Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen Kasvatusasiain keskuksen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen Kasvatusasiain keskuksen"

Transkriptio

1 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen Kasvatusasiain keskuksen

2 Arjen kristillisyys toteutuu läsnäolona, vuorovaikutuksena, hiljentymisenä ja pyhän kohtaamisena.

3 1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVA- TUSASIAIN KESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 KASVATUSTOIMEN JOHTAJAN KATSAUS 2010 Vuoden 2010 aikana valmistauduttiin kehittämään työtä lausuntokierroksella olleen erityisnuorisotyön selvityksen viitoittamaan suuntaan. Syksyn virkapakettikäsittelyssä virkaesitykset kuitenkin hylättiin. Optio erityiskasvatuksen asiantuntijan viran myöhemmästä toteuttamisesta ja uudesta oppilaitospapin virasta jäivät odottamaan toteutumistaan. Elämänkaariajattelun mukaisen työn kehittäminen kuitenkin jatkui hallinnollisia päätöksiä odoteltaessa. Syksyllä avattiin Vimmassa yhdessä Turun kaupungin, perheasiain neuvottelukeskuksen, diakoniakeskuksen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa moniammatillinen Torin kulma -hanke, jonka tarkoituksena on varhaisen puuttumisen toimenpitein auttaa syrjäytymisvaarassa olevia lapsiperheitä. Vuoden lopussa kasvatusasiain johtokunta päätti käynnistää vuosille erityisnuorisotyön projektin, jonka puitteissa pyritään selvittämään yhdessä paikallisseurakuntien kanssa näiden näkemys Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien yhteisesti tekemästä seurakunnallisesta työstä erityistä tukea tarvitsevien nuorten parissa, luoda tälle toiminnalle ajanmukaiset työmuodot ja linkittää ne osaksi Turussa ja Kaarinassa tehtävää moniammatillista nuorisohuoltoa. Kasvatusasiain keskus on edelleen tuottanut seurakunnille monipuolisia palveluja kuten kirjaston, varhaiskasvatuksen työmuodot, media- ja leiripalvelut, rippikoulujärjestelyt ilmoittautumisista leiriavustajien rekrytointiin ja rippikoulukirjojen hankkimiseen, yhtymän alueen erityisten oppijoiden rippikoulujen järjestämisen sekä oppilaitos- ja kansainvälisen työn työmuodot. Seurakuntien työntekijöiden yhteisiin kokoontumisiin, kasvatusasiain keskus on osallistunut kokouksen sihteerin ominaisuudessa. Erikseen sovitulla tavalla keskus on mukana seurakuntien yhteisesti päättämien tapahtumien, kuten vuonna 2010 toteutetun Nimeltä kutsuttutapahtuman, järjestelyissä. Kasvatusasiain keskus ylläpitää yhteyksiä kokonaiskirkon, valtion, kunnallisen ja kolmannen sektorin toimijoihin. Yhteisistä tapahtumista voidaan kertomusvuoden osalta mainita Turun varhaiskasvatuksen ja alakoulujen johtavien viranhaltijoiden elokuun lopussa Kunstenniemessä pitämä yhteinen neuvottelupäivä. ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2010 asetettiin neljä tavoitetta. Tavoitteet toteutumisineen olivat seuraavat: 1. TAVOITE Kasvatusasiain keskuksen varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön työntekijöitten työnkuvien kehittäminen siten toisiaan tukeviksi, että ne, kirkossamme vielä valitettavan yleisesti käytössä olevan lapsi, varhaisnuori, nuori ja nuori aikuinen lokeroinnin sijaan, voivat YK:n lapsuusajattelun mukaisesti tukea lapsen ja perheen kasvua yhtenä rajattoman lapsuuden prosessina. Samalla suunnataan erityistä huomiota erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheittensä tukemiseen.

4 2 Virkapakettiesitysten hylkääminen vaikeutti oleellisesti tavoitteeseen pääsemistä. Toimintoja kehitettäessä elämänkaariajattelu ja työntekijöitten laaja-alainen toimita on kuitenkin toteutunut muun muassa Torin kulma -hankkeen ja jopo-toiminnan yhteydessä sekä erityisnuorisotyön projektin käynnistämisessä. 2. TAVOITE Sähköisen asianhallinnan kehittäminen. Sähköisen ilmoittautumisen ja työnsuunnitteluohjelman käytön vakiinnuttaminen osaksi joustavaa ja tehokasta asiakaspalvelua ja työnsuunnittelua. Sähköinen asianhallinta on kehittynyt suunnitelmien mukaisesti. Varhaiskasvatuksen kesätoiminnan, päiväkerhojen, 3-vuotiaiden kerhojen, muskarien ja rippikoulun sähköinen ilmoittautumisprosessi onnistui. Työnsuunnitteluohjelma on aktiivikäytössä. Valmistelut sähköisen leirivahvistuksen käyttöönottoon vuoden 2011 alusta valmistuivat. 3. TAVOITE Leirikeskustoiminnan kehittäminen. Mahdollisuuksien mukaan nykyisen majoituskannan kehittäminen vastaamaan entistä paremmin leirinjohtajien toiveita yksityisyyden ja levon mahdollistamiseen. Richardtsonin huvilan ja tulevan käytön suunnittelu. Pyölinrannan kehittämisen suunnittelu. Majoituskannan ajanmukaistaminen ei kertomusvuonna toteutunut. Vuodelle 2011 saatiin talousarvioon varattua johtajatilojen rakentaminen Kustenniemen Eräkämpän yhteyteen ja Kunstenpään saunalle. Richardtsonin käytön suunnittelu ei edennyt. Pyölinrannan kiinteistöjä päätettiin hoitaa siten, että keskus voi edelleen toimia kesäkotina. Pyölinrannan keittiö uusittiin ajan vaatimusten mukaiseksi. 4. TAVOITE Luontoarvojen huomioiminen leiritoiminnassa, leirinjohtajien opastus jätehuoltosuunnitelman mukaiseen toimintaan, koululaisille suunnatun ympäristökasvatuksen kehittäminen erityisesti Heinänokan ja Kunstenniemen luontopolkuja hyväksi käyttäen. Luontoarvoja on tavoitteen mukaisesti kehitetty, joskin työntekijöiden sitouttaminen jätehuoltosuunnitelman mukaiseen toimintaan tuntuu olevan pitkä prosessi. VUODEN 2010 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT VARHAISKASVATUS 1. Kirkonrotta Rouskis astui ihmisten ilmoille Oppilaitospappi Atte Airaksisen kynästä syntynyt varhaiskasvatuksen maskotti, kirkonrotta Rouskis, näkyi entistä laajemmin varhaiskasvatuksen materiaaleissa. Kasvatusasiain keskuksen perinteisten jouluglögien alla valmistui jakeluun Rouskis T-paita ja maalariammattikoulun opiskelijoiden keskuksen porraskäytävään maalaamat eri vuodenaikojen hyväntuuliset Rouskis-hahmot toivottavat asiakkaat tervetulleiksi kasvatusasiain keskukseen.

5 2. Torin kulma avautui perheiden avuksi 3 Varhaiskasvatuksen osalta kertomusvuoden merkittävin yksittäinen tapahtuma oli Torin kulma palvelupisteen avautuminen Vimmaan lokakuun alussa. Torin kulman tavoitteena on varhaisen puuttumisen mallia hyödyntäen auttaa syrjäytymisvaarassa olevia lapsiperheitä. Torin kulma on osa kansallisen Kaste-hankkeen paikallista Remontti-hanketta ja sitä ovat kasvatusasiain keskuksen työntekijöiden, lastenohjaajien, kurssikeskusten hoitajien ja keittäjien lisäksi toteuttamassa perheasiain neuvottelukeskuksen ja diakoniakeskuksen työntekijät, Turun kaupungin palkkaama projektikoordinaattori ja soveltuvin osin kolmannen sektorin toimijat. Vimman tiloihin sijoitettu toiminta pyrkii räätälöimään kunkin perheen tukemisen perheen tarpeiden mukaiseksi, on ongelmana sitten talous, vanhemmuus tai parisuhteen toimimattomuus. Muutaman toimintakuukauden kokemukset ovat sekä asiakasmäärien että palvelujen osalta olleet rohkaisevia. 3. Kolmipäiväinen kerhotoiminta käynnistyi Poikluoman seurakuntakodilla aloitettiin syksyllä 2010 kokeiluluontoisesti kolmepäiväinen päiväkerhotoiminta. Tavoitteena on tukea lapsiperheitä tarjoamalla 3,5- tuntinen kerho kolmesti viikossa ja näin ollen mahdollisesti antaa vaihtoehto päivähoidon puolipäiväseen virikehoitoon. Kerhon toimintamuoto on saanut hyvän vastaanoton ja erityisesti keskiviikkoiltapäivän kerhokerran ulkoilu- ja luontopainotus on koettu hyväksi. 4. Varhaiskasvatuksen työ laajeni nettiin Uutena työmuotona alkoi syksyllä 2010 nettityö, joka on vahvasti sidoksissa kokonaiskirkolliseen Hengellinen elämä verkossa -hankkeeseen. Lastenohjaaja Merja Forsman aloitti Lastenkirkossa työskentelyn syksyllä. Hän suunnittelee ja kehittää Lastenkirkkoon lisää materiaalia ja tulee jatkossa myös pitämään erilaisia tilaisuuksia kyseisessä palvelussa. Laura Palmu aloitti nettityönsä Helistin.fi palvelussa. Kyseisessä palvelussa on oma Kirkko lähelläsi -osio, joka on kokonaiskirkollinen projekti. Lastenohjaajan rooli palvelussa on vasta muotoutumassa, minkä takia Laura on syksyn aikana osallistunut myös varhaiskasvatuksen omaan nettityöhön. 5. VAKE, varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma valmistui Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma (VAKE) valmistui kesällä Tämän paikallisen kehittämissuunnitelman taustalla on Kirkon yhteiseen strategiaan 2015 Meidän kirkko. Osallisuuden yhteisö. liittyvä Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja: Lapsi on osallinen. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän VAKE on syntynyt kahden vuoden prosessin tuloksena. Mukana prosessissa on ollut varhaiskasvatuksen ammattilaisia yhtymän sisältä ja ulkopuolelta. Prosessin ensimmäinen vaihe on nyt valmis, mutta tärkein vaihe on vasta alussa. Syksyllä 2010 VAKEn jalkauttaminen toimintaan alkoi. VA- KE otettiin heti vahvasti mukaan varhaiskasvatuksen toiminnan suunnitteluun. Sen kautta pohdittiin kerhojen arkea, muotoa, toimintaa. Lähdettiin rakentamaan jokaista kerhoa vahvemmin yhteisen suunnitelman pohjalta. VAKE on kehittämissuunnitelma, joka on kasvualusta seurakuntien ja yhtymän kasvatusasiain keskuksen kehittämis- ja toimintasuunnitelmille. VAKE ja strategia kulkevat käsi kädessä. VAKEn avulla voimme käydä keskustelua yhteiskunnan varhaiskasvatuksen kanssa ja tehdä omaa erityisosaamistamme tunnetuksi. VAKE kiteyttää toimintamme keskeiset lähtökohdat, elementit ja mahdollisuudet.

6 6. Päivähoidon uskontokasvatuksen opas valmistui 4 YK:n lastenoikeuksien sopimuksessa jokaisella lapselle taataan oikeus pohtia omaan uskontoonsa ja elämänkatsomukseensa liittyviä asioita. Suomen laki velvoittaa päivähoidon antamaan uskontokasvatusta. Päivähoidon puolella on jo pitkään kaivattu päivähoidon uskontokasvatukseen materiaalia, joka toisi esimerkiksi päivähoidon työntekijöille konkreettisempaa apua vastata lakisääteiseen uskontokasvatuksen velvoitteeseen. Pitkäaikainen yhteistyö seurakuntayhtymän kasvatusasiain keskuksen ja Turun ja Kaarinan kaupunkien päivähoidon yksiköitten kanssa johti vuonna 2010 asiantuntijuuden yhdistämiseen. Koottu asiantuntijatyöryhmä teki vuoden 2010 aikana vihkosen otsikolla Päivähoidon uskontokasvatus. Onko enkeleitä olemas? näkökulmia päivähoidon uskontokasvatukseen. Vihkonen on tarkoitettu työvälineeksi päivähoidon henkilökunnalle, lasten vanhemmille, seurakuntien varhaiskasvatuksen työntekijöille ja mahdollisesti muille asiasta kiinnostuneille tahoille. Yhä vain monikulttuurisemmassa maailmassa uskontokasvatus tukee eri uskontojen edustajien dialogia ja keskinäistä ymmärrystä. Vihkosen tavoitteena on avata näkökulmia myös laajempaan uskontokasvatukseen, jossa kristillisen varhaiskasvatuksen ammattilaiset voivat olla omalla asiantuntijuudellaan tukena esimerkiksi päivähoidossa. Vihkosessa käydään erikseen läpi esimerkkinä sitä miten evankelisluterilaisten seurakuntien lastenohjaajat voivat tukea päivähoidon uskontokasvatusta. NUORISOTYÖ 7. Sähköinen rippikouluilmoittautuminen vakiinnutti paikkansa Syksyllä 2009 takellellen käyttöön otettu sähköinen rippikouluilmoittautuminen toimi syksyllä 2010, vuoden 2011 rippikoulujärjestelyjen osalta, moitteettomasti. Sen myötä koko rippikouluprosessi muodostaa nyt hallinnollisesti toimivan kokonaisuuden alkaen toukokuisesta leirivuorojen jaosta ja jatkuen loppukesästä postitettavan rippikouluesitteen käynnistämään ilmoittautumisprosessiin, ryhmien jakoon, kirjojen tilauksiin ja päättyen alkuvuodesta tapahtuvaan leiriavustajien rekrytointiin. 8. Kasvatusasiain keskuksen nettisivut uudistuivat Kasvatusasiain keskuksen uudistuneet nettisivut, turunseurakunnat.fi/kasvatus, palvelevat asiakkaita entistä paremmin. Etusivun uutisotsikoiden vierellä olevien bannereiden kautta avautuvat keskeiset toiminnot Zookkonen-lehdestä varhaiskasvatuksen kirkonrotta.fi sivustoon, kiva kesä esitteen tapahtumiin, seitsemännen taivaan nuorisotyön sivuihin tai leirikeskusten kiehtovaan maailmaan. 9. Kasvatusasiain keskuksen julkaisut koottiin nettiin Kasvatusasiain keskuksen julkaisut on koottu yhteen paikkaan, kasvatus/ julkaisuja. Kertomusvuoden lopussa sivustosta ovat luettavissa julkaisut: Selvitys erityisnuorisotyön tilasta, ADHD ylivilkkautta rippileirillä, Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma, Lapset ja seurakunnallinen päätöksenteko, Perhetyön työkalupakki. Kasvatusasiain keskuksen lehti Zookkonen löytyy lisäksi etusivulta oman bannerin takaa ja leirinjohtajan opas on luettavissa leirikeskusten sivuilta. 10. DBTL:ssä mainostettiin syksyn seurakuntavaaleja ja metallimessuiltiin Kasvatusasiain keskuksen ja Down By The Laituri kaupunkifestivaalien yhteistyö jatkui suotuisasti. Kasvatusasiain keskuksen hankkimat esiintyjät, Juha Tapio,

7 5 Bass n Helen ja Callisto olivat kiinnostavia ja syksyn kirkollisvaalit, teemalla ensimmäinen kerta, vahvasti esillä tapahtuman ulkomainonnassa. Seurakuntavaaleja mainostavaa Aikuistu -rintanappia jaettiin tuhansia. DBTL:n yhteydessä toteutetun metallimessun kustannuksiin kasvatusasiainkeskus osallistui eurolla ja messussa saarnasi kasvatuksen teologi Heikki Arikka. Yhteistyö DBTL:n kanssa ei rajoitu vain kesään, vaan DBTL:n kotisivuilla oleva yhteistyökumppanikuvake on samalla ympärivuotinen linkki yhtymän sivuille. 11. Kiva kesä vakiinnutti paikkansa Kasvatuksen teologi Heikki Arikan ideoima Kiva kesä-toimintaesite vakiinnutti paikkansa lapsille ja nuorille tarjolla olevan kesätoiminnan keskeisenä informaatiopakettina. Seurakuntien toivoma, mahdollisimman aikainen julkaisuaikataulu, toteutuu hiljalleen. Vuoden 2010 Kiva kesä esitteen kattavuus ja informaatioarvo kasvoivat entisestään, kun siihen liitettiin erillisenä esitteenä kesällä 2009 julkaistun Lasten kesä esitteen tiedot. 12. Erityisnuorisotyön projekti käynnistyi Vuonna 2009 valmistuneen erityisnuorisotyön selvityksen perusteella kasvatusasiain keskuksessa on erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja heidän perheittensä toimintoja pyritty kehittämään elämänkaariajattelun suuntaan. Kun erityisnuorisotyö aiemmin tarkoitti vain Saappaan tukea juopuneille nuorille, koostuu kasvatusasiain keskuksen tämän hetken erityistä tukea tarvitseville suunnattu verkostotyö varhaiskasvatuksen moniammatillisesta Torin kulma -hankkeesta, Turun kaupungin toteuttaman, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten jopo-luokkien (joustava perusopetus) tukemisesta, erityisten oppijoiden rippikoulujen järjestämisestä sekä oppilaitostyön jatkuvasta opiskelijoiden kohtaamisesta ja heidän oppilashuolto- ja muun tukitoimintansa tukemisesta. Kertomusvuoden lopussa kasvatusasiain johtokunta päätti käynnistää vuosille erityisnuorisotyön projektin, jonka puitteissa pyritään selvittämään yhdessä paikallisseurakuntien kanssa näiden näkemys Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien yhteisesti tekemästä seurakunnallisesta työstä erityistä tukea tarvitsevien nuorten parissa, luoda tälle toiminnalle ajanmukaiset työmuodot ja linkittää ne osaksi Turussa ja Kaarinassa tehtävää moniammatillista nuorisohuoltoa. Jotta työn uusi hahmottaminen voidaan tehdä vapaana vanhoista rasitteista, päätti johtokunta keskeyttää projektin ajaksi Turun Saappaan nykyisen toiminnan yhtymän työmuotona. Päätöksen jälkeen Turun Saapas siirtyi osaksi Mikaelinseurakunnan nuorisotyötä. 13. Allianssi rahoitti kesätyöntekijöitä Suomen Nuorisoyhteistyö, Allianssi ry, käynnisti vuonna 2010 Työtä nuorille työllistämishankkeen, jonka tavoitteena oli palkkaustuen avulla luoda nuorisotoimialalle nopeasti lyhytkestoisia työsuhteita ja edistää opiskeluihin liittyvien harjoittelupaikkojen syntyä. Palkkaustukea voitiin antaa toiminnalle, joka liittyy nuorisotyöhön tai täyttää nuorisolain ( /72) mukaiset kriteerit, joita ovat nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, nuorten aktiivinen kansalaisuus, nuorten sosiaalinen vahvistaminen ja nuorten kasvu- ja elinolojen parantaminen. Hanke esiteltiin yhteisessä kirkkoneuvossa ja siitä informoitiin neuvoston pöytäkirjaotteella kaikkia yksiköitä. Kasvatusasiain keskus perehdytti yhden työntekijänsä hankkeen ehtoihin ja tarjosi yksiköille apuaan tuen hakemisen teknisiin järjestelyihin. Vain kasvatusasiain keskus haki palkkatukea, joka kohdistettiin kesätyöntekijöiden palkkaamiseen seurakuntien leiritoimintaan, rippikoulu- ja varhaisnuorten leireille. Palkkaustuen ikäehdon, palkattava työntekijä sai olla työsuh-

8 6 teen alkaessa enintään 28-vuotias, täytti viisitoista (15) henkilöä. Kasvatusasiain keskuksen hakema euron tukisumma hyväksyttiin täysimääräisenä. Hankkeen omavastuuosuus oli euroa. Yhteensä hankkeen kustannuksiksi muodostui näin ollen euroa. Kirkon hiljalleen heikkenevän taloustilanteen keskellä tulee jatkossakin pyrkiä löytämään toiminnalle oman rahoituksen lisäksi myös ulkopuolista rahoitusta. LEIRIKESKUKSET 14. Leirikeskusten uudistetut nettisivut avautuivat Uudistetuilta nettisivuilta, osoitteista ja löytyy tietoa leirikeskusten palveluista, tiloista, ympäröivästä luonnosta, hinnoista ja varauksista. Sivut on suunniteltu niin, että ne palvelevat oman väen lisäsi erityisesti myös seurakuntien ulkopuolisia asiakkaita. 15. Leirinjohtajan käsikirja valmistui Leirinjohtajien käyttöön valmistui kertomusvuoden aikana Leirinjohtajan opas. Onnistunut leiri. -vihkonen, joka on luettavissa paitsi paperiversiona, myös sähköisenä leirikeskusten sivuilla. Oppaaseen on koottu kaikki onnistuneen leirin toteuttamiseksi tarvittava informaatio. 16. Pyölinranta sai uuden keittiön Kunta- ja seurakuntaliitoksen myötä yhtymän haltuun vuonna 2009 tulleen Pyölinrannan leirikeskuksen keittiö uudistettiin nykyvaatimusten mukaiselle tasolle kertomusvuoden kesään mennessä. Pyölinranta on osoittautunut varsin toimivaksi ja suosituksi leirien, erityisesti rippikoululeirien, pitopaikaksi. PROJEKTIT 17. Marja Ruusu kutsui nimeltä Nuorisosihteeri Marja Ruusu osallistui paikallisseurakuntien ideoiman Nimeltä kutsuttu seurakuntatapahtuman järjestelyihin. Kirkkoherrojen antaman palautteen mukaan yhteistyö projektin toteuttamisessa sujui hyvin HUOMIOITA TILASTOISTA Menneinä vuosina kasvatusasiain keskus laati yhteenvedon kaikesta yhtymässä ja siihen kuuluvissa seurakunnissa tehdystä lapsi- ja nuoriso-, leiri- sekä partiotyöstä. Kirkkohallituksen siirryttyä sähköiseen tilastokoontiin sekä seurakuntien ja partion varsin nihkeän tietojen antamisen vuoksi luotettavia koko yhtymää kattavia tilastoja ei ole mahdollista enää saada aikaan. Tästä syytä tämän toimintakertomuksen yhteydessä annetaan vain sellaisia tilastotietoja, jotka perustuvat luotettavaan dokumentointiin. Varhaiskasvatus Yhtymän alueella toteutettuihin kolmeentoista (13) kolmivuotiaiden kerhoon osallistui keväällä 130 ja syksyllä 134 lasta. Päiväkerhojen osallistujamäärä on viime vuosina vakiintunut lapsen välille. Iltapäiväkerhoihin osallistujien mää-

9 7 rä väheni vuoden lapsesta vuoden lapseen. Syynä vähennykseen oli toisaalta Koivulan kerhon loppuminen keväällä 2010 vähäisen tarpeen vuoksi ja toisaalta Mikaelin kerhon loppuminen koulun sulkemisen takia. Tilalle perustettiin iltapäiväkerho erityistukea tarvitseville lapsille, mutta riittävää tarvetta tähän ei ilmoittautumisten perusteella kuitenkaan ollut. Avointen perhekerhojen suosio on edelleen ollut kasvussa. Kertomusvuonna näihin osallistui 3106 aikuista ja 4616 lasta eli yhteensä 7695 henkeä. Myös muskarien suosio on säilynyt vakaana. Kaikkiaan ryhmiä oli vuoden aikana toiminnassa 46. Kas kummaa nukketeatteri esiintyi 96 kertaa ja kokosi yhteensä 4789 hengen yleisön. Kesätoiminta kokosi lapsia vaihtelevasti. Tilastojen perusteella ei mitään pidemmälle vietyjä johtopäätöksiä kesätoiminnan tavoittavuudesta voida tehdä. Partioalukset Partioaluksia oli kertomusvuonna käytössä kuusi: Henrika, Pranstaka, TMX, Santa Katarina, Sandy3 ja Theia. Yhteensä alukset tekivät 213 ( 2009: 182) purjehdusta. Purjehdusvuorokausia kertyi 412 (2009: 396). Mukana purjehduksilla oli 2012 (2009: 1831) henkilöä, joka merkitsee keskimäärin 9,32 (2009: 9,3) henkilöä purjehdusta kohti. Paikallisseurakuntien ja yhtymän rippikoulutyö Joskin rippikoulu on edelleen pysynyt suosittuna, herättävät kertomusvuoden luvut myös huolta. Vuoden ikäluokasta, 1947 nuorta, rippikoulun kävi kaikkiaan 1577 nuorta, eli 81 % ikäluokasta. Vuoteen 2009 verrattuna laskua on 3,35 % (84,35 %). Ikäluokan kirkkoon kuuluvista rippikoulun kävi 96,25 %, siinäkin laskua edelliseen vuoteen 1,76 % (98,01 %). Vuonna 2009 kirkkoon rippikoulun kautta liittyi 63 ja vuonna nuorta. Nuorten seurakuntatietoisuus ei tilastojen valossa näytä kovinkaan vahvalta. Keskimäärin neljännes nuorista valitsee rippikoulunsa jonkin muun kuin oman seurakunnan tarjonnasta. Seurakuntauskollisimpia näyttäisivät olevan Kaarinan, Maarian ja Åbo svenskan nuoret. Heikoin on tilanne Tuomiokirkkoseurakunnassa, jossa oman seurakunnan koulun valitsee vain alle puolet (45,94 %) nuorista. Vaikka yhden vuoden luvuista ei kovin pitkälle vietyjä johtopäätöksiä kannata vetääkään, tulee nuorten rippikoulukäyttäytymistä tulevina vuosina seurata erityisellä huolellisuudella. Kun kirkkoon kuuluvien määrä laskee 80 %:n pintaan, vähenee samalla kirkkoon kuulumattomien sosiaalinen paine rippikoulun suorittamiseen. Lisäksi kertomusvuoden kirkkokielteinen ilmapiiri tuskin voi olla heijastumatta myös nuorten kirkollista perinnettä koskeviin ratkaisuihin. Leiritoiminta Leirikeskusten käyttöaste on säilynyt hyvänä. Keskimäärin käyttöaste, käytettyjen vuodepaikkojen suhde teoreettiseen, oli 43,3 %. Suurin käyttöaste on Sinapissa, 85,7 % ja pienin kesäkotina toimivassa Pyölinrannassa, 17,8 %. Tosin on syytä huomata, että Turun ja Kaarinan seurakuntaan liittymisen jälkeen myös muut kuin Piikkiön leiriläiset ovat löytäneet tiensä Pyölinrantaan, vuoteen 2009 verrattuna, jolloin käyttöaste oli 10,33, oli kasvu melkoinen. Tilastoinnissa Pyölinrannan tulo mukaan tilastovertailuihin laskee jossain määrin käyttöprosentteja, koska toimintaa Pyölinrannassa on käytännössä vain kesä-elokuussa, mutta tilastot kattavat koko vuoden toiminnan. Heinänokan käyttöaste 45,72 % ja Kunstenniemen 34,99 % olivat pitkän aikavälin seurannan mukaisia. Toisaalta leirikeskuksia toisiinsa verrattaessa on muistettava, että Kunstenniemen kohtuullisen pienen tuntuinen käyttöaste johtuu väljästä asumisesta. Prosentuaalisesti Kunstenniemeä käytti leirikeskuskävijöistä 47 %, Heinänokkaa 28 %, Sinappia 23 % ja Pyölinrantaa 2 %.

10 8 Kaikkiaan leirikeskuksissa kirjattiin leirivuorokausia (2009: 57338) ja aterioita tarjottiin vuoden aikana (2009: ). Pähkinänkuoressa leirikeskusten tilastot kertovat 43,3 % käyttöasteesta, leirivuorokaudesta ja ateriasta. Kasvatusasiain keskuksen teologien suorittamat kirkolliset toimitukset vuonna 2010: Kasteita: 37. Rippikouluja: 6. Avioliittoon vihkimisiä: 24. Avioliiton vahvistamisen siunaamisia: 3. Kodin siunaamisia: 1. Hautauksia: 8. Maahan kätkemisiä: -. Kuolinviestiyhteistyö Heikki Arikka on osallistunut kuolinviestipäivystykseen kertomusvuoden aikana 11 kertaa. Hälytyksiä kertomusvuonna HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 1.1. KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Vuosille valittuun johtokuntaan kuuluivat seuraavat henkilöt: Jäsenet Koponen Antti, pääsihteeri, puheenjohtaja Grönberg Kirsti, lastentarhanopettaja Isolauri Hannu, rehtori Jaakola Jaana, aluepäällikkö Kiesiläinen Kari, kylänjohtaja, varapuheenjohtaja Malmi Eva, lähihoitaja Vallas Kalevi, eversti Varajäsenet Kallioniemi Taisto, lehtori Pippola Matti, ylikonstaapeli Kirkkoneuvoston edustajana toimi Petra Määttänen. Johtokunta kokoontui vuoden 2010 aikana kaikkiaan 8 kertaa. Pykäliä kertyi 156. Johtokunnan kokoukset pidettiin kirkkoneuvoston kokoushuoneessa. Joulukokousta vietettiin ravintola Brahen kellarissa. Kasvatusasiain johtokunnan keskeiset päätökset vuonna 2010 HENKILÖSTÖ 34/10 Merkittiin tiedoksi lapsityönohjaaja Sanna Vibergin ero virastaan alkaen. Viran täyttöön palataan erityisnuorisotyön selvityksen esittämien virkajärjestelyjen tultua käsitellyiksi yhtymähallinnossa.

11 9 63/10 Päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle oppilaitosteologi Atte Airaksisen lähettämistä, yhdessä kirkkohallituksen kanssa, ammattitaidon vuoden 2011 MM-kisajoukkueen papiksi. MM-kisat järjestetään Lontoossa /10 Merkittiin tiedoksi lapsityönohjaaja Jaanet Salmisen irtisanoutuminen alkaen. 68/10 Keskusteltiin varhaiskasvatuksen yksikön henkilöstöjärjestelyistä Sanna Vibergin ja Jaanet Salmisen erottua tehtävistään. Lapsityön johtajan virkaan sopivin olisi Ida-Maria Pankka. Toinen viroista voidaan julistaa haettavaksi nopeasti. Toisen osalta pitää odottaa virkapakettiratkaisua kasvatuksen asiantuntijan virasta. 69/10 Päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle lapsityönohjaajan viran auki julistamista päättyvin hakuajoin. 87/10 Päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että avoinna olevaan lapsityönohjaajan virkaan valitaan Hanna Rajalin. Virka tulee ottaa vastaan viimeistään /10 Päätettiin esittää koulutustoimikunnalle kasvatusasiain keskuksen henkilökunnan koulutussuunnitelma vuodelle 2011 ja kolmivuotissuunnitelma vuosille /10 Hyväksyttiin kasvatusasiain keskuksen henkilöstön osallistuminen työalakokoontumisiin ja neuvottelupäiville vuonna /10 Päätettiin lähettää selvitys varhaiskasvatuksen kasvavista resurssitarpeista yhteisen kirkkoneuvoston kautta hallintojohtajalle tiedoksi ja toimenpiteitä varten. Käytännössä tällä hetkellä tarvittaisiin lisäresursseina viisi (5) uutta lastenohjaajaa, joka kustannusvaikutuksiltaan merkitsee noin euron lisäystä varhaiskasvatuksen palkkamenoihin. 126/10 Vuoden 2011 virkapakettipäätös. Kirkkoneuvosto päätti hylätä kasvatusasiain johtokunnan virkaesitykset. Päätökseen kirjattiin kuitenkin periaatteessa myönteinen kanta ammattioppilaitostyön oppilaitospapin ja erityiskasvatuksen asiantuntijan virkaesityksiin. Päätettiin käynnistää avoinna olevan lapsityönohjaajan viran täyttö ja perustaa määräaikainen nuorisosihteerin virka ajalle /10 Päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle kahden vuoden määräaikaisen ( ) nuorisosihteerin viran täyttämistä. 129/10 Päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle lapsityönohjaajan viran täyttämistä. 145/10 Päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että määräaikaiseen ( ) nuorisosihteerin virkaan valitaan yhteisöpedagogi AMK Tiina Karppinen. Tehtävä tulee ottaa vastaan tai sopimuksen mukaan. 146/10 Päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että avoinna olevaan lapsityönohjaajan virkaan valitaan KM Minna-Kaarina Teräväinen. Virka tulee ottaa vastaan tai sopimuksen mukaan.

12 10 148/10 Merkittiin tiedoksi lapsityön johtaja Kaisa Rantalan ero virastaan. 149/10 Päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että lapsityön johtajan virka julistetaan haettavaksi päättyvin hakuajoin. 151/10 Todettiin, että vs. lapsityön johtaja Ida-Maria Pankka on ilmoittanut olevansa käytettävissä lapsityön johtajan viran virantäyttöprosessin aikana, enintään saakka. 152 Merkittiin tiedoksi, että lapsityönohjaaja Kristiina Kesälä jatkaa hoitovapaataan saakka. Lapsityönohjaajan sijaisena toimiva Minna Lempiäinen on ilmoittanut olevansa halukas hoitamaan hänen sijaisuutensa saakka. Päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Kristiina Kesälän sijaiseksi saakka nimitetään KM Minna Lempiäinen. TOIMINTA 4/10 Seurakuntien perhetyön tavoitteista antamat lausunnot. Johtokunta oli pyytänyt lausunnon seurakuntien perhetyöntekijöiden ja kasvatusasiain keskuksen varhaiskasvatuksen yksikön laatimasta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perhetyön tavoitteet asiakirjasta. Lausuntojen perusteella päätettiin asiakirjaa muokata ja toimittaa se tiedoksi ja toimenpiteitä varten, nimellä Perhetyön työkalupakki Avuksi perhetyön suunnitteluun ja toteuttamiseen, seurakuntien seurakuntaneuvostoille ja PESUEelle. 5/10 Hyväksyttiin kirkkoneuvostolle toimitettavaksi kasvatusasiain keskuksen toimintakertomus vuodelta /10 Erityisnuorisotyön selvityksestä saadut lausunnot, vastine ja johtopäätökset. Lausuntojen perusteella päätettiin lakkautettaviksi esitettyjen kahden nuorisosihteerin viran tilalle ehdottaa kirkkoneuvostolle alkuperäisen esityksen mukaisen erityiskasvatuksen asiantuntijan viran rinnalle erityisnuorisosihteerin virka. Esitys kasvatuksen asiantuntijan virasta säilyi entisellään. 45/10 Hyväksyttiin kirkkoneuvostolle esitettäväksi esitys Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän leirikeskushinnastoista alkaen. Hintoja ei tarkistettu, mutta eräiden tekstimuutosten lisäksi päätettiin hinnastosta esittää poistettaviksi niin kutsutut yhteistyötahot. 64/10 Koroisten Ritarien partioalushanke. Päätettiin myöntää hankkeelle euron suuruinen kertaluontoinen avustus. Lisäksi ilmoitettiin lippukunnalle, että alukselle ei voida osoittaa satamapaikkaa Heinänokan partiovenesatamasta. 89/10 Hyväksyttiin kirkkoneuvostolle esitettäväksi kasvatusasiain keskuksen toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotus vuodelle 2011 sekä avaintavoitteet vuosille 2012 ja /10 Merkittiin tiedoksi kasvatuksen teologi Heikki Arikan raportti Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osuudesta vuoden 2010 DBTLtapahtumassa.

13 11 120/10 Selvitys Saapas-toiminnan nykytilasta. Sinikka Loukamaan ja Heikki Arikan alustusten jälkeen johtokunta kävi asiasta laajan keskustelun ja päätti lähettää asian lisävalmisteluun. 147/10 Päätettiin käynnistää vuosille erityisnuorisotyön projekti, josta vastaa määräaikaiseen nuorisosihteerin virkaan valittava henkilö. Samalla johtokunta päätti projektin ajaksi keskeyttää Turun Saappaan nykyisen toiminnan yhtymän toimintana HENKILÖSTÖ Kasvatusasiain keskuksen työntekijät Kasvatustoimen johtaja Hurme Hannu Toimisto Toimistonhoitaja Hoppela Johanna, äitiyslomalla alkaen, hoitovapaalla asti. Vs. toimistonhoitaja Mäkelä Tia Varhaiskasvatus Toimistosihteeri Korvenpää Janette, äitiyslomalla alkaen, hoitovapaalla asti. Vs. toimistosihteeri Pajunoja Tiina Toimistosihteeri Rautiainen Tarja Lapsityön johtaja Rantala Kaisa, virkavapaalla asti Vs. lapsityön johtaja Salminen Jaanet Vs. lapsityön johtaja Pankka Ida-Maria Lapsityönohjaaja Jaanet Salminen, asti Vs. lapsityönohjaaja Kesäläinen Jonna (aloittanut Laura Lehdon lomasijaisena?) Vs. lapsityönohjaaja Pankka Ida-Maria Vs. lapsityönohjaaja Kesäläinen Jonna Lapsityönohjaaja Rajalin Hanna, Lapsityönohjaaja Kesälä Kristiina, äitiys- ja hoitovapaalla Vs. lapsityönohjaaja Kesäläinen Jonna Vs. lapsityönohjaaja Pankka Ida-Maria Vs. lapsityönohjaaja Heinonen Minna (Ida- Marian sijaisena tämän tehdessä vs. lapsityön johtajan lomasijaisuutta ajalla ) Vs. lapsityönohjaaja Lempiäinen Minna Lapsityönohjaaja Viberg Sanna, asti Vs. lapsityönohjaaja Lempiäinen Minna Lapsityönohjaaja Teräväinen Minna,

14 12 Lastenohjaajat, vakinaiset: Aalto Marianne Aalto-Kaikkonen Tiia, asti Aava Kirsi Cederkvist Kirsi Fager Naomi, äitiysloma ja hoitovapaa Forsman Merja Haapakoski Päivi Haapala Salla, äitiysloma asti Heinonen Jaana Henriksson Katja Hirvonen Saila Holmsten-Kaakkurivaara Armi Hyppänen Marjo, työvapaa 2.8. alkaen Hyytinen Heidi, opintovapaa Jalonen Mirjami, osa-aikaeläke Kaarto Tuulikki Kemppi Riikka, äitiysloma alkaen Kinnari Leena Kolkkala Terhi Korhonen Katriina, hoitovapaa 8.8. asti Koski Katri Koskinen Kirsi Kulmala Maija, osatyökyvyttömyyseläke Kurling-Suojanen Maija Kuusikoski Tuire Laaksonen Heidi, hoitovapaa ja äitiysloma Laine Anu, äitiysloma ja hoitovapaa Laukkanen Anneli Lehtinen Johanna, äitiysloma ja hoitovapaa Lindstedt Tiina Liski Marina Merilä-Koskinen Tea Metsämäki Hanna, osa-aikaeläke Muhonen Heidi, hoitovapaa 1.8. asti Mäkitalo Seija Nieminen Tiina Palmu Laura Pursiainen Maija Rantala Helena Rautjärvi-Joronen Maija Reijo Minna Rinta-Jouppi Tarja, hoitovapaa 1.8. asti Selin Sirkka Sellgren Hanna Suojanen Eveliina Suvanto Eija, hoitovapaa Toivonen Niina Tuominen Pia Viljanen Marjo Vähä-Vahe Kaija Yllikäinen Johanna, hoitovapaa

15 13 Lastenohjaajat, määräaikaiset Felin Maiju, , kutsuttu tarvittaessa Hakala Johanna, kutsuttu tarvittaessa Hallikainen Tiina, , , , kutsuttu tarvittaessa Hautala Paula, , kutsuttu tarvittaessa Heikkilä Essi, asti Heinonen Aleksi, kutsuttu tarvittaessa Heinonen Emilia, kutsuttu tarvittaessa Hella Johanna, kutsuttu tarvittaessa Henttula Maili, kutsuttu tarvittaessa Hopearuoho-Saajala Kristiina, kutsuttu tarvittaessa, Hultin Katja Höylänen Sanna, kutsuttu tarvittaessa Järvinen Roosa, kutsuttu tarvittaessa Jääskeläinen Milka, , kutsuttu tarvittaessa Jääskeläinen Suvi, , kutsuttu tarvittaessa Kalske Nora Kankaanpää Ida, kutsuttu tarvittaessa Kivimäki Marja, , , kutsuttu tarvittaessa Koho Anne, asti Koponen Emma, , kutsuttu tarvittaessa Koskinen Helena, kutsuttu tarvittaessa Kuusela Päivi, 4.6. asti Kytölä Anne, , kutsuttu tarvittaessa Lehtonen Olli, kutsuttu tarvittaessa Lehtonen Ulla, kutsuttu tarvittaessa Leppämäki Laura Leppänen Lotta Lähde Sinikka, kutsuttu tarvittaessa Lähde Sirje Maja Sanna-Maarit Martikainen Milla, kutsuttu tarvittaessa Mäenpää Merita Nieminen Katri Nordvall Janne, 4.6. asti Nyman Fredrica, kutsuttu tarvittaessa Närhi Anne, kutsuttu tarvittaessa Orrenmaa Valde, kutsuttu tarvittaessa Paasi Emilia, 4.6. asti Pahkala Katri Perkola Mervi, kutsuttu tarvittaessa Pietilä Johanna, äitiysloma 6.7. alkaen Raitamäki Susanna, kutsuttu tarvittaessa Ristolainen Sari, , kutsuttu tarvittaessa Rosenlund-Laiho Maria, kutsuttu tarvittaessa Saari Maija, kutsuttu tarvittaessa Sainio Suvi, , kutsuttu tarvittaessa Salmi Sari, , kutsuttu tarvittaessa Salonen Noora, kutsuttu tarvittaessa Soini-Bell, Lilja kutsuttu tarvittaessa Sormunen Titta, 1.8. asti

16 14 Spoof Jenny, kutsuttu tarvittaessa Suominen Jaana Taira Emilia, , kutsuttu tarvittaessa Tyrmi Anne-Mari, , kutsuttu tarvittaessa Uusilehto Anne Vainio Jere Virtanen Anne, , kutsuttu tarvittaessa Virtanen Anu, kutsuttu tarvittaessa Vähäkainu Jenni, kutsuttu tarvittaessa Yli-Antola Sari, 4.6. asti, kutsuttu tarvittaessa Nuorisotyö Kasvatuksen teologi Arikka Heikki Nuorisosihteerit Käsmä Jani, nuorisosihteeri Ruusu Marja, nuorisosihteeri Lähde Leena, nuorisosihteeri Nuorisosihteeri, avoinna Vs. nuorisosihteeri Haltia Jenni, Oppilaitos- ja kansainvälinen työ Leirikeskukset Ammattioppilaitospastori Airaksinen Atte Oppilaitospastori Gustavson Peter Oppilaitos- ja kansainvälisen työn pastori. Pusa Mia, hoitovapaalla asti. Vs. oppilaitos- ja kansainvälisen työn pastori Ruohola Outi asti. Kurssikeskuksen hoitajat: Arhi-Sahlsten Hanna, Kunstenniemen kurssikeskuksen hoitaja Kallio Samuli, Heinänokan kurssikeskuksen hoitaja (+ Pöylinranta) Lahtonen-Ruoho Elina, Sinapin kurssikeskuksen hoitaja Keittäjät: Grönberg Leena, eläkkeelle 1.8. Heikonen Heidi, virkavapaalta Järvinen Maija Koppinen Erik Kosme-Rokka Tanja Lindholm Tapio Päivärinta Anna Reilimo Mira Suovanen Heidi, sijainen Toivonen Janne, alkaen Vartiainen Arja-Riitta Vuori Satu

17 15 Kesätyöntekijät LEIRITYÖSSÄ: Bly Oskari, opiskelija (TAI) (Heinänokan toimintapisteet) Haapanen Tuukka, ylioppilas Hallikainen Tiina, teologian opiskelija, FM Heino Lari, teologian maisteri Heinonen Minna, luokanopettajaopiskelija Huuskonen Riina-Mari, nuorisotyönohjaajaopiskelija Hästö Anna, teologian opiskelija Kanniainen Maria, opiskelija (10-leiri) Keronen Laura, nuorisotyönohjaajaopiskelija Koskinen Juuso, Kemiantekniikan Pt. (10 leiri) Känä Heidi, teologian opiskelija Laine Juhana, teologian opiskelija Leikas Timo-Ilkka, luokanopettajaopiskelija Luusua Heidi, viittomakielen tulkkiopiskelija Lähde Sari, nuorisotyönohjaajaopiskelija Mantere Ville, teologian opiskelija Michelsson Totti, opiskelija (10-leiri) Paloposki Johanna, nuorisotyönohjaajaopiskelija Panttila Sami, uskontotiede ja teologian opiskelija Rauvola Jussi, musiikkikasvatuksen opiskelija (10-leiri) Riepponen Pasi, teologian opiskelija Romberg Christer, kirkon nuorisotyönohjaaja opiskelija Saikkonen Heta, teologian opiskelija Seppälä Saara, ylioppilas/opiskelija(10-leiri) Westergård Jonathan, teologian opiskelija KEITTIÖTYÖSSÄ LEIRIKESKUKSISSA: 1. Kunstenniemi: Keittäjänä: Eloluoto Lilli, ravintolakokki, Jokinen Raili, suurtalouskokki, Julin Maarit, suurtalouskokki, Nieminen Keijo, suurtalouskokki, Rintamaa Sanna, kokki, (1.9. alkaen Satu Vuoren sairasloman sijainen) Toivonen Janne, suurtalouskokki, (sijaisena Leena Grönbergin eläkkeelle jäännin johdosta) Åkerblom Robin, ravintolakokki, Keittiöapulaisena: Leppälahti Susanna, opiskelija, Miettinen Lari, opiskelija, Niemelä Elisa, suurtalouden perustutkinto, Ruohisto Essi, opiskelija, Heinänokka: Keittäjänä: Kärkkäinen Eeva, verhoilija, Relander Elina, kokki,

18 16 Rintamaa Sanna, kokki, Saarinen Minna, kokki, Keittiöapulaisena: Ahlroos Salla, opiskelija, Tikkanen Aleksi, opiskelija, Siistijänä: Klinga Anja, siistijä, Sinappi Keittäjänä: Penttinen Johanna, kokki, Suominen Virpi, restonomi, Tihilä Henna, kokki, Keittiöapulaisena: Penttinen Johanna, kokki, Pyölinranta Keittäjänä: Takkinen Juho, kokki, Toivonen Janne, kokki, Urpinen Katja, kokki, ASIAKASPALVELU JA AV-MATERIAALILAINAAMO 2010: Kasvatusasiain keskus on jakanut tietoutta seurakuntien varhaiskasvatus- ja nuorisotyöstä sekä julkaisemalla tiedotteita että henkilökohtaisessa asiakaspalvelussa. Kirjastoon hankittiin uutta materiaalia 179 kpl (vuonna 2009: 244). Hankintoihin on otettu käyttöön entistä enemmän kasvatuksellinen linja. Suurin osa hankinnoista oli kirjoja. Myös musiikkia, nuotteja ja dvd-elokuvia hankittiin. Kirjastoa on käytetty myös kohtuullisesti. Lainauksia oli 830 kpl (vuonna 2009: 790). Kesällä 2008 kootun pienen lelumuseon lelut ovat edelleen kirjastoa koristamassa. PrettyLib -kirjasto-ohjelma on toiminut moitteettomasti edellisten vuosien ongelmien jälkeen. Lokakuussa kirjastossa vieraili omine ryhmineen opettajaksi opiskelevia nuoria. Heidät toivotettiin tervetulleeksi käyttämään kasvatusasiain keskuksen kirjastoa, palveluja ja asiantuntemusta jatkossakin. Osa heistä käyttää nyt aktiivisesti kirjastomme palveluita.

19 17 Alla on listattuna lukuja Kasvatusasiain kirjaston karttuneesta kokoelmasta tilanteen mukaan. 3 VERKOSTOITUMINEN KASVATUSASIAIN KESKUKSEN ULKOINEN YHTEISTYÖVERKOSTO Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sisäisten yhteyksien lisäksi kasvatusasiain keskuksella on oheisen taulukon mukaisesti laajaa ulkoista yhteistyötä eri tahojen kanssa. YHTEISTYÖTAHO TYÖNTEKIJÄ YHTEISTYÖMUOTO Hannu Hurme Maakuntavaltuuston jäsen V-S Liitto AKAVA Atte Airaksinen AKI:n viestintätoimikunnan jäsen Ammattikorkeakoulun ja ammattioppilaitosten Atte Airaksinen Opiskelijahuolto oppilaanohjaajat, terveydenhoitajat, koulupsykologit... Heikki Arikka Anglikaaninen kirkko Suomessa Mia Pusa/Outi Ruohola Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

20 18 Arkipelag-musiikkiopisto Hannu Hurme Hallituksen jäsen Arkkihiippakunnan lapsityönohjaajat Ida-Maria Pankka Yhteistyöpalaverit Jaanet Salminen Jonna Kesäläinen Sanna Viberg Chipster Food Ab Oy Elina Lahtonen-Ruoho Elintarviketoimittaja Hanna Arhi-Sahlsten Samuli Kallio Clean pesulapalvelut Oy Elina Lahtonen-Ruoho Leirikeskusten pesulapalvelut Hanna Arhi-Sahlsten Samuli Kallio Evankeliset opiskelijat (EO) Peter Gustavson Atte Airaksinen Farmos Hanna Arhi-Sahlstén Samuli Kallio Grawiko Oy Marja Ruusu Kunstenniemen ja Heinänokan luontopolut Heinon tukku Oy Elina Lahtonen-Ruoho Elintarviketoimittaja Hanna Arhi-Sahlsten Samuli Kallio Henrikin seurakunnan alueen päiväkodit Sanna Viberg yhteistyökokoukset Holiday Club Caribia Marja Ruusu Nimeltä kutsuttu seurakuntatapahtuma Hätäkeskus Operaatio Turku päivystys Ilmavoimat Heikki Arikka Pappi Insinööritoimisto L&U Oy Marja Ruusu Leirikeskukset International Evangelical Church (Helsinki) Mia Pusa/Outi Ruohola Kansainväliset kirkkopäivät ja muut kansainväliset seurakunnat International School, Turun kansainvälinen Mia Pusa/Outi Ruohola Koulujumalanpalvelukset, uskonnonopetus koulu Kaarinan kaupunki Hannu Hurme Jaanet Salminen Iltapäiväkerhotoiminnassa mukana olevien koulujen johtajat Kaupungin eri viranomaistahot Kaupungin nuorisotyön viranhalt. Kaupunginhallituksen pöytäkunta Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Varhaiskasvatusyhteistyö Kansan Raamattuseuran opiskelijatyö (KRS) Peter Gustavson Atte Airaksinen Kansanlähetyksen opiskelijatyö (KL) Peter Gustavson Atte Airaksinen Kaskeinmarja Oy Elina Lahtonen-Ruoho Hanna Arhi-Sahlsten Samuli Kallio Elintarviketoimittaja Kirkkohallitus Hannu Hurme Atte Airaksinen Hallinnollinen yhteistyö Verkko ja teologia -työryhmän jäsen Yhteisöpalvelut -työryhmän jäsen Oppilaitostyön erityiskoulutuksen kehittämistyöryhmän neuvoa antava jäsen City-lehden verkkokeskustelija/päivystäjä Kirkkopalvelut Kirkon Paikat KKN Heikki Arikka Jaanet Salminen Jonna Kesäläinen Kristiina Kesälä Sanna Viberg Heikki Arikka Marja Ruusu Elina Lahtonen-Ruoho Hanna Arhi-Sahlsten Hannu Hurme Marja Ruusu Samuli Kallio Hannu Hurme Heikki Arikka Jaanet Salminen Marja Ruusu Kirnu yhteistyö Kättä Päälle-kampanja VAKE-koulutus Hallinto Kirkon Paikkojen hallitus Leirikeskuksien markkinointi Erityisnuorisotyö KLNN Lastenohjaajakoulutus Leiritoiminta Nuorisotyöntekijöiden koulutukset VAKE-yhteistyö

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVA TUSASIAIN KESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVA TUSASIAIN KESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVA TUSASIAIN KESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 KASVATUSTOIMEN JOHTAJAN KATSAUS 2008 VUODEN 2008 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT Vuoden 2008 merkittävimmät

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Sanna Manelius-

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2012

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2012 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2012 Kokousaika 4.12.2012 klo 18.00 19.26 Kokouspaikka Porvoossa, Wanha Laamanni, Vuorikatu 17 Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 2.12.2015 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 2.12.2015 kello 19.05-20.00 Paikka Kunstenniemen leirikeskus Läsnä Jaana Jaakola puheenjohtaja Hannu Isolauri jäsen Anni

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 29.1.2014 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 29.1.2012 kello 17.30-18.00 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2 / 2012 13.3.2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 2 / 2012 13.3.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2 / 2012 13.3.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 TYÖALOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2011

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 29.10.2014 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 29.10.2014 1 29.10.2014 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 29.10.2014 kello 16.02-16.55 Paikka Kirkkoherrojen kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, VI kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4.

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4. KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Aika 19.4.2016 klo 16.30-17.05 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon takkahuone, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Mäkinen Aulikki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 131 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 27.8.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 20.8.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 28.1.2015 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 28.1.2015 1 28.1.2015 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 28.1.2015 kello 17.30-18.27 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 10/2015. 8.12.2015 klo 18.00-18.30

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 10/2015. 8.12.2015 klo 18.00-18.30 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 10/2015 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 8.12.2015 klo 18.00-18.30 Läsnä: Poissa: Kuusiranta Helena, pj Gustafsson Tarja, pois

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

31.3.2014 Kokous 2/2014 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 31.3.2014 klo 18 20:05

31.3.2014 Kokous 2/2014 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 31.3.2014 klo 18 20:05 31.3.2014 Kokous 2/2014 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 31.3.2014 klo 18 20:05 Läsnäolevat jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Lemberg Raija lähti klo 19.55

Lisätiedot

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Ti 31.5.2016 klo 18.00 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali Jäsenet: Esa J. Anttila Katri Hirvola Petri Huru Aulis Juntunen

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 25.03.2010 klo 19.30 - (HUOM! AIKA) Paikka: Kokkolan seurakuntakeskuksen Jussintupa, Kustaa Aadolfinkatu 16 (2.krs, taloustoimiston

Lisätiedot

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09)

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09) KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA Aika: 11.2.2009 16:16 Paikka: Kemian tekniikan rakennuksen luentosali Ke 2 Läsnäolijat: Liite 1 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto

28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 29.9.2015 klo 18.00 Sivu 1 28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Pekka Räisänen on kirjeellä 26.5.2015

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna PÖYTÄKIRJA 1/2016 II 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.40 - Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Helsten Jorma Laura Hilakarin vara Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo,

Lisätiedot

Pöytyän kunta Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vakanssien sijoittuminen yhtenäiskouluille

Pöytyän kunta Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vakanssien sijoittuminen yhtenäiskouluille Pöytyän kunta ja lukiokoulutuksen vakanssien sijoittuminen ille Elisenvaaran Tehtävänimike Vakanssinumero Vakanssin tämänhetkinen hoitaja Rehtori 550 Mika Virtanen - luokanopettaja, apulaisrehtori 513

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 Aika 10.9.2008 klo 17.00 20.31 Paikka Kaislarannan leirikeskus, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat 97 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 7.5.2015 sivu 1 (8) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 7.5.2015 kello 18 20.18 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 25.1.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 25.1.2012 1 25.1.2012 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 25.1.2012 kello 17.38 19.15 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 6 / 2012 Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan vierailusta Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kerhohuone Läsnä Viitapohja,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 62. Aika: Torstaina 19.11.2009 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 62. Aika: Torstaina 19.11.2009 klo 18, kahvit klo 17.30 62 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 19.11.2009 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson, Jari jäsen Gustafsson, Irja jäsen

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto 10.10.2012 1 (6) Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto Pöytäkirja Nro 7/2012 Kokousaika: Tiistai 28.8.2012 klo 18 Paikka: Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto, neuvotteluhuone, Sammatintie 5, 00550 Helsinki

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 5/2016 Seurakuntaneuvosto 4.5.2016 sivu 1 (7) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikko 4.5.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 6/

PÖYTÄKIRJA 6/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 6/2011 6.9.2011 -- SIVU 54 ILMOITUSASIAT 2 56 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 2 57 SEURAKUNNAN TYÖRYHMIEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN 3 59 SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENEN PUHEENVUORO 4 60

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 25.11.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (x) vj, Heikki Uusitalo (x) j Tarja Hätönen (x) j Liisa Kivimäki (x) vj Teija Paldan-Piiponniemi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 19.9.2012 Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki - henkilöstöasiat 182 190 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat/maksusitoumukset

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2011 Kokousaika 25.1.2011 klo 18.00-20.57 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergsrtöm Raila Degerholm Heidi Heikkilä

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 Kokousaika 14.12.2011 klo 17.30 19.17 Kokouspaikka Ravintola Nygårds, Vantaan Sotungissa Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 27.01.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2015 Kirkkoneuvosto sivut 80-89 KOKOUSAIKA. 13.10.2015 klo 18.00 19.40

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2015 Kirkkoneuvosto sivut 80-89 KOKOUSAIKA. 13.10.2015 klo 18.00 19.40 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2015 sivut 80-89 KOKOUSAIKA klo 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA Raahen seurakunnan virastotalo, Kirkkokatu 33, RAAHE Matala Tuomo Baas Aino Havia Risto Heikkilä Maija-Liisa Hyväri Maria Karppinen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS Kuullaan lapsen ääni Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma 2014 VAKE-työryhmä: Anne-Maria Ahlstedt Kirsi Marila Kirsi Risto Iiris Tornack Kuvat: kannessa ja sivuilla 3, 4,

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki. Grönlund Henrietta jäsen. Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki. Grönlund Henrietta jäsen. Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (1) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2013 Aika: maanantai 7.10.2013 klo 18 19.03 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Heltelä Marja puheenjohtaja Ahlström Martti

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 115 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 11.6.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 4.6.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 28.1.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 28.1.2015 NRO 1/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 28.1.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 28.1.2015 Keskiviikko klo 18 19.30 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Suomen Cup - Keuruu Naiset 5,4 km

Suomen Cup - Keuruu Naiset 5,4 km 11.1.014-700 m 1 75 318518 Heini Hokkanen 6:51. (1) 13:3.0 0.0 68 3185343 Susanna Saapunki 6:59.4 (3) 13:46.1 +14.1 3 90 3185114 Laura Mononen 6:57.0 () 13:57.4 +5.4 4 81 3185089 Maija Hakala 7:07.0 (4)

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.1.2016 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 80

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 80 KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: 80 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Paikka: Tiistaina 22.12.2015 klo 16.30 kahvit, klo 17 kokous Kokouksen jälkeen joulupakettien jako. Kaarinan kirkko, Voudinkatu

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 23.2.2016 klo 17.00 18.30 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, C-rappu 2.kerros Ilpo Rannankari puheenjohtaja läsnä Liisa Karjalainen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 25 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 18.2.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 11.2.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

AIKA: Ti klo Paikka: Pöytäkirja 7/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO. Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali.

AIKA: Ti klo Paikka: Pöytäkirja 7/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO. Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali. 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Pöytäkirja 7/2016 AIKA: Ti 8.11.2016 klo 17.30 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali Jäsenet: Esa J. Anttila poissa Katri Hirvola Petri Huru Aulis Juntunen,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 11.12.2013 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOH- TOKUNTA Aika Keskiviikko 11.12.2013 kello 18.35-19.05 Paikka Svenska Klubben, Aurakatu 1, Turku Läsnä Antti Koponen puheenjohtaja Jaana Jaakola

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 2012-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto 2012-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistaina klo 17.00-18.03 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra läsnä / poissa Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 1/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 1/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 1/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Ti 20.1.2015 klo 18:00 Paikka: Länsi-Porin kirkko Jäsenet: Esa Anttila, poissa Katri Hirvola Petri Huru, poissa Aulis Juntunen Marja Kaanaa Simo

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 1/2016 Seurakuntaneuvosto 14.1.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.1.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, srksali 2 Kustaantie 22,

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 91 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 92 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 VUODEN 2005 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 VUODEN 2005 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT 1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 KASVATUSTOIMEN JOHTAJAN KATSAUS 2005 VUODEN 2005 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT 1. Kasvatusasiain keskuksen

Lisätiedot

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa Osallistujat yksiköittäin Jani Kiviharju Olli Hyvönen Ilomaki-Keisala Ulla Riia Palmqvist Okkonen-Sotka Päivi Anja Huurinainen-Kosunen Tapani Saarinen Sari Muhonen Ari Myllyviita Merja Auvinen Sampo Forsström

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä 24.11.2008 Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, takkahuone, 24.11. klo 17.15 20.

Hallintoelin Kokouspäivä 24.11.2008 Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, takkahuone, 24.11. klo 17.15 20. Hallintoelin Kokouspäivä 24.11.2008 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan srk-talo, takkahuone, 24.11. klo 17.15 20.00 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo khra, pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Hirvonen,

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 12.3.2015 sivu 1 (5) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 12.3.2015 kello 18.45 20.54 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat:

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2016 VANHUSNEUVOSTO AIKA 18.01.2016 klo 15.00 PAIKKA Tuuliakoti, 3.kerros VANHUSNEUVOSTO Lindeman Aarre, puheenjohtaja Huuskonen Riitta-Liisa Mäkelä Maija, poissa Grönberg Heleena Koskinen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 146 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 23.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 16.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA kokous 4/2016 40-49 Seurakuntaneuvosto 13.4.2016 sivu 1 (9)

ESITYSLISTA kokous 4/2016 40-49 Seurakuntaneuvosto 13.4.2016 sivu 1 (9) Seurakuntaneuvosto 13.4.2016 sivu 1 (9) Aika keskiviikko 13.4.2016 klo 18. - kahvitarjoilu 17.30 alkaen Paikka Vantaan seurakuntayhtymän virasto, yhteisen kirkkoneuvoston kokoushuone, Unikkotie 5 (4. krs),

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Aika 17.4.2012 klo 17.30 18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Heikki Haapala jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Pihkala Isto jäsen

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Tytöt 9 40m 6.97 Inka Hyttinen 2006 24.7. Varkaus 60m 9.4h Jaana Mähönen 1992 3.8. Siilinjärvi 100m 16.0h Sanna Nevalainen 1977 1.9. Lapinlahti 150m 25.7h Siiri Auvinen 2002

Lisätiedot

Valtakunnallisen painoviestinnän tutkintotoimikunnan 8164 kokous 5/2010

Valtakunnallisen painoviestinnän tutkintotoimikunnan 8164 kokous 5/2010 Pöytäkirja 1 Valtakunnallisen painoviestinnän tutkintotoimikunnan 8164 kokous 5/2010 Aika 27.5.2010 kello 10.00 12.05 Paikka Läsnä Estyneet Käsitellyt asiat Jyväskylän ammattiopisto Sepänkatu 3 40100 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Hacklin, Jorma Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo yhteisen kirkkoneuvoston Risto

Lisätiedot