TEKNINEN KESKUS Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Yrjö Meltaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKNINEN KESKUS Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Yrjö Meltaus"

Transkriptio

1 75 TEKNINEN KESKUS Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Yrjö Meltaus Toiminta-ajatus Teknisen keskuksen tehtävänä on edistää ja ylläpitää kaupunkiympäristön toimivuutta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta kehittämällä maankäyttöä ja kaavoitusta sekä ohjaamalla ja valvomalla rakentamista ja muuta ympäristön käyttöä, ylläpitämällä ajan tasalla olevat, teknisesti ja juridisesti luotettavat lakisääteiset kaavastot, kartastot ja rekisterit sekä muut tarvittavat tietokannat, rakentaa, ylläpitää ja parantaa katu- ja kunnallistekniikkaa, viheralueita ja puistoja sekä rakennuttaa toimitiloja ja huolehtia kaupungin omistamista rakennuskiinteistöistä ja niihin liittyvistä tilapalveluista. Tekniseen keskukseen kuuluvat seuraavat päävastuualueet: Hallinto-, talous- ja asiakaspalvelu Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu (osasto) Kaupunkisuunnittelu (osasto) Rakentaminen ja ylläpito (osasto) Tekninen varikko omana vastuualueenaan Teknisen keskuksen tuloslaskelma Työbudjetti 1 TA 2010 Kaupunginvaltuuston päätös Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut Ulk. toimintakate Sisäiset erät Sisäiset erät TS 2011 TS 2012 Toimintakate Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot

2 76 Tilikauden tulos Vastuualue: Hallinto- talous- ja toimistopalvelut Vastuuhenkilö: Marketta Kiuru Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutokset ja uudet haasteet Uusi Loviisa asettaa suuret haasteet toimistohenkilökunnalle, jonka henkilötyövuosien määrä on minimoitu. Myös kanslian tuleva hajasijoitus asettaa uusia haasteita tiedonkululle ja tehtävien jaolle. Uudet, yhteiset toimintatavat ja menetelmät (prosessit), niiden suunnittelu ja oppiminen mahdollistavat kuitenkin tehokkaamman, joustavamman mielekkäämmän työskentelyn. Hallinto-, talous- ja toimistopalvelu vastuualue, teknisen keskuksen kanslia, tuleekin palvelemaan asiakkaitaan, mutta myös muuta teknistä keskusta erityisesti talouden hallinnassa ja raportoinnissa. Uutena menona teknisen keskuksen johdon kustannukset on budjetoitu hallinnon ja talouden menoiksi. Tavoitteet ja toimintalinjat Tavoite 1: Toiminnan ja talouden hallinta Tavoite 2: Henkilökunnan koulutus Tavoite 3: Asianhallinnan tehostaminen Toimintalinjat: Keskuksen hallinto kehittää toiminnan ja talouden seurantajärjestelmiä yhdessä kaupungin taloushallinnon kanssa. Keskuksen toiminnan ja talouden hallintaa tiivistetään johtoryhmän kokousten kuukausittaisilla hanke-, projekti- ja talousraporteilla, jotka vastuualuepäälliköt esittävät. Seuranta ja palautteen välitön käsittely on tärkeää uuden kaupungin toiminnan alkuvaiheessa ja koko ensimmäisenä toimintavuonna. Henkilökunta koulutetaan keskuksen omien ja kaupungin keskeisten tiedonhallintaohjelmistojen käyttöön. Asioiden käsittely ja valmistelu pyritään saamaan järjestelmälliseksi ja tehokkaaksi määrittelemällä prosessit, prosessivastaavat ja tavoitteelliset käsittelyaikataulut. Vastuualueen kaupunginvaltuuston nähden sitovat tavoitteet 2010 Toimintatavoite Asianhallintaprosessi ohjeistettu ja käytössä. Taloudenhallintaprosessi ohjeistettu ja käytössä Toimenpide/kehittämisprojekti Laaditaan ja koulutetaan asianhallintaprosessi. Laaditaan ja koulutetaan taloudenprosessi Talousarvio 2010 Toimintatavoitteet Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut / Vastuualueen ohjeelliset määrärahat (ulkoiset) Työbudjetti 1 Talousarvio 2010 Suunnitteluvuosi 2011 Menot Tulot Netto Suunnitteluvuosi 2012

3 77 Vastuualue: Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: Rolf Skogberg Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutokset ja uudet haasteet Syntyy pinta-alaltaan laaja kaupunki, joka muodostuu tiiviisti rakennetusta kaupunkiasutuksesta, monimuotoisista haja-asutusalueista ja laajasta saaristosta. Tavoitteet ja toimintalinjat Strategia 3 vuoden tähtäimellä; toimii talousarvion konkreettisten toimintatavoitteiden perustana Tavoite 1: Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän rakennusjärjestyksen valmistelu, sekä ympäristönsuojelulain mukaisten paikallisten ympäristönsuojelumääräysten yhtenäistäminen. Toimintalinjat: 1. Kaupungin osa-alueiden erityistarpeiden ja olosuhteiden määrittäminen. Laaditaan yhteinen koko kaupunkia kattava rakennusjärjestys ja yhteiset ympäristönsuojelumääräykset. Talousarvio 2010 Toimintatavoitteet Vastuualueen kaupunginvaltuuston nähden sitovat tavoitteet 2010 Toimintatavoite Rakennusjärjestyksen ja ympäristönsuojelumääräysten valmistelu. Kiinteistöverorekisterin päivittäminen. Toimenpide/kehittämisprojekti Laaditaan esitys yhteisestä koko kaupunkia kattavasta rakennusjärjestyksestä ja yhteisistä ympäristönsuojelumääräyksistä. Puuttuvien kiinteistöjen syöttö rekisteriin. Talousarviovuoden avainsuoritteet ja tunnusluvut/vastuualue rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Suorite/tunnusluku Ta 2010 Tav 2012 Menot Tulot Nettomenot

4 78 Talousarviovuoden avainsuoritteet ja tunnusluvut/rakennusvalvonta Suorite/tunnusluku Ta 2010 Tav 2012 Menot Tulot Nettomenot Nettomenot/asukas 9,23 8,78 Asuntorakennuslupa- ja 3 kk 1 kk toimenpidelupa, käsittelyaika lukumääräarvio, kpl Valvontakäynnit, kpl Talousarviovuoden avainsuoritteet ja tunnusluvut/ympäristönsuojelu Suorite/tunnusluku Ta 2010 Tav 2012 Menot Tulot Nettomenot Nettomenot/asukas 9,12 9,40 Lupatapahtumat Valvontakäynnit, kpl Talousarvioperustelut momentin 4340 erillisprojektien määrärahavarauksista Projekti: Ilmanlaatuseuranta (ympäristönsuojelusihteeri) Kuvaus: Kunnan velvollisuuksiin kuuluvien paikallisten olojen edellyttämä ympäristön tilan seuranta ilman laadun suhteen (Uudenmaan ympäristökeskuksen koordinoima ilmanlaatuseuranta) Kustannusarvio: 3000 vuonna 2010 Aikataulu: Projekti: Hajajätevesiasetuksen täytäntöönpano ja seuranta (ympäristönsuojelusihteeri) Kuvaus: Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003) (ns. hajajätevesiasetus). Jätevesien käsittelyvaatimusten toteuttamiseksi tarvitaan tehostamistoimia Loviisan viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen saattamiseksi asetuksen asettamiin vaatimuksiin. Kustannusarvio: Aikataulu: 2009 Projekti: Luontoinventointien teettäminen (ympäristönsuojelusihteeri) Kuvaus: Kunnan velvollisuus edistää luonnon- ja maisemansuojelua edellyttää tiedon hankkimista alueen erityisarvoista. Tarvittavia inventointeja teetetään asiantuntevalla konsultilla. Kustannusarvio: Aikataulu: 2009

5 79 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu / Vastuualueen ohjeelliset määrärahat (ulkoiset) Työbudjetti 1 Talousarvio 2010 Suunnitteluvuosi 2011 Suunnitteluvuosi 2012 Menot Tulot Netto Vastuualue: Kaupunkisuunnittelu Vastuuhenkilö: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutokset ja uudet haasteet Kaupunkisuunnitteluosaston kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto vastaa MRL:n mukaisesta kaavoituksesta ja mittaustoimisto vastaa kaupungin mittaustoimen tehtävistä. Kaupunkisuunnitteluosasto vastaa suunnittelutarveratkaisu asioiden harkinnasta ja poikkeamislupa-asioiden valmistelusta. Osasto ylläpitää kaupungin ajantasaista pohjakartoitusta ja paikkatietoon perustuvia kiinteistö- ja kaavarekisterejä sekä valmistelee kaupungin maankäyttösuunnitelmat selvityksineen. Mittaustoimiston viranomaistehtäviä ovat KML:n ja MRL:n mukaiset toimitukset sekä niihin liittyvien kiinteistötietojärjestelmän mukaisten rekisterien ylläpito ja käyttö. Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto hoitaa kulttuuriympäristöön, kaupunki- ja maisemakuvan vaalimiseen liittyviä erityistehtäviä. Kaupunkisuunnitteluosasto pyrkii toteuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset viranomaistehtävät parhaimmalla mahdollisella tavalla, huomioon ottaen vähentyneet henkilöstöresurssit verrattuna nykyisen toiminta alueen huomattavaan laajenemiseen. Kaupunkisuunnitteluosaston henkilökunta koostuu vanhan Loviisan henkilökunnasta, johon on saatu lisäystä vain yksi uusi henkilötyövuosi. Vähentyneiden resurssien takia kaupunki-suunnitteluosasto joutuu priorisoimaan työtehtävät aiempaa tarkemmin ja keskittymään ainoastaan lakisääteisten asioiden hoitamiseen. Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kaupunginosien alueilla, Tesjoen aluetta lukuun ottamatta, ei aiemmin ole ollut käytössä Euref-Fin koordinaatisto eikä digitaalista paikkatietojärjestelmää. Asemakaavan ja osayleiskaavojen pohjakartat eivät myöskään ole digitaaliseen muotoon, eikä Euref-Fin koordinaatistoon laadittuja. Kaupunkisuunnitteluosaton haasteena on siirtää Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kaupunginosat digitaalisen paikkatietojärjestelmän ja kartaston osaksi. Rekistereiden osalta osa siirroista tapahtuu vuoden 2009 lopussa, mutta esimerkiksi kartastojen osalta työ alkaa vuonna 2010 ja jatkuu siitä eteenpäin vaiheittain ortokuvausten ja pohjakartan laadinnan kautta kaavojen ajanmukaistamiseen jne.

6 80 Kaupunkisuunnitteluyksikön menotalouden kattamiseksi tulee ensinnäkin kaavoitussopimukset laatia aina silloin, kun kysymyksessä on asemakaavoituksella mahdollisesti tuotettava yksityinen etu. Muukin taksoitus tulee ajanmukaistaa ja ajantasaistaa kustannuksia paremmin vastaavaksi. Kaavoituksella saavutettavasta kaupungin omien maiden arvonnoususta tulee osoittaa riittävä osuus kaupunkisuunnittelun kaavoitus- ja arkkitehtitoimiston ja kiinteistö- ja paikkatietotoimiston kulujen kattamiseen sekä maanhankinnan järjestämiseen. Kaupunkisuunnittelun ja raakamaan hankinnan kulut tulisi kattaa maanmyynnistä saatavista tuloista, jolloin vastuualueen kustannukset eivät rasittaisi kokonaisuudessaan kaikkia kunnan veronmaksajia. Tavoitteet ja toimintalinjat Tavoite 1: Kaupunkisuunnitteluosasto hallinnoi koko kaupungin aktiivisessa käytössä olevaa monipuolista paikkatietojärjestelmää. Kaupunkisuunnitteluosastolla on käytössään vuonna 2011 ajanmukaiset suunnitteluohjelmat ja yhtenäinen paikkatietojärjestelmä, joihin henkilöstö on saanut koulutuksen, sekä toimivat yhteydet muiden viranomaistahojen paikkatietojärjestelmiin. Tavoite 2: Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kaupunginosien osalta lainvoimaisten asemakaavojen siirtäminen atk -pohjaiseen kaavarekisteriin on aloitettu vaiheittain vuonna 2010 ja entisen Loviisan asemakaavojen siirtämistä kaavarekisteriin on jatkettu, siten että uudella Loviisalla on vuonna 2020 käytössään yhtenäinen digitaalinen ajantasaasemakaava. Tavoite 3: Oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen laadintaa on jatkettu vaiheittain. Tavoite 4: Lainvoimaisten asemakaavojen ajanmukaistamisjärjestys (MRL 60 ) on päätetty vuoden 2013 loppuun mennessä, uusien asemakaavojen keskinäinen laadintajärjestys on päätetty vuonna 2010 ja päätettyjen järjestyksien noudattamiseen sitoudutaan yli valtuustokausien. Tavoite 5: Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään numeeristen pohjakarttojen kuvaukset ja laadinta on aloitettu vuonna Tavoite 6: Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisu sekä rakennus- ja toimenpidekieltoalueita käsittävien kartta- ja rekisteritietojen kokoaminen uuden Loviisan paikkatietojärjestelmän osaksi on aloitettu vuonna 2010.

7 81 Toimintalinjat: Toimenpiteet 1: Kaupunkisuunnitteluosasto pyrkii aktiivisesti kannustamaan ja ohjaamaan muita kaupungin keskuksia monipuolisen paikkatietojärjestelmän käyttöön oton aloittamiseen. Suunnitteluohjelmistoja ja paikkatietojärjestelmää päivitetään ja henkilöstöä jatkokoulutetaan ohjelmistojen ja järjestelmien monipuoliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Toimenpiteet 2: Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kaupunginosien osalta selvitetään lainvoimaisten asemakaavojen sisältö ja aluerajaukset. Tämän jälkeen asemakaavojen tietoja aletaan vaiheittain siirtää atk -pohjaiseen kaavarekisteriin, minkä jälkeen ajantasaasemakaavan piirtäminen numeeriseen muotoon on mahdollista aloittaa myös Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kaupunginosien osalta. Tavoitteena on että, uudella Loviisalla on vuonna 2020 käytössään yhtenäinen digitaalinen ajantasa-asemakaava. Toimenpiteet 3: Tutustutaan lainvoimaisiin ja vireillä oleviin osayleiskaavoihin sekä niiden selvityksiin. Oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen laadintaa jatketaan vaiheittain puuttuvien osa-alueiden osalta uuden kaupungin strategisen yleiskaavan tai muun priorisoinnin mukaisesti. Ensin pyritään saattamaan valmiiksi vuonna 2009 vireille tulleet osayleiskaavat. Toimenpiteet 4: Kehittään menettelytapa/toimintamalli uuden Loviisan alueella voimassaolevien asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointiin. Määritetään ajanmukaistamista vaativien asemakaavojen selvitystarpeet ja aloitetaan niiden laadinta. Tutustutaan vireillä oleviin asemakaavoihin, niiden vaiheisiin ja niihin liittyviin asemakaavan aloittamissopimuksiin ja mahdollisiin maankäyttösopimuksiin, jonka jälkeen laaditaan esitys asemakaavojen priorisointijärjestyksestä. Toimenpiteet 5: Ortoilmakuvaukset ja uuden Euref-Fin koordinaatiston kanssa yhteensopivien numeeristen pohjakarttojen laadinta aloitetaan tarpeen mukaan Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kaupunginosien osalta. Uusien digitalisten ja Euref-Fin koordinaatistoon laadittujen numeeristen pohjakarttojen valmistuttua asemakaavojen ajanmukaistaminen ja uusien mahdollisten asemakaavojen laatiminen voidaan aloittaa myös Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kaupunginosien osalta. Toimenpiteet 6: Luodaan paikkatietojärjestelmään poikkeamislupia, suunnittelutarveratkaisuja sekä rakennus- ja toimenpidekieltoalueita koskevat sovellukset. Etsitään ja kootaan päätöstiedot rekistereistä ja arkistosta. Siirretään data sovelluksiin.

8 82 Talousarvio 2010 Toimintatavoitteet Vastuualueen kaupunginvaltuuston nähden sitovat tavoitteet 2010 Toimintatavoite Toimenpide/kehittämisprojekti Muiden keskusten aktivoiminen Informoidaan järjestelmän monipuolisista käyttöpaikkatietojärjestelmän käytön aloittamiseen. ja laajennusmahdollisuuksista. Koulutetaan Järjestelmän ja ohjelmistojen päivitykset. henkilökuntaa ja ylläpidetään järjestelmää ja ohjelmistoja. Ajantasa-asemakaava vuonna Selvitetään, siirretään ja piirretään vuoteen 2020 mennessä muun työn ohella. Oikeusvaikutteisen osayleiskaavoituksen Tutustutaan, priorisoidaan, selvitetään ja laaditaan jatkaminen. investointiohjelmaan varattujen määrärahojen Asemakaavojen ajanmukaistamisjärjestys päätetty vuonna Uusien asemakaavojen laatimisjärjestys priorisoitu vuonna Molempien noudattamiseen sitouduttu yli valtuustokausien. Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään pohjakarttojen kuvaukset ja laadinta on aloitettu vuonna Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisu sekä rakennus- ja toimenpidekieltoalueita käsittävien aineistojen kokoaminen uuden Loviisan paikkatietojärjestelmän osaksi on aloitettu v Osa kaupunkisuunnittelun menoista katetaan maanmyynnillä ja asemakaavoituksella saatavalla maan arvonnousulla. puitteissa. Kehittään menettelytapa/toimintamalli, määritetään selvitystarpeet ja laadinta aloitetaan. Tutustutaan tilanteeseen ja sopimuksiin ja esitetään priorisointi, josta päätetään. Informoidaan valtuustokaudet ylittävän sitoutumisen merkityksestä. Ortoilmakuvaukset ja uuden Euref-Fin koordinaatiston kanssa yhteensopivien numeeristen pohjakarttojen laadinta aloitetaan. Luodaan paikkatietojärjestelmään tarvittavat sovellukset. Etsitään, kootaan ja siirretään data sovelluksiin. Kaupunkisuunnittelun nettobudjetointi toteutetaan. Kaupunkisuunnittelu / Vastuualueen ohjeelliset määrärahat (ulkoiset) Työbudjetti 1 Talousarvio 2010 Suunnitteluvuosi 2011 Suunnitteluvuosi 2012 Menot Tulot Netto

9 83 Vastuualue: Rakentaminen ja ylläpito Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutokset ja uudet haasteet Kuntaliitos edellyttää koko uuden kaupunkialueen yhdyskuntateknisen huollon harmonisointia. Tämä puolestaan edellyttää alueiden yksityiskohtaista inventointia, luokitusta sekä hoitotasojen ja hoitotapojen määrittelyä. Yhdyskuntateknisen infrastruktuurin suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito pyritään saattamaan samalle tasolle koko uuden kunnan alueella. Tilapalvelun tulee suunnitelmakaudella osoittaa keinot ylimääräisten tilojen vähentämiseksi ja muiden kustannusten alentamiseksi, jotta käyttötalouden menot saadaan karsittua kaupungin kokonaistalouden osoittamalle tasolle. Toimitilojen käyttäjien kustannusvastuu kasvaa. Taloudellinen vastuu ja halu optimoida tilakustannus on mahdollista vain, jos toimitilakustannukset kohdennetaan hallintokunnan ja toimijan suoraksi käyttötalousmenoksi. Siten hallintokunta tulee tietoiseksi tilakustannuksistaan ja säästämällä niissä, se voi osoittaa enemmän käyttötalousvaroistaan itse substanssitoimintansa rahoittamiseen. Tavoitteet ja toimintalinjat Tavoite 1: Kaupungin rakennuskannan omistajapoliittisen suunnitelman valmistelu. Uuden Loviisan omistuksessa ja ylläpidettävänä on noin kaksinkertainen määrä rakennuskantaa tarpeeseen nähden. Tilamäärää, joka ei ole normien mukaista ja/tai sijaitsee tarpeeseen nähden väärässä paikassa, on merkittävästi vähennettävä, jotta tilapalvelulle osoitettavissa olevat taloudelliset resurssit riittävät perustoiminnoille (perusterveydenhuolto ja koulutus) välttämättömien tilojen asianmukaiseen hoitoon ja ylläpitoon. Tavoite 2: Tilojen vuokravastuun kehittäminen Hallintokuntien ja toimintojen kokonaiskustannusten selvittämiseksi tulee tilojen ylläpidosta, hoidosta ja poistoista koostuva vuokraperuste tiloittain selvittää ja yhtenäistää siten, että kustannusvastaavuus on realisoitavissa hallintokunnan käyttötalouteen. Tavoite 3: Katuverkko on inventoitu, hoitoluokitus yhtenäistetty ja hoitomuodoksi valittu joko oma toiminta tai kilpailutettu ostopalvelu. Kaupungin asemakaavateiden ja muiden kaupungin ylläpidettävien teiden ylläpidon ja hoidon taso määritellään tiekohtaisesti ja alueittain, jotta hoitoa ja ylläpitoa varten käytettävissä olevat resurssit voidaan suunnata tarpeen mukaan tasapuolisesti ja oikein. Hoidon järjestämiseksi taloudellisesti edullisimmalla tavalla ylläpito ja hoito tulee alueittain kilpailuttaa ja verrata tulosta kaupungin oman toiminnan kustannukseen. Tavoite 4: Viheralueet on inventoitu, hoitoluokitukset tehty ja viheralueiden hoito on jaettu oman toiminnan ja kilpailutetun ostopalvelun kesken. Viheralueiden hoidossa toteutetaan sama prosessi kuin katualueiden kohdalla.

10 84 Tavoite 5: Uusien asuin-, palvelu- ja teollisuusalueiden infrastruktuurin rakentaminen etenee alueiden varsinaisen rakentamisen tahdissa. Asemakaavoituksen yhteydessä laaditut infrastruktuurin rakentamisen yleissuunnitelmat kustannusarvioineen suunnitellaan kohteittain ja hankkeistetaan, jotta ne voidaan asianmukaisesti viedä talousarvion investointiosaan. Talousarvio 2010 Toimintatavoitteet Vastuualueen kaupunginvaltuuston nähden sitovat tavoitteet 2010 Toimintatavoite Omistajapoliittinen ohjelma päätettävänä Toiminta/tilat -optimointi Katuverkon hoidon harmonisointi on määritetty Viheralueiden hoidon harmonisointi määritetty Uusien asuin- ja palvelualueiden infrarakentaminen hankeistettu Toimenpide/kehittämisprojekti Omistajapolitiikan valmistelu Tilankäytön ja tilavuokrien ohjeistus Katuverkon hoitoluokituksen tarkistus ja yhtenäistäminen Viheralueiden inventointi ja luokitus Hankkeistetaan ja priorisoidaan uusien asuin- ja palvelualueiden yhdyskuntatekniset rakennuskohteet. Laaditaan hankeohjeistus ja 5 10 vuotissuunnitelma (PTS) Talousarviovuoden avainsuoritteet ja tunnusluvut/rakentaminen ja ylläpito Suorite/tunnusluku Ta 2010 Tav 2012 Nettomenot/asukas Katupituus, km 103 Liikenneväylien ylläpito/ /asukas Ylläpidettävät kiinteistöt, kerros-m2 Talousarvioperustelut Projekti: Projekti: Kiinteistökannan luokittelu tarkoituksenmukaisella tavalla kokonaisuuden hallintaa sekä suunnitelmallista päätöksentekoa varten. ( Tilapäällikkö Antti Kinnunen) Sisäisen vuokraohjeistuksen laatiminen. (Tilapäällikkö Antti Kinnunen)

11 85 Projekti: Projekti: Projekti : Katuverkon hoitoluokituksen tarkistus ja yhtenäistäminen (rakennuspäällikkö Hannu Backman) Käydään uuden kaupungin katuverkko yksityiskohtaisesti lävitse ja tehdään katuverkon toiminnallinen luokitus. Määritellään katujen hoitoluokat niiden liikenteellisen merkityksen perusteella ja otetaan käyttöön katujen talvihoidon ohjeet. Viheralueiden inventointi ja luokitus puuttuvilta osin (kaupunginpuutarhuri Anna-Riitta Pohjola) Inventoidaan Pernajan, Liljendalin ja Ruotsinpyhtään alueella olevat viheralueet ja määritellään niiden hoitoluokitus. Uusien asuinalueiden yhdyskuntateknisten rakennuskohteiden hankeistaminen (yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos) Arvioidaan maankäytön ohjauksesta vastaavien kanssa uudisrakentamisen painopistealueiden edellyttämän infrastruktuurin rakennustarve ja sen edellyttämät resurssitarpeet lähivuosina. Laaditaan rakentamisesta selkeä PTS, jonka pohjalta voidaan käynnistää kohteiden suunnittelu sekä laatia esitykset määrärahatarpeista tuleville vuosille. Rakentaminen ja ylläpito / Vastuualueen ohjeelliset määrärahat (ulkoiset) Työbudjetti 1 Talousarvio 2010 Suunnitteluvuosi 2011 Menot Tulot Netto Suunnitteluvuosi 2012

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Lautakunnan vastuualueen toimintaa ohjaavat tavoitteet Toimielin : Esittelijä : YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Osastopäällikkö Marko Saastamoinen Lautakunnan toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myyntituotot 851.556 749.350 827.750 Maksutuotot 38.801 50.100 60.700 Tuet ja avustukset 35.587 10.700 1.500 Muut toimintatuotot 646.085 598.550 374.545 1.572.029

Lisätiedot

Toimintakate

Toimintakate TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 *) Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 KONSERNIHALLINTO Toimintatuotot 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01. 01. 2015-30.06.2015 00005101 TEKNISTENPALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 492,56-100,0-2 492,56 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 00005101 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 465,14-100,0-2 465,14 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295 12 295 2 465,14 20,0 9 829,86 4001 HenkiIästäkulut

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Teknisen keskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2011

Teknisen keskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Teknisen keskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2011... 1 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen... 2 Tekninen keskus vastuualueittain... 3 Hallinto-, talous

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2012

KOSKEN TL KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2012 KOSKEN TL KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2012 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/

KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/ KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/2016 1..1. 30.6. 1 KÄYTTÖTALOUS Tammikuu-Kesäkuu 2016 50,00 % YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 4 301

Valmistus omaan käyttöön 4 301 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja

Lisätiedot

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 300U Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 238,2 % 161,9 % 320U Maksutuotot, ulkoiset 347 303 251-52 200 130 42,9 % -35,2 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 11 0 53 53 11

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 Hyväksytty: Valtuusto 29.11.2016 97 2 1. Yleistä kaavoituskatsauksesta Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) säätelevät kaavoitusta

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

TEKNINEN KESKUS Toimintaperiaatteet Tekniseen keskukseen kuuluvat seuraavat päävastuualueet: Toiminnan painopisteet

TEKNINEN KESKUS Toimintaperiaatteet Tekniseen keskukseen kuuluvat seuraavat päävastuualueet: Toiminnan painopisteet TEKNINEN KESKUS Toimintaperiaatteet Teknisen keskuksen tehtävänä on edistää ja ylläpitää kaupunkiympäristön toimivuutta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta valvomalla ja ohjaamalla rakentamisen ja ympäristön

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Talousarvio 2010 Työvaliokunta 18.09.2009 Yhtymähallitus 29.09.2009 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Tuloslaskelma 2010 Käyttö Budjetti Esitys Esitys Esitys 1-6/2008

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 31.01.2014 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Strateginen sopimus

Strateginen sopimus KIINTEISTÖTOIMIALAN STRATEGINEN SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS Sopijatahot Turun kaupungin kaupunginhallitus ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta Sopimuksen tarkoitus Määritellä Kiinteistöliikelaitoksen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asra 8.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 319 908 404 100 354 000

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sivu 1/9 Asemakaavamuutos koskien kaupunginosa 5, Keskusta korttelia 3, tontti 2. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Kuva 1 Asemakaavan muutosalueen sijainti. Sisällys TEHTÄVÄ... 2 ALOITE TAI HAKIJA...

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2016 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous on toteutunut

Lisätiedot

Kyläyleiskaavoituksen koulutuspäivät Vuonislahti Anne Jarva, kaavoituspäällikkö, Hyvinkää

Kyläyleiskaavoituksen koulutuspäivät Vuonislahti Anne Jarva, kaavoituspäällikkö, Hyvinkää Kyläyleiskaavoituksen koulutuspäivät Vuonislahti 6.-7.9.2012 Anne Jarva, kaavoituspäällikkö, Hyvinkää Kyläyleiskaavoituksen lähtökohdat, tavoitteet ja tarpeellisuus Kunnan kokonaisuuden tarkastelu Erilaisten

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Loviisan kaupunki Tekninen keskus Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto KORTTELIN 316 OSAN ASEMAKAAVANMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto

KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto Teknisen hallinnon tavoitteena on avustaa tulosalueiden henkilöstöä saavuttamaan kunnan strategian tavoitteet. Tekninen hallinto vastaa kunnan rakennuskohteiden suunnittelusta

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv

KAAVOITUSOHJELMA vv LAIHIAN KUNTA 1 KAAVOITUSOHJELMA vv. 2014-2016 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET. Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v %

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v % Pelkosenniemen kunta Sivu 1 08.05.201 Toteumavertailu R Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015-31.03.2015 Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2014 01-12 2015 2015 2015 01-03 2015 01-03 2015 % 00000070

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017

YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017 YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017 TALOUSARVIOESITYKSEN KESKEISET PERUSTELUT Kaupunginhallituksen Ympäristökeskukselle antama raami on 516 000e. Ympäristökeskuksen talousarvioesitys vuodelle 2017 on

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin,

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) ) 18 0000.00 18 0000.00 16 0000.00 16 0000.00 14 0000.00 14 0000.00 12 0000.00 12 0000.00 1000.00 1000.00 8 0000.00 8 0000.00 6 0000.00 6 0000.00 4 0000.00

Lisätiedot

Elinkeino- ja kuntakehityskeskus

Elinkeino- ja kuntakehityskeskus TP TA+muutokset TA TS TS Tuloslaskelma 2015 2016 2017 2018 2019 Toimintatuotot 32 347 41 900 31 900 31 900 31 900 Myyntituotot 6 379 15 900 7 400 7 400 7 400 Maksutuotot 19 611 20 000 20 000 20 000 20

Lisätiedot