KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot"

Transkriptio

1 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA klo 17:00-18:16 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii puheenjohtajana) Nimi Tehtävä Lisätiedot Heikkinen Pekka Malinen Martti Hyvönen Heikki Kampman Helena Kanerva Jari Kanniainen Mikko Piipponen Eira Piirainen Mauri Hoffrén Päivi Määttä Rauha puheenjohtaja I varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen MUUT Kinnunen Anneli kvalt. puheenjohtaja Nikulainen Kari kvalt. I varapuheenjohtaja Pääkkönen Matti kvalt. II varapuheenjohtaja Valtanen Eila kaupunginjohtaja Heikkinen Kaarina talousjohtaja POISSA Komulainen Kaija khall II varapuheenjohtaja Rauhala Maarit jäsen Juntunen Juhana hallintojohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika se kä tar kas ta jien valinta) 189 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t Kaupunginvirastossa klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rauha Määttä ja Mauri Piirainen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS TUS Olemme tarkastaneet pöytä- kirjan ja to den neet sen kokouk sen ku lun mukaiseksi. Pöytä kirjan kä sit te lylehdet on sa malla varus tettu ni mikir jai millamme. PÖYTÄKIRJA ON PIDET TY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Pekka Heikkinen Tarkastusaika Allekirjoitukset Kaarina Heikkinen Paikka ja pvm Kaupunginvirastossa klo Virka-asema Allekirjoitus Talousjohtaja

2 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Kaupunginhallitus KOKOUSAI KA klo 17:00-18:16 KOKOUS PAIK KA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Sivu Lii te 189 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KUHMON KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISHANKKEEN MYYNTIKOJUJEN 346 JA ESIINTYMISLAVAN HANKINTA 192 VUODEN 2010 TALOUSARVION KAUPUNKIKESKUSTAN 348 KEHITTÄMISHANKKEEN MÄÄRÄRAHAN JA OSAN MESSUAVUSTUSMÄÄRÄRAHASTA SIIRTÄMINEN INVES TOINTIOSAAN JA LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HANKKEESEEN 193 KUHMON JÄÄHALLI OY:LLE MYÖNNETYN PÄÄOMALAINAN EHTOJEN 350 MUUTTA MINEN 194 LAUSUNTOPYYNTÖ PERUSOPETUKSEN YLEISTEN VALTAKUNNALLISTEN 351 TA VOITTEIDEN SEKÄ PERUSOPETUKSEN TUNTIJAON UUDISTAMISTA VALMISTELE VAN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA 195 VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN/OPETUSTUNTIKOHTAISEN 353 VALTION OSUUDEN PIIRIIN KUULUVA TAITEEN PERUSOPETUS 196 KUHMON KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ 354 liite PE RITTÄVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN 197 SIVAKKA-HALLIN OMISTUSJÄRJESTELYT LUVAN HAKEMINEN KAHDEN TYÖSOPIMUSSUHTEISEN TYÖNTEKIJÄN 357 liite PALK KAAMISEEN 199 JÄSENEN NIMEÄMINEN RESPEKTI HANKKEEN OHJAUSRYHMÄÄN KUHMON LÄMPÖ OY:N RAPORTTI 1/ liite 201 KAUPUNGINVALTUUSTON TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN 363 liite TÄYTÄNTÖÖNPA NO 202 ILMOITUSASIAT KAUPUNGIN OMISTAMIEN OMAKOTITONTTIEN VUOKRAUS- JA 367 liite MYYNTIPERUS TEIDEN MÄÄRITTÄMINEN 204 KUHMON KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KAINUUN KUNTIEN 371 KUNTA LIITTO-VIERAILUUN 205 SOSIAALITURVAN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN PÄÄTÖS PÖYTÄKIR JAN NÄHTÄ VÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pi detään ylei sesti nähtävä nä Kaupunginvirastossa klo PUHEENJOH TAJA Merk. PEKKA HEIKKINEN Pekka Heikkinen JULKIPANO Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaulul le Ilmoitustaulunhoitaja Raija Piirainen

3 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Kaupunginhallitus LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 189 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KHALL 190 Piirainen. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Rauha Määttä ja Mauri

5 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Kaupunginhallitus KUHMON KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISHANKKEEN MYYNTIKOJUJEN JA ESIINTYMIS LAVAN HANKINTA KHALL 191 Hallintojohtaja Kuhmon kaupunginhallitus päätti kokouksessaan ( 108) hakea rahoitusta Kainuun Ely-keskukselta Kuhmon kaupunkikeskus tan kehittämishankkeeseen euroa. Kaupunkikeskustan kehittä mishankkeen kokonaiskustannukset ovat euroa. Kuhmon kaupunkikeskustan kehittämishankkeen tavoitteena on kau pankäynnin kehittäminen ja aktivoiminen torialueella sekä torimyyn nin sesonkiajan pidentämi nen. Hankkeella kannustetaan osa-aikayrit täjiä ja "aktiiviharrastajia" myyntikokeilujen kautta pienyrittäjyyteen. Torilla järjestettävien ta pahtumien ja tilaisuuksien kehittäminen, mm. Kuhmon Kesämessut ja Sommelo. Kaupungin puolesta Woodpolis on ollut tiiviisti mukana hankkeessa. Kaupunkikeskustan kehit tämishankkeessa puurakentamista ja -osaa mista halutaan tuoda enem män esille sekä kohottamaan myös Kuh mon kesämessujen ekologista ilmettä. Samalla tuodaan esille Woodpo liksen toimintaa; osaamista ja palveluja. Myös Kuhmon kaupunki-ilmettä halutaan viedä eteenpäin puurakentamisen näytteiden avulla. Vuoden 2010 talousarvioon on varattu jo euroa kaupunkikes kustan kehittämishankkee seen ja euron messuavustukseen, joten on perusteltua, että Kuh mo kaupunkikeskustan kehittäminen toteute taan kevään 2010 aikana. Kainuun Ely-keskuksen rahoituspäätös on saatu Päätöksel lä on myönnetty rahoitusta hankkeeseen yhteensä , mikä on 60 % hankkeen kokonaiskus tannuksista. Rahoituksen toteutuessa nyt 60 %:n tukitasolla, jää Kuhmon kaupun gin omarahoitusosuudeksi euroa. Talousarviossa varatun euron ylimenevä rahoitusosuus (4.200 euroa) rahoitetaan ta lousarvi oon varatusta messuavus tuksesta. Tarjouspyynnöt hankkeeseen sisältyvien myyntikojujen ja esiintymisla van rakentamiseksi on lä hetty postitse viidelle yritykselle. Yritykset olivat Kuhmon Puupalvelu Oy, Oy

6 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Timber Frame Ltd, Ra kennussauma Komulainen Oy, Kalliojoen Hirsityö sekä Kuhmo- Kä pylä Puu Oy. Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous, Kuhmon Puupalvelu Oy:ltä. Myöhästyneitä tarjouk sia ei saapunut. Tarjous on todettu ole van tarjouspyynnön mukainen, sisältäen 20 kpl myyntikojuja sekä esiintymislava (puurakenteet) ilman katetta. Tarjouksen hinta oli myyntikojujen osalta 1.500,00 + alv / koju sekä esiintymislava 2.295,00 + alv. Tarjouksen kokonaishinnaksi muo dostuu ,00 + alv. Lisätietoja antaa yritysneuvoja Kari Malinen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kuhmon Puupalvelu Oy:n tar jouksen myyntikojujen ja esiintymislavan toimittajaksi tarjouksen mu kaisena. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväk syy hallintojohtajan esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätös ehdotuk sen.

7 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Kaupunginhallitus VUODEN 2010 TALOUSARVION KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISHANKKEEN MÄÄRÄRA HAN JA OSAN MESSUAVUSTUSMÄÄRÄRAHASTA SIIRTÄMINEN INVESTOINTIOSAAN JA LISÄ MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HANKKEESEEN KHALL 192 Kuhmon kaupunginhallitus on kokouksessaan ( 108) päättänyt hakea ra hoi tusta Kai nuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristö keskukselta kau pun ki kes kus tan ke hittämis hank keeseen eu roa. Kau pun ki kes kustan ke hittämis hank keen koko naiskus tannukset ovat eu roa. Kuhmon kaupunkikeskustan kehittämishankkeen tavoitteena on kau pankäynnin kehittäminen ja aktivoiminen torialueella sekä torimyyn nin sesonkiajan pidentäminen. Hankkeella kannustetaan osa-aikayrit täjiä ja "aktiiviharrastajia" myyntikokeilujen kautta pienyrittäjyyteen. Torilla järjestettävien tapahtumien ja tilaisuuksien kehittäminen, mm. Kuhmon Kesämessut ja Sommelo. Kaupungin puolesta Woodpolis on ollut tiiviisti mukana hankkeessa. Kaupunkikeskustan kehittämishankkeessa puurakentamista ja -osaa mista halutaan tuoda enemmän esille sekä kohottamaan myös Kuh mon kesämessujen ekologista ilmettä. Samalla tuodaan esille Woodpo liksen toimintaa; osaamista ja palveluja. Myös Kuhmon kaupunki-ilmettä halutaan viedä eteenpäin puurakentamisen näytteiden avulla. Vuoden 2010 talousarvioon on varattu euroa kaupunkikes kustan kehittämishankkeeseen ja euroa messuavustukseen, joten on perusteltua, että Kuhmo kaupunkikeskustan kehittäminen toteute taan kevään 2010 aikana. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoituspäätös on annettu Pää tök sel lä on myönnetty rahoitusta hankkee seen yh teensä euroa,mikä on 60 pro senttia hankkeen koko naiskus tan nuksis ta. Rahoituksen toteutuessa 60 prosentin tukitasolla kaupungin oma ra hoitusosuudeksi jää euroa. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle myönnettä väksi kaupunkikeskustan kehittämishankkeeseen euron li sä mää rärahan ja siirrettäväksi hankkeeseen vuoden 2010 talousarviossa käyt tötalouteen varatun määrärahan ja messuavustuksesta euroa in ves toin ti-

8 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ osaan käy tet tä väksi mainitun hankkeen toteut ta mi seen. Kun myön net ty han ke tuki on euroa, kaupungin oma rahoitus osuus on euroa. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätös ehdotuksen.

9 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Kaupunginhallitus KUHMON JÄÄHALLI OY:LLE MYÖNNETYN PÄÄOMALAINAN EHTOJEN MUUTTAMINEN KHALL 193 Talousjohtaja Kaupunginvaltuusto on myöntänyt Kuhmon Jäähalli Oy:lle markan suuruisen pääomalainan, jota vakauttamisaika na lyhennetään ja jolle maksetaan korkoa vain, mikäli yhtiön oma pääoma täyttää kulloinkin voimassa olevat osakeyhtiölain oman pää oman minimisäännökset. Ehtojen mukaan lainaa ei voida irtisanoa. Jäähalli Oy:llä ollut edellä mainittu pääomalaina ,36 euroa on muuttunut normaaliehtoiseksi lainaksi Lainan korko on kiin teä 7,0 pro senttia koko laina-ajan. Lainaa lyhennetään ja korkoa mak setaan tasa suuruisina erinä vuosittain ja 30.9 siten, että lai na-aika päättyy vuonna Velkakirjan ehtojen mukaan, jos lainansaaja pystyy maksamaan ainoas taan osan sopimuksessa mainitusta korosta ja lyhennyksestä jonakin vuon na, loppuosa jää vastuuksi, jonka lainansaaja maksaa tämän sopi muksen ehtojen mukaisesti myöhemmin. Lisäksi velkakirjassa on todettu, että lainansaaja luovuttaa maksamatto man normaaliehtoisen lainaosuuden ja lyhennysohjelman vakuudeksi haltijavelkakirjan nro 1 á markkaa, jolla vahvistettu yritys kiinnitys nro 4276 /91 Kuhmon Jäähalli Oy:n irtaimeen omaisuuteen. Kuhmon Jäähalli Oy:n esityksestä kaupunki on neuvotellut yhtiön edustajien kanssa lainaehtojen muuttamisesta. Neuvottelussa on sovittu esitettäväksi, että lainan korkoperusteeksi vuodesta 2010 läh tien esi te tään 12 kk:n euribor/360 pv ilman marginaalia. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää, että Kuhmon Jäähalli Oy:n ,36 eu ron lai nan korko on 12 kk:n euribor/360 pv ja koron määräytymispäi vä tou kokuun en simmäinen pankkipäivä vuodesta 2010 alkaen Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousjohtajan esityksen.

10 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätös ehdotuksen.

11 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Kaupunginhallitus LAUSUNTOPYYNTÖ PERUSOPETUKSEN YLEISTEN VALTAKUNNALLISTEN TAVOITTEIDEN SEKÄ PERUSOPETUKSEN TUNTIJAON UUDISTAMISTA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN EH DOTUKSISTA 155/1/112/2010 KHALL 194 Perusopetuksen esimies Perusopetuslain (628/1998) 14 :n 1 momentin mukaan Valtioneu vosto päättää perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen yleisistä valta kunnallisista tavoitteista sekä perusopetukseen käytettävän ajan jaka misesta eri oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen sekä oppilaanohjaukseen (tuntijako). Kun Valtioneuvosto on päättänyt yleisistä valta kunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta, Opetushallitus päättää perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Opetusministeriö asetti työryhmän valmistelemaan ehdotuk set perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä perus opetuksen tuntijaon uudistamiseksi. Työryhmän ehdotusten valmis tuttua opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Kuhmon kaupunginhalli tukselta lausuntoa työryhmän ehdotuksista. Kirje Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (Dnro 20/040/2010), saapunut Kuhmon kau punginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle (Diaarin:o ja -tunnus , Arkistomerkki ) Perusopetuksen yleisiä tavoitteita pohtineen työryhmän muistio on luettavissa ja tulostettavissa opetus- ja kulttuuriministeriön internetsi vuilta osoitteesta: Kuhmon kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman uudistus- ja seurantatyötä ohjaa sivistyslautakunnan asettama opetussuunnitelma toimikunta, jonka puheenjohtaja on Tuupalan koulun apulaisrehtori Sirkka Majaniemi ja jäseniä ovat sivistyspalvelujen toimialan esimies Timo Heikkilä, perusopetuksen esimies rehtori Onni Heikkinen, kylä koulujen esimies rehtori Seppo Vilén, apulaisrehtori Hannu Hyvönen, erityisluokan opettaja Jorma Vähäkuopus, luokanopettaja Kristiina Jyl hä-ollila, koulunjohtaja luokanopettaja Eija Korpivuoma ja koulun johtaja luo kanopettaja Veijo Polvinen. Perusopetuksen esimiehen esitys:

12 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Esitän, että Kuhmon kaupunginhallitus nimeää edustuksensa opetus suunnitelmatoimikunnan niihin kokouksiin, joissa valmistellaan pyy detty lausunto Kuhmon kaupunginhallitukselle edelleen lähetettäväksi Opetus- ja kulttuuriministeriölle. Lisätietoja antaa perusopetuksen esimies rehtori Onni Heikkinen, puh ja opetussuunnitelmatoimikunnan puheenjohtaja apulaisrehtori Sirkka Majaniemi, puh Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä perusopetuksen esimiehen esityk sen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätös ehdotuksen sillä lisäyksellä, että edustajaksi nimetään Päivi Hoffrén ja varalle Eira Piipponen.

13 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Kaupunginhallitus VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN/OPETUSTUNTIKOHTAISEN VALTIONOSUUDEN PII RIIN KUULUVA TAITEEN PERUSOPETUS KHALL 195 Talousjohtaja Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perus opetuksen val tionavustusta vuodelle 2010 on käytettävissä eu roa. Valtion avustuksia haettiin yhteensä yli kaksi miljoonaa euroa. Kaupunki haki valtionavustusta euroa Kuhmon musiikkiopis ton hankkeeseen Opinpolku. Opetushallitus on käsitellyt valtionavus tushakemuksen ja myöntänyt päätöksellään kaupungille val tion avus tus ta eu roa siten, että rahoitus kohdennetaan mu sii kin taiteen perusope tuk sen laitehankintoihin. Avustuksen käyttöaika alkaa päätöksen päivämäärästä ja päättyy Valtionavustusta voi käyt tää kyseisenä aikana syntyneisiin kustannuk siin Avustusta voidaan käyttää avustettavasta hankkeesta tai toiminnasta ai heutuviin menoihin. Rahoitusta ei ole tarkoitettu lisärahoitukseksi pe rustoiminnan ylläpitämiseen. Hyväksyttäviksi menoiksi katsotaan avustettavan kohteen kannalta tarpeelliset, määrältään kohtuulliset me not. Hyväksyttäviä menoja eivät ole poistot, vuokra-arvot, varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menot eivätkä sellaiset varaukset tai muut lasken nalliset erät, jotka eivät perustu jo toteutuneisiin me noi hin. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää merkitä Opetushallituksen päätöksen tie doksi ja tyytyä tehtyyn päätökseen. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousjohtajan esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätös ehdotuksen.

14 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Teknisen lautakunnan valvontajaosto Kaupunginhallitus KUHMON KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN VALVJAOS 36 Rakennustarkastaja Nykyiset Kuhmon kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvonta tehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut ovat kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen ( 24) mukaiset. Ne perustuvat maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 145 :ään se kä voi massa aravalakiin, maaseutuelinkeinolakiin, pelastustoimilakiin, väestö tietolakiin, uhkasakkolakiin, naapuruussuhdelakiin ja näihin liitty viin asetuksiin. Edellä tarkoitettuihin maksuihin on nyt tarpeellista tehdä ne tarkistuk set, jotka johtuvat kustannustason muutoksesta sekä pyrkimyksestä saada Kuhmossa käytettävät tässä tarkoitetut maksut nykyistä enemmän mui den kuntien perimien vastaavien maksujen tasoisiksi. Kuten nykyisinkin käytössä olevissa Kuhmon rakennusvalvonnan mak suissa, myös rakennusvalvontaa koskevassa yllä tarkoitetussa uusitussa taksaesityksessä sovelletaan Kuntaliiton laatimaa, rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteiden suositusta. Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Harri Piirainen, puh tai Rakennustarkastajan esitys: Valvontajaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau punginvaltuustolle hyväksyttäviksi liitteenä olevassa luonnoksessa esite tyt rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä perittävät maksut. Toimialan esimiehen päätösehdotus: Valvontajaosto hyväksyy rakennustarkastajan esityksen. Liite. Päätös: Valvontajaosto yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen. Merkitään, että tämä pykälä käsiteltiin ylimääräisenä asiana. KHALL 196 Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

15 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valvontajaoston esityksen. Liite. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätös ehdotuksen.

16 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Kaupunginhallitus SIVAKKA-HALLIN OMISTUSJÄRJESTELYT KHALL 197 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan vs. esimies Kaupunginhallitus on pidetyssä kokouksessaan ( 178) päättänyt antaa Kuhmon Yrityssampo Oy:lle valtuudet käynnistää Kantolassa sijaitsevan Sivakka-hallin vuokrasopimuksen irtisanomi seen liittyvän neuvottelun Tulikivi Oyj:n kanssa ottaen huomioon, et tä Woodpoliksen koneita tulisi voida alkaa sijoittaa hallin tiloihin vuo sien 2010 ja 2011 vaihteessa, muutos- ja mahdollisten laajennustöiden yksityiskohtaisen suunnitte lun, kustan nusarvion laatimisen ja raken nustöiden tuki- ja muuhun ra hoitukseen liittyvän selvitystyön. Kaupungin tilatyöryhmä on pitämässään kokouksessa päät tänyt esittää kaupunginhal litukselle, että Sivakka -halli siirrettäisiin Kuhmon Yrityssampo Oy:ltä Kuhmon kaupungille apporttina hallin tasearvosta. Koska Woodpolik sen toimintaa ollaan siirtämässä koko naan Merta -hallista Sivakka -halliin, tulee tilatyöryhmän mukaan sel vittää ELY-keskuksesta, joudu taanko Merta -hallin muutostöihin saa tuja tukija palauttamaan. Sivak ka -halli sijaitsee Kuhmon kaupungin omistamalla Korpisalmen kylän Alava RN:o 167:83 -nimisellä tilalla Kantolan teollisuuskorttelissa nro 653. Toimialan vs. esimiehen esitys: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Sivakka -hallin edellä selostettua omistusjärjestelyä koskevan tilatyöryhmän tekemän esityksen. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä toimialan vs. esimiehen esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätös ehdotuksen.

17 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus LUVAN HAKEMINEN KAHDEN TYÖSOPIMUSSUHTEISEN TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEEN TEKNLTK 106 Kaupungininsinööri Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialalla on tila- ja ateriapalvelu jen vastuuyksiköstä joutunut ennenaikaisesti eläköitymään kuluvana vuonna yksi kir vesmies ja yksi kiinteistönhoitaja. Toimialalla on vakinaisessa palvelusuhteessa siten tätä nykyä kirves miehiä vain yksi. Kirvesmiestyötä vaativia kaupungin jatkuvia korjaus- ja kunnostustehtäviä ei kyetä enää hoitamaan siedettävien toimi tus ai kojen puitteissa nykyiseksi pienentyneellä henkilömäärällä. Kiinteistönhoitajien lukumääräkin on jo ennen em. eläköitymistä ollut alan pa kol listen tehtävien vaa timuksiin verrattuna selkeästi riittämätön ja asioita on siksi myös ao. sektorilla koetettu hoitaa erilaisin tilapäis järjestelyin, jotka eivät kaikilta osin ole onnistuneet tyydyttävällä taval la. Tässä tarkoitettuja tehtäviä ei kuitenkaan onnistuneesti voi nykyolo suhteissa hoitaa palkkaamalla pelkästään tilapäistä henkilökuntaa, jon ka käyttö taas soveltuu kohtalaisen hyvin sesonkiluonteisiin, erityi ses ti ke sä kau delle ajoittuviin korjaushankkeisiin ja pieniin investoin ti koh tei siin. Lisätietoja antavat rakennusmestari Matti Määttä, puhelin ja rakennusmestari Tuula Purovesi, puhelin Kaupungininsinöörin päätösehdotus: Jotta tekniikka- ja ympäristöpalvelut pystyisivät tuottamaan siltä edel lytetyt toimitilapalvelut ja turvaamaan kiinteistöomaisuuden arvon säi lymisen, tekninen lautakunta päättää edellä selostetuin perustein pyy tää kau pun gin hal li tuksel ta lu paa yhden kiinteistönhoitajan ja yhden kirvesmiehen vakinaiseen palvelusuhteeseen palkkaamiseen. Lisäksi tekninen lautakunta toteaa, että tässä esitetty henkilöstöratkaisu on lau takunnan vuoden 2010 talousarvioehdotuksen yhteydessä esite tyn tek niikka- ja ympäris töpalvelujen toimialan henkilöstösuunnitel man

18 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ mukainen. Keskustelun aikana Eero Pöllänen Ensio Pikkarainen kannattamana esitti, et tä ote taan ai ka li sä, jon ka aikana selvitetään työvoiman käyttö kon ser nin kans sa. Koska oli tehty kaupungininsinöörin esityksestä poikkeava ehdotus va rapu heenjohtaja esitti suoritettavaksi kättennostoäänestyksen ja teki seu raa van äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kaupungininsinöö rin pää tösehdotusta nostavat kätensä. Kaupungininsinöörin päätösehdotusta ei kannatettu. Eero Pölläsen esi tystä kannatti kahdeksan jäsentä: Kari Peltonen, Maija Inget, Ensio Pikkarainen, Jorma Piipponen, Eija Pöllänen, Eero Pöllänen, Heikki Huotari ja Tuula Kilpeläinen. Päätös: Puheenjohtaja totesi teknisen lautakunnan hyväksyneen Eero Pölläsen esityksen. TEKNLTK 45 Maanrakennusmestari Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialalla on käyty strategiapäivi tykseen liittyviä neuvotteluja toimialan sisällä sekä sivistyspalvelujen toi mi alan ja kau pun gin konserniyhtiöiden kesken etsien säästökoh teita ja mah dollisen yh teisen työvoiman käyttöä. Neuvotteluissa todet tiin, että yh teis työtä tehdään jo niissä puitteissa kuin se on mahdollista. Neu vot telui den tuloksena voidaan kuitenkin todeta, että esille ei ole tullut seikko ja, joilla kahden työsopimussuhteisen työntekijän palkkaa minen olisi käy nyt tarpeettomaksi. Tällä hetkellä molemmat paikat on täytetty määräaikaisilla työsopi muksilla, koska pakollisista työtehtävistä olisi muuten ollut mahdoton selviytyä. Mää räaikaisia sopimuksia ei kuitenkaan voida jatkaa loputto miin. Kaupunki on viime vuosina tehnyt mittavia investointeja kiinteistöis sään. Turvaamalla kaupun gin kiinteistöjen laadukkaan kiin teistönhoi don ja kunnossapidon säily tämme kiinteistömassan, joka on 50 kiin teis töä, joissa monessa on useampia rakennuksia, ar von ja tek ni sen toi mi vuu den. Työmarkkinoilla on tällä hetkellä saatavilla ammattitaitoista työvoi maa ja kun huomioidaan tu levat eläköitymiset, erikoisosaamista ja pi tempiaikaista perehtymistä vaativat työt sekä työturvallisuuslainsää dännön aiheuttamat vaatimuk set, olisi nyt oikea hetki täyttää yhden kirvesmiehen ja yhden

19 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ kiinteis tönhoitajan vaje. Toimialan vs. esimiehen päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää edellä selostetuin perustein pyytää kau punginhallitukselta lupaa yhden kirvesmiehen ja yhden kiinteistönhoi tajan vakinai seen palvelussuhteeseen palkkaamiseen. Lisäksi tekninen lautakunta toteaa, että tässä esitetty ratkaisu on lauta kunnan vuoden 2010 talousarvion ja toimialan henkilöstösuunnitel man mukainen. Liite. Päätös: Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen. Merkitään Eero Pölläsen eriävä mielipide, jonka hän ilmoitti jättävän sä kirjallisena. KHALL 132 Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväk syy teknisen lautakunnan esityksen. Liite. Keskustelun aikana Mikko Kanniainen esitti, että asia siirretään pää tettäväksi syksylle Mikko Kanniaisen tekemää esitystä kannattivat Helena Kampman ja Kaija Komulainen. Koska oli tehty kan natettu kaupun gin johtajan päätösehdotuksesta poikkeava esitys, pu heenjoh taja esitti suori tettavaksi kättennostoäänes tyk sen. Ää nestysmenettely hy väksyt tiin yksi mielisesti. Suorite tussa äänestykses sä kau punginjohtajan päätösehdotusta kannat ti vat seuraavat neljä (4) kaupunginhallituksen jäsentä: Heikki Hyvö nen, Mauri Piirainen, Eira Piipponen ja Martti Malinen. Mikko Kanniaisen esi tystä kan nattivat seuraavat viisi (5) kaupun gin halli tuk sen jä sentä: Mikko Kanniainen, Pekka Heikkinen, Helena Kampman, Kaija Komulainen ja Jari Kanerva. Pää tös: Pu heen johtaja to tesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Mikko Kan niaisen esi tyk sen.

20 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ KHALL 198 Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen. Liite. Keskustelun aikana Jari Kanerva esitti, että asian käsittely siirretään syksyyn Kanervan esitystä ei kannatettu. Päätös: Keskustelun jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Merkitään Jari Kanervan eriävä mielipide, jonka hän ilmoitti jättävän sä kirjallisena.

21 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Kaupunginhallitus JÄSENEN NIMEÄMINEN RESPEKTI HANKKEEN OHJAUSRYHMÄÄN 152/1/115/2010 KHALL 199 Hallintojohtaja Respekti-hankeen Jarmo Anttonen on lähettänyt sähköpos tiviestin, jossa Kuhmon kaupunkia pyydetään nimeämään jäsen Res pekti -hankkeen ohjausryhmään. Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on työllistää tai ohjata opiskele maan kaikki hankkeen paris sa toimivat nuoret. Tähän tavoitteeseen si sältyy myös nuoren elämän hallinnan kokonaisvaltainen paraneminen, hänen oman vastuunsa ja asenteensa kasvaminen sekä uranäkemyksen sä vahvistuminen ja löyty minen. Respekti-hankkeella vaikutetaan nuorten ammatinvalintaan ohjaavaan toimintaan Kai nuussa. Hankkeen kohderyhmänä ovat Kainuun alueel la kaikki vuotiaat nuoret, joilla ei ole ammatillista koulutusta ja ovat vailla opis kelu- tai työpaikkaa. Nuoret ohjautuvat toiminnan pa riin pääsääntöi sesti TE-toimistojen kautta, mutta myös muiden yhteis työkumppaneiden piiristä hanke voi ottaa asiakkaita vastaan. Toissijaisena kohderyhmänä ovat saman ikäryhmän nuoret, joilla on jo opiskeltu ammatti, mut ta haluavat vaihtaa alaa. Myös vaikeissa elä mänhallinnallisissa ongel missa olevat nuoret kuuluvat tähän ryhmään. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston sekä Kainuun maakunta - kunta yhtymän rahoittama ja toiminta- alueena on koko Kainuu. Hankkeen ensimmäinen ohjausryhmän kokous pidettiin Ka jaanissa, jonne edustajaksi lähetettiin erityisryhmien liikunnanohjaaja Riikka Kähkönen. Lisätietoja antaa projektipäällikkö Jarmo Anttonen puh Hallintojohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää nimetä jäsenen ja varajäsenen Respekti -hankkeen ohjausryhmään. Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

22 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Kaupunginhallitus hyväk syy hallintojohtajan esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätös ehdotuksen sillä lisäyksellä, että jäseneksi nimetään Riik ka Kähkönen ja va ra jä se nek si Ti mo Heikkilä.

23 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Kaupunginhallitus KUHMON LÄMPÖ OY:N RAPORTTI 1/2010 KHALL 200 Talousjohtaja Kuhmon Lämpö Oy on toimittanut sähköpostilla päi vä tyn ra por tin ajal ta Liite. Raportti sisältää tiedot tuotannosta ja kassavirrasta sekä muiden kulu jen erittelyn. Talousjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Kuhmon Lämpö Oy:n ra portin 1/2010 ajalta Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousjohtajan esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätös ehdotuksen.

24 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINVALTUUSTON TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KHALL 201 Toimistosihteeri, hallintopalvelut Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöön panosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56 :n mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lain vastainen, kun nanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on vii py mättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Esitän, että kaupunginhallitus toteaa kaupunginvaltuuston kokoukses sa pykälissä tehtyjen päätösten syntyneen laillisessa jär jestyksessä ja kuuluvan valtuuston toimivaltaan ja olevan muutenkin lain mukaisia sekä päättää panna ne täytäntöön. Liite. Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätös ehdotuksen.

25 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/ Kaupunginhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 202 Ympäristöministeriön kirje Dnro YM4/577/2010, YM5/577/2010/ , jonka mukaan Geologian tutkimuskes kuk sel le on annettu lupa geo logiseen tut ki mukseen Tee risuo-lososon ja Han hi suo-tee ri suon soidensuojelualueilla sekä Ul vinsalon luonnon puis tossa Kuh mon kau pun gissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje DNRO 275/320/2010/ , jonka mukaan ministeriö on myöntänyt Kuhmon kaupungille valtionavustuksena euroa East of EDEN - Conference on Cooperation and Networking -konferenssin kulttuu riosion toteuttamiseen Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 14/2010/ /kun nallista yleistä virka- ja työehtosopimusta noudatetaan myös Tehy ry:n jäseniin. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 15/2010/ /kun nallisen työsuojeluyhteistoiminnan vaikuttavuuden kehittäminen. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 16/2010/ /vuo den 2010 ammattiyhdistyskoulutukseen sovitut muutokset/lisäykset. Suomen Kuntaliiton yleiskirje 14/80/2010/influenssa A(H1N1)v- ro ko tuk sia jat ketaan toukokuun 2011 loppuun asti. Suomen Kuntaliiton yleiskirje 16/80/2010/ /palvelulain (1166/2009) vaikutukset kunnan lupaviranomaisille. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen poikkeamispää tös Dnro KAIELY/7/07.01/2010 Onni Kilpeläisen poik kea mishakemuk seen; Kainuun ELY-keskus myöntää poikkeamislu van hankkeelle. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Dnro KAI ELY/633/ /2010/ /Kuhmon kaupun ki/woodpo lis on jättänyt Woodpolis-osaamisverkosto -hankkeen muutosesityksen koulutuksen asiantuntijan työsuhteessa sekä hank keen kustannusarviossa eri kustannuslajien välillä. Pää tök ses sään ELY-kes kus il moit taa

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA 01.12.2011 klo 16:00-17:45 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot