Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh."

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/ /2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh ASIA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa kiviaineksen lou hin nal le ja murskaukselle, Sonkajärvi. 2. HAKIJA Savon Maa- ja Piharakentajat Oy Olutlehdontie SONKAJÄRVI Yhteyshenkilö: Vornanen Hannu, p Y-tunnus: TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Lupaa haetaan kiviaineksen louhinnalle ja murskaamiselle tois taisek si voimassaolevana. Toimintapaikka sijaitsee Sonkajärven kunnan, Viitaan kylässä kiinteistöillä Yhteinen Sorapaikka (kiin teis tö tunnus ) ja määräalalla Kalliolehto tilasta ( ), osoitteessa Olutlehdontie 31, SONKAJÄRVI Kiinteistön Yhteinen Sorapaikka (kiinteistötunnus ) omis ta vat Johannes Vornasen oikeudenomistajat ja Vornanen Hannu Kaleva. Kiinteistön Kalliolehto ( ) omistavat Jo hannes Vornasen oikeudenomistajat. Koordinaatit: itä, pohjoinen 4. ASIAN VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille ja sitä on täydennetty , , , sekä LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOI-

2 MI VAL TA Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 7 c ja e) kohtien mukaan kivenlouhimo ja murskaamo, joiden toiminta-aika on yhteensä vä hin tään 50 päivää, edellyttävät ympäristöluvan. Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin 7 a ja b kohtien mukaan lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 6. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAA VOI TUS TI LAN- NE Alue kuuluu toiminnassa olevaan soranottoalueeseen ja sille (Kal lioleh to ) on myönnetty maa-aineslupa (Son kajär ven kunnanhallitus 11). Lupa on ollut voimassa 10 vuotta saakka. Maa-aineksen ottamiselle on saatu jatkolupa tilalle Yh tei nen sorapaikka ( ) (Sonkajärven kunnan rakennusvalvontajaosto 17). Yhteinen sorapaikka ( ) tilan vuokrasopimus kiin teistön omistajan ja Savon Maa- ja Piharakentajat Oy:n välillä voimassa kym me nen (10) vuotta. Kalliolehto ( ) tilan määräalan vuok ra so pi mus kiinteistön omistajan ja Savon Maa- ja Piharakentaja Oy:n välillä on voimassa toistaiseksi. Ympäristöministeriön hyväksymässä Pohjois-Savon maakun ta kaa vas sa 2030 ottoalueelle on annettu merkintä EO2 694 (maa-ai nes ten ot to alue soran, moreenin ja hiekan ottoa sekä kallion lou hin taa varten). Ympäristötietohallinnon Hertta-tietokannan mukaan alueen läheisyydessä ei sijaitse suojelukohteita. 7. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Toiminta-alue sijaitsee Sonkajärven kunnan, Viitaan kylässä, Kal liomäen alueella, tiloilla Yhteinen Sorapaikka ( ) ja määrä alal la Kalliolehto tilasta ( ). Toiminta-alue sijaitsee Son ka jär ven keskustasta linnuntietä mitattuna noin 13 kilometriä kaak koon päin. Kulkuyhteys Kalliomäen alueelle on järjestetty Kaarak ka la-pa losen mä ki yksityistieltä. Toiminta-alue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on ni mel tään Luotosenkangas ( ) ja se sijaitsee noin 1,7 ki lomet rin päässä toiminta-alueesta kaakkoon päin. Lähimmät vesistöt (Iso Kalliojärvi ja Pikku Kalliojärvi) sijaitsevat noin kilometrin päässä toi min ta-alu ees ta luoteeseen päin. Toiminta-alue rajoittuu lännessä ja etelässä metsäalueeseen. Alueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelu-, Na tu-

3 ra tai maisemansuojelualueita tai kulttuuriperinnön kannalta tär kei tä kohteita. Lähin luonnonsuojelualue on noin 1,7 kilometrin pääs sä sijaitseva Hepovaaran yksityinen suojelualue. Lähin vakituinen asutus (Kalliolehto ) sijaitsee lou hinta-alu ees ta noin 300 metrin päässä luoteeseen päin. Toiseksi lähin va ki tui nen asunto sijaitsee kiinteistöllä Vornaslehto ( ), noin 470 m päässä louhinta-alueesta länsi-luoteeseen. Lähin vapaa-ajan asunto (kiinteistöllä Paavonkangas ) sijaitsee noin 600 metriä kaakkoon louhinta-alueen rajasta. 8. LAITOKSEN TOIMINTA 8.1 Yleiskuva toiminnasta Toiminta-alueella louhitaan ja murskataan kalliota Savon Maa- ja Piha ra ken ta jat Oy:n tarpeisiin. Murskauksen jälkeen murskeet va rastoi daan alueella tien varressa sijaitsevalle varastointialueelle la jeittain. Sora ja murske kuljetetaan nykyistä tieyhteyttä pitkin. Murskausasemat ja muut tarvittavat koneet tuodaan alueelle jokaista murs kaus ker taa varten ja viedään kunkin toimenpiteen jälkeen alueel ta pois. Louhinnan ja murskauksen tekee kutakin työtä varten valit tu urakoitsija. Yhteisellä alueella olevan louhos- ja soranottoalueen pinta-ala on noin 1 ha, josta louhosaluetta noin 0,5 ha. Alueelle ei tule vesijohtoa ei kä alueella ole viemäröintiä. Tarvittaessa käytettävä vesi tuodaan alu eel le säiliössä. Kallion louhinnan vaiheita ovat kallionporaus, kiviaineksen ir rot ta minen räjäyttämällä ja tarvittaessa räjäytetyn louheen pienentäminen (ri kot ta mi nen). Hakemuksessa on arvioitu, että louhintaa tehdään 1-2 vuoden välein ja yhden louhintajakson aikana irrotetaan rä jäyt tämäl lä tonnia kiveä. Kalliosta louhittu ja rikotettu kiviaines murskataan valmiiksi tuotteiksi ja varastoidaan murskekoon mukaan lajiteltuna eri varastokasoihin va ras toin ti alueelle. Murskausaseman vuosittaiseksi toiminta-ajaksi on arvioitu työpäivää. Kokonaistoiminta-ajat alueella ovat seuraavat: louhintaa 5 10 päivää vuodessa ja murskausta päivää vuodessa, rikotusta pää osin murskauksen kanssa yhtä aikaa. Räjäytyksiä tehdään 1 2 vii kos sa louhinnan aikana. Yhteensä toimintapäiviä alueella enimmil lään on (max. 8 viikkoa, 2 kk) vuosittain. Tehdyllä tarkastuksella hakija esitti, että toiminnassa noudatetaan

4 seu raa vas sa esitettyjä toiminta-aikoja: - kallion porausta tehdään arkisin (maanantai-perjantai) klo välisenä aikana, - räjäytykset tehdään arkisin (maanantai-perjantai) klo välisenä aikana, - rikotusta tehdään arkisin (maanantai-perjantai) klo välisenä aikana, - murskausta tehdään arkisin (maanantai-perjantai) klo välisenä aikana - kuormausta ja kuljetuksia tehdään arkisin (maanantai-perjantai) klo ja tarvittaessa poikkeuksellisesti lauantaisin klo välisenä aikana. Hakemuksessa on esitetty, että toiminta-alueelle ei sijoiteta pysyvää murs kaus lai tos ta. Kalliokiven murskauksessa käytettävä murs kainlait teis to tuodaan alueelle jokaista murskausta varten ja viedään murs kauk sen jälkeen pois alueelta. 8.2 Louhinta ja murskaus Louhintaa arvioidaan tehtävän alueella 1-2 vuoden välein. Kallion lou hin ta tehdään avolouhintana. Kallion päällä olevat pintamaat pois te taan ja kallioon porataan räjäytyksiä varten tarvittavat reiät käyt täen porausvaunukalustoa. Räjäytykset tehdään Kemiitti- ja Aniit ti- räjähdysaineilla siten, että yhdellä kerralla irrotetaan noin tonnia kiveä. Räjähdysaineita ei varastoida tuo tan to alueel la vaan ne tuodaan paikalle panostuksen alkaessa. Soran ottotaso määräytyy kallion pinnan mukaan ja mikäli eri so ralaa dut ovat rintauksissa erityyppisinä ja eri asennossa olevina kerrok si na, ottotoiminnassa pyritään erottelemaan eri soralaadut käyt tökoh teen mukaan jo lastauksen yhteydessä. Kiviaineksen louhinta suo ri te taan yhdessä kerroksessa, jolloin louhosrintauksen kor keudek si tulee suurimmillaan noin 17 metriä. Louhinnan pohja tehdään nou se vak si vesipesien muodostumisen estämiseksi. Irtilouhinta suori te taan noin metri (1) suunnitellun pohjatason yläpuolelle. Oton aikana rintauksesta mahdollisesti esiin tulevat ra ken nus toi mintaan kelpaamattomat kerrostumat varastoidaan alueen reunoille ja käy te tään alueen maisemointiin. Myös soran päältä otettu pin ta maaker ros varastoidaan alueen reunaosiin maisemointia varten. Kallion pääl lä oleva pintamaakerros varastoidaan louhoksen päälle ja maa ta käytetään louhintarintausten suojavalleina lippusiiman ohella. Suo javal lia siirretään rintauksen etenemisen mukaan. Murskattava louhe tai karkea sora kuormataan murskauslaitokselle kau ha kuor maa jal la tai kaivinkoneella alueella olevilta ot to rin ta uk silta. Murskaus tapahtuu esi- ja jälkimurskaimilla, joiden välissä käy te-

5 tään mahdollisesti välimurskainta. Lisäksi murskauslaitteistoon kuuluu seuloja ja kuljettimia. Kalliosta irrotettu louhe murskataan esim. Lokotrack-tyyppisellä liikku val la murskauslaitoksella ja murske varastoidaan murskekoon mukaan lajiteltuna varastokasoissa. Varastoalueen maaperä tii vis te tään siten, että murskeet eivät painu maaperään. Ainoastaan poik keus tapauk sis sa käytetään perinteistä siirrettävää murs kaus ase maa. Kalliosta louhittu ja rikotettu kiviaines murskataan valmiiksi tuotteiksi ja varastoidaan murskekoon mukaan lajiteltuna eri varastokasoihin va ras toin ti alueelle. Murskausaseman vuosittaiseksi toiminta-ajaksi on arvioitu työpäivää. Louhinnassa ja murskauksessa käytetään hakemuksen mukaan seuraa via raaka-aineita: Kallion ja soran kiviaines: keskimääräinen kulutus (t/a) maksimikulutus (t/a) varastointitilavuus (tn) Räjähdysaineet: keskimääräinen kulutus (t/a) 3 maksimikulutus (t/a) 6 varastointitilavuus (tn) ei varastoida alueella Kevyt polttoöljy (louhinnan, rikotuksen ja murskauksen työkoneet): keskimääräinen kulutus (t/a) 35 maksimikulutus (t/a) 53 varastointitilavuus (tn) 26 Voiteluaineet (louhinnan, rikotuksen ja murskauksen työkoneet): keskimääräinen kulutus (t/a) 1 maksimikulutus (t/a) 2 varastointitilavuus (tn) 1 Hakemuksen mukaan työkoneiden voiteluaineet varastoidaan alueel la olevalla erillisellä varastoalueella ainoastaan toiminta-aikana ja tällöin niitä säilytetään lukittavassa merikontissa. Hakemuksen mukaan toiminnassa käytettävien työkoneiden polt to öljy varastoidaan kaksivaippasäiliössä, joka on lukittavissa. Alueelle on rakennettu jo aiemmin suoja-allas polttoainesäiliöitä varten, jossa on öljynsuojamuovi, sen päällä 20 cm hienojakoista maa-ainesta ja ko ro te tut reunat. Vahinkotilanteessa mahdollisesti maahan imey ty nyt öljy saadaan helposti talteen poistamalla suojakerroksen päällä oleva hiekkapitoinen aines.

6 Koneiden tankkauspaikka tehdään siten, että mahdolliset tank kauksen yhteydessä syntyneet roiskeet saadaan helposti poistettua, eikä öl jyä pääse leviämään maaperään. Tankkauspaikan maaperä suo jataan samalla rakenteella kuin varastoalue. Koska tankkauspaikalle pi tää päästä ajamaan koneilla, siihen ei tehdä reunakorokkeita, vaan öljyn pääseminen ympäristöön estetään kallistuksin. Murskaukseen käytetään Locotrack-merkkistä, tela-alustaista murskaus lai tos ta, joka liikkuu louhosrintamaa mukaillen murskauksen aika na. Hakemuksessa on esitetty, että murskauslaitos tuottaa vuo rokau des sa keskimäärin tonnia eri murskelajikkeita. Hake muk ses sa on arvioitu keskimääräiseksi vuosituotannoksi eri murskaus la jik kei ta syntyvän m3 ja maksimissaan n m3. Arvioi tu vuosittainen ottamismäärä voi vaihdella huomattavastikin louheen ja eri murskelaatujen kysynnän mukaan. Kiviaines varastoidaan varastoalueelle eri laatujen mukaan useaan va ras to ka saan, josta materiaali kuljetetaan käyttökohteisiin. 8.3 Toiminnassa muodostuvat jätteet Jätteitä muodostuu työmaan toimistorakennuksessa/ sosiaalitiloissa se kä koneiden ja laitteiden huollossa. Jätteiden toimituksesta pi detään kirjaa ja vaarallisten jätteiden toimitusten kuitit säilytetään. Jätteis tä pidettävä kirjanpito on ympäristölupaa valvovien vi ran omaisten saatavilla tarvittaessa. Jätteitä on arvioitu muodostuvan seuraavasti: Jäte Varastointi Määrä Toimituspaikka (TN/A) Yhdyskuntajäte Jätesäiliö 0,5 m 3 1 Peltomäen jä tease ma Paperi ja pahvi Jätesäiliö 0,5 m 3 0,1 Peltomäen jä tease ma Metallit Varastokontti 1,5 Kuusakoski Oy Voiteluaineet Yrityksen 0,5 Ekokem huoltotilat Liuotinjäte Yrityksen 0,5 Ekokem huoltotilat Muu vaarallinen jä te Yrityksen huoltotilat 0,1 Ekokem Yhdyskuntajätteet kerätään umpinaiseen 0,5 m3:n jäteastiaan ja toi-

7 mi te taan Peltomäen kaatopaikalle. Paperi- ja pahvijätteet pidetään eril lään sekajätteestä. Muutoinkin jätejakeet pidetään erillään toi sistaan ja pyritään mahdollisuuksien mukaan ohjaamaan ne hyö ty käyttöön. Varastoalueelle sijoitetaan henkilöstön käyttöön kompostoiva WC, jota käyttävät kaikki alueella toimivat työntekijät. Kom pos toi tunut jäte kuljetetaan pois tarvittaessa. Urakoitsijat vastaavat oman toimin tan sa jätehuollosta. Jäteöljy varastoidaan yrityksen huoltotiloissa 1,5 m3:n säiliöissä, jotka ovat sijoitettu voiteluainevarastoon. Myös akut ja öljynsuodattimet va ras toi daan samaisessa varastossa. Yritys toimittaa vaaralliset jätteet asianmukaisesti esim. Ekokem Oy:lle ja pitää varastoinnin ai kana vaaralliset jätteet erillään niin muista jätteistä kuin myös toisista vaa ral li sis ta jätteistä. Alueelle on laadittu kaivannaisjätteiden jä te huol to suunni tel ma. Hakemuksen mukaan alueelta muodostuu kai van nais jätteek si luokiteltavista jätteistä pintamaita, kantoja ja hakkuutähteitä se kä seulontakiviä ja lohkareita. Pintamaat käytetään ottoalueen mai se moin tiin. Ottoalueelta kuorittavia pintamaita on yhteensä noin m³. Pintamaat varastoidaan alueen reunaosiin sekä lou hok sen reunoille suojavalleiksi. Kantoja ja hakkuutähteitä on arvioitu tu le van 100 m³ ja ne käytetään kantojen pienuuden ja lahoamisen vuok si myös alueen maisemointiin. Toiminnassa syntyvät seu lon ta ki vet ja lohkareet (noin m³) murskataan murskesepeliksi. 9. PÄÄSTÖT JA NIIDEN EHKÄISEMINEN 9.1 Päästöt maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin Päästöjä maaperään voi tulla polttoaine- ja voiteluaineiden va ras tosta, asemien sekä työkoneiden poltto- ja voiteluaineiden vuo dois ta. Päästöjä ehkäistään varastoimalla polttoaineet suojarakenteisissa säi liöis sä ja varastoimalla voiteluaineet ja vaaralliset jätteet tii vis pohjai ses sa varastossa. Lisäksi aggregaatin alue sekä voi te lu ai ne va raston ja työkoneiden varastoalueet suojataan tarvittaessa 20 cm:n paksuisella tiiviillä maa-aineskerroksella. Asemien erilliset laitteet on varustettu kukin omalla suoja-altaalla, johon mahtuu kaksinkertainen määrä kussakin laitteessa käy tet tä vää voitelu- tai polttoainetta. Lisäksi jokainen työyksikkö on va rus tet tu rajakatkaisimella, joka katkaisee virran ja sammuttaa moottorin estäen esim. laitteen vaurioitumisen mahdollisen öljyvuodon ta pahtues sa. Rajakatkaisin katkaisee myös öljyn virtauksen esim. kat kennees ta öljyputkesta. Suojattu alue puhdistetaan välittömästi, mikäli sille valuu voitelu- tai

8 polt to ai nei ta ja pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan luvan saa neeseen käsittelypaikkaan. Alueella on 200 litraa imeytysturvetta, joka va ras toi daan varastokontissa. Mahdollisista vuodoista ilmoitetaan ym pä ris tö lu paa valvovalle viranomaiselle sekä palolaitokselle. Toiminta-alue ei sijoitu pohjavesialueelle eikä vesistön läheisyyteen. Lä him mät vesistöt (Iso Kalliojärvi ja Pikku Kalliojärvi) sijaitsevat noin metrin päässä toiminta-alueesta luoteeseen päin. Toimin ta-alue rajoittuu lännessä ja etelässä metsäalueeseen. Lou hokseen tulevat sade- ja sulamisvedet johdetaan pois poraamalla louhok sen pohja noin 1 % kallistuksella nousevaksi. Sade- ja su la misve det valuvat louhosalueen alapuolella olevaan metsään ja imey tyvät maahan. Louhosalueella ei varastoida kallion louhintaan liittyviä räjähteitä, eikä käytettävillä räjähteillä ole vaikutusta pohjavesiin. 9.2 Päästöt ilmaan Kallion poraus, räjäytys, louheen siirto, murskeen siirto, murskaus ja seu lon ta sekä kasasta murskeen kuormaus kuljetusvälineeseen aiheut ta vat pölypäästöjä ilmaan. Toiminta-alueelle johtava tie on murs ke pin tai nen, joten sen käyttämisestä ei arvioida tulevan pö lyhait to ja. Murskausasema kuuluu tielaitoksen ympäristönsuojelujulkaisun (TIEL ) mukaiseen luokkaan C. Luokituksen mukaisessa siir ret tä väs sä asemassa pölyn haitallista leviämistä ympäristöön on vä hen net ty koteloimalla pölyä aiheuttavia työvaiheita ja kastelemalla ke sä ai kaan kiviainesta. Aseman pölypäästöjen on arvioitu leviävän haitallisena noin 200 met rin etäisyydelle. Myös murskekasojen sijoittamisella va ras to alueen reunaan pölyämistä pyritään vähentämään. Murskauslaitteiston aggregaatissa ja työkoneissa käytetään kevyttä polt to öl jyä. Hakemuksessa kerrottu polttoöljyn käyttö on keskimäärin yh teen sä 35 t / vuosi (aggregaatti 20 t/a ja työkoneet 15 t/a). Polt toöl jyn lämpöarvo on 42,8 MJ/kg. Hakija on toimittanut jo aiemmin tiedot samanlaiseen toimintaan (louhinta ja murskaus) liittyvät työ konei den ominaiskulutusarvot ja päästökertoimet ja todennut, että niitä voi daan käyttää myös tässä lupahakemuksessa yleistietoina. 9.3 Melu ja tärinä Hakija arvioi, että melua aiheutuu louhinnassa porauksissa, rä jäy tyksis sä, rikotuksessa sekä louheen lastauksessa ja murs kaus ase mal la kuljetuksissa, murskauksessa sekä seulonnassa. Melu leviää ki ven-

9 murs kauk ses sa haitallisena n. 500 metrin etäisyydelle. Murs kausase ma kuuluu tielaitoksen ympäristönsuojelujulkaisun (TIEL ) mukaiseen luokkaan C. Kalliomäen ottoalueelle suunnitellusta louhinta- ja murs kaus toi minnas ta on tehty meluselvitys (Ramboll Finland Oy). Me lumal lin nus tehtiin DataKustik CadnaA 4.4 mallinnusohjelmalla, joka poh jau tuu yhteispohjoismaisiin laskentamalleihin. Ohjelma on aluelas ken ta mal li, joka laskee melutasot vähän ääntä vaimentavissa olosuh teis sa ja malliin syötetään lähtötietoina mm. laskenta-alueen maas ton muo dot sekä äänilähteiden melupäästötiedot. Ohjelma laskee melun A-painotetun keskiäänitason (LAeq). Mallinnuksen maasto ai neis to na on käytetty Maanmittauslaitoksen korkeusaineistoa ja si tä on täydennetty mittausaineistolla. Metsäalueiden ja ra ken nus ten melua vaimentava vaikutus on selvityksessä jätetty huo mioi mat ta. Räjäytysten aiheuttamaa melua ei mallinnuksissa huomioitu nii den vähäisestä määrästä ja lyhytaikaisuudesta johtuen. Melun leviäminen mallinnettiin kahdessa ottotoiminnan etenemisen mu kai ses sa tilanteessa (alku- ja lopputilanne). Alkutilanteessa (ti lanne 1) louhinta aloitetaan alueen länsireunasta ja ottaminen ete nee kohti itää. Mallinnuksissa poravaunu sijaitsee tasolla Murskaus lait teis to ja iskuvasara sijaitsevat ottoalueen länsirajalla ta sol la Pyöräkuormaaja liikkuu varastoalueella. Melun le viä mis tä lännen suuntaan ehkäisemään on mallinnettu ottosuunnitelman mukai nen noin 135 metriä pitkä ja harjakorkeudeltaan 5 maan pin nas ta oleva meluvalli. Lopputilanteessa (tilanne 2) alueesta on lou hit tu mallinnuksessa noin 90 %. Poravaunu sijaitsee ottoalueen kor keimmal la tasolla +184 ja murskauslaitos, iskuvasara ja pyö rä kuor maa ja toimivat ottoalueen pohjalla tasolla Mal lin nuk ses sa on mukana sama meluvalli kuin alkutilanteessa. Melumallinnuksen perusteella toiminnan aiheuttamat päiväajan keski ää ni ta sot (LAeq) lähimmissä häiriintyvissä kohteissa (kaksi lähintä asuin ta loa) toiminnan tilanteessa 1 (alussa) ovat noin 50 db ja kauem pa na sijaitsevien asuintalojen kohdilla keskiäänitasot olivat suurim mil laan noin 45 db. Lähimpien loma-asuntojen keskiäänitasot ovat alle 40 db. Melumallinnuksen perusteella toiminnan aiheuttamat päiväajan keski ää ni ta sot (LAeq) lähimmissä häiriintyvissä kohteissa (kaksi lähintä asuin ta loa) toiminnan tilanteessa 2 (loppuvaiheessa) ovat noin 51 db ja kauempana sijaitsevien asuintalojen kohdilla keskiäänitasot oli vat suurimmillaan noin 45 db. Lähimpien loma-asuntojen kes ki ääni ta sot ovat alle 40 db. Laskennan arvioitu epävarmuustaos lähimmissä häiriintyvissä kohteis sa on ±3 db. Melumallinnuksen perusteella ei voida sano, onko

10 me lu tietyssä tarkastelupisteessä impulssimaista. Ottoaluetta lä himmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat vähintään satojen metrien etäi syydel lä melulähteistä ja impulssimaista melua tuottavat melulähteet sijait se vat meluvallin tai louhintarintausten takana häiriintyviin koh teisiin nähden, mikä vähentää impulssimaisen melun to den nä köi syyt tä tarkastelukohteissa. Mallinnuksessa ei ole huomioitu puuston ei kä tuotevarasto- ja pintamaakasojen melua vaimentavaa vai ku tus ta ja mallinnukset on suoritettu melun leviämisen kannalta suo tui sis sa sääolosuhteissa. Näin ollen toiminnasta aiheutuvat todelliset kes kiää ni ta sot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa tulevat to den nä köi ses ti olemaan valtaosan ajastas malleissa esitettyjä alhaisempia. Melumallinnustulosten perusteella Kalliomäen ottoalueen louhintaja murskaustoiminnasta ei aiheudu Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisten melun päiväajan (klo 7-22) raja-arvotasojen (ym pä ri vuo ti ses ti asutuille kiinteistöille 55 db(a) ja loma-asunnoilla 45 db(a)) ylittäviä keskiäänitasoja lähimmissä häiriintyvissä koh teissa, kun ottoalueelle on rakennettu ottosuunnitelman ja tämän sel vityk sen mukainen meluvalli. Melua ehkäistään meluvallin lisäksi laitoksen koteloinnein ja ku mituk sin sekä murskeen pudotuskorkeutta pienentämällä tarvittaessa. Toiminta-alueen lähimmällä kiinteistöllä (Kalliolehto ) on tehty kerran aiemmin louhinnan aikana tärinämittaus lou hin ta urakoit si jan toimesta. Mittauksesta ei ole dokumenttia, mutta hakijan mu kaan tärinää ei esiintynyt lähimmällä kiinteistöllä. Kallioalue ulottuu todennäköisesti toiseen suuntaan lähimmistä kiinteistöistä. Alue on maaperältään pääosin hiekkapitoista. Lähialueen taloihin tulee hakijan mukaan puhdas vesi Luo to sen kankaan vesiosuuskunnalta. Hakijan mukaan lähialueella ei ole kaivoja tai lähteitä. 9.4 Liikenne Raskasta liikennettä tulee olemaan murskausaseman toiminta-aika noin 5-10 kertaa ja kevyen liikenteen käyntejä noin 10 kertaa vuo rokau des sa. Liikennöinti tapahtuu arkipäivisin (maanantai-perjantai) klo välillä. Valmista murskemateriaalia kuljetetaan tarpeen mukaan työ koh teisiin läpi vuoden, myös viikonloppuisin, mikäli materiaalin kuljetus on ura koin nin vuoksi tarpeen. 9.5 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus Hakijan mukaan louhinnassa ja murskauksessa käytetään parasta

11 käyt tö kel pois ta tekniikkaa. Louhinta toteutetaan avolouhintana ja murs kauk ses sa käytetään esim. Metso Mineralsin nykyaikaista murs kaus lai tos ta. 10. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Hakija arvioi, että toiminnasta ei aiheudu vaikutuksia yleiseen viih tyisyy teen ja ihmisten terveyteen, luontoon, ympäristöön, vesistöihin ei kä maaperään ja pohjaveteen. Toiminnassa muodostuva pöly ei ha ki jan mukaan aiheuta haittaa lähimmälle asutukselle, koska toimin ta on lyhytkestoista. Myöskään melusta tai tärinästä hakija ei arvioi olevan haittaa lähiasutukselle. Alueella ei ole arvokkaita luon tokoh tei ta tai arvokkaita maisema alueita. Tästä syystä toiminnalla ei ole vaikutusta luonnonsuojeluarvoihin. Hakijan mukaan ympäristövaikutukset tulevat olemaan paikallisia ja en si si jai ses ti maisemallisia. Hydrogeologisiin olosuhteisiin ei ot to toimin nal la ole sanottavaa vaikutusta, koska alue ei sijaitse poh ja ve sialu eel la. Kasvillisuuteen ottotoiminnasta aiheutuvat muutokset koske vat pelkästään toiminta-aluetta, eikä ympäristön kasvistolle ole toimin nas ta pidempiaikaista haittaa. 11. TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Louhinnasta ja murskauksesta pidetään työmaapäiväkirjaa. Päi vä kirjaan merkitään päivittäin tuotantomäärät sekä laitteiden huollot ja poik keuk sel li set tapahtumat kuten onnettomuudet. Alueella va ras toita vien materiaalien määrästä pidetään myös kirjanpitoa. Kirjanpito on lupaa valvovien viranomaisten saatavilla tarvittaessa. Toi min tajak so jen aloittamisesta ja lopettamisesta ilmoitetaan ym pä ris tö lau takun nal le. Viranomaisille raportoidaan vuosittain luvan mukaisesti. Jätteiden toimituksesta pidetään kirjaa. Vaarallisten jätteiden toi mitus ten kuitit säilytetään ja jätteistä pidettävä kirjanpito on ym pä ris tölu paa valvovien viranomaisten saatavilla tarvittaessa. Päästöjä ei mitata, muuta päästöjen määrää pidetään hakemuksen mu kai se na tarkkailemalla ja huoltamalla asemien laitteita päivittäin se kä hillitsemällä pölyämistä ja pölyn leviämistä tarvittaessa. Poikkeuk sel li set päästöt merkitään työmaapäiväkirjaan. Toiminta-alueen lähellä sijaitsevissa taloissa suoritetaan tar vit taes sa räjäytysten aiheuttaman tärinän mittauksia, jotta voidaan var mis taa, että räjäytyksistä ei ole vaaraa rakennuksille. 12. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Onnettomuusriskiä aiheuttavat räjäytystyöt, tankkaus, poltto- ja voi-

12 te lu ai nei den varastointi, vaarallisten jätteiden varastointi, työ ko neiden konerikot ja vuotoriskit, aseman toimintahäiriöt sekä mahdolliset tu li pa lot. Louhinnan onnettomuuksia estetään käyttämällä asiantuntevaa louhin ta ura koit si jaa. Räjähdysaineita ei varastoida alueella. Poltto- ja voiteluaineiden, vaarallisten jätteiden sekä työkoneiden varas toin nin aiheuttamaa ympäristöriskiä pyritään ehkäisemään ra kenteel li sin ratkaisuin. Polttoaineet varastoidaan suojarakenteisessa 2-vaippasäiliöissä, jois sa on lapon- ja ylitäytönesto. Voiteluaineet varastoidaan lu kit tavis sa merikonteissa. Koneiden tankkauspaikan pohja tehdään siten, et tä mahdolliset tankkauksen yhteydessä syntyvät roiskeet ja vuodot saa daan helposti poistettua vaihtamalla pintakerros. Alueella on varat tu na imeytysturvetta öljyn imeytykseen. Asemien erilliset laitteet on varustettu kukin omalla suoja-altaalla, johon mahtuu kaksinkertainen määrä kussakin laitteessa käy tet tä vää poltto- tai voiteluainetta. Lisäksi jokainen työyksikkö on va rus tet tu rajakatkaisimella, joka katkaisee virran ja sammuttaa moottorin, se kä katkaisee öljyn virtauksen esim. katkenneesta öljyputkesta. Ase mien toimintahäiriöitä ja muita onnettomuuksia vähennetään sään nöl li sil lä huolloilla ja tarkkailulla. Tarvittaessa asemat pysäytetään, korjataan vika tai poistetaan häiriö. Vuodon sattuessa ryhdytään välittömästi torjuntatoimiin es tä mällä vuodon jatkuminen sekä imeyttämällä vuotanut aine imey tys ai neeseen tai poistamalla pilaantunut maa-aines. Käytetty imey tys ai ne ja pilaantunut maa-aines toimitetaan luvan saaneeseen kä sit te ly paikkaan. Urakoitsijoilla on mukanaan tarvittava alkusammutuskalusto tu li palon varalle. Onnettomuudesta ilmoitetaan välittömästi palolaitokselle ja ym pä ristö lau ta kun nal le. Asemalla on näkyvässä paikassa kirjalliset ohjeet ilmoi tuk sen tekemisestä onnettomuustilanteissa. Aseman hen ki lö kuntaa on myös koulutettu toimimaan erilaisissa onnettomuus- ja häi riöti lan teis sa. Toiminta-alueen tulotiellä ei ole erikseen puomia, koska tie kulkee toi min nan har joit ta jan asuinkiinteistön pihan läpi. 13. HAKEMUKSEN LIITELOMAKKEET - Louhinnan ja murskauksen ympäristölupahakemus ja liite

13 - Vuokrasopimukset - Yleiskartta - Sijaintikartta (1:10 000) - Toimintojen sijoittelu-kartta (1:2 000) - Naapuriluettelo ja asutus 500 m säteellä-kartta (1:5 000) - Maa-aineksen ottosuunnitelma Maa-aineslupahakemus- ja päätös (kiviaines ja sora) (Sonkajärven kun ta, rakennusvalvontajaosto ) - Kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelma ( ) - Toiminta-alueet kartta (1:2 000) - Maakuntakaavaote - Ottosuunnitelmat muutetut kartat (3 kpl 1:2 000) ja pituus- sekä poik ki leik kaus ku vat (3 kpl 1:1 000) - Meluselvitysraportti LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 14.1 Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla Sonkajärven kunnan ilmoi tus tau lul la Kuulutusta koskeva ilmoitus on jul kais tu Miilu - lehdessä. Kuulutuksesta on lisäksi an nettu tieto erikseen niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee Tarkastukset ja neuvottelut Ympäristönsuojelun tehtäväalue on käynyt toiminta-alueella tar kastuk sel la Tarkastusmuistio on liitetty asiakirjoihin Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja. Hakemuksen johdosta ei jätetty muistutuksia. Valmistelijan päätösehdotus: 15. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Ympäristölautakunta myöntää Savon Maa- ja Piharakentajat Oy:lle ym pä ris tö lu van louhinnalle ja murskaukselle kiinteistölle Yhteinen So ra paik ka ( ) ja määräalalle Kalliolehto tilasta ( ). Hakemuksessa esitetyn lisäksi on toiminnassa nouda tet ta va lupamääräysten ehtoja. 16. LUPAMÄÄRÄYKSET Yleiset lupamääräykset

14 16.1 Toiminnassa saa käyttää vain toiminta-alueelta (kiinteistöt Yhtei nen Sorapaikka ( ) ja määräala Kalliolehto-tilasta ( )) otettuja maa-aineksia. Kallion louhintaa ja murskaus ta saa tehdä vuosittain enintään 2 kuukauden (8 viikkoa) ajan. Tuot tei den kuormausta ja kuljetusta saa tehdä ympärivuoden. Murskaa mis ta, poraamista, rikotusta tai räjäytyksiä ei saa tehdä vii kon loppui sin eikä arkipyhinä. Toiminta-ajat ovat seuraavat: kallion poraus arkisin (maa nan tai-perjan tai) klo välisenä aikana, räjäytykset arkisin (maa nantai-per jan tai) klo välisenä aikana, rikotus arkisin (maanan tai-per jan tai) klo välisenä aikana, murskaus ar ki sin (maanantai-perjantai) klo välisenä aikana ja kuor maus ja kuljetukset arkisin (maanantai-perjantai) klo välisenä aikana sekä poikkeuksellisissa tilanteissa lauantaisin klo Perustelut: Toiminta sijoittuu alle 500 metrin päähän melulle alttiista koh teis ta, joten toiminnassa on tarpeen noudattaa Valtioneuvoston ase tuk sen (800/2010) aikarajoja. Asetuksen mukaan kuormaus ja kul je tus voidaan sallia erityisen syyn takia lauantaisin klo Toiminnassa on aina noudatettava melutasolle ase tukses sa asetettuja raja-arvoja. (YSL 8 ja 43, NaapL 17 ) Tärinä 16.2 Räjäytysten aiheuttama tärinä ei saa aiheuttaa ympäristön raken nus ten ja rakennelmien vaurioitumista. Luvan haltijan tulee ennen toiminnan aloittamista varmistaa sopivien räjähteiden käyttö. En nen toiminnan aloittamista ja kunkin louhintajakson jälkeen tulee lä him mis sä asuinkiinteistöissä suorittaa rakennusten katselmukset. En sim mäi sen louhinnan yhteydessä tulee toiminnanharjoittajan mittauk sin selvittää tärinän määrä lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ja tarvittaessa myös jatkossa mitata tärinää. Mittausten tekijällä tu lee olla riittävä kokemus ja asiantuntemus tärinämittauksista. Mit taus tulok set tulee toimittaa kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sel le. Kallion räjäytyksistä on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen 500 met rin säteellä oleville lähikiinteistöjen omistajille. Lähiasutukselle on myös tiedotettava louhinta- ja murskaustyöstä vastuussa olevan ta hon yhteystiedot. Perustelut: Määräys on tarpeen tärinästä aiheutuvien haittojen ennal ta eh käi syn varmistamiseksi ja haittojen vähentämiseksi. Määräys on annettu omaisuudelle mahdollisesti syntyvien vahinkojen sel vit tämi sek si. Ympäristön pilaantumisesta ei ympäristönsuojelulain mukaan saa aiheutua vahinkoa tai haittaa omaisuudelle. Tä ri nä mit taukset tulee suorittaa ensimmäisen louhintajakson ja tarvittaessa seu-

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Tekninen lautakunta 24 29.08.2013 Ympäristöluvan myöntäminen Louhinta Kääntä Oy:lle Teknltk 24 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Hakija

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, p. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Hannu Piippo, p. 0500 379 364

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, p. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Hannu Piippo, p. 0500 379 364 Ympäristölautakunta 153 03.12.2013 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Hannu Piippo 230/11.01.00/2013 Ymplk 153 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, p. 0400 144 453 1. ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 13/2013 1 (88)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 13/2013 1 (88) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 13/2013 1 (88) Ympäristölautakunta 150 03.12.2013 Ympäristölautakunta Aika 03.12.2013 klo 09:00-10:43 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille Ympäristölautakunta 50 01.09.2015 Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille 601/11.01.00/2015 YMPLTK 50 1.9.2015 ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Koordinaatit: 3500867 itä, 7062148 pohjoinen

Koordinaatit: 3500867 itä, 7062148 pohjoinen Ympäristölautakunta 72 16.05.2013 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Marjomäen Sora Ky 119/11.01.00/2013 Ymplk 72 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jari Kärkkäinen, p.0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Maa-aineslupa / Pirttijärven Pölkin yhteismetsä, Pirttijärvi-Pölkin yhteismetsä 312-874-2-0, Kyyjärvi

Maa-aineslupa / Pirttijärven Pölkin yhteismetsä, Pirttijärvi-Pölkin yhteismetsä 312-874-2-0, Kyyjärvi Ympäristölautakunta 96 26.10.2015 Maa-aineslupa / Pirttijärven Pölkin yhteismetsä, Pirttijärvi-Pölkin yhteismetsä 312-874-2-0, Kyyjärvi 501/611/2015 Ympäristölautakunta 26.10.2015 96 ASIA Pirttijärven

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

38 22.05.2014. Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy

38 22.05.2014. Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 38 22.05.2014 Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy OULYMP 38 ASIA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1 (177)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1 (177) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1 (177) Ympäristölautakunta Aika 12.08.2014 klo 09:00-10:33 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA KFS Finland Oy Kellokukantie 4 01300 Vantaa Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti MUUTOS, JOLLE HAETAAN YMPÄRISTÖLUPAA

Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti MUUTOS, JOLLE HAETAAN YMPÄRISTÖLUPAA OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Lahden seudun ympäristölautakunta 29.04.2014 27 Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti D/1603/11.01.00.01/2012

Lisätiedot

Metsähallitus Metsätalous, Itä-Suomi Urheilukatu 3 A 81700 LIEKSA 3. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI. Koordinaatit: 7103196 pohjoinen, 34933766 itä

Metsähallitus Metsätalous, Itä-Suomi Urheilukatu 3 A 81700 LIEKSA 3. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI. Koordinaatit: 7103196 pohjoinen, 34933766 itä Ympäristölautakunta 49 08.04.2013 Ympäristölupa soran murskaukselle, Metsähallitus Metsätalous 229/11.01.00/2013 Ymplk 49 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jari Kärkkäinen, p.0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen:

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 146 16.12.2014 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ/LAMPINEN 851-411-25-35 663/11.01.05/2014

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

HAKIJA Metsähalltus MHT Etelä-Suomi Kalevankatu Jyväskylä

HAKIJA Metsähalltus MHT Etelä-Suomi Kalevankatu Jyväskylä Ympäristölautakunta 61 28.06.2016 Maa-aineslupa / Metsähallitus MHT, Viinakangas, Kivijärvi 311/611/2016 Ympäristölautakunta 28.06.2016 61 ASIA Metsähallitus MHT Etelä-Suomi hakee maa-aineslain mukaista

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 69 Konevuori Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava murskaustyö sekä hydraulisen iskuvasaran käyttö, Veturitie 15 HEL 2016-003765 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 132 06.07.2016 Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.07.2016 132 Asiakirjat

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12.

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12. Ympäristölautakunta 210 11.12.2014 Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014 Ympäristölautakunta 11.12.2014 210 Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh.

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Maa-aineslupa, Metsähallitus, Metsätalous, Pohjanmaa-Kainuu, Haaravaaran kallioalue

Maa-aineslupa, Metsähallitus, Metsätalous, Pohjanmaa-Kainuu, Haaravaaran kallioalue Ympäristölautakunta 53 06.06.2013 Maa-aineslupa, Metsähallitus, Metsätalous, Pohjanmaa-Kainuu, Haaravaaran kallioalue YMP 53 Metsähallitus, Metsätalous, Pohjanmaa-Kainuu, Syväyksenkatu 22, 89600 Suomussalmi

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Hakija Louhinta Kääntä Oy, os. Vanhatie 3, 85200 Alavieska

Hakija Louhinta Kääntä Oy, os. Vanhatie 3, 85200 Alavieska Tekninen lautakunta 23 29.08.2013 Maa-ainesluvan myöntäminen Louhinta Kääntä Oy:lle Teknltk 23 Maa-aineslupahakemus on toimitettu Alavieskan kunnan tekniselle lau ta kun nalle 6.5.2013. Maa-aineslain 555/81

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee soran murskausta. Kyseessä on uusi ympäristölupa.

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee soran murskausta. Kyseessä on uusi ympäristölupa. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 17/2012 Antopäivä 24.1.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle, louheen ja murskeen lastaukselle.

Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle, louheen ja murskeen lastaukselle. Ympäristölautakunta 73 30.10.2014 Ympäristölupa, Suomussalmen KTK Oy, kivenmurskaus YMP 73 Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle,

Lisätiedot

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin:

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin: Kaupunginhallitus 90 07.03.2016 Hallintosääntömuutos 4 luku lautakunnat, aluejohtokunnat ja toimikunnat 6 lautakunnan erityinen ratkaisuvalta, rakennus- ja ympäristölautakunta ja tekninen lautakunta sekä

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 3.11.2015. Nro 4/2015 Rak.- ja ymp. ltk. 27.10.2015 95 LIITE 2

Rakennus- ja ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 3.11.2015. Nro 4/2015 Rak.- ja ymp. ltk. 27.10.2015 95 LIITE 2 LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT Rakennus- ja ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 3.11.2015 Nro 4/2015 Rak.- ja ymp. ltk. 27.10.2015 95 LIITE 2 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hanketta koskevat luvat

Hanketta koskevat luvat Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 31.8.2009 UUS-2008-R-22-531 PL 50 01531 Vantaa Viite / Hänvisning Veromiehenkylän maa-ainesten ottohankeet Asia / Ärende PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIME- NETTELYN

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

VALVJAOS 48 Ympäristönsuojelusihteeri

VALVJAOS 48 Ympäristönsuojelusihteeri Teknisen lautakunnan valvontajaosto 48 23.11.2011 MORENIA OY YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS HUOTARINVAARA 137/8/86/2011 VALVJAOS 48 Ympäristönsuojelusihteeri 16.11.201 Ympäristölupa soran murskaukseen ja varastointiin,

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

145, TEKLTK 26.6.2013 17:00

145, TEKLTK 26.6.2013 17:00 145, TEKLTK 26.6.2013 17:00 ST: 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: 146, TEKLTK 26.6.2013 17:00 ST: 2/2013 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Syksyn 2014 tarkastuksessa havaittiin seuraavat lai min lyön nit:

Syksyn 2014 tarkastuksessa havaittiin seuraavat lai min lyön nit: Ympäristölautakunta 151 11.11.2014 Ympäristölautakunta 34 17.02.2015 Ympäristölautakunta 68 21.04.2015 Ympäristölautakunta 102 16.06.2015 Maa-ainesluvan valvonta tilalla Korpimaa Kaiharin kylässä 1107/51.518/2009

Lisätiedot

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton.

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton. Ympäristölautakunta 42 19.04.2016 Poikkeamispäätös / Leppänen Mauri (Lisä-Rauhala RN:o 17:48, Kannonkoski) 252/602/2016 Ympäristölautakunta 19.04.2016 42 Viitasaaren ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeamista

Lisätiedot

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142.

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142. Loimaan Vesi -liikelaitoksen 13 12.03.2014 Kaupunginhallitus 111 31.03.2014 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 39 04.11.2015 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 51 26.10.2016 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden tarkistaminen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 150 13.10.2015

Ympäristölautakunta 150 13.10.2015 Ympäristölautakunta 150 13.10.2015 Tampereen Autokuljetus Oy / Ympäristölupahakemus kallion louhimiseksi ja murskaamiseksi tiloilla Pitko RN: 3:118 Liimolan kylässä sekä Ylisenkolmio RN:o 3:229 ja Kallela

Lisätiedot