Toisen energiakyselyn tulosten ja SOLUTION - hankkeelle saatujen palautteiden arviointiraportti Lea Hämäläinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toisen energiakyselyn tulosten ja SOLUTION - hankkeelle saatujen palautteiden arviointiraportti Lea Hämäläinen 19.9.2014"

Transkriptio

1 Toisen energiakyselyn tulosten ja SOLUTION - hankkeelle saatujen palautteiden arviointiraportti Lea Hämäläinen CONCERTO is co-funded by the European Commission

2 Tiivistelmä SOLUTION-hankkeen puitteissa on tehty kaksi internetkyselyä ja kerätty palautetta suoraan hankkeeseen osallistuneilta henkilöiltä. Ensimmäinen internetkysely toteutettiin vuoden 2011 keväällä ja siitä on tehty erillinen raportti. Tähän raporttiin ensimmäisestä kyselystä on otettu vertailun vuoksi muutama tulos. Toinen internetkysely tehtiin vuonna Tässä raportissa analysoidaan toisen internetkysely vastauksia ja muulla tavalla kerättyä palautetta. Saatujen vastausten perusteella lapualaiset ovat kiinnostuneita energia-asioista. Omaa energiankäyttöä seurataan ja liiallista kulutusta pyritään hillitsemään. Tämän lisäksi toivotaan myös kaupungilta toimia kestävän energiakäytön suuntaan. SOLUTION-hanke on vaatinut kaupungilta sekä rahallista että ajallista panostusta kestävien energiaratkaisujen toteuttamiseen ja edistämiseen. Kuitenkaan tätä tehtyä työtä ei ole mainostettu kovin hyvin, sillä moni ei ole edes kuullut SOLUTION hankkeesta. Tätä panostusta olisi hyvä tuoda enemmän esille. SOLUTION-hankkeen mainostamisen lisäksi hankkeesta olisi syytä ottaa opiksi kansainvälisten jatkohankkeita varten myös hankehallinnollisia asioita. Tästä esimerkkinä on hankkeeseen liittyvien henkilöiden sitouttaminen hankkeeseen heti hankkeen alusta lähtien. 2

3 Sisällys Tiivistelmä Johdanto Internet kysely Kysely hankkeeseen osallistuville omakotitalo omistajille Palaute aktiiveilta Johtopäätökset

4 1 Johdanto SOLUTION hankkeen tavoitteena on ollut Lapuan kaupungin energiaomavaraisuuden nostaminen. Keinoja tähän ovat olleet mm.: käytännön demonstraatiokohteet, joissa on otettu käyttöön uusiutuvaa energiaa, kulutuksen seurantaa, tehty saneerausta ja rakennettu uutta energiatehokkaaksi. seminaarit, tiedotustilaisuudet ja muut tilaisuudet, joissa on jaettu tietoa energiatehokkuudesta ja uusiutuvista energiamuodoista sekä tiedotettu hankkeessa toteutettujen demonstraatiokohteisiin liittyvistä asioista. Demonstraatiokohteiden toteutumisaste on helppo arvioida ja tätä arviointia on tehty hankkeen muissa raporteissa. Tiedotuksen vaikutusta on hankalampi arvioida. Nyt raportoitavat kyselyt ovat työkaluja, joilla tiedotuksen vaikutusta pyritään arvioimaan. Aineisto tähän raporttiin tulee kahdesta internetkyselystä, jotka laitettiin jakoon Lapuan kaupungin työntekijöiden sähköpostilistoille, ja palautteista, jotka on kerätty hankkeeseen osallistuvilta omakotitalo-omistajilta, paikallisen ohjausryhmän jäseniltä ja muilta hankkeessa aktiivisesti mukana olevilta. Ensimmäinen internetkysely, joka toteutettiin 2011 vuoden keväällä, oli laaja (46 kysymystä) ja siitä on tehty erillinen raportti. Tähän raporttiin ensimmäisestä kyselystä on otettu vertailun vuoksi muutama tulos. Toinen internetkysely tehtiin elokuun 2014 lopussa ja oli paljon suppeampi (11 kysymystä). Siitä saadut tulokset käsitellään tässä raportissa kokonaisuudessaan. Muut palautteet on kerätty henkilökohtaisten sähköpostien ja puhelujen kautta. 4

5 2 Internetkysely Vuoden 2014 elokuussa tehdyn internetkyselyn tarkoituksena oli kartoittaa SOLUTION - hankkeen tunnettavuutta ja sen vaikutuspiirin laajuutta Lapuan kaupungin työntekijöiden keskuudessa, sekä selvittää tämän ryhmän suhtautumista kestäviin energiaratkaisuihin ja energiankulutukseen. Kyselyt tavoittivat noin 230 henkilöä, joista vuoden 2011 kyselyyn vastasi 53 henkilöä ja elokuun 2014 kyselyyn vastasi 39 henkilöä. Ensimmäinen kysely rajattiin alueellisesti vain Lapualla asuviin. Toisessa kyselyssä rajausta ei tehty ja muualla asuvia kyselyyn vastasi 3 henkilöä. Vastaajien ikäjakauma oli hyvin samanlainen molemmissa toteutetuissa kyselyissä. Eniten vastaajia oli vuoden ikäväliltä. (Kuva 1). Näiden muuttujien (asuinpaikka ja ikä) osalta saadut vastaukset ovat vertailukelpoisia keskenään. Kuva elokuun kyselyn vastaajien ikäjakauma Ensimmäinen selvitettävä asia elokuun 2014 kyselyssä oli SOLUTION-hankkeen tunnettavuus Lapuan kaupungin työntekijöiden keskuudessa. Tässä kyselyssä 46 % eli 18 henkilöä kertoi olevansa jossain tekemisissä tai kuulleensa hankkeesta (Kuva 2). Vuoden 2011 kyselyn aikana 37 % eli 19 henkilöä kertoi tuntevansa hankkeen. SOLUTION hanke tunnettavuus on siis pysynyt suurin piirtein samana. Tästä voisi arvioida, että hankkeen tunnetuksi tekemisessä ei ole kovin hyvin onnistuttu. Ongelmakohta piilee juuri hankkeen nimen tunnistettavuuden kanssa, sillä ainakin osa hankkeen avulla toteutuneista demonstraatiokohteista on yleisesti tunnettuja Lapualla. Tästä on esimerkkinä Alanurmon uuden koulun rakentuminen ja koulun katolla olevat aurinkokeräimet. Nyt hankkeen loppupuolella olisikin tärkeätä tiedottaa, missä kaikessa hanke on ollut mukana ja paljonko hanke on tuonut alueelle EU-rahaa. 5

6 Kuva 2. SOLUTION hankkeen tunnettavuus 2014 elokuun kyselyssä SOLUTION-hankkeen puitteessa on järjestetty monia erilaisia tapahtumia. Näistä tapahtumista on koottu lista hankkeen nettisivuille: Tapahtumiin on osallistunut kerralla 5-50 henkilöä, riippuen tapahtuman luonteesta ja käsitellystä aiheesta kyselyyn vastanneista 6 henkilöä kertoi osallistuneensa energiaaiheeseen tapahtumaan. Heistä 5 tiesi kertoa tapahtuman olleen SOLUTION-hankkeen järjestämä. Yksi ei ollut varma. Kyselyyn vastanneet eivät siis ole osallistuneet kovin aktiivisesti SOLUTION -hankkeen järjestämiin tapahtumiin. Syytä, miksei tilaisuuksiin ei osallistuttu, ei kysytty. Näin ollen varsinaisia päätelmiä syihin ei voida tehdä. Arvattavia syitä voisi olla väärä aihe ja/tai työkiireet. Sekä 2014, että 2011 kyselyissä kysyttiin kuntien energiaratkaisuista vuoden kyselyssä kysyttiin kannattaisiko kuntasi panostaa kestäviin energiaratkaisuihin. Lähes kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että kunnan kannattaisi panostaa kestäviin energiaratkaisuihin (Kuva 3). Eli SOLUTIONin kaltaisille hankkeille tuntuisi olevan tarvetta. Vuoden 2011 kyselyssä tiedusteltiin mitä energiantuotantomuotoja kunnassasi tulisi lisätä. Silloin suosituimmaksi nousivat maalämpö ja tuulivoima (Kuva 1). Kuva 3. Vuoden 2014 kyselyn mukaan Lapuan kunnan kannattaisi panostaa kestäviin energiaratkaisuihin. Tuulivoiman lisäämistä hanke on ollut tukemassa voimakkaasti, sillä Jouttikalliolle suunnitteilla oleva tuulivoimapuisto on saatu kaavoitettua hankkeen aikana ja avustuksella. Maalämpöäkin hankkeessa on edistetty. Esimerkiksi Poutunlehdon asuinalueelle on hankkeen avustuksella rakennettu lämmönkeruuverkosto, johon alueelle rakentuvat omakotitalot tulevat liittymään oman lämpöpumpun avulla. Tämän lisäksi Terveyskeskuksessa ja Alanurmon 6

7 uudessa koulussa on ilmanvaihtojärjestelmiin kytketty porakaivot, joista saadaan tarvittaessa ilman esilämmitystä tai jäähdytystä. Kuva 4. Vuoden 2011 kyselyssä vastaajat halusivat Lapuan seudulla lisättävän erityisesti maalämmön käyttöä ja tuulivoimaa. Kunnista siirrytään kuntalaisiin kyselyyn vastaajista 72 % oli sitä mieltä, että kuntalaiset eivät ole tarpeeksi sitoutuneita rakennusten energiatehokkaaseen korjaamiseen eivätkä myöskään uusituvan energian käyttöönottoon. Vaikka tämän hankkeen puitteissa on tehty koulutus- ja tiedotustyötä asian eteen, kuntalaisten sitouttamista energiatehokkuuteen vaati vielä töitä. Kuntalaisista yleisesti siirrytään vastaajiin itseensä kyselyssä kysyttiin energiakulutustapojen muutoksesta viimeisten neljän vuoden ajalta. 77 % kertoi muuttaneensa energiankulutustapojaan. Eniten vastaajat kertoivat tehneensä pieniä arkipäivän muutoksia, kuten valojen sammuttamista ja veden kulutuksen vähentämistä. Valmius pieniin muutoksiin korostui myös 2011 vuoden kyselyyn, jossa 50 % vastaajista totesi olevansa valmiita muuttamaan energiankäyttötotumuksiaan jonkin verran (Kuva 5). Tässä asiassa pätee sanonta, pienistä puroista tulee suuri virta. Kuva 5. Vuoden 2011 kyselyn vastaajista lähes kaikki olivat valmiita muuttamaan energiankulutustapojaan. 7

8 3 Kysely hankkeeseen osallistuville omakotitalo omistajille SOLUTION-hankkeeseen osallistuville omakotitalo-omistajille lähettiin kysely, jolla pyrittiin kartoittamaan mm. heidän tyytyväisyyttään energiatehokkaaseen kotiinsa. Hankkeeseen osallistuvia omakotitalo-omistajia on 14, joista 11 vastasi lähetettyyn kyselyyn. Vastaajat olivat asuneet uusissa taloissaan keskimäärin 22 kuukautta eli noin puolitoista vuotta. Tässä ajassa he ovat ehtineet kokea kaikki vuodenajat ja huomata energiakulutusmuutokset entiseen verrattuna. Kyselyyn vastanneista omakotitalo-omistajista kaikki ilmoittivat seuraavansa aktiivisesti omaa energian kulutustaan. Lisäksi kaikki vastaajat kertoivat olevansa tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä energiaratkaisuihinsa. Vain yksi vastaaja löysi moitittavaa energiakulutuksessaan. Vastaajan tyytymättömyys liittyi kaukolämmön hintaan. Muut mainitsivat energian kulutuksensa vähentyneen ja samalla energialaskujenkin pysyneen pienempänä. Energiatehokas rakentaminen siis luo tyytyväisyyttä myös asumisrakentamisessa. Vastaajista 73 % kertoi tehneensä muutoksia energiakulutustapoihinsa viimeisten neljän vuoden aikana. Muutokset liittyivät vedenkulutukseen, sähkölaitteiden sammuttamiseen ja huonelämpötilojen säätämiseen. Tämä vastaa hyvin edellisen luvun tuloksia. Jokainen vastaaja halusi kuntansa panostavan kestäviin energiaratkaisuihin. Tämäkin on linjassa edellisessä luvussa esitettyjen tulosten kanssa. 8

9 4 Palaute aktiiveilta Hankkeessa aktiivisesti mukana olevilta on kerätty palautetta, jolla on ensiarvoisen tärkeä tehtävä opittujen hanketeknisten asioiden yhteen kokoamisessa ja seuraavien hankkeiden onnistumista/toimivuutta parannettaessa. Hankkeessa aktiivisesti mukana olevilta kerättiin palautetta seuraavien kysymysten avulla: Miten hyvin olet itse päässyt mukaan/integroitunut hankkeeseen? Mikä on mielestäsi ollut kaikkein hankalinta hankkeessa? Millaisia ongelmia olette kohdanneet? (hankkeen muiden osallistujien kanssa, toteutusongelmia, aika ongelmia,...) Mitä etuja hankkeessa on mielestäsi saavutettu? Onko sinulla parannusehdotuksia tähän hankkeeseen liittyen? Mitä tekisit toisin seuraavalla kerralla? Saadun palautteen perusteella hankkeessa aktiivisesti mukana olevat kokevat päässeensä hankkeeseen sisälle hyvin ainakin omien ala-hankkeidensa osalta. Kukaan ei kertonut pääseensä koko hankkeeseen hyvin mukaan. Tämän kokoisessa hankkeessa on varsin ymmärrettävää, ettei kokonaisuuteen päästä käsiksi, eikä se ole välttämätöntäkään yksittäisten alahankkeiden toteuttamisen kannalta. Toisaalta, koko hankekokonaisuuden esittäminen ja hahmottaminen voi tuoda miellekkyyttä oman osa-alueensa toteuttamiseen. Olisi siis hyvä tietää yleisellä tasolla mitä kaikkea hankkeessa tapahtuu ja tietää tarkasti mitä omassa alahankkeessa tapahtuu. Taulukko 1. Palautteessa mainitut haasteet ja parannusehdotukset. Haaste Hankkeen sisältöön ei päässyt vaikuttamaan jo suunnitteluvaiheessa. Parannusehdotus Hankeohjelman muuttaminen oli hankalaa. Lisäkustannukset Toteuttamatta jääneet kohteet Kohteiden toteuttajien rooleissa oli epäselvyyksiä. Väljempi hankeohjelma/suunnitelma. Koordinaattori tutustuu heti hankkeen alussa kaikkiin partnereihin, että saa paremman käsityksen hankkeen toimintaympäristöstä ja tekijöistä. Hankkeeseen mukaan tulevat tahot tulee sitouttaa heti alkuvaiheessa riittävällä perehdyttämisellä hankkeen tavoitteisiin ja sisältöön. Paikallisella tasolla mahdollisimman tarkasti määritellyt toimenpiteet. Asennusten ja laitteiden hankintakustannukset olivat haasteellisia, kun osallistuvien kumppaneiden kesken ei voinut liikuttaa rahaa Monitorointisuunnitelmien toteutukseen ei voinut vaikuttaa tarpeeksi paljon, kun suurin osa kuluista meni aina kohteiden maksettaviksi ja toteutus tai toteuttamatta 9

10 jättäminen oli loppujen lopuksi kaupunkien päätettävissä. Aikataulu oli kireä. Paperityötä selvityksineen oli liian paljon. Kevennettävä liian raskasta byrokratiaa jatkuvine selvityksineen Hankkeiden rahoitus laahaa liian kaukana perässä ja epäselvää on saadaanko ylipäätään kohteille hankerahoitusta. Henkilövaihdoksia oli runsaasti hankkeiden puitteissa. Kohteiden hankkeille hyväksyttävien kulujen selvittäminen jälkikäteen on ollut hankalaa. Ennakko koulutusta ja hankkeelle oma kansio, johon voi kerätä toteuttamisen aikana tulleista laskuista. Näistä voidaan helpommin laskea, sitten hyväksyttävät kulut. Taulukko 1 esittää palautteissa ilmitulleita haasteita ja ehdotettuja ratkaisuja. Näyttäisi siltä, että haasteita on löydetty enemmän kuin ratkaisuja. Kuitenkin on mahdollista löytää ainakin osittaiset ratkaisut kaikkiin esitettyihin haasteisiin. Ensimmäisenä on esitetty haaste, ettei suunnitteluvaiheessa päässyt vaikuttamaan hankesuunnitelmaan. Olisikin tärkeätä, että hankkeen suunnitteluun osallistettaisiin kaikki toteuttamisen kannalta tärkeät henkilöt, joka kutsumalla heitä valmisteluryhmään tai lähettämällä suunnitelma useammalle kommentti kierrokselle. Usein valmisteluaikaa on kuitenkin vain rajallisesti, jolloin valmistelujää kovin lyhyeksi ja vajaaksi. Tässä tulisikin löytää tasapaino ajan lyhyyden ja osallistuvuuden kanssa. Lisäämällä osallistuvuutta ja väljemmällä hankesuunnitelmalla voitaisiin välttää ylimääräisten muutosten tarve ja sitten osaltaan helpottaa hanketyötä. Pitkässä hankkeessa on kuitenkin täysin mahdoton olettaa, ettei jokin asia muuttuisi, joten muutoshakemukset ovat väistämätön tosiasia. Toinen tärkeä toimenpide, jolla vaikutettaisiin hankkeen toteutumisen onnistumiseen, olisi hyvä perehdytys jo heti hankkeen alkuvaiheessa. Tämä perehdytysvaiheen tavoitteena olisi saada hanke meidän hankkeeksi. Tällä toimenpiteellä vaikututettaisiin mm. roolijakojen epäselvyyksiin, sekä helpotettaisiin henkilövaihdoksista aiheutuneita muutosprosesseja. Kunnon perehdytyksellä voitaisiin, myös saada jokainen toteuttajataho samalle viivalle ja aikatauluongelmat pidettyä paremmin kurissa. Tulevissa hankkeissa kannattaa huomioida rahan siirtämisen (ostamisen/myymisen) hankaluus hankepartnereiden kesken. Tähän voisi varautua esimerkiksi niin, että partnerille, joka normaalioloissa toimisi myyjänä, budjetoitaisiin rahaa tarvittavan asennuksen tekoon. Tällä voitaisiin vastata myös siihen ongelmaan, ettei suunniteltuja mittarointijärjestelmiä toteutettu rahan puutteen vuoksi. Tietysti tälläkin vaihtoehdolla on omat haasteensa, kun saatava tukiraha ei ole 100 % ja omistajuuskysymykset voivat tällaisessa tilanteessa tulla ongelmaisiksi. Toinen vaihtoehto voisi olla jokin leasing-järjestely, jossa hankkeen päättymisen jälkeen sovitulla aikataululla asennetut laitteet siirtyisivät omistajalta toiselle. Tärkeintä hankkeen suunnitteluvaiheessa olisikin sisäistää tämä ongelma ja pohtia kyseessä olevaan hankkeeseen sopiva ratkaisu. 10

11 Hankkeen byrokraattiseen puoleen on jo hieman hankalampi puuttua pelkästään täältä käsin. Tärkeätä olisi kuitenkin, että jo alkuvaiheessa perehdytyksessä käytäisiin läpi tulevat raportit, niiden aikataulu ja sisältö, jotta tavallisten raporttien yllätys momentti katoaisi. Sitten oikeasti yllättäen tulevat raporttipyynnöt olisivat oma joukkonsa, eikä yhtä raportointi massaa. Tunne byrokratian mahdottomuudesta voitaisiin sitten saada pienennettyä. Vaikka hankkeessa on ollut haasteita, on saavutettu myös etuja. Hankkeesta saatuja etuja on palautteissa kuvailtu mm. seuraavasti: Tietoisuus uusiutuvien energiamuotojen käyttömahdollisuuksista asuntoalueilla lisääntynyt. Kehitelty kaavoitusta ja verkkostosuunnittelua varten paikkatietopohjainen aluelämpöverkon optimoinnin kustannuslaskentaohjelma. Itse olen oppinut ja yrityksemmekin tietoisuus on lisääntynyt mittaroinnin toteuttamisesta erilaisissa ympäristöissä (koulut, päiväkodit, sairaalat...). Myös samankaltaisten mittarointien toteutus eri maissa on ollut käytännössä hyvin erilaista toteuttaa, jolloin jatkossa voimme varautua paremmin jo suunnitteluvaiheessa. Osaltamme on toteutettu uuden Alanurmon asuntoalueen (asuntoja, koulu ja päiväkoti) aluelämpöverkosto biolämpökeskuksineen (700 kw). Ritamäen koululle saatu kaukolämpö. Pystytty kehittämään Lapuan kaupungin kaukolämpöä, jossa kaukolämpö ja sähkö tuotetaan CHP-voimalassa. Olemme odottaneet saavamme uusia ideoita ja mahdollisuuksia energian säästöön ja kokemuksia kansainvälisestä hanketoiminnasta Niissä kohteissa, mitkä olemme pystyneet toteuttamaan, tavoitteisiin on todennäköisesti myös päästy. Energiatalous on parantunut ja toteutuneet kohteet ovat energiatehokkaita. Tietoisuus energia-alasta on kasvanut. Toivottavasti pystymme tulevissa hankkeissa ja muutoinkin hyödyntämään tämän hankkeen kautta opittuja asioita. 11

12 5 Johtopäätökset Tehtyjen kyselyjen valossa näyttää siltä, että SOLUTION-hankkeen kaikkea mainospotentiaalia ei ole vielä käytetty. Lapualaiset toivovat kunnan panostusta kestäviin ratkaisuihin ja SOLUTION on ollut yksi tapa, millä kaupunki on tähän pyrkinyt. SOLUTION on ollut Lapuan kaupungille sekä ajallisesti että rahallisesti mittava projekti. Olisi hyvä tuoda tämä esille ja osoittaa, että kaupunki tekee jo nyt kestäviä energiaratkaisuja ja haluaa tehdä niitä jatkossakin. Energia-asiat ovat muutoinkin kuntalaisten mielenkiinnon kohteena. Tehdyissä kyselyissä lähes kaikki vastaajista kertoivat tarkkailevansa energiankulutustaan ja muuttaneensa tai aikovansa muuttaa energiankulutustapojaan. SOLUTION-hankkeen mainostamisen lisäksi hankkeesta olisi syytä ottaa opiksi kansainvälisten jatkohankkeita ajatellen myös hankehallinnollisia asioita. Tästä esimerkkinä on hankkeeseen liittyvien henkilöiden sitouttaminen hankkeeseen heti hankkeen alusta lähtien. 12

Pro Hinku-hankkeen esittely Uusikaupunki

Pro Hinku-hankkeen esittely Uusikaupunki Pro Hinku-hankkeen esittely Uusikaupunki Toimintasuunnitelma Tiivistelmä Reijo Laine Projektipäällikkö Senior & Sons Oy Pro HINKU- hanke Uusikaupunki Hankkeen avulla toteutetaan systemaattisesti vision

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 Lasten ja nuorten osallisuus koulun ja nuorisotyön yhteistyönä seminaari 12.9.2011 Tanja Räty koordinaattori / osallisuuskasvatus Jyväskylän

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS

Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS Build up Skills- kysely: Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla Mikä on rakennustyömailla

Lisätiedot

3. Sopimuksen toimeenpano (toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi)

3. Sopimuksen toimeenpano (toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi) Liite 1. Sivu 1 (5) Linja-autoalan energiansäästösopimuksen arviointi 1. Vastaajan tausta ja sopimusala, perustiedot 1.01 Yrityksen linja-autojen lukumäärä 1-20 21-50 yli 50 linja-autoa 1.02 Vastaajan

Lisätiedot

Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan

Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan Sami Karjalainen, tekn. toht. VTT Suomen automaatioseura Rakennusautomaatiojaosto BAFF Seminaari 22.5.2008 SISÄLTÖ Käyttäjätutkimuksen energiansäästöön

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Erja Werdi, hallitussihteeri Ympäristöministeriö/RYMO/Elinympäristö Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosseminaari, Design Factory 29.3.2012 Uusiutuvan

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Korjausrakentamiselle määräykset

Korjausrakentamiselle määräykset KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN Korjausrakentamiselle määräykset Energiatehokas korjaaminen on osa kiinteistön normaalia korjausrakentamista ja kiinteistön kunnossapitoa

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Matalaenergiarakentaminen

Matalaenergiarakentaminen Matalaenergiarakentaminen Jyri Nieminen 1 Sisältö Mitä on saavutettu: esimerkkejä Energian kokonaiskulutuksen minimointi teknologian keinoin Energiatehokkuus ja arkkitehtuuri Omatoimirakentaja Teollinen

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 KYSELYN TULOKSIA

Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 KYSELYN TULOKSIA Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 Kestävän kehityksen asiantuntijaseminaari Leena Saloheimo 17.4.2015 VASTAAJAT, edustavuus - vastaajia 117 (*) osa vastasi

Lisätiedot

VALMIUSTILAT KODISSANI

VALMIUSTILAT KODISSANI VALMIUSTILAT KODISSANI Tavoite: Oppilaat tietävät sähkölaitteiden valmiustilojen kuluttamasta sähköstä ja he sammuttavat laitteet kokonaan, kun se on mahdollista. Ostaessaan uusia sähkölaitteita oppilaat

Lisätiedot

AINEISTON RAKENNE (1/2) Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014

AINEISTON RAKENNE (1/2) Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 AINEISTON RAKENNE (1/2) Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 tyisyrittäjä Ylempi korkeakoulut Muu korkeakoulut, % n(w)= 49% 492 51% 508 19% 194 24% 238 27%

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Hiilineutraalit kunnat

Hiilineutraalit kunnat Hiilineutraalit kunnat Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010, Tampere Hiilineutraalit kunnat (Hinku) hanke hanke lähtenyt liikkeelle 7 yritysjohtajan ja Suomen ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Lämmitystapavalinnat muuttuvat

Lämmitystapavalinnat muuttuvat SULPU Lämpöpumppupäivä 28.11.201 3 Fur Center Lämmitystapavalinnat muuttuvat Mikko Juva Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry Uusiutuvat energiamuodot Puu ja puupohjaiset polttoaineet Aurinkoenergia

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO

KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO Korjausrakentamiselle määräykset Energiatehokas korjaaminen on osa kiinteistön normaalia

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS. Kirsi Sivonen 12.12.2011

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS. Kirsi Sivonen 12.12.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS SISÄLTÖ JA TOTEUTUS Kirsi Sivonen 12.12.2011 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motivan katselmusmalli Katselmoijalla oltava Motivan koulutus Katselmoitava kohde voi

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

Energiatehokkaat kiinteistöt Alueellinen energiatietopalvelu. Eeva Pihlajaniemi / Wirma Lappeenranta Oy

Energiatehokkaat kiinteistöt Alueellinen energiatietopalvelu. Eeva Pihlajaniemi / Wirma Lappeenranta Oy Energiatehokkaat kiinteistöt Alueellinen energiatietopalvelu Eeva Pihlajaniemi / Wirma Lappeenranta Oy Energiatietopalvelu Mitä? tavoitellaan uudenlaista ja automatisoitua kiinteistökohtaista energianeuvontaa

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa ympäristöasiantuntija Anna-Riikka Karhunen Kouvolan kaupunki Ympäristöystävällistä energiaa -seminaari, Kotka 6.6.2014 2 Kouvolan kaupunkistrategia 2014-2020

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa?

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Tutkimus: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Stina Linne Tekn. yo betoni visioi -seminaari

Lisätiedot

Kansalaisten käsitykset, odotukset ja mielipiteet metsäenergiasta Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueella

Kansalaisten käsitykset, odotukset ja mielipiteet metsäenergiasta Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueella Kansalaisten käsitykset, odotukset ja mielipiteet metsäenergiasta Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueella KEHITTYVÄ METSÄENERGIA -HANKE Laukka Pasi, Laurila Jussi & Tasanen Tapani www.kehittyvametsaenergia.fi

Lisätiedot

Tiivis, Tehokas, Tutkittu. Projektipäällikkö

Tiivis, Tehokas, Tutkittu. Projektipäällikkö Tiivis, Tehokas, Tutkittu Timo Mantila Projektipäällikkö Tiivis, Tehokas, Tutkittu Suvilahden energiaomavarainen asuntoalue Tutkimuskohde Teirinkatu 1 A ja B Tutkimussuunnitelma Timo Mantila 15.4.2010

Lisätiedot

KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015

KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015 KÄLY Ideointi-iltapäivä 17.6.2015 Tapahtuman yhteenveto Hankkeen teemojen määrittely Tapahtuman tavoitteena oli saada laajempaa näkemystä siihen, mihin teemoihin hankkeen aihepiirin sisällä kannattaisi

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Soft QA. Vaatimusten muutostenhallinta. Ongelma

Soft QA. Vaatimusten muutostenhallinta. Ongelma Vaatimusten muutostenhallinta Ongelma Muutostenhallinta on usein vaatimustenhallinnan Akilleen kantapää. Projektien alkaessa ensimmäiset vaatimukset kootaan ja dokumentoidaan, mutta usein vaatimuksia ei

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmointi. Asko Ojaniemi

Uusiutuvan energian kuntakatselmointi. Asko Ojaniemi Uusiutuvan energian kuntakatselmointi Asko Ojaniemi Katselmoinnin sisältö Perustiedot Energian kulutuksen ja tuotannon nykytila Uusiutuvat energialähteet Toimenpide-ehdotukset Jatkoselvitykset Seuranta

Lisätiedot

24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1

24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 UUSIA OHJEITA, OPPAITA JA STANDARDEJA KAASULÄMMITYS JA UUSIUTUVA ENERGIA JOKO KAASULÄMPÖPUMPPU TULEE? 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 2 Ajankohtaista: Ympäristöministeriö:

Lisätiedot

SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015

SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015 SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015 Ohjelma 12.00 Tilaisuuden avaus Ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri Komission monitorointikäynnin tulokset Artsi Alanne SOLID-hankkeiden loppuraportointi Johanna Malmelin ja Artsi

Lisätiedot

Maatilojen energiasuunnitelma

Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma on osa maatilojen energiaohjelmaa Maatilojen energiaohjelma Maatilan energiaohjelma: Maatilojen energiasäästötoimia

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 Someron kaupunki on mukana Kuntaliiton ilmastohankkeessa "Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa".

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista LEHDISTÖTIEDOTE, 28.11.2011 JULKAISUVAPAA HETI Yrityskyselyllä tietoa yritysneuvontapalvelusta Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista Koillismaalaisille

Lisätiedot

Sähkökyselyn tulokset

Sähkökyselyn tulokset Hankkeen energiaosion yhteenveto Hanna Kuusela 22.11.2011 Yhteistyössä: Siipikarjan tuottajat Sähkökyselyn tulokset Vastaus-% 56 Vuosikulutuksen keskiarvo oli 81,8 MWh / v Kaikkien hankkeen 136 tilan kokonaiskulutukseksi

Lisätiedot

Hybridilämmitys. Tero Lindén Kaukomarkkinat Oy

Hybridilämmitys. Tero Lindén Kaukomarkkinat Oy Hybridilämmitys Tero Lindén Kaukomarkkinat Oy Hybridilämmitys Hybridi tarkoittaa yhdistelmää Hybridilämmitys on vähintään kahden eri energiamuodon yhdistelmä Usein hybridilämmitys koostuu päälämmönlähteestä

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Jenni Sanisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI)

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Hankkeen suunniteltu toteutusaika 1.1.2015 31.12.2017 Taustaa: yhteisöjen rooli energiatehokkuudessa

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa?

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Tutkimus: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Stina Linne Tekn. yo Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? betoni visioi -seminaari

Lisätiedot

FinZEB työpaja 5.6.2014 Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa

FinZEB työpaja 5.6.2014 Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa Kimmo Liljeström Yksikönjohtaja Optiplan Oy 5.6.2014 Kimmo Liljeström 1 Sisältö Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa 1. Prosessi

Lisätiedot

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA Iin kunnan sähköautopilotti 2014 Kari Manninen Iilaakso Oy Iin kunta Uusiutuvan energian edelläkävijä Noin 10 000 asukkaan kunta Pohjois- Pohjanmaalla Tavoitteena

Lisätiedot

Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari. Joulukuu 2011 Päivi Suur-Uski, Motiva

Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari. Joulukuu 2011 Päivi Suur-Uski, Motiva Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari Joulukuu 2011 Päivi Suur-Uski, Motiva Sisältö Elvarin taustatietoa Toiminta 2011 Tuotoksia Jatkotoimenpiteitä Ohjelman tavoitteet Tuottaa ja todentaa tehostamistoimia,

Lisätiedot

Orientaatio ICT-alaan. Projekti

Orientaatio ICT-alaan. Projekti Orientaatio ICT-alaan Projekti Projekti Ajallisesti rajoitettu, kertaluonteinen tehtävä määrätyt resurssit sekä oma (linjaorganisaatiosta poikkeava) organisaatio Toteutus tapahtuu suunnitelmallisesti ennalta

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI

ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI Energianeuvontailta 1 Energia-alan energiatehokkuusopimus Keravan Energia -yhtiöt liittyivät energiatehokkuussopimukseen huhtikuussa 2008 Energian tuotanto, siirto ja

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

One1 alueelliset lähienergiaratkaisut. Harri Kemppi

One1 alueelliset lähienergiaratkaisut. Harri Kemppi One1 alueelliset lähienergiaratkaisut Harri Kemppi One1 Oy One1 Oy on suomalainen Clean Tech-yritys Toimintamme pohjautuu uusiutuvan energian teknologioiden kehittämiseen ja keskittämiseen lähilämpö/korttelilämpö-tyyppiseksi

Lisätiedot

RAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET 2012

RAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET 2012 RAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET 2012 MIKSI UUDISTUS? Ilmastotavoitteet Rakennuskannan pitkäaikaiset vaikutukset Taloudellisuus ja kustannustehokkuus Osa jatkumoa Energian loppukäyttö 2007 - yhteensä 307

Lisätiedot

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI YHTEENVETO HANKKEESTA JyväsRiihen NUOTTA II -koordinointihankkeella edistettiin maaseutualueilla toimivien yhteisöjen harrastustoimintaa ja kylien kokoontumispaikkojen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan asiakastyytyväisyys on edelleen parantunut. Tyytyväisyyttä on seurattu kahden vuoden

Lisätiedot

EKOTEHOKKUUDEN EDISTÄMINEN KOTKAN KAUPUNKISUUNNITTELUSSA

EKOTEHOKKUUDEN EDISTÄMINEN KOTKAN KAUPUNKISUUNNITTELUSSA EKOTEHOKKUUDEN EDISTÄMINEN KOTKAN KAUPUNKISUUNNITTELUSSA Ympäristöystävällistä energiaa- tapahtuma, 6.6.2014 / Kotka EU sustainable energy days event Esa Partanen energia- ja ilmastoasiantuntija Kotkan

Lisätiedot

Säästävätalo2050.fi tiistaina 3. marraskuuta 2009

Säästävätalo2050.fi tiistaina 3. marraskuuta 2009 Säästävätalo2050.fi Säästävätalo2050.fi Säästävätalo2050.fi Joka talon kulutuslaskuri Säästävätalo2050.fi Joka talon kulutuslaskuri Arvioi lämmitysjärjestelmän, rakenneratkaisujen ja käytön vaikutukset

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

FInZEB-hankkeen tilannekatsaus 18.09.2014

FInZEB-hankkeen tilannekatsaus 18.09.2014 FInZEB-hankkeen tilannekatsaus 18.09.2014 Erja Reinikainen Työpaja 3 1 Tilanne 18.09.2014 Laskentatarkasteluja täydennetty ja jatkuvat Kustannustarkastelut: rakennus- ja talotekniikka Kustannusoptimaalisen

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

Kuntaliiton arviointi oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanosta kunnissa Yhteenveto Kuntaliiton arvioinnista

Kuntaliiton arviointi oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanosta kunnissa Yhteenveto Kuntaliiton arvioinnista Kuntaliiton arviointi oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanosta kunnissa Yhteenveto Kuntaliiton arvioinnista Suomen Kuntaliitto Yhteenveto lain asettamien palvelujen tuottamisesta ja toimeenpanosta

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 5 Palautteiden tiivistelmä... 6 5. Mitä mieltä olet saamastasi

Lisätiedot

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language www.infopankki.fi Mitä tutkittiin? Ketä Infopankin käyttäjät ovat ja miten he löytävät Infopankin? Palveleeko sivuston

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet saamastasi

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Tampere Uhkat (=kustannukset,

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Kaukolämmön uudet liiketoiminta- ja hinnoittelumallit Hannele Ahvenniemi Osatehtävän tutkimuskysymykset ja tutkimuksen

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Liittymistilanne Energiatehokkuussopimusten energiapalveluiden toimenpideohjelmaan voivat liittyä kaikki kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä loppukäyttäjille

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja kilpailukyky Uudenkaupungin toimintatavat

Energiatehokkuus ja kilpailukyky Uudenkaupungin toimintatavat Energiatehokkuus ja kilpailukyky Uudenkaupungin toimintatavat Energiatehokkuus seminaari Mustio 6.9.2011 Case HINKU- projekti Kari Koski Kaupunginjohtaja Uusikaupunki Kohti hiilineutraalia kuntaa Hankkeen

Lisätiedot

Kymenlaakson energianeuvonta

Kymenlaakson energianeuvonta Kymenlaakson energianeuvonta Energianeuvoja Heikki Rantula ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Tausta Pilotti Kotkassa 2011 TEM:n tuella Koko Kymenlaakson kattava Energianeuvonta

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Erillisen energiatodistuksen antajan näkökulmat. Jan Mattsson 18.03.2010

Erillisen energiatodistuksen antajan näkökulmat. Jan Mattsson 18.03.2010 Erillisen energiatodistuksen antajan näkökulmat Jan Mattsson 18.03.2010 on nyt Samat ihmiset, samat palvelut, samat arvot Maailmanlaajuinen energianhallinnan asiantuntija 120 000 työntekijää sekä toimipaikkoja

Lisätiedot

Hinku-hankkeen tilaisuus 20.3.2013 Haus Kehittämiskeskus Reijo Laine Senior & Sons Oy

Hinku-hankkeen tilaisuus 20.3.2013 Haus Kehittämiskeskus Reijo Laine Senior & Sons Oy Hinku-hankkeen tilaisuus 20.3.2013 Haus Kehittämiskeskus Reijo Laine Senior & Sons Oy Hinku-hankkeella on todellinen sosiaalinen tilaus! Näkyy kentällä! Kunnissa tapahtuu paljon ilmasto- ja cleantech-sektoreilla

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot