KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot"

Transkriptio

1 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA klo 17:00-18:16 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii puheenjohtajana) Nimi Tehtävä Lisätiedot Heikkinen Pekka Malinen Martti Hyvönen Heikki Kampman Helena Kanerva Jari Kanniainen Mikko Piipponen Eira Piirainen Mauri Hoffrén Päivi Määttä Rauha puheenjohtaja I varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen MUUT Kinnunen Anneli kvalt. puheenjohtaja Nikulainen Kari kvalt. I varapuheenjohtaja Pääkkönen Matti kvalt. II varapuheenjohtaja Valtanen Eila kaupunginjohtaja Heikkinen Kaarina talousjohtaja POISSA Komulainen Kaija khall II varapuheenjohtaja Rauhala Maarit jäsen Juntunen Juhana hallintojohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika se kä tar kas ta jien valinta) 189 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t Kaupunginvirastossa klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rauha Määttä ja Mauri Piirainen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS TUS Olemme tarkastaneet pöytä- kirjan ja to den neet sen kokouk sen ku lun mukaiseksi. Pöytä kirjan kä sit te lylehdet on sa malla varus tettu ni mikir jai millamme. PÖYTÄKIRJA ON PIDET TY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Pekka Heikkinen Tarkastusaika Allekirjoitukset Kaarina Heikkinen Paikka ja pvm Kaupunginvirastossa klo Virka-asema Allekirjoitus Talousjohtaja

2 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Kaupunginhallitus KOKOUSAI KA klo 17:00-18:16 KOKOUS PAIK KA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Sivu Lii te 189 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KUHMON KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISHANKKEEN MYYNTIKOJUJEN 346 JA ESIINTYMISLAVAN HANKINTA 192 VUODEN 2010 TALOUSARVION KAUPUNKIKESKUSTAN 348 KEHITTÄMISHANKKEEN MÄÄRÄRAHAN JA OSAN MESSUAVUSTUSMÄÄRÄRAHASTA SIIRTÄMINEN INVES TOINTIOSAAN JA LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HANKKEESEEN 193 KUHMON JÄÄHALLI OY:LLE MYÖNNETYN PÄÄOMALAINAN EHTOJEN 350 MUUTTA MINEN 194 LAUSUNTOPYYNTÖ PERUSOPETUKSEN YLEISTEN VALTAKUNNALLISTEN 351 TA VOITTEIDEN SEKÄ PERUSOPETUKSEN TUNTIJAON UUDISTAMISTA VALMISTELE VAN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA 195 VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN/OPETUSTUNTIKOHTAISEN 353 VALTION OSUUDEN PIIRIIN KUULUVA TAITEEN PERUSOPETUS 196 KUHMON KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ 354 liite PE RITTÄVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN 197 SIVAKKA-HALLIN OMISTUSJÄRJESTELYT LUVAN HAKEMINEN KAHDEN TYÖSOPIMUSSUHTEISEN TYÖNTEKIJÄN 357 liite PALK KAAMISEEN 199 JÄSENEN NIMEÄMINEN RESPEKTI HANKKEEN OHJAUSRYHMÄÄN KUHMON LÄMPÖ OY:N RAPORTTI 1/ liite 201 KAUPUNGINVALTUUSTON TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN 363 liite TÄYTÄNTÖÖNPA NO 202 ILMOITUSASIAT KAUPUNGIN OMISTAMIEN OMAKOTITONTTIEN VUOKRAUS- JA 367 liite MYYNTIPERUS TEIDEN MÄÄRITTÄMINEN 204 KUHMON KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KAINUUN KUNTIEN 371 KUNTA LIITTO-VIERAILUUN 205 SOSIAALITURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN PÄÄTÖS PÖYTÄKIR JAN NÄHTÄ VÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pi detään ylei sesti nähtävä nä Kaupunginvirastossa klo PUHEENJOH TAJA Merk. PEKKA HEIKKINEN Pekka Heikkinen JULKIPANO Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaulul le Ilmoitustaulunhoitaja Raija Piirainen

3 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Kaupunginhallitus LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 189 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KHALL 190 Piirainen. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Rauha Määttä ja Mauri

5 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Kaupunginhallitus KUHMON KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISHANKKEEN MYYNTIKOJUJEN JA ESIINTYMIS LAVAN HANKINTA KHALL 191 Hallintojohtaja Kuhmon kaupunginhallitus päätti kokouksessaan ( 108) hakea rahoitusta Kainuun Ely-keskukselta Kuhmon kaupunkikeskus tan kehittämishankkeeseen euroa. Kaupunkikeskustan kehittä mishankkeen kokonaiskustannukset ovat euroa. Kuhmon kaupunkikeskustan kehittämishankkeen tavoitteena on kau pankäynnin kehittäminen ja aktivoiminen torialueella sekä torimyyn nin sesonkiajan pidentämi nen. Hankkeella kannustetaan osa-aikayrit täjiä ja "aktiiviharrastajia" myyntikokeilujen kautta pienyrittäjyyteen. Torilla järjestettävien ta pahtumien ja tilaisuuksien kehittäminen, mm. Kuhmon Kesämessut ja Sommelo. Kaupungin puolesta Woodpolis on ollut tiiviisti mukana hankkeessa. Kaupunkikeskustan kehit tämishankkeessa puurakentamista ja -osaa mista halutaan tuoda enem män esille sekä kohottamaan myös Kuh mon kesämessujen ekologista ilmettä. Samalla tuodaan esille Woodpo liksen toimintaa; osaamista ja palveluja. Myös Kuhmon kaupunki-ilmettä halutaan viedä eteenpäin puurakentamisen näytteiden avulla. Vuoden 2010 talousarvioon on varattu jo euroa kaupunkikes kustan kehittämishankkee seen ja euron messuavustukseen, joten on perusteltua, että Kuh mo kaupunkikeskustan kehittäminen toteute taan kevään 2010 aikana. Kainuun Ely-keskuksen rahoituspäätös on saatu Päätöksel lä on myönnetty rahoitusta hankkeeseen yhteensä , mikä on 60 % hankkeen kokonaiskus tannuksista. Rahoituksen toteutuessa nyt 60 %:n tukitasolla, jää Kuhmon kaupun gin omarahoitusosuudeksi euroa. Talousarviossa varatun euron ylimenevä rahoitusosuus (4.200 euroa) rahoitetaan ta lousarvi oon varatusta messuavus tuksesta. Tarjouspyynnöt hankkeeseen sisältyvien myyntikojujen ja esiintymisla van rakentamiseksi on lä hetty postitse viidelle yritykselle. Yritykset olivat Kuhmon Puupalvelu Oy, Oy

6 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Timber Frame Ltd, Ra kennussauma Komulainen Oy, Kalliojoen Hirsityö sekä Kuhmo- Kä pylä Puu Oy. Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous, Kuhmon Puupalvelu Oy:ltä. Myöhästyneitä tarjouk sia ei saapunut. Tarjous on todettu ole van tarjouspyynnön mukainen, sisältäen 20 kpl myyntikojuja sekä esiintymislava (puurakenteet) ilman katetta. Tarjouksen hinta oli myyntikojujen osalta 1.500,00 + alv / koju sekä esiintymislava 2.295,00 + alv. Tarjouksen kokonaishinnaksi muo dostuu ,00 + alv. Lisätietoja antaa yritysneuvoja Kari Malinen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kuhmon Puupalvelu Oy:n tar jouksen myyntikojujen ja esiintymislavan toimittajaksi tarjouksen mu kaisena. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväk syy hallintojohtajan esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätös ehdotuk sen.

7 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Kaupunginhallitus VUODEN 2010 TALOUSARVION KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISHANKKEEN MÄÄRÄRA HAN JA OSAN MESSUAVUSTUSMÄÄRÄRAHASTA SIIRTÄMINEN INVESTOINTIOSAAN JA LISÄ MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HANKKEESEEN KHALL 192 Kuhmon kaupunginhallitus on kokouksessaan ( 108) päättänyt hakea ra hoi tusta Kai nuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristö keskukselta kau pun ki kes kus tan ke hittämis hank keeseen eu roa. Kau pun ki kes kustan ke hittämis hank keen koko naiskus tannukset ovat eu roa. Kuhmon kaupunkikeskustan kehittämishankkeen tavoitteena on kau pankäynnin kehittäminen ja aktivoiminen torialueella sekä torimyyn nin sesonkiajan pidentäminen. Hankkeella kannustetaan osa-aikayrit täjiä ja "aktiiviharrastajia" myyntikokeilujen kautta pienyrittäjyyteen. Torilla järjestettävien tapahtumien ja tilaisuuksien kehittäminen, mm. Kuhmon Kesämessut ja Sommelo. Kaupungin puolesta Woodpolis on ollut tiiviisti mukana hankkeessa. Kaupunkikeskustan kehittämishankkeessa puurakentamista ja -osaa mista halutaan tuoda enemmän esille sekä kohottamaan myös Kuh mon kesämessujen ekologista ilmettä. Samalla tuodaan esille Woodpo liksen toimintaa; osaamista ja palveluja. Myös Kuhmon kaupunki-ilmettä halutaan viedä eteenpäin puurakentamisen näytteiden avulla. Vuoden 2010 talousarvioon on varattu euroa kaupunkikes kustan kehittämishankkeeseen ja euroa messuavustukseen, joten on perusteltua, että Kuhmo kaupunkikeskustan kehittäminen toteute taan kevään 2010 aikana. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoituspäätös on annettu Pää tök sel lä on myönnetty rahoitusta hankkee seen yh teensä euroa,mikä on 60 pro senttia hankkeen koko naiskus tan nuksis ta. Rahoituksen toteutuessa 60 prosentin tukitasolla kaupungin oma ra hoitusosuudeksi jää euroa. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle myönnettä väksi kaupunkikeskustan kehittämishankkeeseen euron li sä mää rärahan ja siirrettäväksi hankkeeseen vuoden 2010 talousarviossa käyt tötalouteen varatun määrärahan ja messuavustuksesta euroa in ves toin ti-

8 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ osaan käy tet tä väksi mainitun hankkeen toteut ta mi seen. Kun myön net ty han ke tuki on euroa, kaupungin oma rahoitus osuus on euroa. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätös ehdotuksen.

9 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Kaupunginhallitus KUHMON JÄÄHALLI OY:LLE MYÖNNETYN PÄÄOMALAINAN EHTOJEN MUUTTAMINEN KHALL 193 Talousjohtaja Kaupunginvaltuusto on myöntänyt Kuhmon Jäähalli Oy:lle markan suuruisen pääomalainan, jota vakauttamisaika na lyhennetään ja jolle maksetaan korkoa vain, mikäli yhtiön oma pääoma täyttää kulloinkin voimassa olevat osakeyhtiölain oman pää oman minimisäännökset. Ehtojen mukaan lainaa ei voida irtisanoa. Jäähalli Oy:llä ollut edellä mainittu pääomalaina ,36 euroa on muuttunut normaaliehtoiseksi lainaksi Lainan korko on kiin teä 7,0 pro senttia koko laina-ajan. Lainaa lyhennetään ja korkoa mak setaan tasa suuruisina erinä vuosittain ja 30.9 siten, että lai na-aika päättyy vuonna Velkakirjan ehtojen mukaan, jos lainansaaja pystyy maksamaan ainoas taan osan sopimuksessa mainitusta korosta ja lyhennyksestä jonakin vuon na, loppuosa jää vastuuksi, jonka lainansaaja maksaa tämän sopi muksen ehtojen mukaisesti myöhemmin. Lisäksi velkakirjassa on todettu, että lainansaaja luovuttaa maksamatto man normaaliehtoisen lainaosuuden ja lyhennysohjelman vakuudeksi haltijavelkakirjan nro 1 á markkaa, jolla vahvistettu yritys kiinnitys nro 4276 /91 Kuhmon Jäähalli Oy:n irtaimeen omaisuuteen. Kuhmon Jäähalli Oy:n esityksestä kaupunki on neuvotellut yhtiön edustajien kanssa lainaehtojen muuttamisesta. Neuvottelussa on sovittu esitettäväksi, että lainan korkoperusteeksi vuodesta 2010 läh tien esi te tään 12 kk:n euribor/360 pv ilman marginaalia. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää, että Kuhmon Jäähalli Oy:n ,36 eu ron lai nan korko on 12 kk:n euribor/360 pv ja koron määräytymispäi vä tou kokuun en simmäinen pankkipäivä vuodesta 2010 alkaen Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousjohtajan esityksen.

10 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätös ehdotuksen.

11 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Kaupunginhallitus LAUSUNTOPYYNTÖ PERUSOPETUKSEN YLEISTEN VALTAKUNNALLISTEN TAVOITTEIDEN SEKÄ PERUSOPETUKSEN TUNTIJAON UUDISTAMISTA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN EH DOTUKSISTA 155/1/112/2010 KHALL 194 Perusopetuksen esimies Perusopetuslain (628/1998) 14 :n 1 momentin mukaan Valtioneu vosto päättää perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen yleisistä valta kunnallisista tavoitteista sekä perusopetukseen käytettävän ajan jaka misesta eri oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen sekä oppilaanohjaukseen (tuntijako). Kun Valtioneuvosto on päättänyt yleisistä valta kunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta, Opetushallitus päättää perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Opetusministeriö asetti työryhmän valmistelemaan ehdotuk set perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä perus opetuksen tuntijaon uudistamiseksi. Työryhmän ehdotusten valmis tuttua opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Kuhmon kaupunginhalli tukselta lausuntoa työryhmän ehdotuksista. Kirje Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (Dnro 20/040/2010), saapunut Kuhmon kau punginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle (Diaarin:o ja -tunnus , Arkistomerkki ) Perusopetuksen yleisiä tavoitteita pohtineen työryhmän muistio on luettavissa ja tulostettavissa opetus- ja kulttuuriministeriön internetsi vuilta osoitteesta: Kuhmon kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman uudistus- ja seurantatyötä ohjaa sivistyslautakunnan asettama opetussuunnitelma toimikunta, jonka puheenjohtaja on Tuupalan koulun apulaisrehtori Sirkka Majaniemi ja jäseniä ovat sivistyspalvelujen toimialan esimies Timo Heikkilä, perusopetuksen esimies rehtori Onni Heikkinen, kylä koulujen esimies rehtori Seppo Vilén, apulaisrehtori Hannu Hyvönen, erityisluokan opettaja Jorma Vähäkuopus, luokanopettaja Kristiina Jyl hä-ollila, koulunjohtaja luokanopettaja Eija Korpivuoma ja koulun johtaja luo kanopettaja Veijo Polvinen. Perusopetuksen esimiehen esitys:

12 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Esitän, että Kuhmon kaupunginhallitus nimeää edustuksensa opetus suunnitelmatoimikunnan niihin kokouksiin, joissa valmistellaan pyy detty lausunto Kuhmon kaupunginhallitukselle edelleen lähetettäväksi Opetus- ja kulttuuriministeriölle. Lisätietoja antaa perusopetuksen esimies rehtori Onni Heikkinen, puh ja opetussuunnitelmatoimikunnan puheenjohtaja apulaisrehtori Sirkka Majaniemi, puh Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä perusopetuksen esimiehen esityk sen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätös ehdotuksen sillä lisäyksellä, että edustajaksi nimetään Päivi Hoffrén ja varalle Eira Piipponen.

13 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Kaupunginhallitus VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN/OPETUSTUNTIKOHTAISEN VALTIONOSUUDEN PII RIIN KUULUVA TAITEEN PERUSOPETUS KHALL 195 Talousjohtaja Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perus opetuksen val tionavustusta vuodelle 2010 on käytettävissä eu roa. Valtion avustuksia haettiin yhteensä yli kaksi miljoonaa euroa. Kaupunki haki valtionavustusta euroa Kuhmon musiikkiopis ton hankkeeseen Opinpolku. Opetushallitus on käsitellyt valtionavus tushakemuksen ja myöntänyt päätöksellään kaupungille val tion avus tus ta eu roa siten, että rahoitus kohdennetaan mu sii kin taiteen perusope tuk sen laitehankintoihin. Avustuksen käyttöaika alkaa päätöksen päivämäärästä ja päättyy Valtionavustusta voi käyt tää kyseisenä aikana syntyneisiin kustannuk siin Avustusta voidaan käyttää avustettavasta hankkeesta tai toiminnasta ai heutuviin menoihin. Rahoitusta ei ole tarkoitettu lisärahoitukseksi pe rustoiminnan ylläpitämiseen. Hyväksyttäviksi menoiksi katsotaan avustettavan kohteen kannalta tarpeelliset, määrältään kohtuulliset me not. Hyväksyttäviä menoja eivät ole poistot, vuokra-arvot, varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menot eivätkä sellaiset varaukset tai muut lasken nalliset erät, jotka eivät perustu jo toteutuneisiin me noi hin. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää merkitä Opetushallituksen päätöksen tie doksi ja tyytyä tehtyyn päätökseen. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousjohtajan esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätös ehdotuksen.

14 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Teknisen lautakunnan valvontajaosto Kaupunginhallitus KUHMON KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN VALVJAOS 36 Rakennustarkastaja Nykyiset Kuhmon kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvonta tehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut ovat kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen ( 24) mukaiset. Ne perustuvat maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 145 :ään se kä voi massa aravalakiin, maaseutuelinkeinolakiin, pelastustoimilakiin, väestö tietolakiin, uhkasakkolakiin, naapuruussuhdelakiin ja näihin liitty viin asetuksiin. Edellä tarkoitettuihin maksuihin on nyt tarpeellista tehdä ne tarkistuk set, jotka johtuvat kustannustason muutoksesta sekä pyrkimyksestä saada Kuhmossa käytettävät tässä tarkoitetut maksut nykyistä enemmän mui den kuntien perimien vastaavien maksujen tasoisiksi. Kuten nykyisinkin käytössä olevissa Kuhmon rakennusvalvonnan mak suissa, myös rakennusvalvontaa koskevassa yllä tarkoitetussa uusitussa taksaesityksessä sovelletaan Kuntaliiton laatimaa, rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteiden suositusta. Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Harri Piirainen, puh tai Rakennustarkastajan esitys: Valvontajaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau punginvaltuustolle hyväksyttäviksi liitteenä olevassa luonnoksessa esite tyt rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä perittävät maksut. Toimialan esimiehen päätösehdotus: Valvontajaosto hyväksyy rakennustarkastajan esityksen. Liite. Päätös: Valvontajaosto yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen. Merkitään, että tämä pykälä käsiteltiin ylimääräisenä asiana. KHALL 196 Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

15 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valvontajaoston esityksen. Liite. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätös ehdotuksen.

16 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Kaupunginhallitus SIVAKKA-HALLIN OMISTUSJÄRJESTELYT KHALL 197 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan vs. esimies Kaupunginhallitus on pidetyssä kokouksessaan ( 178) päättänyt antaa Kuhmon Yrityssampo Oy:lle valtuudet käynnistää Kantolassa sijaitsevan Sivakka-hallin vuokrasopimuksen irtisanomi seen liittyvän neuvottelun Tulikivi Oyj:n kanssa ottaen huomioon, et tä Woodpoliksen koneita tulisi voida alkaa sijoittaa hallin tiloihin vuo sien 2010 ja 2011 vaihteessa, muutos- ja mahdollisten laajennustöiden yksityiskohtaisen suunnitte lun, kustan nusarvion laatimisen ja raken nustöiden tuki- ja muuhun ra hoitukseen liittyvän selvitystyön. Kaupungin tilatyöryhmä on pitämässään kokouksessa päät tänyt esittää kaupunginhal litukselle, että Sivakka -halli siirrettäisiin Kuhmon Yrityssampo Oy:ltä Kuhmon kaupungille apporttina hallin tasearvosta. Koska Woodpolik sen toimintaa ollaan siirtämässä koko naan Merta -hallista Sivakka -halliin, tulee tilatyöryhmän mukaan sel vittää ELY-keskuksesta, joudu taanko Merta -hallin muutostöihin saa tuja tukija palauttamaan. Sivak ka -halli sijaitsee Kuhmon kaupungin omistamalla Korpisalmen kylän Alava RN:o 167:83 -nimisellä tilalla Kantolan teollisuuskorttelissa nro 653. Toimialan vs. esimiehen esitys: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Sivakka -hallin edellä selostettua omistusjärjestelyä koskevan tilatyöryhmän tekemän esityksen. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä toimialan vs. esimiehen esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätös ehdotuksen.

17 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus LUVAN HAKEMINEN KAHDEN TYÖSOPIMUSSUHTEISEN TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEEN TEKNLTK 106 Kaupungininsinööri Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialalla on tila- ja ateriapalvelu jen vastuuyksiköstä joutunut ennenaikaisesti eläköitymään kuluvana vuonna yksi kir vesmies ja yksi kiinteistönhoitaja. Toimialalla on vakinaisessa palvelusuhteessa siten tätä nykyä kirves miehiä vain yksi. Kirvesmiestyötä vaativia kaupungin jatkuvia korjaus- ja kunnostustehtäviä ei kyetä enää hoitamaan siedettävien toimi tus ai kojen puitteissa nykyiseksi pienentyneellä henkilömäärällä. Kiinteistönhoitajien lukumääräkin on jo ennen em. eläköitymistä ollut alan pa kol listen tehtävien vaa timuksiin verrattuna selkeästi riittämätön ja asioita on siksi myös ao. sektorilla koetettu hoitaa erilaisin tilapäis järjestelyin, jotka eivät kaikilta osin ole onnistuneet tyydyttävällä taval la. Tässä tarkoitettuja tehtäviä ei kuitenkaan onnistuneesti voi nykyolo suhteissa hoitaa palkkaamalla pelkästään tilapäistä henkilökuntaa, jon ka käyttö taas soveltuu kohtalaisen hyvin sesonkiluonteisiin, erityi ses ti ke sä kau delle ajoittuviin korjaushankkeisiin ja pieniin investoin ti koh tei siin. Lisätietoja antavat rakennusmestari Matti Määttä, puhelin ja rakennusmestari Tuula Purovesi, puhelin Kaupungininsinöörin päätösehdotus: Jotta tekniikka- ja ympäristöpalvelut pystyisivät tuottamaan siltä edel lytetyt toimitilapalvelut ja turvaamaan kiinteistöomaisuuden arvon säi lymisen, tekninen lautakunta päättää edellä selostetuin perustein pyy tää kau pun gin hal li tuksel ta lu paa yhden kiinteistönhoitajan ja yhden kirvesmiehen vakinaiseen palvelusuhteeseen palkkaamiseen. Lisäksi tekninen lautakunta toteaa, että tässä esitetty henkilöstöratkaisu on lau takunnan vuoden 2010 talousarvioehdotuksen yhteydessä esite tyn tek niikka- ja ympäris töpalvelujen toimialan henkilöstösuunnitel man

18 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ mukainen. Keskustelun aikana Eero Pöllänen Ensio Pikkarainen kannattamana esitti, et tä ote taan ai ka li sä, jon ka aikana selvitetään työvoiman käyttö kon ser nin kans sa. Koska oli tehty kaupungininsinöörin esityksestä poikkeava ehdotus va rapu heenjohtaja esitti suoritettavaksi kättennostoäänestyksen ja teki seu raa van äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kaupungininsinöö rin pää tösehdotusta nostavat kätensä. Kaupungininsinöörin päätösehdotusta ei kannatettu. Eero Pölläsen esi tystä kannatti kahdeksan jäsentä: Kari Peltonen, Maija Inget, Ensio Pikkarainen, Jorma Piipponen, Eija Pöllänen, Eero Pöllänen, Heikki Huotari ja Tuula Kilpeläinen. Päätös: Puheenjohtaja totesi teknisen lautakunnan hyväksyneen Eero Pölläsen esityksen. TEKNLTK 45 Maanrakennusmestari Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialalla on käyty strategiapäivi tykseen liittyviä neuvotteluja toimialan sisällä sekä sivistyspalvelujen toi mi alan ja kau pun gin konserniyhtiöiden kesken etsien säästökoh teita ja mah dollisen yh teisen työvoiman käyttöä. Neuvotteluissa todet tiin, että yh teis työtä tehdään jo niissä puitteissa kuin se on mahdollista. Neu vot telui den tuloksena voidaan kuitenkin todeta, että esille ei ole tullut seikko ja, joilla kahden työsopimussuhteisen työntekijän palkkaa minen olisi käy nyt tarpeettomaksi. Tällä hetkellä molemmat paikat on täytetty määräaikaisilla työsopi muksilla, koska pakollisista työtehtävistä olisi muuten ollut mahdoton selviytyä. Mää räaikaisia sopimuksia ei kuitenkaan voida jatkaa loputto miin. Kaupunki on viime vuosina tehnyt mittavia investointeja kiinteistöis sään. Turvaamalla kaupun gin kiinteistöjen laadukkaan kiin teistönhoi don ja kunnossapidon säily tämme kiinteistömassan, joka on 50 kiin teis töä, joissa monessa on useampia rakennuksia, ar von ja tek ni sen toi mi vuu den. Työmarkkinoilla on tällä hetkellä saatavilla ammattitaitoista työvoi maa ja kun huomioidaan tu levat eläköitymiset, erikoisosaamista ja pi tempiaikaista perehtymistä vaativat työt sekä työturvallisuuslainsää dännön aiheuttamat vaatimuk set, olisi nyt oikea hetki täyttää yhden kirvesmiehen ja yhden

19 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ kiinteis tönhoitajan vaje. Toimialan vs. esimiehen päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää edellä selostetuin perustein pyytää kau punginhallitukselta lupaa yhden kirvesmiehen ja yhden kiinteistönhoi tajan vakinai seen palvelussuhteeseen palkkaamiseen. Lisäksi tekninen lautakunta toteaa, että tässä esitetty ratkaisu on lauta kunnan vuoden 2010 talousarvion ja toimialan henkilöstösuunnitel man mukainen. Liite. Päätös: Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen. Merkitään Eero Pölläsen eriävä mielipide, jonka hän ilmoitti jättävän sä kirjallisena. KHALL 132 Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväk syy teknisen lautakunnan esityksen. Liite. Keskustelun aikana Mikko Kanniainen esitti, että asia siirretään pää tettäväksi syksylle Mikko Kanniaisen tekemää esitystä kannattivat Helena Kampman ja Kaija Komulainen. Koska oli tehty kan natettu kaupun gin johtajan päätösehdotuksesta poikkeava esitys, pu heenjoh taja esitti suori tettavaksi kättennostoäänes tyk sen. Ää nestysmenettely hy väksyt tiin yksi mielisesti. Suorite tussa äänestykses sä kau punginjohtajan päätösehdotusta kannat ti vat seuraavat neljä (4) kaupunginhallituksen jäsentä: Heikki Hyvö nen, Mauri Piirainen, Eira Piipponen ja Martti Malinen. Mikko Kanniaisen esi tystä kan nattivat seuraavat viisi (5) kaupun gin halli tuk sen jä sentä: Mikko Kanniainen, Pekka Heikkinen, Helena Kampman, Kaija Komulainen ja Jari Kanerva. Pää tös: Pu heen johtaja to tesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Mikko Kan niaisen esi tyk sen.

20 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ KHALL 198 Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen. Liite. Keskustelun aikana Jari Kanerva esitti, että asian käsittely siirretään syksyyn Kanervan esitystä ei kannatettu. Päätös: Keskustelun jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Merkitään Jari Kanervan eriävä mielipide, jonka hän ilmoitti jättävän sä kirjallisena.

21 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Kaupunginhallitus JÄSENEN NIMEÄMINEN RESPEKTI HANKKEEN OHJAUSRYHMÄÄN 152/1/115/2010 KHALL 199 Hallintojohtaja Respekti-hankeen Jarmo Anttonen on lähettänyt sähköpos tiviestin, jossa Kuhmon kaupunkia pyydetään nimeämään jäsen Res pekti -hankkeen ohjausryhmään. Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on työllistää tai ohjata opiskele maan kaikki hankkeen paris sa toimivat nuoret. Tähän tavoitteeseen si sältyy myös nuoren elämän hallinnan kokonaisvaltainen paraneminen, hänen oman vastuunsa ja asenteensa kasvaminen sekä uranäkemyksen sä vahvistuminen ja löyty minen. Respekti-hankkeella vaikutetaan nuorten ammatinvalintaan ohjaavaan toimintaan Kai nuussa. Hankkeen kohderyhmänä ovat Kainuun alueel la kaikki vuotiaat nuoret, joilla ei ole ammatillista koulutusta ja ovat vailla opis kelu- tai työpaikkaa. Nuoret ohjautuvat toiminnan pa riin pääsääntöi sesti TE-toimistojen kautta, mutta myös muiden yhteis työkumppaneiden piiristä hanke voi ottaa asiakkaita vastaan. Toissijaisena kohderyhmänä ovat saman ikäryhmän nuoret, joilla on jo opiskeltu ammatti, mut ta haluavat vaihtaa alaa. Myös vaikeissa elä mänhallinnallisissa ongel missa olevat nuoret kuuluvat tähän ryhmään. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston sekä Kainuun maakunta - kunta yhtymän rahoittama ja toiminta- alueena on koko Kainuu. Hankkeen ensimmäinen ohjausryhmän kokous pidettiin Ka jaanissa, jonne edustajaksi lähetettiin erityisryhmien liikunnanohjaaja Riikka Kähkönen. Lisätietoja antaa projektipäällikkö Jarmo Anttonen puh Hallintojohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää nimetä jäsenen ja varajäsenen Respekti -hankkeen ohjausryhmään. Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

22 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Kaupunginhallitus hyväk syy hallintojohtajan esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätös ehdotuksen sillä lisäyksellä, että jäseneksi nimetään Riik ka Kähkönen ja va ra jä se nek si Ti mo Heikkilä.

23 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Kaupunginhallitus KUHMON LÄMPÖ OY:N RAPORTTI 1/2010 KHALL 200 Talousjohtaja Kuhmon Lämpö Oy on toimittanut sähköpostilla päi vä tyn ra por tin ajal ta Liite. Raportti sisältää tiedot tuotannosta ja kassavirrasta sekä muiden kulu jen erittelyn. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Kuhmon Lämpö Oy:n ra portin 1/2010 ajalta Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousjohtajan esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätös ehdotuksen.

24 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINVALTUUSTON TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KHALL 201 Toimistosihteeri, hallintopalvelut Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöön panosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56 :n mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lain vastainen, kun nanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on vii py mättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Esitän, että kaupunginhallitus toteaa kaupunginvaltuuston kokoukses sa pykälissä tehtyjen päätösten syntyneen laillisessa jär jestyksessä ja kuuluvan valtuuston toimivaltaan ja olevan muutenkin lain mukaisia sekä päättää panna ne täytäntöön. Liite. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätös ehdotuksen.

25 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Kaupunginhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 202 Ympäristöministeriön kirje Dnro YM4/577/2010, YM5/577/2010/ , jonka mukaan Geologian tutkimuskes kuk sel le on annettu lupa geo logiseen tut ki mukseen Tee risuo-lososon ja Han hi suo-tee ri suon soidensuojelualueilla sekä Ul vinsalon luonnon puis tossa Kuh mon kau pun gissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje DNRO 275/320/2010/ , jonka mukaan ministeriö on myöntänyt Kuhmon kaupungille valtionavustuksena euroa East of EDEN - Conference on Cooperation and Networking -konferenssin kulttuu riosion toteuttamiseen Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 14/2010/ /kun nallista yleistä virka- ja työehtosopimusta noudatetaan myös Tehy ry:n jäseniin. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 15/2010/ /kun nallisen työsuojeluyhteistoiminnan vaikuttavuuden kehittäminen. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 16/2010/ /vuo den 2010 ammattiyhdistyskoulutukseen sovitut muutokset/lisäykset. Suomen Kuntaliiton yleiskirje 14/80/2010/influenssa A(H1N1)v- ro ko tuk sia jat ketaan toukokuun 2011 loppuun asti. Suomen Kuntaliiton yleiskirje 16/80/2010/ /palvelulain (1166/2009) vaikutukset kunnan lupaviranomaisille. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen poikkeamispää tös Dnro KAIELY/7/07.01/2010 Onni Kilpeläisen poik kea mishakemuk seen; Kainuun ELY-keskus myöntää poikkeamislu van hankkeelle. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Dnro KAI ELY/633/ /2010/ /Kuhmon kaupun ki/woodpo lis on jättänyt Woodpolis-osaamisverkosto -hankkeen muutosesityksen koulutuksen asiantuntijan työsuhteessa sekä hank keen kustannusarviossa eri kustannuslajien välillä. Pää tök ses sään ELY-kes kus il moit taa

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 195. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 81 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 195. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 81 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2013 195 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 17.09.2013 klo 18:00-19:07 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2014 168. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2014 168. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2014 168 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA 14.08.2014 klo 17:00-18:30 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, Joki tauko klo 17.40-18.00 OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2014 116. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2014 116. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2014 116 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA 15.05.2014 klo 16:00-17:55 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, Joki Kahvitauko klo 17.00-17.20 OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan valvontajaosto

Teknisen lautakunnan valvontajaosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2012 61 Teknisen lautakunnan valvontajaosto KOKOUSAIKA 23.05.2012 klo 18:00-18:15 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE YPÄJÄN KUNTA Sivistyslautakunta ASIALISTA 6/2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Caissaniemi, Tammela LIITE 39 Koulutyön arviointi lv. 2012-2013 40 Opettajat

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Maanantai klo 08.00-8.30 Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2010 29 KOKOUSAIKA Keskiviikko 3.11.2010 klo 12-12.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 11.11.2016 KOKOUSAIKA Torstai 17.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2010 70. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2010 70. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2010 70 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA 29.04.2010 klo 18:00-19:29 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer

Lisätiedot

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.16 Puhelinkokous Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.50 Ravitsemiskeskuksen luentotila Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila

Lisätiedot

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 AIKA Ke 16.12.2015 klo 16.30 18.40 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja,

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65 Sivistyslautakunta Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 46 Yhteiskoulun teknisen työn lehtori 67 47 Vuorotteluvapaa

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Ylimääräiset asiat 4 2 Satamajohtajan katsaus 5 3 Englannin makasiini 6 4 Hangon sataman investoinnit Ilmoitusasiat 8

Otsikko Sivu 1 Ylimääräiset asiat 4 2 Satamajohtajan katsaus 5 3 Englannin makasiini 6 4 Hangon sataman investoinnit Ilmoitusasiat 8 Hangon kaupunki Pöytäkirja 1/2010 1 Satamalautakunta 12.01.2010 Asiat Otsikko Sivu 1 Ylimääräiset asiat 4 2 Satamajohtajan katsaus 5 3 Englannin makasiini 6 4 Hangon sataman investoinnit 2010 7 5 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot