1 ~. 3 :i. . ~rkittiin, että Helsingin otkat on erott nu jäsenyydestään Reino Tamr.lisalon, Pauli Andersinin ja,1asa Hyvärisen. 5 ~.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 ~. 3 :i. . ~rkittiin, että Helsingin otkat on erott nu jäsenyydestään Reino Tamr.lisalon, Pauli Andersinin ja,1asa Hyvärisen. 5 ~."

Transkriptio

1 TUL (c 11-

2 Työväen Urheiluliiton liitto~imikunnan Helsingissä liiton toimistossa 7 p:nä tammikuuta Läsnä olivat Laherma, Jääskeläinen, Erjama, Vainio, Heiskanen, Lehto, Kalervo, Vuori, Eatajisto, naissihteeri Helmi aasonen, jaostosihteeri Helenius, taloudenhoi ta ja I:aukinen ja sihteeri hostiainen. 1 ~. Luettiin 'a hyväksyttiin 30/12-35 pidetyn kokouksen pöy äkirja. 2 ~. Iin Tenho Oulun ja eräpohjolan piirikunnasta hyväksyttiin jäseneksi l'ittoon. Seurassa 9n 41 jäsentä. 3 :i.. ~rkittiin, että Helsingin otkat on erott nu jäsenyydestään Reino Tamr.lisalon, Pauli Andersinin ja,1asa Hyvärisen. 4. Yyönne tiin seuraavat kilpailuluvat: 6/1 jääpallo-otte ut Tampereen Y.isatoveri t 1 ja II - Uaarian yrkivä, 26/1 kansalliset va' dit omien hyppyjen kilpailut Tampereen Yisatoverit, 26/1 kansalliset hiihtokilpailut Jääsken Toive, ehd.että jaosto puoltaa, 23-24/2 kansainväliset nyrkkeilykilpailut Helsingin Kotkat, /on luvannut maksaa velkansa Eestin liitolle heti kilpallujen jälkeeni, 7-8/3 liiton v imistelumestaruuskilpailut Yhtymä T:reen KT, ritys. 5 ~. Luistelujaoston ehdotuksesta päätettiin, että uisteluko mimaaottelu A F- SFK-TUL suoritetaan Helsingissä norjalaisten ja venäläisten läpikulkumatkalla Oslosta Moskovaaxt joko 15-16/2 tai 22-23/2. AlF ja VSFK asettaisi kumpikin 5 miestä ja TUL 6 miestä, joista 4 parhaan tul s askettaisiin. Liitto antaa kilpa ilijoille täysihoidon ja maksaa norjalaisille päivärahat. 6 Palloilujaoston ehdotuksesta päätet iin j ääpallo-otte u S K- UL toimeenpanna Helsingissä 23/2, minkä jälkeen venäläinen joukkue voisi vielä kilpcilla Viipurissa Talikkalan Tovereitten kanssa 1/3. 7 :. Ylåsurheilujaoston esityksestä päätettiin, et ä liitto-ottelu yleisurheilussa Norjan kanssa j ärjestetään Helsingissä 22-23/8 tai 24-25/8., Yleisurheilujaoston ehdotuksesta paätettiin venäläis ille ehdottaa yleisurheiluliitto-ot elun päiväksi 12-13/9. Ottelu suoritetaan tänä (.umm Neuvostoliitossa. r- 9 ". Luistelujaoston ehdotuksesta päätettiin pyytää Norjan, Ruotsin ja Neuvostoliiton kaikkien alojen mestaruuskilpailukalenteri ja lähettää toverijärjestöille TUL:n vastaavat tiedot. Kalenterin pitäisi käsittää ~yös eri liitto'ert piirikuntien mestaruuskilpailut. 1 ". l ~erkittiin kuulluksi Luistelujaoston ilmoitus, että se valitsee ~orjaan lähetettävät 2 luistelijaa tammikuun lopulla pidettävien kilpailujen tai viime talvisten ulost en perusteella. 11 ". Merkittiin, että orjan toveriliitto on luvannut suorittaa myöskin päivärahan hiihtäjil le ja luistelijoille. 12 ~tferki ttiin, että opetusministeriö on määrännyt s~ori te ttavaksi loppuerän 40,000 markkaa ajulahden rakennusavustukseksi 1935 myönnetystä sadas atuhannesta markasta. 13'. Päätettiin pyytää öpetusministeriöltä luottokuljetuslippuja kuluvaa vuotta varten 10,000 markan arvosta.

3 14!~ultiin Viipurin urheiluväen sosialistiseuran kysely. Vastausluonnoksen laatiminen seuraavaan kokoukseen mennessä jätettiin sihteerin teh täväks ;. Kuultiin Norjan toveriliiton uudenvuodentervehdys. ja lähettää vastatervehdys. äätettiin kiittää 16 :. Merkittiin, että Jussi Virtasen 6o-v.päivän johdosta on lähetetty onnittelusähkösanoma 5/1. Kuul tiin l:ax 17 ~. agnerin Leipzigistä 1ähettä ä uudenvuodentervehdys. 18 ". Merkittiin, että opetusministeriö on kutsunut tov.v.laherman valtion urhei1u- ja voi~iste1ulautakunnan jäseneksi 1/1-36 alkavaksi 3-vuotiskaudeksi. Vakuudeksi ; f~

4 Jääpallosarjan ottelujärjestys. Palloilujaosto ilmoittaa j ääpallosarjan ottelujärjestyksekai : [aarian Pyrkivä - Helsingin Kullervo Turussa, Tampereen Kisatoverit - He1 eingin Visa Tampereella Varkauden Tarmo - Sorvalin Veikot Varkaudessa Helsingin Vesa - Viipurin Toverit Yxtpxx Helsingissä Tampereen Kisatoverit - Maarian Pyrkivä Tampereella Helsingin Kullervo - Helsingin Visa Helsingissä Viipurin Toverit - ~orvalin Veikot Viipurissa Varkauden Tarmo - Helsingin Vesa Varkaudessa aarian Pyrkivä - Helsingin Visa Tur ussa Hels i ngin Kullervo - Tampereen Kisatoverit Helsingissä Viipurin Toverit - Varkauden Tarmo Viipurissa Sorvalin Veikot - Helsingin Vesa Viipurissa mestaruusottelu.

5 - ) E s i t Y s k a n sai n ~ ä 1 i s e k s iki 1 p a i 1 u t 0 i- ==================================================================== m i n n a k s i v : den a i k a n a. ============== = ==========~====== = ================= Talousvali okunta esittää liittotoimikunnalle vahvistettavaksi allaolevan kilpailusuunnitelman,josta aiheutuva menoerä on huomiotu mukana seuraavass a liiton talousarviossa. Kilpailujen järjestely on ehdollinen sikäli, että ulkomaisten järjestöjen kanssa saadaan niistä asianmukaiset sopimukset. Kilpailuaika,paikka ja laat u M eno t: T u 1 0 t: Tammi-helmi.kuu:.. d Painimaaottelu WSFK- TUL Neuvostoliitoss a ~,OOO:- 8,000:- LUistelukolmimaaottelu WSFK- AIF-TUL H:gissä Helmi--maaliskuu: Nyrkkeilymaaottelu AIF- TUL Norjassa 15,000:- Painmkolmi maaottelu AIF-WSFK-TUL H:gissä Jääpallomaaottelu WSF'K-TUL HeI singissä -'-'-"-'r -- Heinäkuu: PalloillLmaaottelu WSFK- TUL Neuvostoliitmssa 12,000:- Elokuu: Yleiurheilumaaottelu AIF-TUL Helsingissä Syyskuu: Yleisurheilumaaottelu VlSFK-TUL Neuvost oliitossa18, 000:_ Marraskuu:. LI. Nyrkkeilymaaottelu WSFK- TUL Neuvostoliitossa '~,000: Maaottelut Eestin TUL-:-n kanesa nyrkkeilyssä, painissa ja palloilussa lähemmin sidvittavaksi 5,000: Päiväraho~a venäläisistä urheilijoista T a p p i 0 t a 20,000:- 2,000; 15,000:- 10,000:- M k. 68,000:- 55,000: ,000:- Yhteen sä M k. 68,000:- 68,000:- ======================================= Helsingissä,joulukuun 20 pnä TUL :n talousvaliokunnan psta Eero Kaukinen

6 Eri jaostojen suunni telmat k8n~ainvä listä kilpa ilutoimintaa varten _. Tammi-helmikuu.,, , Neuvostoli l t on hi ih täj iä selli' eje n kilpa Eui llin Suomeen Painimaaottelu WSFK- TUL NeuvoötOlt i t ossa 9/2 1uistelukolmimaa ottelu WSFK -AIF-TUI, Helsingissä, 5 kuhunkin lajiin, 4 tulos laskettaisiin (2/ 2 Eurpppanmest.Norjassa, 16/2 fjlaa ilmanmest. l.l'.orl,:ovassa) Helmi-maaliskuu 15/ nyrkkeilymaaottelu Os lossa Huhtikuu. " TOukO-kesäi;uu ~O/J-}/6 ;~ 0~~~ L~. Kuuka~sien vaihteessa neuvostolainen jalkapallojoukkue k i ertueel$ Suomeen seurojen vieraaksi 4 e r i pa i ~(akunna lle Kesäkuu ---painik olmimaa ottelu Norja - Neuvos t oliitto-tul Helsingissä Kesä-he inäkuu Palloiluma a ottelu Eesti-TUL(B ) jol(o EestiSSä tai Suomessa Heinäkuu - Palloilumaaottelu lto smov assa Heina-elokuu tai 1/8-15/ 8 neuvosto l aisten uimarien (4' kiertue Suomeen Elokuu Kuun alussa neuvostolainen jalkanal10joukkue kiertueelle Suomeeu t ~ y, aeri paikkakunnilla ~ 22-22';8 tai 24-25/8 ylej. surhehu.r::aaottelu Norja -TUL HelSingissä Syyskuu "'-"1'2-13/9 yleisurhe i lumaa ottelu WSFK- TtTL Mosko-fassa S'yys -lokakuu Palloilumaaottelu kuun vaihteessa Oslossa. Nor j a kustanataa 1936 TUL ot t elua eri paikkakunnilla Lokakuu Painimaaottelu Tallinnassa Nyrkke i lyma a ottelu Ees+,i- Tln (B) Suomessa ma a seudulla Marrskuu Nyrkk:ei lymaaottelu Moskovassa Pitkin vuotta n Neuvos tola i s ia pa ini j oi ta } ier tljec lie Suome en eri seuro jen kilpai lui- 7i hin ".)t. Talvella viipurilaisem tilaavat neuvostolaisen jääpalloilujoukkueen ~ Kevättalvella voiristelunäytösjoukkue Neuvostoliittoon. V,

7 M eno t : Työ v ä e n U r hei l u l i i t 0 n ~========================================== Talo usa r v i 0 v~ksi Yhteensä Lii ton osa T U L TNUL Palkka tili: Sihteeri a 3,000:- 36,000:- 36,000:- Naissihteeri II 2,200:- 26, 400:- 20,000:- 6,400:- Jaostosihteeri II 2,400:- 28,800:- 28,800:- TUL:n toimittaja'! 3,000::- 36,000:- 36,000:- Taloudenhoitaja II 3,000:- 36, 000:- 24,000:- 10, 500:- 1,500:- Kirjanpitäjä II 1,800:- 21, 600:- 11,500:- 7,500:- 2,600:- Toimistoapul. II 1,300:- 15,600:-. 11,700:- 3,000:- 900:- Asiapoika "700:- 8,400:- 6, 200:- 1,800:- 400:- Tilapäistä t yöv. 1l -:- 5,000:- 5,000:- ~~17~,4~0~0~~~-----~2~13~,8~Ö~Ö~:~ ~4~3~,~20~O~:-----~5~8-,~8~ÖÖ~:-~1~1~,~8~0~0':-- Yleiskulut : Vuokra t 30,000 : TOimistotarpeet 14,500:- Puhelinmaksut 10,000: - Lehtitilaukset 2, 500;- Postimaksut 12,000:- Jäsenmaksut 13,000:- Ilmoituskulut 1,000:- Kokouspalkkiot 11,000 : Jaostojen palkk. 4, 000: Sähkösanomat 3,000 :- Sekalaiset kulu~t 8~,~0~0~0~:_-_ Kilpailu-ja edustustili: Kilpailumatkoista Ulkomaiset kokoukset Valistustili : ~ Kirjalliseen ja suulliseen valistus työhön Postimaksut kirj e vaihdosta Käännöstyöt Ilmoituskulut Kokouspalkkiot Osotteiden hoito Kesäloman sijainen Asiamiespalkkiot (palkirmot) TNU-lehden tili: TUL-lehden tili: Painatuskulut 109,299 : - Postitus kirjap. 9, 690 : - Kirjoituspalkkiot 35, 000: Kuvituskustannuks 25, 000: Lehd. kulj. maks ut 12, 000:- 5,000!- 1,000:- 2, 000:-:- 500:- 2, 250: - 3, 000:- 5, 000:- Painatuskulut 19, 800: Kirjoituspalkkiot 5, 000: Kuvi tuskustammkset 6,000: Postim. kirj. vaihd. 1, 000:- Kuljetusmaksut 1, 600:- Postitus kirjap. 900:- Ilmoituskulut 1, 000:- 109, 000:- 13, 000:- 10, 000:- 30, 000:- 209, 739:- 22,000:- 10,000:- 5,000: - 2,500:- 12,000:- 13,000:- 1,000:- 11,000:- 4,000:- 3,000:- 8,000: - 13, 000:- 10,000:- 30,.000 :- 6,000:- 2,000:- 3.,500:- 1,000:- 4, 500:- 500:- 209,739:- Asiamiespalkinnot -=2~,~0~0~0~:_- ~3~7~, ~3~0~0~:_- 3~7~,3~0~0~:-_ Yhteen sä 1VIk. 622, 839:- 287,700:- 282,539:-52,600:-

8 .' ~ T u 1 0 t: Yhteensä Lii ton osa T U L TNUL Liittoverojen tili: Liittoveroja 22, 000 jäseneltä a 5/- KustannustuotteidenN t ili Kilpailutili : Kilpailuluvat 6, 000~ Mestaruuskilpail. 2,000 :- Korkotili: Korlcotuloja Valtioapua: Sihteerin palkkaukseen 36,000:- Jaostosihteerin palkkaukseen 10,000:- Naissihteerin palkkaukseen 18, 000;- Suulliseen ja kirjalliseen valistustyöhön ~3~0~,~0~0~0~:_- ~9d~-L'~0~0~0~:_- 9~4~,0~0~0~;- 110,000:- 60, 000:- 8,000:- 5,000:- 110,000: - TUL-lehden tili: Tilausmaksuja 144,000: I rtonumeroista 15, 000~ Ilmoitukset 90,000:- TNU-lehden tili: Tilausmaksuja Irtonumeroista Ilmoitukset 32, 000:- 4, 000:- 5, 000:- 249, 000:- 41,000:- 60, 000~- 8,0 0 0 ~- 5,000:- 249,000:- 41,000:- Tappiota M k ,000:- 55,839:- 277, 000:- 249,000:- 4 1,000 ~ - 10,700 : - 33,539:-11,600:- =Yh= _ =t=e=en==sa= ==~=~k=.===6=2=2~,=8=3=9=:=-=======2=87==,7=0=0==:-====2~8=. ~ :-52,600:- Talousarviossa esiintyvä t a ppio e sitetään peitettäväksi TUL :n 111. Suurarpajaisten yjijäämästä.

9 Luettiin ~a Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 13 p :nä tammikuuta 1936 pidetyn kokouksen (2) pöytäkirja.läsnä olivat Vilppula (1), Laherma ( 2), Leskinen (1), Jääskeläinen (2), Vainio (2), Heiskanen (2), Lehto (2), :alervo (2), Vuori (2), Katajisto (2), naissihteeri Helmi Paasonen, taloudenhoitaja 7aukinen, jaostosihteeri Heleniu.s.ja sihteeri r:ostiainen. 1 ~. (19 ). hyväksyttiin edellisen 7/1 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2. Kurikan Visa 11 miesjäsentä POhjanmaan piirikunnasta hyväksyttiin jäseneksi liittoon. 3 ~. Tampereen Yritys oikeutettiin ottamaan j äsenekseen O.Kulman ja ~.Rannan molemmat ehdoitta. 4 :. 1~önnettiin seuraavat kilpailuluvat: 12/1 kansainvälinen kaupunkiottelu painissa Kemi-Haaparanta Kemin Veto, 1-2/2 kansalliset painikilpailut Vaajaiosken Kuohu, 22-23/2 " " Joensuun Yritys,. 29/2-1/3 " " Viialan yry, 29/2-1/3 " "Varkauden Tarmo, 1-2/3 kan sa inväliset " Turun Toverit, 21-22/3 kansalliset " Kajaanin Kuohu, 15-16/2 liiton luistelumestaruuskilpailut Helsingin Työväen Luistelijat, liitto kustantaa mestaruusmitalit, 22-23/2 lii ton hi ihtomestaruuskilpa ilu t Tampereen Yil aveljet, ehdolla että seura saa my~s liiton nyrkkåilymestaruuskilpailut, minkä johdosta pyy.detään vielä Nyrkkeily jaoston lausuntoa ja asia jää pöydälle kansalliset nyrkkeilykilpailut Vaasan Toverit /sii~to 15/12/.. ~... ". Turun overit oikeutettiin tilaamaan kansainvälisiin painikilpailuihinsa 1-2/3 3 venäläistä ja 2 ruotsalaista painijaa. Samoin oikeutettiin Viipurin Toverit tilaamaan vastaisiin nyrkkeilykilpailuihinsa 3 leningradilaista n~kkeilijää. 6 Nyrkkei yjaoston ja valintakomitean ehdotuksesta hyväksyttiin orjan Joukkueeseen seuraavat nyrkkeilijät: 50! kg O.Lehtinen H, varalle V.Kuusinen HTN, 53i " U.Tuovinen ~ymin Veikot, varalle.salminen Turun Voima, 66i " O.Nikulainen Kymin Veikot, varalle R.Andersin Helsingin otkat, 72} " V. Urhonen Kymin Veikot, varalle "~ ' Vanne urun overi t, 79,* " T.l'Lörönen Viipurin Toverit, varalle E.Alho Helsingin Visa, raskas.i:oivuniemi Porin yrintö, varalle L.Vallenius Viipurin Toverit. Sarjat 57 2 ja 6li kg pantiin pöydälle. Joukkueen johtajaksi valittiin T.Nurmi Porista. 7 ~. Oslolaiaen Gnistan seuran kilpailuihin 24-25/1 päätettiin Tyrkkeilyjaos ton ehdotuksesta lähettää R.Andersin ja.1:. Vanne ja kolmanneksi Frimodig, joata viimeksimainitusta kuitenkin kysytään tilaajilta, suostuvatko he ottamaan rimodigin Jokisen tilalle, joka saattaa jou ua liittojoukkueeseen. Norjalaiset suorittavat kaikki kulut. 8 'oy. L.~erkittiin, että uotsin AlF tilaa talviurheilujuhlaansa Norrbottenissa 28/2-1/3 yhden parhaan hiihtäjän 30 kilometrille ja yhden kevyenaarjan painijan joko Suikkasen tai Hagmanin. Tilaaja suorittaa kulut Pohjoisma~n s opimuksen mukaan. Ehdotuksen tekeminen lähetettävistä miehistä annettiin asianomaisille jaostoille. 9. HYVäksyttiin vastausluonnos Vii urin urhe ilija in sosialistiseuran tie dus teluun. 10 ~. Talousv9liokunnan esityksestä päätettiin, et ei liitto ota järjestääkseen talviolympialaisten pikaluistelu- ja jääpall~ilukilpajluja.

10 11 ~. Hyljättiin Anttolan ~den Yrityksen pyyntö saada oikeusavustusta, koska searan toimihenkilöt ovat laiminlyönnillään aiheuttaneet oikeusjutut. 12. Merkittiin, että F~istiinan Vesan lakkautetun pesän omaisuus rikkinäinen sekunttikello ja mittanauha on luovutettu liittoon. Jäämistön no.in 100 markan suuruinen käteisomaisuus jää pesänselvittäjän palkkioksi. 13 Naissihteerin esitys apuvoiman ottamisesta Naisten alaa koskevien töiden suoritukseen liitossa pantii~ Naistoimikuntaan ja Talousvaliekuntaan lausunnon antamista varten. 14 li. Edustajain määräämin en piirikuntien vuosikokouksiin siirrettiin seuraavaan kokoukseen, johon mennessä jäsenten on ilmoitettaw sihteerilie, mihin piirikuntaan kulmn mieluimmin haluaisi lähteä. 15 ~'. Uerlcittiin, että Puolan juutalainen työväen urheiluliitto on tilannut liitolta voimisteluneuvojan Warszawaan 3 kuukauden ajaksi. r,!atkalle lähtee Olli Lehtinen. Vakuudeksi:

11 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton to i mistossa 20 p:nä tammikuuta 1936 pidetyn (3) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula (2), Laherma (3), Leskinen (2), J ääskeläinen (3), Erjama (2), Vainio (3), Heiskanen (3), Lehto (3), Kalervo (3), Vuori (3), Katajisto (3), taloudenhoi taj3 Fa ukinen, jao stosihteeri Helenius ja sihteeri Kostiainen. 1 (33) ~. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 13/1 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 ~. ~~ önnettiin seuraavat kilpailuluvat: 8-9l2 kansalliset hiihtokilpa ilut Jokioisten Yoetus, 29/2-1/3" " Oulun r isko, 1/3 " "HTH (HAP:n kanssa sovittava), 1/3 " " llikkelin Vauhti, 14-15/3" " Kymin Veikot, 15/3" " Jyväskylän Veikot, 15/3 " "HTH (Hirvenpään hiihto), 1/3 " " Lappeenrannan Työväen Urheilijat, 22-23/2 liiton mäenlaskumestaruuskilpailut HTH, 26/1 j ääpallo-ottelu Lappeenrannan Työv. Urheilijat-Enson Koitto, 26/1 kamalliset luistelukilpa ilut Kotkan Työväen Palloilijat, 26/1 paini- ja nyrkkeilyottelu Porin Pyrintö-Turun VOima, 3 :. Liiton h i ihtome s taruuskilpai lut päätettiin antaa Tampereen Filpaveljien j ärjestett~ v äks i 22-23/2, vaikke i Nyrkkeily jaosto voinutkaan lausua mitaän nyrkke ilywestaruuskil pa ilujen myöntämisestä mainitulle seural le, koska hakuaik.a ei ole vielä loppuun kulunut. 4.:s. Hy vin k~än Pontevan j äsenen V.Vuokon tiedusteluun, saako ottaa osaa porvarillisen raittiusseuran juokkuehiihtoon, päätettiin vastata, ettei se ole suotavaa. 5 ~. Liittotoi i kunnan edustajat piirikokouksiin määrättiin seuraavasti: 2/2 oh'ois- ja Itäkarjalan oensuussa Y.lehto, 9/2 Lahden Lahdessa. E. He i skanen, Varsinaissuomen Turussa T. H.Vilppula, r ohjoissavon ja Yainuun Kuopios sa E.... aukinen, Viipurin Viipurissa V.Vainio, Porvoon Porvoossa J. Erjama, Tampereen Tampereella ":. Leskinen, 16/2 lyminlaakson Kotkassa V Kostiainen tai Helmi Paasonen, reskisuomen JyVäsk~lässä Y.Lehto, Oulun ja Peräpohjolan Oulussa Helmi Paasonen tai V. U. ostiainen, Eteläsaimaan J olitsenossa E Vuori, 18/1 Helsingin HelsingisSä T. H.Vilppula ja V.Laherma, 23/2 Länsiuusmaan Tapanilassa A.E.Heiskanen,, Pohjanmaan Pietarsaaressa E. Ka uki nen, Eteläsavon Savonlinnassa Elina JääSkeläinen, Sa"ta Kunnan Pori ssa O.Helenius, Hämeen Hämeenlinnassa V. Laherma. Kokouksissa esiintymistä varten päätettiin valmistaa yhtenäiset suuntaviivat, Luonnoksen tekeminen annettiin s ihteerin huoleksi. 6 v. Liiton nyrkkeily joukkueeseen Norjanmatkalle hyväksyt tiin Nyr kkeilyjaoston ja valitsijamieskunnan ehdotuksesta 57~ kg sarjaan A.Jokisen Tampereen } ilpaveljistä ja 61i kg sarjaan A.Lehtisen Hels ingin Työväen Nyrkkeilijöistä, varamiehiksia. Frimo dig ymintehtaan Lisasta ja O. Yoskinen Helsingin Visas1:a Gnistan kilpailuihin Osloon 2E-26/1 hyväksyttiin lopullisesti Frimodig, ndersin ja Vanne. 7 Tanskan toveriliiton esitys pohjoismaisten nyrkkeilymes;;aruuskilpailujen toimeenpanosta Kööpenhaminassa /~-36 pantiin pöydälle ja ryhdytään ot ~ aan selkoa norjalaisten kannasta kysymyksen suhteen.

12 8 Hyväksyttiin Ruotsin Arbetaridrottens Landsförbundin ehdotus liitto-ottelun toimempanemisesta nyrkkeilyssä AIL-TUL Tukholmassa TUL:n liittojoukkueen Oslosta paluumatkalla. Päivwcsi ehdotetaan 5/2. Ehdot: järjestäjä suorittaa 5 kruunun päivänahan miestä ja päivää kohti Tukholmassa oleskelun aikana sekä antaa asunnon ja ruoan. 9 ". HyVäksyttiin remin Vedon pyyntö saada helmikuun p :n vdlisenä aikana. sihteerien suoritettavaksi. liitosta luennoitsija Yemiin Pyynnön täyttäminen jätettiin 10 ". Hyväksyttiin tilitys painiliitto-ottelusta Eestin to~eriliiton Kotkassa 27/10. Tappio 2780:10. kanssa 11 u. Urheilun keskusliittotoimikunnan mietintö pantiin pöydälle. 12.'. Päivärahakysymys liiton edustusmatkoilla pantiin talousvaliokuntaan lausunnmn antamista varten. Vakuudeksi:

13 T i 1 i ----_._ E e s t i Suo m i p a i n i maa 0 t tel u s t a Kotkasta 27/ Järjestäjänä Kotkan Kisailijat. Rahaa pääsymaksuina T u 1 0 t: T a p p i 0 2,780:10 M k. 8,827:10 ~estiläisen M eno t: joukkueen: Joukkueen päivärahat -"- ruokailu H:ssä _Ir_ majoitus _Ir_ Liiton edustus joukkueen matka-ja päivärahat l.m. Kilp.ja tuomarien majoitus Kotkassa Eestiläisten ja suom.kilp,ja tuomarien ruokailu ja kahvit matkalla Kilpailujen mainostus: Ilmoitteet ja pääsyliput Sanomal,ilmoitukset Seinämainost,maalaus 1,,638:50 180:50 Mk.900: ff 493:50 " 245:- Mk.260: Ir 294: tt 55:- 6,047:- 1,676:- 195:- 609:- Kilpailuhuoneuston vuokra KTY:lle 800:- Muistoesineet kilp,ja eestil,joukkueelle 375:10 Kilpailujen musiikki 360:- Päättäjäisillaliset Kyminl,Osl,ravint~assa 778: Sekalaiset kulut: Poliisilupa y.m, 215:- Kotkan Kisailijoille korvausta liittotoimikunnan päätöksen mukaan 2,000:- Tilitappion jako: Kotkan Kisailijoille tilitetty Mk.1,193:10 Liitto suorittanut laskuja " 1,587:- M k, 8,827: M k, 2,780: Helsingissä,joulukuun 31 pnä ~

14 Työväen Urheiluiiiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 27 p;nä tamrrikuuta 1936 pidetyn (4) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula (3), Laherma (4), Jaaskeläinen (4), Erjama (3), Vainio (4), Heiskanen (4), Lehto (4), Kalervo (4), Vuori (4), ~atajisto (4), naissihteeri HelMi aasonen, ~aloudenhoitaja =. Kaukinen, jaostosihteeri Helenius ja sihteeri Yost iai nen. 1 (45) Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 20/1 pidetyn kokquksen pöytäkirja. 2 J. ~-yönnetti in seura a va t kilpa iluluva t: 2/2 seuraottelu hiihdossa Hyvinkaän onteva-hkt, 8-9/2 kansalliset painikilpailut I:emin Veto, 16/2 kansalliset mäenlaskukilpailut Yotkan risailijat, Koska HTH:n ja HAP:n valillä ei ole tullut sopimusta 1/3 pidettävien hiihtokilpailujen toimeenpanojärjestyksestä, paatettiin HAP;lle suositella ~aaliskuun 8 p~ivää. 3 <> ' Painijaoston esityksesta hyväksyttiin Ruotsin ~a lber ~etin kilpailuihin ensi tilalle V.Suikkanen ja varalle O. Hagman. 4.:s' Luistelujaoston esityksestä hyväksyttiin Oslon kilpailuihin 8-9/2 lähetettäviksi O. Larsen HTL ja T.Palmio Tampereen Yritys. 1" v J. :..ke J.,indellin uudelleenrankaisemisjuttu.pantiin pöydalle ja p8.ätettiin Hels ingin piir ikunna lta pyytää piiri toimikunnan asiassa tere Män päatöksen sanamuoto. u-a.l'tj :.. NyrAkeilyjaoston esitykse~ojoukkueeseen Norjaa vastaan l"'örösen tilalle Alho Helsingin Visasta ja Tuovisen tilalle Salminen Turun Voimasta. 7 ~. Olympialaisohjelmien muaiikin äänilevyjen tilaamisasia pantiin Voimistelujaostoon ja Naistoimikuntaan ja telineliikkeiden elokuvasta päätettiin tiedustella hintaa. HyVäksyttiin kuntoisuus~erkin pyydetään uusia malleja. 8. malli ja koko, joiden perusteella 9. Kolmansien työlaisolympia la isten takuurarn s tomerki t pääte ttiin käyttää mainosmerkkeinä liiton kirjeenvaihdossa. 10 ;. Hyv å.ksyttiin TtJL:n vuosikirjan tili. Voitto on 6668: ~. Talousvaliokunnan esityksestä hyvaksyttiin käytäntöön seuraavat päivärahamääräykset: liiton toimitsijat matkoilla kotimaassa arkipäiviltä 50.- pyhäpäiviltä 75.-; ulkomailla /5 äänellä 1 vastaan/ 200 mk. :atkat rautatiellä 111 luokassa, paikkalippu j;iikajunissa ja makuupaikka 111 lk. laivassa II luokassa, naanteillä linjaautotaksan mukaan. Liittotoi, ikunnan jäsenet matkat samoin kuin edellä, päiväraha kotimaassa 100 mk, ulkomailla 2 00 mk.l:!:rikoistapauksista päätethän erikseen. Valintakomitean jäsenet samoin kuin liittotoimikunta. Kilpailijat matkat samoin kuin edellä, p~iväraha kotimassa 50 mk, ulkomailla 100 mk, ruoan ~8 asunnon kanssa 50 mk. ErikoistapauJtsista päatetään erikseen. 12 J. Kuultiin Hameen piirikunnan eroavan piirisihteerin kiitoskirjelmä. Päätettiin vastata ja kiittä hyvästä yhteistyöstä.

15 13 R. Liiton edustajaksi ja puhujaksi Joensuun Yrityksen 25-vuotisjuhlaan 15/3 päätettiin lähettää Y.Lehto. 14 ;. HyVäksyttiin suuntaviivat yhtenäistä esiintymistä varten piirikokouksissa. lä HYVäksyttiin tilitys liiton painimestaruuskilpailuista Jyväskylässä. Voitto 1967:55, josta liiton osuus 491:90 on tmlitetty liittoon. 16 ;. Päätettiin pitää ylimääräinen kokous perjantaina 31/1 kl-o 19 Urhei lun keskusliittotoimikunnan mietinnön käsittelyä varten. 17 i). (61). TUL-lehden toimittaja V.Koivula vapautetaan lehden vastaavan toimitta jan tehtävistä ja siirretään toimitussihteeriksi. TUL-lehden vastaavaksi päätoimittajaksi V.Koivulan tilalle määrätään E. Kaukinen. Sihteeri Kostiaiselta evätään kirjoitusoikeus TUL-lehteen to,~t<"i,..sq. k:,&c:. SS:n toimitukselle lähetetään lehden urheiluosaston toimittamista koskeva kirjelmä, jonka laativat Vilppula ja Leskinen. Tässä pykälässä ma in i ttujen asioiden käsi ttel~ aika na ei liiton henkilökuntaa ollut läsnä. Vakuudeksi:

16 T i 1 i T U L:n V u 0 s iki r jan julkaisemisesta. M eno t: Painatus 3,700 kpl:tta Kalenteriarkin painatus Kuvalaatat Kirjoituspalkkiot Toimittaminen (V. Koivula) Postimaksut Matkakulut (V. Koivula) Ilmoitushankinta palkkio Valokuvista Tilauslistojen painatus Käännös töistä Asiamiesten palkinnot Automaksuja y.m. Ylijäämä T u 1 0 tj Vuosikirjan myynnistä tilitetty postilaitokselta jälkivaatim. Ilmoituksista peritty Saatavat: Ilmoituksista Kirjatilauksista 6,668:60 M k. 48,219:60 ====================== 35,352:60 17,294:50 11,200:- 2,688:75 2,525:- 1,500:- 2,291:- 419:- 2,893:75 76:- 182:- 100:- 225:- 156:- 41,551:- 4,150:- 692:- 8,025:- 4,842:- M k. 48,219: pnä 1935.

17 Työväen Urheiluliiton liittotoirnikunnan Helsingissä liiton toimistossa 31 p:nä tammikuuta 1936 pidetyn (5) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula (4), Laherma (5), Leskinen (3), Jääskeläinen (5), Erjama (4), Vainio (5), Heiskanen (5), Lehto (5), Kalervo (5), Vuori (5), Katajisto (5), naissihteeri Helmi Paasonen, jaostosihteeri Helenius, taloudenhoitaja Kaukinen ja sihteeri Kostiainen. 1 ~. ( 62). Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 27/1 pidetyn kokouksen pöytäkirja.! Kuultiin SS:n toimitukselle edellisessä kokouksessa 17 lähetettäväksi päätetty kirjelmä. 3. Otettiin käsiteltäväksi urheilun keskusliittotoimikunnan mietintö. Selostus ja perustelut siv hyväksyttiin. Sääntöehdotuksen pykälät 1 ja 2 hyväksyttiin, 3 hyväksyttiin Erjamm ja Lehdon olle ssa kiel teisellä kannalla. Nel jännestä pykälästä hyväksytään 3 ensimmäistä riviä. Pykälät 5, 6, 7, 8 hyväksyttiin. Pykälä 9 jätettiin avoimeksi, J?ykälät 10,11,12,13 hyväksyttiin. Pykälä 14 jätettiin avoime~ i. Pykälät 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ja 24 hyväksyttiin. Hietintö kokonaisuudessaan hyväksyttiin. KYsymys keskusliittoon liittymisestä alistetaan liittokokouksen ratka i s tavaks 1. 4 '. Keskusliittoasiasta päätettiin panna TUL-leh~een lyhyt tiedonanto, jonka puhemies tarkastaa.,1uille lehdille ei anneta tietoja. 5 (6G). Keskusliittoasiassa esiintyy liittotoimikunta yhtenäisenä. Vakuusleks i: -- ~ ~ ---

18 Työväen Urheiluliiton liittotoinikunnan Helsingissä liiton toimistossa 3 p;nä helmikuuta 1936 pidetyn (6) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula (5), Laherma (6), Leskinen (4), Jääskeläinm (6), Erjama (5), Vainio (6), Heiskanen '(6), Lehto (6), Kalervo (6), Vuori (6), Kataf jisto (6), naissihteeri Helmi Paasonen, jaostosihteeri Helenius, taloudenhoitaja Kaukinen ja sihteeri Kostiainen. 1 ~. (67 ). Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 31/1 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2,," l~y'ön nettiin seuraavat kilpailuluvat: 272 jääpalloystävyysottelu Porvoon Veikot-Helsingin Ponnitus, 22-23/2 kansalliset nyrkkeil ykilpailut Porin Pyrintö, 27-28/2 kansainväliset nyrkkeilykilpailut Turun Voima, 1/3 piirikuntain välinen hcbcbhtokilpailu Häme-Lahti, 14-15/3 kansalliset nyrkkeilykilpailut Salon Vilpas. Helsingin Kotkien pyyntö saada siirtää kansainväliset nyrkkeilykilpailunsa pidettäväksi 1-2/3 jaoston lausunnon perusteelm hyl jätt iin. 3 ~. Liiton nyrkkeilymestaruuskilpailut päätettiin antaa Tampereen Kilpaveljien järjestettäväksi myöhemmin määrättävänä päivänä. Seuralle lausutaan toivomus, että se järjestäisi kilpailut yhdessä Tampereen Yrityksen kanssa. 4 ~. Hcrkittiin Viipurin Työväen Pursiseuran pyyntö vierailumatkan järjestämisestä ensi kesänä Leningradiin. Matka tapahtuu seuran kustannuksella ja vastuulla. 5 oj' Helsingin Kotkat oikeutettiin tilaamaan kilpailuihinsa 22-23/2 yhden norjalaisen ja yhden ruotsalaisen nyrkkeilijän. 6 ~. Hiihtojaoston esityksestä valittiin kilpailumatkalle Osloon 13-16/2 seuraavat hiihtäjät: Oiva Orola ~mi wa tont.v~, Oiva Pousi ~m~n1on~4, Einar Ruuskanen Savonlinnan Jyry, Sven Halvorsen Kotkan Kisailij;t, Aune Silvast Savonlinnan Jyry ja Irma Ruokokoski Lauritsalan Teräs Annettiin toimi$on huoleksi neuvotella venäläisen luistelujoukkueen johtajan kanssa Helsingissä pidettävästä kilpailusta Oslosta paluuma tka lla. 8 '. Pajulahden kurssisuunnitelma pantiin pöydälle seuraavaan kokoukseen. 9 S. Helsingin piirikunnan Åke Lindellille määräämät rankaisut päätettiin peruuttaa. 10 '. Soini Andersinin juttu avustamisesta ammattilaiskilpailuissa pantiin Nyrkkeilyjaostoon lausunnon antmista ~arten. 11.i. Helsingin Tarmon pyyntöön saada liittotoimikunnalta alustaja seuran kokoukseen 11/2 urheilun keskusliittokysymykseen päätettiin vastata, etta koska kysymys ei nyt ole ajankohtainen, ei alustajaa m tsota tarpeelliseksi lähettää. 12. Kuultiin ja hyväksyttiin Y.Lehdon selostus Pohjois- ja Itäkarjalan piirikunnan kokouksesta 2/2. Vakuudeksi:

19 Työväem Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 10 p:nä helmikuuta 1936 pidetyn (7) kokouksen pöytäkirja. Läenä olivat Vilppula (6), Laherma (7), Leskinen (5), Vainio (7), Heiskanen (7), Lehto (7), Kalervo (7), Vuori (7), Katajisto (7), naissihteeri Helmi Paasonen, jaostosihteeri Helenius, taloudenhoi ta ja KBu. kim n ja sihteeri Kostiainen. 1. (79). Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 3/2 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2. Haimoon Urheilijat 35 jäsentä, Länsiuusmaan piirikunnasta hyväksyttiin jäseneksi liittoon. 3 Liiton luetteloista päätettiin poistaa Ahmoon Voima Länsiuusmaan piirikunnasta ja Luotolahden Tarmo Eteläsaimaan piirikunnasta. Kumpaakaan ei ole hyväksytty yhdistysrekisteriin. 4. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 16/2 jääpa l loy~ävyysottelu Turun Toverit-Tampereen Palloveikot 1 ja II, l5/.2 nyrkkeilyystävyysottelu Hyvinkään Ponteva-HTN, 23/.2 kansalliset luistelukilpailut Lappeenrannan Työväen Urheilijat, 23/2 jääpalloystävyysottelu Lappeenrannan TU - Viipurin Toverit, 22-23/2 kansalliset painikilpailut Valkeakos~n Koskehpojat, 22-23/'2" "Tainionkosken Tähti (siirto 7-8/3), 21-22/3" "Suolahden Urho. 5. Liiton painimestaruuskilpailut 12-13/4 myönnettiin seuraavasti: A - sarja Porin Pyrintö, B - sarja La~den Kaleva, C - sarja Pietarsaaren Stjärnan. 6. Painikolmimaaotteluasia pa~tiin pöydälle ja talousvaliokuntaan 7 Kuultiin norjalaisen Sulitjelman työväen urheiluseuran kutsu kansainvälisiin hiihtokilpailuihin 5-8/3. Koska seura ei suorita matkakuluja, ei osanottajia lähetetä. 8 Hiihtäjän valinta Malmbergetiin pantiin vielä pöydälle. 9 Merkittiin kuulluksi Englannin toverilliton kutsu kansaimälisiin verkkopallokilpailuihin Lontoossa!0/5 / 1/ Venäläisen luistelujoukkueen johtajalta saapuneen sähkösanoman perustee'lla päätettiin toimeeppanna luistelumaaottelu venäläisten kanssa Helsingissä 20-21/2. Ottelun järjestää liitto. 11 Kuultiin HTH:n ilmoitus, että seura peruuttaa kansalliset hiihtokilpailunsa 1/3 eikä järjestä liiton mäenlaskun ja yhdistetyn hiihdon mestaruuskilpailuja 22-23/2. Samoin kuultiin hiihtojaoston kirjelmä. Annettiin hiihtojaoston tehtäväksi tarjota mestaruuskilpailuja jonkin toisen seuran järjestettäväksi. 12. Liiton edustajakii Maarian PyrkiVän 30-v.juhlaan 16/2 päätettiin pyytää V.Säilä Turusta. 13. annet Liput Kirjatyöntyöntekijäin Mieskuoron lo ~ v.juhlakonserttiin tiin toimiston käytettäväksi. 14. Jaettiin liittotoimikunnan jäsenille helsinkiläi~n urheiluseurain

20 yhtymän lähettämät liput voimistelunäytökseen messuhallissa 4/3. 15 Tänä vuonna saatavasta valtionavusta päätettiin myöntää Pajulahden kursseja varten ennakkoon 20,000 mk. 16 Kuultiin ja hyväksyttiin selostpkset Kuopion, Lahden, Tampereen, Turun ja Viipurin piirikokouksista. 17. Liiton edustajaksi Kotkassa 16/2 pidettävään KYminlaakson piirikunnan kokoukseen valittiin rva Paasosen tilalle E.Katajisto. Sihteeri Kostiaisen piirikokousedustusmatka Ouluun 16/2 katso~tiin tarpeettomaksi ja Oulussa ja Kemissä pidettävät luennot päätettiin pyytää pitämään A.Törmä Oulusta tai joku muu toveri. Vakuudeksi:

21 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnao Helsingissä lii ton toimistossa 17 p:nä helmikuuta 1936 pide tyn (8) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula (7), ' Leskinen (6), Jääskeläinen (7), Erjama (6), Vainio (8), Heiskanen (8), Lehto (8), Kalervo (8), Vuori (8), Kata jisto (8), naissihteeri Helmi Paasonen,taloudenhoita ja Kaukinen, jaostos ihteer i He len ius ja sihteeri Kos tiai nen. 1 (96). Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 1072 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 Kaalamon Korpiveikot 30 jäs. Pohjois- ja Itäkarjalan piirikunnasta hy Väksyttiin jäseneksi liittoon. 3 MYönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 23/2 kansalliset mäenlaskukilpailut Hovinmaan Into, 29/2-1/3 liiton mäenlaskumestaruuskilpailut NOkian Pyry, 8/3 piirikuntaottelu hiihdossa Länsiuusmaa - Helsinki, 7-8/3 kansalliset nyrkkeilykilpailut Salon Vilpas /ssirto/, 15/3 kansalliset hiihtokilpailut Enson Koitto, 21-22/3 kansalliset nyrkkeilykilpailut Porin Pyrintö /siirto/, 22/3 kansalliset hiihto- ja mäenlaskukilpailut Hyvinkään Ponteva, 22/3 kansalliset hi i htokilpailut Joutsenon Kataja, 22/3" n Kauhavan Alku. 4. Malmbergettiin 30 km hiihtoon valittiin jaoston esityksestä E.Tervonm Jyväskylän Veikoista, varalle ~.Partanen Lauritsalan Teräksestä. 5 ~. Soini Andersin määrättiin 6 kk toimitsijakelvott omaksi 17/2 lukien uus iintunee sta avus tamises ta ammat,tila isotteluissa. 6 '. Talousvaliokunnan esityksestä hyljättiin Lahden piirikunnan pyyntö saada 2000 mk paininneuvojan palkkaamiseksi piirikuntaan. 7. Talousvaliokunnan esityksestä hyväksyttiin liitteessä mainitut tilisiirr.i'ot. 8 Suomen Retkeilymajajärjestön kurssikutsu ei aiheuttanut toimenpiteitä. 9 Liittoneuvoston kokous päätettiin pitää 10/4 alkaen klo 10 työväentalon E-salissa. 10. Päätet~iin asettaa olympialaisjaosto valmistelemaan 111. työläisolympialaisiin osanoton yhteydessä o~via kysymyksiä ja tekemään niistä esityksiä liittotoimikuntaan. Jaostoon valittiin sihteerit, taloudenhoitaja, toimittaja ja liittotoimikunnan jäsenet Laherma ja Heiskanen. Kokoonkutsujaksi määr&ltiin Laherma. 11 "'. Olympialaisidean puolus tamiskomitean kirjelmä ei aiheuttanut toim~piteitä. 12. Kuultiin suomalaisen hiihtojoukkueen Oslosta lähettämiä tiedoituksia. 13. Kuultiin Neuvostoliiton WSFK:n kirjelmä 8/2 koskeva kuluvan vuoden kilpailuja. 14. Kuultiin ja hyväksyttiin selostukset piirikokouksista Kotkassa,Jyväskylässä, Joutsenossa ja Porvoossa.

22 15. Koska Yhdistysrekisteri ei ollut hyväksynyt Länsiuusmaan piirikunnan sääntöjä mallisääntöjen mukaisesti, päätet tiin mainitun piirikunnan sääntöihin tehdä tavittavat korjaukset, niin että se tulee Yhdistysf rekisteriin hyväksytyksi. 16 (111). Hiihtojaoston HTH:n kuuluvat jäsenet Rinne, Harjunen, Lähteinen ja Tokkola ilmoittivat eroavansa jaostosta HAP:n kanssa sattuneen jutun johdosta. Asia pantiin pöydälle. Vakuudeksi:

23 Ti11siirrot 31/ PerValistusti li.an Seuraavat: Palkkatl1i Sihiiiin palkkaukseen ai ssihteerin s:n TUL:n' t i li le hden avustus 'l.'nul:n tili lehden avustus KaI us ta ti Ii teknillisiä v~lineitä Yleiskulujen tili nyrkkeilykurss. yleisohjaaja tilap iseen työvoimaan Pajulahden tili Kurssitoimintaan 36, 000:- 18,000: - 1, 000: - 7, 520: - 54, 000: - 20,000 :- 5,000:- 7, 895: -. 8,520: - 20,000:- 115, 415:- ======:11===... ===== Per TUL ~ n tili An Seura~vat: Palllatili Toimittajan palkka Taloudenhoitajan s:n Kirjanpitäjän s:n Toimtstoapulaisen s:n AsiaJ>0jan s:n Yleiskulujen tili Vuokra kulunec ta vuodelta Toirnistotarpeita Puhelinmaksuja 36, 000:- 10, 500:- 7,500:- 3, 000:- 1, 800:- 4, 500; - 3, 500: - 4, 000: - 58, 800:- 12, 000 : :Mk 70~800: - =-=::1 = == ==== Per TNUl: n tili An Seuraavat : Palkkat11i Toimittajan palkka Taloudenhoitajan s:n Kirjanpitäjän Sin Toimlstoapula1sen s:n Asiapojan s:n Yleiskulujen tili Vuokra kuluneelta v. Toimi sto tappel1ia Puhelinmaksuja 6, 400: - 1, 500:- 2, 600:- 900:- 400; - 2, 000: - 1,000:- 500:- 11, 800; - 3, 500; Mk 15, 300: - =======:::a:=====

24 Per Pnju13hden tili An Seuraavat: Palkkatili Rva Paasosen palkka 5 kk. å 00: - YleiskuluJen tili postimaksuja 1, 000: - Toimistotarpei ta 500; - 0: - 1, 500: Mk l2,föo : - a:i:i==-_== - == Per Yleiskulujen tili An Seuraavat: TUL:n tili Liittotoimikunnan, naistoioikunnan, ~aostojen ja liiten toimiston jäsenille lphetetty rul- lehti vapaasti v.1935, yhteens 120 vk. a 40/- TNU1:n tili Li1ttotoimikunnan, naisto1 ikunn n, txm toimiston jäsenille 1nhetetty Työl, isnaisten Urheilulehti vapaasti v. 1935, yhteensä 30 vk. å 16: - 4, 800:- 480: - 5, 280:- I

25 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 24 p:nä helmikuuta 1936 pidetyn (9) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula (8), Laherma (8), Leskinen (7), Jääskeläinen (8), Vainio (9), Heiskanen (9), Lehto (9), Kalervo (9), Vuori (9), Ka taj iato (9), naiasihteeri Helmi Paasonen, taloudenhoitaja E.Kaukinen, jaostosihteeri E.Helenius ja sihteeri V.J.Kostiainen. 1 (112). Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 17/2 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat:. 23/2 jääpalloys~ävyysottelut KTP i ja II - Helsingin Visa 1 ja II, 23/2 kansainväliset luistelukilpailut Lappeenrannan Työväen Urheilijat, 1-2/3 kansalliset nyrkkeilykilpailut Tampereen Yritys, /siirto/, 1/3 hiihto-ottelu Porvoo - Helsinki, 8/3 kansalliset nyrkkeilykilpailut MyrskyIän Tuisku, 19-20/4 ~iit o n nyrkkeilymestar ~uskilpailut Tampereen Kilpaveljet, 2-3/5 kansalliset nyrkkeilykilpailut Tiutisen Pyrintö, 1/3 jääpalloystävyysottelu Hangon Toverit - Toukolan Teräs, 8/3 kansallinen seuraottelu hiihdossa Tapanilan Tarmo. 3 Hyväksyttiin Palloilujaoston esitys Sorvalin Veikkojen ja Helsingin Vesan valitusten hylkäämisestä jääpalloilumestaruuskilpailujen loppuottelun johdosta. Samoin hyväksyttiin jaoston esitys muistutuksen antamisesta Sorvalin Veikkojen kahdelle pelaajalle epäurheilijamaisesta menettelystä mestaruusottelussa ja mainitun ottelun erotuomarille muistutuksen antamisesta pelin lopettamisesta ennen Dikaansa. Jaoston esityksestä määrättiin loppuot telu pelattavakåi Turussa 1/3 Uaarian Pyrkivän ja Ta likkalaij Toverien kesken. 4 '. Talousvaliokunnan esityksestä päätettiin suunnitellun painikolmimaaottelun toteuttaminen siirtää syksyyn sen jälkeen kun liitto-ottelu Neuvostoliittoa vastaan on ensin suoritettu. 5. Kuultiin WSFK:n ulkomaanosaston johtajan Raspevinin tänään suullisesti ilmoittama kutsu 3 luistelijan kilpailumatkasta Venäjän mestaruuskilpailuihin ioskovassa 1-2-3/3, matkalle olisi lähdettävä huomenna tai ylihuomenna. Ajan niukkuuden vuoksi päätettiin kutsu talousvaliokunnan esityksestä jättää huomioonottamatta. 6 '. Kuultiin ja hyväksyttiin Helsingin Tarmon pyyntö saada Ruotsiin matkustaneet venäläiset painijat paluumatkalla kilpailuihinsa Helsinkiin 7-8 p:nä maaliskuuta. 7 Hyväksyttiin liit on tilinpäätös vuodelta Oulun ammatillisen paikallisjärjestön kirjelmä koskeva Oulussa 16/2 pidettyjä luentoja ei antanut aihetta toimenpiteisiin. 9. Kuultiin ja hyväksyttiin selostukset ~avonlinnassa, Hämeenlinnassa, Pietarsaaressa, Tapanilassa, Poriss~a HelsingiSSä pidetyistä piirikokouksista. 10 (121). Päätettiin julkaista TUL-lehdessä LänsUuusmaan piitikokouksen hyväksymä päätöslauselma jälkikirjoituksin lisättynä, Helsingin Tarmon päätöslauselmaa sitävastoin ei julkaista. 11 (122). III.työläisolympialaisten takausmaksusta 25,200 Rfr päätettiin suorittaa nyt heti 2/3 ja loppu ennen 1/6-37. ' ~~ ~_~... Vakuudeksi: ( ' j<.a'~.

26 Työväen urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 2 p:nä maaliskuuta 1936 pidetyn (10) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula ( 9), Laherma (9)) Leskinen (8), JääsBe läinen (9), Erjama (7), Vainio (10), Heiskanen (10), Lehto (10), Kalervo (lo), Vuori (10), Ka ta j is to (10), naissigteeri Helmi Paasonen, taloudenhoitaja Kaukinen, j aas tosihteeri Helenius ja sihteeri Kostiai nen. 1. (123). Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 24/2 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2. MY.önnettiin seuraavat kilpailuluvat: 173 jääpallo-ottelu Savonlinnan Jyry-Varkauden Tarmo, 15/3 kansalliset mäeblaskukilpailut Hovinmaan Into, 22/3 " hiihtokilpailut Uuraan Vilpas, 22/3" "Joutsenon Kataja, 28-29/3" painikil~ailut Kuus~kosken Puhti, l8-19/4 " Viipurin Toverit, 2-3/5" "Inkilän Jyske, 9-10/5" "Enson Koitto. 3 '. Kuultiin liiton tilintarkastajain lausuntö v.1935 tilien tarkastuksesta. 4. Päätettiin pyytää Helsingin piirikunnalta jaostojen jäsenehdokkaita liittoneuvoston kokousta varten. 5. Päätettiin, että liittoneuvostolle- ei toistaiseksi tehdä esitystä valtionapuasiasta eikä urheilun keskusliittoasiasta. 6 Hyljättiin esitys liittokokouksen mahdollisesta~oollekutsumisesta jo v.1936 aikana. 7 n. Sen johdosta HTL on kustantanut 2 jäsentään kilpailumatkalle MoStovaan 1-2-3/3 hyväksyttiin toimiston toimenpiteet mainittujen luistelijain matkan järjeståmisesiä. SS:ssä julkaistuun virheelliseen uutiseen päätettiin vaatia oikaisua. Vakuudeksi:

27 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 9 p:nä maaliskuuta 1936 pidetyn (11) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula (10), Laherma (10), Jääs keläine n (10), Va i- nio (11), Heiskanen (11), Lehto (11), Kalervo (11), Vuori (11), Katajisto (11), naissihteeri Helmi Paasonen, j~ostosihteeri Helenius, taloudenhoitaja Kaukinen ja sihteeri Kostiainen. 1 ~. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 2/3 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2. Tampereen Kilpaveljet oikeutettiin ottamaan jäsenekseen Leo Laakson. 3. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 2l-22/.3 kansainväliset nyrkkeillkilpailut Kymin Veikot, 24-25/3 kansalliset Viipurin Toverit, 25/3 seuraottelu painissa Hamarin Elo-Helsingin Isku-Helsingin- Kotkat, 27-28/3 kansalliset painikilpailut Oulun Kisko. 4 Merkittiin että toimitsijaopas on painokunnossa. Asia pantiin talous~ valiokuntaan. 5. Turun Voiman 5-v.juhlaan 24/3 päätettiin lähettää kirjallinen onnittelu. 6 '. Hyljättiin Turun Voiman esitys, että Ruotsin AIL :ltä olisi velottava 780 mk vahinglbnkorvaus1b sen johdosta, ettei mainitun liiton jäsen Eric Samuelson voinut tapaturman takia otella seuran kilpailuissa 27-28/2. 7. Porvoon Veikkojen kirjelmän johaeta, jossa ilmoitettiin että yhteislyseon ja kansakoulujen oppilailta on Porvoossa kielletty käynti seuran voimisteluharjoitukåissa, päätettiin seuraa kehoittaa kääntymään asiassa ensin mainittujen koulujen johtokuntien puoleen. 8. TUL:n Helsingin piirikunnalta päätettiin tiedustella, onko Helsingin Työväenopiston urheilukerho uusinut piirikunnan kanssa aikaisemmin tehdyn ki lpailuihin osanottosopimuksen. 9. Merkittiin seuraavat arpajaisasiat: l/. arvonta toimitetaan alkaen klo 19 HTy:n juhlasalissa, 2/. virallisiksi valvojiksi otetaan Y.Uronoja ja E.Huttunen, 3/. valvojiksi liittotoimikunnan puolesta Vainio,Heiskanen ja Lehto, 41 arvontahenkilökunnalle suositetaan ensimmäisestä illasta 50 mk ja muilta päiviltä 100 mk kullekin, 51 voittojen Jako aloitetaan 1/4-36 ja päätetään 31/3-37, 6/. ostokorttien allekirjoittajiksi määrätaän Vilppula ja Kaukinen, 7/ arapajaisten tuottama voitto jaetaan kahtia i seuroille ja * liiwlle, seuroille tuleva osa tilitetään myytyjen arpam~ärien mukaan, 8/ arpoja on täqän mennessä lähetetty myyntiin 36 '~ kpl, niistä on palautettu /Q6~, 3/3 mennessä on niistä tilitetty :25. /ltyn ~S//I.. Vakuudeksi:

28 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnm Helsingissä 16 p:nä maaliskuuta 1936 pidetyn (12) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula (11), Laherma (ll),leskinen (9), Jääskeläinen (11), Erjama (8), Vainio (12), Heiskanen (12), Kalervo (12), Vuori (12), Katajisto (12), naissihteeri Helmi Paasonen, taloudenhoitaja Kaukinen, jaostosihteeri Helenius ja sihteeri Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 9/3 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 Tampereen Yritykselle myönnettiin lupa toimeenpanna kansalliset pikaluistelukilpailut 16/3. 3. Kuultiin Helsingin piirikunnan )irje~mä TOP:n kilpailusopimusta koskevasta asiasta. Kirjelmästä kävi ilmi, että sopimus on jatkuvasti pidetty voimassa. 4 Turun Toverit, Helsingin Työväen Pursiseura ja Helsingin Työväen Nyrkkeilijät oikeutettiin ~.. ~.. ~~ tekemään yhtei en urheilulli.~ huvimatka ~ Tukholmaan ensi vapun päi~änä. Perillä aiotaan suorittaa nyrkkeilyottelu AIL:n Joukkuetta vastaan. 5 '. Kuultiin Viipurin piirikunnan pyyntö saada ensi kesänä vieraakseen venäläinen jalkapallojoukkue. Asia päätettiin panna vireille. 6 ~. Talousvaliokunnan esityksestä päätettiin seuraaville 14 Työväen Akatemiassa opiskelevalle liiton jäsenlle myöntää kull~in 300 markan suuruinen opiskeluapuraha eli yhteensä 4200 mk. Harry Aalto Helsingin Tarmo, Olavi Haatainen Kuopion Kisaveikot, Aarre Happonen Tainionkosken Tähti, Reino Heinonen Järvensivun Kisa, Selim Nieminen Sauvon Veikot, Arvo Nikkanen Rättijärven Viesti, Kerttu Laine Leppäkosken Voima, Ahti KUjala Pitkärannan Tenho, Pentti Hurme Lohjan Louhi, Arvi Silvennoinen Putikon Ponsi, Vilho Raja Summan Kisatoverit, Helka Rantanen Jyväskylän VeiKot, Vilho Virtanen Tampereen Kilpaveljet, Iivar Punos Jokioisten Ko~us. Seuraavan vuoden opiskelijain avustamiskysymys pää;ettiin ottaa käsiteltäväksi kesällä ennen Akatemiaan hakuajm päättymistä. 7 Kuntoisuusmerkkikirjan myyntihinnaksi määrättiin talouswllokunnm esityksestä 3 mk kpl. Samalla päätettiin piirikuntia kehoittaa laatimaan tilastot mestaruuskilpailuistaan tulosten merkinnän helpottamiseks i. 8 Talousvaliokunnan ehdotuksesta P~~f~ft~inibx~Jätä rouva Paasosen pyyntö saada apulainen TNUL-ehde~ 1m. ~5tQ&~ ~uorittamise'~i samalla kuultiin rouva Paasosen päätöksen Johdosta jättämä eronpyyntökirjelmä. Asia pantiin pöydälle. 9. Merkittiin seuraavat arpajaisasiat; arpoja oli jätetty myyntiin 36651, niistä palautettiin ja myytiin kpl. Arvoista on tilitetty :55. Tilejä on avonaisena 28 kpl. Mainoskulut ylittävät arvion. 10 Kokka esity.sten tekoaika liittoneuvoston 10/4 pidettävälle kokoukselle päättyi 13/3 vahvistettiin kokouksessa käsiteltäviksi seuraavat asiat: 1/ Kokouksen avaus, 25/3, 2/ Ilmoitus edustajavaltuuksista, vali«kirjat lähetettävä liittoon e~n~~- 3/ Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen, 4/ Vaalit: i/ puheenjohtajain, ehdotetaan ~.Suvikasta, bj ääntenlaskijain, 0/ pöytäkirjantarkastajain, 5/ Päätetään puhe- ja läsnäolooikeudesta, ehdotetaan että puheoikeus pai ts dustbjille, lii ttoto imikunnan jäsenille ja lii ton t~imi tsi Joille myönnettäisiin myös jaostojen edustajille alaansa koskevissa

29 asbissa ja läsnäolooikeus samoin vain ede11ämainitui11e sekä lisäksi sanoma lehtimiehille, 6/ Kokouksen asialuettelon vahvistaminen, 7/ Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen, S; Käsitellään liiton sääntöjen 16 :n määrääml& asiat: 1J esitetään liiton toiminta- ja tilikertomus sekä ti1int~kastajain lausunto edelliseltä toiminta- ja tilikaude~ta, 2) päätetään niistä toimenpiteistä, joihin l i iton vuosi- ja ti likertomus antaa aihetta, 3) määrätään liiton toimintaohjelma edellisen liittekokouksen lausumien periaatteiden ja päätösten mukaan, 4) määrätään liiton äänenkannattajain ilmestyminen, toimitustapa ja suunta, 5) asetetaan tarpeellinen määrä jaostoja liiton eri toimialoja varten sekä määrätään niiden valtuudet edellisen liittokokouksen lausumien periaatteiden ja päätösten mukaan, 6} valitaan kuhunkin jaostoon puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet. Tästä asiasta oli saapunut esitys Helsingin pii rikunnalta, minkä esityksen pohjalla l aadittiin täydellinen ehdokaslista, joka seuraa liitteenä, 7) vahvistetaan väliaikaisesti säännöt ja ohjesäännöt, tähän kohtaan kuuluvat eri jaostojen esitykset seuraavat jälempänä, S) vahvistetaan ennätysluettelo, 9/ Tyrvään Kisan esitys siirtymisestä SatakunBan piirikunnasta Tampereen piir ikuntaan, 10/ Enson Ko iton ja Jääsken Toiween esitykset mainittujen seurojen siirtymisestä Viipurin piirikunnasta Eteläsaimaan pii rikuntasn. äiä*ä kolmen seuran esitysten käsittely ehdotetaan sii rrettäväksi ensi liittokokoukseen, jolle l iittotoimikunnan toimesta valmistetaan näistä asioista esitys Jlrjestömuotokomitean työn pohjall a, 11/ Turun Työväen Uimarien ehdotus ikämiesten uintimestaruusmetkojen lyhentämisestä 100 metriin. Esitystä kannate tam. 12/ Eteläsavon piirikunnan esitys piiri kuntien hiihtomestaruuskilpailu- 0 jen toimeenpanemisesta 2 viikkoa ennen liiton mestaruuski1pmluja ja piirikunnallisten kilpailujen sallimisesta liiton mestaruuskilpailujen aikana. Esitys pantiin jaostoon lausunnon antamista varten. 13/ Nuortenjaoston esitys po ikain yhtenäisells:ä voimistelupuvusta: siniset pitkät housut, valkoinen trikoopaita ynnä päähinekalotti, mutta ei ja1kineita. Esitystä kannatetaan. 14/ VOimistelujaoston esitys voimistelumestaruuskilpailujen ajan muuttamisesta. Esi tystä kannateta81. 15/ Purjehdusjaoston esitys kilpmlulupamaksun poistamisesta purjehduskilpailuilta. Esitystä vastustetaan /5 äänellä 2 vastaani. 16/ Voimiste1ujaos;on esitys yhtenäisen voimistelupuvun käytäntöönottamisesta. Kehoitusta kannatetaan. 17/ Painijaoston esitys painisääntöjen muutoksiksi, ~öydälle, ls/ Pal10ilujaoston esitys jää- ja jalkapallosäännöi stä, pöydälle. 19/ Uintijaoston esitys joukkuekilpailuissa jaettavista pienoismitaleista. 20; Uintijaoston esitys uintimestaruuskilpailujen toimeenpanoajm muuttamisesta ja uintisääntöjen muutoksista. ~. olempia Uinti jaoston e s i tyksi ä kanna te ta an 21/ Nyrkkeily jaoston esitys nyrkkeilymestaruuskilpailujen toimeenpanemisesta kiinteästi kunkin huhtikuun ensimäisenä lauantaina ja sunnuntaina. Pii rikuntien mestaruuskilpailut 3 viikkoa ennen. 22/ Varsinaissuomen piirikunnan esitys urheilun keskusliittokysrnyksestä, 231 Mikkelin Vauhdin esitys urheilun keskusliittokysymyksestä. Liittotoimikunnan perustellun kannanilmaisun muodon laatiminen jätettiin puhemies Vi1ppulan ja tov.heiskasen tehtäväksi. 24/ Helsingin Pii rikunnan esitys jaoston jäsenehdokkaista. Ehdotus tarkistettiin ja täydennentt iin. Kts. liite. Liitolle saapuneen Lahden piirikunnan kirjelmän urheilun keskusliittoasiasta ei katsottu kuuluvan l iittoneuvostoli e tarkoitettuihin asioihin. 25/ Määrätään valitsijamiespiirikunnat. Näiksi ehdotetaan Tampre ja Vi ipuri. 26/ Edustajain päi~rahan määräämi nen. Ehdotetaan 100 markaksi. 271 Kokouksen päättäminen. Vakuudeksi:

30 Työväen Urheiluliiton lii ttotoimikunna:l Helsingissä liiton toimistossa 23 p:nä maaliskuuta 1936 pidetyn (13) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Eaherma (12), Leskinen (10), Jääskeläinen (12), Er jarm (9), Vainio (13), Heiskanen (13), Lehto (12), Kalervo (13), Vuori (13), Kata jisto (13), naissihteeri Helmi Paasonen, jaostosihteeri He~ius, taloudenhoitaja Kaukinen ja sihteeri Kostiainen. 1 (149). Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 16/3 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 \ Suomenniemen Työväen Urheilijat 10 jäs. Eteläsaimaan piirikunnasta hy Väksyttiin jäseneksi liittoon. 3. työnnetti in seuraava t kilpa iluluva t: 10/4 kansalliset telinevoi~istelukilpailut Kotkan Kisailijat, 18-19/4 kansalliset painikilpailut Killinkosken ~~rsky, 2-3/5 " " Lieksan Into, 9-10/5" ". Lapuan Työväen Urheilijat, 21/5 kansalliset pyöräilykilpailut Vauhtiveikot /H:ki-Porvoo-H:ki ajoi, 5/6 kansainväliset yleisurheilukilpailut yhtymä HKT-Kullervo, 7/6 kansalliset " Kotkan Kisailijat, 5/7 seuraottelu yle~urheilussa HKT-Kotkan r isailijat-forssan Alku, 12/7 kansalliset yleisurheilukilpailut KYmin Veikot, 18-19/7 " "Inkeroisten Vihuri, 26/7" "Kymintehtaan Kisa, 9/8 " nyrkkeilykilpailut Pietarsaaren Into, 23/8 " yleisurheilukilpailut Hämeenlinnan Kisa, 15-16/8 liiton B-sarjan yleisurheilumestaruuskilpailut H:gin 5 searan yhtyn 5-6/9 kansainväliset yleisurheilukilpailut yhtymä HKT-Kullervo, 27/9 kansalliset maratonjuoksukilpailut /SS:n maraton/ HKT, 1-2/11 kansainväliset nyrkkeilykilpailut Helsingin Työväen Nyrkkeilijät. 4 J. E. Tervaselle myönnettiin oikeus tehdä hiihtokilpailumatka Arvidsjauriin Pohjoisruotsissa. Kilpailut ovat 4-5/4. 5 ~. Eteläsaimaan piirikunta oikeutettiin tekemään urheilullisen huvimatkan Tallinnaan Perillä suoritetaan nyrkkeily-, yleisurheilu- ja jalkapallo-ottelu ja annetaan voimistelunäytös. 6 Painijaoston ehdotuksesta päätettiin, että painimestaruuskilpailuista annetaan kumpanakin kilpailupäivänä Lahdesta 15 a 20 minuutin jälkiselostus, selostajana Veikko Kokkola. 7 '. Eri tahoilta tulleiden tietojen johdosta, että koululaisilta on kielletty oikeus kuu'lua työväen urheiluseuroihin, päätettiin lähettää puhemies ja s~hteeri opetusministerin puheille asiasta. 8 ~. Kuultiin Tsekkoslovakian saksalaisen liiton kutsu liittojuhlaansa Komotaussa heinäkuun 4-6 p:nä. Osanottajia ei lähetetä. 9 Kuultiin Tsekkoslovakian tsekkiläisen liiton kutsu XI. liittokokoukseensa Prahassa 11-13/4. Päätettiin lähettä kirjallinen onnittelu. 10 ~. Kuultiin Rantaperkiön Iskun kutsu seuran 25-v.juhlaan 25/3. Päätettiin pyytää T.Mansneria esittämään liiton onnittelun. 11 ~. A.Hyvärisen valituksen johdosta päätettiin Pohjoissavon piirikunnalta pyytää liittoneuvoston edustajan vaalia koskevaa otetta piirikunnan vuosikokouksen pöytäkirjasta ~ ~

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

M 4 x 100 m M 4 x 400 m

M 4 x 100 m M 4 x 400 m M 4 x 100 m SB 1 Tampereen Pyrintö 1 41,38 2 Helsingin Kisa-Veikot 1 42,39 3 Borgå Akilles 1 42,59 4 If Sibbo-Vargarna 1 42,94 5 Esbo IF 1 43,74 6 Kenttäurheilijat -58 1 44,01 7 Tampereen Urheilijat -38

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi TUL:n Lapin piiri ry:n sääntömääräinen PIIRIKOKOUS Pidetään Kemissä os. Kemin Cumulus, Hahtisaarenkatu 3,, lauantaina 16.4.2016 alkaen klo.12:00. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo.11:00. Kokouksessa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki (Rekisterinumero 135.917) SÄÄNNÖT 1. Kerhon nimi on Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. ja sen kotipaikka on Kokemäen kaupunki. 2. Kerhon tarkoituksena on järjestää

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

Kalajoen Työväen Urheilijat Oulun ja Peräpohjolan pii rikunnasta 10 jäs. hyväksyttiin uutena seurana liittoon.

Kalajoen Työväen Urheilijat Oulun ja Peräpohjolan pii rikunnasta 10 jäs. hyväksyttiin uutena seurana liittoon. Luettiin ja hyväksyttiin Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Hels i ngissä lii ton toimi stossa 2 p ;nä syyskuuta 1935 pidetyn (37) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula (25), Laherma (26), Leskinen(32),

Lisätiedot

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi.

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi. KOTILAISTEN SUKUSEURA R.Y. PÖYTÄKIRJA VUOSISUKUKOKOUS 2013 Aika Lauantai 15.6.2013 kello 14.00 16.15 Paikka Kokoushotelli Gustavelund Kirkkotie 36, 01430 Tuusula Osanottajat Läsnäololuettelo liitteenä,

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA Osuuskuntakokous 29.03.2012 Kokousaika Keskiviikkona 28.03.2012 klo 18.00-19.50 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Läsnä:

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y. oaannot GoutumicM Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y Säännöt 6outumicl)et Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 Soutumiehet r.y. Säännöt i Yhdistyksen nimenä on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Suomen Hiihtoliitto ry:n, Suomen Ampumahiihtoliitto

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Skills Finland ry SÄÄNNÖT PRH vahvistanut 25.3.2013 I LUKU Yhdistyksen nimi, toimiala ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli on suomi.

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 2 (12) KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 Aika Perjantai 21.3.2014 klo 8.17 8.48 Paikka Läsnä Jyväskylän Paviljonki Simo Tarvainen, kokouksen puheenjohtaja Ari Keijonen, kokouksen sihteeri 40 muuta liiton jäsentä

Lisätiedot

Luettiin 21/12-36 pidetyn liittotoimikunnan kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin muutoksitta.

Luettiin 21/12-36 pidetyn liittotoimikunnan kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin muutoksitta. N:o 1. ==::z===.-.:--- JI/ ------- Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä tammik., p:nä 1937 pidetyn kokouksen pöytäkirja (1). Saapuvilla olivat Laherma,LeskinentVuori,Ka~ervo,Heiskanen,Katajisto,

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Jeremias Sankari, kirkkoherra Pertti Backman, talouspäällikkö, kokouksen sihteeri

Jeremias Sankari, kirkkoherra Pertti Backman, talouspäällikkö, kokouksen sihteeri Kokousaika 5.2.2009 klo 9.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Läsnä Poissa Rauni Salmela, puheenjohtaja Jere Porvari, varajäsen Pirkko Riihimäki, jäsen Olli Lehtinen Anneli Tervo Muut: Jeremias Sankari,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 PIIRIN NIMI... 2 2 PIIRIKOKOUS... 2 3 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN... 2 4 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT...

Lisätiedot

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin Työväem Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 2 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V. Lähteinen, J.Ethol~n, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen,

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Hyväksytty Lapin tutkimusseuran kokouksessa 18.6.2007 ja 18.12.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 4.8.2008. Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Lapin tutkimusseura ja kotipaikka

Lisätiedot

Zürichin Suomi-koulun säännöt

Zürichin Suomi-koulun säännöt Zürichin Suomi-koulun säännöt I NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Zürichin Suomi-koulu (Finnische Schule Zürich) ja sen kotipaikka on Zürich, Sveitsi.

Lisätiedot

Aika: :00 16:14 Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00

Aika: :00 16:14 Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00 SIVU 1/5 SYYSKOKOUS Aika: 21.10.2017 12:00 16:14 Paikka: Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00 Läsnä: 33 jäsenseuraa ASIALISTA 1. Kokouksen

Lisätiedot

1 ~. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 19/3 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 '.

1 ~. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 19/3 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 '. TUL:n liittotmimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 26/3-~4 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula, Laherma, Leskinen, Jääskeläinen, Edelman, Vainio, Heiskanen, Lehto, Siltanen, Kalervo,

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 2.-3.12.2017, alkaen lauantaina 2.12. klo 14:00 Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on European Law Students Association ELSA Turku ry. 2 Kielet Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis-

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1 (5) SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on South West Karting Fin ry ja sen kotipaikkana on Raision kaupunki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 1. Nimi ja kotipaikka S Ä Ä N N Ö T Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Porin Veneilijät ry. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki. 2. Seuran tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt Anonyymit Sinkut Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali PÖYTÄKIRJA LAPPIAHALLI OY YHTIÖKOKOUS Aika: 26.4.2017 klo 17.00 Paikka: Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali 1 Kokouksen avaus LAPPIAHALLI Oy:n hallituksen puheenjohtaja Erkki

Lisätiedot

Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 Yhdistyksen Säännöt

Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 Yhdistyksen Säännöt Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Real Inferno Club de Fútbol ry. Seuran kotipaikka on Helsinki ja sen kielenä

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikkona 29.04.2015 klo 18.00-19.13 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Läsnä: Risto Jormalainen,

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Sääntömääräinen liittokokous Aika: sunnuntai Paikka: Hotelli Scandic Jyväskylä. Osoite: Vapaudenkatu 73, Jyväskylä.

Sääntömääräinen liittokokous Aika: sunnuntai Paikka: Hotelli Scandic Jyväskylä. Osoite: Vapaudenkatu 73, Jyväskylä. Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2016 Pöytäkirja Aika: sunnuntai 17.4.2016 Paikka: Hotelli Scandic Jyväskylä. Osoite: Vapaudenkatu 73, 40100 Jyväskylä. Läsnä: Liitteen

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous Hallitus 8 / 16 LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (6) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 klo 10.00-15.00. Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori 1. Liittokokouksen avaus Kuurojen Liitto

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17. :ssä mainitut asiat.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17. :ssä mainitut asiat. Katinkullan Pallohalli Oy Co / Holiday Club Isännöinti Katinkulta, 88610 Vuokatti puh. 0306 870 200 www.holidayclub.fi/isannointi YHTIÖKOKOUSKUTSU Katinkullan Pallohalli Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914.

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN SÄÄNNÖT. HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNA 1914 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSELRAN SÄÄNNÖT HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot