1. YLEISTÄ 2 2. TULOT JA VARALLISUUS Varat Tulot Opiskelijat 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. YLEISTÄ 2 2. TULOT JA VARALLISUUS 3. 2.1. Varat 3. 2.2. Tulot 3. 2.3. Opiskelijat 4"

Transkriptio

1 1 1. YLEISTÄ 2 2. TULOT JA VARALLISUUS Varat Tulot Opiskelijat Yrittäjät Vangit Varusmiehet ja siviilipalvelusta suorittavat 6 3. PERUSTOIMEENTULOTUEN MENOT Muut perusmenot Asumismenot Kohtuulliset asumiskustannukset Omistusasunnon kohtuulliset asumismenot Vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot Sosiaali- Ia terveydenhuollon asiakasmaksut Hammashoito Silmälasit TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN MENOT Lasten päivähoitomenot ja iltapäiväkerhomaksut Muut asumisesta aiheutuvat menot Vuokravakuus Erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat menot Välttämätön kodin irtaimisto Lapsen tapaamisesta aiheutuvat kustannukset Lasten tarvikkeet ja lasten harrastustoiminnan menot Matkakulut Muuttokustannukset Romanivaatetus Hautauskustannukset Opintolainan korot ja muut opiskelusta aiheutuvat menot EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI 14

2 2 1. YLEISTÄ Sosiaalilautakunnan hyväksymät menettelytapaohjeet on tarkoitettu täydentämään ja tarkentamaan toimeentulotukilain ja asetuksen säädöksiä ja toimeentulotukioppaan ohjeita sekä takaamaan kuntalaisille yhtenäisen käytännön toimeentulotukilakia sovellettaessa. Toimeentulotukea myöntää hakemuksesta sen kunnan toimielin, jonka alueella henkilö tai perhe oleskelee. Jos henkilö tai perhe muutoin kuin satunnaisesti oleskelee useammassa kuin yhdessä kunnassa, toimeentulotuen myöntää sen kunnan toimielin, jonka alueella oleskelusta henkilön tai perheen menot johtuvat. Jos tuen tarve on kiireellinen, toimeentulotuen myöntää sen kunnan toimielin, jossa perhe tai henkilö oleskelee hakemusta tehtäessä. ToTuL mom. Toimeentulotukea haetaan pääsääntöisesti kirjallisesti. Asiakkaan tai hänen laillisen edustajan on annettava viranomaisille kaikki ne tiedot, joita viranomainen tarvitsee toimeentulotuen tarpeen arvioimiseksi. Jos asiakkaan toimittamat selvitykset ovat riittämättömiä, pyydetään asiakasta toimittamaan pyydetyt tiedot kohtuullisessa määräajassa, yleensä 14 vrk:n kuluessa. Mikäli asiakas ei toimita riittäviä tietoja annetussa määräajassa, eikä viranhaltijalla ole mahdollisuutta kohtuudella niitä itse saada haltuunsa, hakemus voidaan hylätä puuttuvien tietojen vuoksi. Päätöksen teossa yleisin menettely on tehdä päätös kuukaudeksi kerrallaan. Mikäli asiakkaan tilanteessa ei ole tapahtumassa olennaisia muutoksia, voidaan harkita useamman, kuitenkin enintään kolmen kuukauden päätöstä kerralla. Näissäkin tapauksissa ennen tuen maksamista asiakkaan on esitettävä tiliotteensa. Vastaavasti voi tulla tilanteita, joissa toimeentulotukea myönnetään lyhyemmäksi ajaksi kuin yksi kuukausi. Takautuvasti tukea voidaan myöntää, jos on selkeästi osoitettavissa, että asiakas olisi ollut tukeen oikeutettu ja hänellä on tuen puuttumisen vuoksi erääntynyt kyseiseltä ajalta toimeentulotukilaskelmassa huomioitavia menoja. Päätösten valmistelussa on syytä selvittää hakemusta edeltänyttä aikaa. Tämä on tarpeen erityisesti uusien, ja niiden vanhojen asiakkaiden kohdalla, joiden edellisestä asioinnista on kulunut aikaa niin, että olosuhteissa on voinut olla olennaisiakin muutoksia. Tällöin on syytä katsoa arviolta kaksi kuukautta taaksepäin, jolloin kokonaistilanne selviää asian valmistelijalle. Toimeentulotukipäätöstä tehtäessä on tilanne hyvin usein se, että pääasiallinen toimeentuloturva ei hakemusta tehtäessä ole asiakkaan käytössä. Tällainen tilanne syntyy yleensä silloin, kun siirrytään tulomuodosta toiseen, jolloin tuleva etuus voi viivästyä pitkäänkin. Kun toimeentulotukea myönnetään tulevaa etuutta vastaan, suoritetaan etuuden takaisinperintä TotuLn 23 :n mukaisesti erityisesti silloin, kun etuus viipyy pitkään, ja toimeentulotukea myönnetään täysimääräisenä. Takaisinperintäpäätöstä tehtäessä tulee

3 3 aina arvioida sitä, vaarantaako ko. toimenpide toimeentuloedellytyksiä jatkossa ja aiheuttaa siten toimeentulotuen tarvetta myös tulevaisuudessa. Mikäli etuuden takaisinperintä aiheuttaa uuden tuen tarpeen on perinnästä syytä luopua. Toimeentulotukioikeus selvitetään laskelmalla, jossa perusosa ja muut toimeentulotukeen oikeuttavat menot lasketaan yhteen ja niistä vähennetään ruokakunnan käytettävissä olevat nettotulot ja -varat. Mikäli laskelmassa huomioidut menot ovat tuloja ja varoja suuremmat, on henkilö oikeutettu erotuksen suuruiseen toimeentulotukeen. 2. TULOT JA VARALLISUUS 2.1. Varat Varoina otetaan huomioon henkilön ja perheenjäsenten toimeentulotukea myönnettäessä käytettävissä olevat varat. Varoina ei kuitenkaan oteta huomioon esim. henkilön tai perheen käytössä olevaa vakinaista asuntoa, tarpeellista asuinirtaimistoa ja tarpeellisia työvälineitä. Käytettävissä olevat varat otetaan huomioon kohtuullisuus harkintaa käyttäen esim. siten että säästöistä voidaan vähäinen osa jättää henkilön tai perheen itsenäisen suoriutumisen turvaksi. Jos omaisuuden hankkimiseen on otettu lainaa, omaisuus tulee ottaa huomioon nettomääräisenä perintää tehtäessä. Esimerkkinä seuraavat varat voidaan ottaa huomioon: - osakkeet, obligaatiot yms. arvopaperit, - kesämökki tai vastaava loma-asunto - asunto, joka ei ole tuenhakijan asuinkäytössä - säästöt ja talletukset, myös asuntosäästötilit ja lainan lyhennystä varten varatut säästöt - metsä- ja muut maa-alueet - muu helposti realisoitavissa oleva varallisuus esim. moottorikelkka Kiinteän, muussa kuin omassa käytössä olevan omaisuuden realisointiajaksi määritellään enintään 6 kk, jonka jälkeen perus- ja täydentävän toimeentulotuen päätökset tehdään perinnällä Tulot Toimeentulotuen suuruutta määrättäessä tuloina otetaan huomioon henkilön ja perheenjäsenten käytettävissä olevat tulot. Mikäli hakija jää vuorotteluvapaalle, osa-aikalisälle tai palkattomalle virkavapaalle, ei tämän toiminnan pitäisi aiheuttaa toimeentulotuen tarvetta. Mikäli tällaiselle hakijalle kuitenkin muodostuu toimeentulotuen tarve, ohjataan hakija ensisijaisten etuuksien piiriin. Ohjauksen jälkeen perusosaa voidaan alentaa %.

4 4 Panot tiliotteessa huomioidaan tulona. Vähäiseksi katsottavat satunnaiset tulot ja avustukset jätetään huomioimatta. Yleissäännös vähäisten tulojen huomioon ottamatta jättämisestä koskee myös lapsia. Veronpalautukset huomioidaan pitkäaikais- ja toistuvaisasiakkaille tulona yksinäiseltä 150 ylittävältä osalta ja perheelliseltä 300 ylittävältä osalta. Muissa tapauksissa veronpalautus huomioidaan kokonaisuudessaan tuloksi. Jäännösvero vähennetään mahdollisesti puolison saamasta veronpalautuksesta. Muutoin jäännösveroa ei huomioida menoksi, vaan ohjataan asiakasta hakemaan verojen maksuun lykkäystä, huojennusta tai poistamista. Sitä osaa tuloista, mikä on ulosottoviranomaisen toimesta ulosmitattu suoraan palkasta tai henkilön muusta tulosta, ei huomioida tulona. Jos toimeentulotuen tarve jatkuu pitkään, ohjataan asiakasta selvittämään ulosottoviranomaisen kanssa, voidaanko ulosmitattavaa osuutta alentaa tai voidaanko myöntää niin sanottuja vapaakuukausia. Jos kansaneläkelaitos kuittaa asiakkaalle maksamastaan etuudesta liikaa maksettuja eriä, huomioidaan asiakkaan tulona hänelle todellisuudessa maksettu osa. Takaisin perittävän osan on kuitenkin oltava kohtuullinen asiakkaan maksukykyyn nähden. Ansiotuloa ei oteta huomioon siltä osin kuin ne vastaavat työmatkamenoja ja muita työssäkäynnistä aiheutuvia menoja. Ensisijaisesti hakijaa ohjataan laskettamaan työmatkakulujen alentava vaikutus perittävään ennakkoveroon. Tarvittaessa työmatkakulut otetaan huomioon edullisimman matkustustavan mukaan. Oman auton käyttämisestä aiheutuvat menot otetaan huomioon silloin, kun oman auton käyttö työmatkoilla on välttämätöntä työtehtävien, puuttuvien tai hankalien liikenneyhteyksien, sairauden tai vamman vuoksi. Työmatkakulut, silloin kun hakija käyttää omaa autoa, huomioidaan samansuuruisena kuin mitä Kela käyttää korvatessaan oman auton käytöstä aiheutuvia kustannuksia. Korvaus on tällä hetkellä 0,20 /km. Tämä korvaus kattaa polttoaineen kulutuksen, liikennevakuutuksen, ajoneuvoveron sekä renkaiden hankinnan ja pienimuotoiset korjauskulut. Vuositasolla matkakustannuksia huomioidaan enintään verottajan määrittämän työmatkakulujen omavastuuosuuden verran Opiskelijat Opiskelijan ensisijainen toimeentulojärjestelmä on opintotuki, joka koostuu opintolainan valtiontakauksesta, opintorahasta ja asumislisästä ja se on tarkoitettu kattamaan opiskeluaikaiset opinto- ja toimeentulokustannukset. Toimeentulotuella ei voi pääsääntöisesti opiskella. Mikäli opiskelija voi saada valtion takaaman opintolainan, mutta ei ole sitä jostain syystä nostanut, laina lasketaan hänen tulokseen ja katsotaan, että hakija on saanut elatuksensa muulla tavoin.

5 5 Mikäli opiskelijan vanhemmat ovat vähävaraisia (toimeentulotukiasiakkaita) ja opiskelija asuu vanhempien taloudessa, ei opiskelijaa velvoiteta nostamaan opintolainaa, mikäli hän on alaikäinen. Vanhempien luona asuvat täysi-ikäiset ammattiopintoja suorittavat sekä itsenäisesti asuvat lukiolaiset ja ammattiopintoja suorittavat opiskelijat velvoitetaan nostamaan opintolaina. Vain erityisin sosiaalisin perustein tästä voidaan poiketa. Lastensuojelulain mukaisessa jälkihuollossa olevan täysi-ikäisen nuoren kohdalla ei vaadita opintolainan nostamista toimeentulotuen myöntämiseksi lukio-opinnoissa tai ensimmäiseen ammattiin valmistavissa opinnoissa. Opiskelijan hakiessa toimeentulotukea kesäajalle, voidaan nostamatta jätetty valtion takaama opintolaina huomioida hakijalle tuloksi hakemuskuukaudelle ja sen jälkeen siirtää tuloylijäämää seuraaville kuukausille. Opintolaina on nostettavissa asti. Mikäli opintolainaa em. tapauksessa ei ole haettu, voidaan hakija velvoittaa vielä asti hakemaan opintolainan valtiontakaus kuluvalle keväälle. Opiskelijan, joka ei kesäaikana opiskele, on ilmoittauduttava työvoimatoimistossa kesätyönhakijaksi viimeistään mennessä. Opiskelijan tulee esittää toimeentulotukihakemuksen yhteydessä oppilaitoksen virallinen todistus tutkintoonsa liittyvistä kesäopintomahdollisuuksista (mm. kurssit, työharjoittelu, tentit, esseet, opinnäytetyöt). Opiskelijan tietoisesti laiminlyödessä ensisijaisten etuuksiensa hakemisen, voidaan perusosaa alentaa (20 %) kaksi kuukautta kerrallaan. Mikäli opiskelija ei saa luottohäiriöiden vuoksi opintolainaa, voidaan opiskelua tukea 3-6 kk, kunnes vaihtoehtoinen rahoitus opinnoille on löytynyt. Tämän jälkeen opiskelijan perusosaa voidaan alentaa. Opiskelijan edellytetään selvittävän lainansaantimahdollisuutensa kaikista lähteistä ja jos pankki hylkää lainahakemuksen, on siitä pyydettävä kirjallinen selvitys. Mikäli opiskelijan opintotukioikeus on päättynyt, voidaan opiskelua tukea, mikäli tutkinnon suorittaminen lähitulevaisuudessa on realistista. Ensisijaisesti opiskelijan on kuitenkin selvitettävä mahdollisuudet jatkaa opintotukioikeutta. Yliopistossa/ammattikorkeakoulussa opiskelevaa tuetaan enintään 6 kk ja ammattikoulussa opiskelevaa tuetaan 2-4 kk. Mikäli opiskelu jatkuu sovitun tukemisajan jälkeenkin, alennetaan perusosaa %. Mikäli asiakkaalla on aiempi tutkinto, opiskelua ei tueta toimeentulotukivaroin. Mikäli opiskelija saa vanhemmiltaan varoja tai muuta elatusta, otetaan nämä huomioon hakijan käytettävissä olevana tulona Yrittäjät Yrittäjä on toimeentulotuen hakijana samassa asemassa kuin muut toimeentulotuen hakijat, eli toimeentulotuki on viimesijainen sosiaaliturvaetuus myös yrittäjän kohdalla.

6 6 Yrittäjää, jonka yritystoiminta edelleen jatkuu kannattamattomana, voidaan normiosa huomioida laskelmaan täytenä yleensä vain lyhytaikaisesti korkeintaan kolmen - kuuden kk:n ajan. Määräajan jälkeen edellytetään yrittäjän saavan yritystoiminnallaan vähintään työttömyysturvan peruspäivärahaa vastaavan tulon tai hakeutuvan työmarkkinoille työnhakijaksi lopetettuaan yritystoiminnan tai saavan toimeentulonsa muulla tavoin Jos yritystoiminta on jatkuvasti tappiollista, eikä yrittäjä ryhdy toimenpiteisiin tappiollisen yritystoiminnan lopettamiseksi, toimeentulotukinormia voidaan alentaa %:lla. Yrittäjän on toimitettava toimeentulotukihakemukseen selvitys seuraavista asioista: - perheenjäsenten tiliotteiden lisäksi myös yrityksen tiliotteet ja/tai välitilinpäätös - liike- ja yritystoimintaa selvittävät asiakirjat kuten yrityksen tai yrittäjän viimeisimmät veroilmoitukset, paikkailmoitukset, pitkäaikaisen vieraan pääoman lyhennysaikataulu ja korkokanta tms. yrittäjän ja yrityksen taloudellista tilannetta kuvaavat selvitykset - edellisen tilikauden tase- ja tuloslaskelma sekä tilintarkastuskertomus - viimeisen neljänneksen tai kuukauden listaus kirjanpidosta - kirjanpitäjän selvitys yrittäjän tuloista ja yrityksen tilasta Yrittäjältä tulee aina pyytää todistus henkilökohtaiseen käyttöön tulleista varoista viimeisen 6 kuukauden ajalta, jonka perusteella voidaan arvioida kuukausittaiset tulot yrityksestä Vangit Rangaistusvangin päivittäisestä ylläpidosta huolehtii vankila. Vankeinhoitoasetuksen mukaan tähän kuuluu asumisen lisäksi muun muassa ruokailun sekä asianmukaisen terveydenhoidon järjestäminen. Terveydenhoidon järjestäminen sisältää tarvikkeet henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimiseen. Vangin on katsottava saavan tarpeenmukaisen toimeentulon vankeinhoitolaitoksen perusylläpidon ja vankilan maksaman käyttörahan avulla. Mikäli vangilla syntyy vankilassa ollessaan sellaisia erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvia toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeellisiksi harkittuja menoja, on vangilla oikeus toimeentulotukeen samoin perustein kuin muillakin tuen tarpeessa olevilla. Esimerkiksi asumiskustannuksia voidaan harkinnalla ottaa huomioon samalta ajalta, jolle KELA myöntää asumistukea. Laki toimeentulotuesta 1,2,7, sekä Asetus toimeentulotuesta 1 ja Vankeinhoitoasetus Varusmiehet ja siviilipalvelusta suorittavat Toimeentulosta vastaa pääsääntöisesti valtio asevelvollisuuslain ja siviilipalveluslain nojalla. Kunnan erityisillä perusteilla on tarvittaessa mahdollista saada ehkäisevää toimeentulotukea.

7 7 3. PERUSTOIMEENTULOTUEN MENOT Perustoimeentulotuki kattaa toimeentulotuen perusosan ja muut perusmenot toimeentulotuesta annetun lain 7 a :n ja 7 b :n mukaisesti. Toimeentulotuen perusosa on laskennallinen olettama, joka vastaa eri henkilöryhmien vähimmäiskulutustasoa. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa aina edellisen vuoden lopulla seuraavan vuoden perusosien määrät. Perusosat ovat samansuuruisia kaikissa Suomen kunnissa. Perusosalla katettaviin menoihin kuuluvat ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuollon menot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden tilauksesta, televisioluvasta, puhelimen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä vastaavat henkilön ja perheen toimeentuloon kuuluvat menot. ToTuL 7a 3.1. Muut perusmenot Perusosalla katettavien menojen lisäksi muina perusmenoina otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon asumistukilain (408/1975) 6 :ssä tarkoitetut kohtuulliset asumismenot, taloussähköstä aiheutuvat menot, kotivakuutusmaksu sekä vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot. Toimeentulotuen tarvetta arvioitaessa menot huomioidaan pitkäaikaisasiakkaalta eräpäivän mukaan hakemuskuukauden menona. Satunnaisen asiakkaan menot on mahdollista jaksottaa kuukausikohtaisiksi menoiksi. Esim. sähköntasauslasku jaetaan kuukausikohtaisiin eriin Asumismenot Toimeentulotuessa asumismenoja huomioitaessa tarkoituksena on viimesijassa turvata henkilön/perheen asuminen. Asumismenojen tarpeellista suuruutta harkittaessa otetaan huomioon asunnon koko ja laatu suhteessa perheen kokoon ja tarpeisiin sekä kohtuullista asumistasoa vastaava kustannustaso paikkakunnalla. Asumismenot huomioidaan pääsääntöisesti kuukausikohtaisesti. Vuokran maksusta tulee esittää pankkitosite tai lasku. Vuokraa ei hyväksytä asumismenoksi siltä osin, kun sen maksaa muu kuin kyseessä oleva henkilö tai perhe, esim. työnantaja, yritys tai vanhemmat. Sähkön ja veden tasauslaskut huomioidaan perustoimeentulotuen laskelmassa, mikäli ne ovat kohtuulliset asiakkaan kokonaismenot huomioiden. Jos sähkölaskuun sisältyy myös lämmitys, on lämmityksen osuus 70 %. Jos asunnon koko ja asumiskustannukset ovat kohtuuttoman suuret, asumiskustannukset otetaan huomioon perustoimeentulotuen laskelmassa todellisen suuruisina kolmen kuukauden ajan, joiden aikana asiakkaan

8 8 tulee hakeutua pienempään ja halvempaan asuntoon. Jos toimeentulotuen hakijalla ei tosiasiassa ole mahdollisuutta saada paikkakunnalta kohtuullisen hintaista ja kokoista asuntoa, asumismenot voidaan ottaa huomioon perustoimeentulotuen laskelmassa todellisen suuruisina. Toisella paikkakunnalla olevan asunnon asumiskustannuksia ei huomioida. Vain silloin kun puolisolla on työ toisella paikkakunnalla ja työmatka tulisi kohtuuttoman pitkäksi, voidaan kohtuulliset toisen asunnon asumiskustannukset huomioida puolison tulon vähennyksenä. Mikäli opiskelijalla on mahdollista saada asuntolapaikka, opiskelijaa velvoitetaan ensisijaisena ottamaan asuntolapaikka vastaan Kohtuulliset asumiskustannukset Kohtuullisia asumiskustannuksia määriteltäessä käytetään paikkakunnan keskimääräistä kustannustasoa. - Lämmityskustannukset huomioidaan enintään asumistuen määräytymisperusteista annetun asetuksen 4 2mom. taulukossa vahvistetun määrän suuruisena. - Vesimaksu paikkakunnan kustannustason mukaan. Vesimaksu huomioidaan enintään Kelan voimassaolevien kriteerien mukaan 20% korotettuna. Asunnon kohtuullista kokoa arvioitaessa käytetään asumistuen määräytymisperusteista annetun asetuksen 6 mukaisia asunnon pinta-alan kohtuullisia neliömääriä ohjeellisina viitearvoina. Kohtuullinen asunnon koko ja kohtuulliset asumiskustannukset otetaan huomioon seuraavasti: Perheen koko Asunnon koko Vuokra ilman lämmityskuluja Vuokra sisältää lämmityskulut 1 henkilö 40 neliötä 277,60 euroa/kk 340,00 euroa/kk 2 henkilöä 60 neliötä 380,40 euroa/kk 474,70 euroa/kk 3 henkilöä 80 neliötä 415,20 euroa/kk 540,00 euroa/kk 4 henkilöä 90 neliötä 459,00 euroa/kk 600,00 euroa/kk

9 9 Asukasluvultaan suurempien talouksien kohdalla käytetään tapauskohtaista harkintaa siten, että asumismenot ovat kohtuulliset huomioiden paikkakunnalla vapaana olevien asuntojen vuokrataso ja perheen koko. Jos kustannukset jäävät alle em määrien/kohtuullinen asunnon koko, otetaan kustannukset huomioon todellisen suuruisina. - Lämmityskustannukset huomioidaan enintään asumistuen määräytymisperusteista annetun asetuksen 4 2mom. taulukossa vahvistetun määrän suuruisena. - Käyttösähkö huomioidaan kohtuullisen käytön mukaan seuraavasti: 1 hlön talous 25 euroa/kk 2 hlön talous 15 euroa/hlö/kk 3 hlön talous 14 euroa/hlö/kk 4 tai useamman hlön talous 13 euroa/hlö/kk Omistusasunnon kohtuulliset asumismenot - normaali hoitovastike (ei rahoitusvastike tai vastike) - lämmityskustannukset enintään asumistuen määräytymisperusteista annetun asetuksen 4 2 mom taulukossa vahvistetun määrän suuruiset - vesimaksut enintään Kelan kriteerien mukaisesti korotettuna 20% / hlö - asunto- ja peruskorjauslainan korot - Asunnon hankkimiseksi tai perusparantamiseksi otettujen lainojen koroista aiheutuvat menot huomioidaan kokonaisuudessaan edellyttäen, että tuen hakijalla veron ennakonpidätyksessä on asuntolainojen korot otettu huomioon ja että perhe asuu asunnossa (koskee myös asumisoikeus ja omistusasuntoja). - muut kiinteistön hoitomenot taloussähkö, koti- ja palovakuutus (vakuutuskirja on esitettävä aina), tontin vuokra, kiinteistövero, nuohous ja jätehuolto - Lisäksi käytetään tarvittaessa yksilöllistä harkintaa esim. terveydelliset syyt. Omistusasuntoa koskee yllä olevan taulukon mukainen enimmäiskoko ja kohtuullisten asumismenojen rajat Vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot Toimeentulotukilain 7 :n mukaan vähäiset terveydenhoitomenot (3 % perusosasta) sisältyvät perusosaan. Näinä menoina voidaan pitää reseptivapaita lääkkeitä ja hoitotarvikkeita. Sairauden hoitoon määrätyt reseptilääkkeet, proteesit, apuvälineet sekä hammashuollosta ja silmälaseista aiheutuneet kustannukset huomioidaan menona perustoimeentulotukilaskelmaan edullisimman vaihtoehdon mukaisesti. E-pillerit tai muut lääkärin määräämät ehkäisyvälineet huomioidaan menona. Potenssi-lääkkeet hyväksytään menoksi

10 10 vain Kelan hyväksymään perussairaudenhoitoon. Menoja huomioidessa edellytetään, että hoito tai lääke on asiakkaalle välttämätön. Ensisijaisesti hyväksytään terveydenhuoltomenot julkisessa terveydenhuollossa annetusta hoidosta ja sieltä määrätyistä sairauden hoitoon tarkoitetuista reseptilääkkeistä. Yksityisistä terveydenhuollon palveluista aiheutuvat kustannukset (esim. fysikaalinen hoito) voidaan ottaa huomioon vain poikkeuksellisesti, kun asiakkaan tarve saada sellaista hoitoa, jota ei ole saatavissa julkisessa terveydenhuollossa, hoidon kiireellisyys tai jatkuva hoitosuhde sitä perustellusti edellyttävät. Tällöin asiakkaan on esitettävä aina hoitavan lääkärin lausunto tällaisen hoidon tarpeesta ja siitä, ettei julkisia terveydenhuoltopalveluja ole ollut saatavilla. Tarvittaessa julkinen terveydenhuolto voi arvioida yksityisen hoidon tarpeen Sosiaali- Ia terveydenhuollon asiakasmaksut Kun lyhytaikainen sairaalassaolo tai muu laitoshoito ylittyy 10 vrk, ravintomenojen osuus (49 %) perusosasta huomioidaan toimeentulotukea vähentävänä. Ravintomenojen osuus huomioidaan tällöin koko laitoshoidon ajalta. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleville huomioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c 1 mom mukainen käyttövara menona perusosan sijasta. Terveydenhuoltomenot otetaan huomioon siltä osin, mitä ei korvata sairausvakuutuslain perusteella. Julkisen terveydenhuollon maksuista (pitkäaikainen laitoshoito ja jatkuva kotisairaanhoito) tulee ensisijaisesti hakea maksuvapautusta Hammashoito Ensisijaisesti hyväksytään hammashoidon kustannukset terveyskeskuksessa. Yksityishammaslääkärikulut huomioidaan ainoastaan silloin, kun kyseistä hoitoa ei ole saatavilla julkisessa terveydenhuollossa ja hakija on mennyt terveyskeskuksen kautta(lähete) yksityiseen hoitoon. Mikäli yksityisen hammashoidon tarve ei ole ollut välttämätön, voidaan tapauskohtaisesti myöntää toimeentulotukea sen verran, kuin hoito olisi tullut maksamaan terveyskeskushammashoidossa. Hammasproteesin hankinnasta ja huollosta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset huomioidaan menona tositteita, esim. kustannusarviota vastaan. Mikäli toimeentulotukea hakee muu kuin pitkäaikais- tai toistuvaisasiakas pelkästään hammasproteesin hankintaan, tarkastellaan hakijan tulotasoa ja olosuhteita myös kahdelta hakemista edeltävältä kuukaudelta sekä hankinnan kiireellisyyttä. Mikäli kahden edellisen kuukauden ja hakemiskuukauden normiylityksellä pystytään hoitamaan hankinta, toimeentulotukea ei myönnetä, ellei se hakijan terveydentila tai muut olosuhteet huomioiden ole kohtuutonta. Asiakasta tulee ohjata neuvottelemaan maksu pitemmälle aikajaksolle ja pienempiin kuukausieriin.

11 Silmälasit Silmälääkärin tai optikon määräämät silmälasit otetaan huomioon toimeentulotukilaskelmassa menona. Perussilmälasit tai piilolinssit huomioidaan toimeentulotukilaskelmassa terveydenhuoltomenona/ viiden vuoden välein, ellei silmälääkäri (tai optikko) suosittele silmälaseja uusittaviksi em. useammin terveydellisistä syistä tai esim. näön heikentymisen seurauksena. Hyväksyttävinä kustannuksina silmälasien kehyksiin pidetään enintään 84,00 euroa ja linssit 84,00 euroa ilman käsittelyjä todellisen suuruisina. Asiakkaalta pyydetään kustannusarvio hankittavista silmälaseista, josta ilmenee käsittelemättömien linssien hinta. Vaihtoehtoisesti voidaan myöntää toimeentulotuki piilolinsseihin vastaava summa, kuin silmälaseihin myönnettäisiin. Linssien hoitoon tarvittavat nesteet ovat perusosaan sisältyviä. Mikäli toimeentulotukea hakee muu kuin pitkäaikais- tai toistuvaisasiakas pelkästään silmälasien/piilolinssien hankintaan, tarkastellaan hakijan tulotasoa ja olosuhteita myös kahdelta edelliseltä kuukaudelta ennen toimeentuloasiakkuutta sekä hankinnan kiireellisyyttä. Mikäli kahden edellisen kuukauden ja hakemiskuukauden normiylityksellä pystytään hoitamaan ei-kiireellinen hankinta, toimeentulotukea ei myönnetä, ellei se hakijan terveydentila tai muut olosuhteet huomioiden ole kohtuutonta. 4. TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN MENOT Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää silloin kun hakijalla on erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvia menoja. Tällaisia ovat esimerkiksi pitkäaikainen toimeentulotuen asiakkuus, pitkäaikainen tai vaikea sairaus sekä lasten harrastustoimintaan liittyvät erityiset tarpeet. Harkittaessa menojen huomioon ottamista tulee kiinnittää huomiota siihen, auttaako tuki asiakasta työllistymään, saamaan ammatin, välttymään laitossijoitukselta tai edistääkö tuki omatoimisuutta, tai voidaanko tuen myöntämisellä vähentää syrjäytymistä Lasten päivähoitomenot ja iltapäiväkerhomaksut Pääsääntöisesti tulee käyttää kunnan palveluja (yksityisestä päivähoitopalvelusta aiheutuvat menot voidaan toimeentulotuessa ottaa huomioon tilapäisesti silloin, kun lapsi tarvitsee sellaista hoitoa, jota ei ole saatavissa kunnan järjestämänä). Jos toimeentulotuen tarve muodostuu pitkäaikaiseksi, perheen mahdollisuus käyttää kunnan päivähoitopalveluja tulee selvittää. Kunnallisen päivähoidon asiakasmaksujen alentaminen on ensisijainen toimenpide toimeentulotukeen nähden.

12 Muut asumisesta aiheutuvat menot Vuokravakuus Vakuus voidaan huomioida laskelmaan menona, mikäli hakija on asunnoton, perheen koko muuttuu, kyseessä on edullisempi asunto tai hakijan elämäntilanne muuttuu työpaikan, opiskelun tai eron seurauksena. Lisäksi edellytetään että vuokrattava asunto on kohtuuhintainen. Vuokravakuudesta tehdään aina takaisinperintäpäätös. Välityspalkkioita vuokra-asunnon välittäjälle ei huomioida. Vuokravakuudesta aiheutuvat kustannukset toiselle paikkakunnalle huomioidaan laskelmassa hakijan oleskellessa vielä Pellon kunnassa ja kustannusten erääntyessä ennen poismuuttoa Erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat menot Välttämätön kodin irtaimisto Sosiaalitoimella on jonkin verran välttämättömiä kodin kalusteita ja tarvikkeita annettavaksi asiakkaan käyttöön. Mikäli näitä ei ole, toimeentulotukilaskelmaan voidaan kyseisiä menoja huomioida kertaluonteisesti henkilölle, joka on pitkään ollut asunnottomana ja on toimeentulotuen pitkäaikais- tai toistuvaisasiakas ja jolla ei ole kodin irtaimistoa tai tarvikkeita ja voidaan ennakoida, että heillä ei ole myöskään taloudellista mahdollisuutta hankkia kodin irtaimistoa lähiaikoina. Hankintoja on selvitettävä ensin paikallisia kierrätyspisteitä hyväksi käyttäen. Alkuavustusta voidaan myöntää erityistä harkintaa käyttäen tapauskohtaisesti ja toimeentulotuen laskelmaa apuna käyttäen. Lisäksi toimeentulotuen pitkäaikais- tai toistuvaisasiakkaille voidaan toimeentulotukilaskelmaan huomioida menona kodinkonehankinnat, kuitenkin ensisijaisia avustuskohteita ovat lapsiperheet. Kyseisiin menoihin tulee aina etukäteen tiedustella mahdollista toimeentulotukea Lapsen tapaamisesta aiheutuvat kustannukset Lasten luonapitokuluina huomioidaan laskelmaan toimeentulotukimenoina ruuan osuus (49%) lapsen perusosasta/pv, kun hakijalla on esittää luonapitovuorokausista todistus siltä vanhemmalta, jonka luona lapsi asuu. Pääsääntöisesti menot huomioidaan jälkikäteen. Matkakulut huomioidaan pääsääntöisesti edullisimman kulkuneuvon mukaan puoleksi vanhempien kesken. Vanhempien matkakustannukset huomioidaan tapauskohtaisesti.

13 Välttämättömät lasten tarvikkeet ja lasten harrastustoiminnan menot Lastenvaunujen/-rattaiden hankintamenot huomioidaan laskelmaan tapauskohtaisesti ja sovitusti. Vähävaraisten perheiden(toimeentulotukilaskelma) lasten harrastustoimintaa pyritään erityisesti tukemaan myöntämällä toimeentulotukea. Hankinnoista tai esim. harrastustoiminnan kausikortista pitää olla etukäteen sovittu asia toimeentulotukea myöntävän virkailijan kanssa Matkakulut Työhaastattelumatkojen kustannuksia toiselle paikkakunnalle voidaan laskelmaan huomioida, mikäli muulla tavalla ei avustusta ole saatavilla (työvoima, työnantaja) ja työllistyminen näyttäisi ilmeiseltä. Asiakkaan tulee esittää kirjallinen todistus työpaikkahaastattelusta (mahdollinen myöntö ennen haastatteluun menoa). Toimeentulotukilain 8 :n mukaan menoja, jotka korvataan tai niitä vastaava etuus saadaan muulla perusteella, ei oteta huomioon toimeentulotuessa. Työmatkamenoihin tulee hakea verotoimistolta palkkatulon veronpidätysprosentin alennusta perusteena työmatkakulut. Toimeentulotuessa huomioidaan harkintaa käyttäen korkeintaan yhden kuukauden ajalta kohtuulliset työmatkakulut. Veroprosentin alennus vaikuttaa jo seuraavassa palkkatulossa, jolloin matkakulut ovat ennakoivasti huomioitu palkkatulossa pienemmällä veronpidätysprosentilla ja tällöin eivät ole enää toimeentulotuessa huomioitava menoerä pykälän 8 :n perusteella Muuttokustannukset Muutosta aiheutuvia kustannuksia huomioidaan laskelmassa vain mikäli siihen on perusteltu syy, kuten halvempi asunto, ero, perhekoon muuttuminen tai työtön hakija saa opiskelu-/työpaikan toiselta paikkakunnalta. Lähtöpaikkakunta huomioi muuttokustannukset halvimman kuljetustavan mukaan. Tuttavien suorittamista muutoista voidaan laskelmassa huomioida polttoainekuluja seuraavasti: 8 l /100 km x litrahinta Romanivaatetus Naisten romanivaatetukseen voidaan menona huomioida toimeentulotukilaskelmaan enintään 460 viiden vuoden välein toimeentulotuen pitkäaikais- ja toistuvaisasiakkaille. Tuen hakijan tulee yksilöidä hameen hankintakustannus ja paikka mistä hame ostetaan. Mahdollinen tuki myönnetään maksusitoumuksena tai tositetta vastaan raha-avustuksena. Tuen saaminen edellyttää lisäksi vähintään 6 kk:n oleskelua ja asumista paikkakunnalla Hautauskustannukset Mikäli vainaja on varaton, huomioidaan vainajan nimellä tehtävään laskelmaan välttämättömät hautauskulut, joita ovat arkku, kukkalaite, kuljetus oman kunnan alueella sekä haudan kaivaminen. Kuljetusta toiselle paikkakunnalle ei huomioida. Mikäli paikkakunnalla on useampi hautaustoimistopalvelu, tulee vainajan omaisen / edunvalvojan pyytää ainakin kahdesta eri hautaustoimistosta yksilöity tarjous hautauskuluista.

14 14 Hautauskulut huomioidaan toimeentulo-tukilaskelmaan edullisimman tarjouksen mukaisesti. Vainajan nimellä myönnetään tarvittaessa maksusitoumus omaisten/edunvalvojan valitsemalle palveluntuottajalle. Hautauskulujen huomioimisesta on neuvoteltava etukäteen toimeentulotuesta päättävän viranomaisen kanssa Opintolainan korot ja muut opiskelusta aiheutuvat menot Korkoavustus on ensisijainen toimeentulotukeen nähden. Uusimuotoisen markkinakorkoisen opintolainan korko opiskeluaikana tulee pääomittaa. Mikäli opintolainan korkoihin ei saada Kelan Opintotukikeskuksen korkoavustusta, opintolainan maksettavat korot huomioidaan koron maksukuukautena niiden kuukausien osalta, kun hakijalla on ollut oikeus toimeentulotukeen. Tutkintomaksuihin voidaan myöntää täydentävää toimeentulotukea asiakkaan kokonaistilanne huomioiden. Pääsykoemaksut ja testimaksut voidaan huomioida täydentävänä toimeentulotukena vain erityisistä syistä. Oppilaitosten pääsykokeista aiheutuvia matka- ja majoituskuluja ei huomioida toimeentulotuessa. Muista opiskelusta aiheutuviin menoihin esim. oppikirjoihin, tarvikkeisiin, työvaatteisiin jne. voidaan myöntää toimeentulotukea, mikäli perhe on toimeentulotuen pitkäaikais- tai toistuvaisasiakas. Oppikirjoihin enintään 250 euroa/vuosi, opiskelijan työvaatteisiin enintään 85 euroa/vuosi. 5. EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI Huhtikuun 1. päivänä 2001 voimaan tulleiden, ehkäisevää toimeentulotukea koskevien lainmuutosten tavoitteena on tehostaa toimeentulotukijärjestelmää niin, että se voisi toimia tehokkaasti ja joustavasti taloudellisissa vaikeuksissa olevien ihmisten auttamiseksi ja syrjäytymisen torjumiseksi sekä ehkäisemään pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Uudistuksilla pyritään myös lisäämään ehkäisevän toimeentulotuen käyttöä osana suunnitelmallista sosiaalityötä. TotuLn 13 :n mukaan kunta myöntää päättämiensä perusteiden mukaan ehkäisevää toimeentulotukea. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää yleensä tuen saajan aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, koulutuksen loppuun suorittamiseen työmarkkina-aseman parantamiseksi, työllistymistä tukevan uuden pätevyyden tai ammatin saamiseksi, asumisen turvaamiseksi rästivuokriin, ylivelkaantumisen tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi sekä muihin tuen saajan omatoimista suoriutumista edistäviin tarkoituksiin.

15 15 Ehkäisevä tuki on erityisen käyttökelpoinen sosiaalityön välineenä akuuteissa kriiseissä. Asiakkaan taloudellinen tilanne saattaa äkillisesti heikentyä sairauden, työttömyyden, lähiomaisen kuoleman, perheen hajoamisen tai onnettomuuden vuoksi. Hänen mahdollisuutensa suoriutua jokapäiväisistä menoistaan heikentyy. Osa jokapäiväisistä menoista voi olla sellaisia, jotka eivät oikeuta varsinaiseen toimeentulotukeen. Tällöin voi olla perusteltua myöntää tukea näihin menoihin, jotta selviytymisen edellytykset jatkossa parantuvat. Asiakasta ohjataan sopimaan juoksevia maksujaan maksukykynsä mukaiseksi. Tarvittaessa ohjataan velka-neuvojan palveluihin. Tällaisia menoja voivat olla esimerkiksi heti erääntyvät pienehköt osamaksuerän yms. menot, joiden osalta ei välittömästi ole mahdollista sopia uusia maksujärjestelyjä maksun saajan kanssa. Ehkäisevä toimeentulotuki on määrärahasidonnainen tuen muoto. Tuen käyttöä seurataan ja päätöksentekijöitä sitoo annettu ohjeistus tuen käytöstä ja määrärahan riittävyydestä.

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT Asumismenot Toimeentulotuessa asumismenoja huomioitaessa tarkoituksena on viimesijassa turvata henkilön/perheen asuminen. Asumismenojen tarpeellista

Lisätiedot

Toimeentulotuen tarkoitus

Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä.

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta 1 Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänku 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63

JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63 1(7) JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63 Perusturvalautakunta TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2006 voimaan tulleen muutoksen jälkeen toimeentulotuki rakentuu perustoimeentulotuesta,

Lisätiedot

Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen. Toimeentulotuki

Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen. Toimeentulotuki Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen Toimeentulotuki Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2014

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2014 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2014 Perusturvalautakunta 17.12.2013 Pöytäkirjan liite 115 Sivu 2 / 8 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET Toimeentulotuki rakentuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä

Lisätiedot

Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1 :ssä seuraavasti:

Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1 :ssä seuraavasti: Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.5.2014 alkaen TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1 :ssä seuraavasti: Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA 1. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden ja Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänkuja 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS PL 41, 99981 UTSJOKI Hakemuksen nro: Hakemus saapunut/jätetty / 2014 TOIMEENTULOTUKEA HAETAAN AJALLE Henkilötiedot Hakijasta ja hänen perheenjäsenestä

Lisätiedot

Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen. Raija Kostamo

Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen. Raija Kostamo Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen Raija Kostamo 28.3.2017 Miten asumista voidaan tukea Kelasta? Kelasta voi saada rahallista tukea asumiseen eri etuuksien muodossa Yleinen asumistuki Opintotuen

Lisätiedot

Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20

Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 LAPUAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan toimeentulotukipäätöksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016 1 Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Perusturvalautakunta 27.4.2016 2 Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA HAKEMISMENETTELY 3 3 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.10.2008. Toimeentulotuen myöntämisohjeet PERUSOSA

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.10.2008. Toimeentulotuen myöntämisohjeet PERUSOSA 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.10.2008 OHJE Toimeentulotuen myöntämisohjeet PERUSOSA Perusosalla katettaviin menoihin kuuluvat ravintomenot, vaatemenot,

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET ESPOON KAUPUNKI 1 (5) TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET Espoon ohjeistus nojautuu sosiaali- ja terveysministeriön oppaaseen toimeentulotukilain soveltajille. Ministeriön ohjeisiin on lisätty tarvittavin

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ. Copyright Jyväskylän kaupunki

TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ. Copyright Jyväskylän kaupunki TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ Copyright Jyväskylän kaupunki MITÄ TOIMEENTULOTUKI ON Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Toimeentulotuki on

Lisätiedot

VANTAA. Toimeentulotuki

VANTAA. Toimeentulotuki VANTAA Toimeentulotuki Oletko oikeutettu toimeentulotukeen? Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo silloin, kun henkilö ei voi saada

Lisätiedot

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN 1 SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN Hirvensalmi, Kangasniemi. Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala, Ristiina, Suomenniemi 10.11.2011 2 Toimeentulotukea myönnettäessä noudatetaan: Laki

Lisätiedot

Kohtuulliset asumismenot määräytyvät henkilöluvun mukaan sisältäen lämmityskustannukset ja vesimaksut. Vesimaksu enintään 28,07 euroa/asukas/kk.

Kohtuulliset asumismenot määräytyvät henkilöluvun mukaan sisältäen lämmityskustannukset ja vesimaksut. Vesimaksu enintään 28,07 euroa/asukas/kk. 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN OHJEELLISET PERUSTEET 1.4.2014 alkaen 1. PERUSTOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET: 1.1. Asumismenot: Toimeentulotuessa asumismenojen huomioimisen tarkoituksena on viime

Lisätiedot

Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen. Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti

Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen. Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti 16.2.2017 Miten asumista voidaan tukea Kelasta? Kelasta voi saada rahallista tukea asumiseen eri etuuksien muodossa Yleinen asumistuki

Lisätiedot

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut Toimeentulotuki Perusturvapalvelut Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen

Lisätiedot

3 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN

3 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 1(9) Muutosesitykset 16.8.2013 sosiaali- ja terveyslautakunnan 28.2.2012 35 hyväksymään toimeentulotukiohjeeseen. Euromäärämuutokset esitetään lihavoituina ja suuremmalla fonttikoolla kuin teksti. Erityisesti

Lisätiedot

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen TAMPERE 1 (5) TRE: 5808/05.02.00/2013 Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 25.9.2013/97 1. Perustoimeentulotukea koskevat

Lisätiedot

1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet:

1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet: TAMPEREEN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET 1.3.2011 ALKAEN Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 16.2.2011 / 28 (Dnro TRE: 1393 /05.02.00/2011) 1. Perustoimeentulotukea

Lisätiedot

PELKOSENNIEMI SOSIAALITOIMISTO Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI

PELKOSENNIEMI SOSIAALITOIMISTO Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI PELKOSENNIEMI SOSIAALITOIMISTO Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI Hakemus ajalle TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Hakemus saapunut/jätetty / 1 Osoite Sukunimi ja etunimet Avio / avopuolison suku ja etunimet Kotona

Lisätiedot

Infotilaisuus maahanmuuttajille. Toimeentulotuki Sampola

Infotilaisuus maahanmuuttajille. Toimeentulotuki Sampola Infotilaisuus maahanmuuttajille Toimeentulotuki 22.2.2017 Sampola Mistä toimeentulotukea voi hakea? KELA KUNTA Perustoimeentulotuki 1.1.2017 alkaen Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Toimeentulotuki

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen mä ä rä n läskennän ohje

Perustoimeentulotuen mä ä rä n läskennän ohje Perustoimeentulotuen mä ä rä n läskennän ohje Sisällysluettelo Perustoimeentulotuen laskenta Tulot Asumismenot Menot Arvio perustoimeentulotuen määrästä Tämän laskurin avulla voit selvittää mahdollisuuden

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere 24.1.2017 Sarita Alarotu Etuuskäsittelypäällikkö, toimeentulotuki Kela Keskinen vakuutuspiiri Perustoimeentulotuen siirto Kelaan

Lisätiedot

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Voit hakea opiskelijan tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Opiskelijan tuet 020 692 209 Asevelvollisen tuet 020 692

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje

Toimeentulotuen soveltamisohje MUONION KUNTA Toimeentulotuen soveltamisohje Muonion kunta 14.11.2013 65 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET...3 1.1 MENETTELY TOIMEENTULOTUKIASIOISSA... 5 1.2 TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMISAIKA...

Lisätiedot

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA 2 YLEISTÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere 16.3.2017 Sarita Alarotu Etuuskäsittelypäällikkö, toimeentulotuki Kela Keskinen vakuutuspiiri Perustoimeentulotuen siirto Kelaan

Lisätiedot

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen TAMPERE 1 (5) Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.11.2016 alkaen Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 28.9.2016 1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet: 1.1.

Lisätiedot

PIETARSAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO TOIMEENTULOTUEN YHTEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET VUONNA 2013

PIETARSAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO TOIMEENTULOTUEN YHTEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET VUONNA 2013 PIETARSAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO TOIMEENTULOTUEN YHTEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET VUONNA 2013 PERUSTOIMEENTULOTUKI 2, 6, 7A, 7B Toimeentulotukea hakevalla saa olla tilillään yhden kuukauden elinkustannuksia

Lisätiedot

KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS

KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS kunnan myöntämä rahallinen tuki viimesijainen etuus perustuu toimeentulotukilain säännöksiin tarkoitettu tilanteisiin, joissa hakijan tai hänen perheensä

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje

Toimeentulotuen soveltamisohje MUONION KUNTA Toimeentulotuen soveltamisohje Muonion kunta 29.1.2015 2 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET...3 1.1 MENETTELY TOIMEENTULOTUKIASIOISSA... 5 1.2 TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMISAIKA... 6

Lisätiedot

Nakkilan kunnan. toimeentulotukiohjeet alkaen

Nakkilan kunnan. toimeentulotukiohjeet alkaen PerVal 12.12.2017 71 liite nro 32 Nakkilan kunnan toimeentulotukiohjeet 1.1.2018 alkaen Perusturvavaliokunta 12.12.2017 71 1 Sisällys TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 2 Oikeus toimeentulotukeen...

Lisätiedot

Tohmajärven perusturvalautakunta 18.12.2007 135. Kiteen sosiaalilautakunta 19.12.2007 214

Tohmajärven perusturvalautakunta 18.12.2007 135. Kiteen sosiaalilautakunta 19.12.2007 214 TOIMEENTULOTUKI Kesälahti Kitee Tohmajärvi Helli (ehdotus) Helli (ehdotus) Tohmajärven sos.työn henkilökunnan ehdotus Tuen myöntämisen perusteet vahvistettu Kesälahden sosiaalilautakunta 19.2.2008 33 Kiteen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 17.6.2008 / LIITE 90

Perusturvalautakunta 17.6.2008 / LIITE 90 Perusturvalautakunta 17.6.2008 / LIITE 90 HAUKIPUTAAN KUNTA 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET Toimeentulotuen myöntämisperusteet on käsitelty perusturvalautakunnassa 21.12.2004 201. Ohjeistus on päivitetty

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE 1.7.2015 alkaen Hyväksytty Ptlk 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET KUUSAMOSSA Voimassa 1.7.2015 alkaen Toimeentulotuen myöntämisperusteet on viimeksi käsitelty 22.11.2011

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIKÄYTÄNTÖJÄ LAPINLAHDEN KUNNASSA 2011

TOIMEENTULOTUKIKÄYTÄNTÖJÄ LAPINLAHDEN KUNNASSA 2011 TOIMEENTULOTUKIKÄYTÄNTÖJÄ LAPINLAHDEN KUNNASSA 2011 TERVEYDENHOITOMENOT Toimeentulotuessa huomioidaan pääsääntöisesti julkisen terveydenhuollon palvelut. Terveyskeskuksen fysioterapia huomioidaan terveydenhoitomenoksi.

Lisätiedot

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus. Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus. Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta Hakemus saapunut / 201 Hakemus ajalle Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta Puhelin Sähköpostiosoite Ammatti ja koulutus Työnantaja

Lisätiedot

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2012

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2012 Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS Pyhännän perusturva 1/2012 Päivitetty 7.12.2011 TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään oikeus toimeentulotukeen? Miten sitä haetaan? Yksityiskohtaisempaa

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

Toimeentulotuki Rovaniemellä 2017

Toimeentulotuki Rovaniemellä 2017 Toimeentulotuki Rovaniemellä 2017 - Toimintatapoja aikuissosiaalityössä uudistettu siirrytty kahteen tehtäväalueeseen: 1. Aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö ( uudet ja satunnaiset toimeentulotuen

Lisätiedot

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus.

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus. HAMINAN KAUPUNKI SOSIAALITYÖ TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Vastaanotettu Sibeliuskatu 36 B 49400 HAMINA Neuvonta p. 749 3031 Henkilö- Hakijan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus tiedot ja asuminen Puolison sukunimi

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / LIITTEET JOTKA TULEE LIITTÄÄ ENSIMMÄISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN, katso sivu 4. JOKAISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN ON LIITETTÄVÄ KAIKISTA TULOISTA/MENOISTA TOSITTEET

Lisätiedot

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa toimeentulotuen myöntämiskäytännön ohjeistuksen 1.12.2009 alkaen.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa toimeentulotuen myöntämiskäytännön ohjeistuksen 1.12.2009 alkaen. Toimeentulotukiohjeistuksen tarkistus Stlk 14.10.2009, 144 Toimeentulotuki on viimesijainen kuntalaisen taloudellinen tuki. Tukeen on oikeutettu silloin, kun henkilö on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloaan

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.5.2014 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.5.2014 alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Toimeentulotuen soveltamisohje 1.5.2014 alkaen Sote-ltk 24.4.2014 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Säännökset 2 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

LAUKAAN KUNNAN TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET LAUKAAN KUNNAN TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Perusturvalautakunta 20.4.2017 1. EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI (Toimeentulotukilaki 13) Ehkäisevää toimeentulotukea koskevien lainmuutosten

Lisätiedot

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2015

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2015 Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS Pyhännän perusturva 1/2015 Päivitetty 30.12.2014 TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään oikeus toimeentulotukeen? Miten sitä haetaan? Yksityiskohtaisempaa

Lisätiedot

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA 27.3.2013 SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA 2 YLEISTÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / 20 Rek.nro. Täyd. / 20 Päätös nro. Hakijan velvollisuus on täyttää toimeetulotukihakemus asianmukaisesti kaikilta osin (Hall.laki 16, 17). Hakemukseen tulee liittää kaikki

Lisätiedot

EHKÄISEVÄ JA TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI

EHKÄISEVÄ JA TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI Perusturvalautakunta 22.11.2017 liite nro 7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PERUSTURVA EHKÄISEVÄ JA TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI OHJE 2018-2019 Sisällysluettelo JOHDANTO TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

OHEISMATERIAALINA KOKOUKSESSA OULAINEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

OHEISMATERIAALINA KOKOUKSESSA OULAINEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET OHEISMATERIAALINA KOKOUKSESSA OULAINEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2016 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET... 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa Etelä-Pohjanmaa 2017 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 2 1.1 TUEN HAKEMINEN... 2 1.2 TUEN MYÖNTÄMINEN... 2 1.3 PÄÄTÖS... 2 2 TÄYDENTÄVÄ

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET 1.1.2017 Perusturvalautakunta 20.12.2017 Pöytäkirjan liite Sivu 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET... 3 1. TOIMEENTULOTUKI... 3 1.1 Perustoimeentulotuki...

Lisätiedot

Stl. 29.1.2008 1 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE KIIMINGIN KUNTA. 1.2.2008 alkaen

Stl. 29.1.2008 1 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE KIIMINGIN KUNTA. 1.2.2008 alkaen Stl. 29.1.2008 1 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE KIIMINGIN KUNTA 1.2.2008 alkaen TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.2.2008 ALKAEN Toimeentulotuen myöntämisperusteet on viimeksi käsitelty sosiaali-

Lisätiedot

Oulun kaupungin toimeentulotuen soveltamisohje 1.10.2015 ja asumismenot 1.1.2016. Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille

Oulun kaupungin toimeentulotuen soveltamisohje 1.10.2015 ja asumismenot 1.1.2016. Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille Oulun kaupungin toimeentulotuen soveltamisohje 1.10.2015 ja asumismenot 1.1.2016 Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelut 1 (27) 1. Säännökset... 2 2. Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

PYHÄRANNAN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

PYHÄRANNAN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEET PYHÄRANNAN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Nämä ohjeet eivät rajoita viranhaltijan oikeutta käyttää harkintaa päättäessään perheen tai yksilön oikeudesta toimeentulotukeen. 1.5.2012 alkaen. 1 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS JA VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS (TOTUL 1412/97)

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS JA VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS (TOTUL 1412/97) Toimielin / toimintayksikkö TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS JA VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS (TOTUL 1412/97) Päivämäärä Pykälä Viranomainen täyttää tummennetut kohdat Hakijan nimi ja osoite TÄYTTÖOHJEITA KÄÄNTÖPUOLELLA

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki. Viimesijainen taloudellinen tuki

Perustoimeentulotuki. Viimesijainen taloudellinen tuki Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki LYHYESTI JA SELKEÄSTI Sisällys Perustoimeentulotuki 1 Mihin menoihin tukea voi saada? 2 Miten tulot vaikuttavat tukeen? 3 Miten tuen määrä lasketaan?

Lisätiedot

SEUTUKUNNALLINEN TOIMEENTULOTU- KIOHJEISTUS

SEUTUKUNNALLINEN TOIMEENTULOTU- KIOHJEISTUS SEUTUKUNNALLINEN TOIMEENTULOTU- KIOHJEISTUS TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.6.2006 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET 4 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely 4 2 TOIMEENTULOTUKILAIN

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveysvirasto Toimeentulotuki 1 (5)

RAUMAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveysvirasto Toimeentulotuki 1 (5) Toimeentulotuki 1 (5) Saapumispäivä / 20 Pyydämme Teitä täyttämään hakemuksen kaikki kohdat ja allekirjoittamaan sen. Tuloista ja menoista on esitettävä tositteet. Hakemus tulee toimittaa sosiaalitoimistoon

Lisätiedot

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia korottamalla

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Sosiaalilautakunta 5.5.2015 25 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET

SISÄLLYSLUETTELO. Sosiaalilautakunta 5.5.2015 25 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET Sosiaalilautakunta 5.5.2015 25 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 1 2 TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMINEN...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET alkaen Rantasalmella

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET alkaen Rantasalmella 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2017 alkaen Rantasalmella Hyväksytty Kunnanhallitus 19.12.2016 / 256 Voimaantulo 1.1.2017 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ 3 1.1. Perustoimeentulotuki.3 1.2. Täydentävä

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Toimeentulotuen myöntämisen soveltamisohjeet SISÄLLYSLUETTELO 2 1 SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen... 3 1.2 Toimeentulotuen

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Perustoimeentulotuki 1 Mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada? 2 Perusosa 2 Muut perusmenot 3 Miten tulot vaikuttavat

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE Yhtymähallitus 31.3.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Asiakasmaksuja koskevat yleiset periaatteet 3 2. Asiakasmaksun

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.3.2011 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET... 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 4 2 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE. 1.1.2015 alkaen

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE. 1.1.2015 alkaen TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2015 alkaen Päivitetty 17.12.2014 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA HAKEMISMENETTELY... 4 2.1 Tuen hakeminen... 4 2.2 Hakemuksen käsittely... 4

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 10.6.2015 49. Hailuodon perusturvapalvelut. Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN

Perusturvalautakunta 10.6.2015 49. Hailuodon perusturvapalvelut. Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN Hailuodon perusturvapalvelut Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN Kunnilla on mahdollisuus antaa omia soveltamisohjeita toimeentulotuesta. Ohjeet eivät saa kuitenkaan rajoittaa

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.4.2016 1 Sisällys TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET 3 1 SÄÄNNÖKSET 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 3 3 TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET Perusturvalautakunta Pöytäkirjan liite

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET Perusturvalautakunta Pöytäkirjan liite TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2016 Perusturvalautakunta 16.12.2015 Pöytäkirjan liite Sivu 2 / 13 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET... 3 1. TOIMEENTULOTUKI... 3 1.1 Kuka saa toimeentulotukea?...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN

TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN 1 (8) Sosiaali- ja terveystoimi Maaliskuu 2015 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN Toimeentulotuki turvaa perustoimeentulon silloin, kun henkilö tai perhe ei tule toimeen ansioillaan työstä tai

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje

Toimeentulotuen soveltamisohje Toimeentulotuen soveltamisohje 23.4.2014 Sisällys 1. SÄÄNNÖKSET... 3 2. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA HAKEMISMENETTELY... 4 2.1 Tuen hakeminen... 4 2.2 Hakemuksen käsittely... 4 2.3 Eräät eritystilanteet...

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Yhtymähallitus liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 14.12.2016 liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.1.2017 Sisällysluettelo 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 3 2. TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta 17.3.2015 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 18.3.2015 alkaen Nämä ohjeet eivät rajoita viranhaltijan oikeutta käyttää harkintaa hänen päättäessään henkilön / perheen oikeudesta

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus 1/5 TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus Saapumispäivämäärä / 20 Pyydämme täyttämään hakemuksen kaikilta osin ja allekirjoittamaan sen. Hakemukseen tulee liittää kaikki tarvittavat tositteet ja tiedot,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 9.11.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 9.11.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 313 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSEEN Terke 2010-2050 Esityslistan asia TJA/17 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015)

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo. Jokaisella on ensisijainen

Lisätiedot

Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71

Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71 1 Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71 Toimeentulotukiopas 2 Mitä toimeentulotuki on? Toimeentulotuki on kunnan sosiaalitoimen myöntämä rahallinen etuus. Se on tarkoitettu viimesijaiseksi

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY 3 2.1 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE JA MÄÄRÄYTYMINEN 4 2.2 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Toimeentulotukiohjeet 1.11.2015 alkaen

Toimeentulotukiohjeet 1.11.2015 alkaen Toimeentulotukiohjeet 1.11.2015 alkaen Sosiaalilautakunnan hyväksymät 20.10.2015 138 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1.11.2015 ALKAEN... 2 1 ASUMINEN... 3 Toimeentulotuessa huomioitavat asumismenot:... 3 Vuokra-asunto...

Lisätiedot

Toimeentulotukiohjeet 1.11.2015 alkaen

Toimeentulotukiohjeet 1.11.2015 alkaen Toimeentulotukiohjeet 1.11.2015 alkaen Sosiaalilautakunnan hyväksymät 2 3 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1.11.2015 ALKAEN 2 1 ASUMINEN 3 Toimeentulotuessa huomioitavat asumismenot: 3 Vuokra-asunto 3 Omistusasunto

Lisätiedot

Toimeentulotuen siirto Kelalle. Tarja Ittelin etuuskäsittelypäällikkö Pohjoinen vakuutuspiiri, toimeentulotukiryhmä

Toimeentulotuen siirto Kelalle. Tarja Ittelin etuuskäsittelypäällikkö Pohjoinen vakuutuspiiri, toimeentulotukiryhmä Toimeentulotuen siirto Kelalle Tarja Ittelin etuuskäsittelypäällikkö Pohjoinen vakuutuspiiri, toimeentulotukiryhmä Perustoimeentulotuen Kela-siirto Vuoden 2017 alusta perustoimeentulotuen myöntäminen,

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut. Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa

KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut. Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.11.2014 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 7.2.2012 5 NURMEKSEN KAUPUNKI. Toimeentulotukiohje TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET

Sosiaalilautakunta 7.2.2012 5 NURMEKSEN KAUPUNKI. Toimeentulotukiohje TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET Sosiaalilautakunta 7.2.2012 5 NURMEKSEN KAUPUNKI Toimeentulotukiohje TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET SISÄLLYSLUETTTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS PYHÄRANNAN KUNTA SOSIAALIOSASTO Pajamäentie 4 23950 PYHÄRANTA Hakemus saapunut Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava toimielimelle kaikki

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2014 lukien. Kriteerit

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2014 lukien. Kriteerit LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 2014 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1 Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 3 1.2. Asiakassuunnitelman tekeminen...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT...

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT... Toimeentulotukiohje Kempeleen kunnassa 1.4.2015 alkaen KEMPELEEN KUNTA TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.4.2015 Tällä ohjeistuksella korvataan aiemmat soveltamisohjeet. Nämä ohjeet eivät koske

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 16.6.2009 / LIITE

Perusturvalautakunta 16.6.2009 / LIITE Perusturvalautakunta 16.6.2009 / LIITE HAUKIPUTAAN KUNTA 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.7.2009 ALKAEN Toimeentulotuen myöntämisperusteet on käsitelty perusturvalautakunnassa 21.12.2004

Lisätiedot