syistä jo vuosia sitten. Tutkimuksen heikkoutena voidaan pitää kolmen eri koululääkärin osallistumista lääkärintarkastusten suorittamiseen, mikä voi aiheuttaa tutkijoista johtuvaa vaihtelua tutkimustuloksissa. Toisaalta se vastaa todellista tilannetta kouluterveydenhuollossa, koska moni eri väestövastuulääkäri hoitaa eri kouluja. Toinen tutkimusasetelman heikkous on tutkittujen koululaisten melko pieni määrä, mikä vaikeuttaa harvinaisempien ilmiöiden tutkimista. Poikkileikkausasetelman johdosta tutkimuksemme perusteella ei voida tehdä päätelmiä viidennen luokan oppilaiden laajennetun terveystarkastuksen vaikuttavuudesta pitkällä aikavälillä. Tutkimuksen vahvuutena voidaan puolestaan pitää sen laajaalaisuutta, sillä sen tulokset koostuvat kolmen eri ammattiryhmän työntekijöiden ja lasten vanhempien arvioista. Koska tutkimusalueiden hyvinvointi-indikaattoriarvot vastasivat turkulaisten keskimääräistä arvoa, koululaisten voidaan olettaa edustavan hyvin koko ikäluokkaa. Koululaisten terveystarkastukset sisältävät seulontatutkimuksia, joiden avulla pyritään löytämään aikaisemmin toteamattomat sairaudet tai havaitsemaan niiden riskit. Erityisesti koulunkäynnin ja mielenterveyden ongelmat ovat helpompia hoitaa jo alkuvaiheessa. Vaikka pitkäaikaissairauksien seuranta ei ole pelkästään kouluterveydenhuollon vastuulla, terveystarkastusten yhteydessä voidaan arvioida sairauden asianmukaista seurantaa ja lääkitystä sekä löytää mahdolliset erikoissairaanhoidon ulkopuolelle jääneet hoidon tarpeessa olevat lapset. Terveysneuvonta on oleellinen osa terveystarkastusta. Terveystiedon tulo oppiaineeksi kouluihin 567

6 tukee terveyden edistämistä. Kuten aikaisemmissakin tutkimuksissa koululaisten tavallisimmat oireet olivat päänsärky sekä vatsa- ja niska-hartiaseudun vaivat (Rimpelä ym. 1997). Niska-hartiaseudun vaivojen todettiin olevan yhteydessä pitkäaikaiseen istumiseen tietokoneen tai television ääressä. Lasten selkävaivojen yleistymisen vuoksi heitä tulisi kannustaa säännölliseen liikuntaan lihaskunnon ylläpitämiseksi ja selkäkipujen ehkäisemiseksi (Poussa 2002). Ennen murrosikää havaitusta vartalon vähäisestä epäsymmetriasta voi kasvupyrähdyksen aikana kehittyä idiopaattinen skolioosi, minkä vuoksi nämä epäsymmetriat tulisi havaita viidennen luokan tarkastuksessa. Asiantuntijat ovat huolestuneet vartalon epäsymmetrian puutteellisesta havaitsemisesta kouluterveydenhuollossa, koska skolioosin vuoksi tehdyt lähetteet ovat vähentyneet (Nissinen ym. 2003). Lähes viidennes tutkituista lapsista oli ylipainoisia. Lievähkön ylipainon hoidossa voidaan saavuttaa tuloksia kouluterveydenhuollossa, jos riittävän pitkä yksilöllinen hoito ja seuranta ovat mahdollisia (Nuutinen 1995). Terveyskyselyn mukaan 9 %:lla lapsista esiintyy hermostuneisuutta ja levottomuutta. Valitettavan pieni osa psyykkisesti oireilevista lapsista ohjautuu psykiatriseen hoitoon (Sourander ym. 2001). Kouluterveydenhuollon tehtävänä on yhteistyössä muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa ehkäistä oppilaiden mielenterveysongelmia, havaita ne varhain ja järjestää tarvittava apu (Rimpelä ym. 2002a). Tutkimuksessa opettajat ilmoittivat sekä oppilaiden oppimis- että kiusaamisongelmia selkeästi enemmän kuin vanhemmat. Tämä osoittaa koulun ja kotien välisessä tiedonkulussa puutetta. Terveystarkastuksen yhtenä tehtävänä on parantaa sitä. Mielestämme vanhemman osallistuminen alle murrosikäisen lapsen terveystarkastukseen on tärkeää. Terveyskyselyn perusteella lähes 10 % koululaisista nukkui alle yhdeksän tuntia yössä. Keskeinen kysymys terveyskasvatuksen kannalta onkin, miten unen arvostusta voitaisiin lisätä nuorten keskuudessa (Tynjälä ym. 2002). Myös mm. liikunnan, ruokavalion ja päihteidenkäytön vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin on terveystiedon tärkeitä osa-alueita tämänkin tutkimuksen perusteella. Opettajien rooli on keskeinen terveystiedon opetuksessa. Koulun järjestämissä vanhempienilloissa myös vanhemmille voitaisiin antaa terveystietoa. Lääkärin arvion mukaan vajaa puolet tämän ikäryhmän lapsista on tarkastuksen perusteella jonkin terveydenhuollon jatkotoimenpiteen tarpeessa. Määrä vastaa Hollon (1999) tutkimuksissa todettua ja korostaa osaltaan kouluterveystarkastuksen tarpeellisuutta ennen murrosiän alkua. Tässä tutkimuksessa valtaosa vanhemmista osallistui koululaisten terveystarkastuksiin ja piti myös lääkärintarkastusta tarpeellisena. Lisäksi kolmannes vanhemmista koki saaneensa uutta tietoa lapsen terveydentilasta terveystarkastuksen aikana. Tulokset antavat aihetta jatkotutkimuksiin kouluterveydenhuollon terveystarkastusten vaikuttavuuden arvioimiseksi pitkäaikaisseurantojen avulla. Kirjallisuutta Almqvist F, Kumpulainen K, Ikäheimo K, ym. Behavioral and emotional symptoms in 8-9-year-old children. Eur Child Adolesc Psychiatry 1999;8 Suppl 4:7 16. Arikoski P, Kröger L, Kröger H, Bishop N. Luuston terveys lapsuus- ja nuoruusiässä. Duodecim 2002;118: Aronen ET, Paavonen J, Fjällberg M, Soininen M, Törrönen J. Sleep and psychiatric symptoms in school-age children. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2000:39: Ashorn M. Miksi lapsen vatsaan koskee? Duodecim 2001;117: Hollo O. Alipainoisena syntynyt lapsi kymmenen vuoden iässä. Väitöskirja. Annales Universitatis Turkuensis 149, Konsensuskokous. Koululaisten terveys. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia. Duodecim 2001;24: Nissinen M, Hermansson E, Poussa M. Veikö väestövastuu lapsen oikeuden skolioosin seurantatutkimuksiin? Suom Lääkäril 2003;58:1593. Nuutinen O. Lapsuusiän lihavuuden hoito kannattaa. Suom Lääkäril 1995;50: Poussa M. Selkäkipu kasvuiässä. Suom Lääkäril 2002;57: Puura K, Tamminen T, Bredenberg P, ym. Lasten psyykkiset häiriöt Tampereen yliopistollisen sairaalan vastuualueella. Psykiatrian Tutkimussäätiön Julkaisuja REP 110, Helsinki Rimpelä M, Kolimaa M, Nurmi T, ym. Kouluterveydenhuolto Opas kouluterveydenhuollolle, peruskouluille ja kunnille. Stakes, Oppaita 51, Saarijärvi 2002(a). Rimpelä A, Lintonen T, Pere L, Rainio S, Rimpelä M. Nuorten terveystapatutkimus Tupakoinnin ja päihteiden käytön muutok- 568 P. Salonen

7 set Stakes, Aiheita, 10/2002, Helsinki 2002(b). Rimpelä A, Vikat A, Rimpelä M, Lintonen T, Ahlström S, Huhtala H. Nuorten terveystapatutkimus Tupakoinnin ja päihteiden käytön muutokset. Stakes, Aiheita, 18/1999, Helsinki Rimpelä M, Rimpelä A, Vikat A, ym. Miten nuorten terveys on muuttunut 20 vuoden kuluessa. Suom Lääkäril 1997;52: Salmivalli C. Kiusaamisen havaitseminen. Suom Lääkäril 1999;54: Seppänen R, Räsänen L. Suomalaisen lapsen ravitsemus ja siihen kohdistuvan intervention vaikutusmahdollisuudet. Duodecim 2001;117: Sillanpää M. Changes in the prevalence of migraine and other headaches during the first seven school years. Headache 1983;23:15 9. Sillanpää M, Anttila P. Increasing prevalence of headache in 7-year-old schoolchildren. Headache 1996;36: Sirkiä P. Hyvinvoinnin alueittainen erilaistuneisuus Turussa 1990-luvun lopulla. Tutkimuksia 1/2001. Turun kaupungin tietopalveluosasto, Turku Sourander A, Helstelä L, Ristkari T, Ikäheimo K, Helenius H, Piha J. Child and adolescent mental health service use in Finland. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2001;36: Strid O. Kuudesluokkalainen: Terveystarkastuksesta koulutarkastukseen. Tutkimus Lappeenrannan peruskoulujen kuudesluokkalaisten terveystarkastuksista keväällä Stakes, Aiheita 28/1996. Helsinki Terho P, Ala-Laurila EL, Laakso J, Krogius H, Pietikäinen M, toim. Kouluterveydenhuolto. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, Tynjälä J, Villberg J, Kannas L. Nuorten nukkumistottumukset ja väsyneisyys vuosina Suom Lääkäril 2002;57: Valtion Ravitsemusneuvottelukunta. Uudet suositukset kansanravitsemuksen kehittämiseksi, Voutilainen A, Ilveskoski I. Terveydenhuollon rooli oppimisvaikeuksien tutkimisessa ja hoidossa. Duodecim 2000;116: PÄIVI SALONEN, LL, erikoislääkäri Turun terveyskeskus Yliopistonkatu 13, Turku MINNA AROMAA, LT, erikoislääkäri, apulaisopettaja SAKARI SUOMINEN, professori Turun yliopisto, kansanterveystieteen osasto Lemminkäisenkatu 1, Turku JOUNI ALIN, valt. yo. Turun yliopisto, tilastotieteen laitos Kurjenkaivonkenttä 1 A 56, Turku PIRJO-RIITTA LIUKSILA, TtT, aluejohtaja Turun terveyskeskus Yliopistonkatu 13, Turku PÄIVI RAUTAVA, dosentti, erikoislääkäri, ylilääkäri, tulosaluejohtaja Turun terveyskeskus Kunnallissairaalantie 20, Turku 569

LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA

LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA Opinnäytetyö LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA Johanna Tuominen Kirsi Ylikännö Hoitotyön koulutusohjelma Turun ammattikorkeakoulu: Opinnäytetyön tiivistelmä Terveysala, hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTASUUNNITELMAN PERUSTA 3 1.1 Arvot ja toiminnan perusta

Lisätiedot

Nuorten hyvinja pahoinvointi

Nuorten hyvinja pahoinvointi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 1. 3.2.2010 Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 Suomalainen

Lisätiedot

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO Nuorten hyvin- ja pahoinvointi Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä toimintatapoja olemassa olevaan tutkimusnäyttöön

Lisätiedot

KOULUTERVEYS 2008: FORSSAN KUNTARAPORTTI AMMATTIIN OPISKELEVISTA

KOULUTERVEYS 2008: FORSSAN KUNTARAPORTTI AMMATTIIN OPISKELEVISTA Riikka Puusniekka, Hanna Harju, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Topi Kinnunen, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen KOULUTERVEYS 2008: FORSSAN KUNTARAPORTTI AMMATTIIN OPISKELEVISTA Helsinki: Sosiaali- ja

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Terveystarkastukset. lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa. Menetelmäkäsikirja

Terveystarkastukset. lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa. Menetelmäkäsikirja Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa toimittaneet Päivi Mäki, Katja Wikström, Tuovi Hakulinen-Viitanen, Tiina Laatikainen Menetelmäkäsikirja Terveystarkastukset lastenneuvolassa

Lisätiedot

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 18 KAUNIAISTEN kaupunki Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 3.9.2013 2 1. Toimintaohjelman lähtökohdat 3 2. Lasten,

Lisätiedot

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY)

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY) Katariina Kämppi, Raili Välimaa, Kristiina Ojala, Jorma Tynjälä, Ilona Haapasalo, Jari Villberg & Lasse Kannas KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TUTKIMUKSIA 40. Kristina Kunttu ja Teppo Huttunen YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TERVEYSTUTKIMUS 2004

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TUTKIMUKSIA 40. Kristina Kunttu ja Teppo Huttunen YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TERVEYSTUTKIMUS 2004 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TUTKIMUKSIA 40 Kristina Kunttu ja Teppo Huttunen YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TERVEYSTUTKIMUS 2004 Helsinki 2005 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 40 Kristina

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaisten nuorten terveys ja hyvinvointi Tutkimus pääkaupunkiseudun somali- ja kurditaustaisista nuorista

Maahanmuuttajataustaisten nuorten terveys ja hyvinvointi Tutkimus pääkaupunkiseudun somali- ja kurditaustaisista nuorista Katja Wikström, Lotta Haikkola, Tiina Laatikainen (toim.) TYÖPAPERI nuorten terveys ja hyvinvointi Tutkimus pääkaupunkiseudun somali- ja kurditaustaisista nuorista 17 2014 TYÖPAPERI 17/2014 Katja Wikström,

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

Koti, koulu ja maahan muuttaneiden lapset:

Koti, koulu ja maahan muuttaneiden lapset: Minna Säävälä Koti, koulu ja maahan muuttaneiden lapset: Oppilashuolto ja vanhemmat hyvinvointia turvaamassa Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 43/ 2012 2012 Minna Säävälä ja Väestöliitto Väestöliitto

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

ELÄMÄNHALLINNALLISTEN TEKIJÖIDEN YHTEYS AMMATILLISTEN PERUSOPINTOJEN NEGATIIVISEEN KESKEYTTÄMISEEN

ELÄMÄNHALLINNALLISTEN TEKIJÖIDEN YHTEYS AMMATILLISTEN PERUSOPINTOJEN NEGATIIVISEEN KESKEYTTÄMISEEN Jaana Ketomäki ELÄMÄNHALLINNALLISTEN TEKIJÖIDEN YHTEYS AMMATILLISTEN PERUSOPINTOJEN NEGATIIVISEEN KESKEYTTÄMISEEN Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma Syyslukukausi 2011 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän

Lisätiedot

MIKSI MURROSIKÄINEN LUOPUU LIIKUNNASTA?

MIKSI MURROSIKÄINEN LUOPUU LIIKUNNASTA? MIKSI MURROSIKÄINEN LUOPUU LIIKUNNASTA? Liikunta-aktiivisuuden väheneminen murrosiässä Tuula Aira, Lasse Kannas, Jorma Tynjälä, Jari Villberg ja Sami Kokko Miksi lapset ja nuoret katoavat liikuntaja urheiluseuroista

Lisätiedot

Siilinjärven kunta 2013-2014. KOULUIKÄISEN TERVEYSPOLKU Opas koululaisille ja vanhemmille

Siilinjärven kunta 2013-2014. KOULUIKÄISEN TERVEYSPOLKU Opas koululaisille ja vanhemmille Siilinjärven kunta 2013-2014 KOULUIKÄISEN TERVEYSPOLKU Opas koululaisille ja vanhemmille Hyvät vanhemmat ja koululaiset Lastemme ja nuortemme terveys on meidän kaikkien yhteinen asia! Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Koulun ja terveydenhuollon keinot oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja hoidossa

Koulun ja terveydenhuollon keinot oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja hoidossa Katsaus tieteessä Kirsi Mikkonen LT, lastentautien erikoislääkäri, erikoistuva lääkäri HYKS, Lastenneurologian klinikkaryhmä kirsi.h.mikkonen@hus.fi Kirsi Nikander LL, psykoterapeutti ET, terveyskeskuslääkäri

Lisätiedot

Kouluterveys 2009. Kaustisen kuntaraportti. etunimi.sukunimi@thl.fi

Kouluterveys 2009. Kaustisen kuntaraportti. etunimi.sukunimi@thl.fi Kouluterveys 2009 Kaustisen kuntaraportti Anni Lommi, Hanna Harju, Riikka Puusniekka, Jukka Jokela, Topi Kinnunen, Suvi Vilkki, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen etunimi.sukunimi@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Koululaisten uniongelmia voidaan ehkäistä ennalta

Koululaisten uniongelmia voidaan ehkäistä ennalta TIETEESSÄ OUTI SAARENPÄÄ-HEIKKILÄ LT, lastenneurologian erikoislääkäri TAYS, lastentautien klinikka Koululaisten uniongelmia voidaan ehkäistä ennalta Unettomuus on kouluikäisillä tavallinen vaiva, jota

Lisätiedot

Kainuulainen työkunto -projekti. Loppuraportti

Kainuulainen työkunto -projekti. Loppuraportti Kainuulainen työkunto -projekti Loppuraportti Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimiala Kainuulainen työkunto -projekti PL 400 87070 KAINUU Puh. (08) 615 541 Fax: (08) 6155

Lisätiedot

KOULUTERVEYS 2008: SODANKYLÄN KUNTARAPORTTI

KOULUTERVEYS 2008: SODANKYLÄN KUNTARAPORTTI Hanna Harju, Riikka Puusniekka, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Topi Kinnunen, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen KOULUTERVEYS 2008: SODANKYLÄN KUNTARAPORTTI Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-

Lisätiedot

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 Kuvaus kuopiolaisten hyvinvoinnista ja hyvinvointistrategian tavoitteiden toteutumisesta Tiivistelmä laajemmasta raportista Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu,

Lisätiedot

Nuorten seksuaaliterveys Suomessa

Nuorten seksuaaliterveys Suomessa Nuorten seksuaaliterveys Suomessa Kirjallisuuskatsaus suomalaisista julkaisuista Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja AMK Opinnäytetyö Kevät 2008 Heidi Ihalainen Miia Jääskeläinen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Loppuraportti Virta Oulainen osahanke Koski 2011-2013 Kaija Sepponen, projektipäällikkö 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. JOHDANTO... 5 1.1.

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 Perusturvalautakunta 22.5.2012 Johdanto Tämän toimintaohjelman tarkoituksena on kuvata Hämeenkyrön

Lisätiedot

KOULUTERVEYS 2008: KAUNIAISTEN KUNTARAPORTTI

KOULUTERVEYS 2008: KAUNIAISTEN KUNTARAPORTTI Hanna Harju, Riikka Puusniekka, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Topi Kinnunen, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen KOULUTERVEYS 2008: KAUNIAISTEN KUNTARAPORTTI Kauniainen: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot