TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ"

Transkriptio

1 Helsingin seudun ympäristöpalvelut TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ LOPPURAPORTTI

2 2 Sisällys TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ TOIMEKSIANTO Työryhmä Tavoite Aikataulu LÄHTÖ- JA TAUSTATIEDOT VÄLIRAPORTTI TOIMINTAVOLYYMIT PERUSTELUT TUKIPALVELUJEN KESKITTÄMISELLE KESKITETTÄVÄT PALVELUT ICT-palvelut Asiakirjahallintopalvelut Hankintapalvelut Toimitilapalvelut Toimistopalvelut Ajoneuvopalvelut Varastopalvelut PALVELUKUVAUKSET TUKIPALVELUJEN OHJAUSMALLI KESKITTÄMISEN VAIKUTUKSET TOIMIALOJEN TOIMINTAAN TUKIPALVELUJEN ORGANISOINTI TOTEUTUSAIKATAULU RESURSSIT YHTEENVETO LIITTEET... 11

3 3 TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ 1 TOIMEKSIANTO 1.1 Työryhmä Toimitusjohtaja on nimennyt työryhmän valmistelemaan tukipalvelujen järjestämistä. Työryhmän puheenjohtajaksi on nimetty Tuija Räty vesihuollosta ja jäseniksi Antero Hakkarainen, Mari Heinonen ja Kalevi Manninen vesihuollosta, Riitta-Liisa Hahtala, Marjut Mäntynen ja Hanna Rantanen jätehuollosta, Tarja Koskentalo seutu- ja ympäristötiedosta, Susanna Hietanen, Pekka Hänninen, Timo Marila ja Kirsti Mäkinen hallintopalvelukeskuksesta sekä henkilöstön edustajina Sari Nieminen ja Jussi Pirinen. 1.2 Tavoite Tavoitteena on luoda tukipalveluille yhtenäiset toimintamallit ja selkeä organisointi tuottavuuden parantamiseksi. Tukipalveluihin kuuluvat asiakokonaisuudet ovat ICT, asiakirjahallinto, hankinnat, toimitilat ja toimistopalvelut sekä kuljetus- ja varastointipalvelut. Kuljetuspalveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kuntayhtymän hallinnassa oleviin ajoneuvoihin liittyviä palveluja. Selvityksen tulee sisältää toimintamallit palveluiden tuottamiselle ja seurannalle sekä ehdotus tukipalvelujen organisaatioksi. Tukipalvelujen järjestämistä koskeva selvitys jaetaan osatehtäviin, joita valmistelemaan voidaan nimetä alatyöryhmiä. Osatehtävät ovat 1. Toimintavolyymien selvittäminen 2. Viestintä ja henkilöstön osallistaminen 3. Palvelukuvauksen mallin laatiminen 4. Tukipalvelujen ohjausmallin luominen 5. Tukipalvelujen toimintamallien selvittäminen ja palvelukuvausten laatiminen eri osa-alueille 6. ICT Masterplanin toteuttamisen aloittaminen 7. Tukipalvelujen organisointi 1.3 Aikataulu Työryhmän tulee esittää väliraportti johtoryhmälle ja loppuraportin tulee olla valmis mennessä. Loppuraportin tulee sisältää ehdotus tukipalvelujen organisoimiseksi toteutusaikatauluineen. Tavoitteena on, että periaatepäätös tukipalvelujen organisoinnista voitaisiin käsitellä hallituksessa vuoden 2011 aikana. 2 LÄHTÖ- JA TAUSTATIEDOT Tukitoimintojen järjestämistä on käsitelty johtoryhmän seminaarissa Seminaarin taustamateriaalina oli mm. ICT Masterplanin luonnos, palvelu- ja tavarahankintojen portfolioanalyysi sekä alustava selvitys tuki- ja kehittämisresurssien uudelleen järjestämisestä. Työryhmän käytössä on ollut ICT Masterplanin esittelyaineiston ja hankintojen portfolioanalyysin lisäksi työryhmän perustamista koskevan päätöspöytäkirjan liitteenä oleva muistio, joka korvaa johtoryhmän käytössä olleen alustavan selvityksen tuki- ja kehittämisresurssien uudelleen järjestämisestä. 3 VÄLIRAPORTTI Työryhmä antoi väliraportin HSY:n johtoryhmälle Väliraporttiin oli koottu selvitys toimintavolyymeista, tilannekatsaus työryhmän työskentelytavasta ja työn etenemisestä sekä työryhmän ehdotus palvelukuvausmalliksi ja tukipalvelujen ohjausmalliksi.

4 4 Väliraportin käsittelyn yhteydessä johtoryhmä esitti toivomuksen, että työryhmä laatisi vaihtoehtoja tukipalvelujen organisoimiseksi. Vaihtoehtoja esiteltiin johtoryhmälle ja saatujen kommenttien perusteella työryhmä on tehnyt lopullisen ehdotuksensa. 4 TOIMINTAVOLYYMIT Toimintavolyymit selvitettiin tehtäväalueittain toimialoittain/tulosalueittain. Väliraportissa esitettyjä toimintavolyymeja on tarkennettu ja täydennetty. Yhteenveto toimintavolyymeista on loppuraportin liitteenä 1. Toimeksiannon mukaisissa tukipalvelutehtävissä työskentelee tällä hetkellä päätoimisesti yhteensä 66 henkilöä, joista Hallintopalvelukeskus 23 IT-yksikkö 11 virastopalvelut 12 Vesihuollon toimialapalvelut 40 osaston johto 1 materiaalipalvelut 3 hankintapalvelut 9 kuljetuspalvelut 4 varastopalvelut 13 isännöintipalvelut 7 IT-palvelut 3 Jätehuollon tietohallinto 3 Lisäksi arvioidaan, että tukipalveluiksi katsottavia tehtäviä hoitaa operatiivisen toiminnan yhteydessä oman työn ohella noin 250 henkilöä. Kaiken kaikkiaan tukipalvelutehtävien hoitamiseen arvioidaan kuluvan noin 110 henkilötyövuotta. Vuoden 2012 talousarvion mukaan tukipalveluihin arvioidaan käytettävän vesihuollon toimialapalveluissa n. 5,8 milj. euroa, hallintopalvelukeskuksessa noin 3,3 milj. euroa sekä jätehuollon tietohallinnossa n. 1,4 milj. euroa, yhteensä 10,5 milj. euroa. Tukipalvelutehtäviin muualla HSY:n organisaatiossa käytettävää rahaa ei ole tässä yhteydessä arvioitu. Edellä mainituissa summissa on mukana HSL:lle tuotetut palvelut. 5 PERUSTELUT TUKIPALVELUJEN KESKITTÄMISELLE Toimeksiannossa on esitetty tarve tukipalvelujen erottamiselle johtamisesta ja kehittämisestä. Tukipalvelujen keskittämisellä voidaan purkaa nykyiset päällekkäiset tukipalvelurakenteet. Hyödyntämällä rakenteessa vesihuollon jo keskitettynä olevat toimialapalvelut nopeutetaan tavoitetilaan pääsyä. Tavoitetilassa tukipalvelutehtävissä henkilöstötarve on pitkällä aikavälillä pienempi, kun osaaminen voidaan keskittää. Myös yhteisten, samanlaisten palveluiden hoitaminen yhdenmukaisesti ja ammattitaitoisesti parantaa laatua ja tuo tehokkuutta. Erillisen tukipalveluorganisaation sisällä on paremmat edellytykset kehittää osaamista ja siten kasvattaa motivaatiota, jolloin toimialoilla ja tulosalueilla voidaan keskittyä omaan substanssiosaamisen kehittämiseen. 6 KESKITETTÄVÄT PALVELUT Työryhmän ehdotus keskitettävistä palveluista perustuu työpajatyöskentelyn tuloksiin. Työpajatyöskentelyyn osallistui yhteensä 47 henkilöä. Osallistujat edustivat sekä palvelun käyttäjiä että palvelun tuottajia kultakin toimialalta ja tulosalueelta. Lisäksi kaikkien ammattijärjestöjen edustajilla on ollut mahdollisuus osallistua haluamansa työpajan työskentelyyn.

5 5 Työpajoissa työstettiin kuvaus palvelun sisällöstä sekä ehdotus jaosta keskitettyihin ja hajautettuihin palveluihin. Jotta käyttäjänäkökulma tulisi huomioitua riittävän hyvin, toimialoilla ja tulosalueilla oli mahdollisuus kommentoida ehdotuksia. Saatujen kommenttien perusteella palvelun sisältöä sekä jakoa keskitettyihin ja hajautettuihin palveluihin on täsmennetty. 6.1 ICT-palvelut ICT-palvelut keskitetään siltä osin kuin palvelut kohdistuvat koko kuntayhtymän yhteisiin tietojärjestelmiin ja ovat koko henkilöstön käytössä. Substanssisovellusten tulisi pääsääntöisesti olla hajautettuja, jolloin tulee turvata sovellusten ylläpidon ja kehittämisen vaatimat henkilöstöresurssit. Mikäli vastuu substanssisovelluksista siirtyy pois toimialoilta, tulee kuitenkin säilyttää kiinteä yhteys operatiiviseen toimintaan. Koska ICT-palvelujen resurssit ovat jossain määrin riippuvaisia ICT Masterplanin liittyvistä päätöksistä, työryhmä esittää, että keskittämisen henkilöstövaikutuksista päätetään ICT Masterplanin hyväksymisen yhteydessä. 6.2 Asiakirjahallintopalvelut Työryhmän mielestä asiakirjahallintopalvelut on luonteeltaan muista toimeksiannon mukaisista palveluista poikkeava palvelu ja sen organisoiminen tulisi tehdä johtamisen ja kehittämisen organisoinnin yhteydessä. Mikäli asiakirjahallintopalvelut kuitenkin katsotaan tukipalveluksi, se tulisi sijoittaa organisaatiossa erilleen ICT-palveluista, varsinkin jos johtamisessa otetaan käyttöön ICT Masterplanin mukainen toimintamalli. 6.3 Hankintapalvelut Hankintojen työpajatyöskentelyn tuloksena keskeisimmät linjaukset erilaisten hankintojen keskittämiseen ja toisaalta kenttäorganisaatiossa tehtäviksi tehtäviin painottuvat rutiinihankintoihin (pienhankinnat) ja investointihankintojen menettelytapoihin. Laajalti nähdään että rutiinihankinnat tulee keskittää. Myös asiantuntijapalveluihin liittyvät hankinnat voidaan toteuttaa keskitetysti koko kuntayhtymän osalta. Investointihankintojen osalta vesihuollossa on selkeästi määritelty keskitetyn hankintaorganisaation ja kenttäorganisaatiolle hajautettujen toimintojen osiot. Jätehuollossa investoinnit hoidetaan toistaiseksi täysin hajautetusti ilman keskitetyn hankintaorganisaation osuutta. Keskitettyyn hankintaorganisaatioon siirtyminen toteutetaan siirtymäajan puitteissa. Strategisesti tärkeiden sekä suurta volyymia edustavien palveluiden ja tavaroiden hankinta toteutetaan keskitetyn hankintaorganisaation kaupallisen osaamisen ja kenttäorganisaation substanssiosaamisen kiinteänä yhteistyönä, jolloin voidaan saavuttaa hankintojen tehostamista ja volyymeihin perustuvaa taloudellista hyötyä. Sen sijaan strategisesti tärkeänä ja täysin jätehuollon kuljetusyksikön toimesta tapahtuvana ilman keskitetyn hankintaorganisaation osuutta kilpailutetaan jätehuollon jätekuljetuksiin liittyvät hankinnat. Keskitetysti hoidettavien hankintojen edellytyksenä on riittävien resurssien ja osaamisen olemassaolo. Ohjeiden, säännösten ja menettelytapojen ohjeistamisesta ja niihin liittyvistä valtuuksista sekä keskitetyn hankinnan muihin toimintaedellytyksiin liittyvistä valtuuksista tulee päättää. Yhteisen hankintajärjestelmän käyttö laajennetaan koskemaan koko kuntayhtymää. Ostolaskujen käsittely (ostoreskontra) nähdään kiinteänä osana hankintatointa, joka keskitetysti hoitaa saapuvien laskujen käsittelyn sekä toimittaa hajautetun asiatarkastus- ja hyväksyntävaiheen jälkeen laskuaineiston kirjanpitoon. Koko kuntayhtymän ostolaskujen käsittely on hoidettu keskitetysti vesihuollon hankintatoimessa vuoden 2011 alusta lähtien eikä tukipalvelujen keskittäminen aiheuta muutoksia toimintaan tai resursseihin.

6 6 Rutiinihankinnoista ja ostolaskujen käsittelystä on laadittu ehdotukset palvelukuvauksiksi (liitteet 2 ja 3) 6.4 Toimitilapalvelut Toimitiloihin liittyviä tehtäviä hoidetaan jo nyt osittain keskitetysti vesihuollon toimialalla siltä osin kuin toimitilat eivät liity operatiiviseen toimintaan. Operatiivista toimintaa on jätehuollossa jätteiden käsittely- ja vastaanottopaikoissa. Vesihuollossa operatiivista toimintaa on jäteveden- puhdistuksessa ja vedenpuhdistuslaitoksissa. Lisäksi toimitiloihin liittyviä tehtäviä hoidetaan oman työn ohella seutuja ympäristötiedossa sekä hallintopalvelukeskuksessa. Suurin osa toimitilojen töistä on kuitenkin ulkoistettu ja ainoastaan pienet päivittäiset operatiivisen toiminnan sujuvuuden kannalta tärkeät tehtävät hoidetaan yksiköissä. Toimintatavat sekä jätehuollon että vesihuollon kunnossapitoyksiköissä ovat samankaltaisia kiinteistöjenhoidossa. Operatiivisten yksiköiden hoitamia toimitiloja ovat: Jätehuolto: Kivikon jätepalvelukeskus, Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus, Sortti-asemat (Konala, Munkinmäki ja rakennettava Ruskeasanta) Vedenpuhdistus: Vanhakaupungin, Pitkäkosken, ja Dämmanin vedenpuhdistuslaitokset, pumppaamoja 17 kpl, vesitorneja 12 kpl, pohjavesilaitokset 2 kpl Jäteveden puhdistus: Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamot, Metsäpirtin huoltorakennukset, jäteveden pumppaamot 450 kpl Kiinteistöpalveluissa (kiinteistöpalvelu termi kuvaa paremmin toimintaa, jota esitetään hoidettavan keskitetysti) hoidettavat kiinteistöt: Ilmala, Kiinteistö osakeyhtiö Asemapäällikönkatu 5, Kiinteistö osakeyhtiö Asemapäällikönkatu 3, Aqua-kilta, Jokiniementien asunnot, Mikkelän, Hosantien ja Suomenojan tukikohdat. Toimitiloissa on yhdyshenkilöt kommunikointi väylänä kiinteistöpalveluihin, heidän kauttaan hoidetaan mm. palautteet toiminnasta, sopimusasiat jne. Kiinteistöpalvelut koostuu seuraavista keskeisistä palveluryhmä kokonaisuuksista: kiinteistön kunnossapito ja huolto, palo- ja turvallisuus järjestelmät, piha-alueiden talvi ja kesäkunnossapito ja siivous. Jokainen näistä ryhmistä on jaettu kiinteistöpalvelussa hoidettaviin tehtäviin ja operatiivisissa yksiköissä hoidettaviin tehtäviin. Hankintoja keskittämällä ja vähentämällä toimijoita voidaan saada säästöä, joten kiinteistöpalvelujen tehtävänä on kartoittaa alueet, joissa puitesopimuksien tekemällä näihin säästöihin päästään. Hankintoja varten kiinteistöpalvelut kerää yksiköistä tulevat tiedot. Kiinteistöpalvelu avustaa vuokrasopimuksien tekemisessä ja laskuttaa vuokrat. Vuokrasopimuksia on kiinteistöistä, maa-alueista, autopaikoista ja antennipaikoista. Kiinteistön kunnossapito ja huolto Kiinteistöpalvelu vastaa keskitettävien toimitilojen ennakoivasta ja korjaavasta/ylläpitävästä huollosta. Sen tehtävänä on budjetoida, suorittaa ja valvoa näihin toimitiloihin kohdistuvat työt. Lisäksi sen tehtävänä on luoda yhteisiä käytäntöjä kiinteistöhuollossa eri yksiköiden kesken mm. huoltokirjojen käyttö kiinteistöjen huollossa, uusista lakien/asetuksien muutoksista tiedottaminen. Yhteishankintoja/sopimusurakoitsijoita voivat olla esim. LVI, sähkötyöt, pienet pintakorjaukset ym.. Operatiivisissa yksiköissä budjetoidaan, kartoitetaan ja suoritetaan pienet vika- ja huoltotyöt. Yksiköt tilaavat ja valvovat sopimusurakoitsijoiden suorittamia vika- ja huoltotöitä. Investointi hankkeina tehtäviä perusparannuksia ei ole kuvattu tässä.

7 7 Turvallisuusjärjestelmät Kiinteistöpalvelut vastaa keskitettävien kiinteistöjen palo- ja turvallisuusjärjestelmistä. Sen tehtävänä on budjetoida, suorittaa ja valvoa nämä toimitiloihin kohdistuvat työt. Kiinteistöpalvelu vastaa keskitettävien kiinteistöjen kulkuoikeuksien hallinnasta, paloilmoittimista, rikosilmoitin järjestelmien ylläpitämisestä, pelastus- ja tulityösuunnitelmien laadinnasta, määräaikaistarkastuksien suorittamisesta, huoltokirjan päivittämisestä ym. vastaavista toimista. Mahdollisia yhteishankintoja/sopimusurakoitsija voi löytyä esim. vartioinnista ja turvallisuus laitteiden hankinnasta. Operatiivisissa yksiköissä budjetoidaan turvallisuuteen liittyvät toimet. Operatiiviset yksiköt vastaavat kulkuoikeuksien antamisesta toimitiloihinsa, paloilmoittimien käyttötoimenpiteistä, rikosilmoitin järjestelmän ylläpitämisestä, pelastussuunnitelmien laadinnasta ym. vastaavista tehtävistä. Piha-alueiden talvi- ja kesäkunnossapito Kiinteistöpalvelu vastaa keskitettävien kiinteistöjen kesä- ja talvikunnossapidosta. Sen tehtävänä on budjetoida, suorittaa ja valvoa nämä toimitiloihin kohdistuvat työt. Mahdollisia yhteishankintoja/sopimusurakoitsija voi löytyä mm. aurauksesta Operatiivisissa yksiköiden vastuulla on toimitilojensa lumen auraus ja hiekoitukset, kesä aikainen kunnossapito ja roskien poisto, sisäänkäyntien talvikunnossapito, lumien poisto katoilta ja urakoitsijoiden valvonta. Siivous Kiinteistöpalvelu vastaa keskitettävien kiinteistöjen toimitilojen siivouksesta. Sen tehtävänä on budjetoida, suorittaa ja valvoa nämä toimitiloihin kohdistuvat työt. Siivouspalveluista on laadittu luonnos palvelukuvaukseksi (liite 4). Mahdollisia yhteishankintoja olisi siivous. Operatiivisten yksiköiden vastuulla on toimitilojensa siivous ja urakoitsijoiden valvonta. 6.5 Toimistopalvelut Toimistopalveluihin kuuluvat palvelukokonaisuudet ovat postipalvelut, vahtimestaripalvelut, kokouspalvelut ja pientarvikkeiden ym. hankinta ja hallinta sekä puhelinvaihde. Toimistopalvelut on rajattu siten, että tukipalveluorganisaation kuuluvat ne toimistopalvelut, jotka kytkeytyvät toimitilaan. Myös puhelinvaihde on esitetty sijoitettavaksi toimistopalveluihin. Sen sijoittuminen tarkistetaan asiakaspalvelun frontdeskin organisoinnin yhteydessä. Hallintoon, sihteeripalveluihin ja HR-palveluihin kuuluvien tehtävien ei ole laskettu kuuluvan toimistopalveluihin eikä niiden organisointia tässä yhteydessä käsitellä. Postipalveluihin kuuluu ulkoisen ja sisäisen postin hoitaminen Itellan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Keskitetysti hoidetaan jo nyt sopimuksen hallinta, päätoimipisteeseen tulevan postin lajittelu ja postin kulku toimipisteiden välillä (ns. sisäinen posti) eikä nykykäytäntöön esitetä muutoksia. Hajautetusti hoidetaan suoraan muihin toimipisteisiin tulevan postin lajittelu ja postinkulku toimipisteessä. Lähtevän postin osalta postipalveluiden katsotaan alkavan siitä, kun posti on toimipisteen lähtevän postin laatikossa. Asiakaskirjeiden postitus (postituspalvelut) ei kuulu postipalveluihin. Vahtimestaripalvelut sisältävät vieraiden vastaanoton, palvelun ja ohjauksen sekä tavaratoimitusten vastaanoton ja kuljetuksen. Keskitettynä palveluna esitetään hoidettavaksi päätoimipisteen ja Ilmalan

8 vahtimestaripalvelut. Keskitettyä palvelua ei ole tarkoituksenmukaista laajentaa muihin toimipisteisiin. Vahtimestaripalveluista on laadittu luonnos palvelukuvaukseksi (liite 5). Kokouspalvelut käsittävät kokoustilat ja kokoustekniikan sekä kokoustarjoilut. Kokoustilojen tekniikan tason määrittely sekä hankinta esitetään hoidettavaksi keskitetysti kaikissa toimipisteissä. Kokoustarjoilua keskitetty palvelu tuottaisi ainoastaan päätoimipisteessä ja Ilmalassa. Kokouspalveluista on laadittu luonnos palvelukuvaukseksi (liite 6). Pientarvikkeiden ym. hankinta ja hallinta koskee esimerkiksi toimistotarvikkeiden, toimistokalusteiden ja muiden sellaisten rutiinituotteiden hankintaa, joita tarvitaan kaikilla toimialoilla ja tulosalueilla. Tarkoituksenmukaista on keskittää kilpailutus, hankintapaikat ja sopimusten hallinta sekä luoda yhteiset toimintatavat pienhankintoihin. Työnjako keskitetyn hankintapalvelun kanssa on määriteltävä. Hajautetusti esitetään hoidettavaksi tilaaminen sopimuksen mukaisista hankintapaikoista ja esimerkiksi toimistotarvikevaraston hallinta. Puhelinvaihde hoidetaan keskitettynä palveluna ja palveluun kuuluu asiakaspalvelu vaihteessa, puhelinnumeroiden ja HelpNetin tietojen ylläpito sekä vaihdejärjestelmän hallinta. Puhelinpalveluista on laadittu luonnos palvelukuvaukseksi (liite 7). Puhelinvaihteen toiminta kytkeytyy tiiviisti asiakaspalvelun frontdeskin toimintaan ja vaihdejärjestelmän osalta IT-palveluihin. Puhelinvaihteen sijoittuminen organisaatiossa esitetään tarkistettavaksi frontdeskin organisoinnin yhteydessä. 6.6 Ajoneuvopalvelut Ajoneuvopalveluihin kuuluvat palvelukokonaisuudet ovat ajoneuvojen hallintapalvelut, omien ajoneuvojen huolto- ja korjauspalvelut, omien ajoneuvojen hankintaan liittyvät palvelut sekä leasingkaluston hankintaan liittyvät palvelut. Keskitettyihin ajoneuvojen hallintapalveluihin kuuluu ajoneuvojen ja rekisteröitävien perävaunujen rekisteröinti, ajoneuvojen vakuutukset, ajoneuvoverot, katsastukset, kalustokirjanpito, käyttäjätietojen hallinta, ajoneuvokalustoon liittyvien kustannustietojen hallinta, polttoainekorttien hallinta, sijaisautot, ajoneuvojen käyttöön liittyvä ohjeistus. Omien autojen huolto- ja korjauspalveluihin kuuluvat ajoneuvojen määräaikaishuollot, muut huollot ja korjaukset, vauriokorjaukset sekä renkaidenvaihdot. Omien autojen huolto- ja korjauspalveluista on laadittu luonnos palvelukuvaukseksi (liite 8). Omien ajoneuvojen ja leasingkaluston hankintaan liittyviin palveluihin kuuluvat ajoneuvojen hankintaan ja leasingkaluston kilpailutuksen liittyvät valmistelutehtävät yhdessä käyttäjäorganisaation kanssa, leasingsopimusten hallinta sekä edellisiin liittyvät asiantuntijatehtävät. Käyttäjäorganisaatiolla tulee olla vastuuhenkilö, joka toimii yhteistyössä ajoneuvopalvelujen kanssa. Käyttäjäorganisaation vastuulla on ajopäiväkirjojen ylläpito ja vahinkoilmoitukset vakuutusyhtiölle. Leasingkaluston osalta käyttäjäorganisaatio huolehtii leasingsopimuksiin sisältyvistä määräaikaishuolloista ja renkaiden vaihdosta. Rekisteröimättömään kalustoon liittyvät tehtävät ovat kokonaan käyttäjäorganisaation vastuulla. 6.7 Varastopalvelut Varastopalvelut muodostuvat varastoitaviin tuotteisiin liittyvistä palveluista sekä pienkalustoon ja työvaatteisiin liittyvistä palveluista. Varastopalveluiden suurin käyttäjä on vesihuollon verkko-osasto, eikä toiminta siltä osin muutu tukipalvelujen keskittämisen yhteydessä. Pienkaluston ja työvaatetuksen osalta jätehuolto hyödyntää hankinnoissa kilpailutettuja hankintapaikkoja ja laite- ja konekorjauksissa sopimushuoltopisteitä. 8

9 9 7 PALVELUKUVAUKSET Kustakin palvelusta laaditaan palvelukuvaus väliraportissa esitetyn palvelukuvausmallin mukaisesti. Palvelukuvauksessa esitetään palvelun sisältö, palvelun suoritteet, mittarit palvelutasolle, hinnoittelumalli, vastuutahot ja palvelun tilaamisen toimintamalli. Loppuraportin liitteenä on esitetty palvelukuvaukset siltä osin kuin niitä on resurssien puitteissa mahdollista tehdä. Palvelun tuottaja laatii puuttuvat palvelukuvaukset ennen toiminnan käynnistämistä. 8 TUKIPALVELUJEN OHJAUSMALLI Tukipalvelujen ohjausmallin tarkoituksena on varmistaa, että tukipalveluorganisaatio tuottaa kustannustehokkaasti ja palvelunkäyttäjien tarpeiden mukaisesti palvelukuvausten määrittelemät palvelut. Ohjausmallissa on esitetty toimintamalli tukipalvelujen budjetoinnille ja veloituksille. Talousarvio laaditaan osana HSY:n talouden ja toiminnan suunnitteluprosessia (TTS) siten, että palveluiden käyttäjien tarpeet tulevat huomioon otetuiksi tukipalveluorganisaatioiden tavoiteasetannassa ja resursoinnissa. Tukipalveluja tuottavien organisaatioiden vuosikulut kohdistetaan toimialoille ja tulosalueille aiheuttamisperiaatetta noudattaen. Periaatteet sovitaan tukipalveluorganisaatioiden ja toimialojen ja tulosalueiden kesken ja vahvistetaan HSY:n johtoryhmässä. Palvelutasoa seurataan palvelukuvauksissa määritetyillä mittareilla, joille asetetaan tavoitearvot vuosittain TSS-prosessissa. Toteutumat raportoidaan vuosikolmanneksittain HSY:n osavuosikatsauksissa. Tukipalvelujen ohjausmalli on esitetty liitteessä 9. 9 KESKITTÄMISEN VAIKUTUKSET TOIMIALOJEN TOIMINTAAN Vesihuollon toiminnan kannalta keskittämisen vaikutukset ovat vähäiset, koska tukipalvelut on toimialan sisällä keskitetty toimialapalvelut osastoon. Tukipalvelujen keskittämisellä on kuitenkin vaikutusta vesihuollon toimialan organisaatioon, koska toimialapalvelut osasto jää keskittämisen myötä tarpeettomaksi. Toimialapalveluihin tällä hetkellä kuuluva laki- ja hallintopalvelut ryhmä tulee tällöin organisoida vesihuollon toimialan sisällä uudelleen. Jätehuollon osalta vaikutukset ovat erilaiset, koska siellä ei ole tehtäväperusteista organisaatiota, vaan tukipalvelutehtävät on hoidettu perustehtävän ohessa. Tukipalvelujen keskittämisen henkilöstövaikutusten tulee näkyä vuosien henkilöstösuunnitelmassa. HSY-tasolla kustannusten tulee vähetä. Tämä toteutuu, kun toimialojen ja tulosalueiden henkilötyövuosien määrä pienenee enemmän kuin tukipalveluihin siirtyy henkilöstöä. Täyden hyödyn saaminen vie useamman vuoden. Kulujen ei kuitenkaan pitäisi kasvaa edes tilapäisesti, koska uusia henkilöitä ei pääsääntöisesti rekrytoida ulkoa. Työryhmässä on ollut mukana toimialojen ja tulosalueiden osaajia ja näkemyksiä on saatu myös työryhmän ulkopuolelta. Kuitenkaan mitään voittamattomia ongelmia ei tukipalvelujen keskittämiselle ole esitetty. Toimialoilla nähdään keskittämisen riskit erilailla. Uhkana nähdään toisaalta palvelutason lasku palvelun etääntyessä toimialasta ja toisaalta henkilöstö- ja palvelukustannusten kasvu. Riskit voidaan hallita tukipalvelujen ohjausmallin mukaisella toiminnalla ja henkilöstömäärän sopeuttamisella siirtymävaiheen aikana.

10 10 10 TUKIPALVELUJEN ORGANISOINTI Tukipalvelujen organisointiin liittyy tukipalvelujen sijainti HSY:n organisaatiossa sekä tukipalvelujen sisäinen organisointi. Työryhmä selvitti vaihtoehtoja tukipalvelujen sijoittamiseksi HSY:n organisaatioon ottamatta kantaa HSY:n muuhun organisaatioon. Johtoryhmältä saatujen kommenttien perusteella työryhmä esittää, että tukipalveluista muodostetaan tulosalue. Ehdotus organisaatiokaaviosta on esitetty liitteessä 10. Tukipalvelujen sisäisessä organisoinnissa lähdettiin liikkeelle vesihuollon toimialapalvelujen nykyisestä organisaatiosta, jossa toimeksiantoon sisältyvä toiminta on jaettu materiaalipalveluihin, isännöintipalveluihin sekä IT-palveluihin. Materiaalipalvelut muodostuvat hankinta-, kuljetus- ja varastointipalveluista ja toimistopalvelut sisältyvät isännöintipalveluihin. Vaihtoehtona edelliselle mietittiin toimintojen jakamista IT-palveluihin, hankinta- ja varastopalveluihin sekä kiinteistö- ja ajoneuvopalveluihin. Yhdistelmää perusteltiin kiinteistöihin ja ajoneuvoihin liittyvien palvelujen luonteella. Toimivuuden kannalta molemmat vaihtoehdot ovat samanarvoisia, mutta tukipalvelujen jakamista ITpalveluihin, hankinta- ja varastopalveluihin sekä kiinteistö- ja ajoneuvopalveluihin pidettiin tasapainoisempana ratkaisuna. Työryhmän ehdotus tukipalvelujen sisäiseksi organisaatioksi on esitetty liitteessä TOTEUTUSAIKATAULU Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on TTS-kauden yhdeksi tavoitteeksi kirjattu hallinnon ja tukitoimintojen prosessien kehittäminen ja toimenpiteiksi vuodelle 2012 tukitoimintojen uuden toimintamallin täytäntöönpano. Työryhmän mielestä toimintamallin käyttöönotto on kuitenkin syytä toteuttaa mahdollisimman nopeasti päätösten jälkeen. Toimintamallin täytäntöönpanolla on kuitenkin joitakin reunaehtoja, jotka siirtävät täytäntöönpanoa myöhemmin keväälle. Kuntayhtymän toimintaorganisaatio on määritelty johtosäännössä, jonka muuttaminen edellyttää yhtymäkokouksen päätöstä. Henkilöstön osalta lähtökohta lienee sama kuin kuntayhtymää perustettaessa. Henkilöstön tehtävät pysynevät mahdollisuuksien mukaan entisellään. Joidenkin tehtävien osalta jouduttaneen kuitenkin käyttämään kiinnostuksen osoitusmenettelyä, jonka toteuttamiselle on varattava riittävästi aikaa. Edellä olevat reunaehdot huomioiden työryhmä esittää toteutusaikatauluksi loppuraportti käsittely HSY:n johtoryhmässä käsittely henkilöstötoimikunnassa henkilöstöinfo käsittely henkilöstötoimikunnassa käsittely HSY:n hallituksessa helmikuu 2012 johtosääntömuutoksen käsittely yhtymäkokouksessa maaliskuu 2012 päätökset henkilöstön sijoittumisesta keskitetyn tukipalveluorganisaation toiminnan käynnistäminen Toiminnan käynnistämistä puoltaa kuntayhtymän osavuosiraportoinnin rytmi. Työryhmä esittää, että jätehuollon investointihankintojen keskittämisen osalta noudatetaan siirtymäaikaa. Ajoneuvopalvelujen osalta esitetty toimintamalli voidaan ottaa käyttöön jo vuoden 2012 alusta lähtien, vaikka tukipalveluorganisaatio käynnistyisikin vasta toukokuun alussa. Tilanne on rinnastettavissa ostolaskujen keskitettyyn käsittelyyn, joka toteutettiin vuoden 2011 alussa. Toimeksiantoon kuului yhtenä osatehtävänä ICT Masterplanin toteuttamisen aloittaminen. Työryhmä katsoi, että osatehtävän toteuttaminen voidaan eriyttää tukipalvelujen järjestämisestä koskevasta

11 11 selvityksestä, koska ICT Masterplanin toteuttaminen on erillisin päätöksin jo aloitettu kokonaisarkkitehtuurin suunnittelulla sekä palvelukuvausten ja palveluhallintamallin valmistelulla. Nämä toimenpiteet on ollut perusteltua käynnistää jo ennen kuin varsinainen ICT Masterplan on hyväksytty toteutettavaksi. 12 RESURSSIT Ehdotetun organisaatiorakenteen mukainen toimintamalli voidaan toteuttaa pääosin yhdistämällä nykyiset hallintopalvelukeskuksen, jätehuollon ja vesihuollon päätoimiset tukipalveluresurssit edellyttäen, että palvelutarjonta ei kasva. Hankintapalvelujen osalta on kuitenkin lisäresurssitarvetta. Tarve kohdistuu erityisesti hankintahenkilöstön tehtäväkenttään. Lisäksi on turvattava hankintapalveluiden tarvitsemat lakimiespalvelut. 13 YHTEENVETO Työryhmä esittää, että kuntayhtymän tukipalvelutehtävät keskitetään tulosalueena toimivaan tukipalveluorganisaatioon. Keskitetysti hoidettavia palveluja ovat hankinta- ja varastopalvelut sekä kiinteistö- ja ajoneuvopalvelut. ICT-palvelut keskitetään siltä osin kuin palvelut kohdistuvat koko kuntayhtymän yhteisiin tietojärjestelmiin ja ovat koko henkilöstön käytössä. Keskitettävistä palveluista laaditaan palvelukuvaukset sovitun mallin mukaisesti ja palvelun toteutumista seurataan tukipalvelujen ohjausmallin avulla. Keskitetyn tukipalveluorganisaation toiminta esitetään käynnistettäväksi alkaen. LIITTEET 1 Toimintavolyymit 2 Palvelukuvaus, rutiinihankinnat 3 Palvelukuvaus, ostolaskujen käsittely 4 Palvelukuvaus, siivouspalvelut 5 Palvelukuvaus, vahtimestaripalvelut 6 Palvelukuvaus, kokouspalvelut 7 Palvelukuvaus, puhelinvaihde 8 Palvelukuvaus, omien autojen huolto- ja korjauspalvelut 9 Tukipalvelujen ohjausmalli 10 Ehdotus tukipalvelujen organisaatioksi

12 Tukipalvelujen järjestäminen Väliraportti Liite 1 1/3 Toimintavolyymit HAKE SYT Jätehuolto Vesihuolto Yhteensä Henkilötyövuodet 26,7 1,6 14,5 71,2 113,9 ICT-palvelut 7,0 0,1 3,0 4,8 14,9 Asiakirjahallintapalvelut 5,5 0,4 1,1 1,5 8,5 Hankintapalvelut 2,7 0,5 7,3 22,0 32,5 Toimitilapalvelut 0,5-3,0 20,7 24,2 Toimistopalvelut 10,0 0,6-4,4 15,0 Ajoneuvopalvelut 1,0 0,0 0,0 4,0 5,0 Varastopalvelut ,8 13,8 Tukitoimintojen kustannukset (TA 2012), (HAKE:n IT-yksikkö ja virastopalvelut, jätehuollon tietohallinto ja vesihuollon toimialapalvelut) Henkilöstökulut ICT-palvelut Asiakirjahallintapalvelut sis. ICT-palv. - Hankintapalvelut Toimitilapalvelut Toimistopalvelut 434 sis. Isänn.palv. 434 Ajoneuvopalvelut Varastopalvelut Palvelut ICT-palvelut Asiakirjahallintapalvelut sis. ICT-palv. - Hankintapalvelut Toimitilapalvelut Toimistopalvelut 274 sis. Isänn.palv. 274 Ajoneuvopalvelut Varastopalvelut Aineet, tarvikkeet, tavarat ICT-palvelut Asiakirjahallintapalvelut sis. ICT-palv. - Hankintapalvelut Toimitilapalvelut Toimistopalvelut 89 sis. Isänn.palv. 89 Ajoneuvopalvelut Varastopalvelut Muut toimintakulut ICT-palvelut - Asiakirjahallintapalvelut sis. ICT-palv. - Hankintapalvelut Toimitilapalvelut Toimistopalvelut 486 sis. Isänn.palv. 486 Ajoneuvopalvelut 5 5 Varastopalvelut -

13 Tukipalvelujen järjestäminen Väliraportti Liite 1 2/3 Toimintavolyymit HAKE SYT Jätehuolto Vesihuolto Yhteensä Merkittävimmät palvelut, (koko HSY) ICT-palvelut lisenssi-, ylläpito- ja vuosimaksut käyttöpalvelu ja verkon ylläpito muut Toimitilapalvelut /v kiinteistökunnossapito ja -huolto turvallisuusjärjestelmät aluekunnossapito siivous yhtiövastikkeet ja tilavuokrat Toimistopalvelut /v puhelinvaihteen ylläpito 36 - postipalvelut kokouspalvelut toimistotarvikkeet 167 Ajoneuvopalvelut leasingvuokrat /v omat autot /v Ulkopuolisille tuotetut palvelut /v - toimistopalvelujen myynti HSL.lle

14 Tukipalvelujen järjestäminen Väliraportti Liite 1 3/3 Toimintavolyymit HAKE SYT Jätehuolto Vesihuolto Yhteensä Suoritteet ICT-palvelut - palvelupyynnöt/kk työasemien korvausasennukset/v ohjelmien korjauspäivityksiä/v Asiakirjahallintapalvelut - avaukset/v saapuvat toimenpiteet/v lähtevät toimenpiteet/v muutos- ja päätösmerkinnät/v sopimushallinta/v HSY:n virallinen sähköposti/v kirjaamon virallinen sähköposti/v työpaikkahakemukset/v kuulutukset/v puhelut/v asiakaskäynnit; sisäiset/v asiakaskäynnit; ulkoiset/v aineistoin hävitys hyllymetriä/v Dynasty -koulutuspäivät/v HelpDesk -pyynnöt/v Hankintapalvelut - kilpailutukset/v hankinta-aloitteita/v tilauksia/v ostolaskut/v Toimitilapalvelut - pinta-ala, m2, joista vesitornit, kpl paineenkorotuspumppaamot, kpl jätevesipumppaamot, kpl Toimistopalvelut - puhelut/kk Ajoneuvopalvelut - henkilöautot/kpl pakettiautot/kpl kuorma-autot/kpl Yhteensä Varastopalvelut - varastotilauksia/v ottotapahtumia/v ottorivejä/v

15 Liite 2 Keskitetyt rutiinihankinnat (pienhankinnat) Palvelun kuvaus ja sisältö Koordinoi ja vastaa valmistelusta, laatii hankinta-asiakirjat, kilpailuttaa hankintasäädösten mukaisesti, vastaa tarjousvertailusta, laatii hankintaesityksen, vastaa sopimuksen laadinnasta, vastaa sopimuksen noudattamisesta. Palvelusuoritteet Hankintasalkuun sisältyvät vuosihankintasopimukset sekä yksittäisten hankinta-aloitteiden käsittely Asiakas Toimialat ja tulosalueet:hankintojen tekijät Palvelun tuottajan yhteyshenkilö(t) Hankinnan henkilöstö Palvelun tilaaminen Palvelu on jatkuvaa, vuosihankintasalkkua päivitetään vuosittain ja täydennetään tarpeen mukaan. Muut pienhankinnat toteutetaan joko toistuvina tai yksittäisten toimeksiantojen perusteella ( Jeeves) Palvelutason mittaaminen Hankintasalkun kattavuus, pientilauksen läpimenoaika Vaadittu panos muilta Asiakkaat määrittelevät tuotteiden ja palveluiden sisällön vuosihankintoihin liittyen. Pienhankinnoissa valmistelee Jeeves-aloitteen. Palvelun toimitusaika Palvelu on jatkuvaa, yksittäisen hankinnan käsittelyaika 2 vrk. Palvelun hinnoittelu ja veloitusperuste Palvelun kustannus muodostuu hankintayksikön henkilöstöja muista resursseista. Veloitusperusteet määritellään erikseen. Kommentteja / huomioitavaa Hankintatoiminnan kustannuksia tulee tarkastella kokonaisuutena sisältäen eri palvelutyypit.kustannusten jako tapahtuisi kohdistamalla toimi-ja tulosalueille niiden käyttämien palveluiden osuus kokonaispalveluiden määrästä.

16 Liite 3 Ostolaskujen käsittely Palvelun kuvaus ja sisältö Ostolaskujen käsittely: Paperilaskujen skannaus, paperi- ja verkkolaskujen kiertoon laitto, laskujen kierron seuranta, asiatarkastettujen ja hyväksyttyjen laskujen siirto kirjanpitoon. Laskujen perustietojen täydennys, laskujen lainmukaisuuden tarkastaminen.tarvittaessa hyvityslaskun ja uuden veloituslaskun pyytäminen toimittajalta. Laskun alv:in vähennysoikeuden tarkistaminen. Maksukehotusten ja korkolaskujen käsittely. Varahenkilöiden hallinta yms. Baswaren IP:ssä. Palvelusuoritteet Ostolaskujen saavuttua niiden lähettäminen viipymättä asiatarkistajille. Hyväksyttyjen ostolaskujen siirto ajoissa kirjanpitoon, jotta maksuliikenne voi maksaa laskut eräpäivänä ja edellisen kirjanpitokauden laskut ehtivät kirjanpitoon ennen seuraavan kauden 6. päivää. Asiakas Ostolaskujen tiliöijät, asiatarkastajat, hyväksyjät, taloushallinto. Palv elun tuottajan yhteyshenkilö(t) Ostoreskontranhoitajat, ostolaskuasiantuntija sekä hankintaesimies. Palvelun tilaaminen Palvelu on jatkuvaa. Palvelutason mittaaminen Kiertoon lähetettyjen ja siirrettyjen laskujen lukumäärä sekä käsittelyaika ostoreskontrassa. Vaadittu panos muilta Asiakkailta edellytetään: Laskujen asiasisällön tarkastaminen, tiliöinti ja hyväksyntä eräpäivän huomioiden. Tilaajan pyydettävä toimittajalta laskulle viitteeksi HSY:n tilausnumero ja yhteyshenkikön nimi (ja mahdollinen työnumero). Jos laskun sisällössä on virhe (esim. määrä- tai laatupoikkeama, virheellinen hinta) asiatarkastajan reklamoitava toimittajalle ja pyydettävä hyvityslasku. Palvelun toimitusaika Palvelu on jatkuvaa. Palv elun hinnoittelu ja v eloitusperuste Palvelun kustannukset muodostuvat ostoreskontran henkilöstökustannuksista ja sen käyttämien resurssien kustannuksista, jotka kohdistetaan käyttäjille käsiteltyjen laskujen määrän suhteessa. Kommentteja / huomioitav aa

17 Liite 4 Siivous palvelut/keskitetyt kiinteistöt Palvelun kuvaus ja sisältö Siivouspalvelujen järjestäminen keskitettävissä kiinteistöissä. Palvelusuoritteet Tarvittavien siivouspalvelujen määrittely kilpailutusta varten. Siivouspalvelun sopimuksen seuranta, reklamaation hoito. Asiakas Tulosalueet ja toimialat keskitettävissä kiinteistöissä. Palvelun tuottajan yhteyshenkilö(t) Kiinteistöpalvelun yhdyshenkilö NN Palvelun tilaaminen Keskitetty jatkuva sopimus, toimitilojen yhdyshenkilöt sopivat lisätöiden tilaamisesta kiinteistöpalvelujen kanssa. Palvelutason mittaaminen Henkilökuntakyselyt määrävälein,toimitilojen yhteyshenkilö seuraa palvelua. Palvelun tarjoaja tuottaa toimitiloille seurantaraportit palvelun laadusta. Vaadittu panos muilta Toimitilojen yhdyshenkilöt Ilmoittava puutteista tai laiminlyönneistä kiinteistöpalveluun. Palvelun toimitusaika Jatkuvaa, erikseen tilattavien palvelujen toimitusajoista sovitaan kiinteistöpalvelujen kanssa. Palvelun hinnoittelu ja veloitusperuste Työntekijämäärän mukaan Kommentteja / huomioitavaa Kuvaus koskee vain siivousta ei mm. vaihtomattoja, talouspapereita ym.

18 Liite 5 Vahtimestaripalvelut päätoimipisteessä ja Ilmalassa Palvelun kuvaus ja sisältö Vieraiden vastaanotto, palvelu ja ohjaus. Tavaratoimitusten vastaanotto ja kuljetus. Palvelusuoritteet ks. edellä mainitut. Asiakas Palvelu on tarkoitettu HSY:n asiakkaille ja työntekijöille sekä tavarantoimittajille. Opastinsilta 6:ssa palvelua tuotetaan myös HSL:lle. Palvelun tuottajan yhteyshenkilö(t) Palvelun tilaaminen Jatkuva palvelu. Säännöllisen palveluajan ulkopuoliset palvelut on tilattava vähintään viikko etukäteen. Palvelutason mittaaminen Asiakastyytyväisyyskysely määrävälein.tällä hetkellä mittareita ei ole. Vaadittu panos muilta Palvelun toimitusaika Yhteydenpito vahtimestareihin ja Ilmalassa sihteereihin. Palvelu on jatkuvaa, klo , Ilmalassa 8:30-15:30, muina aikoina sovitusti. Palvelun hinnoittelu ja veloitusperuste Palvelun kustannus muodostuu lähinnä henkilöstökustannuksista. Päätoimipisteen vahtimestareiden henkilöstökuluista HSL maksaa 40 % ja loput jaetaan hallintopalvelukeskuksen, jätehuollon ja seutuja ympäristötiedon kesken erikseen sovittavalla tavalla. Ilmalan vahtimestaripalveluiden kustannukset maksaa vesihuolto. Kommentteja / huomioitavaa Päätoimipisteeseen kuuluvat Opastinsilta 6:n ja Asemapäällikönkatu 3 C:n toimitilat. Vieraiden ja tavarakuljetusten vastaanotto Asemapäällikönkatu 3 C:ssä hoidetaan osittain hajutetusti. Vahtimestarit hoitavat myös muita tehtäviä kuin tässä kuvattuja vahtimestaripalveluja

19 Liite 6 Kokouspalvelut Palvelun kuvaus ja sisältö Opastinsilta 6:ssa ja Ilmalassa: Kokoustarjoilujen järjestäminen, kokoustilan siistiminen ja tarvittaessa pöytäjärjestelyt. Kokoustekniikka ja tarvittaessa käytön opastus. Palvelusuoritteet Ks. edellä Muissa toimipisteissä: Kokoustekniikka ja tarvittaessa käytön opastus. Käytönopastus tarkoittaa normaalisti puhelinpalvelua. Jos halutaan opastus paikan päälle, on se sovittava etukäteen. Asiakas HSY:n henkilökunta ja kokousvieraat Palv elun tuottajan yhteyshenkilö(t) Palvelun tilaaminen Kokoustilojen varaaminen ja kokoustarjoilut: Opastinsilta 6: Tarjoilu tilataan kokoushuoneen varaamisen yhteydessä Outlook-kalenteriin. Jos kokous vaatii jotain erikoisempaa, tulee tilaajan olla yhteydessä palveluntuottajan yhteyshenkilöön. Peruskahvitarjoilu tilattava 2 vrk etukäteen, ruokatarjoilut, yms. vähintään viikko etukäteen. Palvelutason mittaaminen Asiakastyytyväisyyskysely määräajoin. Tällä hetkellä mittareita ei ole. Ilmala: Ilmala 1:n kokoustilat ja Ilmala 2/Norppa varataan Outlook-kalenteriin. Ilmala 2:n kokoustilat Länsisali, Joutsen ja Telkkä varataan palveluntuottajan yhteyshenkilön kautta. Kahvitilaukset yhteyshenkilön kautta Palmian ravintolasta 2 vrk etukäteen. Aqua-Kilta ja Ilmalan edustussauna: Varaukset palveluntuottajan yhteyshenkilön kautta ennakkoon hyvissä ajoin Kokoustekniikka: Jos halutaan kokoustekniikan tukea paikan päälle (erityisen vaativa kokous tai erityisjärjestelyjä), on palvelu sovittava etukäteen. Muuten opastus puhelinpalveluna. Vaadittu panos muilta Tilaisuuden järjestäjän on ennen kokouksen alkua varmistettava, että tilat ja tekniikka ovat kunnossa. Kokoustarjoilu: Kokouksen järjestäjältä vaaditaan ilmoitus siitä, montako henkilöä kokoukseen osallistuu ja mitä tahdotaan tarjolle. Jos kokoukseen on tilattu tarjoilu ja kokous peruuntuu, on peruuntumisesta ilmoitettava palveluntuottajan yhteyshenkilölle. Palvelun toimitusaika Opastinsilta 6: Arkisin klo , muina aikoina erikseen sovitusti. Ilmala: 8:30-15:30. Aqua-Kilta ja Ilmalan edustussauna: sopimuksen mukaan. Palv elun hinnoittelu ja v eloitusperuste Palvelun kustannus muodostuu henkilöstö- ja tarvikekustannuksista. Opastinsilta 6: Kustannukset jaetaan hallintopalvelukeskuksen, vesihuollon, jätehuollon ja seutu- ja ympäristötiedon kesken erikseen sovittavalla tavalla. Ilmalan kokouspalveluiden kustannukset maksaa vesihuolto.

20 Liite 6 Kommentteja / huomioitav aa HSL:lle myydään kokouspalveluja Seutusaliin. Ilmala 2:n tiloja (Länsisali, Joutsen ja Telkkä) myydään myös ulkopuolisille, kokoustarjoilujen tilaus suoraan Palmiasta. Toimintatapoja tällä hetkellä: Opastinsilta 6:ssa kokoustekniikasta huolehtii tällä hetkellä IT-yksikkö, kokoustarjoilujen yhteyshenkilönä kokousemännät. Ilmalassa vahtimestarit tarkastavat kokoustilan, oheistarvikkeet ja av-laitteet sekä tarvittaessa opastavat av-laitteiden käytössä. Ilmalassa yhteyshenkilönä vesihuollon sihteerit. Ilmala 2:n kokoustarjoilut tilataan osaksi suoraan Palmialta Vahtimestarit hoitavat astioiden kuljetukset kokoustilaan ja astioiden palautukset ravintolaan.

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 Ajankohtaista TORI-palvelukeskuksen strategiakarttaa työstettiin työpajassa 5.2.2013 TORI-palvelukeskuksen ja asiakkaan rooleja, tehtäviä ja vastuita

Lisätiedot

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Tukipalveluiden kehittämisohjelma Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Lähtötilanne Tukipalveluita kolmessa organisaation osassa 2 27.9.2013 Vaiheet Tukipalveluiden esiselvitys

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

PMhankintajärjestelmä

PMhankintajärjestelmä PMhankintajärjestelmä Yleisesitys kumppaneille 19.1.2015 Tuomme tilalle ratkaisut Sisältö Hankintojen sähköistys projekti Senaatti-kiinteistöissä Ylläpidon hankintatoimen sähköistäminen Hankintajärjestelmän

Lisätiedot

Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö. 11-3-2015/tl

Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö. 11-3-2015/tl Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö 11-3-2015/tl Kurikka-Jalasjärvi palvelujen järjestämissuunnitelman ja myöhemmin tehdyn päätöksen mukaan yhdistyneen kaupungin konsernitalous, palkkahallinto,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA

ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA 28.4.2014 ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA Etelä-Karjalan hankintapalvelut on tutustunut

Lisätiedot

Hankinnan sähköinen prosessi Visiona innovatiivisuus, ammattitaito ja kustannustehokkuus

Hankinnan sähköinen prosessi Visiona innovatiivisuus, ammattitaito ja kustannustehokkuus Hankinnan sähköinen prosessi Visiona innovatiivisuus, ammattitaito ja kustannustehokkuus Pauliina Lautiainen Hankinta- ja logistiikkajohtaja Turun Pauliina kaupunki Lautiainen hankinta- 22.10.2013 ja logistiikkajohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 15.04.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 58 Lausunto suunnitelmaan Espoon apuvälipalvelujen organisoinnista HUSapuvälinekeskukseen Valmistelijat / lisätiedot: Miia Loisa-Turunen, puh. 050 325 3252 Liisa

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki

Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki Heli Hirvelä palvelukeskuksen johtaja Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki työntekijöitä 16 000 kokonaismenot (tp 2005) 1 306 milj. euroa

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Seuraavassa konkretisoidaan palvelualuetarkkuudella toiminnallista vastuunjakoa toimittajan ja tilaajan välillä. 1. HelpDesk-palvelu Tietopalveluiden tuottama käyttäjätuki

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Tilannekatsaus Yhteistyöjohtaja Raimo Inkinen

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Tilannekatsaus Yhteistyöjohtaja Raimo Inkinen Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Tilannekatsaus 3.6.2009 Yhteistyöjohtaja Raimo Inkinen Kuntayhtymien HSY ja HSL organisointi Pääkaupunkiseudun kuntien (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa) vesihuoltotoiminnot,

Lisätiedot

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012 Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa Valtioneuvostossa tehtävä politiikka-, lainsäädäntöja resurssiohjaus yhtenäiseksi Hallituksen strategisen näkemyksen nykyistä parempi toimeenpano

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty KH 2.5.2016 149 Voimaantulo 2.5.2016 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16 25.02.2015 Sivu 1 / 1 738/00.04.01/2015 16 Espoon uuden sairaalan aula- ja turvallisuuspalvelujen organisointi HUS -Servis liikelaitoksen ja HUS -Kiinteistö Oy:n Turvapalvelujen hoidettavaksi (Kh/Kv) Valmistelijat

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA Peruspalvelulautakunta TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 1. Sopimuksen

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014. Timo Tirkkonen 26.1.2012

Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014. Timo Tirkkonen 26.1.2012 Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014 Timo Tirkkonen 26.1.2012 Taustaa TAHTOTILA Tilaajat ja palvelutoimittajat yhdessä yhteistyönä tekevät Suomen infra-alasta Euroopan tehokkaimman

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen. Mia Räikkönen 19.5.2015

Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen. Mia Räikkönen 19.5.2015 Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen Mia Räikkönen 19.5.2015 Esityksen sisältö Hankintatoimen organisointi Verohallinnossa Mihin hankintoihin Tilhaa hyödynnetään Tilhan tuomat hyödyt Miten tästä eteenpäin

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Basware käyttäjäpäivät 20.9.2012 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 < Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 ICT ympäristön yleiskuvaus Esityspohjien sisältö 1. ICT ympäristön yleiskuvauspohja: toimijat, henkilöstömäärät, budjetit 2. Tietohallinnon / ICT:n hallintomalli

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Riskit /tavoitteet: - mitkä ovat tavoitteet, joiden ainakin pitää toteutua? (näkökulma kunnan asukkaiden

Lisätiedot

HSY Vesi Energiatehokkuus osana Helsingin seudun vesihuoltoa

HSY Vesi Energiatehokkuus osana Helsingin seudun vesihuoltoa HSY Vesi Energiatehokkuus osana Helsingin seudun vesihuoltoa Maailman vesipäivän seminaari 22.3.2010 Suomen Vesiyhdistys ry Jukka Piekkari toimialajohtaja HSY Vesi Jukka Piekkari, HSY Vesi 22.3.2010 1

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Liite 1 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Sivu 1 / 7 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS 1. Sopijapuolet Tilaaja kunta/kaupunki Tuottaja Oulunkaaren seutukunnan

Lisätiedot

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 PALIN tarkoituksena on osallistua Espoon TATU-ohjelmaan valmistelemalla siihen seuraavia asioita: 1.

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmastoseminaari 11.3.2015 toimitusjohtaja Tarja Andersson Elinkaarihanke (1) Hankintatapa, joissa tilaajan valitseman palveluntuottajan

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014 HSY:n jätehuollon vuositilasto 214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Tukipalvelukeskustyöryhmä. 5.2.2015/tl

Tukipalvelukeskustyöryhmä. 5.2.2015/tl Tukipalvelukeskustyöryhmä 5.2.2015/tl Työryhmien tilannekatsaus Palvelusopimukset Alustavia malleja on käyty lävitse. Päätetty viime kokouksessa, että sopimusneuvotteluihin ja sopimusten valmisteluun sekä

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET Nakkilan kunta Voimaantulo 7.6.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...2 2. Vastuuhenkilöt...2 3. Irtaimistoluettelo ja irtaimistokortti...3

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO Tehoa toimintaan Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO HR-tehtävistä 2/3 on perusrutiineja Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon rutiinit voitte merkittävästi parantaa yrityksenne

Lisätiedot

Seudullisen ympäristötoimen muodostaminen

Seudullisen ympäristötoimen muodostaminen Seudullisen ympäristötoimen muodostaminen Ympäristöterveydenhuolto ja Ympäristönsuojelu Lappeenranta, Joutseno, Taipalsaari, Savitaipale, Suomenniemi, Lemi, Luumäki, Ylämaa Alue Lappeenranta, Joutseno,

Lisätiedot

108 18.12.2013 10 28.01.2014

108 18.12.2013 10 28.01.2014 Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 108 18.12.2013 10 28.01.2014 Kahden toimen muuttaminen / Ändring av två befattningar TEKVLK 108 Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) 15 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimintasääntöjen muuttaminen 1.6.2015 alkaen HEL 2015-001191 T 00 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Taloushallintopalvelu

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET 16.4.2013 HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET Jyväskylän kaupungissa noudatetaan seuraavia hankintoja koskevia strategisia linjauksia: Hankinta-asiantuntemuksen lisääminen Ennakoiva

Lisätiedot

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014 TORI-siirtoprojektit Toukokuu 2014 Aikataulutus Toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtoaikataulu on hyväksytty kansliapäällikkökokouksessa 24.6.2013 Yksikkökohtaisesta siirtoprojektista on laadittu

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS 2 3 TUOTANNON YLEISSOPIMUS SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...5 4. TUOTANNON VALVONTA...6

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

Hinnasto. HSY:n vesihuollon. alkaen

Hinnasto. HSY:n vesihuollon. alkaen Hinnasto HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto 1.1.2016 alkaen 2 HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto 1.1.2016 alkaen HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto 1.1.2016 alkaen 3 HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto

Lisätiedot

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi Ravinto- ja siivouspalvelut Valtuustoseminaari 17.3.2016 Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus, väliaikainen valmistelutiimi 31.3.2016 1 Palvelutuotannon kokonaisuus tällä hetkellä Ravinto-

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

Monetra tehostaa henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyössä asiakkaan kanssa. 9.9.2015 Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Monetra Oy

Monetra tehostaa henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyössä asiakkaan kanssa. 9.9.2015 Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Monetra Oy Monetra tehostaa henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyössä asiakkaan kanssa 9.9.2015 Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Monetra Oy Mikä Monetra Oy? Monetra on voittoa tavoittelematon talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS

TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS 1 SELVITYKSEN KOHDE JA TAVOITTEET Selvityskohteet ovat: hallinto- ja toimistotehtävät (toimenkuvien kartoitus ja mahdollinen tehtävien uudelleenorganisointi

Lisätiedot

Missä mennään ja mitä on tulossa

Missä mennään ja mitä on tulossa Verkkolaskutus: Missä mennään ja mitä on tulossa Tampereen kaupunki 1 Tampereen kaupunki: verkkolaskutus käyttöön Tampereen kaupungin ostolaskut Verkkolaskujen vastaanotto, nykytila Miten Tampereen kaupungille

Lisätiedot

SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (6) Arkistoitu: TeamWare/Arkisto/Sähkölaitos/Säännöt SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Sähkölaitoksella on johtokunnan hyväksymä yleisorganisaatio. Sähkölaitoksella on seitsemän yksikköä (liiketoiminta-aluetta),

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Kun kassatoiminta on laajamittaista tai päivittäistä, tulee käyttää kassajärjestelmää.

Kun kassatoiminta on laajamittaista tai päivittäistä, tulee käyttää kassajärjestelmää. Toimialoille ja liikelaitoksille KASSANHOITO OHJE 1 Yleistä Tämä ohje on kassanhoitoa ja käteisen rahan käsittelyä koskeva yleisohje, jota toimialojen ja liikelaitosten (jäljempänä toimialojen) tulee noudattaa

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010 Juha Palmunen, johtava konsultti RAPORTIN SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 2 TYÖN ETENEMINEN 3 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Puhepalveluiden kehittäminen

Puhepalveluiden kehittäminen m Alueiden ja hallinnon kehittäm Hallinnon, alu e k e h it y k s e n j a s is äis e n t u r v allis u u d e n inis t e r iö. Puhepalveluiden kehittäminen Kihlakuntien puhepalvelut kihlakunta? puhepalvelujen

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Liite 2 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Sivu 1 / 6 Sivu 2 / 6 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE

Lisätiedot

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Toimitusjohtajan päätös 1.7.2015 136 1.7.2015 Tampereen Ateria Sisältö Organisaatio Liiketoiminta-alueen/tukitoiminnon päällikön tehtävät Liiketoiminta-alueiden

Lisätiedot

23.2.2015. PoSoTe ICT tietohallinto ja tietojärjestelmä työryhmä / 1. kokous järjestäytyminen

23.2.2015. PoSoTe ICT tietohallinto ja tietojärjestelmä työryhmä / 1. kokous järjestäytyminen Muistio 1/2015 1 (2) 23.2.2015 PoSoTe ICT tietohallinto ja tietojärjestelmä työryhmä / 1. kokous järjestäytyminen Aika Paikka Osallistujat torstai 19.2.2015 klo 12.00 14.00 (kahvit tarjolla klo 11.30 alkaen)

Lisätiedot

MAISEMA-MALLI. MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop. Tampere 8.6.2011

MAISEMA-MALLI. MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop. Tampere 8.6.2011 MAISEMA-MALLI MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop Tampere 8.6.2011, taloussuunnittelija 044 794 3201 marja-liisa.m.hamalainen@mikkeli.fi Mikkelin

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

HSY:n kokemuksia EIB- ja NIB -rahoituksesta infrahankkeissa

HSY:n kokemuksia EIB- ja NIB -rahoituksesta infrahankkeissa HSY:n kokemuksia EIB- ja NIB -rahoituksesta infrahankkeissa EFSI seminaari 17.9.2015 Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 17.9.2015 HSY:n investointihankkeista HSY:llä on suuri investointitarve erityisesti

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä 1 Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä Osa kokonaisarkkitehtuurin ja toiminnan kehittämistä! 2 TTY:n tunnuslukuja Työntekijöitä 2.300 Opiskelijoita 12.500 Keskitettyjä järjestelmiä 79 kpl Opiskelu/opetus

Lisätiedot

Liite 2.1. VER hallitus , Liite 7 VALTION ELÄKERAHASTON (VER) SISÄINEN BUDJETTI VUODELLE 2017 ESITYS: INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Liite 2.1. VER hallitus , Liite 7 VALTION ELÄKERAHASTON (VER) SISÄINEN BUDJETTI VUODELLE 2017 ESITYS: INVESTOINNIT YHTEENSÄ Liite 2.1 VER hallitus 27.10.2016, Liite 7 VALTION ELÄKERAHASTON (VER) SISÄINEN BUDJETTI VUODELLE 2017 ESITYS: TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ INVESTOINNIT YHTEENSÄ BUDJETTI YHTEENSÄ 7 464 000 euroa 0 euroa 7

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hallinto, henkilöstö, talous ja tukipalvelut työryhmän ehdotukset kuntayhteistyön lisäämiseksi 5.6.2014 10.6.2014 Page 1 Hallinto, henkilöstö,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv) 25.03.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Hannikainen, puh. 046 877 1308 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus OTM-HANKE Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus Taustaa Aalto-yliopisto, Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteishanke opintohallinnon tietojärjestelmien modernisoinniksi

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2015 alkaen

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2015 alkaen Taksa HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2015 alkaen 2 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2015 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2015 3 HSY:n vesihuollon taksa HSY:n vesihuollon taksaan sisältyvät veden käyttömaksut, perusmaksut

Lisätiedot

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Kvantitatiivinen tutkimus - Tiivistelmäraportti Kari Elkelä, Itella Oyj Pekka Törrönen, AddValue Oy Research series - Tutkimussarja 37/009.10.009 1

Lisätiedot

Kaupungin hankinnat tavoitteista toimintaan

Kaupungin hankinnat tavoitteista toimintaan Kaupungin hankinnat tavoitteista toimintaan Hankinnat haltuun 14.9.2016 Hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä, Kouvolan kaupunki Hankintojen osuus toimintakuluista Toimintakulut 571 milj. 2015 Avustukset

Lisätiedot

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 alkaen

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 alkaen Taksa HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 alkaen 2 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 3 HSY:n vesihuollon taksa HSY:n vesihuollon taksaan sisältyvät veden käyttömaksut, perusmaksut

Lisätiedot

Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta 2010. 28.4.2010 EKOTULI + LINTU -seminaari

Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta 2010. 28.4.2010 EKOTULI + LINTU -seminaari Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta 2010 28.4.2010 EKOTULI + LINTU -seminaari Liikenneviraston t&k Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

Talousjohtamisen näkökulmia varhaiskasvatuspalveluissa

Talousjohtamisen näkökulmia varhaiskasvatuspalveluissa Talousjohtamisen näkökulmia varhaiskasvatuspalveluissa Johtajuusfoorumi 19.3.2013 Tampere Arto Lamberg Varhaiskasvatusjohtaja TIIVISTELMÄ Palveluiden järjestäminen Kunnan toiminnassa on keskeistä strategisten

Lisätiedot

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Investointien ja toiminnan muutosten vaikutukset palvelujen kustannuksiin Keskeiset periaatteet Kuntayhtymä vuokraa tilat pääsääntöisesti jäsenkunnilta

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä Seudullinen kuntapalvelutoimisto Palvelusopimus SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS.

Oulunkaaren kuntayhtymä Seudullinen kuntapalvelutoimisto Palvelusopimus SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS. SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS Sivu 1 / 9 KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 1. Sopimuksen sisältö Tämä sopimus kuuluu erottamattomana liitteenä Oulunkaaren kuntayhtymän

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Valtioneuvoston hallintoyksikkö - Valtioneuvoston yhteiselle hallinnolle uusi toimintakonsepti. Osastopäällikkö Janne Kerkelä, VNK Toukokuu 2015

Valtioneuvoston hallintoyksikkö - Valtioneuvoston yhteiselle hallinnolle uusi toimintakonsepti. Osastopäällikkö Janne Kerkelä, VNK Toukokuu 2015 Valtioneuvoston hallintoyksikkö - Valtioneuvoston yhteiselle hallinnolle uusi toimintakonsepti Osastopäällikkö Janne Kerkelä, VNK Toukokuu 2015 Valtioneuvoston hallintoyksikkö merkittävä organisaatiomuutos

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA Vesihuolto 2015 Turku 21.5.2015 Pentti Janhunen Paikkatieto Paikkatieto on tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS Tämä toimintaohje perustuu Mäntsälän kunnan hallintosäännön 1 :ään. Tällä toimintasäännöllä määritellään teknisen lautakunnan alaisen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Julkishallinnon tietoturvatoimittaja 2013-2017

Julkishallinnon tietoturvatoimittaja 2013-2017 Julkishallinnon tietoturvatoimittaja 2013-2017 Decens - Sujuvaa yhteistyötä Decens on ICT palvelutoimittaja Perustettu vuonna 2008 Päätoimipaikka on Tampere Yrityksessä työskentelee n. 70 henkilöä Toimipisteet:

Lisätiedot

Toimeksisaaja suorittaa tämän sopimuksen liitteessä 1 mainittuja toimeksiantajien etäpalvelutehtäviä yhteispalvelupisteessä.

Toimeksisaaja suorittaa tämän sopimuksen liitteessä 1 mainittuja toimeksiantajien etäpalvelutehtäviä yhteispalvelupisteessä. 1 YHTEISPALVELUSOPIMUS 1. Sopimusosapuolet Keuruun kaupunki (toimeksisaaja) Verohallinto (toimeksiantaja) 2. Yhteyshenkilöt Hallintojohtaja Tarja Ojala, Keuruun kaupunki (toimeksisaaja) Toimistopäällikkö

Lisätiedot