Uudet tehtävälue+elot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudet tehtävälue+elot"

Transkriptio

1 Uudet tehtävälue+elot HUS Suunni4eluseminaari Juho Kess RAKLI ry

2 Tehtävälue+elot: Hankkeen johtamisen ja rakennu4amisen tehtävälue4elo HJR12 Pääsuunni4elun tehtävälue4elo PS12 ArkkitehEsuunni4elun tehtävälue4elo ARK12 Geosuunni4elun GEO12 tehtävälue4elo Rakennesuunni4elun RAK12 tehtävälue4elo Taloteknisen suunni4elun TATE12 tehtävälue4elo Täydentävät RT- kor5t: Tehtävälue4elon käy4öohje KO12 HankeEetokorK HT12

3 Erityisalojen tehtävälue4elot: Erityisaloista vielä tulossa : AkusEikkasuunni4elun tehtävälue4elo Sisustussuunni4elun tehtävälue4elo Maisemasuunni4elun tehtävälue4elo Valaistussuunni4elun tehtävälue4elo Elinkaarisuunni4elijan tehtävälue4elo

4 Tehtävälue4elojen tarkoitus ja käy4ö Talonrakennusta koskevien suunni4elutehtävien sisällön ja laajuuden määri4ely Ø Sisältävät tavanomaisen talorakennushankkeen suunni4elutehtävät ja niiden ohjeelliset tulokset Ø Tarvi4avat tehtäväkokonaisuudet määritellään hankekohtaisese Ø Suunni4elutehtävien suori4ajat on hankekohtaisese vali4avissa Käytetään kaikenlaisissa kohteissa erilaisten toteutus- ja palkkiomuotojen kanssa Käytetään suunni4elukokonaisuuden hallinnassa sekä osana suunni4elun laadunvarmistusta Tehtävälue4eloihin on koo4u o4eita keskeisimmistä velvoi4eista, jotka koskevat rakennushankkeeseen ryhtyvää ja pääsuunni4elijaa

5 Uusimisen perusteita Vakiosuorituksista hankekohtaisiin tehtäväkokonaisuuksiin Peräkkäisyydestä täydentymiseen Eriteltyyn johtamiseen ja suunni4eluun Yksi4äisistä asiakirjoista koordinoituihin suunnitelmapake4eihin Erillisestä talotekniikasta koordinoituun hankkeeseen Pääurakasta toteutusmuotovapaaseen Kiinteästä Elaohjelmasta joustavaan ohjelmaan Yhdestä luonnoksesta vaihtoehtoisiin ehdotuksiin Löyhistä luonnoksista toteutuskelpoiseen yleissuunnitelmaan Yhtenäisestä toteutussuunnitelmasta perusosaan ja Ela- alueisiin Vakiosuorituksen kokonaisarviosta tehtävien mitoitukseen

6 Uusien tehtävälue4eloiden hyödyt Merki4ävimmät viranomaisvelvoi4eet ja vastuut koo4u HJR12, PS12 Tehtäväkokonaisuuksia on selkiyte4y ja havainnolliste4u suunni4elualoi4ain Tehtävät on ryhmitelty suunni4elualoi4ain ja suunni4elun hankinnan kannalta luonteviin kokonaisuuksiin Ø Helpo4aa hankekohtaisten konsulksopimusten laadintaa Ø Mahdollistaa hankkeiden helpomman koordinoinnin Ø Mahdollistaa koordinoinnin hankinta- ja suunnitelmapaketei4ain Ø Sopivat kaikkiin toteutusmuotoihin Hankkeen tehtävät jakaantuvat tehtäväkokonaisuuksiin, jotka voivat eri hankintamuodoissa ajoi4ua ja sijoi4ua eri tavoin Yhteistyötä tukee lue4elot sekä käytetyt tehtäväkäsi4eet: tekeminen, osallistuminen, huoleheminen, valvominen, avustaminen

7

8

9

10 Hankesuunni4elu ja suunni4elun valmistelu Hankesuunni4elussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laajuu4a toimivuu4a, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoi4eet Eri suunni4elualojen tehtävälue4eloissa on esite4y asiantunejatehtäviä, joilla suunni4elija voi tarvi4aessa avustaa Elaajaa hankkeen valmistelussa Hankesuunni4elun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka muodostuu projekeohjelmasta ja hankeohjelmasta: Hankeohjelmassa esitetään suunni4elutavoi4eet ProjekEohjelmassa hankkeen läpiviennin tavoi4eet Suunni4elun valmistelussa organisoidaan suunni4elu, määritellään suunni4elutehtävien laajuudet esim. hankeeetokorka käy4äen, pidetään mahdolliset suunni4elukilpailut, käydään tarvi4avat neuvo4elut, valitaan suunni4elijat ja tehdään suunni4elusopimukset

11 Hankkeen suunni4eluvaiheet Ehdotussuunni4eluvaiheessa suunni4elijat laaevat useita vaihtoehtoisia ratkaisuja tavoi4eiden saavu4amiseksi Yleissuunni4eluvaiheessa vali4u ratkaisuehdotus kehitetään toteutuskelpoiseksi suunnitelmaksi, jonka tuloksena on yleissuunnitelma pääpiirustuksineen Suunni4elu perustuu muuntuvien Elojen, kiinteiden Elojen ja perusrakennuksen ero4eluun Muuntuvien Elaosien suunnitelmia voidaan täydentää tai muu4aa vielä toteutussuunni4eluvaiheessa Toteutussuunni4eluvaiheessa suunnitelmat tarkennetaan suunnitelmapaketei4ain hankinnan (hankintaa palveleva suunni4elu) ja toteutuksen edelly4ämälle tarkkuudelle

12 Hankevaiheiden tulokset - Hankesuunni4elusta toteutussuunni4eluun Hankesuunnittelu Hankesuunnitelma Hankeohjelma Projektiohjelma Hanketietokortti Ehdotussuunnittelu Ehdotus Ehdotus Ehdotus Yleissuunnitteluvaiheessa valittu ratkaisu kehitetään toteutuskelpoiseksi suunnitelmaksi, jonka tuloksena on yleissuunnitelma pääpiirustuksineen. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka muodostuu hankeohjelmasta ja projektiohjelmasta: -hankeohjelmassa esitetään suunnittelun tavoitteet -projektiohjelmassa hankkeen läpiviennin tavoitteet Suunnittelun valmisteluvaiheessa määritellään suunnittelutehtävien laajuudet hanketietokorttia käyttäen. Yleissuunnittelu Toteutussuunnitteluvaiheessa suunnitelmat tarkentuvat suunnitelmapaketeittain hankinnan ja toteutuksen edellyttämälle tarkkuudelle. Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoisia ratkaisuja tavoitteen saavuttamiseksi. Yleissuunnitelma Perusrakennus ja muuntuva osa Pääpiirustukset Toteutussuunnittelu Tarjouspyyntösuunnitelmat Toteutussuunnitelma

13 Korjausrakentaminen Tehtävälue4eloissa on merki4y K- kirjaimella ne tehtävät, jotka tulevat kysymykseen vain korjausrakentamisessa ErityisesE korjausrakentamisen eri hankevaiheissa voi esiintyä muiden hankevaiheiden tehtäviä Korjausrakentamisessa voidaan jo hankkeen valmisteluvaiheessa joutua tekemään ehdotusvaiheen tai jopa yleissuunni4eluvaiheen suunni4elua Samoin rakentamisvaiheen toteutussuunni4elussa voidaan joutua palaamaan ehdotussuunni4elun tehtäviin

14 Toisaalta monet asiat tuntuvat tehtävälue4eloissa/ hankeeetokoressa vaikeilta määri4ää, kun ensin pitäisi hieman suunnitella Tehtävälue4elot on vain lähtökohta suunni4elutyölle, jota voi hankkeen kuluessa muu4aa Lomakkeista yliviivataan ylimääräiset osat (se on todella helppoa ja lisää huoma4avase lue4avuu4a!

15 Suunni4elun tarjouspyyntöasiakirjat 1. Tarjouspyyntökirje 2. KonsulEn tarjouksen sisältö ja valintakriteerit 3. Tarjouslomake 4. Suunni4elusopimuksen luonnos 5. HankeEetokorK 6. Hankeohjelma 7. ProjekEohjelma Aikaisemmin käytetyn suunni4eluohjelman Eedot viedään hankeeetokorkin, hankeohjelmaan, projekeohjelmaan ja suunni4elusopimuksen luonnokseen Tarjouspyynnössä viitataan KSE 13 ehtoihin

16 HankeEetokorK

17 Suunni4elukohteen vaaevuus Kohteen pääkäy4ötarkoitus Kohteen laajuus ja rakennustoimenpide Kohteen turvaluokitus Kohteen sijaine Toteutusmuoto Suunni4eluaika Tilaajan suunni4elukäytännöt Rakennusaika Kohteeseen vali4avat suunni4elijat ja asiantunejat Käy4äjäsuunni4elu Hankkeen tavoi4eet Tehdyt esiselvitykset Suunni4elutehtävän lähtöeedot Suunni4eluohjelmistojen vaaemustaso Ylläpidon Eedonhallinnan vaaemustaso AnalysoinEen ja visualisoineen vaaemustaso Suunni4elijan tuo4ama havainnemateriaali Rakennuksen energiatodistus Energian tavoitekulutus Olosuhde/ sisäilmasto Valaistus InvestoinEkustannukset Elinkaarikustannukset Ympäristövaikutukset

18 Avoin rakentaminen lähtökohtana Avoimen rakentamisen periaa4eita noudate4ava, vaikka ensimmäiset käy4äjät olisi Eedossa hankkeen alkaessa Hankesuunni4elussa tavoi4eena on muuntojoustavuus, joka kuvataan joustavalla Elaohjelmalla Rungon ja perustusten mitoituksessa (kuormituksissa) lähtökohtana rii4ävä pelivara tuleville käy4ötarkoituksille Teknisiä perusjärjestelmiä (konehuoneet, kuilut, reiet) ei ylimitoiteta, suunni4elu perustuu halu4uun Elajoustoon

19 Kiinteä perusosa / muuntuva Elaosa Kiinteä perusosa on rakennuksen pysyvä osa, tehtävänä on tarjota sääsuoja4ua Elaa. Se voidaan jakaa yksi4äisiin huoneistoihin. Kiinteä perusosa sisältää kaikki yhteiset järjestelmät kuten sisäänkäynnit, porrashuoneet, hissit sekä sähkö-, vesi-, kaasu- ym. järjestelmien kiinteät runko- osat kunkin yksi4äisen Ela- alueen rajalle ase Muuntuvat Elaosat pitävät huolta Ela- alueista tarjoamalla LVIS- järjestelmiä, jakavia väliseiniä, ovia, lai4eita, keikö- ja saniteekkalusteita, sisäpintoja jne. Kiinteän perusosan käy4öikä on pitkä verra4una muuntuvaan Elaosaan

20 Kiinteä perusosa / muuntuva Elaosa Kiinteä perusosa voidaan suunnitella, hankkia ja toteu4aa erillään muuntuvasta Elaosasta Muuntuvaan Elaosaan suunnitellaan yleissuunni4eluvaiheessa erilaisia Elankäy4ökonsepteja, kiinteän perusosan tulee mahdollistaa niiden toteu4aminen Muuntuvan Elaosan lopulliset suunnitelmat ja rakentaminen tehdään vasta ko. Ela- alueen käy4äjän varmistu4ua Vaikka ensimmäinen käy4äjä olisi Eedossa, tulee muuntuvan Elaosan Elankäy4ökonsepteissa varautua mahdollista toista tai kolma4a käy4äjää varten

21 FLEXIBLE ROOM PROGRAM AND BUDGET Biomedicum 2U -project, Helsinki, Finland Space Room Floor area Air ventilation size Permanent Modifiable Modifiable Minimum Maximum base spaces spaces program program building min max m2 m dm3/s/m2 dm3/s/m2 Modifiable spases: Laboratories ,0 3,0 Offices ,0 3,0 Meeting rooms ,0 4,0 Rest rooms ,0 1,0 WC ,0 5,0 Total 5100 Special spaces: Instrument sterilisation ,0 4,0 Restaurant ,0 6,0 Catering kichen ,0 15,0 Permanent spaces: Corridors and stairways ,0 2,0 Tecnical rooms ,5 0,5 Total 2850 Million Million Million m3/s m3/s TOTAL: ,5 1,9 3,3 17,2 22,0 Cross-floor area 9465 Made retrospectively by Arto Saari Helsinki University of Technology 10 June 2006

22 A permanent technical zone Permane nt space zone A local modifiable thematic zone Biomedicum 2, Helsinki

23

24 SuunnitelmapakeEt SamanaikaisesE tehtävät toteutussuunni4elu ja rakentaminen edelly4ävät suunni4elun jakamista osakokonaisuuksiin, suunnitelmapake4eihin SuunnitelmapakeK sisältää eri suunni4elualojen suunni4elun koordinoidun osakokonaisuuden SuunnitelmapakeKen käy4ö edesau4aa suunnitelmien yhteensovitusta ja suunni4elun ohjausta SuunnitelmapakeK palvelee yhtä tai useampaa hankintapakeka HankintapakeElla tarkoitetaan urakkasuoritusta tai toimitusta, joka ajoitetaan yhtenä kokonaisuutena HankintapakeK on pienin suunniteltava hankintakokonaisuus ja sitä voidaan jakaa tai yhdistää varsinaisiksi hankinnoiksi

25

26

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ ST 41.10 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 Tämän tehtäväluettelon sisällössä viitatut liitteet 2.1 2.3 suunnitteluasiakirjojen sisällön määrittämiseen sisältyvät tämän ohjeen sähköiseen

Lisätiedot

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1 Suunnittelun erittelyt 1 Ametriini Oy Asiakas ; Kohteen osoite; Tilaajan nimi; Tilaajan yhteystiedot; SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu

Lisätiedot

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

TATE 12. Vihdoinkin valmiina? Granlund Oy. Asiantuntijaseminaari 28.11.2013. Kari Kaleva

TATE 12. Vihdoinkin valmiina? Granlund Oy. Asiantuntijaseminaari 28.11.2013. Kari Kaleva TATE 12 Vihdoinkin valmiina? Asiantuntijaseminaari 28.11.2013 Granlund Oy Kari Kaleva TEHTÄVÄT SUUNNITTELUVAIHEITTAIN 2012 A TARVESELVITYS B HANKESUUNNITELU TEHTÄVÄT SUUNNITTELUVAIHEITTAIN 1995 1 TARVESELVITYS

Lisätiedot

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project RT 10-10387 ohjetiedosto tammikuu 1989 korvaa RT l 06.10 1 (24) TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project Tämä RT-ohjekortti kuvaa talonrakennushankkeen kokonaisuutta

Lisätiedot

UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK12 Tekniskan Sali, Eerikinkatu 2 Helsinki. 12.02.

UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK12 Tekniskan Sali, Eerikinkatu 2 Helsinki. 12.02. UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK12 Tekniskan Sali, Eerikinkatu 2 Helsinki 12.02.2014 Ismo Tawast Uuden RAK 12 -tehtäväluettelon tavoitteita Erityisalojen suunnittelijoiden

Lisätiedot

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu TARVEKARTOITUKSEN MERKITYS PIENAS SUINRAKENNUKSEN SÄHKÖSUUNNITTELUPROJEKTISSA Vladimir Lankinenn Opinnäytetyöö Toukokuu 2011 Sähkötekniikan koulutusohjelma Talotekniikann suuntautumisvaihtoehto Tampereen

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

ESIMERKKI. Sisällysluettelo 1 Projektinjohtaminen ja aikataulutus 7. 2 Aikataulutyypit 22. 3 Aikataulut 39. 4 Ajankäytön suunnittelu 61

ESIMERKKI. Sisällysluettelo 1 Projektinjohtaminen ja aikataulutus 7. 2 Aikataulutyypit 22. 3 Aikataulut 39. 4 Ajankäytön suunnittelu 61 3 Sisällysluettelo Projektinjohtaminen ja aikataulutus 7. Projekteista ja niiden johtamisesta 7.2 Projektijohtamisen näkökulmia 2.3 Projektinjohtaminen Suomessa 8 2 Aikataulutyypit 22 2. Jana-aikataulut

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Projektipankki rakennustyömaan

Projektipankki rakennustyömaan Tapio Halonen Sokonet Oy tapio.halonen@sokonet.fi Kari Varkki Kehitysjohtaja, Rakennusosakeyhtiö Hartela kari.varkki@hartela.fi 498 Projektipankki rakennustyömaan sähköiset asiakirjat ja niiden hallinta

Lisätiedot

Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa

Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa 26 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa VERSIO 1.0 Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa Versio 1.0 Liikenneviraston ohjeita 26/2011 Liikennevirasto

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje 13 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA tä Liikenneviraston ohjeita 13/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Markku Nummelin Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA

TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA Talonrakennustekniikka TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 3 OHJEEN SISÄLLÖSTÄ Tässä ohjeessa käsitellään turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Energiatehokkuustoimikunnan mietinnön erillinen liite (julkaistu vain sähköisesti) Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto

Lisätiedot

Toimiva palkkaus on kaikkien etu

Toimiva palkkaus on kaikkien etu Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas KT Kuntatyönantajat Helsinki 2013 Julkaisun kirjoittajat: 2 KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Samanaikaisopetus on mahdollisuus

Samanaikaisopetus on mahdollisuus Samanaikaisopetus on mahdollisuus Tutkimus Helsingin pilottikoulujen uudistuvasta opetuksesta Raisa Ahtiainen, Maria Beirad, Jarkko Hautamäki, Touko Hilasvuori ja Helena Thuneberg Helsingin kaupungin opetusviraston

Lisätiedot