Maakuntajärjestäjän tietotarpeet. Sote-tietopaketit tietojohtamisen välineenä Elina Välikangas, kehityspäällikkö, SoteDigi Oy

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maakuntajärjestäjän tietotarpeet. Sote-tietopaketit tietojohtamisen välineenä Elina Välikangas, kehityspäällikkö, SoteDigi Oy"

Transkriptio

1 Maakuntajärjestäjän tietotarpeet Sote-tietopaketit tietojohtamisen välineenä Elina Välikangas, kehityspäällikkö, SoteDigi Oy

2 Hankkeemme SoteDigissä Hankkeemme on koottu hankesalkuksi. Salkussa on kolme pääpainoaluetta. Hankesalkun osa-alueet on aikataulutettu ja vaiheistettu vuoteen 2021 asti. Asukkaan digipalvelut Tuotamme palveluja omatoimiseen asiointiin netissä ja mobiilissa sekä tarjoamme ohjausta ja neuvontaa puhelimitse. Esimerkiksi Omaolo-palvelu päivystysapu Tietojohtaminen Rakennamme järjestäjän työkaluja muun muassa maakuntien palvelu-, resurssi- ja kustannustietojen hallintaan ja johtamiseen. Olemme mukana tietorakenteiden harmonisointityössä ja luomme eri tason tietomalleja. Integraatiot Mahdollistamme sotetietojen suojattua näkymistä sujuvasti eri tarpeisiin asukkaille soteammattilaisille palvelujen järjestäjille palvelujen tuottajille Nykyiset toimintamallit, tiedonkeruut ja järjestelmät

3 Syksyn 2018 maakuntakierros 3 A-osio: sisältöasiat B-osio: teknologia

4 Maakuntakierroksella keskusteltuja teemoja Maakunnan strategia ja ohjausmallit Tavoitteet, strategiset hankkeet, painopistealueet Ohjausmallin periaatteet Tietojohtamisen strategia Tietojohtamisen fokus ja sisältö Maakunnan tietojohtamisen strategiaan kuuluvat organisaatiotasot Tavoitteet Painopistealueet Road mapit Maakunnan tietojohtamisen hallintamalli Vastuutaho Integrointi maakunnan ohjausmalliin Integrointi ICT-johtamiseen Hallintamallin ryhmät Resurssointi Päätössyklit Tietotarpeet Priorisoitu lista maakunnan kannalta oleellisista osakokonaisuuksista ja niiden aikataulutuksesta (voidaan käsitellä myös laajemmin kuin järjestäjän näkökulmasta) Työnjako Maakunnan näkemys kansallisten toimijoiden ja maakunnan tekemisten työnjaosta tietojohtamisen alueella Yksittäiset kysymykset Maakunnan näkemys yksittäisiin asioihin, jotka tulleet esille keskustelun aikana Muut esille nostettavat seikat Maakunnan näkemykset muista tärkeistä tietojohtamiseen liittyvistä seikoista, joita ei muissa aihealueissa sivuttu

5 Maakuntavalmistelun johdon huolet tietojohtamisen alueella Saatava varmistettua edellytykset täyttää lakisääteiset tehtävät, joita monialaiselle maakunnalle on asetettu Saatava maakunnan käyttöön luotettavaa, ajantasaista ja jatkuvasti päivittyvää tietopohjaa kaikilta osapuolilta Selkeät määritykset siitä mitä, minne ja milloin pitää raportoida Yhtenäinen valtion ohjaus - ei sektoreittain tapahtuvaa ohjausta Selkeät kansalliset linjaukset tietosuojaan ja tietojen yhdistämiseen liittyviin kysymyksiin Ministeriöiden ymmärrettävä maakuntien rajalliset valmisteluresurssit ja toimittava sen mukaan ohjeistuksissaan Luotava järjestäjän tietojohtamisen vastuuhenkilöiden systemaattisesti toimiva tarkasti fokusoitu verkosto 5

6 MAKU tehtävät JHS Palveluiden luokittelu Tietopakettiluokittelu THL Palveuluokittelu THL Suorite/TP luokittelu Tuotteistetut palvelut Asiakassegmentointi Palveluiden tuotteistus MAKU Palveluiden luokittelu Talouden arvio Hyvinvoinnin ja terveyden arvio Tuloksellisuuden arvio Analyysi ja kehitystarpeet Palvelutarvearvio Asiakastason tieto asiakasryhmätasolle tarvearvio Asiakassegmentointi Palveluketjujen määritys Maku strategia SoTe strategia Hankintoja koskevat linjaukset Vaikuttavuustavoitteet Palvelulupaus Kehittämisen syötteet Tutkimus kehitys innovaatiotavoitteet VALTIOTASO TA-kehys Talouden tilannekuva Palvelujen kustannus ennustelaskenta Asiakasmaksujen periaatteet Resurssien allokointi I Resurssien allokointi kustannus-hyötymallilla Palvelun myöntämisen kriteerit Palvelutarjooman määrittely Palvelutarjonnan määrittely Palveluneuvonnan ja asiakasohjausmallin määritys Toiminnantiedoista Taloustietoihin MAAKUNTAJÄRJESTÄJÄ Maakuntajärjestäjän kriittiset päätöksenteon vaiheet Markkinoiden kartoittaminen Tuottajien/ palvelujen vertailu Yhteistyö kuntien, makujen y. kanssa Hankintastrategian ja -suunnitelman määritys Tuotannon ohjausmalliluonti Palveluketjujen integrointi tuottajien ja palvelukäyttäjien kanssa Tuottajien roolijaot Palvelujen tuotannon kriteerit Korvausmallin määritys Ohjausmallin Mittareiden määrittelyt Sis. Kehittämissuunnitelman Toimintasuunnitelma Talousarvio Hankinnan suunnittelu Palvelutuottajien ehdot Palveluverkon suunnittelu Hallintopäätös valinnanvapauden ehdoista Hankinnan toteutus Hankinta Sopimukset Yhteiskehittäminen Hankinnan käyttöönotto Tuloksellisuuden seuranta Palvelujen ja tuottajien ohjaaminen Palvelujen valvonta KANSALAISET, ASUKKAAT TUOTTAJAEKOSYSTEEMI Palveluiden määrittely Tuloksellisuuden arviointi Palvelutarpeiden arviointi Pitkän aikavälin tavoitteet ja kehittämisen toimenpiteet Talouden reunaehtojen suunnittelu resurssien selvittäminen Toiminnan -> talouden priorisointi ja suunnittelu, vuositavoitteet -toimenpiteet Palvelun tuottamistapojen (oma, ulkoinen) vertailu ja valinta Palvelujen tuotantokriteerit ja ohjausmallit Palvelutuotannon toiminnallistaminen Tuotannon seuranta, ohjaus ja valvonta

7 Kokonaisnäkymä maakunnan toimintaan (tuloksellisuus) Näkökulmat/ Ulottuvuudet, joita indikaattorit ja mittarit kuvaavat, ja joihin ne kiinnittyvät Tietotarpeiden jäsennys tuloksellisuuden näkökulmiin Toimintaympäristö Perustiedot Voimavarat, Voimavarojen kohdentamine (Kestävä) Talous Taloudellisuus Tuottavuus Palvelukyky Asiakastietämys /-ymmärrys Laatu Vaikuttavuus Kustannusvaikuttavuus Kehittyminen innovatiivisuus Perustiedot Ympäristö Tuotannon tekijä Määrät Allokaatio Seur.rap,. suunnitelma / toteuma / ennuste Kustannukset/ asukas Kokonaistuottavuus Odotusajat Asiakaskokemus Palvelun tuotoksen laatu Palv. vaikutus asiakkaaseen Vaikuttavuus/ kustannukset Innovaatioaihiot Perustiedot Toimijat Tuotannon tekijä Laatu Palveluportfolio Käyttötalous Kustannukset/ asiakas Osatuottavuudet Läpimenoajat Asiakastyytyväisyys Prosessin laatu Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Kehittyminen hankkeissa Elinolot Osaaminen Tarjonta Tarjooma Tulos Kustannukset/ suorite Henkilötyö tuottavuus Saatavuus Asiakaspalaute, kantelut,muistut. Resurssien laatu Hyvinvointi Terveyden tila Motivaatio tyytyväisyys Kapasiteetti. Investoinnit Saavutettavuus Asiakaskunta. Yhdenvertaisuus Tuottajaekosysteemi Palvelumuoto Rahoitus Tase Kustannukset/ Palvelu Tarve / tarjonta Kysyntä/käyttö Osallistuminen ja oikeudet Palvelukäyttäytyminen Integraatio Asiakastarve Palvelujen käyttö KYSYMYS: MITEN PRIORISOISITTE NÄITÄ KEHITTÄMISTARPEITA OMAN MAAKUNTANNE KANNALTA? Esimerkkinä: Yhdenvertaisuuden tarkastelu tapahtuu useiden näkökulmien ja niiden mittareiden avulla Yhdenvertaisuus Yhdenvertaisuus Yhdenvertaisuus Etunimi Sukunimi

8 Tietotarpeet vs. vaiheistus maakuntien käynnistyessä toimintaan Maakuntien käynnistämisen valmisteluvaihe Maakunnat eri tilanteissa Kerätään tietoa toimintaympäristöstä, toiminnasta ja taloudesta Useissa organisaatioissa tieto kerätään useista organisaatioista ja useista eri järjestelmistä Maakuntien käynnistymisvaihe Muutosprosessin läpivienti hallitusti ja riskejä karttaen, Rahoituksen turvaaminen kestävä talous, Palvelukyvyn turvaaminen palvelujen saatavuus Maakuntien toiminnan vakiintunut vaihe Rahoituksen turvaaminen kestävä talous, Palvelukyvyn turvaaminen palvelujen saatavuus, Palvelutarpeen kasvun hillintä tuottavuutta ja palvelujen vaikuttavuutta kehittämällä Kehittäminen ja innovointi 8

9 Maakunnan Sote- järjestäjän kriittisimmät tietotarpeet? Rahoituksen riittävyys Palvelukyky Tuloksellisuus Kokonaisnäkymän mittarit Kestävä talous Taloudellisuus Tuottavuus Palvelukyky Saatavuus Asiakasymmärrys Palvelumäärä Palvelukokemus Ennustaminen /asiakas palveluittain/asiakasryhmittäin MITEN PRIORISOISITTE NÄITÄ TIETOTARPEITA OMAN MAAKUNTANNE KANNALTA?/ PUUTTUKO JOTAKIN? - Palvelutarpeiden ennakointi - Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen - Vaikuttavuus Potilasvahingot Paljon palveluita tarvitsevat

10 Maakuntien prioriteetit kooste Tietopohjan hyödyntäminen Tietotarpeet (Kestävä) Talous Asiakastietämys /-ymmärrys Vaikuttavuus Taloudellisuus Kehittyminen innovatiivisuus Kustannusvaikuttavuus Mittarit Palvelutarpeiden ennakointi Tuottavuus Voimavarojen kohdentaminen Voimavarat Ennakoivat kehtitämistoimet Palvelukyky Laatu Ennakointi, ennustaminen, simulointi Toiminnan kehittäminen analytiikan keinoin (palveluketjut, maku+sote, toimintaympäristöt) Julkinen Kari Natunen

11 VIRTA-hanke Hankehallinto Hankehallinto Rekrytoinnit Rekrytoinnit Lisä- ja täydennysrekrytoinnit Pohjana järjestämisen tietomallityön tulokset Kilpailutukset/sopimukset Menetelmät Hanketoimiston asiantuntijat Alustaratkaisu- ja välineet Kehitystiimit/ asiantuntijat Kehittämismalli Siivutuskonsepti Rajapintaneuvottelut ja -sopimukst Ylläpito- ja hallintamalli Ratkaisun ylläpito- ja hallinta Asiantuntijakilpailutusten täydennykset Uudet, alustaan tarvittavat välineet Rajapintasopimusten täydennykset Mallien kehittäminen ja ylläpito Arkkitehtuurisuunnittelu (sis rajapintasuunnittelu) Rytmitys maakuntien priorisoinnin perusteella Arkkitehtuurit Määrittely, suunnittelu Pilotointitoteutukset yhdessä pilottimaakuntien kanssa POCarkkit ehtuurit Road mapin kehittämien Ympäristöt Siivu 1 Siivu 3 Siivu 5 Pilottisiivu 1 Arkkitehtuurin kyvykkyyksien kehittäminen ja käyttöönotto (yhteistyö määrittely/suunnittelu kanssa) Roadmapin, siivutuksen ylläpito, integeraatioiden ennakointi Siivu 7 Siivu 9 Siivu 11 Siivu 13 Siivu 15 Siivu 2 Siivu 4 Siivu 6 Siivu 8 Siivu 10 Siivu 12 Siivu 14 Siivu 16 ArkkitehtuuriPOC Pilotit Pilottisiivu 2 Pilottisiivu 4 Pilottisiivu 3 Pilottisiivu 5 Pilottisiivu 7 Pilottisiivu 6 Pilottisiivu 8 Pilottisiivu 10 Pilottisiivu 9 Pilottisiivu 11 Pilottisiivu 13 Pilottisiivu 12 Pilottisiivu 14 Pilottisiivu 17 Pilottisiivu 16 Siivu 17 Pilottisiivu 18 Siivu 18 Pilottisiivu 20 Pilottisiivu 19 Siivu 19 Pilottisiivu 21 Siivu 20 Pilottisiivu 23 Pilottisiivu 22 Siivu 21 Pilottisiivu 24 Siivu 22 Pilottisiivu 25 Siivu 23 Siivu Toteutus (pilotointitoteutusten pohjalta) Julkaisut S1 S2 S3 S4 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 Käyttöönottomallin kehittäminen Käyttöönottomalli Käyttöönottomallin ylläpito Maakuntien käyttöönotot Maakuntien integrointisuunnitelmat Maakuntien käyttöönottosuunnitelmat Maakuntien integrointisuunnitelmat Käyttöönottosuunnittelmien ylläpito Käyttöönottomallin ylläpito Maakuntien yhteiset rajapintatilaukset 1. julkaisu 2. ja 3. julkaisut Maakuntien käyttöönotot (ks. erillinen kooste)

12 Tieto- ja palveluluokitusten hierarkian nykytila, sote (hierarkia puuttuu tai ei toimi) Valtio Mallin toteutus bottom-up -periaatteella Tietotasot: JHS (63) THL arviointitieto (9) SOTE-Tietopaketit Palvelut organisaatioriippumattomasti Toiminto Järjestäjä Haasteena luokitusten hierarkkinen kohtaamattomuus Tuottaja Raakadata Luonnos Elina Välikangas

13 Tieto- ja palveluluokitusten hierarkia, sote ehdotusta tavoitetilasta Valtio Mallin toteutus bottom-up -periaatteella Tietotasot: JHS (63) THL arviointitieto (9) Järjestäjä SOTE-Tietopaketit Palvelut organisaatioriippumattomasti Toiminto Raakadata Pienin yhteinen nimittäjä Tuottaja Luonnos : Elina Välikangas

14 Organisaatioriippumaton tieto- ja palveluluokitusten hierarkia, sote - esimerkki ja ehdotusta tavoitetilasta Tietotasot: Mahdollista päästä kiinni mm. kustannuksiin palveluittain, palveluiden laatuun ja vaikuttavuuteen JHS - palvelurakenne vrt. oikein kohdentuva palvelu (esim. RAI THL arviointitiedot toimintakyvyn arvio), integraation toteutuminen SOTE-Tietopaketit Ikäihmisten palvelut (JHS) Ikäihmisten omaishoito Ikäihmisten kotihoito Valtio Mallin toteutus bottom-up -periaatteella Kokonaiskuva Järjestäjä Palvelut organisaatioriippumattomasti Toiminto Raakadata Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen Ikäihmisten laitoshoito Tuottaja Julkinen Elina Välikangas

15 Tietojohtaminen kunta/kuntayhtymä vs. kansalliset toimijat, nykytila Tietotarpeet mm. - Kansallinen vertailu - Toiminnan ja kustannusten arviointi - Tutkimus - (Maakunnan tilanne- ja tulevaisuuskuva) - (Alke) - Jne. THL STM Valvira VM - Kuntiin/kuntayhtymiin palautuva, osin sirpaleinen, noin 1,5 vuotta vanha tieto Kuntaliitto - Eri tietopohja tiedonkeruiden ja kyselyiden kautta - Eri palveluluokitukset - Tietoja lähetetään eri toimijoille eri määrittelyillä Kunta-/kuntayhtymäjärjestäjän ja -tuottajan tietopohja pääsääntöisesti yhteinen, lukuun ottamatta yksityisten tietoja, mutta tietojen tarkastelu eri tasoilla Julkisten palvelujen tuottajat Kunnat/kunta-yhtymät palvelujen järjestäjänä Yksityinen palveluntuottaja x Yksityinen palveluntuottaja y Yksityinen palveluntuottaja z Elina Välikangas

16 Elina Välikangas Tietojohtaminen maakunta vs. kansalliset toimijat, tavoitetila Osin yhteiset tietotarpeet (maakunta ja valtio) mm. - Kansallinen vertailu - Maakunnan tilanne- ja tulevaisuuskuva - Toiminnan ja rahoituksen arviointi - TKI - Jne. Kansalliset toimijat Mm. THL, KELA, Valvira (Luova) - Maakuntia palveleva ajantasainen, luotettava, vertailun mahdollistava tieto (+yksityisten palvelutuottajien tieto raakadatana) - Yhteinen tietopohja (raakadata), eri käyttötarkoitus - Yhtenäiset palveluluokitukset - Jokainen tieto vain kerran, yhteisillä määrittelyillä lähetettynä Maakuntajärjestäjän ja -tuottajan tietopohja pääsääntöisesti yhteinen, lukuun ottamatta yksityisten tietoja, mutta tietojen tarkastelu eri tasoilla Maakunta -tuottaja (liikelaitos) Maakunta Järjestäjä Yksityinen palveluntuottaja x Yksityinen palveluntuottaja y Yksityinen palveluntuottaja z

17 Maakuntien tietoalusta Kansalaiset, kunnat, yritykset, maakunnat, virastot, laitokset, ym. tiedon tarvitsijat Maakunnat Maakuntien tietoalusta Portaalit, dashboardit, BI-työkalut, raportointiratkaisut, ym. hyödyntämistyökalut Kansalliset toimijat: Raportointi- ja johtamisen järjestelmät Tietovarastot ja -altaat Operatiiviset ja hallinnolliset järjestelmät Rajapinnat & integraatiorutiinit Tietoalusta KPI - Data Martit valmis data - tietovarasto Rakenteinen data - tietovarasto Jalostettu data - tietoallas Raakadata - tietoallas Rajapinnat Sovellukset VRK KELA THL UNA TK VK Luova ministeriöt ja laitokset jne. Palvelun tuottajat

18 Jatkosuunnitelmaa Maakuntien kanssa käynnistetään pilotteja, jossa kehitystyötä tehdään sekä tietosisältöjen että teknologian näkökulmasta Tietorakenteiden ja sisältöjen kehitystyö Käsitemallityö Jne Konkreettiset pilotit kohdennetaan alkuvaiheessa muutamaan kohteeseen, mutta määrittelytyöhön ja pilottien kommentointiin toivotaan osallistumista laajemmalta toimijajoukolta, käytännössä kaikilta maakunnilta => määrittelytyön myötä jatketaan teknologiatoteutuksiin uusien maakuntien kanssa maakuntatyön edettyä Yhtenäisellä arkkitehtuurilla varmistetaan toteutuksen toistettavuus ja sitä kautta maakuntien vertailtavuus sekä maakuntien ja kansallisten toimijoiden tietojohtamisen yhteen toimivuus 18

19 TIEDOT TOIMINTA TOIMIJANA JA TIEDON TUOTTAJANA SEKÄ HYÖDYNTÄJÄNÄ VALTIO Valtio VM ja STM arvioi maakunnan toimintaa Valtio VM ja STM Asettaa valtakunnanja maakuntatason tavoitteita ja ohjaa maakuntia Valtio VM ja STM Ja maakunnat analysoivat toimintaympäristöä ja sen muutoksia TOIMIJANA JA TIEDON TUOTTAJANA SEKÄ HYÖDYNTÄJÄNÄ MAAKUNTA Maakunta määrittää ja suunnittelee sotetoimintoja Maakunta seuraa, ohjaa ja valvoo sotetoimintaa Valtio Arviointitieto Valtio Tavoitetieto Ohjaustieto Toimintaympäristö tieto Kokonaisnäkymä Tavoitteet + Henkilötason tieto Tuloksellisuus Mittaritieto Indikaattoritieto Tuloksellisuusindikaattorit JHSluokat-ulottuvuus STM+VM Tavoitteet Maakunta Tavoitetieto Maakunta Seurantatieto Ohjaus Rahoituksen riittävyys Taloudellisuus STM+VM Tavoitteet Taloudellisuus Tuottavuus Palveluiden käyttö Maakunta Tavoite Taloudellisuus Tuottavuus Palveluiden käyttö Maakunta Seuranta Taloudellisuus Tuottavuus Palveluiden käyttö Palvelukyky Saatavuus STM+VM Tavoitteet Saatavuus Maakunta Tavoite Saatavuus Maakunta Seuranta Saatavuus

20 Sote-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpanoohjelma (TOIVO-ohjelma) Soten strategiset tavoitteet TOIVO-ohjelma STM Eri hankkeiden ja toimijoiden yhteensovitus Hankkeita yhdistävät selvitykset ja asiantuntijaryhmät Ohjelmatason riskienhallinta Ohjelman johtoryhmä Järjestäjän tietomalli Raportointi ja analytiikka Tekninen toteutus Vimana (MaTi hanke) VIRTA -hanke SoteDigi Maakunnat Hankkeen ohjausryhmä Hankekoordinaatio Tietotuotannon yhtenäistäminen VALTAVA-hanke Kela, THL, Valvira (Luova) Hankkeen ohjausryhmä Yhtenäiset tietorakent eet ja käsitteet P P P P P P P P P P Yhteinen raportointi Tiedontuotannon uudistetut prosessit Harmonisoitu tietoarkkitehtuuri Datapohjainen valvonta Tekninen toteutus (dataalusta) P Yhteinen dataalusta Verkkoraportointi ratkaisu P Arkkitehtuurin ohjaus Aliprojektit/ =pilotit Projektien yhteistyö

21 21

Sote Tietojohtaminen Tilannekatsaus

Sote Tietojohtaminen Tilannekatsaus Sote Tietojohtaminen Tilannekatsaus Elina Välikangas, kehityspäällikkö, SoteDigi Oy Maakuntien arkkitehtuuriverkosto 14.11.2018 Status ja seuraavat askeleet 2 Taustalla viime kevään suunnitteluhankkeet

Lisätiedot

Tiedolla johtamisen kehittäminen. Mikko Huovila STM OHO DITI

Tiedolla johtamisen kehittäminen. Mikko Huovila STM OHO DITI Tiedolla johtamisen kehittäminen STM OHO DITI Tiedolla johtamisen SMART S Strategia ja strategiset tavoitteet M R A Mittaaminen ja data Analyysi ja analytiikka Raportointi ja visualisointi T Toiminnan

Lisätiedot

Tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan valtakunnallinen kehittäminen. Erityisasiantuntija Mikko Huovila STM OHO DITI

Tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan valtakunnallinen kehittäminen. Erityisasiantuntija Mikko Huovila STM OHO DITI Tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan valtakunnallinen kehittäminen Erityisasiantuntija Mikko Huovila STM OHO DITI Toiminnan tarpeet TOIVO:n lähtökohtana Mikä malli uudella hallituksella? TOIVO-ohjelma

Lisätiedot

Maakunnan digipalvelut järjestämistehtävässä ja SOTE tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet

Maakunnan digipalvelut järjestämistehtävässä ja SOTE tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet Maakunnan digipalvelut järjestämistehtävässä ja SOTE tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet Erityisasiantuntija Mikko Huovila Tiedolla johtamisen valtakunnallinen verkostopäivä 21.5.2018 Jyväskylä 1 21.5.2018

Lisätiedot

Johtaminen ja tiedon toissijainen käyttö

Johtaminen ja tiedon toissijainen käyttö Johtaminen ja tiedon toissijainen käyttö Erityisasiantuntija STM Sosiaali- ja terveydenhuollon ATKpäivät 2018 Jyväskylä 1 21.5.2018 Henkilötietojen ensisijainen ja toissijainen käyttö Toissijainen käyttö

Lisätiedot

SOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet

SOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet SOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet 1 21.5.2018 SOTE-rakenteen ohjauksen ja johtamisen tietopohja Valtakunnalliset kyselyt asiakkaille Maakuntien kyselyt asiakkaille Asiakkaat Tuottaja A Tuottaja

Lisätiedot

SOTE-uudistus tiedolla johtamisen ja ohjauksen haasteena. Mikko Huovila STM OHO DITI

SOTE-uudistus tiedolla johtamisen ja ohjauksen haasteena. Mikko Huovila STM OHO DITI SOTE-uudistus tiedolla johtamisen ja ohjauksen haasteena Mikko Huovila STM OHO DITI SOTE-rakenteen ohjauksen ja johtamisen tietopohja Valtakunnalliset kyselyt asiakkaille Maakuntien kyselyt asiakkaille

Lisätiedot

ICT-PALVELUKESKUS VIMANA OY MAAKUNTIEN DIGIPALVELUT. Peter Soinu , Alustat - tilaajat

ICT-PALVELUKESKUS VIMANA OY MAAKUNTIEN DIGIPALVELUT. Peter Soinu , Alustat - tilaajat ICT-PALVELUKESKUS VIMANA OY MAAKUNTIEN DIGIPALVELUT Peter Soinu 11.12.2018, Alustat - tilaajat VIMANA OY MAAKUNTIEN DIGIPALVELUT Rakennamme maakuntien menestystä digitaalisilla palveluilla Mahdollistamme

Lisätiedot

Yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja. Tammikuu 2019

Yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja. Tammikuu 2019 Yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja Tammikuu 2019 Toiminta-alueemme on koko Suomi Kehitämme sosiaali- ja terveydenhuollon uusia kansallisia digitaalisia palveluja. Asiakkaitamme ovat tulevat

Lisätiedot

Virta-hanke (Järjestäjän sotetietojohtaminen) Jaakko Pentti

Virta-hanke (Järjestäjän sotetietojohtaminen) Jaakko Pentti Virta-hanke (Järjestäjän sotetietojohtaminen) 27.2.2019 Jaakko Pentti Tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano-ohjelma Digimuutosohjelma Soten strategiset tavoitteet TOIVO-ohjelma STM Eri

Lisätiedot

Sotejärjestämisen. tietomalli. AKUSTI-kesäseminaari 2018 Nokia Etunimi Sukunimi

Sotejärjestämisen. tietomalli. AKUSTI-kesäseminaari 2018 Nokia Etunimi Sukunimi Sotejärjestämisen tietomalli AKUSTI-kesäseminaari 2018 Nokia 12.6.2018 1 Sote-järjestämisen tietomallityön tavoitteet ja eteneminen Kaikkia maakuntia palveleva tietomalli riippumatta organisaatiorakenteesta

Lisätiedot

Tietojohtamisen tietopohjan toteuttaminen ( ja sitä kautta tiedon hyödyntämisedellytykset) Timo Hakala ICT-projektijohtaja 6.11.

Tietojohtamisen tietopohjan toteuttaminen ( ja sitä kautta tiedon hyödyntämisedellytykset) Timo Hakala ICT-projektijohtaja 6.11. Tietojohtamisen tietopohjan toteuttaminen ( ja sitä kautta tiedon hyödyntämisedellytykset) Timo Hakala ICT-projektijohtaja 6.11.2018 Tausta Vaikuttavan tietojohtamisen edellytys on hyvä tietopohjaa (vrt.

Lisätiedot

Yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja. Maaliskuu 2019

Yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja. Maaliskuu 2019 Yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja Maaliskuu 2019 Mistä on lähdetty? Kehitämme sosiaali- ja terveydenhuollon uusia kansallisia digitaalisia palveluja meille annetun pääomituksen turvin. Kantavia

Lisätiedot

SOTE tietojohtamisen toimeenpanohanke. Mikko Huovila STM / DITI

SOTE tietojohtamisen toimeenpanohanke. Mikko Huovila STM / DITI SOTE tietojohtamisen toimeenpanohanke Mikko Huovila STM / DITI SOTE tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Q4/2018 Q1/2019 Q2/2019 Q3/2019 Q4/2019 Valtakunnallisten toimijoiden

Lisätiedot

Pohjois-Savon soten tietojohtamisen kehittämiskokemukset

Pohjois-Savon soten tietojohtamisen kehittämiskokemukset Pohjois-Savon soten tietojohtamisen kehittämiskokemukset 10.9.2019 Eija Peltonen, johtava hoitaja, TtT Tietojohtamisen vastuuvalmistelija ad.31.3.2019 Tietojohtamisen kehittämiskokemukset Alla olevia asioita

Lisätiedot

(Sote) Järjestäjän Tietojohtaminen Status. Jaakko Pentti, Hankejohtaja, SoteDigi Oy

(Sote) Järjestäjän Tietojohtaminen Status. Jaakko Pentti, Hankejohtaja, SoteDigi Oy (Sote) Järjestäjän Tietojohtaminen Status Jaakko Pentti, Hankejohtaja, SoteDigi Oy 15.11.2018 Hankkeen tehtävä ja tavoitteet Järjestäjän työkalut ja tietojohtaminen hanke tuottaa maakunnille yhteisiä järjestämisen

Lisätiedot

Näkemyksiä yhteistyön edistämisestä. Eija Peltonen, johtava hoitaja, TtT, PSSHP Kysteri

Näkemyksiä yhteistyön edistämisestä. Eija Peltonen, johtava hoitaja, TtT, PSSHP Kysteri Näkemyksiä yhteistyön edistämisestä Eija Peltonen, johtava hoitaja, TtT, PSSHP Kysteri 6.6.2019 Esityksen sisältö Tausta näkemyksilleni Tiedolla johtamisen ja raportoinnin kehittäminen maakunnan valmistelutyö

Lisätiedot

Tietojohtamisen tilannekuva ja askelmerkit. Elina Välikangas, kehityspäällikkö SoteDigi Oy

Tietojohtamisen tilannekuva ja askelmerkit. Elina Välikangas, kehityspäällikkö SoteDigi Oy Tietojohtamisen tilannekuva ja askelmerkit Elina Välikangas, kehityspäällikkö SoteDigi Oy 10.9.2019 Hankkeemme Hankkeemme on koottu hankesalkuksi. Salkussa on kolme pääpainoaluetta. Hankesalkun osa-alueet

Lisätiedot

TOIVO-ohjelma

TOIVO-ohjelma TOIVO-ohjelma 2019-2022 SOTE tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano-ohjelma Mikko Huovila / STM OHO DITI Maakuntien digihankkeet Digihankkeet / VM - STM HANKETOIMISTON JOHTORYHMÄ HANKETOIMISTO

Lisätiedot

Tietojohtaminen. ja vaikuttavan tietojohtamisen tietopohjan toteuttaminen. ICT-projektijohtaja Timo Hakala

Tietojohtaminen. ja vaikuttavan tietojohtamisen tietopohjan toteuttaminen. ICT-projektijohtaja Timo Hakala Tietojohtaminen ja vaikuttavan tietojohtamisen tietopohjan toteuttaminen ICT-projektijohtaja Timo Hakala 14.11.2018 Tausta Vaikuttavan tietojohtamisen edellytys on hyvä tietopohjaa (vrt. esim. tiedon laatu,

Lisätiedot

TOIVO-ohjelma

TOIVO-ohjelma TOIVO-ohjelma 2019-2022 SOTE tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano-ohjelma / STM OHO DITI SOTE-rakenteen ohjauksen ja johtamisen tietopohja Valtakunnalliset kyselyt asiakkaille Maakuntien

Lisätiedot

SoteDigi Oy tilannekatsaus , SOTE KA -kokous Marco Halén

SoteDigi Oy tilannekatsaus , SOTE KA -kokous Marco Halén SoteDigi Oy tilannekatsaus 1 23.4.2018, SOTE KA -kokous Marco Halén SoteDigi Oy, toiminta-ajatus Yhtiön toiminta-ajatuksena on kehittää ja hankkia sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisia ratkaisuja

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA TIETOJOHTAMISEEN: TARKASTELUSSA KANSALLINEN TASO. Erityisasiantuntija Mikko Huovila STM

NÄKÖKULMIA TIETOJOHTAMISEEN: TARKASTELUSSA KANSALLINEN TASO. Erityisasiantuntija Mikko Huovila STM NÄKÖKULMIA TIETOJOHTAMISEEN: TARKASTELUSSA KANSALLINEN TASO Erityisasiantuntija Mikko Huovila STM TIEDOLLA JOHTAMISEN SMART S Strategia ja strategiset tavoitteet M R A Mittaaminen ja data Analyysi ja analytiikka

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN TIETOMALLI

JÄRJESTÄJÄN TIETOMALLI JÄRJESTÄJÄN TIETOMALLI Mistä on kyse ja kokemukset kick offista 16.2.2018 Sote-tietopohja, EK, NP 1 Taustaa Maakuntien sote-palveluiden järjestämisessä ja tulevan palvelujärjestelmän johtamisessa korostuu

Lisätiedot

Tiedolla johtamisen osana maakuntien digimuutosohjelmaa

Tiedolla johtamisen osana maakuntien digimuutosohjelmaa Tiedolla johtamisen osana maakuntien digimuutosohjelmaa 27.2.209 TOIVO aloitusseminaari Tomi Hytönen, VM 2.3.209 Maakuntien digihankkeet Digihankkeet / VM - STM HANKETOIMISTON JOHTORYHMÄ HANKETOIMISTO

Lisätiedot

SOTE-tiedolla johtamisen kokonaisuus

SOTE-tiedolla johtamisen kokonaisuus SOTE-tiedolla johtamisen kokonaisuus Mikko Huovila STM OHO DITI 1 12.2.2018 Mikko Huovila Tiedolla johtamisen SMART S Strategia ja strategiset tavoitteet M R A Mittaaminen ja data Analyysi ja analytiikka

Lisätiedot

Kokemuksia maakuntien ja valtion välisten ohjausneuvottelujen tietopohjasta ja KUVA-hankkeen toimeenpanoehdotukset

Kokemuksia maakuntien ja valtion välisten ohjausneuvottelujen tietopohjasta ja KUVA-hankkeen toimeenpanoehdotukset Kokemuksia maakuntien ja valtion välisten ohjausneuvottelujen tietopohjasta ja KUVA-hankkeen toimeenpanoehdotukset Päivi Hämäläinen Hankejohtaja, STM 1 27.2.2019 Hankejohtaja LT Päivi Hämäläinen, STM TAUSTA

Lisätiedot

SoteDigi Oy. Tilannekatsaus , IHE Finland Marco Halén

SoteDigi Oy. Tilannekatsaus , IHE Finland Marco Halén SoteDigi Oy Tilannekatsaus 12.6.2018, IHE Finland Marco Halén 1 SoteDigi Oy Rooli ja taustaa Kehitysyhtiö, perustettu lokakuussa 2017 Kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisia ratkaisuja yhtenäispolitiikan

Lisätiedot

MATI-HANKKEEN TILANNEKATSAUS Maakuntien arkkitehtuuriverkoston tapaaminen Peter Soinu, Miika Sipilä

MATI-HANKKEEN TILANNEKATSAUS Maakuntien arkkitehtuuriverkoston tapaaminen Peter Soinu, Miika Sipilä MATI-HANKKEEN TILANNEKATSAUS Maakuntien arkkitehtuuriverkoston tapaaminen 14.11.2018 Peter Soinu, Miika Sipilä KÄSITTEISTÖÄ Maakunnan ohjaus/johtamismalli Tietojohtamisen ohjaus/hallintamalli TAUSTAA:

Lisätiedot

Valtakunnallisen tiedontuotannon uudistaminen Valtava-hankkeen esittely. Maria Ojaluoma, THL Tuuli Mäkiranta-Laitinen, Kela Petri Huovinen, Valvira

Valtakunnallisen tiedontuotannon uudistaminen Valtava-hankkeen esittely. Maria Ojaluoma, THL Tuuli Mäkiranta-Laitinen, Kela Petri Huovinen, Valvira Valtakunnallisen tiedontuotannon uudistaminen Valtava-hankkeen esittely Maria Ojaluoma, THL Tuuli Mäkiranta-Laitinen, Kela Petri Huovinen, Valvira 1 Toivo-ohjelman tavoite Mahdollistetaan sote-uudistusten

Lisätiedot

Maakuntatieto -ohjelma. Tilanne

Maakuntatieto -ohjelma. Tilanne Maakuntatieto ohjelma Tilanne 7.11.2017 1 10.11.2017 Jani Heikkinen Ohjelma tarkoitus saada tieto edistämään hyvinvointia palveluissa ja päätöksenteossa Ajantasaisuus Rakenteisuus Linkitettävyys Sovellus

Lisätiedot

Sotejärjestämisen. tietomalli. Päätösseminaari Etunimi Sukunimi

Sotejärjestämisen. tietomalli. Päätösseminaari Etunimi Sukunimi Sotejärjestämisen tietomalli Päätösseminaari 19.6.2018 1 20.6.2018 Etunimi Sukunimi SOTE tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet Q1/20 18 Q2/20 18 Q3/20 18 Q4/20 18 Q1/20 19 Q2/20 19 Q3/20 19 Q4/20 19

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA KOKONAISARKKITEHTUURISTA

AJANKOHTAISTA KOKONAISARKKITEHTUURISTA AJANKOHTAISTA KOKONAISARKKITEHTUURISTA Mikko Huovila STM OHO DITI SOTE digitalisaation ja tiedonhallinnan kehittämispolut vuosille 2019-2023 SOTE kokonaisarkkitehtuurityön organisoituminen SOTE kokonaisarkkitehtuurityön

Lisätiedot

TOISSIJAISEN KÄYTÖN ALARYHMÄ. Työsuunnitelma

TOISSIJAISEN KÄYTÖN ALARYHMÄ. Työsuunnitelma TOISSIJAISEN KÄYTÖN ALARYHMÄ Työsuunnitelma KÄSITELTÄVÄT ASIAT JA TYÖSUUNNITELMA Ryhmän vastuulla olevat tavoitetilakuvaukset ja kehittämispolku Kehittämistarpeiden tunnistaminen Konkreettiset kuvausprojektit

Lisätiedot

Sote tiedolla johtamisen - työryhmä. Asialista klo Päijät-Hämeen liitto, Vellamo

Sote tiedolla johtamisen - työryhmä. Asialista klo Päijät-Hämeen liitto, Vellamo Sote tiedolla johtamisen - työryhmä Asialista 6.2.2019 klo 13 15 Päijät-Hämeen liitto, Vellamo Osallistujat Läsnä Ismo Rautiainen Hankejohtaja, sote-vastuuvalmistelija Päijät-Hämeen liitto/phhyky - Anu

Lisätiedot

ja tilanne Maakuntatieto-ohjelman syysseminaari Jani Heikkinen VM

ja tilanne Maakuntatieto-ohjelman syysseminaari Jani Heikkinen VM Maakuntatietoohjelman tavoitteet ja tilanne Maakuntatieto-ohjelman syysseminaari Jani Heikkinen VM 1 1. Maakuntatieto-ohjelman tavoitteet 2 Maakuntatieto-ohjelman kahdet kasvot Hyvinvoinnin 360 O -näkymä

Lisätiedot

Sote-tietopaketit tietojohtamisen työvälineenä

Sote-tietopaketit tietojohtamisen työvälineenä Sote-tietopaketit tietojohtamisen työvälineenä 2018 Anssi Vartiainen, erityisasiantuntija 1 Tietojohtamisen askelmerkit Palvelujen kansallinen määritys ja luokittelu eli tuotteistus (Sote- Tietopaketit/THL/KELA)

Lisätiedot

Digityökalujen valmistelu järjestämistehtävää varten

Digityökalujen valmistelu järjestämistehtävää varten Digityökalujen valmistelu järjestämistehtävää varten Kevään 2018 aikana toteutetaan maakuntien yhteiset järjestämistehtävän digipalveluiden ja sote-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet Ne perustuvat

Lisätiedot

SoteDigi Oy, IT-toimittajatilaisuus. Yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluita. Harri Hyvönen, Tj. ( alk.)

SoteDigi Oy, IT-toimittajatilaisuus. Yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluita. Harri Hyvönen, Tj. ( alk.) SoteDigi Oy, IT-toimittajatilaisuus Yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluita 1 Harri Hyvönen, Tj. (1.5.2018 alk.) 4.4.2018 SoteDigi SoteDigi-yhtiö vastaa kansallisesti kehitettäviin sosiaali- ja

Lisätiedot

Sivu 1. Sote-järjestämisen tietomalli - käsitemäärittely

Sivu 1. Sote-järjestämisen tietomalli - käsitemäärittely Sivu 1 Sote-järjestämisen tietomalli - käsitemäärittely 30.6.2018 Sivu 2 Sisällysluettelo 1 Käsitteistö... 3 2 Maakunta järjestäjän toimintaan liittyvät käsitteet... 4 2.1 Sote-uudistuksen tavoitteisiin,

Lisätiedot

Maakunnan tiedolla johtaminen ja tietoaltaan hyödyntäminen Jyrki Tirkkonen Liiketoimintapäällikkö, Tiedolla johtaminen ja informaation hallinta

Maakunnan tiedolla johtaminen ja tietoaltaan hyödyntäminen Jyrki Tirkkonen Liiketoimintapäällikkö, Tiedolla johtaminen ja informaation hallinta Maakunnan tiedolla johtaminen ja tietoaltaan hyödyntäminen Jyrki Tirkkonen Liiketoimintapäällikkö, Tiedolla johtaminen ja informaation hallinta Jari Uotila Johtava konsultti, Uudet liiketoiminnot Istekki

Lisätiedot

Maakuntien järjestämistehtävissä tarvitsemat digipalvelut ja SOTE-tiedolla johtaminen

Maakuntien järjestämistehtävissä tarvitsemat digipalvelut ja SOTE-tiedolla johtaminen Maakuntien järjestämistehtävissä tarvitsemat digipalvelut ja SOTE-tiedolla johtaminen 19.06.2018 Tuija Kuusisto, VM 1 20.6.2018 Etunimi Sukunimi Päätösseminaari - esityslista 19.6.2018 klo 08.30-16.00,

Lisätiedot

Sote:n digimuutoksen toteutus

Sote:n digimuutoksen toteutus Sote:n digimuutoksen toteutus Valtiovarainvaliokunta 1 Sote:n digimuutoksen periaatteet ja tavoitteet asiakkaiden palvelut kyetään toteuttamaan mahdollisimman vähin häiriöin koko muutoksen ajan asiakkaiden

Lisätiedot

Sote järjestämisen tietomalli

Sote järjestämisen tietomalli Sote järjestämisen tietomalli Kick off 13.2.2018 Elina Välikangas, kehittämis- ja laatupäällikkö, Oulun kaupunki, sote-projektipäällikkö Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja soteuudistuksen valmistelu Tiina

Lisätiedot

Sotejärjestämisen. tietomalli. Työpaja Etunimi Sukunimi

Sotejärjestämisen. tietomalli. Työpaja Etunimi Sukunimi Sotejärjestämisen tietomalli Työpaja 31.5.2018 1 1.6.2018 Etunimi Sukunimi Sote-uudistus on sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteen ja palvelujen uudistus Tavoitteena on: Kaventaa ihmisten hyvinvointi-

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TIEDOLLA JOHTAMISEN KEHITTÄMISEN TILANNE. Erityisasiantuntija Mikko Huovila STM

VALTAKUNNALLINEN TIEDOLLA JOHTAMISEN KEHITTÄMISEN TILANNE. Erityisasiantuntija Mikko Huovila STM VALTAKUNNALLINEN TIEDOLLA JOHTAMISEN KEHITTÄMISEN TILANNE Erityisasiantuntija Mikko Huovila STM TIEDON TARPEET ERI TASOILLA Valtion ohjaus Alueiden vertailu ja arviointi Palveluiden järjestäminen Palveluiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojohtamisen tulevaisuus yhteisessä verkostossa. Elina Välikangas, kehityspäällikkö SoteDigi Oy 5.6.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojohtamisen tulevaisuus yhteisessä verkostossa. Elina Välikangas, kehityspäällikkö SoteDigi Oy 5.6. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojohtamisen tulevaisuus yhteisessä verkostossa Elina Välikangas, kehityspäällikkö SoteDigi Oy 5.6.2019 1 SoteDigi Oy:n Hankesalkku Hankkeemme on koottu hankesalkuksi.

Lisätiedot

SoteDigi Oy Yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluita. Tilannekatsaus Jaakko Pentti, Hankejohtaja

SoteDigi Oy Yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluita. Tilannekatsaus Jaakko Pentti, Hankejohtaja SoteDigi Oy Yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluita Tilannekatsaus 19.6.2018 Jaakko Pentti, Hankejohtaja 1 SoteDigi Oy Rooli ja taustaa Kehitysyhtiö, perustettu lokakuussa 2017 Kehittää sosiaali-

Lisätiedot

SoteDigi Oy tilannekatsaus

SoteDigi Oy tilannekatsaus SoteDigi Oy tilannekatsaus 7.5.2018 1 SoteDigi Oy, toiminta-ajatus Yhtiön toiminta-ajatuksena on kehittää ja hankkia sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisia ratkaisuja ja uusia palvelutapoja. Niillä

Lisätiedot

Vastuuta ho Kuvaryhmän. TPAryhmän. työtä. työtä. Toteuteta an osana STMn organisa atiouudist usta STM, VM, THL

Vastuuta ho Kuvaryhmän. TPAryhmän. työtä. työtä. Toteuteta an osana STMn organisa atiouudist usta STM, VM, THL Punainen: sisällön kehittämistä Sininen: teknistä kehittämista violetti: molempia Vihreä: muu Päivitetty 5.6.2017 Aikataulu Vastuuta ho Tarvittavat resurssit (alkuun voi laittaa ruksin, mutta kun suunnitelma

Lisätiedot

Lapin Digiaika-seminaari 2.0. SoteDigi Oy Päivi Hokkanen

Lapin Digiaika-seminaari 2.0. SoteDigi Oy Päivi Hokkanen Lapin Digiaika-seminaari 2.0 SoteDigi Oy Päivi Hokkanen 8.8.2018 1 SoteDigin toimintamalli Palvelujen käyttäjät Asiakasohjaus Palvelusopimukset Yhteistyökumppanit SoteDigi Yhteistyösopimukset Toimittajasopimukset

Lisätiedot

Tiedolla johtamisen tietojärjestelmäratkaisujen ja työvälineiden esiselvitys. Työpaja I. Mikko Rotonen Timo Hakala

Tiedolla johtamisen tietojärjestelmäratkaisujen ja työvälineiden esiselvitys. Työpaja I. Mikko Rotonen Timo Hakala Tiedolla johtamisen tietojärjestelmäratkaisujen ja työvälineiden esiselvitys Työpaja I Mikko Rotonen Timo Hakala 13.2.2018 Lähtökohdat SOTE tiedolla johtamisen selvitys- ja suunnitteluprojektit (STM) Järjestämisen

Lisätiedot

Palvelujen järjestäminen -työryhmä kello Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo

Palvelujen järjestäminen -työryhmä kello Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo Palvelujen järjestäminen -työryhmä 17.12.2018 kello 14.00 15.30 Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo Osallistujat Kirsi Korttila x Erityisasiantuntija, pj. Päijät-Hämeen liitto Ismo Rautiainen Hankejohtaja,

Lisätiedot

Yhteenvetojen yhteenveto Työpaja 1. Johdanto. Sote järjestäjän tietomalli

Yhteenvetojen yhteenveto Työpaja 1. Johdanto. Sote järjestäjän tietomalli Yhteenvetojen yhteenveto Työpaja 1 Sote järjestäjän tietomalli Johdanto Maakuntien yhteiseksi näkemykseksi muodostui ennakkotehtävän kyselyn avulla se että Sote järjestäjän tietomalli hankkeen esittämä

Lisätiedot

Tietojohtamisen valmistelu Uusimaa2019 -hankkeessa Soili Partanen

Tietojohtamisen valmistelu Uusimaa2019 -hankkeessa Soili Partanen Tietojohtamisen valmistelu Uusimaa2019 -hankkeessa 5.6.2019 Soili Partanen Päätavoite Maksimoida väestön hyvinvointi niukkenevilla resursseilla Uudenmaan tietojohtamisen kehittämisen viitekehys Johtopäätökset

Lisätiedot

MITÄ SEURAAVAKSI? Mikko Huovila

MITÄ SEURAAVAKSI? Mikko Huovila MITÄ SEURAAVAKSI? Mikko Huovila SOTE-uudistus (hallinnolliset rakenteet) Kärkihankkeet (tulevaisuuden toimintamallit) ICT (tavoitteiden mahdollistaja) TOIMINNAN TARPEISTA ICT-TOTEUTUKSIIN Strategia ja

Lisätiedot

TOIVO-ohjelma

TOIVO-ohjelma TOIVO-ohjelma 2019-2022 SOTE tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano-ohjelma Mikko Huovila / STM OHO DITI Maakuntien digihankkeet Digihankkeet / VM - STM HANKETOIMISTON JOHTORYHMÄ HANKETOIMISTO

Lisätiedot

Kustannustiedolla johtaminen osana palvelujärjestelmän kansallista ohjausta

Kustannustiedolla johtaminen osana palvelujärjestelmän kansallista ohjausta Kustannustiedolla johtaminen osana palvelujärjestelmän kansallista ohjausta Anssi Vartiainen, erityisasiantuntija 1 Maakunnan on seurattava alueensa väestön hyvinvointia ja terveyttä, järjestämänsä sosiaali-ja

Lisätiedot

SoteDigi - Uhka vai mahdollisuus? SoteDigi Oy Harri Hyvönen, tj

SoteDigi - Uhka vai mahdollisuus? SoteDigi Oy Harri Hyvönen, tj SoteDigi - Uhka vai mahdollisuus? 1 SoteDigi Oy Harri Hyvönen, tj. 23.8.2018 Sotedigi Rooli ja taustaa SoteDigi Oy perustettu lokakuussa 2017 Yhtiö kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisia ratkaisuja

Lisätiedot

Rahoitusperiaate erityisasiantuntija Hanna Talka Etunimi Sukunimi

Rahoitusperiaate erityisasiantuntija Hanna Talka Etunimi Sukunimi Rahoitusperiaate 16.11.2017 erityisasiantuntija Hanna Talka 1 Etunimi Sukunimi Sisältö Taloustieto siirtymisen yhteydessä Maakuntien taloustietojen ryhmittely Talous rahoitusperiaatteen toteutumisen osana

Lisätiedot

THL:n uudet tehtävät ja tiedon tarve. Sote-tietopohja -hankekokonaisuuden kick-off

THL:n uudet tehtävät ja tiedon tarve. Sote-tietopohja -hankekokonaisuuden kick-off THL:n uudet tehtävät ja tiedon tarve Sote-tietopohja -hankekokonaisuuden kick-off 21.3.2017 22.3.2017 1 THL:n uudet sote-laissa suoraan määritellyt tehtävät 30 Palvelujen saatavuuden ja rahoituksen riittävyyden

Lisätiedot

Maakunta- ja sote-uudistus ja kustannusvaikuttavuus STM näkökulma

Maakunta- ja sote-uudistus ja kustannusvaikuttavuus STM näkökulma Maakunta- ja sote-uudistus ja kustannusvaikuttavuus STM näkökulma 25.4. 2018 1 Tämä on se palvelujärjestelmä, jonka vaikuttavuuden seurantaa ja ohjausta STM:ssä ja VM:ssä valmistellaan Tästä näkökulmasta

Lisätiedot

Maakunnan digipalvelut järjestämistehtävässä

Maakunnan digipalvelut järjestämistehtävässä Maakunnan digipalvelut järjestämistehtävässä Esisuunnitteluhanke 29.11.2017 Tuija Kuusisto 1 29.11.2017 - Taustaa ja rajaukset Maakunnan digipalveluja järjestämistehtävässä on käsitelty Sitran laatimassa

Lisätiedot

Maakuntatieto-ohjelma Ohjaustietoryhmän tilannekatsaus

Maakuntatieto-ohjelma Ohjaustietoryhmän tilannekatsaus Maakuntatieto-ohjelma Ohjaustietoryhmän tilannekatsaus Antto Korhonen, VM 14.11.2018 1 Antto Korhonen Ohjaustietoryhmä Aloitti työskentelyn elokuun puolivälissä Edustajat: VM, STM, SM, TEM, OKM, MMM, YM,

Lisätiedot

TAUSTATIETO- työryhmä

TAUSTATIETO- työryhmä TAUSTATIETO- työryhmä TYÖRYHMIEN YHTEISSEMINAARI 29.4.2016 Maria-Liisa Nurmi, Terhi Haapala, Hannele Koivisto, Anne Alavillamo, Aino Ylitalo, Erkki Välimäki, Arto Rautajoki (Anne Saarijärvi), Matti Rekiaro

Lisätiedot

Sote-järjestäminen. - Asiakaspäivät. Antti Larsio / Sitra Tampere-talo. Kuvakaappaukset esimerkkeihin: D365. Antti Larsio 1/2018

Sote-järjestäminen. - Asiakaspäivät. Antti Larsio / Sitra Tampere-talo. Kuvakaappaukset esimerkkeihin: D365. Antti Larsio 1/2018 Sote-järjestäminen - Asiakaspäivät Antti Larsio / Sitra 17.1.2018 Tampere-talo Kuvakaappaukset esimerkkeihin: D365 Keskeiset asiat esityksen sisältö 1) Järjestämisen ja tuottamisen erottaminen toisistaan

Lisätiedot

SOTE-integraatio, minka tiedon varassa? Hannu Hämäläinen 17.2.2016

SOTE-integraatio, minka tiedon varassa? Hannu Hämäläinen 17.2.2016 SOTE-integraatio, minka tiedon varassa? Hannu Hämäläinen 17.2.2016 Tietoon perustuvaa johtamista mahdollistetaan Sipilän hallitusohjelma: digitalisaatio, mahdollistava lainsäädäntö Lainsäädäntöä kehitetään

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen SOTEssa alueelliset tietovarastot vaikuttavuuden, kustannusten ja tuottavuuden seurannassa

Tiedolla johtaminen SOTEssa alueelliset tietovarastot vaikuttavuuden, kustannusten ja tuottavuuden seurannassa Tiedolla johtaminen SOTEssa alueelliset tietovarastot vaikuttavuuden, kustannusten ja tuottavuuden seurannassa Miika Linna, FCG, Aalto yliopisto 14.9. 2016 22.9.2016 Page 1 Lähtökohdat mitä alueellisilla

Lisätiedot

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu PoSoTe hanke II vaihe Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu Valmistelua ohjaava rakenne Maakuntauudistuksen valmistelu / PoSoTe Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Fuusio mahdollistajana sote-digitalisaation kehityksessä

Fuusio mahdollistajana sote-digitalisaation kehityksessä Fuusio mahdollistajana sote-digitalisaation kehityksessä 19.9.2017 Johanna Andersson ja Jani Lavonen Kansallisten ja alueellisten palveluiden yhdistäminen Sähköinen asiointi Toimipaikan valinta Ajanvaraus

Lisätiedot

Järjestäjän rooli ja tehtävät maakuntahallinnossa

Järjestäjän rooli ja tehtävät maakuntahallinnossa Järjestäjän rooli ja tehtävät maakuntahallinnossa Maakuntakonsernin johtaminen -seminaari 6.6.2017 Kuntaliitto Kari Hakari Muutosjohtaja 1 Maakuntahallinto 2 Maakunnan organisaatiomalli (esimerkki) MAAKUNTAVALTUUSTO

Lisätiedot

Mitä uusi Sote tarjoaa palveluntuottajille maakunnassa?

Mitä uusi Sote tarjoaa palveluntuottajille maakunnassa? Mitä uusi Sote tarjoaa palveluntuottajille maakunnassa? Soteuttamo 2.0 25.10.2018 Sote-järjestämisen muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari #meidänkeskipohjanmaa 29.10.2018 Maakunnallinen näkökulma 1 Syntyykö

Lisätiedot

Maakunnallisten kasvupalvelujen tiedolla johtaminen

Maakunnallisten kasvupalvelujen tiedolla johtaminen Maakunnallisten kasvupalvelujen tiedolla johtaminen Hanke-esittely Strategiajohtaja Jouko Nieminen, KEHA-keskus 13-08-2018 1 Jouko Nieminen Tausta ja lähtökohdat Kun siirrytään nykyisistä TE-palveluista

Lisätiedot

UNA on valtakunnallinen julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöhanke, jonka avulla sote-tietojärjestelmien ekosysteemiä uudistetaan

UNA on valtakunnallinen julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöhanke, jonka avulla sote-tietojärjestelmien ekosysteemiä uudistetaan UNA on valtakunnallinen julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöhanke, jonka avulla sote-tietojärjestelmien ekosysteemiä uudistetaan vaiheittain UNA 1. vaihe Apotti Oy Maakuntien hallinto- ja

Lisätiedot

SoteDigi Oy. SoteDigi Oy:n tehtävistä, tämänhetkisestä tilanteesta ja etenemisen stepeistä Tuija Kuusisto

SoteDigi Oy. SoteDigi Oy:n tehtävistä, tämänhetkisestä tilanteesta ja etenemisen stepeistä Tuija Kuusisto SoteDigi Oy SoteDigi Oy:n tehtävistä, tämänhetkisestä tilanteesta ja etenemisen stepeistä 17.11.2017 Tuija Kuusisto 1 20.11.2017 Tuija Kuusisto Miksi SoteDigi Oy? 2 20.11.2017 Tuija Kuusisto Kehittämistoiminta

Lisätiedot

Johdanto laatuun ja vaikuttavuuteen sote -palveluissa

Johdanto laatuun ja vaikuttavuuteen sote -palveluissa Johdanto laatuun ja vaikuttavuuteen sote -palveluissa Yleislääkäripäivät 23.11. 2017 LT Päivi Hämäläinen, hankejohtaja STM Yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri 1 23.11.2017 Päivi Hämäläinen

Lisätiedot

Miten hoitoketjut saadaan sujuvaksi uusissa sosiaalija terveydenhuollon rakenteissa?

Miten hoitoketjut saadaan sujuvaksi uusissa sosiaalija terveydenhuollon rakenteissa? Miten hoitoketjut saadaan sujuvaksi uusissa sosiaalija terveydenhuollon rakenteissa? Taina Mäntyranta, pääsihteeri STM ohjausosasto/terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto 1 Etunimi Sukunimi Ketjut ja

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TIEDOLLA JOHTAMISEN KEHITTÄMISEN TILANNE

VALTAKUNNALLINEN TIEDOLLA JOHTAMISEN KEHITTÄMISEN TILANNE VALTAKUNNALLINEN TIEDOLLA JOHTAMISEN KEHITTÄMISEN TILANNE Erityisasiantuntija Mikko Huovila STM TIEDON TARPEET ERI TASOILLA Valtion ohjaus Alueiden vertailu ja arviointi Palveluiden järjestäminen Palveluiden

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistuksen. toimeenpanon kansallinen tilanne. Jari Porrasmaa / STM, DITI Etunimi Sukunimi

Sote- ja maakuntauudistuksen. toimeenpanon kansallinen tilanne. Jari Porrasmaa / STM, DITI Etunimi Sukunimi Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon kansallinen tilanne Jari Porrasmaa / STM, DITI 1 Säädösvalmistelun tilanne Keskeiset sote-lait on nyt eduskuntakäsittelyssä Valiokuntakäsittely täydessä vauhdissa

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen ICT valmistelun ajankohtaiset

Maakuntauudistuksen ICT valmistelun ajankohtaiset Maakuntauudistuksen ICT valmistelun ajankohtaiset 15.5.2017 Soteprojektiryhmä Tomi Hytönen Minna Saario 1 11.5.2017 ICT valmistelun alueita Valmisteltu ICTpalvelukeskuksen asetusluonnos (ML 119 ) Tehtävät

Lisätiedot

Valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuuri. tietojärjestelmät

Valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuuri. tietojärjestelmät Valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuuri ja tietojärjestelmät 18.1.2018 Esityksen sisältö Tiivistetty tilannekuva Valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuuri ja hankkeistus Pilottivaiheen julkaisukokonaisuudet

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTO SOTE- TIEDONHALLINNAN KOKONAISKUVASSA. Erityisasiantuntija Mikko Huovila STM OHO DITI

SOSIAALIHUOLTO SOTE- TIEDONHALLINNAN KOKONAISKUVASSA. Erityisasiantuntija Mikko Huovila STM OHO DITI SOSIAALIHUOLTO SOTE- TIEDONHALLINNAN KOKONAISKUVASSA Erityisasiantuntija Mikko Huovila STM OHO DITI SOTE TIEDONHALLINNAN KANSALLISET TOIMIJAT STM THL KELA SOTEDIGI Strateginen kokonaisvastuu Lainsäädäntö

Lisätiedot

SOTEmittarointi, tiedon eheys, laatu ja johtaminen. Terveys ja Talouspäivät Hannu Hämäläinen STM/STO

SOTEmittarointi, tiedon eheys, laatu ja johtaminen. Terveys ja Talouspäivät Hannu Hämäläinen STM/STO SOTEmittarointi, tiedon eheys, laatu ja johtaminen Terveys ja Talouspäivät 24.8.2017 Hannu Hämäläinen STM/STO 1 Vaikuttavuus- ja kustannustietoryhmän tehtävä Valmistelee ehdotukset valtakunnallisesti yhtenäiseksi

Lisätiedot

Kansallinen ASPAtietojärjestelmä

Kansallinen ASPAtietojärjestelmä Kansallinen ASPAtietojärjestelmä Taustoitus Järjestäjien tarve yhteiselle asiakaspalautteen keräämisen järjestelmälle nousi esiin kevään selvityksessä Asiakaspalautetieto on myös osa kansallista sote-tietopohjaa

Lisätiedot

Tilannekatsaus KUVA- Muutosohjelmaan

Tilannekatsaus KUVA- Muutosohjelmaan Tilannekatsaus KUVA- Muutosohjelmaan 4.4. 2018 Päivi Hämäläinen, hankejohtaja STM 1 4.4.2018 Hankejohtaja Päivi Hämäläinen Sote-KUVA muutosohjelmalla on kaksi toisiinsa liittyvää tehtävää 1. KUVA-mittaristo:

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISTEHTÄVÄT NYKYTILAN JÄRJESTELMÄT JA NIIDEN HYÖDYNNETTÄVYYS Mikael Palola

JÄRJESTÄMISTEHTÄVÄT NYKYTILAN JÄRJESTELMÄT JA NIIDEN HYÖDYNNETTÄVYYS Mikael Palola JÄRJESTÄMISTEHTÄVÄT NYKYTILAN JÄRJESTELMÄT JA NIIDEN HYÖDYNNETTÄVYYS 13.2.2018 Järjestäjän ja tuottajan roolit ja tehtävät Tarpeiden selvittäminen Tavoitteiden asettaminen Rahojen kohdentaminen Palveluiden,

Lisätiedot

MAAKUNTIEN TIETOJOHTAMISEN RATKAISUKOKONAISUUS MATI- HANKE Hanke-esitys,

MAAKUNTIEN TIETOJOHTAMISEN RATKAISUKOKONAISUUS MATI- HANKE Hanke-esitys, MAAKUNTIEN TIETOJOHTAMISEN RATKAISUKOKONAISUUS MATI- HANKE Hanke-esitys, 29.8.2018 TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT Mitä on tehty ja mistä tilanteesta lähdetään liikkeelle Keväällä 2018 esisuunnitteluhankkeet järjestäjän

Lisätiedot

Ohjauksen uudet tuulet valtiovarainministeriön näkökulma hallinnon uudistumiseen. Palkeet foorumi Alivaltiosihteeri Päivi Nerg ltanen, VM

Ohjauksen uudet tuulet valtiovarainministeriön näkökulma hallinnon uudistumiseen. Palkeet foorumi Alivaltiosihteeri Päivi Nerg ltanen, VM Ohjauksen uudet tuulet valtiovarainministeriön näkökulma hallinnon uudistumiseen Palkeet foorumi 13.9.2018 Alivaltiosihteeri Päivi Nerg ltanen, VM Sisältö Ohjauksen ajattelukehikot Ohjauksen näkökulma

Lisätiedot

Maakunnan järjestäjän rooli ja tehtävät

Maakunnan järjestäjän rooli ja tehtävät Maakunnan järjestäjän rooli ja tehtävät Vaikuttajaforum Terveydenhuolto 27.9.2017 Vanajanlinna Kari Hakari Muutosjohtaja Sote -muutoksessa olennaista (T.Pöysti) 15.12.201 7 Palveluiden integraatio käyttäjän

Lisätiedot

tavoitteet ja toteutus

tavoitteet ja toteutus Maakunta- ja soteuudistuksen digimuutoksen tavoitteet ja toteutus Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät 23.5.2018, Jyväskylä Sessio 8: Sote-tietojohtaminen ja muutokset tietohallintopalveluissa 1 23.5.2018

Lisätiedot

TYKS. Kenen vastuulla muutokset ovat? Mitä meidän pitäisi nyt käynnistää (valtakunnallisesti, maakunnittain, kunnissa )?

TYKS. Kenen vastuulla muutokset ovat? Mitä meidän pitäisi nyt käynnistää (valtakunnallisesti, maakunnittain, kunnissa )? TYKS Millaisia resursseja muutoksiin tarvitaan? Käynnistää yhteisesti palveluiden muodostaminen palveluiden luokittelu; THL palveluluokitukset palveluiden alle alapalveluita; keskeiset palvelut Palvelutietopaketit

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistuksen. kansallissen toimeenpanon tilanne ja muutostuki

Sote- ja maakuntauudistuksen. kansallissen toimeenpanon tilanne ja muutostuki Sote ja maakuntauudistuksen kansallissen toimeenpanon tilanne ja muutostuki Digimuutosohjelman toimeenpano sosiaali ja terveydenhuollossa Syyskuu 2017 1 5.9.2017 Sotetiedonhallinnan hankesalkut Kanta (kansalliset

Lisätiedot

Digitaalisen kehittämisen kärkihankkeet. Petri Pekkala, Tuomas Otala

Digitaalisen kehittämisen kärkihankkeet. Petri Pekkala, Tuomas Otala Digitaalisen kehittämisen kärkihankkeet Petri Pekkala, Tuomas Otala 29.8.2018 ICT-valmisteluun liittyviä taustatietoja Päijät-Hämeen maakuntavalmistelun ICTmuutoskustannusarvio 18M Eur Projektitoimistoon

Lisätiedot

Laadun ja vaikuttavuuden mittarit - missä mennään? Hannu Hämäläinen STM/STO/AHE SOTE-johdon neuvottelupäivät

Laadun ja vaikuttavuuden mittarit - missä mennään? Hannu Hämäläinen STM/STO/AHE SOTE-johdon neuvottelupäivät Laadun ja vaikuttavuuden mittarit missä mennään? Hannu Hämäläinen STM/STO/AHE SOTEjohdon neuvottelupäivät 14.2.2017 1 15.2.2017 Etunimi Sukunimi Ryhmän tehtävä Valmistella ehdotukset valtakunnallisesti

Lisätiedot

TYÖPAJAN TULOSTEN PURKU

TYÖPAJAN TULOSTEN PURKU TYÖPAJAN TULOSTEN PURKU RYHMÄ 1: Miten saamme vertailukelpoista taloustietoa? Vetäjinä Anssi Vartiainen, STM ja Janne Kastinen, Siun Sote RYHMÄ 2: Miten toissijaisen käytön lakia sovelletaan tietojohtamiseen?

Lisätiedot

HE 15/2017: ICT ja tiedolla johtaminen. Yleisesti

HE 15/2017: ICT ja tiedolla johtaminen. Yleisesti 1(5) HE 15/2017: ICT ja tiedolla johtaminen Yleisesti SOTE-uudistuksen digimuutoksen periaatteena ja tavoitteena on huolehtia siitä, että asiakkaiden näkökulmasta muutos toteutetaan mahdollisimman vähin

Lisätiedot

Palvelustrategian valmistelu

Palvelustrategian valmistelu Palvelustrategian valmistelu Pirjo Marjamäki Leena Turpeinen Markus Pauni Esivalmistelun SOTE-virkamieskoordinaatioryhmä 17.1.2018 Maakuntastrategian ja siihen liittyvien ohjelmien ja suunnitelmien viitekehys

Lisätiedot

Suomen terveysdataympäristö

Suomen terveysdataympäristö Suomen terveysdataympäristö Labquality Days Professori Pekka Neittaanmäki 9.2.2018 JYU. Since 1863. 1 Digitalisaatio muuttaa terveydenhuoltoa Lähde: The Kings Fund, http://www.kingsfund.org.uk/publications/articles/eight-technologies-will-change-health-and-care

Lisätiedot

PALVELUKOKONAISUUKSIEN JA PALVELUKETJUJEN KEHITTÄMISVERKOSTON TYÖPAJA 5

PALVELUKOKONAISUUKSIEN JA PALVELUKETJUJEN KEHITTÄMISVERKOSTON TYÖPAJA 5 PALVELUKOKONAISUUKSIEN JA PALVELUKETJUJEN KEHITTÄMISVERKOSTON TYÖPAJA 5 Työpajan tavoitteena on kartoittaa lasten, nuorten & perheiden, työikäisten ja ikäihmisten palvelukokonaisuuksien ja palveluketjujen

Lisätiedot

MAAKUNNAN ROOLIT JÄRJESTÄJÄNÄ JA TUOTTAJANA

MAAKUNNAN ROOLIT JÄRJESTÄJÄNÄ JA TUOTTAJANA MAAKUNNAN ROOLIT JÄRJESTÄJÄNÄ JA TUOTTAJANA Järjestöjen sote- ja maakuntapäivä 7.12.2017 Järjestäjän ja tuottajan roolit ja tehtävät Tarpeiden selvittäminen Tavoitteiden asettaminen Rahojen kohdentaminen

Lisätiedot