Niilonpirtin hankesuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Niilonpirtin hankesuunnitelma"

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Niilonpirtin hankesuunnitelma PERLJ Niilonpirtti sijaitsee Nummen kirkonkylällä (Oilaantie 21) ja se tarjoaa kodin omais ta ympärivuorokautista asumispalvelua ja laitoshoitoa niille hen kilöil le, jotka eivät enää selviä omissa kodeissaan tukipalveluiden ja ko ti hoidon avustuksella. Niilonpirtissä on tällä hetkellä 14 ympärivuorokautista asu mis pal ve lu paik kaa ja 16 laitoshoidon vanhainkotipaikkaa. Niilonpirtti tar joaa myös vanhusten päivätoimintaa. Samassa pihapiirissä on 6-paikkai nen dementiakoti Pihapirtti, jonka toiminta käynnistyy vuoden 2014 ai kana sekä 25 pääosin vanhuksille suunnattua vuokra-asuntoa. Niilonpirtti on valmistunut 1970-luvun alussa ( ) ja se on saa nee rattu pääosin laajennusvuonna Niilonpirtti on toiminut samassa käyt tötar koi tuk ses sa koko elinkaarensa ajan. Rakennuksen kerrosala on m2 ja huoneistoala m2. Niilonpirtin huono kunto on ollut tiedossa jo pitkään. Rakennuksessa on teh ty rakenne- ja sisäilmatutkimuksia vuosien aikana. Maa lis kuussa 2014 Loh jan kaupunki teetti ISS Proko Oy:llä rakennuksen kun to ar vioinnin. Kun to ar vio osoittaa, että rakennuksen kunto on tullut monelta osin tiensä pää hän (mm. lattia, seinät, katto, käyttövesiputket, tekniikka). Lohjan kaupungin vuoden 2014 talousarviossa Niilonpirtin sa nee ra ukseen/suun nit te luun on varattu euroa. Perusturvatoimen, teknisen toimen ja ympäristötoimen yhteistyönä on valmis tel tu Niilonpirtin tarveselvitys, jossa esitetään Niilonpirtin rakennuksen pur ka mis ta ja uudisrakentamista nykyiselle paikalle. Suunnitelmana on raken taa 40-paikkainen ja yksikerroksinen asumispalveluyksikkö vuosien aikana. Uudisrakennuksen alustava kustannusarvio on 4,0 miljoo naa euroa (ilman arvonlisäveroa). Hanke toteutetaan samalla toimintamallilla kuin Kultakodit ja Kultakartano, jos sa kohteen omistaa Lohjan kaupungin kokonaan omistama kon ser ni yhtiö Lohjan Vuokra-asunnot Oy, joka vuokraa rakennuksen pal ve lu tuo tan tokäyt töön Lohjan kaupungille. Hankkeelle on tarkoitus hakea Asumisen rahoi tus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) erityisryhmien investointiavustusta ja kor ko tu ki lai naa syksyn 2014 haussa.tavoitteena on saada 40 prosentin avus tus hyväksyttyihin investointikustannuksiin. (Lisätiedot: geriatrian ylilääkäri Taina Hammarén tai erikoissuunnittelija Jark ko Lämsä)

2 Liitteet: - nro 4: Niilonpirtin tarveselvitys Erikseen jaettava asiakirja 1: - Niilonpirtin kuntoarvioraportti 3/2014 Ptj Perusturvalautakunta päättää 1. pyytää tekniseltä lautakunnalta teknis-taloudellista lausuntoa Niilonpirtin tar ve sel vi tyk ses tä; sekä 2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Niilonpirtin han ke suun nit te lua jatketaan tarveselvityksessä esitetyn pohjalta; sekä 3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että hankkeen raken nut ta ja na toimii Lohjan Vuokra-asunnot Oy, mikäli uu dis ra ken nus han ke käynnistetään. TEKLA Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan teetettyyn kuntokartoitukseen ja pe rus tur va toi men käsittelyyn perustuen, että asumispalveluyksikkö Nii lonpirt tiin tehtävällä peruskorjauksella olisi saavutettavissa vain muutaman vuo den jatkoaika, esim. viisi-kymmenen vuotta (5-10 v.), minkä jälkeen perus kor jauk seen sijoitettu pääoma pitäsi ns. alaskirjata. Rakennus on 1970-luvun alussa rakennettu, osa siitä laajennusta 1980-luvun lopusta, puurunkoinen, tiiliverhottu, yksikerroksinen, ma ta la har ja kat toinen; rakennuksesta tulisi korjata osin painuneet lattiat, seinät, katot, tekniik ka ja varustaa sprinklerijärjestelmällä. Kuitenkin korjauksen jälkeenkin ti la rat kai sut säilyisivät pääosin ennallaan, samoin rakennuksen läm pö talous säilyisi lähes entisenä, koska ulkoseinien sisäpuolinen li sä läm mön eristys on käytännössä hankala ja kallis toteuttaa. Osa rakennuksen tilois ta on toisarvoisessa varastokäytössä sisäilmaongelman vuoksi, näiden ti lo jen korjauksen osalta kokonaisvaltainen rakenteiden ja materiaalien uusi mi nen lienee lähinnä lopputulokseltaan varmin tapa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA rahoittaa myös pe rus kor jauksia silloin, kun korjaus on kannattava ja, kun esim. yksikkö on riittävän suuri. Tässä hankkeessa perusturvatoimen ajatuksena on kasvattaa ny kyi nen yksikkökoko 30:stä 40:een eli lisätä kymmenellä asu mis pal ve lu pai kal la. Niilonpirtin nykyinen sijainti on hyvä ja ajatus toiminnan jatkamisessa sii nä, koska se palvelee samassa pihapiirissä olevia 25:ttä vanhusten vuokra-asun toa ja on hakelämpölaitoksen piirissä. (Heikki Jauhiainen) Erikseen jaettava asiakirja: - Niilonpirtin tarveselvitys

3 Tj Tekninen lautakunta esittää kantanaan, että Nummen keskustassa si jait seva palveluasuntoyksikkö Niilonpirtti korvataan uudella, 40 pal ve lu asun toa sisältävällä uudisrakennuksella. Korvaavana tilana käytetään Kar ta nonmäen vanhainkotia. KH 231 Erikseen jaettava asiakirja: - Niilonpirtin tarveselvitys Kj Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan pää tösesi tyk sen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä 1.että Niilonpirtin han ke suun nit te lua jatketaan tarveselvityksessä esitetyn poh jal ta; ja 2. että hankkeen ra ken nut ta ja na toimii Lohjan Vuokra-asunnot Oy, mikäli uu dis ra ken nus han ke käynnistetään. KV Muutosesitys Erikseen jaettava asiakirja: - Niilonpirtin tarveselvitys - Niilonpirtin kuntoarvioraportti 3/2014 Valtuutettu Taina Lackman esitti valtuutettu Pirjo-Leena Forsströmin kannat ta ma na että valtuusto hyväksyisi päätösesityksen kohdan 2 seu raa vassa muodossa: Valtuusto päättää että hankkeen ra ken nut ta ja na toimii Lohjan Kiinteistöt Oy, mikäli uu disra ken nus han ke käynnistetään. Äänestys Puheenjohtajan ehdotuksesta valtuusto hyväksyi äänestyksen suo ri tet tavak si nimenhuutoäänestyksenä siten, että kaupunginhallituksen pää tös esitys tä kannattavat äänestivät JAA ja valtuutettu Lackmanin muutosesitystä kan nat ta vat EI. Kaupunginhallituksen esitys sai kolmekymmentäneljä (34) ääntä ja val tuutet tu Lackmanin muutosesitys seitsemäntoista (17) ääntä. Valtuusto päätti

4 Liite 3/kv äänestysluettelo 1. hyväksyä yksimielisesti, että Niilonpirtin han ke suun nit te lua jatketaan tarve sel vi tyk ses sä esitetyn pohjalta; ja 2. hyväksyä äänin 34 17, että hankkeen ra ken nut ta ja na toimii Lohjan Vuok ra-asun not Oy, mikäli uu dis ra ken nus han ke käynnistetään. PERLJ Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti, että Niilonpirtin han ke suun nit te lua jatketaan tarveselvityksessä esitetyn uu dis ra ken nusvaih to eh don pohjalta. Perusturvatoimi on valmistellut kesän aikana yh teistyös sä Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n, teknisen toimen, ympäristötoimen ja ark ki teh ti toi mis to Siistonen Oy:n kanssa Niilonpirtin hankesuunnitelman. Tarveselvityksessä uuden yksikön kooksi arvioitiin alustavasti 40 asu mispaik kaa ja huoneistoalaksi noin neliötä. Hankesuunnitelmassa yk sikön kooksi esitetään 43 asumispaikkaa ja huoneistoalaksi neliötä. Uu dis ra ken nus on yk si ker rok si nen ja asumispaikat ovat yhden hengen asun to ja (25 m2, hen ki lö koh tai nen huone ja kylpyhuone). Uu dis ra ken nuksen tieltä puretaan ny kyi nen 1970-luvun alussa valmistunut, 30-paikkainen Nii lon pir tin van hain ko ti ja asumispalveluyksikkö, pyykkihuollon tilana toi miva pihattorakennus se kä huonokuntoinen vanhusten rivitalo (valmistunut 1971, 9 x 26m2). Tarveselvityksessä uudisrakennuksen tavoitehinnan arviotiin olevan noin nel jä miljoonaa euroa (alv 0 %). Hankesuunnitelmassa tavoitehinnaksi esite tään 4,870 miljoonaa euroa (alv 0 %). Hinta sisältää rakennusten pur kukus tan nuk set, noin euroa (alv 0 %).Tarkoitus on, että hankkeen ra ken nut ta ja Lohjan Vuokra-asunnot Oy hakee hankkeelle Asumisen ra hoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta erityisryhmien investointiavustusta ja korko tu ki lai naa vuoden 2015 haussa. Tavoitteena on saada 40 prosentin inves toin ti avus tus hyväksyttäviin investointikustannuksiin. Hakuaika päät tyy ja ARA päättää uusien ehdollisten investointiavustus- ja kor ko tuki lai na va raus ten antamisesta vuoden 2015 tammikuussa. Rakennussuunnittelun arvioidaan vievän aikaa noin puoli vuotta, joten raken ta mi nen käynnistyisi syksyllä 2015 ja rakennus valmistuisi lop pu vuodes ta Tekninen lautakunta käsittelee Niilonpirtin hankesuunnitelmaa ko kouk sessaan (Lisätiedot: geriatrian ylilääkäri Taina Hammarén tai erikoissuunnittelija Jark ko Lämsä) Liitteet: - nro 5: Niilonpirtin hankesuunnitelma Ptj Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen

5 val tuus tol le, että Niilonpirtin hankesuunnitelma hyväksytään ja suunnittelua jat ke taan sen pohjalta. TEKLA Tekninen lautakunta on aiemmin käsitellyt hanketta kokouksessaan Kaupunginvaltuusto on kaupunginhallituksen jälkeen hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen kesäkuun ko kouk sessaan Tarveselvityksen jälkeen suunnittelua on jatkettu tarveselvityksen laa ti neen pääsuunnitelijan Arkkitehdit Siistonen Oy, H:ki / arkkit Joni Lindberg ja suunnittelutyöryhmän toimesta. Hankesuunnitelma liitteineen on esi tys listan liitteenä. Yllä Perustuvan esityslistalla on pinta-ala ja kus tan nus tie to ja, palveluasuntoja on yhteensä 43 kpl, 25 m²/asunto sisältäen in va mi toi te tun wc-kylpyhuoneen, huoneistoala yhteensä 2074 m² kaikkine apu-, yh teis- ja palvelutiloineen, ja sisältäen myös 184 m² ulkopuolisia, ei avus tet ta via päivätoiminnan ja kotihoidon tiloja.tarveselvityksen pinta-ala arvio on ol lut m², missä on pysytty, kun ulkopuoliset, hankkeeseen lisätyt tilat vähen ne tään. Kustannusarvio, tavoitehintalaskelma hankkeelle on 4,650 milj.euroa, alv 0 %, plus purkutöiden arvio 220 t, yhteensä M, mikä on n. 113 t /asunto. Mikäli yllä mainitut ulkopuoliset tilat yhteensä 184 m² pois te taan kustannusarviosta keskimääräisellä huo neis to alaneliö-poh jai sella laskelmalla, saadaan palvelutalolle kustannusarvio M, mikä on n. 103 t /asunto. Ulkopuolisten tilojen kustannusarvioksi, osuudeksi jää tällöin 432 t. ARA:n tavoitetaso on (ollut) ka /asunto, han ke kohtai sin muuttujin. Hankesuunnitelman (kohta 4) liitteenä on alustava, lyhyt rakennusselitys, min kä mukaan hanke on tarkoitus toteuttaa puurunkoisena, tiili- ja osin puu ver hot tu na, yksi kerroksisena paitsi iv-konehuone ullakkotilassa, har jakat toi se na rakennuksena, missä on maanvarainen lattia, ja betoni- tai harkko pe rus tus anturoilla, ei paalutusta. Tekniikka nykypäivän ja kohteen vaa timus ten mukaan, vesipatteri- tai lattialämmitys, lämmönlähteenä ra ken nusalu eel la oleva hakealuelämpö. Hankesuunnitelman aikataulun (kohta 5) mukaan in ves toin ti avus tus ha kemus tulee jättää valtuuston käsittelemänä Perusturvatoimeen viimeistään ja ARAan lausuntoineen viimeistään Ehdollinen päätös ARA:sta tulee tammikuussa 2015 ja mikäli päätös on positiivinen ja han ket ta päätetään jatkaa hankesuunnitelman käsittelyn jälkeen, ra ken tami nen voisi alkaa elo-syyskuussa 2015, jolloin kohde valmistuisi noin vuoden kuluttua, loka-marraskuussa Kaupungin ja myönteisen investointiavustuspäätöksen varauksella hanke to teu te taan Lohjan Vuokra-Asunnot Oy:n lukuun, miltä Perusturva vä livuok raa koko kohteen ja vuokraa edelleen asukkaille. Toiminnan koh teessa hoitaa Perusturva. Rakentamisen aikana korvaavan tilana toimisi Kar ta-

6 non mäen vanhainkoti, mistä asukkaat pääsevät muuttamaan uuteen, Ojamon ka dun / Liessaaren Palvelutaloon, nimeltä Kultakartano vden 2015 alus sa. (Heikki Jauhiainen) Tj Tekninen lautakunta merkitsee laaditun Nummen Niilonpirtin palvelutalohankkeen hankesuunnitelman tiedoksi ja toteaa pyydettynä lausun to na, että sillä ei ole hankesuunnitelmaan huomauttamista. LIITE Tekla 1/ Niilonpirtin hankesuunnitelma KH 342 Kj vs. Erikseen jaettavat asiakirjat - Niilonpirtin hankesuunnitelma Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen: KV 94 V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä hyväksyä Niilonpirtin hankesuunnitelman ja että suunnnittelua jatketaan sen pohjalta. Muutosesitys Valtuutettu Hannele Maittila esitti, että hankesuunnitelma hyväksyttäisiin siten muutettuna, että Oilaantien varressa olevaa yksikerroksista rivitaloa ei rakennushankkeen yhteydessä pureta. raukesi, koska sitä ei kannatettu. Liite 3/kv Niilonpirtin hankesuunnitelma

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle Kunnanhallitus 267 08.09.2014 Kunnanhallitus 359 01.12.2014 Kunnanhallitus 28 19.01.2015 Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle 477/02.00/2014 Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE Kaupunginhallitus 98 14.05.2012 Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Kaupunginhallitus 72 06.03.2013 Kaupunginhallitus 81 25.03.2013 Kaupunginhallitus 21 03.02.2014 Kaupunginvaltuusto 9 03.03.2014 TAKAUKSEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖVASTIKKEEN MAKSUN JATKAMINEN VUOSIEN 2015-2016 AJAN

KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖVASTIKKEEN MAKSUN JATKAMINEN VUOSIEN 2015-2016 AJAN Kunnanhallitus 257 29.09.2014 Valtuusto 82 08.10.2014 KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖVASTIKKEEN MAKSUN JATKAMINEN VUOSIEN 2015-2016 AJAN 562/00.04.01/2014 KH 257 Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus on lähettänyt

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus Tekninen lautakunta 23 18.02.2014 Tilahankkeiden elinkaaritoteutus 111/10.03.02/2014 Mäntsälän kunnassa on vahvan väestökasvun seurauksena muodostunut mer kit tä vä investointitarve. Vuosien 2014 2020

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot