Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010"

Transkriptio

1 1 L.,. Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010 Etelä-Savo Punkaharjun kunta Tekninen toimisto PL PUNKAHARJU Lausuntopyyntö Lausunto Ku Itakiven asemakaavamuutoksen ehdotuksesta Ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on mahdollistaa Kultakiven matkailualueen kehittäminen ja laajentaminen ympärivuotisena matkailupalvelujen ja korkeatasoisten loma-asuntojen alueena. Alueen länsi- ja eteläosat kaavoitetaan perinteisen omarantaisen loma-asumisen käyttöön. Kaavaluonnokseen on osoitettu rakennusoikeutta yli k-m 2 (voimassa olevassa eri tavalla rajatussa rantakaavassa rakennusoikeutta on noin k-m 2). Kaavaselostus Ympäristöministeriö vahvisti Etelä-Savon maakuntakaavan , mikä on jatkossa syytä päivittää asiakirjoihin. Valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden mukaan alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä. Asemakaavoituksen yhteydessä on aiheellista pohtia kuinka tätä tavoitetta voitaisiin toteuttaa Kultakivellä, olisiko esim. mahdollista rakentaa keskitetty lämmönjakeluverkosto lomakeskuksen tarpeisiin? Muutoin Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella (ELY keskus) ei ole huomautettavaa kaavaselostuksesta, jossa on riittävästi huomioitu ELY-keskuksen luonnoksesta antama lausunto. Luontoarvot ELY-keskuksen kaavaluonnoksesta antamassa lausunnossa esitetyt puutteet on korjattu ehdotukseen. Luo -merkintöihin voisi vielä lisätä esim. määräyksen luonnontilaisena säilytettävä alue. ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero PL 164 Jääkärinkatu 14 Mikonkatu 3ja Mikkeli Mikkeli Mikkeli

2 Kaavaratkaisu suunnittelutarvetta ja yhteensovittamista olisi tässä tapauksessa nimenomaan toiminnan volyymin ja laadun määrittämisessä. Punkaharjun kunta on äskettäin laatinut matkailun master pian -suun asiointi- ja työssäkäyntialueen kokonaisvaltaiseen kestävään kehittamiseen jo olemassa oleva ja sinänsä edistettävä matkailukohde, seudullista sekä yhdyskuntarakenteen yhteensovittamiseen. Olkoonkin, että Kultakivi on olevassa maakuntakaavassa osoitettu Savonlinnan seudun yhdyskuntarakenteen kehittämisvyöhykkeeksi, jolla on suunnittelutarvetta seudullisen Savonlinnan, Kerimäen ja Punkaharjun taajamat on vahvistettavana ranta-asemakaavaa laadittaessa tehdään kantatilatarkastelu kaikkien vapaata rakentamatonta rantaa muodostuu automaattisesti. laskettu muunnetun rantaviivan pituuteen perustuvaa rakennusoikeus määritetty rantaviivan pituuden perusteella. Tätä samaa periaatetta voidaan oikeus rasittaa tilan muita rantoja ja yleisen viihtyisyyden edellyttämää ELY-keskuksen näkemyksen mukaan käyttää myös nyt ehdotusvaiheessa olevan ranta-asemakaavan laadinnassa ja muutoksessa. Oikeaoppisesti mitoitusta. Omarantaisilla loma-asuntoalueilla rakennusoikeus sen sijaan on rantatilojen kaikilta rannoilta, jolloin RM-alueille keskitetty runsas rakennus on määritelty toiminnallisista lähtökohdista, eli matkailulle (RM-alueet) ei ole asemakaavassa taajamamaisilla loma-asuntojen alueilla rakennusoikeudet Rantarakentamisen mitoitus Voimassa olevassa ympäristökeskuksen v vahvistarnassa ranta onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien alueidenkäytön tavoitteisiin, joiden mukaan haitallisia terveysvaikutuksia tai rakennuslain sekä yleis- että asemakaavoille asetettujen sisältövaatimusten mukaan (MRL 39 ja 54 ) kaava on laadittava siten, että luodaan edelly tykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle. Myös itse tule kaavoittaa matkailua eikä asumista. Kanta perustuu valtakunnallisiin matkailu tulee keskittää liikenneväylien itäpuolelle ja että Räkönmäkeen ei liikkumista oleellisesti rajoittavan esteen molemmin puolin, vaan että kaikki toimintojen välille on jätettävä riittävän suuri etäisyys. Lisäksi maankäyttö- ja väylien itäpuolelle. Kaavan rakenteen osalta ELY-keskuksen kanta on edelleen se, että matkailutoiminnan kannaltakin lienee luontevinta, ettei toimintoja hajauteta toiminnot sijoittuvat yhtenäiselle ja turvalliselle alueelle rauta- ja maantie hankkeiden asemakaavojen pohjaksi. Parhaimmillaan selvitys olisi sekä maankäytön että matkailuelinkeinon kannalta ELY-keskus esittääkin, Kunnassa on parhaillaan vireillä useita merkittäviä matkailuhankekaavoja ja nitelman, joka kattaa kuitenkin ainoastaan harjualueen ympäristön. uusiakin varmaan nousee esiin. Näiden hankkeiden yhteensovittamiseksi että Punkaharjun kunta laatisi koko kunnan kattavan matkailun rakenneselvityksen, jota voisi soveltaa yleiskaavalliseen tarkasteluun matkailu ylikunnallisena tarkasteluna Savonlinna-Kerimäki-Punkaharju -alueella. 2/4

3 3/4 Kaavaprosessin alkuvaiheista saakka ELY-keskuksen kanta on ollut se, että matkailua voidaan laajentaa reilumminkin ns. kuivalle maalle ja että toteutumattomia rakennuspaikkoja voidaan tarvittaessa siirrellä, kunhan rannan rakentamisastetta ei enää nosteta nykyisestään. Puheena olevan ranta-asemakaavaehdotuksen omarantaisen lomaasumisen mitoitusperusteeksi on nyt esitetty Pihlajaveden rantayleis kaavassa kyläalueilla (AT) käytettyä mitoituslukua 7 siksi, että matkailukeskus muodostaa kylämäisen kokonaisuuden. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan tulkinta on kuitenkin virheellinen, sillä kyseisen yleiskaavan AT merkinnän määräys kuuluu mm.: kyläalue, jolle voidaan sijoittaa pysyvää asumista ja palveluja kylärakennetta tukemaan. Vaikka matkailukeskuksesta voidaankin puhua lomakylänä, ei se toiminnallisesti ole verrattavissa kylä asutukseen, jossa on kyse olemassa olevasta pysyvästä asumisesta ja siihen liittyvistä palveluista. Voimassa olevaa ranta-asemakaavaa laadittaessa ympäristökeskus jätti vahvistamatta viisi Saarijärvelle osoitettua RA-tonttia. Perusteena oli rakennusoikeuden määrä sekä Saarijärven rannoilla jo ennestään olevan rakentamisen määrä ja laatu. Tuolloin tavoitteena oli Mustajärven/Siekaleen rannalla ollut 5-6 rakennuspaikkaa/muunnettu rantakilometri ja Valkian/ Vapasen rannalla 4-5 rp/km. Toteutunut kokonaismitoitus nousi kuitenkin koko alueella yhteensä 5,58 rakennuspaikkaan/km. Pihlajaveden rantayleis kaavassa, johon muu osa Saarijärveä kuuluu, oli alueen mitoitustavoitteeksi asetettu 4 rp/km. Mitoitus on siis nykyiselläänkin (5,58) varsin korkea, vaikka RM-alueiden osuutta ei ole huomioitu laskelmissa lainkaan. Kuten ELY-keskus on luonnosvaiheen lausunnossaankin todennut, on Saarijärven RM-kortteleiden purkaminen RA-paikoiksi suositeltavaa, mutta kokonaan uusien rakennuspaikkojen muodostamiselle ei edellä esitetyn perusteella siis ole edellytyksiä. Näin ollen ELY-keskus esittää korttelin 69 poistamista tai siirtämistä ns. kuivan maan tontiksi sekä Mustaniemen rakennusoikeuden huomattavaa pienentämistä (nykyisessä kaavassa 9 suurta kuivan maan tonttia, josta neljä on ehdotuksessa siirretty suoraan omarantaisiksi). Edelleen samoin mitoituksellisin perustein ei myöskään liikenneväylien itäpuolelle sijoittuvan omarantaisen loma-asumisen mitoituksen nostolle ole perusteita. Lisäksi Mustajärven uusien RA-paikkojen (kortteli 58) osoit tammen on vastoin ranta-alueiden loma-asutusta koskevien kaavojen sisältövaatimuksia (MRL 73 ) virkistystarpeiden ja riittävän rakentamat toman ranta-alueen osalta. Myös valtakunnallisissa alueidenkäytön tavoitteissa edellytetään rantaan tukeutuva loma-asutus suunniteltavan siten, että turvataan loma-asumisen viihtyisyys. Sekä maanomistajien tasapuolisuuteen että ranta-alueiden viihtyisyyteen ja maisemallisiin syihin perustuen ei myöskään RM-alueiden rantarakentamisen huomattavaan nostamiseen sekä aluetta laajentamalla että rakennusoikeutta nostamalla (kortteli 22) ole edellytyksiä.

4 huomattavaan nostamiseen ei ole perusteita. kaikki tontit (1-4). ELY-keskus pysyy myös aiemmassa kannassaan rantaalueille osoitetun kerrosalamääräisen rakennusoikeuden osalta: RA korttelin 22 tontti 4, korttelin 23 tontti 2, korttelin 68 tontti 2 sekä korttelin 58 ELY-keskus esittää edelleen seuraavien tonttien poistamista kaavasta: paikkojen ja muutaman RM-alueen (korttelit 6, 7 ja 22) rakennusoikeuden Tiedoksi Etelä-Savon maakuntaliitto infrastruktuuri -vastuualue Savonlinnan maakuntamuseo Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja Arkkitehti Satu Karjalainen C) Yksikön päällikkö Eero Korhonen Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristövastuualueella. ympäristökeskuksen antamaan lausuntoon. Lausunto on valmisteltu Etelä- Liikenteen osalta ELY-keskus viittaa Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja myötä ei liene tarvetta osoittaa sinne rakentamista myöskään kahteen rannallekin joissakin tapauksissa hyväksyä kaksikerroksisia ratkaisuja, mutta tule osoittaa nykyistä kaavaa (1%) korkeampaa rakentamista. Rantarakennuspaikoille esitetyn runsaan rakennusoikeuden vähentämisen kerrokseen. Puhtaasti matkailualueen sisään sijoittuvilla paikoilla voidaan perinteiseen yksityiseen vapaa-ajankäyttöön suuntautuville ranta-alueille ei kuva ei juridisesti ohjaa rakentamista, joten rakentamisen volyymin ja laadun huomattavaa maisemallista merkitystä. Kaava-aineistossa esitetty havainne kohtaisempi ainakin ranta-alueiden osalta, missä rakentamisella on ELY-keskus on edelleen sitä mieltä, että kaavakartan tulisi olla yksityis Kaavamerkinnät tulee olla määriteltävissä kaavakartan perusteella. 4/4

5 ETELA-SAVON MAAKUNTALUTTO Punkaharjun kunta Lausunto Tekninen toimi PL PUNKAHARJU 106/2010 Viite: Lausuntopyyntö / /2010 Lausunto Kultakiven ranta-asemakaavaehdotuksesta Punkaharj un kunta pyytää lausuntoa Kultakiven ranta-asemakaavaehdotuksesta. Kaavamuutoksen tarkoituksena on kehittää alueen matkailutoimintaa muuttuneessa omistusti lanteessa. Ympäristöministeriön vahvistamassa maakuntakaavassa aluetta koskevat seu raavat merkinnät: O Seutukeskuksen kehittämisvyöhyke, jonka kehittämissuosituksessa todetaan vyöhykkeellä olevan seudullisena yhteistyönä toteutettavan alue- ja yhdyskuntara kenteen yksityiskohtaisemman suunnittelun tarvetta, jonka yhteydessä määritellään tarkemmin erilaisten maankäyttötarpeiden mitoitus, yhteen sovittaminen sekä yksi tyiskohtaisemmat aluerakenteen kehittämis- ja suunnittelutarpeet. O Vesistömatkailun kehittämisvyöhyke, jonka alueella matkailun kehittämistoimet tulee kytkeä osaksi olemassa olevaa palvelu- ja yhdyskuntarakennetta. Maankäy tön, matkailun, palvelujen ja liikenteen sekä alueen oloista johtuvien erityisten tar peiden yhteensovittam iseksi matkailukeskittymille tulisi laatia rakenne- ja kehittä missuunnitelma sekä strateginen yleiskaava, joka osoittaa yksityiskohtaisemmin matkailun painopistealueet, kehittämisvyöhykkeet ja niiden kehittämistarpeet sekä ohjaa suunnittelu- ja kehittämistoimenpiteiden toteuttamista. O Paikalliskeskuksen alue (kohdemerkintä a), jonka seudullisten ja paikallisten pal velu-, työpaikka-, teollisuus- ja matkailualueiden ulottuvuudet, mitoitus ja toiminto jen yhteensovittaminen kestävän kehityksen periaatteet huomioiden tulee tehdä yk sityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Alueelle ei ole laadittu oikeusvaikutteista yleiskaavaa, joten maakuntakaava toimii suo raan ohjeena ranta-asemakaavan laadinnalle. Punkaharjun kunnan tulee osaltaan edistää maakuntakaavan toteuttamista laatimalla em. suunnitelmat. Näiden kunnan kaavamopo liin kuuluvien suunnitelmien laatimista ja kustannuksia ei tule siirtää maanomistajien vas tuulle. Kultakiven alueen tapauksessa on kyse olemassa olevan alueen kehittämistoimista, jolle esimerkiksi kunnallistekniikan investoinnit on jo tehty. Maankäyttö- ja rakennuslain 54:n mukaisesti alueelle asemakaavaa laadittaessa on soveltuvin osin otettava huomioon myös yleiskaavan sisältövaatimukset, jos alueelle ei ole laadittu oikeusvaikutteista yleis kaavaa. Tässä ranta-asemakaavaprosessissa tulee em. taustasuunnitelmien puuttuessa esittää soveltuvin osin yeliskaavatasoiset perustelut Kultakiven olemassa olevan matkailualueen kehittämistoimille maakuntakaavan ohjausvaikutuksen mukaisesti. Tämän jälkeen pystytään arvioimaan, ovatko esitetyt kehittämistoimet maakuntakaavan kehittämisperi O Hallituskatu 3 A Mikkeli O Puhelin O FaksiOl O WWWesavo.fi

6 2 aatteiden mukaisia. Maakuntaliitolla ei ole muuta huomautettavaa kaavaehdotuksesta. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO rmo Vauhkonen ianne Nulpp en Suunnittelujohtaja VMaakuntasuunnittelija Jakelu Punkaharjun kunta EteI-Savon EL Y-keskus/ympäristö ja Iuonnonvarat-vastuualue Maakuntahallitus

7 ifl L 1.) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Punkaharjun kunta LAUSUNTO 1 (3) Tekninen toimi PL PUNKAHARJU P0S/2 Lausuntopyyntö Kultakiven ranta-asemakaavaa ja ranta-asemakaavan muutosta koskeva kaavaehdotus, Pu nkaha rj u Punkaharjun kunta on pyytänyt lausunnon Kultakiven ranta-asema kaavaa ja ranta-asemakaavan muutosta koskevasta kaavaehd otukses ta. Kaavan laadinta on lähtenyt vireille alueen maanomistajien aloit teesta. Suunnittelualue käsittää Kultakiven vanhan lomakylän lähialu eineen, neljän järven, Valkian, Siekaleen, Mustajärven ja Saarijärven ranta-alueita sekä valtatien 14 ja radan väliin sijoittuvan Räkönmäen alueen. Kaavan muutoksella ja laajennuksella pyritään kehittämään Kultakives tä ympärivuotinen matkailupalveluiden ja korkeatasoisten loma-asunto jen alue, jolle on suunniteltu rakennusoikeutta yhteensä k-m2. Matkailupalvelujen korttelialueet (RM) sijoittuvat pääosin valtatien 14 maantien alueen (LT) itäpuolelle ja loma-asuntojen (RA) korttelialueet länsipuolelle, Saarijärven rantaan. Kaksi pientä erillispientalojen kortte lialuetta (AO) on sijoitettu luoteeseen, Räkönmäkeen. Valtatieltä 14 on osoitettu nykyiset kaksi ajoneuvoliittymää, joista pää liittymäksi muodostuvassa liittymässä on tällä hetkellä pohjoisen suun nasta ajaville väistötila ja etelästä oikealle kääntyvien kaista. Räkön mäen katuyhteydelle on valtatien kohdalla alikulkuvaraus. Pohjois-Savon ELYn liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue esittää lau suntonaan asiakohdan ranta-asemakaavan ja sen muutoksen kaavaehdotuksesta seuraavaa: Kaavaselostus la selvitykset Ranta-asemakaavaa varten on tehty kevyt yleiskaavallinen tarkastelu. Sen tuloksena on katsottu kaavaehdotuksen laadinnan aikaan maa kuntakaavana voimassa olleen seutukaavan (RM - varaus) toimivan ju rid isena asemakaavan ohjaajana. Äskettäin vahvistetussa maakunta kaavassa alue kytkeytyy kuitenkin Savonlinnan seudun yhdyskuntara kenteen kehittämisvyöhykkeeseen. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-ja ym päristökeskus Liikenne ja infrastruktuuri Kirkkokatu 1 Puhelin Telefaksi Sahköposti PL KUOPIO etunimi.sukunimieiy-keskus.fi

8 LAUSUNTO 2(3) /20101P0S12 Ranta-asemakaavan ehdotuksessa on varauduttu Kultakiven alueen mahdolliseen myöhempään laajenemiseen pohjoiseen ja koilliseen lä hinnä maanomistajien tasavertaisen kohtelun pohjalta. Varautuminen laajenemiseen sekä maakuntakaavasta tuleva ohjaustarve luovat sel keän tarpeen MRL:n mukaisen yleiskaavan laadintaan tarvittavan laa juisine vaikutusselvityksineen. Kevyt selvitys ei kata tarkastelua ja kehi tyspolkua alueen todellisen rakentam istarpeen sanelemasta vaiheittai sesta ja kysynnän m ukaisesta detaljikaavoituksesta. Liikennevastuualue ei pidä matkailualueen laajentamista Räkönmä keen tarkoituksenmukaisena valtatien ja rautatien aiheuttaman estevaikutuksen takia, mikä rajoittaa mm. rantojen virkistyskäyttöä. Kaavatyön yhteydessä on selvitetty rautatie- ja valtatieliikenteen meluvaikutuksia (SoundPlan-ohjelma) sekä liikenteellisiä vaikutuksia (Kohta 4.5). Liikennemelua on esitetty torjuttavaksi vanhan lomakyläalueen kohdalla meluesteellä. Alueen pohjoisosan RM- ja AO-kortteleiden joi denkin reuna-alueiden kohdalla melun torjunta on katsottu voitavaan hoitaa rakennusten sijoittelulla ja piharakenteilla. Liikenteellisessä vaikutustarkastelussa tulisi pystyä arvioimaan pääliit tymien toimivuutta, onko valtatieliittymissä tarvetta varautua tavoiteti lanteessa esimerkiksi lisäkääntymiskaistoihin, mikä toisi osaltaan kus tannusvaikutuksia. Taloudellisiin vaikutuksiin (Kohta 4.4) on täydennettävä myös Räkön mäen yhteyden alikulun ja koko kaava-alueen melusuojauksen toteut tamisen osalta kustan nusvastuu ranta-asemakaavaa toteuttaville yksi tyisille tahoille. Jos Räkönmäkeen halutaan rakentaa, on edellytyksenä alikulun rakentaminen valtatien kohdalle jo ensimmäisessä vaiheessa. Kaavakartta, merkinnät ia määräykset RA - korttelin 23 uudisrakentamiseen kytketty ajoyhteyden järjestämi nen sisäisen katuverkon kautta tulee sisällyttää kaavamääräyksiin. Samoin Räkönmäen yhteyden vaatiman alikulun osalta tulee olla kaa vamääräys, joka edellyttää sen ja katuyhteyden rakentamista ennen ko. alueen käyttöön ottoa. Kaavaan tulee täydentää meluvyöhykkeelle jäävien kortteleiden (Poh joisosa) osalta meluarviointia koskeva kaavamääräys, joka edellyttää ulko- ja sisämelusuojauksen tarpeen varmistamista ennen rakennuslu van myöntämistä. Ehdotukseen sisältyvää lähivirkistysaluetta (VL-1) koskee samat melun ohjearvot kuin matkailukortteleitakin, lähinnä valtatietä oleville viher kaistoille olisi käyttökelpoisin merkintä suojaviheralue (EV).

9 LAUSUNTO 3(3) /20 1 OIPOS/2 Pohjois-Savon ELYn liikenne- ja infravastuualue pyytää saada tiedoksi kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen. Suunnittelupäällikkö Patrick Hubiin Liiken nejärjestelmäasiantuntija Pertti Asikainen TIEDOKSI Hubiin, Kaikkonen, Mattelmäki, Hyyryläinen, Asikainen, Arkisto Asikai nen Pertti Satu Karjalainen Janne Nulpponen Juha Heimala Etelä-Savon ELY / Y Etelä-Savon maakuntaliitto Pöyry Finland Oy Lappeenranta Asikainen Pertti

10 Kirjavalatie 560 Muistutus Kultakiven alueen ranta-asemakaavaehdotukseen Simo ja Satu Pulkkinen Putikko Simo Pulkkinen Satu Pulkkinen f /2 Kalajärvellä 1. marraskuuta 2010 Emme hyväksy kaavamuutosta Valkiajärven osalta, koska järvi on luonnontilainen sisäjärvija kaavassa esitetty rakennustiheys 7 tonttia / rantaviivakilometri on taajamamaista rakentamista, eikä sovellu luonnonrauhaisan järven ympäristöön. Vaadimme Valkiajärven alueella ranta-asemakaavassa käytettävän rakennustiheyttä 5 loma asuntotonttia / rantaviivakilometri. PL Punkaharju Punkaharjun kunta tekninen toimisto

11 San Sirviö Kristianinkatu C 64 MUISTUTUS HELSINKI Punkaharjun kunta Tekninen toimisto PL PUNKAHARJU KULTAKIVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS Yhtenä Kultakiven kaavamuutosalueen maanomistajanaja Kultakiven ranta-asemakaavan muutoksen hakijana San Sirviö esittää muistutuksena Kultakiven ranta-asemakaava ja rantaasemakaavan muutosehdotukseen seuraavaa ja pyytää kirjalliset, perustellut vastaukset: Kaavaehdotuksessa esitetyt kaksi rakennuspaikkaa eivät vastaa kaavoittajalle antamaa sijoitustavoitetta. Ranta-asemakaavan suunnitteluprosessin aikana kaavoittajalle on ehdotettu rakennuspaikkojen sijoitusta ympäristöön paremmin soveltuviksi. Kaavoittaja ei ole perustellut ehdotuksen sijoitusta maanomistajalle ennen kaavaehdotuksen nähtävillä oloa. Näin ollen vastustan kaavaehdotuksen rakennuspaikkojen sijoitusta. Saarijärven omarantaisten rakennuspaikkojen tarkastelussa ei ilmene miten rantaviivan laskennassa on huomioitu Saarijärvenlahden rantaviiva omistamani kiinteistön, Saaniharju 2:25 rpl- rplo välillä (55Cm). Maanmittauslaitoksen karttatuloste, pvm liitteenä. Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa on osoitettu yhteys radan länsipuolisille alueille (Saarijärven Mustaniemeen) tapahtuvaksi radan ja valtatien alittavan tunnelin kautta ja ennen tunnelin valmistumista yhteys alueille on mt 4063:n kautta. Kaavaehdotuksessa on poistettu tunnelimahdollisuus. Kaavaehdotuksessa yhteydeksi on edelleen osoitettu omistamani maa-alueen läpi tehtävä katu. Katuyhteyden muodostaminen ehdotuksen mukaisesti vie kohtuuttoman paljon omistamaani maa aluetta. Tarvittavasta katuyhteyden kokonaispituudesta Kultakiven 5:82 kiinteistölle on 2/3 Saariharjun 2:25 mailla. Vastustan kaavaehdotuksen katuyhteyttä ja linjausta Kultakiven 5:82 kiinteistölle. Kaavaehdotuksen katuyhteyden kustannusarvio ja linjaus on arvioitava uudelleen. Tehtäessä kaavaehdotuksen katuyhteyden kustannusarviota on huomioitava kaavoittajalle ehdotettu vaihtoehto. Kaavoittajalle on ehdotettu vaihtoehtona rautatien ylikulkusillan ja katuyhteyden tekemistä valtatieltä nro 14. Näin tulevat arvioiduksi mikä vaihtoehdoista on edullisin ja ekologisin. Katulinjauksen vaikutuksia/kustannuksia arvioidessa on hyvä tiedostaa Saarijärvenlahden padonpurkuun ja Mustajoen vedenjuoksun ennallistamiseen tähtäävän Itä-Suomen aluehallintovirastoon toimitetun hallintopakkohakemuksen mahdolliset seuran naisvaikutukset.

12 San Sirviö Kristianinkatu C 64 MUISTUTUS HELSINKI Etelä-Savon E LY- keskus on edellyttänyt selvitystä Saarijärvenlahden pohjalietteestä. Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy on tehnyt sedimentti ja veden laadun tutkimukset em. hakemuksen edellytysten mukaisesti. Kultakiven ranta-asemakaavaehdotuksen, kohdassa 1.1,3, ympäristön häiriö- ja riskitekijät mainitaan, ettei vanhasta puhdistamolammesta (Saarijärvenlahdesta) löydy rekisteristä vedenlaatutietoja. Vedenlaatutiedot Saarijärvenlahdesta on tehty toukokuussa 2010 em. hakemuksen mukaisesti. Ranta-asemakaavaehdotuksen vesi- ja jätevesihuollon järjestäminen kaavaehdotuksen mukaisesti on kohtuuttoman kallis, yksityisen maanomistajan kustannettava ratkaisu. En hyväksy ehdotusta ainoana vaihtoehtona. Kunnioittavasti Z2 San Sirviö LIITE Maanmittauslaitoksen karttaseloste, pvm

13 f7 4.4 MAANMITTAUSLAITOS KARTTATULOSTE M5423D :82 KULTAKIVI Yht. 876:29:1 Kauvonniemen c akaskunta Saarijärvi välillä rpl rplo :25 Saari harju Kartan sijaintitiedoissa voi ota epätarkkuijksia. Kinteistön tarkka alueellinen ulottuvuus selviää toirnitusasiakirjoista ja maastosta. Koordinaattijärjestelmä: ETRS.-TM35FIN

14 Uuden rantakaavan suunniteltu rakennusoikeus neliö käsiteltäessä pyydämme huomioon ottamaan seuraavat asiat: Kuitakiven ranta-asemakaavaa ja rant-asemakaavan muutosta Uu:i stamme aikaisemmin esittämämme muistutuksen: Tekninen jaosto, Punkaharjun kunta U fl. ()(fl Scotland, UK Vapasenmaa 14:5 ja 14:9 0nninvaanen 14: Kerimäki indee, DD5 1I Punkaharju Punkaharju Ruokoiahdentie Grove Road, West Ferry Kaartilanranta Kaartilanranta Hannu Moilanen Valtakirja liitteenä /% Marjut Kosonen Kerimäellä Kultakiven virkistysalueeksi. Suunniteilussa kaavassa on varsin vähän ja pieniä alueita kahden eteläisimmän rakennuksen poiamista kaavasta. pitäisi antaa rakennusoikeutta.esitmme RM i korttelin 22 kuuluu metsälain ( /1093) 10 :n mukaisiin eri Valkian ja Siekaleen välinen joki on erityisen kaunis ja maksimi rakennus oikeus. ja tasapuolista, että uudessa kaavassa on samansuuruinen loma asunnon suurin rakennusoikeus on 150 neliömetriä Koska aikaisemmassa Kultakiven rantakaavassa omarantaisen tajille ovat tärkeitä: luonnon moniinuotoisuus, puhtaat jär vähitellen ne arvot, jotka nykyisille loma asuntojen omis vet, kauniit harjut, hyvät kalavedet ja marjaisat metsät. värattu ulkoiluun ja retkeilyyn. Jos kaava toteutuu esite sillä suunnitellun mukainen urbaani rakentaminen tuhoaa mitus, mikä tekisi alueen loma asumiskäytön mahdottomaksi, käyttöön ja seurauksena olisi ennenpitkää luonnon yliku.or järvien välissä. Saarijärven, Mustan, iekaleen ja Valkian tyisbiotooppeihin, joten sen välittömän leisyyteen ei (ja sama lienee Pibiajaveden kaavassakin), on kohtuullista tyssä laajuudessa, naapureiden maa ja vesialueet joutuvat metriä on kohtuuttoman suuri, koka alue sijaitsee pienten rannat ja vedet joutuisivat liian suuren populaaton vaitakirja Liitteenä Marjut Kososen

15 VIITE Kuulutus Puruvesi Lehdessa, ASIA Kultakiven ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos j c* cr Dundee Dundee Scotland, UK Scotland, UK West Ferry West Ferry DD5ILB DD51LB TODISTAVAT 88, Grove Road 88, Grove Road Dr Bill Samson SheiIa Samson Dundee Scotland, UK DD5 1LB West Ferry 80 Grove Road ALLEKIRJOITUS Marjut Kosonen PAIKKA JA AIKA Dundee, Scotlanti, UK, antamaansa kannanottoon tasta asiasta. ranta-asemakaavan muutos ja laajennus suunnitelmiin. Yhdyn hanen Valtuutan Hannu Moilasen esittamaan mielipiteeni puolestani Kultakiven TOIMIVALTA Omistan tilan Onninvapanen, 14:13, Punkaharjun Kaartilanrannassa. Ruokolahdentie 91 Kuusela Kerimaki VALTUUTETTU Hannu Moilanen VALTAKI RJA

16 2i1O s.ic, MUSEOVIRASTO! MUSEIVERKET PVM / DATUM DNRO / DNR Punkaharjun kunta Tekninen toimi PL PUNKAHARJU /303/2010 VIITE / REFERENS Lausuntopyyntönne ASIA /ÅRENDE LAUSUNTO PUNKAHARJUN KULTAKIVEN RANTA-ASEMAKAAVAN JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN EHDOTUKSESTA Punkaharjun kunta on pyytänyt Museoviraston lausuntoa Kultakiven ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen ehdotuksesta (Pöyry Finland Oy/ ). Museovirasto on lausunut asiasta aiemmin kaavahankkeen luonnosvaiheessa (DNro 073/303/2010). Aiempaan lausuntoon viitaten Museovirastolla ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta rakennetun kulttuuriympäristön osalta. Museoviraston ja maakuntamuseon välisen yhteistyösopimuksen mukaan lausunnon arkeologisen kuittuu nnön osalta asiasta antaa Savonlinnan maakuntamuseo. Yli-intendentti Tutkija ohärö cdw C2c Anne Vuojolainen Tiedoksi: /AVU/I-ITAIMNI Savonlinnan maakuntamuseo Etelä-Savon ELY-keskus NERVANDERINKATU 13! NERVANDERSGATAN 13, PLI PB 913,00101 HELSINKI! HELSINGFORS. PUH /TEL (09)40 501, FAKSI / FAX (09) ,

17 PUNKAHARJUN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Tekninenjaosto Tekninen jaosto Valvontalautakunta KULTAKIVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 13/500/504/2010 TEJA 3 Kultakiven ranta-asemakaavan muutossuunnittelu on käynnistynyt maan omistajien aloitteesta vuoden 2008 lopulla. Keskeisin taho kaavamuutos prosessissa on Amirale BW Oy, joka omistaa keskeiset osat Kultakiven voi massa olevan ranta-asemakaavan matkailupalveluille osoitetuista alueista. Muut kaavamuutostyössä mukana olevat maanomistajat ovat Veikko Hei nonen, Kiinteistö Oy Kultakivenlahti, Laila Riiali ja San Sirviö. Viimeksi vuoden 2009 lopulla mukaan tuli myös UPM- Kymmene Oyj, joka omistaa huomattavat maa-alueet Kultakiven pohjoispuolella Punkaharjun keskustan suuntaan. Kaavan laatijana on Pöyry Oy Lappeerannan toimisto. Kaavasta on työstetty useissa suunnittelukokouksissa ja aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on myös pidetty Luonnosvaiheen viranomaisneuvottelut on pidetty ja Suunnittelutyölle antaa haasteen suunnittelualuetta halkova valtatie 14 sekä rata. Liitteenä tiivistelmä konsultin laatimasta kaavaselostuksesta ja ranta-asema kaavakartta. Koko kaava-aineisto lähetetään sähköisessä muodossa kokouk seen osallistuville Ehdotus: Tekninen jaosto päättää toimenpiteistä kaavan laatijan esittelyn jälkeen. Pälitös: Tekninen jaosto päätti hyväksyä Pöyry Oy:n Kultakiven ranta-ase makaavan muutosta koskevan luonnoksen. Luonnoksesta pyydetään lausun not seuraavilta viranomaisilta: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäris tökeskus (ELY), Etelä-Savon maakuntaliitto, Savonlinnan maakuntamuseo, Liikennevirasto, Punkaharjun valvontalautakunta. Luonnosvaiheesta ilmoi tetaan Puruvesi ja Itä-Savo lehdissä ja kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internetsivuilla. Pöytäkirjamerkintä: Kokouksessa oli läsnä Pöyry Environment Oy:stä kaavan laatija Juha Heimala, joka esitteli Kultakiven ranta-asemakaavan muutossuunnittelua. Heimala poistui kokouksesta klo ennen päätök sen tekoa. TEJA 83 Kultakiven ranta-asemakaavan luonnoksesta on kuulutettu Puruvesi-lehdes sä, Itä-Savo -lehdessä, ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla. Ranta-asema kaavaluonnosta koskevat suunnitelmat ja niiden valmisteluaineisto sekä

18 PUNKAHARJUN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Tekninen jaosto Tekninen jaosto Valvontalautakunta osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä tek nisessä toimistossa. Viranomaislausunnot on pyydetty Pöyry Oy:n toimesta, samoin naapureille tiedottaminen. Kaavaluorinoksesta saadun palautteen ja lausuntojen perusteella kaavoittaj a on työstänyt kaavaluonnoksen kaavaehdotukseksi. Eniten palautetta on tul lut omarantaisten lomarakennuspaikkojen sijoittelulle. Kaavanlaatija on pe rustellut rakennuspaikkoj en sij oittelua Pihlajaveden osayleiskaavassa käyte tyllä mitoituksella, jossa kyläkeskusten alueella mitoituksena on 7 lomara kennuspaikkaalmuunnettu rantaviivakilometri. Maanomistajien tasapuoli seen kohteluun vedoten on kaavaehdotukseen on osoitettu omarantaiset lo marakennuspaikat käyttäen mitoituslukua 7. Pöyry Finland on antanut vastineet annettuihin lausuntoihin. Kaavan laatija on ottanut lausunnot soveltuvin osin huomioon kaavaehdotuksessa. Kaavaselostus, kartta, vastineet, lausunnot ja mielipiteet/huomautukset ovat esityslistan oheismateriaalina. Ehdotus: Tekninen jaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että Kultaki ven ranta-asemakaavan ehdotus hyväksytään ja päivätty kaavaeh dotus asetetaan MRA 27 :n mukaisesti nähtävilleja pyydetään tarpeelliset viranomaislausunnot. Keskustelun jälkeen esittelijä muutti esitystään. EsitteliIän muutettu ehdotus: Tekninen jaosto päättää, että Kultakiven ranta-asemakaavan ehdotus hyväk sytäänja päivätty kaavaehdotus asetetaan MRA 27 :n mukaisesti nähtäville ja pyydetään tarpeelliset viranomaislausunnot. Päätös: Esittelij än muutettu ehdotus hyväksyttiin. VALVONTA 64 Kaava-asiakirjoja esitellään kokouksessa. Valvontalautakunta on antanut kaavanluonnoksesta lausunnon Ehdotus: Valvontalautakunta päättää merkitä kaavatilanteen tiedoksi ja il moittaa, ettei sillä ole tarvetta antaa erillistä lausuntoa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

19 PUNKAHARJUN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Tekninen jaosto Tekninen jaosto Valvontalautakunta Asianmukaisesti allekirjoitetustaja tarkastetusta sekä nähtäväk si asetetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa: Punkaharjulla Mirja Ki pöytäkirj Jakelu Tekninen jaosto

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 Kaupunginvaltuusto 16.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 116 Maankäyttösopimus ja kauppakirja Naantalin kaupungin sekä Asta ja Jussi

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen) Hattulan keskeisten alueiden osayleiskaava PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma VIRANOMAISLAUSUNNOT LAUSUNNON HUOMIOON OTTAMINEN 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

frr-gofl$atr ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIK DELGENERALPLAN OSAYLEISKAAVA KORSHOLMS KOMMUN MUSTASAAREN KUNTA

frr-gofl$atr ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIK DELGENERALPLAN OSAYLEISKAAVA KORSHOLMS KOMMUN MUSTASAAREN KUNTA ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIK DELGENERALPLAN OSAYLEISKAAVA KORSHOLMS KOMMUN MUSTASAAREN KUNTA Anhängiggörande / Vireilletulo 26.3.2007. Godkänd av / Hyväksytty Planläggnings- och kommunplaneringssektionen / Kaavoitus-

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot 1 OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIKIN ALUEELLE Mustasaaren kunnassa, joka koskee 7.11.2011 päivättyä osayleiskaavakarttaa mittakaavassa 1:7 500. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 OSAYLEISKAAVALUONOS Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 1.10.2012 Haapajärven kaupunki A R K K I T E H T I T O I M I S T O

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 20.5.2014 Työnumero 1510002607 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 20.5.2014

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 20.11.2008/ KH 1.12.2008 LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SISÄLLYSLUETTELO 1 LAUSUNNOT...3 1.1 Lounais-Suomen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4.

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4. PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS Kaavaselostus 8.4.2015 SIIKALATVA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA I KAAVASELOSTUS 8.4.2015 TIIVISTELMÄ Siikalatvan kunnanhallitus

Lisätiedot

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet 18.11.2009/13.3.2015 Viiden kylän kyläyleiskaava Sivu 1/30 Sisältö 1 KYLÄYLEISKAAVOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖVAATIMUKSET 2 1.1 Kyläyleiskaavoituksen lähtökohdat 2 1.2 Kyläyleiskaavan sisältövaatimukset

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot