Aika: klo kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Aika: klo Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Outi Kiesilä Hannu Ripatti Eija Karjalainen Maarit Honkanen Tenho Ukkonen, varajäsen Muut läsnäolijat: Juhani Manninen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Varpu Järvinen, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Seija Väisänen, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Seppo Ruhanen, kunnanjohtaja Mervi Simoska, pöytäkirjanpitäjä 117 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 118 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Outi Kiesilä Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Esko Kekkonen puheenjohtaja Mervi Simoska pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Eija Karjalainen Outi Kiesilä

2 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 118 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 119 Työjärjestyksen hyväksyminen 120 Kunnanvaltuuston päätösten tarkastaminen ja täytäntöönpano 121 Vuokrasopimusluonnoksen hyväksyminen/mönkkönen 122 Maanvuokrasopimuksen hyväksyminen/mäkinen 123 Lausunto tiehallinnon Kaakkois-Suomen tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaan /hanketietojen päivitys Sopimus pienjännitejohdon sijoittamiseksi/suur-savon Sähkö Oy 125 Sopimus pienjännitejohdon sijoittamiseksi/suur-savon Sähkö Oy 126 Kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen/vanhanen 127 Uutelan risteysalueen osayleiskaavaehdotuksen käsittely 128 Urmaslahden asemakaavaluonnoksen käsittely 129 Lausunnon antaminen Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen muuttamisesta 130 Lausunnon antaminen ympäristölupahakemuksesta/pekka Liukkonen 131 Maaseutuviranomaispalvelusopimuksen hyväksyminen/kangasniemen kunta 132 Henkilöstön siirtosopimuksen hyväksyminen 133 Hirvensalmen kunnan henkilöstötilinpäätös 134 Vuokrasopimuksen muuttaminen/rantamakasiini 135 Edustajien nimeäminen Etelä-Savon kunnallistalousseminaariin 136 Etuosto-oikeuden käyttäminen 137 Ilmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

3 Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 119 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Lisäksi päätettiin käsitellä

4 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TARKISTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖN- PANO Khall 120 KunL:n 23 :n mukaan kunnanhallituksen on tarkastettava, että kunnanvaltuuston päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä tai mene valtuuston toimivaltaa edemmäksi taikka muutoin ole lainvastaisia. Samalla kunnanhallituksen on pantava valtuuston päätökset täytäntöön. Kj Kunnanhallitus päättää panna kunnanvaltuuston päätökset täytäntöön.

5 Kunnanhallitus VUOKRASOPIMUSLUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN/MÖNKKÖNEN 121 Alpo Mönkkönen on solminut 1987 kunnan kanssa vuokrasopimuksen, jolla kunta on vuokrannut pienen määräalan Pöyryn kylässä sijaitsevasta Uutela-tilasta, joka nykyään on osa Kesäniittytilaa. Alueella on Mönkkösen kaivo. Vuokra-aika päättyy Mönkkönen on halukas jatkamaan vuokrasopimusta. Liitteenä 1 luonnos vuokrasopimukseksi. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan vuokrasopimuksen.

6 Kunnanhallitus MAANVUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/MÄKINEN 122 Hirvensalmen kunta ja Tapani Mäkinen ovat tehneet liitteenä 2 olevan maanvuokrasopimuksen. Vuokrattava alue on peltomaata. Alueen suuruus on 11,78 ha ja vuokra-aika 5 vuotta. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan maanvuokrasopimuksen.

7 Kunnanhallitus LAUSUNTO TIEHALLINNON KAAKKOIS-SUOMEN TIEPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUS SUUNNITELMAAN /HANKETIETOJEN PÄIVITYS Tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) on keskipitkän tähtäyksen suunnitelma vuosille Siinä esitetään myös merkittävimmät vuonna 2006 käynnissä olevat tai käynnistyvät rakennushankkeet. Alueellisesti suunnitelma kattaa Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnat. Suunnitelma perustuu liikenne- ja viestintäministeriön ja Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmiin. Sen valmistelun keskeistä tausta-aineistoa ovat olleet tiepiirin toiminta-alueen maakuntaohjelmat ja niiden toteuttamissuunnitelmat. Tiehallinnon määrittämä tienpidon strategia lähtee liikkeelle siitä, että tiestön päivittäinen liikennekelpoisuus ja kunto voidaan turvata. Liikenneturvallisuuden edistämisessä investointiluonteisten toimien mahdollisuudet ovat hyvin rajalliset. Varsinaisen uuden toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista ei tiehallinto ole tässä vaiheessa katsonut tarpeelliseksi, koska hallituskausi on vaihtumassa ja uuden hallituksen ohjelma määrittelee puitteet myös lähivuosien tienpidolle. Hanketiedot on kuitenkin päivitetty. Päivitetty asiakirja on liitteenä 3. Hirvensalmen kunnan tärkeimpänä yksittäisenä hankkeena on maantien 429 parantaminen (taajamajärjestelyt) Hirvensalmen kunnan taajaman kohdalla. Vuonna 2005 on valmistunut Hirvensalmen kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma ja siinä yhteydessä on myös päivitetty maantien 429 taajaman tarveselvitys. Taajama-alueen muuttunut rakenne maantie 429 länsipuolella asettaa vaativat paineet liikenneturvallisuuden saavuttamiselle myös tienpitäjälle. Hirvensalmen kunta pitää hankkeen eteenpäin saattamista ensiarvoisen tärkeänä niin liikenneturvallisuuden kuin kunnan kehityksenkin kannalta ja edellyttää, että myös Tiehallinnon Kaakkois-Suomen tiepiirissä asiaan suhtauduttaisiin rakentavassa hengessä. Hanketta on jatkuvasti siirretty toiminta- ja taloussuunnitelmassa myöhemmille vuosille. Nytkään päivitetyissä hanketiedoissa sitä ei ole lainkaan, vaikka sen toteuttaminen Joroisten taajaman järjestelyjen jälkeen on todettu monissa neuvotteluissa tärkeäksi. Kunta on huolissaan alemman tieverkon kunnossapitoon ja kehittämiseen tarkoitettujen resurssien niukkuudesta. Alemman tiever-

8 Kunnanhallitus kon kunnolla on ratkaisevaa merkitystä maaseudun kehittämiseen ja elinkeinojen turvaamisen kannalta.

9 Kunnanhallitus SOPIMUS PIENJÄNNITEJOHDON SIJOITTAMISEKSI/SUUR-SAVON SÄHKÖ OY 124 Suur-Savon Sähkö Oy anoo kunnalta oikeutta sijoittaa pienjännitejohdon Niron tilalle (RN:o 5.112) liitteenä 4 olevan sopimusluonnoksen mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 4 olevan sopimusluonnoksen pienjännitejohdon sijoittamiseksi Niron tilallle.

10 Kunnanhallitus SOPIMUS PIENJÄNNITEJOHDON SIJOITTAMISEKSI/SUUR-SAVON SÄHKÖ OY 125 Suur-Savon Sähkö Oy anoo kunnalta oikeutta sijoittaa pienjännitejohdon Metsä-Eerolan tilalle (RN:o 6.79) liitteenä 5 olevan sopimusluonnoksen mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 5 olevan sopimusluonnoksen pienjännitejohdon sijoittamiseksi Metsä-Eerolan tilallle.

11 Kunnanhallitus KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/VANHANEN 126 Hirvensalmen kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt asettaa Hirvensalmen kunnan Monikkalan kylässä Niron tilalla RN:o 5:112 sijaitsevat kolme kunnan omistamaa määräalaa myyntiin. Samalla kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan sopimaan tarkemmin kaupan ehdoista. Hirvensalmen kunta ja Heikki ja Kirsi Helena Vanhanen ovat solmineet liitteenä olevan kauppakirjan noin 1,7 ha määräalan myymisestä Vanhasille. Kauppahinta on euroa. Kauppakirja liitteenä 6. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan ja esittää sitä kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

12 Kunnanhallitus UUTELAN RISTEYSALUEEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN KÄSITTELY Khall 127 Osayleiskaava-alue sijaitsee Hirvensalmen kunnan eteläosassa valtatien 5 ja Hirvensalmelta Mäntyharjulle menevän tien risteysalueella. Kirkonkylältä matkaa alueelle on noin 13 km. Alueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama Mikkelin ja Pieksämäen seutujen seutukaava. Kj Kaava-alue on seutukaavassa osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi. Seutukaavassa alueen läpi on osoitettu Lahti-Heinola- Mikkeli oikoradan linjaus sekä oleva valtatie 5. Tiehallinnon toimesta on laadittu vuonna 2004 toimenpideselvitys valtatien 5 parantamisesta välillä Lusi-Mikkeli. Valtatien 5 suunnitelmasta on laadittu tiesuunnitelma välillä Koirakivi-Hurus. Suunnitelma on valmistunut vuonna 2007 ja on vahvistumassa. Hirvensalmen kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan Alueen maanomistus on yksityisten ja Hirvensalmen kunnan omistuksessa. Alueen tarkempi kuvaus kaavaselostuksessa. Uutelan risteysalueen osayleiskaava on ollut kaksi kertaa luonnosvaiheessa nähtävänä. Toisen kerran nähtävänä olleesta luonnosvaiheesta on kaavanlaatija antanut lausunnon. Lausunto liitteenä 7. Osayleiskaava on tarkoitus hyväksyä oikeusvaikutteisena yleiskaavana kunnanvaltuustossa. Omakotitonttien rakennusluvat myönnetään osayleiskaavan perusteella. TP- ja P-1- alueen rakentaminen on tapahduttava asemakaavan perusteella. Alueen toteuttamisesta on kerrottu tarkemmin kaavaselostuksessa. Viranomaisneuvottelu on pidetty Tarkemmin selostetut muutokset luonnos- ja kaavaehdotukseen ovat kaavaselostuksessa. Liitteenä nro 8 Uutelan risteysalueen osayleiskaavaehdotus. Kaavakartta on esillä kokouksessa. Kunnanhallitus päättää asettaa liitteenä 8 olevan Uutelan risteysalueen osayleiskaavaehdotuksen nähtäville MRL

13 Kunnanhallitus :n ja MRA 19 :n mukaisesti sekä pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Kaavaehdotus laitetaan myös kunnan kotisivuille.

14 Kunnanhallitus URMASLAHDEN ASEMAKAAVALUONNOKSEN KÄSITTELY 128 Suunnittelualue sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Hirvensalmen Kirkonkylältä koilliseen Mikkelin tien varrella. Alue sijaitsee Ryökäsveden, Urmaslahden sekä Särkilammen välissä. Möhkösenlampi jää suunnittelualueen sisään. Asemakaavan pinta-ala on noin 100 ha. Tarkoituksena on mm. asemakaavalla osoittaa alueelle uusia vetovoimaisia Ryökäsveden vesistöön tukeutuvia korkeatasoisia asuinalueita vahvistamaan kunnan tonttitarjontaa. Matkailun ja virkistyskäytön osalta haetaan myös uusia mahdollisuuksia hyödyntää Satulinnan alueen ympäristöä. Luettelo kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista löytyy maininta kaavaselostuksessa. Kaavaluonnoksen yleisilme on erittäin väljä, maaseutumainen sekä virkistyskäyttöön ja matkailun ohjaamiseen painottuva. Kaavaluonnoksessa on esitetty uusia asuinalueita Möhkösen mäelle, Möhkösen lammelle sekä alueen läpi kulkevan Möhkösentien varrelle. Satulinnan alueen matkailualueiden käyttöä on tarkennettu yleiskaavaratkaisussa. Alueen luontoselvitys on tehty syksyllä 2006 valmistuneen yleiskaavoitustyön yhteydessä. Ote luontoselvityksestä ja johtopäätöksestä kaavaselostuksessa. Rakentamattomat alueet ovat pääosin kunnan omistuksessa. Satulinnan alueen omistaa Yrttitarha Oy. Alueen yksittäiset rakennuspaikat sekä vanha talouskeskus Möhkösenlammen länsirannalla ovat yksityisten maanomistajien omistuksessa. Suunnittelualue on osoitettu Etelä-Savon seutukaavassa matkailualueeksi sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt oikeusvaikutteisen Kirkonkylän seudun ja Vilkonharjun Liukonniemen osayleiskaavan. Osayleiskaava ulottuu nyt kaavoitettavalle alueelle. Kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan

15 Kunnanhallitus Asemakaavan suunnittelun vaiheet on kerrottu tarkemmin kaavaselostuksessa. Kaava-aluetta koskevat keskeiset mitoitustiedot aluevarauksineen on esitetty kaavaselostuksessa. Tilastolomake laaditaan kaavaehdotusvaiheessa. Mitoitustiedoista ilmenee, että asemakaavan kokonaispinta-ala on noin 100 ha ja alueen keskimääräinen tehokkuusluku on 0,02, joten rakennusoikeutta alueelle muodostuu yhteensä noin k- m². Urmaslahden asemakaavoituksen kunnanhallituksen asettama ohjausryhmä on käsitellyt kaavaluonnosta ja päättänyt esittää kaavaluonnosta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asemakaavan valmistelusta on järjestetty myös yleisötilaisuus, joka pidettiin Liitteenä nro 9 Urmaslahden asemakaavan kaavaluonnos. Kaavakartat ovat esillä kokouksessa. Kj Kunnanhallitus päättää asettaa liitteenä 9 olevan Urmaslahden asemakaavan kaavaluonnoksen nähtäville MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti sekä pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Asemakaavaluonnos laitetaan myös kunnan kotisivuille.

16 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN/ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN PALVELU- TASOPÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN 129 Etelä-Savon pelastuslaitoksessa on selvitetty tehtävien jakautumista eri toimipaikkojen ja henkilöiden kesken. Selvityksen yhteydessä on tarkasteltu seuraavia asioita: - palotarkastukset ja niiden jakautuminen eri henkilöille/toimipaikoille - valistus- ja neuvontatilaisuudet - hälytystehtävien määrät toimipaikoittain - ylitöiden kertyminen - varallaolotuntien määrä - aktiivityöajat henkilöittäin - vapaaehtoisten toimipaikkojen hälytystehtävien lähtövahvuudet vuorokauden ajan mukaan. Vuoden 2006 pelastustehtävistä oli yhden tai korkeintaan kahden yksikön tehtäviä Todellisia joukkue- tai komppaniataso tehtäviä oli Etelä-Savossa vuonna 2006 yhteensä 53 eli keskimäärin yksi viikossa. Johtamisopillisesti yksikkötason johtajan on oltava joko päätoiminen palomies tai sivutoiminen yksikönjohtaja. Joukkuetason ja komppaniataso johtajan on oltava päällystöviranhaltija. Tarkasteltaessa joukkue- ja komppaniatason tehtäviä voidaan todeta, että tehtävämäärät eivät ole kovin suuria. Varsinkin Pieksämäen osalta joukkue- tai komppaniatason tehtävät ovat melko harvinaisia. Joukkue- ja komppaniamuodostelmien hälytystehtävät jakautuivat eri toimialueiden mukaan vuonna 2006 seuraavasti: Toimialue Yksikkötehtävä Joukkuetehtävä Komppania Mikkeli 22 1 Savonlinna 21 1 Pieksämäki 8 0 Yhteensä Joukkue - ja komppaniamuodostelmien hälytystehtävät jakautuivat vuorokaudenajan mukaan vuonna 2006 seuraavasti:

17 Kunnanhallitus Toimialue klo klo Yhteensä Mikkeli Savonlinna Pieksämäki Yhteensä Etelä-Savon pelastuslautakunta pyytää alueen kunnilta ja muilta sidosryhmiltä lausuntoa palvelutasopäätöksen muuttamisesta mennessä. Pieksämäellä on tarkoitus kokeilla kesä, heinä, elo ja syyskuun aikana johtamisjärjestelmän muuttamista siten, että Pieksämäellä on pääsääntöisesti virka-aikana oma päällystöpäivystäjä kuten tähänkin saakka. Muuna aikana päivystävä paloesimies (P4) aloittaa joukkue ja komppaniatilanteiden johtamistoiminnan ja Mikkelin alueen päällystöpäivystäjä tai Varkauden alueen päällystöpäivystäjä tulee tarvittaessa tilannepaikalle. Etelä-Savon pelastuslautakunta päättää kokeilun aloittamisesta Hirvensalmen kunnalla ei ole huomautettavaa palvelutasopäätöksen muuttamiseen.

18 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN YMÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA/PEKKA LIUKKONEN 130 Etelä-Savon ympäristökeskus pyytää Hirvensalmen kunnanhallituksen lausuntoa Pekka Liukkosen ympäristölupahakemuksesta, joka koskee toiminnan muutosta ja laajennusta (nautakasvattamo) Hirvensalmen kunnan Pyörnilän kylässä tila Mäkelä RN:o 1:33. Tilalla on nykyisin noin 35 lehmän lypsykarja sekä noin 75 nuoren naudan kasvattamo. Tulevaisuudessa tilalle on tarkoitus rakentaa uusi noin 400 nuoren naudan lämmin loppukasvattamo sekä 100 vasikan juottamo-osasto ja 100 nuoren teinivasikan osasto. Laajennuksen jälkeen tilalla tuotetaan noin litraa maitoa sekä noin kiloa naudanlihaa vuodessa. Myös säilörehulle rakennetaan tarvittavat laakasiilot uuden kuivaamon läheisyyteen. Uusi kasvattamo on nk. lämminkasvattamo eli eläimet kasvatetaan ryhmäkarsinoissa ritiläpohjalla Eläinten luontainen käyttäytyminen ja hyvinvointiasiat on otettu huomioon kasvattamon suunnittelussa. Kasvattamon eläinten ruokinnassa noudatetaan tarkkaa ruokinnan optimointia, jolla estetään ylimääräisen typen pääsy lannan kautta ympäristöön. Uuden loppukasvattamon lannankäsittely toteutetaan lietelantaperiaatteella. Liete varastoidaan kahdessa (á m³) uuden kasvattamon yhteyteen rakennettavassa lietesäiliössä sekä yhdessä vanhassa (1 060 m³). Lisäksi tilalla on käytössä kahdessa etäsäiliössä yhteensä m³. Kaikkiaan lietevarastoja on noin m³. Tilalla on käytössä lannanlevitykseen noin 175 hehtaaria peltoalaa, joista osa on vuokrattu. Niistä noin 120 hehtaaria sijaitsee noin kolmen kilometrin säteellä kasvattamosta. Loput sijaitsevat noin 10 kilometrin etäisyydellä toisen etäsäiliön läheisyydessä. Suurin osa lietteestä levitetään letkulevittimellä keväällä oraille. Loput levitetään syksyllä kyntöjen alle. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Kunnanhallitus suhtautuu myönteisesti Pekka Liukkosen ympäristölupahakemukseen. Hakijan on erityisesti kiinnitettävä huomiota lietteen aiheuttamiin mahdollisiin hajuhaittoihin. Kunnalla ei ole huomautettavaa hakemuksesta.

19 Kunnanhallitus MAASEUTUVIRANOMAISPALVELUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/KANGASNIEMEN KUNTA 131 Hirvensalmen kunnan maaseutupäällikkö Veikko Tanttu jää eläkkeelle lokakuussa Maaseutuvirnaomaispalveluiden järjestämisessä alkaen Hirvensalmen ja Kangasniemen kunnat ovat neuvotelleet yhteistyöstä. Liitteenä 10 sopimusluonnos maaseutuviranomaispalveluiden hoitamisesta lähtien. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 10 olevan sopimusluonnoksen.

20 Kunnanhallitus HENKILÖSTÖN SIIRTOSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 132 Hirvensalmen kunnassa sijaitsevan Mikkelin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosaston toiminta loppui Sen toiminnasta vastasi Mikkelin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi, Hirvensalmen kunnan ja Mikkelin kaupungin perusterveydenhuollon ostopalvelusopimuksen mukaisesti. Vuodeosaston henkilökunta oli kaupungin palveluksessa. Hirvensalmen kunnan palvelukseen siirtyi neljä vuodeosaston työntekijää Henkilöstön siirtymisestä on laadittu sopimusluonnos. Liitteenä 11 on henkilöstön siirtosopimusluonnos Hirvensalmen kunnan ja Mikkelin kaupungin kesken. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 11 olevan henkilöstön siirtosopimuksen.

21 Kunnanhallitus HIRVENSALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Hirvensalmen kunnan henkilöstötilinpäätös vuodelta 2006 on valmistunut. Henkilöstötilinpäätös liitteenä 12. Kunnanhallitus merkitsee henkilöstötilinpäätöksen tietoonsa ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

22 Kunnanhallitus VUOKRASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN/RANTAMAKASIINI 134 Herkkupaja Esko Ukkonen ja Hirvensalmen kunta ovat tehneet vuokrasopimuksen Rantamakasiinin toimitiloista. Sopimus on voimassa saakka. Vuokrasopimusta on muutettu siten, että tiloissa toimii Elämän Voiman Lähde Oy sopimuskauden loppuun. Elämän Voiman Lähde Oy on luopunut vuokraoikeudesta ja Next Hotelli Satulinna on valmis jatkamaan vuokrasopimusta sekä täyttämään vuokrasopimukset ehdot. Liitteenä 13 vuokrasopimusmuutos. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 13 olevan sopimuksen muutoksen.

23 Kunnanhallitus EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN ETELÄ-SAVON KUNNALLISTALOUSSEMINAARIIN 135 Etelä-Savon maakuntaliitto järjestää jäsenkuntiensa ja maakunnan kuntayhtymien johtaville luottamushenkilöille ja viranhaltijoille kuntatalouden ja kuntien selviytymisen näkymiä käsittelevän seminaarin maanantaina kello konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa. Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi valtiovarainministeriöstä käyttää puheenvuoron aiheesta Hallitusohjelman linjaukset julkisten palveluiden linjauksessa. Etelä-Savon kunnallistaloustyöryhmän puheenjohtaja, kunnanjohtaja Heikki Laukkanen esittelee Etelä-Savon kuntien talouden tilaa jäsenkuntien vuoden 2006 tilinpäätösten pohjalta sekä esittelee toimenpiteitä Etelä-Savon kuntien talouden vahvistamiseksi. Ilmoittautumiset pyydetään mennessä. Tilaisuus on maksuton. Kunnanhallitus nimeää edustajat Etelä-Savon kunnallistalousseminaariin. Kunnanhallitus valitsi edustajikseen Seija Väisäsen, Pentti Pylkkäsen, Outi Kiesilän, Esko Kekkosen, Juhani Mannisen, Jukkapekka Lempiäisen, Hannu Ripatin ja kunnanjohtaja Seppo Ruhasen.

24 Kunnanhallitus ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN Khall Etuostolain mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kun- 136 nassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta ei ole, jos 1) kiinteistö käsittää tai, jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottava samaksi kaupaksi, myydään eri kiinteistöjä, nämä yhdessä käsittävät 5000 neliömetriä tai sitä vähemmän; 2) ostajana on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren 2 ja 4 luvun säännösten mukaan voisi periä myyjän taikka tällaisen henkilön puoliso; 3) ostajana tai myyjänä on valtio tai sen laitos; 4) myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla. Lain 21 :n mukaan päätöksen asiassa tekee kunnanhallitus, jollei se ole siirtänyt päätösvaltaa viranhaltijan tehtäväksi. Kiinteistönomistajan kirjallisesta pyynnöstä, jossa on selvitettävä kaupan kohde, kauppahinta ja muut kauppaehdot sekä kiinteistön omistajan osoite, kunta voi etukäteen ilmoittaa, ettei se tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, jos kiinteistö kahden vuoden kuluessa kunnan päätöksestä myydään ilmoitetuilla ehdoilla. Mikäli kunta on päättänyt käyttää etuosto-oikeutta, päätöksestä voi valittaa lääninoikeuteen. Mikäli etuosto-oikeutta ei käytetä, päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Hirvensalmella etuosto-oikeuden käyttämistä koskevat päätökset tekee kunnanhallitus. Kunnalle on toimitettu seuraavat kiinteistönluovutusilmoitukset: 1. Kauko Parkkonen/Jukka Ukkonen 2. Jaakko Väänänen ym./heimo Naukkarinen 3. Leena Vallisaari ym./hilkka Vallisaari /korjaus 4. Samuli Sikanen/Katariina Perttula 5. Veijo Puikkonen/Kiinteistö Oy Tammilehto 6. Veijo Puikkonen/Kiinteistö Oy Tammilehto/esisopimus 7. Hirvensalmen kunta/raimo ja Arja Niklander 8. Hirvensalmen kunta/jukka ja Kirsi Muukka 9. Pekka Oranen/Elina Pihko 10.Pekka Oranen/Saara Pihko ym. 11.Kapiteeli Oy/WH 2005/Niam III East (Asset) Oy 12.Esko Luhanko/Ari ja Pia Grönberg 13.Ari Närväinen/Jari-Pekka Pöyry

25 Kunnanhallitus Elina ja Heikki Kärki/Tuomas Kärki 15.Leena ja Ingmar Tollet/Katrina Tollet-Holma/lahja 16.Saara Palomäen kp/marjo Niskanen ja Mauno Mähönen 17.Hirvensalmen kunta/heikki ja Kirsi Vanhanen Kj Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeuttaan yllä mainituissa kiinteistökaupoissa.

26 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion- 137 viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. asiakirjat tai kirjeet: 1. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje sosiaalitoimen hälytysohjeiden antamisesta hätäkeskuksille. 2. Valtiokonttorin päätös perinnön luovuttamisesta. 3. Uudenmaan veroviraston tilitystulosteet maaliskuulta. 4. Mikkelin työvoimatoimiston päätös palkkatuen maksamisesta kiinteistöjen ja ulkoilualueiden hoitoon. TE keskuksen 5. Tiedote maaliskuun työllisyystilanteesta ,00 avustuksen myöntämisestä Hirvensalmi-Otava yhdysvesijohto ja kokoojaviemärin kehittämishankkeeseen Etelä-Savon ympäristökeskuksen päätökset luonnonsuojelualueiden perustamisesta: 7. Tartunniemen tilalle Väisälän kylään 8. Mikkolan tilalle Hämeenmäen kylään.. Suomen kuntaliiton kirjeet: yhteispalvelulainsäädännön muuttumisesta kuntien ja seurakuntien yhteistyön rakennemuutoksista kuntien yleisten hankintaohjeiden hyväksymisestä julkisia hankintoja koskeva lainsäädännön uudistumisesta 13. Mikkelin kansalaisopiston päätös Mikkelin kansalaisopistolle myönnetyn vuoden 2007 valtionosuuden, , jakamisesta Hirvensalmen kansalaisopistotoimintaan. Hirvensalmen osuus Etelä-Savon koulutuksen ky:n pöytäkirja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin 15. Kirje koskien Sosiaali- ja terveysministeriön päätöstä valtionavustuksen myöntämistä Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen -kehittämishankkeeseen. Valtionavustusta maksetaan ,00 v. 206 määrärahasta ja ,00 v määrärahasta

27 Kunnanhallitus Rakennustoimikunnan pöytäkirja. 17. Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntahallituksen pöytäkirja. Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan 18. Pöytäkirjaote ympäristöstrategian laatimisen aloittamisesta Pertunmaan ja Ristiinan kuntiin. 19. Pöytäkirja Mäntyharjun kunnanhallituksen pöytäkirjaote Pertunmaan kunnan esityksestä kuntaliitoksen esiselvityksen käynnistämiseen. 21. Puumalan kunnanhallituksen pöytäkirjaote Pertunmaan kunnan esityksestä kuntaliitoksen esiselvityksen käynnistämiseen. 22. Mikkelin ja Pieksämäen seutujen toisen asteen koulutuksen neuvotteluryhmän lehdistötiedote, jossa Mikkelin ja Pieksämäen seutujen toisen asteen ammatillista koulutusta esitetään fuusioitavaksi Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän alaisuuteen. 23. Vuositarkastusmuistio Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolan ja kunnan välillä Urheilukentän suunnittelutyöryhmän kokousmuistio Urmaslahden asemakaavoituksen ohjausryhmän pöytäkirja Sosiaaliasiamiehen kertomus v Muistio kansalaisopiston opistotoimikunnan kokouksesta Sivistyslautakunnan muistio koskien KuVa selvitystä. 29. Palosuojelurahaston kielteinen päätös koskien hakemusta paloaseman peruskorjaukseen. Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä.

28 Kunnanhallitus LABORATORIOTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN HIRVENSALMELLA Khall Hirvensalmen terveysaseman laboratoriotoiminnan järjestää 138 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri. Asiakkaiden näytteenottoa varten on ollut kolme aamupäivää viikossa klo Hirvensalmen vastaanoton tiloissa. Laboratorion toiminnassa on tapahtunut muutoksia lukien, jolloin näytteenottoaikoja vähennettiin kolmesta aamupäivästä kahteen. Näytteenottopäivien vähentäminen on aiheuttanut ruuhkaa, jolloin asiakkaiden odotusajat ovat venyneet kohtuuttoman pitkiksi. Toiminnan järjestämisen kannalta optimaalinen asiakasmäärä on 40 asiakasta päivässä. Huhtikuussa päivittäinen asiakasmäärä on saattanut olla jopa 70, jolloin tilanne on ollut kestämätön ja asiakkaiden jonotusajat ovat olleet kohtuuttomia. Suuren asiakasmäärän lisäksi myös ajanvarauksen puuttuminen on saattanut lisätä ajoittain jonotusaikoja. Sairaanhoitopiiri seuraa laboratoriotoiminnan asiakasmäärää. Ennen laboratoriopäivien vähentämistä päivittäinen asiakasmäärä Hirvensalmella oli noin Aikaisemman asiakasmäärän mukaan arvioituna kaksi näytteenottopäivää olisi pitänyt olla sairaanhoitopiirin mukaan riittävä. Sairaanhoitopiiri on tietoinen nykyisistä ongelmista ja on pyrkinyt miettimään ratkaisuja tilanteeseen. Välittömänä ratkaisuna sairaanhoitopiiri on lisännyt näytteenoton henkilökuntaa. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta siirtyä ainakin osittain ajanvaraukseen. Mikäli tilanne ei korjaannu, niin sairaanhoitopiiri on valmis tarvittaessa lisäämään myös näytteenottopäivien lukumäärää kolmeen. Kj Kunnanhallitus merkitsee laboratoriotoiminnan tilanteen tiedokseen ja toteaa, että sairaanhoitopiiri on ryhtynyt toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Kunnanhallitus seuraa kuitenkin tilanteen kehittymistä.

29 Kunnanhallitus TELKONLAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN JA LIEKUNEEN-RYÖKÄSVEDEN RAN- TAYLEISKAAVAN OSAN KUMOAMINEN JA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHAR- JU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS KOSKIEN TILAA RITVALA 21:34 JA MÄÄRÄALAA KISSAKOSKI 21: Tilojen Ritvala RN:o 21:34 ja Kissakoski RN:o 21:38 (määräala) omistaja Gustav Hägglund on lähettänyt anomuksen Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju-Liukonniemen osayleiskaavan osan muuttamiseksi ja laajentamiseksi. Osayleiskaavan muutos koskee Hirvensalmen kylän osia tiloista Ritvala 21:34 ja Kissakoski 21:38 (määräala). Liitteenä 14 on kaavanmuutosaineisto. Alueella on voimassa Telkonlahden ranta-asemakaava (vahvistettu ) sekä Hirvensalmen kunnanvaltuuston hyväksymä Liekuneen-Ryökäsveden rantayleiskaava. Alue rajoittuu myös Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju-Luikonniemen osayleiskaavaan (hyväksytty ). Alueelle on tarkoitus laatia osayleiskaavan muutos ja laajennus. Alueelle pyritään sijoittamaan asuinrakennuksen rakennuspaikka noin 100 metrin päähän rantaviivasta nykyisen asemakaavan M- alueelle ja osin asemakaavan ulkopuolelle. Muutos on sopusoinnussa Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju-Luikonniemen osayleiskaavan tavoitteiden ja mitoitusperusteiden kanssa ja sopeutuisi luontevasti nykyiseen aluerakenteeseen. Esitetyt muutokset vaativat, että ko. tilan ja määräalan osalta voimassa oleva Telkonlahden ranta-asemakaava ja Liekuneen- Ryökäsveden rantayleiskaava kumotaan ja Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju-Liukonniemen osayleiskaava laajennetaan koskemaan niitä ja hyväksytään esitetty muutos. Kunnanhallitus päättää asettaa Kirkonylän seudun ja Vilkonharju- Liukonniemen osayleiskaavan laajennus- ja muutosehdotuksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien tiloja Ritvala 21:34 ja Kissakoski 21:38 (määräala) MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaan nähtäville 30 päivän ajaksi sekä pyytää lausunnot rakennuslautakunnalta, ympäristölautakunnalta, alueelliselta ympäristökeskukselta ja maakuntaliitolta.

30 Kunnanhallitus LIEKUNEEN-RYÖKÄSVEDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN ALAHOVI- TILAA 8:6 140 Eila ja Jaakko Kyröläisen aloitteesta on käynnistetty rantayleiskaavan muutos, joka koskee Merrasmäen kylän osaa tilasta Alahovi 8:6. Alueella on voimassa Hirvensalmen kunnanvaltuuston hyväksymä Liekuneen-Ryökäsveden rantayleiskaava. Osayleiskaavan muutoksella yhden rakennuspaikan sijaintia pyritään muuttamaan rakennettavuudeltaan parempaan paikkaan. Muutos on sopusoinnussa yleiskaavan tavoitteiden ja mitoitusperusteiden kanssa. Liitteenä 15 on kaavanmuutosaineisto. Kunnanhallitus päättää asettaa Liekuneen-Ryökäsveden rantayleiskaavan muutosehdotuksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien tilaa Alahovi 8:6 MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaan nähtäville 30 päivän ajaksi sekä pyytää lausunnot rakennuslautakunnalta, ympäristölautakunnalta, alueelliselta ympäristökeskukselta ja maakuntaliitolta.

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008 Kunnanhallitus 5.5.2008 149 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 113 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 114 Työjärjestyksen hyväksyminen 115 Eron myöntäminen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 102 Työjärjestyksen hyväksyminen 103 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 73 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 74 Työjärjestyksen hyväksyminen 75 Omavelkaisen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen Kunnanvaltuusto 15.11.2010 58 PÖYTÄKIRJA Aika: 15.11.2010 klo 17.00-17.55. Paikka: Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä olleet jäsenet: Heidi Honkanen Maarit Honkanen Esko Kekkonen Outi Kiesilä

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava (kuntoutumiskeskus) 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta

55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava (kuntoutumiskeskus) 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (39) Aika 22.06.2015, klo 17:04-17:55 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 54 Pöytäkirjan tarkastus 55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (38) Aika 12.05.2015, klo 17:00-18:13 Paikka Mäntyharjun kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2010 131 KOKOUSAIKA 19.4.2010 klo 14.00-15.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTA- 517 MINEN JA AJANTASAISTAMINEN 245 VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALIN ENNAKKOÄÄNES-

Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTA- 517 MINEN JA AJANTASAISTAMINEN 245 VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALIN ENNAKKOÄÄNES- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2011 515 Kunnanhallitus 03.10.2011 AIKA 03.10.2011 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 13/07 Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374 Kaupunginhallitus 11.08.2015 AIKA 11.08.2015 klo 16:00-19:16 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 203 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2009 413 (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 6/2014

KUNNANHALLITUS 6/2014 KUNNANHALLITUS 6/2014 Aika Maanantai 5.5.2014 klo 18.32-21.22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen

Lisätiedot