TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ"

Transkriptio

1 Helsingin seudun ympäristöpalvelut TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ LOPPURAPORTTI

2 2 Sisällys TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ TOIMEKSIANTO Työryhmä Tavoite Aikataulu LÄHTÖ- JA TAUSTATIEDOT VÄLIRAPORTTI TOIMINTAVOLYYMIT PERUSTELUT TUKIPALVELUJEN KESKITTÄMISELLE KESKITETTÄVÄT PALVELUT ICT-palvelut Asiakirjahallintopalvelut Hankintapalvelut Toimitilapalvelut Toimistopalvelut Ajoneuvopalvelut Varastopalvelut PALVELUKUVAUKSET TUKIPALVELUJEN OHJAUSMALLI KESKITTÄMISEN VAIKUTUKSET TOIMIALOJEN TOIMINTAAN TUKIPALVELUJEN ORGANISOINTI TOTEUTUSAIKATAULU RESURSSIT YHTEENVETO LIITTEET... 11

3 3 TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ 1 TOIMEKSIANTO 1.1 Työryhmä Toimitusjohtaja on nimennyt työryhmän valmistelemaan tukipalvelujen järjestämistä. Työryhmän puheenjohtajaksi on nimetty Tuija Räty vesihuollosta ja jäseniksi Antero Hakkarainen, Mari Heinonen ja Kalevi Manninen vesihuollosta, Riitta-Liisa Hahtala, Marjut Mäntynen ja Hanna Rantanen jätehuollosta, Tarja Koskentalo seutu- ja ympäristötiedosta, Susanna Hietanen, Pekka Hänninen, Timo Marila ja Kirsti Mäkinen hallintopalvelukeskuksesta sekä henkilöstön edustajina Sari Nieminen ja Jussi Pirinen. 1.2 Tavoite Tavoitteena on luoda tukipalveluille yhtenäiset toimintamallit ja selkeä organisointi tuottavuuden parantamiseksi. Tukipalveluihin kuuluvat asiakokonaisuudet ovat ICT, asiakirjahallinto, hankinnat, toimitilat ja toimistopalvelut sekä kuljetus- ja varastointipalvelut. Kuljetuspalveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kuntayhtymän hallinnassa oleviin ajoneuvoihin liittyviä palveluja. Selvityksen tulee sisältää toimintamallit palveluiden tuottamiselle ja seurannalle sekä ehdotus tukipalvelujen organisaatioksi. Tukipalvelujen järjestämistä koskeva selvitys jaetaan osatehtäviin, joita valmistelemaan voidaan nimetä alatyöryhmiä. Osatehtävät ovat 1. Toimintavolyymien selvittäminen 2. Viestintä ja henkilöstön osallistaminen 3. Palvelukuvauksen mallin laatiminen 4. Tukipalvelujen ohjausmallin luominen 5. Tukipalvelujen toimintamallien selvittäminen ja palvelukuvausten laatiminen eri osa-alueille 6. ICT Masterplanin toteuttamisen aloittaminen 7. Tukipalvelujen organisointi 1.3 Aikataulu Työryhmän tulee esittää väliraportti johtoryhmälle ja loppuraportin tulee olla valmis mennessä. Loppuraportin tulee sisältää ehdotus tukipalvelujen organisoimiseksi toteutusaikatauluineen. Tavoitteena on, että periaatepäätös tukipalvelujen organisoinnista voitaisiin käsitellä hallituksessa vuoden 2011 aikana. 2 LÄHTÖ- JA TAUSTATIEDOT Tukitoimintojen järjestämistä on käsitelty johtoryhmän seminaarissa Seminaarin taustamateriaalina oli mm. ICT Masterplanin luonnos, palvelu- ja tavarahankintojen portfolioanalyysi sekä alustava selvitys tuki- ja kehittämisresurssien uudelleen järjestämisestä. Työryhmän käytössä on ollut ICT Masterplanin esittelyaineiston ja hankintojen portfolioanalyysin lisäksi työryhmän perustamista koskevan päätöspöytäkirjan liitteenä oleva muistio, joka korvaa johtoryhmän käytössä olleen alustavan selvityksen tuki- ja kehittämisresurssien uudelleen järjestämisestä. 3 VÄLIRAPORTTI Työryhmä antoi väliraportin HSY:n johtoryhmälle Väliraporttiin oli koottu selvitys toimintavolyymeista, tilannekatsaus työryhmän työskentelytavasta ja työn etenemisestä sekä työryhmän ehdotus palvelukuvausmalliksi ja tukipalvelujen ohjausmalliksi.

4 4 Väliraportin käsittelyn yhteydessä johtoryhmä esitti toivomuksen, että työryhmä laatisi vaihtoehtoja tukipalvelujen organisoimiseksi. Vaihtoehtoja esiteltiin johtoryhmälle ja saatujen kommenttien perusteella työryhmä on tehnyt lopullisen ehdotuksensa. 4 TOIMINTAVOLYYMIT Toimintavolyymit selvitettiin tehtäväalueittain toimialoittain/tulosalueittain. Väliraportissa esitettyjä toimintavolyymeja on tarkennettu ja täydennetty. Yhteenveto toimintavolyymeista on loppuraportin liitteenä 1. Toimeksiannon mukaisissa tukipalvelutehtävissä työskentelee tällä hetkellä päätoimisesti yhteensä 66 henkilöä, joista Hallintopalvelukeskus 23 IT-yksikkö 11 virastopalvelut 12 Vesihuollon toimialapalvelut 40 osaston johto 1 materiaalipalvelut 3 hankintapalvelut 9 kuljetuspalvelut 4 varastopalvelut 13 isännöintipalvelut 7 IT-palvelut 3 Jätehuollon tietohallinto 3 Lisäksi arvioidaan, että tukipalveluiksi katsottavia tehtäviä hoitaa operatiivisen toiminnan yhteydessä oman työn ohella noin 250 henkilöä. Kaiken kaikkiaan tukipalvelutehtävien hoitamiseen arvioidaan kuluvan noin 110 henkilötyövuotta. Vuoden 2012 talousarvion mukaan tukipalveluihin arvioidaan käytettävän vesihuollon toimialapalveluissa n. 5,8 milj. euroa, hallintopalvelukeskuksessa noin 3,3 milj. euroa sekä jätehuollon tietohallinnossa n. 1,4 milj. euroa, yhteensä 10,5 milj. euroa. Tukipalvelutehtäviin muualla HSY:n organisaatiossa käytettävää rahaa ei ole tässä yhteydessä arvioitu. Edellä mainituissa summissa on mukana HSL:lle tuotetut palvelut. 5 PERUSTELUT TUKIPALVELUJEN KESKITTÄMISELLE Toimeksiannossa on esitetty tarve tukipalvelujen erottamiselle johtamisesta ja kehittämisestä. Tukipalvelujen keskittämisellä voidaan purkaa nykyiset päällekkäiset tukipalvelurakenteet. Hyödyntämällä rakenteessa vesihuollon jo keskitettynä olevat toimialapalvelut nopeutetaan tavoitetilaan pääsyä. Tavoitetilassa tukipalvelutehtävissä henkilöstötarve on pitkällä aikavälillä pienempi, kun osaaminen voidaan keskittää. Myös yhteisten, samanlaisten palveluiden hoitaminen yhdenmukaisesti ja ammattitaitoisesti parantaa laatua ja tuo tehokkuutta. Erillisen tukipalveluorganisaation sisällä on paremmat edellytykset kehittää osaamista ja siten kasvattaa motivaatiota, jolloin toimialoilla ja tulosalueilla voidaan keskittyä omaan substanssiosaamisen kehittämiseen. 6 KESKITETTÄVÄT PALVELUT Työryhmän ehdotus keskitettävistä palveluista perustuu työpajatyöskentelyn tuloksiin. Työpajatyöskentelyyn osallistui yhteensä 47 henkilöä. Osallistujat edustivat sekä palvelun käyttäjiä että palvelun tuottajia kultakin toimialalta ja tulosalueelta. Lisäksi kaikkien ammattijärjestöjen edustajilla on ollut mahdollisuus osallistua haluamansa työpajan työskentelyyn.

5 5 Työpajoissa työstettiin kuvaus palvelun sisällöstä sekä ehdotus jaosta keskitettyihin ja hajautettuihin palveluihin. Jotta käyttäjänäkökulma tulisi huomioitua riittävän hyvin, toimialoilla ja tulosalueilla oli mahdollisuus kommentoida ehdotuksia. Saatujen kommenttien perusteella palvelun sisältöä sekä jakoa keskitettyihin ja hajautettuihin palveluihin on täsmennetty. 6.1 ICT-palvelut ICT-palvelut keskitetään siltä osin kuin palvelut kohdistuvat koko kuntayhtymän yhteisiin tietojärjestelmiin ja ovat koko henkilöstön käytössä. Substanssisovellusten tulisi pääsääntöisesti olla hajautettuja, jolloin tulee turvata sovellusten ylläpidon ja kehittämisen vaatimat henkilöstöresurssit. Mikäli vastuu substanssisovelluksista siirtyy pois toimialoilta, tulee kuitenkin säilyttää kiinteä yhteys operatiiviseen toimintaan. Koska ICT-palvelujen resurssit ovat jossain määrin riippuvaisia ICT Masterplanin liittyvistä päätöksistä, työryhmä esittää, että keskittämisen henkilöstövaikutuksista päätetään ICT Masterplanin hyväksymisen yhteydessä. 6.2 Asiakirjahallintopalvelut Työryhmän mielestä asiakirjahallintopalvelut on luonteeltaan muista toimeksiannon mukaisista palveluista poikkeava palvelu ja sen organisoiminen tulisi tehdä johtamisen ja kehittämisen organisoinnin yhteydessä. Mikäli asiakirjahallintopalvelut kuitenkin katsotaan tukipalveluksi, se tulisi sijoittaa organisaatiossa erilleen ICT-palveluista, varsinkin jos johtamisessa otetaan käyttöön ICT Masterplanin mukainen toimintamalli. 6.3 Hankintapalvelut Hankintojen työpajatyöskentelyn tuloksena keskeisimmät linjaukset erilaisten hankintojen keskittämiseen ja toisaalta kenttäorganisaatiossa tehtäviksi tehtäviin painottuvat rutiinihankintoihin (pienhankinnat) ja investointihankintojen menettelytapoihin. Laajalti nähdään että rutiinihankinnat tulee keskittää. Myös asiantuntijapalveluihin liittyvät hankinnat voidaan toteuttaa keskitetysti koko kuntayhtymän osalta. Investointihankintojen osalta vesihuollossa on selkeästi määritelty keskitetyn hankintaorganisaation ja kenttäorganisaatiolle hajautettujen toimintojen osiot. Jätehuollossa investoinnit hoidetaan toistaiseksi täysin hajautetusti ilman keskitetyn hankintaorganisaation osuutta. Keskitettyyn hankintaorganisaatioon siirtyminen toteutetaan siirtymäajan puitteissa. Strategisesti tärkeiden sekä suurta volyymia edustavien palveluiden ja tavaroiden hankinta toteutetaan keskitetyn hankintaorganisaation kaupallisen osaamisen ja kenttäorganisaation substanssiosaamisen kiinteänä yhteistyönä, jolloin voidaan saavuttaa hankintojen tehostamista ja volyymeihin perustuvaa taloudellista hyötyä. Sen sijaan strategisesti tärkeänä ja täysin jätehuollon kuljetusyksikön toimesta tapahtuvana ilman keskitetyn hankintaorganisaation osuutta kilpailutetaan jätehuollon jätekuljetuksiin liittyvät hankinnat. Keskitetysti hoidettavien hankintojen edellytyksenä on riittävien resurssien ja osaamisen olemassaolo. Ohjeiden, säännösten ja menettelytapojen ohjeistamisesta ja niihin liittyvistä valtuuksista sekä keskitetyn hankinnan muihin toimintaedellytyksiin liittyvistä valtuuksista tulee päättää. Yhteisen hankintajärjestelmän käyttö laajennetaan koskemaan koko kuntayhtymää. Ostolaskujen käsittely (ostoreskontra) nähdään kiinteänä osana hankintatointa, joka keskitetysti hoitaa saapuvien laskujen käsittelyn sekä toimittaa hajautetun asiatarkastus- ja hyväksyntävaiheen jälkeen laskuaineiston kirjanpitoon. Koko kuntayhtymän ostolaskujen käsittely on hoidettu keskitetysti vesihuollon hankintatoimessa vuoden 2011 alusta lähtien eikä tukipalvelujen keskittäminen aiheuta muutoksia toimintaan tai resursseihin.

6 6 Rutiinihankinnoista ja ostolaskujen käsittelystä on laadittu ehdotukset palvelukuvauksiksi (liitteet 2 ja 3) 6.4 Toimitilapalvelut Toimitiloihin liittyviä tehtäviä hoidetaan jo nyt osittain keskitetysti vesihuollon toimialalla siltä osin kuin toimitilat eivät liity operatiiviseen toimintaan. Operatiivista toimintaa on jätehuollossa jätteiden käsittely- ja vastaanottopaikoissa. Vesihuollossa operatiivista toimintaa on jäteveden- puhdistuksessa ja vedenpuhdistuslaitoksissa. Lisäksi toimitiloihin liittyviä tehtäviä hoidetaan oman työn ohella seutuja ympäristötiedossa sekä hallintopalvelukeskuksessa. Suurin osa toimitilojen töistä on kuitenkin ulkoistettu ja ainoastaan pienet päivittäiset operatiivisen toiminnan sujuvuuden kannalta tärkeät tehtävät hoidetaan yksiköissä. Toimintatavat sekä jätehuollon että vesihuollon kunnossapitoyksiköissä ovat samankaltaisia kiinteistöjenhoidossa. Operatiivisten yksiköiden hoitamia toimitiloja ovat: Jätehuolto: Kivikon jätepalvelukeskus, Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus, Sortti-asemat (Konala, Munkinmäki ja rakennettava Ruskeasanta) Vedenpuhdistus: Vanhakaupungin, Pitkäkosken, ja Dämmanin vedenpuhdistuslaitokset, pumppaamoja 17 kpl, vesitorneja 12 kpl, pohjavesilaitokset 2 kpl Jäteveden puhdistus: Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamot, Metsäpirtin huoltorakennukset, jäteveden pumppaamot 450 kpl Kiinteistöpalveluissa (kiinteistöpalvelu termi kuvaa paremmin toimintaa, jota esitetään hoidettavan keskitetysti) hoidettavat kiinteistöt: Ilmala, Kiinteistö osakeyhtiö Asemapäällikönkatu 5, Kiinteistö osakeyhtiö Asemapäällikönkatu 3, Aqua-kilta, Jokiniementien asunnot, Mikkelän, Hosantien ja Suomenojan tukikohdat. Toimitiloissa on yhdyshenkilöt kommunikointi väylänä kiinteistöpalveluihin, heidän kauttaan hoidetaan mm. palautteet toiminnasta, sopimusasiat jne. Kiinteistöpalvelut koostuu seuraavista keskeisistä palveluryhmä kokonaisuuksista: kiinteistön kunnossapito ja huolto, palo- ja turvallisuus järjestelmät, piha-alueiden talvi ja kesäkunnossapito ja siivous. Jokainen näistä ryhmistä on jaettu kiinteistöpalvelussa hoidettaviin tehtäviin ja operatiivisissa yksiköissä hoidettaviin tehtäviin. Hankintoja keskittämällä ja vähentämällä toimijoita voidaan saada säästöä, joten kiinteistöpalvelujen tehtävänä on kartoittaa alueet, joissa puitesopimuksien tekemällä näihin säästöihin päästään. Hankintoja varten kiinteistöpalvelut kerää yksiköistä tulevat tiedot. Kiinteistöpalvelu avustaa vuokrasopimuksien tekemisessä ja laskuttaa vuokrat. Vuokrasopimuksia on kiinteistöistä, maa-alueista, autopaikoista ja antennipaikoista. Kiinteistön kunnossapito ja huolto Kiinteistöpalvelu vastaa keskitettävien toimitilojen ennakoivasta ja korjaavasta/ylläpitävästä huollosta. Sen tehtävänä on budjetoida, suorittaa ja valvoa näihin toimitiloihin kohdistuvat työt. Lisäksi sen tehtävänä on luoda yhteisiä käytäntöjä kiinteistöhuollossa eri yksiköiden kesken mm. huoltokirjojen käyttö kiinteistöjen huollossa, uusista lakien/asetuksien muutoksista tiedottaminen. Yhteishankintoja/sopimusurakoitsijoita voivat olla esim. LVI, sähkötyöt, pienet pintakorjaukset ym.. Operatiivisissa yksiköissä budjetoidaan, kartoitetaan ja suoritetaan pienet vika- ja huoltotyöt. Yksiköt tilaavat ja valvovat sopimusurakoitsijoiden suorittamia vika- ja huoltotöitä. Investointi hankkeina tehtäviä perusparannuksia ei ole kuvattu tässä.

7 7 Turvallisuusjärjestelmät Kiinteistöpalvelut vastaa keskitettävien kiinteistöjen palo- ja turvallisuusjärjestelmistä. Sen tehtävänä on budjetoida, suorittaa ja valvoa nämä toimitiloihin kohdistuvat työt. Kiinteistöpalvelu vastaa keskitettävien kiinteistöjen kulkuoikeuksien hallinnasta, paloilmoittimista, rikosilmoitin järjestelmien ylläpitämisestä, pelastus- ja tulityösuunnitelmien laadinnasta, määräaikaistarkastuksien suorittamisesta, huoltokirjan päivittämisestä ym. vastaavista toimista. Mahdollisia yhteishankintoja/sopimusurakoitsija voi löytyä esim. vartioinnista ja turvallisuus laitteiden hankinnasta. Operatiivisissa yksiköissä budjetoidaan turvallisuuteen liittyvät toimet. Operatiiviset yksiköt vastaavat kulkuoikeuksien antamisesta toimitiloihinsa, paloilmoittimien käyttötoimenpiteistä, rikosilmoitin järjestelmän ylläpitämisestä, pelastussuunnitelmien laadinnasta ym. vastaavista tehtävistä. Piha-alueiden talvi- ja kesäkunnossapito Kiinteistöpalvelu vastaa keskitettävien kiinteistöjen kesä- ja talvikunnossapidosta. Sen tehtävänä on budjetoida, suorittaa ja valvoa nämä toimitiloihin kohdistuvat työt. Mahdollisia yhteishankintoja/sopimusurakoitsija voi löytyä mm. aurauksesta Operatiivisissa yksiköiden vastuulla on toimitilojensa lumen auraus ja hiekoitukset, kesä aikainen kunnossapito ja roskien poisto, sisäänkäyntien talvikunnossapito, lumien poisto katoilta ja urakoitsijoiden valvonta. Siivous Kiinteistöpalvelu vastaa keskitettävien kiinteistöjen toimitilojen siivouksesta. Sen tehtävänä on budjetoida, suorittaa ja valvoa nämä toimitiloihin kohdistuvat työt. Siivouspalveluista on laadittu luonnos palvelukuvaukseksi (liite 4). Mahdollisia yhteishankintoja olisi siivous. Operatiivisten yksiköiden vastuulla on toimitilojensa siivous ja urakoitsijoiden valvonta. 6.5 Toimistopalvelut Toimistopalveluihin kuuluvat palvelukokonaisuudet ovat postipalvelut, vahtimestaripalvelut, kokouspalvelut ja pientarvikkeiden ym. hankinta ja hallinta sekä puhelinvaihde. Toimistopalvelut on rajattu siten, että tukipalveluorganisaation kuuluvat ne toimistopalvelut, jotka kytkeytyvät toimitilaan. Myös puhelinvaihde on esitetty sijoitettavaksi toimistopalveluihin. Sen sijoittuminen tarkistetaan asiakaspalvelun frontdeskin organisoinnin yhteydessä. Hallintoon, sihteeripalveluihin ja HR-palveluihin kuuluvien tehtävien ei ole laskettu kuuluvan toimistopalveluihin eikä niiden organisointia tässä yhteydessä käsitellä. Postipalveluihin kuuluu ulkoisen ja sisäisen postin hoitaminen Itellan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Keskitetysti hoidetaan jo nyt sopimuksen hallinta, päätoimipisteeseen tulevan postin lajittelu ja postin kulku toimipisteiden välillä (ns. sisäinen posti) eikä nykykäytäntöön esitetä muutoksia. Hajautetusti hoidetaan suoraan muihin toimipisteisiin tulevan postin lajittelu ja postinkulku toimipisteessä. Lähtevän postin osalta postipalveluiden katsotaan alkavan siitä, kun posti on toimipisteen lähtevän postin laatikossa. Asiakaskirjeiden postitus (postituspalvelut) ei kuulu postipalveluihin. Vahtimestaripalvelut sisältävät vieraiden vastaanoton, palvelun ja ohjauksen sekä tavaratoimitusten vastaanoton ja kuljetuksen. Keskitettynä palveluna esitetään hoidettavaksi päätoimipisteen ja Ilmalan

8 vahtimestaripalvelut. Keskitettyä palvelua ei ole tarkoituksenmukaista laajentaa muihin toimipisteisiin. Vahtimestaripalveluista on laadittu luonnos palvelukuvaukseksi (liite 5). Kokouspalvelut käsittävät kokoustilat ja kokoustekniikan sekä kokoustarjoilut. Kokoustilojen tekniikan tason määrittely sekä hankinta esitetään hoidettavaksi keskitetysti kaikissa toimipisteissä. Kokoustarjoilua keskitetty palvelu tuottaisi ainoastaan päätoimipisteessä ja Ilmalassa. Kokouspalveluista on laadittu luonnos palvelukuvaukseksi (liite 6). Pientarvikkeiden ym. hankinta ja hallinta koskee esimerkiksi toimistotarvikkeiden, toimistokalusteiden ja muiden sellaisten rutiinituotteiden hankintaa, joita tarvitaan kaikilla toimialoilla ja tulosalueilla. Tarkoituksenmukaista on keskittää kilpailutus, hankintapaikat ja sopimusten hallinta sekä luoda yhteiset toimintatavat pienhankintoihin. Työnjako keskitetyn hankintapalvelun kanssa on määriteltävä. Hajautetusti esitetään hoidettavaksi tilaaminen sopimuksen mukaisista hankintapaikoista ja esimerkiksi toimistotarvikevaraston hallinta. Puhelinvaihde hoidetaan keskitettynä palveluna ja palveluun kuuluu asiakaspalvelu vaihteessa, puhelinnumeroiden ja HelpNetin tietojen ylläpito sekä vaihdejärjestelmän hallinta. Puhelinpalveluista on laadittu luonnos palvelukuvaukseksi (liite 7). Puhelinvaihteen toiminta kytkeytyy tiiviisti asiakaspalvelun frontdeskin toimintaan ja vaihdejärjestelmän osalta IT-palveluihin. Puhelinvaihteen sijoittuminen organisaatiossa esitetään tarkistettavaksi frontdeskin organisoinnin yhteydessä. 6.6 Ajoneuvopalvelut Ajoneuvopalveluihin kuuluvat palvelukokonaisuudet ovat ajoneuvojen hallintapalvelut, omien ajoneuvojen huolto- ja korjauspalvelut, omien ajoneuvojen hankintaan liittyvät palvelut sekä leasingkaluston hankintaan liittyvät palvelut. Keskitettyihin ajoneuvojen hallintapalveluihin kuuluu ajoneuvojen ja rekisteröitävien perävaunujen rekisteröinti, ajoneuvojen vakuutukset, ajoneuvoverot, katsastukset, kalustokirjanpito, käyttäjätietojen hallinta, ajoneuvokalustoon liittyvien kustannustietojen hallinta, polttoainekorttien hallinta, sijaisautot, ajoneuvojen käyttöön liittyvä ohjeistus. Omien autojen huolto- ja korjauspalveluihin kuuluvat ajoneuvojen määräaikaishuollot, muut huollot ja korjaukset, vauriokorjaukset sekä renkaidenvaihdot. Omien autojen huolto- ja korjauspalveluista on laadittu luonnos palvelukuvaukseksi (liite 8). Omien ajoneuvojen ja leasingkaluston hankintaan liittyviin palveluihin kuuluvat ajoneuvojen hankintaan ja leasingkaluston kilpailutuksen liittyvät valmistelutehtävät yhdessä käyttäjäorganisaation kanssa, leasingsopimusten hallinta sekä edellisiin liittyvät asiantuntijatehtävät. Käyttäjäorganisaatiolla tulee olla vastuuhenkilö, joka toimii yhteistyössä ajoneuvopalvelujen kanssa. Käyttäjäorganisaation vastuulla on ajopäiväkirjojen ylläpito ja vahinkoilmoitukset vakuutusyhtiölle. Leasingkaluston osalta käyttäjäorganisaatio huolehtii leasingsopimuksiin sisältyvistä määräaikaishuolloista ja renkaiden vaihdosta. Rekisteröimättömään kalustoon liittyvät tehtävät ovat kokonaan käyttäjäorganisaation vastuulla. 6.7 Varastopalvelut Varastopalvelut muodostuvat varastoitaviin tuotteisiin liittyvistä palveluista sekä pienkalustoon ja työvaatteisiin liittyvistä palveluista. Varastopalveluiden suurin käyttäjä on vesihuollon verkko-osasto, eikä toiminta siltä osin muutu tukipalvelujen keskittämisen yhteydessä. Pienkaluston ja työvaatetuksen osalta jätehuolto hyödyntää hankinnoissa kilpailutettuja hankintapaikkoja ja laite- ja konekorjauksissa sopimushuoltopisteitä. 8

9 9 7 PALVELUKUVAUKSET Kustakin palvelusta laaditaan palvelukuvaus väliraportissa esitetyn palvelukuvausmallin mukaisesti. Palvelukuvauksessa esitetään palvelun sisältö, palvelun suoritteet, mittarit palvelutasolle, hinnoittelumalli, vastuutahot ja palvelun tilaamisen toimintamalli. Loppuraportin liitteenä on esitetty palvelukuvaukset siltä osin kuin niitä on resurssien puitteissa mahdollista tehdä. Palvelun tuottaja laatii puuttuvat palvelukuvaukset ennen toiminnan käynnistämistä. 8 TUKIPALVELUJEN OHJAUSMALLI Tukipalvelujen ohjausmallin tarkoituksena on varmistaa, että tukipalveluorganisaatio tuottaa kustannustehokkaasti ja palvelunkäyttäjien tarpeiden mukaisesti palvelukuvausten määrittelemät palvelut. Ohjausmallissa on esitetty toimintamalli tukipalvelujen budjetoinnille ja veloituksille. Talousarvio laaditaan osana HSY:n talouden ja toiminnan suunnitteluprosessia (TTS) siten, että palveluiden käyttäjien tarpeet tulevat huomioon otetuiksi tukipalveluorganisaatioiden tavoiteasetannassa ja resursoinnissa. Tukipalveluja tuottavien organisaatioiden vuosikulut kohdistetaan toimialoille ja tulosalueille aiheuttamisperiaatetta noudattaen. Periaatteet sovitaan tukipalveluorganisaatioiden ja toimialojen ja tulosalueiden kesken ja vahvistetaan HSY:n johtoryhmässä. Palvelutasoa seurataan palvelukuvauksissa määritetyillä mittareilla, joille asetetaan tavoitearvot vuosittain TSS-prosessissa. Toteutumat raportoidaan vuosikolmanneksittain HSY:n osavuosikatsauksissa. Tukipalvelujen ohjausmalli on esitetty liitteessä 9. 9 KESKITTÄMISEN VAIKUTUKSET TOIMIALOJEN TOIMINTAAN Vesihuollon toiminnan kannalta keskittämisen vaikutukset ovat vähäiset, koska tukipalvelut on toimialan sisällä keskitetty toimialapalvelut osastoon. Tukipalvelujen keskittämisellä on kuitenkin vaikutusta vesihuollon toimialan organisaatioon, koska toimialapalvelut osasto jää keskittämisen myötä tarpeettomaksi. Toimialapalveluihin tällä hetkellä kuuluva laki- ja hallintopalvelut ryhmä tulee tällöin organisoida vesihuollon toimialan sisällä uudelleen. Jätehuollon osalta vaikutukset ovat erilaiset, koska siellä ei ole tehtäväperusteista organisaatiota, vaan tukipalvelutehtävät on hoidettu perustehtävän ohessa. Tukipalvelujen keskittämisen henkilöstövaikutusten tulee näkyä vuosien henkilöstösuunnitelmassa. HSY-tasolla kustannusten tulee vähetä. Tämä toteutuu, kun toimialojen ja tulosalueiden henkilötyövuosien määrä pienenee enemmän kuin tukipalveluihin siirtyy henkilöstöä. Täyden hyödyn saaminen vie useamman vuoden. Kulujen ei kuitenkaan pitäisi kasvaa edes tilapäisesti, koska uusia henkilöitä ei pääsääntöisesti rekrytoida ulkoa. Työryhmässä on ollut mukana toimialojen ja tulosalueiden osaajia ja näkemyksiä on saatu myös työryhmän ulkopuolelta. Kuitenkaan mitään voittamattomia ongelmia ei tukipalvelujen keskittämiselle ole esitetty. Toimialoilla nähdään keskittämisen riskit erilailla. Uhkana nähdään toisaalta palvelutason lasku palvelun etääntyessä toimialasta ja toisaalta henkilöstö- ja palvelukustannusten kasvu. Riskit voidaan hallita tukipalvelujen ohjausmallin mukaisella toiminnalla ja henkilöstömäärän sopeuttamisella siirtymävaiheen aikana.

10 10 10 TUKIPALVELUJEN ORGANISOINTI Tukipalvelujen organisointiin liittyy tukipalvelujen sijainti HSY:n organisaatiossa sekä tukipalvelujen sisäinen organisointi. Työryhmä selvitti vaihtoehtoja tukipalvelujen sijoittamiseksi HSY:n organisaatioon ottamatta kantaa HSY:n muuhun organisaatioon. Johtoryhmältä saatujen kommenttien perusteella työryhmä esittää, että tukipalveluista muodostetaan tulosalue. Ehdotus organisaatiokaaviosta on esitetty liitteessä 10. Tukipalvelujen sisäisessä organisoinnissa lähdettiin liikkeelle vesihuollon toimialapalvelujen nykyisestä organisaatiosta, jossa toimeksiantoon sisältyvä toiminta on jaettu materiaalipalveluihin, isännöintipalveluihin sekä IT-palveluihin. Materiaalipalvelut muodostuvat hankinta-, kuljetus- ja varastointipalveluista ja toimistopalvelut sisältyvät isännöintipalveluihin. Vaihtoehtona edelliselle mietittiin toimintojen jakamista IT-palveluihin, hankinta- ja varastopalveluihin sekä kiinteistö- ja ajoneuvopalveluihin. Yhdistelmää perusteltiin kiinteistöihin ja ajoneuvoihin liittyvien palvelujen luonteella. Toimivuuden kannalta molemmat vaihtoehdot ovat samanarvoisia, mutta tukipalvelujen jakamista ITpalveluihin, hankinta- ja varastopalveluihin sekä kiinteistö- ja ajoneuvopalveluihin pidettiin tasapainoisempana ratkaisuna. Työryhmän ehdotus tukipalvelujen sisäiseksi organisaatioksi on esitetty liitteessä TOTEUTUSAIKATAULU Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on TTS-kauden yhdeksi tavoitteeksi kirjattu hallinnon ja tukitoimintojen prosessien kehittäminen ja toimenpiteiksi vuodelle 2012 tukitoimintojen uuden toimintamallin täytäntöönpano. Työryhmän mielestä toimintamallin käyttöönotto on kuitenkin syytä toteuttaa mahdollisimman nopeasti päätösten jälkeen. Toimintamallin täytäntöönpanolla on kuitenkin joitakin reunaehtoja, jotka siirtävät täytäntöönpanoa myöhemmin keväälle. Kuntayhtymän toimintaorganisaatio on määritelty johtosäännössä, jonka muuttaminen edellyttää yhtymäkokouksen päätöstä. Henkilöstön osalta lähtökohta lienee sama kuin kuntayhtymää perustettaessa. Henkilöstön tehtävät pysynevät mahdollisuuksien mukaan entisellään. Joidenkin tehtävien osalta jouduttaneen kuitenkin käyttämään kiinnostuksen osoitusmenettelyä, jonka toteuttamiselle on varattava riittävästi aikaa. Edellä olevat reunaehdot huomioiden työryhmä esittää toteutusaikatauluksi loppuraportti käsittely HSY:n johtoryhmässä käsittely henkilöstötoimikunnassa henkilöstöinfo käsittely henkilöstötoimikunnassa käsittely HSY:n hallituksessa helmikuu 2012 johtosääntömuutoksen käsittely yhtymäkokouksessa maaliskuu 2012 päätökset henkilöstön sijoittumisesta keskitetyn tukipalveluorganisaation toiminnan käynnistäminen Toiminnan käynnistämistä puoltaa kuntayhtymän osavuosiraportoinnin rytmi. Työryhmä esittää, että jätehuollon investointihankintojen keskittämisen osalta noudatetaan siirtymäaikaa. Ajoneuvopalvelujen osalta esitetty toimintamalli voidaan ottaa käyttöön jo vuoden 2012 alusta lähtien, vaikka tukipalveluorganisaatio käynnistyisikin vasta toukokuun alussa. Tilanne on rinnastettavissa ostolaskujen keskitettyyn käsittelyyn, joka toteutettiin vuoden 2011 alussa. Toimeksiantoon kuului yhtenä osatehtävänä ICT Masterplanin toteuttamisen aloittaminen. Työryhmä katsoi, että osatehtävän toteuttaminen voidaan eriyttää tukipalvelujen järjestämisestä koskevasta

11 11 selvityksestä, koska ICT Masterplanin toteuttaminen on erillisin päätöksin jo aloitettu kokonaisarkkitehtuurin suunnittelulla sekä palvelukuvausten ja palveluhallintamallin valmistelulla. Nämä toimenpiteet on ollut perusteltua käynnistää jo ennen kuin varsinainen ICT Masterplan on hyväksytty toteutettavaksi. 12 RESURSSIT Ehdotetun organisaatiorakenteen mukainen toimintamalli voidaan toteuttaa pääosin yhdistämällä nykyiset hallintopalvelukeskuksen, jätehuollon ja vesihuollon päätoimiset tukipalveluresurssit edellyttäen, että palvelutarjonta ei kasva. Hankintapalvelujen osalta on kuitenkin lisäresurssitarvetta. Tarve kohdistuu erityisesti hankintahenkilöstön tehtäväkenttään. Lisäksi on turvattava hankintapalveluiden tarvitsemat lakimiespalvelut. 13 YHTEENVETO Työryhmä esittää, että kuntayhtymän tukipalvelutehtävät keskitetään tulosalueena toimivaan tukipalveluorganisaatioon. Keskitetysti hoidettavia palveluja ovat hankinta- ja varastopalvelut sekä kiinteistö- ja ajoneuvopalvelut. ICT-palvelut keskitetään siltä osin kuin palvelut kohdistuvat koko kuntayhtymän yhteisiin tietojärjestelmiin ja ovat koko henkilöstön käytössä. Keskitettävistä palveluista laaditaan palvelukuvaukset sovitun mallin mukaisesti ja palvelun toteutumista seurataan tukipalvelujen ohjausmallin avulla. Keskitetyn tukipalveluorganisaation toiminta esitetään käynnistettäväksi alkaen. LIITTEET 1 Toimintavolyymit 2 Palvelukuvaus, rutiinihankinnat 3 Palvelukuvaus, ostolaskujen käsittely 4 Palvelukuvaus, siivouspalvelut 5 Palvelukuvaus, vahtimestaripalvelut 6 Palvelukuvaus, kokouspalvelut 7 Palvelukuvaus, puhelinvaihde 8 Palvelukuvaus, omien autojen huolto- ja korjauspalvelut 9 Tukipalvelujen ohjausmalli 10 Ehdotus tukipalvelujen organisaatioksi

12 Tukipalvelujen järjestäminen Väliraportti Liite 1 1/3 Toimintavolyymit HAKE SYT Jätehuolto Vesihuolto Yhteensä Henkilötyövuodet 26,7 1,6 14,5 71,2 113,9 ICT-palvelut 7,0 0,1 3,0 4,8 14,9 Asiakirjahallintapalvelut 5,5 0,4 1,1 1,5 8,5 Hankintapalvelut 2,7 0,5 7,3 22,0 32,5 Toimitilapalvelut 0,5-3,0 20,7 24,2 Toimistopalvelut 10,0 0,6-4,4 15,0 Ajoneuvopalvelut 1,0 0,0 0,0 4,0 5,0 Varastopalvelut ,8 13,8 Tukitoimintojen kustannukset (TA 2012), (HAKE:n IT-yksikkö ja virastopalvelut, jätehuollon tietohallinto ja vesihuollon toimialapalvelut) Henkilöstökulut ICT-palvelut Asiakirjahallintapalvelut sis. ICT-palv. - Hankintapalvelut Toimitilapalvelut Toimistopalvelut 434 sis. Isänn.palv. 434 Ajoneuvopalvelut Varastopalvelut Palvelut ICT-palvelut Asiakirjahallintapalvelut sis. ICT-palv. - Hankintapalvelut Toimitilapalvelut Toimistopalvelut 274 sis. Isänn.palv. 274 Ajoneuvopalvelut Varastopalvelut Aineet, tarvikkeet, tavarat ICT-palvelut Asiakirjahallintapalvelut sis. ICT-palv. - Hankintapalvelut Toimitilapalvelut Toimistopalvelut 89 sis. Isänn.palv. 89 Ajoneuvopalvelut Varastopalvelut Muut toimintakulut ICT-palvelut - Asiakirjahallintapalvelut sis. ICT-palv. - Hankintapalvelut Toimitilapalvelut Toimistopalvelut 486 sis. Isänn.palv. 486 Ajoneuvopalvelut 5 5 Varastopalvelut -

HSL:N JA HSY:N TOIMINTAOHJELMA SYNERGIAETUJEN AIKAANSAAMISEKSI TYÖRYHMÄN RAPORTTI

HSL:N JA HSY:N TOIMINTAOHJELMA SYNERGIAETUJEN AIKAANSAAMISEKSI TYÖRYHMÄN RAPORTTI HSL:N JA HSY:N TOIMINTAOHJELMA SYNERGIAETUJEN AIKAANSAAMISEKSI TYÖRYHMÄN RAPORTTI HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 2 (13) HSL:N JA HSY:N TOIMINTAOHJELMA SYNERGIAETUJEN AIKAANSAAMISEKSI Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinto

Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinto Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 36/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 31.5.2006 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto FI.PLM.4628 Talousyksikkö 10272/2910/200 Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen TASE-SELVITYSMIESRAPORTTI 15.12.2004 Puolustusministeriölle

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014

Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014 Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014 Pietarsaaren seudun kuntarakenneselvitys Evijärvi, Luoto, Kruunupyy, Pietarsaari, Pedersöre ja Uusikaarlepyy SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014

Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014 Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014 Sisällys Talouspalvelukeskus... 2 IT-palvelut... 8 Hankinta- ja logistiikkakeskus... 14 Henkilöstöasiain palvelukeskus... 18 Matkailun palvelukeskus:turku

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

Sisällys 1 (18) Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje 20.1.2014. Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9

Sisällys 1 (18) Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje 20.1.2014. Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9 1 (18) 20.1.2014 Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9 Vuoden 2014 talousarvion Sisällys 1. TALOUDEN JA TOIMINNAN PERIAATTEET... 2 1.1 Tulosalueiden, toimialojen sekä niiden tulosyksiköiden

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

1. Palvelurakenneuudistus Päijät Hämeessä... 2 2. Kuntien tukipalvelut teemaryhmä... 2 2.1. Teemaryhmän kokoonpano ja toimeksianto... 2 3.

1. Palvelurakenneuudistus Päijät Hämeessä... 2 2. Kuntien tukipalvelut teemaryhmä... 2 2.1. Teemaryhmän kokoonpano ja toimeksianto... 2 3. 1. Palvelurakenneuudistus Päijät Hämeessä... 2 2. Kuntien tukipalvelut teemaryhmä... 2 2.1. Teemaryhmän kokoonpano ja toimeksianto... 2 3. Yhteistyömallit palvelutuotannon järjestämisessä... 3 3.1. Tuottamalla

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI Pia Karjalainen Paula Korkeamäki SISÄLLYS Johdanto...3 Osuuskuntamalli ja liiketoimintasuunnitelma...4 Yrityksen perustiedot...5 Historia...5 Liikeidean testaus...6 Yritys ja Yrittäjät...6

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Ohjausryhmän loppuraportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1.1. Johtokunnan päätös toimintamallin kehitysmahdollisuuksien

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003 VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti

-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti -TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti Puolustusministeriö 15.12.2004 LAATIJAT: Tämän raportin ovat laatineet: Satu Kiiskinen Senior Manager Anu Lindberg Senior Consultant BearingPoint

Lisätiedot

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Nousiaisen kunta Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Kunnan Taitoa Oy Sivu 1 / 33 Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Sisällysluettelo Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti...

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

Palveluliikelaitosten johtokunta. 24.09.2014 Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1.

Palveluliikelaitosten johtokunta. 24.09.2014 Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1. Espoon kaupunki Pöytäkirja 24.09.2014 Sivu 1 / 38 Kokoustiedot Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10 Paikka Virastopiha 2 B, 1. krs Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja, saapui

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Edeltävät viranomaistoimenpiteet (kunta tai jätelautakunta)... 4 2.1 Päätetään kunnan kilpailuttamasta

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Teemaryhmä 5 Nykytilan kuvaus Kuntatalous 2 (29) Sisällysluettelo 1. Toimeksianto... 2 2. Tehtävän rajaus... 4 3. Nykytilan kuvaus... 4 4. Kaupunkien mahdollisen

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot