S E L V I T Y S. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S E L V I T Y S. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille"

Transkriptio

1 Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille S E L V I T Y S Selvitysmiehen raportti Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin antamasta toimeksiannosta selvittää: - mahdollisuudet Enontekiön ja Muonion seurakuntien yhdistämiseen - Kolarin ja Kittilän seurakuntien mukanaolo joko yhdistymisen tai seurakuntayhtymän kautta sekä - Enontekiön seurakunnan saamelaisuuden vaikutus mahdollisiin muutoksiin

2 2 Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille Selvitys seurakuntajaon mahdollista muutoksista Enontekiön, Muonion, Kolarin ja Kittilän seurakunnissa sekä saamelaisuuden vaikutuksesta eri vaihtoehdoissa 1. Toimeksianto Oulun hiippakunnan tuomiokapituli päätti määrätä allekirjoittaneen Hans Enbusken selvittämään mahdollisuudet Enontekiön ja Muonion seurakuntien yhdistämiseen ja samassa yhteydessä selvittämään Kolarin ja Kittilän seurakuntien mukanaolo joko yhdistymisen tai seurakuntayhtymän kautta. Selvityksessä tulee ottaa huomioon Enontekiön saamelaisuuden vaikutus mahdollisiin muutoksiin. Selvitystyö tuli saattaa päätökseen mennessä. 2. Seurakuntien jäsenmäärän kehitys vv välillä Tämän selvityksen tekijä teki vv kirkkohallituksen rahoittamana Tunturi Lapin seurakuntien yhteistoimintaa tai mahdollista yhtymistä koskevan selvityksen. Tässä yhteydessä on hyvä tarkastella, mitä on tapahtunut tuon selvityksen jälkeen seurakuntien jäsenmäärässä. Siitä on seuraava tilasto: %-osuus Seurakunta Jäsenmäärä Jäsenmäärä Muutos Muutos kunnan väes henkilöä % töstä Enontekiö ,4 88,7 Muonio ,9 89,5 Kolari ,1 81,9 Kittilä ,4 85,5 Edellä oleva tilasto kuvastaa hyvin Tunturi Lapin seurakuntien tilannetta. Seurakunnat, joissa on merkittävä tunturikohde, eivät juuri menetä jäseniä. Ylläs ja Levi tukevat Kolarin ja Kittilän seurakuntien väestökehitystä. Enontekiö ja Muonio menettävät jäseniään suhteellisesti enemmän, siitäkin huolimatta, että myös näillä paikkakunnilla on merkittävässä määrin matkailutoimintaa. 3. Selvitystyön etenemisestä Selvitysmies on käynyt Enontekiöllä keskustelun työntekijöiden ja luottamushenkilöiden (kirkkoneuvosto ja valtuutetut) kuulemisena, Samoin on Muoniossa ollut samantyyppinen tilaisuus Mukana olivat työntekijät ja kirkkoneuvoston jäsenet sekä valtuuston puheenjohtaja. Tavoitteena keskusteluille oli saada seurakunnan työntekijöitten ja luottamushenkilöitten mielipiteitä mahdolliseen yhdistymiseen eri vaihtoehdoissa sekä selvittää mm. saamen kielen asema eri muutostilanteissa. Työntekijöiden kuuleminen haluttiin järjestää omana tilaisuutena, jotta heillä olisi mahdollisuus esittää omia näkökantojaan ilman luottamushenkilöiden mukana oloa. Kuitenkin mielipiteet olivat varsin samansuuntaiset sekä työntekijöillä että luottamushenkilöillä.

3 3 Kolarin ja Kittilän seurakunnissa oli hieman suppeampi neuvottelu sekä Ensin Kittilässä ja sitten Kolarissa. Mukana oli työntekijöitten (vain osa työntekijöistä) lisäksi puheenjohtajisto. Keskeistä selvitystyössä on ollut analysoida talouden perusteita ja tunnuslukuja eri seurakunnissa. Taloudesta on yksityiskohtaiset tiedot myöhemmin seurakuntakohtaisina sekä alueellisesti. Saamenkielen asema selvitettiin kussakin keskustelutilaisuudessa. Samoin selvitettiin kirkkohallituksen vahvistamat avustusperusteet seurakuntajaon muutoksissa. Kuulemistilaisuuksissa seurakuntien työntekijöitten kanta oli pidättyväisen kielteinen seurakuntajaon muutoksiin. Samankaltainen asenne oli pääosin myös luottamushenkilöillä. Tilaisuuksissa tuli kuitenkin esille muutamia huomionarvoisia yksityiskohtia, joita tässä raportissa on tuotu esille asianomaisissa kohdissa. 4. Seurakuntatyön lyhyt kuvaus Koko selvityksen kohteena olevalla alueella on pääpiirteissään samanlainen hengellinen tausta. Rauhan Sana on voimakkain herätysliike ja jossain määrin esiintyy Rauhanyhdistyksen toimintaa. Muonio seurakunta muodostaa varsin merkittävän Rauhan Sanan tukialueen. Myös muu seurakuntatoiminta on aktiivisinta Muoniossa. Enontekiö on kaksikielinen seurakunta ja saamelaisten aktiivisuus seurakuntatoimintaa kohtaan on huomattavan korkea. Vaikka herätysliiketausta on sama kaikissa seurakunnissa, on niiden toiminta eri seurakuntien kannanoton mukaan kuitenkin merkittävästi erilaista. Kittilä ja osittain Kolarinkin muodostavat turismin vuoksi muista seurakunnista poikkeavan piirteen Levin ja Ylläksen vuoksi. Näissä kohteissa on lähinnä matkailijoita palvelemassa Marian ja Pyhän Laurin kappelit. Turismia on myös Muoniossa ja Enontekiöllä, mutta ei niin suuressa määrin kuin Kittilässä ja Kolarissa. Kuitenkaan seurakuntien hengellinen elämä ja sen erityispiirteet eivät ole kuulemistilaisuuksissa saadun palautteen mukaisesti esteenä yhteistyölle tai yhdistymiselle. 5. Seurakuntien hallinnosta Hallintokulttuuri ja käytäntö on pääosin samantyyppistä ja esim. kirkkoneuvoston kokousten valmistelu ja esittelymenettely on asiallista ja täyttää julkihallinnon edellyttämät vaatimukset. Keskustelevaan kokouskäytäntöön pyritään jokaisessa seurakunnassa. Enontekiön seurakunnassa ei ole johtokuntia lainkaan eikä niiden puuttumista koettu kovinkaan oleelliseksi. Vapaaehtoistyö toimii merkittävänä apuna seurakuntatyössä. Muoniossa on viisi johtokuntaa ja erityisesti diakoniatyön sekä lähetystyön johtokunta koettiin tarpeellisena. Nuorisotyön johtokunnan tarpeellisuudesta tuli myös kyseenalaistava kannanotto. Enontekiön seurakunnassa ei viime vuosina ole ollut mainittavia ristiriitaisuuksia hallintoelin työssä. Muoniossa sen sijaan on mm. metsän hakkuu aiheuttanut ristiriitaisia mielipiteitä, jotka nyt on saatu soviteltua. Kittilän seurakunnassa on kolme johtokuntaa ja ainakin diakoniatyön johtokunnan koki asianomainen työntekijä omaa työtään rikastuttavaksi ja tukevaksi. Erityisesti seurakunnan eri alueilta tuleva tieto kulkee jäsenten tuomana hyvin. Kolarissa on neljä johtokuntaa ja niiden lopettamisesta on tulossa esitys luottamuselimiin käsiteltäväksi. Johtokunnat korvattaisiin tukiryhmillä tai työryhmillä.

4 4 6. Kirkkoherran virasta Kaikissa yhteyksissä selostettiin kirkkoherran viran täyttäminen seurakuntajaon muutostilanteissa. Asia on säädöksillä määrätty ja päätöksen tekee tuomiokapitulin esityksestä kirkkohallitus, joten seurakunnan luottamuselinten vaikutusmahdollisuus on vähäinen. 7. Matkailijoiden parissa tehtävä työ Tunturi - Lapin alueella matkailu muodostaa seurakunnallisesta toiminnasta olennaisen osan. On keskeisen tärkeää varmistaa kirkkohallituksen panostus tähän työhön vähintään nykyisellä tasolla. Kirkkohallitus on tukenut tätä työtä tekeviä seurakuntia ainakin seuraavilla tavoilla: 1. Muonion seurakunnalle on maksettu kaikki turistityötä tekevän seurakuntapastorin kulut, yhteensä n /vuosi. Viran tehtäviin on kuulunut myös Enontekiön ja Muonion kirkkoherran lomitusta sekä tarvittaessa saamenkielisen jumalanpalveluksen pitämistä. 2. Valtakunnallisesta kolehdista on huomattava osa jaettu Lapin seurakunnille 3. Kirkkohallituksen vuotuisessa talousarviossa on määräraha matkailijoiden parissa tehtävään työhön ja myös tästä on huomattava osa tullut Lapin seurakunnille. Aikanaan on avustettu Tunturi Lapin matkailukohteissa olevien kappeleitten rakentamista kirkkohallituksen toimesta ja Ylläksellä myös Lapin TE - keskuksen avustuksella. 8. Yhteistyöstä seurakuntien kesken, kuntien ja kolmannen sektorin kanssa Lapin kaikki seurakunnat ovat jo vuodesta 1997 asti olleet tiiviissä yhteistyössä it - alalla. Tämä yhteistyö on kehittynyt ja osittain laajentunut Oulun läänin alueelle Iin rovastikuntaan. Enontekiön seurakunnan kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Kittilän seurakunnan toimesta ja Kolarin seurakunnan vastaavat tehtävät Ylitornion seurakunnassa. Tunturi Lapin seurakunnilla on seuraavan laista yhteistyötä paikallisen kunnan kanssa: 1. Muoniossa päiväkerho- ja iltapäiväkerhotyössä kunta avustaa seurakuntaa v /kuukausi. Seurakunta palkkaa 1-2 työntekijää, usein toinen on työllistämistuella. Nuorisotyössä on ollut yhteinen työntekijä. Kunta on nyt sanonut osaltaan irti yhteistyösopimuksen nuorisotyössä. Kunnan taloustoimistossa hoidetaan seurakunnan kirjanpito, palkanlaskenta sekä maksuliikenne ostopalveluna. 2. Enontekiöllä seurakunnan kanttorina toimii palkkioperusteisesti Enontekiön ja Kittilän kuntien kansalaisopiston työntekijä. Kunta tukee osittain myös Luovatupa-toimintaa. 3. Kolarin seurakunnalla ja kunnalla on yhteinen nuorisotyöntekijä. 4. Seurakuntatoiminnan eri osa-alueilla ollaan luontevasti yhteistyössä kunnan kanssa; näin erityisesti diakoniatyössä. 9. Saamenkielen asema Kirkkolain 3:5,2 :ssä ja 3:8,2 :ssä säädetään saamenkielen asemasta evankelisluterilaisessa kirkossa. Se takaa nykyisen kaltaisen kaksikielisyyden kaikissa mahdollisissa Tunturi Lapin seurakuntien seurakuntajaon muutoksissa, jossa Enontekiön seurakunta on mukana. Seurakunta tulee olemaan kaksikielinen, tapahtuipa Enontekiön ja Muonion seurakuntien yhteenliittyminen, tai neljän seurakunnan yhteenliittyminen joko yhtymän muodostamalla tai toimiminen yhtenä seurakuntana. Nykyisen Enontekiön kunnan alueelta kotoisin oleville saamenkieltä äidinkielenään puhuville taataan näin palvelut omalla äidinkielellään kaikissa seurakuntajaon muutostilanteissa. Kirkkomme on tarjonnut saamelaisille heidän äidinkielellään kirkollisina palveluina ja julkaisuina selvästi yli lainsäädännön vaatimusten ja tämä hyvän palvelun taso pitää edelleen olla tavoitteena,

5 5 olkoon seurakuntajako mikä tahansa. Käytännön kokemukset Inarin ja Enontekiön seurakunnista antavat viitteitä siitä, ettei saamenkieli muodostu millään tavalla ongelmalliseksi käytännön virastotyössä seurakuntajaon muutoksissakaan. Toisaalta sillä ei ole taloutta rasittavaa vaikutusta esim. käännöstöitten osalta, koska saamelaiskäräjillä on kielenkääntämisapua ja sen kustannukset maksaa valtio. 10. Seurakuntien henkilöstöstä Seurakunnan henkilöstömenot muodostavat yli kaksi kolmannesta kaikista menoista. Näin ollen on keskeistä talouden kannalta se, että henkilöstökulut asettuvat kestävälle tasolle. Toisaalta on tärkeää, että henkilöstön rakenne palvele parhaalla mahdollisella tavalla seurakunnan perustehtävää Enontekiön seurakunta Seurakunnassa on täytettynä kaksi virkaa, kirkkoherran ja talouspäällikkö kanslisti - suntion virka. Kanttorin työt tekee kuntien musiikkityöstä vastaava työntekijä palkkiotoimisesti. Täyttämättä ovat diakonissan, kanttorin ja nuorisotyöntekijän virat. Kesäkuussa tulee työhön seurakuntapastori, jonka kustannukset oletetaan saatavan kirkkohallituksen harkinnanvaraisena avustuksena. Seurakunta teettää ostopalveluna suuren osan kiinteistö- ja hautaustoimen töistä. Yhteenvetona voidaan sanoa, että Enontekiön seurakunnassa on tällä hetkellä n. 2,5 kokoaikaista työntekijää eli 1 työntekijä 679 seurakuntalaista kohti. Kun seurakunta on vielä varsin laaja, ja useissa kylissä on seurakuntatoimintaa, on työntekijämäärä todella vähäinen. Enontekiön seurakunnan talouspäällikkö - kanslisti suntion tehtäviä hoitavan henkilön osalta on mahdollisen seurakuntaliitoksen jälkeen harkittava esim. eläkeratkaisua, jos seurakunnan virasto on Muoniossa Muonion seurakunta Muonion seurakunnassa on kahdeksan virkaa, joista kirkkoherranvirka on nyt täyttämättä ja kanttorin tehtävät hoidetaan sijaisen toimesta. Vakinaisessa suhteessa on 9 henkilöä joista 6 täysaikaista ja 3 osa-aikaista. Virkoja on 7 ja työsuhteisia 2. Määräaikaiset työntekijät tekevät lähinnä nuorisoja lapsityötä. Kunta maksaa seurakunnalle iltapäiväkerhotyöstä 3100 euroa/kuukausi, joka kattaa hieman yli yhden työntekijän kulut. Muonion virat: kirkkoherra kanttori diakonissa kanslisti (77 %) seurakuntamestari seurakuntapastori nuorisonohjaaja Työsuhteiset: siivooja-suntio (78 %) lastenohjaaja Määräaikaisena on tällä hetkellä mm. diakoni, joka hoitaa lähinnä lapsityötä. Asialla saattaa olla merkitystä harkittaessa diakoniatyön lisäpanostusta Enontekiön alueelle. Jos päätellään, että Muonion seurakunnassa vähintään 10 työntekijää, on siellä 1 työntekijä 210 seurakuntalaista kohti. Jos osa-aikaisuudet ja ns. turistipapin tähän työhön käyttämä työaika vähennetään, voidaan ajatella työtekijämääräksi 9, jolloin Muoniossa on 1 työntekijä 245 seurakuntalaista kohden.

6 Muonion ja Enontekiön seurakunnat yhteisessä tarkastelussa. Muonion ja Enontekiön seurakuntien yhteinen työntekijämäärä on n. 12,0 ja seurakuntalaisten määrä Näin ollen olisi 1 työntekijä 318 seurakuntalaista kohden. lukua on pidettävä sellaisena, että taloudellinen kantokyky on kyseenalainen.. Jos työntekijöitä olisi yhteensä 11, olisi 1 työntekijä 346 seurakuntalaista kohti. Lapin alueella luku on välillä. Työntekijämäärään vaikuttaa mm. se, miten paljon tukipalveluita ostetaan ostopalveluina Kittilän seurakunta Kittilän seurakunnassa voidaan laskea olevan 15 työntekijää eli 1 työntekijä 330 seurakuntalaista kohden. Matkailijoiden parissa tehtävä työ vaatii vähintään yhden päätoimisen työntekijän työpanoksen ja ilman tätä olisi 1 työntekijä 363 seurakuntalaista kohden. Tällöin ollaan Lapin seurakuntien keskimääräisessä luvussa Kolarin seurakunta Kolarin seurakunnassa voidaan katsoa olevan 9 täysiaikaista työntekijää osa - aikaisuudet huomioon ottaen. Näin Kolarin seurakunnassa on 1 työntekijä 342 seurakuntalaista kohti. Myös Kolarin alueella matkailun työllistävä vaikutus on merkittävä. 11. Seurakuntien taloudesta Jäljempänä on sekä seurakuntakohtaisesti että eri ryhminä esitetty talouden tunnuslukuja ja niistä tehtäviä johtopäätöksiä. Vuoden 2009 tilikauden tilinpäätös ei ole vielä kaikissa seurakunnissa kirkkoneuvoston käsittelemä, mutta mahdolliset muutokset eivät ole olennaisia. Näin nopeutettiin raportin laatimista odottamatta tilinpäätöksen vahvistamista. Seuraavana kaksi taulukkoa, jotka kuvastavat eräitä keskeisiä talouden tunnuslukuja v ja v Maksuvalmiutta voidaan kuvata seurakunnissa kahdella tavalla. toinen on kassapäivien lukumäärä, se on teoreettinen kuvitelma siitä, että tulovirta ehtyisi kokonaan ja luku kuvastaa, kuinka monta päivää ulos menevät maksut on mahdollista maksaa ilman tulovirtaa. Toinen varsinkin liikeelämän käyttämä on maksuvalmiuskerroin eli QR (Qwick Ratio). se lasketaan rahoitusomaisuuden ja lyhyen vieraan pääoman suhteesta ennakkoerillä puhdistettuna. Luvun on oltava mieluummin yli 1,0, jotta maksuvalmiuden voidaan ajatella olevan kunnossa. Luku ilmaisee sen, onko seurakunnalla mahdollisuus selviytyä rahoitusvaroillaan lyhyellä aikavälillä erääntyvistä maksuista. Seurakuntien muutoin tasainen verotulojen tilitysjärjestelmä heilahtaa marraskuulla siten, ettei verotuloja tule usein lainkaan. Tämä edellyttää maksuvalmiuskertoimen olevan yli 1:n. Kirkkohallituksen tilastoinnista poikkeaa ilmaisu Ns. vapaa oma pääoma. Se tarkoittaa seuraavissa tilastoissa muuta omaa pääomaa kuin peruspääomaa. Luvun ollessa negatiivinen syntyy seurakunnalle velvollisuus kattaa alijäämä kolmen vuoden aikana tehdyn selkeän suunnitelman mukaisesti. Jäljempänä esitetään henkilöstömenojen osuuksia verotuloista. Nykyisellään seurakunnat ovat ulkoistaneet osan henkilöstökuluista. Sen vuoksi prosenttiosuutta tarkastellaan kahdella tavalla, toisaalta vain henkilöstömenot huomioon ottaen ja toisaalta niihin lisäten ostopalvelut.

7 7 Eräitä tunnuslukuja Tunturi - Lapin seurakunnista: v ) Väkiluku Verotulo/ Yhteisövero/ Toiminta- Vuosikate Lainat/ Kassa- Taseen yli v jäsen Jäsen avustukset/jäsen jäsen päivät alij./jäsen Enontekiö Muonio Kittilä Kolari Yhteensä ) tämä lukua on korjattu kirkkohallituksen tilastoon verrattuna Muonissa + 8 ja Enontekiöllä Tunnuslukuja v:lta 2009 Seurakunta Jäsenmää- Verotulot Yht.verot Toim.avus- Vuosikate Lainat Ns.vapaa Kassapäivät rä 2009 /jäsen /jäsen tus /jäsen 1000 /jäsen opo /jäsen Enontekiö Muonio Kittilä Kolari Yht Enontekiön seurakunnan taloudesta Talous kehittyi v hieman edellisvuotta myönteisemmin johtuen erityisesti verotulojen oletettua paremmasta kehityksestä ja kirkkohallituksen avustuksesta ( ). Ilman em. avustusta vuosikate olisi ollut n miinuksella ja tilikauden alijäämä n Enontekiön seurakunnassa vuosikate on oltava selvästi plussan puolella, jotta voidaan rahoittaa poistot, satunnaiset kulut ja erityisesti lainojen lyhennykset. Maksuvalmiuskerroin QR oli 0,5 ja kassapäivät 29. Luvut kertovat huonosta maksuvalmiudesta. Henkilöstökulut olivat 62 % verotuloista. Seurakunta korvaa osan henkilöstökuluista ostopalveluina ja henkilöstökulut lisättynä ostopalveluilla olivat 97 % verotuloista. Seurakuntaan tulee vuoden 2010 keväällä yksi työntekijä (teologi) lisää. ja tämä aiheuttaa n euron lisäkulut v Seurakunnasta saadun tiedon mukaan nämä kustannukset oletetaan saatavan kirkkohallitukselta avustuksena. Sellaisen omaisuuden myyntimahdollisuudet, jotka eivät ole tarpeen seurakuntatoiminnassa, ovat varsin vähäiset. Metsämaan myyntimahdollisuuksia vapaa-ajan tonteiksi on syytä selvittää yhdessä kunnan kanssa.

8 8 Talouden lukuja vv ja 2009: Luvut Tuloslaskelmasta Vuosikate Tilikauden yli-/alijäämä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muut ostot Verotulot Saadut toiminta-avustukset Korkokulut 8 7 Poistot Rahoituslaskelmasta Tulorahoitus Investoinnit Lainojen lisäys Lainojen lyhennys Kassavarojen muutos yht Taseesta Taseen loppusumma Rahat ja pankkisaamiset Oma pääoma yht Ns. vapaa oma pääoma Lainat Lyhytaikainen vieras pääoma Muonion seurakunnan taloudesta Seurakunnan taloudellinen tilanne huononi v selvästi. Vuosikate oli vain hieman plussan puolella ( 5000 ) ja tilikauden tulos n alijäämäinen. Kirkollisveroja kertyi kuitenkin lähes talousarviossa ennakoitu määrä. Seurakunta sai toiminta-avustuksia n , missä summassa on mukana turistityötä tekevän papin kuluihin tarkoitettu n Kyseisen viranhaltijan varsinaiseen toimenkuvaan kuuluu Muonion ja Enontekiön kirkkoherrojen vuosilomien tuuraus, joten työ tältä osin on normaalia seurakuntatyötä. Ilman kirkkohallituksen toiminta-avustusta lähestyisi seurakunnan alijäämä euroa. Luku olisi kaikista toimintakuluista n.15 %. Tämänkaltainen tilanne on huolestuttava. Henkilöstömenot olivat n. 80 % verotuloista ja ilman turistiyötä tekevän papin henkilöstökuluja n. 67 % ja ostopalveluilla lisättynä n. 93 %. Muonion seurakunnan maksuvalmius heikkeni v huomattavasti. QR oli 0,5 ja kassapäivät 35. Omaisuuden tai metsän myynti mahdollisuudet ovat varsin rajalliset. Metsän myyntiä on tapahtunut viime vuosina ja muun omaisuuden myynti mahdollisuuksia ei liene. Sellainen saattaisi kuitenkin olla kanttorilan myynti. Sillä ei kuitenkaan merkittävästi tueta seurakunnan taloutta. Talouden lukuja vv ja 2009: Luvut Tuloslaskelmasta

9 9 Vuosikate Tilikauden yli- /alijäämä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muut ostot Verotulot Saadut toiminta-avustukset (n. 70 turistityö) Korkokulut 14 6 Poistot Rahoituslaskelmasta Tulorahoitus Investoinnit (netto) Lainojen lyhennys Kassavarojen muutos yht Taseesta Loppusumma Rahat ja pankkisaatavat Oma pääoma yhteensä Ns. vapaa oma pääoma 49 4 Lainat Lyhytaikainen vieras pääoma Kittilän seurakunnan taloudesta Vuosi 2009 oli seurakunnan taloudessa maksuvalmiutta huonontava. Tämä johtui kirkon remontista, jota varten jouduttiin ottamaan lainaa. Sitä oli vuoden 2009 lopussa Seurakunnan talous kuitenkin kestää hyvin tämän kaltaisen lainan korot ja takaisinmaksun. Seurakunta käytti investointeihin oma rahaa eli tulorahoitusta Maksuvalmius huononi tunnusluvuista QR oli edelleen varsin hyvä 2,8 ja kassapäivät 136. Vuosikatteen huononnus johtui henkilöstömenojen kasvusta. Seurakunta on panostanut merkittävästi matkailijoiden parissa tehtävään työhön. Toisaalta Levin alueen kehitys ja nyt myös kaivostoiminta ovat kääntäneet jäsenmäärän muutoksen kasvuun poikkeuksena muihin Lapin maaseutuseurakuntiin. Henkilöstömenot ovat 66 % verotuloista ja 87 % verotuloista, kun henkilöstömenoihin lisätään ostopalvelut. Vaikka seurakunnan talous ei edellytä omaisuuden myyntituloja välittömästi, on mm. leirikeskuksen myynti tarpeen selvittää. Talouden tunnuslukuja vv ja 2009 Luvut Tuloslaskelmasta Vuosikate Tilikauden yli-/alijäämä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muut ostot Verotulot Saadut toiminta-avustukset Korkokulut 0 2 Poistot 47 47

10 10 Rahoituslaskelmasta Tulorahoitus Investoinnit Lainojen lisäys Lainojen lyhennys 0 70 Kassavarojen muutos yht Taseesta Loppusumma Rahat ja pankkisaatavat + arvopap Oma pääoma Ns. vapaa oma pääoma Lainat Lyhytaikainen vieras pääoma Kolarin seurakunnan taloudesta Seurakunnan talous vakiintui v edelleen hyvälle tasolle. Vuosikate oli positiivinen ja tilikauden ylijäämä Henkilöstökulut olivat ja vain 47 % verotuloista. Palvelujen ostoilla lisättynä ne olivat 70 % verotuloista. Maksuvalmius parani edelleen hieman ja QR oli 9,9 sekä kassapäivät 460. Luvut osoittavat erittäin hyvää maksuvalmiutta. Hyvä talouden kehitys on ollut suurelta osin henkilöstömenojen vähäisyydestä johtuvaa. Pyhän Laurin kappeli siirtyi kokonaan seurakunnan omistukseen fuusiomenettelyn kautta. Tällä tavalla säästetään turhia hallintokuluja, joita erillinen kiinteistöyhtiö vaatii. Sieppijärven kirkon peruskorjaus tulee v rasittamaan osaltaan seurakunnan taloutta, vaikka siihen saatiin merkittävästi myös kirkkohallituksen rakennusavustusta. Talouden tunnuslukuja vv ja 2009 Luvut Tuloslaskelmasta Vuosikate Tilikauden yli-/alijäämä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muut ostot - - Verotulot Saadut toiminta-avustukset Korkokulut - - Poistot Rahoituslaskelmasta Tulorahoitus Investoinnit - - Lainojen lisäys - - Lainojen lyhennys - - Kassavarojen muutos yht Taseesta Loppusumma Rahat ja pankkisaamiset Oma pääoma Ns. vapaa oma pääoma Lainat - - Lyhytaikainen vieras pääoma 83 89

11 Eräitä tunnuslukuja Tunturi Lapin seurakuntien tilinpäätökset yhdistettynä Vuosikate Tilikaudenyli-/alijäämä Saadut avustukset (Ilman turistityön pappia) Verotulot Kassavarojen muutos +? + 37 Vaikka mukana on kaksi hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevaa seurakunta, ei yhteinen talous olisi sittenkään kovin positiivinen. On kuitenkin huomattava, ettei seurakuntien yhdistyessä taloudellinen tilanne muodostu tilinpäätökset yhdistämällä, vaan kustannussäästöjä tulee yleensä henkilökunnan määrän vähenemisenä ja hallintokulujen pienenemisenä. Lisäksi on otettava huomioon, että tilinpäätökset sisältävät kirkkohallituksen avustukset. Avustuksissa on mukana merkittäviltä osin korvausta matkailijoiden parissa tehtävästä työstä eli kustannusten korvausta eikä varsinaista avustusta. Henkilöstömenoja arvioitaessa voidaan laskea säästöt siten, että esim. kirkkoherran tai muun seurakuntatyötä tekevän papin vuosikulu on n Muun toiminnallisen puolen työntekijän, toimistotyöntekijän tai kiinteistötyöntekijän vuosikulu on keskimäärin ja esim. lapsityöntekijän n /täysiaikainen työntekijä. Koko tunturi Lapin alueella on seurakunnissa n. 40 henkilötyövuotta. Jos yhdistymisellä saataisiin 2 henkilötyövuoden säästö, olisi sen vaikutus n ja talous tällöin jokseenkin tasapainossa. Rahoitustilanteen muutokset eivät kuvasta kovinkaan paljon talouden kehityksestä, koska lainan otto muuttaa esim. v:n 2009 rahoitustilanteen merkittävästi Enontekiön ja Muonion seurakuntien tilinpäätökset yhdistettynä Talouden tunnuslukuja Vuosikate Tilikauden yli-/alijäämä Saadut avustukset (ei turistipapin osuutta) Verotulot Kassavarojen muutos Seurakuntien henkilökunnan määrä on n.12 henkilötyövuotta ottamatta huomioon ns. turistipapin virkaa. Työntekijöitä on yksi 317 seurakuntalaista kohti. Mikäli henkilökunnan määrää yhdistymisen jälkeen saataisiin supistettua yhdellä, olisi yksi työntekijä 350 seurakuntalaista kohti. Säästöä voisi tulla vuositasolla ehkä n Henkilökunnan vähentämisellä on rajansa mm. siksi, että Enontekiön seurakunnan alue on erittäin vaikeahoitoinen laajan pinta-alan ja toisistaan etäällä olevien kylien vuoksi. Merkittävä mahdollisuus henkilökunnan vähentämisellä on mm. kirkkoherranvirastotyön keskittämisessä Muonioon siellä olevan henkilön tehtäväksi. Muoniossa oleva viraston työntekijä voisi töitten keskittämisen jälkeen olla täysiaikainen. Kiinteistöhoitoa voitaneen Muoniossa ulkoistaa nykyistä enemmän.

12 12 Edellä olevan perusteella voidaan arvioida, että säästötoimenpiteitten jälkeenkin on kirkkohallituksen vuosittainen avustus oltava n :n luokkaa. Tulevat vuodet sitten näyttäisivät, missä määrin avustaminen on tarpeen sen jälkeen, kun henkilökunnan määrä on saatu laskettua kestävälle tasolle. Turistityön korvausta ei lasketa tässä yhteydessä, koska kyse on suoritettavan työn korvauksesta, eikä suoranaisesta avustuksesta. Saadun tiedon mukaisesti kirkkohallitus ei ottanut talousarvioon Enontekiön seurakunnan esitystä Utsjoen seurakunnan tyylisestä pysyvästä avustusjärjestelmästä. Seurakuntien yhdistyessä kirkkohallituksen avustustarve yhteensä hieman pienenee, mutta ei poistu. Näin kuitenkin seurakunnat tekisivät omat toimenpiteensä talouden tervehdyttämiseksi. 12. Kirkkoherranvirasto Enontekiön ja Muonion seurakuntien mahdollisen lakkautuksen ja uuden seurakunnan perustamisen jälkeen Uuden seurakunnan kirkkoherranviraston sijainnin päättää kirkkoneuvosto kirkkoherran esityksestä. Viraston sijainnilla ei ole enää sitä merkitystä, mitä aiemmin oli. Asiointi liittyy useimmiten hautaustoimeen tai erilaisiin sakraalitoimituksiin. Tarkoituksenmukaisinta olisi määritellä viraston sijainti Muonioon ja näin tulisi mahdolliseksi lopettaa kirkkoherranvirasto Enontekiöllä. Tämä tekisi mahdolliseksi tietyn siirtymäajan jälkeen lopettaa Enontekiön virastossa työskentelevän henkilön virka ja hoitaa seurakuntalaisten palvelu hautaus- ym. asioissa erikseen sovittavalla tavalla. Tämä mahdollistaisi myös sen, että Muoniossa olisi täysiaikainen virastotyöntekijä. Hänen työtehtävänsä määriteltäisiin kirkkoneuvostossa mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi nykyiset työtehtävät viranhoitoon sisällyttäen. Kirjuri - hankkeen vaikutus kirkkoherranviraston kokonaistyömäärään uudessa seurakunnassa ei aiheuttane merkittävää työmäärän vähenemistä vastaisuudessa. 13. Taloustoimisto ja HeTa hanke Henkilöstö- ja taloushallinnon töihin liittyvänä on kirkkohallituksen toimesta valmisteltu ns. HeTa hanketta. Sen tavoitteena on keskittää henkilöstöhallinnon osalta palkanlaskenta ja siihen liitännäiset tehtävät sekä tilinpitoasiat kirkkohallituksen alaisiin palvelupisteisiin. Hankkeen toteutuminen edellyttää laintasoista muutosta. Asia tullee esille toukokuun 2010 kirkolliskokoukseen. Sekä Enontekiön että Muonion seurakuntien osalta kyseiset tehtävät ovat jo nyt ulkoistettu. HeTa hankkeen toteutuessa lähivuosina ei asia aiheuttane suuria ongelmia. Pienissä seurakunnissa se aiheuttaa hieman lisäkustannuksia, ellei asiassa tehdä joitakin kustannuksia kompensoivia ratkaisuja. Hanke toteutunee kuitenkin aikanaan. Olennaista on siirtyä paperittomaan tiedonkulkuun mahdollisimman nopeasti, olipa käytössä HeTa hankkeen tapainen ratkaisu tai muu ulkoistetttu järjestelmä. Enontekiön taloustoimiston työt hoidetaan pitkälle Kittilän seurakunnan taloustoimiston toimesta. Muonion seurakunnassa vastaavat tehtävät hoitaa Muonion kunta. Mikäli perustetaan uusi seurakunta Enontekiön ja Muonion alueelle, pyytänee seurakunta tarjoukset taloustoimiston töitten osalta. Tarjoukset kannatta pyytää ainakin Kittilän seurakunnalta ja Muonion kunnalta. Molemmissa löytyy ammattitaitoiset henkilöt, toimitilat ja ohjelmat asian hoitamiseksi. Mikäli Tunturi Lapin seurakunnat hoitavat em. henkilöstöhallinnon ja taloustoimiston työt keskitetysti, olisi taloustoimiston luonnollinen sijainti Kittilässä, jossa on asianmukaiset työtilat ja henkilöstö.

13 Uuden seurakunnan nimi mahdollisten seurakuntajaon muutosten jälkeen Selvitysmiehen toimeksiantoon ei kuulunut ottaa kantaa uuden seurakunnan nimeen. Asia jää tuomiokapitulin valmisteltavaksi harkitsemallaan tavalla. 15. Tiivistelmä Seurakuntien hengellinen elämä eroaa Tunturi Lapin seurakunnissa, mutta erojen ei sinänsä katsota vaikeuttavan yhteistyötä tai seurakuntajaon muutoksia. Matkailijoiden parissa tehtävä seurakunnallinen työ on erityisen voimakasta Levin ja Ylläksen alueilla. Myös Muonion ja Enontekiön alueilla on matkailijoiden parissa tehtävää työtä. Mahdollisiin seurakuntajaon muutoksiin tämä työ ei kuitenkaan ole esteenä. Koko tällä alueella toimii yksi päätoiminen seurakuntapastori kirkkohallituksen kustantamana. Hallintotoiminnassa on syytä harkita johtokuntien tarpeellisuus uudelleen, ja korvata niiden työ tarvittaessa erilaisilla työryhmillä tai tukiryhmillä. Seurakuntien talous eroaa merkittävästi. On kaksi hyvin toimeentulevaa ja kaksi erittäin huonossa taloudellisessa asemassa olevaa seurakuntaa. Enontekiön seurakunnan talous on ollut jo pitempään varsin heikko. Muonion seurakunnan talous on vuonna 2009 heikentynyt kaikkein eniten. Syynä tähän on erityisesti henkilöstömenojen määrä. Nykymenolla jo vuoden 2010 tilinpäätöksessä on peruspääoman lisäksi olevan oman pääoman määrä negatiivinen. Henkilöstön suhteellinen määrä seurakuntalaisten lukumäärään suhteutettuna eroaa varsin jyrkästi esim. Muonion ja Enontekiön seurakunnissa. Näin ollen mahdollisen alueen uuden seurakunnan henkilöstö on syytä määritellä uudelleen siten, että erityisesti toiminnallisen puolen työpanosta suuntautuu Muonion kunnan alueelta Enontekiön alueelle. Seurakunnan on syytä harkita asia siten, etteivät matkakulut olennaisesti lisäänny. Matkakulujen merkitys on tosin pieni verrattuna muihin henkilöstökuluihin, joten aisaa ei ole syytä ylikorostaa. Kirkkoherranvirastotyössä työpanoksen siirtyminen olisi päinvastainen. Päätösehdotus lähtee Enontekiön ja Muonion seurakuntien lakkauttamisesta ja uuden seurakunnan perustamisesta. Edellä jo esitettyyn viitaten on keskeisen tärkeää ottaa huomioon, että kirkkohallituksen harkinnanvarainen avustus on edelleen ehdoton. Selvitysmiehen arvio on, että vuosittainen avustussumma on n turisti työtä tekevän henkilön kustannusten korvaamisen lisäksi. Tällöin avustussumma hieman alenee nykyiseen verrattuna. Tulevat vuodet näyttäisivät, miten avustustarve muuttuisi talouden tervehdyttämistoimenpiteitten myötä. Kirkkohallituksen yhdistymisavustuksen jakoperusteet muutettiin tammikuussa Nykyisillä jakoperusteilla avustus olisi vain , kun se vielä v olisi ollut Asia otettaneen erikseen harkittavaksi kirkkohallituksen täysistunnossa. On selvitettävä, voidaanko perusteita muuttaa siten, että avustus kielellisin ja alueellisin perustein olisi tässä tapauksessa kaksinkertainen, jotta uusi seurakunta voisi selvitä talouden osalta tietyn siirtymävaiheen yli. Enontekiön ja Muonion seurakuntien verotulot jäsentä kohden ovat siinä määrin korkeat, ettei verotulojen täydennysavustusta nykyjärjestelmällä seurakuntiin juurikaan tule. Erityisesti nykyisen Enontekiön seurakunta on laajan alueen ja useitten toimipisteitten sekä kylien vuoksi paljon työpanosta ja kustannuksia vaativaa. Tunturi- Lapin seurakuntien yhdistymistä ei tässä vaiheessa esitetä. Kittilän ja Kolarin seurakuntien taloudellinen tilanne ei oikeuta vaatimaan yhdistämistä seurakuntien ulkopuoliselta taholta. Seura-

14 14 kuntajaon muutoksissa on kuitenkin otettava huomioon, että mahdollinen tuleva Enontekiön ja Muonion seurakuntien lakkauttaminen ja uuden perustaminen ei riko Tunturi Lapin seutukuntarajaa. Mikäli kuntien osalta tapahtuu yhdistymisiä, on seurakuntajaon hyvä olla sellainen, että se on kuntajaon kanssa sopusoinnussa. 16. EHDOTUS Edellä olevan selvityksen perusteella esitän, että Oulun hiippakunnan tuomiokapituli ryhtyisi toimenpiteisiin Enontekiön ja Muonion seurakuntien lakkauttamiseksi ja uuden seurakunnan perustamiseksi kyseiselle alueelle. Saamen kielen asema uudessa seurakunnassa on määritelty kirkkolain 3:5 ja 3:8 :ssä ja uudesta seurakunnasta tulee näin kaksikielinen kirkkolain määrittelemällä tavalla. Kittilän ja Kolarin seurakuntien esitän jäävän tässä vaiheessa seurakuntajaon muutoksen ulkopuolelle. Viranhaltijoiden ja työsuhteisten työntekijöiden osalta seurakunta päättää heidän sijoittamisesta uudessa seurakunnassa entisin palkkaeduin heille soveltuviin tehtäviin ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon tässä selvityksessä esille tuodut yksityiskohdat. Seurakunnan on syytä työntekijöitä sijoittaessaan ottaa huomioon myös eläkkeelle siirtymismahdollisuudet. Kirkkoherran nimitys jää tuomiokapitulin esityksestä kirkkohallituksen päätettäväksi. Rovaniemellä Hans Enbuske Selvitysmies

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI KIRKKOHALLITUS HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittäminen 2010-luvulle Kohtaamme alinomaa monia mahdollisuuksia, jotka ovat taitavasti

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 KV 3/2013 43 Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 29.10.2013 Kirkkovaltuusto 12.11.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO KIRKKOHERRAN KATSAUS. 3 1

Lisätiedot

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti KIRKON PALVELUKESKUS HeTa-projekti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 1. Nykytilan arviointi 3 1.1 Nykytilan tunnistetut ongelmat 4 1.2 Jäsenkato kasvussa 5 1.3 Tietohallinnon hoito 6 1.4 Nykytilan jatkuminen

Lisätiedot

Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN

Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Lokakuu 2012 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Kipaan ei voida olla yhteydessä suoraan, vaan meidän tukihenkilöiden kautta. Kipan strategia puhuu asiakkaan tärkeydestä. Melkoinen ristiriita.

Kipaan ei voida olla yhteydessä suoraan, vaan meidän tukihenkilöiden kautta. Kipan strategia puhuu asiakkaan tärkeydestä. Melkoinen ristiriita. Kipan myötä meille ei ole tullut lainkaan säästöjä. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että palkanlaskijasta ja kirjanpitäjästä emme voi luopua. Kummallakin heistä on kädet täynnä työtä ja kumpikaan ei ole

Lisätiedot

Läsnäolon yhteisö. Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti. tammikuu 2007

Läsnäolon yhteisö. Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti. tammikuu 2007 Läsnäolon yhteisö Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti tammikuu 2007 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinto Sarja C 2007:1 Miksi on puhuttava seurakuntien rakenteista

Lisätiedot

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kaupunginhallitus 30.3.2015 Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 4 1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Syyskuu 2009 Petri Virtanen, Pentti Meklin, Sara Lamminmäki 30.9.2009 Net Effect Oy www.neteffect.fi Sisällysluettelo 1. Selvityksen tausta... 3 2.

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto 17.4.2012 51. Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti Tiistaina 17.4.2012 kello 18.00

Yhteinen kirkkoneuvosto 17.4.2012 51. Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti Tiistaina 17.4.2012 kello 18.00 Yhteinen 17.4.2012 51 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti Tiistaina 17.4.2012 kello 18.00 Juhani Korte, puheenjohtaja Seppo Iivonen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen Lokakuu 2013 Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuutetun käsikirja

Valtuutetun käsikirja Valtuutetun käsikirja 2013 2016 Toimittanut Antti Mykkänen KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö 1 Valtuutetun käsikirja 2013 2016 Toimittanut Antti Mykkänen 3 Kustantaja KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö

Lisätiedot

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset Kirkollishallituksen istunto 14.10.2014 Pöytäkirja Aika: 14.10.2014 klo 13.00-17.30 Paikka: Kirkollishallituksen kokoustilat, Karjalankatu 1, Kuopio Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015)

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 1 / 40 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1

Lisätiedot

[ YHDISTYMISSELVITYS ]

[ YHDISTYMISSELVITYS ] 2015 Focus Main Point Oy Anne Luomala [ YHDISTYMISSELVITYS ] Keuruun, Multian ja Mänttä-Vilppulan kuntarakenneselvityksen 1. vaiheen loppuraportti 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 Selvitystyön toteuttamisen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot