Toisen energiakyselyn tulosten ja SOLUTION - hankkeelle saatujen palautteiden arviointiraportti Lea Hämäläinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toisen energiakyselyn tulosten ja SOLUTION - hankkeelle saatujen palautteiden arviointiraportti Lea Hämäläinen 19.9.2014"

Transkriptio

1 Toisen energiakyselyn tulosten ja SOLUTION - hankkeelle saatujen palautteiden arviointiraportti Lea Hämäläinen CONCERTO is co-funded by the European Commission

2 Tiivistelmä SOLUTION-hankkeen puitteissa on tehty kaksi internetkyselyä ja kerätty palautetta suoraan hankkeeseen osallistuneilta henkilöiltä. Ensimmäinen internetkysely toteutettiin vuoden 2011 keväällä ja siitä on tehty erillinen raportti. Tähän raporttiin ensimmäisestä kyselystä on otettu vertailun vuoksi muutama tulos. Toinen internetkysely tehtiin vuonna Tässä raportissa analysoidaan toisen internetkysely vastauksia ja muulla tavalla kerättyä palautetta. Saatujen vastausten perusteella lapualaiset ovat kiinnostuneita energia-asioista. Omaa energiankäyttöä seurataan ja liiallista kulutusta pyritään hillitsemään. Tämän lisäksi toivotaan myös kaupungilta toimia kestävän energiakäytön suuntaan. SOLUTION-hanke on vaatinut kaupungilta sekä rahallista että ajallista panostusta kestävien energiaratkaisujen toteuttamiseen ja edistämiseen. Kuitenkaan tätä tehtyä työtä ei ole mainostettu kovin hyvin, sillä moni ei ole edes kuullut SOLUTION hankkeesta. Tätä panostusta olisi hyvä tuoda enemmän esille. SOLUTION-hankkeen mainostamisen lisäksi hankkeesta olisi syytä ottaa opiksi kansainvälisten jatkohankkeita varten myös hankehallinnollisia asioita. Tästä esimerkkinä on hankkeeseen liittyvien henkilöiden sitouttaminen hankkeeseen heti hankkeen alusta lähtien. 2

3 Sisällys Tiivistelmä Johdanto Internet kysely Kysely hankkeeseen osallistuville omakotitalo omistajille Palaute aktiiveilta Johtopäätökset

4 1 Johdanto SOLUTION hankkeen tavoitteena on ollut Lapuan kaupungin energiaomavaraisuuden nostaminen. Keinoja tähän ovat olleet mm.: käytännön demonstraatiokohteet, joissa on otettu käyttöön uusiutuvaa energiaa, kulutuksen seurantaa, tehty saneerausta ja rakennettu uutta energiatehokkaaksi. seminaarit, tiedotustilaisuudet ja muut tilaisuudet, joissa on jaettu tietoa energiatehokkuudesta ja uusiutuvista energiamuodoista sekä tiedotettu hankkeessa toteutettujen demonstraatiokohteisiin liittyvistä asioista. Demonstraatiokohteiden toteutumisaste on helppo arvioida ja tätä arviointia on tehty hankkeen muissa raporteissa. Tiedotuksen vaikutusta on hankalampi arvioida. Nyt raportoitavat kyselyt ovat työkaluja, joilla tiedotuksen vaikutusta pyritään arvioimaan. Aineisto tähän raporttiin tulee kahdesta internetkyselystä, jotka laitettiin jakoon Lapuan kaupungin työntekijöiden sähköpostilistoille, ja palautteista, jotka on kerätty hankkeeseen osallistuvilta omakotitalo-omistajilta, paikallisen ohjausryhmän jäseniltä ja muilta hankkeessa aktiivisesti mukana olevilta. Ensimmäinen internetkysely, joka toteutettiin 2011 vuoden keväällä, oli laaja (46 kysymystä) ja siitä on tehty erillinen raportti. Tähän raporttiin ensimmäisestä kyselystä on otettu vertailun vuoksi muutama tulos. Toinen internetkysely tehtiin elokuun 2014 lopussa ja oli paljon suppeampi (11 kysymystä). Siitä saadut tulokset käsitellään tässä raportissa kokonaisuudessaan. Muut palautteet on kerätty henkilökohtaisten sähköpostien ja puhelujen kautta. 4

5 2 Internetkysely Vuoden 2014 elokuussa tehdyn internetkyselyn tarkoituksena oli kartoittaa SOLUTION - hankkeen tunnettavuutta ja sen vaikutuspiirin laajuutta Lapuan kaupungin työntekijöiden keskuudessa, sekä selvittää tämän ryhmän suhtautumista kestäviin energiaratkaisuihin ja energiankulutukseen. Kyselyt tavoittivat noin 230 henkilöä, joista vuoden 2011 kyselyyn vastasi 53 henkilöä ja elokuun 2014 kyselyyn vastasi 39 henkilöä. Ensimmäinen kysely rajattiin alueellisesti vain Lapualla asuviin. Toisessa kyselyssä rajausta ei tehty ja muualla asuvia kyselyyn vastasi 3 henkilöä. Vastaajien ikäjakauma oli hyvin samanlainen molemmissa toteutetuissa kyselyissä. Eniten vastaajia oli vuoden ikäväliltä. (Kuva 1). Näiden muuttujien (asuinpaikka ja ikä) osalta saadut vastaukset ovat vertailukelpoisia keskenään. Kuva elokuun kyselyn vastaajien ikäjakauma Ensimmäinen selvitettävä asia elokuun 2014 kyselyssä oli SOLUTION-hankkeen tunnettavuus Lapuan kaupungin työntekijöiden keskuudessa. Tässä kyselyssä 46 % eli 18 henkilöä kertoi olevansa jossain tekemisissä tai kuulleensa hankkeesta (Kuva 2). Vuoden 2011 kyselyn aikana 37 % eli 19 henkilöä kertoi tuntevansa hankkeen. SOLUTION hanke tunnettavuus on siis pysynyt suurin piirtein samana. Tästä voisi arvioida, että hankkeen tunnetuksi tekemisessä ei ole kovin hyvin onnistuttu. Ongelmakohta piilee juuri hankkeen nimen tunnistettavuuden kanssa, sillä ainakin osa hankkeen avulla toteutuneista demonstraatiokohteista on yleisesti tunnettuja Lapualla. Tästä on esimerkkinä Alanurmon uuden koulun rakentuminen ja koulun katolla olevat aurinkokeräimet. Nyt hankkeen loppupuolella olisikin tärkeätä tiedottaa, missä kaikessa hanke on ollut mukana ja paljonko hanke on tuonut alueelle EU-rahaa. 5

6 Kuva 2. SOLUTION hankkeen tunnettavuus 2014 elokuun kyselyssä SOLUTION-hankkeen puitteessa on järjestetty monia erilaisia tapahtumia. Näistä tapahtumista on koottu lista hankkeen nettisivuille: Tapahtumiin on osallistunut kerralla 5-50 henkilöä, riippuen tapahtuman luonteesta ja käsitellystä aiheesta kyselyyn vastanneista 6 henkilöä kertoi osallistuneensa energiaaiheeseen tapahtumaan. Heistä 5 tiesi kertoa tapahtuman olleen SOLUTION-hankkeen järjestämä. Yksi ei ollut varma. Kyselyyn vastanneet eivät siis ole osallistuneet kovin aktiivisesti SOLUTION -hankkeen järjestämiin tapahtumiin. Syytä, miksei tilaisuuksiin ei osallistuttu, ei kysytty. Näin ollen varsinaisia päätelmiä syihin ei voida tehdä. Arvattavia syitä voisi olla väärä aihe ja/tai työkiireet. Sekä 2014, että 2011 kyselyissä kysyttiin kuntien energiaratkaisuista vuoden kyselyssä kysyttiin kannattaisiko kuntasi panostaa kestäviin energiaratkaisuihin. Lähes kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että kunnan kannattaisi panostaa kestäviin energiaratkaisuihin (Kuva 3). Eli SOLUTIONin kaltaisille hankkeille tuntuisi olevan tarvetta. Vuoden 2011 kyselyssä tiedusteltiin mitä energiantuotantomuotoja kunnassasi tulisi lisätä. Silloin suosituimmaksi nousivat maalämpö ja tuulivoima (Kuva 1). Kuva 3. Vuoden 2014 kyselyn mukaan Lapuan kunnan kannattaisi panostaa kestäviin energiaratkaisuihin. Tuulivoiman lisäämistä hanke on ollut tukemassa voimakkaasti, sillä Jouttikalliolle suunnitteilla oleva tuulivoimapuisto on saatu kaavoitettua hankkeen aikana ja avustuksella. Maalämpöäkin hankkeessa on edistetty. Esimerkiksi Poutunlehdon asuinalueelle on hankkeen avustuksella rakennettu lämmönkeruuverkosto, johon alueelle rakentuvat omakotitalot tulevat liittymään oman lämpöpumpun avulla. Tämän lisäksi Terveyskeskuksessa ja Alanurmon 6

7 uudessa koulussa on ilmanvaihtojärjestelmiin kytketty porakaivot, joista saadaan tarvittaessa ilman esilämmitystä tai jäähdytystä. Kuva 4. Vuoden 2011 kyselyssä vastaajat halusivat Lapuan seudulla lisättävän erityisesti maalämmön käyttöä ja tuulivoimaa. Kunnista siirrytään kuntalaisiin kyselyyn vastaajista 72 % oli sitä mieltä, että kuntalaiset eivät ole tarpeeksi sitoutuneita rakennusten energiatehokkaaseen korjaamiseen eivätkä myöskään uusituvan energian käyttöönottoon. Vaikka tämän hankkeen puitteissa on tehty koulutus- ja tiedotustyötä asian eteen, kuntalaisten sitouttamista energiatehokkuuteen vaati vielä töitä. Kuntalaisista yleisesti siirrytään vastaajiin itseensä kyselyssä kysyttiin energiakulutustapojen muutoksesta viimeisten neljän vuoden ajalta. 77 % kertoi muuttaneensa energiankulutustapojaan. Eniten vastaajat kertoivat tehneensä pieniä arkipäivän muutoksia, kuten valojen sammuttamista ja veden kulutuksen vähentämistä. Valmius pieniin muutoksiin korostui myös 2011 vuoden kyselyyn, jossa 50 % vastaajista totesi olevansa valmiita muuttamaan energiankäyttötotumuksiaan jonkin verran (Kuva 5). Tässä asiassa pätee sanonta, pienistä puroista tulee suuri virta. Kuva 5. Vuoden 2011 kyselyn vastaajista lähes kaikki olivat valmiita muuttamaan energiankulutustapojaan. 7

8 3 Kysely hankkeeseen osallistuville omakotitalo omistajille SOLUTION-hankkeeseen osallistuville omakotitalo-omistajille lähettiin kysely, jolla pyrittiin kartoittamaan mm. heidän tyytyväisyyttään energiatehokkaaseen kotiinsa. Hankkeeseen osallistuvia omakotitalo-omistajia on 14, joista 11 vastasi lähetettyyn kyselyyn. Vastaajat olivat asuneet uusissa taloissaan keskimäärin 22 kuukautta eli noin puolitoista vuotta. Tässä ajassa he ovat ehtineet kokea kaikki vuodenajat ja huomata energiakulutusmuutokset entiseen verrattuna. Kyselyyn vastanneista omakotitalo-omistajista kaikki ilmoittivat seuraavansa aktiivisesti omaa energian kulutustaan. Lisäksi kaikki vastaajat kertoivat olevansa tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä energiaratkaisuihinsa. Vain yksi vastaaja löysi moitittavaa energiakulutuksessaan. Vastaajan tyytymättömyys liittyi kaukolämmön hintaan. Muut mainitsivat energian kulutuksensa vähentyneen ja samalla energialaskujenkin pysyneen pienempänä. Energiatehokas rakentaminen siis luo tyytyväisyyttä myös asumisrakentamisessa. Vastaajista 73 % kertoi tehneensä muutoksia energiakulutustapoihinsa viimeisten neljän vuoden aikana. Muutokset liittyivät vedenkulutukseen, sähkölaitteiden sammuttamiseen ja huonelämpötilojen säätämiseen. Tämä vastaa hyvin edellisen luvun tuloksia. Jokainen vastaaja halusi kuntansa panostavan kestäviin energiaratkaisuihin. Tämäkin on linjassa edellisessä luvussa esitettyjen tulosten kanssa. 8

9 4 Palaute aktiiveilta Hankkeessa aktiivisesti mukana olevilta on kerätty palautetta, jolla on ensiarvoisen tärkeä tehtävä opittujen hanketeknisten asioiden yhteen kokoamisessa ja seuraavien hankkeiden onnistumista/toimivuutta parannettaessa. Hankkeessa aktiivisesti mukana olevilta kerättiin palautetta seuraavien kysymysten avulla: Miten hyvin olet itse päässyt mukaan/integroitunut hankkeeseen? Mikä on mielestäsi ollut kaikkein hankalinta hankkeessa? Millaisia ongelmia olette kohdanneet? (hankkeen muiden osallistujien kanssa, toteutusongelmia, aika ongelmia,...) Mitä etuja hankkeessa on mielestäsi saavutettu? Onko sinulla parannusehdotuksia tähän hankkeeseen liittyen? Mitä tekisit toisin seuraavalla kerralla? Saadun palautteen perusteella hankkeessa aktiivisesti mukana olevat kokevat päässeensä hankkeeseen sisälle hyvin ainakin omien ala-hankkeidensa osalta. Kukaan ei kertonut pääseensä koko hankkeeseen hyvin mukaan. Tämän kokoisessa hankkeessa on varsin ymmärrettävää, ettei kokonaisuuteen päästä käsiksi, eikä se ole välttämätöntäkään yksittäisten alahankkeiden toteuttamisen kannalta. Toisaalta, koko hankekokonaisuuden esittäminen ja hahmottaminen voi tuoda miellekkyyttä oman osa-alueensa toteuttamiseen. Olisi siis hyvä tietää yleisellä tasolla mitä kaikkea hankkeessa tapahtuu ja tietää tarkasti mitä omassa alahankkeessa tapahtuu. Taulukko 1. Palautteessa mainitut haasteet ja parannusehdotukset. Haaste Hankkeen sisältöön ei päässyt vaikuttamaan jo suunnitteluvaiheessa. Parannusehdotus Hankeohjelman muuttaminen oli hankalaa. Lisäkustannukset Toteuttamatta jääneet kohteet Kohteiden toteuttajien rooleissa oli epäselvyyksiä. Väljempi hankeohjelma/suunnitelma. Koordinaattori tutustuu heti hankkeen alussa kaikkiin partnereihin, että saa paremman käsityksen hankkeen toimintaympäristöstä ja tekijöistä. Hankkeeseen mukaan tulevat tahot tulee sitouttaa heti alkuvaiheessa riittävällä perehdyttämisellä hankkeen tavoitteisiin ja sisältöön. Paikallisella tasolla mahdollisimman tarkasti määritellyt toimenpiteet. Asennusten ja laitteiden hankintakustannukset olivat haasteellisia, kun osallistuvien kumppaneiden kesken ei voinut liikuttaa rahaa Monitorointisuunnitelmien toteutukseen ei voinut vaikuttaa tarpeeksi paljon, kun suurin osa kuluista meni aina kohteiden maksettaviksi ja toteutus tai toteuttamatta 9

10 jättäminen oli loppujen lopuksi kaupunkien päätettävissä. Aikataulu oli kireä. Paperityötä selvityksineen oli liian paljon. Kevennettävä liian raskasta byrokratiaa jatkuvine selvityksineen Hankkeiden rahoitus laahaa liian kaukana perässä ja epäselvää on saadaanko ylipäätään kohteille hankerahoitusta. Henkilövaihdoksia oli runsaasti hankkeiden puitteissa. Kohteiden hankkeille hyväksyttävien kulujen selvittäminen jälkikäteen on ollut hankalaa. Ennakko koulutusta ja hankkeelle oma kansio, johon voi kerätä toteuttamisen aikana tulleista laskuista. Näistä voidaan helpommin laskea, sitten hyväksyttävät kulut. Taulukko 1 esittää palautteissa ilmitulleita haasteita ja ehdotettuja ratkaisuja. Näyttäisi siltä, että haasteita on löydetty enemmän kuin ratkaisuja. Kuitenkin on mahdollista löytää ainakin osittaiset ratkaisut kaikkiin esitettyihin haasteisiin. Ensimmäisenä on esitetty haaste, ettei suunnitteluvaiheessa päässyt vaikuttamaan hankesuunnitelmaan. Olisikin tärkeätä, että hankkeen suunnitteluun osallistettaisiin kaikki toteuttamisen kannalta tärkeät henkilöt, joka kutsumalla heitä valmisteluryhmään tai lähettämällä suunnitelma useammalle kommentti kierrokselle. Usein valmisteluaikaa on kuitenkin vain rajallisesti, jolloin valmistelujää kovin lyhyeksi ja vajaaksi. Tässä tulisikin löytää tasapaino ajan lyhyyden ja osallistuvuuden kanssa. Lisäämällä osallistuvuutta ja väljemmällä hankesuunnitelmalla voitaisiin välttää ylimääräisten muutosten tarve ja sitten osaltaan helpottaa hanketyötä. Pitkässä hankkeessa on kuitenkin täysin mahdoton olettaa, ettei jokin asia muuttuisi, joten muutoshakemukset ovat väistämätön tosiasia. Toinen tärkeä toimenpide, jolla vaikutettaisiin hankkeen toteutumisen onnistumiseen, olisi hyvä perehdytys jo heti hankkeen alkuvaiheessa. Tämä perehdytysvaiheen tavoitteena olisi saada hanke meidän hankkeeksi. Tällä toimenpiteellä vaikututettaisiin mm. roolijakojen epäselvyyksiin, sekä helpotettaisiin henkilövaihdoksista aiheutuneita muutosprosesseja. Kunnon perehdytyksellä voitaisiin, myös saada jokainen toteuttajataho samalle viivalle ja aikatauluongelmat pidettyä paremmin kurissa. Tulevissa hankkeissa kannattaa huomioida rahan siirtämisen (ostamisen/myymisen) hankaluus hankepartnereiden kesken. Tähän voisi varautua esimerkiksi niin, että partnerille, joka normaalioloissa toimisi myyjänä, budjetoitaisiin rahaa tarvittavan asennuksen tekoon. Tällä voitaisiin vastata myös siihen ongelmaan, ettei suunniteltuja mittarointijärjestelmiä toteutettu rahan puutteen vuoksi. Tietysti tälläkin vaihtoehdolla on omat haasteensa, kun saatava tukiraha ei ole 100 % ja omistajuuskysymykset voivat tällaisessa tilanteessa tulla ongelmaisiksi. Toinen vaihtoehto voisi olla jokin leasing-järjestely, jossa hankkeen päättymisen jälkeen sovitulla aikataululla asennetut laitteet siirtyisivät omistajalta toiselle. Tärkeintä hankkeen suunnitteluvaiheessa olisikin sisäistää tämä ongelma ja pohtia kyseessä olevaan hankkeeseen sopiva ratkaisu. 10

11 Hankkeen byrokraattiseen puoleen on jo hieman hankalampi puuttua pelkästään täältä käsin. Tärkeätä olisi kuitenkin, että jo alkuvaiheessa perehdytyksessä käytäisiin läpi tulevat raportit, niiden aikataulu ja sisältö, jotta tavallisten raporttien yllätys momentti katoaisi. Sitten oikeasti yllättäen tulevat raporttipyynnöt olisivat oma joukkonsa, eikä yhtä raportointi massaa. Tunne byrokratian mahdottomuudesta voitaisiin sitten saada pienennettyä. Vaikka hankkeessa on ollut haasteita, on saavutettu myös etuja. Hankkeesta saatuja etuja on palautteissa kuvailtu mm. seuraavasti: Tietoisuus uusiutuvien energiamuotojen käyttömahdollisuuksista asuntoalueilla lisääntynyt. Kehitelty kaavoitusta ja verkkostosuunnittelua varten paikkatietopohjainen aluelämpöverkon optimoinnin kustannuslaskentaohjelma. Itse olen oppinut ja yrityksemmekin tietoisuus on lisääntynyt mittaroinnin toteuttamisesta erilaisissa ympäristöissä (koulut, päiväkodit, sairaalat...). Myös samankaltaisten mittarointien toteutus eri maissa on ollut käytännössä hyvin erilaista toteuttaa, jolloin jatkossa voimme varautua paremmin jo suunnitteluvaiheessa. Osaltamme on toteutettu uuden Alanurmon asuntoalueen (asuntoja, koulu ja päiväkoti) aluelämpöverkosto biolämpökeskuksineen (700 kw). Ritamäen koululle saatu kaukolämpö. Pystytty kehittämään Lapuan kaupungin kaukolämpöä, jossa kaukolämpö ja sähkö tuotetaan CHP-voimalassa. Olemme odottaneet saavamme uusia ideoita ja mahdollisuuksia energian säästöön ja kokemuksia kansainvälisestä hanketoiminnasta Niissä kohteissa, mitkä olemme pystyneet toteuttamaan, tavoitteisiin on todennäköisesti myös päästy. Energiatalous on parantunut ja toteutuneet kohteet ovat energiatehokkaita. Tietoisuus energia-alasta on kasvanut. Toivottavasti pystymme tulevissa hankkeissa ja muutoinkin hyödyntämään tämän hankkeen kautta opittuja asioita. 11

12 5 Johtopäätökset Tehtyjen kyselyjen valossa näyttää siltä, että SOLUTION-hankkeen kaikkea mainospotentiaalia ei ole vielä käytetty. Lapualaiset toivovat kunnan panostusta kestäviin ratkaisuihin ja SOLUTION on ollut yksi tapa, millä kaupunki on tähän pyrkinyt. SOLUTION on ollut Lapuan kaupungille sekä ajallisesti että rahallisesti mittava projekti. Olisi hyvä tuoda tämä esille ja osoittaa, että kaupunki tekee jo nyt kestäviä energiaratkaisuja ja haluaa tehdä niitä jatkossakin. Energia-asiat ovat muutoinkin kuntalaisten mielenkiinnon kohteena. Tehdyissä kyselyissä lähes kaikki vastaajista kertoivat tarkkailevansa energiankulutustaan ja muuttaneensa tai aikovansa muuttaa energiankulutustapojaan. SOLUTION-hankkeen mainostamisen lisäksi hankkeesta olisi syytä ottaa opiksi kansainvälisten jatkohankkeita ajatellen myös hankehallinnollisia asioita. Tästä esimerkkinä on hankkeeseen liittyvien henkilöiden sitouttaminen hankkeeseen heti hankkeen alusta lähtien. 12

Pro Hinku-hankkeen esittely Uusikaupunki

Pro Hinku-hankkeen esittely Uusikaupunki Pro Hinku-hankkeen esittely Uusikaupunki Toimintasuunnitelma Tiivistelmä Reijo Laine Projektipäällikkö Senior & Sons Oy Pro HINKU- hanke Uusikaupunki Hankkeen avulla toteutetaan systemaattisesti vision

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

VALMIUSTILAT KODISSANI

VALMIUSTILAT KODISSANI VALMIUSTILAT KODISSANI Tavoite: Oppilaat tietävät sähkölaitteiden valmiustilojen kuluttamasta sähköstä ja he sammuttavat laitteet kokonaan, kun se on mahdollista. Ostaessaan uusia sähkölaitteita oppilaat

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 Lasten ja nuorten osallisuus koulun ja nuorisotyön yhteistyönä seminaari 12.9.2011 Tanja Räty koordinaattori / osallisuuskasvatus Jyväskylän

Lisätiedot

Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS

Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS Build up Skills- kysely: Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla Mikä on rakennustyömailla

Lisätiedot

3. Sopimuksen toimeenpano (toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi)

3. Sopimuksen toimeenpano (toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi) Liite 1. Sivu 1 (5) Linja-autoalan energiansäästösopimuksen arviointi 1. Vastaajan tausta ja sopimusala, perustiedot 1.01 Yrityksen linja-autojen lukumäärä 1-20 21-50 yli 50 linja-autoa 1.02 Vastaajan

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Korjausrakentamiselle määräykset

Korjausrakentamiselle määräykset KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN Korjausrakentamiselle määräykset Energiatehokas korjaaminen on osa kiinteistön normaalia korjausrakentamista ja kiinteistön kunnossapitoa

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

Matalaenergiarakentaminen

Matalaenergiarakentaminen Matalaenergiarakentaminen Jyri Nieminen 1 Sisältö Mitä on saavutettu: esimerkkejä Energian kokonaiskulutuksen minimointi teknologian keinoin Energiatehokkuus ja arkkitehtuuri Omatoimirakentaja Teollinen

Lisätiedot

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Skaftkärr Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Kehityshankkeen rakenne Hankkeen kesto 2008-2012 Alueen rakentuminen 2011-2020 Rahoittajat

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23.6.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 KYSELYN TULOKSIA

Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 KYSELYN TULOKSIA Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 Kestävän kehityksen asiantuntijaseminaari Leena Saloheimo 17.4.2015 VASTAAJAT, edustavuus - vastaajia 117 (*) osa vastasi

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

AINEISTON RAKENNE (1/2) Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014

AINEISTON RAKENNE (1/2) Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 AINEISTON RAKENNE (1/2) Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 tyisyrittäjä Ylempi korkeakoulut Muu korkeakoulut, % n(w)= 49% 492 51% 508 19% 194 24% 238 27%

Lisätiedot

Hiilineutraalit kunnat

Hiilineutraalit kunnat Hiilineutraalit kunnat Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010, Tampere Hiilineutraalit kunnat (Hinku) hanke hanke lähtenyt liikkeelle 7 yritysjohtajan ja Suomen ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan

Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan Sami Karjalainen, tekn. toht. VTT Suomen automaatioseura Rakennusautomaatiojaosto BAFF Seminaari 22.5.2008 SISÄLTÖ Käyttäjätutkimuksen energiansäästöön

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa Lea Gynther Webinaari 21.10.2014 Kurkistus suunnitelma-arkistoon TEM pyytänyt lähettämään tehdyt suunnitelmat Motivaan Voidaan

Lisätiedot

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset Vastaajan taustaorganisaatio 35% 12% 53% Muu kylä- tai asukasyhdistys Kyläavustajan työllistänyt yhdistys Muu yhdistys Kyläavustajatoiminnan tunnettavuus 9%

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina

Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Tukijärjestelmät ilmastopolitiikan ohjauskeinoina Marita Laukkanen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 26.1.2016 Marita Laukkanen (VATT) Tukijärjestelmät ja ilmastopolitiikka 26.1.2016 1 / 13 Miksi

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Erja Werdi, hallitussihteeri Ympäristöministeriö/RYMO/Elinympäristö Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosseminaari, Design Factory 29.3.2012 Uusiutuvan

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Energiatehokkaat kiinteistöt Alueellinen energiatietopalvelu. Eeva Pihlajaniemi / Wirma Lappeenranta Oy

Energiatehokkaat kiinteistöt Alueellinen energiatietopalvelu. Eeva Pihlajaniemi / Wirma Lappeenranta Oy Energiatehokkaat kiinteistöt Alueellinen energiatietopalvelu Eeva Pihlajaniemi / Wirma Lappeenranta Oy Energiatietopalvelu Mitä? tavoitellaan uudenlaista ja automatisoitua kiinteistökohtaista energianeuvontaa

Lisätiedot

24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1

24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 UUSIA OHJEITA, OPPAITA JA STANDARDEJA KAASULÄMMITYS JA UUSIUTUVA ENERGIA JOKO KAASULÄMPÖPUMPPU TULEE? 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 2 Ajankohtaista: Ympäristöministeriö:

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS. Kirsi Sivonen 12.12.2011

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS. Kirsi Sivonen 12.12.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS Kirsi Sivonen 12.12.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motivan katselmusmalli Katselmoijalla oltava Motivan koulutus Katselmoitava kohde voi

Lisätiedot

Lämmitystapavalinnat muuttuvat

Lämmitystapavalinnat muuttuvat SULPU Lämpöpumppupäivä 28.11.201 3 Fur Center Lämmitystapavalinnat muuttuvat Mikko Juva Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry Uusiutuvat energiamuodot Puu ja puupohjaiset polttoaineet Aurinkoenergia

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO

KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO Korjausrakentamiselle määräykset Energiatehokas korjaaminen on osa kiinteistön normaalia

Lisätiedot

Hybridilämmitys. Tero Lindén Kaukomarkkinat Oy

Hybridilämmitys. Tero Lindén Kaukomarkkinat Oy Hybridilämmitys Tero Lindén Kaukomarkkinat Oy Hybridilämmitys Hybridi tarkoittaa yhdistelmää Hybridilämmitys on vähintään kahden eri energiamuodon yhdistelmä Usein hybridilämmitys koostuu päälämmönlähteestä

Lisätiedot

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Tutkimus tieto 2/2002 Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN USJÄRJESTÖ Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 Suomen Gallup tutki

Lisätiedot

Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills workshop Minna Kuusela TTS

Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills workshop Minna Kuusela TTS Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla Build up Skills workshop 24.4. 2012 Minna Kuusela TTS Build up Skills- kysely: Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla Toteutettiin maalis-huhtikuussa,

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Jenni Sanisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

KYSELY MONITOIMITALOISSA ONNI JA JALO TYÖSKENTELEVILLE 11/2015. Juha Kokkonen & Jaana Poikolainen

KYSELY MONITOIMITALOISSA ONNI JA JALO TYÖSKENTELEVILLE 11/2015. Juha Kokkonen & Jaana Poikolainen Monitoimitalojen toiminnan suunnittelu ja toteutus käyttäjien arvioimana [toteutus Asuinalue lapsiperheiden kokemana hanke] KYSELY MONITOIMITALOISSA ONNI JA JALO TYÖSKENTELEVILLE 11/2015 Juha Kokkonen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa ympäristöasiantuntija Anna-Riikka Karhunen Kouvolan kaupunki Ympäristöystävällistä energiaa -seminaari, Kotka 6.6.2014 2 Kouvolan kaupunkistrategia 2014-2020

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

FinZEB työpaja 5.6.2014 Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa

FinZEB työpaja 5.6.2014 Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa Kimmo Liljeström Yksikönjohtaja Optiplan Oy 5.6.2014 Kimmo Liljeström 1 Sisältö Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa 1. Prosessi

Lisätiedot

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Valmistaudu kyselyyn vinkkilista esimiehelle vinkkilista työyhteisölle Valmistaudu kyselyyn - vinkkilista esimiehelle Missä tilaisuudessa/palaverissa työyhteisönne

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 18.2.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus 9 %

Lisätiedot

KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015

KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015 KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015 Tapahtuman yhteenveto Hankkeen teemojen määrittely Tapahtuman tavoitteena oli saada laajempaa näkemystä siihen, mihin teemoihin hankkeen aihepiirin sisällä kannattaisi

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Tiivis, Tehokas, Tutkittu. Projektipäällikkö

Tiivis, Tehokas, Tutkittu. Projektipäällikkö Tiivis, Tehokas, Tutkittu Timo Mantila Projektipäällikkö Tiivis, Tehokas, Tutkittu Suvilahden energiaomavarainen asuntoalue Tutkimuskohde Teirinkatu 1 A ja B Tutkimussuunnitelma Timo Mantila 15.4.2010

Lisätiedot

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen 12.5.2016 Helsingin energiatehokkuussopimukset Mukana kaikilla energiatehokkuussopimuskausilla (pilotointi alkaen vuodesta

Lisätiedot

ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI

ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI Energianeuvontailta 1 Energia-alan energiatehokkuusopimus Keravan Energia -yhtiöt liittyivät energiatehokkuussopimukseen huhtikuussa 2008 Energian tuotanto, siirto ja

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton kuntavaalikysely 2017

Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton kuntavaalikysely 2017 Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton kuntavaalikysely 2017 Keskeiset tulokset Vastaajien perustiedot Vastaajan rooli (voi valita useita) Rooli Määrä Asukasomistaja (asunto-osakeyhtiö) 1422 Asukasomistaja

Lisätiedot

Orientaatio ICT-alaan. Projekti

Orientaatio ICT-alaan. Projekti Orientaatio ICT-alaan Projekti Projekti Ajallisesti rajoitettu, kertaluonteinen tehtävä määrätyt resurssit sekä oma (linjaorganisaatiosta poikkeava) organisaatio Toteutus tapahtuu suunnitelmallisesti ennalta

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 Someron kaupunki on mukana Kuntaliiton ilmastohankkeessa "Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa".

Lisätiedot

Rakentamisen uudet energiamääräykset. Uusi ja Vanhaan Omakotitaloon 2017

Rakentamisen uudet energiamääräykset. Uusi ja Vanhaan Omakotitaloon 2017 Rakentamisen uudet energiamääräykset Uusi ja Vanhaan Omakotitaloon 2017 Mikä on energiatodistus? Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa.

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet saamastasi

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista LEHDISTÖTIEDOTE, 28.11.2011 JULKAISUVAPAA HETI Yrityskyselyllä tietoa yritysneuvontapalvelusta Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista Koillismaalaisille

Lisätiedot

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language www.infopankki.fi Mitä tutkittiin? Ketä Infopankin käyttäjät ovat ja miten he löytävät Infopankin? Palveleeko sivuston

Lisätiedot

Maatilojen energiasuunnitelma

Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma on osa maatilojen energiaohjelmaa Maatilojen energiaohjelma Maatilan energiaohjelma: Maatilojen energiasäästötoimia

Lisätiedot

Kymenlaakson energianeuvonta

Kymenlaakson energianeuvonta Kymenlaakson energianeuvonta Energianeuvoja Heikki Rantula ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Tausta Pilotti Kotkassa 2011 TEM:n tuella Koko Kymenlaakson kattava Energianeuvonta

Lisätiedot

Sähkökyselyn tulokset

Sähkökyselyn tulokset Hankkeen energiaosion yhteenveto Hanna Kuusela 22.11.2011 Yhteistyössä: Siipikarjan tuottajat Sähkökyselyn tulokset Vastaus-% 56 Vuosikulutuksen keskiarvo oli 81,8 MWh / v Kaikkien hankkeen 136 tilan kokonaiskulutukseksi

Lisätiedot

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI)

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Hankkeen suunniteltu toteutusaika 1.1.2015 31.12.2017 Taustaa: yhteisöjen rooli energiatehokkuudessa

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa?

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Tutkimus: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Stina Linne Tekn. yo betoni visioi -seminaari

Lisätiedot

Mitä tämä vihko sisältää?

Mitä tämä vihko sisältää? Asuntotoiveeni Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Milloin haluan muuttaa omaan asuntoon? 5 3. Mihin haluan muuttaa? 5 4. Millaisessa asunnossa haluan asua? 6 5. Millaisella asuinalueella

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa?

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Tutkimus: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Stina Linne Tekn. yo Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? betoni visioi -seminaari

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Hinku-hankkeen tilaisuus 20.3.2013 Haus Kehittämiskeskus Reijo Laine Senior & Sons Oy

Hinku-hankkeen tilaisuus 20.3.2013 Haus Kehittämiskeskus Reijo Laine Senior & Sons Oy Hinku-hankkeen tilaisuus 20.3.2013 Haus Kehittämiskeskus Reijo Laine Senior & Sons Oy Hinku-hankkeella on todellinen sosiaalinen tilaus! Näkyy kentällä! Kunnissa tapahtuu paljon ilmasto- ja cleantech-sektoreilla

Lisätiedot

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa www.euronet50-50max.eu 50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa Rauma 9.11.16 Merja Pakkanen Vaasan yliopisto 50/50; idea Hankkeen tarkoituksena on vähentää energiankulutusta kouluissa (ja muissa

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö LIIKUNTA JA OSALLISUUS - HANKKEEN ELOKUISIA KUULUMISIA

Kuntoutussäätiö LIIKUNTA JA OSALLISUUS - HANKKEEN ELOKUISIA KUULUMISIA Kuntoutussäätiö LIIKUNTA JA OSALLISUUS - HANKKEEN ELOKUISIA KUULUMISIA KEHITTÄMISTYÖLLE NÄHDÄÄN SUURI TARVE ALUEILLA J A KONKREETTISTA TOIMINTAA ON PYSTYTTY EDISTÄMÄÄN 26.8.16 Tässä on hienoja kuulumisia

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

ASUKASILTOJEN ARVIOINTI KUNTALAISEN NÄKÖKULMASTA

ASUKASILTOJEN ARVIOINTI KUNTALAISEN NÄKÖKULMASTA ASUKASILTOJEN ARVIOINTI KUNTALAISEN NÄKÖKULMASTA Raportti Tampereen kaupunki 2013 Johannes Turunen Kuntademokratiayksikkö Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Asukasiltojen kyselylomake... 3 Kuvio 2.1: Vastaajien

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot