TEKNINEN KESKUS Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Yrjö Meltaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKNINEN KESKUS Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Yrjö Meltaus"

Transkriptio

1 75 TEKNINEN KESKUS Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Yrjö Meltaus Toiminta-ajatus Teknisen keskuksen tehtävänä on edistää ja ylläpitää kaupunkiympäristön toimivuutta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta kehittämällä maankäyttöä ja kaavoitusta sekä ohjaamalla ja valvomalla rakentamista ja muuta ympäristön käyttöä, ylläpitämällä ajan tasalla olevat, teknisesti ja juridisesti luotettavat lakisääteiset kaavastot, kartastot ja rekisterit sekä muut tarvittavat tietokannat, rakentaa, ylläpitää ja parantaa katu- ja kunnallistekniikkaa, viheralueita ja puistoja sekä rakennuttaa toimitiloja ja huolehtia kaupungin omistamista rakennuskiinteistöistä ja niihin liittyvistä tilapalveluista. Tekniseen keskukseen kuuluvat seuraavat päävastuualueet: Hallinto-, talous- ja asiakaspalvelu Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu (osasto) Kaupunkisuunnittelu (osasto) Rakentaminen ja ylläpito (osasto) Tekninen varikko omana vastuualueenaan Teknisen keskuksen tuloslaskelma Työbudjetti 1 TA 2010 Kaupunginvaltuuston päätös Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut Ulk. toimintakate Sisäiset erät Sisäiset erät TS 2011 TS 2012 Toimintakate Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot

2 76 Tilikauden tulos Vastuualue: Hallinto- talous- ja toimistopalvelut Vastuuhenkilö: Marketta Kiuru Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutokset ja uudet haasteet Uusi Loviisa asettaa suuret haasteet toimistohenkilökunnalle, jonka henkilötyövuosien määrä on minimoitu. Myös kanslian tuleva hajasijoitus asettaa uusia haasteita tiedonkululle ja tehtävien jaolle. Uudet, yhteiset toimintatavat ja menetelmät (prosessit), niiden suunnittelu ja oppiminen mahdollistavat kuitenkin tehokkaamman, joustavamman mielekkäämmän työskentelyn. Hallinto-, talous- ja toimistopalvelu vastuualue, teknisen keskuksen kanslia, tuleekin palvelemaan asiakkaitaan, mutta myös muuta teknistä keskusta erityisesti talouden hallinnassa ja raportoinnissa. Uutena menona teknisen keskuksen johdon kustannukset on budjetoitu hallinnon ja talouden menoiksi. Tavoitteet ja toimintalinjat Tavoite 1: Toiminnan ja talouden hallinta Tavoite 2: Henkilökunnan koulutus Tavoite 3: Asianhallinnan tehostaminen Toimintalinjat: Keskuksen hallinto kehittää toiminnan ja talouden seurantajärjestelmiä yhdessä kaupungin taloushallinnon kanssa. Keskuksen toiminnan ja talouden hallintaa tiivistetään johtoryhmän kokousten kuukausittaisilla hanke-, projekti- ja talousraporteilla, jotka vastuualuepäälliköt esittävät. Seuranta ja palautteen välitön käsittely on tärkeää uuden kaupungin toiminnan alkuvaiheessa ja koko ensimmäisenä toimintavuonna. Henkilökunta koulutetaan keskuksen omien ja kaupungin keskeisten tiedonhallintaohjelmistojen käyttöön. Asioiden käsittely ja valmistelu pyritään saamaan järjestelmälliseksi ja tehokkaaksi määrittelemällä prosessit, prosessivastaavat ja tavoitteelliset käsittelyaikataulut. Vastuualueen kaupunginvaltuuston nähden sitovat tavoitteet 2010 Toimintatavoite Asianhallintaprosessi ohjeistettu ja käytössä. Taloudenhallintaprosessi ohjeistettu ja käytössä Toimenpide/kehittämisprojekti Laaditaan ja koulutetaan asianhallintaprosessi. Laaditaan ja koulutetaan taloudenprosessi Talousarvio 2010 Toimintatavoitteet Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut / Vastuualueen ohjeelliset määrärahat (ulkoiset) Työbudjetti 1 Talousarvio 2010 Suunnitteluvuosi 2011 Menot Tulot Netto Suunnitteluvuosi 2012

3 77 Vastuualue: Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: Rolf Skogberg Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutokset ja uudet haasteet Syntyy pinta-alaltaan laaja kaupunki, joka muodostuu tiiviisti rakennetusta kaupunkiasutuksesta, monimuotoisista haja-asutusalueista ja laajasta saaristosta. Tavoitteet ja toimintalinjat Strategia 3 vuoden tähtäimellä; toimii talousarvion konkreettisten toimintatavoitteiden perustana Tavoite 1: Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän rakennusjärjestyksen valmistelu, sekä ympäristönsuojelulain mukaisten paikallisten ympäristönsuojelumääräysten yhtenäistäminen. Toimintalinjat: 1. Kaupungin osa-alueiden erityistarpeiden ja olosuhteiden määrittäminen. Laaditaan yhteinen koko kaupunkia kattava rakennusjärjestys ja yhteiset ympäristönsuojelumääräykset. Talousarvio 2010 Toimintatavoitteet Vastuualueen kaupunginvaltuuston nähden sitovat tavoitteet 2010 Toimintatavoite Rakennusjärjestyksen ja ympäristönsuojelumääräysten valmistelu. Kiinteistöverorekisterin päivittäminen. Toimenpide/kehittämisprojekti Laaditaan esitys yhteisestä koko kaupunkia kattavasta rakennusjärjestyksestä ja yhteisistä ympäristönsuojelumääräyksistä. Puuttuvien kiinteistöjen syöttö rekisteriin. Talousarviovuoden avainsuoritteet ja tunnusluvut/vastuualue rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Suorite/tunnusluku Ta 2010 Tav 2012 Menot Tulot Nettomenot

4 78 Talousarviovuoden avainsuoritteet ja tunnusluvut/rakennusvalvonta Suorite/tunnusluku Ta 2010 Tav 2012 Menot Tulot Nettomenot Nettomenot/asukas 9,23 8,78 Asuntorakennuslupa- ja 3 kk 1 kk toimenpidelupa, käsittelyaika lukumääräarvio, kpl Valvontakäynnit, kpl Talousarviovuoden avainsuoritteet ja tunnusluvut/ympäristönsuojelu Suorite/tunnusluku Ta 2010 Tav 2012 Menot Tulot Nettomenot Nettomenot/asukas 9,12 9,40 Lupatapahtumat Valvontakäynnit, kpl Talousarvioperustelut momentin 4340 erillisprojektien määrärahavarauksista Projekti: Ilmanlaatuseuranta (ympäristönsuojelusihteeri) Kuvaus: Kunnan velvollisuuksiin kuuluvien paikallisten olojen edellyttämä ympäristön tilan seuranta ilman laadun suhteen (Uudenmaan ympäristökeskuksen koordinoima ilmanlaatuseuranta) Kustannusarvio: 3000 vuonna 2010 Aikataulu: Projekti: Hajajätevesiasetuksen täytäntöönpano ja seuranta (ympäristönsuojelusihteeri) Kuvaus: Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003) (ns. hajajätevesiasetus). Jätevesien käsittelyvaatimusten toteuttamiseksi tarvitaan tehostamistoimia Loviisan viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen saattamiseksi asetuksen asettamiin vaatimuksiin. Kustannusarvio: Aikataulu: 2009 Projekti: Luontoinventointien teettäminen (ympäristönsuojelusihteeri) Kuvaus: Kunnan velvollisuus edistää luonnon- ja maisemansuojelua edellyttää tiedon hankkimista alueen erityisarvoista. Tarvittavia inventointeja teetetään asiantuntevalla konsultilla. Kustannusarvio: Aikataulu: 2009

5 79 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu / Vastuualueen ohjeelliset määrärahat (ulkoiset) Työbudjetti 1 Talousarvio 2010 Suunnitteluvuosi 2011 Suunnitteluvuosi 2012 Menot Tulot Netto Vastuualue: Kaupunkisuunnittelu Vastuuhenkilö: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutokset ja uudet haasteet Kaupunkisuunnitteluosaston kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto vastaa MRL:n mukaisesta kaavoituksesta ja mittaustoimisto vastaa kaupungin mittaustoimen tehtävistä. Kaupunkisuunnitteluosasto vastaa suunnittelutarveratkaisu asioiden harkinnasta ja poikkeamislupa-asioiden valmistelusta. Osasto ylläpitää kaupungin ajantasaista pohjakartoitusta ja paikkatietoon perustuvia kiinteistö- ja kaavarekisterejä sekä valmistelee kaupungin maankäyttösuunnitelmat selvityksineen. Mittaustoimiston viranomaistehtäviä ovat KML:n ja MRL:n mukaiset toimitukset sekä niihin liittyvien kiinteistötietojärjestelmän mukaisten rekisterien ylläpito ja käyttö. Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto hoitaa kulttuuriympäristöön, kaupunki- ja maisemakuvan vaalimiseen liittyviä erityistehtäviä. Kaupunkisuunnitteluosasto pyrkii toteuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset viranomaistehtävät parhaimmalla mahdollisella tavalla, huomioon ottaen vähentyneet henkilöstöresurssit verrattuna nykyisen toiminta alueen huomattavaan laajenemiseen. Kaupunkisuunnitteluosaston henkilökunta koostuu vanhan Loviisan henkilökunnasta, johon on saatu lisäystä vain yksi uusi henkilötyövuosi. Vähentyneiden resurssien takia kaupunki-suunnitteluosasto joutuu priorisoimaan työtehtävät aiempaa tarkemmin ja keskittymään ainoastaan lakisääteisten asioiden hoitamiseen. Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kaupunginosien alueilla, Tesjoen aluetta lukuun ottamatta, ei aiemmin ole ollut käytössä Euref-Fin koordinaatisto eikä digitaalista paikkatietojärjestelmää. Asemakaavan ja osayleiskaavojen pohjakartat eivät myöskään ole digitaaliseen muotoon, eikä Euref-Fin koordinaatistoon laadittuja. Kaupunkisuunnitteluosaton haasteena on siirtää Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kaupunginosat digitaalisen paikkatietojärjestelmän ja kartaston osaksi. Rekistereiden osalta osa siirroista tapahtuu vuoden 2009 lopussa, mutta esimerkiksi kartastojen osalta työ alkaa vuonna 2010 ja jatkuu siitä eteenpäin vaiheittain ortokuvausten ja pohjakartan laadinnan kautta kaavojen ajanmukaistamiseen jne.

6 80 Kaupunkisuunnitteluyksikön menotalouden kattamiseksi tulee ensinnäkin kaavoitussopimukset laatia aina silloin, kun kysymyksessä on asemakaavoituksella mahdollisesti tuotettava yksityinen etu. Muukin taksoitus tulee ajanmukaistaa ja ajantasaistaa kustannuksia paremmin vastaavaksi. Kaavoituksella saavutettavasta kaupungin omien maiden arvonnoususta tulee osoittaa riittävä osuus kaupunkisuunnittelun kaavoitus- ja arkkitehtitoimiston ja kiinteistö- ja paikkatietotoimiston kulujen kattamiseen sekä maanhankinnan järjestämiseen. Kaupunkisuunnittelun ja raakamaan hankinnan kulut tulisi kattaa maanmyynnistä saatavista tuloista, jolloin vastuualueen kustannukset eivät rasittaisi kokonaisuudessaan kaikkia kunnan veronmaksajia. Tavoitteet ja toimintalinjat Tavoite 1: Kaupunkisuunnitteluosasto hallinnoi koko kaupungin aktiivisessa käytössä olevaa monipuolista paikkatietojärjestelmää. Kaupunkisuunnitteluosastolla on käytössään vuonna 2011 ajanmukaiset suunnitteluohjelmat ja yhtenäinen paikkatietojärjestelmä, joihin henkilöstö on saanut koulutuksen, sekä toimivat yhteydet muiden viranomaistahojen paikkatietojärjestelmiin. Tavoite 2: Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kaupunginosien osalta lainvoimaisten asemakaavojen siirtäminen atk -pohjaiseen kaavarekisteriin on aloitettu vaiheittain vuonna 2010 ja entisen Loviisan asemakaavojen siirtämistä kaavarekisteriin on jatkettu, siten että uudella Loviisalla on vuonna 2020 käytössään yhtenäinen digitaalinen ajantasaasemakaava. Tavoite 3: Oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen laadintaa on jatkettu vaiheittain. Tavoite 4: Lainvoimaisten asemakaavojen ajanmukaistamisjärjestys (MRL 60 ) on päätetty vuoden 2013 loppuun mennessä, uusien asemakaavojen keskinäinen laadintajärjestys on päätetty vuonna 2010 ja päätettyjen järjestyksien noudattamiseen sitoudutaan yli valtuustokausien. Tavoite 5: Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään numeeristen pohjakarttojen kuvaukset ja laadinta on aloitettu vuonna Tavoite 6: Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisu sekä rakennus- ja toimenpidekieltoalueita käsittävien kartta- ja rekisteritietojen kokoaminen uuden Loviisan paikkatietojärjestelmän osaksi on aloitettu vuonna 2010.

7 81 Toimintalinjat: Toimenpiteet 1: Kaupunkisuunnitteluosasto pyrkii aktiivisesti kannustamaan ja ohjaamaan muita kaupungin keskuksia monipuolisen paikkatietojärjestelmän käyttöön oton aloittamiseen. Suunnitteluohjelmistoja ja paikkatietojärjestelmää päivitetään ja henkilöstöä jatkokoulutetaan ohjelmistojen ja järjestelmien monipuoliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Toimenpiteet 2: Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kaupunginosien osalta selvitetään lainvoimaisten asemakaavojen sisältö ja aluerajaukset. Tämän jälkeen asemakaavojen tietoja aletaan vaiheittain siirtää atk -pohjaiseen kaavarekisteriin, minkä jälkeen ajantasaasemakaavan piirtäminen numeeriseen muotoon on mahdollista aloittaa myös Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kaupunginosien osalta. Tavoitteena on että, uudella Loviisalla on vuonna 2020 käytössään yhtenäinen digitaalinen ajantasa-asemakaava. Toimenpiteet 3: Tutustutaan lainvoimaisiin ja vireillä oleviin osayleiskaavoihin sekä niiden selvityksiin. Oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen laadintaa jatketaan vaiheittain puuttuvien osa-alueiden osalta uuden kaupungin strategisen yleiskaavan tai muun priorisoinnin mukaisesti. Ensin pyritään saattamaan valmiiksi vuonna 2009 vireille tulleet osayleiskaavat. Toimenpiteet 4: Kehittään menettelytapa/toimintamalli uuden Loviisan alueella voimassaolevien asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointiin. Määritetään ajanmukaistamista vaativien asemakaavojen selvitystarpeet ja aloitetaan niiden laadinta. Tutustutaan vireillä oleviin asemakaavoihin, niiden vaiheisiin ja niihin liittyviin asemakaavan aloittamissopimuksiin ja mahdollisiin maankäyttösopimuksiin, jonka jälkeen laaditaan esitys asemakaavojen priorisointijärjestyksestä. Toimenpiteet 5: Ortoilmakuvaukset ja uuden Euref-Fin koordinaatiston kanssa yhteensopivien numeeristen pohjakarttojen laadinta aloitetaan tarpeen mukaan Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kaupunginosien osalta. Uusien digitalisten ja Euref-Fin koordinaatistoon laadittujen numeeristen pohjakarttojen valmistuttua asemakaavojen ajanmukaistaminen ja uusien mahdollisten asemakaavojen laatiminen voidaan aloittaa myös Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kaupunginosien osalta. Toimenpiteet 6: Luodaan paikkatietojärjestelmään poikkeamislupia, suunnittelutarveratkaisuja sekä rakennus- ja toimenpidekieltoalueita koskevat sovellukset. Etsitään ja kootaan päätöstiedot rekistereistä ja arkistosta. Siirretään data sovelluksiin.

8 82 Talousarvio 2010 Toimintatavoitteet Vastuualueen kaupunginvaltuuston nähden sitovat tavoitteet 2010 Toimintatavoite Toimenpide/kehittämisprojekti Muiden keskusten aktivoiminen Informoidaan järjestelmän monipuolisista käyttöpaikkatietojärjestelmän käytön aloittamiseen. ja laajennusmahdollisuuksista. Koulutetaan Järjestelmän ja ohjelmistojen päivitykset. henkilökuntaa ja ylläpidetään järjestelmää ja ohjelmistoja. Ajantasa-asemakaava vuonna Selvitetään, siirretään ja piirretään vuoteen 2020 mennessä muun työn ohella. Oikeusvaikutteisen osayleiskaavoituksen Tutustutaan, priorisoidaan, selvitetään ja laaditaan jatkaminen. investointiohjelmaan varattujen määrärahojen Asemakaavojen ajanmukaistamisjärjestys päätetty vuonna Uusien asemakaavojen laatimisjärjestys priorisoitu vuonna Molempien noudattamiseen sitouduttu yli valtuustokausien. Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään pohjakarttojen kuvaukset ja laadinta on aloitettu vuonna Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisu sekä rakennus- ja toimenpidekieltoalueita käsittävien aineistojen kokoaminen uuden Loviisan paikkatietojärjestelmän osaksi on aloitettu v Osa kaupunkisuunnittelun menoista katetaan maanmyynnillä ja asemakaavoituksella saatavalla maan arvonnousulla. puitteissa. Kehittään menettelytapa/toimintamalli, määritetään selvitystarpeet ja laadinta aloitetaan. Tutustutaan tilanteeseen ja sopimuksiin ja esitetään priorisointi, josta päätetään. Informoidaan valtuustokaudet ylittävän sitoutumisen merkityksestä. Ortoilmakuvaukset ja uuden Euref-Fin koordinaatiston kanssa yhteensopivien numeeristen pohjakarttojen laadinta aloitetaan. Luodaan paikkatietojärjestelmään tarvittavat sovellukset. Etsitään, kootaan ja siirretään data sovelluksiin. Kaupunkisuunnittelun nettobudjetointi toteutetaan. Kaupunkisuunnittelu / Vastuualueen ohjeelliset määrärahat (ulkoiset) Työbudjetti 1 Talousarvio 2010 Suunnitteluvuosi 2011 Suunnitteluvuosi 2012 Menot Tulot Netto

9 83 Vastuualue: Rakentaminen ja ylläpito Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutokset ja uudet haasteet Kuntaliitos edellyttää koko uuden kaupunkialueen yhdyskuntateknisen huollon harmonisointia. Tämä puolestaan edellyttää alueiden yksityiskohtaista inventointia, luokitusta sekä hoitotasojen ja hoitotapojen määrittelyä. Yhdyskuntateknisen infrastruktuurin suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito pyritään saattamaan samalle tasolle koko uuden kunnan alueella. Tilapalvelun tulee suunnitelmakaudella osoittaa keinot ylimääräisten tilojen vähentämiseksi ja muiden kustannusten alentamiseksi, jotta käyttötalouden menot saadaan karsittua kaupungin kokonaistalouden osoittamalle tasolle. Toimitilojen käyttäjien kustannusvastuu kasvaa. Taloudellinen vastuu ja halu optimoida tilakustannus on mahdollista vain, jos toimitilakustannukset kohdennetaan hallintokunnan ja toimijan suoraksi käyttötalousmenoksi. Siten hallintokunta tulee tietoiseksi tilakustannuksistaan ja säästämällä niissä, se voi osoittaa enemmän käyttötalousvaroistaan itse substanssitoimintansa rahoittamiseen. Tavoitteet ja toimintalinjat Tavoite 1: Kaupungin rakennuskannan omistajapoliittisen suunnitelman valmistelu. Uuden Loviisan omistuksessa ja ylläpidettävänä on noin kaksinkertainen määrä rakennuskantaa tarpeeseen nähden. Tilamäärää, joka ei ole normien mukaista ja/tai sijaitsee tarpeeseen nähden väärässä paikassa, on merkittävästi vähennettävä, jotta tilapalvelulle osoitettavissa olevat taloudelliset resurssit riittävät perustoiminnoille (perusterveydenhuolto ja koulutus) välttämättömien tilojen asianmukaiseen hoitoon ja ylläpitoon. Tavoite 2: Tilojen vuokravastuun kehittäminen Hallintokuntien ja toimintojen kokonaiskustannusten selvittämiseksi tulee tilojen ylläpidosta, hoidosta ja poistoista koostuva vuokraperuste tiloittain selvittää ja yhtenäistää siten, että kustannusvastaavuus on realisoitavissa hallintokunnan käyttötalouteen. Tavoite 3: Katuverkko on inventoitu, hoitoluokitus yhtenäistetty ja hoitomuodoksi valittu joko oma toiminta tai kilpailutettu ostopalvelu. Kaupungin asemakaavateiden ja muiden kaupungin ylläpidettävien teiden ylläpidon ja hoidon taso määritellään tiekohtaisesti ja alueittain, jotta hoitoa ja ylläpitoa varten käytettävissä olevat resurssit voidaan suunnata tarpeen mukaan tasapuolisesti ja oikein. Hoidon järjestämiseksi taloudellisesti edullisimmalla tavalla ylläpito ja hoito tulee alueittain kilpailuttaa ja verrata tulosta kaupungin oman toiminnan kustannukseen. Tavoite 4: Viheralueet on inventoitu, hoitoluokitukset tehty ja viheralueiden hoito on jaettu oman toiminnan ja kilpailutetun ostopalvelun kesken. Viheralueiden hoidossa toteutetaan sama prosessi kuin katualueiden kohdalla.

10 84 Tavoite 5: Uusien asuin-, palvelu- ja teollisuusalueiden infrastruktuurin rakentaminen etenee alueiden varsinaisen rakentamisen tahdissa. Asemakaavoituksen yhteydessä laaditut infrastruktuurin rakentamisen yleissuunnitelmat kustannusarvioineen suunnitellaan kohteittain ja hankkeistetaan, jotta ne voidaan asianmukaisesti viedä talousarvion investointiosaan. Talousarvio 2010 Toimintatavoitteet Vastuualueen kaupunginvaltuuston nähden sitovat tavoitteet 2010 Toimintatavoite Omistajapoliittinen ohjelma päätettävänä Toiminta/tilat -optimointi Katuverkon hoidon harmonisointi on määritetty Viheralueiden hoidon harmonisointi määritetty Uusien asuin- ja palvelualueiden infrarakentaminen hankeistettu Toimenpide/kehittämisprojekti Omistajapolitiikan valmistelu Tilankäytön ja tilavuokrien ohjeistus Katuverkon hoitoluokituksen tarkistus ja yhtenäistäminen Viheralueiden inventointi ja luokitus Hankkeistetaan ja priorisoidaan uusien asuin- ja palvelualueiden yhdyskuntatekniset rakennuskohteet. Laaditaan hankeohjeistus ja 5 10 vuotissuunnitelma (PTS) Talousarviovuoden avainsuoritteet ja tunnusluvut/rakentaminen ja ylläpito Suorite/tunnusluku Ta 2010 Tav 2012 Nettomenot/asukas Katupituus, km 103 Liikenneväylien ylläpito/ /asukas Ylläpidettävät kiinteistöt, kerros-m2 Talousarvioperustelut Projekti: Projekti: Kiinteistökannan luokittelu tarkoituksenmukaisella tavalla kokonaisuuden hallintaa sekä suunnitelmallista päätöksentekoa varten. ( Tilapäällikkö Antti Kinnunen) Sisäisen vuokraohjeistuksen laatiminen. (Tilapäällikkö Antti Kinnunen)

11 85 Projekti: Projekti: Projekti : Katuverkon hoitoluokituksen tarkistus ja yhtenäistäminen (rakennuspäällikkö Hannu Backman) Käydään uuden kaupungin katuverkko yksityiskohtaisesti lävitse ja tehdään katuverkon toiminnallinen luokitus. Määritellään katujen hoitoluokat niiden liikenteellisen merkityksen perusteella ja otetaan käyttöön katujen talvihoidon ohjeet. Viheralueiden inventointi ja luokitus puuttuvilta osin (kaupunginpuutarhuri Anna-Riitta Pohjola) Inventoidaan Pernajan, Liljendalin ja Ruotsinpyhtään alueella olevat viheralueet ja määritellään niiden hoitoluokitus. Uusien asuinalueiden yhdyskuntateknisten rakennuskohteiden hankeistaminen (yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos) Arvioidaan maankäytön ohjauksesta vastaavien kanssa uudisrakentamisen painopistealueiden edellyttämän infrastruktuurin rakennustarve ja sen edellyttämät resurssitarpeet lähivuosina. Laaditaan rakentamisesta selkeä PTS, jonka pohjalta voidaan käynnistää kohteiden suunnittelu sekä laatia esitykset määrärahatarpeista tuleville vuosille. Rakentaminen ja ylläpito / Vastuualueen ohjeelliset määrärahat (ulkoiset) Työbudjetti 1 Talousarvio 2010 Suunnitteluvuosi 2011 Menot Tulot Netto Suunnitteluvuosi 2012

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 KV 17.11.2014 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015-2018 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI ISONKYRÖN,KASKISTEN,KORSNÄSIN,KRISTIINANKAUPUNGIN, LAIHIAN,MAALAHDEN, MUSTASAAREN, NÄRPIÖN, VAASAN JA VÖYRIN KUNTAJAKOSELVITYS TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 30.11.2014 Sisällysluettelo sivu 1.Työryhmän

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. YLEISPERUSTELUT... 1 2.1 Ammatillisen koulutuksen talouden puitteet... 1 2.2 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä... 2 2.3 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Miika Tuki, Tammela, sihteeri Hannu Jalava, Tammela Kari Tasala, Jokioinen Jukka Sandelin, Humppila Sirkka Köykkä-Koponen,

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

TONTTILAITOKSEN PERUSTAMINEN

TONTTILAITOKSEN PERUSTAMINEN TONTTILAITOKSEN PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 1.10.2007 Kunnanvaltuusto 8.10.2007 2 Sisällysluettelo 1 PERUSTETTAVAN TONTTILAITOKSEN PERUSTIEDOT...3 2 TONTTITUOTANNON NYKYTILA...4 2.1 Tonttituotannon rahoitus...4

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 8.12.2014 Nokian kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kannen kuvat: Lähtö Nokian kympille v. 2014, vapaa aikakeskuksen

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 2.11.2011 17:00 Kokousaika 2.11.2011 kello 17.00-20.20 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 Sisältö YLEISPERUSTELUT... 1 KAUPUNKISTRATEGIA JA TOTEUTTAMISOHJELMAT... 1 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TALOUSARVIO 2011 1 Sisältö Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 3 Talousarvion rakenne... 4 Strategiaosa... 4 Käyttötalousosa... 4 Tuloslaskelmaosa... 4 Investointiosa...

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 1 KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 3.11.2009 179. Maankäyttöpolitiikan strategiset tavoitteet päätetään Kajaanin yleiskaavassa, Kajaanin

Lisätiedot

Talousarvio ja -suunnitelmaehdotus 2013-2016

Talousarvio ja -suunnitelmaehdotus 2013-2016 Turun kaupunki Kaupunginhallituksen toimielimen talousarvioeh- vuosille 2013 2016 dotus vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmaehdotus 2013 PERUSTELUOSA 1.11.20122 Talousarvio ja -suunnitelmaehdotus 2013-2016

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Hyväksytty valtuustossa 7.12.2011 1 KUNNAN STRATEGIA... 3 1.1 Muutokset ympäröivässä maailmassa... 3 1.2 Kemiönsaaren strategia... 3 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Valtuusto Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Asukkaita 38 565 Toimintamenot 246 milj. euroa Velkaa 1 541 euroa/asukas SISÄLTÖ TUUSULAN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia 2013-2017... 1 Kuntastrategian

Lisätiedot