ESISELVITYS DIGITAALISEEN KUVA-ARKISTO- JÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMISESTÄ KUOPION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN RÖNTGENOSASTOLLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESISELVITYS DIGITAALISEEN KUVA-ARKISTO- JÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMISESTÄ KUOPION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN RÖNTGENOSASTOLLA"

Transkriptio

1 ESISELVITYS DIGITAALISEEN KUVA-ARKISTO- JÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMISESTÄ KUOPION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN RÖNTGENOSASTOLLA - Toiminnan nykytila ja tavoitetila Riitta Mononen TIE5K Kehittämistehtävä Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysala, Kuopio Informaatioteknologia terveydenhuollossa / Arja Kemiläinen

2 TIIVISTELMÄ 2 Tehtävä liittyy Kuopion kaupungin terveyskeskuksen röntgenissä tavoitteena olevaan digitaalisen kuva-arkiston käyttöönottoon. Tehtävän tarkoituksena oli kuvata Kuopion kaupungin röntgenpalvelujen järjestämisen nykytilaa ja tavoitetilaa. Työ on toteutettu yhdessä ZipIT-hankkeen kanssa. ZipIT on kolmivuotinen, syksyllä 2004 käynnistynyt tutkimushanke. Hankkeen toteuttavat Kuopion yliopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu ja sitä rahoittavat Tekes, Työsuojelurahasto sekä joukko terveydenhuoltoalan yrityksiä. Työskentelyn ja kuvaamisen työvälineenä on käytetty kehittävään työntutkimukseen perustuvaa työtoiminnan analysoinnin ja kehittämisen ActAD-mallia (Activity Analysis and Development). Keskeistä ActAD-mallissa on se, että työtoiminta ymmärretään systeemisenä kokonaisuutena, jossa joukko ihmisiä työskentelee yhteisen kohteen parissa tavoitteenaan tuottaa yhteinen lopputulos. Työn toteuttamiseksi koko röntgenosastonhenkilöstölle järjestettiin kaksi työpajapäivää. Ensimmäisessä työpajassa käytiin läpi nykytilaa ja aloitettiin tavoitetilan kuvaus. Toisena työpajapäivänä tarkennettiin tavoitetilan kuvausta digitaalisen arkistoinnin lisäinformaation ja etukäteen hahmoteltujen vaihtoehtojen pohjalta. Digitaalisen arkiston käyttöönotto vaatii vielä lisää selvityksiä, joita ei ollut mahdollista toteuttaa opiskelun aikana.

3 3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO YHTEISTYÖ ZIPIT-HANKKEEN KANSSA ZipIT-hanke Työtoiminnan analysoinnin ja kehittämisen ActAD-malli RÖNTGENTOIMINNAN NYKYTILA Toiminnan nykytila yleisellä tasolla Työprosessi, toiminnan kohde ja tavoite Toimijat Teon keinot, välineet Kommunikoinnin ja koordinaation keinot Kollektiivinen toimija Edeltävä toiminta Seuraava toiminta Sidosryhmät Röntgentoiminnan perusprosessi Toiminnan kehittämistarpeita RÖNTGENTOIMINNAN TAVOITETILA Tavoitetilan alustava suunnittelu Tavoitetilan suunnittelun syventäminen POHDINTA...30 LIITTEET Liite 1. Luettelo kuvantamislaitteista Liite 2. Röntgentoiminnan järjestämisen vaihtoehtoja Liite 3. Kysely Työpaja 1:stä

4 4 1 JOHDANTO Tämä raportti on osa Savonia-ammattikorkeakoulun Informaatioteknologia terveydenhuollossa erikoistumisopintoja. Informaatioteknologian erikoistumisopintojen tavoitteena on perehtyä tieto- ja viestintätekniikan tuomiin uusiin haasteisiin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työssä ja kehittää valmiuksia toimia tietoverkkopohjaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Koulutuksen avulla opiskelija kehittää myös valmiuksia osallistua oman alansa tietojärjestelmien kehittämis- ja käyttöönottoprojekteihin. Koulutus antaa perusvalmiudet projektityöskentelyyn. (Opetussuunnitelma, Savonia-ammattikorkeakoulu 2005.) Opiskeluun liittyvän kehittämistehtävän tavoitteena on hankkia valmiuksia projektityöskentelyyn ja kehittämishankkeen toteuttamiseen. Tämän keittämistehtävän tavoitteena on tuottaa Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen röntgenpalvelujen järjestämisestä esiselvitys, jota voidaan käyttää varsinaisen digitaalisen arkiston käyttöönottoprojektin pohja-asiakirjana. Esiselvitys tehtiin käyttäen ActAd (Activity Analysis and Development) toiminnan kehittämismallia ja siinä kuvataan röntgenpalvelujen nykytila ja tavoitetilaa Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen röntgenosaston henkilöstön näkemyksen pohjalta. Nykytilaa ja tavoitetilaa työstettiin työpajoissa, joiden suunnitteluun ja toteutukseen olen osallistunut. Työpajoja varten koottiin taustamateriaalia nykytilaan liittyvistä asioista. Aloitin erikoistumisopinnot, koska työyksikössäni Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen röntgenissä tutkimuksia tuotetaan ja käsitellään tietotekniikan avulla ja sähköinen sairauskertomus on myös osaltaan lisännyt tietotekniikan käyttöä ja muuttanut toimintaa. Aikaisemmat tietotekniikan opiskeluni ovat olleet erilaisten käyttöön tulleiden ohjelmien käytön opettelua. Halusin myös laajentaa ja ajantasaistaa näkemystäni informaatioteknologian käytöstä sosiaali- ja terveydenhuollossa omassa työyksikössäni tapahtuneen toiminnallisen ja teknisen muutoksen vuoksi. Radiologisten tutkimusten arkistoinnissa on Suomessa jo melko laajasti siirrytty digitaaliseen arkistointiin. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin radiologian yksikkö toimii jo nyt ns. filmittömästi ja digitaalista arkistointia ollaan sairaanhoitopiirissä laajentamassa

5 5 mm. kliinisen fysiologian tutkimusten arkistointiin. Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on tehty selvityksiä digitaalisen arkistoinnin kustannuksista verrattuna perinteiseen filmiarkistointiin. Selvityksissä on todettu digitaalinen arkistointi kustannuksiltaan edullisemmaksi ja lisäksi digitalisoitujen tutkimustietojen käytettävyys ja siirrettävyys paranee merkittävästi. (Vesala 2000.) Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen röntgenissä kuvantamistutkimukset tuotetaan valtaosaltaan digitaalimuodossa, mutta tutkimukset tulostetaan filmille ja arkistoidaan filmeinä. Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen tietohallintostrategiaan on kirjattu yhdeksi tavoitteeksi digitaalisen arkistointijärjestelmän käyttöönotto. (Tietohallintostrategia, Kuopion kaupunki ). Tämä tarkoittaa käytännössä kaikkien kuvantamistutkimusten tuottamista digitaalisessa muodossa ja niiden käsittelyn ja arkistoinnin siirtymistä tietotekniikan avulla tapahtuvaksi. Strategian mukaan hankesuunnitelma olisi pitänyt olla valmis jo vuonna Digitaalisen röntgenkuva-arkiston käyttöönotto Kuopion kaupungissa vaatii selvityksen tekemistä olemassa olevien kuvantamisjärjestelmien mahdollisuudesta tuottaa digitaalista kuvaa. Arkiston käyttöönottoa varten pitää myös kartoittaa mahdolliset laitteisto- ja järjestelmähankinnat. Käytössä olevat potilastietojärjestelmät pitää sovittaa toimimaan yhdessä arkiston hallintajärjestelmän kanssa. Muuttuvista työkäytännöistä, henkilöstötarpeesta ja muutoksista, kustannuksista liittymisvaiheessa ja jatkossa arkistoa käytettäessä tulee myöskin laatia selvitys. Lääkäreiden vastaanoton toimintayksiköitä, joissa kuvia tarvitaan, on runsaasti eri puolilla kaupunkia, joten terveyskeskuksen omassakin toiminnassa potilaiden kuvia joudutaan lähettämään paikasta toiseen ja lisäksi jatkohoitopaikkoihin mm. sairaanhoitopiirin toimipaikkoihin. Kuopion yliopistollisessa sairaalassa toimii alueen yhteispäivystys, joka on Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintaa ja käyttää sosiaali- ja terveyskeskuksen tietojärjestelmiä, joten siellä ei ole käytettävissä sairaalan digitaalinen arkistojärjestelmä. Aluetietojärjestelmien kehittämisellä tavoitellaan sairauskertomustietojen yhteiskäyttöisyyttä jopa koko valtakunnan alueella, joten myöskin digitaalisten kuvaarkistojen tulee olla yhteiskäyttöisiä. Kansallisessa terveyshankkeessa on määritelty yhdeksi tavoitteeksi laboratorio- ja kuvantamispalvelujen kokoaminen isommiksi toimintayksiköiksi. (Kansallinen terveyshanke. 2000) Tässä mielessä olisi järkevää

6 6 keskittää alueen terveyskeskusten kuvien arkistointi Kuopion yliopistollisen sairaalaan digitaaliseen arkistoon. Tämän esiselvityksen tarkoituksena on olla pohjana digitaalisen kuva-arkiston käyttöönottoselvitysprojektille Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa. 2 YHTEISTYÖ ZIPIT-HANKKEEN KANSSA Opintojen alettua tammikuussa 2005 opiskeluun orientoitumisen yhteydessä esiteltiin ZipIT-hanketta mahdollisuutena yhteistyökumppaniksi kehittämistehtävään. Kävin tapaamassa yliopettaja Maritta Korhosta ja suunnittelija Päivi Röppästä saadakseni paremman käsityksen ZipIT-hankkeen mahdollisuuksista. Tässä keskustelussa varmistui, että ZipIT-hankkeen kautta pystymme työyksikössäni paremmin paneutumaan tulevan muutoksen tuomiin haasteisiin. ZipIT-hankkeen avulla saisimme uusia työkaluja ja uutta näkökulmaa kehittämisprojektin läpiviemiseen. Keskustelin asiasta Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksen tietohallintopäällikkö Juhani Aholan kanssa ja hän hyväksyi hankkeeseen osallistumisen, joten päätin lähteä mukaan hankkeen kanssa tehtävään yhteistyöhön ja kehittämistehtävän työstämiseen hankkeen avulla. ZipIT-hankkeen suunnittelija Päivi Röppänen on ollut apunani sekä työpajojen valmistelussa että tämän raportin työstämisessä. Raportissa olevat ActAD-malliin liittyvät kuvat ovat myös hänen tekemiään. 2.1 ZipIT-hanke ZipIT on kolmivuotinen, syksyllä 2004 käynnistynyt tutkimushanke. Hankkeen toteuttavat Kuopion yliopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu ja sitä rahoittavat Tekes, Työsuojelurahasto sekä joukko terveydenhuoltoalan yrityksiä. Lisäksi mukana on terveydenhuollon organisaatioita, mm. Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus. ZipIT-hankkeen tavoitteena on tuottaa toimintamalli terveydenhuollon toiminnan ja tietojärjestelmien rinnakkain kehittämiseen (kuva 1) ja kaventaa näin kuilua työtoiminnan ja tietojärjestelmien kehittämisen välillä. Toimintamalli kuvataan hankkeen

7 tuloksena julkaistavassa menetelmäoppaassa, joka tulee sisältämään myös pilottikohteista saatuja menetelmien soveltamiskokemuksia. (ZipIT 2005.) 7 Kuva 1. ZipIT-hankkeessa kehitettävän toimintamallin aihio (Minkkinen 2005). ZipIT-hankkeessa tuotettavan toimintamallin kehitystyö siis konkretisoituu terveydenhuollon organisaatioiden ja yritysten kanssa määriteltävissä pilottikohteissa, toiminnan ja/tai tietojärjestelmien kehittämishankkeissa. Pilottikohteissa sovelletaan erilaisia toimintalähtöisiä menetelmiä toiminnan nykytilan ja tavoitetilan kuvaamiseen ja analysointiin sekä tarvittavien kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun. ZipIT-hankkeen vuosiseminaarissa Kuopion yliopiston tutkija Irmeli Minkkinen esitteli ZipIT-toimintamallia. Yleisenä periaatteena mallin avulla kuvaamisessa on kuvata toiminnan kehitystä suhteessa aikaan ja tarkastella toiminnan kokonaisuutta sekä toiminnan osia ja niiden välisiä suhteita. Tärkeä periaate on kehitettävän toiminnan toimijoiden osallistaminen ja tätä kautta toiminnan ymmärtäminen. Tavoitteena on myös toiminnan ja tietojärjestelmän rinnakkain kehittäminen, jolloin saadaan aikaan hallittu työtoiminnan muutos ja työtoimintaa aidosti tukevat tietojärjestelmät.

8 8 Toimintamallin vaiheina on kuvata toiminnan nykytila, toiminnan tavoitetila ja miten nykytilasta päästään tavoitetilaan. Menetelminä nykytilan kuvauksen tekemiseen voidaan käyttää tutustumiskäyntejä, haastatteluja, työpajoja ja kirjallisuuskatsauksia, joiden avulla saadaan luotua yhteinen näkemys nykytilasta. Tavoitetilan kuvausta voidaan myös työstää samoilla menetelmillä. Lisänä voidaan käyttää skenaariotyöskentelyä. Tuotoksena on tavoitetilan kuvaus, joka voi olla yleiskuva toiminnasta, kuvaus prosesseista, skenaarioista ja toimintaan kohdistuvista rajoittavista tekijöistä. Kolmantena vaiheena on suunnitella askeleet, joiden avulla päästään nykytilasta tavoitetilaan. Tietojärjestelmän suunnittelussa ja kehittämisessä voidaan käyttää esim. käyttötapauskuvauksia ja käyttöliittymäsuunnitelmia ja -kuvia. Työtoiminnan suunnittelussa voidaan kuvata työkulkua, ketkä osallistuvat toimintaa, mitä tietoa tarvitaan ja tuotetaan prosessissa, mihin tallennetaan tietoa ja mistä sitä saadaan. Tuotoksena on suunnitelma laite- ja ohjelmistohankinnoista sekä työtoiminnan muutoksista. 2.2 Työtoiminnan analysoinnin ja kehittämisen ActAD-malli ZipIT-hankkeessa tehtävän tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä käytetään toiminnan teoriaan ja kehittävään työntutkimukseen perustuvaa työtoiminnan analysoinnin ja kehittämisen ActAD-mallia (Activity Analysis and Development). Keskeistä ActADmallissa on se, että työtoiminta ymmärretään systeemisenä kokonaisuutena, jossa joukko ihmisiä työskentelee yhteisen kohteen parissa tavoitteenaan tuottaa yhteinen lopputulos. Jos työtoiminnassa esiintyy epätasapainoa tai ristiriitoja, toiminnan elementit muuttuvat esimerkiksi tietotekniikan käyttöönoton yhteydessä, saa se aikaan toiminnan kehittämistarpeita. (Toivanen ym. 2004, 10.) ActAD-mallin mukaan työtoiminta muodostuu erilaisista elementeistä (kuva 2). Kun on kyse työtoiminnasta, on toiminnalla aina kohde ja tavoite. Toiminnan sisällä oleva kollektiivinen toimija on se ihmisjoukko (tiimi, työyhteisö), joka tarvitaan tavoitteen saavuttamiseksi. Jotta toimintakokonaisuuden yhteinen tavoite saavutettaisiin, yksittäisten toimijoiden tekoja ohjataan kommunikoinnin ja koordinoinnin keinoin. Keinoja voivat olla esimerkiksi kokoukset, työvuorolistat tai säännöt. Toimintakokonaisuus koostuu monen ihmisen, toimijan, erillisistä teoista. Yksittäiset toimijat tarvitsevat tekojen suorittamiseen työvälineitä ja -keinoja, esimerkiksi koneita ja laitteita, ammattitaitoa ja

9 työkokemusta. Kun toiminnan kokonaiskuva on saavutettu, voidaan analysointia jatkaa tarkemmalle tasolle työprosessikuvauksilla. (Toivanen ym. 2004, ) 9 Suhteet muihin toimintoihin, välittäjinä verkottumisen keinot Toimintatapa, kehityshistorian vaiheet Kollektiivinen toimija: ryhmä, tiimi, Ristiriidat toimiyhteisö Kommunikoinnin ja koordinaation keinot: Työnjako, Yksittäinen teko säännöt, ym. Tekijät: subjektit Tarkastelun kohteena oleva toiminta Työprosessi: Teon keinot: henkiset, välineet, rakenteet, ym. Edeltävä toiminta Kohde muuttuu: Tulos Seuraava toiminta Kuva 2. Työtoiminnan elementit ActAD-mallissa (Toivanen ym. 2004). Seuraavaksi esitellään miten ActAD-mallia käytettiin apuvälineenä röntgentoiminnan nyky- ja tavoitetilan jäsentämisessä ja mallintamisessa. 3 RÖNTGENTOIMINNAN NYKYTILA 3.1 Toiminnan nykytila yleisellä tasolla Radiologisilla tutkimuksilla tarkoitetaan erilaisia kuvantamistutkimuksia kuten röntgen-, magneetti- ja ultraäänitutkimuksia (kaikututkimuksia). Tutkimukset tuottavat tietoa, jota potilasta/asiakasta hoitava taho käyttää apuna vammojen ja sairauksien toteamisessa (diagnosoinnissa) ja hoidon seurannassa. Toiminnan kohteena on siis potilaan/asiakkaan sairaus tai vamma ja tavoitteena tuottaa radiologinen tutkimus (kuva 3). Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa radiologisia tutkimuksia tehdään kahdessa

10 10 yksikössä: pääterveysasemalla ja Harjulassa. Röntgenkuva-arkisto sijaitsee pääterveysasemalla, sinne arkistoidaan myös Harjulan yksikössä tehtyjen tutkimusten kuvat. Radiologinen tutkimustoiminta Osasto Osastokokous, Röntgenopas, Laatukäsikirja Rtghoitaja Radiologi Tkavustaja Kuvakuori Kohde: Tavoite: Lähete Potilaan sairaus, vamma Radiologinen tutkimus Lausunto, kuva(t) Kuva 3. Radiologisen tutkimustoiminnan keskeiset elementit. Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksen röntgenosastolla tehtävät radiologiset tutkimukset ovat natiivi-, ultraääni-, mammografia- ja ruoansulantuskanavan varjoainetutkimuksia. Vuonna 2004 tutkimuksia tehtiin noin kpl. Tavallisimmat tutkimukset olivat keuhkojen natiiviröntgentutkimukset (n kpl), hampaiston ja leuan panoraamatutkimukset (n kpl) ja nenän sivuonteloiden natiiviröntgentutkimukset (n kpl). Erilaisia ultraäänitutkimuksia ja toimenpiteitä tehtiin (Sosiaali- ja terveyspalvelut Toimintakertomus 2004.) Pääterveysaseman röntgen on aloittanut toimintansa marraskuussa 1976 ja Harjulan sairaalan röntgen 1992 vuoden alusta. Molemmissa toimipaikoissa tehdään natiiviröntgentutkimuksia ja ultraäänitutkimuksia. Hampaiston tutkimuslaite on vain pääterveysaseman

11 röntgenissä. Harjulan sairaalan röntgeniin on keskitetty varjoainetutkimukset ja mammografiat. 11 Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen röntgenissä suurin osa tutkimuksista tuotetaan digitaalisessa muodossa. Käytössä on pääterveysasemalla vuonna 1996 hankittu levykuvantamislaitteisto ja Harjulassa vuonna 2000 hankittu laitteisto. Savotalon levykuvantamislaitteistolle varaosatoimitukset on taattu enää vuoden 2005 loppuun, joten sen uusiminen on ajankohtainen nopealla aikataululla. Molemmissa toimipaikoissa tutkimukset tulostetaan filmille ja arkistoidaan filmeinä, koska digitaalista arkistoa ei ole käytössä. Tutkimuslaitteistosta osa on vanhaa ja vaatii muutaman vuoden sisällä uusimista, osa melko nopeallakin aikataululla, joten tässä yhteydessä on suunniteltava toimintaa pitkällä tähtäyksellä virheinvestointien välttämiseksi. Tutkimuslaitteistojen suositusten mukainen käyttöaika on 8 10 vuotta, digitaalisessa kuvantamistekniikassa jopa lyhyempikin Työprosessi, toiminnan kohde ja tavoite ActAD-mallia käytettäessä kehittämisen kohteena olevasta toiminnasta kuvataan mistä osista työprosessi koostuu ja mikä on toiminnan kohde ja tavoite. (Minkkinen, I. 2005). Radiologisen tutkimustoiminnan työprosessi muodostuu varsinaisen tutkimuksen suorittamisen lisäksi: ennakkovalmistelusta, jolloin etsitään lähete ja vanhat kuvat valmiiksi, asiakkaan ilmoittautumisesta röntgeniin ja jälkitoimenpiteinä asiakkaan poistuttua tutkimuksen lausumisesta, tekstin kirjoittamisesta, kuvien lähettämisestä ja lopuksi kuvien arkistoinnista. Tutkimukset tuottavat tietoa, jota potilasta/asiakasta hoitava taho käyttää apuna vammojen ja sairauksien toteamisessa (diagnosoinnissa) ja hoidon seurannassa. Toiminnan kohteena on siis potilaan/asiakkaan sairaus tai vamma ja tavoitteena tuottaa radiologinen tutkimus.

12 Toimijat Käytetyssä mallissa toimijoita ovat yksittäiset työprosessissa mukana olevat työntekijät. (Minkkinen, I. 2005). Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksen röntgenosastolla työskentelee yhteensä 11 henkilöä. Henkilöstö koostuu röntgenlääkäreistä eli radiologeista (1), röntgenhoitajista (7) ja terveyskeskusavustajista (3). Lisäksi kuva-arkistossa työskentelee kolme henkilöä. Koska toista radiologin virkaa ei ole saatu täytettyä, radiologin työpanosta ostetaan myös ulkopuoliselta radiologipalvelulta Teon keinot, välineet ActAD-mallissa teon keinoiksi kuvataan prosessissa tarvittavia välineitä, käytettyjä ohjelmia ja työyksikköön syntyneitä rutiineja. (Minkkinen, I. 2005). Pääterveysaseman röntgenissä on kaksi natiivitutkimushuonetta, joista toisen varustuksena on vuonna 2002 hankittu laitteisto, joka on mahdollista päivittää suoradigilaitteeksi. Laitteisto käsittää tutkimuspöydän (bucky-pöytä) ja thoraxtutkimustelineen. Toisen tutkimushuoneen laitteisto muodostuu natiivitutkimuslaitteistosta, johon kuuluu bucky-pöytä ja thoraxteline, kallopöytä ja hammastutkimuslaitteisto. Tämän huoneen natiivitutkimuslaitteiston tutkimustelineet ovat vuodelta 1976, kallopöytä jopa vanhempi. Röntgengeneraattori on uusittu vuonna Hammaskuvauslaite on suoradigilaite ja se on hankittu vuonna Pääterveysasemalla on myös ultraäänitutkimushuone, jonka tutkimuslaite on hankittu vuonna Kuvantamisjärjestelmään kuuluu lisäksi levykuvantamislaitteisto, jonka käyttämiseen liittyy erilaisia työasemia neljä (4) kappaletta. Digitaalisesti tuotetut kuvat voidaan siirtää röntgenin sisäisessä käytössä olevalle sanelutyöasemalle, jonka palvelin ja toinen työasema on pääterveysaseman röntgenissä ja toinen työasema Harjulan röntgenissä. Jatkohoitoon terveyskeskukseen tulevien potilaiden kuvat voidaan siirtää Kuopion yliopistollisen sairaalan PACS-järjestelmästä tälle

13 13 sanelutyöasemalle. Lisäksi potilastietojärjestelmän ja muiden tietojärjestelmien käyttöön on seitsemän (7) mikroa, joista yhdelle on asennettu hammaskuvauslaitteen käyttöohjelmisto. Tutkimusten tulostamiseen käytetään lasertulostinta. Ultraäänitutkimuslaitteen kuvat tulostetaan laitteeseen kuuluvalla piirturilla paperitulosteiksi. Harjulan sairaalan röntgenissä on yhteensä kolme (3) tutkimushuonetta. Yhdessä tutkimushuoneessa on natiivitutkimuslaitteisto ja yhdessä läpivalaisulaitteiston lisäksi thoraxteline natiivitutkimuksia varten. Harjulan röntgenissä on myös ultraääni/mammografiatutkimushuone. Harjulan röntgenin röntgentutkimuslaitteet on hankittu vuonna Ultraäänitutkimuslaite on hankittu vuonna 1999 ja mammografialaite vuonna Harjulan röntgenissä on käytössä vuonna 2000 hankittu levykuvantamislaitteisto. Kuvien tulostamiseen Harjulan röntgenissä käytetään kuivatulostimia, ultraäänilaitteen kuvat tulostetaan piirturilla paperille. Harjulan röntgenin läpivalaisulaitteisto on digitaalinen laite, jonka kuvien tulostamiseen käytetään levykuvantamisjärjestelmään kuuluvia kuivatulostimia. Mammografiatutkimukset kuvataan edelleen suoraan filmille ja niiden kehittämistä varten käytössä on pimiö ja pöytäkehityskone. Harjulan röntgenissä käytetään samoja ohjelmistoja kuin pääterveysaseman röntgenissä. Levykuvantamisjärjestelmän käyttöä varten on kolme (3) työasemaa ja mikroja yhteensä seitsemän (7). Molemmat toimipaikat ovat auki vain arkipäivisin. Tänä aikana suoritetaan myös päivystystutkimuksia. Illalla, yöllä ja viikonloppuna koko terveyskeskuksen päivystystoiminta on Kuopion yliopistollisen sairaalan yhteydessä toimivassa yhteispäivystyksessä ja radiologiset tutkimukset ostetaan sieltä. Kahden toimipaikan välistä työnjakoa on pyritty ohjaamaan erilaisilla tutkimusvalikoimilla. Lisäksi on käytetty asiakasvirtojen ohjaamista. Asiakkaat Pyörön terveysasemalta, sairaaloista ja palvelukeskuksista on ohjattu Harjulan röntgeniin tutkimuksiin. Kaikki läpivalaisu- ja mammografiatutkimukset tehdään Harjulassa. Ultraäänitutkimuksista verisuontentutkimukset tehdään myös vain Harjulan röntgenissä. Pääterveysaseman röntgenissä tehdään kaikki hammastutkimukset. Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksessa käytetään Pegasos-potilastietojärjestelmää, jossa on oma osio röntgenin tuotannonohjaukseen. Lisäksi kuvankäsittelyyn levykuvantamisessa

14 14 käytetään Agfa-Gevart Oy:n toimittamaa järjestelmää ja MIMOSA-ohjelmistoa (The Medical IMage Operating System from Agfa). Levykuvantamisjärjestelmän kuvat ovat sanelutyöaseman avulla radiologin katsottavissa kummassa tahansa toimipaikassa. Tällä tavoin terveyskeskuslääkärit voivat konsultoida radiologia kiireellisissä tapauksissa milloin tahansa. Hammastutkimukset tehdään suoradigilaitteella, jossa kuvankäsittely ohjelmana on Dimaxis. Lisäksi on käytössä myös muissa sosiaali- ja terveyskeskuksen toimipaikoissa käytettyjä ohjelmia tilauksiin, työvuorosuunnitteluun, taloushallintoon ja päätöksentekoon Kommunikoinnin ja koordinaation keinot Kommunikoinnin ja koordinaation keinoiksi kuvataan erilaiset käytössä olevat säännöt ja ohjeet, sisäiset kokoukset ja työnjaot, joilla yksikön toimintaa on ohjeistettu. (Minkkinen, I. 2005). Röntgenosastolla on käytössään toimintakäsikirja, jonka osana ovat mm. tutkimusohjeet. Kaikki sisäiset ohjeet ja käytännöt on pyritty tekemään kirjalliseen muotoon ja ne ovat koko röntgenin henkilökunnan käytössä tietoverkon V-levyllä. Myös osaston sisäisten kokousten muistiot kirjoitetaan V-levylle kaikkien käytettäväksi. Koko organisaation toimintaa koskevia yhteisiä ohjeita löytyy Sinetistä, joka on kaupungin sisäinen intranetti. Pegasos-potilastietojärjestelmässä ajanvarauksen osana on käytettävissä Kutsukirje-osio, jonne on tehty kaikki röntgenin ajanvaraukseen liittyvät potilasohjeet ja ne ovat sieltä tulostettavissa ajanvarauksen yhteydessä. Säteilylain (592/1991) edellyttämä kliininen auditointi on suoritettu Qualisan Oy:n toimesta toukokuussa Tuolloin arvioitiin röntgenin käytäntöjä nimenomaan säteilynkäytön ohjeistusten näkökulmasta Kollektiivinen toimija Kollektiivisella toimijalla tarkoitetaan ryhmää tai toimintayhteisöä, jonka työprosessia kuvataan ja kehitetään. (Minkkinen, I. 2005). Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen röntgenillä on kaksi toimipaikkaa. Henkilöstö kiertää molemmissa toimipaikoissa, joten yksiköt muodostavat yhdessä kollektiivisen toimijan. Röntgenosastolla on viikoittainen osastokokous, jossa käsitellään ajankohtaisia koko sosiaali- ja terveyskeskuksen tai omaan toimintaan liittyviä asioita.

15 15 Osaan osastokokouksista on etukäteen valmisteltu toiminnan kehittämiseen, koulutukseen, talousarvion valmisteluun ja yhteistyöhön liittyviä teemoja. Osastokokousten muistiot kirjoitetaan V-levylle kaikkien käytettäväksi. Varsinaista lähettäjille suunnattua meetingtoimintaa ei toistaiseksi ole. Radiologi on kuitenkin konsultoitavissa tarvittaessa. Radiologi ja röntgenhoitajat voivat osallistua KYS:n radiologian osaston opetusmeetingiin Edeltävä toiminta Varsinaista toimintaa edeltäviä ja prosessia käynnistäviä toimintoja kuvataan varsinaisen prosessin osina. Nämä toiminnot voivat olla toisissa toimintayksiköissä tapahtuvia toimintoja. Säteilylle altistavasta toimenpiteestä kliinisessä vastuussa oleva lääkäri vastaa toimenpiteen lääketieteellisestä oikeutuksesta ja optimoinnista sekä osaltaan toimenpiteen tulosten kliinisestä arvioinnista. (Säteilylaki 592/1991). Tämän vuoksi jokaiseen röntgentutkimukseen pitää olla lääkärin lähete, jonka potilas pääsääntöisesti saa Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen lääkärinvastaanotolta, työterveydestä, hammashuollosta tai sairaalan osastolta tai poliklinikalta. Röntgenissä on käytössä ajanvaraus kaikkiin tutkimuksiin. Ajanvaraukset tehdään Pegasos-potilastietojärjestelmään siinä toimipisteessä missä potilas/asiakas on lääkärin vastaanotolla Seuraava toiminta Seuraava toiminta tarkoittaa varsinaisen prosessin jälkeen tapahtuvia toimintoja. Tutkimustulokset (kuvat ja tarvittaessa lausunto) välitetään niitä pyytäneelle taholle. Tutkimuksen suorittamisen jälkeen suurin osa tutkimuksista menee radiologille saneluun tai radiologi sanelee suorittamansa tutkimukset heti tutkimuksen jälkeen. Sanelun jälkeen kuvat lähetetään pyytävälle lääkärille. Sanelun kirjoittaa tekstinkäsittelijä Pegasospotilastietojärjestelmään, josta se on hoitavalla lääkärillä luettavissa. Päivystystutkimukset menevät hoitavalle lääkärille ilman radiologin lausuntoa. Hoitavan lääkärin tulee tehdä sairauskertomukseen merkintä tutkimuksen tuloksesta. Kuvat voi myös tarvittaessa lähettää takaisin röntgeniin radiologille lausuttavaksi.

16 Sidosryhmät Sidosryhmillä kuvataan suhteita muihin toimintoihin. Röntgenosasto on palveluyksikkö, jolla on yhteyksiä lähes kaikkiin terveydenhuollon yksiköihin omassa organisaatiossa ja myös ulkopuolisiin toimijoihin (kuva 4). Lääkäreiden vastaanotot pääterveysasemalla, Pyörössä, Riistavedellä ja Vehmersalmella muodostavat röntgenpalveluja eniten käyttävän sidosryhmän. Myös työterveyshuolto ja hammashuolto käyttävät runsaasti röntgenpalveluja. Lisäksi sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintayksiköistä Harjulan ja Valkeisen sairaala, Leväsen, Puijonlaakson ja Riistaveden palvelukeskukset, kotihoito, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, neuvolat, päihdehuolto ja mielenterveyspalvelut lähettävät potilaitaan/asiakkaitaan tutkimuksiin. Tutkimuksia ostavat myös Niuvanniemen sairaalan työterveyshuolto ja Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö. Yhteispäivystys on KYSin tiloissa tapahtuvaa perusterveydenhuollon toimintaa. Päivystyskuvaukset Kuopio ostaa KYSiltä. Kuvat tulostetaan filmille ja lähetetään Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen röntgeniin arkistoitavaksi, koska arkistointivelvollisuus arkistolain (831/1994) ja STM:n asetuksen (99/2001) mukaan kuuluu palvelujen järjestäjälle. Tutkimuksista pyydetyt lausunnot annetaan myös Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksen radiologien toimesta. KYS on filmitön sairaala, mutta yhteispäivystyksen kuvat siis tulostetaan filmille. KYS tallentaa myös päivystyksen kuvat PACS-pitkäaikaisarkistoonsa. Päivystyksessä rtg-lähetteet kirjataan Pegasokseen, mutta ensiavun röntgenhoitaja joutuu kirjaamaan lähetteen uudelleen myös RADU-RISjärjestelmään, jotta tutkimukselle voidaan varata aika, siirtää se päivystys-jonoon ja tutkimuksen suorittamistiedot voidaan kirjata. Tämä kaikki on päällekkäistä kirjaustoimintaa ja vie turhaan päivystävän röntgenhoitajan aikaa.

17 17 Kuva 4. Sosiaali- ja terveyskeskuksen röntgenosaston sidosryhmiä. 3.2 Röntgentoiminnan perusprosessi Röntgentoiminnan prosessia on aiemmin kuvattu Pegasos-potilastietojärjestelmän käyttöönottoa suunniteltaessa. Silloin kuvattiin kaavioilla yksittäisiä prosessin osia ja piirrettiin myös kaavio ydinprosessista. Seuraavassa on kuvattu röntgentoiminnan perusprosessia ActAD-mallin mukaan (kuva 5) työnkulkukaaviona.

18 18 Kuva 5. Työnkulkukaavio röntgentutkimusprosessista. Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksen röntgenosastolla tehtäviin tutkimuksiin vaaditaan terveyskeskus-, sairaala- tai hammaslääkärin lähete. Yksi lähete voi sisältää useampia tutkimuspyyntöjä. Lähete kirjoitetaan Pegasos-järjestelmän röntgenlähetteelle lääkärin vastaanottokäynnin yhteydessä ja se tulostetaan myös asiakkaalle. Röntgenlähetteestä tiedot siirtyvät sairauskertomuksen radiologia-lehdelle. Röntgenlähete tarvitaan Pegasoksen röntgenosiossa tutkimuksen suorittamistietojen kirjaamista varten. Mikäli asiakkaalla ei ole mukanaan lähetettä hänen ilmoittautuessaan röntgenosastolla, se tulostetaan viimeistään silloin. Paperilähete toimii tärkeimpänä informaatiolähteenä ja viestintävälineenä röntgenosastolla, esim. sanellessaan natiivitutkimuksia röntgenlääkäri harvoin etsii Pegasos-järjestelmässä olevan lähetteen. Hammashuollon lähetteet kirjataan Pegasokseen vasta röntgenin toimistossa, koska hammashuollossa käytetään Efficajärjestelmää, johon Pegasos-järjestelmästä ei ole yhteyttä. Hammashuollon lähetteenä käytetään yhdessä hammashuollon kanssa suunniteltua paperilähetettä, jolla röntgenhoitajille välitetään tarvittavat tiedot. Kaikkiin röntgenosaston tutkimuksiin varataan aika. Ajanvaraus tehdään yleensä jo vastaanottokäynnin yhteydessä Hoitohenkilökunta pääsääntöisesti varaa ajan suoraan

19 19 Pegasokseen tai tarvittaessa soittaa röntgenosastolle. Asiakas voi myös varata ajan itse soittamalla röntgenin ajanvarausnumeroon. Päivystysaikoja sisällytetään päiväohjelmaan automaattisesti ja niitä varataan tarpeen mukaan. Keskeistä on, että kaikkiin tehtäviin tutkimuksiin tehdään ajanvaraus, koska näin ne siirtyvät tutkimus/työlistaan. Listalta nähdään, paljonko tutkimuksia on tehtävänä ja mitä ne ovat. Hammashuollon ajanvarauksia varten on Pegasokseen varattu ennakkoon sovitut ajat. Ajanvaraus tehdään hammashuollossa Efficaan, josta tiedot tulostetaan ja toimitetaan röntgeniin. Röntgenissä Pegasokseen kirjoitetaan röntgenlähete ja kirjataan tutkimuksen suorittamistiedot. Röntgenosastolla asiakkaan vanhat kuvat (mikäli niitä on) pyydetään kuva-arkistosta, jossa niitä säilytetään potilaskohtaisissa kuvakuorissa. Röntgenosaston terveyskeskusavustaja tulostaa Pegasoksesta seuraavan päivän asiakkaista listan, joka toimitetaan arkistoon. Röntgenarkiston työntekijät toimittavat asiakkaiden kuvakuoret röntgenosastolle tutkimusta edeltävänä päivänä. Potilaan ilmoittautuessa tutkimukseen röntgenosastolla kuvakuoreen merkitään kuvauspäivämäärä, toimipiste, jossa vastaukset katsotaan, lääkäri, jolle kuvat toimitetaan (lähettäjä), sekä tehtävä tutkimus. Jos vain on mahdollista, pyritään päivystystapauksissakin saamaan mukaan röntgentutkimuksiin vanha kuvakuori, joka edelleen lähetetään terveyskeskuslääkärin vastaanotolle. Tällöin kuvakuori pyydetään arkistosta soittamalla. Vanhoja kuvia tarvitsevat sekä röntgenhoitajat (tutkimuksen valmistelut, esim. millaisia projektioita on käytetty) että röntgenlääkäri (vanhojen ja uusien kuvien vertailu). Kuvakuoren sisältämät kuvat järjestellään niin, että päällimmäisenä ovat tulevaan tutkimukseen liittyvät kuvat sekä tutkimuksen suorittavan/lausuvan röntgenlääkärin aiemmin lausumat kuvat. Käytön jälkeen kuvakuori palautuu aikanaan takaisin röntgenosastolle ja arkistoon. Kuvien kulkua seurataan arkistoon jäävän lainauskortin avulla, josta nähdään milloin ja minne asiakkaan kuvakuori on lainattu. Röntgenosastolle tultuaan asiakas ilmoittautuu: terveyskeskusavustaja tarkistaa hänen henkilötietonsa (KELA-kortti) ja kirjaa ilmoittautumisen Pegasokseen. Tutkimusvastaanottolistalta röntgenhoitaja näkee potilaan tulleen paikalle. Ellei asiakkaalla ole paperilähetettä mukanaan, sellainen tulostetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Röntgenhoitaja lukee paperilähetteen ja valmistelee kuvauslaitteet siinä olevan informaation perusteella, esim. identifioi kuvalevykasetit id-asemalla eli syöttää kuvalevyyn asiakkaan henkilötiedot ja kuvaukseen liittyvää tietoa. Valmistelussa hyödynnetään myös vanhoja kuvia. Kuvaustilanteen valmisteluja tosin joudutaan usein

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163 teerien asettamisesta vastuussa ensisijaisesti on toiminnan harjoittaja, kuten sairaala, terveyskeskus, yksityinen toiminnanharjoittaja. Potilaan hoito muodostuu usein hoitoketjusta, jossa hoitoon osallistuu

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa

Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa T-86.5161 Special Course in Information Systems integration Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa Versio 1.1 Miia Huhtala Suvi Kouki Suvi Kuparinen Juho Ruuhijärvi 1 / 41 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...3

Lisätiedot

Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa

Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa Hämeenlinna 04/2011 Jukka Ohtonen Antti Pelto-Huikko SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimeksianto... 1 2 Nykytilakuvaus... 2 2.1 Ajanvarausmenettely ja

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Alustava yhteenveto vastauksista; 21.2.2008 1(24) HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Kaarin Ruuhilehto ja Jari Knuuttila Sisällys 1. Johdanto 2. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

HELSINGIN TERVEYDENHUOLLON ORGANISOINNIN UUSI EKUMENIA

HELSINGIN TERVEYDENHUOLLON ORGANISOINNIN UUSI EKUMENIA 1 HELSINGIN TERVEYDENHUOLLON ORGANISOINNIN UUSI EKUMENIA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA tehty pohjatyöksi Helsingin kaupungin avosairaanhoidon kehittämistyöryhmälle 18.3.2004 2 Sisällysluettelo Sivu Helsingin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri 1 Sanasto Termi Selite Viittaus Affinity Domain Assigning Authority DICOM EMR tai HIS IHE ATNA IHE BPPC IHE CT IHE IOCM IHE PIX IHE XCA IHE XCA-I Yhden XDS-rekisterin laajuinen alue, toiselta nimeltään

Lisätiedot

KANSALLINEN TERVEYSTILI

KANSALLINEN TERVEYSTILI KANSALLINEN TERVEYSTILI Näkökulmia käyttöönottoon ja toteutukseen 15.4.2015 Pekka Turunen, Taltioni Aki Siponen, Microsoft Perttu Rönkkö, Innofactor Sisällysluettelo 1. Taltioni osuuskunta ja terveystili...

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke. Varsinais-Suomen hanke-osio. Tilannekatsaus Huhtikuu 2015

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke. Varsinais-Suomen hanke-osio. Tilannekatsaus Huhtikuu 2015 alvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke Varsinais-Suomen hanke-osio Tilannekatsaus Huhtikuu 2015 http://www.turku.fi/palvelumuotoiluhanke 30.4.2015 Timo Pettersson Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 5/2008. Teemana laatu ja kehittäminen Sairaanhoitopiirille uusi strategia

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 5/2008. Teemana laatu ja kehittäminen Sairaanhoitopiirille uusi strategia POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 5/2008 Teemana laatu ja kehittäminen Sairaanhoitopiirille uusi strategia 1 Apteekki lähelläsi

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto Versio 1.0 Julkaistu 10.2.2014 Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto 1 Muutoshistoria Versio Muutos 1.0 Ensimmäinen versio 2 Sisällys Yleistä... 6 Työterveyshuollon

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset

Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset LOPPURAPORTTI Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset Valtakunnallinen terveydenhuollon kuvaaineistojen arkisto Kvarkki Toiminnallinen määrittely Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Laatija/t:

Lisätiedot

Sari Walldén & Sosiaali ja terveydenhuollon asiantuntija tietotekniikan kehittäjänä (SoteATK3) koulutuksen osallistujat

Sari Walldén & Sosiaali ja terveydenhuollon asiantuntija tietotekniikan kehittäjänä (SoteATK3) koulutuksen osallistujat Sari Walldén & Sosiaali ja terveydenhuollon asiantuntija tietotekniikan kehittäjänä (SoteATK3) koulutuksen osallistujat Opas tietotekniikan käytön helpottamiseksi sosiaali ja terveydenhuollon ympäristössä

Lisätiedot

Hoidon tarpeen kiireellisyyden ensiarvion kehittäminen. Haartmanin sairaalan yhteispäivystyksessä

Hoidon tarpeen kiireellisyyden ensiarvion kehittäminen. Haartmanin sairaalan yhteispäivystyksessä Hoidon tarpeen kiireellisyyden ensiarvion kehittäminen Haartmanin sairaalan yhteispäivystyksessä Pousi, Jouni 2012 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Hoidon tarpeen kiireellisyyden ensiarvion

Lisätiedot

Helsingin vammaisten sosiaalityön palvelusuunnitelmien sisältö ja laatimisprosessi

Helsingin vammaisten sosiaalityön palvelusuunnitelmien sisältö ja laatimisprosessi Helsingin vammaisten sosiaalityön palvelusuunnitelmien sisältö ja laatimisprosessi Anu Autio 013246657 anu.autio@iki.fi S24 Sosiaalityön käytäntötutkimus Kevät syksy 2013 ohjaaja: Mirja Satka Sosiaalityö

Lisätiedot

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto Pasi Pohjola, Juha Koivisto SISÄLLYS 1. Johdanto OSA I: Innovaatioiden käytäntönäkökulma 2. Mikä innovaatio on? 3. Innovaatiot käytäntöinä 4. Käytännöt systeemeinä 5. Käytäntöjen relationaalisuus 6. Käytäntöjen

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Kokemukset kuntien yhteisen tehtäväluokituksen soveltamisesta Mikkelin kaupungissa 2011 2012

Kokemukset kuntien yhteisen tehtäväluokituksen soveltamisesta Mikkelin kaupungissa 2011 2012 Kokemukset kuntien yhteisen tehtäväluokituksen soveltamisesta Mikkelin kaupungissa 2011 2012 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Historia- ja maantieteiden laitos Arkistoalalle

Lisätiedot

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt ELSA Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt Tanja Kuronen-Mattila, Katri Korhonen, Eerikki Mäki, Eila Järvenpää Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Lisätiedot

Selviämisopas nuorelle lääkärille

Selviämisopas nuorelle lääkärille Selviämisopas nuorelle lääkärille Opas työuran aloittamiseen yleislääketieteen erityiskoulutukseen ja erikoistumiskoulutuksen terveyskeskuspalveluihin Nuorten Lääkärien Yhdistyksen julkaisuja, 2010 Päivitetty

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa 2014 Minna Buure, Tuula Kontio Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Jaakko Virkkunen Yrjö Engeström Juha Pihlaja Merja Helle. MUUTOSLABORATORIO Uusi tapa oppia ja kehittää työtä

Jaakko Virkkunen Yrjö Engeström Juha Pihlaja Merja Helle. MUUTOSLABORATORIO Uusi tapa oppia ja kehittää työtä Jaakko Virkkunen Yrjö Engeström Juha Pihlaja Merja Helle MUUTOSLABORATORIO Uusi tapa oppia ja kehittää työtä Helsinki 2001 1 Taitto: Pikseri Julkaisupalvelut ISBN 951-735-400-2 Edita Oyj Helsinki 2001

Lisätiedot

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE Noora Tiilimaa ja Susanna Virta Opinnäytetyö, kevät 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot