KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys Kansantalouden kehitys Kuntatalous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys... 3 1.1 Kansantalouden kehitys... 3 1.2 Kuntatalous... 3 1."

Transkriptio

1

2 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys Kansantalouden kehitys Kuntatalous Savonlinnan seudun ja kunnan kehitysnäkymät Kuntauudistus Enonkosken kunnan taloudellinen tilanne Vuoden 2014 talousarvioesityksen lähtökohtia Käyttötalous (ulkoinen) Enonkosken kunnan investoinnit vuodelle Tulojakauma ja menot hallinnonaloittain (ulkoinen) Kunnan kehittämisen lähtökohtia Verotus, taksat ja valtionosuudet Lainoitus vuosille Tulevaisuus Seuranta Sitovuus Yhteistoiminta Henkilöstö Kuntastrategian jalkauttaminen talousarvion tavoitteenasettelun perustana Strategiasta tavoitteisiin Strategiasta johdetut tavoitteet vuodelle Konserniyhteisöille asetettavat tavoitteet vuodelle Käyttötalousosa (sisäinen/ulkoinen) Kunnanhallitus Sosiaalilautakunta Sivistyslautakunta Vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Kunnan käyttötalous yhteensä (ulkoinen/sisäinen) Investointiosa Rahoitusosa Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tuloslaskelma (ulkoinen) Talousarvion 2014 määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto... 78

3 . 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Talouden tasapainottamista ja toimintojen kehittämistä muuttuvassa toimintaympäristössä ja vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Kuntien valtionosuuksien 631 miljoonan euron leikkaus vuosittain vuodesta 2012 aina vuoteen 2015 asti ja yhteisövero-osuuden alentaminen kiristävät kuntien taloutta huomattavasti tulevina vuosina. Kaikkiaan valtionosuuden leikkaukset ovat vuoteen 2015 mennessä 3,4 miljardia euroa. Kataisen hallituksen vuoden 2014 budjettiesityksen yhteyteen on laadittu ns. Rakennepoliittinen ohjelma, jossa on keskitytty kestävyysvajeen ratkaisemiseen. Kunnat ovat tämän Rakennepoliittisen ohjelman ytimessä. Kuntien harteille on lastattu suurin osa tulevaisuuden sopeuttamisesta, veronkorotuksista, rakennemuutoksista ja tehokkuuden nostosta. Valtion budjettiesityksen yleisperusteluihin sisältyvän peruspalvelubudjetin mukaan esitys kiristää kuntataloutta vuonna 2014 n. 257 milj. eurolla. Tähän sisältyy mm. peruspalvelujen valtionosuusleikkaus 362 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien jäädyttäminen n. 36 milj. euroa. Vuodesta 2012 valtionosuusleikkaukset ovat olleet kokonaisuudessaan 1,1 mrd. euroa vuonna Laskennallisesti tämä tarkoittaa keskimäärin n. 1,25 kunnallisveroprosentin nostoa. Vuoden 2014 valtionosuudet pienenevät kokonaisuudessaan verrattuna vuoteen Kuntatalous kaiken kaikkiaan kiristyy entisestään. Peruspalvelubudjetin yhteydessä laaditun painelaskelman mukaan kuntien vuoden 2014 tulos olisi yli mrd. euroa negatiivinen. Kunnat joutuvat huonosti ennustettavassa taloustilanteessa vahvistamaan rahoituspohjaa veronkorotuksin. Joissakin ennusteissa vuoden 2007 BKT:n taso saavutettaisiin Suomessa vasta vuoden 2017 puolella. Suomen Pankin viimeisimmän arvion mukaan vuoden 2013 talouskasvu olisi -0,8 %, vuoden 2014 se olisi 0,9 % ja 1,8 % vuonna Valtion budjettiesitys sisälsi myös myönteisiä asioita kuntien kannalta. Hallitus mm. kompensoi kunnille kaikki veroperusteiden muutosten aiheuttamat menetykset, kiinteistöveroa kehitetään niin, että kuntien verotulot kasvavat n. 100 milj. eurolla ja jäteveron tuottoa vastaava euromäärä eli 70 milj. euroa siirretään kunnille. Kaikesta huolimatta valtionosuusleikkaukset huomioiden kuntien tulomenetykset ovat vuonna 2014 keskimäärin 36 euroa/asukas. Tämän laskennallinen vaikutus tuloveroprosenttiyksikköön on 0,21 %. Kaiken kaikkiaan vuosien valtionosuusleikkausten laskennallinen vaikutus tuloveroprosenttiin on keskimäärin 1,2 %. Enonkosken kunnan talousarvioehdotus sisältää tuloveroprosentin 0,5 %:n noston. Tällöin tuloveroprosentti on 21,00 %. Kunnallisveron tuotoksi on arvioitu euroa, jossa on vuoden 2013 talousarvioon 3,6 %:n lisäys. Sekä kiinteistöveron, että yhteisöveron tuoton ennakoidaan nousevan niin, että verotulojen arvioidaan kasvavan kaiken kaikkiaan 4,3 % edelliseen vuoteen.

4 2 Hallintokunnat ovat laatineet omat esityksiään tiukan raamin puitteissa. Koko kunnan toimintakate nousee arvion mukaan vain 1,1 % ( euroa). Tästä huolimatta talousarvio sisältää tarpeellisia ja perusteltuja henkilöstölisäyksiä ja toimintojen kehittämistä. Investoinneissa terveyden edistäminen ja turvallisuus ovat olleet kantavina teemoina. Investointimenot ovat talousarviossa yhteensä euroa. Tämä sisältää mm. paloturvallisuuden parantamista vanhustentaloilla, vesihuollon varmuuden ja taajamaalueen viihtyvyyden parantamista sekä latukoneen hankinnan. Lisäksi Leirimajan kunnallistekniikan rakentaminen saatetaan loppuun. Ensi vuonna kunnan taajama-alueen tonttitarjonta paranee merkittävästi, mikäli valtuusto toimintavuoden aikana hyväksyy suunnitellut asemakaavan muutokset. Tällöin Leirimajan alueen lisäksi yhtenäistä uutta tonttialuetta tulee ns. kalatalouskoulun alueelle ja Hyypiänniemen tien varteen. Tilanne asettaa haasteen myös kunnan markkinoinnille. Hyvää matkailullista potkua voi tuoda Koloveden päästyä maailmanlaajuiseen tietoisuuteen National Geographic lehden numerossa (44/2013), jossa käsiteltiin vähemmän tiedettyjä luontomatkailukohteita. Kolovesi oli jutussa esillä Suomen ainoana kohteena. Jo nyt Koloveden matkailun arvioidaan jättävän seutukunnalle n euron verran tuloa. Pienikin lisäys globaaleissa matkailuvirroissa merkitsee aluetaloudellisesti paljon. Luontomatkailun ja ennen kaikkea Koloveden vetovoima ja potentiaali on selvästi lisääntynyt ja tätä kautta usko alueen matkailullisiin mahdollisuuksiin. Matkailussa on jo merkittäviä hankkeita valmistelussa. Laukunkankaan tuulivoimakaava etenee niin, että vuoden 2014 alkuvuodesta sen pitäisi olla jo hyväksymiskäsittelyssä. Toteutuessaan hanke tuo erittäin merkittävät investointihyödyt ja verotulot kuntaan. Alueen elinvoiman kannalta on positiivista, että seudullisesti merkittävät työllistäjät kuten metalliteollisuus ja mekaaninen puunjalostusteollisuus ovat selvinneet taloudellisesta taantumasta ilman lomautuksia ja irtisanomisia, jotka ovat koetelleet ennen kaikkea teollisuuden rakennemuutospaikkakuntia. Talousarviovuodesta 2014 voi siis hyvällä syyllä todeta, että paljon on haasteita tiedossa, mutta myös paljon positiivisia ennusmerkkejä. Kari Kuuramaa, kunnanjohtaja

5 1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys 1.1 Kansantalouden kehitys Vuoden 2011 jälkipuoliskolta alkaen talouden epävarmuus on pysynyt korkeana ja erityisesti euroalueen tilanne on edelleen ongelmallinen. Viimeisimmän Suomen Pankin tekemän arvion mukaan vuoden 2013 talouskasvu olisi -0,8 %. Alhaiset kasvunäkymät sekä epävarmuus tulevasta ovat johtaneet siihen, että yksityiset investoinnit laskevat jo toista vuotta peräkkäin. Työllisyys heikkenee ja työttömyysaste nousee ennusteiden mukaan. 3 Ennusteiden mukaan suhdannekäänne parempaan on jo näkyvissä ensi vuonna. Vuoden 2014 osalta kasvuksi ennustetaan 0,9 % ja talouskasvu on entistä laajapohjaisempaa. Vuodelle 2015 ennustetaan 1,8 %:n kasvua, eli kasvu olisi potentiaalisen tuotannon kasvua nopeampaa. Talouskasvuennusteluvut ovat vuoden 2013 aikana koko ajan heikentyneet. Tuotannossa edelleen jatkuvan rakenteellisen muutoksen sekä demografisten tekijöiden johdosta potentiaalisen tuotannon kasvuvauhti pysyy lähitulevaisuudessa selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa hitaampana. Kotimaan riskit taloudessa kohdistuvat etupäässä siihen, kuinka reaalitalous reagoi kansainväliseen taloustilanteeseen. Vuonna 2012 julkisyhteisöjen alijäämä syveni 2,3 prosenttiin kokonaistuotantoon suhteutettuna. Niin valtion, kuntien kuin sosiaaliturvarahastojenkin rahoitusasema heikkeni matalasuhdanteen vuoksi. Ennustettu talouskasvu ei riitä kääntämään valtiontaloutta selvästi vahvistuvalle uralle. Hallituksen toimet ja maltillinen työmarkkinaratkaisu kohentavat taloustilannetta ja valtion rahoitusasemaa, mutta sen ennustetaan säilyvän alijäämäisenä lähivuodet. Valtionvelan kasvu kuitenkin pysähtyy suhteessa kokonaistuotantoon. Ansiotason ennustetaan olevan lähivuodet alhaista. Inflaatiotaso pysynee yli kahdessa prosentissa. 1.2 Kuntatalous Kuntien tilinpäätösten mukaan kuntatalous on ollut ennakoitua huonommassa kunnossa. Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate aleni 800 milj. euroa ja oli 1,8 miljardia euroa vuonna Vuosikate ei riittänyt poistoihin 241 kunnan tilinpäätöksessä. Tuloksella mitattuna kuntien yhteenlaskettu tulos oli noin 360 milj. euroa negatiivinen. Ennusteiden mukaan vuoden 2013 tulos olisi noin 430 mil. euroa negatiivinen ja vuonna 2014 tulos lähenisi jo noin -1 mrd. euroa. Kuntien ansiotasoindeksin kohoamisen arvioidaan hidastuvan tuntuvasti lähivuosina. Viime vuonna ansiotasoindeksi nousi 3,6 %, tämän vuoden arvion ollessa 1,8 %. Vuonna 2014 kunta-alan ansiotasoindeksin nousuksi arvioidaan laskentateknisenä oletuksena 2,1 %. Työmarkkinaratkaisujen kustannusvaikutusta ei tiedetä vielä tässä vaiheessa.

6 Kunta-alan kustannustaso vuodelle 2012 kohosi 3,4 %. Vuodelle 2013 kustannustason nousun arvioidaan olevan 2,3 % ja ensi vuodelle ennakoidaan kuluvaa vuotta hitaampaa kehitystä. Tätä tukee myös syksyllä tehty palkkaratkaisu. 4 Valtion talouden tasapainoa esitetään valtionvarainministeriön kehyksissä parannettavan noin 5,3 miljardilla eurolla vuoteen Tästä menosopeutuksen suuruus on 2,2 miljardia euroa. Valtaosa, lähes 1,4 miljardia euroa kohdistuu kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin. Alla oleva Kuntaliiton laatima kuvio havainnollistaa tehtyjen päätöksien vaikutusta kuntien valtionosuuksiin vuoteen 2017 asti. Vuonna 2014 kuntien verotulojen ja valtionosuuksien ennakoidaan kasvavan noin 1,5 prosenttia. Valtionosuuksia nostavat lakisääteiset indeksikorotukset ja väestömuutoksista aiheutuvat perustemuutokset sekä veromuutosten ja jäteveron tuottoa vastaavan erän siirtäminen vos:n piiriin. Kuntien toimintamenojen ennakoidaan kasvavan 3,5 prosenttia. Kuntien talous siis kiristyy edelleen ja paineet kunnallisveronkorotuksiin kasvavat. Valtion talouden kehyksissä vuosille todetaan, että kehyskaudella kuntien vastuulla olevien sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvavat ikärakenteesta johtuen noin 1,1 miljardia euroa. 1.3 Savonlinnan seudun ja kunnan kehitysnäkymät Seutukunnalla toteutui vuoden alusta kuntaliitos Kerimäen, Punkaharjun ja Savonlinnan välillä. Tällä on merkittävä vaikutus seutukunnan toimintaan ja yhteistyöhön. Savonlinnan

7 5 naapurikunniksi tulivat mm. Kitee ja Parikkala ja tämän myötä esimerkiksi Parikkalan rajanylityspaikan toteuttamisen edistäminen on saanut kaupunkiorganisaatiossa enemmän painoarvoa. Toisaalta yhteistyökuviot ovat muuttuneet mm. elinkeinotoimen osalta niin, että yhdistyneiden kuntien ja Enonkosken yhteinen elinkeinotoimen kuntayhtymä lakkautetaan ja palvelut ovat vuoden alusta 2013 siirtyneet Savonlinnan Yrityspalvelut Oy:lle. Talousnäkymien osalta seutukunnan odotukset ovat varovaisia. Merkittävimmät toimialat ovat matkailu, metalli-, elektroniikka- ja puuteollisuus. Suurimmat odotukset investointien ja työpaikkojen suhteen kohdistuvat bioöljytehtaan perustamiseen sekä UPM-Kymmene vaneritehtaan laajennusinvestoinnin mukanaan tuomiin kerrannaisvaikutuksiin. Savonlinnan seudun kuntayhtymän talous- ja toimintasuunnitelman mukaan resurssit kohdennetaan seudun vahvuuksien vahvistamiseen, joita ovat puunjalostus- ja teknologiateollisuus, palveluliiketoiminnan osaaminen ja hyvinvointimatkailu. Seudun mahdollisuuksiksi ovat nostettu mm. IT-alan avaukset, luonto- ja kulttuurimatkailu sekä Venäjän suunnalta avautuvat liiketoimintamahdollisuudet. Seudun yhteisessä edunvalvonnassa korostuu Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen toimintojen pitkäjänteinen kehittäminen valituilla erikoistumisaloilla, Mikkelin ammattikorkeakoulun kehittäminen, Lappeenrannan teknillisen yliopiston kuituerottelutekniikkaan liittyvät seudun kärkitoimialoja tukevat osaamisalat, Metlan toiminnot, Enonkosken kalanviljelylaitos. Parikkalan rajanylityspaikan saaminen kansainväliseksi rajanylityspaikaksi mahdollistaa toteutuessaan laajan kehityskäytävän Pietarista Savonlinnan seudulle ja laajemminkin. Työttömyysaste on noussut Savonlinnan seudulla vuodesta 2011, mutta on pysynyt samalla tasolla vuoden 2012 tilastoon verrattuna, työttömyysasteen ollessa elokuussa ,1 %. 16 Työttömien osuus työvoimasta Enonkoski Savonlinnan seutu Etelä-Savo Koko maa 2 0 Elokuu 2007 Elokuu 2008 Elokuu 2009 Elokuu 2010 Elokuu 2011 Elokuu 2012 Elokuu 2013

8 6 Työllisyysnäkymiin vaikuttavat suurten toimialojen (puu, metalli ja rakennus) osalta globaalit suhdannevaihtelut. Tosin Savonlinnan seudun maailmanmarkkinoilla toimivat puu- ja metalliyritykset ovat toistaiseksi selvinneet matalasuhdanteesta kohtuullisen hyvin. Kuitenkin pääosin uusien työpaikkojen syntyminen ja työllisyyden paraneminen on edelleen pk-yritysten varassa. Enonkosken kunnassa asukasluku on vähentynyt vuosi vuodelta. Lisäksi tilanteen tekee haastavaksi tulevina vuosina korkea työttömyysaste, myös väestön ikääntyminen. Vaikka väestön määrä kokonaisuutena laskee, niin yli 65-vuotiaiden määrä ja osuus nousevat. Tämä johtaa väistämättä siihen, että verotulopohja pienenee vuosi vuodelta. Yksi kunnan tulevien vuosien haasteista onkin ylipäätään peruspalvelujen järjestäminen ikääntyvälle väestölle nykyisen tasoisena tulopohjan heikentyessä Enonkosken väestöennuste Lähde: Tilastokeskus Yhteensä Edellä oleva kaavio on tilastokeskuksen väestöennuste. Työpaikat yhdessä monipuolisen ja vahvan elinkeinoelämän kanssa luovat perustan, jolle kunnan kehittämistä voidaan rakentaa. Uusien työpaikkojen luominen ja elinkeinorakenteen monipuolistaminen ovat edelleen keskeisiä haasteita niin Savonlinnan seudulle kuin Enonkosken kunnallekin. Väestökehityksen taittaminen kasvuun edellyttää käytännössä myös työpaikkojen määrän kasvua. Kunnan osalta tämä edellyttää sekä yritysmyönteisen ilmapiirin ja toiminnan kehittämistä kunnan koko organisaatiossa että tonttitarjonnan kehittämistä. Kunnan kannalta pk-yrityksillä on kasvava merkitys työpaikkakasvun vauhdittajina.

9 7 1.4 Kuntauudistus Kuntarakennelaki tuli voimaan Lain mukaan käytännössä jokainen kunta joutuu kuntaliitosselvitykseen. Kuntien pitää ilmoittaa kuntaliitosselvitysalue mennessä valtionvarainministeriölle. Erityinen selvitysvelvoite on kunnilla, joissa täyttyy vähintään yksi kolmesta selvityskriteeristä, jotka ovat väestöpohja-, työssäkäynti- ja yhdyskuntarakenne- sekä talouskriteeri. Varsinainen kuntien yhdistymisselvitysten ja - esitysten määräaika säädetään erikseen vuoden 2014 keväällä. Kuntarakennelain perusteella ns. pakkoliitosvelvoite on tulossa vain kriisikunnankriteerit täyttäville kunnille. Tosin hallitus on kaavailemassa pakkoliitosmahdollisuuden laajentamista myös työssäkäynti- ja yhdyskuntarakennekriteerit täyttäviin kuntiin. Kuntauudistuksen kokonaisuuteen liittyvät sote-rakennelaki, uusi valtionosuuslaki ja uusi kuntalaki tulevat näillä näkymin voimaan vuoden 2015 alkupuolella. 1.5 Enonkosken kunnan taloudellinen tilanne Vuoden 2014 talousarvion pohjana ovat verotulojen ja valtionosuuksien suhteen Suomen Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön ennusteet. Talousavioesitys sisältää puolen (0,5 %) prosenttiyksikön tuloveron korotuksen. Talousarvion valmistelussa on haettu talouden tasapainoa, kun taustalla on vuoden 2012 tilinpäätöksen n euron alijäämä. Vuoden 2013 talousarvio laadittiin lievästi ylijäämäiseksi mm. veronkorotuksella, myyntitulojen lisäyksellä sekä menotarkistuksilla. Kunnan investoinnit pyritään pitämään seuraavat vuodet kestävällä tasolla. Talousarviovuodelle esitetään euron investointeja. Suurimpia ovat mm. leirimajan asuinalueen kunnallistekniikan loppuunsaattaminen euroa ja vanhustentalojen saneeraustyöt ja palohälytinjärjestelmän rakentaminen euroa sekä latukoneen hankinta euroa. Investoinnit pyritään rahoittamaan tulorahoituksella. Vuodelle 2013 kunta otti euron pitkäaikaislainan koulun peruskorjauksen rahoittamiseksi. Talousarviovuodelle ei esitetä lisävelan ottoa. Emo kunnan lainamäärä asukasta kohden olisi näin ollen alle 500 euroa/asukas. 1.6 Vuoden 2014 talousarvioesityksen lähtökohtia 1. Kunnan palveluja kohdennetaan vastaamaan paremmin kuntalaisten palvelutarpeita, missä oleellista on vanhustenhuollon palvelurakenne ja panostaminen perusterveydenhuoltoon ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. 2. Aktiivisella kaavoituksella pyritään tulevina vuosina saamaan entistä enemmän myynti- sekä verotuloja. Aktiivisella elinkeinopolitiikalla mahdollistetaan uusien työpaikkojen syntyminen ja yritysten toimintaedellytysten parantuminen. 3. Verotulot on arvioitu kunnan vuoden 2014 ennakkotietojen sekä Suomen Kuntaliiton arvioihin perustuen.

10 4. Valtionosuudet perustuvat kunnan ja Suomen Kuntaliiton laskelmiin. 5. Palkkamäärärahoihin varataan 2 prosentin korotus, muilta osin noudatetaan nollalinjaa niin, että tästä poikkeamat on perusteltava. 6. Väestöpohjana on käytetty asukaslukua Käyttötalous (ulkoinen) Toimintakulut ovat miljoonaa euroa ja toimintatuotot miljoonaa euroa. Toimintakulujen on arvioitu nousevan edellisvuodesta 1,9 %:lla ( euroa). Suurimmat menoerät ovat terveystoimi miljoonaa euroa (31 %), sosiaalitoimi miljoonaa euroa (26 %) ja sivistystoimi miljoonaa euroa (16 %). 1.8 Enonkosken kunnan investoinnit vuodelle 2014 Vuoden 2014 investoinnit ovat yhteissummaltaan euroa. Leirimajan kaavoitusalueen kunnallistekniikan loppuun rakentamiseen on varattu euroa ja latukoneen hankintaan euroa. Muita investointeja ovat kunnan omistamien asuntojen ja muiden kiinteistöjen välttämättömät ja kiireelliset peruskorjaukset, näillä parannetaan tilojen toimintaa ja käytettävyyttä. Tarkempi luettelo investoinneista liitteenä. 1.9 Tulojakauma ja menot hallinnonaloittain (ulkoinen) Verotulojen arvioidaan nousevan 4,3 % edellisestä vuodesta (sis. veronkorotus 0,5 %), valtionosuustulojen kohoavan 1,7 % ja toimintatuottojen kasvavan 4,8 %. Tulojakauma 2014 verotulot valtionosuudet toimintatulot rahoitustulot TA 2013 t TA 2014 t M% ,3 % ,7 % ,8 % 103 9,3 %

11 9 2 Kunnan kehittämisen lähtökohtia 2.1 Verotus, taksat ja valtionosuudet Talousarvio 2014 on laadittu Enonkosken kunnanvaltuuston vahvistamalla 21 % kunnallisella tuloveroprosentilla ja seuraavilla kiinteistöveroprosenteilla: yleinen kiinteistöveroprosentti 0,75 vakituiset asuinrakennukset 0,40 muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,00 yleishyödylliset yhteisöt 0, Lainoitus vuosille TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 lainamäärä /asukas (1524) korot lyhennykset yhteensä lainanotto nettomuutos Tulevaisuus Suomen julkisen talouden kasvu alkoi heikentyä kesän 2011 aikana ja heikko taloustilanne jatkuu vuoden 2014 puolelle. Erityisesti euroalueen taloudet ovat olleet tiukilla. Suomentalouteen vaikuttaa dramaattinen rakennemuutos, kun kasvun veturina ollut teknologiateollisuus on hiipunut. Julkisen talouden pysyessä alijäämäisenä julkinen velka jatkaa kasvuaan. Julkisen talouden tila ja kehitys heijastuvat tulevina vuosina niiden taloudellisten voimavarojen suuruuteen, joista kuntia tuetaan. Vaikka kuntiin kohdistuu haasteita talouden muodossa, joista kaikkiin se ei voi itse vaikuttaa, tulevan toiminnan turvaaminen on kuitenkin pitkälti kunnan omista ratkaisuista ja valinnoista kiinni. Avainsanoja näissä ovat tarkka taloudenpito, vastuullisuus, huolellinen talouden ja toimintojen valmistelu, ennakointi sekä toimeenpanon valvonta, valintojen tekeminen kunnan pitkän tähtäimen etua silmälläpitäen, voimavarojen kohdentaminen palvelutarpeiden mukaisesti, kehittämis- ja kehittymismyönteisyys sekä valmius uudenlaisten valintojen tekemiseen, mikäli nämä todetaan toiminnallisesti ja taloudellisesti järkeviksi valinnoiksi. Kunnan tulevaisuuteen vaikuttaa kunnan itsenäisten ratkaisujen ohella vahvasti myös kuntien välisen yhteistyön kehittäminen niillä toiminnan alueilla, joissa tästä on kunnalle ja kuntalaisille etua.

12 Kuntien palvelutarjonnan on peruspalveluiden osalta vastattava muutosten tuomiin haasteisiin. Ikääntyneiden osuus niin Enonkosken kunnassa kuin valtakunnallisestikin nousee jo seuraavan vuosikymmenen aikana. Tämä johtaa ennen pitkää erityisesti 10 vanhustenhuollon palvelutarpeessa tapahtuvaan selvään kasvuun. Samanaikaisesti lasten ja nuorten sekä työikäisen väestön osuus laskee. Kunnan taloutta on nyt kehitettävä ja sopeutettava kehityksen vaatimalla tavalla, jotta se muodostaisi riittävän vahvan ja toimivan perustan, jolla voitaisiin tarjota kuntalaisille laadukkaat peruspalvelut myös jatkossa. 2.4 Seuranta Kunnan taloussuunnitelmassa näkyvät toiminta-ajatukset, avaintulokset ja tulostavoitteet. Seuranta tapahtuu edellä olevien tasojen mukaisina 30.4., 31.8., ja tilanteista annettavilla seurantaraporteilla, joista näkyy toiminnan ja talouden kehittyminen. Tavoitteita ja mittausta kehitetään edelleen. Tarkastuslautakunta seuraa tavoitteiden toteutumista ja antaa tilintarkastuksen yhteydessä selvityksen toteutumisesta. 2.5 Sitovuus Avaintulokset ja tulostavoitteet ovat sitovia, ellei toisin ole mainittu kyseessä olevassa kohdassa. Vastuualueiden toimintakate on sitova valtuustoon nähden. Poikkeamiseen tulee olla perusteltu syy ja lisämäärärahaa täytyy hakea kunnanvaltuustolta hyvissä ajoin. Määrärahoihin liitetyt perustelut ovat myös sitovia siltä osin kuin ne on mainittu. Investointien sitovuustaso on nettokustannukset investointihankkeittain. 2.6 Yhteistoiminta Enonkosken kunta tekee yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa. Yhteistoimintakuvioihin seutukunnalla on vaikuttanut suuresti voimaan astuva kolmen kunnan (Kerimäki, Punkaharju ja Savonlinna) kuntaliitos. Liitoksen seurauksena myös Enonkoski joutuu järjestelemään uudelleen sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminnan, elinkeinotoimen asiantuntijapalvelujen tuottamisen ja vapaan sivistystoimen palvelut. Sote-palvelut käsittävät tässä yhteydessä kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut. Kuntarakenneuudistus ja sen osana sote-rakenneuudistus määrittää tulevina vuosina kuntayhteistyömuotoja Savonlinnan seudulla. Tämän takia seudulliset kehittämishankkeet eivät ole seudulla edenneet. Pelastustoimi on Etelä-Savon pelastuslautakunnan hoidettavana. Erikoissairaanhoidon osalta jatketaan Itä-sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä.

13 11 3 Henkilöstö Henkilöstömenot ovat vuoden 2014 talousarviossa noin miljoonaa euroa. Vuoden 2013 talousarviossa henkilöstömenojen osuus oli noin miljoonaa euroa. Tämä merkitsee 2,5 %:n kasvua vuoden 2013 henkilöstömenoihin verrattuna. Enonkosken kunnan henkilöstö Sosiaalitoimi ltk kj/kh sosiaalisihteeri / sosiaalijohtaja sosiaalityöntekijä toimistosihteeri lähihoitaja * fysioterapeutti sairaanhoitaja/vanhustenhuollon esimies perushoitaja osastoapulainen ruokapalveluesimies keittolanhoitaja ruokapalvelutyöntekijä keittiöapulainen henkilökohtainen avustaja työllistetyt vanhainkoti työllistetyt palveluasunnot työllistetyt kotipalvelu työllistetyt keittiöt yhteensä *perhetyöntekijä Sivistystoimi ltk kj/kh rehtori-sivistystoimenjohtaja toimistosihteeri kirjastovirkailija ,5 1,5 lehtori luokanopettaja 6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 päätoiminen tuntiopettaja 0,83 0, sivutoiminen tuntiopettaja 0,16 0,2 erityisopettaja 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 erityisesiop.avustaja 0,5 koulunkäyntiavustaja/ip-ohjaaja ip-toiminnan ohjaaja 0,45 päiväkodin johtaja lastentarhanopettaja 0, henkilökoht.avustaja 0,5

14 ryhmäperhepäivähoitaja ,5 perhepäivähoitaja ,5 3,5 3,5 3,5 lastenhoitaja ma. rprh./lastenhoitaja 0, työllistetty koulunkäyntiavustaja työllistetty ryhmäperhepäiväkoti yhteensä 28,94 31,8 29,5 29, Vapaa-aikatoimi ltk kj/kh hallintopäällikkö 0,15 toimistosihteeri 0,15 0,15 0,15 0,15 liikunnanohjaaja/nuorisotyöntekijä nuorisotilojen valvoja/liikuntap.hoitaja 1 1 0,7 0,7 0,7 0,7 liikuntatalon iltavalvoja 0,7 0,7 0,7 0,7 työllistetty/kausiapulainen 1 0,45 0,45 0,45 0,45 yhteensä 2, Tekninen toimi ltk kj/kh kunnaninsinööri toimistosihteeri laitosmies/kiinteistönhoitaja 3 3 3,3 3,3 3,3 3,3 siistijä rakennusmies työllistetty ulko- ja liikuntapaikat työllistetty yleiset alueet 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 yhteensä 10 12,5 12,8 12,8 12,8 12,8 Yleishallinto kj/kh kunnanjohtaja hallintopäällikkö 0,85 kirjanpitäjä palkkasihteeri toimistosihteeri * 1,55 3 2,2 2,2 2 2 asuntosihteeri 1 työllistetty maa- ja metsätilat 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 yhteensä 6,4 6,5 5,7 5,7 5,5 5,5 Maaseututoimi / elinkeinojaos ltk kj/kh toimistosihteeri 0,45 0,5 0,15 0,15 yhteensä 0,45 0,5 0,15 0,15 Kunnan henkilöstö yhteensä 87, ,15 102,15 102,3 102,3 12

15 4 Kuntastrategian jalkauttaminen talousarvion tavoitteenasettelun perustana 4.1 Strategiasta tavoitteisiin Enonkosken kunnan ja kuntayhteisön toimintaa sekä keskeisiä valintoja ohjaavat seuraavat arvot: Asiakaslähtöisyys - kaikissa toiminnoissa huomioimme asiakkaiden tarpeet ja lähtökohdat kuntalaisena ja veronmaksajana Luotettavuus - tiedotamme asioista avoimesti ja toimimme vuorovaikutteisesti vahvan luottamuksen ilmapiirin saavuttamiseksi Ekologisuus - kaikessa toiminnassamme ja päätöksissämme otamme huomioon kestävän kehityksen periaatteet Yritteliäisyys - edesautamme yrittäjyyttä ja sen toimintaedellytyksiä kaikessa päätöksenteossa 13 Enonkosken kunnan toiminnan ohjaaminen ja johtaminen perustuu kuntastrategiaan, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan Enonkosken kunnan visio ulottuu vuoteen 2017 saakka. Tämä visio on määritelty seuraavasti: Enonkoski on yritysmyönteinen yhteisöllinen Saimaan saaristokunta, jolle laadukkaat palvelut, luonnonläheinen vakituinen ja vapaa-ajan asuminen, elämys- ja hyvinvointimatkailu ja Koloveden kansallispuisto luovat lisääntyvää vetovoimaa. Enonkosken kunnan strategia on valmisteltu tasapainotetun tuloskorttimallin mukaisesti. Tuloskortteja käytetään välineinä strategian maastouttamisessa käytännön toiminnaksi. Erilliset tuloskortit on laadittu asiakkaan, talouden, toiminnan/prosessien ja henkilöstön osalta.

16 14 Enonkosken tasapainotettu strategia Näkökulmat Kriittiset menestystekijät Asiakas 1. Joustava, nopea ja monipuolinen palvelujen saatavuus 2. Palveluhenki- ja osaaminen 3. Tehokas tiedottaminen Talous 1. Vakaa kuntatalous 2. Riittävä ulkopuolinen rahoitus 3. Kehittyvä elinkeinotoimi/yritykset Visio Menestysidea Toiminta/Prosessit 1. Elinkeinotoimen tuloksellisuus 2. Vireä kulttuurielämä 3. Maapolitiikka ja kaavoitus 4. Peruspalveluiden tehokkuus ja vaikuttavuus 5. Kunta- ja seutuyhteistyö Henkilöstö/Osaaminen 1. Oikein mitoitettu ja ammattitaitoa ylläpitävä henkilökunta 2. Työilmapiiri ja työssä jaksaminen 3. Johtaminen ja henkilöstön yhteistyö Kunnan hallintokunnat määrittelevät vuosittain oman hallinnonalansa ja palveluidensa osalta kriittiset menestystekijät.

17 Strategiasta johdetut tavoitteet vuodelle 2014 Kriittinen menestystekijä Joustava ja nopea palvelujen saanti Vakaa kuntatalous Kehittyvä elinkeinotoimi Elinkeinotoimen tuloksellisuus Maapolitiikka ja kaavoitus Kunta- ja seutuyhteistyö Tavoite 2014 Palvelut asiakkaalle tavoiteajassa ja säännösten edellyttämällä tavalla Vuosikate vähintään poistoja vastaava Kunnan tuloveroprosentti + 0-0,5 % Etelä-Savon keskimääräisestä veroprosentista Kuntaorganisaation lainamäärä alenee Kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää Kunnan vakaa vakavaraisuus, alijäämän sietokyky ja kyky selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä Kunnan maksuvalmiuden turvaaminen Yritysten investointien ja kuntaan perustettujen yritysten lisääntyminen nykyisestä. Yritysyhteistyö ja vahvuuksien, yrityspalvelujen sekä osaamiskeskusten hyödyntäminen Nettotyöpaikkojen lisäys positiivinen Tehokas maankäyttö Tiivistyvä yhteistyö palvelutuotannossa Mittari/tavoitetaso Asioiden käsittely välittömästi tai enintään 1,5 kuukaudessa Poistojen määrä euroa Etelä-Savon keskimääräinen veroprosentti on 20,50. Lainamäärä < euroa Kertynyttä ylijäämää tilinpäätöksessä > 1,8 miljoonaa Omavaraisuusaste vähintään 75 % * Kassan riittävyys tilinpäätöksessä >86 päivää Uusien yritysten / työpaikkojen lisääntyminen vuoden aikana Yrittäjät mukaan elinkeinotoimen kehittämiseen elinkeinojaoksen kautta. Yksityissektorin nettotyöpaikkojen lisäys /vuosi Strateginen yleiskaava ja kirkonkylän asemakaavan tarkentaminen. Laukunkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhhteistyöllä.

18 Oikein mitoitettu ja ammattitaitoaan ylläpitävä henkilökunta Työilmapiiri ja työssä jaksaminen Johtaminen ja henkilöstön yhteistyö 16 Ammattitaidon kohottaminen ja säilyttäminen täydennyskoulutuksella. Työilmapiirin kehittäminen ja työssä jaksamisen edistäminen. Tyky-toiminnan kehittäminen. Esimiesten ja alaisten työn tavoitteita koskevat kehittämiskeskustelut käytössä kunnan kaikissa yksiköissä Henkilökunnan koulutuspäivät / vuosi Työilmapiirikartoitus kerran kahdessa vuodessa, seuraava työyhteisökysely syyskuussa 2014 Sairauspoissaolojen väheneminen tyky- ja kuntoutustoiminnalla kunnan eri yksiköissä Työyhteisökysely kerran kahdessa vuodessa Esimiehet käyvät vuosittaiset kehittämiskeskustelut henkilöstön kanssa kunnan kaikissa yksiköissä *Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona pidetään kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kh 18.11.2013 353 Kh 25.11.2013 363 Kv 03.12.2013 134 Pöytäkirjan liite nro TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 TALOUSARVIO 2012

Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 TALOUSARVIO 2012 Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2015 TALOUSARVIO Valtuusto 12.12.2011 2 (205) SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSSUUNNITELMAN YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Kansantalouden

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 2 Taloudelliset lähtökohdat... 14 2.1 Kansantalouden kehitysnäkymät... 14 2.2 Kuntatalouden

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ...

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2015-2017

Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kontiolahden kunnan johtamisjärjestelmä... 4

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 Kv 14.12.2009 2 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus 5 Yleisperustelut 6 Kunnan taloudellinen tilanne ja lähtökohdat suunnittelukaudelle 2010 2012 9 Henkilöstö

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012--2014 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot