TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ"

Transkriptio

1 Helsingin seudun ympäristöpalvelut TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ LOPPURAPORTTI

2 2 Sisällys TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ TOIMEKSIANTO Työryhmä Tavoite Aikataulu LÄHTÖ- JA TAUSTATIEDOT VÄLIRAPORTTI TOIMINTAVOLYYMIT PERUSTELUT TUKIPALVELUJEN KESKITTÄMISELLE KESKITETTÄVÄT PALVELUT ICT-palvelut Asiakirjahallintopalvelut Hankintapalvelut Toimitilapalvelut Toimistopalvelut Ajoneuvopalvelut Varastopalvelut PALVELUKUVAUKSET TUKIPALVELUJEN OHJAUSMALLI KESKITTÄMISEN VAIKUTUKSET TOIMIALOJEN TOIMINTAAN TUKIPALVELUJEN ORGANISOINTI TOTEUTUSAIKATAULU RESURSSIT YHTEENVETO LIITTEET... 11

3 3 TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ 1 TOIMEKSIANTO 1.1 Työryhmä Toimitusjohtaja on nimennyt työryhmän valmistelemaan tukipalvelujen järjestämistä. Työryhmän puheenjohtajaksi on nimetty Tuija Räty vesihuollosta ja jäseniksi Antero Hakkarainen, Mari Heinonen ja Kalevi Manninen vesihuollosta, Riitta-Liisa Hahtala, Marjut Mäntynen ja Hanna Rantanen jätehuollosta, Tarja Koskentalo seutu- ja ympäristötiedosta, Susanna Hietanen, Pekka Hänninen, Timo Marila ja Kirsti Mäkinen hallintopalvelukeskuksesta sekä henkilöstön edustajina Sari Nieminen ja Jussi Pirinen. 1.2 Tavoite Tavoitteena on luoda tukipalveluille yhtenäiset toimintamallit ja selkeä organisointi tuottavuuden parantamiseksi. Tukipalveluihin kuuluvat asiakokonaisuudet ovat ICT, asiakirjahallinto, hankinnat, toimitilat ja toimistopalvelut sekä kuljetus- ja varastointipalvelut. Kuljetuspalveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kuntayhtymän hallinnassa oleviin ajoneuvoihin liittyviä palveluja. Selvityksen tulee sisältää toimintamallit palveluiden tuottamiselle ja seurannalle sekä ehdotus tukipalvelujen organisaatioksi. Tukipalvelujen järjestämistä koskeva selvitys jaetaan osatehtäviin, joita valmistelemaan voidaan nimetä alatyöryhmiä. Osatehtävät ovat 1. Toimintavolyymien selvittäminen 2. Viestintä ja henkilöstön osallistaminen 3. Palvelukuvauksen mallin laatiminen 4. Tukipalvelujen ohjausmallin luominen 5. Tukipalvelujen toimintamallien selvittäminen ja palvelukuvausten laatiminen eri osa-alueille 6. ICT Masterplanin toteuttamisen aloittaminen 7. Tukipalvelujen organisointi 1.3 Aikataulu Työryhmän tulee esittää väliraportti johtoryhmälle ja loppuraportin tulee olla valmis mennessä. Loppuraportin tulee sisältää ehdotus tukipalvelujen organisoimiseksi toteutusaikatauluineen. Tavoitteena on, että periaatepäätös tukipalvelujen organisoinnista voitaisiin käsitellä hallituksessa vuoden 2011 aikana. 2 LÄHTÖ- JA TAUSTATIEDOT Tukitoimintojen järjestämistä on käsitelty johtoryhmän seminaarissa Seminaarin taustamateriaalina oli mm. ICT Masterplanin luonnos, palvelu- ja tavarahankintojen portfolioanalyysi sekä alustava selvitys tuki- ja kehittämisresurssien uudelleen järjestämisestä. Työryhmän käytössä on ollut ICT Masterplanin esittelyaineiston ja hankintojen portfolioanalyysin lisäksi työryhmän perustamista koskevan päätöspöytäkirjan liitteenä oleva muistio, joka korvaa johtoryhmän käytössä olleen alustavan selvityksen tuki- ja kehittämisresurssien uudelleen järjestämisestä. 3 VÄLIRAPORTTI Työryhmä antoi väliraportin HSY:n johtoryhmälle Väliraporttiin oli koottu selvitys toimintavolyymeista, tilannekatsaus työryhmän työskentelytavasta ja työn etenemisestä sekä työryhmän ehdotus palvelukuvausmalliksi ja tukipalvelujen ohjausmalliksi.

4 4 Väliraportin käsittelyn yhteydessä johtoryhmä esitti toivomuksen, että työryhmä laatisi vaihtoehtoja tukipalvelujen organisoimiseksi. Vaihtoehtoja esiteltiin johtoryhmälle ja saatujen kommenttien perusteella työryhmä on tehnyt lopullisen ehdotuksensa. 4 TOIMINTAVOLYYMIT Toimintavolyymit selvitettiin tehtäväalueittain toimialoittain/tulosalueittain. Väliraportissa esitettyjä toimintavolyymeja on tarkennettu ja täydennetty. Yhteenveto toimintavolyymeista on loppuraportin liitteenä 1. Toimeksiannon mukaisissa tukipalvelutehtävissä työskentelee tällä hetkellä päätoimisesti yhteensä 66 henkilöä, joista Hallintopalvelukeskus 23 IT-yksikkö 11 virastopalvelut 12 Vesihuollon toimialapalvelut 40 osaston johto 1 materiaalipalvelut 3 hankintapalvelut 9 kuljetuspalvelut 4 varastopalvelut 13 isännöintipalvelut 7 IT-palvelut 3 Jätehuollon tietohallinto 3 Lisäksi arvioidaan, että tukipalveluiksi katsottavia tehtäviä hoitaa operatiivisen toiminnan yhteydessä oman työn ohella noin 250 henkilöä. Kaiken kaikkiaan tukipalvelutehtävien hoitamiseen arvioidaan kuluvan noin 110 henkilötyövuotta. Vuoden 2012 talousarvion mukaan tukipalveluihin arvioidaan käytettävän vesihuollon toimialapalveluissa n. 5,8 milj. euroa, hallintopalvelukeskuksessa noin 3,3 milj. euroa sekä jätehuollon tietohallinnossa n. 1,4 milj. euroa, yhteensä 10,5 milj. euroa. Tukipalvelutehtäviin muualla HSY:n organisaatiossa käytettävää rahaa ei ole tässä yhteydessä arvioitu. Edellä mainituissa summissa on mukana HSL:lle tuotetut palvelut. 5 PERUSTELUT TUKIPALVELUJEN KESKITTÄMISELLE Toimeksiannossa on esitetty tarve tukipalvelujen erottamiselle johtamisesta ja kehittämisestä. Tukipalvelujen keskittämisellä voidaan purkaa nykyiset päällekkäiset tukipalvelurakenteet. Hyödyntämällä rakenteessa vesihuollon jo keskitettynä olevat toimialapalvelut nopeutetaan tavoitetilaan pääsyä. Tavoitetilassa tukipalvelutehtävissä henkilöstötarve on pitkällä aikavälillä pienempi, kun osaaminen voidaan keskittää. Myös yhteisten, samanlaisten palveluiden hoitaminen yhdenmukaisesti ja ammattitaitoisesti parantaa laatua ja tuo tehokkuutta. Erillisen tukipalveluorganisaation sisällä on paremmat edellytykset kehittää osaamista ja siten kasvattaa motivaatiota, jolloin toimialoilla ja tulosalueilla voidaan keskittyä omaan substanssiosaamisen kehittämiseen. 6 KESKITETTÄVÄT PALVELUT Työryhmän ehdotus keskitettävistä palveluista perustuu työpajatyöskentelyn tuloksiin. Työpajatyöskentelyyn osallistui yhteensä 47 henkilöä. Osallistujat edustivat sekä palvelun käyttäjiä että palvelun tuottajia kultakin toimialalta ja tulosalueelta. Lisäksi kaikkien ammattijärjestöjen edustajilla on ollut mahdollisuus osallistua haluamansa työpajan työskentelyyn.

5 5 Työpajoissa työstettiin kuvaus palvelun sisällöstä sekä ehdotus jaosta keskitettyihin ja hajautettuihin palveluihin. Jotta käyttäjänäkökulma tulisi huomioitua riittävän hyvin, toimialoilla ja tulosalueilla oli mahdollisuus kommentoida ehdotuksia. Saatujen kommenttien perusteella palvelun sisältöä sekä jakoa keskitettyihin ja hajautettuihin palveluihin on täsmennetty. 6.1 ICT-palvelut ICT-palvelut keskitetään siltä osin kuin palvelut kohdistuvat koko kuntayhtymän yhteisiin tietojärjestelmiin ja ovat koko henkilöstön käytössä. Substanssisovellusten tulisi pääsääntöisesti olla hajautettuja, jolloin tulee turvata sovellusten ylläpidon ja kehittämisen vaatimat henkilöstöresurssit. Mikäli vastuu substanssisovelluksista siirtyy pois toimialoilta, tulee kuitenkin säilyttää kiinteä yhteys operatiiviseen toimintaan. Koska ICT-palvelujen resurssit ovat jossain määrin riippuvaisia ICT Masterplanin liittyvistä päätöksistä, työryhmä esittää, että keskittämisen henkilöstövaikutuksista päätetään ICT Masterplanin hyväksymisen yhteydessä. 6.2 Asiakirjahallintopalvelut Työryhmän mielestä asiakirjahallintopalvelut on luonteeltaan muista toimeksiannon mukaisista palveluista poikkeava palvelu ja sen organisoiminen tulisi tehdä johtamisen ja kehittämisen organisoinnin yhteydessä. Mikäli asiakirjahallintopalvelut kuitenkin katsotaan tukipalveluksi, se tulisi sijoittaa organisaatiossa erilleen ICT-palveluista, varsinkin jos johtamisessa otetaan käyttöön ICT Masterplanin mukainen toimintamalli. 6.3 Hankintapalvelut Hankintojen työpajatyöskentelyn tuloksena keskeisimmät linjaukset erilaisten hankintojen keskittämiseen ja toisaalta kenttäorganisaatiossa tehtäviksi tehtäviin painottuvat rutiinihankintoihin (pienhankinnat) ja investointihankintojen menettelytapoihin. Laajalti nähdään että rutiinihankinnat tulee keskittää. Myös asiantuntijapalveluihin liittyvät hankinnat voidaan toteuttaa keskitetysti koko kuntayhtymän osalta. Investointihankintojen osalta vesihuollossa on selkeästi määritelty keskitetyn hankintaorganisaation ja kenttäorganisaatiolle hajautettujen toimintojen osiot. Jätehuollossa investoinnit hoidetaan toistaiseksi täysin hajautetusti ilman keskitetyn hankintaorganisaation osuutta. Keskitettyyn hankintaorganisaatioon siirtyminen toteutetaan siirtymäajan puitteissa. Strategisesti tärkeiden sekä suurta volyymia edustavien palveluiden ja tavaroiden hankinta toteutetaan keskitetyn hankintaorganisaation kaupallisen osaamisen ja kenttäorganisaation substanssiosaamisen kiinteänä yhteistyönä, jolloin voidaan saavuttaa hankintojen tehostamista ja volyymeihin perustuvaa taloudellista hyötyä. Sen sijaan strategisesti tärkeänä ja täysin jätehuollon kuljetusyksikön toimesta tapahtuvana ilman keskitetyn hankintaorganisaation osuutta kilpailutetaan jätehuollon jätekuljetuksiin liittyvät hankinnat. Keskitetysti hoidettavien hankintojen edellytyksenä on riittävien resurssien ja osaamisen olemassaolo. Ohjeiden, säännösten ja menettelytapojen ohjeistamisesta ja niihin liittyvistä valtuuksista sekä keskitetyn hankinnan muihin toimintaedellytyksiin liittyvistä valtuuksista tulee päättää. Yhteisen hankintajärjestelmän käyttö laajennetaan koskemaan koko kuntayhtymää. Ostolaskujen käsittely (ostoreskontra) nähdään kiinteänä osana hankintatointa, joka keskitetysti hoitaa saapuvien laskujen käsittelyn sekä toimittaa hajautetun asiatarkastus- ja hyväksyntävaiheen jälkeen laskuaineiston kirjanpitoon. Koko kuntayhtymän ostolaskujen käsittely on hoidettu keskitetysti vesihuollon hankintatoimessa vuoden 2011 alusta lähtien eikä tukipalvelujen keskittäminen aiheuta muutoksia toimintaan tai resursseihin.

6 6 Rutiinihankinnoista ja ostolaskujen käsittelystä on laadittu ehdotukset palvelukuvauksiksi (liitteet 2 ja 3) 6.4 Toimitilapalvelut Toimitiloihin liittyviä tehtäviä hoidetaan jo nyt osittain keskitetysti vesihuollon toimialalla siltä osin kuin toimitilat eivät liity operatiiviseen toimintaan. Operatiivista toimintaa on jätehuollossa jätteiden käsittely- ja vastaanottopaikoissa. Vesihuollossa operatiivista toimintaa on jäteveden- puhdistuksessa ja vedenpuhdistuslaitoksissa. Lisäksi toimitiloihin liittyviä tehtäviä hoidetaan oman työn ohella seutuja ympäristötiedossa sekä hallintopalvelukeskuksessa. Suurin osa toimitilojen töistä on kuitenkin ulkoistettu ja ainoastaan pienet päivittäiset operatiivisen toiminnan sujuvuuden kannalta tärkeät tehtävät hoidetaan yksiköissä. Toimintatavat sekä jätehuollon että vesihuollon kunnossapitoyksiköissä ovat samankaltaisia kiinteistöjenhoidossa. Operatiivisten yksiköiden hoitamia toimitiloja ovat: Jätehuolto: Kivikon jätepalvelukeskus, Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus, Sortti-asemat (Konala, Munkinmäki ja rakennettava Ruskeasanta) Vedenpuhdistus: Vanhakaupungin, Pitkäkosken, ja Dämmanin vedenpuhdistuslaitokset, pumppaamoja 17 kpl, vesitorneja 12 kpl, pohjavesilaitokset 2 kpl Jäteveden puhdistus: Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamot, Metsäpirtin huoltorakennukset, jäteveden pumppaamot 450 kpl Kiinteistöpalveluissa (kiinteistöpalvelu termi kuvaa paremmin toimintaa, jota esitetään hoidettavan keskitetysti) hoidettavat kiinteistöt: Ilmala, Kiinteistö osakeyhtiö Asemapäällikönkatu 5, Kiinteistö osakeyhtiö Asemapäällikönkatu 3, Aqua-kilta, Jokiniementien asunnot, Mikkelän, Hosantien ja Suomenojan tukikohdat. Toimitiloissa on yhdyshenkilöt kommunikointi väylänä kiinteistöpalveluihin, heidän kauttaan hoidetaan mm. palautteet toiminnasta, sopimusasiat jne. Kiinteistöpalvelut koostuu seuraavista keskeisistä palveluryhmä kokonaisuuksista: kiinteistön kunnossapito ja huolto, palo- ja turvallisuus järjestelmät, piha-alueiden talvi ja kesäkunnossapito ja siivous. Jokainen näistä ryhmistä on jaettu kiinteistöpalvelussa hoidettaviin tehtäviin ja operatiivisissa yksiköissä hoidettaviin tehtäviin. Hankintoja keskittämällä ja vähentämällä toimijoita voidaan saada säästöä, joten kiinteistöpalvelujen tehtävänä on kartoittaa alueet, joissa puitesopimuksien tekemällä näihin säästöihin päästään. Hankintoja varten kiinteistöpalvelut kerää yksiköistä tulevat tiedot. Kiinteistöpalvelu avustaa vuokrasopimuksien tekemisessä ja laskuttaa vuokrat. Vuokrasopimuksia on kiinteistöistä, maa-alueista, autopaikoista ja antennipaikoista. Kiinteistön kunnossapito ja huolto Kiinteistöpalvelu vastaa keskitettävien toimitilojen ennakoivasta ja korjaavasta/ylläpitävästä huollosta. Sen tehtävänä on budjetoida, suorittaa ja valvoa näihin toimitiloihin kohdistuvat työt. Lisäksi sen tehtävänä on luoda yhteisiä käytäntöjä kiinteistöhuollossa eri yksiköiden kesken mm. huoltokirjojen käyttö kiinteistöjen huollossa, uusista lakien/asetuksien muutoksista tiedottaminen. Yhteishankintoja/sopimusurakoitsijoita voivat olla esim. LVI, sähkötyöt, pienet pintakorjaukset ym.. Operatiivisissa yksiköissä budjetoidaan, kartoitetaan ja suoritetaan pienet vika- ja huoltotyöt. Yksiköt tilaavat ja valvovat sopimusurakoitsijoiden suorittamia vika- ja huoltotöitä. Investointi hankkeina tehtäviä perusparannuksia ei ole kuvattu tässä.

7 7 Turvallisuusjärjestelmät Kiinteistöpalvelut vastaa keskitettävien kiinteistöjen palo- ja turvallisuusjärjestelmistä. Sen tehtävänä on budjetoida, suorittaa ja valvoa nämä toimitiloihin kohdistuvat työt. Kiinteistöpalvelu vastaa keskitettävien kiinteistöjen kulkuoikeuksien hallinnasta, paloilmoittimista, rikosilmoitin järjestelmien ylläpitämisestä, pelastus- ja tulityösuunnitelmien laadinnasta, määräaikaistarkastuksien suorittamisesta, huoltokirjan päivittämisestä ym. vastaavista toimista. Mahdollisia yhteishankintoja/sopimusurakoitsija voi löytyä esim. vartioinnista ja turvallisuus laitteiden hankinnasta. Operatiivisissa yksiköissä budjetoidaan turvallisuuteen liittyvät toimet. Operatiiviset yksiköt vastaavat kulkuoikeuksien antamisesta toimitiloihinsa, paloilmoittimien käyttötoimenpiteistä, rikosilmoitin järjestelmän ylläpitämisestä, pelastussuunnitelmien laadinnasta ym. vastaavista tehtävistä. Piha-alueiden talvi- ja kesäkunnossapito Kiinteistöpalvelu vastaa keskitettävien kiinteistöjen kesä- ja talvikunnossapidosta. Sen tehtävänä on budjetoida, suorittaa ja valvoa nämä toimitiloihin kohdistuvat työt. Mahdollisia yhteishankintoja/sopimusurakoitsija voi löytyä mm. aurauksesta Operatiivisissa yksiköiden vastuulla on toimitilojensa lumen auraus ja hiekoitukset, kesä aikainen kunnossapito ja roskien poisto, sisäänkäyntien talvikunnossapito, lumien poisto katoilta ja urakoitsijoiden valvonta. Siivous Kiinteistöpalvelu vastaa keskitettävien kiinteistöjen toimitilojen siivouksesta. Sen tehtävänä on budjetoida, suorittaa ja valvoa nämä toimitiloihin kohdistuvat työt. Siivouspalveluista on laadittu luonnos palvelukuvaukseksi (liite 4). Mahdollisia yhteishankintoja olisi siivous. Operatiivisten yksiköiden vastuulla on toimitilojensa siivous ja urakoitsijoiden valvonta. 6.5 Toimistopalvelut Toimistopalveluihin kuuluvat palvelukokonaisuudet ovat postipalvelut, vahtimestaripalvelut, kokouspalvelut ja pientarvikkeiden ym. hankinta ja hallinta sekä puhelinvaihde. Toimistopalvelut on rajattu siten, että tukipalveluorganisaation kuuluvat ne toimistopalvelut, jotka kytkeytyvät toimitilaan. Myös puhelinvaihde on esitetty sijoitettavaksi toimistopalveluihin. Sen sijoittuminen tarkistetaan asiakaspalvelun frontdeskin organisoinnin yhteydessä. Hallintoon, sihteeripalveluihin ja HR-palveluihin kuuluvien tehtävien ei ole laskettu kuuluvan toimistopalveluihin eikä niiden organisointia tässä yhteydessä käsitellä. Postipalveluihin kuuluu ulkoisen ja sisäisen postin hoitaminen Itellan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Keskitetysti hoidetaan jo nyt sopimuksen hallinta, päätoimipisteeseen tulevan postin lajittelu ja postin kulku toimipisteiden välillä (ns. sisäinen posti) eikä nykykäytäntöön esitetä muutoksia. Hajautetusti hoidetaan suoraan muihin toimipisteisiin tulevan postin lajittelu ja postinkulku toimipisteessä. Lähtevän postin osalta postipalveluiden katsotaan alkavan siitä, kun posti on toimipisteen lähtevän postin laatikossa. Asiakaskirjeiden postitus (postituspalvelut) ei kuulu postipalveluihin. Vahtimestaripalvelut sisältävät vieraiden vastaanoton, palvelun ja ohjauksen sekä tavaratoimitusten vastaanoton ja kuljetuksen. Keskitettynä palveluna esitetään hoidettavaksi päätoimipisteen ja Ilmalan

8 vahtimestaripalvelut. Keskitettyä palvelua ei ole tarkoituksenmukaista laajentaa muihin toimipisteisiin. Vahtimestaripalveluista on laadittu luonnos palvelukuvaukseksi (liite 5). Kokouspalvelut käsittävät kokoustilat ja kokoustekniikan sekä kokoustarjoilut. Kokoustilojen tekniikan tason määrittely sekä hankinta esitetään hoidettavaksi keskitetysti kaikissa toimipisteissä. Kokoustarjoilua keskitetty palvelu tuottaisi ainoastaan päätoimipisteessä ja Ilmalassa. Kokouspalveluista on laadittu luonnos palvelukuvaukseksi (liite 6). Pientarvikkeiden ym. hankinta ja hallinta koskee esimerkiksi toimistotarvikkeiden, toimistokalusteiden ja muiden sellaisten rutiinituotteiden hankintaa, joita tarvitaan kaikilla toimialoilla ja tulosalueilla. Tarkoituksenmukaista on keskittää kilpailutus, hankintapaikat ja sopimusten hallinta sekä luoda yhteiset toimintatavat pienhankintoihin. Työnjako keskitetyn hankintapalvelun kanssa on määriteltävä. Hajautetusti esitetään hoidettavaksi tilaaminen sopimuksen mukaisista hankintapaikoista ja esimerkiksi toimistotarvikevaraston hallinta. Puhelinvaihde hoidetaan keskitettynä palveluna ja palveluun kuuluu asiakaspalvelu vaihteessa, puhelinnumeroiden ja HelpNetin tietojen ylläpito sekä vaihdejärjestelmän hallinta. Puhelinpalveluista on laadittu luonnos palvelukuvaukseksi (liite 7). Puhelinvaihteen toiminta kytkeytyy tiiviisti asiakaspalvelun frontdeskin toimintaan ja vaihdejärjestelmän osalta IT-palveluihin. Puhelinvaihteen sijoittuminen organisaatiossa esitetään tarkistettavaksi frontdeskin organisoinnin yhteydessä. 6.6 Ajoneuvopalvelut Ajoneuvopalveluihin kuuluvat palvelukokonaisuudet ovat ajoneuvojen hallintapalvelut, omien ajoneuvojen huolto- ja korjauspalvelut, omien ajoneuvojen hankintaan liittyvät palvelut sekä leasingkaluston hankintaan liittyvät palvelut. Keskitettyihin ajoneuvojen hallintapalveluihin kuuluu ajoneuvojen ja rekisteröitävien perävaunujen rekisteröinti, ajoneuvojen vakuutukset, ajoneuvoverot, katsastukset, kalustokirjanpito, käyttäjätietojen hallinta, ajoneuvokalustoon liittyvien kustannustietojen hallinta, polttoainekorttien hallinta, sijaisautot, ajoneuvojen käyttöön liittyvä ohjeistus. Omien autojen huolto- ja korjauspalveluihin kuuluvat ajoneuvojen määräaikaishuollot, muut huollot ja korjaukset, vauriokorjaukset sekä renkaidenvaihdot. Omien autojen huolto- ja korjauspalveluista on laadittu luonnos palvelukuvaukseksi (liite 8). Omien ajoneuvojen ja leasingkaluston hankintaan liittyviin palveluihin kuuluvat ajoneuvojen hankintaan ja leasingkaluston kilpailutuksen liittyvät valmistelutehtävät yhdessä käyttäjäorganisaation kanssa, leasingsopimusten hallinta sekä edellisiin liittyvät asiantuntijatehtävät. Käyttäjäorganisaatiolla tulee olla vastuuhenkilö, joka toimii yhteistyössä ajoneuvopalvelujen kanssa. Käyttäjäorganisaation vastuulla on ajopäiväkirjojen ylläpito ja vahinkoilmoitukset vakuutusyhtiölle. Leasingkaluston osalta käyttäjäorganisaatio huolehtii leasingsopimuksiin sisältyvistä määräaikaishuolloista ja renkaiden vaihdosta. Rekisteröimättömään kalustoon liittyvät tehtävät ovat kokonaan käyttäjäorganisaation vastuulla. 6.7 Varastopalvelut Varastopalvelut muodostuvat varastoitaviin tuotteisiin liittyvistä palveluista sekä pienkalustoon ja työvaatteisiin liittyvistä palveluista. Varastopalveluiden suurin käyttäjä on vesihuollon verkko-osasto, eikä toiminta siltä osin muutu tukipalvelujen keskittämisen yhteydessä. Pienkaluston ja työvaatetuksen osalta jätehuolto hyödyntää hankinnoissa kilpailutettuja hankintapaikkoja ja laite- ja konekorjauksissa sopimushuoltopisteitä. 8

9 9 7 PALVELUKUVAUKSET Kustakin palvelusta laaditaan palvelukuvaus väliraportissa esitetyn palvelukuvausmallin mukaisesti. Palvelukuvauksessa esitetään palvelun sisältö, palvelun suoritteet, mittarit palvelutasolle, hinnoittelumalli, vastuutahot ja palvelun tilaamisen toimintamalli. Loppuraportin liitteenä on esitetty palvelukuvaukset siltä osin kuin niitä on resurssien puitteissa mahdollista tehdä. Palvelun tuottaja laatii puuttuvat palvelukuvaukset ennen toiminnan käynnistämistä. 8 TUKIPALVELUJEN OHJAUSMALLI Tukipalvelujen ohjausmallin tarkoituksena on varmistaa, että tukipalveluorganisaatio tuottaa kustannustehokkaasti ja palvelunkäyttäjien tarpeiden mukaisesti palvelukuvausten määrittelemät palvelut. Ohjausmallissa on esitetty toimintamalli tukipalvelujen budjetoinnille ja veloituksille. Talousarvio laaditaan osana HSY:n talouden ja toiminnan suunnitteluprosessia (TTS) siten, että palveluiden käyttäjien tarpeet tulevat huomioon otetuiksi tukipalveluorganisaatioiden tavoiteasetannassa ja resursoinnissa. Tukipalveluja tuottavien organisaatioiden vuosikulut kohdistetaan toimialoille ja tulosalueille aiheuttamisperiaatetta noudattaen. Periaatteet sovitaan tukipalveluorganisaatioiden ja toimialojen ja tulosalueiden kesken ja vahvistetaan HSY:n johtoryhmässä. Palvelutasoa seurataan palvelukuvauksissa määritetyillä mittareilla, joille asetetaan tavoitearvot vuosittain TSS-prosessissa. Toteutumat raportoidaan vuosikolmanneksittain HSY:n osavuosikatsauksissa. Tukipalvelujen ohjausmalli on esitetty liitteessä 9. 9 KESKITTÄMISEN VAIKUTUKSET TOIMIALOJEN TOIMINTAAN Vesihuollon toiminnan kannalta keskittämisen vaikutukset ovat vähäiset, koska tukipalvelut on toimialan sisällä keskitetty toimialapalvelut osastoon. Tukipalvelujen keskittämisellä on kuitenkin vaikutusta vesihuollon toimialan organisaatioon, koska toimialapalvelut osasto jää keskittämisen myötä tarpeettomaksi. Toimialapalveluihin tällä hetkellä kuuluva laki- ja hallintopalvelut ryhmä tulee tällöin organisoida vesihuollon toimialan sisällä uudelleen. Jätehuollon osalta vaikutukset ovat erilaiset, koska siellä ei ole tehtäväperusteista organisaatiota, vaan tukipalvelutehtävät on hoidettu perustehtävän ohessa. Tukipalvelujen keskittämisen henkilöstövaikutusten tulee näkyä vuosien henkilöstösuunnitelmassa. HSY-tasolla kustannusten tulee vähetä. Tämä toteutuu, kun toimialojen ja tulosalueiden henkilötyövuosien määrä pienenee enemmän kuin tukipalveluihin siirtyy henkilöstöä. Täyden hyödyn saaminen vie useamman vuoden. Kulujen ei kuitenkaan pitäisi kasvaa edes tilapäisesti, koska uusia henkilöitä ei pääsääntöisesti rekrytoida ulkoa. Työryhmässä on ollut mukana toimialojen ja tulosalueiden osaajia ja näkemyksiä on saatu myös työryhmän ulkopuolelta. Kuitenkaan mitään voittamattomia ongelmia ei tukipalvelujen keskittämiselle ole esitetty. Toimialoilla nähdään keskittämisen riskit erilailla. Uhkana nähdään toisaalta palvelutason lasku palvelun etääntyessä toimialasta ja toisaalta henkilöstö- ja palvelukustannusten kasvu. Riskit voidaan hallita tukipalvelujen ohjausmallin mukaisella toiminnalla ja henkilöstömäärän sopeuttamisella siirtymävaiheen aikana.

10 10 10 TUKIPALVELUJEN ORGANISOINTI Tukipalvelujen organisointiin liittyy tukipalvelujen sijainti HSY:n organisaatiossa sekä tukipalvelujen sisäinen organisointi. Työryhmä selvitti vaihtoehtoja tukipalvelujen sijoittamiseksi HSY:n organisaatioon ottamatta kantaa HSY:n muuhun organisaatioon. Johtoryhmältä saatujen kommenttien perusteella työryhmä esittää, että tukipalveluista muodostetaan tulosalue. Ehdotus organisaatiokaaviosta on esitetty liitteessä 10. Tukipalvelujen sisäisessä organisoinnissa lähdettiin liikkeelle vesihuollon toimialapalvelujen nykyisestä organisaatiosta, jossa toimeksiantoon sisältyvä toiminta on jaettu materiaalipalveluihin, isännöintipalveluihin sekä IT-palveluihin. Materiaalipalvelut muodostuvat hankinta-, kuljetus- ja varastointipalveluista ja toimistopalvelut sisältyvät isännöintipalveluihin. Vaihtoehtona edelliselle mietittiin toimintojen jakamista IT-palveluihin, hankinta- ja varastopalveluihin sekä kiinteistö- ja ajoneuvopalveluihin. Yhdistelmää perusteltiin kiinteistöihin ja ajoneuvoihin liittyvien palvelujen luonteella. Toimivuuden kannalta molemmat vaihtoehdot ovat samanarvoisia, mutta tukipalvelujen jakamista ITpalveluihin, hankinta- ja varastopalveluihin sekä kiinteistö- ja ajoneuvopalveluihin pidettiin tasapainoisempana ratkaisuna. Työryhmän ehdotus tukipalvelujen sisäiseksi organisaatioksi on esitetty liitteessä TOTEUTUSAIKATAULU Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on TTS-kauden yhdeksi tavoitteeksi kirjattu hallinnon ja tukitoimintojen prosessien kehittäminen ja toimenpiteiksi vuodelle 2012 tukitoimintojen uuden toimintamallin täytäntöönpano. Työryhmän mielestä toimintamallin käyttöönotto on kuitenkin syytä toteuttaa mahdollisimman nopeasti päätösten jälkeen. Toimintamallin täytäntöönpanolla on kuitenkin joitakin reunaehtoja, jotka siirtävät täytäntöönpanoa myöhemmin keväälle. Kuntayhtymän toimintaorganisaatio on määritelty johtosäännössä, jonka muuttaminen edellyttää yhtymäkokouksen päätöstä. Henkilöstön osalta lähtökohta lienee sama kuin kuntayhtymää perustettaessa. Henkilöstön tehtävät pysynevät mahdollisuuksien mukaan entisellään. Joidenkin tehtävien osalta jouduttaneen kuitenkin käyttämään kiinnostuksen osoitusmenettelyä, jonka toteuttamiselle on varattava riittävästi aikaa. Edellä olevat reunaehdot huomioiden työryhmä esittää toteutusaikatauluksi loppuraportti käsittely HSY:n johtoryhmässä käsittely henkilöstötoimikunnassa henkilöstöinfo käsittely henkilöstötoimikunnassa käsittely HSY:n hallituksessa helmikuu 2012 johtosääntömuutoksen käsittely yhtymäkokouksessa maaliskuu 2012 päätökset henkilöstön sijoittumisesta keskitetyn tukipalveluorganisaation toiminnan käynnistäminen Toiminnan käynnistämistä puoltaa kuntayhtymän osavuosiraportoinnin rytmi. Työryhmä esittää, että jätehuollon investointihankintojen keskittämisen osalta noudatetaan siirtymäaikaa. Ajoneuvopalvelujen osalta esitetty toimintamalli voidaan ottaa käyttöön jo vuoden 2012 alusta lähtien, vaikka tukipalveluorganisaatio käynnistyisikin vasta toukokuun alussa. Tilanne on rinnastettavissa ostolaskujen keskitettyyn käsittelyyn, joka toteutettiin vuoden 2011 alussa. Toimeksiantoon kuului yhtenä osatehtävänä ICT Masterplanin toteuttamisen aloittaminen. Työryhmä katsoi, että osatehtävän toteuttaminen voidaan eriyttää tukipalvelujen järjestämisestä koskevasta

11 11 selvityksestä, koska ICT Masterplanin toteuttaminen on erillisin päätöksin jo aloitettu kokonaisarkkitehtuurin suunnittelulla sekä palvelukuvausten ja palveluhallintamallin valmistelulla. Nämä toimenpiteet on ollut perusteltua käynnistää jo ennen kuin varsinainen ICT Masterplan on hyväksytty toteutettavaksi. 12 RESURSSIT Ehdotetun organisaatiorakenteen mukainen toimintamalli voidaan toteuttaa pääosin yhdistämällä nykyiset hallintopalvelukeskuksen, jätehuollon ja vesihuollon päätoimiset tukipalveluresurssit edellyttäen, että palvelutarjonta ei kasva. Hankintapalvelujen osalta on kuitenkin lisäresurssitarvetta. Tarve kohdistuu erityisesti hankintahenkilöstön tehtäväkenttään. Lisäksi on turvattava hankintapalveluiden tarvitsemat lakimiespalvelut. 13 YHTEENVETO Työryhmä esittää, että kuntayhtymän tukipalvelutehtävät keskitetään tulosalueena toimivaan tukipalveluorganisaatioon. Keskitetysti hoidettavia palveluja ovat hankinta- ja varastopalvelut sekä kiinteistö- ja ajoneuvopalvelut. ICT-palvelut keskitetään siltä osin kuin palvelut kohdistuvat koko kuntayhtymän yhteisiin tietojärjestelmiin ja ovat koko henkilöstön käytössä. Keskitettävistä palveluista laaditaan palvelukuvaukset sovitun mallin mukaisesti ja palvelun toteutumista seurataan tukipalvelujen ohjausmallin avulla. Keskitetyn tukipalveluorganisaation toiminta esitetään käynnistettäväksi alkaen. LIITTEET 1 Toimintavolyymit 2 Palvelukuvaus, rutiinihankinnat 3 Palvelukuvaus, ostolaskujen käsittely 4 Palvelukuvaus, siivouspalvelut 5 Palvelukuvaus, vahtimestaripalvelut 6 Palvelukuvaus, kokouspalvelut 7 Palvelukuvaus, puhelinvaihde 8 Palvelukuvaus, omien autojen huolto- ja korjauspalvelut 9 Tukipalvelujen ohjausmalli 10 Ehdotus tukipalvelujen organisaatioksi

12 Tukipalvelujen järjestäminen Väliraportti Liite 1 1/3 Toimintavolyymit HAKE SYT Jätehuolto Vesihuolto Yhteensä Henkilötyövuodet 26,7 1,6 14,5 71,2 113,9 ICT-palvelut 7,0 0,1 3,0 4,8 14,9 Asiakirjahallintapalvelut 5,5 0,4 1,1 1,5 8,5 Hankintapalvelut 2,7 0,5 7,3 22,0 32,5 Toimitilapalvelut 0,5-3,0 20,7 24,2 Toimistopalvelut 10,0 0,6-4,4 15,0 Ajoneuvopalvelut 1,0 0,0 0,0 4,0 5,0 Varastopalvelut ,8 13,8 Tukitoimintojen kustannukset (TA 2012), (HAKE:n IT-yksikkö ja virastopalvelut, jätehuollon tietohallinto ja vesihuollon toimialapalvelut) Henkilöstökulut ICT-palvelut Asiakirjahallintapalvelut sis. ICT-palv. - Hankintapalvelut Toimitilapalvelut Toimistopalvelut 434 sis. Isänn.palv. 434 Ajoneuvopalvelut Varastopalvelut Palvelut ICT-palvelut Asiakirjahallintapalvelut sis. ICT-palv. - Hankintapalvelut Toimitilapalvelut Toimistopalvelut 274 sis. Isänn.palv. 274 Ajoneuvopalvelut Varastopalvelut Aineet, tarvikkeet, tavarat ICT-palvelut Asiakirjahallintapalvelut sis. ICT-palv. - Hankintapalvelut Toimitilapalvelut Toimistopalvelut 89 sis. Isänn.palv. 89 Ajoneuvopalvelut Varastopalvelut Muut toimintakulut ICT-palvelut - Asiakirjahallintapalvelut sis. ICT-palv. - Hankintapalvelut Toimitilapalvelut Toimistopalvelut 486 sis. Isänn.palv. 486 Ajoneuvopalvelut 5 5 Varastopalvelut -

13 Tukipalvelujen järjestäminen Väliraportti Liite 1 2/3 Toimintavolyymit HAKE SYT Jätehuolto Vesihuolto Yhteensä Merkittävimmät palvelut, (koko HSY) ICT-palvelut lisenssi-, ylläpito- ja vuosimaksut käyttöpalvelu ja verkon ylläpito muut Toimitilapalvelut /v kiinteistökunnossapito ja -huolto turvallisuusjärjestelmät aluekunnossapito siivous yhtiövastikkeet ja tilavuokrat Toimistopalvelut /v puhelinvaihteen ylläpito 36 - postipalvelut kokouspalvelut toimistotarvikkeet 167 Ajoneuvopalvelut leasingvuokrat /v omat autot /v Ulkopuolisille tuotetut palvelut /v - toimistopalvelujen myynti HSL.lle

14 Tukipalvelujen järjestäminen Väliraportti Liite 1 3/3 Toimintavolyymit HAKE SYT Jätehuolto Vesihuolto Yhteensä Suoritteet ICT-palvelut - palvelupyynnöt/kk työasemien korvausasennukset/v ohjelmien korjauspäivityksiä/v Asiakirjahallintapalvelut - avaukset/v saapuvat toimenpiteet/v lähtevät toimenpiteet/v muutos- ja päätösmerkinnät/v sopimushallinta/v HSY:n virallinen sähköposti/v kirjaamon virallinen sähköposti/v työpaikkahakemukset/v kuulutukset/v puhelut/v asiakaskäynnit; sisäiset/v asiakaskäynnit; ulkoiset/v aineistoin hävitys hyllymetriä/v Dynasty -koulutuspäivät/v HelpDesk -pyynnöt/v Hankintapalvelut - kilpailutukset/v hankinta-aloitteita/v tilauksia/v ostolaskut/v Toimitilapalvelut - pinta-ala, m2, joista vesitornit, kpl paineenkorotuspumppaamot, kpl jätevesipumppaamot, kpl Toimistopalvelut - puhelut/kk Ajoneuvopalvelut - henkilöautot/kpl pakettiautot/kpl kuorma-autot/kpl Yhteensä Varastopalvelut - varastotilauksia/v ottotapahtumia/v ottorivejä/v

15 Liite 2 Keskitetyt rutiinihankinnat (pienhankinnat) Palvelun kuvaus ja sisältö Koordinoi ja vastaa valmistelusta, laatii hankinta-asiakirjat, kilpailuttaa hankintasäädösten mukaisesti, vastaa tarjousvertailusta, laatii hankintaesityksen, vastaa sopimuksen laadinnasta, vastaa sopimuksen noudattamisesta. Palvelusuoritteet Hankintasalkuun sisältyvät vuosihankintasopimukset sekä yksittäisten hankinta-aloitteiden käsittely Asiakas Toimialat ja tulosalueet:hankintojen tekijät Palvelun tuottajan yhteyshenkilö(t) Hankinnan henkilöstö Palvelun tilaaminen Palvelu on jatkuvaa, vuosihankintasalkkua päivitetään vuosittain ja täydennetään tarpeen mukaan. Muut pienhankinnat toteutetaan joko toistuvina tai yksittäisten toimeksiantojen perusteella ( Jeeves) Palvelutason mittaaminen Hankintasalkun kattavuus, pientilauksen läpimenoaika Vaadittu panos muilta Asiakkaat määrittelevät tuotteiden ja palveluiden sisällön vuosihankintoihin liittyen. Pienhankinnoissa valmistelee Jeeves-aloitteen. Palvelun toimitusaika Palvelu on jatkuvaa, yksittäisen hankinnan käsittelyaika 2 vrk. Palvelun hinnoittelu ja veloitusperuste Palvelun kustannus muodostuu hankintayksikön henkilöstöja muista resursseista. Veloitusperusteet määritellään erikseen. Kommentteja / huomioitavaa Hankintatoiminnan kustannuksia tulee tarkastella kokonaisuutena sisältäen eri palvelutyypit.kustannusten jako tapahtuisi kohdistamalla toimi-ja tulosalueille niiden käyttämien palveluiden osuus kokonaispalveluiden määrästä.

16 Liite 3 Ostolaskujen käsittely Palvelun kuvaus ja sisältö Ostolaskujen käsittely: Paperilaskujen skannaus, paperi- ja verkkolaskujen kiertoon laitto, laskujen kierron seuranta, asiatarkastettujen ja hyväksyttyjen laskujen siirto kirjanpitoon. Laskujen perustietojen täydennys, laskujen lainmukaisuuden tarkastaminen.tarvittaessa hyvityslaskun ja uuden veloituslaskun pyytäminen toimittajalta. Laskun alv:in vähennysoikeuden tarkistaminen. Maksukehotusten ja korkolaskujen käsittely. Varahenkilöiden hallinta yms. Baswaren IP:ssä. Palvelusuoritteet Ostolaskujen saavuttua niiden lähettäminen viipymättä asiatarkistajille. Hyväksyttyjen ostolaskujen siirto ajoissa kirjanpitoon, jotta maksuliikenne voi maksaa laskut eräpäivänä ja edellisen kirjanpitokauden laskut ehtivät kirjanpitoon ennen seuraavan kauden 6. päivää. Asiakas Ostolaskujen tiliöijät, asiatarkastajat, hyväksyjät, taloushallinto. Palv elun tuottajan yhteyshenkilö(t) Ostoreskontranhoitajat, ostolaskuasiantuntija sekä hankintaesimies. Palvelun tilaaminen Palvelu on jatkuvaa. Palvelutason mittaaminen Kiertoon lähetettyjen ja siirrettyjen laskujen lukumäärä sekä käsittelyaika ostoreskontrassa. Vaadittu panos muilta Asiakkailta edellytetään: Laskujen asiasisällön tarkastaminen, tiliöinti ja hyväksyntä eräpäivän huomioiden. Tilaajan pyydettävä toimittajalta laskulle viitteeksi HSY:n tilausnumero ja yhteyshenkikön nimi (ja mahdollinen työnumero). Jos laskun sisällössä on virhe (esim. määrä- tai laatupoikkeama, virheellinen hinta) asiatarkastajan reklamoitava toimittajalle ja pyydettävä hyvityslasku. Palvelun toimitusaika Palvelu on jatkuvaa. Palv elun hinnoittelu ja v eloitusperuste Palvelun kustannukset muodostuvat ostoreskontran henkilöstökustannuksista ja sen käyttämien resurssien kustannuksista, jotka kohdistetaan käyttäjille käsiteltyjen laskujen määrän suhteessa. Kommentteja / huomioitav aa

17 Liite 4 Siivous palvelut/keskitetyt kiinteistöt Palvelun kuvaus ja sisältö Siivouspalvelujen järjestäminen keskitettävissä kiinteistöissä. Palvelusuoritteet Tarvittavien siivouspalvelujen määrittely kilpailutusta varten. Siivouspalvelun sopimuksen seuranta, reklamaation hoito. Asiakas Tulosalueet ja toimialat keskitettävissä kiinteistöissä. Palvelun tuottajan yhteyshenkilö(t) Kiinteistöpalvelun yhdyshenkilö NN Palvelun tilaaminen Keskitetty jatkuva sopimus, toimitilojen yhdyshenkilöt sopivat lisätöiden tilaamisesta kiinteistöpalvelujen kanssa. Palvelutason mittaaminen Henkilökuntakyselyt määrävälein,toimitilojen yhteyshenkilö seuraa palvelua. Palvelun tarjoaja tuottaa toimitiloille seurantaraportit palvelun laadusta. Vaadittu panos muilta Toimitilojen yhdyshenkilöt Ilmoittava puutteista tai laiminlyönneistä kiinteistöpalveluun. Palvelun toimitusaika Jatkuvaa, erikseen tilattavien palvelujen toimitusajoista sovitaan kiinteistöpalvelujen kanssa. Palvelun hinnoittelu ja veloitusperuste Työntekijämäärän mukaan Kommentteja / huomioitavaa Kuvaus koskee vain siivousta ei mm. vaihtomattoja, talouspapereita ym.

18 Liite 5 Vahtimestaripalvelut päätoimipisteessä ja Ilmalassa Palvelun kuvaus ja sisältö Vieraiden vastaanotto, palvelu ja ohjaus. Tavaratoimitusten vastaanotto ja kuljetus. Palvelusuoritteet ks. edellä mainitut. Asiakas Palvelu on tarkoitettu HSY:n asiakkaille ja työntekijöille sekä tavarantoimittajille. Opastinsilta 6:ssa palvelua tuotetaan myös HSL:lle. Palvelun tuottajan yhteyshenkilö(t) Palvelun tilaaminen Jatkuva palvelu. Säännöllisen palveluajan ulkopuoliset palvelut on tilattava vähintään viikko etukäteen. Palvelutason mittaaminen Asiakastyytyväisyyskysely määrävälein.tällä hetkellä mittareita ei ole. Vaadittu panos muilta Palvelun toimitusaika Yhteydenpito vahtimestareihin ja Ilmalassa sihteereihin. Palvelu on jatkuvaa, klo , Ilmalassa 8:30-15:30, muina aikoina sovitusti. Palvelun hinnoittelu ja veloitusperuste Palvelun kustannus muodostuu lähinnä henkilöstökustannuksista. Päätoimipisteen vahtimestareiden henkilöstökuluista HSL maksaa 40 % ja loput jaetaan hallintopalvelukeskuksen, jätehuollon ja seutuja ympäristötiedon kesken erikseen sovittavalla tavalla. Ilmalan vahtimestaripalveluiden kustannukset maksaa vesihuolto. Kommentteja / huomioitavaa Päätoimipisteeseen kuuluvat Opastinsilta 6:n ja Asemapäällikönkatu 3 C:n toimitilat. Vieraiden ja tavarakuljetusten vastaanotto Asemapäällikönkatu 3 C:ssä hoidetaan osittain hajutetusti. Vahtimestarit hoitavat myös muita tehtäviä kuin tässä kuvattuja vahtimestaripalveluja

19 Liite 6 Kokouspalvelut Palvelun kuvaus ja sisältö Opastinsilta 6:ssa ja Ilmalassa: Kokoustarjoilujen järjestäminen, kokoustilan siistiminen ja tarvittaessa pöytäjärjestelyt. Kokoustekniikka ja tarvittaessa käytön opastus. Palvelusuoritteet Ks. edellä Muissa toimipisteissä: Kokoustekniikka ja tarvittaessa käytön opastus. Käytönopastus tarkoittaa normaalisti puhelinpalvelua. Jos halutaan opastus paikan päälle, on se sovittava etukäteen. Asiakas HSY:n henkilökunta ja kokousvieraat Palv elun tuottajan yhteyshenkilö(t) Palvelun tilaaminen Kokoustilojen varaaminen ja kokoustarjoilut: Opastinsilta 6: Tarjoilu tilataan kokoushuoneen varaamisen yhteydessä Outlook-kalenteriin. Jos kokous vaatii jotain erikoisempaa, tulee tilaajan olla yhteydessä palveluntuottajan yhteyshenkilöön. Peruskahvitarjoilu tilattava 2 vrk etukäteen, ruokatarjoilut, yms. vähintään viikko etukäteen. Palvelutason mittaaminen Asiakastyytyväisyyskysely määräajoin. Tällä hetkellä mittareita ei ole. Ilmala: Ilmala 1:n kokoustilat ja Ilmala 2/Norppa varataan Outlook-kalenteriin. Ilmala 2:n kokoustilat Länsisali, Joutsen ja Telkkä varataan palveluntuottajan yhteyshenkilön kautta. Kahvitilaukset yhteyshenkilön kautta Palmian ravintolasta 2 vrk etukäteen. Aqua-Kilta ja Ilmalan edustussauna: Varaukset palveluntuottajan yhteyshenkilön kautta ennakkoon hyvissä ajoin Kokoustekniikka: Jos halutaan kokoustekniikan tukea paikan päälle (erityisen vaativa kokous tai erityisjärjestelyjä), on palvelu sovittava etukäteen. Muuten opastus puhelinpalveluna. Vaadittu panos muilta Tilaisuuden järjestäjän on ennen kokouksen alkua varmistettava, että tilat ja tekniikka ovat kunnossa. Kokoustarjoilu: Kokouksen järjestäjältä vaaditaan ilmoitus siitä, montako henkilöä kokoukseen osallistuu ja mitä tahdotaan tarjolle. Jos kokoukseen on tilattu tarjoilu ja kokous peruuntuu, on peruuntumisesta ilmoitettava palveluntuottajan yhteyshenkilölle. Palvelun toimitusaika Opastinsilta 6: Arkisin klo , muina aikoina erikseen sovitusti. Ilmala: 8:30-15:30. Aqua-Kilta ja Ilmalan edustussauna: sopimuksen mukaan. Palv elun hinnoittelu ja v eloitusperuste Palvelun kustannus muodostuu henkilöstö- ja tarvikekustannuksista. Opastinsilta 6: Kustannukset jaetaan hallintopalvelukeskuksen, vesihuollon, jätehuollon ja seutu- ja ympäristötiedon kesken erikseen sovittavalla tavalla. Ilmalan kokouspalveluiden kustannukset maksaa vesihuolto.

20 Liite 6 Kommentteja / huomioitav aa HSL:lle myydään kokouspalveluja Seutusaliin. Ilmala 2:n tiloja (Länsisali, Joutsen ja Telkkä) myydään myös ulkopuolisille, kokoustarjoilujen tilaus suoraan Palmiasta. Toimintatapoja tällä hetkellä: Opastinsilta 6:ssa kokoustekniikasta huolehtii tällä hetkellä IT-yksikkö, kokoustarjoilujen yhteyshenkilönä kokousemännät. Ilmalassa vahtimestarit tarkastavat kokoustilan, oheistarvikkeet ja av-laitteet sekä tarvittaessa opastavat av-laitteiden käytössä. Ilmalassa yhteyshenkilönä vesihuollon sihteerit. Ilmala 2:n kokoustarjoilut tilataan osaksi suoraan Palmialta Vahtimestarit hoitavat astioiden kuljetukset kokoustilaan ja astioiden palautukset ravintolaan.

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty KH 2.5.2016 149 Voimaantulo 2.5.2016 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen. Mia Räikkönen 19.5.2015

Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen. Mia Räikkönen 19.5.2015 Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen Mia Räikkönen 19.5.2015 Esityksen sisältö Hankintatoimen organisointi Verohallinnossa Mihin hankintoihin Tilhaa hyödynnetään Tilhan tuomat hyödyt Miten tästä eteenpäin

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

108 18.12.2013 10 28.01.2014

108 18.12.2013 10 28.01.2014 Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 108 18.12.2013 10 28.01.2014 Kahden toimen muuttaminen / Ändring av två befattningar TEKVLK 108 Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Tilannekatsaus Yhteistyöjohtaja Raimo Inkinen

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Tilannekatsaus Yhteistyöjohtaja Raimo Inkinen Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Tilannekatsaus 3.6.2009 Yhteistyöjohtaja Raimo Inkinen Kuntayhtymien HSY ja HSL organisointi Pääkaupunkiseudun kuntien (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa) vesihuoltotoiminnot,

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 4 301

Valmistus omaan käyttöön 4 301 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja

Lisätiedot

Puhepalveluiden kehittäminen

Puhepalveluiden kehittäminen m Alueiden ja hallinnon kehittäm Hallinnon, alu e k e h it y k s e n j a s is äis e n t u r v allis u u d e n inis t e r iö. Puhepalveluiden kehittäminen Kihlakuntien puhepalvelut kihlakunta? puhepalvelujen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS 2 3 TUOTANNON YLEISSOPIMUS SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...5 4. TUOTANNON VALVONTA...6

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010 Juha Palmunen, johtava konsultti RAPORTIN SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 2 TYÖN ETENEMINEN 3 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi Ravinto- ja siivouspalvelut Valtuustoseminaari 17.3.2016 Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus, väliaikainen valmistelutiimi 31.3.2016 1 Palvelutuotannon kokonaisuus tällä hetkellä Ravinto-

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKISTRATEGIAN LAADINNAN ASIANTUNTIJATUKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKISTRATEGIAN LAADINNAN ASIANTUNTIJATUKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKISTRATEGIAN LAADINNAN ASIANTUNTIJATUKI BDO 13.5.2016 Johdanto Kiitämme mahdollisuudesta tarjota BDO:n asiantuntijuutta sekä projektikokemusta Kankaanpään kaupungille. Tässä

Lisätiedot

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus Tilannekatsaus 1.3.2017 Muutoksen laatikot Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 3 5 10 1 6 1 1 1 28 9700 htv EP Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen Liikelaitos

Lisätiedot

Alueelliset keskusrekisterit. Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs

Alueelliset keskusrekisterit. Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs Alueelliset keskusrekisterit Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs Kirkkohallituksen täysistunnon linjaus Tavoite, että kirkonkirjojen rekisterinpitäjiä tulevaisuudessa ovat alueelliset keskusrekisterit, jotka

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Liite 2 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Sivu 1 / 6 Sivu 2 / 6 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv) 25.03.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Hannikainen, puh. 046 877 1308 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Liite 2.1. VER hallitus , Liite 7 VALTION ELÄKERAHASTON (VER) SISÄINEN BUDJETTI VUODELLE 2017 ESITYS: INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Liite 2.1. VER hallitus , Liite 7 VALTION ELÄKERAHASTON (VER) SISÄINEN BUDJETTI VUODELLE 2017 ESITYS: INVESTOINNIT YHTEENSÄ Liite 2.1 VER hallitus 27.10.2016, Liite 7 VALTION ELÄKERAHASTON (VER) SISÄINEN BUDJETTI VUODELLE 2017 ESITYS: TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ INVESTOINNIT YHTEENSÄ BUDJETTI YHTEENSÄ 7 464 000 euroa 0 euroa 7

Lisätiedot

PM-HANKINTA- JÄRJESTELMÄ YLEISESITYS KUMPPANEILLE

PM-HANKINTA- JÄRJESTELMÄ YLEISESITYS KUMPPANEILLE PM-HANKINTA- JÄRJESTELMÄ YLEISESITYS KUMPPANEILLE SISÄLTÖ Hankintojen digitalisointiprojekti Senaatti-kiinteistöissä Ylläpidon ja hankkeiden tilaaminen Hankintajärjestelmän käyttö ja yhdyshenkilöt Hankinnan

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

Hankintojen kategorisointi ja työnjako, case Liikennevirasto Valtion hankintapäivä, Laura Kuistio

Hankintojen kategorisointi ja työnjako, case Liikennevirasto Valtion hankintapäivä, Laura Kuistio Hankintojen kategorisointi ja työnjako, case Liikennevirasto Valtion hankintapäivä, 9.2.2016 Laura Kuistio Valtion hankintakategoriat Kategoria Eurot v. 2014 Toimitilat ICT-hankinnat Matkustuspalvelut

Lisätiedot

Yhteistyösopimuksen laadinta. Itä- ja Keski-Suomen maakunnat

Yhteistyösopimuksen laadinta. Itä- ja Keski-Suomen maakunnat Yhteistyösopimuksen laadinta Itä- ja Keski-Suomen maakunnat 10 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalue Maakuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä

Lisätiedot

Valtioneuvoston hallintoyksikkö - Valtioneuvoston yhteiselle hallinnolle uusi toimintakonsepti. Osastopäällikkö Janne Kerkelä, VNK Toukokuu 2015

Valtioneuvoston hallintoyksikkö - Valtioneuvoston yhteiselle hallinnolle uusi toimintakonsepti. Osastopäällikkö Janne Kerkelä, VNK Toukokuu 2015 Valtioneuvoston hallintoyksikkö - Valtioneuvoston yhteiselle hallinnolle uusi toimintakonsepti Osastopäällikkö Janne Kerkelä, VNK Toukokuu 2015 Valtioneuvoston hallintoyksikkö merkittävä organisaatiomuutos

Lisätiedot

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia.

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia. Hallitus 3 24.01.2017 KONSULTTIEN VALINTA HELSINGIN SEUDUN MAL 2019 -SUUNNITELMAN JA SEN SISÄLTÄMÄN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ) KONSULTOINNIN PUITEJÄRJESTELYYN VUOSINA 2017 2019 59/08.00.00.00/2017

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri. Museo aloitusseminaari Kansallismuseon auditorio, Helsinki

Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri. Museo aloitusseminaari Kansallismuseon auditorio, Helsinki Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri Museo 2015 -aloitusseminaari 23.11.2011 Kansallismuseon auditorio, Helsinki 23.11.2011 Riitta Autere museo 2015 Esityksen sisältö Kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

PUI TESOPIMUS. Saimaan Tuki palvelut Oy: n Lappeenrannan kaupungille tuottamista ruoka-, laitos-, tekstiili- ja kiinteistöjen kunnossapitopalveluista.

PUI TESOPIMUS. Saimaan Tuki palvelut Oy: n Lappeenrannan kaupungille tuottamista ruoka-, laitos-, tekstiili- ja kiinteistöjen kunnossapitopalveluista. 1(5) PUI TESOPIMUS Saimaan Tuki palvelut Oy: n Lappeenrannan kaupungille tuottamista ruoka-, laitos-, tekstiili- ja kiinteistöjen kunnossapitopalveluista. xx.04.2015 Saimaan Tukipalvelut Oy Tullitie 7

Lisätiedot

30 Selvitys ikääntyvien palveluasumisen järjestämisestä ja toteuttamisesta

30 Selvitys ikääntyvien palveluasumisen järjestämisestä ja toteuttamisesta Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/2016 1 (6) Perusturvalautakunta, 7, 28.01.2016 Kunnanhallitus, 20, 08.02.2016 Perusturvalautakunta, 30, 20.04.2016 30 Selvitys ikääntyvien palveluasumisen järjestämisestä

Lisätiedot

Kaupungin hankinnat tavoitteista toimintaan

Kaupungin hankinnat tavoitteista toimintaan Kaupungin hankinnat tavoitteista toimintaan Hankinnat haltuun 14.9.2016 Hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä, Kouvolan kaupunki Hankintojen osuus toimintakuluista Toimintakulut 571 milj. 2015 Avustukset

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi SOPIMUS OSAKASKUNTIEN MAHDOLLISESTI JÄRJESTÄMIEN TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA MAANINGAN KUNNAN, NILSIÄN KAUPUNGIN JA SIILINJÄRVEN KUNNAN YHTEISTOIMINNASSA JÄRJESTÄMISSÄ SOSIAALI-

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus

Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus Esitys Etelä-Pohjanmaan maakunnan SOTEMAKU-seminaarissa 18.11.2016 Esitys perustuu hallituksen 29.6.2016 antamiin Sote- ja maakuntalakiehdotuksiin

Lisätiedot

Kiinteistöpalv ,2 Yhteensä ,4

Kiinteistöpalv ,2 Yhteensä ,4 Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Tukipalvelulautakunta, 15, 11.08.2015 Tukipalvelulautakunta, 23, 29.10.2015 23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta MjuDno-2015-671 Tukipalvelulautakunta,

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat.

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat. SOPIMUS MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUISTA (LUONNOS 11.11.2016) Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen eläinlääkintähuollon, ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan 1 Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan yksitasoinen kuntayhtymämalli. Tässä mallissa sosiaali-

Lisätiedot

Taloustilanne Pj-kokous

Taloustilanne Pj-kokous Taloustilanne 30.4.2016 Pj-kokous 6.6.2016 Talous / huhtikuu 2016 Tuloslaskelma HUHTIKUU 2016 Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 Myyntituotot -131 256 713,00-46 243 569,83 35,2% -44 700

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 1 PALVELUSOPIMUS KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tilaaja: Mikkelin kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan

Lisätiedot

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5)

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa Jatkuva 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa As Oy Mallitalo Oy 1.6.2008 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) YLEISET HOITOTEHTÄVÄT Työnjohto Työ- ja vikailmoitusten

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS Tämä toimintaohje perustuu Mäntsälän kunnan hallintosäännön 1 :ään. Tällä toimintasäännöllä määritellään teknisen lautakunnan alaisen

Lisätiedot

PKS-YMPÄRISTÖPALVELUT tilannekatsaus

PKS-YMPÄRISTÖPALVELUT tilannekatsaus PKS-YMPÄRISTÖPALVELUT tilannekatsaus PKS-neuvottelukunta 30.9.2008 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen PKS neuvottelukunta päätti 12.2.2008, että pääkaupunkiseudun kaupunkien nykyiset vesi- ja viemärilaitostoiminnot

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Työ- ja elinkeinoministeriö Hallitusneuvos Päivi Kerminen Pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS )

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS ) KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS 080808) SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 3/2008 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2008 Aika 15.9.2008 klo 12.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs,

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi. Heinäveden kunta. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi. Riitta A.

TAUSTATIEDOT. 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi. Heinäveden kunta. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi. Riitta A. TAUSTATIEDOT 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Heinäveden kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Riitta A. Tilus 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Riitta A. Tilus Asema organisaatiossa

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Maakuntauudistus Järjestämistehtävät

Maakuntauudistus Järjestämistehtävät Maakuntauudistus Järjestämistehtävät 31.1.2017 Keskeiset muutokset lausuntokierroksen jälkeen, maakuntalaki (1/4) Maakunnan palvelulaitos korvattiin maakunnan liikelaitossääntelyllä Maakunnan tehtävät:

Lisätiedot

23.9.2015. Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo. Sibbo sjärgådsförening r.f.

23.9.2015. Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo. Sibbo sjärgådsförening r.f. 1 (5) Vuokranantaja: Vuokralainen: Vuokrakohde: Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Sibbo sjärgådsförening r.f. Simsalö fd skola, Simsalö, 01150 Söderkulla. Vuokrakohteen

Lisätiedot

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Hankintapalvelut lyhyesti Henkilökunta; hankintapäällikkö, hankinta asiantuntija hankinta asiantuntija (50 % työajalla) 2 hankintasihteeriä Hankintapalvelut

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP)

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä:

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä: 21.9.2016 SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Esiselvitystä valmisteleva tr A. Järjestäytyminen ja valmisteluprosessi sekä toimintaympäristö Varmistaa ryhmän toiminnan käynnistyminen, riittävä vuorovaikutus ja viestintä

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 Sivu 1 / 5 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 1. Sopimuksen sisältö Tämä sopimus

Lisätiedot

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 1(7) Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 2(7) TARJOUSPYYNTÖ Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille. 1. HANKINNAN TAUSTA JA TARKOITUS Oulun kaupungin Konsernipalveluiden

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

Seuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen

Seuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen Seuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015 Valtorin

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

4 Liikelaitoksen yksiköt

4 Liikelaitoksen yksiköt Tampere Viranhaltijapäätös 1 (5) Tampereen Infra Liikelaitoksen toimintasääntö 2017 TRE:445/00.01.02/2017 Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Tytti Marttila, puh. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET Toimintamalli tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheissa KV seminaari 14.9.2015 Tekninen johtaja Anu Näätänen MIKSI OHJEITA PÄIVITETÄÄN Edelliset ohjeet vuodelta 2002

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

HUS HANKINNAT JA HANKINTAPERIAATEET HUS-LOGISTIIKKA, TOIMITUSJOHTAJA MARKKU LAAKSO 8.12.2015 YRITYSYHTEISTYÖ SEMINAARI BIOMEDICUM

HUS HANKINNAT JA HANKINTAPERIAATEET HUS-LOGISTIIKKA, TOIMITUSJOHTAJA MARKKU LAAKSO 8.12.2015 YRITYSYHTEISTYÖ SEMINAARI BIOMEDICUM HUS HANKINNAT JA HANKINTAPERIAATEET HUS-LOGISTIIKKA, TOIMITUSJOHTAJA MARKKU LAAKSO 8.12.2015 YRITYSYHTEISTYÖ SEMINAARI BIOMEDICUM HUS HANKINTAVOLYYMIT Materiaalihankinnat 340 M / vuodessa Hoito- ja muut

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

SOPIMUS TYÖASEMIEN KILPAILUTTAMISESTA. eps työasemakonseptointi

SOPIMUS TYÖASEMIEN KILPAILUTTAMISESTA. eps työasemakonseptointi SOPIMUS TYÖASEMIEN KILPAILUTTAMISESTA eps työasemakonseptointi SOPIMUS TYÖASEMIEN KILPAILUTTAMISESTA 1.Johdanto Pohjois-Suomen kaupungit: Kuusamo, Oulu ja Rovaniemi (jäljempänä: eps-kaupungit) ovat allekirjoittaneet

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISEN YHTEISTYÖSOPIMUS KAINUUN SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA KUNNAN VÄLILLÄ SOPIJAOSAPUOLET

ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISEN YHTEISTYÖSOPIMUS KAINUUN SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA KUNNAN VÄLILLÄ SOPIJAOSAPUOLET 1 ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISEN YHTEISTYÖSOPIMUS KAINUUN SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA KUNNAN VÄLILLÄ SOPIJAOSAPUOLET Ateriapalvelun saaja: Nimi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä,

Lisätiedot

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012 UUSI SAIRAALA Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat Matti Häyrynen 14.12.2012 Tehtäväksianto työryhmälle Ryhmä tarkastelee elinkaarimallin eri vaihtoehtoja ja niiden rahoituksen vaihtoehtoja

Lisätiedot

Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta

Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta - HE-luonnoksen keskeinen sisältö ja yhteisten asiakaspalvelupisteiden toimintamalli Kunta- ja aluehallinto-osasto Yhteiset asiakaspalvelupisteet Kokonaismäärä

Lisätiedot

TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA

TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA Kaupunginhallitus on 3.11.2015 395 talousarvion käsittelyn yhteydessä tehnyt seuraavan pöytäkirjamerkinnän: Teknisen lautakunnan

Lisätiedot