ESISELVITYS DIGITAALISEEN KUVA-ARKISTO- JÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMISESTÄ KUOPION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN RÖNTGENOSASTOLLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESISELVITYS DIGITAALISEEN KUVA-ARKISTO- JÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMISESTÄ KUOPION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN RÖNTGENOSASTOLLA"

Transkriptio

1 ESISELVITYS DIGITAALISEEN KUVA-ARKISTO- JÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMISESTÄ KUOPION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN RÖNTGENOSASTOLLA - Toiminnan nykytila ja tavoitetila Riitta Mononen TIE5K Kehittämistehtävä Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysala, Kuopio Informaatioteknologia terveydenhuollossa / Arja Kemiläinen

2 TIIVISTELMÄ 2 Tehtävä liittyy Kuopion kaupungin terveyskeskuksen röntgenissä tavoitteena olevaan digitaalisen kuva-arkiston käyttöönottoon. Tehtävän tarkoituksena oli kuvata Kuopion kaupungin röntgenpalvelujen järjestämisen nykytilaa ja tavoitetilaa. Työ on toteutettu yhdessä ZipIT-hankkeen kanssa. ZipIT on kolmivuotinen, syksyllä 2004 käynnistynyt tutkimushanke. Hankkeen toteuttavat Kuopion yliopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu ja sitä rahoittavat Tekes, Työsuojelurahasto sekä joukko terveydenhuoltoalan yrityksiä. Työskentelyn ja kuvaamisen työvälineenä on käytetty kehittävään työntutkimukseen perustuvaa työtoiminnan analysoinnin ja kehittämisen ActAD-mallia (Activity Analysis and Development). Keskeistä ActAD-mallissa on se, että työtoiminta ymmärretään systeemisenä kokonaisuutena, jossa joukko ihmisiä työskentelee yhteisen kohteen parissa tavoitteenaan tuottaa yhteinen lopputulos. Työn toteuttamiseksi koko röntgenosastonhenkilöstölle järjestettiin kaksi työpajapäivää. Ensimmäisessä työpajassa käytiin läpi nykytilaa ja aloitettiin tavoitetilan kuvaus. Toisena työpajapäivänä tarkennettiin tavoitetilan kuvausta digitaalisen arkistoinnin lisäinformaation ja etukäteen hahmoteltujen vaihtoehtojen pohjalta. Digitaalisen arkiston käyttöönotto vaatii vielä lisää selvityksiä, joita ei ollut mahdollista toteuttaa opiskelun aikana.

3 3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO YHTEISTYÖ ZIPIT-HANKKEEN KANSSA ZipIT-hanke Työtoiminnan analysoinnin ja kehittämisen ActAD-malli RÖNTGENTOIMINNAN NYKYTILA Toiminnan nykytila yleisellä tasolla Työprosessi, toiminnan kohde ja tavoite Toimijat Teon keinot, välineet Kommunikoinnin ja koordinaation keinot Kollektiivinen toimija Edeltävä toiminta Seuraava toiminta Sidosryhmät Röntgentoiminnan perusprosessi Toiminnan kehittämistarpeita RÖNTGENTOIMINNAN TAVOITETILA Tavoitetilan alustava suunnittelu Tavoitetilan suunnittelun syventäminen POHDINTA...30 LIITTEET Liite 1. Luettelo kuvantamislaitteista Liite 2. Röntgentoiminnan järjestämisen vaihtoehtoja Liite 3. Kysely Työpaja 1:stä

4 4 1 JOHDANTO Tämä raportti on osa Savonia-ammattikorkeakoulun Informaatioteknologia terveydenhuollossa erikoistumisopintoja. Informaatioteknologian erikoistumisopintojen tavoitteena on perehtyä tieto- ja viestintätekniikan tuomiin uusiin haasteisiin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työssä ja kehittää valmiuksia toimia tietoverkkopohjaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Koulutuksen avulla opiskelija kehittää myös valmiuksia osallistua oman alansa tietojärjestelmien kehittämis- ja käyttöönottoprojekteihin. Koulutus antaa perusvalmiudet projektityöskentelyyn. (Opetussuunnitelma, Savonia-ammattikorkeakoulu 2005.) Opiskeluun liittyvän kehittämistehtävän tavoitteena on hankkia valmiuksia projektityöskentelyyn ja kehittämishankkeen toteuttamiseen. Tämän keittämistehtävän tavoitteena on tuottaa Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen röntgenpalvelujen järjestämisestä esiselvitys, jota voidaan käyttää varsinaisen digitaalisen arkiston käyttöönottoprojektin pohja-asiakirjana. Esiselvitys tehtiin käyttäen ActAd (Activity Analysis and Development) toiminnan kehittämismallia ja siinä kuvataan röntgenpalvelujen nykytila ja tavoitetilaa Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen röntgenosaston henkilöstön näkemyksen pohjalta. Nykytilaa ja tavoitetilaa työstettiin työpajoissa, joiden suunnitteluun ja toteutukseen olen osallistunut. Työpajoja varten koottiin taustamateriaalia nykytilaan liittyvistä asioista. Aloitin erikoistumisopinnot, koska työyksikössäni Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen röntgenissä tutkimuksia tuotetaan ja käsitellään tietotekniikan avulla ja sähköinen sairauskertomus on myös osaltaan lisännyt tietotekniikan käyttöä ja muuttanut toimintaa. Aikaisemmat tietotekniikan opiskeluni ovat olleet erilaisten käyttöön tulleiden ohjelmien käytön opettelua. Halusin myös laajentaa ja ajantasaistaa näkemystäni informaatioteknologian käytöstä sosiaali- ja terveydenhuollossa omassa työyksikössäni tapahtuneen toiminnallisen ja teknisen muutoksen vuoksi. Radiologisten tutkimusten arkistoinnissa on Suomessa jo melko laajasti siirrytty digitaaliseen arkistointiin. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin radiologian yksikkö toimii jo nyt ns. filmittömästi ja digitaalista arkistointia ollaan sairaanhoitopiirissä laajentamassa

5 5 mm. kliinisen fysiologian tutkimusten arkistointiin. Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on tehty selvityksiä digitaalisen arkistoinnin kustannuksista verrattuna perinteiseen filmiarkistointiin. Selvityksissä on todettu digitaalinen arkistointi kustannuksiltaan edullisemmaksi ja lisäksi digitalisoitujen tutkimustietojen käytettävyys ja siirrettävyys paranee merkittävästi. (Vesala 2000.) Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen röntgenissä kuvantamistutkimukset tuotetaan valtaosaltaan digitaalimuodossa, mutta tutkimukset tulostetaan filmille ja arkistoidaan filmeinä. Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen tietohallintostrategiaan on kirjattu yhdeksi tavoitteeksi digitaalisen arkistointijärjestelmän käyttöönotto. (Tietohallintostrategia, Kuopion kaupunki ). Tämä tarkoittaa käytännössä kaikkien kuvantamistutkimusten tuottamista digitaalisessa muodossa ja niiden käsittelyn ja arkistoinnin siirtymistä tietotekniikan avulla tapahtuvaksi. Strategian mukaan hankesuunnitelma olisi pitänyt olla valmis jo vuonna Digitaalisen röntgenkuva-arkiston käyttöönotto Kuopion kaupungissa vaatii selvityksen tekemistä olemassa olevien kuvantamisjärjestelmien mahdollisuudesta tuottaa digitaalista kuvaa. Arkiston käyttöönottoa varten pitää myös kartoittaa mahdolliset laitteisto- ja järjestelmähankinnat. Käytössä olevat potilastietojärjestelmät pitää sovittaa toimimaan yhdessä arkiston hallintajärjestelmän kanssa. Muuttuvista työkäytännöistä, henkilöstötarpeesta ja muutoksista, kustannuksista liittymisvaiheessa ja jatkossa arkistoa käytettäessä tulee myöskin laatia selvitys. Lääkäreiden vastaanoton toimintayksiköitä, joissa kuvia tarvitaan, on runsaasti eri puolilla kaupunkia, joten terveyskeskuksen omassakin toiminnassa potilaiden kuvia joudutaan lähettämään paikasta toiseen ja lisäksi jatkohoitopaikkoihin mm. sairaanhoitopiirin toimipaikkoihin. Kuopion yliopistollisessa sairaalassa toimii alueen yhteispäivystys, joka on Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintaa ja käyttää sosiaali- ja terveyskeskuksen tietojärjestelmiä, joten siellä ei ole käytettävissä sairaalan digitaalinen arkistojärjestelmä. Aluetietojärjestelmien kehittämisellä tavoitellaan sairauskertomustietojen yhteiskäyttöisyyttä jopa koko valtakunnan alueella, joten myöskin digitaalisten kuvaarkistojen tulee olla yhteiskäyttöisiä. Kansallisessa terveyshankkeessa on määritelty yhdeksi tavoitteeksi laboratorio- ja kuvantamispalvelujen kokoaminen isommiksi toimintayksiköiksi. (Kansallinen terveyshanke. 2000) Tässä mielessä olisi järkevää

6 6 keskittää alueen terveyskeskusten kuvien arkistointi Kuopion yliopistollisen sairaalaan digitaaliseen arkistoon. Tämän esiselvityksen tarkoituksena on olla pohjana digitaalisen kuva-arkiston käyttöönottoselvitysprojektille Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa. 2 YHTEISTYÖ ZIPIT-HANKKEEN KANSSA Opintojen alettua tammikuussa 2005 opiskeluun orientoitumisen yhteydessä esiteltiin ZipIT-hanketta mahdollisuutena yhteistyökumppaniksi kehittämistehtävään. Kävin tapaamassa yliopettaja Maritta Korhosta ja suunnittelija Päivi Röppästä saadakseni paremman käsityksen ZipIT-hankkeen mahdollisuuksista. Tässä keskustelussa varmistui, että ZipIT-hankkeen kautta pystymme työyksikössäni paremmin paneutumaan tulevan muutoksen tuomiin haasteisiin. ZipIT-hankkeen avulla saisimme uusia työkaluja ja uutta näkökulmaa kehittämisprojektin läpiviemiseen. Keskustelin asiasta Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksen tietohallintopäällikkö Juhani Aholan kanssa ja hän hyväksyi hankkeeseen osallistumisen, joten päätin lähteä mukaan hankkeen kanssa tehtävään yhteistyöhön ja kehittämistehtävän työstämiseen hankkeen avulla. ZipIT-hankkeen suunnittelija Päivi Röppänen on ollut apunani sekä työpajojen valmistelussa että tämän raportin työstämisessä. Raportissa olevat ActAD-malliin liittyvät kuvat ovat myös hänen tekemiään. 2.1 ZipIT-hanke ZipIT on kolmivuotinen, syksyllä 2004 käynnistynyt tutkimushanke. Hankkeen toteuttavat Kuopion yliopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu ja sitä rahoittavat Tekes, Työsuojelurahasto sekä joukko terveydenhuoltoalan yrityksiä. Lisäksi mukana on terveydenhuollon organisaatioita, mm. Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus. ZipIT-hankkeen tavoitteena on tuottaa toimintamalli terveydenhuollon toiminnan ja tietojärjestelmien rinnakkain kehittämiseen (kuva 1) ja kaventaa näin kuilua työtoiminnan ja tietojärjestelmien kehittämisen välillä. Toimintamalli kuvataan hankkeen

7 tuloksena julkaistavassa menetelmäoppaassa, joka tulee sisältämään myös pilottikohteista saatuja menetelmien soveltamiskokemuksia. (ZipIT 2005.) 7 Kuva 1. ZipIT-hankkeessa kehitettävän toimintamallin aihio (Minkkinen 2005). ZipIT-hankkeessa tuotettavan toimintamallin kehitystyö siis konkretisoituu terveydenhuollon organisaatioiden ja yritysten kanssa määriteltävissä pilottikohteissa, toiminnan ja/tai tietojärjestelmien kehittämishankkeissa. Pilottikohteissa sovelletaan erilaisia toimintalähtöisiä menetelmiä toiminnan nykytilan ja tavoitetilan kuvaamiseen ja analysointiin sekä tarvittavien kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun. ZipIT-hankkeen vuosiseminaarissa Kuopion yliopiston tutkija Irmeli Minkkinen esitteli ZipIT-toimintamallia. Yleisenä periaatteena mallin avulla kuvaamisessa on kuvata toiminnan kehitystä suhteessa aikaan ja tarkastella toiminnan kokonaisuutta sekä toiminnan osia ja niiden välisiä suhteita. Tärkeä periaate on kehitettävän toiminnan toimijoiden osallistaminen ja tätä kautta toiminnan ymmärtäminen. Tavoitteena on myös toiminnan ja tietojärjestelmän rinnakkain kehittäminen, jolloin saadaan aikaan hallittu työtoiminnan muutos ja työtoimintaa aidosti tukevat tietojärjestelmät.

8 8 Toimintamallin vaiheina on kuvata toiminnan nykytila, toiminnan tavoitetila ja miten nykytilasta päästään tavoitetilaan. Menetelminä nykytilan kuvauksen tekemiseen voidaan käyttää tutustumiskäyntejä, haastatteluja, työpajoja ja kirjallisuuskatsauksia, joiden avulla saadaan luotua yhteinen näkemys nykytilasta. Tavoitetilan kuvausta voidaan myös työstää samoilla menetelmillä. Lisänä voidaan käyttää skenaariotyöskentelyä. Tuotoksena on tavoitetilan kuvaus, joka voi olla yleiskuva toiminnasta, kuvaus prosesseista, skenaarioista ja toimintaan kohdistuvista rajoittavista tekijöistä. Kolmantena vaiheena on suunnitella askeleet, joiden avulla päästään nykytilasta tavoitetilaan. Tietojärjestelmän suunnittelussa ja kehittämisessä voidaan käyttää esim. käyttötapauskuvauksia ja käyttöliittymäsuunnitelmia ja -kuvia. Työtoiminnan suunnittelussa voidaan kuvata työkulkua, ketkä osallistuvat toimintaa, mitä tietoa tarvitaan ja tuotetaan prosessissa, mihin tallennetaan tietoa ja mistä sitä saadaan. Tuotoksena on suunnitelma laite- ja ohjelmistohankinnoista sekä työtoiminnan muutoksista. 2.2 Työtoiminnan analysoinnin ja kehittämisen ActAD-malli ZipIT-hankkeessa tehtävän tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä käytetään toiminnan teoriaan ja kehittävään työntutkimukseen perustuvaa työtoiminnan analysoinnin ja kehittämisen ActAD-mallia (Activity Analysis and Development). Keskeistä ActADmallissa on se, että työtoiminta ymmärretään systeemisenä kokonaisuutena, jossa joukko ihmisiä työskentelee yhteisen kohteen parissa tavoitteenaan tuottaa yhteinen lopputulos. Jos työtoiminnassa esiintyy epätasapainoa tai ristiriitoja, toiminnan elementit muuttuvat esimerkiksi tietotekniikan käyttöönoton yhteydessä, saa se aikaan toiminnan kehittämistarpeita. (Toivanen ym. 2004, 10.) ActAD-mallin mukaan työtoiminta muodostuu erilaisista elementeistä (kuva 2). Kun on kyse työtoiminnasta, on toiminnalla aina kohde ja tavoite. Toiminnan sisällä oleva kollektiivinen toimija on se ihmisjoukko (tiimi, työyhteisö), joka tarvitaan tavoitteen saavuttamiseksi. Jotta toimintakokonaisuuden yhteinen tavoite saavutettaisiin, yksittäisten toimijoiden tekoja ohjataan kommunikoinnin ja koordinoinnin keinoin. Keinoja voivat olla esimerkiksi kokoukset, työvuorolistat tai säännöt. Toimintakokonaisuus koostuu monen ihmisen, toimijan, erillisistä teoista. Yksittäiset toimijat tarvitsevat tekojen suorittamiseen työvälineitä ja -keinoja, esimerkiksi koneita ja laitteita, ammattitaitoa ja

9 työkokemusta. Kun toiminnan kokonaiskuva on saavutettu, voidaan analysointia jatkaa tarkemmalle tasolle työprosessikuvauksilla. (Toivanen ym. 2004, ) 9 Suhteet muihin toimintoihin, välittäjinä verkottumisen keinot Toimintatapa, kehityshistorian vaiheet Kollektiivinen toimija: ryhmä, tiimi, Ristiriidat toimiyhteisö Kommunikoinnin ja koordinaation keinot: Työnjako, Yksittäinen teko säännöt, ym. Tekijät: subjektit Tarkastelun kohteena oleva toiminta Työprosessi: Teon keinot: henkiset, välineet, rakenteet, ym. Edeltävä toiminta Kohde muuttuu: Tulos Seuraava toiminta Kuva 2. Työtoiminnan elementit ActAD-mallissa (Toivanen ym. 2004). Seuraavaksi esitellään miten ActAD-mallia käytettiin apuvälineenä röntgentoiminnan nyky- ja tavoitetilan jäsentämisessä ja mallintamisessa. 3 RÖNTGENTOIMINNAN NYKYTILA 3.1 Toiminnan nykytila yleisellä tasolla Radiologisilla tutkimuksilla tarkoitetaan erilaisia kuvantamistutkimuksia kuten röntgen-, magneetti- ja ultraäänitutkimuksia (kaikututkimuksia). Tutkimukset tuottavat tietoa, jota potilasta/asiakasta hoitava taho käyttää apuna vammojen ja sairauksien toteamisessa (diagnosoinnissa) ja hoidon seurannassa. Toiminnan kohteena on siis potilaan/asiakkaan sairaus tai vamma ja tavoitteena tuottaa radiologinen tutkimus (kuva 3). Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa radiologisia tutkimuksia tehdään kahdessa

10 10 yksikössä: pääterveysasemalla ja Harjulassa. Röntgenkuva-arkisto sijaitsee pääterveysasemalla, sinne arkistoidaan myös Harjulan yksikössä tehtyjen tutkimusten kuvat. Radiologinen tutkimustoiminta Osasto Osastokokous, Röntgenopas, Laatukäsikirja Rtghoitaja Radiologi Tkavustaja Kuvakuori Kohde: Tavoite: Lähete Potilaan sairaus, vamma Radiologinen tutkimus Lausunto, kuva(t) Kuva 3. Radiologisen tutkimustoiminnan keskeiset elementit. Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksen röntgenosastolla tehtävät radiologiset tutkimukset ovat natiivi-, ultraääni-, mammografia- ja ruoansulantuskanavan varjoainetutkimuksia. Vuonna 2004 tutkimuksia tehtiin noin kpl. Tavallisimmat tutkimukset olivat keuhkojen natiiviröntgentutkimukset (n kpl), hampaiston ja leuan panoraamatutkimukset (n kpl) ja nenän sivuonteloiden natiiviröntgentutkimukset (n kpl). Erilaisia ultraäänitutkimuksia ja toimenpiteitä tehtiin (Sosiaali- ja terveyspalvelut Toimintakertomus 2004.) Pääterveysaseman röntgen on aloittanut toimintansa marraskuussa 1976 ja Harjulan sairaalan röntgen 1992 vuoden alusta. Molemmissa toimipaikoissa tehdään natiiviröntgentutkimuksia ja ultraäänitutkimuksia. Hampaiston tutkimuslaite on vain pääterveysaseman

11 röntgenissä. Harjulan sairaalan röntgeniin on keskitetty varjoainetutkimukset ja mammografiat. 11 Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen röntgenissä suurin osa tutkimuksista tuotetaan digitaalisessa muodossa. Käytössä on pääterveysasemalla vuonna 1996 hankittu levykuvantamislaitteisto ja Harjulassa vuonna 2000 hankittu laitteisto. Savotalon levykuvantamislaitteistolle varaosatoimitukset on taattu enää vuoden 2005 loppuun, joten sen uusiminen on ajankohtainen nopealla aikataululla. Molemmissa toimipaikoissa tutkimukset tulostetaan filmille ja arkistoidaan filmeinä, koska digitaalista arkistoa ei ole käytössä. Tutkimuslaitteistosta osa on vanhaa ja vaatii muutaman vuoden sisällä uusimista, osa melko nopeallakin aikataululla, joten tässä yhteydessä on suunniteltava toimintaa pitkällä tähtäyksellä virheinvestointien välttämiseksi. Tutkimuslaitteistojen suositusten mukainen käyttöaika on 8 10 vuotta, digitaalisessa kuvantamistekniikassa jopa lyhyempikin Työprosessi, toiminnan kohde ja tavoite ActAD-mallia käytettäessä kehittämisen kohteena olevasta toiminnasta kuvataan mistä osista työprosessi koostuu ja mikä on toiminnan kohde ja tavoite. (Minkkinen, I. 2005). Radiologisen tutkimustoiminnan työprosessi muodostuu varsinaisen tutkimuksen suorittamisen lisäksi: ennakkovalmistelusta, jolloin etsitään lähete ja vanhat kuvat valmiiksi, asiakkaan ilmoittautumisesta röntgeniin ja jälkitoimenpiteinä asiakkaan poistuttua tutkimuksen lausumisesta, tekstin kirjoittamisesta, kuvien lähettämisestä ja lopuksi kuvien arkistoinnista. Tutkimukset tuottavat tietoa, jota potilasta/asiakasta hoitava taho käyttää apuna vammojen ja sairauksien toteamisessa (diagnosoinnissa) ja hoidon seurannassa. Toiminnan kohteena on siis potilaan/asiakkaan sairaus tai vamma ja tavoitteena tuottaa radiologinen tutkimus.

12 Toimijat Käytetyssä mallissa toimijoita ovat yksittäiset työprosessissa mukana olevat työntekijät. (Minkkinen, I. 2005). Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksen röntgenosastolla työskentelee yhteensä 11 henkilöä. Henkilöstö koostuu röntgenlääkäreistä eli radiologeista (1), röntgenhoitajista (7) ja terveyskeskusavustajista (3). Lisäksi kuva-arkistossa työskentelee kolme henkilöä. Koska toista radiologin virkaa ei ole saatu täytettyä, radiologin työpanosta ostetaan myös ulkopuoliselta radiologipalvelulta Teon keinot, välineet ActAD-mallissa teon keinoiksi kuvataan prosessissa tarvittavia välineitä, käytettyjä ohjelmia ja työyksikköön syntyneitä rutiineja. (Minkkinen, I. 2005). Pääterveysaseman röntgenissä on kaksi natiivitutkimushuonetta, joista toisen varustuksena on vuonna 2002 hankittu laitteisto, joka on mahdollista päivittää suoradigilaitteeksi. Laitteisto käsittää tutkimuspöydän (bucky-pöytä) ja thoraxtutkimustelineen. Toisen tutkimushuoneen laitteisto muodostuu natiivitutkimuslaitteistosta, johon kuuluu bucky-pöytä ja thoraxteline, kallopöytä ja hammastutkimuslaitteisto. Tämän huoneen natiivitutkimuslaitteiston tutkimustelineet ovat vuodelta 1976, kallopöytä jopa vanhempi. Röntgengeneraattori on uusittu vuonna Hammaskuvauslaite on suoradigilaite ja se on hankittu vuonna Pääterveysasemalla on myös ultraäänitutkimushuone, jonka tutkimuslaite on hankittu vuonna Kuvantamisjärjestelmään kuuluu lisäksi levykuvantamislaitteisto, jonka käyttämiseen liittyy erilaisia työasemia neljä (4) kappaletta. Digitaalisesti tuotetut kuvat voidaan siirtää röntgenin sisäisessä käytössä olevalle sanelutyöasemalle, jonka palvelin ja toinen työasema on pääterveysaseman röntgenissä ja toinen työasema Harjulan röntgenissä. Jatkohoitoon terveyskeskukseen tulevien potilaiden kuvat voidaan siirtää Kuopion yliopistollisen sairaalan PACS-järjestelmästä tälle

13 13 sanelutyöasemalle. Lisäksi potilastietojärjestelmän ja muiden tietojärjestelmien käyttöön on seitsemän (7) mikroa, joista yhdelle on asennettu hammaskuvauslaitteen käyttöohjelmisto. Tutkimusten tulostamiseen käytetään lasertulostinta. Ultraäänitutkimuslaitteen kuvat tulostetaan laitteeseen kuuluvalla piirturilla paperitulosteiksi. Harjulan sairaalan röntgenissä on yhteensä kolme (3) tutkimushuonetta. Yhdessä tutkimushuoneessa on natiivitutkimuslaitteisto ja yhdessä läpivalaisulaitteiston lisäksi thoraxteline natiivitutkimuksia varten. Harjulan röntgenissä on myös ultraääni/mammografiatutkimushuone. Harjulan röntgenin röntgentutkimuslaitteet on hankittu vuonna Ultraäänitutkimuslaite on hankittu vuonna 1999 ja mammografialaite vuonna Harjulan röntgenissä on käytössä vuonna 2000 hankittu levykuvantamislaitteisto. Kuvien tulostamiseen Harjulan röntgenissä käytetään kuivatulostimia, ultraäänilaitteen kuvat tulostetaan piirturilla paperille. Harjulan röntgenin läpivalaisulaitteisto on digitaalinen laite, jonka kuvien tulostamiseen käytetään levykuvantamisjärjestelmään kuuluvia kuivatulostimia. Mammografiatutkimukset kuvataan edelleen suoraan filmille ja niiden kehittämistä varten käytössä on pimiö ja pöytäkehityskone. Harjulan röntgenissä käytetään samoja ohjelmistoja kuin pääterveysaseman röntgenissä. Levykuvantamisjärjestelmän käyttöä varten on kolme (3) työasemaa ja mikroja yhteensä seitsemän (7). Molemmat toimipaikat ovat auki vain arkipäivisin. Tänä aikana suoritetaan myös päivystystutkimuksia. Illalla, yöllä ja viikonloppuna koko terveyskeskuksen päivystystoiminta on Kuopion yliopistollisen sairaalan yhteydessä toimivassa yhteispäivystyksessä ja radiologiset tutkimukset ostetaan sieltä. Kahden toimipaikan välistä työnjakoa on pyritty ohjaamaan erilaisilla tutkimusvalikoimilla. Lisäksi on käytetty asiakasvirtojen ohjaamista. Asiakkaat Pyörön terveysasemalta, sairaaloista ja palvelukeskuksista on ohjattu Harjulan röntgeniin tutkimuksiin. Kaikki läpivalaisu- ja mammografiatutkimukset tehdään Harjulassa. Ultraäänitutkimuksista verisuontentutkimukset tehdään myös vain Harjulan röntgenissä. Pääterveysaseman röntgenissä tehdään kaikki hammastutkimukset. Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksessa käytetään Pegasos-potilastietojärjestelmää, jossa on oma osio röntgenin tuotannonohjaukseen. Lisäksi kuvankäsittelyyn levykuvantamisessa

14 14 käytetään Agfa-Gevart Oy:n toimittamaa järjestelmää ja MIMOSA-ohjelmistoa (The Medical IMage Operating System from Agfa). Levykuvantamisjärjestelmän kuvat ovat sanelutyöaseman avulla radiologin katsottavissa kummassa tahansa toimipaikassa. Tällä tavoin terveyskeskuslääkärit voivat konsultoida radiologia kiireellisissä tapauksissa milloin tahansa. Hammastutkimukset tehdään suoradigilaitteella, jossa kuvankäsittely ohjelmana on Dimaxis. Lisäksi on käytössä myös muissa sosiaali- ja terveyskeskuksen toimipaikoissa käytettyjä ohjelmia tilauksiin, työvuorosuunnitteluun, taloushallintoon ja päätöksentekoon Kommunikoinnin ja koordinaation keinot Kommunikoinnin ja koordinaation keinoiksi kuvataan erilaiset käytössä olevat säännöt ja ohjeet, sisäiset kokoukset ja työnjaot, joilla yksikön toimintaa on ohjeistettu. (Minkkinen, I. 2005). Röntgenosastolla on käytössään toimintakäsikirja, jonka osana ovat mm. tutkimusohjeet. Kaikki sisäiset ohjeet ja käytännöt on pyritty tekemään kirjalliseen muotoon ja ne ovat koko röntgenin henkilökunnan käytössä tietoverkon V-levyllä. Myös osaston sisäisten kokousten muistiot kirjoitetaan V-levylle kaikkien käytettäväksi. Koko organisaation toimintaa koskevia yhteisiä ohjeita löytyy Sinetistä, joka on kaupungin sisäinen intranetti. Pegasos-potilastietojärjestelmässä ajanvarauksen osana on käytettävissä Kutsukirje-osio, jonne on tehty kaikki röntgenin ajanvaraukseen liittyvät potilasohjeet ja ne ovat sieltä tulostettavissa ajanvarauksen yhteydessä. Säteilylain (592/1991) edellyttämä kliininen auditointi on suoritettu Qualisan Oy:n toimesta toukokuussa Tuolloin arvioitiin röntgenin käytäntöjä nimenomaan säteilynkäytön ohjeistusten näkökulmasta Kollektiivinen toimija Kollektiivisella toimijalla tarkoitetaan ryhmää tai toimintayhteisöä, jonka työprosessia kuvataan ja kehitetään. (Minkkinen, I. 2005). Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen röntgenillä on kaksi toimipaikkaa. Henkilöstö kiertää molemmissa toimipaikoissa, joten yksiköt muodostavat yhdessä kollektiivisen toimijan. Röntgenosastolla on viikoittainen osastokokous, jossa käsitellään ajankohtaisia koko sosiaali- ja terveyskeskuksen tai omaan toimintaan liittyviä asioita.

15 15 Osaan osastokokouksista on etukäteen valmisteltu toiminnan kehittämiseen, koulutukseen, talousarvion valmisteluun ja yhteistyöhön liittyviä teemoja. Osastokokousten muistiot kirjoitetaan V-levylle kaikkien käytettäväksi. Varsinaista lähettäjille suunnattua meetingtoimintaa ei toistaiseksi ole. Radiologi on kuitenkin konsultoitavissa tarvittaessa. Radiologi ja röntgenhoitajat voivat osallistua KYS:n radiologian osaston opetusmeetingiin Edeltävä toiminta Varsinaista toimintaa edeltäviä ja prosessia käynnistäviä toimintoja kuvataan varsinaisen prosessin osina. Nämä toiminnot voivat olla toisissa toimintayksiköissä tapahtuvia toimintoja. Säteilylle altistavasta toimenpiteestä kliinisessä vastuussa oleva lääkäri vastaa toimenpiteen lääketieteellisestä oikeutuksesta ja optimoinnista sekä osaltaan toimenpiteen tulosten kliinisestä arvioinnista. (Säteilylaki 592/1991). Tämän vuoksi jokaiseen röntgentutkimukseen pitää olla lääkärin lähete, jonka potilas pääsääntöisesti saa Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen lääkärinvastaanotolta, työterveydestä, hammashuollosta tai sairaalan osastolta tai poliklinikalta. Röntgenissä on käytössä ajanvaraus kaikkiin tutkimuksiin. Ajanvaraukset tehdään Pegasos-potilastietojärjestelmään siinä toimipisteessä missä potilas/asiakas on lääkärin vastaanotolla Seuraava toiminta Seuraava toiminta tarkoittaa varsinaisen prosessin jälkeen tapahtuvia toimintoja. Tutkimustulokset (kuvat ja tarvittaessa lausunto) välitetään niitä pyytäneelle taholle. Tutkimuksen suorittamisen jälkeen suurin osa tutkimuksista menee radiologille saneluun tai radiologi sanelee suorittamansa tutkimukset heti tutkimuksen jälkeen. Sanelun jälkeen kuvat lähetetään pyytävälle lääkärille. Sanelun kirjoittaa tekstinkäsittelijä Pegasospotilastietojärjestelmään, josta se on hoitavalla lääkärillä luettavissa. Päivystystutkimukset menevät hoitavalle lääkärille ilman radiologin lausuntoa. Hoitavan lääkärin tulee tehdä sairauskertomukseen merkintä tutkimuksen tuloksesta. Kuvat voi myös tarvittaessa lähettää takaisin röntgeniin radiologille lausuttavaksi.

16 Sidosryhmät Sidosryhmillä kuvataan suhteita muihin toimintoihin. Röntgenosasto on palveluyksikkö, jolla on yhteyksiä lähes kaikkiin terveydenhuollon yksiköihin omassa organisaatiossa ja myös ulkopuolisiin toimijoihin (kuva 4). Lääkäreiden vastaanotot pääterveysasemalla, Pyörössä, Riistavedellä ja Vehmersalmella muodostavat röntgenpalveluja eniten käyttävän sidosryhmän. Myös työterveyshuolto ja hammashuolto käyttävät runsaasti röntgenpalveluja. Lisäksi sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintayksiköistä Harjulan ja Valkeisen sairaala, Leväsen, Puijonlaakson ja Riistaveden palvelukeskukset, kotihoito, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, neuvolat, päihdehuolto ja mielenterveyspalvelut lähettävät potilaitaan/asiakkaitaan tutkimuksiin. Tutkimuksia ostavat myös Niuvanniemen sairaalan työterveyshuolto ja Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö. Yhteispäivystys on KYSin tiloissa tapahtuvaa perusterveydenhuollon toimintaa. Päivystyskuvaukset Kuopio ostaa KYSiltä. Kuvat tulostetaan filmille ja lähetetään Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen röntgeniin arkistoitavaksi, koska arkistointivelvollisuus arkistolain (831/1994) ja STM:n asetuksen (99/2001) mukaan kuuluu palvelujen järjestäjälle. Tutkimuksista pyydetyt lausunnot annetaan myös Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksen radiologien toimesta. KYS on filmitön sairaala, mutta yhteispäivystyksen kuvat siis tulostetaan filmille. KYS tallentaa myös päivystyksen kuvat PACS-pitkäaikaisarkistoonsa. Päivystyksessä rtg-lähetteet kirjataan Pegasokseen, mutta ensiavun röntgenhoitaja joutuu kirjaamaan lähetteen uudelleen myös RADU-RISjärjestelmään, jotta tutkimukselle voidaan varata aika, siirtää se päivystys-jonoon ja tutkimuksen suorittamistiedot voidaan kirjata. Tämä kaikki on päällekkäistä kirjaustoimintaa ja vie turhaan päivystävän röntgenhoitajan aikaa.

17 17 Kuva 4. Sosiaali- ja terveyskeskuksen röntgenosaston sidosryhmiä. 3.2 Röntgentoiminnan perusprosessi Röntgentoiminnan prosessia on aiemmin kuvattu Pegasos-potilastietojärjestelmän käyttöönottoa suunniteltaessa. Silloin kuvattiin kaavioilla yksittäisiä prosessin osia ja piirrettiin myös kaavio ydinprosessista. Seuraavassa on kuvattu röntgentoiminnan perusprosessia ActAD-mallin mukaan (kuva 5) työnkulkukaaviona.

18 18 Kuva 5. Työnkulkukaavio röntgentutkimusprosessista. Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksen röntgenosastolla tehtäviin tutkimuksiin vaaditaan terveyskeskus-, sairaala- tai hammaslääkärin lähete. Yksi lähete voi sisältää useampia tutkimuspyyntöjä. Lähete kirjoitetaan Pegasos-järjestelmän röntgenlähetteelle lääkärin vastaanottokäynnin yhteydessä ja se tulostetaan myös asiakkaalle. Röntgenlähetteestä tiedot siirtyvät sairauskertomuksen radiologia-lehdelle. Röntgenlähete tarvitaan Pegasoksen röntgenosiossa tutkimuksen suorittamistietojen kirjaamista varten. Mikäli asiakkaalla ei ole mukanaan lähetettä hänen ilmoittautuessaan röntgenosastolla, se tulostetaan viimeistään silloin. Paperilähete toimii tärkeimpänä informaatiolähteenä ja viestintävälineenä röntgenosastolla, esim. sanellessaan natiivitutkimuksia röntgenlääkäri harvoin etsii Pegasos-järjestelmässä olevan lähetteen. Hammashuollon lähetteet kirjataan Pegasokseen vasta röntgenin toimistossa, koska hammashuollossa käytetään Efficajärjestelmää, johon Pegasos-järjestelmästä ei ole yhteyttä. Hammashuollon lähetteenä käytetään yhdessä hammashuollon kanssa suunniteltua paperilähetettä, jolla röntgenhoitajille välitetään tarvittavat tiedot. Kaikkiin röntgenosaston tutkimuksiin varataan aika. Ajanvaraus tehdään yleensä jo vastaanottokäynnin yhteydessä Hoitohenkilökunta pääsääntöisesti varaa ajan suoraan

19 19 Pegasokseen tai tarvittaessa soittaa röntgenosastolle. Asiakas voi myös varata ajan itse soittamalla röntgenin ajanvarausnumeroon. Päivystysaikoja sisällytetään päiväohjelmaan automaattisesti ja niitä varataan tarpeen mukaan. Keskeistä on, että kaikkiin tehtäviin tutkimuksiin tehdään ajanvaraus, koska näin ne siirtyvät tutkimus/työlistaan. Listalta nähdään, paljonko tutkimuksia on tehtävänä ja mitä ne ovat. Hammashuollon ajanvarauksia varten on Pegasokseen varattu ennakkoon sovitut ajat. Ajanvaraus tehdään hammashuollossa Efficaan, josta tiedot tulostetaan ja toimitetaan röntgeniin. Röntgenissä Pegasokseen kirjoitetaan röntgenlähete ja kirjataan tutkimuksen suorittamistiedot. Röntgenosastolla asiakkaan vanhat kuvat (mikäli niitä on) pyydetään kuva-arkistosta, jossa niitä säilytetään potilaskohtaisissa kuvakuorissa. Röntgenosaston terveyskeskusavustaja tulostaa Pegasoksesta seuraavan päivän asiakkaista listan, joka toimitetaan arkistoon. Röntgenarkiston työntekijät toimittavat asiakkaiden kuvakuoret röntgenosastolle tutkimusta edeltävänä päivänä. Potilaan ilmoittautuessa tutkimukseen röntgenosastolla kuvakuoreen merkitään kuvauspäivämäärä, toimipiste, jossa vastaukset katsotaan, lääkäri, jolle kuvat toimitetaan (lähettäjä), sekä tehtävä tutkimus. Jos vain on mahdollista, pyritään päivystystapauksissakin saamaan mukaan röntgentutkimuksiin vanha kuvakuori, joka edelleen lähetetään terveyskeskuslääkärin vastaanotolle. Tällöin kuvakuori pyydetään arkistosta soittamalla. Vanhoja kuvia tarvitsevat sekä röntgenhoitajat (tutkimuksen valmistelut, esim. millaisia projektioita on käytetty) että röntgenlääkäri (vanhojen ja uusien kuvien vertailu). Kuvakuoren sisältämät kuvat järjestellään niin, että päällimmäisenä ovat tulevaan tutkimukseen liittyvät kuvat sekä tutkimuksen suorittavan/lausuvan röntgenlääkärin aiemmin lausumat kuvat. Käytön jälkeen kuvakuori palautuu aikanaan takaisin röntgenosastolle ja arkistoon. Kuvien kulkua seurataan arkistoon jäävän lainauskortin avulla, josta nähdään milloin ja minne asiakkaan kuvakuori on lainattu. Röntgenosastolle tultuaan asiakas ilmoittautuu: terveyskeskusavustaja tarkistaa hänen henkilötietonsa (KELA-kortti) ja kirjaa ilmoittautumisen Pegasokseen. Tutkimusvastaanottolistalta röntgenhoitaja näkee potilaan tulleen paikalle. Ellei asiakkaalla ole paperilähetettä mukanaan, sellainen tulostetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Röntgenhoitaja lukee paperilähetteen ja valmistelee kuvauslaitteet siinä olevan informaation perusteella, esim. identifioi kuvalevykasetit id-asemalla eli syöttää kuvalevyyn asiakkaan henkilötiedot ja kuvaukseen liittyvää tietoa. Valmistelussa hyödynnetään myös vanhoja kuvia. Kuvaustilanteen valmisteluja tosin joudutaan usein

Digitaalinen kuvantaminen - hanke osana Itä-Suomen Sonetti -ohjelmaa. Hilkka-Helena Vesala

Digitaalinen kuvantaminen - hanke osana Itä-Suomen Sonetti -ohjelmaa. Hilkka-Helena Vesala Digitaalinen kuvantaminen - hanke osana Itä-Suomen Sonetti -ohjelmaa Digitaalinen kuvantaminen -hanke Digitaalisella kuvantamisella tarkoitetaan tuotantoprosessia, jossa kuvaus, diagnostinen tarkastelu,

Lisätiedot

Oikeutusoppaan esittelyä

Oikeutusoppaan esittelyä Oikeutusoppaan esittelyä Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Tarkastaja, STUK 11.2.2015 Oikeutus säteilylle altistavissa tutkimuksissa opas hoitaville lääkäreille (STUK opastaa / maaliskuu

Lisätiedot

Kaaos vai käytettävyys

Kaaos vai käytettävyys Kaaos vai käytettävyys Arto Virtanen SLL e-health valiokunta Tk-lääkäri Nurmijärven tk Stakes 6.11.2008 Oma kokemus Vuosittain vuodesta 1985 alkaen 3500 normaalin työajan käyntiä Näistä neuvolakäyntejä

Lisätiedot

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa 30.5.2007 Maritta Korhonen 24.03.2013 1 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnettävälle tietoteknologialle asettaa erityisvaatimuksia

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset Moniammatillinen verkosto vuosina 2012-2016: tavoitteet, menetelmät ja tulokset Antti Mäntylä, apteekkari, FaT 26.1.2017 Keskustelutilaisuus: Moniammatillinen yhteistyö tulevissa sote-rakenteissa Helsinki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Systemaatinen hoidon tarpeen arviointi (HTA) perusterveydenhuollossa

Systemaatinen hoidon tarpeen arviointi (HTA) perusterveydenhuollossa Systemaatinen hoidon tarpeen arviointi (HTA) perusterveydenhuollossa Alueellinen päivystyspäivä 15.2.2017 Anneli Kuusinen-Laukkala, asiantuntijalääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri, KSSHP anneli.kuusinen@ksshp.fi

Lisätiedot

Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet. Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri

Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet. Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri KHSHP Fimlab laboratorioiden yhteistyöhanke Markku Järvinen, johtajaylilääkäri, KHSHP

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä Sirpa Taskinen

Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä Sirpa Taskinen Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä 20.5.2014 Itä-Savon sairaanhoitopiiri Terveydenhuoltopiiri, joka hoitaa alueensa kuntien erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon

Lisätiedot

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS SUUNNITELMAN PERUSTEET Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta Terveydenhuollon röntgentoiminnan asiantuntijoiden neuvottelupäivät 13.-14.4.2015, Siikaranta,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) Terveydenhuollon palvelualue 7720/2015 Suun terveydenhuolto Julkinen

Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) Terveydenhuollon palvelualue 7720/2015 Suun terveydenhuolto Julkinen Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) SOPIMUS VIRKA-AJAN ULKOPUOLISEN SUUN TERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ POHJOIS-SAVON ALUEELLA Sopijapuolet Kuopion kaupunki ja Lapinlahden kunta Pohjois-Savon

Lisätiedot

! Luettelo ilmoittautuneista Tästä ruudusta löytyy joukkueiden yhteystiedot, puh.nro +

! Luettelo ilmoittautuneista Tästä ruudusta löytyy joukkueiden yhteystiedot, puh.nro + ! Mitä aiot tehdä? Valitse! Luettelo ilmoittautuneista Tästä ruudusta löytyy joukkueiden yhteystiedot, puh.nro + e-mail! Pelaajien syöttö Tässä ruudussa syötetään etukäteen pelaajien nimet ja numerot kuhunkin

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus 1 Sähköisten palveluiden käytön aloittaminen 1. Mene www.tampere.fi -sivulle 2. Klikkaa Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3. Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä ProWellness-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 1 134 LAUSUNTO KIRJEESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON MAKSUKATOSTA Terke 2011-284 Esityslistan asia TJA/15 TJA Terveyslautakunta päätti antaa kirjeestä kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Sädehoitoon tulevalle

Sädehoitoon tulevalle Sädehoitoon tulevalle Satakunnan sairaanhoitopiiri Sädehoitoyksikkö Päivitys 10//2015 Päivittäjä MM, mi Tämä opas on selkokielinen. Saat siitä tietoa helposti ja nopeasti. Ohjeen laatinut: Satakunnan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

Lääkelistat kuntoon Hämeenlinnassa Collaborative breakthrough (BT) menetelmällä

Lääkelistat kuntoon Hämeenlinnassa Collaborative breakthrough (BT) menetelmällä Lääkelistat kuntoon Hämeenlinnassa Collaborative breakthrough (BT) menetelmällä Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 26.-27.1.2011 Merja Toivonen Koulutusylilääkäri Hämeenlinnan terveyspalvelut liikelaitos

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaalilautakunta Sosj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaalilautakunta Sosj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2012 1 (6) 70 Sosiaalilautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tea Vikstedtin ym. sähköistä ajanvarausjärjestelmää koskevasta aloitteesta HEL 2011-007003

Lisätiedot

DISEC Oy. Kaksitoista vuotta luotettavaa tiedonhallintaa terveydenhuollon alalla. Disec Oy /

DISEC Oy. Kaksitoista vuotta luotettavaa tiedonhallintaa terveydenhuollon alalla. Disec Oy / DISEC Oy Kaksitoista vuotta luotettavaa tiedonhallintaa terveydenhuollon alalla Disec lyhyesti! Disec tarjoaa kuvantamisen tietojärjestelmäpalveluita sekä arkistoinnin ja tiedonhallinnan SaaS (Software

Lisätiedot

Terveystiedot Omakannassa

Terveystiedot Omakannassa Terveystiedot Omakannassa 11.4.2016 Kaija Leskinen 1 Informaatio, suostumus ja kiellot 1. Kuittaa ensin informaatio potilastietojen käytöstä, mikäli et ole sitä jo tehnyt 2. Voit antaa suostumuksen tietojen

Lisätiedot

ALUETIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKOKEMUKSET SATAKUNNASSA

ALUETIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKOKEMUKSET SATAKUNNASSA ALUETIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKOKEMUKSET SATAKUNNASSA Terttu Luojukoski Salpahankkeen projektipäällikkö Satakunnan sairaanhoitopiiri Salpahanke www.salpahanke.fi terttu.luojukoski@satshp.fi 044 707 7665

Lisätiedot

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen ATK-päivä Joensuu 27.5.2002 Pentti Itkonen Miksi strategia? Tulevaisuuteen ajautuminen Passiivinen kohtalonusko Strateginen liikkumavara koetaan vähäisenä Tulevaisuuteen sopeutuminen Menneisyyden trendit

Lisätiedot

Apulaisylilääkäri. Sädehoito. Tuija Wigren. TAYS Syövänhoidon vastuualue

Apulaisylilääkäri. Sädehoito. Tuija Wigren. TAYS Syövänhoidon vastuualue Tuija Wigren Apulaisylilääkäri TAYS Syövänhoidon vastuualue Sädehoito Tähän asti kliininen auditointi ollut luonteeltaan informoiva ja sisältänyt neuvontaa monista perusvaatimuksista osittain päällekkäistä

Lisätiedot

Ilmoittautumis- ja kulunseurantajärjestelmä Avohoitotalo, Oulun yliopistollinen sairaala

Ilmoittautumis- ja kulunseurantajärjestelmä Avohoitotalo, Oulun yliopistollinen sairaala POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Ilmoittautumis- ja kulunseurantajärjestelmä Avohoitotalo, Oulun yliopistollinen sairaala Terveydenhuollon ATK-päivät Lahti 24 25.05.2011 Kari Haukipuro AHT kerroksittain

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) 324 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloitteesta koskien kaupunginsairaalan ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p.

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. HUKKA II - mistä kyse Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. 050 3639 761 Lean terveydenhuollossa Mikrotaso: käytännön toiminnassa tapahtuva

Lisätiedot

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Kokemuksia kunnista 9.3.2016 Jari Hintsala Kuntien Tiera Oy 1 Asianhallinnan viitearkkitehtuuri ja sen käyttö Asianhallinnan viitearkkitehtuuri =Asianhallinnan*

Lisätiedot

REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN 27. 28.5.2002 Liite 5. REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN YLEINEN TIEDONSAANTIOIKEUS : REKISTERISELOSTE HENKILÖKOHTAINEN TIEDONSAANTIOIKEUS: - Rekisteröityjen informointi henkilötietojensa

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

SA / Opiskelijat / Korvaavuus

SA / Opiskelijat / Korvaavuus SA / Opiskelijat / Korvaavuus Korvaavuudella tarkoitetaan koulutusohjelman opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojen korvaamista vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla. Korvaavuuden yhteydessä sinun

Lisätiedot

Aluetietojärjestelmä ja digitaalisten kuvien alueellinen hyödyntäminen

Aluetietojärjestelmä ja digitaalisten kuvien alueellinen hyödyntäminen Aluetietojärjestelmä ja digitaalisten kuvien alueellinen hyödyntäminen Kyösti Kopra, Uuma / HUS tietohallinto, kehittämispäällikkö kyosti.kopra@hus.fi K.Kopra Atk-pvät 2005 1 Lähtökohdista Uudenmaan aluehankkeella

Lisätiedot

Tutkimus kehittää terveyskeskustyötä. Akateemisen terveyskeskuksen rekryseminaari Kotkassa

Tutkimus kehittää terveyskeskustyötä. Akateemisen terveyskeskuksen rekryseminaari Kotkassa Tutkimus kehittää terveyskeskustyötä Akateemisen terveyskeskuksen rekryseminaari Kotkassa 29.8.2014 Akateeminen terveyskeskus Tieteestä toiminnaksi Akateeminen terveyskeskus Ensimmäinen perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 1226 HEL 2013-007690 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako

Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako Kirsi Luoto, tutkimuspäällikkö, FT PSSHP:n TETMK KYS /Tutkimusyksikkö 21.3.2011 Sairaanhoitopiirin tutkimuseettinen toimikunta Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Ilmoittautuneita: 2000 / 78 2001 / 83 2002 / 87 2003 / 72 2004 /

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Laaturyhmän toiminta

Laaturyhmän toiminta Laaturyhmän toiminta SÄTEILYTURVALLISUUS JA LAATU RÖNTGENDIAGNOSTIIKASSA 19.5.-21.5.2014, Viking Line m/s Mariella Jyrki Ruohonen, ylifyysikko Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri (EPSHP) Seinäjoen keskussairaala,

Lisätiedot

B2C Pro Jorvin kokemuksia. Päivi Valta anestesialääkäri, oyl

B2C Pro Jorvin kokemuksia. Päivi Valta anestesialääkäri, oyl B2C Pro Jorvin kokemuksia Päivi Valta anestesialääkäri, oyl 2.10.2007 Päiväkirurgisen potilaan asiointiprosessi n. 2 6 kk ennen n. 1 kk ennen leikkausta leikkausta 2 B2C Pro tulosten arviointi TOIMINNOT

Lisätiedot

Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia

Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 7.-8.2.2013 Erja Oksman hankejohtaja Väli-Suomen POTKU -hanke POTKU -hanke Väli-Suomen Kaste-hanke

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS )

VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS ) SASsiirrossa ja miten se ratkaistaan VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS 8.12.2015) Etelän sosiaali- ja lähityön GeroMetro-kehittämisryhmä HELSINGIN SOSIAALI- JA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 13.4.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 13.4.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 103 LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA HOITOHENKILÖKUNNAN VAIHDOSTA RUOTSIN JA SUOMEN KESKEN Terke 2010-497 Esityslistan asia TJA/13 TJA Terveyslautakunta päätti antaa

Lisätiedot

SosKes - MediKes. Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko. Terveydenhuollon Atk-päivät

SosKes - MediKes. Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko. Terveydenhuollon Atk-päivät SosKes - MediKes Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko Terveydenhuollon Atk-päivät 19.-20.5.2008, Lahti Projektipäällikkö Pirkko Uuttu, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Miksi olemme töissä - 1/2: Terveydenhuollon tukijalat

Miksi olemme töissä - 1/2: Terveydenhuollon tukijalat Miksi olemme töissä - 1/2: Terveydenhuollon tukijalat PTTK Oy tuottaa tietotekniset palvelut PKSSK:lle. Palvelut limittyvät kiinteästi osaksi jokapäiväistä arkea terveydenhuollossa. Sähköinen potilastietojärjestelmä

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkta. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari 31.5.2016 SIDONNAISUUDET - Medandit Oy, omistusosuus 50 % - Ammatinharjoittaja Dextra Koskiklinikka

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

VirtuaaliKYLÄ. Työtur vallisuusanaly ysi.» www.virtuaali.info/tyoturvallisuus

VirtuaaliKYLÄ. Työtur vallisuusanaly ysi.» www.virtuaali.info/tyoturvallisuus VirtuaaliKYLÄ Työtur vallisuusanaly ysi» www.virtuaali.info/tyoturvallisuus Työturvallisuusanalyysi Analyysin avulla voit helposti tarkistaa ja seurata toimintasi turvallisuutta, eri aihealueittain: Melu

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Hoitoketjut järkevän hoidon porrastuksen tukena

Hoitoketjut järkevän hoidon porrastuksen tukena Hoitoketjut järkevän hoidon porrastuksen tukena Alueellinen päivystyspäivä 15.2.2017 Anneli Kuusinen-Laukkala, asiantuntijalääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri, KSSHP anneli.kuusinen@ksshp.fi Mikä

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Millainen on hyvä asiantuntijalausunto ja miten se laaditaan? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Kliinisen onkologian dosentti

Millainen on hyvä asiantuntijalausunto ja miten se laaditaan? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Kliinisen onkologian dosentti Millainen on hyvä asiantuntijalausunto ja miten se laaditaan? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Kliinisen onkologian dosentti Valviran asiantuntijasymposium 8.2.2017 Lausunnot Valvirassa vireillä olevat

Lisätiedot

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten kuvaus Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri 18.6.2011 Todennetun osaamisen rekisterin käyttötapaukset 2 (17) Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/33 4.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/33 4.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) 33 Kohdunkaulan syövän seulontatutkimusten hankinta HUSLABliikelaitokselta Pöydälle 14.05.2013 HEL 2013-006323 T 02 08 02 01 Päätösehdotus Esittelijä Taustaa

Lisätiedot

Digitaalinen kuvantaminen - projekti Hilkka-Helena Vesala, KYS

Digitaalinen kuvantaminen - projekti Hilkka-Helena Vesala, KYS SUOMEN KUNTALIITTO Sosiaali - ja terveysyksikkö TERVEYDENHUOLLON 27. ATK- PAIVAT 4. - 5.6.2001 Sosiaali - ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuksen päivät Digitaalinen kuvantaminen

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

Alueellinen kuvien käyttö, johtava Iaakari Tuomo Pääkkönen, Suomussalmen terveyskeskus

Alueellinen kuvien käyttö, johtava Iaakari Tuomo Pääkkönen, Suomussalmen terveyskeskus SUOMEN KUNTALIITTO Sosiaali- ja terveysyksikkö TERVEYDENHUOLLON 27. ATK-PAIVAT 4. - 5.6.2001 Alueellinen kuvien käyttö, johtava Iaakari Tuomo Pääkkönen, Suomussalmen terveyskeskus TERVEYDENHUOLLON 27.

Lisätiedot

S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen)

S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen) S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen) Verkostokysely (Digium-pohja) Seuraavassa on lueteltu eri organisaatioita ja yhteisöjä, jotka ovat mahdollisesti yhteystahojasi tässä hankkeessa. Arvioi

Lisätiedot

AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke

AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke Sisällysluettelo 1. Mikä aikajana-kaavio on?...2 2. Miten käytän aikajana-kaaviota?...3 3. Tulostaminen...4

Lisätiedot

JIK-RTG STRATEGIA 2013-2014 TULOSKORTTI 30.5.2013 ASIAKAS KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO

JIK-RTG STRATEGIA 2013-2014 TULOSKORTTI 30.5.2013 ASIAKAS KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO JIK-RTG STRATEGIA 2013-2014 TULOSKORTTI 30.5.2013 ASIAKAS PALVELUIDEN LAATU JA SAATAVUUS kuvausten järjestäminen poikkeustilanteissa; käytäntö, sijaisen hankkiminen lähipalvelu tutkimuksiin ajanvarauksella

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Sivu 1/5

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Sivu 1/5 Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä Pegasos-potilastietojärjestelmä/SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka -tietokanta SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012 WINHAWILLE 1 (6) 1 Käyttäjätunnus ja salasana WinhaWillen opiskelijaliittymä on toteutettu web-versiona ja pääset käyttämään opiskelijasivuja vain antamalla henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnuksena

Lisätiedot

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Kyselyn toteutus Lääkäriliitto selvitti marraskuussa 2014 kansalaisten käsityksiä hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmien käyttöoikeuksien ja käyttäjätunnusten määrittely ja tekeminen

Potilastietojärjestelmien käyttöoikeuksien ja käyttäjätunnusten määrittely ja tekeminen Ohje 1.0 1 (5) Potilastietojärjestelmien käyttöoikeuksien ja käyttäjätunnusten määrittely ja tekeminen 1. Yleistä 1.1 Perusperiaatteet Hyvä tiedonhallintatavan ja henkilötietojen suojaamisen edellyttämien

Lisätiedot

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät 24.-25.5.2011 Pauli Kuosmanen Asiantuntijalääkäri Kuopion kaupunki Tietohallinto pauli.kuosmanen@kuopio.fi earkiston KATSAUS Lainsäädäntömuutokset Määrittelyt

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Miten hyväksyn SoleOPSissa opiskelijat omalle opintojakson toteutukselle?

Miten hyväksyn SoleOPSissa opiskelijat omalle opintojakson toteutukselle? Miten hyväksyn SoleOPSissa opiskelijat omalle opintojakson toteutukselle? Syksystä 2014 lähtien uusien aloittavien vuosikurssien osalta opintojakson toteutukselle ilmoittautuneiden opiskelijoiden hyväksyminen

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Tietoturva- ja tietosuojatason selvittäminen, huomioiden valtakunnallisen sähköisen tietojärjestelmäpalvelun

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA 1. Taustatietoja Sipoon kunta ostaa joukkotarkastuksen rintasyövän varhaistoteamiseksi seulontana kansanterveysasetuksen ohjekirjeen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (8) Terveyslautakunta Tja/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (8) Terveyslautakunta Tja/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (8) 176 Terveyslautakunnan lausunto aloitteesta sähköisen ajanvarausjärjestelmän kehittämisestä HEL 2012-005844 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Ympäristö- ja laatuosion tuloksista. Pk-yrittäjän turvetuotannon kehittäminen -hanke Loppuseminaari, Jyväskylä

Ympäristö- ja laatuosion tuloksista. Pk-yrittäjän turvetuotannon kehittäminen -hanke Loppuseminaari, Jyväskylä Ympäristö- ja laatuosion tuloksista Pk-yrittäjän turvetuotannon kehittäminen -hanke Loppuseminaari, Jyväskylä 14.11.2007 Katsaus osion tavoitteisiin ja toteutumiseen a) Ympäristölupamääräyksiä ja niiden

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin?

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Kauko Hartikainen, Kuntaliitto Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2012 Tavoiteltavat toteutukset Realistisia ja konkreettisia Hyötyjä jo

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut Miksi sairaalan pitää uudistua? toimintaympäristö muuttuu nopeasti väestö ikääntyy

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

TEKSTINKÄSITTELY Palvelukuvaus 2016

TEKSTINKÄSITTELY Palvelukuvaus 2016 PALVELUKUVAUS 1/7 HUS-Servis, tekstinkäsittely 19.1.2016 TEKSTINKÄSITTELY Palvelukuvaus 2016 HUS-Servis / Nurmijärven kunta versionhallinta tekijä/vastuuhenkilö muutokset v0.1 25.6.2015 palvelupäällikkö

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely

Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely 1 Vaatimukset ja käyttötapaukset Vaiheittainen mallintaminen ja abstraktiotasot Järjestelmän rajaaminen sidosryhmäkaaviolla

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot