Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010"

Transkriptio

1 1 L.,. Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010 Etelä-Savo Punkaharjun kunta Tekninen toimisto PL PUNKAHARJU Lausuntopyyntö Lausunto Ku Itakiven asemakaavamuutoksen ehdotuksesta Ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on mahdollistaa Kultakiven matkailualueen kehittäminen ja laajentaminen ympärivuotisena matkailupalvelujen ja korkeatasoisten loma-asuntojen alueena. Alueen länsi- ja eteläosat kaavoitetaan perinteisen omarantaisen loma-asumisen käyttöön. Kaavaluonnokseen on osoitettu rakennusoikeutta yli k-m 2 (voimassa olevassa eri tavalla rajatussa rantakaavassa rakennusoikeutta on noin k-m 2). Kaavaselostus Ympäristöministeriö vahvisti Etelä-Savon maakuntakaavan , mikä on jatkossa syytä päivittää asiakirjoihin. Valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden mukaan alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä. Asemakaavoituksen yhteydessä on aiheellista pohtia kuinka tätä tavoitetta voitaisiin toteuttaa Kultakivellä, olisiko esim. mahdollista rakentaa keskitetty lämmönjakeluverkosto lomakeskuksen tarpeisiin? Muutoin Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella (ELY keskus) ei ole huomautettavaa kaavaselostuksesta, jossa on riittävästi huomioitu ELY-keskuksen luonnoksesta antama lausunto. Luontoarvot ELY-keskuksen kaavaluonnoksesta antamassa lausunnossa esitetyt puutteet on korjattu ehdotukseen. Luo -merkintöihin voisi vielä lisätä esim. määräyksen luonnontilaisena säilytettävä alue. ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero PL 164 Jääkärinkatu 14 Mikonkatu 3ja Mikkeli Mikkeli Mikkeli

2 Kaavaratkaisu suunnittelutarvetta ja yhteensovittamista olisi tässä tapauksessa nimenomaan toiminnan volyymin ja laadun määrittämisessä. Punkaharjun kunta on äskettäin laatinut matkailun master pian -suun asiointi- ja työssäkäyntialueen kokonaisvaltaiseen kestävään kehittamiseen jo olemassa oleva ja sinänsä edistettävä matkailukohde, seudullista sekä yhdyskuntarakenteen yhteensovittamiseen. Olkoonkin, että Kultakivi on olevassa maakuntakaavassa osoitettu Savonlinnan seudun yhdyskuntarakenteen kehittämisvyöhykkeeksi, jolla on suunnittelutarvetta seudullisen Savonlinnan, Kerimäen ja Punkaharjun taajamat on vahvistettavana ranta-asemakaavaa laadittaessa tehdään kantatilatarkastelu kaikkien vapaata rakentamatonta rantaa muodostuu automaattisesti. laskettu muunnetun rantaviivan pituuteen perustuvaa rakennusoikeus määritetty rantaviivan pituuden perusteella. Tätä samaa periaatetta voidaan oikeus rasittaa tilan muita rantoja ja yleisen viihtyisyyden edellyttämää ELY-keskuksen näkemyksen mukaan käyttää myös nyt ehdotusvaiheessa olevan ranta-asemakaavan laadinnassa ja muutoksessa. Oikeaoppisesti mitoitusta. Omarantaisilla loma-asuntoalueilla rakennusoikeus sen sijaan on rantatilojen kaikilta rannoilta, jolloin RM-alueille keskitetty runsas rakennus on määritelty toiminnallisista lähtökohdista, eli matkailulle (RM-alueet) ei ole asemakaavassa taajamamaisilla loma-asuntojen alueilla rakennusoikeudet Rantarakentamisen mitoitus Voimassa olevassa ympäristökeskuksen v vahvistarnassa ranta onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien alueidenkäytön tavoitteisiin, joiden mukaan haitallisia terveysvaikutuksia tai rakennuslain sekä yleis- että asemakaavoille asetettujen sisältövaatimusten mukaan (MRL 39 ja 54 ) kaava on laadittava siten, että luodaan edelly tykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle. Myös itse tule kaavoittaa matkailua eikä asumista. Kanta perustuu valtakunnallisiin matkailu tulee keskittää liikenneväylien itäpuolelle ja että Räkönmäkeen ei liikkumista oleellisesti rajoittavan esteen molemmin puolin, vaan että kaikki toimintojen välille on jätettävä riittävän suuri etäisyys. Lisäksi maankäyttö- ja väylien itäpuolelle. Kaavan rakenteen osalta ELY-keskuksen kanta on edelleen se, että matkailutoiminnan kannaltakin lienee luontevinta, ettei toimintoja hajauteta toiminnot sijoittuvat yhtenäiselle ja turvalliselle alueelle rauta- ja maantie hankkeiden asemakaavojen pohjaksi. Parhaimmillaan selvitys olisi sekä maankäytön että matkailuelinkeinon kannalta ELY-keskus esittääkin, Kunnassa on parhaillaan vireillä useita merkittäviä matkailuhankekaavoja ja nitelman, joka kattaa kuitenkin ainoastaan harjualueen ympäristön. uusiakin varmaan nousee esiin. Näiden hankkeiden yhteensovittamiseksi että Punkaharjun kunta laatisi koko kunnan kattavan matkailun rakenneselvityksen, jota voisi soveltaa yleiskaavalliseen tarkasteluun matkailu ylikunnallisena tarkasteluna Savonlinna-Kerimäki-Punkaharju -alueella. 2/4

3 3/4 Kaavaprosessin alkuvaiheista saakka ELY-keskuksen kanta on ollut se, että matkailua voidaan laajentaa reilumminkin ns. kuivalle maalle ja että toteutumattomia rakennuspaikkoja voidaan tarvittaessa siirrellä, kunhan rannan rakentamisastetta ei enää nosteta nykyisestään. Puheena olevan ranta-asemakaavaehdotuksen omarantaisen lomaasumisen mitoitusperusteeksi on nyt esitetty Pihlajaveden rantayleis kaavassa kyläalueilla (AT) käytettyä mitoituslukua 7 siksi, että matkailukeskus muodostaa kylämäisen kokonaisuuden. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan tulkinta on kuitenkin virheellinen, sillä kyseisen yleiskaavan AT merkinnän määräys kuuluu mm.: kyläalue, jolle voidaan sijoittaa pysyvää asumista ja palveluja kylärakennetta tukemaan. Vaikka matkailukeskuksesta voidaankin puhua lomakylänä, ei se toiminnallisesti ole verrattavissa kylä asutukseen, jossa on kyse olemassa olevasta pysyvästä asumisesta ja siihen liittyvistä palveluista. Voimassa olevaa ranta-asemakaavaa laadittaessa ympäristökeskus jätti vahvistamatta viisi Saarijärvelle osoitettua RA-tonttia. Perusteena oli rakennusoikeuden määrä sekä Saarijärven rannoilla jo ennestään olevan rakentamisen määrä ja laatu. Tuolloin tavoitteena oli Mustajärven/Siekaleen rannalla ollut 5-6 rakennuspaikkaa/muunnettu rantakilometri ja Valkian/ Vapasen rannalla 4-5 rp/km. Toteutunut kokonaismitoitus nousi kuitenkin koko alueella yhteensä 5,58 rakennuspaikkaan/km. Pihlajaveden rantayleis kaavassa, johon muu osa Saarijärveä kuuluu, oli alueen mitoitustavoitteeksi asetettu 4 rp/km. Mitoitus on siis nykyiselläänkin (5,58) varsin korkea, vaikka RM-alueiden osuutta ei ole huomioitu laskelmissa lainkaan. Kuten ELY-keskus on luonnosvaiheen lausunnossaankin todennut, on Saarijärven RM-kortteleiden purkaminen RA-paikoiksi suositeltavaa, mutta kokonaan uusien rakennuspaikkojen muodostamiselle ei edellä esitetyn perusteella siis ole edellytyksiä. Näin ollen ELY-keskus esittää korttelin 69 poistamista tai siirtämistä ns. kuivan maan tontiksi sekä Mustaniemen rakennusoikeuden huomattavaa pienentämistä (nykyisessä kaavassa 9 suurta kuivan maan tonttia, josta neljä on ehdotuksessa siirretty suoraan omarantaisiksi). Edelleen samoin mitoituksellisin perustein ei myöskään liikenneväylien itäpuolelle sijoittuvan omarantaisen loma-asumisen mitoituksen nostolle ole perusteita. Lisäksi Mustajärven uusien RA-paikkojen (kortteli 58) osoit tammen on vastoin ranta-alueiden loma-asutusta koskevien kaavojen sisältövaatimuksia (MRL 73 ) virkistystarpeiden ja riittävän rakentamat toman ranta-alueen osalta. Myös valtakunnallisissa alueidenkäytön tavoitteissa edellytetään rantaan tukeutuva loma-asutus suunniteltavan siten, että turvataan loma-asumisen viihtyisyys. Sekä maanomistajien tasapuolisuuteen että ranta-alueiden viihtyisyyteen ja maisemallisiin syihin perustuen ei myöskään RM-alueiden rantarakentamisen huomattavaan nostamiseen sekä aluetta laajentamalla että rakennusoikeutta nostamalla (kortteli 22) ole edellytyksiä.

4 huomattavaan nostamiseen ei ole perusteita. kaikki tontit (1-4). ELY-keskus pysyy myös aiemmassa kannassaan rantaalueille osoitetun kerrosalamääräisen rakennusoikeuden osalta: RA korttelin 22 tontti 4, korttelin 23 tontti 2, korttelin 68 tontti 2 sekä korttelin 58 ELY-keskus esittää edelleen seuraavien tonttien poistamista kaavasta: paikkojen ja muutaman RM-alueen (korttelit 6, 7 ja 22) rakennusoikeuden Tiedoksi Etelä-Savon maakuntaliitto infrastruktuuri -vastuualue Savonlinnan maakuntamuseo Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja Arkkitehti Satu Karjalainen C) Yksikön päällikkö Eero Korhonen Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristövastuualueella. ympäristökeskuksen antamaan lausuntoon. Lausunto on valmisteltu Etelä- Liikenteen osalta ELY-keskus viittaa Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja myötä ei liene tarvetta osoittaa sinne rakentamista myöskään kahteen rannallekin joissakin tapauksissa hyväksyä kaksikerroksisia ratkaisuja, mutta tule osoittaa nykyistä kaavaa (1%) korkeampaa rakentamista. Rantarakennuspaikoille esitetyn runsaan rakennusoikeuden vähentämisen kerrokseen. Puhtaasti matkailualueen sisään sijoittuvilla paikoilla voidaan perinteiseen yksityiseen vapaa-ajankäyttöön suuntautuville ranta-alueille ei kuva ei juridisesti ohjaa rakentamista, joten rakentamisen volyymin ja laadun huomattavaa maisemallista merkitystä. Kaava-aineistossa esitetty havainne kohtaisempi ainakin ranta-alueiden osalta, missä rakentamisella on ELY-keskus on edelleen sitä mieltä, että kaavakartan tulisi olla yksityis Kaavamerkinnät tulee olla määriteltävissä kaavakartan perusteella. 4/4

5 ETELA-SAVON MAAKUNTALUTTO Punkaharjun kunta Lausunto Tekninen toimi PL PUNKAHARJU 106/2010 Viite: Lausuntopyyntö / /2010 Lausunto Kultakiven ranta-asemakaavaehdotuksesta Punkaharj un kunta pyytää lausuntoa Kultakiven ranta-asemakaavaehdotuksesta. Kaavamuutoksen tarkoituksena on kehittää alueen matkailutoimintaa muuttuneessa omistusti lanteessa. Ympäristöministeriön vahvistamassa maakuntakaavassa aluetta koskevat seu raavat merkinnät: O Seutukeskuksen kehittämisvyöhyke, jonka kehittämissuosituksessa todetaan vyöhykkeellä olevan seudullisena yhteistyönä toteutettavan alue- ja yhdyskuntara kenteen yksityiskohtaisemman suunnittelun tarvetta, jonka yhteydessä määritellään tarkemmin erilaisten maankäyttötarpeiden mitoitus, yhteen sovittaminen sekä yksi tyiskohtaisemmat aluerakenteen kehittämis- ja suunnittelutarpeet. O Vesistömatkailun kehittämisvyöhyke, jonka alueella matkailun kehittämistoimet tulee kytkeä osaksi olemassa olevaa palvelu- ja yhdyskuntarakennetta. Maankäy tön, matkailun, palvelujen ja liikenteen sekä alueen oloista johtuvien erityisten tar peiden yhteensovittam iseksi matkailukeskittymille tulisi laatia rakenne- ja kehittä missuunnitelma sekä strateginen yleiskaava, joka osoittaa yksityiskohtaisemmin matkailun painopistealueet, kehittämisvyöhykkeet ja niiden kehittämistarpeet sekä ohjaa suunnittelu- ja kehittämistoimenpiteiden toteuttamista. O Paikalliskeskuksen alue (kohdemerkintä a), jonka seudullisten ja paikallisten pal velu-, työpaikka-, teollisuus- ja matkailualueiden ulottuvuudet, mitoitus ja toiminto jen yhteensovittaminen kestävän kehityksen periaatteet huomioiden tulee tehdä yk sityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Alueelle ei ole laadittu oikeusvaikutteista yleiskaavaa, joten maakuntakaava toimii suo raan ohjeena ranta-asemakaavan laadinnalle. Punkaharjun kunnan tulee osaltaan edistää maakuntakaavan toteuttamista laatimalla em. suunnitelmat. Näiden kunnan kaavamopo liin kuuluvien suunnitelmien laatimista ja kustannuksia ei tule siirtää maanomistajien vas tuulle. Kultakiven alueen tapauksessa on kyse olemassa olevan alueen kehittämistoimista, jolle esimerkiksi kunnallistekniikan investoinnit on jo tehty. Maankäyttö- ja rakennuslain 54:n mukaisesti alueelle asemakaavaa laadittaessa on soveltuvin osin otettava huomioon myös yleiskaavan sisältövaatimukset, jos alueelle ei ole laadittu oikeusvaikutteista yleis kaavaa. Tässä ranta-asemakaavaprosessissa tulee em. taustasuunnitelmien puuttuessa esittää soveltuvin osin yeliskaavatasoiset perustelut Kultakiven olemassa olevan matkailualueen kehittämistoimille maakuntakaavan ohjausvaikutuksen mukaisesti. Tämän jälkeen pystytään arvioimaan, ovatko esitetyt kehittämistoimet maakuntakaavan kehittämisperi O Hallituskatu 3 A Mikkeli O Puhelin O FaksiOl O WWWesavo.fi

6 2 aatteiden mukaisia. Maakuntaliitolla ei ole muuta huomautettavaa kaavaehdotuksesta. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO rmo Vauhkonen ianne Nulpp en Suunnittelujohtaja VMaakuntasuunnittelija Jakelu Punkaharjun kunta EteI-Savon EL Y-keskus/ympäristö ja Iuonnonvarat-vastuualue Maakuntahallitus

7 ifl L 1.) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Punkaharjun kunta LAUSUNTO 1 (3) Tekninen toimi PL PUNKAHARJU P0S/2 Lausuntopyyntö Kultakiven ranta-asemakaavaa ja ranta-asemakaavan muutosta koskeva kaavaehdotus, Pu nkaha rj u Punkaharjun kunta on pyytänyt lausunnon Kultakiven ranta-asema kaavaa ja ranta-asemakaavan muutosta koskevasta kaavaehd otukses ta. Kaavan laadinta on lähtenyt vireille alueen maanomistajien aloit teesta. Suunnittelualue käsittää Kultakiven vanhan lomakylän lähialu eineen, neljän järven, Valkian, Siekaleen, Mustajärven ja Saarijärven ranta-alueita sekä valtatien 14 ja radan väliin sijoittuvan Räkönmäen alueen. Kaavan muutoksella ja laajennuksella pyritään kehittämään Kultakives tä ympärivuotinen matkailupalveluiden ja korkeatasoisten loma-asunto jen alue, jolle on suunniteltu rakennusoikeutta yhteensä k-m2. Matkailupalvelujen korttelialueet (RM) sijoittuvat pääosin valtatien 14 maantien alueen (LT) itäpuolelle ja loma-asuntojen (RA) korttelialueet länsipuolelle, Saarijärven rantaan. Kaksi pientä erillispientalojen kortte lialuetta (AO) on sijoitettu luoteeseen, Räkönmäkeen. Valtatieltä 14 on osoitettu nykyiset kaksi ajoneuvoliittymää, joista pää liittymäksi muodostuvassa liittymässä on tällä hetkellä pohjoisen suun nasta ajaville väistötila ja etelästä oikealle kääntyvien kaista. Räkön mäen katuyhteydelle on valtatien kohdalla alikulkuvaraus. Pohjois-Savon ELYn liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue esittää lau suntonaan asiakohdan ranta-asemakaavan ja sen muutoksen kaavaehdotuksesta seuraavaa: Kaavaselostus la selvitykset Ranta-asemakaavaa varten on tehty kevyt yleiskaavallinen tarkastelu. Sen tuloksena on katsottu kaavaehdotuksen laadinnan aikaan maa kuntakaavana voimassa olleen seutukaavan (RM - varaus) toimivan ju rid isena asemakaavan ohjaajana. Äskettäin vahvistetussa maakunta kaavassa alue kytkeytyy kuitenkin Savonlinnan seudun yhdyskuntara kenteen kehittämisvyöhykkeeseen. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-ja ym päristökeskus Liikenne ja infrastruktuuri Kirkkokatu 1 Puhelin Telefaksi Sahköposti PL KUOPIO etunimi.sukunimieiy-keskus.fi

8 LAUSUNTO 2(3) /20101P0S12 Ranta-asemakaavan ehdotuksessa on varauduttu Kultakiven alueen mahdolliseen myöhempään laajenemiseen pohjoiseen ja koilliseen lä hinnä maanomistajien tasavertaisen kohtelun pohjalta. Varautuminen laajenemiseen sekä maakuntakaavasta tuleva ohjaustarve luovat sel keän tarpeen MRL:n mukaisen yleiskaavan laadintaan tarvittavan laa juisine vaikutusselvityksineen. Kevyt selvitys ei kata tarkastelua ja kehi tyspolkua alueen todellisen rakentam istarpeen sanelemasta vaiheittai sesta ja kysynnän m ukaisesta detaljikaavoituksesta. Liikennevastuualue ei pidä matkailualueen laajentamista Räkönmä keen tarkoituksenmukaisena valtatien ja rautatien aiheuttaman estevaikutuksen takia, mikä rajoittaa mm. rantojen virkistyskäyttöä. Kaavatyön yhteydessä on selvitetty rautatie- ja valtatieliikenteen meluvaikutuksia (SoundPlan-ohjelma) sekä liikenteellisiä vaikutuksia (Kohta 4.5). Liikennemelua on esitetty torjuttavaksi vanhan lomakyläalueen kohdalla meluesteellä. Alueen pohjoisosan RM- ja AO-kortteleiden joi denkin reuna-alueiden kohdalla melun torjunta on katsottu voitavaan hoitaa rakennusten sijoittelulla ja piharakenteilla. Liikenteellisessä vaikutustarkastelussa tulisi pystyä arvioimaan pääliit tymien toimivuutta, onko valtatieliittymissä tarvetta varautua tavoiteti lanteessa esimerkiksi lisäkääntymiskaistoihin, mikä toisi osaltaan kus tannusvaikutuksia. Taloudellisiin vaikutuksiin (Kohta 4.4) on täydennettävä myös Räkön mäen yhteyden alikulun ja koko kaava-alueen melusuojauksen toteut tamisen osalta kustan nusvastuu ranta-asemakaavaa toteuttaville yksi tyisille tahoille. Jos Räkönmäkeen halutaan rakentaa, on edellytyksenä alikulun rakentaminen valtatien kohdalle jo ensimmäisessä vaiheessa. Kaavakartta, merkinnät ia määräykset RA - korttelin 23 uudisrakentamiseen kytketty ajoyhteyden järjestämi nen sisäisen katuverkon kautta tulee sisällyttää kaavamääräyksiin. Samoin Räkönmäen yhteyden vaatiman alikulun osalta tulee olla kaa vamääräys, joka edellyttää sen ja katuyhteyden rakentamista ennen ko. alueen käyttöön ottoa. Kaavaan tulee täydentää meluvyöhykkeelle jäävien kortteleiden (Poh joisosa) osalta meluarviointia koskeva kaavamääräys, joka edellyttää ulko- ja sisämelusuojauksen tarpeen varmistamista ennen rakennuslu van myöntämistä. Ehdotukseen sisältyvää lähivirkistysaluetta (VL-1) koskee samat melun ohjearvot kuin matkailukortteleitakin, lähinnä valtatietä oleville viher kaistoille olisi käyttökelpoisin merkintä suojaviheralue (EV).

9 LAUSUNTO 3(3) /20 1 OIPOS/2 Pohjois-Savon ELYn liikenne- ja infravastuualue pyytää saada tiedoksi kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen. Suunnittelupäällikkö Patrick Hubiin Liiken nejärjestelmäasiantuntija Pertti Asikainen TIEDOKSI Hubiin, Kaikkonen, Mattelmäki, Hyyryläinen, Asikainen, Arkisto Asikai nen Pertti Satu Karjalainen Janne Nulpponen Juha Heimala Etelä-Savon ELY / Y Etelä-Savon maakuntaliitto Pöyry Finland Oy Lappeenranta Asikainen Pertti

10 Kirjavalatie 560 Muistutus Kultakiven alueen ranta-asemakaavaehdotukseen Simo ja Satu Pulkkinen Putikko Simo Pulkkinen Satu Pulkkinen f /2 Kalajärvellä 1. marraskuuta 2010 Emme hyväksy kaavamuutosta Valkiajärven osalta, koska järvi on luonnontilainen sisäjärvija kaavassa esitetty rakennustiheys 7 tonttia / rantaviivakilometri on taajamamaista rakentamista, eikä sovellu luonnonrauhaisan järven ympäristöön. Vaadimme Valkiajärven alueella ranta-asemakaavassa käytettävän rakennustiheyttä 5 loma asuntotonttia / rantaviivakilometri. PL Punkaharju Punkaharjun kunta tekninen toimisto

11 San Sirviö Kristianinkatu C 64 MUISTUTUS HELSINKI Punkaharjun kunta Tekninen toimisto PL PUNKAHARJU KULTAKIVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS Yhtenä Kultakiven kaavamuutosalueen maanomistajanaja Kultakiven ranta-asemakaavan muutoksen hakijana San Sirviö esittää muistutuksena Kultakiven ranta-asemakaava ja rantaasemakaavan muutosehdotukseen seuraavaa ja pyytää kirjalliset, perustellut vastaukset: Kaavaehdotuksessa esitetyt kaksi rakennuspaikkaa eivät vastaa kaavoittajalle antamaa sijoitustavoitetta. Ranta-asemakaavan suunnitteluprosessin aikana kaavoittajalle on ehdotettu rakennuspaikkojen sijoitusta ympäristöön paremmin soveltuviksi. Kaavoittaja ei ole perustellut ehdotuksen sijoitusta maanomistajalle ennen kaavaehdotuksen nähtävillä oloa. Näin ollen vastustan kaavaehdotuksen rakennuspaikkojen sijoitusta. Saarijärven omarantaisten rakennuspaikkojen tarkastelussa ei ilmene miten rantaviivan laskennassa on huomioitu Saarijärvenlahden rantaviiva omistamani kiinteistön, Saaniharju 2:25 rpl- rplo välillä (55Cm). Maanmittauslaitoksen karttatuloste, pvm liitteenä. Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa on osoitettu yhteys radan länsipuolisille alueille (Saarijärven Mustaniemeen) tapahtuvaksi radan ja valtatien alittavan tunnelin kautta ja ennen tunnelin valmistumista yhteys alueille on mt 4063:n kautta. Kaavaehdotuksessa on poistettu tunnelimahdollisuus. Kaavaehdotuksessa yhteydeksi on edelleen osoitettu omistamani maa-alueen läpi tehtävä katu. Katuyhteyden muodostaminen ehdotuksen mukaisesti vie kohtuuttoman paljon omistamaani maa aluetta. Tarvittavasta katuyhteyden kokonaispituudesta Kultakiven 5:82 kiinteistölle on 2/3 Saariharjun 2:25 mailla. Vastustan kaavaehdotuksen katuyhteyttä ja linjausta Kultakiven 5:82 kiinteistölle. Kaavaehdotuksen katuyhteyden kustannusarvio ja linjaus on arvioitava uudelleen. Tehtäessä kaavaehdotuksen katuyhteyden kustannusarviota on huomioitava kaavoittajalle ehdotettu vaihtoehto. Kaavoittajalle on ehdotettu vaihtoehtona rautatien ylikulkusillan ja katuyhteyden tekemistä valtatieltä nro 14. Näin tulevat arvioiduksi mikä vaihtoehdoista on edullisin ja ekologisin. Katulinjauksen vaikutuksia/kustannuksia arvioidessa on hyvä tiedostaa Saarijärvenlahden padonpurkuun ja Mustajoen vedenjuoksun ennallistamiseen tähtäävän Itä-Suomen aluehallintovirastoon toimitetun hallintopakkohakemuksen mahdolliset seuran naisvaikutukset.

12 San Sirviö Kristianinkatu C 64 MUISTUTUS HELSINKI Etelä-Savon E LY- keskus on edellyttänyt selvitystä Saarijärvenlahden pohjalietteestä. Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy on tehnyt sedimentti ja veden laadun tutkimukset em. hakemuksen edellytysten mukaisesti. Kultakiven ranta-asemakaavaehdotuksen, kohdassa 1.1,3, ympäristön häiriö- ja riskitekijät mainitaan, ettei vanhasta puhdistamolammesta (Saarijärvenlahdesta) löydy rekisteristä vedenlaatutietoja. Vedenlaatutiedot Saarijärvenlahdesta on tehty toukokuussa 2010 em. hakemuksen mukaisesti. Ranta-asemakaavaehdotuksen vesi- ja jätevesihuollon järjestäminen kaavaehdotuksen mukaisesti on kohtuuttoman kallis, yksityisen maanomistajan kustannettava ratkaisu. En hyväksy ehdotusta ainoana vaihtoehtona. Kunnioittavasti Z2 San Sirviö LIITE Maanmittauslaitoksen karttaseloste, pvm

13 f7 4.4 MAANMITTAUSLAITOS KARTTATULOSTE M5423D :82 KULTAKIVI Yht. 876:29:1 Kauvonniemen c akaskunta Saarijärvi välillä rpl rplo :25 Saari harju Kartan sijaintitiedoissa voi ota epätarkkuijksia. Kinteistön tarkka alueellinen ulottuvuus selviää toirnitusasiakirjoista ja maastosta. Koordinaattijärjestelmä: ETRS.-TM35FIN

14 Uuden rantakaavan suunniteltu rakennusoikeus neliö käsiteltäessä pyydämme huomioon ottamaan seuraavat asiat: Kuitakiven ranta-asemakaavaa ja rant-asemakaavan muutosta Uu:i stamme aikaisemmin esittämämme muistutuksen: Tekninen jaosto, Punkaharjun kunta U fl. ()(fl Scotland, UK Vapasenmaa 14:5 ja 14:9 0nninvaanen 14: Kerimäki indee, DD5 1I Punkaharju Punkaharju Ruokoiahdentie Grove Road, West Ferry Kaartilanranta Kaartilanranta Hannu Moilanen Valtakirja liitteenä /% Marjut Kosonen Kerimäellä Kultakiven virkistysalueeksi. Suunniteilussa kaavassa on varsin vähän ja pieniä alueita kahden eteläisimmän rakennuksen poiamista kaavasta. pitäisi antaa rakennusoikeutta.esitmme RM i korttelin 22 kuuluu metsälain ( /1093) 10 :n mukaisiin eri Valkian ja Siekaleen välinen joki on erityisen kaunis ja maksimi rakennus oikeus. ja tasapuolista, että uudessa kaavassa on samansuuruinen loma asunnon suurin rakennusoikeus on 150 neliömetriä Koska aikaisemmassa Kultakiven rantakaavassa omarantaisen tajille ovat tärkeitä: luonnon moniinuotoisuus, puhtaat jär vähitellen ne arvot, jotka nykyisille loma asuntojen omis vet, kauniit harjut, hyvät kalavedet ja marjaisat metsät. värattu ulkoiluun ja retkeilyyn. Jos kaava toteutuu esite sillä suunnitellun mukainen urbaani rakentaminen tuhoaa mitus, mikä tekisi alueen loma asumiskäytön mahdottomaksi, käyttöön ja seurauksena olisi ennenpitkää luonnon yliku.or järvien välissä. Saarijärven, Mustan, iekaleen ja Valkian tyisbiotooppeihin, joten sen välittömän leisyyteen ei (ja sama lienee Pibiajaveden kaavassakin), on kohtuullista tyssä laajuudessa, naapureiden maa ja vesialueet joutuvat metriä on kohtuuttoman suuri, koka alue sijaitsee pienten rannat ja vedet joutuisivat liian suuren populaaton vaitakirja Liitteenä Marjut Kososen

15 VIITE Kuulutus Puruvesi Lehdessa, ASIA Kultakiven ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos j c* cr Dundee Dundee Scotland, UK Scotland, UK West Ferry West Ferry DD5ILB DD51LB TODISTAVAT 88, Grove Road 88, Grove Road Dr Bill Samson SheiIa Samson Dundee Scotland, UK DD5 1LB West Ferry 80 Grove Road ALLEKIRJOITUS Marjut Kosonen PAIKKA JA AIKA Dundee, Scotlanti, UK, antamaansa kannanottoon tasta asiasta. ranta-asemakaavan muutos ja laajennus suunnitelmiin. Yhdyn hanen Valtuutan Hannu Moilasen esittamaan mielipiteeni puolestani Kultakiven TOIMIVALTA Omistan tilan Onninvapanen, 14:13, Punkaharjun Kaartilanrannassa. Ruokolahdentie 91 Kuusela Kerimaki VALTUUTETTU Hannu Moilanen VALTAKI RJA

16 2i1O s.ic, MUSEOVIRASTO! MUSEIVERKET PVM / DATUM DNRO / DNR Punkaharjun kunta Tekninen toimi PL PUNKAHARJU /303/2010 VIITE / REFERENS Lausuntopyyntönne ASIA /ÅRENDE LAUSUNTO PUNKAHARJUN KULTAKIVEN RANTA-ASEMAKAAVAN JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN EHDOTUKSESTA Punkaharjun kunta on pyytänyt Museoviraston lausuntoa Kultakiven ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen ehdotuksesta (Pöyry Finland Oy/ ). Museovirasto on lausunut asiasta aiemmin kaavahankkeen luonnosvaiheessa (DNro 073/303/2010). Aiempaan lausuntoon viitaten Museovirastolla ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta rakennetun kulttuuriympäristön osalta. Museoviraston ja maakuntamuseon välisen yhteistyösopimuksen mukaan lausunnon arkeologisen kuittuu nnön osalta asiasta antaa Savonlinnan maakuntamuseo. Yli-intendentti Tutkija ohärö cdw C2c Anne Vuojolainen Tiedoksi: /AVU/I-ITAIMNI Savonlinnan maakuntamuseo Etelä-Savon ELY-keskus NERVANDERINKATU 13! NERVANDERSGATAN 13, PLI PB 913,00101 HELSINKI! HELSINGFORS. PUH /TEL (09)40 501, FAKSI / FAX (09) ,

17 PUNKAHARJUN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Tekninenjaosto Tekninen jaosto Valvontalautakunta KULTAKIVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 13/500/504/2010 TEJA 3 Kultakiven ranta-asemakaavan muutossuunnittelu on käynnistynyt maan omistajien aloitteesta vuoden 2008 lopulla. Keskeisin taho kaavamuutos prosessissa on Amirale BW Oy, joka omistaa keskeiset osat Kultakiven voi massa olevan ranta-asemakaavan matkailupalveluille osoitetuista alueista. Muut kaavamuutostyössä mukana olevat maanomistajat ovat Veikko Hei nonen, Kiinteistö Oy Kultakivenlahti, Laila Riiali ja San Sirviö. Viimeksi vuoden 2009 lopulla mukaan tuli myös UPM- Kymmene Oyj, joka omistaa huomattavat maa-alueet Kultakiven pohjoispuolella Punkaharjun keskustan suuntaan. Kaavan laatijana on Pöyry Oy Lappeerannan toimisto. Kaavasta on työstetty useissa suunnittelukokouksissa ja aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on myös pidetty Luonnosvaiheen viranomaisneuvottelut on pidetty ja Suunnittelutyölle antaa haasteen suunnittelualuetta halkova valtatie 14 sekä rata. Liitteenä tiivistelmä konsultin laatimasta kaavaselostuksesta ja ranta-asema kaavakartta. Koko kaava-aineisto lähetetään sähköisessä muodossa kokouk seen osallistuville Ehdotus: Tekninen jaosto päättää toimenpiteistä kaavan laatijan esittelyn jälkeen. Pälitös: Tekninen jaosto päätti hyväksyä Pöyry Oy:n Kultakiven ranta-ase makaavan muutosta koskevan luonnoksen. Luonnoksesta pyydetään lausun not seuraavilta viranomaisilta: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäris tökeskus (ELY), Etelä-Savon maakuntaliitto, Savonlinnan maakuntamuseo, Liikennevirasto, Punkaharjun valvontalautakunta. Luonnosvaiheesta ilmoi tetaan Puruvesi ja Itä-Savo lehdissä ja kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internetsivuilla. Pöytäkirjamerkintä: Kokouksessa oli läsnä Pöyry Environment Oy:stä kaavan laatija Juha Heimala, joka esitteli Kultakiven ranta-asemakaavan muutossuunnittelua. Heimala poistui kokouksesta klo ennen päätök sen tekoa. TEJA 83 Kultakiven ranta-asemakaavan luonnoksesta on kuulutettu Puruvesi-lehdes sä, Itä-Savo -lehdessä, ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla. Ranta-asema kaavaluonnosta koskevat suunnitelmat ja niiden valmisteluaineisto sekä

18 PUNKAHARJUN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Tekninen jaosto Tekninen jaosto Valvontalautakunta osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä tek nisessä toimistossa. Viranomaislausunnot on pyydetty Pöyry Oy:n toimesta, samoin naapureille tiedottaminen. Kaavaluorinoksesta saadun palautteen ja lausuntojen perusteella kaavoittaj a on työstänyt kaavaluonnoksen kaavaehdotukseksi. Eniten palautetta on tul lut omarantaisten lomarakennuspaikkojen sijoittelulle. Kaavanlaatija on pe rustellut rakennuspaikkoj en sij oittelua Pihlajaveden osayleiskaavassa käyte tyllä mitoituksella, jossa kyläkeskusten alueella mitoituksena on 7 lomara kennuspaikkaalmuunnettu rantaviivakilometri. Maanomistajien tasapuoli seen kohteluun vedoten on kaavaehdotukseen on osoitettu omarantaiset lo marakennuspaikat käyttäen mitoituslukua 7. Pöyry Finland on antanut vastineet annettuihin lausuntoihin. Kaavan laatija on ottanut lausunnot soveltuvin osin huomioon kaavaehdotuksessa. Kaavaselostus, kartta, vastineet, lausunnot ja mielipiteet/huomautukset ovat esityslistan oheismateriaalina. Ehdotus: Tekninen jaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että Kultaki ven ranta-asemakaavan ehdotus hyväksytään ja päivätty kaavaeh dotus asetetaan MRA 27 :n mukaisesti nähtävilleja pyydetään tarpeelliset viranomaislausunnot. Keskustelun jälkeen esittelijä muutti esitystään. EsitteliIän muutettu ehdotus: Tekninen jaosto päättää, että Kultakiven ranta-asemakaavan ehdotus hyväk sytäänja päivätty kaavaehdotus asetetaan MRA 27 :n mukaisesti nähtäville ja pyydetään tarpeelliset viranomaislausunnot. Päätös: Esittelij än muutettu ehdotus hyväksyttiin. VALVONTA 64 Kaava-asiakirjoja esitellään kokouksessa. Valvontalautakunta on antanut kaavanluonnoksesta lausunnon Ehdotus: Valvontalautakunta päättää merkitä kaavatilanteen tiedoksi ja il moittaa, ettei sillä ole tarvetta antaa erillistä lausuntoa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

19 PUNKAHARJUN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Tekninen jaosto Tekninen jaosto Valvontalautakunta Asianmukaisesti allekirjoitetustaja tarkastetusta sekä nähtäväk si asetetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa: Punkaharjulla Mirja Ki pöytäkirj Jakelu Tekninen jaosto

20 o:: 7j1O Punkaharjun kunta Tekninen toimi PL PUNKAHARJU LAUSUNTO Viite: lausuntopyyntönne Asia: KULTAKIVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, PUNKAHARJU Punkaharjun kunta pyytää Savonlinnan maakuntamuseon lausuntoa FCG Finnish Consulting Group Oy:n laatimasta Kultakiven ranta-asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotuksesta. Maakuntamuseo toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa kaavasta. Rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvät lausunnot antaa Museoviraston rakennushistorian osasto (Museovirasto, PL 913, Helsinki). SAVONLINNAN MAAKUNTAMUSEO Mirjam Kosunen museotoimenjohtaja Martti Knen maakunta-arkeologi Tiedoksi : Museovirasto Riihisaar Saimaan loisto MAAI<UNTAMUSEO MUSEOLAIVAT TAIDEMUSEO PUTI<INOTI<O MUSEOI<OTI Savonlinna Puh. (015) S Faksi (ois)

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiä, Tahkovuori 1/5 NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen korttelia 110, 119

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI. TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 215 (osa) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS

NILSIÄN KAUPUNKI. TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 215 (osa) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 215 (osa) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee korttelin 215 rakennuspaikkoja

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 184, 185 JA 307 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 184,

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Mäntyharjun kunta LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE Kaavaselostus, luonnos Kaavan vireille tulo: Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto: FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit 1000 1038, 1041 1046 ja 1068) II- vaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Mäntyharjun kunta LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE Kaavaselostus, ehdotus Kaavan vireille tulo: Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto:

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki 1/6 KUOPION KAUPUNKI SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS alue sijoittuu Tahkovuoren rinnealueen pohjoispuolelle Syvärin rannalle.

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos Tilan Rantakuja 45:18 alueella

Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos Tilan Rantakuja 45:18 alueella Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos Tilan Rantakuja 45:18 alueella OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelupalvelut 2010 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupunki, Norvajärven

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.2.2009 Ilmakuva ja suunnittelualueen rajaus 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1 (6) NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 288 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen SUONENJOEN KAUPUNKI ANNA-LIISA AIRAKSINEN, ERKKI AIRAKSINEN JA PEKKA AIRAKSINEN Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen Kaavaselostus, FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 549230-P30817 Kaavaselostus,

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 15.5.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI In s i n ö ö r i - j a K i i n t e i s t ö t o i m i s t o H a v a n k a O y Keskuskatu 5, 39700 PARKANO p. 040-833 9275, 0400-234 349, email:havanka@kolumbus.fi www.havanka.fi JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARJALOHJA RANTA-ASEMAKAAVA Tila: Lehtoniemi 1:204 Kylä: 427 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päiväys 19.9.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Pielisen rantaosayleiskaavan (Lieksa/ etelä) osittainen muutos (Ala-Rantala)

Pielisen rantaosayleiskaavan (Lieksa/ etelä) osittainen muutos (Ala-Rantala) LIEKSAN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen Tekninen virasto Pielisen rantaosayleiskaavan (Lieksa/ etelä) osittainen muutos (Ala-Rantala) Kaava-alueen sijainti Maankäyttö- ja rakennuslain 63 sekä -asetuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SALON KAUPUNKI RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavamuutos koskee Förbyn kylässä: Nedergård-Övergård ranta-asemakaavaa Koivikon ranta-asemakaavaa Tilaa Riretu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.12.2016 Seitap

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Södra Sådö Ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) 20.11.2013 1/8 SISÄLLYS Suunnittelun lähtökohdat 1. Suunnittelualue ja hankkeen tausta 2. Suunnittelun tavoite

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 Zi-1c 1 OSÄLLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAPPIONMETSÄN RANTÄKAAVAN MUUTTAMINEN ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 OÄS Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 7.2.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAATILAMATKAILU MANNILAN

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 10 ) HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN JA LAAJENNUS, ISO- VIHTARIN JA SUURI-PÖLLÄKKÄ JÄRVIEN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 2013 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

tilat Kivihaka ja Kotiranta. Rotimon ja Marttisenjärven osayleiskaava on vahvistettu

tilat Kivihaka ja Kotiranta. Rotimon ja Marttisenjärven osayleiskaava on vahvistettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Vastineet / luonnosvaihe P14011 30.5.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Vastineet / luonnosvaihe

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kunta : HAUSJÄRVI 86 Kylä : Syvänoja 416 Tila : Honkaranta INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY

RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kunta : HAUSJÄRVI 86 Kylä : Syvänoja 416 Tila : Honkaranta INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY 16.3.2017 RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kunta : HAUSJÄRVI 86 Kylä : Syvänoja 416 Tila : Honkaranta 1-107 Kaava-alueen yleissijainti 2 1. Aloite ja

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Lyhennelmät MRA 30 :n luonnosvaiheen kuulemisessa saaduista lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavanlaatijan vastineet niihin.

Lyhennelmät MRA 30 :n luonnosvaiheen kuulemisessa saaduista lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavanlaatijan vastineet niihin. LIITE 8 Kuus-Hukkalan ranta-asemakaava Lyhennelmät MRA 30 :n luonnosvaiheen kuulemisessa saaduista lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavanlaatijan vastineet niihin. 1. Etelä-Savon ympäristökeskus (ELY)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki 1/6 NILSIÄN KAUPUNKI LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Ranta-asemakaava koskee osaa UPM-Kymmene Oyj:n omistamia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.8.2011 tarkistettu 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 650-600 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta Suunnittelualueen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 175-RAK1510 1 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS LIESIJÄRVI, NIVUSJÄRVI, ISO-MADESJÄRVI, JÄNISJÄRVI. Kaupunki : PARKANO Tila : Valtionmetsämaa

RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS LIESIJÄRVI, NIVUSJÄRVI, ISO-MADESJÄRVI, JÄNISJÄRVI. Kaupunki : PARKANO Tila : Valtionmetsämaa INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS LIESIJÄRVI, NIVUSJÄRVI, ISO-MADESJÄRVI, JÄNISJÄRVI Kaupunki : PARKANO Tila : Valtionmetsämaa 581-893-1-1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.10.2009

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot