TEKNINEN KESKUS Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Yrjö Meltaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKNINEN KESKUS Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Yrjö Meltaus"

Transkriptio

1 75 TEKNINEN KESKUS Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Yrjö Meltaus Toiminta-ajatus Teknisen keskuksen tehtävänä on edistää ja ylläpitää kaupunkiympäristön toimivuutta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta kehittämällä maankäyttöä ja kaavoitusta sekä ohjaamalla ja valvomalla rakentamista ja muuta ympäristön käyttöä, ylläpitämällä ajan tasalla olevat, teknisesti ja juridisesti luotettavat lakisääteiset kaavastot, kartastot ja rekisterit sekä muut tarvittavat tietokannat, rakentaa, ylläpitää ja parantaa katu- ja kunnallistekniikkaa, viheralueita ja puistoja sekä rakennuttaa toimitiloja ja huolehtia kaupungin omistamista rakennuskiinteistöistä ja niihin liittyvistä tilapalveluista. Tekniseen keskukseen kuuluvat seuraavat päävastuualueet: Hallinto-, talous- ja asiakaspalvelu Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu (osasto) Kaupunkisuunnittelu (osasto) Rakentaminen ja ylläpito (osasto) Tekninen varikko omana vastuualueenaan Teknisen keskuksen tuloslaskelma Työbudjetti 1 TA 2010 Kaupunginvaltuuston päätös Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut Ulk. toimintakate Sisäiset erät Sisäiset erät TS 2011 TS 2012 Toimintakate Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot

2 76 Tilikauden tulos Vastuualue: Hallinto- talous- ja toimistopalvelut Vastuuhenkilö: Marketta Kiuru Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutokset ja uudet haasteet Uusi Loviisa asettaa suuret haasteet toimistohenkilökunnalle, jonka henkilötyövuosien määrä on minimoitu. Myös kanslian tuleva hajasijoitus asettaa uusia haasteita tiedonkululle ja tehtävien jaolle. Uudet, yhteiset toimintatavat ja menetelmät (prosessit), niiden suunnittelu ja oppiminen mahdollistavat kuitenkin tehokkaamman, joustavamman mielekkäämmän työskentelyn. Hallinto-, talous- ja toimistopalvelu vastuualue, teknisen keskuksen kanslia, tuleekin palvelemaan asiakkaitaan, mutta myös muuta teknistä keskusta erityisesti talouden hallinnassa ja raportoinnissa. Uutena menona teknisen keskuksen johdon kustannukset on budjetoitu hallinnon ja talouden menoiksi. Tavoitteet ja toimintalinjat Tavoite 1: Toiminnan ja talouden hallinta Tavoite 2: Henkilökunnan koulutus Tavoite 3: Asianhallinnan tehostaminen Toimintalinjat: Keskuksen hallinto kehittää toiminnan ja talouden seurantajärjestelmiä yhdessä kaupungin taloushallinnon kanssa. Keskuksen toiminnan ja talouden hallintaa tiivistetään johtoryhmän kokousten kuukausittaisilla hanke-, projekti- ja talousraporteilla, jotka vastuualuepäälliköt esittävät. Seuranta ja palautteen välitön käsittely on tärkeää uuden kaupungin toiminnan alkuvaiheessa ja koko ensimmäisenä toimintavuonna. Henkilökunta koulutetaan keskuksen omien ja kaupungin keskeisten tiedonhallintaohjelmistojen käyttöön. Asioiden käsittely ja valmistelu pyritään saamaan järjestelmälliseksi ja tehokkaaksi määrittelemällä prosessit, prosessivastaavat ja tavoitteelliset käsittelyaikataulut. Vastuualueen kaupunginvaltuuston nähden sitovat tavoitteet 2010 Toimintatavoite Asianhallintaprosessi ohjeistettu ja käytössä. Taloudenhallintaprosessi ohjeistettu ja käytössä Toimenpide/kehittämisprojekti Laaditaan ja koulutetaan asianhallintaprosessi. Laaditaan ja koulutetaan taloudenprosessi Talousarvio 2010 Toimintatavoitteet Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut / Vastuualueen ohjeelliset määrärahat (ulkoiset) Työbudjetti 1 Talousarvio 2010 Suunnitteluvuosi 2011 Menot Tulot Netto Suunnitteluvuosi 2012

3 77 Vastuualue: Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: Rolf Skogberg Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutokset ja uudet haasteet Syntyy pinta-alaltaan laaja kaupunki, joka muodostuu tiiviisti rakennetusta kaupunkiasutuksesta, monimuotoisista haja-asutusalueista ja laajasta saaristosta. Tavoitteet ja toimintalinjat Strategia 3 vuoden tähtäimellä; toimii talousarvion konkreettisten toimintatavoitteiden perustana Tavoite 1: Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän rakennusjärjestyksen valmistelu, sekä ympäristönsuojelulain mukaisten paikallisten ympäristönsuojelumääräysten yhtenäistäminen. Toimintalinjat: 1. Kaupungin osa-alueiden erityistarpeiden ja olosuhteiden määrittäminen. Laaditaan yhteinen koko kaupunkia kattava rakennusjärjestys ja yhteiset ympäristönsuojelumääräykset. Talousarvio 2010 Toimintatavoitteet Vastuualueen kaupunginvaltuuston nähden sitovat tavoitteet 2010 Toimintatavoite Rakennusjärjestyksen ja ympäristönsuojelumääräysten valmistelu. Kiinteistöverorekisterin päivittäminen. Toimenpide/kehittämisprojekti Laaditaan esitys yhteisestä koko kaupunkia kattavasta rakennusjärjestyksestä ja yhteisistä ympäristönsuojelumääräyksistä. Puuttuvien kiinteistöjen syöttö rekisteriin. Talousarviovuoden avainsuoritteet ja tunnusluvut/vastuualue rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Suorite/tunnusluku Ta 2010 Tav 2012 Menot Tulot Nettomenot

4 78 Talousarviovuoden avainsuoritteet ja tunnusluvut/rakennusvalvonta Suorite/tunnusluku Ta 2010 Tav 2012 Menot Tulot Nettomenot Nettomenot/asukas 9,23 8,78 Asuntorakennuslupa- ja 3 kk 1 kk toimenpidelupa, käsittelyaika lukumääräarvio, kpl Valvontakäynnit, kpl Talousarviovuoden avainsuoritteet ja tunnusluvut/ympäristönsuojelu Suorite/tunnusluku Ta 2010 Tav 2012 Menot Tulot Nettomenot Nettomenot/asukas 9,12 9,40 Lupatapahtumat Valvontakäynnit, kpl Talousarvioperustelut momentin 4340 erillisprojektien määrärahavarauksista Projekti: Ilmanlaatuseuranta (ympäristönsuojelusihteeri) Kuvaus: Kunnan velvollisuuksiin kuuluvien paikallisten olojen edellyttämä ympäristön tilan seuranta ilman laadun suhteen (Uudenmaan ympäristökeskuksen koordinoima ilmanlaatuseuranta) Kustannusarvio: 3000 vuonna 2010 Aikataulu: Projekti: Hajajätevesiasetuksen täytäntöönpano ja seuranta (ympäristönsuojelusihteeri) Kuvaus: Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003) (ns. hajajätevesiasetus). Jätevesien käsittelyvaatimusten toteuttamiseksi tarvitaan tehostamistoimia Loviisan viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen saattamiseksi asetuksen asettamiin vaatimuksiin. Kustannusarvio: Aikataulu: 2009 Projekti: Luontoinventointien teettäminen (ympäristönsuojelusihteeri) Kuvaus: Kunnan velvollisuus edistää luonnon- ja maisemansuojelua edellyttää tiedon hankkimista alueen erityisarvoista. Tarvittavia inventointeja teetetään asiantuntevalla konsultilla. Kustannusarvio: Aikataulu: 2009

5 79 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu / Vastuualueen ohjeelliset määrärahat (ulkoiset) Työbudjetti 1 Talousarvio 2010 Suunnitteluvuosi 2011 Suunnitteluvuosi 2012 Menot Tulot Netto Vastuualue: Kaupunkisuunnittelu Vastuuhenkilö: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutokset ja uudet haasteet Kaupunkisuunnitteluosaston kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto vastaa MRL:n mukaisesta kaavoituksesta ja mittaustoimisto vastaa kaupungin mittaustoimen tehtävistä. Kaupunkisuunnitteluosasto vastaa suunnittelutarveratkaisu asioiden harkinnasta ja poikkeamislupa-asioiden valmistelusta. Osasto ylläpitää kaupungin ajantasaista pohjakartoitusta ja paikkatietoon perustuvia kiinteistö- ja kaavarekisterejä sekä valmistelee kaupungin maankäyttösuunnitelmat selvityksineen. Mittaustoimiston viranomaistehtäviä ovat KML:n ja MRL:n mukaiset toimitukset sekä niihin liittyvien kiinteistötietojärjestelmän mukaisten rekisterien ylläpito ja käyttö. Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto hoitaa kulttuuriympäristöön, kaupunki- ja maisemakuvan vaalimiseen liittyviä erityistehtäviä. Kaupunkisuunnitteluosasto pyrkii toteuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset viranomaistehtävät parhaimmalla mahdollisella tavalla, huomioon ottaen vähentyneet henkilöstöresurssit verrattuna nykyisen toiminta alueen huomattavaan laajenemiseen. Kaupunkisuunnitteluosaston henkilökunta koostuu vanhan Loviisan henkilökunnasta, johon on saatu lisäystä vain yksi uusi henkilötyövuosi. Vähentyneiden resurssien takia kaupunki-suunnitteluosasto joutuu priorisoimaan työtehtävät aiempaa tarkemmin ja keskittymään ainoastaan lakisääteisten asioiden hoitamiseen. Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kaupunginosien alueilla, Tesjoen aluetta lukuun ottamatta, ei aiemmin ole ollut käytössä Euref-Fin koordinaatisto eikä digitaalista paikkatietojärjestelmää. Asemakaavan ja osayleiskaavojen pohjakartat eivät myöskään ole digitaaliseen muotoon, eikä Euref-Fin koordinaatistoon laadittuja. Kaupunkisuunnitteluosaton haasteena on siirtää Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kaupunginosat digitaalisen paikkatietojärjestelmän ja kartaston osaksi. Rekistereiden osalta osa siirroista tapahtuu vuoden 2009 lopussa, mutta esimerkiksi kartastojen osalta työ alkaa vuonna 2010 ja jatkuu siitä eteenpäin vaiheittain ortokuvausten ja pohjakartan laadinnan kautta kaavojen ajanmukaistamiseen jne.

6 80 Kaupunkisuunnitteluyksikön menotalouden kattamiseksi tulee ensinnäkin kaavoitussopimukset laatia aina silloin, kun kysymyksessä on asemakaavoituksella mahdollisesti tuotettava yksityinen etu. Muukin taksoitus tulee ajanmukaistaa ja ajantasaistaa kustannuksia paremmin vastaavaksi. Kaavoituksella saavutettavasta kaupungin omien maiden arvonnoususta tulee osoittaa riittävä osuus kaupunkisuunnittelun kaavoitus- ja arkkitehtitoimiston ja kiinteistö- ja paikkatietotoimiston kulujen kattamiseen sekä maanhankinnan järjestämiseen. Kaupunkisuunnittelun ja raakamaan hankinnan kulut tulisi kattaa maanmyynnistä saatavista tuloista, jolloin vastuualueen kustannukset eivät rasittaisi kokonaisuudessaan kaikkia kunnan veronmaksajia. Tavoitteet ja toimintalinjat Tavoite 1: Kaupunkisuunnitteluosasto hallinnoi koko kaupungin aktiivisessa käytössä olevaa monipuolista paikkatietojärjestelmää. Kaupunkisuunnitteluosastolla on käytössään vuonna 2011 ajanmukaiset suunnitteluohjelmat ja yhtenäinen paikkatietojärjestelmä, joihin henkilöstö on saanut koulutuksen, sekä toimivat yhteydet muiden viranomaistahojen paikkatietojärjestelmiin. Tavoite 2: Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kaupunginosien osalta lainvoimaisten asemakaavojen siirtäminen atk -pohjaiseen kaavarekisteriin on aloitettu vaiheittain vuonna 2010 ja entisen Loviisan asemakaavojen siirtämistä kaavarekisteriin on jatkettu, siten että uudella Loviisalla on vuonna 2020 käytössään yhtenäinen digitaalinen ajantasaasemakaava. Tavoite 3: Oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen laadintaa on jatkettu vaiheittain. Tavoite 4: Lainvoimaisten asemakaavojen ajanmukaistamisjärjestys (MRL 60 ) on päätetty vuoden 2013 loppuun mennessä, uusien asemakaavojen keskinäinen laadintajärjestys on päätetty vuonna 2010 ja päätettyjen järjestyksien noudattamiseen sitoudutaan yli valtuustokausien. Tavoite 5: Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään numeeristen pohjakarttojen kuvaukset ja laadinta on aloitettu vuonna Tavoite 6: Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisu sekä rakennus- ja toimenpidekieltoalueita käsittävien kartta- ja rekisteritietojen kokoaminen uuden Loviisan paikkatietojärjestelmän osaksi on aloitettu vuonna 2010.

7 81 Toimintalinjat: Toimenpiteet 1: Kaupunkisuunnitteluosasto pyrkii aktiivisesti kannustamaan ja ohjaamaan muita kaupungin keskuksia monipuolisen paikkatietojärjestelmän käyttöön oton aloittamiseen. Suunnitteluohjelmistoja ja paikkatietojärjestelmää päivitetään ja henkilöstöä jatkokoulutetaan ohjelmistojen ja järjestelmien monipuoliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Toimenpiteet 2: Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kaupunginosien osalta selvitetään lainvoimaisten asemakaavojen sisältö ja aluerajaukset. Tämän jälkeen asemakaavojen tietoja aletaan vaiheittain siirtää atk -pohjaiseen kaavarekisteriin, minkä jälkeen ajantasaasemakaavan piirtäminen numeeriseen muotoon on mahdollista aloittaa myös Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kaupunginosien osalta. Tavoitteena on että, uudella Loviisalla on vuonna 2020 käytössään yhtenäinen digitaalinen ajantasa-asemakaava. Toimenpiteet 3: Tutustutaan lainvoimaisiin ja vireillä oleviin osayleiskaavoihin sekä niiden selvityksiin. Oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen laadintaa jatketaan vaiheittain puuttuvien osa-alueiden osalta uuden kaupungin strategisen yleiskaavan tai muun priorisoinnin mukaisesti. Ensin pyritään saattamaan valmiiksi vuonna 2009 vireille tulleet osayleiskaavat. Toimenpiteet 4: Kehittään menettelytapa/toimintamalli uuden Loviisan alueella voimassaolevien asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointiin. Määritetään ajanmukaistamista vaativien asemakaavojen selvitystarpeet ja aloitetaan niiden laadinta. Tutustutaan vireillä oleviin asemakaavoihin, niiden vaiheisiin ja niihin liittyviin asemakaavan aloittamissopimuksiin ja mahdollisiin maankäyttösopimuksiin, jonka jälkeen laaditaan esitys asemakaavojen priorisointijärjestyksestä. Toimenpiteet 5: Ortoilmakuvaukset ja uuden Euref-Fin koordinaatiston kanssa yhteensopivien numeeristen pohjakarttojen laadinta aloitetaan tarpeen mukaan Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kaupunginosien osalta. Uusien digitalisten ja Euref-Fin koordinaatistoon laadittujen numeeristen pohjakarttojen valmistuttua asemakaavojen ajanmukaistaminen ja uusien mahdollisten asemakaavojen laatiminen voidaan aloittaa myös Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kaupunginosien osalta. Toimenpiteet 6: Luodaan paikkatietojärjestelmään poikkeamislupia, suunnittelutarveratkaisuja sekä rakennus- ja toimenpidekieltoalueita koskevat sovellukset. Etsitään ja kootaan päätöstiedot rekistereistä ja arkistosta. Siirretään data sovelluksiin.

8 82 Talousarvio 2010 Toimintatavoitteet Vastuualueen kaupunginvaltuuston nähden sitovat tavoitteet 2010 Toimintatavoite Toimenpide/kehittämisprojekti Muiden keskusten aktivoiminen Informoidaan järjestelmän monipuolisista käyttöpaikkatietojärjestelmän käytön aloittamiseen. ja laajennusmahdollisuuksista. Koulutetaan Järjestelmän ja ohjelmistojen päivitykset. henkilökuntaa ja ylläpidetään järjestelmää ja ohjelmistoja. Ajantasa-asemakaava vuonna Selvitetään, siirretään ja piirretään vuoteen 2020 mennessä muun työn ohella. Oikeusvaikutteisen osayleiskaavoituksen Tutustutaan, priorisoidaan, selvitetään ja laaditaan jatkaminen. investointiohjelmaan varattujen määrärahojen Asemakaavojen ajanmukaistamisjärjestys päätetty vuonna Uusien asemakaavojen laatimisjärjestys priorisoitu vuonna Molempien noudattamiseen sitouduttu yli valtuustokausien. Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään pohjakarttojen kuvaukset ja laadinta on aloitettu vuonna Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisu sekä rakennus- ja toimenpidekieltoalueita käsittävien aineistojen kokoaminen uuden Loviisan paikkatietojärjestelmän osaksi on aloitettu v Osa kaupunkisuunnittelun menoista katetaan maanmyynnillä ja asemakaavoituksella saatavalla maan arvonnousulla. puitteissa. Kehittään menettelytapa/toimintamalli, määritetään selvitystarpeet ja laadinta aloitetaan. Tutustutaan tilanteeseen ja sopimuksiin ja esitetään priorisointi, josta päätetään. Informoidaan valtuustokaudet ylittävän sitoutumisen merkityksestä. Ortoilmakuvaukset ja uuden Euref-Fin koordinaatiston kanssa yhteensopivien numeeristen pohjakarttojen laadinta aloitetaan. Luodaan paikkatietojärjestelmään tarvittavat sovellukset. Etsitään, kootaan ja siirretään data sovelluksiin. Kaupunkisuunnittelun nettobudjetointi toteutetaan. Kaupunkisuunnittelu / Vastuualueen ohjeelliset määrärahat (ulkoiset) Työbudjetti 1 Talousarvio 2010 Suunnitteluvuosi 2011 Suunnitteluvuosi 2012 Menot Tulot Netto

9 83 Vastuualue: Rakentaminen ja ylläpito Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutokset ja uudet haasteet Kuntaliitos edellyttää koko uuden kaupunkialueen yhdyskuntateknisen huollon harmonisointia. Tämä puolestaan edellyttää alueiden yksityiskohtaista inventointia, luokitusta sekä hoitotasojen ja hoitotapojen määrittelyä. Yhdyskuntateknisen infrastruktuurin suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito pyritään saattamaan samalle tasolle koko uuden kunnan alueella. Tilapalvelun tulee suunnitelmakaudella osoittaa keinot ylimääräisten tilojen vähentämiseksi ja muiden kustannusten alentamiseksi, jotta käyttötalouden menot saadaan karsittua kaupungin kokonaistalouden osoittamalle tasolle. Toimitilojen käyttäjien kustannusvastuu kasvaa. Taloudellinen vastuu ja halu optimoida tilakustannus on mahdollista vain, jos toimitilakustannukset kohdennetaan hallintokunnan ja toimijan suoraksi käyttötalousmenoksi. Siten hallintokunta tulee tietoiseksi tilakustannuksistaan ja säästämällä niissä, se voi osoittaa enemmän käyttötalousvaroistaan itse substanssitoimintansa rahoittamiseen. Tavoitteet ja toimintalinjat Tavoite 1: Kaupungin rakennuskannan omistajapoliittisen suunnitelman valmistelu. Uuden Loviisan omistuksessa ja ylläpidettävänä on noin kaksinkertainen määrä rakennuskantaa tarpeeseen nähden. Tilamäärää, joka ei ole normien mukaista ja/tai sijaitsee tarpeeseen nähden väärässä paikassa, on merkittävästi vähennettävä, jotta tilapalvelulle osoitettavissa olevat taloudelliset resurssit riittävät perustoiminnoille (perusterveydenhuolto ja koulutus) välttämättömien tilojen asianmukaiseen hoitoon ja ylläpitoon. Tavoite 2: Tilojen vuokravastuun kehittäminen Hallintokuntien ja toimintojen kokonaiskustannusten selvittämiseksi tulee tilojen ylläpidosta, hoidosta ja poistoista koostuva vuokraperuste tiloittain selvittää ja yhtenäistää siten, että kustannusvastaavuus on realisoitavissa hallintokunnan käyttötalouteen. Tavoite 3: Katuverkko on inventoitu, hoitoluokitus yhtenäistetty ja hoitomuodoksi valittu joko oma toiminta tai kilpailutettu ostopalvelu. Kaupungin asemakaavateiden ja muiden kaupungin ylläpidettävien teiden ylläpidon ja hoidon taso määritellään tiekohtaisesti ja alueittain, jotta hoitoa ja ylläpitoa varten käytettävissä olevat resurssit voidaan suunnata tarpeen mukaan tasapuolisesti ja oikein. Hoidon järjestämiseksi taloudellisesti edullisimmalla tavalla ylläpito ja hoito tulee alueittain kilpailuttaa ja verrata tulosta kaupungin oman toiminnan kustannukseen. Tavoite 4: Viheralueet on inventoitu, hoitoluokitukset tehty ja viheralueiden hoito on jaettu oman toiminnan ja kilpailutetun ostopalvelun kesken. Viheralueiden hoidossa toteutetaan sama prosessi kuin katualueiden kohdalla.

10 84 Tavoite 5: Uusien asuin-, palvelu- ja teollisuusalueiden infrastruktuurin rakentaminen etenee alueiden varsinaisen rakentamisen tahdissa. Asemakaavoituksen yhteydessä laaditut infrastruktuurin rakentamisen yleissuunnitelmat kustannusarvioineen suunnitellaan kohteittain ja hankkeistetaan, jotta ne voidaan asianmukaisesti viedä talousarvion investointiosaan. Talousarvio 2010 Toimintatavoitteet Vastuualueen kaupunginvaltuuston nähden sitovat tavoitteet 2010 Toimintatavoite Omistajapoliittinen ohjelma päätettävänä Toiminta/tilat -optimointi Katuverkon hoidon harmonisointi on määritetty Viheralueiden hoidon harmonisointi määritetty Uusien asuin- ja palvelualueiden infrarakentaminen hankeistettu Toimenpide/kehittämisprojekti Omistajapolitiikan valmistelu Tilankäytön ja tilavuokrien ohjeistus Katuverkon hoitoluokituksen tarkistus ja yhtenäistäminen Viheralueiden inventointi ja luokitus Hankkeistetaan ja priorisoidaan uusien asuin- ja palvelualueiden yhdyskuntatekniset rakennuskohteet. Laaditaan hankeohjeistus ja 5 10 vuotissuunnitelma (PTS) Talousarviovuoden avainsuoritteet ja tunnusluvut/rakentaminen ja ylläpito Suorite/tunnusluku Ta 2010 Tav 2012 Nettomenot/asukas Katupituus, km 103 Liikenneväylien ylläpito/ /asukas Ylläpidettävät kiinteistöt, kerros-m2 Talousarvioperustelut Projekti: Projekti: Kiinteistökannan luokittelu tarkoituksenmukaisella tavalla kokonaisuuden hallintaa sekä suunnitelmallista päätöksentekoa varten. ( Tilapäällikkö Antti Kinnunen) Sisäisen vuokraohjeistuksen laatiminen. (Tilapäällikkö Antti Kinnunen)

11 85 Projekti: Projekti: Projekti : Katuverkon hoitoluokituksen tarkistus ja yhtenäistäminen (rakennuspäällikkö Hannu Backman) Käydään uuden kaupungin katuverkko yksityiskohtaisesti lävitse ja tehdään katuverkon toiminnallinen luokitus. Määritellään katujen hoitoluokat niiden liikenteellisen merkityksen perusteella ja otetaan käyttöön katujen talvihoidon ohjeet. Viheralueiden inventointi ja luokitus puuttuvilta osin (kaupunginpuutarhuri Anna-Riitta Pohjola) Inventoidaan Pernajan, Liljendalin ja Ruotsinpyhtään alueella olevat viheralueet ja määritellään niiden hoitoluokitus. Uusien asuinalueiden yhdyskuntateknisten rakennuskohteiden hankeistaminen (yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos) Arvioidaan maankäytön ohjauksesta vastaavien kanssa uudisrakentamisen painopistealueiden edellyttämän infrastruktuurin rakennustarve ja sen edellyttämät resurssitarpeet lähivuosina. Laaditaan rakentamisesta selkeä PTS, jonka pohjalta voidaan käynnistää kohteiden suunnittelu sekä laatia esitykset määrärahatarpeista tuleville vuosille. Rakentaminen ja ylläpito / Vastuualueen ohjeelliset määrärahat (ulkoiset) Työbudjetti 1 Talousarvio 2010 Suunnitteluvuosi 2011 Menot Tulot Netto Suunnitteluvuosi 2012

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2016

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2016 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 10.12.2015 Käyttösuunnitelmat 2016 Yhteenveto: YMPÄRISTÖNSUOJELU Taipaleenmäki Marjut -240 516 15 000-225 516-243 917 ASEMAKAAVOITUS Kaupunginarkkitehti -253 996 285 000

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2017

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2017 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 14.12.2016 Käyttösuunnitelmat 2017 Yhteenveto: YMPÄRISTÖNSUOJELU Taipaleenmäki Marjut -230 857 20 000-210 857-229 781 ASEMAKAAVOITUS Uurasmaa Oscu -267 439 185 000-82

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Lautakunnan vastuualueen toimintaa ohjaavat tavoitteet Toimielin : Esittelijä : YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Osastopäällikkö Marko Saastamoinen Lautakunnan toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2018 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.9.2017 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: vs. Ympäristöpäällikkö Tiina Kemppi Toiminnan luonne:

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Toimintakate

Toimintakate TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 *) Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 KONSERNIHALLINTO Toimintatuotot 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myyntituotot 851.556 749.350 827.750 Maksutuotot 38.801 50.100 60.700 Tuet ja avustukset 35.587 10.700 1.500 Muut toimintatuotot 646.085 598.550 374.545 1.572.029

Lisätiedot

Teknisen keskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2011

Teknisen keskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Teknisen keskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2011... 1 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen... 2 Tekninen keskus vastuualueittain... 3 Hallinto-, talous

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01. 01. 2015-30.06.2015 00005101 TEKNISTENPALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 492,56-100,0-2 492,56 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS

YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 24.9.2015 Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi

Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 Rakennus- ja ympäristövalvonta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 00005101 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 465,14-100,0-2 465,14 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295 12 295 2 465,14 20,0 9 829,86 4001 HenkiIästäkulut

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön

Valmistus omaan käyttöön KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto Tekninen hallinnon tavoitteena on avustaa tulosalueiden henkilöstöä saavuttamaan kunnan strategian tavoitteet. Tekninen hallinto vastaa kunnan rakennuskohteiden suunnittelusta

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

TEKNINEN KESKUS Toimintaperiaatteet Tekniseen keskukseen kuuluvat seuraavat päävastuualueet: Toiminnan painopisteet

TEKNINEN KESKUS Toimintaperiaatteet Tekniseen keskukseen kuuluvat seuraavat päävastuualueet: Toiminnan painopisteet TEKNINEN KESKUS Toimintaperiaatteet Teknisen keskuksen tehtävänä on edistää ja ylläpitää kaupunkiympäristön toimivuutta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta valvomalla ja ohjaamalla rakentamisen ja ympäristön

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/

KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/ KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/2016 1..1. 30.6. 1 KÄYTTÖTALOUS Tammikuu-Kesäkuu 2016 50,00 % YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014 Haapaveden kaupunki Sivu 1 004611 Liikuntapalvelut, hallinto 4003 Maksetut palkat ja palkki -35.700-34.092-27.848-37.850 4004 Jaksotetut palkat ja palk 4.132 4010 Henkilöstökorvaukset, hen 5.637 2.517-35.700-34.092-22.210-31.201

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2012

KOSKEN TL KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2012 KOSKEN TL KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2012 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 2

Perusturvalautakunta liite nro 2 Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2016 1 KÄYTTÖTALOUS LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla.

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa

Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa Alueidenkäytön ajankohtaispäivä 19.4.2017 27.3.2017 Maankäyttö- ja rakennuslaki lyhyesti Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) on alueiden käyttöä ja suunnittelua

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

ED.TA JA UUDEN TA:N VERTAILU alkuvuosi meneillä oleva vuosi Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

ED.TA JA UUDEN TA:N VERTAILU alkuvuosi meneillä oleva vuosi Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -75140,00-75542,00 4300 Palvelujen ostot -44380,00-42978,00 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -2300,00-1400,00

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx 6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot

Lisätiedot

Kärsämäen kunta. Kaavoituskatsaus Sisällysluettelo. 1. Yleistä. 2. Maakuntakaava. 3. Yleiskaava. 4. Asemakaava. 5. Asemakaavan pohjakartta

Kärsämäen kunta. Kaavoituskatsaus Sisällysluettelo. 1. Yleistä. 2. Maakuntakaava. 3. Yleiskaava. 4. Asemakaava. 5. Asemakaavan pohjakartta 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2014 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Asemakaavan pohjakartta 6. Rakennusjärjestys 7. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 8. Kaavoitusohjelma

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot