Pistohiekan osayleiskaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pistohiekan osayleiskaava"

Transkriptio

1 Ramboll Knowledge taking people further --- PUUMALAN KUNTA Pistohiekan osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

2 Ramboll Hallituskatu 7 A Kouvola Finland Puhelin:

3 Puumala Pistohiekan osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Puumalan kunta on päättänyt käynnistää Pistohiekan alueen osayleiskaavan laadinnan. Kunnanhallitus on valinnut päätöksellään (KH 228) kaavoittajaksi Ramboll Finland Oy:n. Alikonsultteina toimivat Kaavoitus ja Maankäyttö Oy Lappeenrannasta ja Ympäristösuunnittelu Enviro Oy Ristiinasta. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, jolloin se ohjaa alueen suunnittelutarveratkaisujen tekemistä, rakennuslupien myöntämistä ja mahdollisesti tulevaa tarkempaa alueen detaljisuunnittelua. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 A) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavan vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Ilmoittaminen voi tapahtua myös kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä. B) Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. C) Neuvottelu osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Kunta voi neuvotella alueellisen ympäristökeskuksen kanssa osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä ja toteuttamisesta. Osallisella on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville panoa mahdollisuus esittää alueelliselle ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Jos suunnitelma on ilmeisesti puutteellinen, alueellisen ympäristökeskuksen on viivytyksettä järjestettävä kunnan kanssa neuvottelu suunnitelman täydentämistarpeiden selvittämiseksi. Neuvotteluun kutsutaan osallinen, joka on esittänyt ehdotuksen ja tarvittaessa viranomaiset ja yhteisöt joiden toimialaa asia koskee. D) Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Tätä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on saatavilla Puumalan kunnan teknisessä toimistossa sekä internetissä osoitteessa Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta Puumalan kunnan tekniselle johtajalle Juha Härköselle (015) sekä kaavakonsulteille Jari Mannilalle tai Pekka Mäkiniemelle (05)

4 Osallisilla on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 64 ) nojalla oikeus ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville esittää alueelliselle ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Tätä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään koko suunnitteluprosessin ajan aina tarpeen mukaan. 1. SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee VT 62 varrella noin 16 km Puumalan kirkonkylästä Mikkelin suuntaan. Kaavan vaikutuksia tarkastellaan noin 350 ha:n alueelta. Suunnittelualue rajautuu Suur-Saimaan Lietveden vesistöön. Yleiskaavatyön tarjouspyynnön mukainen aluerajaus

5 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAKT) Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista on annettu Tavoitteet ovat tulleet voimaan Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa linjataan maamme alueidenkäyttöä pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteilla vastataan niihin haasteisiin, joita mm. muuttoliikkeen vaikutukset aluerakenteeseen, yhdyskuntarakenteen eheyttämisen tarve, elinympäristön laatuvaatimukset, luonnon- ja rakennusperinnönsäilyminen ja yhteysverkostojen toimivuus alueidenkäytölle asettavat. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista tulee edistää valtion viranomaisten toiminnassa, maakunnan suunnittelussa ja kuntienkaavoituksessa. Seutukaava: Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä-Savon seutukaavan Mikkelin ja Pieksämäen seuduille Laajimmat seutukaavan aluevaraukset ovat lentoliikenteen alue (LL) ja matkailupalvelujen alue (RM). Maakuntakaavatyö on käynnistynyt. Arvioitu maakuntakaavan vahvistamisajankohta sijoittuu vuoden 2008 loppuun. Yleiskaava: Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaava (2/I). Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan ja Etelä-Savon ympäristökeskus on vahvistanut kaavan Ympäristökeskus teki päätöksen, jolla myös alle 1 ha:n kokoiset rakennetut saaret vahvistettiin rakennuspaikoiksi. Yleiskaava-alueeseen kuuluu VT 62 ja Saimaan välinen rannan osa. Laajin aluevaraus on matkailupalvelujen alue (RM). Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavaote Asemakaava Alueelle ei ole laadittu asema- tai ranta-asemakaavoja.

6 Muut suunnitelmat Pistohiekka-projekti: Pistohiekkahanke sai alkunsa syksyllä 2003, kun Paradox Network Oy lähestyi Puumalan kuntaa ajatuksin, joita kunnassa oli samaan aikaan mietitty. Puumalan kunta ja Paradox ovat nyt solmineet Pistohiekkahanketta koskevan aiesopimuksen. Kunnalla ja Paradoxilla on yhteinen yhtiö (Pistohiekan Matkailu Oy), joka vastaa hankkeen toteutuksesta ja markkinoinnista. Kunta on hankkinut Pistohiekalta omistukseensa yhteensä noin 40 hehtaaria maata Tornator Oy:n ja Puu- ja erityisalojen liiton kanssa tehdyillä kaupoilla. Lisäksi Metsähallituksen kanssa neuvotellaan noin 115 hehtaarin kokoisen maa-alueen vaihtokaupasta. Etelä-Savon maakuntaliitto on myöntänyt Pistohiekkahankkeen aluesuunnitteluun ja taustaselvitysten tekemiseen EU-rahoitusta. Hankkeelle on nimetty ohjausryhmä. Museovirasto on tehnyt kunnan pyynnöstä tutkimuksia Pistohiekan alueen muinaisen asuinpaikan osalta. Kivikautinen historia voi tulevaisuudessa olla osa Pistohiekan uuden kylän identiteettiä ja lisäarvo matkailulle. Kunta käynnisti Pistohiekan alueen maankäytön yleissuunnitelman vuonna Alueelle laadittiin toteuttamiskelpoinen maankäytön yleissuunnitelma ottaen huomioon alueen ympäristöarvot. Yleissuunnitelmassa esitettiin eri toimintojen sijoittuminen alueelle, rakentamisen määrä sekä jatkosuunnittelun pohjaksi, mitä ympäristöselvityksiä ja vaikutuksia tulee arvioida. Suunnitelmassa esitettiin myös vesi- ja viemäriverkoston runkolinjat pumppaamoineen ja liikenteen pääväylät liittymineen ja paikoitustiloineen samoin kuin sataman sijoittuminen perusrakenneratkaisuineen. Kunnanhallitus hyväksyi päivätyn ideapohjaisen Pistohiekan alueen maankäytön yleissuunnitelman alkavan yleiskaavoituksen yhdeksi pohja-aineistoksi soveltuvin osin. Samalla kunnanhallitus päätti merkitä yleissuunnitelmasta annetut lausunnot / kommentit tiedokseen. Lausunnot ja kommentit pyritään huomioimaan kaavoituksen yhteydessä. Puumalan kunta tilasi Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:ltä erillisen liito-oravaselvityksen keväällä Selvitys tehtiin maalis huhtikuussa SUUNNITTELUN TAVOITTEET Tavoitteita varten selvitetään maankäyttöön liittyvät potentiaaliset mahdollisuudet ja ongelmakohdat sekä ympäristön asettamat reunaehdot. Yksi pääpainopistealueista on varmaankin elinkeinojen toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen. Myös tavoitteet asetetaan julkisesti nähtäville ja kunnanvaltuusto hyväksyy ne (I-vaiheen kuuleminen). Yleiskaavoituksen perustavoitteena on muodostaa suunnittelualueelle toimiva maankäytönratkaisu kokonaisuutena, jossa maanomistajien maankäyttötavoitteiden lisäksi on huomioitu lähiasukkaiden ja kuntalaisten maankäyttötarpeet ja alueen luonnonarvot huomioiva luonnonsuojelu. Oman lisänsä suunnitteluun tuo alueen matkailullinen vetovoimaisuus ja sen tarpeet ranta-alueella. Rannan läheisiä alueita voidaan myös kehittää pysyvän asumisen mahdollisuudet huomioiden. Hyvät yhteydet muihin vesistöihin, alueen maisema, luonnon- ja ympäristönarvot hyödynnetään suunnittelussa erityisinä resursseina ja mahdollisuuksina. 4. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET MRL 9

7 Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Arvioinnin lähtötietona käytetään Rambollin ja Environ selvityksiä, tutkimuksia sekä suunnitelmia. Vaikutuksia alueiden käyttöön arvioidaan tarkastelemalla nykyistä ja suunniteltua alueidenkäyttöä. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan kansalaisten ja eri sidosryhmien näkemykset ja mielipiteet. Vaikutusten arvioinnista raportoidaan suunnittelutyön eri vaiheessa. Keskeisenä tiedotus- ja palautteenantokanavana käytetään yleiskaavatyön www-sivuja. Vaikutusten arvioinnin osakohteet perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lain 9 :n ja asetuksen 1 :n mukaan kaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan vaikutuksia: 1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen 5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön Pistohiekan osayleiskaavan vaikutukset keskittyvät seuraaviin asiakokonaisuuksiin: Vaikutukset Natura-alueeseen Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen Mahdollisen lentokenttäalueen vaikutukset Vaikutukset muinaismuistoihin Vaikutukset maisemaan Vaikutukset vesistöihin ja pohjavesiin

8 5. SUUNNITTELUVAIHEET JA ALUSTAVA AIKATAULU 1 ALOITUSPALAVERI Suunnittelutehtävän tarkentaminen 1.2 Organisaation luominen - työnjako 1.3 Raportoinnin sopiminen 1.4 Alustava aikataulu 1.5 Yleisinformaatio lehtiin 2 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA Osallistumistahot 2.2 Vuorovaikutusmenetelmät 2.3 Vaikutusten alustavat arvioinnit 2.4 Neuvottelu viranomaisten kanssa ja yleisötilaisuus MRL 6, 62, 63, 64 3 PERUSTIEDOT Olemassa olevat maankäyttösuunnitelmat 3.2 Suojelu ja virkistyskäyttö 3.3 Maanomistus ja tilarekisteri 3.4 Rakennettavuus 4 TAVOITTEET Yleistavoitteet 4.2 Sektorikohtaiset tavoitteet 4.3 Esittely tilaajalle 5 NEUVOTTELUT JA ESITTELY Ympäristökeskus, liitot, tilaaja, yms. 5.2 yleisötilaisuudet / I kuuleminen 5.3 Vastaanottopäivät 5.4 Tavoitteiden tarkistus 6 TAVOITE- JA MITOITUSOSAN Suunnittelutyöryhmän käsittely KÄSITTELY 6.2 Kunnan hyväksyntä 7 ALUSTAVA YLEISKAAVALUONNOS Neuvottelut (Ymp.keskus, liitot, yms.) 7.2 Alustavan luonnoksen mahdoll. tarkistus 7.3 Esittely tilaajalle 7.4 Yleisötilaisuudet ja vastaanottopäivät 8 YLEISKAAVALUONNOS II kaavoitusvaihe kuuleminen (MRA 30 ) 8.2 Huomautusten käsittely 8.3 Kaavaluonnoksen tarkistus 8.4 Viranomaispalaveri 9 YLEISKAAVALUONNOKSEN Kh:n käsittely / Esittely TARKISTAMINEN 9.2 Kaavaluonnoksen mahdoll. tarkistukset 10 YLEISKAAVAEHDOTUS Yleisötilaisuus, nähtävillä 30 vrk 10.2 Maanomistajien muistutukset ja valtion viranomaisten, naapurikuntien ja ltk:ien lausunnot, mahdoll. tarkistukset yleiskaavaan 10.3 Viranomaispalaveri 11. YLEISKAAVAN HALLINNOLLINEN Hallitus KÄSITTELY 11.2 Valtuusto

9 6. OSALLISET JA VUOROVAIKUTUS OSALLISET: PUUMALAN KUNTA Keskustie Puumala Tekninen osasto: Kaavoitus ja rakennusvalvonta Tekninen johtaja vs.juha Härkönen puh. (015) Rakennustarkastaja Erkki Rajaniemi puh. (015) Ympäristötoimi Ympäristönsuojelusihteeri Timo Hämäläinen puh. (015) Elinkeinotoimi Elinkeinoasiamies Tuukka Forsell puh. (015) Luottamuselimet Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kaavatoimikunta Maanomistajat, mm. Metsähallitus Lähialueen asukkaat Pro Pistohiekka ry. Pistohiekka-projektin ohjausryhmä Kunnanhallituksen pj. Aarno Puttonen, ohjausryhmän pj Kunnanhallituksen vpj.erkki Koivunen, ohjausryhmän vpj Kunnan edustaja Lauri Majuri Kunnan edustaja Erkki Luukkonen Kunnanjohtaja Kari Kitunen Tekninen johtaja Martti Laine / Juha Härkönen Elinkeinoasiamies Tuukka Forsell Metsähallitus: Jarmo Väisänen Paradox Network Oy: Eija Korjula Etelä-Savon maakuntaliitto/rahoittajan edustaja: Pekka Laukkanen Etelä-Savon ympäristökeskus: Eero Korhonen Puumalan Yrittäjät ry: Hemmo Auvinen Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy: Hannu Ronkainen Savonlinnan matkailun verkosto-osaamiskeskus: Pellervo Kokkonen Pistohiekan asukkaiden/kesäasukkaiden edustaja: Erkki Laitinen Puumalan Luonto ry: Riitta Lunti Saimaan Tähti Oy: Sami Juola

10 VIRANOMAISET JA MUUT TAHOT: Etelä-Savon ympäristökeskus DI Eero Korhonen puh Jääkärinkatu MIKKELI Etelä Savon maakuntaliitto Suunnittelupäällikkö Jarmo Vauhkonen puh. (015) Hallituskatu 3 A MIKKELI Metsähallitus, luontopalvelut Suojelubiologi Tero Sipilä puh Akselinkatu Savonlinna Metsähallitus, metsätalous Maankäyttö- ja ympäristöpäällikkö Jarmo Väisänen puh Akselinkatu Savonlinna Museovirasto, arkeologian osasto Tutkija Pirjo Uino puh. (09) PL HELSINKI Savonlinnan maakuntamuseo Museotoimenjohtaja Martti Koponen puh. (015) Riihisaari SAVONLINNA Järvi-Suomen merenkulkupiiri Insinööri Kalervo Kalliokoski puh Itäinen Kanavatie LAPPEENRANTA Kaakkois-Suomen tiepiiri Maankäyttöinsinööri Pertti Asikainen puh Kauppamiehenkatu KOUVOLA

11 Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri ry Piirisihteeri Eeva Taimisto Pappilankatu Savonlinna Etelä-Savon TE-keskus puh PL Mikkeli KAAVAN LAATIJAT Ramboll Finland Oy Konsultti Jari Mannila puh PL ESPOO Kaavoitus ja Maankäyttö Oy DI Pekka Mäkiniemi puh. (05) YMPÄRISTÖSELVITYKSET YS-Enviro Oy FM Markku Nironen puh VUOROVAIKUTUS: MRL 1 Lain yleinen tavoite Tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa. MRL 6 Vuorovaikutus ja kaavoituksesta tiedottaminen Kaavaa valmisteltaessa tulee olla vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, siten kuin jäljempänä tässä laissa säädetään. Kaavoja valmistelevien viranomaisten on tiedotettava kaavoituksesta sillä tavoin, että niillä, joita asia koskee, on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. Osayleiskaavan vireille tulosta, tavoitteista ja osayleiskaavan eri vaiheista tiedotetaan paikallislehdissä ja kunnan internetsivuilla. Suunnittelutyön aikana järjes-

12 tetään yleisötilaisuudet yleiskaavan käynnistämisen tiedottamiseksi, yleiskaavan perustieto/tavoitevaiheessa ja osayleiskaavaluonnoksen valmistuttua. Kaikille osallisille ilmoitetaan kirjeitse kaavaa koskevat viralliset tiedotteet. Yleiskaava asetetaan lain mukaisesti nähtäville. Lisäksi järjestetään vastaanottopäivä Puumalan kunnassa, jolloin kaavoittaja on tavattavissa henkilökohtaisesti. Osallisilla on mahdollisuus jättää kaavan nähtävillä oloaikoina huomautukset ja muistutukset kirjallisena tai sähköisenä yleiskaavaprojektille perustettuun sähköpostiosoitteeseen Kyseiseen osoitteeseen voi myös jättää kommentteja ja kysymyksiä projektin aikana. Suunnittelun aloitusvaiheessa kerätään keskeisten viranomaisten tavoitteita ensimmäisessä viranomaisneuvottelussa syksyllä Tavoitevaiheessa pidetään valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 30 ), jossa yhteydessä perustiedot ja tavoitteet ovat kunnan ja konsultin www sivuilla nähtävillä. Lisäksi kunnassa pidetään neuvottelu / esittelytilaisuus, jonka ajankohta ilmoitetaan valmisteluvaiheen kuulemisen ilmoituksen yhteydessä. Valmisteluvaiheeseen liittyy myös lausuntojen pyytäminen osallisilta (viranomaiset ja yhteisöt) sekä toisen viranomaisneuvottelun järjestäminen. Kaavaluonnos pidetään yleisesti nähtävillä (MRL 62 ). Kuulutuksessa (lehdissä) ilmoitetaan ajankohta (30 vrk) jolloin suunnitelmaan voi tutustua ja siitä antaa kirjallisia huomautuksia. Osallisilta (viranomaiset ja yhteisöt) pyydetään lisäksi lausunnot. Viranomaistahojen kanssa pidetään viranomaisneuvottelu. Kaavaehdotus pidetään yleisesti nähtävillä (MRL 65 ). Kuulutuksessa (lehdissä) ilmoitetaan ajankohta (30 vrk) jolloin suunnitelmaan voi tutustua ja siitä antaa kirjallisia muistutuksia. Osallisilta (viranomaiset ja yhteisöt) pyydetään lisäksi lausunnot. Viranomaistahojen kanssa pidetään viranomaisneuvottelu. Korjattu kaavaehdotus esitellään kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Valtuuston hyväksymispäätöksestä voi valittaa Kuopion hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Espoossa Ramboll Finland Oy FM Jari Mannila

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU KORTTELI 843 - VANHAN PAUKUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoituksen

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013 Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 120:2013 Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Hallituskatu 3 A, 50100

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kannuksen Kaukasennevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava 26.5.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 4 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu...

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kh 24.6.2014 102 LIITE 28 Maritta Heinilä Ypäjän kunta HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.6.2014 P24359-P001 FCG Suunnittelu

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iitin kunta 3.9.2013 OAS Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 2 (12) 3.9.2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

67050263.SU 6.6.2005 NAANTALIN KAUPUNKI. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

67050263.SU 6.6.2005 NAANTALIN KAUPUNKI. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 67050263.SU 6.6.2005 NAANTALIN KAUPUNKI Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 )

Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 ) Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 ) 1 1 Yleistä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää pääpiirteissään suunniteltavan

Lisätiedot

VANOSEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LISÄSELVITYSALUE

VANOSEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LISÄSELVITYSALUE VANOSEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LISÄSELVITYSALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavaan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava

Outlet-kylän asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2013, tarkistettu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22086 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2015 LAUKAAN KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA 410-AK-KIR-030 Keski-Suomen liiton kuva-arkisto, kuvaus LAUKAAN KUNTA MAANKÄYTTÖOSASTO 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot