S E L V I T Y S. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S E L V I T Y S. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille"

Transkriptio

1 Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille S E L V I T Y S Selvitysmiehen raportti Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin antamasta toimeksiannosta selvittää: - mahdollisuudet Enontekiön ja Muonion seurakuntien yhdistämiseen - Kolarin ja Kittilän seurakuntien mukanaolo joko yhdistymisen tai seurakuntayhtymän kautta sekä - Enontekiön seurakunnan saamelaisuuden vaikutus mahdollisiin muutoksiin

2 2 Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille Selvitys seurakuntajaon mahdollista muutoksista Enontekiön, Muonion, Kolarin ja Kittilän seurakunnissa sekä saamelaisuuden vaikutuksesta eri vaihtoehdoissa 1. Toimeksianto Oulun hiippakunnan tuomiokapituli päätti määrätä allekirjoittaneen Hans Enbusken selvittämään mahdollisuudet Enontekiön ja Muonion seurakuntien yhdistämiseen ja samassa yhteydessä selvittämään Kolarin ja Kittilän seurakuntien mukanaolo joko yhdistymisen tai seurakuntayhtymän kautta. Selvityksessä tulee ottaa huomioon Enontekiön saamelaisuuden vaikutus mahdollisiin muutoksiin. Selvitystyö tuli saattaa päätökseen mennessä. 2. Seurakuntien jäsenmäärän kehitys vv välillä Tämän selvityksen tekijä teki vv kirkkohallituksen rahoittamana Tunturi Lapin seurakuntien yhteistoimintaa tai mahdollista yhtymistä koskevan selvityksen. Tässä yhteydessä on hyvä tarkastella, mitä on tapahtunut tuon selvityksen jälkeen seurakuntien jäsenmäärässä. Siitä on seuraava tilasto: %-osuus Seurakunta Jäsenmäärä Jäsenmäärä Muutos Muutos kunnan väes henkilöä % töstä Enontekiö ,4 88,7 Muonio ,9 89,5 Kolari ,1 81,9 Kittilä ,4 85,5 Edellä oleva tilasto kuvastaa hyvin Tunturi Lapin seurakuntien tilannetta. Seurakunnat, joissa on merkittävä tunturikohde, eivät juuri menetä jäseniä. Ylläs ja Levi tukevat Kolarin ja Kittilän seurakuntien väestökehitystä. Enontekiö ja Muonio menettävät jäseniään suhteellisesti enemmän, siitäkin huolimatta, että myös näillä paikkakunnilla on merkittävässä määrin matkailutoimintaa. 3. Selvitystyön etenemisestä Selvitysmies on käynyt Enontekiöllä keskustelun työntekijöiden ja luottamushenkilöiden (kirkkoneuvosto ja valtuutetut) kuulemisena, Samoin on Muoniossa ollut samantyyppinen tilaisuus Mukana olivat työntekijät ja kirkkoneuvoston jäsenet sekä valtuuston puheenjohtaja. Tavoitteena keskusteluille oli saada seurakunnan työntekijöitten ja luottamushenkilöitten mielipiteitä mahdolliseen yhdistymiseen eri vaihtoehdoissa sekä selvittää mm. saamen kielen asema eri muutostilanteissa. Työntekijöiden kuuleminen haluttiin järjestää omana tilaisuutena, jotta heillä olisi mahdollisuus esittää omia näkökantojaan ilman luottamushenkilöiden mukana oloa. Kuitenkin mielipiteet olivat varsin samansuuntaiset sekä työntekijöillä että luottamushenkilöillä.

3 3 Kolarin ja Kittilän seurakunnissa oli hieman suppeampi neuvottelu sekä Ensin Kittilässä ja sitten Kolarissa. Mukana oli työntekijöitten (vain osa työntekijöistä) lisäksi puheenjohtajisto. Keskeistä selvitystyössä on ollut analysoida talouden perusteita ja tunnuslukuja eri seurakunnissa. Taloudesta on yksityiskohtaiset tiedot myöhemmin seurakuntakohtaisina sekä alueellisesti. Saamenkielen asema selvitettiin kussakin keskustelutilaisuudessa. Samoin selvitettiin kirkkohallituksen vahvistamat avustusperusteet seurakuntajaon muutoksissa. Kuulemistilaisuuksissa seurakuntien työntekijöitten kanta oli pidättyväisen kielteinen seurakuntajaon muutoksiin. Samankaltainen asenne oli pääosin myös luottamushenkilöillä. Tilaisuuksissa tuli kuitenkin esille muutamia huomionarvoisia yksityiskohtia, joita tässä raportissa on tuotu esille asianomaisissa kohdissa. 4. Seurakuntatyön lyhyt kuvaus Koko selvityksen kohteena olevalla alueella on pääpiirteissään samanlainen hengellinen tausta. Rauhan Sana on voimakkain herätysliike ja jossain määrin esiintyy Rauhanyhdistyksen toimintaa. Muonio seurakunta muodostaa varsin merkittävän Rauhan Sanan tukialueen. Myös muu seurakuntatoiminta on aktiivisinta Muoniossa. Enontekiö on kaksikielinen seurakunta ja saamelaisten aktiivisuus seurakuntatoimintaa kohtaan on huomattavan korkea. Vaikka herätysliiketausta on sama kaikissa seurakunnissa, on niiden toiminta eri seurakuntien kannanoton mukaan kuitenkin merkittävästi erilaista. Kittilä ja osittain Kolarinkin muodostavat turismin vuoksi muista seurakunnista poikkeavan piirteen Levin ja Ylläksen vuoksi. Näissä kohteissa on lähinnä matkailijoita palvelemassa Marian ja Pyhän Laurin kappelit. Turismia on myös Muoniossa ja Enontekiöllä, mutta ei niin suuressa määrin kuin Kittilässä ja Kolarissa. Kuitenkaan seurakuntien hengellinen elämä ja sen erityispiirteet eivät ole kuulemistilaisuuksissa saadun palautteen mukaisesti esteenä yhteistyölle tai yhdistymiselle. 5. Seurakuntien hallinnosta Hallintokulttuuri ja käytäntö on pääosin samantyyppistä ja esim. kirkkoneuvoston kokousten valmistelu ja esittelymenettely on asiallista ja täyttää julkihallinnon edellyttämät vaatimukset. Keskustelevaan kokouskäytäntöön pyritään jokaisessa seurakunnassa. Enontekiön seurakunnassa ei ole johtokuntia lainkaan eikä niiden puuttumista koettu kovinkaan oleelliseksi. Vapaaehtoistyö toimii merkittävänä apuna seurakuntatyössä. Muoniossa on viisi johtokuntaa ja erityisesti diakoniatyön sekä lähetystyön johtokunta koettiin tarpeellisena. Nuorisotyön johtokunnan tarpeellisuudesta tuli myös kyseenalaistava kannanotto. Enontekiön seurakunnassa ei viime vuosina ole ollut mainittavia ristiriitaisuuksia hallintoelin työssä. Muoniossa sen sijaan on mm. metsän hakkuu aiheuttanut ristiriitaisia mielipiteitä, jotka nyt on saatu soviteltua. Kittilän seurakunnassa on kolme johtokuntaa ja ainakin diakoniatyön johtokunnan koki asianomainen työntekijä omaa työtään rikastuttavaksi ja tukevaksi. Erityisesti seurakunnan eri alueilta tuleva tieto kulkee jäsenten tuomana hyvin. Kolarissa on neljä johtokuntaa ja niiden lopettamisesta on tulossa esitys luottamuselimiin käsiteltäväksi. Johtokunnat korvattaisiin tukiryhmillä tai työryhmillä.

4 4 6. Kirkkoherran virasta Kaikissa yhteyksissä selostettiin kirkkoherran viran täyttäminen seurakuntajaon muutostilanteissa. Asia on säädöksillä määrätty ja päätöksen tekee tuomiokapitulin esityksestä kirkkohallitus, joten seurakunnan luottamuselinten vaikutusmahdollisuus on vähäinen. 7. Matkailijoiden parissa tehtävä työ Tunturi - Lapin alueella matkailu muodostaa seurakunnallisesta toiminnasta olennaisen osan. On keskeisen tärkeää varmistaa kirkkohallituksen panostus tähän työhön vähintään nykyisellä tasolla. Kirkkohallitus on tukenut tätä työtä tekeviä seurakuntia ainakin seuraavilla tavoilla: 1. Muonion seurakunnalle on maksettu kaikki turistityötä tekevän seurakuntapastorin kulut, yhteensä n /vuosi. Viran tehtäviin on kuulunut myös Enontekiön ja Muonion kirkkoherran lomitusta sekä tarvittaessa saamenkielisen jumalanpalveluksen pitämistä. 2. Valtakunnallisesta kolehdista on huomattava osa jaettu Lapin seurakunnille 3. Kirkkohallituksen vuotuisessa talousarviossa on määräraha matkailijoiden parissa tehtävään työhön ja myös tästä on huomattava osa tullut Lapin seurakunnille. Aikanaan on avustettu Tunturi Lapin matkailukohteissa olevien kappeleitten rakentamista kirkkohallituksen toimesta ja Ylläksellä myös Lapin TE - keskuksen avustuksella. 8. Yhteistyöstä seurakuntien kesken, kuntien ja kolmannen sektorin kanssa Lapin kaikki seurakunnat ovat jo vuodesta 1997 asti olleet tiiviissä yhteistyössä it - alalla. Tämä yhteistyö on kehittynyt ja osittain laajentunut Oulun läänin alueelle Iin rovastikuntaan. Enontekiön seurakunnan kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Kittilän seurakunnan toimesta ja Kolarin seurakunnan vastaavat tehtävät Ylitornion seurakunnassa. Tunturi Lapin seurakunnilla on seuraavan laista yhteistyötä paikallisen kunnan kanssa: 1. Muoniossa päiväkerho- ja iltapäiväkerhotyössä kunta avustaa seurakuntaa v /kuukausi. Seurakunta palkkaa 1-2 työntekijää, usein toinen on työllistämistuella. Nuorisotyössä on ollut yhteinen työntekijä. Kunta on nyt sanonut osaltaan irti yhteistyösopimuksen nuorisotyössä. Kunnan taloustoimistossa hoidetaan seurakunnan kirjanpito, palkanlaskenta sekä maksuliikenne ostopalveluna. 2. Enontekiöllä seurakunnan kanttorina toimii palkkioperusteisesti Enontekiön ja Kittilän kuntien kansalaisopiston työntekijä. Kunta tukee osittain myös Luovatupa-toimintaa. 3. Kolarin seurakunnalla ja kunnalla on yhteinen nuorisotyöntekijä. 4. Seurakuntatoiminnan eri osa-alueilla ollaan luontevasti yhteistyössä kunnan kanssa; näin erityisesti diakoniatyössä. 9. Saamenkielen asema Kirkkolain 3:5,2 :ssä ja 3:8,2 :ssä säädetään saamenkielen asemasta evankelisluterilaisessa kirkossa. Se takaa nykyisen kaltaisen kaksikielisyyden kaikissa mahdollisissa Tunturi Lapin seurakuntien seurakuntajaon muutoksissa, jossa Enontekiön seurakunta on mukana. Seurakunta tulee olemaan kaksikielinen, tapahtuipa Enontekiön ja Muonion seurakuntien yhteenliittyminen, tai neljän seurakunnan yhteenliittyminen joko yhtymän muodostamalla tai toimiminen yhtenä seurakuntana. Nykyisen Enontekiön kunnan alueelta kotoisin oleville saamenkieltä äidinkielenään puhuville taataan näin palvelut omalla äidinkielellään kaikissa seurakuntajaon muutostilanteissa. Kirkkomme on tarjonnut saamelaisille heidän äidinkielellään kirkollisina palveluina ja julkaisuina selvästi yli lainsäädännön vaatimusten ja tämä hyvän palvelun taso pitää edelleen olla tavoitteena,

5 5 olkoon seurakuntajako mikä tahansa. Käytännön kokemukset Inarin ja Enontekiön seurakunnista antavat viitteitä siitä, ettei saamenkieli muodostu millään tavalla ongelmalliseksi käytännön virastotyössä seurakuntajaon muutoksissakaan. Toisaalta sillä ei ole taloutta rasittavaa vaikutusta esim. käännöstöitten osalta, koska saamelaiskäräjillä on kielenkääntämisapua ja sen kustannukset maksaa valtio. 10. Seurakuntien henkilöstöstä Seurakunnan henkilöstömenot muodostavat yli kaksi kolmannesta kaikista menoista. Näin ollen on keskeistä talouden kannalta se, että henkilöstökulut asettuvat kestävälle tasolle. Toisaalta on tärkeää, että henkilöstön rakenne palvele parhaalla mahdollisella tavalla seurakunnan perustehtävää Enontekiön seurakunta Seurakunnassa on täytettynä kaksi virkaa, kirkkoherran ja talouspäällikkö kanslisti - suntion virka. Kanttorin työt tekee kuntien musiikkityöstä vastaava työntekijä palkkiotoimisesti. Täyttämättä ovat diakonissan, kanttorin ja nuorisotyöntekijän virat. Kesäkuussa tulee työhön seurakuntapastori, jonka kustannukset oletetaan saatavan kirkkohallituksen harkinnanvaraisena avustuksena. Seurakunta teettää ostopalveluna suuren osan kiinteistö- ja hautaustoimen töistä. Yhteenvetona voidaan sanoa, että Enontekiön seurakunnassa on tällä hetkellä n. 2,5 kokoaikaista työntekijää eli 1 työntekijä 679 seurakuntalaista kohti. Kun seurakunta on vielä varsin laaja, ja useissa kylissä on seurakuntatoimintaa, on työntekijämäärä todella vähäinen. Enontekiön seurakunnan talouspäällikkö - kanslisti suntion tehtäviä hoitavan henkilön osalta on mahdollisen seurakuntaliitoksen jälkeen harkittava esim. eläkeratkaisua, jos seurakunnan virasto on Muoniossa Muonion seurakunta Muonion seurakunnassa on kahdeksan virkaa, joista kirkkoherranvirka on nyt täyttämättä ja kanttorin tehtävät hoidetaan sijaisen toimesta. Vakinaisessa suhteessa on 9 henkilöä joista 6 täysaikaista ja 3 osa-aikaista. Virkoja on 7 ja työsuhteisia 2. Määräaikaiset työntekijät tekevät lähinnä nuorisoja lapsityötä. Kunta maksaa seurakunnalle iltapäiväkerhotyöstä 3100 euroa/kuukausi, joka kattaa hieman yli yhden työntekijän kulut. Muonion virat: kirkkoherra kanttori diakonissa kanslisti (77 %) seurakuntamestari seurakuntapastori nuorisonohjaaja Työsuhteiset: siivooja-suntio (78 %) lastenohjaaja Määräaikaisena on tällä hetkellä mm. diakoni, joka hoitaa lähinnä lapsityötä. Asialla saattaa olla merkitystä harkittaessa diakoniatyön lisäpanostusta Enontekiön alueelle. Jos päätellään, että Muonion seurakunnassa vähintään 10 työntekijää, on siellä 1 työntekijä 210 seurakuntalaista kohti. Jos osa-aikaisuudet ja ns. turistipapin tähän työhön käyttämä työaika vähennetään, voidaan ajatella työtekijämääräksi 9, jolloin Muoniossa on 1 työntekijä 245 seurakuntalaista kohden.

6 Muonion ja Enontekiön seurakunnat yhteisessä tarkastelussa. Muonion ja Enontekiön seurakuntien yhteinen työntekijämäärä on n. 12,0 ja seurakuntalaisten määrä Näin ollen olisi 1 työntekijä 318 seurakuntalaista kohden. lukua on pidettävä sellaisena, että taloudellinen kantokyky on kyseenalainen.. Jos työntekijöitä olisi yhteensä 11, olisi 1 työntekijä 346 seurakuntalaista kohti. Lapin alueella luku on välillä. Työntekijämäärään vaikuttaa mm. se, miten paljon tukipalveluita ostetaan ostopalveluina Kittilän seurakunta Kittilän seurakunnassa voidaan laskea olevan 15 työntekijää eli 1 työntekijä 330 seurakuntalaista kohden. Matkailijoiden parissa tehtävä työ vaatii vähintään yhden päätoimisen työntekijän työpanoksen ja ilman tätä olisi 1 työntekijä 363 seurakuntalaista kohden. Tällöin ollaan Lapin seurakuntien keskimääräisessä luvussa Kolarin seurakunta Kolarin seurakunnassa voidaan katsoa olevan 9 täysiaikaista työntekijää osa - aikaisuudet huomioon ottaen. Näin Kolarin seurakunnassa on 1 työntekijä 342 seurakuntalaista kohti. Myös Kolarin alueella matkailun työllistävä vaikutus on merkittävä. 11. Seurakuntien taloudesta Jäljempänä on sekä seurakuntakohtaisesti että eri ryhminä esitetty talouden tunnuslukuja ja niistä tehtäviä johtopäätöksiä. Vuoden 2009 tilikauden tilinpäätös ei ole vielä kaikissa seurakunnissa kirkkoneuvoston käsittelemä, mutta mahdolliset muutokset eivät ole olennaisia. Näin nopeutettiin raportin laatimista odottamatta tilinpäätöksen vahvistamista. Seuraavana kaksi taulukkoa, jotka kuvastavat eräitä keskeisiä talouden tunnuslukuja v ja v Maksuvalmiutta voidaan kuvata seurakunnissa kahdella tavalla. toinen on kassapäivien lukumäärä, se on teoreettinen kuvitelma siitä, että tulovirta ehtyisi kokonaan ja luku kuvastaa, kuinka monta päivää ulos menevät maksut on mahdollista maksaa ilman tulovirtaa. Toinen varsinkin liikeelämän käyttämä on maksuvalmiuskerroin eli QR (Qwick Ratio). se lasketaan rahoitusomaisuuden ja lyhyen vieraan pääoman suhteesta ennakkoerillä puhdistettuna. Luvun on oltava mieluummin yli 1,0, jotta maksuvalmiuden voidaan ajatella olevan kunnossa. Luku ilmaisee sen, onko seurakunnalla mahdollisuus selviytyä rahoitusvaroillaan lyhyellä aikavälillä erääntyvistä maksuista. Seurakuntien muutoin tasainen verotulojen tilitysjärjestelmä heilahtaa marraskuulla siten, ettei verotuloja tule usein lainkaan. Tämä edellyttää maksuvalmiuskertoimen olevan yli 1:n. Kirkkohallituksen tilastoinnista poikkeaa ilmaisu Ns. vapaa oma pääoma. Se tarkoittaa seuraavissa tilastoissa muuta omaa pääomaa kuin peruspääomaa. Luvun ollessa negatiivinen syntyy seurakunnalle velvollisuus kattaa alijäämä kolmen vuoden aikana tehdyn selkeän suunnitelman mukaisesti. Jäljempänä esitetään henkilöstömenojen osuuksia verotuloista. Nykyisellään seurakunnat ovat ulkoistaneet osan henkilöstökuluista. Sen vuoksi prosenttiosuutta tarkastellaan kahdella tavalla, toisaalta vain henkilöstömenot huomioon ottaen ja toisaalta niihin lisäten ostopalvelut.

7 7 Eräitä tunnuslukuja Tunturi - Lapin seurakunnista: v ) Väkiluku Verotulo/ Yhteisövero/ Toiminta- Vuosikate Lainat/ Kassa- Taseen yli v jäsen Jäsen avustukset/jäsen jäsen päivät alij./jäsen Enontekiö Muonio Kittilä Kolari Yhteensä ) tämä lukua on korjattu kirkkohallituksen tilastoon verrattuna Muonissa + 8 ja Enontekiöllä Tunnuslukuja v:lta 2009 Seurakunta Jäsenmää- Verotulot Yht.verot Toim.avus- Vuosikate Lainat Ns.vapaa Kassapäivät rä 2009 /jäsen /jäsen tus /jäsen 1000 /jäsen opo /jäsen Enontekiö Muonio Kittilä Kolari Yht Enontekiön seurakunnan taloudesta Talous kehittyi v hieman edellisvuotta myönteisemmin johtuen erityisesti verotulojen oletettua paremmasta kehityksestä ja kirkkohallituksen avustuksesta ( ). Ilman em. avustusta vuosikate olisi ollut n miinuksella ja tilikauden alijäämä n Enontekiön seurakunnassa vuosikate on oltava selvästi plussan puolella, jotta voidaan rahoittaa poistot, satunnaiset kulut ja erityisesti lainojen lyhennykset. Maksuvalmiuskerroin QR oli 0,5 ja kassapäivät 29. Luvut kertovat huonosta maksuvalmiudesta. Henkilöstökulut olivat 62 % verotuloista. Seurakunta korvaa osan henkilöstökuluista ostopalveluina ja henkilöstökulut lisättynä ostopalveluilla olivat 97 % verotuloista. Seurakuntaan tulee vuoden 2010 keväällä yksi työntekijä (teologi) lisää. ja tämä aiheuttaa n euron lisäkulut v Seurakunnasta saadun tiedon mukaan nämä kustannukset oletetaan saatavan kirkkohallitukselta avustuksena. Sellaisen omaisuuden myyntimahdollisuudet, jotka eivät ole tarpeen seurakuntatoiminnassa, ovat varsin vähäiset. Metsämaan myyntimahdollisuuksia vapaa-ajan tonteiksi on syytä selvittää yhdessä kunnan kanssa.

8 8 Talouden lukuja vv ja 2009: Luvut Tuloslaskelmasta Vuosikate Tilikauden yli-/alijäämä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muut ostot Verotulot Saadut toiminta-avustukset Korkokulut 8 7 Poistot Rahoituslaskelmasta Tulorahoitus Investoinnit Lainojen lisäys Lainojen lyhennys Kassavarojen muutos yht Taseesta Taseen loppusumma Rahat ja pankkisaamiset Oma pääoma yht Ns. vapaa oma pääoma Lainat Lyhytaikainen vieras pääoma Muonion seurakunnan taloudesta Seurakunnan taloudellinen tilanne huononi v selvästi. Vuosikate oli vain hieman plussan puolella ( 5000 ) ja tilikauden tulos n alijäämäinen. Kirkollisveroja kertyi kuitenkin lähes talousarviossa ennakoitu määrä. Seurakunta sai toiminta-avustuksia n , missä summassa on mukana turistityötä tekevän papin kuluihin tarkoitettu n Kyseisen viranhaltijan varsinaiseen toimenkuvaan kuuluu Muonion ja Enontekiön kirkkoherrojen vuosilomien tuuraus, joten työ tältä osin on normaalia seurakuntatyötä. Ilman kirkkohallituksen toiminta-avustusta lähestyisi seurakunnan alijäämä euroa. Luku olisi kaikista toimintakuluista n.15 %. Tämänkaltainen tilanne on huolestuttava. Henkilöstömenot olivat n. 80 % verotuloista ja ilman turistiyötä tekevän papin henkilöstökuluja n. 67 % ja ostopalveluilla lisättynä n. 93 %. Muonion seurakunnan maksuvalmius heikkeni v huomattavasti. QR oli 0,5 ja kassapäivät 35. Omaisuuden tai metsän myynti mahdollisuudet ovat varsin rajalliset. Metsän myyntiä on tapahtunut viime vuosina ja muun omaisuuden myynti mahdollisuuksia ei liene. Sellainen saattaisi kuitenkin olla kanttorilan myynti. Sillä ei kuitenkaan merkittävästi tueta seurakunnan taloutta. Talouden lukuja vv ja 2009: Luvut Tuloslaskelmasta

9 9 Vuosikate Tilikauden yli- /alijäämä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muut ostot Verotulot Saadut toiminta-avustukset (n. 70 turistityö) Korkokulut 14 6 Poistot Rahoituslaskelmasta Tulorahoitus Investoinnit (netto) Lainojen lyhennys Kassavarojen muutos yht Taseesta Loppusumma Rahat ja pankkisaatavat Oma pääoma yhteensä Ns. vapaa oma pääoma 49 4 Lainat Lyhytaikainen vieras pääoma Kittilän seurakunnan taloudesta Vuosi 2009 oli seurakunnan taloudessa maksuvalmiutta huonontava. Tämä johtui kirkon remontista, jota varten jouduttiin ottamaan lainaa. Sitä oli vuoden 2009 lopussa Seurakunnan talous kuitenkin kestää hyvin tämän kaltaisen lainan korot ja takaisinmaksun. Seurakunta käytti investointeihin oma rahaa eli tulorahoitusta Maksuvalmius huononi tunnusluvuista QR oli edelleen varsin hyvä 2,8 ja kassapäivät 136. Vuosikatteen huononnus johtui henkilöstömenojen kasvusta. Seurakunta on panostanut merkittävästi matkailijoiden parissa tehtävään työhön. Toisaalta Levin alueen kehitys ja nyt myös kaivostoiminta ovat kääntäneet jäsenmäärän muutoksen kasvuun poikkeuksena muihin Lapin maaseutuseurakuntiin. Henkilöstömenot ovat 66 % verotuloista ja 87 % verotuloista, kun henkilöstömenoihin lisätään ostopalvelut. Vaikka seurakunnan talous ei edellytä omaisuuden myyntituloja välittömästi, on mm. leirikeskuksen myynti tarpeen selvittää. Talouden tunnuslukuja vv ja 2009 Luvut Tuloslaskelmasta Vuosikate Tilikauden yli-/alijäämä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muut ostot Verotulot Saadut toiminta-avustukset Korkokulut 0 2 Poistot 47 47

10 10 Rahoituslaskelmasta Tulorahoitus Investoinnit Lainojen lisäys Lainojen lyhennys 0 70 Kassavarojen muutos yht Taseesta Loppusumma Rahat ja pankkisaatavat + arvopap Oma pääoma Ns. vapaa oma pääoma Lainat Lyhytaikainen vieras pääoma Kolarin seurakunnan taloudesta Seurakunnan talous vakiintui v edelleen hyvälle tasolle. Vuosikate oli positiivinen ja tilikauden ylijäämä Henkilöstökulut olivat ja vain 47 % verotuloista. Palvelujen ostoilla lisättynä ne olivat 70 % verotuloista. Maksuvalmius parani edelleen hieman ja QR oli 9,9 sekä kassapäivät 460. Luvut osoittavat erittäin hyvää maksuvalmiutta. Hyvä talouden kehitys on ollut suurelta osin henkilöstömenojen vähäisyydestä johtuvaa. Pyhän Laurin kappeli siirtyi kokonaan seurakunnan omistukseen fuusiomenettelyn kautta. Tällä tavalla säästetään turhia hallintokuluja, joita erillinen kiinteistöyhtiö vaatii. Sieppijärven kirkon peruskorjaus tulee v rasittamaan osaltaan seurakunnan taloutta, vaikka siihen saatiin merkittävästi myös kirkkohallituksen rakennusavustusta. Talouden tunnuslukuja vv ja 2009 Luvut Tuloslaskelmasta Vuosikate Tilikauden yli-/alijäämä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muut ostot - - Verotulot Saadut toiminta-avustukset Korkokulut - - Poistot Rahoituslaskelmasta Tulorahoitus Investoinnit - - Lainojen lisäys - - Lainojen lyhennys - - Kassavarojen muutos yht Taseesta Loppusumma Rahat ja pankkisaamiset Oma pääoma Ns. vapaa oma pääoma Lainat - - Lyhytaikainen vieras pääoma 83 89

11 Eräitä tunnuslukuja Tunturi Lapin seurakuntien tilinpäätökset yhdistettynä Vuosikate Tilikaudenyli-/alijäämä Saadut avustukset (Ilman turistityön pappia) Verotulot Kassavarojen muutos +? + 37 Vaikka mukana on kaksi hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevaa seurakunta, ei yhteinen talous olisi sittenkään kovin positiivinen. On kuitenkin huomattava, ettei seurakuntien yhdistyessä taloudellinen tilanne muodostu tilinpäätökset yhdistämällä, vaan kustannussäästöjä tulee yleensä henkilökunnan määrän vähenemisenä ja hallintokulujen pienenemisenä. Lisäksi on otettava huomioon, että tilinpäätökset sisältävät kirkkohallituksen avustukset. Avustuksissa on mukana merkittäviltä osin korvausta matkailijoiden parissa tehtävästä työstä eli kustannusten korvausta eikä varsinaista avustusta. Henkilöstömenoja arvioitaessa voidaan laskea säästöt siten, että esim. kirkkoherran tai muun seurakuntatyötä tekevän papin vuosikulu on n Muun toiminnallisen puolen työntekijän, toimistotyöntekijän tai kiinteistötyöntekijän vuosikulu on keskimäärin ja esim. lapsityöntekijän n /täysiaikainen työntekijä. Koko tunturi Lapin alueella on seurakunnissa n. 40 henkilötyövuotta. Jos yhdistymisellä saataisiin 2 henkilötyövuoden säästö, olisi sen vaikutus n ja talous tällöin jokseenkin tasapainossa. Rahoitustilanteen muutokset eivät kuvasta kovinkaan paljon talouden kehityksestä, koska lainan otto muuttaa esim. v:n 2009 rahoitustilanteen merkittävästi Enontekiön ja Muonion seurakuntien tilinpäätökset yhdistettynä Talouden tunnuslukuja Vuosikate Tilikauden yli-/alijäämä Saadut avustukset (ei turistipapin osuutta) Verotulot Kassavarojen muutos Seurakuntien henkilökunnan määrä on n.12 henkilötyövuotta ottamatta huomioon ns. turistipapin virkaa. Työntekijöitä on yksi 317 seurakuntalaista kohti. Mikäli henkilökunnan määrää yhdistymisen jälkeen saataisiin supistettua yhdellä, olisi yksi työntekijä 350 seurakuntalaista kohti. Säästöä voisi tulla vuositasolla ehkä n Henkilökunnan vähentämisellä on rajansa mm. siksi, että Enontekiön seurakunnan alue on erittäin vaikeahoitoinen laajan pinta-alan ja toisistaan etäällä olevien kylien vuoksi. Merkittävä mahdollisuus henkilökunnan vähentämisellä on mm. kirkkoherranvirastotyön keskittämisessä Muonioon siellä olevan henkilön tehtäväksi. Muoniossa oleva viraston työntekijä voisi töitten keskittämisen jälkeen olla täysiaikainen. Kiinteistöhoitoa voitaneen Muoniossa ulkoistaa nykyistä enemmän.

12 12 Edellä olevan perusteella voidaan arvioida, että säästötoimenpiteitten jälkeenkin on kirkkohallituksen vuosittainen avustus oltava n :n luokkaa. Tulevat vuodet sitten näyttäisivät, missä määrin avustaminen on tarpeen sen jälkeen, kun henkilökunnan määrä on saatu laskettua kestävälle tasolle. Turistityön korvausta ei lasketa tässä yhteydessä, koska kyse on suoritettavan työn korvauksesta, eikä suoranaisesta avustuksesta. Saadun tiedon mukaisesti kirkkohallitus ei ottanut talousarvioon Enontekiön seurakunnan esitystä Utsjoen seurakunnan tyylisestä pysyvästä avustusjärjestelmästä. Seurakuntien yhdistyessä kirkkohallituksen avustustarve yhteensä hieman pienenee, mutta ei poistu. Näin kuitenkin seurakunnat tekisivät omat toimenpiteensä talouden tervehdyttämiseksi. 12. Kirkkoherranvirasto Enontekiön ja Muonion seurakuntien mahdollisen lakkautuksen ja uuden seurakunnan perustamisen jälkeen Uuden seurakunnan kirkkoherranviraston sijainnin päättää kirkkoneuvosto kirkkoherran esityksestä. Viraston sijainnilla ei ole enää sitä merkitystä, mitä aiemmin oli. Asiointi liittyy useimmiten hautaustoimeen tai erilaisiin sakraalitoimituksiin. Tarkoituksenmukaisinta olisi määritellä viraston sijainti Muonioon ja näin tulisi mahdolliseksi lopettaa kirkkoherranvirasto Enontekiöllä. Tämä tekisi mahdolliseksi tietyn siirtymäajan jälkeen lopettaa Enontekiön virastossa työskentelevän henkilön virka ja hoitaa seurakuntalaisten palvelu hautaus- ym. asioissa erikseen sovittavalla tavalla. Tämä mahdollistaisi myös sen, että Muoniossa olisi täysiaikainen virastotyöntekijä. Hänen työtehtävänsä määriteltäisiin kirkkoneuvostossa mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi nykyiset työtehtävät viranhoitoon sisällyttäen. Kirjuri - hankkeen vaikutus kirkkoherranviraston kokonaistyömäärään uudessa seurakunnassa ei aiheuttane merkittävää työmäärän vähenemistä vastaisuudessa. 13. Taloustoimisto ja HeTa hanke Henkilöstö- ja taloushallinnon töihin liittyvänä on kirkkohallituksen toimesta valmisteltu ns. HeTa hanketta. Sen tavoitteena on keskittää henkilöstöhallinnon osalta palkanlaskenta ja siihen liitännäiset tehtävät sekä tilinpitoasiat kirkkohallituksen alaisiin palvelupisteisiin. Hankkeen toteutuminen edellyttää laintasoista muutosta. Asia tullee esille toukokuun 2010 kirkolliskokoukseen. Sekä Enontekiön että Muonion seurakuntien osalta kyseiset tehtävät ovat jo nyt ulkoistettu. HeTa hankkeen toteutuessa lähivuosina ei asia aiheuttane suuria ongelmia. Pienissä seurakunnissa se aiheuttaa hieman lisäkustannuksia, ellei asiassa tehdä joitakin kustannuksia kompensoivia ratkaisuja. Hanke toteutunee kuitenkin aikanaan. Olennaista on siirtyä paperittomaan tiedonkulkuun mahdollisimman nopeasti, olipa käytössä HeTa hankkeen tapainen ratkaisu tai muu ulkoistetttu järjestelmä. Enontekiön taloustoimiston työt hoidetaan pitkälle Kittilän seurakunnan taloustoimiston toimesta. Muonion seurakunnassa vastaavat tehtävät hoitaa Muonion kunta. Mikäli perustetaan uusi seurakunta Enontekiön ja Muonion alueelle, pyytänee seurakunta tarjoukset taloustoimiston töitten osalta. Tarjoukset kannatta pyytää ainakin Kittilän seurakunnalta ja Muonion kunnalta. Molemmissa löytyy ammattitaitoiset henkilöt, toimitilat ja ohjelmat asian hoitamiseksi. Mikäli Tunturi Lapin seurakunnat hoitavat em. henkilöstöhallinnon ja taloustoimiston työt keskitetysti, olisi taloustoimiston luonnollinen sijainti Kittilässä, jossa on asianmukaiset työtilat ja henkilöstö.

13 Uuden seurakunnan nimi mahdollisten seurakuntajaon muutosten jälkeen Selvitysmiehen toimeksiantoon ei kuulunut ottaa kantaa uuden seurakunnan nimeen. Asia jää tuomiokapitulin valmisteltavaksi harkitsemallaan tavalla. 15. Tiivistelmä Seurakuntien hengellinen elämä eroaa Tunturi Lapin seurakunnissa, mutta erojen ei sinänsä katsota vaikeuttavan yhteistyötä tai seurakuntajaon muutoksia. Matkailijoiden parissa tehtävä seurakunnallinen työ on erityisen voimakasta Levin ja Ylläksen alueilla. Myös Muonion ja Enontekiön alueilla on matkailijoiden parissa tehtävää työtä. Mahdollisiin seurakuntajaon muutoksiin tämä työ ei kuitenkaan ole esteenä. Koko tällä alueella toimii yksi päätoiminen seurakuntapastori kirkkohallituksen kustantamana. Hallintotoiminnassa on syytä harkita johtokuntien tarpeellisuus uudelleen, ja korvata niiden työ tarvittaessa erilaisilla työryhmillä tai tukiryhmillä. Seurakuntien talous eroaa merkittävästi. On kaksi hyvin toimeentulevaa ja kaksi erittäin huonossa taloudellisessa asemassa olevaa seurakuntaa. Enontekiön seurakunnan talous on ollut jo pitempään varsin heikko. Muonion seurakunnan talous on vuonna 2009 heikentynyt kaikkein eniten. Syynä tähän on erityisesti henkilöstömenojen määrä. Nykymenolla jo vuoden 2010 tilinpäätöksessä on peruspääoman lisäksi olevan oman pääoman määrä negatiivinen. Henkilöstön suhteellinen määrä seurakuntalaisten lukumäärään suhteutettuna eroaa varsin jyrkästi esim. Muonion ja Enontekiön seurakunnissa. Näin ollen mahdollisen alueen uuden seurakunnan henkilöstö on syytä määritellä uudelleen siten, että erityisesti toiminnallisen puolen työpanosta suuntautuu Muonion kunnan alueelta Enontekiön alueelle. Seurakunnan on syytä harkita asia siten, etteivät matkakulut olennaisesti lisäänny. Matkakulujen merkitys on tosin pieni verrattuna muihin henkilöstökuluihin, joten aisaa ei ole syytä ylikorostaa. Kirkkoherranvirastotyössä työpanoksen siirtyminen olisi päinvastainen. Päätösehdotus lähtee Enontekiön ja Muonion seurakuntien lakkauttamisesta ja uuden seurakunnan perustamisesta. Edellä jo esitettyyn viitaten on keskeisen tärkeää ottaa huomioon, että kirkkohallituksen harkinnanvarainen avustus on edelleen ehdoton. Selvitysmiehen arvio on, että vuosittainen avustussumma on n turisti työtä tekevän henkilön kustannusten korvaamisen lisäksi. Tällöin avustussumma hieman alenee nykyiseen verrattuna. Tulevat vuodet näyttäisivät, miten avustustarve muuttuisi talouden tervehdyttämistoimenpiteitten myötä. Kirkkohallituksen yhdistymisavustuksen jakoperusteet muutettiin tammikuussa Nykyisillä jakoperusteilla avustus olisi vain , kun se vielä v olisi ollut Asia otettaneen erikseen harkittavaksi kirkkohallituksen täysistunnossa. On selvitettävä, voidaanko perusteita muuttaa siten, että avustus kielellisin ja alueellisin perustein olisi tässä tapauksessa kaksinkertainen, jotta uusi seurakunta voisi selvitä talouden osalta tietyn siirtymävaiheen yli. Enontekiön ja Muonion seurakuntien verotulot jäsentä kohden ovat siinä määrin korkeat, ettei verotulojen täydennysavustusta nykyjärjestelmällä seurakuntiin juurikaan tule. Erityisesti nykyisen Enontekiön seurakunta on laajan alueen ja useitten toimipisteitten sekä kylien vuoksi paljon työpanosta ja kustannuksia vaativaa. Tunturi- Lapin seurakuntien yhdistymistä ei tässä vaiheessa esitetä. Kittilän ja Kolarin seurakuntien taloudellinen tilanne ei oikeuta vaatimaan yhdistämistä seurakuntien ulkopuoliselta taholta. Seura-

14 14 kuntajaon muutoksissa on kuitenkin otettava huomioon, että mahdollinen tuleva Enontekiön ja Muonion seurakuntien lakkauttaminen ja uuden perustaminen ei riko Tunturi Lapin seutukuntarajaa. Mikäli kuntien osalta tapahtuu yhdistymisiä, on seurakuntajaon hyvä olla sellainen, että se on kuntajaon kanssa sopusoinnussa. 16. EHDOTUS Edellä olevan selvityksen perusteella esitän, että Oulun hiippakunnan tuomiokapituli ryhtyisi toimenpiteisiin Enontekiön ja Muonion seurakuntien lakkauttamiseksi ja uuden seurakunnan perustamiseksi kyseiselle alueelle. Saamen kielen asema uudessa seurakunnassa on määritelty kirkkolain 3:5 ja 3:8 :ssä ja uudesta seurakunnasta tulee näin kaksikielinen kirkkolain määrittelemällä tavalla. Kittilän ja Kolarin seurakuntien esitän jäävän tässä vaiheessa seurakuntajaon muutoksen ulkopuolelle. Viranhaltijoiden ja työsuhteisten työntekijöiden osalta seurakunta päättää heidän sijoittamisesta uudessa seurakunnassa entisin palkkaeduin heille soveltuviin tehtäviin ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon tässä selvityksessä esille tuodut yksityiskohdat. Seurakunnan on syytä työntekijöitä sijoittaessaan ottaa huomioon myös eläkkeelle siirtymismahdollisuudet. Kirkkoherran nimitys jää tuomiokapitulin esityksestä kirkkohallituksen päätettäväksi. Rovaniemellä Hans Enbuske Selvitysmies

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Seurakuntarakenteiden kehittäminen Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Kirkolliskokous linjasi seurakuntarakenteiden kehittämistä 15.5.2013 Kirkkohallituksen esitys: Uusi seurakuntayhtymä 2015 Kirkolliskokouksen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(12) Kirkkovaltuusto 1/ Aika klo , Paikka Seurakuntakoti

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(12) Kirkkovaltuusto 1/ Aika klo , Paikka Seurakuntakoti MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(12) KOKOUSTIEDOT Aika 20.4.2010 klo 17-18.15, 18.26-18.45 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Stoor Timo jäsen, pj x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Alaoja

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus. Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus. Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen Perustietoa Seurakuntayhtymän tehtävät on lueteltu Kirkkolaissa

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 27 Kirkkovaltuusto

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 27 Kirkkovaltuusto 27 25 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

Alueelliset keskusrekisterit. Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs

Alueelliset keskusrekisterit. Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs Alueelliset keskusrekisterit Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs Kirkkohallituksen täysistunnon linjaus Tavoite, että kirkonkirjojen rekisterinpitäjiä tulevaisuudessa ovat alueelliset keskusrekisterit, jotka

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Aika tiistai 14.5.2013 klo 18.00-21.30 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 Viranomainen Sivu 13 Kokousaika Torstai 30.5.2013 klo 19.00 21.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo Airasto Marja Hintsala Kirsti Jauhiainen Jaana Kahila

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Hautausmaat ja hautaustoimi Talous Henkilöstö Kiinteistöt Sairaalasielunhoito Perheneuvonta Visio Seurakuntayhtymän visiona on olla ihmiskasvoinen uskon yhteisö,

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015 Aika Tiistai 23.6.2015 klo 18.00 19.28 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Läsnä Jäsenet: Eveliina Hall Kristiina Häkkänen Piia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Helen Kokkonen Liisa Kuoksa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 29.4.2015 klo 18.00 20.55 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Tuomo puheenjohtaja Diukman Sanna jäsen Juntunen Pirjo -"- Karjalainen Heikki -"- Korhonen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15)

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15) Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15) Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 14 KOKOUKSEN AVAUS 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 16 Kirkkoneuvosto 2/2014 7.4.2014

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 16 Kirkkoneuvosto 2/2014 7.4.2014 16 15 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 17.4.2014 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös. kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös. kirkkojärjestyksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta Annettu Turussa 5 päivänä marraskuuta 2009 ja 12 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 337/2016 49 Ilmoitusasiat syyskuu ehdotus Merkitään tiedoksi - Pihakahvila koulutus 15.9 klo 17.30 Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 335/2016

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2015

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2015 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2015 Aika: Keskiviikko 21.10.2015 klo 18.00 18.55 Paikka: keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Hukka

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

KUOPION ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017

KUOPION ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 KUOPION ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 SEURAKUNNANNEUVOSTON KOKOUS AIKA Torstai 26.1.2017 klo 17.30 19.05 PAIKKA PAIKALLA Neuvostila, Snellmaninkatu 8, Kuopio Honkaselkä Timo, khra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 27 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 Sivu 1 / 6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 1 JOHDANTO Liite 2/34 Yht. kv. 29.9.2015 Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt käynnistää suunnittelutyön strategiasuunnitelman

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 42 Kirkkovaltuusto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 42 Kirkkovaltuusto 5/ 42 39 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 21.11.2016 39 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot