KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys Kansantalouden kehitys Kuntatalous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys... 3 1.1 Kansantalouden kehitys... 3 1.2 Kuntatalous... 3 1."

Transkriptio

1

2 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys Kansantalouden kehitys Kuntatalous Savonlinnan seudun ja kunnan kehitysnäkymät Kuntauudistus Enonkosken kunnan taloudellinen tilanne Vuoden 2014 talousarvioesityksen lähtökohtia Käyttötalous (ulkoinen) Enonkosken kunnan investoinnit vuodelle Tulojakauma ja menot hallinnonaloittain (ulkoinen) Kunnan kehittämisen lähtökohtia Verotus, taksat ja valtionosuudet Lainoitus vuosille Tulevaisuus Seuranta Sitovuus Yhteistoiminta Henkilöstö Kuntastrategian jalkauttaminen talousarvion tavoitteenasettelun perustana Strategiasta tavoitteisiin Strategiasta johdetut tavoitteet vuodelle Konserniyhteisöille asetettavat tavoitteet vuodelle Käyttötalousosa (sisäinen/ulkoinen) Kunnanhallitus Sosiaalilautakunta Sivistyslautakunta Vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Kunnan käyttötalous yhteensä (ulkoinen/sisäinen) Investointiosa Rahoitusosa Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tuloslaskelma (ulkoinen) Talousarvion 2014 määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto... 78

3 . 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Talouden tasapainottamista ja toimintojen kehittämistä muuttuvassa toimintaympäristössä ja vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Kuntien valtionosuuksien 631 miljoonan euron leikkaus vuosittain vuodesta 2012 aina vuoteen 2015 asti ja yhteisövero-osuuden alentaminen kiristävät kuntien taloutta huomattavasti tulevina vuosina. Kaikkiaan valtionosuuden leikkaukset ovat vuoteen 2015 mennessä 3,4 miljardia euroa. Kataisen hallituksen vuoden 2014 budjettiesityksen yhteyteen on laadittu ns. Rakennepoliittinen ohjelma, jossa on keskitytty kestävyysvajeen ratkaisemiseen. Kunnat ovat tämän Rakennepoliittisen ohjelman ytimessä. Kuntien harteille on lastattu suurin osa tulevaisuuden sopeuttamisesta, veronkorotuksista, rakennemuutoksista ja tehokkuuden nostosta. Valtion budjettiesityksen yleisperusteluihin sisältyvän peruspalvelubudjetin mukaan esitys kiristää kuntataloutta vuonna 2014 n. 257 milj. eurolla. Tähän sisältyy mm. peruspalvelujen valtionosuusleikkaus 362 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien jäädyttäminen n. 36 milj. euroa. Vuodesta 2012 valtionosuusleikkaukset ovat olleet kokonaisuudessaan 1,1 mrd. euroa vuonna Laskennallisesti tämä tarkoittaa keskimäärin n. 1,25 kunnallisveroprosentin nostoa. Vuoden 2014 valtionosuudet pienenevät kokonaisuudessaan verrattuna vuoteen Kuntatalous kaiken kaikkiaan kiristyy entisestään. Peruspalvelubudjetin yhteydessä laaditun painelaskelman mukaan kuntien vuoden 2014 tulos olisi yli mrd. euroa negatiivinen. Kunnat joutuvat huonosti ennustettavassa taloustilanteessa vahvistamaan rahoituspohjaa veronkorotuksin. Joissakin ennusteissa vuoden 2007 BKT:n taso saavutettaisiin Suomessa vasta vuoden 2017 puolella. Suomen Pankin viimeisimmän arvion mukaan vuoden 2013 talouskasvu olisi -0,8 %, vuoden 2014 se olisi 0,9 % ja 1,8 % vuonna Valtion budjettiesitys sisälsi myös myönteisiä asioita kuntien kannalta. Hallitus mm. kompensoi kunnille kaikki veroperusteiden muutosten aiheuttamat menetykset, kiinteistöveroa kehitetään niin, että kuntien verotulot kasvavat n. 100 milj. eurolla ja jäteveron tuottoa vastaava euromäärä eli 70 milj. euroa siirretään kunnille. Kaikesta huolimatta valtionosuusleikkaukset huomioiden kuntien tulomenetykset ovat vuonna 2014 keskimäärin 36 euroa/asukas. Tämän laskennallinen vaikutus tuloveroprosenttiyksikköön on 0,21 %. Kaiken kaikkiaan vuosien valtionosuusleikkausten laskennallinen vaikutus tuloveroprosenttiin on keskimäärin 1,2 %. Enonkosken kunnan talousarvioehdotus sisältää tuloveroprosentin 0,5 %:n noston. Tällöin tuloveroprosentti on 21,00 %. Kunnallisveron tuotoksi on arvioitu euroa, jossa on vuoden 2013 talousarvioon 3,6 %:n lisäys. Sekä kiinteistöveron, että yhteisöveron tuoton ennakoidaan nousevan niin, että verotulojen arvioidaan kasvavan kaiken kaikkiaan 4,3 % edelliseen vuoteen.

4 2 Hallintokunnat ovat laatineet omat esityksiään tiukan raamin puitteissa. Koko kunnan toimintakate nousee arvion mukaan vain 1,1 % ( euroa). Tästä huolimatta talousarvio sisältää tarpeellisia ja perusteltuja henkilöstölisäyksiä ja toimintojen kehittämistä. Investoinneissa terveyden edistäminen ja turvallisuus ovat olleet kantavina teemoina. Investointimenot ovat talousarviossa yhteensä euroa. Tämä sisältää mm. paloturvallisuuden parantamista vanhustentaloilla, vesihuollon varmuuden ja taajamaalueen viihtyvyyden parantamista sekä latukoneen hankinnan. Lisäksi Leirimajan kunnallistekniikan rakentaminen saatetaan loppuun. Ensi vuonna kunnan taajama-alueen tonttitarjonta paranee merkittävästi, mikäli valtuusto toimintavuoden aikana hyväksyy suunnitellut asemakaavan muutokset. Tällöin Leirimajan alueen lisäksi yhtenäistä uutta tonttialuetta tulee ns. kalatalouskoulun alueelle ja Hyypiänniemen tien varteen. Tilanne asettaa haasteen myös kunnan markkinoinnille. Hyvää matkailullista potkua voi tuoda Koloveden päästyä maailmanlaajuiseen tietoisuuteen National Geographic lehden numerossa (44/2013), jossa käsiteltiin vähemmän tiedettyjä luontomatkailukohteita. Kolovesi oli jutussa esillä Suomen ainoana kohteena. Jo nyt Koloveden matkailun arvioidaan jättävän seutukunnalle n euron verran tuloa. Pienikin lisäys globaaleissa matkailuvirroissa merkitsee aluetaloudellisesti paljon. Luontomatkailun ja ennen kaikkea Koloveden vetovoima ja potentiaali on selvästi lisääntynyt ja tätä kautta usko alueen matkailullisiin mahdollisuuksiin. Matkailussa on jo merkittäviä hankkeita valmistelussa. Laukunkankaan tuulivoimakaava etenee niin, että vuoden 2014 alkuvuodesta sen pitäisi olla jo hyväksymiskäsittelyssä. Toteutuessaan hanke tuo erittäin merkittävät investointihyödyt ja verotulot kuntaan. Alueen elinvoiman kannalta on positiivista, että seudullisesti merkittävät työllistäjät kuten metalliteollisuus ja mekaaninen puunjalostusteollisuus ovat selvinneet taloudellisesta taantumasta ilman lomautuksia ja irtisanomisia, jotka ovat koetelleet ennen kaikkea teollisuuden rakennemuutospaikkakuntia. Talousarviovuodesta 2014 voi siis hyvällä syyllä todeta, että paljon on haasteita tiedossa, mutta myös paljon positiivisia ennusmerkkejä. Kari Kuuramaa, kunnanjohtaja

5 1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys 1.1 Kansantalouden kehitys Vuoden 2011 jälkipuoliskolta alkaen talouden epävarmuus on pysynyt korkeana ja erityisesti euroalueen tilanne on edelleen ongelmallinen. Viimeisimmän Suomen Pankin tekemän arvion mukaan vuoden 2013 talouskasvu olisi -0,8 %. Alhaiset kasvunäkymät sekä epävarmuus tulevasta ovat johtaneet siihen, että yksityiset investoinnit laskevat jo toista vuotta peräkkäin. Työllisyys heikkenee ja työttömyysaste nousee ennusteiden mukaan. 3 Ennusteiden mukaan suhdannekäänne parempaan on jo näkyvissä ensi vuonna. Vuoden 2014 osalta kasvuksi ennustetaan 0,9 % ja talouskasvu on entistä laajapohjaisempaa. Vuodelle 2015 ennustetaan 1,8 %:n kasvua, eli kasvu olisi potentiaalisen tuotannon kasvua nopeampaa. Talouskasvuennusteluvut ovat vuoden 2013 aikana koko ajan heikentyneet. Tuotannossa edelleen jatkuvan rakenteellisen muutoksen sekä demografisten tekijöiden johdosta potentiaalisen tuotannon kasvuvauhti pysyy lähitulevaisuudessa selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa hitaampana. Kotimaan riskit taloudessa kohdistuvat etupäässä siihen, kuinka reaalitalous reagoi kansainväliseen taloustilanteeseen. Vuonna 2012 julkisyhteisöjen alijäämä syveni 2,3 prosenttiin kokonaistuotantoon suhteutettuna. Niin valtion, kuntien kuin sosiaaliturvarahastojenkin rahoitusasema heikkeni matalasuhdanteen vuoksi. Ennustettu talouskasvu ei riitä kääntämään valtiontaloutta selvästi vahvistuvalle uralle. Hallituksen toimet ja maltillinen työmarkkinaratkaisu kohentavat taloustilannetta ja valtion rahoitusasemaa, mutta sen ennustetaan säilyvän alijäämäisenä lähivuodet. Valtionvelan kasvu kuitenkin pysähtyy suhteessa kokonaistuotantoon. Ansiotason ennustetaan olevan lähivuodet alhaista. Inflaatiotaso pysynee yli kahdessa prosentissa. 1.2 Kuntatalous Kuntien tilinpäätösten mukaan kuntatalous on ollut ennakoitua huonommassa kunnossa. Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate aleni 800 milj. euroa ja oli 1,8 miljardia euroa vuonna Vuosikate ei riittänyt poistoihin 241 kunnan tilinpäätöksessä. Tuloksella mitattuna kuntien yhteenlaskettu tulos oli noin 360 milj. euroa negatiivinen. Ennusteiden mukaan vuoden 2013 tulos olisi noin 430 mil. euroa negatiivinen ja vuonna 2014 tulos lähenisi jo noin -1 mrd. euroa. Kuntien ansiotasoindeksin kohoamisen arvioidaan hidastuvan tuntuvasti lähivuosina. Viime vuonna ansiotasoindeksi nousi 3,6 %, tämän vuoden arvion ollessa 1,8 %. Vuonna 2014 kunta-alan ansiotasoindeksin nousuksi arvioidaan laskentateknisenä oletuksena 2,1 %. Työmarkkinaratkaisujen kustannusvaikutusta ei tiedetä vielä tässä vaiheessa.

6 Kunta-alan kustannustaso vuodelle 2012 kohosi 3,4 %. Vuodelle 2013 kustannustason nousun arvioidaan olevan 2,3 % ja ensi vuodelle ennakoidaan kuluvaa vuotta hitaampaa kehitystä. Tätä tukee myös syksyllä tehty palkkaratkaisu. 4 Valtion talouden tasapainoa esitetään valtionvarainministeriön kehyksissä parannettavan noin 5,3 miljardilla eurolla vuoteen Tästä menosopeutuksen suuruus on 2,2 miljardia euroa. Valtaosa, lähes 1,4 miljardia euroa kohdistuu kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin. Alla oleva Kuntaliiton laatima kuvio havainnollistaa tehtyjen päätöksien vaikutusta kuntien valtionosuuksiin vuoteen 2017 asti. Vuonna 2014 kuntien verotulojen ja valtionosuuksien ennakoidaan kasvavan noin 1,5 prosenttia. Valtionosuuksia nostavat lakisääteiset indeksikorotukset ja väestömuutoksista aiheutuvat perustemuutokset sekä veromuutosten ja jäteveron tuottoa vastaavan erän siirtäminen vos:n piiriin. Kuntien toimintamenojen ennakoidaan kasvavan 3,5 prosenttia. Kuntien talous siis kiristyy edelleen ja paineet kunnallisveronkorotuksiin kasvavat. Valtion talouden kehyksissä vuosille todetaan, että kehyskaudella kuntien vastuulla olevien sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvavat ikärakenteesta johtuen noin 1,1 miljardia euroa. 1.3 Savonlinnan seudun ja kunnan kehitysnäkymät Seutukunnalla toteutui vuoden alusta kuntaliitos Kerimäen, Punkaharjun ja Savonlinnan välillä. Tällä on merkittävä vaikutus seutukunnan toimintaan ja yhteistyöhön. Savonlinnan

7 5 naapurikunniksi tulivat mm. Kitee ja Parikkala ja tämän myötä esimerkiksi Parikkalan rajanylityspaikan toteuttamisen edistäminen on saanut kaupunkiorganisaatiossa enemmän painoarvoa. Toisaalta yhteistyökuviot ovat muuttuneet mm. elinkeinotoimen osalta niin, että yhdistyneiden kuntien ja Enonkosken yhteinen elinkeinotoimen kuntayhtymä lakkautetaan ja palvelut ovat vuoden alusta 2013 siirtyneet Savonlinnan Yrityspalvelut Oy:lle. Talousnäkymien osalta seutukunnan odotukset ovat varovaisia. Merkittävimmät toimialat ovat matkailu, metalli-, elektroniikka- ja puuteollisuus. Suurimmat odotukset investointien ja työpaikkojen suhteen kohdistuvat bioöljytehtaan perustamiseen sekä UPM-Kymmene vaneritehtaan laajennusinvestoinnin mukanaan tuomiin kerrannaisvaikutuksiin. Savonlinnan seudun kuntayhtymän talous- ja toimintasuunnitelman mukaan resurssit kohdennetaan seudun vahvuuksien vahvistamiseen, joita ovat puunjalostus- ja teknologiateollisuus, palveluliiketoiminnan osaaminen ja hyvinvointimatkailu. Seudun mahdollisuuksiksi ovat nostettu mm. IT-alan avaukset, luonto- ja kulttuurimatkailu sekä Venäjän suunnalta avautuvat liiketoimintamahdollisuudet. Seudun yhteisessä edunvalvonnassa korostuu Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen toimintojen pitkäjänteinen kehittäminen valituilla erikoistumisaloilla, Mikkelin ammattikorkeakoulun kehittäminen, Lappeenrannan teknillisen yliopiston kuituerottelutekniikkaan liittyvät seudun kärkitoimialoja tukevat osaamisalat, Metlan toiminnot, Enonkosken kalanviljelylaitos. Parikkalan rajanylityspaikan saaminen kansainväliseksi rajanylityspaikaksi mahdollistaa toteutuessaan laajan kehityskäytävän Pietarista Savonlinnan seudulle ja laajemminkin. Työttömyysaste on noussut Savonlinnan seudulla vuodesta 2011, mutta on pysynyt samalla tasolla vuoden 2012 tilastoon verrattuna, työttömyysasteen ollessa elokuussa ,1 %. 16 Työttömien osuus työvoimasta Enonkoski Savonlinnan seutu Etelä-Savo Koko maa 2 0 Elokuu 2007 Elokuu 2008 Elokuu 2009 Elokuu 2010 Elokuu 2011 Elokuu 2012 Elokuu 2013

8 6 Työllisyysnäkymiin vaikuttavat suurten toimialojen (puu, metalli ja rakennus) osalta globaalit suhdannevaihtelut. Tosin Savonlinnan seudun maailmanmarkkinoilla toimivat puu- ja metalliyritykset ovat toistaiseksi selvinneet matalasuhdanteesta kohtuullisen hyvin. Kuitenkin pääosin uusien työpaikkojen syntyminen ja työllisyyden paraneminen on edelleen pk-yritysten varassa. Enonkosken kunnassa asukasluku on vähentynyt vuosi vuodelta. Lisäksi tilanteen tekee haastavaksi tulevina vuosina korkea työttömyysaste, myös väestön ikääntyminen. Vaikka väestön määrä kokonaisuutena laskee, niin yli 65-vuotiaiden määrä ja osuus nousevat. Tämä johtaa väistämättä siihen, että verotulopohja pienenee vuosi vuodelta. Yksi kunnan tulevien vuosien haasteista onkin ylipäätään peruspalvelujen järjestäminen ikääntyvälle väestölle nykyisen tasoisena tulopohjan heikentyessä Enonkosken väestöennuste Lähde: Tilastokeskus Yhteensä Edellä oleva kaavio on tilastokeskuksen väestöennuste. Työpaikat yhdessä monipuolisen ja vahvan elinkeinoelämän kanssa luovat perustan, jolle kunnan kehittämistä voidaan rakentaa. Uusien työpaikkojen luominen ja elinkeinorakenteen monipuolistaminen ovat edelleen keskeisiä haasteita niin Savonlinnan seudulle kuin Enonkosken kunnallekin. Väestökehityksen taittaminen kasvuun edellyttää käytännössä myös työpaikkojen määrän kasvua. Kunnan osalta tämä edellyttää sekä yritysmyönteisen ilmapiirin ja toiminnan kehittämistä kunnan koko organisaatiossa että tonttitarjonnan kehittämistä. Kunnan kannalta pk-yrityksillä on kasvava merkitys työpaikkakasvun vauhdittajina.

9 7 1.4 Kuntauudistus Kuntarakennelaki tuli voimaan Lain mukaan käytännössä jokainen kunta joutuu kuntaliitosselvitykseen. Kuntien pitää ilmoittaa kuntaliitosselvitysalue mennessä valtionvarainministeriölle. Erityinen selvitysvelvoite on kunnilla, joissa täyttyy vähintään yksi kolmesta selvityskriteeristä, jotka ovat väestöpohja-, työssäkäynti- ja yhdyskuntarakenne- sekä talouskriteeri. Varsinainen kuntien yhdistymisselvitysten ja - esitysten määräaika säädetään erikseen vuoden 2014 keväällä. Kuntarakennelain perusteella ns. pakkoliitosvelvoite on tulossa vain kriisikunnankriteerit täyttäville kunnille. Tosin hallitus on kaavailemassa pakkoliitosmahdollisuuden laajentamista myös työssäkäynti- ja yhdyskuntarakennekriteerit täyttäviin kuntiin. Kuntauudistuksen kokonaisuuteen liittyvät sote-rakennelaki, uusi valtionosuuslaki ja uusi kuntalaki tulevat näillä näkymin voimaan vuoden 2015 alkupuolella. 1.5 Enonkosken kunnan taloudellinen tilanne Vuoden 2014 talousarvion pohjana ovat verotulojen ja valtionosuuksien suhteen Suomen Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön ennusteet. Talousavioesitys sisältää puolen (0,5 %) prosenttiyksikön tuloveron korotuksen. Talousarvion valmistelussa on haettu talouden tasapainoa, kun taustalla on vuoden 2012 tilinpäätöksen n euron alijäämä. Vuoden 2013 talousarvio laadittiin lievästi ylijäämäiseksi mm. veronkorotuksella, myyntitulojen lisäyksellä sekä menotarkistuksilla. Kunnan investoinnit pyritään pitämään seuraavat vuodet kestävällä tasolla. Talousarviovuodelle esitetään euron investointeja. Suurimpia ovat mm. leirimajan asuinalueen kunnallistekniikan loppuunsaattaminen euroa ja vanhustentalojen saneeraustyöt ja palohälytinjärjestelmän rakentaminen euroa sekä latukoneen hankinta euroa. Investoinnit pyritään rahoittamaan tulorahoituksella. Vuodelle 2013 kunta otti euron pitkäaikaislainan koulun peruskorjauksen rahoittamiseksi. Talousarviovuodelle ei esitetä lisävelan ottoa. Emo kunnan lainamäärä asukasta kohden olisi näin ollen alle 500 euroa/asukas. 1.6 Vuoden 2014 talousarvioesityksen lähtökohtia 1. Kunnan palveluja kohdennetaan vastaamaan paremmin kuntalaisten palvelutarpeita, missä oleellista on vanhustenhuollon palvelurakenne ja panostaminen perusterveydenhuoltoon ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. 2. Aktiivisella kaavoituksella pyritään tulevina vuosina saamaan entistä enemmän myynti- sekä verotuloja. Aktiivisella elinkeinopolitiikalla mahdollistetaan uusien työpaikkojen syntyminen ja yritysten toimintaedellytysten parantuminen. 3. Verotulot on arvioitu kunnan vuoden 2014 ennakkotietojen sekä Suomen Kuntaliiton arvioihin perustuen.

10 4. Valtionosuudet perustuvat kunnan ja Suomen Kuntaliiton laskelmiin. 5. Palkkamäärärahoihin varataan 2 prosentin korotus, muilta osin noudatetaan nollalinjaa niin, että tästä poikkeamat on perusteltava. 6. Väestöpohjana on käytetty asukaslukua Käyttötalous (ulkoinen) Toimintakulut ovat miljoonaa euroa ja toimintatuotot miljoonaa euroa. Toimintakulujen on arvioitu nousevan edellisvuodesta 1,9 %:lla ( euroa). Suurimmat menoerät ovat terveystoimi miljoonaa euroa (31 %), sosiaalitoimi miljoonaa euroa (26 %) ja sivistystoimi miljoonaa euroa (16 %). 1.8 Enonkosken kunnan investoinnit vuodelle 2014 Vuoden 2014 investoinnit ovat yhteissummaltaan euroa. Leirimajan kaavoitusalueen kunnallistekniikan loppuun rakentamiseen on varattu euroa ja latukoneen hankintaan euroa. Muita investointeja ovat kunnan omistamien asuntojen ja muiden kiinteistöjen välttämättömät ja kiireelliset peruskorjaukset, näillä parannetaan tilojen toimintaa ja käytettävyyttä. Tarkempi luettelo investoinneista liitteenä. 1.9 Tulojakauma ja menot hallinnonaloittain (ulkoinen) Verotulojen arvioidaan nousevan 4,3 % edellisestä vuodesta (sis. veronkorotus 0,5 %), valtionosuustulojen kohoavan 1,7 % ja toimintatuottojen kasvavan 4,8 %. Tulojakauma 2014 verotulot valtionosuudet toimintatulot rahoitustulot TA 2013 t TA 2014 t M% ,3 % ,7 % ,8 % 103 9,3 %

11 9 2 Kunnan kehittämisen lähtökohtia 2.1 Verotus, taksat ja valtionosuudet Talousarvio 2014 on laadittu Enonkosken kunnanvaltuuston vahvistamalla 21 % kunnallisella tuloveroprosentilla ja seuraavilla kiinteistöveroprosenteilla: yleinen kiinteistöveroprosentti 0,75 vakituiset asuinrakennukset 0,40 muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,00 yleishyödylliset yhteisöt 0, Lainoitus vuosille TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 lainamäärä /asukas (1524) korot lyhennykset yhteensä lainanotto nettomuutos Tulevaisuus Suomen julkisen talouden kasvu alkoi heikentyä kesän 2011 aikana ja heikko taloustilanne jatkuu vuoden 2014 puolelle. Erityisesti euroalueen taloudet ovat olleet tiukilla. Suomentalouteen vaikuttaa dramaattinen rakennemuutos, kun kasvun veturina ollut teknologiateollisuus on hiipunut. Julkisen talouden pysyessä alijäämäisenä julkinen velka jatkaa kasvuaan. Julkisen talouden tila ja kehitys heijastuvat tulevina vuosina niiden taloudellisten voimavarojen suuruuteen, joista kuntia tuetaan. Vaikka kuntiin kohdistuu haasteita talouden muodossa, joista kaikkiin se ei voi itse vaikuttaa, tulevan toiminnan turvaaminen on kuitenkin pitkälti kunnan omista ratkaisuista ja valinnoista kiinni. Avainsanoja näissä ovat tarkka taloudenpito, vastuullisuus, huolellinen talouden ja toimintojen valmistelu, ennakointi sekä toimeenpanon valvonta, valintojen tekeminen kunnan pitkän tähtäimen etua silmälläpitäen, voimavarojen kohdentaminen palvelutarpeiden mukaisesti, kehittämis- ja kehittymismyönteisyys sekä valmius uudenlaisten valintojen tekemiseen, mikäli nämä todetaan toiminnallisesti ja taloudellisesti järkeviksi valinnoiksi. Kunnan tulevaisuuteen vaikuttaa kunnan itsenäisten ratkaisujen ohella vahvasti myös kuntien välisen yhteistyön kehittäminen niillä toiminnan alueilla, joissa tästä on kunnalle ja kuntalaisille etua.

12 Kuntien palvelutarjonnan on peruspalveluiden osalta vastattava muutosten tuomiin haasteisiin. Ikääntyneiden osuus niin Enonkosken kunnassa kuin valtakunnallisestikin nousee jo seuraavan vuosikymmenen aikana. Tämä johtaa ennen pitkää erityisesti 10 vanhustenhuollon palvelutarpeessa tapahtuvaan selvään kasvuun. Samanaikaisesti lasten ja nuorten sekä työikäisen väestön osuus laskee. Kunnan taloutta on nyt kehitettävä ja sopeutettava kehityksen vaatimalla tavalla, jotta se muodostaisi riittävän vahvan ja toimivan perustan, jolla voitaisiin tarjota kuntalaisille laadukkaat peruspalvelut myös jatkossa. 2.4 Seuranta Kunnan taloussuunnitelmassa näkyvät toiminta-ajatukset, avaintulokset ja tulostavoitteet. Seuranta tapahtuu edellä olevien tasojen mukaisina 30.4., 31.8., ja tilanteista annettavilla seurantaraporteilla, joista näkyy toiminnan ja talouden kehittyminen. Tavoitteita ja mittausta kehitetään edelleen. Tarkastuslautakunta seuraa tavoitteiden toteutumista ja antaa tilintarkastuksen yhteydessä selvityksen toteutumisesta. 2.5 Sitovuus Avaintulokset ja tulostavoitteet ovat sitovia, ellei toisin ole mainittu kyseessä olevassa kohdassa. Vastuualueiden toimintakate on sitova valtuustoon nähden. Poikkeamiseen tulee olla perusteltu syy ja lisämäärärahaa täytyy hakea kunnanvaltuustolta hyvissä ajoin. Määrärahoihin liitetyt perustelut ovat myös sitovia siltä osin kuin ne on mainittu. Investointien sitovuustaso on nettokustannukset investointihankkeittain. 2.6 Yhteistoiminta Enonkosken kunta tekee yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa. Yhteistoimintakuvioihin seutukunnalla on vaikuttanut suuresti voimaan astuva kolmen kunnan (Kerimäki, Punkaharju ja Savonlinna) kuntaliitos. Liitoksen seurauksena myös Enonkoski joutuu järjestelemään uudelleen sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminnan, elinkeinotoimen asiantuntijapalvelujen tuottamisen ja vapaan sivistystoimen palvelut. Sote-palvelut käsittävät tässä yhteydessä kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut. Kuntarakenneuudistus ja sen osana sote-rakenneuudistus määrittää tulevina vuosina kuntayhteistyömuotoja Savonlinnan seudulla. Tämän takia seudulliset kehittämishankkeet eivät ole seudulla edenneet. Pelastustoimi on Etelä-Savon pelastuslautakunnan hoidettavana. Erikoissairaanhoidon osalta jatketaan Itä-sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä.

13 11 3 Henkilöstö Henkilöstömenot ovat vuoden 2014 talousarviossa noin miljoonaa euroa. Vuoden 2013 talousarviossa henkilöstömenojen osuus oli noin miljoonaa euroa. Tämä merkitsee 2,5 %:n kasvua vuoden 2013 henkilöstömenoihin verrattuna. Enonkosken kunnan henkilöstö Sosiaalitoimi ltk kj/kh sosiaalisihteeri / sosiaalijohtaja sosiaalityöntekijä toimistosihteeri lähihoitaja * fysioterapeutti sairaanhoitaja/vanhustenhuollon esimies perushoitaja osastoapulainen ruokapalveluesimies keittolanhoitaja ruokapalvelutyöntekijä keittiöapulainen henkilökohtainen avustaja työllistetyt vanhainkoti työllistetyt palveluasunnot työllistetyt kotipalvelu työllistetyt keittiöt yhteensä *perhetyöntekijä Sivistystoimi ltk kj/kh rehtori-sivistystoimenjohtaja toimistosihteeri kirjastovirkailija ,5 1,5 lehtori luokanopettaja 6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 päätoiminen tuntiopettaja 0,83 0, sivutoiminen tuntiopettaja 0,16 0,2 erityisopettaja 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 erityisesiop.avustaja 0,5 koulunkäyntiavustaja/ip-ohjaaja ip-toiminnan ohjaaja 0,45 päiväkodin johtaja lastentarhanopettaja 0, henkilökoht.avustaja 0,5

14 ryhmäperhepäivähoitaja ,5 perhepäivähoitaja ,5 3,5 3,5 3,5 lastenhoitaja ma. rprh./lastenhoitaja 0, työllistetty koulunkäyntiavustaja työllistetty ryhmäperhepäiväkoti yhteensä 28,94 31,8 29,5 29, Vapaa-aikatoimi ltk kj/kh hallintopäällikkö 0,15 toimistosihteeri 0,15 0,15 0,15 0,15 liikunnanohjaaja/nuorisotyöntekijä nuorisotilojen valvoja/liikuntap.hoitaja 1 1 0,7 0,7 0,7 0,7 liikuntatalon iltavalvoja 0,7 0,7 0,7 0,7 työllistetty/kausiapulainen 1 0,45 0,45 0,45 0,45 yhteensä 2, Tekninen toimi ltk kj/kh kunnaninsinööri toimistosihteeri laitosmies/kiinteistönhoitaja 3 3 3,3 3,3 3,3 3,3 siistijä rakennusmies työllistetty ulko- ja liikuntapaikat työllistetty yleiset alueet 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 yhteensä 10 12,5 12,8 12,8 12,8 12,8 Yleishallinto kj/kh kunnanjohtaja hallintopäällikkö 0,85 kirjanpitäjä palkkasihteeri toimistosihteeri * 1,55 3 2,2 2,2 2 2 asuntosihteeri 1 työllistetty maa- ja metsätilat 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 yhteensä 6,4 6,5 5,7 5,7 5,5 5,5 Maaseututoimi / elinkeinojaos ltk kj/kh toimistosihteeri 0,45 0,5 0,15 0,15 yhteensä 0,45 0,5 0,15 0,15 Kunnan henkilöstö yhteensä 87, ,15 102,15 102,3 102,3 12

15 4 Kuntastrategian jalkauttaminen talousarvion tavoitteenasettelun perustana 4.1 Strategiasta tavoitteisiin Enonkosken kunnan ja kuntayhteisön toimintaa sekä keskeisiä valintoja ohjaavat seuraavat arvot: Asiakaslähtöisyys - kaikissa toiminnoissa huomioimme asiakkaiden tarpeet ja lähtökohdat kuntalaisena ja veronmaksajana Luotettavuus - tiedotamme asioista avoimesti ja toimimme vuorovaikutteisesti vahvan luottamuksen ilmapiirin saavuttamiseksi Ekologisuus - kaikessa toiminnassamme ja päätöksissämme otamme huomioon kestävän kehityksen periaatteet Yritteliäisyys - edesautamme yrittäjyyttä ja sen toimintaedellytyksiä kaikessa päätöksenteossa 13 Enonkosken kunnan toiminnan ohjaaminen ja johtaminen perustuu kuntastrategiaan, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan Enonkosken kunnan visio ulottuu vuoteen 2017 saakka. Tämä visio on määritelty seuraavasti: Enonkoski on yritysmyönteinen yhteisöllinen Saimaan saaristokunta, jolle laadukkaat palvelut, luonnonläheinen vakituinen ja vapaa-ajan asuminen, elämys- ja hyvinvointimatkailu ja Koloveden kansallispuisto luovat lisääntyvää vetovoimaa. Enonkosken kunnan strategia on valmisteltu tasapainotetun tuloskorttimallin mukaisesti. Tuloskortteja käytetään välineinä strategian maastouttamisessa käytännön toiminnaksi. Erilliset tuloskortit on laadittu asiakkaan, talouden, toiminnan/prosessien ja henkilöstön osalta.

16 14 Enonkosken tasapainotettu strategia Näkökulmat Kriittiset menestystekijät Asiakas 1. Joustava, nopea ja monipuolinen palvelujen saatavuus 2. Palveluhenki- ja osaaminen 3. Tehokas tiedottaminen Talous 1. Vakaa kuntatalous 2. Riittävä ulkopuolinen rahoitus 3. Kehittyvä elinkeinotoimi/yritykset Visio Menestysidea Toiminta/Prosessit 1. Elinkeinotoimen tuloksellisuus 2. Vireä kulttuurielämä 3. Maapolitiikka ja kaavoitus 4. Peruspalveluiden tehokkuus ja vaikuttavuus 5. Kunta- ja seutuyhteistyö Henkilöstö/Osaaminen 1. Oikein mitoitettu ja ammattitaitoa ylläpitävä henkilökunta 2. Työilmapiiri ja työssä jaksaminen 3. Johtaminen ja henkilöstön yhteistyö Kunnan hallintokunnat määrittelevät vuosittain oman hallinnonalansa ja palveluidensa osalta kriittiset menestystekijät.

17 Strategiasta johdetut tavoitteet vuodelle 2014 Kriittinen menestystekijä Joustava ja nopea palvelujen saanti Vakaa kuntatalous Kehittyvä elinkeinotoimi Elinkeinotoimen tuloksellisuus Maapolitiikka ja kaavoitus Kunta- ja seutuyhteistyö Tavoite 2014 Palvelut asiakkaalle tavoiteajassa ja säännösten edellyttämällä tavalla Vuosikate vähintään poistoja vastaava Kunnan tuloveroprosentti + 0-0,5 % Etelä-Savon keskimääräisestä veroprosentista Kuntaorganisaation lainamäärä alenee Kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää Kunnan vakaa vakavaraisuus, alijäämän sietokyky ja kyky selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä Kunnan maksuvalmiuden turvaaminen Yritysten investointien ja kuntaan perustettujen yritysten lisääntyminen nykyisestä. Yritysyhteistyö ja vahvuuksien, yrityspalvelujen sekä osaamiskeskusten hyödyntäminen Nettotyöpaikkojen lisäys positiivinen Tehokas maankäyttö Tiivistyvä yhteistyö palvelutuotannossa Mittari/tavoitetaso Asioiden käsittely välittömästi tai enintään 1,5 kuukaudessa Poistojen määrä euroa Etelä-Savon keskimääräinen veroprosentti on 20,50. Lainamäärä < euroa Kertynyttä ylijäämää tilinpäätöksessä > 1,8 miljoonaa Omavaraisuusaste vähintään 75 % * Kassan riittävyys tilinpäätöksessä >86 päivää Uusien yritysten / työpaikkojen lisääntyminen vuoden aikana Yrittäjät mukaan elinkeinotoimen kehittämiseen elinkeinojaoksen kautta. Yksityissektorin nettotyöpaikkojen lisäys /vuosi Strateginen yleiskaava ja kirkonkylän asemakaavan tarkentaminen. Laukunkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhhteistyöllä.

18 Oikein mitoitettu ja ammattitaitoaan ylläpitävä henkilökunta Työilmapiiri ja työssä jaksaminen Johtaminen ja henkilöstön yhteistyö 16 Ammattitaidon kohottaminen ja säilyttäminen täydennyskoulutuksella. Työilmapiirin kehittäminen ja työssä jaksamisen edistäminen. Tyky-toiminnan kehittäminen. Esimiesten ja alaisten työn tavoitteita koskevat kehittämiskeskustelut käytössä kunnan kaikissa yksiköissä Henkilökunnan koulutuspäivät / vuosi Työilmapiirikartoitus kerran kahdessa vuodessa, seuraava työyhteisökysely syyskuussa 2014 Sairauspoissaolojen väheneminen tyky- ja kuntoutustoiminnalla kunnan eri yksiköissä Työyhteisökysely kerran kahdessa vuodessa Esimiehet käyvät vuosittaiset kehittämiskeskustelut henkilöstön kanssa kunnan kaikissa yksiköissä *Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona pidetään kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.

19 Konserniyhteisöille asetettavat tavoitteet vuodelle 2014 Kuntalain 13 :ssä on määritelty valtuuston konsernijohtamiseen liittyvät tehtävät. Säännöksen mukaisesti valtuuston tulee päättää kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Konsernin toimintaa ohjaa Enonkosken kunnan omistajapoliittisten linjausten ohella Enonkosken kunnan konserniohje. Valtuusto voi asettaa tavoitteita ja määritellä tytäryhteisöjen toiminnan ohjausta ja valvontaa koskevia periaatteita kunnan konsernijohdolle. Valtuusto voi lisäksi asettaa tavoitteita, jotka ohjaavat kunnan edustajia tytäryhteisön toimielimissä. Valtuusto voi ohjata asettamillaan tavoitteilla myös tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa. Keskeisen osan konsernista muodostava yhteensä 11 asunto- ja kiinteistöosakeyhtiötä, jotka kunta omistaa sataprosenttisesti. Näiden lisäksi kunta omistaa 34,64 % asuntoosakeyhtiö Enonkosken Rinnetiestä ja 17,11 % asunto-osakeyhtiö Louhelantiestä. Kunnalla on myös omistusosuudet seuraavissa kuntayhtymissä: Etelä-Savon maakuntaliitto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savonlinnan seudun kuntayhtymä, Itä- Savon sairaanhoitopiiri, Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä ja Vaalijalan kuntayhtymä. Talousarvio 2014 Konsernia ja konserniyhteisöjä koskevat tavoitteet Talous Päämäärä: Kuntakonsernin talous on kestävästi tasapainossa Taloussuunnitelmakauden tavoitteet: Kunnan toimintakate ei heikkene vuoden 2012 tasosta. Kunta säilyy vähävelkaisena ja asukaskohtainen lainamäärä konsernilainojen osalta ei ylitä 1950 euroa/asukas. Kuntakonsernin toiminnan ja talouden ohjaus ja hallinta on tehokasta.

20 18 Konsernijohdolle ja kunnan edustajille asetetut tavoitteet Konsernin vuosikate poistoista, % Konsernin omavaraisuusaste, % Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus, % Tytäryhteisöjen on raportoitava kunnanhallitukselle kertaa/vuosi TA 2014 TS 2015 TS % % % + korvausinvestoinnit korvausinvestoinnit korvausinvestoinnit 70 % 70 % 70 % < 30 % < 30 % < 30 % Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt Toiminnan painopistealueet 1. Asuntojen käyttöasteen nostaminen 2. Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden vuokra-asuntojen määrän sopeuttaminen kysyntään Vakaa kuntatalous Tehdään päätöksiä vuokraasuntokannan sopeuttamiseksi kysyntää vastaavaksi (purku, myynti) Suunnitelmakauden aikana tyhjiä asuntoja koko asuntokannasta Joustava ja nopea palvelujen saanti Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden asunnot asumiskelpoisia Asuntojen käyttöasteen nostaminen Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt raportoivat kolme kertaa vuodessa (huhti- ja elokuussa sekä joulukuussa tilinpäätöksenä) kirjallisesti yhtiön talouden tilasta. Palvelut asiakkaalle tavoiteajassa ja säännösten edellyttämällä tavalla Kuntoarvio, pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma, pelastussuunnitelma sekä näiden mukaiset toimet Käyttöasteen nostaminen vuoden 2013 tilinpäätöksestä vuoden 2014 tilinpäätökseen Raportit toimitetaan keskustoimistoon käsiteltäviksi kunnan huhtikuun lopun ja elokuun lopun talousarvion toteumien sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Asuntohakemuksen käsittely välittömästi tai enintään kolmen viikon kuluessa

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ENONKOSKEN KUNTASTRATEGIA 2013-2016

ENONKOSKEN KUNTASTRATEGIA 2013-2016 2013 ENONKOSKEN KUNTASTRATEGIA 2013-2016 1 Enonkosken kunnanvaltuusto 12.11.2013 57 JOHDANTO Strategia on tietoinen suunnanvalinta muuttuvassa toimintaympäristössä. Strategian tehtävänä on osoittaa pelkistetysti

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Sysmän visio 2015 ja menestysideat

Sysmän visio 2015 ja menestysideat Liite 1 Sysmän visio 2015 ja menestysideat YHTEISTYÖ *seutu *osaamisverkot * tietoverkot PALVELUT *julkiset peruspalvelut *yksityiset palvelut *kolmas sektori Sysmä Monipuolisen kulttuurin ja aktiivisen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje 1 (5) Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelma Laadintaohje Vuoden 2016 talousarvion laadintaohje on valmisteltu vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä vuoden 2015 puolivuotisraportin pohjalta.

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys 1 Strategiset tavoitteet Kilpailukyvyn

Lisätiedot

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV 16.8.2007/RLÖ/hul.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 :n mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman keskeisten tietojen toimittaminen valtioneuvostolle

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

TULOSKORTTI ASIAKAS. Mittarit/Tavoitteet 2015 2. Ystävällinen älli ja osaava palvelu

TULOSKORTTI ASIAKAS. Mittarit/Tavoitteet 2015 2. Ystävällinen älli ja osaava palvelu 1. Joustava, nopea ja monipuolinen palvelujen saatavuus TULOSKORTTI ASIAKAS 2. Palveluhenki ja -osaaminen 3. Tehokas tiedottaminen 1.1. 1 Palvelujen l saanti asiakkaalle 2. Ystävällinen älli ja osaava

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Askola Copyright Perlacon Oy 1

Askola Copyright Perlacon Oy 1 Askola Askolan tase on loppuraportissa esitellyillä mittareilla arvioituna joukon heikoin. Nettolainakanta on suurin ja taseeseen on kertynyt alijäämää. Myös käyttöomaisuuden määrä on pienin. Toisaalta

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa.

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa. KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2016-2018 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvia maaseutupalveluja ja yritystoimintaa. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Toiminta-ajatus tulosalueittain. Tilivelvolliset KUNNANHALLITUS

Toiminta-ajatus. Toiminta-ajatus tulosalueittain. Tilivelvolliset KUNNANHALLITUS KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2017-2019 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvaa yritystoimintaa ja maaseutupalveluja. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 15.9.2015

TALOUSARVIO 2016 15.9.2015 TALOUSARVIO 2016 KANSANTALOUDEN KEHITYSENNUSTE (VM) BKT ja inflaatio BKT inflaatio 2012-1,4% 2,8% 2013-1,3 % 1,5 % Nordea 1.9. VM? 2014-0,1 % 1,0 % -0,3% -0,2 2015 0,3 % 0,1 % +0,5% 1,3 2016 1,4 % 1,2

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät Ilari Soosalu, Johtaja, kuntatalous Sisältö Vuoden 2013 tilinpäätös Hallituksen talousarvioehdotus/ PPB 2015, RaPo:n

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Hallituksen budjettiesitys ja kunnat. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013

Hallituksen budjettiesitys ja kunnat. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013 Hallituksen budjettiesitys ja kunnat Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013 1 0-200 -400 Hallitusohjelman, kehysriihen 22.3.2012 ja kehysriihen 21.3.2013 päätösten vaikutus kunnan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Kunnanhallitus 201 07.09.2015 Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Khall 07.09.2015 201 Uusi Kuntalaki VI Osa Talous 13 luku

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi 21.1.2014 Yleistä Osa säännöksistä ehdottomia Osa ns. perälautasäännöksiä; kunnat voivat sopia asiasta, mutta

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

tulevaisuuden näkymät

tulevaisuuden näkymät Kaupungin taloustilanne ja tulevaisuuden näkymät 3.2.2011 Rahoitusjohtaja Tapio Korhonen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2011 Julkaisuajankohta BKT muutos Inflaatio

Lisätiedot

Kuntien talous. Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.2013. Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto

Kuntien talous. Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.2013. Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto Kuntien talous Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.213 Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 26-212 Sisältää liikelaitokset. Lähde:

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot