S E L V I T Y S. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S E L V I T Y S. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille"

Transkriptio

1 Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille S E L V I T Y S Selvitysmiehen raportti Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin antamasta toimeksiannosta selvittää: - mahdollisuudet Enontekiön ja Muonion seurakuntien yhdistämiseen - Kolarin ja Kittilän seurakuntien mukanaolo joko yhdistymisen tai seurakuntayhtymän kautta sekä - Enontekiön seurakunnan saamelaisuuden vaikutus mahdollisiin muutoksiin

2 2 Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille Selvitys seurakuntajaon mahdollista muutoksista Enontekiön, Muonion, Kolarin ja Kittilän seurakunnissa sekä saamelaisuuden vaikutuksesta eri vaihtoehdoissa 1. Toimeksianto Oulun hiippakunnan tuomiokapituli päätti määrätä allekirjoittaneen Hans Enbusken selvittämään mahdollisuudet Enontekiön ja Muonion seurakuntien yhdistämiseen ja samassa yhteydessä selvittämään Kolarin ja Kittilän seurakuntien mukanaolo joko yhdistymisen tai seurakuntayhtymän kautta. Selvityksessä tulee ottaa huomioon Enontekiön saamelaisuuden vaikutus mahdollisiin muutoksiin. Selvitystyö tuli saattaa päätökseen mennessä. 2. Seurakuntien jäsenmäärän kehitys vv välillä Tämän selvityksen tekijä teki vv kirkkohallituksen rahoittamana Tunturi Lapin seurakuntien yhteistoimintaa tai mahdollista yhtymistä koskevan selvityksen. Tässä yhteydessä on hyvä tarkastella, mitä on tapahtunut tuon selvityksen jälkeen seurakuntien jäsenmäärässä. Siitä on seuraava tilasto: %-osuus Seurakunta Jäsenmäärä Jäsenmäärä Muutos Muutos kunnan väes henkilöä % töstä Enontekiö ,4 88,7 Muonio ,9 89,5 Kolari ,1 81,9 Kittilä ,4 85,5 Edellä oleva tilasto kuvastaa hyvin Tunturi Lapin seurakuntien tilannetta. Seurakunnat, joissa on merkittävä tunturikohde, eivät juuri menetä jäseniä. Ylläs ja Levi tukevat Kolarin ja Kittilän seurakuntien väestökehitystä. Enontekiö ja Muonio menettävät jäseniään suhteellisesti enemmän, siitäkin huolimatta, että myös näillä paikkakunnilla on merkittävässä määrin matkailutoimintaa. 3. Selvitystyön etenemisestä Selvitysmies on käynyt Enontekiöllä keskustelun työntekijöiden ja luottamushenkilöiden (kirkkoneuvosto ja valtuutetut) kuulemisena, Samoin on Muoniossa ollut samantyyppinen tilaisuus Mukana olivat työntekijät ja kirkkoneuvoston jäsenet sekä valtuuston puheenjohtaja. Tavoitteena keskusteluille oli saada seurakunnan työntekijöitten ja luottamushenkilöitten mielipiteitä mahdolliseen yhdistymiseen eri vaihtoehdoissa sekä selvittää mm. saamen kielen asema eri muutostilanteissa. Työntekijöiden kuuleminen haluttiin järjestää omana tilaisuutena, jotta heillä olisi mahdollisuus esittää omia näkökantojaan ilman luottamushenkilöiden mukana oloa. Kuitenkin mielipiteet olivat varsin samansuuntaiset sekä työntekijöillä että luottamushenkilöillä.

3 3 Kolarin ja Kittilän seurakunnissa oli hieman suppeampi neuvottelu sekä Ensin Kittilässä ja sitten Kolarissa. Mukana oli työntekijöitten (vain osa työntekijöistä) lisäksi puheenjohtajisto. Keskeistä selvitystyössä on ollut analysoida talouden perusteita ja tunnuslukuja eri seurakunnissa. Taloudesta on yksityiskohtaiset tiedot myöhemmin seurakuntakohtaisina sekä alueellisesti. Saamenkielen asema selvitettiin kussakin keskustelutilaisuudessa. Samoin selvitettiin kirkkohallituksen vahvistamat avustusperusteet seurakuntajaon muutoksissa. Kuulemistilaisuuksissa seurakuntien työntekijöitten kanta oli pidättyväisen kielteinen seurakuntajaon muutoksiin. Samankaltainen asenne oli pääosin myös luottamushenkilöillä. Tilaisuuksissa tuli kuitenkin esille muutamia huomionarvoisia yksityiskohtia, joita tässä raportissa on tuotu esille asianomaisissa kohdissa. 4. Seurakuntatyön lyhyt kuvaus Koko selvityksen kohteena olevalla alueella on pääpiirteissään samanlainen hengellinen tausta. Rauhan Sana on voimakkain herätysliike ja jossain määrin esiintyy Rauhanyhdistyksen toimintaa. Muonio seurakunta muodostaa varsin merkittävän Rauhan Sanan tukialueen. Myös muu seurakuntatoiminta on aktiivisinta Muoniossa. Enontekiö on kaksikielinen seurakunta ja saamelaisten aktiivisuus seurakuntatoimintaa kohtaan on huomattavan korkea. Vaikka herätysliiketausta on sama kaikissa seurakunnissa, on niiden toiminta eri seurakuntien kannanoton mukaan kuitenkin merkittävästi erilaista. Kittilä ja osittain Kolarinkin muodostavat turismin vuoksi muista seurakunnista poikkeavan piirteen Levin ja Ylläksen vuoksi. Näissä kohteissa on lähinnä matkailijoita palvelemassa Marian ja Pyhän Laurin kappelit. Turismia on myös Muoniossa ja Enontekiöllä, mutta ei niin suuressa määrin kuin Kittilässä ja Kolarissa. Kuitenkaan seurakuntien hengellinen elämä ja sen erityispiirteet eivät ole kuulemistilaisuuksissa saadun palautteen mukaisesti esteenä yhteistyölle tai yhdistymiselle. 5. Seurakuntien hallinnosta Hallintokulttuuri ja käytäntö on pääosin samantyyppistä ja esim. kirkkoneuvoston kokousten valmistelu ja esittelymenettely on asiallista ja täyttää julkihallinnon edellyttämät vaatimukset. Keskustelevaan kokouskäytäntöön pyritään jokaisessa seurakunnassa. Enontekiön seurakunnassa ei ole johtokuntia lainkaan eikä niiden puuttumista koettu kovinkaan oleelliseksi. Vapaaehtoistyö toimii merkittävänä apuna seurakuntatyössä. Muoniossa on viisi johtokuntaa ja erityisesti diakoniatyön sekä lähetystyön johtokunta koettiin tarpeellisena. Nuorisotyön johtokunnan tarpeellisuudesta tuli myös kyseenalaistava kannanotto. Enontekiön seurakunnassa ei viime vuosina ole ollut mainittavia ristiriitaisuuksia hallintoelin työssä. Muoniossa sen sijaan on mm. metsän hakkuu aiheuttanut ristiriitaisia mielipiteitä, jotka nyt on saatu soviteltua. Kittilän seurakunnassa on kolme johtokuntaa ja ainakin diakoniatyön johtokunnan koki asianomainen työntekijä omaa työtään rikastuttavaksi ja tukevaksi. Erityisesti seurakunnan eri alueilta tuleva tieto kulkee jäsenten tuomana hyvin. Kolarissa on neljä johtokuntaa ja niiden lopettamisesta on tulossa esitys luottamuselimiin käsiteltäväksi. Johtokunnat korvattaisiin tukiryhmillä tai työryhmillä.

4 4 6. Kirkkoherran virasta Kaikissa yhteyksissä selostettiin kirkkoherran viran täyttäminen seurakuntajaon muutostilanteissa. Asia on säädöksillä määrätty ja päätöksen tekee tuomiokapitulin esityksestä kirkkohallitus, joten seurakunnan luottamuselinten vaikutusmahdollisuus on vähäinen. 7. Matkailijoiden parissa tehtävä työ Tunturi - Lapin alueella matkailu muodostaa seurakunnallisesta toiminnasta olennaisen osan. On keskeisen tärkeää varmistaa kirkkohallituksen panostus tähän työhön vähintään nykyisellä tasolla. Kirkkohallitus on tukenut tätä työtä tekeviä seurakuntia ainakin seuraavilla tavoilla: 1. Muonion seurakunnalle on maksettu kaikki turistityötä tekevän seurakuntapastorin kulut, yhteensä n /vuosi. Viran tehtäviin on kuulunut myös Enontekiön ja Muonion kirkkoherran lomitusta sekä tarvittaessa saamenkielisen jumalanpalveluksen pitämistä. 2. Valtakunnallisesta kolehdista on huomattava osa jaettu Lapin seurakunnille 3. Kirkkohallituksen vuotuisessa talousarviossa on määräraha matkailijoiden parissa tehtävään työhön ja myös tästä on huomattava osa tullut Lapin seurakunnille. Aikanaan on avustettu Tunturi Lapin matkailukohteissa olevien kappeleitten rakentamista kirkkohallituksen toimesta ja Ylläksellä myös Lapin TE - keskuksen avustuksella. 8. Yhteistyöstä seurakuntien kesken, kuntien ja kolmannen sektorin kanssa Lapin kaikki seurakunnat ovat jo vuodesta 1997 asti olleet tiiviissä yhteistyössä it - alalla. Tämä yhteistyö on kehittynyt ja osittain laajentunut Oulun läänin alueelle Iin rovastikuntaan. Enontekiön seurakunnan kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Kittilän seurakunnan toimesta ja Kolarin seurakunnan vastaavat tehtävät Ylitornion seurakunnassa. Tunturi Lapin seurakunnilla on seuraavan laista yhteistyötä paikallisen kunnan kanssa: 1. Muoniossa päiväkerho- ja iltapäiväkerhotyössä kunta avustaa seurakuntaa v /kuukausi. Seurakunta palkkaa 1-2 työntekijää, usein toinen on työllistämistuella. Nuorisotyössä on ollut yhteinen työntekijä. Kunta on nyt sanonut osaltaan irti yhteistyösopimuksen nuorisotyössä. Kunnan taloustoimistossa hoidetaan seurakunnan kirjanpito, palkanlaskenta sekä maksuliikenne ostopalveluna. 2. Enontekiöllä seurakunnan kanttorina toimii palkkioperusteisesti Enontekiön ja Kittilän kuntien kansalaisopiston työntekijä. Kunta tukee osittain myös Luovatupa-toimintaa. 3. Kolarin seurakunnalla ja kunnalla on yhteinen nuorisotyöntekijä. 4. Seurakuntatoiminnan eri osa-alueilla ollaan luontevasti yhteistyössä kunnan kanssa; näin erityisesti diakoniatyössä. 9. Saamenkielen asema Kirkkolain 3:5,2 :ssä ja 3:8,2 :ssä säädetään saamenkielen asemasta evankelisluterilaisessa kirkossa. Se takaa nykyisen kaltaisen kaksikielisyyden kaikissa mahdollisissa Tunturi Lapin seurakuntien seurakuntajaon muutoksissa, jossa Enontekiön seurakunta on mukana. Seurakunta tulee olemaan kaksikielinen, tapahtuipa Enontekiön ja Muonion seurakuntien yhteenliittyminen, tai neljän seurakunnan yhteenliittyminen joko yhtymän muodostamalla tai toimiminen yhtenä seurakuntana. Nykyisen Enontekiön kunnan alueelta kotoisin oleville saamenkieltä äidinkielenään puhuville taataan näin palvelut omalla äidinkielellään kaikissa seurakuntajaon muutostilanteissa. Kirkkomme on tarjonnut saamelaisille heidän äidinkielellään kirkollisina palveluina ja julkaisuina selvästi yli lainsäädännön vaatimusten ja tämä hyvän palvelun taso pitää edelleen olla tavoitteena,

5 5 olkoon seurakuntajako mikä tahansa. Käytännön kokemukset Inarin ja Enontekiön seurakunnista antavat viitteitä siitä, ettei saamenkieli muodostu millään tavalla ongelmalliseksi käytännön virastotyössä seurakuntajaon muutoksissakaan. Toisaalta sillä ei ole taloutta rasittavaa vaikutusta esim. käännöstöitten osalta, koska saamelaiskäräjillä on kielenkääntämisapua ja sen kustannukset maksaa valtio. 10. Seurakuntien henkilöstöstä Seurakunnan henkilöstömenot muodostavat yli kaksi kolmannesta kaikista menoista. Näin ollen on keskeistä talouden kannalta se, että henkilöstökulut asettuvat kestävälle tasolle. Toisaalta on tärkeää, että henkilöstön rakenne palvele parhaalla mahdollisella tavalla seurakunnan perustehtävää Enontekiön seurakunta Seurakunnassa on täytettynä kaksi virkaa, kirkkoherran ja talouspäällikkö kanslisti - suntion virka. Kanttorin työt tekee kuntien musiikkityöstä vastaava työntekijä palkkiotoimisesti. Täyttämättä ovat diakonissan, kanttorin ja nuorisotyöntekijän virat. Kesäkuussa tulee työhön seurakuntapastori, jonka kustannukset oletetaan saatavan kirkkohallituksen harkinnanvaraisena avustuksena. Seurakunta teettää ostopalveluna suuren osan kiinteistö- ja hautaustoimen töistä. Yhteenvetona voidaan sanoa, että Enontekiön seurakunnassa on tällä hetkellä n. 2,5 kokoaikaista työntekijää eli 1 työntekijä 679 seurakuntalaista kohti. Kun seurakunta on vielä varsin laaja, ja useissa kylissä on seurakuntatoimintaa, on työntekijämäärä todella vähäinen. Enontekiön seurakunnan talouspäällikkö - kanslisti suntion tehtäviä hoitavan henkilön osalta on mahdollisen seurakuntaliitoksen jälkeen harkittava esim. eläkeratkaisua, jos seurakunnan virasto on Muoniossa Muonion seurakunta Muonion seurakunnassa on kahdeksan virkaa, joista kirkkoherranvirka on nyt täyttämättä ja kanttorin tehtävät hoidetaan sijaisen toimesta. Vakinaisessa suhteessa on 9 henkilöä joista 6 täysaikaista ja 3 osa-aikaista. Virkoja on 7 ja työsuhteisia 2. Määräaikaiset työntekijät tekevät lähinnä nuorisoja lapsityötä. Kunta maksaa seurakunnalle iltapäiväkerhotyöstä 3100 euroa/kuukausi, joka kattaa hieman yli yhden työntekijän kulut. Muonion virat: kirkkoherra kanttori diakonissa kanslisti (77 %) seurakuntamestari seurakuntapastori nuorisonohjaaja Työsuhteiset: siivooja-suntio (78 %) lastenohjaaja Määräaikaisena on tällä hetkellä mm. diakoni, joka hoitaa lähinnä lapsityötä. Asialla saattaa olla merkitystä harkittaessa diakoniatyön lisäpanostusta Enontekiön alueelle. Jos päätellään, että Muonion seurakunnassa vähintään 10 työntekijää, on siellä 1 työntekijä 210 seurakuntalaista kohti. Jos osa-aikaisuudet ja ns. turistipapin tähän työhön käyttämä työaika vähennetään, voidaan ajatella työtekijämääräksi 9, jolloin Muoniossa on 1 työntekijä 245 seurakuntalaista kohden.

6 Muonion ja Enontekiön seurakunnat yhteisessä tarkastelussa. Muonion ja Enontekiön seurakuntien yhteinen työntekijämäärä on n. 12,0 ja seurakuntalaisten määrä Näin ollen olisi 1 työntekijä 318 seurakuntalaista kohden. lukua on pidettävä sellaisena, että taloudellinen kantokyky on kyseenalainen.. Jos työntekijöitä olisi yhteensä 11, olisi 1 työntekijä 346 seurakuntalaista kohti. Lapin alueella luku on välillä. Työntekijämäärään vaikuttaa mm. se, miten paljon tukipalveluita ostetaan ostopalveluina Kittilän seurakunta Kittilän seurakunnassa voidaan laskea olevan 15 työntekijää eli 1 työntekijä 330 seurakuntalaista kohden. Matkailijoiden parissa tehtävä työ vaatii vähintään yhden päätoimisen työntekijän työpanoksen ja ilman tätä olisi 1 työntekijä 363 seurakuntalaista kohden. Tällöin ollaan Lapin seurakuntien keskimääräisessä luvussa Kolarin seurakunta Kolarin seurakunnassa voidaan katsoa olevan 9 täysiaikaista työntekijää osa - aikaisuudet huomioon ottaen. Näin Kolarin seurakunnassa on 1 työntekijä 342 seurakuntalaista kohti. Myös Kolarin alueella matkailun työllistävä vaikutus on merkittävä. 11. Seurakuntien taloudesta Jäljempänä on sekä seurakuntakohtaisesti että eri ryhminä esitetty talouden tunnuslukuja ja niistä tehtäviä johtopäätöksiä. Vuoden 2009 tilikauden tilinpäätös ei ole vielä kaikissa seurakunnissa kirkkoneuvoston käsittelemä, mutta mahdolliset muutokset eivät ole olennaisia. Näin nopeutettiin raportin laatimista odottamatta tilinpäätöksen vahvistamista. Seuraavana kaksi taulukkoa, jotka kuvastavat eräitä keskeisiä talouden tunnuslukuja v ja v Maksuvalmiutta voidaan kuvata seurakunnissa kahdella tavalla. toinen on kassapäivien lukumäärä, se on teoreettinen kuvitelma siitä, että tulovirta ehtyisi kokonaan ja luku kuvastaa, kuinka monta päivää ulos menevät maksut on mahdollista maksaa ilman tulovirtaa. Toinen varsinkin liikeelämän käyttämä on maksuvalmiuskerroin eli QR (Qwick Ratio). se lasketaan rahoitusomaisuuden ja lyhyen vieraan pääoman suhteesta ennakkoerillä puhdistettuna. Luvun on oltava mieluummin yli 1,0, jotta maksuvalmiuden voidaan ajatella olevan kunnossa. Luku ilmaisee sen, onko seurakunnalla mahdollisuus selviytyä rahoitusvaroillaan lyhyellä aikavälillä erääntyvistä maksuista. Seurakuntien muutoin tasainen verotulojen tilitysjärjestelmä heilahtaa marraskuulla siten, ettei verotuloja tule usein lainkaan. Tämä edellyttää maksuvalmiuskertoimen olevan yli 1:n. Kirkkohallituksen tilastoinnista poikkeaa ilmaisu Ns. vapaa oma pääoma. Se tarkoittaa seuraavissa tilastoissa muuta omaa pääomaa kuin peruspääomaa. Luvun ollessa negatiivinen syntyy seurakunnalle velvollisuus kattaa alijäämä kolmen vuoden aikana tehdyn selkeän suunnitelman mukaisesti. Jäljempänä esitetään henkilöstömenojen osuuksia verotuloista. Nykyisellään seurakunnat ovat ulkoistaneet osan henkilöstökuluista. Sen vuoksi prosenttiosuutta tarkastellaan kahdella tavalla, toisaalta vain henkilöstömenot huomioon ottaen ja toisaalta niihin lisäten ostopalvelut.

7 7 Eräitä tunnuslukuja Tunturi - Lapin seurakunnista: v ) Väkiluku Verotulo/ Yhteisövero/ Toiminta- Vuosikate Lainat/ Kassa- Taseen yli v jäsen Jäsen avustukset/jäsen jäsen päivät alij./jäsen Enontekiö Muonio Kittilä Kolari Yhteensä ) tämä lukua on korjattu kirkkohallituksen tilastoon verrattuna Muonissa + 8 ja Enontekiöllä Tunnuslukuja v:lta 2009 Seurakunta Jäsenmää- Verotulot Yht.verot Toim.avus- Vuosikate Lainat Ns.vapaa Kassapäivät rä 2009 /jäsen /jäsen tus /jäsen 1000 /jäsen opo /jäsen Enontekiö Muonio Kittilä Kolari Yht Enontekiön seurakunnan taloudesta Talous kehittyi v hieman edellisvuotta myönteisemmin johtuen erityisesti verotulojen oletettua paremmasta kehityksestä ja kirkkohallituksen avustuksesta ( ). Ilman em. avustusta vuosikate olisi ollut n miinuksella ja tilikauden alijäämä n Enontekiön seurakunnassa vuosikate on oltava selvästi plussan puolella, jotta voidaan rahoittaa poistot, satunnaiset kulut ja erityisesti lainojen lyhennykset. Maksuvalmiuskerroin QR oli 0,5 ja kassapäivät 29. Luvut kertovat huonosta maksuvalmiudesta. Henkilöstökulut olivat 62 % verotuloista. Seurakunta korvaa osan henkilöstökuluista ostopalveluina ja henkilöstökulut lisättynä ostopalveluilla olivat 97 % verotuloista. Seurakuntaan tulee vuoden 2010 keväällä yksi työntekijä (teologi) lisää. ja tämä aiheuttaa n euron lisäkulut v Seurakunnasta saadun tiedon mukaan nämä kustannukset oletetaan saatavan kirkkohallitukselta avustuksena. Sellaisen omaisuuden myyntimahdollisuudet, jotka eivät ole tarpeen seurakuntatoiminnassa, ovat varsin vähäiset. Metsämaan myyntimahdollisuuksia vapaa-ajan tonteiksi on syytä selvittää yhdessä kunnan kanssa.

8 8 Talouden lukuja vv ja 2009: Luvut Tuloslaskelmasta Vuosikate Tilikauden yli-/alijäämä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muut ostot Verotulot Saadut toiminta-avustukset Korkokulut 8 7 Poistot Rahoituslaskelmasta Tulorahoitus Investoinnit Lainojen lisäys Lainojen lyhennys Kassavarojen muutos yht Taseesta Taseen loppusumma Rahat ja pankkisaamiset Oma pääoma yht Ns. vapaa oma pääoma Lainat Lyhytaikainen vieras pääoma Muonion seurakunnan taloudesta Seurakunnan taloudellinen tilanne huononi v selvästi. Vuosikate oli vain hieman plussan puolella ( 5000 ) ja tilikauden tulos n alijäämäinen. Kirkollisveroja kertyi kuitenkin lähes talousarviossa ennakoitu määrä. Seurakunta sai toiminta-avustuksia n , missä summassa on mukana turistityötä tekevän papin kuluihin tarkoitettu n Kyseisen viranhaltijan varsinaiseen toimenkuvaan kuuluu Muonion ja Enontekiön kirkkoherrojen vuosilomien tuuraus, joten työ tältä osin on normaalia seurakuntatyötä. Ilman kirkkohallituksen toiminta-avustusta lähestyisi seurakunnan alijäämä euroa. Luku olisi kaikista toimintakuluista n.15 %. Tämänkaltainen tilanne on huolestuttava. Henkilöstömenot olivat n. 80 % verotuloista ja ilman turistiyötä tekevän papin henkilöstökuluja n. 67 % ja ostopalveluilla lisättynä n. 93 %. Muonion seurakunnan maksuvalmius heikkeni v huomattavasti. QR oli 0,5 ja kassapäivät 35. Omaisuuden tai metsän myynti mahdollisuudet ovat varsin rajalliset. Metsän myyntiä on tapahtunut viime vuosina ja muun omaisuuden myynti mahdollisuuksia ei liene. Sellainen saattaisi kuitenkin olla kanttorilan myynti. Sillä ei kuitenkaan merkittävästi tueta seurakunnan taloutta. Talouden lukuja vv ja 2009: Luvut Tuloslaskelmasta

9 9 Vuosikate Tilikauden yli- /alijäämä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muut ostot Verotulot Saadut toiminta-avustukset (n. 70 turistityö) Korkokulut 14 6 Poistot Rahoituslaskelmasta Tulorahoitus Investoinnit (netto) Lainojen lyhennys Kassavarojen muutos yht Taseesta Loppusumma Rahat ja pankkisaatavat Oma pääoma yhteensä Ns. vapaa oma pääoma 49 4 Lainat Lyhytaikainen vieras pääoma Kittilän seurakunnan taloudesta Vuosi 2009 oli seurakunnan taloudessa maksuvalmiutta huonontava. Tämä johtui kirkon remontista, jota varten jouduttiin ottamaan lainaa. Sitä oli vuoden 2009 lopussa Seurakunnan talous kuitenkin kestää hyvin tämän kaltaisen lainan korot ja takaisinmaksun. Seurakunta käytti investointeihin oma rahaa eli tulorahoitusta Maksuvalmius huononi tunnusluvuista QR oli edelleen varsin hyvä 2,8 ja kassapäivät 136. Vuosikatteen huononnus johtui henkilöstömenojen kasvusta. Seurakunta on panostanut merkittävästi matkailijoiden parissa tehtävään työhön. Toisaalta Levin alueen kehitys ja nyt myös kaivostoiminta ovat kääntäneet jäsenmäärän muutoksen kasvuun poikkeuksena muihin Lapin maaseutuseurakuntiin. Henkilöstömenot ovat 66 % verotuloista ja 87 % verotuloista, kun henkilöstömenoihin lisätään ostopalvelut. Vaikka seurakunnan talous ei edellytä omaisuuden myyntituloja välittömästi, on mm. leirikeskuksen myynti tarpeen selvittää. Talouden tunnuslukuja vv ja 2009 Luvut Tuloslaskelmasta Vuosikate Tilikauden yli-/alijäämä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muut ostot Verotulot Saadut toiminta-avustukset Korkokulut 0 2 Poistot 47 47

10 10 Rahoituslaskelmasta Tulorahoitus Investoinnit Lainojen lisäys Lainojen lyhennys 0 70 Kassavarojen muutos yht Taseesta Loppusumma Rahat ja pankkisaatavat + arvopap Oma pääoma Ns. vapaa oma pääoma Lainat Lyhytaikainen vieras pääoma Kolarin seurakunnan taloudesta Seurakunnan talous vakiintui v edelleen hyvälle tasolle. Vuosikate oli positiivinen ja tilikauden ylijäämä Henkilöstökulut olivat ja vain 47 % verotuloista. Palvelujen ostoilla lisättynä ne olivat 70 % verotuloista. Maksuvalmius parani edelleen hieman ja QR oli 9,9 sekä kassapäivät 460. Luvut osoittavat erittäin hyvää maksuvalmiutta. Hyvä talouden kehitys on ollut suurelta osin henkilöstömenojen vähäisyydestä johtuvaa. Pyhän Laurin kappeli siirtyi kokonaan seurakunnan omistukseen fuusiomenettelyn kautta. Tällä tavalla säästetään turhia hallintokuluja, joita erillinen kiinteistöyhtiö vaatii. Sieppijärven kirkon peruskorjaus tulee v rasittamaan osaltaan seurakunnan taloutta, vaikka siihen saatiin merkittävästi myös kirkkohallituksen rakennusavustusta. Talouden tunnuslukuja vv ja 2009 Luvut Tuloslaskelmasta Vuosikate Tilikauden yli-/alijäämä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muut ostot - - Verotulot Saadut toiminta-avustukset Korkokulut - - Poistot Rahoituslaskelmasta Tulorahoitus Investoinnit - - Lainojen lisäys - - Lainojen lyhennys - - Kassavarojen muutos yht Taseesta Loppusumma Rahat ja pankkisaamiset Oma pääoma Ns. vapaa oma pääoma Lainat - - Lyhytaikainen vieras pääoma 83 89

11 Eräitä tunnuslukuja Tunturi Lapin seurakuntien tilinpäätökset yhdistettynä Vuosikate Tilikaudenyli-/alijäämä Saadut avustukset (Ilman turistityön pappia) Verotulot Kassavarojen muutos +? + 37 Vaikka mukana on kaksi hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevaa seurakunta, ei yhteinen talous olisi sittenkään kovin positiivinen. On kuitenkin huomattava, ettei seurakuntien yhdistyessä taloudellinen tilanne muodostu tilinpäätökset yhdistämällä, vaan kustannussäästöjä tulee yleensä henkilökunnan määrän vähenemisenä ja hallintokulujen pienenemisenä. Lisäksi on otettava huomioon, että tilinpäätökset sisältävät kirkkohallituksen avustukset. Avustuksissa on mukana merkittäviltä osin korvausta matkailijoiden parissa tehtävästä työstä eli kustannusten korvausta eikä varsinaista avustusta. Henkilöstömenoja arvioitaessa voidaan laskea säästöt siten, että esim. kirkkoherran tai muun seurakuntatyötä tekevän papin vuosikulu on n Muun toiminnallisen puolen työntekijän, toimistotyöntekijän tai kiinteistötyöntekijän vuosikulu on keskimäärin ja esim. lapsityöntekijän n /täysiaikainen työntekijä. Koko tunturi Lapin alueella on seurakunnissa n. 40 henkilötyövuotta. Jos yhdistymisellä saataisiin 2 henkilötyövuoden säästö, olisi sen vaikutus n ja talous tällöin jokseenkin tasapainossa. Rahoitustilanteen muutokset eivät kuvasta kovinkaan paljon talouden kehityksestä, koska lainan otto muuttaa esim. v:n 2009 rahoitustilanteen merkittävästi Enontekiön ja Muonion seurakuntien tilinpäätökset yhdistettynä Talouden tunnuslukuja Vuosikate Tilikauden yli-/alijäämä Saadut avustukset (ei turistipapin osuutta) Verotulot Kassavarojen muutos Seurakuntien henkilökunnan määrä on n.12 henkilötyövuotta ottamatta huomioon ns. turistipapin virkaa. Työntekijöitä on yksi 317 seurakuntalaista kohti. Mikäli henkilökunnan määrää yhdistymisen jälkeen saataisiin supistettua yhdellä, olisi yksi työntekijä 350 seurakuntalaista kohti. Säästöä voisi tulla vuositasolla ehkä n Henkilökunnan vähentämisellä on rajansa mm. siksi, että Enontekiön seurakunnan alue on erittäin vaikeahoitoinen laajan pinta-alan ja toisistaan etäällä olevien kylien vuoksi. Merkittävä mahdollisuus henkilökunnan vähentämisellä on mm. kirkkoherranvirastotyön keskittämisessä Muonioon siellä olevan henkilön tehtäväksi. Muoniossa oleva viraston työntekijä voisi töitten keskittämisen jälkeen olla täysiaikainen. Kiinteistöhoitoa voitaneen Muoniossa ulkoistaa nykyistä enemmän.

12 12 Edellä olevan perusteella voidaan arvioida, että säästötoimenpiteitten jälkeenkin on kirkkohallituksen vuosittainen avustus oltava n :n luokkaa. Tulevat vuodet sitten näyttäisivät, missä määrin avustaminen on tarpeen sen jälkeen, kun henkilökunnan määrä on saatu laskettua kestävälle tasolle. Turistityön korvausta ei lasketa tässä yhteydessä, koska kyse on suoritettavan työn korvauksesta, eikä suoranaisesta avustuksesta. Saadun tiedon mukaisesti kirkkohallitus ei ottanut talousarvioon Enontekiön seurakunnan esitystä Utsjoen seurakunnan tyylisestä pysyvästä avustusjärjestelmästä. Seurakuntien yhdistyessä kirkkohallituksen avustustarve yhteensä hieman pienenee, mutta ei poistu. Näin kuitenkin seurakunnat tekisivät omat toimenpiteensä talouden tervehdyttämiseksi. 12. Kirkkoherranvirasto Enontekiön ja Muonion seurakuntien mahdollisen lakkautuksen ja uuden seurakunnan perustamisen jälkeen Uuden seurakunnan kirkkoherranviraston sijainnin päättää kirkkoneuvosto kirkkoherran esityksestä. Viraston sijainnilla ei ole enää sitä merkitystä, mitä aiemmin oli. Asiointi liittyy useimmiten hautaustoimeen tai erilaisiin sakraalitoimituksiin. Tarkoituksenmukaisinta olisi määritellä viraston sijainti Muonioon ja näin tulisi mahdolliseksi lopettaa kirkkoherranvirasto Enontekiöllä. Tämä tekisi mahdolliseksi tietyn siirtymäajan jälkeen lopettaa Enontekiön virastossa työskentelevän henkilön virka ja hoitaa seurakuntalaisten palvelu hautaus- ym. asioissa erikseen sovittavalla tavalla. Tämä mahdollistaisi myös sen, että Muoniossa olisi täysiaikainen virastotyöntekijä. Hänen työtehtävänsä määriteltäisiin kirkkoneuvostossa mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi nykyiset työtehtävät viranhoitoon sisällyttäen. Kirjuri - hankkeen vaikutus kirkkoherranviraston kokonaistyömäärään uudessa seurakunnassa ei aiheuttane merkittävää työmäärän vähenemistä vastaisuudessa. 13. Taloustoimisto ja HeTa hanke Henkilöstö- ja taloushallinnon töihin liittyvänä on kirkkohallituksen toimesta valmisteltu ns. HeTa hanketta. Sen tavoitteena on keskittää henkilöstöhallinnon osalta palkanlaskenta ja siihen liitännäiset tehtävät sekä tilinpitoasiat kirkkohallituksen alaisiin palvelupisteisiin. Hankkeen toteutuminen edellyttää laintasoista muutosta. Asia tullee esille toukokuun 2010 kirkolliskokoukseen. Sekä Enontekiön että Muonion seurakuntien osalta kyseiset tehtävät ovat jo nyt ulkoistettu. HeTa hankkeen toteutuessa lähivuosina ei asia aiheuttane suuria ongelmia. Pienissä seurakunnissa se aiheuttaa hieman lisäkustannuksia, ellei asiassa tehdä joitakin kustannuksia kompensoivia ratkaisuja. Hanke toteutunee kuitenkin aikanaan. Olennaista on siirtyä paperittomaan tiedonkulkuun mahdollisimman nopeasti, olipa käytössä HeTa hankkeen tapainen ratkaisu tai muu ulkoistetttu järjestelmä. Enontekiön taloustoimiston työt hoidetaan pitkälle Kittilän seurakunnan taloustoimiston toimesta. Muonion seurakunnassa vastaavat tehtävät hoitaa Muonion kunta. Mikäli perustetaan uusi seurakunta Enontekiön ja Muonion alueelle, pyytänee seurakunta tarjoukset taloustoimiston töitten osalta. Tarjoukset kannatta pyytää ainakin Kittilän seurakunnalta ja Muonion kunnalta. Molemmissa löytyy ammattitaitoiset henkilöt, toimitilat ja ohjelmat asian hoitamiseksi. Mikäli Tunturi Lapin seurakunnat hoitavat em. henkilöstöhallinnon ja taloustoimiston työt keskitetysti, olisi taloustoimiston luonnollinen sijainti Kittilässä, jossa on asianmukaiset työtilat ja henkilöstö.

13 Uuden seurakunnan nimi mahdollisten seurakuntajaon muutosten jälkeen Selvitysmiehen toimeksiantoon ei kuulunut ottaa kantaa uuden seurakunnan nimeen. Asia jää tuomiokapitulin valmisteltavaksi harkitsemallaan tavalla. 15. Tiivistelmä Seurakuntien hengellinen elämä eroaa Tunturi Lapin seurakunnissa, mutta erojen ei sinänsä katsota vaikeuttavan yhteistyötä tai seurakuntajaon muutoksia. Matkailijoiden parissa tehtävä seurakunnallinen työ on erityisen voimakasta Levin ja Ylläksen alueilla. Myös Muonion ja Enontekiön alueilla on matkailijoiden parissa tehtävää työtä. Mahdollisiin seurakuntajaon muutoksiin tämä työ ei kuitenkaan ole esteenä. Koko tällä alueella toimii yksi päätoiminen seurakuntapastori kirkkohallituksen kustantamana. Hallintotoiminnassa on syytä harkita johtokuntien tarpeellisuus uudelleen, ja korvata niiden työ tarvittaessa erilaisilla työryhmillä tai tukiryhmillä. Seurakuntien talous eroaa merkittävästi. On kaksi hyvin toimeentulevaa ja kaksi erittäin huonossa taloudellisessa asemassa olevaa seurakuntaa. Enontekiön seurakunnan talous on ollut jo pitempään varsin heikko. Muonion seurakunnan talous on vuonna 2009 heikentynyt kaikkein eniten. Syynä tähän on erityisesti henkilöstömenojen määrä. Nykymenolla jo vuoden 2010 tilinpäätöksessä on peruspääoman lisäksi olevan oman pääoman määrä negatiivinen. Henkilöstön suhteellinen määrä seurakuntalaisten lukumäärään suhteutettuna eroaa varsin jyrkästi esim. Muonion ja Enontekiön seurakunnissa. Näin ollen mahdollisen alueen uuden seurakunnan henkilöstö on syytä määritellä uudelleen siten, että erityisesti toiminnallisen puolen työpanosta suuntautuu Muonion kunnan alueelta Enontekiön alueelle. Seurakunnan on syytä harkita asia siten, etteivät matkakulut olennaisesti lisäänny. Matkakulujen merkitys on tosin pieni verrattuna muihin henkilöstökuluihin, joten aisaa ei ole syytä ylikorostaa. Kirkkoherranvirastotyössä työpanoksen siirtyminen olisi päinvastainen. Päätösehdotus lähtee Enontekiön ja Muonion seurakuntien lakkauttamisesta ja uuden seurakunnan perustamisesta. Edellä jo esitettyyn viitaten on keskeisen tärkeää ottaa huomioon, että kirkkohallituksen harkinnanvarainen avustus on edelleen ehdoton. Selvitysmiehen arvio on, että vuosittainen avustussumma on n turisti työtä tekevän henkilön kustannusten korvaamisen lisäksi. Tällöin avustussumma hieman alenee nykyiseen verrattuna. Tulevat vuodet näyttäisivät, miten avustustarve muuttuisi talouden tervehdyttämistoimenpiteitten myötä. Kirkkohallituksen yhdistymisavustuksen jakoperusteet muutettiin tammikuussa Nykyisillä jakoperusteilla avustus olisi vain , kun se vielä v olisi ollut Asia otettaneen erikseen harkittavaksi kirkkohallituksen täysistunnossa. On selvitettävä, voidaanko perusteita muuttaa siten, että avustus kielellisin ja alueellisin perustein olisi tässä tapauksessa kaksinkertainen, jotta uusi seurakunta voisi selvitä talouden osalta tietyn siirtymävaiheen yli. Enontekiön ja Muonion seurakuntien verotulot jäsentä kohden ovat siinä määrin korkeat, ettei verotulojen täydennysavustusta nykyjärjestelmällä seurakuntiin juurikaan tule. Erityisesti nykyisen Enontekiön seurakunta on laajan alueen ja useitten toimipisteitten sekä kylien vuoksi paljon työpanosta ja kustannuksia vaativaa. Tunturi- Lapin seurakuntien yhdistymistä ei tässä vaiheessa esitetä. Kittilän ja Kolarin seurakuntien taloudellinen tilanne ei oikeuta vaatimaan yhdistämistä seurakuntien ulkopuoliselta taholta. Seura-

14 14 kuntajaon muutoksissa on kuitenkin otettava huomioon, että mahdollinen tuleva Enontekiön ja Muonion seurakuntien lakkauttaminen ja uuden perustaminen ei riko Tunturi Lapin seutukuntarajaa. Mikäli kuntien osalta tapahtuu yhdistymisiä, on seurakuntajaon hyvä olla sellainen, että se on kuntajaon kanssa sopusoinnussa. 16. EHDOTUS Edellä olevan selvityksen perusteella esitän, että Oulun hiippakunnan tuomiokapituli ryhtyisi toimenpiteisiin Enontekiön ja Muonion seurakuntien lakkauttamiseksi ja uuden seurakunnan perustamiseksi kyseiselle alueelle. Saamen kielen asema uudessa seurakunnassa on määritelty kirkkolain 3:5 ja 3:8 :ssä ja uudesta seurakunnasta tulee näin kaksikielinen kirkkolain määrittelemällä tavalla. Kittilän ja Kolarin seurakuntien esitän jäävän tässä vaiheessa seurakuntajaon muutoksen ulkopuolelle. Viranhaltijoiden ja työsuhteisten työntekijöiden osalta seurakunta päättää heidän sijoittamisesta uudessa seurakunnassa entisin palkkaeduin heille soveltuviin tehtäviin ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon tässä selvityksessä esille tuodut yksityiskohdat. Seurakunnan on syytä työntekijöitä sijoittaessaan ottaa huomioon myös eläkkeelle siirtymismahdollisuudet. Kirkkoherran nimitys jää tuomiokapitulin esityksestä kirkkohallituksen päätettäväksi. Rovaniemellä Hans Enbuske Selvitysmies

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(12) Kirkkovaltuusto 1/ Aika klo , Paikka Seurakuntakoti

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(12) Kirkkovaltuusto 1/ Aika klo , Paikka Seurakuntakoti MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(12) KOKOUSTIEDOT Aika 20.4.2010 klo 17-18.15, 18.26-18.45 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Stoor Timo jäsen, pj x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Alaoja

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Seurakuntarakenteiden kehittäminen Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Kirkolliskokous linjasi seurakuntarakenteiden kehittämistä 15.5.2013 Kirkkohallituksen esitys: Uusi seurakuntayhtymä 2015 Kirkolliskokouksen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja. Tilinpäätös 2016 Tunnuslukuja: Toimintakate - 770 297 = Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla ja mahdollisilla rahoitustuotoilla. Tuomintatuotot (322

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

HeTa. Rovaniemi 23.9.2010

HeTa. Rovaniemi 23.9.2010 Kirkon palvelukeskushanke HeTa KiTo-teemapäivät Rovaniemi Lakimuutos Toukokuussa 2010 hyväksyttiin, että ev.lut.kirkkoon perustetaan kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus, joka palvelee kirkon talousyksiköitä.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 6/2015 Kirkkoneuvosto 10.11.2015 1 (5) Jukka Kämäräinen jäsen Heikki Karjalainen -"- Alpo Partanen Pertti Sirviö

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 6/2015 Kirkkoneuvosto 10.11.2015 1 (5) Jukka Kämäräinen jäsen Heikki Karjalainen -- Alpo Partanen Pertti Sirviö Kirkkoneuvosto 10.11.2015 1 (5) Kokousaika kello 18.00 21.00 Kokouspaikka Vuokatin kirkko Saapuvilla olleet Erkki Marin puheenjohtaja Pirjo Juntunen varapuheenjohtaja Jukka Kämäräinen jäsen Heikki Karjalainen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 6.10.2016 SEURAKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa xx.yy.2016 1 Johtosäännön sisältö Tässä johtosäännössä määritetään

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (11) A S I A L U E T T E L O: 24 Kokouksen avaus 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 27 Ääntenlaskijoiden valinta 28 Työjärjestyksen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(19) Kirkkoneuvosto 5/2010 16.11.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(19) Kirkkoneuvosto 5/2010 16.11.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(19) KOKOUSTIEDOT Aika 16.11.2010 klo 16-17.50 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Mäkelin

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

1) hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen talous- ja toimintasuunnitelmaksi 2015 2017 seuraavin tarkistuksin:

1) hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen talous- ja toimintasuunnitelmaksi 2015 2017 seuraavin tarkistuksin: 417/2014 42 Talous- ja toimintasuunnitelma 2015-2017 Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää (1) hyväksyy talous- ja toimintasuunnitelman 2015 17 kokouksessa esitetyin tarkistuksin; (2) talousarvion vuodelle

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012 28 27 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 23.04.2012 27 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus. Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus. Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen Perustietoa Seurakuntayhtymän tehtävät on lueteltu Kirkkolaissa

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 27 Kirkkovaltuusto

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 27 Kirkkovaltuusto 27 25 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

Päätös: 1. Siikasalon seurakunta lakkautetaan ja liitetään Raahen seurakuntaan 1.1.2013 lukien.

Päätös: 1. Siikasalon seurakunta lakkautetaan ja liitetään Raahen seurakuntaan 1.1.2013 lukien. Yhdistymismallit 1. Seurakunta lakkautetaan ja liitetään toiseen seurakuntaan 2. Yhdistettävät seurakunnat lakkautetaan ja perustetaan uusi seurakunta 3. Muodostetaan seurakuntayhtymä 4. (Kappeliseurakunnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

AKIN JÄSENKYSELY 2015

AKIN JÄSENKYSELY 2015 AKIN JÄSENKYSELY 2015 28.4.2015 Tekijä OSIOT 1. Seurakuntarakenne 2. Diakonivirka 3. Työaika 4. Palkkaus 5. AKIn jäsenvakuutukset ja lakimiespalvelut 6. AKIn viestintä 2 3 Osio 1: Seurakuntarakenne MIELESTÄNI

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan.

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan. JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN OHJESÄÄNTÖ Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakutien perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kirkkomme tunnustuksen pohjalla

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

2 Johtokuntien, kappelineuvoston ja viranhaltijoiden päätöksistä tiedottaminen. 5 Seurakuntatalon korjauksen hanketyöryhmän täydentäminen

2 Johtokuntien, kappelineuvoston ja viranhaltijoiden päätöksistä tiedottaminen. 5 Seurakuntatalon korjauksen hanketyöryhmän täydentäminen Kokousaika- ja paikka 26.2.2014, Seurakuntatalon takkahuone Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45 Kokous alkaa klo 18.00 Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen järjestäytyminen 2 Johtokuntien, kappelineuvoston ja viranhaltijoiden

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Alueelliset keskusrekisterit. Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs

Alueelliset keskusrekisterit. Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs Alueelliset keskusrekisterit Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs Kirkkohallituksen täysistunnon linjaus Tavoite, että kirkonkirjojen rekisterinpitäjiä tulevaisuudessa ovat alueelliset keskusrekisterit, jotka

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(19) Kirkkoneuvosto 2/2010 23.3.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(19) Kirkkoneuvosto 2/2010 23.3.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(19) KOKOUSTIEDOT Aika 23.3.2010 klo 16-18.30 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.214 Kuntatalo Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta Ilari Soosalu Johtaja, Kuntatalousyksikkö Sisältö Talouden ohjaus

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot