Aika: klo kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Aika: klo Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Outi Kiesilä Hannu Ripatti Eija Karjalainen Maarit Honkanen Tenho Ukkonen, varajäsen Muut läsnäolijat: Juhani Manninen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Varpu Järvinen, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Seija Väisänen, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Seppo Ruhanen, kunnanjohtaja Mervi Simoska, pöytäkirjanpitäjä 117 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 118 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Outi Kiesilä Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Esko Kekkonen puheenjohtaja Mervi Simoska pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Eija Karjalainen Outi Kiesilä

2 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 118 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 119 Työjärjestyksen hyväksyminen 120 Kunnanvaltuuston päätösten tarkastaminen ja täytäntöönpano 121 Vuokrasopimusluonnoksen hyväksyminen/mönkkönen 122 Maanvuokrasopimuksen hyväksyminen/mäkinen 123 Lausunto tiehallinnon Kaakkois-Suomen tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaan /hanketietojen päivitys Sopimus pienjännitejohdon sijoittamiseksi/suur-savon Sähkö Oy 125 Sopimus pienjännitejohdon sijoittamiseksi/suur-savon Sähkö Oy 126 Kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen/vanhanen 127 Uutelan risteysalueen osayleiskaavaehdotuksen käsittely 128 Urmaslahden asemakaavaluonnoksen käsittely 129 Lausunnon antaminen Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen muuttamisesta 130 Lausunnon antaminen ympäristölupahakemuksesta/pekka Liukkonen 131 Maaseutuviranomaispalvelusopimuksen hyväksyminen/kangasniemen kunta 132 Henkilöstön siirtosopimuksen hyväksyminen 133 Hirvensalmen kunnan henkilöstötilinpäätös 134 Vuokrasopimuksen muuttaminen/rantamakasiini 135 Edustajien nimeäminen Etelä-Savon kunnallistalousseminaariin 136 Etuosto-oikeuden käyttäminen 137 Ilmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

3 Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 119 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Lisäksi päätettiin käsitellä

4 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TARKISTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖN- PANO Khall 120 KunL:n 23 :n mukaan kunnanhallituksen on tarkastettava, että kunnanvaltuuston päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä tai mene valtuuston toimivaltaa edemmäksi taikka muutoin ole lainvastaisia. Samalla kunnanhallituksen on pantava valtuuston päätökset täytäntöön. Kj Kunnanhallitus päättää panna kunnanvaltuuston päätökset täytäntöön.

5 Kunnanhallitus VUOKRASOPIMUSLUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN/MÖNKKÖNEN 121 Alpo Mönkkönen on solminut 1987 kunnan kanssa vuokrasopimuksen, jolla kunta on vuokrannut pienen määräalan Pöyryn kylässä sijaitsevasta Uutela-tilasta, joka nykyään on osa Kesäniittytilaa. Alueella on Mönkkösen kaivo. Vuokra-aika päättyy Mönkkönen on halukas jatkamaan vuokrasopimusta. Liitteenä 1 luonnos vuokrasopimukseksi. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan vuokrasopimuksen.

6 Kunnanhallitus MAANVUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/MÄKINEN 122 Hirvensalmen kunta ja Tapani Mäkinen ovat tehneet liitteenä 2 olevan maanvuokrasopimuksen. Vuokrattava alue on peltomaata. Alueen suuruus on 11,78 ha ja vuokra-aika 5 vuotta. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan maanvuokrasopimuksen.

7 Kunnanhallitus LAUSUNTO TIEHALLINNON KAAKKOIS-SUOMEN TIEPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUS SUUNNITELMAAN /HANKETIETOJEN PÄIVITYS Tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) on keskipitkän tähtäyksen suunnitelma vuosille Siinä esitetään myös merkittävimmät vuonna 2006 käynnissä olevat tai käynnistyvät rakennushankkeet. Alueellisesti suunnitelma kattaa Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnat. Suunnitelma perustuu liikenne- ja viestintäministeriön ja Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmiin. Sen valmistelun keskeistä tausta-aineistoa ovat olleet tiepiirin toiminta-alueen maakuntaohjelmat ja niiden toteuttamissuunnitelmat. Tiehallinnon määrittämä tienpidon strategia lähtee liikkeelle siitä, että tiestön päivittäinen liikennekelpoisuus ja kunto voidaan turvata. Liikenneturvallisuuden edistämisessä investointiluonteisten toimien mahdollisuudet ovat hyvin rajalliset. Varsinaisen uuden toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista ei tiehallinto ole tässä vaiheessa katsonut tarpeelliseksi, koska hallituskausi on vaihtumassa ja uuden hallituksen ohjelma määrittelee puitteet myös lähivuosien tienpidolle. Hanketiedot on kuitenkin päivitetty. Päivitetty asiakirja on liitteenä 3. Hirvensalmen kunnan tärkeimpänä yksittäisenä hankkeena on maantien 429 parantaminen (taajamajärjestelyt) Hirvensalmen kunnan taajaman kohdalla. Vuonna 2005 on valmistunut Hirvensalmen kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma ja siinä yhteydessä on myös päivitetty maantien 429 taajaman tarveselvitys. Taajama-alueen muuttunut rakenne maantie 429 länsipuolella asettaa vaativat paineet liikenneturvallisuuden saavuttamiselle myös tienpitäjälle. Hirvensalmen kunta pitää hankkeen eteenpäin saattamista ensiarvoisen tärkeänä niin liikenneturvallisuuden kuin kunnan kehityksenkin kannalta ja edellyttää, että myös Tiehallinnon Kaakkois-Suomen tiepiirissä asiaan suhtauduttaisiin rakentavassa hengessä. Hanketta on jatkuvasti siirretty toiminta- ja taloussuunnitelmassa myöhemmille vuosille. Nytkään päivitetyissä hanketiedoissa sitä ei ole lainkaan, vaikka sen toteuttaminen Joroisten taajaman järjestelyjen jälkeen on todettu monissa neuvotteluissa tärkeäksi. Kunta on huolissaan alemman tieverkon kunnossapitoon ja kehittämiseen tarkoitettujen resurssien niukkuudesta. Alemman tiever-

8 Kunnanhallitus kon kunnolla on ratkaisevaa merkitystä maaseudun kehittämiseen ja elinkeinojen turvaamisen kannalta.

9 Kunnanhallitus SOPIMUS PIENJÄNNITEJOHDON SIJOITTAMISEKSI/SUUR-SAVON SÄHKÖ OY 124 Suur-Savon Sähkö Oy anoo kunnalta oikeutta sijoittaa pienjännitejohdon Niron tilalle (RN:o 5.112) liitteenä 4 olevan sopimusluonnoksen mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 4 olevan sopimusluonnoksen pienjännitejohdon sijoittamiseksi Niron tilallle.

10 Kunnanhallitus SOPIMUS PIENJÄNNITEJOHDON SIJOITTAMISEKSI/SUUR-SAVON SÄHKÖ OY 125 Suur-Savon Sähkö Oy anoo kunnalta oikeutta sijoittaa pienjännitejohdon Metsä-Eerolan tilalle (RN:o 6.79) liitteenä 5 olevan sopimusluonnoksen mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 5 olevan sopimusluonnoksen pienjännitejohdon sijoittamiseksi Metsä-Eerolan tilallle.

11 Kunnanhallitus KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/VANHANEN 126 Hirvensalmen kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt asettaa Hirvensalmen kunnan Monikkalan kylässä Niron tilalla RN:o 5:112 sijaitsevat kolme kunnan omistamaa määräalaa myyntiin. Samalla kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan sopimaan tarkemmin kaupan ehdoista. Hirvensalmen kunta ja Heikki ja Kirsi Helena Vanhanen ovat solmineet liitteenä olevan kauppakirjan noin 1,7 ha määräalan myymisestä Vanhasille. Kauppahinta on euroa. Kauppakirja liitteenä 6. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan ja esittää sitä kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

12 Kunnanhallitus UUTELAN RISTEYSALUEEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN KÄSITTELY Khall 127 Osayleiskaava-alue sijaitsee Hirvensalmen kunnan eteläosassa valtatien 5 ja Hirvensalmelta Mäntyharjulle menevän tien risteysalueella. Kirkonkylältä matkaa alueelle on noin 13 km. Alueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama Mikkelin ja Pieksämäen seutujen seutukaava. Kj Kaava-alue on seutukaavassa osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi. Seutukaavassa alueen läpi on osoitettu Lahti-Heinola- Mikkeli oikoradan linjaus sekä oleva valtatie 5. Tiehallinnon toimesta on laadittu vuonna 2004 toimenpideselvitys valtatien 5 parantamisesta välillä Lusi-Mikkeli. Valtatien 5 suunnitelmasta on laadittu tiesuunnitelma välillä Koirakivi-Hurus. Suunnitelma on valmistunut vuonna 2007 ja on vahvistumassa. Hirvensalmen kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan Alueen maanomistus on yksityisten ja Hirvensalmen kunnan omistuksessa. Alueen tarkempi kuvaus kaavaselostuksessa. Uutelan risteysalueen osayleiskaava on ollut kaksi kertaa luonnosvaiheessa nähtävänä. Toisen kerran nähtävänä olleesta luonnosvaiheesta on kaavanlaatija antanut lausunnon. Lausunto liitteenä 7. Osayleiskaava on tarkoitus hyväksyä oikeusvaikutteisena yleiskaavana kunnanvaltuustossa. Omakotitonttien rakennusluvat myönnetään osayleiskaavan perusteella. TP- ja P-1- alueen rakentaminen on tapahduttava asemakaavan perusteella. Alueen toteuttamisesta on kerrottu tarkemmin kaavaselostuksessa. Viranomaisneuvottelu on pidetty Tarkemmin selostetut muutokset luonnos- ja kaavaehdotukseen ovat kaavaselostuksessa. Liitteenä nro 8 Uutelan risteysalueen osayleiskaavaehdotus. Kaavakartta on esillä kokouksessa. Kunnanhallitus päättää asettaa liitteenä 8 olevan Uutelan risteysalueen osayleiskaavaehdotuksen nähtäville MRL

13 Kunnanhallitus :n ja MRA 19 :n mukaisesti sekä pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Kaavaehdotus laitetaan myös kunnan kotisivuille.

14 Kunnanhallitus URMASLAHDEN ASEMAKAAVALUONNOKSEN KÄSITTELY 128 Suunnittelualue sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Hirvensalmen Kirkonkylältä koilliseen Mikkelin tien varrella. Alue sijaitsee Ryökäsveden, Urmaslahden sekä Särkilammen välissä. Möhkösenlampi jää suunnittelualueen sisään. Asemakaavan pinta-ala on noin 100 ha. Tarkoituksena on mm. asemakaavalla osoittaa alueelle uusia vetovoimaisia Ryökäsveden vesistöön tukeutuvia korkeatasoisia asuinalueita vahvistamaan kunnan tonttitarjontaa. Matkailun ja virkistyskäytön osalta haetaan myös uusia mahdollisuuksia hyödyntää Satulinnan alueen ympäristöä. Luettelo kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista löytyy maininta kaavaselostuksessa. Kaavaluonnoksen yleisilme on erittäin väljä, maaseutumainen sekä virkistyskäyttöön ja matkailun ohjaamiseen painottuva. Kaavaluonnoksessa on esitetty uusia asuinalueita Möhkösen mäelle, Möhkösen lammelle sekä alueen läpi kulkevan Möhkösentien varrelle. Satulinnan alueen matkailualueiden käyttöä on tarkennettu yleiskaavaratkaisussa. Alueen luontoselvitys on tehty syksyllä 2006 valmistuneen yleiskaavoitustyön yhteydessä. Ote luontoselvityksestä ja johtopäätöksestä kaavaselostuksessa. Rakentamattomat alueet ovat pääosin kunnan omistuksessa. Satulinnan alueen omistaa Yrttitarha Oy. Alueen yksittäiset rakennuspaikat sekä vanha talouskeskus Möhkösenlammen länsirannalla ovat yksityisten maanomistajien omistuksessa. Suunnittelualue on osoitettu Etelä-Savon seutukaavassa matkailualueeksi sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt oikeusvaikutteisen Kirkonkylän seudun ja Vilkonharjun Liukonniemen osayleiskaavan. Osayleiskaava ulottuu nyt kaavoitettavalle alueelle. Kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan

15 Kunnanhallitus Asemakaavan suunnittelun vaiheet on kerrottu tarkemmin kaavaselostuksessa. Kaava-aluetta koskevat keskeiset mitoitustiedot aluevarauksineen on esitetty kaavaselostuksessa. Tilastolomake laaditaan kaavaehdotusvaiheessa. Mitoitustiedoista ilmenee, että asemakaavan kokonaispinta-ala on noin 100 ha ja alueen keskimääräinen tehokkuusluku on 0,02, joten rakennusoikeutta alueelle muodostuu yhteensä noin k- m². Urmaslahden asemakaavoituksen kunnanhallituksen asettama ohjausryhmä on käsitellyt kaavaluonnosta ja päättänyt esittää kaavaluonnosta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asemakaavan valmistelusta on järjestetty myös yleisötilaisuus, joka pidettiin Liitteenä nro 9 Urmaslahden asemakaavan kaavaluonnos. Kaavakartat ovat esillä kokouksessa. Kj Kunnanhallitus päättää asettaa liitteenä 9 olevan Urmaslahden asemakaavan kaavaluonnoksen nähtäville MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti sekä pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Asemakaavaluonnos laitetaan myös kunnan kotisivuille.

16 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN/ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN PALVELU- TASOPÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN 129 Etelä-Savon pelastuslaitoksessa on selvitetty tehtävien jakautumista eri toimipaikkojen ja henkilöiden kesken. Selvityksen yhteydessä on tarkasteltu seuraavia asioita: - palotarkastukset ja niiden jakautuminen eri henkilöille/toimipaikoille - valistus- ja neuvontatilaisuudet - hälytystehtävien määrät toimipaikoittain - ylitöiden kertyminen - varallaolotuntien määrä - aktiivityöajat henkilöittäin - vapaaehtoisten toimipaikkojen hälytystehtävien lähtövahvuudet vuorokauden ajan mukaan. Vuoden 2006 pelastustehtävistä oli yhden tai korkeintaan kahden yksikön tehtäviä Todellisia joukkue- tai komppaniataso tehtäviä oli Etelä-Savossa vuonna 2006 yhteensä 53 eli keskimäärin yksi viikossa. Johtamisopillisesti yksikkötason johtajan on oltava joko päätoiminen palomies tai sivutoiminen yksikönjohtaja. Joukkuetason ja komppaniataso johtajan on oltava päällystöviranhaltija. Tarkasteltaessa joukkue- ja komppaniatason tehtäviä voidaan todeta, että tehtävämäärät eivät ole kovin suuria. Varsinkin Pieksämäen osalta joukkue- tai komppaniatason tehtävät ovat melko harvinaisia. Joukkue- ja komppaniamuodostelmien hälytystehtävät jakautuivat eri toimialueiden mukaan vuonna 2006 seuraavasti: Toimialue Yksikkötehtävä Joukkuetehtävä Komppania Mikkeli 22 1 Savonlinna 21 1 Pieksämäki 8 0 Yhteensä Joukkue - ja komppaniamuodostelmien hälytystehtävät jakautuivat vuorokaudenajan mukaan vuonna 2006 seuraavasti:

17 Kunnanhallitus Toimialue klo klo Yhteensä Mikkeli Savonlinna Pieksämäki Yhteensä Etelä-Savon pelastuslautakunta pyytää alueen kunnilta ja muilta sidosryhmiltä lausuntoa palvelutasopäätöksen muuttamisesta mennessä. Pieksämäellä on tarkoitus kokeilla kesä, heinä, elo ja syyskuun aikana johtamisjärjestelmän muuttamista siten, että Pieksämäellä on pääsääntöisesti virka-aikana oma päällystöpäivystäjä kuten tähänkin saakka. Muuna aikana päivystävä paloesimies (P4) aloittaa joukkue ja komppaniatilanteiden johtamistoiminnan ja Mikkelin alueen päällystöpäivystäjä tai Varkauden alueen päällystöpäivystäjä tulee tarvittaessa tilannepaikalle. Etelä-Savon pelastuslautakunta päättää kokeilun aloittamisesta Hirvensalmen kunnalla ei ole huomautettavaa palvelutasopäätöksen muuttamiseen.

18 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN YMÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA/PEKKA LIUKKONEN 130 Etelä-Savon ympäristökeskus pyytää Hirvensalmen kunnanhallituksen lausuntoa Pekka Liukkosen ympäristölupahakemuksesta, joka koskee toiminnan muutosta ja laajennusta (nautakasvattamo) Hirvensalmen kunnan Pyörnilän kylässä tila Mäkelä RN:o 1:33. Tilalla on nykyisin noin 35 lehmän lypsykarja sekä noin 75 nuoren naudan kasvattamo. Tulevaisuudessa tilalle on tarkoitus rakentaa uusi noin 400 nuoren naudan lämmin loppukasvattamo sekä 100 vasikan juottamo-osasto ja 100 nuoren teinivasikan osasto. Laajennuksen jälkeen tilalla tuotetaan noin litraa maitoa sekä noin kiloa naudanlihaa vuodessa. Myös säilörehulle rakennetaan tarvittavat laakasiilot uuden kuivaamon läheisyyteen. Uusi kasvattamo on nk. lämminkasvattamo eli eläimet kasvatetaan ryhmäkarsinoissa ritiläpohjalla Eläinten luontainen käyttäytyminen ja hyvinvointiasiat on otettu huomioon kasvattamon suunnittelussa. Kasvattamon eläinten ruokinnassa noudatetaan tarkkaa ruokinnan optimointia, jolla estetään ylimääräisen typen pääsy lannan kautta ympäristöön. Uuden loppukasvattamon lannankäsittely toteutetaan lietelantaperiaatteella. Liete varastoidaan kahdessa (á m³) uuden kasvattamon yhteyteen rakennettavassa lietesäiliössä sekä yhdessä vanhassa (1 060 m³). Lisäksi tilalla on käytössä kahdessa etäsäiliössä yhteensä m³. Kaikkiaan lietevarastoja on noin m³. Tilalla on käytössä lannanlevitykseen noin 175 hehtaaria peltoalaa, joista osa on vuokrattu. Niistä noin 120 hehtaaria sijaitsee noin kolmen kilometrin säteellä kasvattamosta. Loput sijaitsevat noin 10 kilometrin etäisyydellä toisen etäsäiliön läheisyydessä. Suurin osa lietteestä levitetään letkulevittimellä keväällä oraille. Loput levitetään syksyllä kyntöjen alle. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Kunnanhallitus suhtautuu myönteisesti Pekka Liukkosen ympäristölupahakemukseen. Hakijan on erityisesti kiinnitettävä huomiota lietteen aiheuttamiin mahdollisiin hajuhaittoihin. Kunnalla ei ole huomautettavaa hakemuksesta.

19 Kunnanhallitus MAASEUTUVIRANOMAISPALVELUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/KANGASNIEMEN KUNTA 131 Hirvensalmen kunnan maaseutupäällikkö Veikko Tanttu jää eläkkeelle lokakuussa Maaseutuvirnaomaispalveluiden järjestämisessä alkaen Hirvensalmen ja Kangasniemen kunnat ovat neuvotelleet yhteistyöstä. Liitteenä 10 sopimusluonnos maaseutuviranomaispalveluiden hoitamisesta lähtien. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 10 olevan sopimusluonnoksen.

20 Kunnanhallitus HENKILÖSTÖN SIIRTOSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 132 Hirvensalmen kunnassa sijaitsevan Mikkelin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosaston toiminta loppui Sen toiminnasta vastasi Mikkelin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi, Hirvensalmen kunnan ja Mikkelin kaupungin perusterveydenhuollon ostopalvelusopimuksen mukaisesti. Vuodeosaston henkilökunta oli kaupungin palveluksessa. Hirvensalmen kunnan palvelukseen siirtyi neljä vuodeosaston työntekijää Henkilöstön siirtymisestä on laadittu sopimusluonnos. Liitteenä 11 on henkilöstön siirtosopimusluonnos Hirvensalmen kunnan ja Mikkelin kaupungin kesken. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 11 olevan henkilöstön siirtosopimuksen.

21 Kunnanhallitus HIRVENSALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Hirvensalmen kunnan henkilöstötilinpäätös vuodelta 2006 on valmistunut. Henkilöstötilinpäätös liitteenä 12. Kunnanhallitus merkitsee henkilöstötilinpäätöksen tietoonsa ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

22 Kunnanhallitus VUOKRASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN/RANTAMAKASIINI 134 Herkkupaja Esko Ukkonen ja Hirvensalmen kunta ovat tehneet vuokrasopimuksen Rantamakasiinin toimitiloista. Sopimus on voimassa saakka. Vuokrasopimusta on muutettu siten, että tiloissa toimii Elämän Voiman Lähde Oy sopimuskauden loppuun. Elämän Voiman Lähde Oy on luopunut vuokraoikeudesta ja Next Hotelli Satulinna on valmis jatkamaan vuokrasopimusta sekä täyttämään vuokrasopimukset ehdot. Liitteenä 13 vuokrasopimusmuutos. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 13 olevan sopimuksen muutoksen.

23 Kunnanhallitus EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN ETELÄ-SAVON KUNNALLISTALOUSSEMINAARIIN 135 Etelä-Savon maakuntaliitto järjestää jäsenkuntiensa ja maakunnan kuntayhtymien johtaville luottamushenkilöille ja viranhaltijoille kuntatalouden ja kuntien selviytymisen näkymiä käsittelevän seminaarin maanantaina kello konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa. Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi valtiovarainministeriöstä käyttää puheenvuoron aiheesta Hallitusohjelman linjaukset julkisten palveluiden linjauksessa. Etelä-Savon kunnallistaloustyöryhmän puheenjohtaja, kunnanjohtaja Heikki Laukkanen esittelee Etelä-Savon kuntien talouden tilaa jäsenkuntien vuoden 2006 tilinpäätösten pohjalta sekä esittelee toimenpiteitä Etelä-Savon kuntien talouden vahvistamiseksi. Ilmoittautumiset pyydetään mennessä. Tilaisuus on maksuton. Kunnanhallitus nimeää edustajat Etelä-Savon kunnallistalousseminaariin. Kunnanhallitus valitsi edustajikseen Seija Väisäsen, Pentti Pylkkäsen, Outi Kiesilän, Esko Kekkosen, Juhani Mannisen, Jukkapekka Lempiäisen, Hannu Ripatin ja kunnanjohtaja Seppo Ruhasen.

24 Kunnanhallitus ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN Khall Etuostolain mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kun- 136 nassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta ei ole, jos 1) kiinteistö käsittää tai, jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottava samaksi kaupaksi, myydään eri kiinteistöjä, nämä yhdessä käsittävät 5000 neliömetriä tai sitä vähemmän; 2) ostajana on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren 2 ja 4 luvun säännösten mukaan voisi periä myyjän taikka tällaisen henkilön puoliso; 3) ostajana tai myyjänä on valtio tai sen laitos; 4) myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla. Lain 21 :n mukaan päätöksen asiassa tekee kunnanhallitus, jollei se ole siirtänyt päätösvaltaa viranhaltijan tehtäväksi. Kiinteistönomistajan kirjallisesta pyynnöstä, jossa on selvitettävä kaupan kohde, kauppahinta ja muut kauppaehdot sekä kiinteistön omistajan osoite, kunta voi etukäteen ilmoittaa, ettei se tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, jos kiinteistö kahden vuoden kuluessa kunnan päätöksestä myydään ilmoitetuilla ehdoilla. Mikäli kunta on päättänyt käyttää etuosto-oikeutta, päätöksestä voi valittaa lääninoikeuteen. Mikäli etuosto-oikeutta ei käytetä, päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Hirvensalmella etuosto-oikeuden käyttämistä koskevat päätökset tekee kunnanhallitus. Kunnalle on toimitettu seuraavat kiinteistönluovutusilmoitukset: 1. Kauko Parkkonen/Jukka Ukkonen 2. Jaakko Väänänen ym./heimo Naukkarinen 3. Leena Vallisaari ym./hilkka Vallisaari /korjaus 4. Samuli Sikanen/Katariina Perttula 5. Veijo Puikkonen/Kiinteistö Oy Tammilehto 6. Veijo Puikkonen/Kiinteistö Oy Tammilehto/esisopimus 7. Hirvensalmen kunta/raimo ja Arja Niklander 8. Hirvensalmen kunta/jukka ja Kirsi Muukka 9. Pekka Oranen/Elina Pihko 10.Pekka Oranen/Saara Pihko ym. 11.Kapiteeli Oy/WH 2005/Niam III East (Asset) Oy 12.Esko Luhanko/Ari ja Pia Grönberg 13.Ari Närväinen/Jari-Pekka Pöyry

25 Kunnanhallitus Elina ja Heikki Kärki/Tuomas Kärki 15.Leena ja Ingmar Tollet/Katrina Tollet-Holma/lahja 16.Saara Palomäen kp/marjo Niskanen ja Mauno Mähönen 17.Hirvensalmen kunta/heikki ja Kirsi Vanhanen Kj Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeuttaan yllä mainituissa kiinteistökaupoissa.

26 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion- 137 viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. asiakirjat tai kirjeet: 1. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje sosiaalitoimen hälytysohjeiden antamisesta hätäkeskuksille. 2. Valtiokonttorin päätös perinnön luovuttamisesta. 3. Uudenmaan veroviraston tilitystulosteet maaliskuulta. 4. Mikkelin työvoimatoimiston päätös palkkatuen maksamisesta kiinteistöjen ja ulkoilualueiden hoitoon. TE keskuksen 5. Tiedote maaliskuun työllisyystilanteesta ,00 avustuksen myöntämisestä Hirvensalmi-Otava yhdysvesijohto ja kokoojaviemärin kehittämishankkeeseen Etelä-Savon ympäristökeskuksen päätökset luonnonsuojelualueiden perustamisesta: 7. Tartunniemen tilalle Väisälän kylään 8. Mikkolan tilalle Hämeenmäen kylään.. Suomen kuntaliiton kirjeet: yhteispalvelulainsäädännön muuttumisesta kuntien ja seurakuntien yhteistyön rakennemuutoksista kuntien yleisten hankintaohjeiden hyväksymisestä julkisia hankintoja koskeva lainsäädännön uudistumisesta 13. Mikkelin kansalaisopiston päätös Mikkelin kansalaisopistolle myönnetyn vuoden 2007 valtionosuuden, , jakamisesta Hirvensalmen kansalaisopistotoimintaan. Hirvensalmen osuus Etelä-Savon koulutuksen ky:n pöytäkirja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin 15. Kirje koskien Sosiaali- ja terveysministeriön päätöstä valtionavustuksen myöntämistä Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen -kehittämishankkeeseen. Valtionavustusta maksetaan ,00 v. 206 määrärahasta ja ,00 v määrärahasta

27 Kunnanhallitus Rakennustoimikunnan pöytäkirja. 17. Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntahallituksen pöytäkirja. Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan 18. Pöytäkirjaote ympäristöstrategian laatimisen aloittamisesta Pertunmaan ja Ristiinan kuntiin. 19. Pöytäkirja Mäntyharjun kunnanhallituksen pöytäkirjaote Pertunmaan kunnan esityksestä kuntaliitoksen esiselvityksen käynnistämiseen. 21. Puumalan kunnanhallituksen pöytäkirjaote Pertunmaan kunnan esityksestä kuntaliitoksen esiselvityksen käynnistämiseen. 22. Mikkelin ja Pieksämäen seutujen toisen asteen koulutuksen neuvotteluryhmän lehdistötiedote, jossa Mikkelin ja Pieksämäen seutujen toisen asteen ammatillista koulutusta esitetään fuusioitavaksi Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän alaisuuteen. 23. Vuositarkastusmuistio Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolan ja kunnan välillä Urheilukentän suunnittelutyöryhmän kokousmuistio Urmaslahden asemakaavoituksen ohjausryhmän pöytäkirja Sosiaaliasiamiehen kertomus v Muistio kansalaisopiston opistotoimikunnan kokouksesta Sivistyslautakunnan muistio koskien KuVa selvitystä. 29. Palosuojelurahaston kielteinen päätös koskien hakemusta paloaseman peruskorjaukseen. Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä.

28 Kunnanhallitus LABORATORIOTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN HIRVENSALMELLA Khall Hirvensalmen terveysaseman laboratoriotoiminnan järjestää 138 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri. Asiakkaiden näytteenottoa varten on ollut kolme aamupäivää viikossa klo Hirvensalmen vastaanoton tiloissa. Laboratorion toiminnassa on tapahtunut muutoksia lukien, jolloin näytteenottoaikoja vähennettiin kolmesta aamupäivästä kahteen. Näytteenottopäivien vähentäminen on aiheuttanut ruuhkaa, jolloin asiakkaiden odotusajat ovat venyneet kohtuuttoman pitkiksi. Toiminnan järjestämisen kannalta optimaalinen asiakasmäärä on 40 asiakasta päivässä. Huhtikuussa päivittäinen asiakasmäärä on saattanut olla jopa 70, jolloin tilanne on ollut kestämätön ja asiakkaiden jonotusajat ovat olleet kohtuuttomia. Suuren asiakasmäärän lisäksi myös ajanvarauksen puuttuminen on saattanut lisätä ajoittain jonotusaikoja. Sairaanhoitopiiri seuraa laboratoriotoiminnan asiakasmäärää. Ennen laboratoriopäivien vähentämistä päivittäinen asiakasmäärä Hirvensalmella oli noin Aikaisemman asiakasmäärän mukaan arvioituna kaksi näytteenottopäivää olisi pitänyt olla sairaanhoitopiirin mukaan riittävä. Sairaanhoitopiiri on tietoinen nykyisistä ongelmista ja on pyrkinyt miettimään ratkaisuja tilanteeseen. Välittömänä ratkaisuna sairaanhoitopiiri on lisännyt näytteenoton henkilökuntaa. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta siirtyä ainakin osittain ajanvaraukseen. Mikäli tilanne ei korjaannu, niin sairaanhoitopiiri on valmis tarvittaessa lisäämään myös näytteenottopäivien lukumäärää kolmeen. Kj Kunnanhallitus merkitsee laboratoriotoiminnan tilanteen tiedokseen ja toteaa, että sairaanhoitopiiri on ryhtynyt toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Kunnanhallitus seuraa kuitenkin tilanteen kehittymistä.

29 Kunnanhallitus TELKONLAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN JA LIEKUNEEN-RYÖKÄSVEDEN RAN- TAYLEISKAAVAN OSAN KUMOAMINEN JA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHAR- JU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS KOSKIEN TILAA RITVALA 21:34 JA MÄÄRÄALAA KISSAKOSKI 21: Tilojen Ritvala RN:o 21:34 ja Kissakoski RN:o 21:38 (määräala) omistaja Gustav Hägglund on lähettänyt anomuksen Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju-Liukonniemen osayleiskaavan osan muuttamiseksi ja laajentamiseksi. Osayleiskaavan muutos koskee Hirvensalmen kylän osia tiloista Ritvala 21:34 ja Kissakoski 21:38 (määräala). Liitteenä 14 on kaavanmuutosaineisto. Alueella on voimassa Telkonlahden ranta-asemakaava (vahvistettu ) sekä Hirvensalmen kunnanvaltuuston hyväksymä Liekuneen-Ryökäsveden rantayleiskaava. Alue rajoittuu myös Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju-Luikonniemen osayleiskaavaan (hyväksytty ). Alueelle on tarkoitus laatia osayleiskaavan muutos ja laajennus. Alueelle pyritään sijoittamaan asuinrakennuksen rakennuspaikka noin 100 metrin päähän rantaviivasta nykyisen asemakaavan M- alueelle ja osin asemakaavan ulkopuolelle. Muutos on sopusoinnussa Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju-Luikonniemen osayleiskaavan tavoitteiden ja mitoitusperusteiden kanssa ja sopeutuisi luontevasti nykyiseen aluerakenteeseen. Esitetyt muutokset vaativat, että ko. tilan ja määräalan osalta voimassa oleva Telkonlahden ranta-asemakaava ja Liekuneen- Ryökäsveden rantayleiskaava kumotaan ja Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju-Liukonniemen osayleiskaava laajennetaan koskemaan niitä ja hyväksytään esitetty muutos. Kunnanhallitus päättää asettaa Kirkonylän seudun ja Vilkonharju- Liukonniemen osayleiskaavan laajennus- ja muutosehdotuksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien tiloja Ritvala 21:34 ja Kissakoski 21:38 (määräala) MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaan nähtäville 30 päivän ajaksi sekä pyytää lausunnot rakennuslautakunnalta, ympäristölautakunnalta, alueelliselta ympäristökeskukselta ja maakuntaliitolta.

30 Kunnanhallitus LIEKUNEEN-RYÖKÄSVEDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN ALAHOVI- TILAA 8:6 140 Eila ja Jaakko Kyröläisen aloitteesta on käynnistetty rantayleiskaavan muutos, joka koskee Merrasmäen kylän osaa tilasta Alahovi 8:6. Alueella on voimassa Hirvensalmen kunnanvaltuuston hyväksymä Liekuneen-Ryökäsveden rantayleiskaava. Osayleiskaavan muutoksella yhden rakennuspaikan sijaintia pyritään muuttamaan rakennettavuudeltaan parempaan paikkaan. Muutos on sopusoinnussa yleiskaavan tavoitteiden ja mitoitusperusteiden kanssa. Liitteenä 15 on kaavanmuutosaineisto. Kunnanhallitus päättää asettaa Liekuneen-Ryökäsveden rantayleiskaavan muutosehdotuksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien tilaa Alahovi 8:6 MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaan nähtäville 30 päivän ajaksi sekä pyytää lausunnot rakennuslautakunnalta, ympäristölautakunnalta, alueelliselta ympäristökeskukselta ja maakuntaliitolta.

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Esko Kekkonen Jukkapekka Lempiäinen Mervi Simoska puheenjohtaja puheenjohtaja 106 pöytäkirjanpitäjä

Esko Kekkonen Jukkapekka Lempiäinen Mervi Simoska puheenjohtaja puheenjohtaja 106 pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 159 Aika: 24.4.2006 klo 15.00-16.20 Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen, Pentti Pylkkänen Outi Kiesilä Eija Karjalainen

Lisätiedot

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235 Kunnanhallitus 235 Aika 7.12.2015 klo 16.00-16.17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 158 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 159 Työjärjestyksen

Lisätiedot

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..37. 3. 35 Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..37. 3. 35 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 17.6.2015 36 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 5/2015 Kokousaika 17.6.2015 klo 15.00-16.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37 2.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 5.10.2016 40 Aika: 5.10.2016 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 29 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 31.8.2010 57

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 31.8.2010 57 Sivistyslautakunta 31.8.2010 57 Aika: 31.8.2010 klo 17.00-18.50 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Varpu Järvinen Riikka Kiesilä Jaana Kuitunen Jorma Kuhmonen Petri Ollikainen

Lisätiedot

1. 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..79. 2. 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..79. 3. 50 Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..79. 2. 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..79. 3. 50 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 2.7.2014 78 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 5 / 2014 Kokousaika 2.7.2014 klo 15.00-16.25 Paikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..79 2. 49 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen..

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Rakennuslautakunta 17.2.2015 24 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2 / 2015 Kokousaika 17.2.2015 klo 15.00 15.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 30.05.2016 102 Aika 30.5.2016 klo 16.00-17.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 1 Tekninen lautakunta Kokousaika: 11.04.2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka: Kunnantalo, kh:n huone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Huovari Tomi Puheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 Kokousaika 11.4.2016 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka kunnantalo Läsnä Matti Kulmanen Tero Kuosa Pertti Liinoja Heikki Mäkinen, pj. Taru Ojanperä

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 23.1.2017 1 kunnanhallituksen kokoushuone klo 16.00-17.35 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 -

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 - Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 5/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Maanantai 2.5.2016 klo

Lisätiedot

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka PÖYTÄKIRJA Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT 2/2012 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN Kokousaika klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Keskussairaala, Ruokapalvelun kabinetti 3, Jyväskylä Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 4 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2011 1 (5) 556 Esitys kaupunginhallitukselle ennakkolausunnon antamiseksi etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä VR-Yhtymä Oy:n ja VR Eläkesäätiön välisessä kiinteistökaupassa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.12.2010 275

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.12.2010 275 Kunnanhallitus 20.12.2010 275 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 180 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 181 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 182 Työjärjestyksen hyväksyminen 183 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Kunnanhallitus 25.06.2013 AIKA 25.06.2013 klo 14:00-17:26 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 151 Kokouksen järjestäytyminen 3 152 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 24.3.2006 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 1/ (10) Suomenniemen aluejohtokunta Aika , klo 18:10-18:59. kahvila-ravintola Salmenranta

Mikkeli Pöytäkirja 1/ (10) Suomenniemen aluejohtokunta Aika , klo 18:10-18:59. kahvila-ravintola Salmenranta Mikkeli Pöytäkirja 1/2016 1 (10) Aika 12.01.2016, klo 18:10-18:59 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 /2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 08.11. 2010 klo 17.00 18.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 6 Helsingin Sataman hissihuoltosopimuksen jatkaminen HEL 2014-005413 T 02 08 02 01 Päätös päätti jatkaa Helsingin Sataman ja Vuosaaren sataman hissihuoltosopimusta ilman

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus 4/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus 4/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 9 Terveystarkastajan viran täyttäminen ympäristökeskuksessa; ravintolat -yksikkö HEL 2014-004221 T 01 01 01 01 Päätös Merkittiin, että säästösyistä täyttämättömänä ollut

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue ja maankäytölliset lähtökohdat. Suunnittelualueena on Markku Metsäpellon omistamat tilat Rn:o 14:128 ja

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

Rakennuslautakunta 2/2012 20. 6. syyskuuta 2012 klo 18.30-19.23. Pirkko Räsänen Kalevi Juntunen. Osmo Korhonen. Pauli Vaittinen Olli Karttunen

Rakennuslautakunta 2/2012 20. 6. syyskuuta 2012 klo 18.30-19.23. Pirkko Räsänen Kalevi Juntunen. Osmo Korhonen. Pauli Vaittinen Olli Karttunen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Rakennuslautakunta 2/2012 20 nro sivu KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 6. syyskuuta 2012 klo 18.30-19.23 Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa

KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa KAAVOITUS 1 (5) KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa Päivitetty 1.12.2015 Kuva yleiskartasta KAAVOITUS 2 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. RÄYSKÄLÄN LENTOKENTTÄALUEEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN Kunnanhallitus 30.3.2015 ( 79): Metsähallituksen ja Puolustusvoimien suorittamien harjoitusalueiden vaihdon myötä uusien maanvuokra-alueiden saaminen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1. RANTA-ASEMAKAAVA JA MUUTOS / JOKILAN ALUE Kunnanhallitus 17.12.2007 ( 380): Vantaan kaupunki on toimittanut Lopen kunnalle 9.11.2007 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien Jokilan ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 11.11.2015 40

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 11.11.2015 40 4040Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu Sivistyslautakunta 11.11.2015 40 Aika: 11.11.2015 klo 17.00-18.10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 2.2.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 8.2.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Alueidenkäyttö Toimistopäällikkö PAK

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Alueidenkäyttö Toimistopäällikkö PAK Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 425 Maamonlahdentien silta, Länsiväylä, 31. Lauttasaari, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, suostumus yksityisten rakenteiden sijoittamiseksi yleiselle alueelle HEL 2016-009746

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 126 Kansallinen Lastenliitto Helsingin piirijärjestö ry:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2016 2017 syyslukukaudelle

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 14/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 14/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 Risteilyalusten kiinnitys- ja irrotuspalvelun hankinta, option käyttöönotto 2014 HEL 2014-006728 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa matkustajasatamat,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 10 Helsingin Markkinointi Oy:n ja kaupungin välinen vuoden 2016 palvelusopimus HEL 2016-000513 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, viitaten päätökseensä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 112 TSW Group Ay:n vuokrasopimusten siirrot Waltcon Oy:lle osoitteessa Latokartanontie 5, 00700 Helsinki HEL 2016-004516 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut n tilakeskuksen

Lisätiedot

KANGASNIEMEN KUNTA. Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta. Kaavaehdotus

KANGASNIEMEN KUNTA. Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan osa-alueelta. Kaavaehdotus KANGASNIEMEN KUNTA Vuorisalon ranta-asemakaavan kumoaminen tilan 213-436-1-48 osa-alueelta Kaavaehdotus 29.2.2016 Kuva: Näkymä Puulan Pitkälahdelta. Kumoaminen tapahtuu tämän kapean lahden koillisrannalla.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja.

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja. Puumala Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (7) 30 Pirttimäen metsätien rakentaminen PuuDno-2015-255 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Pirttimäen metsätien kartat 2015.pdf

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 30 Månsas Productions Oy, liiketilan vuokraus osoitteesta Metsäpurontie 25 HEL 2016-000895 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Yrityspalveluiden asiakaspäällikkö

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Tekninen lautakunta 30.03.2016 16 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2 / 2016 Kokousaika Keskiviikko 30.03.2016 klo 17:00-17:50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.17

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia 9/2015 Tietotekniikka- ja viestintäosasto Tietotekniikka- ja viestintäjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia 9/2015 Tietotekniikka- ja viestintäosasto Tietotekniikka- ja viestintäjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 15 Helsingin ja Turun kaupunkien yhteistyö Finnishcourses.fi palvelun ylläpidossa HEL 2014-009324 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus

Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus 1 Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus 2013 2 HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Kaavoituskatsauksen tavoite ja sisältö Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot