2. Tietosuojan vuosi Monipuolista yhteistyötä sidosryhmien kanssa 2.2 Vakiintunutta vaikuttamista kansainvälisissä tietosuojaelimissä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Tietosuojan vuosi 2009 2.1 Monipuolista yhteistyötä sidosryhmien kanssa 2.2 Vakiintunutta vaikuttamista kansainvälisissä tietosuojaelimissä"

Transkriptio

1 Katsaus toimintaan vuodelta 2009

2 2 Sisältö 1. Tietosuojavaltuutetun katsaus Tietosuojan vuosi Monipuolista yhteistyötä sidosryhmien kanssa 2.2 Vakiintunutta vaikuttamista kansainvälisissä tietosuojaelimissä 3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot 4. Oikeusministeriön valtion talousarvioasetuksen 66 i :n mukainen kannanotto 5. Tietosuojaa koskevia ratkaisuja ja kannanottoja v Tietosuojalautakunnan vuosi Katsaus vuoden 2009 toimintaan 6.2 Vuonna 2009 käsitellyt lupa-asiat 6.3 Vuonna 2009 käsitellyt määräysasiat 6.4 Vuonna 2009 annetut lausunnot 6.5 Lautakunnan tehtävät ja kokoonpano 7. Dataombudsmannens översikt 2009 Tämä katsaus tietosuojavaltuutetun toimiston toimintaan 2009 on laadittu perinteisen vuosikertomuksen sijasta. Katsaus sekä vuoden 2009 toimintakertomus ovat luettavissa toimiston kotisivuilla osoitteessa

3 3 1. TIETOSUOJAVALTUUTETUN KATSAUS Tietosuojavaltuutetun toimiston 22. toimintavuoden aikana tapahtui useita erityisen merkittäviä läpimurtoja; hallitusohjelmaan liittyvässä arjen tietoyhteiskuntaohjelman neuvottelukunnassa ja sen alaohjelmissa on ensinnäkin määritelty tietoyhteiskunnan kansalaisen osaamisalueet. Näistä neljästä osaamisalueesta kolmeen sisältyy erityisinä taitoina vaatimus hallita yksityisyyden suoja ja henkilötietojen suoja. Toiseksi ohjelman tietoturvallisuusjaostossa käynnistettiin Rekisterinpitäjän vastuut ja velvoitteet alaryhmä. Sähköinen asiointi ja demokratia ryhmässä (SADe), kuten eräissä muissakin hankkeissa on tuotu esiin tarve kehittää hallintoa kansalaislähtöisesti ja horisontaalisesti. Ohjelman johtoryhmä vahvisti erityisen tietosuojatyökalun osaksi kutakin valittua tai valittavaa kärkihanketta. Tietosuojan integrointi on siis edistynyt merkittävästi. Viranomaisten välistä yhteistyötä on luonnollisesti tarve edelleen kehittää. Palveluiden tuottamisessa mahdollisesti esiintyvät pullonkaulat on välttämättä tunnistettava ja ryhdyttävä tarvittaviin lainsäädäntömuutoksiin. Näihin pullonkauloihin viitattiin myös EVA:n marraskuussa 2009 julkaisemassa raportissa NYKYAIKAA ETSIMÄSSÄ Suomen digitaalinen tulevaisuus. Raportin mukaan Säädösten muutoksia tarvitaan etenkin tietoon (tietosuojasäännökset) ja julkisen vallan suoritteisiin (maksuperustelaki) kohdistuvan lainsäädännön osalta. Edelleen raportin mukaan: Eri ministeriöiden ja valtion virastojen autonomia tai kunnallinen itsehallinto ei saa nousta esteeksi. Keinot tietosuojan periaatteiden toteuttamiseksi on tarvittaessa mietittävä uudestaan. Ratkaisu tietosuojan toteuttamiseksi ei enää voi olla tiedon lokeroiminen lukemattomiin erillisiin rekistereihin. EVA:n raporttia lukiessa väistämättä mieleeni nousivat ne ajatukset, jotka tuotiin julki Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksessa 8/1998 Tietosuoja ja viranomaisyhteistyö (johtopäätelmät ja tarkastusviraston kannanotot): Automaattiseen tietojenkäsittelyyn liittyvän teknologisen kehityksen mukaantuomia hyötyjä ei hallinnon sisällä ole kyetty ulosmittaamaan sillä teholla, mihin voimassaoleva lainsäädäntö antaisi mahdollisuudet. Yhtenä keskeisistä syistä tähän ovat vaikuttaneet eri hallinnonalojen sisäisen erityislainsäädännön puutteellisuudet. VTV totesi jo tuolloin myös: Tietosuojaa koskeva laki on yleinen, ns. puitelaki. Jos varsinaisessa asiakohtaisessa lainsäädännössä on tietojenluovutusta koskeva säädös laadittu silmälläpitäen yhteistyön mahdollisuutta, ei tietosuojalaki ole esteenä viranomaisten eri tarkoitusta varten keräämien tietojen hyödyntämiselle muussa tarkoituksessa. Tarkastusvirasto toteaa, että rekisteriyhteistyön edellytysten luominen lähtee lainsäädännölliseltä pohjalta; mahdollisuus kitkattomampaan rekisterin käyttöön luodaan tällä tavalla. Tietosuojan maailmankokouksessa eräänä teemana olivat tietosuojatrendit. Ne voidaan karkeasti yleistäen esitellä seuraavasti: 1) henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus (compliance), 2) luottamusta rakentava tarkastettavuus (accountability), 3) privacy by design (Suomessa tätä vastannee jo nyt henkilötietolain suunnittelu ja huolellisuusvelvoite) ja 4) privacy by default, eli tietosuojan määritteleminen laitteiden ja palveluiden perusominaisuudeksi. Lissabonin sopimus hyväksyttiin. Sen osana on eurooppalaisten perusoikeuksien luettelo, johon liittyy tärkeä havainto. Luettelon seitsemännen artiklan otsikkona on Yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen ja kahdeksannen artiklan otsikkona on Henkilötietojen suoja. Artiklan mukaan tietojen käsittelyn on oltava asianmukaista ja sen on tapahduttava

4 4 tiettyä tarkoitusta varten ja asianomaisen henkilön suostumuksella tai muun laissa säädetyn oikeuttavan perusteen nojalla. Näin ollen jokaisen, niin viranomaisen kuin yksityisen sektorinkin toimijan on aina voitava osoittaa henkilötietojen käsittelyn laillisuus. Vanha minulla ei ole mitään salattavaa ajattelu on siis selkeästi muuttunut muotoon minä henkilötietojen käsittelijänä voin osoittaa oikeusperusteeni. Sanotun kahdeksannen artiklan kolmannen kohdan mukaan riippumaton viranomainen valvoo sääntöjen noudattamista. Käsitykseni mukaan tietosuojavaltuutettu on ratkaisutoiminnassaan täysin itsenäinen sopimuksen edellyttämällä tavalla, mutta valvontamahdollisuuksien osalta on paljon parannettavaa. Tietosuojavaltuutetun resurssien vähäisyys pantiin kertomusvuoden aikana edelleen merkille. Tietoturvan alalla tapahtui myös merkittävää edistymistä. Kertomusvuoden aikana hyväksyttiin valtioneuvoston tietoturvallisuutta koskeva periaatepäätös, jossa korostettiin tietoturvan roolia johtamisen välineenä ja organisaatioiden johdon vastuuta tietoturvasta huolehtimisessa samoin kuin oikeusvaltioperiaatteen ulottamista tietoturvaan. Tietoturvallisuus, viestinnän luottamuksellisuus, tietosuoja, lainvalvontaviranomaisen toimivalta, sananvapaus, perustuslakituomioistuimen tarve ja niin edelleen olivat yhteiskunnallisen keskustelun keskiössä myös sähköisen viestinnän tietosuojalain (ns. Lex Nokia) uusimisen yhteydessä. Toisen kerran maamme historiassa lainvastustajat järjestivät mielenosoituksen ehdotettua lakia vastaan (terveydenhuollon ammattilaisten Terhikki-rekisterin nettijulkaiseminen lienee ensimmäinen kerta tässä suhteessa). Vaikka sanotun lain edellyttämiä etukäteisilmoituksia ei tietosuojavaltuutetun toimistoon tullutkaan kertomusvuoden aikana, johti laki useisiin tietoturvan parantamiseen tähtääviin toimenpiteisiin eri organisaatioissa. Korkein hallinto-oikeus antoi kertomusvuoden aikana päätöksensä ns. Veropörssi-asiassa kumoten tietosuojavaltuutetun vaatimuksesta tietosuojalautakunnan ja hallinto-oikeuden asiassa aiemmin antamat ratkaisut. Toinen tärkeä ylimpään oikeusasteeseen mennyt asia koski pikavippipalveluiden noudattaman tunnistuskäytännön laillisuutta. Sittemmin tuomioistuin vahvisti tietosuojavaltuutetun näkemyksen tunnistamisen riittämättömyydestä. Kiitän jälleen toimistomme henkilöstöä hyvin sujuneesta vuodesta. Helsingissä 18. päivänä kesäkuuta 2010 Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu

5 5 2. TIETOSUOJAN VUOSI Monipuolista yhteistyötä sidosryhmien kanssa Tietosuojavaltuutetun toimiston toiminnan tulostavoitteet on vahvistettu oikeusministeriön tulosohjauksessa laaditussa tulossopimuksessa. Osa tavoitteista on määritelty sidosryhmittäin tärkeimpien yhteistyökumppanien ja hallinnonalakohtaisen yhteistyön mukaisesti. Keskeisimmät palvelukohtaiset tavoitteet koskivat oikeusturvapalveluita, kansainvälisiä asioita ja tarkastustoimintaa. Tietosuojavaltuutetun toimiston henkilötietolain soveltamiseen liittyvä ohjaus- ja valvontatehtävä on valtakunnallinen ja kattaa sekä julkisen sektorin että yksityisen sektorin rekisterinpitäjät ja rekisteröidyt. Valtuutetun ohjaus- ja valvontatoimivalta ulottuu henkilötietolain lisäksi erityislainsäädännön perusteella tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn. Tulostavoitteiden mukaan tehtävien pääpaino oli ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Vaikuttavuutta pyrittiin lisäämään yleisohjauksen oikealla kohdentamisella ja integroitumalla toiminnallisesti erilaisiin ryhmiin, toimikuntiin jne. Tietosuojavaltuutetun toimiston edustaja osallistui yhteensä noin 80 neuvottelukuntaan, työryhmään tai muuhun yhteistyöryhmään. Tietosuojavaltuutettu on kuulunut jäsenenä tai asiantuntijajäsenenä Arjen tietoyhteiskuntaohjelman tietoturvaryhmään sekä valtion tietoturvallisuusasiain johtoryhmään. Toimiston edustajia on osallistunut useisiin valtion tietoturvallisuuden johtoryhmän alaisiin työryhmiin. Euroopan neuvoston tietosuojapäivää vietettiin Tietosuojavaltuutetun toimisto järjesti Koillis-Helsingin Medialukion auditoriossa yhdessä EFFI ry:n ja opetusviranomaisten kanssa tietosuojapäivään liittyvän tapahtuman. Tarkoituksena oli herättää positiivisessa hengessä keskustelua aiheesta RAISING AWARENESS - tietoisuuden parantamisella taitojen parantamiseen. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio. Tapahtumassa pohdittiin mm., miksi Suomi on pudonnut tietoyhteiskuntakehityksen kärjestä, mistä osaamisvaje ja tietoyhteiskuntavalmiuksien puutteellisuus johtuu ja mitä sille on tehtävissä. Tietoturvaviikkoa vietettiin ja sen huipennuksena järjestettiin10.2. kuudes vuotuinen Kansallinen Tietoturvapäivä. Hankkeessa oli mukana ennätykselliset 36 toimijaa, mm. tietosuojavaltuutetun toimisto. Teemaviikon tavoitteena oli kohentaa kansalaisten tietoisuutta internetin mahdollisuuksista sekä tietoturvauhista ja keinoista, joilla näiltä uhilta voidaan suojautua ja välttyä. Tavoitteeseen pyrittiin media-, päättäjä- ja kohderyhmäviestinnän keinoin. Tietoturvaviikolla syvennyttiin mediakasvatusasioihin vanhempien näkökulmasta ja liikkuvan työn tietoturvaan pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta. Tietoturvaviikon kohderyhmät olivat lasten vanhemmat, koululaiset ja pkyritykset. Tietoturvapäivähankkeella on verkkosivut ja Tietoturvakoulu.fi:ssä oli ajalla kävijöitä ja samalla aikavälillä tietoturvaopas.fi:ssä Luvut eivät kerro todellisia kävijämääriä, sillä usein yhden iposoitteen takaa löytyy monta käyttäjää, etenkin kouluissa. Sivulatauksia tietoturvaopas.fi.ssä on samalla aikavälillä tehty noin 1,4 miljoonaa ja tietoturvakoulu.fi:ssä 3,8 miljoonaa. Myös

6 6 tämä kertoo siitä, että käyttäjiä on todellisuudessa tilastotietoja enemmän. Karkeasti arvioiden molemmilla sivustoilla on käynyt kauden eli puolen vuoden aikana henkilöä. Tietosuojavaltuutetun johdolla toimii terveydenhuollon tietosuoja-asioiden asiantuntijaviranomaisista koostuva ohjausryhmä (TELLU). Ryhmään kuuluvat tietosuojavaltuutetun toimiston edustajien lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen Kuntaliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira), lääninhallituksen, Kelan, Suomen Lääkäriliiton, Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Helsingin ja Tampereen kaupungin terveydenhuollon edustajat. Ryhmä kuulee lisäksi tarvittaessa asiantuntijoita. TELLUN tarkoituksena on seurata ja käsitellä terveydenhuollon ajankohtaisia tietosuojakysymyksiä ja ongelmia. Keskeinen tavoite on kartoittaa, koordinoida, kommentoida ja ohjeistaa terveydenhuollon valtakunnallisiin ja muihin hankkeisiin liittyviä tietosuojakysymyksiä sekä varmistaa viranomaisten ja muiden toimijoiden ohjauksen ja neuvonnan yhdenmukaisuus. Ryhmä toimii myös jäsentensä keskustelufoorumina ja tuottaa tarpeen mukaan omaa ohjausmateriaalia ja malleja. TELLULLA oli toimintavuonna kaksi kokousta, joista jälkimmäinen järjestettiin yhdessä sosiaalihuollon tietosuojan ohjausryhmän (SOHVI) kanssa. Käsiteltävinä asioina olivat mm. tietosuojavastaavien toimenkuva, tehtävien määrittely ja verkostoituminen sekä tietosuojavastaavan rooli suhteessa potilastietojärjestelmään, sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisten asiakkaiden/potilaiden tietojen kirjaaminen, rekisterinpito ja käyttöoikeudet, terveyskeskusten ja apteekkien reseptikäytäntö, sairaanhoitopiirien potilaslaskutuksen ulkoistaminen perintäyhtiöille, sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset asiakkaat ja yhteistoiminta sekä sosiaali- ja terveysministeriön lainsäädäntökatsaus. Tietosuojavaltuutettu teki lakialoitteen sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaalihuollon asiakas- ja potilastietojen käytön selkeyttämiseksi ja mahdollisiin tarvittaviin lainsäädäntötoimenpiteisiin ryhtymiseksi. Lisäksi TELLU oli järjestämässä seminaareja, joissa käsiteltiin ajankohtaisia terveydenhuollon tietosuojan ja -turvan ilmiöitä ja kysymyksiä kuten tulevaa sähköistä lääkemääräystä eli ereseptiä, Kelan ylläpitämää sähköistä potilasarkistoa eli earkistoa ja kansalaisen oikeutta selata näyttöpäätteensä kautta em. sähköisiä palveluja eli kansalaisen ekatselua: - Lääkäripäivät , Helsinki - Terveydenhuollon valtakunnalliset ATK-päivät , Tampere - Kuntamarkkinat , Helsinki - TELLU- seminaari , Kuopio Sosiaalihuollon tietosuojan ohjausryhmä (SOHVI) kokoontui tietosuojavaltuutetun toimistossa. Ryhmään kuuluu asiantuntijoita Suomen Kuntaliitosta, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Sosiaaliturvan Keskusliitosta ja eri viranomaistahoilta sekä kunnista. SOHVISSA kuultiin ja keskusteltiin lainsäädännön uudistushankkeista, sosiaalialan tietoteknologiahankkeen (www.tikesos.fi) piirissä esiin nousseista tietosuojakysymyksistä sekä muista ajankohtaisista sosiaalihuollon tietosuojakysymyksistä. Ryhmä vieraili toimintavuoden keväällä lääninhallituksessa.

7 7 Tietosuojavaltuutettu antoi lausuntoja hankkeen piirissä syntyneistä ehdotuksista ja toimiston edustaja oli hankkeeseen kuuluvan asiakastietojärjestelmätyöryhmän jäsen. Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen piirissä heränneestä kysymyksestä, miten potilastietoja tulee käsitellä sosiaalihuollossa, keskusteltiin SOHVIN ja TELLUN yhteiskokouksessa syksyllä. Tietosuojavaltuutettu antoi asiassa ohjauksena kannanoton (1773/49/09), joka on myös tässä vuosikatsauksessa ja tietosuojavaltuutetun kotisivuilla. Kokouksessa ilmenneiden erilaisten tulkintojen vuoksi tietosuojavaltuutettu teki aloitteen sosiaali- ja terveysministeriölle asiaan liittyvien säännöksien selkeyttämiseksi. Aloitteen mukaan sosiaalihuollon asiakastietojen ja potilastietojen käsittelyä koskevien säännösten selkeys myös yhteisissä palveluissa tulee huomioida käynnissä olevissa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöhankkeissa. Teletoiminnan tietosuojaryhmä (TERTTU) on toiminut vuodesta 2003 lähtien tietosuojavaltuutetun toimiston sekä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry:n johdolla. Ryhmän kokoonpanoon kuuluu teletoimialan yritysten sekä toimialajärjestön edustajia. TERTTU käsittelee toimialalla kulloinkin ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä kysymyksiä sekä seuraa tietoyhteiskuntakehitystä myös yleisemmällä tasolla. Lisäksi ryhmän kokoukset mahdollistavat tietosuojavaltuutetun ohjaus- ja neuvontatyön. Toimintavuonna TERTTU kokoontui neljä kertaa. Kokouksissa olivat esillä mm. sähköiseen tunnistamiseen, luettelo- ja numerotiedotuspalveluihin sekä älykkääseen liikenteeseen liittyvät asiat. Tietosuojavaltuutetun toimistossa on lähes kymmenen vuoden ajan kokoontunut opetustoimen tietosuojan ohjausryhmä (OTTO), jonka työskentelyyn osallistuu viranomaisten ja järjestöjen ohella käytännön toimijoita erilaisista oppilaitoksista. Oppilaitokset luovat kansalaisille ja ammattiin valmistuville perusvalmiudet toimia arjen tietoyhteiskunnassa. Jotta Suomi pysyy tietoyhteiskuntakehityksen kärjessä, on tärkeää, että oppilaitokset antavat laadukasta tietosuoja-aiheista opetusta ja toimivat myös itse hyvinä esimerkkeinä käsitellessään henkilötietoja. OTTO seuraa tietosuoja-asioiden kehitystä opetusalalla ja toimii jäsentensä keskustelufoorumina. Ryhmän tavoitteena on omalta osaltaan tukea oppilaitoksia ja ehkäistä osaamisvajetta osallistumalla asiantuntemuksellaan koulujen ja oppilaitosten käyttöön suunnattujen tietosuoja-aiheisten materiaalien valmisteluun. Ryhmässä esiteltiin liikenne ja viestintäministeriön koordinoimaa kehittämishanketta Tietoja viestintätekniikka koulun arjessa, jossa kehitetään tulevaisuuden koulun toimintamalleja. Hanke on osa Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan toimintaa ja kirjattu hallitusohjelmaan. Hanke on OTTO -ryhmän toiminnan kannalta tärkeä, koska ryhmässä on säännöllisesti keskusteltu tieto- ja viestintätekniikan käyttöön liittyvistä tietosuojahaasteista ja ohjausmateriaalin tarpeellisuudesta. Tietoisuuden parantamisella taitojen parantamiseen oli aiheena myös Koillis-Helsingin medialukiossa pidetyssä tietosuojapäivän seminaarissa. Aiheen ajankohtaisuutta lisäsi se, että opetusministeriön päätöksellä asetettu työryhmä valmistelee parhaillaan perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä perusopetuksen tuntijaon uudistamista.

8 8 Toimintavuonna ryhmässä keskusteltiin myös opetussektorilla vireillä olevista lainsäädäntöhankkeista. Perusopetuslain muutosesitykseen sisältyvät ehdotukset tulevat omalta osaltaan vaikuttamaan oppilaiden henkilötietojen käsittelyyn oppilashuoltotyössä, vaikka tavoitteena onkin uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain valmistelu (STM selvityksiä 2009:34). Siinä säädettäisiin koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluista osana oppilas- ja opiskelijahuoltoa siten, että säädökset kattaisivat myös toisen asteen koulutuksen ja oppilas- ja opiskelijahuoltoon liittyvän henkilötietojen käsittelystä. Muutosesitys olisi merkittävä edistysaskel oppilaiden yksityisyyden suojan kannalta, koska oppilashuollossa käsitellään arkaluonteisia ja salassa pidettäviä tietoja. OTTO käsitteli aikanaan useita kertoja kirjoitustyön kuluessa Opetushallituksen julkaisemaa opasta Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa. Opetussektorilla valmisteltavien lainsäädäntömuutosten voimaan tulo jälkeen opasmateriaalin päivittäminen tulee ajankohtaiseksi, mikä tullee vaikuttamaan myös ryhmän työhön seuraavana vuonna. 2.2 Vakiintunutta vaikuttamista kansainvälisissä tietosuojaelimissä Tietosuojavaltuutetun toimisto osallistui aktiivisesti pohjoismaisiin ja kansainvälisiin kokouksiin, mm. tietosuojadirektiivin 29 art. tietosuojaryhmän, Europolin yhteisen valvontaelimen ja muutoksenhakuelimen, Schengenin tietojärjestelmän yhteisen valvontaelimen ja tullitietojärjestelmän kokouksiin. Lisäksi tietosuojavaltuutetun toimisto oli jo neljännen kerran mukana kansainvälisessä opiskelijavaihto-ohjelmassa saaden harjoittelijan Georgetownin yliopistosta, Washington DC:stä. EU:n tietosuojadirektiivin artikla 29:n tietosuojatyöryhmä Tietosuojadirektiivin (95/46/EC) 29 artiklaan perustuva EU:n jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaisista koostuva tietosuojatyöryhmä kokoontui vuoden 2009 aikana 5 kertaa. Tietosuojatyöryhmä on riippumaton neuvoa antava asiantuntijaelin tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä ja se on toiminnassaan itsenäinen. Työryhmän tavoitteena on mm. tutkia ja esittää tietosuojadirektiivin soveltamiseen ja tulkintaan liittyviä kysymyksiä. Se antaa tietosuojaan liittyviä lausuntoja ja suosituksia komissiolle. Tietosuojatyöryhmän alatyöryhmistä tietosuojavaltuutetun toimistolla oli vuonna 2009 edustaja ryhmässä Technology Subgroup. Vuonna 2009 tietosuojatyöryhmä käsitteli ja/tai antoi lausuntonsa seuraavista aiheista: Working Document 1/2009 on pre-trial discovery for cross border civil litigation. (WP 158, Ei julkaistu suomeksi) Lausunto 1/2009 ehdotuksista henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla annetun direktiivin 2002/58/EY muuttamiseksi (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi). (WP 159, )

9 9 Lausunto 2/2009 lasten henkilötietojen suojelusta. (Yleiset suuntaviivat ja kouluja koskeva erityistapaus). (WP 160, ) Lausunto 3/2009 komission päätösehdotuksesta, joka koskee direktiivin 95/46/EY mukaisia mallisopimuslausekkeita henkilötietojen siirtoa varten kolmansiin maihin sijoittautuneille henkilötietojen käsittelijöille (rekisterinpitäjältä henkilötietojen käsittelijälle).(wp 161, ) Toinen lausunto 4/2009 Maailman antidopingtoimiston (WADA) yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa koskevasta kansainvälisestä standardista, siihen liittyvistä WADA:n säännöstön määräyksistä ja muista yksityisyyden suojaa koskevista kysymyksistä, jotka liittyvät WADA:n ja (kansallisten) antidopingtoimikuntien toimintaan dopingin käytön torjumiseksi urheilun alalla. (WP 162, ) Lausunto 5/2009 internetin sosiaalisista verkkoyhteisöistä. (WP 163, ) Lausunto 8/2009 lentoasemilla ja satamissa sijaitsevien verovapaiden myymälöiden keräämien ja käsittelemien matkustajatietojen suojelusta (WP167, ) The Future of Privacy: Joint contribution to the Consultation of the European Commission on the legal framework for the fundamental right to protection of personal data. (WP 168, Ei julkaistu suomeksi) Contribution of the Article 29 Working Party to the public consultation of DG MARKT on the report of the Expert Group on Credit Histories. (WP 164, Ei julkaistu suomeksi). Dokumentti Euroopan komission asettaman luottotietotyöryhmän julkistetun loppuraportin julkisen konsultaation tuloksista. Luottotietotyöryhmä toimi ajalla Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio oli työryhmän jäsen. Eri maiden tietosuojan tason riittävyyteen liittyviä lausuntoja tietosuojatyöryhmä antoi vuoden 2009 aikana 2 kpl: Lausunto 6/2009 henkilötietojen suojan tasosta Israelissa. (WP 165, ) Lausunto 7/2009 henkilötietojen suojan tasosta Andorran ruhtinaskunnassa. (WP 166, ) tietosuojatyöryhmä järjesti kuulemistilaisuuden hakukoneoperaattoreille. Kuulemiseen osallistuivat Google, Microsoft ja Yahoo. Kuulemisen jälkeen julkaistiin kirje: Letter from the Article 29 Working Party addressed to search engine operators (Google, Microsoft, Yahoo!) Lisäksi työryhmä vastasi Euroopan komission asettaman Body Scanners Task Forcekomitean konsultaatiokyselyyn ja esitti, että sekä Euroopan tietosuojavaltuutetun että

10 10 Artikla 29 tietosuojatyöryhmän tulee voida toimia komission avustajana ja asiantuntijana henkilöskannereihin liittyvää lainsäädäntöä kehitettäessä: Letter dated 11 February 2009 from the Chairman of the Article 29 Working Party to Mr. Daniel CALLEJA CRESPO, Director in DG TREN on body scanners Annex: Consultation: The impact of the use of body scanners in the field of aviation security on human rights, privacy, personal dignity, health and data protection Alatyöryhmä Enforcement Subgroup jatkoi vuonna 2009 jäsenmaiden tietosuojaviranomaisille lähetetyn ns. pakkotallennusdirektiiviin liittyvän kyselymuotoisen yhteistarkastuksen vastausraporttien käsittelyä. Po. direktiivi on Suomessa implementoitu sähköisen viestinnän tietosuojalain 14 a :llä. Artikla 29 työryhmän kokouksiin osallistuu myös Euroopan tietosuojavaltuutettu, jona toimii Peter Hustinx. Euroopan tietosuojavaltuutettu on riippumaton valvontaelin, jonka tehtävänä on valvoa luonnollisten henkilöiden suojelemista henkilötietojen käsittelyssä ja tällaisten tietojen vapaata liikkuvuutta koskevien yhteisön säädösten soveltamista yhteisön toimielimiin. Työryhmä julkaisi edellistä vuotta koskeneen 12. vuosikertomuksensa. Europolin yhteinen valvontaelin Euroopan poliisivirasto (jäljempänä Europol) on Euroopan unionin lainvalvontaorganisaatio. Europolin tavoite on parantaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tehokkuutta ja yhteistyötä vakavan kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin ehkäisemisessä ja torjunnassa. Euroopan unionin neuvoston tekemä päätös Europolin perustamisesta (2009/371/YOS) korvaa Europolin oikeusperustana aikaisemmin olleen Europolyleissopimuksen. Europol-päätöksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja parantaa Europolin säädöskehystä, rahoittaa Europol unionin yleisestä talousarviosta ja luoda mahdollisuuksia muuttaa päätöstä tarvittaessa joustavasti. Europol-päätöstä on sovellettu lukien. Tietosuojavaltuutetun toimisto osallistuu Europolin mukaisen yhteisen valvontaelimen toimintaan. Yhteisen valvontaelimen tehtävänä on valvoa Europolin toimintaa sen varmistamiseksi, että Europolin elinten käytössä olevien tietojen tallentaminen, käsittely ja käyttö eivät vaaranna rekisteröidyn oikeuksia. Vuonna 2009 valvontaelin arvioi Europolin uudesta valmisteilla olevasta oikeusperustasta johtuvia toimenpiteitä. Valvontaelin toimeenpani mm. vuosittaisen laajan tarkastuksen Europolissa. Valvontaelin käsitteli lukuisia Europolin toimesta tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä kuten tietojenvaihtoa koskevia sopimuksia sekä analyysitietokantojen toiminnassa noudatettavia menettelytapoja ja yksittäisten analyysitietokantojen avaamismääräyksiä. Avaamismääräyksien osalta otettiin kantaa etenkin niihin tallennettavien tietojen tarpeellisuuteen.

11 11 Europolin yhteisen valvontaelimen muutoksenhakukomitea tutkii Europol -päätöksessä tarkoitetut rekisteröityjen oikeuksia koskevat asiat ja antaa asioissa lopullisen päätöksen. Komiteassa on yksi jäsen kustakin valtuuskunnasta. Muutoksenhakukomitea käsitteli vuonna 2009 mm. suomalaisen henkilön vireille paneman tarkastusoikeutta koskevan asian Schengenin tietojärjestelmän yhteinen valvontaelin Schengenin säännöstön tarkoituksena on helpottaa henkilöiden vapaata liikkumista unionin jäsenmaissa, tästä syystä rajatarkastukset Euroopan unionin sisärajoilla on poistettu. Rajamuodollisuuksien sijaan viranomaisvalvonnan tukena on Schengenvaltioiden yhteinen tietojärjestelmä (SIS). Tietosuojavaltuutetun toimiston edustaja osallistuu Schengen-yleissopimuksen mukaisen tietojärjestelmän yhteisen valvontaelimen toimintaan. Yhteisen valvontaelimen tehtävänä on mm. tutkia tietojärjestelmän käyttöön liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Valvontaelin käsitteli Schengenin tietojärjestelmän käyttöön liittyviä kysymyksiä, esimerkiksi maiden tietosuojaviranomaisten yhteistyössä käytettäviä menettelytapoja sekä Schengenin tietojärjestelmän uuteen oikeusperustaan eli ns. SIS II:een liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Valvontaelin käsitteli mm. tekemiensä eri tarkastusten raportointia ja jatkotoimenpiteitä. Tullitietojärjestelmän yhteinen valvontaelin Euroopan Unionin tullitietojärjestelmää koskevan säännöstön perusteella tullitietojärjestelmää valvoo yhteinen valvontaviranomainen, jossa tietosuojavaltuutetun toimiston edustaja on jäsenenä. Yhteinen valvontaelin kartoitti järjestelmän käyttöön liittyviä kansallisia menettelytapoja eri jäsenmaissa sekä kansallisella tasolla toteutettuja tietojärjestelmään käyttöön liittyviä turvallisuustoimia. Vuoden 2009 aikana eräs keskeinen tehtävä oli kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ja valvontaviranomaisten käyttöön tarkoitetun tietosuojan ja tietoturvan itsearviointiin tarkoitetun työkalun valmisteleminen ja testaaminen eri jäsenmaissa. EURODAC-järjestelmän yhteinen valvonta Järjestelmä on perustettu Dublinin yleissopimuksen soveltamista varten. EURODACjärjestelmän avulla jäsenvaltiot voivat tunnistaa turvapaikanhakijat ja henkilöt, jotka on pidätetty heidän ylittäessään yhteisön ulkorajan luvatta. Sormenjälkiä vertaamalla jäsenvaltiot voivat tarkistaa, onko turvapaikanhakija tai jäsenvaltion alueella luvattomasti oleskeleva ulkomaalainen tehnyt jo hakemuksen toisessa jäsenvaltiossa tai onko turvapaikanhakija tullut unionin alueelle laittomasti. Järjestelmä koostuu Euroopan komission hallinnoimasta keskusyksiköstä, sähköisestä sormenjälkien keskustietokannasta sekä välineistä, joilla siirretään tietoja sähköisessä muodossa jäsenvaltioiden ja keskustietokannan välillä. Tietosuojavaltuutetun toimiston edustaja osallistui EURODAC-sormenjälkirekisterin valvontaan liittyvään yhteistyöhön. Yhteistyössä arvioidaan järjestelmän käyttöön liittyviä

12 12 tietosuojakysymyksiä. Eräänä kysymyksenä selvitettiin mm. DubliNet-järjestelmän käyttöä eri jäsenmaissa sekä muita moninaisia järjestelmän käyttöön liittyviä kysymyksiä. Yhteistyön puitteissa kansalliset tietosuojaviranomaiset olivat tiiviissä yhteistyössä Euroopan tietosuojavaltuutetun ja komission kanssa. Yhteistyö poliisi- ja oikeusasioissa WPPJ Tietosuojavaltuutetun toimisto osallistui poliisi- ja oikeusasioiden työryhmän toimintaan (Working Party on Police and Justice-WPPJ). Työryhmä käsittelee laaja-alaisesti poliisi- ja oikeusasioihin liittyviä tietosuojakysymyksiä. Työryhmän toiminta perustuu Euroopan tietosuojaviranomaisten kokouksessaan antamaan toimeksiantoon. Työryhmä käsitteli mm. III-pilarin tietosuojan puitepäätöksen toimeenpanoon ja lainvalvontaviranomaisten tietojenvaihtoon liittyviä asioita. Euroopan unionin tietosuojaviranomaisten esittelijäkokous Vuoden 2009 EU-esittelijäkokous järjestettiin Prahassa Kokouksen asialistalla olivat mm. henkilötietojen käsittely joukkotiedotusvälineissä, kameravalvonta sekä terveydenhuollon tietosuoja. Vuoden esittelijäkokous järjestettiin Kyproksella Limassolissa Kokouksen asialistalla olivat mm. internet, kameravalvonta, rekisteröidyn tarkastusoikeus, työelämän tietosuoja ja luottotietoasiat. Euroopan tietosuojavaltuutettujen kevätkokokous Euroopan tietosuojavaltuutetut kokoontuivat kevätkokoukseen Skotlannin Edinbourgiin Kokouksessa keskusteltiin mm. EU:n tietosuojadirektiivin muutostarpeista sekä hyväksyttiin WPPJ:n toimintakertomus vuosilta ja WPPJ:n tietosuojakäsikirja yhteistyöstä ja valvonnasta lain täytäntöönpanossa; julistus Euroopan tietosuojan tulevaisuudesta ja johtamisesta; linjaus esittelijäkokouksista; ja resoluutio kahdenvälisistä ja monenvälisistä sopimuksista. Tietosuojan 31. maailmankokous Madridissa pidettiin 31. tietosuojan maailmankokous Kokoukseen osallistuvat vuosittain eri maiden tietosuojaviranomaiset. Kokouksen tavoitteena oli käsitellä kansalaisnäkökulmasta tietoyhteiskunnan jatkuvaa, nopeaa kehitystä ja internetin merkitystä nykyaikaisen yhteiskunnan sosiaalisena verkkotyökaluna, sekä internetin palvelujen räjähdysmäistä lisääntymistä. Pääteemaksi oli valittu Privacy : Today is tomorrow. Kokous käsitteli mm. lasten- ja nuorten asemaa digitaalisessa tietoyhteiskunnassa sekä heidän yhteiskunnallisten tietotaitojensa edistämiseen liittyviä haasteita, tietosuojaa strategisena liike-elämän elementtinä, kansainvälisiä tietojen luovutuksia, mainonnan ja myynnin tekniikoita suhteessa tietosuojan tavoitteisiin, sekä lisääntyvää kamera- ja biometristä valvontaa, joka on levittäytymässä yhä laajemmin arkipäivän eri osa-alueille. Kokouksessa annettiin 3 julkilausumaa:

13 13 International Standards on the Protection of Personal Data and Privacy Statement on The Necessity of International Frameworks in Support of The Protection of Privacy and Personal Data Global Privacy Standards for a Global World - The Civil Society Declaration 3. TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON RESURSSIT, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT SEKÄ YHTEYSTIEDOT RESURSSIT Toimiston vakinaisten virkojen määrä oli 2009 lopussa 19. Toimistossa työskentelee lisäksi yksi oikeusministeriön virassa oleva henkilö, joka tietosuojavaltuutetun toimiston tehtävien ohella hoitaa puolet työajastaan nimilautakunnan tehtäviä. Toimistossa työskenteli myös 12 kotimaista ja 1 kansainvälinen yliopistoharjoittelija. Henkilötyövuosien kokonaismäärä oli 24,9 htv. VAKITUINEN HENKILÖKUNTA VUONNA 2009 Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutettu Elisa Kumpula, toimistopäällikkö Heikki Huhtiniemi, ylitarkastaja Marita Höök, ylitarkastaja Johanna Järvinen, ylitarkastaja Eija Kara, ylitarkastaja Lauri Karppinen, IT-erityisasiantuntija Juhani Ketomäki, ylitarkastaja Hanna Lankinen, ylitarkastaja Mia Murtomäki, ylitarkastaja Heikki Partanen, ylitarkastaja Heljä-Tuulia Pihamaa, ylitarkastaja Arja Puukka, ylitarkastaja Anne Tamminen-Dahlman, ylitarkastaja Lauri Vuorivirta, ylitarkastaja Arto Ylipartanen, ylitarkastaja Pirjo Helén, tarkastaja Erna Laiho, osastosihteeri Liisa Olin, osastosihteeri Anne Lehto, toimistosihteeri MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖKUNTA VUONNA 2009 Leila Hanhela, ylitarkastaja

14 14 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Toiminta-ajatus Tietosuojavaltuutetun toimiston tavoitteena on ylläpitää ja edistää kansalaisten perusoikeutena olevaa oikeutta yksityisyyteen toteuttamalla tietosuojavaltuutetulle lain mukaan kuuluvat tehtävät toimimalla yhteistyössä rekisteröityjen ja rekisterinpitäjien sekä näitä edustavien järjestöjen ja muiden tahojen kanssa pyrkimyksenä ennaltaehkäistä yksityisyyttä koskevat oikeudenloukkaukset edistämällä hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista sekä avustamalla ja tukemalla yksityisyyttä tukevien ja turvaavien järjestelmien kehittämistä ja käyttöä. Arvot Tietosuojavaltuutetun toimistossa on yhteisesti sovittu arvot, jotka ohjaavat tavoitteiden saavuttamiseen. Arvomme ovat: tuloksellisuus ja asiakaslähtöisyys keskinäinen kunnioitus ja luottamus avoimuus ja sitoutuneisuus kokonaisuuteen kehitys- ja muutosvalmius YHTEYSTIEDOT Osoite: Postiosoite: Albertinkatu 25 A, 3. krs. PL 315, Helsinki Puhelin: vaihde: puhelinneuvonta: ja neuvonta-aika: ma-ti klo sekä perj. klo Telefax: Sähköposti: kotisivu/internet:

15 15 4. OIKEUSMINISTERIÖN VALTION TALOUSARVIOASETUKSEN 66 I :N MUKAINEN KANNANOTTO OM 16/013/2010 OIKEUSMINISTERIÖN KANNANOTTO TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TOIMINTAKERTOMUKSESTA VUODELTA 2009 Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 66 i :n (254/2004) 3 momentin nojalla oikeusministeriö on tänään päättänyt antaa seuraavan kannanoton toimenpiteistä, joihin Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus vuodelta 2009 antaa aihetta. Tietosuojavaltuutetun toimiston taloudesta ja toiminnasta on esitetty tietoja myös kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätöksessä vuodelta Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta Tavoitteena oli lisätä kansalaisten ja rekisterinpitäjien tietoisuutta tietosuojaan perustuvista oikeuksista ja velvollisuuksista sekä osallistua tietosuojan kansalliseen ja kansainväliseen kehittämiseen. Tulostavoitteiden mukaisesti pääpaino oli ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Käsiteltyjen asioiden lukumäärän tavoitteesta jäätiin hieman. Keskimääräiset käsittelyajat kaikkien asioiden osalta lyhenivät kuitenkin merkittävästi, 1,7 kuukaudesta 1,1 kuukauteen. Tämän käsittelyaikojen merkittävän lyhenemisen arvioidaan johtuvan työprosessien yksinkertaistamisesta ja käyttöön otetun asianhallintajärjestelmän myötä muuttuneista työskentelytavoista. Kantelujen osuus kaikista asioista laski 41 prosentista 37,9 prosenttiin. Oma-aloitteisten vireillepanojen osuus kasvoi 232 % vuodesta 2008 vuoteen Annettujen lausuntojen määrä nousi 55 %. Näiden kolmen mittarin osalta tulostavoitteet ylittyivät kirkkaasti. Muiden mittareiden osalta jäätiin hieman tavoitteesta. Ratkaisujen yksikköhinta aleni toimintavuonna 31,36 prosentilla. Tämä merkittävä halpeneminen johtui sekä vireille tulleiden asioiden määrän vähenemisestä että käsiteltyjen asioiden määrän lisääntymisestä, ja siitä että Tietosuojavaltuutetun toimistolla oli vuonna 2009 enemmän korkeakouluharjoittelijoita esittelijän tehtävissä kuin vuonna Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset kattavat kaiken ulkopuolisille järjestetyn koulutustoiminnan kustannukset. Ylijäämä pieneni hieman.

16 16 2. Tuloksellisuuden raportoinnin perusteiden asianmukaisuus ohjauksen ja tulosvastuun kannalta sekä oikeusministeriön kanta kehittämistarpeista Arvion perusteella sisäiselle valvonnalle ja riskienhallinnalle vuodelle 2009 asetetut tavoitteet saavutettiin varsin hyvin. Tietosuojavaltuutetun toimisto on virastona pieni ja sen toimintaan osoitettu määräraha on suhteellisen pieni ja helposti hallittavissa. Varojen käyttöä seurataan säännöllisesti. Sähköinen asiankäsittelyjärjestelmä on uusittu. Väärinkäytöksiä ei ole havaittu ja sisäinen valvonta toimii. Valvonta ja riskienhallinta täyttävät vaatimukset. 3. Toimenpiteet, joihin Tietosuojavaltuutetun toimistossa on tarpeen ryhtyä toimintakertomuksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi Tietosuojavaltuutetun toimisto kehittää edelleen ennalta ehkäisevää toimintaa sekä seuraa resurssien käyttöä ja kohdentamista. Tietosuojavaltuutetun toimisto tehostaa ja selkeyttää tunnistuspalveluihin liittyvien henkilötietojen käsittelyn valvontamenettelyjä. Koulutusyhteistyötä tietosuojakysymyksissä muiden viranomaisten kanssa lisätään. Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomuksen 161/2008 mukaan Tietosuojavaltuutetun toimiston tulisi laatia kannanottonsa, neuvonsa ja ohjeensa kattavammin kirjallisessa muodossa sekä tehostaa ja selkeyttää tunnistuspalveluihin liittyvien henkilötietojen käsittelyn valvontamenettelyjä. Tietosuojavaltuutetun ja oikeusministeriön vuotta 2009 koskevassa tulossopimuksessa on sovittu, että Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomuksen johdosta Tietosuojavaltuutetun toimistossa muutetaan tukitoimintoja seuraavasti: Konsultointitapaamiset ja niihin liittyvä aineisto sekä kokousmuistiot kirjataan asianhallintajärjestelmään. Tehdään ehdotukset tietosuojavaltuutetun ratkaisuvallan delegoimisen mahdollistaviksi lainsäädäntömuutoksiksi. Huomioidaan edellä mainitusta ja sähköisen viestinnän tietosuojalain voimaantulosta aiheutuvat muutokset tietosuojavaltuutetun työjärjestykseen. 4. Oikeusministeriön toimenpiteet toimintakertomuksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi Oikeusministeriö ja tietosuojavaltuutetun toimisto jatkavat vuonna 2009 käynnistettyä kehittämistyötä, jolla pyritään tietosuoja-asioiden kasvavan merkityksen esiin tuomiseen yhteiskunnassa ja toimiston rahoitusaseman parantamiseen tehtävien vaatimalle tasolle. Oikeusministeri Tuija Brax Hallintojohtaja Olli Muttilainen

17 17 5. TIETOSUOJAA KOSKEVIA RATKAISUJA JA KANNANOTTOJA V HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN YRITYSJÄRJESTELYN YHTEYDESSÄ Dnro 1467/44/2009 Asian kuvaus: Tietosuojavaltuutetulta tiedusteltiin, missä vaiheessa suunnitteilla olevaa yrityskauppaa tai yritysten fuusiota voidaan työntekijöiden henkilötietoja luovuttaa uudelle tulevalle työnantajayritykselle, mm. työntekijöiden nimiluettelo palkka- ja työsuoritusarviointitietoineen. Tietosuojavaltuutetun vastaus: Liikkeen luovutuksen, sulautumisen, liiketoiminnan siirron tai muun yritysjärjestelyn suunnittelun yhteydessä on tarkoin harkittava, millä hetkellä ja millä perusteilla työntekijöiden henkilötietoja voidaan luovuttaa uudelle omistajalle/työnantajalle. Työntekijöiden henkilötiedot muodostavat henkilöstöhallinnon käyttöön tarkoitetun henkilörekisterin tai useampia henkilö- ja osarekistereitä, jotka kokonaisuutena (esim. kaikki palkkatiedot, henkilötunnukset, sairaslomatodistukset jne. henkilöittäin) ovat luovutettavissa vasta kun yrityskauppa tai muu yritysjärjestely toteutuu tosiasiallisesti esim. sopimuksella. Tältä osin tulevat sovellettavaksi työsopimuslain 1 luvun 10 :n 1 ja 2 mom. säännökset liikkeen luovutuksesta. Liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevat työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle. Ennen yritysjärjestelyn toteuttamista voidaan myös harkita työelämän tietosuojalain 3 :n mukaisesti työsuhteen oikeuksien, velvollisuuksien, etujen tai työtehtävien erityisluonteen kannalta välittömästi tarpeellisten tietojen luovuttamista esim. henkilötietolain 8 2 mom. mukaisena tavanomaisena luovutuksena. Tällöin edellytyksenä on, että työntekijöiden eiarkaluontoisia henkilötietoja voidaan luovuttaa tarkoitukseen, joka on yhteensopiva rekisterille määritellyn käyttötarkoituksen, kuten palvelussuhteen hoidon kannalta, jos työntekijöiden voidaan olettaa tietävän henkilötietojen tällaisesta luovuttamisesta. Henkilötietojen luovuttaminen on myös mahdollista tarpeellisuusvaatimuksen täyttyessä työntekijän suostumuksella. Asiassa on otettava huomioon erityisesti henkilötietolain 32 :n suojaamisvelvoite laittomalta luovuttamiselta työnantajan henkilörekisteristä sekä henkilötietolain 33 :n mukainen vaitiolovelvollisuus henkilötietoja käsiteltäessä. Tietosuojavaltuutetun käsityksen mukaan on tarkoituksenmukaista, ettei kaikkien työntekijöiden nimiluetteloa yksityiskohtaisine palkkatietoineen sekä työsuoritusarviointitietoineen luovuteta uudelle mahdolliselle työnantajayritykselle ennen yritysjärjestelyn toteutumista. Vaikka työsuoritusarvioinnit eivät sisältäisikään arkaluontoisia henkilötietoja, on niiden luonne pääsääntöisesti luottamuksellinen (työntekijän ja esimiehen välillä käydyt luottamukselliset keskustelut ja työntekijästä laaditut arviointiraportit). Yrityksen ns. avainhenkilöistä voitaneen luovuttaa välittömästi tarpeellisia tietoja (työelämän tietosuojalaki 3 ) jo ennen yritysjärjestelyn toteutumista,

18 18 esim. esisopimuksen perusteella, henkilötietolain 8 :n 2 mom. tarkoittamana tavanomaisena luovutuksena tai suostumuksella. Suositeltavaa on antaa esim. palkkatiedot siten, että palkkatiedoista toimitetaan tilastotietoa tai kustannusyhteenveto osastoittain. Tällöin tiedoista ei kävisi ilmi yksittäisten henkilöiden tietoja. Ns. yhtiön avainhenkilöiden kohdalla voinee tulla kyseeseen myös tarkempien tietojen, mm. palkkatietojen, luovuttaminen erityistä tarpeellisuusvaatimusta noudattaen. Tietosuojavaltuutettu kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että työnantajalle rekisterinpitäjänä säädetyt velvoitteet henkilötietojen käsittelyn informoinnista, mm. luovutustilanteissa, toteutuvat työpaikalla henkilötietolain 24 :n mukaisesti. Lisäksi yhteistoimintamenettelyvelvoitteet työsuhteen aikana kerättävistä henkilötiedoista (työelämän tietosuojalaki 4 :n 3 mom.) sekä liikkeen luovutuksesta tai yritysjärjestelyistä aiheutuvat henkilöstövaikutukset tulee käydä läpi henkilöstön kanssa siten kuin yhteistoimintalaissa säädetään. Ennen henkilötietojen ja rekistereiden mahdollista luovuttamista uudelle yritykselle, tulee yrityksessä muutoinkin käydä läpi henkilörekistereissä olevien tietojen ajantasaisuus henkilötietolain 9 :n tarpeellisuusvaatimuksen mukaisesti. Rekisterinpitäjän tulee huolehtia siitä, ettei tarpeettomia, virheellisiä, epätäydellisiä tai vanhentuneita henkilötietoja käsitellä. Lisäksi henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä arkistolaissa tarkoitetulla tavalla arkistoon. Sovelletut säännökset: Henkilötietolaki (523/1999) 3, 5, 6, 7, 8 1 mom. 1 kohta, 5 kohta, 6 kohta, 8 kohta, 8 2 mom., 9, 10, 24, 32 ja 33, 34. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (työelämän tietosuojalaki, 759/2004) 2, 3, 4, 4 :n 3 mom., 5. Työsopimuslaki (55/2001) 1 luku 10 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007) 4 luku 15, 6 luku 32 PELKKÄÄN ILMOITUKSEEN PERUSTUVASTA REKISTERINPIDOSTA Dnro Asian kuvaus: Tietosuojavaltuutetulle lähetetystä kirjeestä ilmeni, että yhdistys A ry pitää rekisteriä mm. koirien omistajista siten, että muutosilmoituskaavakkeen täyttämällä omistajaksi ilmoittautunut taho merkitään omistajarekisteriin. A ry:n mukaan kysymyksessä on vain olettamarekisteri eli omistusoikeutta ei tutkita koiran omistamista koskevan ilmoituksen yhteydessä lainkaan, vaan ilmoitusta pidetään totena, jos ei ilmene aihetta pitää sitä vääränä. Tietosuojavaltuutetun vastaus:

19 19 Henkilötietolain (523/99) 2 :n 1 momentin mukaan Henkilötietoja käsiteltäessä on noudatettava tätä lakia, jollei laissa muuta säädetä. Tästä lähtökohdasta määräytyy tietosuojavaltuutetun toimivalta, jonka puitteissa tietosuojavaltuutettu ei pitänyt mahdollisena puuttua kerrottuun omistusolettaman rekisteröintiin. Suomen oikeusjärjestykseen kuuluu perustuslain 13 :n 2 momentin turvaamana yhdistysvapaus, joka sisältää myös yhdistyksille kuuluvan oikeuden päättää toimintaansa kuuluvista asioista (ns. yhdistysautonomia) lainsäädännön sallimissa rajoissa. Omistusolettaman rekisteröinti ja sen mahdolliset oikeudelliset seuraamukset käsitellään tavanomaisessa alioikeusmenettelyssä, jos osapuolet ja yhdistys A ry eivät pysty asiasta riitatapauksessa sopimaan. Rikoslaissa on säännöksiä siitä, jos joku tahallisesti tai törkeään tuottamukseen syyllistyen vahingoittaa toisen henkilön taloudellisia tms. oikeuksia. Rikoslain 24 luvun rangaistussäännöksillä suojataan jälkikäteen yksityisyyttä: esim. yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen -niminen rikos tulee arvioitavaksi, jos väärän tiedon levittämisellä loukkaa toisen henkilön yksityisyyttä. Nämä asiat etenevät Suomen oikeusjärjestyksessä siten, että poliisiviranomaiset tutkivat, onko mahdollisesti rikottu lakia ja sitten syyttäjä tai asianomistaja itse päättää syytteen tai korvauskanteen nostamisesta. SÄHKÖLASKUN KÄSITTELYSTÄ INTERNETISSÄ Dnro Asian kuvaus: Kuluttajavirasto siirsi tietosuojavaltuutetun toimiston käsiteltäväksi sen verkkotoimitukseen lähetetyn X Oy:n laskutustapaa koskevan kysymyksen, joka koski sähkölaskun välittämistä sähköpostin välityksellä. Tietosuojavaltuutetun vastaus: X Oy:n asiassa antamasta selvityksestä ilmenee, että laskutustavan voi valita eli sähköpostin käyttö perustuu henkilötietolain 8 :n 1 momentin 1)-kohdan mukaisesti rekisteröidyn antamaan suostumukseen. Kun rekisterinpitäjä tarjoaa myös perinteisen postin välityksellä tapahtuvan laskutustavan, ei tietosuojavaltuutetulla ole huomautettavaa asian suhteen, koska suostumus on lain tarkoittamalla tavalla vapaaehtoinen (valintamahdollisuus olemassa). Kuten rekisterinpitäjän selvityksessä todetaan, toisen henkilön sähköpostin lukeminen on rangaistavaa. SAAKO TERVEYDENHUOLLON OPISKELIJALLE ANTAA OMAT TUNNUKSET YKSIKÖN SÄHKÖISEEN POTILASKERTOMUSOHJELMAAN? Asian kuvaus:

20 20 Tietosuojavaltuutetulta kysyttiin, saako terveydenhuollon opiskelijalle antaa omat tunnukset yksikön sähköiseen potilaskertomusohjelmaan vai kirjaako opiskelija ohjaavan sairaanhoitajan tunnuksia käyttäen? Tietosuojavaltuutetun vastaus: Henkilötietolain 38 :n 1 momentin mukaan tietosuojavaltuutettu antaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa ohjausta ja neuvontaa sekä valvoo henkilötietojen käsittelyä tämän lain tavoitteiden toteuttamiseksi ja käyttää päätösvaltaa siten kuin tässä laissa säädetään. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä 6 :ssä todetaan, että potilasasiakirjoihin saavat tehdä merkintöjä potilaan hoitoon osallistuvat terveydenhuollon ammattihenkilöt ja heidän ohjeidensa mukaisesti muut hoitoon osallistuvat henkilöt siltä osin kuin he osallistuvat hoitoon. Potilaan hoitoon osallistuvat terveydenhuollon opiskelijat saavat tehdä merkintöjä toimiessaan laillistetun ammattihenkilön tehtävässä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 3 :n mukaisesti. Terveydenhuollon opiskelijan tekemät merkinnät hyväksyy hänen esimiehensä, ohjaajansa tai tämän valtuuttama henkilö. Tietosuojavaltuutetun käsityksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriön tarkoituksena on ollut edellä esitellyssä pykälässä erottaa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 3 :n mukaiset opiskelijat muista terveydenhuollon opiskelijoista. Molemmissa yllä todetuissa tilanteissa eli sekä silloin 1) kun potilaan hoitoon osallistuvat terveydenhuollon opiskelijat toimivat laillistetun ammattihenkilön tehtävässä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 3 :n mukaisesti, että silloin 2) kun muun terveydenhuollon opiskelija tekee merkinnät, jotka hänen esimiehensä, ohjaajansa tai tämän valtuuttama henkilö hyväksyy, merkinnät on tietosuojavaltuutetun käsityksen mukaan tehtävä terveydenhuollon opiskelijalle annettuja omia käyttäjätunnuksia käyttäen. Merkinnät hyväksyvän henkilön tulee tehdä merkintöjen hyväksyminen myös omilla käyttäjätunnuksillaan, ei opiskelijan tunnuksilla. Sovelletut säännökset: Henkilötietolaki (523/1999) 38 1 momentti, Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä (99/2001) 6, HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY YHTIÖN TARJOAMISSA YRITYSHAKEMISTOPALVELUISSA Dnro 66/44/2009 Asian kuvaus: X Oy vastasi tietosuojavaltuutetun selvityspyyntöön, joka kohdistui henkilötietojen käsittelyyn yhtiön tarjoamissa yrityshakemistopalveluissa.

KILOMETRIVERO JA TIETOSUOJA

KILOMETRIVERO JA TIETOSUOJA KILOMETRIVERO JA TIETOSUOJA Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu EUROBAROMETRI V.2008 / LUOTTAMUSINDIKAATTORI 100 90 PROSENTTIA 80 70 60 50 40 30 20 SUOMI EU-ka 10 0 Terveydenhuolto Sosiaaliturva Vakuutusyhtiöt

Lisätiedot

Tutkittavan informointi ja suostumus

Tutkittavan informointi ja suostumus Tutkittavan informointi ja suostumus yhdistettäessä tutkittavilta kerättyjä tietoja rekisteritietoihin Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.12.2010 Kysy rekisteritutkimuksen luvista

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen. Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike

Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen. Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL 18.11.2016 Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Yksityisyydensuoja perusoikeutena Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha

Lisätiedot

Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta

Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta IT-erityisasiantuntija Lauri Karppinen Tietosuojavaltuutetun toimisto 21.11.2011 Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät Tietosuojavaltuutettu Ohjaa,

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Luonnos 18.1.2015 OM1/41/2016 HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Asettaminen Oikeusministeriö on päättänyt asettaa työryhmän selvittämään Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 7.6.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 5.1.2010 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki, Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot

Tietosuojanäkökulma biopankkilainsäädäntöön

Tietosuojanäkökulma biopankkilainsäädäntöön Tietosuojanäkökulma biopankkilainsäädäntöön Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto Tiedotus- ja keskustelutilaisuus biopankkilain toimeenpanosta 19.8.2013 Tietosuojavaltuutetun toimivalta

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2135/03/2016 ' Opetus- ja kulttuuriministeriö

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2135/03/2016 ' Opetus- ja kulttuuriministeriö Dnro 2135/03/2016 '15.8.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi aikuistenperusopetus@minedu.fi Lausuntopyyntö ehdotuksesta hallituksen esitykseksi perusopetuslain 46 :n muuttamisesta Pyysitte

Lisätiedot

ASIAA TIETOSUOJASTA 4/ HENKILÖTIETOLAKI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OHJAAJANA

ASIAA TIETOSUOJASTA 4/ HENKILÖTIETOLAKI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OHJAAJANA Terveydenhuollon 28. atk-päivät, 27. - 28.5.2002 Ajankohtaista tietosuojasta / Liite 2 ASIAA TIETOSUOJASTA 4/1999 7.6.1999 HENKILÖTIETOLAKI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OHJAAJANA Tietosuojavaltuutetun tehtävänä

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun esittelypuheenvuoro

Tietosuojavaltuutetun esittelypuheenvuoro TIETOSUOJAN PERUSTEET STANDARDIN SUOMENNOKSEN JULKAISUTILAISUUS 7.6.2013 SFS Tietosuojavaltuutetun esittelypuheenvuoro Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu Henkilötietolaki (523/1999) 1 Lain tarkoitus Tämän

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: _22.12.2015_ Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Lappeenrannan kaupunki

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.2.2014 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus 2601111-1 Yhteystiedot Puh: 040-186 2222,

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

10 Yksityiselämän suoja

10 Yksityiselämän suoja SUOMEN PERUSTUSLAKI (731/1999) 10 Yksityiselämän suoja Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen

Lisätiedot

MITÄ TIETOSUOJA TARKOITTAA?

MITÄ TIETOSUOJA TARKOITTAA? EU-tietosuoja-asetuksen vaikutukset koulutuskierros Yhteistyössä tietosuojavaltuutetun toimisto ja FCG / Maaliskuu 2015 MITÄ TIETOSUOJA TARKOITTAA? Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu Tietosuojavaltuutetun

Lisätiedot

Tietosuojanäkökulma biopankkilainsäädäntöön

Tietosuojanäkökulma biopankkilainsäädäntöön Tietosuojanäkökulma biopankkilainsäädäntöön Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto Suomen Lääkintäoikeuden ja etiikan seura ry 22.3.2012 Yleistä tietosuojasta Tietosuojanäkökulma biopankkitoimintaan

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Päiväys: 25.6.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Eläketurvakeskuksen lausunto Eläketurvakeskuksen kanta asiakastietolakiin

Lisätiedot

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Tietosuojaseloste / Kansanterveystyön rekisteri / suun terveydenhuolto

Tietosuojaseloste / Kansanterveystyön rekisteri / suun terveydenhuolto Kuopion kaupunki Selvitys 1 (5) Tietosuojaseloste / Kansanterveystyön rekisteri / suun terveydenhuolto Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS OSANA ORGANISAATIOIDEN TIETOPÄÄOMAN HALLINTAA

TIETOTILINPÄÄTÖS OSANA ORGANISAATIOIDEN TIETOPÄÄOMAN HALLINTAA TIETOTILINPÄÄTÖSSEMINAARI 31.1.2013 TIETOTILINPÄÄTÖS OSANA ORGANISAATIOIDEN TIETOPÄÄOMAN HALLINTAA Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu Tietosuojavaltuutetun toimisto KEHITYSKULKUJA TIETOYHTEISKUNTA TEKNOLOGIA

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

EU:n tietosuoja-asetus ja tieteellinen tutkimus

EU:n tietosuoja-asetus ja tieteellinen tutkimus Lääke- ja terveystieteen tutkimuksen tietosuoja nyt ja tulevaisuudessa Treen yo 17.3.2016 EU:n tietosuoja-asetus ja tieteellinen tutkimus Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu Tietosuojavaltuutetun toimisto

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa suosituksia sähköpostin

Lisätiedot

IT-foorumi Tietosuojapäivä Eduskunnan Pikkuparlamentin Auditorio. Tietotilinpäätös. Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu

IT-foorumi Tietosuojapäivä Eduskunnan Pikkuparlamentin Auditorio. Tietotilinpäätös. Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu Valtiontalouden tarkastusvirasto Tietosuojavaltuutetun toimisto IT-foorumi Tietosuojapäivä 28.1.2010 Eduskunnan Pikkuparlamentin Auditorio Tietotilinpäätös Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu SUOMEN PERUSTUSLAKI

Lisätiedot

OPPILASREKISTERISELOSTE

OPPILASREKISTERISELOSTE OPPILASREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 mukainen REKISTERISELOSTE ja lain 24 :n mukainen INFORMOINTI Laatimispvm: 2.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Siikalatvan kunnan koulutuslautakunta /

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisteriasioiden

Lisätiedot

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p.

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p. Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterinpitäjä (tarvittaessa eli jos rekisterinpitäjällä ei toimipaikkaa EU:n alueella, myös edustaja) Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Tietosuoja-asetus ja sen kansallinen implementointi

Tietosuoja-asetus ja sen kansallinen implementointi Tietosuoja-asetus ja sen kansallinen implementointi - Tieteellisen tutkimuksen näkökulma 12.12.2017 Kristiina Hovi Arkistopäällikkö, tietosuojavastaava EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR= General Data

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa Suositus Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa n suosituksen liite Suositus 1 (9) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 LUOTTAMUSVERKOSTO JA SEN TOIMINTA... 3 2.1 Luottamusverkosto...

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ 1 (8) 5.1.2012 YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ Yhteistoiminta-asiamiehelle tehdyn pyynnön keskeinen

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 24.1.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Suomen Sairaalahygieniayhdistys

Lisätiedot

Uusi tietosuojaasetus. käytännössä. MPY Palvelut Oyj Toni Sivupuro

Uusi tietosuojaasetus. käytännössä. MPY Palvelut Oyj Toni Sivupuro Uusi tietosuojaasetus käytännössä MPY Palvelut Oyj Toni Sivupuro Sisältö EU tietosuoja-asetus Henkilörekisteri Asetuksen tavoitteet Yksilön oikeudet Yksilön oikeudet käytännössä Suostumus henkilötietojen

Lisätiedot

Biopankkien toimintojen yhdistäminen. Lakiperusta

Biopankkien toimintojen yhdistäminen. Lakiperusta Biopankkien toimintojen yhdistäminen Lakiperusta Biopankkilain (688/2012, jatkossa myös BPL ) 10 mahdollistaa biopankkien toimintojen yhdistämisen. Toimintojen hoitamisesta tai yhdistämisestä on sovittava

Lisätiedot

Vastinepyyntö. Dnro 694/452/17. Lauri. Liitteet

Vastinepyyntö. Dnro 694/452/17. Lauri. Liitteet @ TI ETOS U OJAVALTU UTETU N TO I M ISTO Dnro 694/452/17 25.4.2011 Vastinepyyntö Olette kirjeellänne22.2.2017 pyytänyt tietosuojavaltuutettua anfamaan määräyksen Hedman Partners Oy:n rekisterissä olevien

Lisätiedot

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1/2 TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1. Tutkimusluvan hakijan tiedot Sukunimi Etunimet Syntymäaika Lähiosoite Postinumero ja toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite 2. Asiakirjat, joihin tutkimuslupaa haetaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/ (6) Kaupunginhallitus Asia/ Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/ (6) Kaupunginhallitus Asia/ Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2017 1 (6) 822 V 27.9.2017, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite koulupsykologien ja -kuraattorien Wilman käyttöoikeuksien laajentamisesta HEL 2017-003505 T 00 00 03 Päätös

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 ITSEARVIOINTIIN LIITTYVÄN KYSELYN TOTEUTTAMINEN Kyselyn

Lisätiedot

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriseloste

Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

TIETOSUOJA SÄÄDÖKSISSÄ

TIETOSUOJA SÄÄDÖKSISSÄ IAB Finland : Verkkomainonnan tietosuoja -seminaari 12.5.2011 HUOMIOITAVAT KOHDAT TIETOSUOJA SÄÄDÖKSISSÄ Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SUOMEN PERUSTUSLAKI (731/1999)

Lisätiedot

T E R H O N E V A S A L O

T E R H O N E V A S A L O K Ä Y T T Ä J Ä T I E T O J E N H A L L I N N O I N T I H U O M I S E N P A L V E L U I S S A K O K O N A I S U U D I S T U S E U : N T I E T O S U O J A L A I N S Ä Ä D Ä N N Ö S S Ä T E R H O N E V A

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh.(09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh.(09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan terveyskeskus Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh.(09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö ja yhteystiedot:

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Kuopion kaupungin palautepalvelujärjestelmä

Tietosuojaseloste Kuopion kaupungin palautepalvelujärjestelmä Kuopion kaupunki Selvitys 1 (5) Tietosuojaseloste Kuopion kaupungin palautepalvelujärjestelmä Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Lisätiedot

Tietosuojavastaavan nimeämistä ja muita tietosuoja- ja tietoturva-asioita koskeva kysely sosiaalihuollon palvelujen antajille 2011

Tietosuojavastaavan nimeämistä ja muita tietosuoja- ja tietoturva-asioita koskeva kysely sosiaalihuollon palvelujen antajille 2011 Tietosuojavastaavan nimeämistä ja muita tietosuoja- ja tietoturva-asioita koskeva kysely sosiaalihuollon palvelujen antajille 2011 A. YLEISTÄ 1. Vastaajaorganisaation nimi, vastaajan nimi ja asema organisaatiossa.

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Tervon kunta 4.2.2016 REKISTERISELOSTE Tarkoitettu asiakkaille Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Sisällys 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluohjauksen rekisteriseloste

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluohjauksen rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluohjauksen rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 24.8.2016 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4.

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeus ja yksityisyydensuoja

Itsemääräämisoikeus ja yksityisyydensuoja Itsemääräämisoikeus ja yksityisyydensuoja Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 19.1.2017 Liisa Murto Kynnys ry Itsemääräämisoikeus Perustuu perus- ja ihmisoikeuksiin Itsemääräämisoikeus lähtee jokaisen

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Limingan Kiekko ry Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

Toimistopäällikkö Heljä-Tuulia Pihamaa, Tietosuojavaltuutetun Teknologiateollisuus ry Ylitarkastaja Anna Hänninen

Toimistopäällikkö Heljä-Tuulia Pihamaa, Tietosuojavaltuutetun Teknologiateollisuus ry Ylitarkastaja Anna Hänninen EU:n tietosuoja-asetus: Mitä uusi yleinen tietosuoja-asetus edellyttää organisaatiolta? Toimistopäällikkö Heljä-Tuulia Pihamaa, Tietosuojavaltuutetun Teknologiateollisuus ry 13.2.2017 Ylitarkastaja Anna

Lisätiedot

Lausunto Kuntayhtymien tehtävät puolestaan perustuvat kuntalain lisäksi kuntayhtymän perussopimukseen (kuntalaki 55 ja 56 ).

Lausunto Kuntayhtymien tehtävät puolestaan perustuvat kuntalain lisäksi kuntayhtymän perussopimukseen (kuntalaki 55 ja 56 ). Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 22.9.2014 250/07.01.01.02.01/2013 1. Rekisterinpitäjä Nimi

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta

Varmaa ja vaivatonta Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Tekninen valvonta sähköisissä palveluissa Päällikkö Jarkko Saarimäki Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika jarkko.saarimaki@ficora.fi Ennakkokysymys

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh. (09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

LAKIUUDISTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON NÄKÖKULMASTA. Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö

LAKIUUDISTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON NÄKÖKULMASTA. Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö LAKIUUDISTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON NÄKÖKULMASTA Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö 2.6.2016 1 25.5.2018 Onko tietosuojaviranomainen valmiina? 2 TSV:N SIIRTYMÄAJAN PROJEKTI 2016-2017 TSAU

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 2 KÄSITEMÄÄRITTELYT JA LÄHTEET Irma Pahlman... 13 2.1 Käsitemäärittelyt... 13 2.2 Oikeuslähteet... 16 2.2.1 Henkilötietodirektiivi (Euroopan parlamentin ja.

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty

Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty 15.1.2015 Henkilötietolain (523/99) 10 mukainen rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä Nimi Iisalmen kaupunki - esiopetus;

Lisätiedot

Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013

Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013 HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää. Jari Savola Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja

Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää. Jari Savola Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja 1 / 5 Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot Jari Savola Aikuisten

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 18.8.2016 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103 27.08.2014 Sivu 1 / 1 2519/01.01.01/2014 103 Opiskeluhuoltoon liittyvien rekisterien rekisterinpitäjä ja vastuuhenkilöt Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Leino, puh. 046 877 1846 Merja von Schantz, puh.

Lisätiedot

E U : N T I E T O S U O J A - A S E T U K S E N V A I K U T U K S E T Y R I T Y S T E N L I I K E T O I M I N T A A N T E R H O N E V A S A L O

E U : N T I E T O S U O J A - A S E T U K S E N V A I K U T U K S E T Y R I T Y S T E N L I I K E T O I M I N T A A N T E R H O N E V A S A L O E U : N T I E T O S U O J A - A S E T U K S E N V A I K U T U K S E T Y R I T Y S T E N L I I K E T O I M I N T A A N T E R H O N E V A S A L O Tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistus Ensimmäinen EU:n

Lisätiedot

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 Malli henkilötietojen käsittelyn/henkilörekisterin

Lisätiedot

HYVÄ TIETÄÄ HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ

HYVÄ TIETÄÄ HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ 7.2.2008 HYVÄ TIETÄÄ 1/2008 HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ Tietosuojavaltuutetun tehtävänä on antaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa ohjausta ja neuvontaa.

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 3/2001 vp). Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 3/2001 vp). Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 75/2000 vp). Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE 1 (3) Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24. Mervi Suuronen Metsä Board Oyj Revontulenpuisto 2 02100 Espoo

TIETOSUOJASELOSTE 1 (3) Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24. Mervi Suuronen Metsä Board Oyj Revontulenpuisto 2 02100 Espoo TIETOSUOJASELOSTE 1 (3) Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Metsä Board Oyj Revontulenpuisto 2 02100 Espoo p. 010 4611 Laatimispäivä: 5.2.2015 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

Sisällönhallinta, esteettämyys, henkilötiedot,

Sisällönhallinta, esteettämyys, henkilötiedot, CT30A3201 - WWW-sovellukset Sisällönhallinta, esteettämyys, henkilötiedot, Jouni.Ikonen lut.fi 12.11.13 1 Jouni Ikonen Sisällönhallintajärjestelmät content management system (CMS) Mahdollistaa joukon ihmisiä

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000 1 28.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Suupantie 11, 33960 Pirkkala puh. 03 565 2400, fax 03 565 25072

Lisätiedot

EU:n tietosuoja-asetus ja tutkittavan suostumus Toimistopäällikkö Heljä-Tuulia Pihamaa, Tietosuojavaltuutetun Avoin tiede ja tutkimus hankkeen ja

EU:n tietosuoja-asetus ja tutkittavan suostumus Toimistopäällikkö Heljä-Tuulia Pihamaa, Tietosuojavaltuutetun Avoin tiede ja tutkimus hankkeen ja EU:n tietosuoja-asetus ja tutkittavan suostumus Toimistopäällikkö Heljä-Tuulia Pihamaa, Tietosuojavaltuutetun Avoin tiede ja tutkimus hankkeen ja Tietoarkiston seminaari 1.11.2017 Ylitarkastaja Anna Hänninen

Lisätiedot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 1 (5) EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 30 Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 1 (5) EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 30 Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Rekisteri- ja tietosuojaseloste 1 (5) 1. Rekisterinpitäjä Iisalmen kaupunki Toimialajohtaja: Kaupunginjohtaja Vastuualueen päällikkö / yksikön esimies: Hallintojohtaja Esa Laukkanen, puh. 0400 771 092

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Malli: Asiakastietojen käsittely 1 (7) KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Ohje: Tämän ohjeen kohderyhmä on terveydenhuollon toimintayksikön johto. Ohje on

Lisätiedot

Manuaalisesti tallennetut tiedot hakemukset ja niiden liitteet maksu- ja palvelupäätökset

Manuaalisesti tallennetut tiedot hakemukset ja niiden liitteet maksu- ja palvelupäätökset 1 / 5 Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot Kotona asumista

Lisätiedot

OP Ryhmän tietosuojavastaava OP Ryhmä Postiosoite: PL 308, OP Sähköpostiosoite: OP Palveluhaku asiakasrekisteri

OP Ryhmän tietosuojavastaava OP Ryhmä Postiosoite: PL 308, OP Sähköpostiosoite: OP Palveluhaku asiakasrekisteri 1 (5) TIETOSUOJASELOSTE 1 Yleistä Tällä tietosuojaselosteella annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä tietosuoja-asetus) sekä henkilötietolain edellyttämiä tietoja yhtäältä rekisteröidylle

Lisätiedot

Ottolapsineuvonnan asiakasrekisteri

Ottolapsineuvonnan asiakasrekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä. Jätehuoltolautakunta 11.11.

Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä. Jätehuoltolautakunta 11.11. Jätehuoltolautakunta 46 11.11.2014 Jätehuoltolautakunta 18 09.06.2015 Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä 2373/07.01.04.01.02/2014

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 16.03.2009 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Tampereen kaupunki/tampereen

Lisätiedot

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: 17.12.2013, päivitetty 26.4.2017 1. Rekisterin nimi Optima verkko-oppimisympäristö 2. Rekisterinpitäjä Jyväskylän

Lisätiedot

TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS

TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS Tutkimuksen päätyttyä huomioitavat tietosuoja-asiat Ylitarkastaja Heljä-Tuulia Pihamaa Tietosuojavaltuutetun toimisto Tilastokeskus 6.5.2009, Helsinki LUENTOAIHEET Yleistä

Lisätiedot

Kehittämis- ja talousosasto/työllisyyspalvelut Työllisyyspäällikkö Riitta Hakala Valtakatu Kemi p

Kehittämis- ja talousosasto/työllisyyspalvelut Työllisyyspäällikkö Riitta Hakala Valtakatu Kemi p Lapin työllistymistä edistävä REKISTERISELOSTE monialainen yhteispalvelu Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 12.7.2016 1. Rekisterinpitäjä Nimi: Kemin kaupunginhallitus Lapin Työ- ja elinkeinotoimisto

Lisätiedot

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö 4.3.2013 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö 04401 Järvenpää Lasten ja nuorten palvelualueelle perhesosiaalityön palveluihin

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan yksityisesti sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan yksityisesti sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelut: perhepalvelujen johtaja

Lisätiedot

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri REKISTERISELOSTE 1 (5) 1. Rekisterin pitäjä Nimi Niuvanniemen sairaala (valtion mielisairaala) Postiosoite Niuvankuja 65 70240 KUOPIO Puhelin 0295 242 111 (vaihde) 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 3.3.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi KL-kuntarekry Oy Salon kaupunki/rekrytointiyksikkö

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

Laitoshuollon rekisteri

Laitoshuollon rekisteri Tietosuojaseloste 1/6 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja

Lisätiedot