2. Tietosuojan vuosi Monipuolista yhteistyötä sidosryhmien kanssa 2.2 Vakiintunutta vaikuttamista kansainvälisissä tietosuojaelimissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Tietosuojan vuosi 2009 2.1 Monipuolista yhteistyötä sidosryhmien kanssa 2.2 Vakiintunutta vaikuttamista kansainvälisissä tietosuojaelimissä"

Transkriptio

1 Katsaus toimintaan vuodelta 2009

2 2 Sisältö 1. Tietosuojavaltuutetun katsaus Tietosuojan vuosi Monipuolista yhteistyötä sidosryhmien kanssa 2.2 Vakiintunutta vaikuttamista kansainvälisissä tietosuojaelimissä 3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot 4. Oikeusministeriön valtion talousarvioasetuksen 66 i :n mukainen kannanotto 5. Tietosuojaa koskevia ratkaisuja ja kannanottoja v Tietosuojalautakunnan vuosi Katsaus vuoden 2009 toimintaan 6.2 Vuonna 2009 käsitellyt lupa-asiat 6.3 Vuonna 2009 käsitellyt määräysasiat 6.4 Vuonna 2009 annetut lausunnot 6.5 Lautakunnan tehtävät ja kokoonpano 7. Dataombudsmannens översikt 2009 Tämä katsaus tietosuojavaltuutetun toimiston toimintaan 2009 on laadittu perinteisen vuosikertomuksen sijasta. Katsaus sekä vuoden 2009 toimintakertomus ovat luettavissa toimiston kotisivuilla osoitteessa

3 3 1. TIETOSUOJAVALTUUTETUN KATSAUS Tietosuojavaltuutetun toimiston 22. toimintavuoden aikana tapahtui useita erityisen merkittäviä läpimurtoja; hallitusohjelmaan liittyvässä arjen tietoyhteiskuntaohjelman neuvottelukunnassa ja sen alaohjelmissa on ensinnäkin määritelty tietoyhteiskunnan kansalaisen osaamisalueet. Näistä neljästä osaamisalueesta kolmeen sisältyy erityisinä taitoina vaatimus hallita yksityisyyden suoja ja henkilötietojen suoja. Toiseksi ohjelman tietoturvallisuusjaostossa käynnistettiin Rekisterinpitäjän vastuut ja velvoitteet alaryhmä. Sähköinen asiointi ja demokratia ryhmässä (SADe), kuten eräissä muissakin hankkeissa on tuotu esiin tarve kehittää hallintoa kansalaislähtöisesti ja horisontaalisesti. Ohjelman johtoryhmä vahvisti erityisen tietosuojatyökalun osaksi kutakin valittua tai valittavaa kärkihanketta. Tietosuojan integrointi on siis edistynyt merkittävästi. Viranomaisten välistä yhteistyötä on luonnollisesti tarve edelleen kehittää. Palveluiden tuottamisessa mahdollisesti esiintyvät pullonkaulat on välttämättä tunnistettava ja ryhdyttävä tarvittaviin lainsäädäntömuutoksiin. Näihin pullonkauloihin viitattiin myös EVA:n marraskuussa 2009 julkaisemassa raportissa NYKYAIKAA ETSIMÄSSÄ Suomen digitaalinen tulevaisuus. Raportin mukaan Säädösten muutoksia tarvitaan etenkin tietoon (tietosuojasäännökset) ja julkisen vallan suoritteisiin (maksuperustelaki) kohdistuvan lainsäädännön osalta. Edelleen raportin mukaan: Eri ministeriöiden ja valtion virastojen autonomia tai kunnallinen itsehallinto ei saa nousta esteeksi. Keinot tietosuojan periaatteiden toteuttamiseksi on tarvittaessa mietittävä uudestaan. Ratkaisu tietosuojan toteuttamiseksi ei enää voi olla tiedon lokeroiminen lukemattomiin erillisiin rekistereihin. EVA:n raporttia lukiessa väistämättä mieleeni nousivat ne ajatukset, jotka tuotiin julki Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksessa 8/1998 Tietosuoja ja viranomaisyhteistyö (johtopäätelmät ja tarkastusviraston kannanotot): Automaattiseen tietojenkäsittelyyn liittyvän teknologisen kehityksen mukaantuomia hyötyjä ei hallinnon sisällä ole kyetty ulosmittaamaan sillä teholla, mihin voimassaoleva lainsäädäntö antaisi mahdollisuudet. Yhtenä keskeisistä syistä tähän ovat vaikuttaneet eri hallinnonalojen sisäisen erityislainsäädännön puutteellisuudet. VTV totesi jo tuolloin myös: Tietosuojaa koskeva laki on yleinen, ns. puitelaki. Jos varsinaisessa asiakohtaisessa lainsäädännössä on tietojenluovutusta koskeva säädös laadittu silmälläpitäen yhteistyön mahdollisuutta, ei tietosuojalaki ole esteenä viranomaisten eri tarkoitusta varten keräämien tietojen hyödyntämiselle muussa tarkoituksessa. Tarkastusvirasto toteaa, että rekisteriyhteistyön edellytysten luominen lähtee lainsäädännölliseltä pohjalta; mahdollisuus kitkattomampaan rekisterin käyttöön luodaan tällä tavalla. Tietosuojan maailmankokouksessa eräänä teemana olivat tietosuojatrendit. Ne voidaan karkeasti yleistäen esitellä seuraavasti: 1) henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus (compliance), 2) luottamusta rakentava tarkastettavuus (accountability), 3) privacy by design (Suomessa tätä vastannee jo nyt henkilötietolain suunnittelu ja huolellisuusvelvoite) ja 4) privacy by default, eli tietosuojan määritteleminen laitteiden ja palveluiden perusominaisuudeksi. Lissabonin sopimus hyväksyttiin. Sen osana on eurooppalaisten perusoikeuksien luettelo, johon liittyy tärkeä havainto. Luettelon seitsemännen artiklan otsikkona on Yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen ja kahdeksannen artiklan otsikkona on Henkilötietojen suoja. Artiklan mukaan tietojen käsittelyn on oltava asianmukaista ja sen on tapahduttava

4 4 tiettyä tarkoitusta varten ja asianomaisen henkilön suostumuksella tai muun laissa säädetyn oikeuttavan perusteen nojalla. Näin ollen jokaisen, niin viranomaisen kuin yksityisen sektorinkin toimijan on aina voitava osoittaa henkilötietojen käsittelyn laillisuus. Vanha minulla ei ole mitään salattavaa ajattelu on siis selkeästi muuttunut muotoon minä henkilötietojen käsittelijänä voin osoittaa oikeusperusteeni. Sanotun kahdeksannen artiklan kolmannen kohdan mukaan riippumaton viranomainen valvoo sääntöjen noudattamista. Käsitykseni mukaan tietosuojavaltuutettu on ratkaisutoiminnassaan täysin itsenäinen sopimuksen edellyttämällä tavalla, mutta valvontamahdollisuuksien osalta on paljon parannettavaa. Tietosuojavaltuutetun resurssien vähäisyys pantiin kertomusvuoden aikana edelleen merkille. Tietoturvan alalla tapahtui myös merkittävää edistymistä. Kertomusvuoden aikana hyväksyttiin valtioneuvoston tietoturvallisuutta koskeva periaatepäätös, jossa korostettiin tietoturvan roolia johtamisen välineenä ja organisaatioiden johdon vastuuta tietoturvasta huolehtimisessa samoin kuin oikeusvaltioperiaatteen ulottamista tietoturvaan. Tietoturvallisuus, viestinnän luottamuksellisuus, tietosuoja, lainvalvontaviranomaisen toimivalta, sananvapaus, perustuslakituomioistuimen tarve ja niin edelleen olivat yhteiskunnallisen keskustelun keskiössä myös sähköisen viestinnän tietosuojalain (ns. Lex Nokia) uusimisen yhteydessä. Toisen kerran maamme historiassa lainvastustajat järjestivät mielenosoituksen ehdotettua lakia vastaan (terveydenhuollon ammattilaisten Terhikki-rekisterin nettijulkaiseminen lienee ensimmäinen kerta tässä suhteessa). Vaikka sanotun lain edellyttämiä etukäteisilmoituksia ei tietosuojavaltuutetun toimistoon tullutkaan kertomusvuoden aikana, johti laki useisiin tietoturvan parantamiseen tähtääviin toimenpiteisiin eri organisaatioissa. Korkein hallinto-oikeus antoi kertomusvuoden aikana päätöksensä ns. Veropörssi-asiassa kumoten tietosuojavaltuutetun vaatimuksesta tietosuojalautakunnan ja hallinto-oikeuden asiassa aiemmin antamat ratkaisut. Toinen tärkeä ylimpään oikeusasteeseen mennyt asia koski pikavippipalveluiden noudattaman tunnistuskäytännön laillisuutta. Sittemmin tuomioistuin vahvisti tietosuojavaltuutetun näkemyksen tunnistamisen riittämättömyydestä. Kiitän jälleen toimistomme henkilöstöä hyvin sujuneesta vuodesta. Helsingissä 18. päivänä kesäkuuta 2010 Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu

5 5 2. TIETOSUOJAN VUOSI Monipuolista yhteistyötä sidosryhmien kanssa Tietosuojavaltuutetun toimiston toiminnan tulostavoitteet on vahvistettu oikeusministeriön tulosohjauksessa laaditussa tulossopimuksessa. Osa tavoitteista on määritelty sidosryhmittäin tärkeimpien yhteistyökumppanien ja hallinnonalakohtaisen yhteistyön mukaisesti. Keskeisimmät palvelukohtaiset tavoitteet koskivat oikeusturvapalveluita, kansainvälisiä asioita ja tarkastustoimintaa. Tietosuojavaltuutetun toimiston henkilötietolain soveltamiseen liittyvä ohjaus- ja valvontatehtävä on valtakunnallinen ja kattaa sekä julkisen sektorin että yksityisen sektorin rekisterinpitäjät ja rekisteröidyt. Valtuutetun ohjaus- ja valvontatoimivalta ulottuu henkilötietolain lisäksi erityislainsäädännön perusteella tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn. Tulostavoitteiden mukaan tehtävien pääpaino oli ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Vaikuttavuutta pyrittiin lisäämään yleisohjauksen oikealla kohdentamisella ja integroitumalla toiminnallisesti erilaisiin ryhmiin, toimikuntiin jne. Tietosuojavaltuutetun toimiston edustaja osallistui yhteensä noin 80 neuvottelukuntaan, työryhmään tai muuhun yhteistyöryhmään. Tietosuojavaltuutettu on kuulunut jäsenenä tai asiantuntijajäsenenä Arjen tietoyhteiskuntaohjelman tietoturvaryhmään sekä valtion tietoturvallisuusasiain johtoryhmään. Toimiston edustajia on osallistunut useisiin valtion tietoturvallisuuden johtoryhmän alaisiin työryhmiin. Euroopan neuvoston tietosuojapäivää vietettiin Tietosuojavaltuutetun toimisto järjesti Koillis-Helsingin Medialukion auditoriossa yhdessä EFFI ry:n ja opetusviranomaisten kanssa tietosuojapäivään liittyvän tapahtuman. Tarkoituksena oli herättää positiivisessa hengessä keskustelua aiheesta RAISING AWARENESS - tietoisuuden parantamisella taitojen parantamiseen. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio. Tapahtumassa pohdittiin mm., miksi Suomi on pudonnut tietoyhteiskuntakehityksen kärjestä, mistä osaamisvaje ja tietoyhteiskuntavalmiuksien puutteellisuus johtuu ja mitä sille on tehtävissä. Tietoturvaviikkoa vietettiin ja sen huipennuksena järjestettiin10.2. kuudes vuotuinen Kansallinen Tietoturvapäivä. Hankkeessa oli mukana ennätykselliset 36 toimijaa, mm. tietosuojavaltuutetun toimisto. Teemaviikon tavoitteena oli kohentaa kansalaisten tietoisuutta internetin mahdollisuuksista sekä tietoturvauhista ja keinoista, joilla näiltä uhilta voidaan suojautua ja välttyä. Tavoitteeseen pyrittiin media-, päättäjä- ja kohderyhmäviestinnän keinoin. Tietoturvaviikolla syvennyttiin mediakasvatusasioihin vanhempien näkökulmasta ja liikkuvan työn tietoturvaan pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta. Tietoturvaviikon kohderyhmät olivat lasten vanhemmat, koululaiset ja pkyritykset. Tietoturvapäivähankkeella on verkkosivut ja Tietoturvakoulu.fi:ssä oli ajalla kävijöitä ja samalla aikavälillä tietoturvaopas.fi:ssä Luvut eivät kerro todellisia kävijämääriä, sillä usein yhden iposoitteen takaa löytyy monta käyttäjää, etenkin kouluissa. Sivulatauksia tietoturvaopas.fi.ssä on samalla aikavälillä tehty noin 1,4 miljoonaa ja tietoturvakoulu.fi:ssä 3,8 miljoonaa. Myös

6 6 tämä kertoo siitä, että käyttäjiä on todellisuudessa tilastotietoja enemmän. Karkeasti arvioiden molemmilla sivustoilla on käynyt kauden eli puolen vuoden aikana henkilöä. Tietosuojavaltuutetun johdolla toimii terveydenhuollon tietosuoja-asioiden asiantuntijaviranomaisista koostuva ohjausryhmä (TELLU). Ryhmään kuuluvat tietosuojavaltuutetun toimiston edustajien lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen Kuntaliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira), lääninhallituksen, Kelan, Suomen Lääkäriliiton, Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Helsingin ja Tampereen kaupungin terveydenhuollon edustajat. Ryhmä kuulee lisäksi tarvittaessa asiantuntijoita. TELLUN tarkoituksena on seurata ja käsitellä terveydenhuollon ajankohtaisia tietosuojakysymyksiä ja ongelmia. Keskeinen tavoite on kartoittaa, koordinoida, kommentoida ja ohjeistaa terveydenhuollon valtakunnallisiin ja muihin hankkeisiin liittyviä tietosuojakysymyksiä sekä varmistaa viranomaisten ja muiden toimijoiden ohjauksen ja neuvonnan yhdenmukaisuus. Ryhmä toimii myös jäsentensä keskustelufoorumina ja tuottaa tarpeen mukaan omaa ohjausmateriaalia ja malleja. TELLULLA oli toimintavuonna kaksi kokousta, joista jälkimmäinen järjestettiin yhdessä sosiaalihuollon tietosuojan ohjausryhmän (SOHVI) kanssa. Käsiteltävinä asioina olivat mm. tietosuojavastaavien toimenkuva, tehtävien määrittely ja verkostoituminen sekä tietosuojavastaavan rooli suhteessa potilastietojärjestelmään, sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisten asiakkaiden/potilaiden tietojen kirjaaminen, rekisterinpito ja käyttöoikeudet, terveyskeskusten ja apteekkien reseptikäytäntö, sairaanhoitopiirien potilaslaskutuksen ulkoistaminen perintäyhtiöille, sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset asiakkaat ja yhteistoiminta sekä sosiaali- ja terveysministeriön lainsäädäntökatsaus. Tietosuojavaltuutettu teki lakialoitteen sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaalihuollon asiakas- ja potilastietojen käytön selkeyttämiseksi ja mahdollisiin tarvittaviin lainsäädäntötoimenpiteisiin ryhtymiseksi. Lisäksi TELLU oli järjestämässä seminaareja, joissa käsiteltiin ajankohtaisia terveydenhuollon tietosuojan ja -turvan ilmiöitä ja kysymyksiä kuten tulevaa sähköistä lääkemääräystä eli ereseptiä, Kelan ylläpitämää sähköistä potilasarkistoa eli earkistoa ja kansalaisen oikeutta selata näyttöpäätteensä kautta em. sähköisiä palveluja eli kansalaisen ekatselua: - Lääkäripäivät , Helsinki - Terveydenhuollon valtakunnalliset ATK-päivät , Tampere - Kuntamarkkinat , Helsinki - TELLU- seminaari , Kuopio Sosiaalihuollon tietosuojan ohjausryhmä (SOHVI) kokoontui tietosuojavaltuutetun toimistossa. Ryhmään kuuluu asiantuntijoita Suomen Kuntaliitosta, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Sosiaaliturvan Keskusliitosta ja eri viranomaistahoilta sekä kunnista. SOHVISSA kuultiin ja keskusteltiin lainsäädännön uudistushankkeista, sosiaalialan tietoteknologiahankkeen (www.tikesos.fi) piirissä esiin nousseista tietosuojakysymyksistä sekä muista ajankohtaisista sosiaalihuollon tietosuojakysymyksistä. Ryhmä vieraili toimintavuoden keväällä lääninhallituksessa.

7 7 Tietosuojavaltuutettu antoi lausuntoja hankkeen piirissä syntyneistä ehdotuksista ja toimiston edustaja oli hankkeeseen kuuluvan asiakastietojärjestelmätyöryhmän jäsen. Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen piirissä heränneestä kysymyksestä, miten potilastietoja tulee käsitellä sosiaalihuollossa, keskusteltiin SOHVIN ja TELLUN yhteiskokouksessa syksyllä. Tietosuojavaltuutettu antoi asiassa ohjauksena kannanoton (1773/49/09), joka on myös tässä vuosikatsauksessa ja tietosuojavaltuutetun kotisivuilla. Kokouksessa ilmenneiden erilaisten tulkintojen vuoksi tietosuojavaltuutettu teki aloitteen sosiaali- ja terveysministeriölle asiaan liittyvien säännöksien selkeyttämiseksi. Aloitteen mukaan sosiaalihuollon asiakastietojen ja potilastietojen käsittelyä koskevien säännösten selkeys myös yhteisissä palveluissa tulee huomioida käynnissä olevissa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöhankkeissa. Teletoiminnan tietosuojaryhmä (TERTTU) on toiminut vuodesta 2003 lähtien tietosuojavaltuutetun toimiston sekä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry:n johdolla. Ryhmän kokoonpanoon kuuluu teletoimialan yritysten sekä toimialajärjestön edustajia. TERTTU käsittelee toimialalla kulloinkin ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä kysymyksiä sekä seuraa tietoyhteiskuntakehitystä myös yleisemmällä tasolla. Lisäksi ryhmän kokoukset mahdollistavat tietosuojavaltuutetun ohjaus- ja neuvontatyön. Toimintavuonna TERTTU kokoontui neljä kertaa. Kokouksissa olivat esillä mm. sähköiseen tunnistamiseen, luettelo- ja numerotiedotuspalveluihin sekä älykkääseen liikenteeseen liittyvät asiat. Tietosuojavaltuutetun toimistossa on lähes kymmenen vuoden ajan kokoontunut opetustoimen tietosuojan ohjausryhmä (OTTO), jonka työskentelyyn osallistuu viranomaisten ja järjestöjen ohella käytännön toimijoita erilaisista oppilaitoksista. Oppilaitokset luovat kansalaisille ja ammattiin valmistuville perusvalmiudet toimia arjen tietoyhteiskunnassa. Jotta Suomi pysyy tietoyhteiskuntakehityksen kärjessä, on tärkeää, että oppilaitokset antavat laadukasta tietosuoja-aiheista opetusta ja toimivat myös itse hyvinä esimerkkeinä käsitellessään henkilötietoja. OTTO seuraa tietosuoja-asioiden kehitystä opetusalalla ja toimii jäsentensä keskustelufoorumina. Ryhmän tavoitteena on omalta osaltaan tukea oppilaitoksia ja ehkäistä osaamisvajetta osallistumalla asiantuntemuksellaan koulujen ja oppilaitosten käyttöön suunnattujen tietosuoja-aiheisten materiaalien valmisteluun. Ryhmässä esiteltiin liikenne ja viestintäministeriön koordinoimaa kehittämishanketta Tietoja viestintätekniikka koulun arjessa, jossa kehitetään tulevaisuuden koulun toimintamalleja. Hanke on osa Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan toimintaa ja kirjattu hallitusohjelmaan. Hanke on OTTO -ryhmän toiminnan kannalta tärkeä, koska ryhmässä on säännöllisesti keskusteltu tieto- ja viestintätekniikan käyttöön liittyvistä tietosuojahaasteista ja ohjausmateriaalin tarpeellisuudesta. Tietoisuuden parantamisella taitojen parantamiseen oli aiheena myös Koillis-Helsingin medialukiossa pidetyssä tietosuojapäivän seminaarissa. Aiheen ajankohtaisuutta lisäsi se, että opetusministeriön päätöksellä asetettu työryhmä valmistelee parhaillaan perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä perusopetuksen tuntijaon uudistamista.

8 8 Toimintavuonna ryhmässä keskusteltiin myös opetussektorilla vireillä olevista lainsäädäntöhankkeista. Perusopetuslain muutosesitykseen sisältyvät ehdotukset tulevat omalta osaltaan vaikuttamaan oppilaiden henkilötietojen käsittelyyn oppilashuoltotyössä, vaikka tavoitteena onkin uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain valmistelu (STM selvityksiä 2009:34). Siinä säädettäisiin koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluista osana oppilas- ja opiskelijahuoltoa siten, että säädökset kattaisivat myös toisen asteen koulutuksen ja oppilas- ja opiskelijahuoltoon liittyvän henkilötietojen käsittelystä. Muutosesitys olisi merkittävä edistysaskel oppilaiden yksityisyyden suojan kannalta, koska oppilashuollossa käsitellään arkaluonteisia ja salassa pidettäviä tietoja. OTTO käsitteli aikanaan useita kertoja kirjoitustyön kuluessa Opetushallituksen julkaisemaa opasta Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa. Opetussektorilla valmisteltavien lainsäädäntömuutosten voimaan tulo jälkeen opasmateriaalin päivittäminen tulee ajankohtaiseksi, mikä tullee vaikuttamaan myös ryhmän työhön seuraavana vuonna. 2.2 Vakiintunutta vaikuttamista kansainvälisissä tietosuojaelimissä Tietosuojavaltuutetun toimisto osallistui aktiivisesti pohjoismaisiin ja kansainvälisiin kokouksiin, mm. tietosuojadirektiivin 29 art. tietosuojaryhmän, Europolin yhteisen valvontaelimen ja muutoksenhakuelimen, Schengenin tietojärjestelmän yhteisen valvontaelimen ja tullitietojärjestelmän kokouksiin. Lisäksi tietosuojavaltuutetun toimisto oli jo neljännen kerran mukana kansainvälisessä opiskelijavaihto-ohjelmassa saaden harjoittelijan Georgetownin yliopistosta, Washington DC:stä. EU:n tietosuojadirektiivin artikla 29:n tietosuojatyöryhmä Tietosuojadirektiivin (95/46/EC) 29 artiklaan perustuva EU:n jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaisista koostuva tietosuojatyöryhmä kokoontui vuoden 2009 aikana 5 kertaa. Tietosuojatyöryhmä on riippumaton neuvoa antava asiantuntijaelin tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä ja se on toiminnassaan itsenäinen. Työryhmän tavoitteena on mm. tutkia ja esittää tietosuojadirektiivin soveltamiseen ja tulkintaan liittyviä kysymyksiä. Se antaa tietosuojaan liittyviä lausuntoja ja suosituksia komissiolle. Tietosuojatyöryhmän alatyöryhmistä tietosuojavaltuutetun toimistolla oli vuonna 2009 edustaja ryhmässä Technology Subgroup. Vuonna 2009 tietosuojatyöryhmä käsitteli ja/tai antoi lausuntonsa seuraavista aiheista: Working Document 1/2009 on pre-trial discovery for cross border civil litigation. (WP 158, Ei julkaistu suomeksi) Lausunto 1/2009 ehdotuksista henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla annetun direktiivin 2002/58/EY muuttamiseksi (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi). (WP 159, )

9 9 Lausunto 2/2009 lasten henkilötietojen suojelusta. (Yleiset suuntaviivat ja kouluja koskeva erityistapaus). (WP 160, ) Lausunto 3/2009 komission päätösehdotuksesta, joka koskee direktiivin 95/46/EY mukaisia mallisopimuslausekkeita henkilötietojen siirtoa varten kolmansiin maihin sijoittautuneille henkilötietojen käsittelijöille (rekisterinpitäjältä henkilötietojen käsittelijälle).(wp 161, ) Toinen lausunto 4/2009 Maailman antidopingtoimiston (WADA) yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa koskevasta kansainvälisestä standardista, siihen liittyvistä WADA:n säännöstön määräyksistä ja muista yksityisyyden suojaa koskevista kysymyksistä, jotka liittyvät WADA:n ja (kansallisten) antidopingtoimikuntien toimintaan dopingin käytön torjumiseksi urheilun alalla. (WP 162, ) Lausunto 5/2009 internetin sosiaalisista verkkoyhteisöistä. (WP 163, ) Lausunto 8/2009 lentoasemilla ja satamissa sijaitsevien verovapaiden myymälöiden keräämien ja käsittelemien matkustajatietojen suojelusta (WP167, ) The Future of Privacy: Joint contribution to the Consultation of the European Commission on the legal framework for the fundamental right to protection of personal data. (WP 168, Ei julkaistu suomeksi) Contribution of the Article 29 Working Party to the public consultation of DG MARKT on the report of the Expert Group on Credit Histories. (WP 164, Ei julkaistu suomeksi). Dokumentti Euroopan komission asettaman luottotietotyöryhmän julkistetun loppuraportin julkisen konsultaation tuloksista. Luottotietotyöryhmä toimi ajalla Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio oli työryhmän jäsen. Eri maiden tietosuojan tason riittävyyteen liittyviä lausuntoja tietosuojatyöryhmä antoi vuoden 2009 aikana 2 kpl: Lausunto 6/2009 henkilötietojen suojan tasosta Israelissa. (WP 165, ) Lausunto 7/2009 henkilötietojen suojan tasosta Andorran ruhtinaskunnassa. (WP 166, ) tietosuojatyöryhmä järjesti kuulemistilaisuuden hakukoneoperaattoreille. Kuulemiseen osallistuivat Google, Microsoft ja Yahoo. Kuulemisen jälkeen julkaistiin kirje: Letter from the Article 29 Working Party addressed to search engine operators (Google, Microsoft, Yahoo!) Lisäksi työryhmä vastasi Euroopan komission asettaman Body Scanners Task Forcekomitean konsultaatiokyselyyn ja esitti, että sekä Euroopan tietosuojavaltuutetun että

10 10 Artikla 29 tietosuojatyöryhmän tulee voida toimia komission avustajana ja asiantuntijana henkilöskannereihin liittyvää lainsäädäntöä kehitettäessä: Letter dated 11 February 2009 from the Chairman of the Article 29 Working Party to Mr. Daniel CALLEJA CRESPO, Director in DG TREN on body scanners Annex: Consultation: The impact of the use of body scanners in the field of aviation security on human rights, privacy, personal dignity, health and data protection Alatyöryhmä Enforcement Subgroup jatkoi vuonna 2009 jäsenmaiden tietosuojaviranomaisille lähetetyn ns. pakkotallennusdirektiiviin liittyvän kyselymuotoisen yhteistarkastuksen vastausraporttien käsittelyä. Po. direktiivi on Suomessa implementoitu sähköisen viestinnän tietosuojalain 14 a :llä. Artikla 29 työryhmän kokouksiin osallistuu myös Euroopan tietosuojavaltuutettu, jona toimii Peter Hustinx. Euroopan tietosuojavaltuutettu on riippumaton valvontaelin, jonka tehtävänä on valvoa luonnollisten henkilöiden suojelemista henkilötietojen käsittelyssä ja tällaisten tietojen vapaata liikkuvuutta koskevien yhteisön säädösten soveltamista yhteisön toimielimiin. Työryhmä julkaisi edellistä vuotta koskeneen 12. vuosikertomuksensa. Europolin yhteinen valvontaelin Euroopan poliisivirasto (jäljempänä Europol) on Euroopan unionin lainvalvontaorganisaatio. Europolin tavoite on parantaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tehokkuutta ja yhteistyötä vakavan kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin ehkäisemisessä ja torjunnassa. Euroopan unionin neuvoston tekemä päätös Europolin perustamisesta (2009/371/YOS) korvaa Europolin oikeusperustana aikaisemmin olleen Europolyleissopimuksen. Europol-päätöksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja parantaa Europolin säädöskehystä, rahoittaa Europol unionin yleisestä talousarviosta ja luoda mahdollisuuksia muuttaa päätöstä tarvittaessa joustavasti. Europol-päätöstä on sovellettu lukien. Tietosuojavaltuutetun toimisto osallistuu Europolin mukaisen yhteisen valvontaelimen toimintaan. Yhteisen valvontaelimen tehtävänä on valvoa Europolin toimintaa sen varmistamiseksi, että Europolin elinten käytössä olevien tietojen tallentaminen, käsittely ja käyttö eivät vaaranna rekisteröidyn oikeuksia. Vuonna 2009 valvontaelin arvioi Europolin uudesta valmisteilla olevasta oikeusperustasta johtuvia toimenpiteitä. Valvontaelin toimeenpani mm. vuosittaisen laajan tarkastuksen Europolissa. Valvontaelin käsitteli lukuisia Europolin toimesta tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä kuten tietojenvaihtoa koskevia sopimuksia sekä analyysitietokantojen toiminnassa noudatettavia menettelytapoja ja yksittäisten analyysitietokantojen avaamismääräyksiä. Avaamismääräyksien osalta otettiin kantaa etenkin niihin tallennettavien tietojen tarpeellisuuteen.

11 11 Europolin yhteisen valvontaelimen muutoksenhakukomitea tutkii Europol -päätöksessä tarkoitetut rekisteröityjen oikeuksia koskevat asiat ja antaa asioissa lopullisen päätöksen. Komiteassa on yksi jäsen kustakin valtuuskunnasta. Muutoksenhakukomitea käsitteli vuonna 2009 mm. suomalaisen henkilön vireille paneman tarkastusoikeutta koskevan asian Schengenin tietojärjestelmän yhteinen valvontaelin Schengenin säännöstön tarkoituksena on helpottaa henkilöiden vapaata liikkumista unionin jäsenmaissa, tästä syystä rajatarkastukset Euroopan unionin sisärajoilla on poistettu. Rajamuodollisuuksien sijaan viranomaisvalvonnan tukena on Schengenvaltioiden yhteinen tietojärjestelmä (SIS). Tietosuojavaltuutetun toimiston edustaja osallistuu Schengen-yleissopimuksen mukaisen tietojärjestelmän yhteisen valvontaelimen toimintaan. Yhteisen valvontaelimen tehtävänä on mm. tutkia tietojärjestelmän käyttöön liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Valvontaelin käsitteli Schengenin tietojärjestelmän käyttöön liittyviä kysymyksiä, esimerkiksi maiden tietosuojaviranomaisten yhteistyössä käytettäviä menettelytapoja sekä Schengenin tietojärjestelmän uuteen oikeusperustaan eli ns. SIS II:een liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Valvontaelin käsitteli mm. tekemiensä eri tarkastusten raportointia ja jatkotoimenpiteitä. Tullitietojärjestelmän yhteinen valvontaelin Euroopan Unionin tullitietojärjestelmää koskevan säännöstön perusteella tullitietojärjestelmää valvoo yhteinen valvontaviranomainen, jossa tietosuojavaltuutetun toimiston edustaja on jäsenenä. Yhteinen valvontaelin kartoitti järjestelmän käyttöön liittyviä kansallisia menettelytapoja eri jäsenmaissa sekä kansallisella tasolla toteutettuja tietojärjestelmään käyttöön liittyviä turvallisuustoimia. Vuoden 2009 aikana eräs keskeinen tehtävä oli kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ja valvontaviranomaisten käyttöön tarkoitetun tietosuojan ja tietoturvan itsearviointiin tarkoitetun työkalun valmisteleminen ja testaaminen eri jäsenmaissa. EURODAC-järjestelmän yhteinen valvonta Järjestelmä on perustettu Dublinin yleissopimuksen soveltamista varten. EURODACjärjestelmän avulla jäsenvaltiot voivat tunnistaa turvapaikanhakijat ja henkilöt, jotka on pidätetty heidän ylittäessään yhteisön ulkorajan luvatta. Sormenjälkiä vertaamalla jäsenvaltiot voivat tarkistaa, onko turvapaikanhakija tai jäsenvaltion alueella luvattomasti oleskeleva ulkomaalainen tehnyt jo hakemuksen toisessa jäsenvaltiossa tai onko turvapaikanhakija tullut unionin alueelle laittomasti. Järjestelmä koostuu Euroopan komission hallinnoimasta keskusyksiköstä, sähköisestä sormenjälkien keskustietokannasta sekä välineistä, joilla siirretään tietoja sähköisessä muodossa jäsenvaltioiden ja keskustietokannan välillä. Tietosuojavaltuutetun toimiston edustaja osallistui EURODAC-sormenjälkirekisterin valvontaan liittyvään yhteistyöhön. Yhteistyössä arvioidaan järjestelmän käyttöön liittyviä

12 12 tietosuojakysymyksiä. Eräänä kysymyksenä selvitettiin mm. DubliNet-järjestelmän käyttöä eri jäsenmaissa sekä muita moninaisia järjestelmän käyttöön liittyviä kysymyksiä. Yhteistyön puitteissa kansalliset tietosuojaviranomaiset olivat tiiviissä yhteistyössä Euroopan tietosuojavaltuutetun ja komission kanssa. Yhteistyö poliisi- ja oikeusasioissa WPPJ Tietosuojavaltuutetun toimisto osallistui poliisi- ja oikeusasioiden työryhmän toimintaan (Working Party on Police and Justice-WPPJ). Työryhmä käsittelee laaja-alaisesti poliisi- ja oikeusasioihin liittyviä tietosuojakysymyksiä. Työryhmän toiminta perustuu Euroopan tietosuojaviranomaisten kokouksessaan antamaan toimeksiantoon. Työryhmä käsitteli mm. III-pilarin tietosuojan puitepäätöksen toimeenpanoon ja lainvalvontaviranomaisten tietojenvaihtoon liittyviä asioita. Euroopan unionin tietosuojaviranomaisten esittelijäkokous Vuoden 2009 EU-esittelijäkokous järjestettiin Prahassa Kokouksen asialistalla olivat mm. henkilötietojen käsittely joukkotiedotusvälineissä, kameravalvonta sekä terveydenhuollon tietosuoja. Vuoden esittelijäkokous järjestettiin Kyproksella Limassolissa Kokouksen asialistalla olivat mm. internet, kameravalvonta, rekisteröidyn tarkastusoikeus, työelämän tietosuoja ja luottotietoasiat. Euroopan tietosuojavaltuutettujen kevätkokokous Euroopan tietosuojavaltuutetut kokoontuivat kevätkokoukseen Skotlannin Edinbourgiin Kokouksessa keskusteltiin mm. EU:n tietosuojadirektiivin muutostarpeista sekä hyväksyttiin WPPJ:n toimintakertomus vuosilta ja WPPJ:n tietosuojakäsikirja yhteistyöstä ja valvonnasta lain täytäntöönpanossa; julistus Euroopan tietosuojan tulevaisuudesta ja johtamisesta; linjaus esittelijäkokouksista; ja resoluutio kahdenvälisistä ja monenvälisistä sopimuksista. Tietosuojan 31. maailmankokous Madridissa pidettiin 31. tietosuojan maailmankokous Kokoukseen osallistuvat vuosittain eri maiden tietosuojaviranomaiset. Kokouksen tavoitteena oli käsitellä kansalaisnäkökulmasta tietoyhteiskunnan jatkuvaa, nopeaa kehitystä ja internetin merkitystä nykyaikaisen yhteiskunnan sosiaalisena verkkotyökaluna, sekä internetin palvelujen räjähdysmäistä lisääntymistä. Pääteemaksi oli valittu Privacy : Today is tomorrow. Kokous käsitteli mm. lasten- ja nuorten asemaa digitaalisessa tietoyhteiskunnassa sekä heidän yhteiskunnallisten tietotaitojensa edistämiseen liittyviä haasteita, tietosuojaa strategisena liike-elämän elementtinä, kansainvälisiä tietojen luovutuksia, mainonnan ja myynnin tekniikoita suhteessa tietosuojan tavoitteisiin, sekä lisääntyvää kamera- ja biometristä valvontaa, joka on levittäytymässä yhä laajemmin arkipäivän eri osa-alueille. Kokouksessa annettiin 3 julkilausumaa:

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot Katsaus toimintaan vuodelta 2008 2 Sisältö 1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2008 2. Tietosuojan vuosi 2008 2.1. Sidosryhmäyhteistyötä tehostamalla lisää yhteiskunnallista vaikuttavuutta 2.2 Aktiivista

Lisätiedot

1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2010 3

1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2010 3 Katsaus toimintaan vuodelta 2010 2 Sisältö 1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2010 3 2. Tietosuojan vuosi 2010 2.1 Monipuolista yhteistyötä sidosryhmien kanssa 5 2.2 Vakiintunutta vaikuttamista kansainvälisissä

Lisätiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot Katsaus toimintaan vuodelta 2007 2 Sisältö 1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2007 2. Tietosuojan vuosi 2007 2.1. Sidosryhmäyhteistyöllä edistimme tietosuojan integrointia yhteiskuntaan 2.2 Kansainvälinen

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSSOPIMUS VUODELLE 2010

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSSOPIMUS VUODELLE 2010 28.1.2010 TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSSOPIMUS VUODELLE 2010 Oikeusministeriö ja Tietosuojavaltuutetun toimisto ovat 28.1.2010 sopineet 4.12.2009 ja 7.1.2010 käytyjen neuvottelujen pohjalta Tietosuojavaltuutetun

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 006..007 SISÄLTÖ. JOHDON KATSAUS/LEDNINGENS ÖVERSIKT. TIETOSUOJAVALTUUTETUN TEHTÄVÄT JA RESURSSIT VUONNA 006 7. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS JA TULOKSELLISUUS

Lisätiedot

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLTÖ 1. Yleistä...... 3 2. Valokuva henkilötietona ja osana henkilörekisteriä...3

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT... 4 2.1 Milloin henkilötietolakia ja käytännesääntöjä

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT SUOMEN VAKUUTUSYHTIÖIDEN KESKUSLIITTO 20.12.1999 VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 2 1. JOHDANTO...4 2. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT...5 2.1 MILLOIN

Lisätiedot

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 18/2012 441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 KUVAILULEHTI 31.1.2012 Julkaisun nimi Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 125/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sähköisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Helsinki 2007 Sisältö Alkusanat 4 1 Ohjeen tarkoitus ja kohderyhmä 5 2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 10/2004 ISBN 951-53-2676-1 (nid) ISBN 951-53-2677-X

Lisätiedot

3. muuttamaton painos tekijät ja Opetushallitus. Taitto Mainostoimisto Avenue Oy ISBN 952-13-1934-8. Paino Tammer-Paino Oy, Tampere 2006

3. muuttamaton painos tekijät ja Opetushallitus. Taitto Mainostoimisto Avenue Oy ISBN 952-13-1934-8. Paino Tammer-Paino Oy, Tampere 2006 3. muuttamaton painos tekijät ja Opetushallitus Taitto Mainostoimisto Avenue Oy ISBN 952-13-1934-8 Paino Tammer-Paino Oy, Tampere 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO I Julkisuus ja yksityisyys ovat perusoikeuksia...

Lisätiedot

Ota oppaaksi henkilötietolaki!

Ota oppaaksi henkilötietolaki! TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Esite rekisterinpitäjille Ota oppaaksi henkilötietolaki! Rakenna luottamus: se kannattaa. SISÄLTÖ Mikä on henkilötietolaki? 3 Milloin henkilötietolakia sovelletaan? 3 Oletko

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 21.6.2007 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän tietosuojalakia.

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 21.4.2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi

Lisätiedot

ÄLYLIIKENTEN HAASTEET TIETOSUOJALLE Vai toisinpäin?

ÄLYLIIKENTEN HAASTEET TIETOSUOJALLE Vai toisinpäin? Rauno Korhonen 21.5. klo 13.00 Oikeusinformatiikan professori Lapin yliopisto ÄLYLIIKENTEN HAASTEET TIETOSUOJALLE Vai toisinpäin? Älyliikenne ja tietosuoja seminaari Lapin yliopisto 22.5.2013 Järjestäjät:

Lisätiedot

OTA OPPAAKSI HENKILÖTIETOLAKI!

OTA OPPAAKSI HENKILÖTIETOLAKI! TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO OTA OPPAAKSI HENKILÖTIETOLAKI! Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 1. MIKÄ ON HENKILÖTIETOLAKI? Henkilötietolain tehtävänä on suojata yksityiselämää sekä edistää hyvän

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLTÖ I Johdanto.

Lisätiedot

TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA

TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA Päivitetty 16.06.2011 www.tietosuoja.fi 2 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Suoramarkkinoinnin kohdistaminen yksityishenkilöön 3 2.1. puhelinsoiton

Lisätiedot

SOSIAALITURVA Tietosuoja on ihmisen yksityisyyden suojaamista

SOSIAALITURVA Tietosuoja on ihmisen yksityisyyden suojaamista Elokuu 12/01 SOSIAALITURVA Tietosuoja on ihmisen yksityisyyden suojaamista Sosiaaliasiamies on sovittelija Keskustelu asiakkaan ja palvelujärjestelmän suhteesta jatkuu Ruotsin sosiaalilainsäädäntö uudistuu

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot