Aika: klo kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Aika: klo Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Outi Kiesilä Hannu Ripatti Eija Karjalainen Maarit Honkanen Tenho Ukkonen, varajäsen Muut läsnäolijat: Juhani Manninen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Varpu Järvinen, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Seija Väisänen, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Seppo Ruhanen, kunnanjohtaja Mervi Simoska, pöytäkirjanpitäjä 117 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 118 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Outi Kiesilä Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Esko Kekkonen puheenjohtaja Mervi Simoska pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Eija Karjalainen Outi Kiesilä

2 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 118 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 119 Työjärjestyksen hyväksyminen 120 Kunnanvaltuuston päätösten tarkastaminen ja täytäntöönpano 121 Vuokrasopimusluonnoksen hyväksyminen/mönkkönen 122 Maanvuokrasopimuksen hyväksyminen/mäkinen 123 Lausunto tiehallinnon Kaakkois-Suomen tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaan /hanketietojen päivitys Sopimus pienjännitejohdon sijoittamiseksi/suur-savon Sähkö Oy 125 Sopimus pienjännitejohdon sijoittamiseksi/suur-savon Sähkö Oy 126 Kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen/vanhanen 127 Uutelan risteysalueen osayleiskaavaehdotuksen käsittely 128 Urmaslahden asemakaavaluonnoksen käsittely 129 Lausunnon antaminen Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen muuttamisesta 130 Lausunnon antaminen ympäristölupahakemuksesta/pekka Liukkonen 131 Maaseutuviranomaispalvelusopimuksen hyväksyminen/kangasniemen kunta 132 Henkilöstön siirtosopimuksen hyväksyminen 133 Hirvensalmen kunnan henkilöstötilinpäätös 134 Vuokrasopimuksen muuttaminen/rantamakasiini 135 Edustajien nimeäminen Etelä-Savon kunnallistalousseminaariin 136 Etuosto-oikeuden käyttäminen 137 Ilmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

3 Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 119 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Lisäksi päätettiin käsitellä

4 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TARKISTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖN- PANO Khall 120 KunL:n 23 :n mukaan kunnanhallituksen on tarkastettava, että kunnanvaltuuston päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä tai mene valtuuston toimivaltaa edemmäksi taikka muutoin ole lainvastaisia. Samalla kunnanhallituksen on pantava valtuuston päätökset täytäntöön. Kj Kunnanhallitus päättää panna kunnanvaltuuston päätökset täytäntöön.

5 Kunnanhallitus VUOKRASOPIMUSLUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN/MÖNKKÖNEN 121 Alpo Mönkkönen on solminut 1987 kunnan kanssa vuokrasopimuksen, jolla kunta on vuokrannut pienen määräalan Pöyryn kylässä sijaitsevasta Uutela-tilasta, joka nykyään on osa Kesäniittytilaa. Alueella on Mönkkösen kaivo. Vuokra-aika päättyy Mönkkönen on halukas jatkamaan vuokrasopimusta. Liitteenä 1 luonnos vuokrasopimukseksi. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan vuokrasopimuksen.

6 Kunnanhallitus MAANVUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/MÄKINEN 122 Hirvensalmen kunta ja Tapani Mäkinen ovat tehneet liitteenä 2 olevan maanvuokrasopimuksen. Vuokrattava alue on peltomaata. Alueen suuruus on 11,78 ha ja vuokra-aika 5 vuotta. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan maanvuokrasopimuksen.

7 Kunnanhallitus LAUSUNTO TIEHALLINNON KAAKKOIS-SUOMEN TIEPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUS SUUNNITELMAAN /HANKETIETOJEN PÄIVITYS Tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) on keskipitkän tähtäyksen suunnitelma vuosille Siinä esitetään myös merkittävimmät vuonna 2006 käynnissä olevat tai käynnistyvät rakennushankkeet. Alueellisesti suunnitelma kattaa Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnat. Suunnitelma perustuu liikenne- ja viestintäministeriön ja Tiehallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmiin. Sen valmistelun keskeistä tausta-aineistoa ovat olleet tiepiirin toiminta-alueen maakuntaohjelmat ja niiden toteuttamissuunnitelmat. Tiehallinnon määrittämä tienpidon strategia lähtee liikkeelle siitä, että tiestön päivittäinen liikennekelpoisuus ja kunto voidaan turvata. Liikenneturvallisuuden edistämisessä investointiluonteisten toimien mahdollisuudet ovat hyvin rajalliset. Varsinaisen uuden toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista ei tiehallinto ole tässä vaiheessa katsonut tarpeelliseksi, koska hallituskausi on vaihtumassa ja uuden hallituksen ohjelma määrittelee puitteet myös lähivuosien tienpidolle. Hanketiedot on kuitenkin päivitetty. Päivitetty asiakirja on liitteenä 3. Hirvensalmen kunnan tärkeimpänä yksittäisenä hankkeena on maantien 429 parantaminen (taajamajärjestelyt) Hirvensalmen kunnan taajaman kohdalla. Vuonna 2005 on valmistunut Hirvensalmen kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma ja siinä yhteydessä on myös päivitetty maantien 429 taajaman tarveselvitys. Taajama-alueen muuttunut rakenne maantie 429 länsipuolella asettaa vaativat paineet liikenneturvallisuuden saavuttamiselle myös tienpitäjälle. Hirvensalmen kunta pitää hankkeen eteenpäin saattamista ensiarvoisen tärkeänä niin liikenneturvallisuuden kuin kunnan kehityksenkin kannalta ja edellyttää, että myös Tiehallinnon Kaakkois-Suomen tiepiirissä asiaan suhtauduttaisiin rakentavassa hengessä. Hanketta on jatkuvasti siirretty toiminta- ja taloussuunnitelmassa myöhemmille vuosille. Nytkään päivitetyissä hanketiedoissa sitä ei ole lainkaan, vaikka sen toteuttaminen Joroisten taajaman järjestelyjen jälkeen on todettu monissa neuvotteluissa tärkeäksi. Kunta on huolissaan alemman tieverkon kunnossapitoon ja kehittämiseen tarkoitettujen resurssien niukkuudesta. Alemman tiever-

8 Kunnanhallitus kon kunnolla on ratkaisevaa merkitystä maaseudun kehittämiseen ja elinkeinojen turvaamisen kannalta.

9 Kunnanhallitus SOPIMUS PIENJÄNNITEJOHDON SIJOITTAMISEKSI/SUUR-SAVON SÄHKÖ OY 124 Suur-Savon Sähkö Oy anoo kunnalta oikeutta sijoittaa pienjännitejohdon Niron tilalle (RN:o 5.112) liitteenä 4 olevan sopimusluonnoksen mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 4 olevan sopimusluonnoksen pienjännitejohdon sijoittamiseksi Niron tilallle.

10 Kunnanhallitus SOPIMUS PIENJÄNNITEJOHDON SIJOITTAMISEKSI/SUUR-SAVON SÄHKÖ OY 125 Suur-Savon Sähkö Oy anoo kunnalta oikeutta sijoittaa pienjännitejohdon Metsä-Eerolan tilalle (RN:o 6.79) liitteenä 5 olevan sopimusluonnoksen mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 5 olevan sopimusluonnoksen pienjännitejohdon sijoittamiseksi Metsä-Eerolan tilallle.

11 Kunnanhallitus KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/VANHANEN 126 Hirvensalmen kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt asettaa Hirvensalmen kunnan Monikkalan kylässä Niron tilalla RN:o 5:112 sijaitsevat kolme kunnan omistamaa määräalaa myyntiin. Samalla kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan sopimaan tarkemmin kaupan ehdoista. Hirvensalmen kunta ja Heikki ja Kirsi Helena Vanhanen ovat solmineet liitteenä olevan kauppakirjan noin 1,7 ha määräalan myymisestä Vanhasille. Kauppahinta on euroa. Kauppakirja liitteenä 6. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan ja esittää sitä kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

12 Kunnanhallitus UUTELAN RISTEYSALUEEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN KÄSITTELY Khall 127 Osayleiskaava-alue sijaitsee Hirvensalmen kunnan eteläosassa valtatien 5 ja Hirvensalmelta Mäntyharjulle menevän tien risteysalueella. Kirkonkylältä matkaa alueelle on noin 13 km. Alueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama Mikkelin ja Pieksämäen seutujen seutukaava. Kj Kaava-alue on seutukaavassa osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi. Seutukaavassa alueen läpi on osoitettu Lahti-Heinola- Mikkeli oikoradan linjaus sekä oleva valtatie 5. Tiehallinnon toimesta on laadittu vuonna 2004 toimenpideselvitys valtatien 5 parantamisesta välillä Lusi-Mikkeli. Valtatien 5 suunnitelmasta on laadittu tiesuunnitelma välillä Koirakivi-Hurus. Suunnitelma on valmistunut vuonna 2007 ja on vahvistumassa. Hirvensalmen kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan Alueen maanomistus on yksityisten ja Hirvensalmen kunnan omistuksessa. Alueen tarkempi kuvaus kaavaselostuksessa. Uutelan risteysalueen osayleiskaava on ollut kaksi kertaa luonnosvaiheessa nähtävänä. Toisen kerran nähtävänä olleesta luonnosvaiheesta on kaavanlaatija antanut lausunnon. Lausunto liitteenä 7. Osayleiskaava on tarkoitus hyväksyä oikeusvaikutteisena yleiskaavana kunnanvaltuustossa. Omakotitonttien rakennusluvat myönnetään osayleiskaavan perusteella. TP- ja P-1- alueen rakentaminen on tapahduttava asemakaavan perusteella. Alueen toteuttamisesta on kerrottu tarkemmin kaavaselostuksessa. Viranomaisneuvottelu on pidetty Tarkemmin selostetut muutokset luonnos- ja kaavaehdotukseen ovat kaavaselostuksessa. Liitteenä nro 8 Uutelan risteysalueen osayleiskaavaehdotus. Kaavakartta on esillä kokouksessa. Kunnanhallitus päättää asettaa liitteenä 8 olevan Uutelan risteysalueen osayleiskaavaehdotuksen nähtäville MRL

13 Kunnanhallitus :n ja MRA 19 :n mukaisesti sekä pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Kaavaehdotus laitetaan myös kunnan kotisivuille.

14 Kunnanhallitus URMASLAHDEN ASEMAKAAVALUONNOKSEN KÄSITTELY 128 Suunnittelualue sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Hirvensalmen Kirkonkylältä koilliseen Mikkelin tien varrella. Alue sijaitsee Ryökäsveden, Urmaslahden sekä Särkilammen välissä. Möhkösenlampi jää suunnittelualueen sisään. Asemakaavan pinta-ala on noin 100 ha. Tarkoituksena on mm. asemakaavalla osoittaa alueelle uusia vetovoimaisia Ryökäsveden vesistöön tukeutuvia korkeatasoisia asuinalueita vahvistamaan kunnan tonttitarjontaa. Matkailun ja virkistyskäytön osalta haetaan myös uusia mahdollisuuksia hyödyntää Satulinnan alueen ympäristöä. Luettelo kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista löytyy maininta kaavaselostuksessa. Kaavaluonnoksen yleisilme on erittäin väljä, maaseutumainen sekä virkistyskäyttöön ja matkailun ohjaamiseen painottuva. Kaavaluonnoksessa on esitetty uusia asuinalueita Möhkösen mäelle, Möhkösen lammelle sekä alueen läpi kulkevan Möhkösentien varrelle. Satulinnan alueen matkailualueiden käyttöä on tarkennettu yleiskaavaratkaisussa. Alueen luontoselvitys on tehty syksyllä 2006 valmistuneen yleiskaavoitustyön yhteydessä. Ote luontoselvityksestä ja johtopäätöksestä kaavaselostuksessa. Rakentamattomat alueet ovat pääosin kunnan omistuksessa. Satulinnan alueen omistaa Yrttitarha Oy. Alueen yksittäiset rakennuspaikat sekä vanha talouskeskus Möhkösenlammen länsirannalla ovat yksityisten maanomistajien omistuksessa. Suunnittelualue on osoitettu Etelä-Savon seutukaavassa matkailualueeksi sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt oikeusvaikutteisen Kirkonkylän seudun ja Vilkonharjun Liukonniemen osayleiskaavan. Osayleiskaava ulottuu nyt kaavoitettavalle alueelle. Kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan

15 Kunnanhallitus Asemakaavan suunnittelun vaiheet on kerrottu tarkemmin kaavaselostuksessa. Kaava-aluetta koskevat keskeiset mitoitustiedot aluevarauksineen on esitetty kaavaselostuksessa. Tilastolomake laaditaan kaavaehdotusvaiheessa. Mitoitustiedoista ilmenee, että asemakaavan kokonaispinta-ala on noin 100 ha ja alueen keskimääräinen tehokkuusluku on 0,02, joten rakennusoikeutta alueelle muodostuu yhteensä noin k- m². Urmaslahden asemakaavoituksen kunnanhallituksen asettama ohjausryhmä on käsitellyt kaavaluonnosta ja päättänyt esittää kaavaluonnosta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asemakaavan valmistelusta on järjestetty myös yleisötilaisuus, joka pidettiin Liitteenä nro 9 Urmaslahden asemakaavan kaavaluonnos. Kaavakartat ovat esillä kokouksessa. Kj Kunnanhallitus päättää asettaa liitteenä 9 olevan Urmaslahden asemakaavan kaavaluonnoksen nähtäville MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti sekä pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Asemakaavaluonnos laitetaan myös kunnan kotisivuille.

16 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN/ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN PALVELU- TASOPÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN 129 Etelä-Savon pelastuslaitoksessa on selvitetty tehtävien jakautumista eri toimipaikkojen ja henkilöiden kesken. Selvityksen yhteydessä on tarkasteltu seuraavia asioita: - palotarkastukset ja niiden jakautuminen eri henkilöille/toimipaikoille - valistus- ja neuvontatilaisuudet - hälytystehtävien määrät toimipaikoittain - ylitöiden kertyminen - varallaolotuntien määrä - aktiivityöajat henkilöittäin - vapaaehtoisten toimipaikkojen hälytystehtävien lähtövahvuudet vuorokauden ajan mukaan. Vuoden 2006 pelastustehtävistä oli yhden tai korkeintaan kahden yksikön tehtäviä Todellisia joukkue- tai komppaniataso tehtäviä oli Etelä-Savossa vuonna 2006 yhteensä 53 eli keskimäärin yksi viikossa. Johtamisopillisesti yksikkötason johtajan on oltava joko päätoiminen palomies tai sivutoiminen yksikönjohtaja. Joukkuetason ja komppaniataso johtajan on oltava päällystöviranhaltija. Tarkasteltaessa joukkue- ja komppaniatason tehtäviä voidaan todeta, että tehtävämäärät eivät ole kovin suuria. Varsinkin Pieksämäen osalta joukkue- tai komppaniatason tehtävät ovat melko harvinaisia. Joukkue- ja komppaniamuodostelmien hälytystehtävät jakautuivat eri toimialueiden mukaan vuonna 2006 seuraavasti: Toimialue Yksikkötehtävä Joukkuetehtävä Komppania Mikkeli 22 1 Savonlinna 21 1 Pieksämäki 8 0 Yhteensä Joukkue - ja komppaniamuodostelmien hälytystehtävät jakautuivat vuorokaudenajan mukaan vuonna 2006 seuraavasti:

17 Kunnanhallitus Toimialue klo klo Yhteensä Mikkeli Savonlinna Pieksämäki Yhteensä Etelä-Savon pelastuslautakunta pyytää alueen kunnilta ja muilta sidosryhmiltä lausuntoa palvelutasopäätöksen muuttamisesta mennessä. Pieksämäellä on tarkoitus kokeilla kesä, heinä, elo ja syyskuun aikana johtamisjärjestelmän muuttamista siten, että Pieksämäellä on pääsääntöisesti virka-aikana oma päällystöpäivystäjä kuten tähänkin saakka. Muuna aikana päivystävä paloesimies (P4) aloittaa joukkue ja komppaniatilanteiden johtamistoiminnan ja Mikkelin alueen päällystöpäivystäjä tai Varkauden alueen päällystöpäivystäjä tulee tarvittaessa tilannepaikalle. Etelä-Savon pelastuslautakunta päättää kokeilun aloittamisesta Hirvensalmen kunnalla ei ole huomautettavaa palvelutasopäätöksen muuttamiseen.

18 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN YMÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA/PEKKA LIUKKONEN 130 Etelä-Savon ympäristökeskus pyytää Hirvensalmen kunnanhallituksen lausuntoa Pekka Liukkosen ympäristölupahakemuksesta, joka koskee toiminnan muutosta ja laajennusta (nautakasvattamo) Hirvensalmen kunnan Pyörnilän kylässä tila Mäkelä RN:o 1:33. Tilalla on nykyisin noin 35 lehmän lypsykarja sekä noin 75 nuoren naudan kasvattamo. Tulevaisuudessa tilalle on tarkoitus rakentaa uusi noin 400 nuoren naudan lämmin loppukasvattamo sekä 100 vasikan juottamo-osasto ja 100 nuoren teinivasikan osasto. Laajennuksen jälkeen tilalla tuotetaan noin litraa maitoa sekä noin kiloa naudanlihaa vuodessa. Myös säilörehulle rakennetaan tarvittavat laakasiilot uuden kuivaamon läheisyyteen. Uusi kasvattamo on nk. lämminkasvattamo eli eläimet kasvatetaan ryhmäkarsinoissa ritiläpohjalla Eläinten luontainen käyttäytyminen ja hyvinvointiasiat on otettu huomioon kasvattamon suunnittelussa. Kasvattamon eläinten ruokinnassa noudatetaan tarkkaa ruokinnan optimointia, jolla estetään ylimääräisen typen pääsy lannan kautta ympäristöön. Uuden loppukasvattamon lannankäsittely toteutetaan lietelantaperiaatteella. Liete varastoidaan kahdessa (á m³) uuden kasvattamon yhteyteen rakennettavassa lietesäiliössä sekä yhdessä vanhassa (1 060 m³). Lisäksi tilalla on käytössä kahdessa etäsäiliössä yhteensä m³. Kaikkiaan lietevarastoja on noin m³. Tilalla on käytössä lannanlevitykseen noin 175 hehtaaria peltoalaa, joista osa on vuokrattu. Niistä noin 120 hehtaaria sijaitsee noin kolmen kilometrin säteellä kasvattamosta. Loput sijaitsevat noin 10 kilometrin etäisyydellä toisen etäsäiliön läheisyydessä. Suurin osa lietteestä levitetään letkulevittimellä keväällä oraille. Loput levitetään syksyllä kyntöjen alle. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Kunnanhallitus suhtautuu myönteisesti Pekka Liukkosen ympäristölupahakemukseen. Hakijan on erityisesti kiinnitettävä huomiota lietteen aiheuttamiin mahdollisiin hajuhaittoihin. Kunnalla ei ole huomautettavaa hakemuksesta.

19 Kunnanhallitus MAASEUTUVIRANOMAISPALVELUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/KANGASNIEMEN KUNTA 131 Hirvensalmen kunnan maaseutupäällikkö Veikko Tanttu jää eläkkeelle lokakuussa Maaseutuvirnaomaispalveluiden järjestämisessä alkaen Hirvensalmen ja Kangasniemen kunnat ovat neuvotelleet yhteistyöstä. Liitteenä 10 sopimusluonnos maaseutuviranomaispalveluiden hoitamisesta lähtien. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 10 olevan sopimusluonnoksen.

20 Kunnanhallitus HENKILÖSTÖN SIIRTOSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 132 Hirvensalmen kunnassa sijaitsevan Mikkelin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosaston toiminta loppui Sen toiminnasta vastasi Mikkelin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi, Hirvensalmen kunnan ja Mikkelin kaupungin perusterveydenhuollon ostopalvelusopimuksen mukaisesti. Vuodeosaston henkilökunta oli kaupungin palveluksessa. Hirvensalmen kunnan palvelukseen siirtyi neljä vuodeosaston työntekijää Henkilöstön siirtymisestä on laadittu sopimusluonnos. Liitteenä 11 on henkilöstön siirtosopimusluonnos Hirvensalmen kunnan ja Mikkelin kaupungin kesken. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 11 olevan henkilöstön siirtosopimuksen.

21 Kunnanhallitus HIRVENSALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Hirvensalmen kunnan henkilöstötilinpäätös vuodelta 2006 on valmistunut. Henkilöstötilinpäätös liitteenä 12. Kunnanhallitus merkitsee henkilöstötilinpäätöksen tietoonsa ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

22 Kunnanhallitus VUOKRASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN/RANTAMAKASIINI 134 Herkkupaja Esko Ukkonen ja Hirvensalmen kunta ovat tehneet vuokrasopimuksen Rantamakasiinin toimitiloista. Sopimus on voimassa saakka. Vuokrasopimusta on muutettu siten, että tiloissa toimii Elämän Voiman Lähde Oy sopimuskauden loppuun. Elämän Voiman Lähde Oy on luopunut vuokraoikeudesta ja Next Hotelli Satulinna on valmis jatkamaan vuokrasopimusta sekä täyttämään vuokrasopimukset ehdot. Liitteenä 13 vuokrasopimusmuutos. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 13 olevan sopimuksen muutoksen.

23 Kunnanhallitus EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN ETELÄ-SAVON KUNNALLISTALOUSSEMINAARIIN 135 Etelä-Savon maakuntaliitto järjestää jäsenkuntiensa ja maakunnan kuntayhtymien johtaville luottamushenkilöille ja viranhaltijoille kuntatalouden ja kuntien selviytymisen näkymiä käsittelevän seminaarin maanantaina kello konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa. Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi valtiovarainministeriöstä käyttää puheenvuoron aiheesta Hallitusohjelman linjaukset julkisten palveluiden linjauksessa. Etelä-Savon kunnallistaloustyöryhmän puheenjohtaja, kunnanjohtaja Heikki Laukkanen esittelee Etelä-Savon kuntien talouden tilaa jäsenkuntien vuoden 2006 tilinpäätösten pohjalta sekä esittelee toimenpiteitä Etelä-Savon kuntien talouden vahvistamiseksi. Ilmoittautumiset pyydetään mennessä. Tilaisuus on maksuton. Kunnanhallitus nimeää edustajat Etelä-Savon kunnallistalousseminaariin. Kunnanhallitus valitsi edustajikseen Seija Väisäsen, Pentti Pylkkäsen, Outi Kiesilän, Esko Kekkosen, Juhani Mannisen, Jukkapekka Lempiäisen, Hannu Ripatin ja kunnanjohtaja Seppo Ruhasen.

24 Kunnanhallitus ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN Khall Etuostolain mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kun- 136 nassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta ei ole, jos 1) kiinteistö käsittää tai, jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottava samaksi kaupaksi, myydään eri kiinteistöjä, nämä yhdessä käsittävät 5000 neliömetriä tai sitä vähemmän; 2) ostajana on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren 2 ja 4 luvun säännösten mukaan voisi periä myyjän taikka tällaisen henkilön puoliso; 3) ostajana tai myyjänä on valtio tai sen laitos; 4) myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla. Lain 21 :n mukaan päätöksen asiassa tekee kunnanhallitus, jollei se ole siirtänyt päätösvaltaa viranhaltijan tehtäväksi. Kiinteistönomistajan kirjallisesta pyynnöstä, jossa on selvitettävä kaupan kohde, kauppahinta ja muut kauppaehdot sekä kiinteistön omistajan osoite, kunta voi etukäteen ilmoittaa, ettei se tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, jos kiinteistö kahden vuoden kuluessa kunnan päätöksestä myydään ilmoitetuilla ehdoilla. Mikäli kunta on päättänyt käyttää etuosto-oikeutta, päätöksestä voi valittaa lääninoikeuteen. Mikäli etuosto-oikeutta ei käytetä, päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Hirvensalmella etuosto-oikeuden käyttämistä koskevat päätökset tekee kunnanhallitus. Kunnalle on toimitettu seuraavat kiinteistönluovutusilmoitukset: 1. Kauko Parkkonen/Jukka Ukkonen 2. Jaakko Väänänen ym./heimo Naukkarinen 3. Leena Vallisaari ym./hilkka Vallisaari /korjaus 4. Samuli Sikanen/Katariina Perttula 5. Veijo Puikkonen/Kiinteistö Oy Tammilehto 6. Veijo Puikkonen/Kiinteistö Oy Tammilehto/esisopimus 7. Hirvensalmen kunta/raimo ja Arja Niklander 8. Hirvensalmen kunta/jukka ja Kirsi Muukka 9. Pekka Oranen/Elina Pihko 10.Pekka Oranen/Saara Pihko ym. 11.Kapiteeli Oy/WH 2005/Niam III East (Asset) Oy 12.Esko Luhanko/Ari ja Pia Grönberg 13.Ari Närväinen/Jari-Pekka Pöyry

25 Kunnanhallitus Elina ja Heikki Kärki/Tuomas Kärki 15.Leena ja Ingmar Tollet/Katrina Tollet-Holma/lahja 16.Saara Palomäen kp/marjo Niskanen ja Mauno Mähönen 17.Hirvensalmen kunta/heikki ja Kirsi Vanhanen Kj Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeuttaan yllä mainituissa kiinteistökaupoissa.

26 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion- 137 viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. asiakirjat tai kirjeet: 1. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje sosiaalitoimen hälytysohjeiden antamisesta hätäkeskuksille. 2. Valtiokonttorin päätös perinnön luovuttamisesta. 3. Uudenmaan veroviraston tilitystulosteet maaliskuulta. 4. Mikkelin työvoimatoimiston päätös palkkatuen maksamisesta kiinteistöjen ja ulkoilualueiden hoitoon. TE keskuksen 5. Tiedote maaliskuun työllisyystilanteesta ,00 avustuksen myöntämisestä Hirvensalmi-Otava yhdysvesijohto ja kokoojaviemärin kehittämishankkeeseen Etelä-Savon ympäristökeskuksen päätökset luonnonsuojelualueiden perustamisesta: 7. Tartunniemen tilalle Väisälän kylään 8. Mikkolan tilalle Hämeenmäen kylään.. Suomen kuntaliiton kirjeet: yhteispalvelulainsäädännön muuttumisesta kuntien ja seurakuntien yhteistyön rakennemuutoksista kuntien yleisten hankintaohjeiden hyväksymisestä julkisia hankintoja koskeva lainsäädännön uudistumisesta 13. Mikkelin kansalaisopiston päätös Mikkelin kansalaisopistolle myönnetyn vuoden 2007 valtionosuuden, , jakamisesta Hirvensalmen kansalaisopistotoimintaan. Hirvensalmen osuus Etelä-Savon koulutuksen ky:n pöytäkirja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin 15. Kirje koskien Sosiaali- ja terveysministeriön päätöstä valtionavustuksen myöntämistä Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen -kehittämishankkeeseen. Valtionavustusta maksetaan ,00 v. 206 määrärahasta ja ,00 v määrärahasta

27 Kunnanhallitus Rakennustoimikunnan pöytäkirja. 17. Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntahallituksen pöytäkirja. Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan 18. Pöytäkirjaote ympäristöstrategian laatimisen aloittamisesta Pertunmaan ja Ristiinan kuntiin. 19. Pöytäkirja Mäntyharjun kunnanhallituksen pöytäkirjaote Pertunmaan kunnan esityksestä kuntaliitoksen esiselvityksen käynnistämiseen. 21. Puumalan kunnanhallituksen pöytäkirjaote Pertunmaan kunnan esityksestä kuntaliitoksen esiselvityksen käynnistämiseen. 22. Mikkelin ja Pieksämäen seutujen toisen asteen koulutuksen neuvotteluryhmän lehdistötiedote, jossa Mikkelin ja Pieksämäen seutujen toisen asteen ammatillista koulutusta esitetään fuusioitavaksi Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän alaisuuteen. 23. Vuositarkastusmuistio Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolan ja kunnan välillä Urheilukentän suunnittelutyöryhmän kokousmuistio Urmaslahden asemakaavoituksen ohjausryhmän pöytäkirja Sosiaaliasiamiehen kertomus v Muistio kansalaisopiston opistotoimikunnan kokouksesta Sivistyslautakunnan muistio koskien KuVa selvitystä. 29. Palosuojelurahaston kielteinen päätös koskien hakemusta paloaseman peruskorjaukseen. Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä.

28 Kunnanhallitus LABORATORIOTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN HIRVENSALMELLA Khall Hirvensalmen terveysaseman laboratoriotoiminnan järjestää 138 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri. Asiakkaiden näytteenottoa varten on ollut kolme aamupäivää viikossa klo Hirvensalmen vastaanoton tiloissa. Laboratorion toiminnassa on tapahtunut muutoksia lukien, jolloin näytteenottoaikoja vähennettiin kolmesta aamupäivästä kahteen. Näytteenottopäivien vähentäminen on aiheuttanut ruuhkaa, jolloin asiakkaiden odotusajat ovat venyneet kohtuuttoman pitkiksi. Toiminnan järjestämisen kannalta optimaalinen asiakasmäärä on 40 asiakasta päivässä. Huhtikuussa päivittäinen asiakasmäärä on saattanut olla jopa 70, jolloin tilanne on ollut kestämätön ja asiakkaiden jonotusajat ovat olleet kohtuuttomia. Suuren asiakasmäärän lisäksi myös ajanvarauksen puuttuminen on saattanut lisätä ajoittain jonotusaikoja. Sairaanhoitopiiri seuraa laboratoriotoiminnan asiakasmäärää. Ennen laboratoriopäivien vähentämistä päivittäinen asiakasmäärä Hirvensalmella oli noin Aikaisemman asiakasmäärän mukaan arvioituna kaksi näytteenottopäivää olisi pitänyt olla sairaanhoitopiirin mukaan riittävä. Sairaanhoitopiiri on tietoinen nykyisistä ongelmista ja on pyrkinyt miettimään ratkaisuja tilanteeseen. Välittömänä ratkaisuna sairaanhoitopiiri on lisännyt näytteenoton henkilökuntaa. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta siirtyä ainakin osittain ajanvaraukseen. Mikäli tilanne ei korjaannu, niin sairaanhoitopiiri on valmis tarvittaessa lisäämään myös näytteenottopäivien lukumäärää kolmeen. Kj Kunnanhallitus merkitsee laboratoriotoiminnan tilanteen tiedokseen ja toteaa, että sairaanhoitopiiri on ryhtynyt toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Kunnanhallitus seuraa kuitenkin tilanteen kehittymistä.

29 Kunnanhallitus TELKONLAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN JA LIEKUNEEN-RYÖKÄSVEDEN RAN- TAYLEISKAAVAN OSAN KUMOAMINEN JA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHAR- JU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS KOSKIEN TILAA RITVALA 21:34 JA MÄÄRÄALAA KISSAKOSKI 21: Tilojen Ritvala RN:o 21:34 ja Kissakoski RN:o 21:38 (määräala) omistaja Gustav Hägglund on lähettänyt anomuksen Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju-Liukonniemen osayleiskaavan osan muuttamiseksi ja laajentamiseksi. Osayleiskaavan muutos koskee Hirvensalmen kylän osia tiloista Ritvala 21:34 ja Kissakoski 21:38 (määräala). Liitteenä 14 on kaavanmuutosaineisto. Alueella on voimassa Telkonlahden ranta-asemakaava (vahvistettu ) sekä Hirvensalmen kunnanvaltuuston hyväksymä Liekuneen-Ryökäsveden rantayleiskaava. Alue rajoittuu myös Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju-Luikonniemen osayleiskaavaan (hyväksytty ). Alueelle on tarkoitus laatia osayleiskaavan muutos ja laajennus. Alueelle pyritään sijoittamaan asuinrakennuksen rakennuspaikka noin 100 metrin päähän rantaviivasta nykyisen asemakaavan M- alueelle ja osin asemakaavan ulkopuolelle. Muutos on sopusoinnussa Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju-Luikonniemen osayleiskaavan tavoitteiden ja mitoitusperusteiden kanssa ja sopeutuisi luontevasti nykyiseen aluerakenteeseen. Esitetyt muutokset vaativat, että ko. tilan ja määräalan osalta voimassa oleva Telkonlahden ranta-asemakaava ja Liekuneen- Ryökäsveden rantayleiskaava kumotaan ja Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju-Liukonniemen osayleiskaava laajennetaan koskemaan niitä ja hyväksytään esitetty muutos. Kunnanhallitus päättää asettaa Kirkonylän seudun ja Vilkonharju- Liukonniemen osayleiskaavan laajennus- ja muutosehdotuksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien tiloja Ritvala 21:34 ja Kissakoski 21:38 (määräala) MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaan nähtäville 30 päivän ajaksi sekä pyytää lausunnot rakennuslautakunnalta, ympäristölautakunnalta, alueelliselta ympäristökeskukselta ja maakuntaliitolta.

30 Kunnanhallitus LIEKUNEEN-RYÖKÄSVEDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN ALAHOVI- TILAA 8:6 140 Eila ja Jaakko Kyröläisen aloitteesta on käynnistetty rantayleiskaavan muutos, joka koskee Merrasmäen kylän osaa tilasta Alahovi 8:6. Alueella on voimassa Hirvensalmen kunnanvaltuuston hyväksymä Liekuneen-Ryökäsveden rantayleiskaava. Osayleiskaavan muutoksella yhden rakennuspaikan sijaintia pyritään muuttamaan rakennettavuudeltaan parempaan paikkaan. Muutos on sopusoinnussa yleiskaavan tavoitteiden ja mitoitusperusteiden kanssa. Liitteenä 15 on kaavanmuutosaineisto. Kunnanhallitus päättää asettaa Liekuneen-Ryökäsveden rantayleiskaavan muutosehdotuksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien tilaa Alahovi 8:6 MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaan nähtäville 30 päivän ajaksi sekä pyytää lausunnot rakennuslautakunnalta, ympäristölautakunnalta, alueelliselta ympäristökeskukselta ja maakuntaliitolta.

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31 Tekninen lautakunta 07.04.2015 29 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4/2015 Kokousaika 07.04.2015 klo 15.00 16.22 Kokouspaikka Heikinniemi, Heikinkoti ASIAT 1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30

Lisätiedot

1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..20. 2. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.21. 3. 19 Työjärjestyksen hyväksyminen...

1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..20. 2. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.21. 3. 19 Työjärjestyksen hyväksyminen... Tekninen lautakunta 17.03.2015 19 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3/2015 Kokousaika 17.03.2015 klo 15.00 16.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..20

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.11.2006

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.11.2006 Kunnanhallitus 30.10.2006 343 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 235 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 236 Työjärjestyksen hyväksyminen 237 Vuoden

Lisätiedot

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52 Tekninen lautakunta 18.6.2013 51 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4 / 2013 Kokousaika 18.6.2013 klo 15.00-15.50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52

Lisätiedot

Esko Kekkonen Jukkapekka Lempiäinen Mervi Simoska puheenjohtaja puheenjohtaja 106 pöytäkirjanpitäjä

Esko Kekkonen Jukkapekka Lempiäinen Mervi Simoska puheenjohtaja puheenjohtaja 106 pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 159 Aika: 24.4.2006 klo 15.00-16.20 Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen, Pentti Pylkkänen Outi Kiesilä Eija Karjalainen

Lisätiedot

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen...

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen... Tekninen lautakunta 15.10.2014 99 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 7 / 2014 Kokousaika 15.10.2014 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100 2. 66 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235 Kunnanhallitus 235 Aika 7.12.2015 klo 16.00-16.17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 158 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 159 Työjärjestyksen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 7.8.2013 43

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 7.8.2013 43 Sivistyslautakunta 7.8.2013 43 Aika: 7.8.2013 klo 17.00-17.05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 1 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 29 Työjärjestyksen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 4.6.2008 40

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 4.6.2008 40 Sivistyslautakunta 4.6.2008 40 Aika: 4.6.2008 klo 17.30-17.58 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Varpu Järvinen, puheenjohtaja Pirkko Luntta Anu Raatikainen Ville Luntta, varajäsen Vesa Pöyry,

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 26.8.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 26.8.2008 Kunnanhallitus 18.8.2008 247 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 175 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 176 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 177 Työjärjestyksen hyväksyminen 178 Edustajien

Lisätiedot

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..37. 3. 35 Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..37. 3. 35 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 17.6.2015 36 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 5/2015 Kokousaika 17.6.2015 klo 15.00-16.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37 2.

Lisätiedot

1. 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47. 2. 44 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 47. 3. 45 Työjärjestyksen hyväksyminen 48

1. 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47. 2. 44 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 47. 3. 45 Työjärjestyksen hyväksyminen 48 Tekninen lautakunta 16.7.2015 46 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 6/2015 Kokousaika Torstaina 16.7.2015 klo 15.00 15.45 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 5.10.2016 40 Aika: 5.10.2016 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 29 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 31.8.2010 57

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 31.8.2010 57 Sivistyslautakunta 31.8.2010 57 Aika: 31.8.2010 klo 17.00-18.50 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Varpu Järvinen Riikka Kiesilä Jaana Kuitunen Jorma Kuhmonen Petri Ollikainen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 9.10.2007

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 9.10.2007 Kunnanhallitus 1.10.2007 332 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 228 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 229 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 230 Työjärjestyksen hyväksyminen 231 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

1. 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..79. 2. 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..79. 3. 50 Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..79. 2. 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..79. 3. 50 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 2.7.2014 78 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 5 / 2014 Kokousaika 2.7.2014 klo 15.00-16.25 Paikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..79 2. 49 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 26.11.2007 389

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 26.11.2007 389 Kunnanhallitus 26.11.2007 389 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 270 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 271 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 272 Työjärjestyksen hyväksyminen 273 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.35. 2 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.35. 3 21 Kaavoituskatsaus 2009. 36

1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.35. 2 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.35. 3 21 Kaavoituskatsaus 2009. 36 Tekninen lautakunta 7.4.2009 34 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3/2009 Kokousaika 7.4.2009 klo 16.00 17.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kokoushuone 1 ASIAT 1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.35 2

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 30.05.2016 102 Aika 30.5.2016 klo 16.00-17.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 9.9.2009 76

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 9.9.2009 76 Sivistyslautakunta 9.9.2009 76 Aika: 9.9.2009 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 49 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen..

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Rakennuslautakunta 17.2.2015 24 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2 / 2015 Kokousaika 17.2.2015 klo 15.00 15.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

ASIAT 1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 27. 2. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 27. 3. 19 Työjärjestyksen hyväksyminen.

ASIAT 1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 27. 2. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 27. 3. 19 Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.3.2014 26 SISÄLLYSLUETTELO 2 / 2014 Kokousaika 18.3.2014 klo 15.00 15.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu. Kunnanhallitus 221

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu. Kunnanhallitus 221 Kunnanhallitus 221 Aika: 26.6.2006 klo 15.00-15.49 Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Pentti Pylkkänen Outi Kiesilä Hannu Ripatti Eija Karjalainen

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 19.2.2014 1

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 19.2.2014 1 Sivistyslautakunta 19.2.2014 1 Aika: 19.2.2014 klo 17.00-1815 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 Työjärjestyksen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

1. 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.66. 2. 48 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.66. 3. 49 Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.66. 2. 48 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.66. 3. 49 Työjärjestyksen hyväksyminen. Tekninen lautakunta 6.6.2012 65 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 5/ 2012 Aika 6.6.2012 klo 15.00 16.30 Paikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.66 2. 48 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 16/2014

KUNNANHALLITUS 16/2014 KUNNANHALLITUS 16/2014 Aika Maanantai 15.12.2014 klo 21.41 22.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Sivistyslautakunta 16.06.2015. Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30. Kunnantalo, kokoushuone Lahna.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Sivistyslautakunta 16.06.2015. Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30. Kunnantalo, kokoushuone Lahna. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjan tarkastus 24 Rehtorin

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.12.2010 275

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.12.2010 275 Kunnanhallitus 20.12.2010 275 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 180 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 181 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 182 Työjärjestyksen hyväksyminen 183 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 1 Tekninen lautakunta Kokousaika: 11.04.2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka: Kunnantalo, kh:n huone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Huovari Tomi Puheenjohtaja

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 Kokousaika 11.4.2016 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka kunnantalo Läsnä Matti Kulmanen Tero Kuosa Pertti Liinoja Heikki Mäkinen, pj. Taru Ojanperä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2011 1 (5) 556 Esitys kaupunginhallitukselle ennakkolausunnon antamiseksi etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä VR-Yhtymä Oy:n ja VR Eläkesäätiön välisessä kiinteistökaupassa

Lisätiedot

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 -

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 - Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 5/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Maanantai 2.5.2016 klo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 345 /2015 35 KERCA V (2301) ASEMAKAAVAN MUUTOS 20.5.2015/35 Kkj. 35 Asemakaavan muutosalue sijaitsee 9. Alikeravan kaupunginosassa, noin 3 km:n etäisyydellä kaupungin keskustasta etelään, Kercan

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 16.09.2015 28

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 16.09.2015 28 Sivistyslautakunta 16.09.2015 28 Aika: 16.09.2015 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Työjärjestyksen

Lisätiedot

9 Käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myynti, Pelastuslaitos

9 Käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myynti, Pelastuslaitos Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (9) Etelä-Savon pelastuslautakunta 03.06.2015 Aika 03.06.2015, klo 14:00-14:40 Paikka Juva Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 8 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 23.10.2007

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 23.10.2007 Kunnanhallitus 15.10.2007 348 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 241 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 242 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 243 Työjärjestyksen hyväksyminen 244 KVTES:n

Lisätiedot

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka PÖYTÄKIRJA Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

1. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 37. 2. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 37. 3. 34 Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 37. 2. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 37. 3. 34 Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 9.3.2010 36 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2010 Kokousaika 9.3.2009 klo 15.00-15.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kokoushuone ASIAT 1. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 37

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Kokousaika 9:00-10.00 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Kanerva, Seppo Andersson, Annika Lohi, Jyrki Oker-Blom, Jan D Rauhansalo, Sanna Riihelä, Esko Terhen-Saarinen,

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3 O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i 7 2 1 S e p ä n k y l ä s s ä Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 7.4.2015 SEPÄNKYLÄ,

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Kunnanhallitus 25.06.2013 AIKA 25.06.2013 klo 14:00-17:26 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 151 Kokouksen järjestäytyminen 3 152 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 PÄLKÄNE HARHALA KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.11.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Pinteleen ranta-asemakaavan muutos Kunta: Pälkäne

Lisätiedot

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue ja maankäytölliset lähtökohdat. Suunnittelualueena on Markku Metsäpellon omistamat tilat Rn:o 14:128 ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 07.09.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 18.12.2007

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 18.12.2007 Kunnanhallitus 10.12.2007 409 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 285 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 286 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 287 Työjärjestyksen hyväksyminen 288 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 549 Nro 17 Kokoustiedot Aika: Maanantai 10.11.2014, valtuuston kokouksen jälkeen, klo 18.45 19.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 286 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 1 (5) KONTIOLAHDEN LEHMO 1.3.2014 KAAVOITUS 2 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa

KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa KAAVOITUS 1 (5) KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa Päivitetty 1.12.2015 Kuva yleiskartasta KAAVOITUS 2 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

ASIAT 1. 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 58. 2. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 58. 3. 41 Työjärjestyksen hyväksyminen 59

ASIAT 1. 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 58. 2. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 58. 3. 41 Työjärjestyksen hyväksyminen 59 Rakennuslautakunta 1.9.2015 57 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4 / 2015 Kokousaika 1.9.2015 klo 15.00 15.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2009, 12.1.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Koiviston ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Tekninen lautakunta 30.03.2016 16 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2 / 2016 Kokousaika Keskiviikko 30.03.2016 klo 17:00-17:50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.17

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 30.3.2009 122

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 30.3.2009 122 Kunnanhallitus 30.3.2009 122 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 86 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 87 Työjärjestyksen hyväksyminen 88 Vuoden 2008

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 1(5) MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 PROJ. NRO 247 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008 Kunnanhallitus 8.12.2008 399 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 286 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 287 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 288 Työjärjestyksen hyväksyminen 289 Savon

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1. RANTA-ASEMAKAAVA JA MUUTOS / JOKILAN ALUE Kunnanhallitus 17.12.2007 ( 380): Vantaan kaupunki on toimittanut Lopen kunnalle 9.11.2007 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien Jokilan ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto 1 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot