Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh."

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/ /2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh ASIA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa kiviaineksen lou hin nal le ja murskaukselle, Sonkajärvi. 2. HAKIJA Savon Maa- ja Piharakentajat Oy Olutlehdontie SONKAJÄRVI Yhteyshenkilö: Vornanen Hannu, p Y-tunnus: TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Lupaa haetaan kiviaineksen louhinnalle ja murskaamiselle tois taisek si voimassaolevana. Toimintapaikka sijaitsee Sonkajärven kunnan, Viitaan kylässä kiinteistöillä Yhteinen Sorapaikka (kiin teis tö tunnus ) ja määräalalla Kalliolehto tilasta ( ), osoitteessa Olutlehdontie 31, SONKAJÄRVI Kiinteistön Yhteinen Sorapaikka (kiinteistötunnus ) omis ta vat Johannes Vornasen oikeudenomistajat ja Vornanen Hannu Kaleva. Kiinteistön Kalliolehto ( ) omistavat Jo hannes Vornasen oikeudenomistajat. Koordinaatit: itä, pohjoinen 4. ASIAN VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille ja sitä on täydennetty , , , sekä LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOI-

2 MI VAL TA Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 7 c ja e) kohtien mukaan kivenlouhimo ja murskaamo, joiden toiminta-aika on yhteensä vä hin tään 50 päivää, edellyttävät ympäristöluvan. Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin 7 a ja b kohtien mukaan lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 6. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAA VOI TUS TI LAN- NE Alue kuuluu toiminnassa olevaan soranottoalueeseen ja sille (Kal lioleh to ) on myönnetty maa-aineslupa (Son kajär ven kunnanhallitus 11). Lupa on ollut voimassa 10 vuotta saakka. Maa-aineksen ottamiselle on saatu jatkolupa tilalle Yh tei nen sorapaikka ( ) (Sonkajärven kunnan rakennusvalvontajaosto 17). Yhteinen sorapaikka ( ) tilan vuokrasopimus kiin teistön omistajan ja Savon Maa- ja Piharakentajat Oy:n välillä voimassa kym me nen (10) vuotta. Kalliolehto ( ) tilan määräalan vuok ra so pi mus kiinteistön omistajan ja Savon Maa- ja Piharakentaja Oy:n välillä on voimassa toistaiseksi. Ympäristöministeriön hyväksymässä Pohjois-Savon maakun ta kaa vas sa 2030 ottoalueelle on annettu merkintä EO2 694 (maa-ai nes ten ot to alue soran, moreenin ja hiekan ottoa sekä kallion lou hin taa varten). Ympäristötietohallinnon Hertta-tietokannan mukaan alueen läheisyydessä ei sijaitse suojelukohteita. 7. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Toiminta-alue sijaitsee Sonkajärven kunnan, Viitaan kylässä, Kal liomäen alueella, tiloilla Yhteinen Sorapaikka ( ) ja määrä alal la Kalliolehto tilasta ( ). Toiminta-alue sijaitsee Son ka jär ven keskustasta linnuntietä mitattuna noin 13 kilometriä kaak koon päin. Kulkuyhteys Kalliomäen alueelle on järjestetty Kaarak ka la-pa losen mä ki yksityistieltä. Toiminta-alue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on ni mel tään Luotosenkangas ( ) ja se sijaitsee noin 1,7 ki lomet rin päässä toiminta-alueesta kaakkoon päin. Lähimmät vesistöt (Iso Kalliojärvi ja Pikku Kalliojärvi) sijaitsevat noin kilometrin päässä toi min ta-alu ees ta luoteeseen päin. Toiminta-alue rajoittuu lännessä ja etelässä metsäalueeseen. Alueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelu-, Na tu-

3 ra tai maisemansuojelualueita tai kulttuuriperinnön kannalta tär kei tä kohteita. Lähin luonnonsuojelualue on noin 1,7 kilometrin pääs sä sijaitseva Hepovaaran yksityinen suojelualue. Lähin vakituinen asutus (Kalliolehto ) sijaitsee lou hinta-alu ees ta noin 300 metrin päässä luoteeseen päin. Toiseksi lähin va ki tui nen asunto sijaitsee kiinteistöllä Vornaslehto ( ), noin 470 m päässä louhinta-alueesta länsi-luoteeseen. Lähin vapaa-ajan asunto (kiinteistöllä Paavonkangas ) sijaitsee noin 600 metriä kaakkoon louhinta-alueen rajasta. 8. LAITOKSEN TOIMINTA 8.1 Yleiskuva toiminnasta Toiminta-alueella louhitaan ja murskataan kalliota Savon Maa- ja Piha ra ken ta jat Oy:n tarpeisiin. Murskauksen jälkeen murskeet va rastoi daan alueella tien varressa sijaitsevalle varastointialueelle la jeittain. Sora ja murske kuljetetaan nykyistä tieyhteyttä pitkin. Murskausasemat ja muut tarvittavat koneet tuodaan alueelle jokaista murs kaus ker taa varten ja viedään kunkin toimenpiteen jälkeen alueel ta pois. Louhinnan ja murskauksen tekee kutakin työtä varten valit tu urakoitsija. Yhteisellä alueella olevan louhos- ja soranottoalueen pinta-ala on noin 1 ha, josta louhosaluetta noin 0,5 ha. Alueelle ei tule vesijohtoa ei kä alueella ole viemäröintiä. Tarvittaessa käytettävä vesi tuodaan alu eel le säiliössä. Kallion louhinnan vaiheita ovat kallionporaus, kiviaineksen ir rot ta minen räjäyttämällä ja tarvittaessa räjäytetyn louheen pienentäminen (ri kot ta mi nen). Hakemuksessa on arvioitu, että louhintaa tehdään 1-2 vuoden välein ja yhden louhintajakson aikana irrotetaan rä jäyt tämäl lä tonnia kiveä. Kalliosta louhittu ja rikotettu kiviaines murskataan valmiiksi tuotteiksi ja varastoidaan murskekoon mukaan lajiteltuna eri varastokasoihin va ras toin ti alueelle. Murskausaseman vuosittaiseksi toiminta-ajaksi on arvioitu työpäivää. Kokonaistoiminta-ajat alueella ovat seuraavat: louhintaa 5 10 päivää vuodessa ja murskausta päivää vuodessa, rikotusta pää osin murskauksen kanssa yhtä aikaa. Räjäytyksiä tehdään 1 2 vii kos sa louhinnan aikana. Yhteensä toimintapäiviä alueella enimmil lään on (max. 8 viikkoa, 2 kk) vuosittain. Tehdyllä tarkastuksella hakija esitti, että toiminnassa noudatetaan

4 seu raa vas sa esitettyjä toiminta-aikoja: - kallion porausta tehdään arkisin (maanantai-perjantai) klo välisenä aikana, - räjäytykset tehdään arkisin (maanantai-perjantai) klo välisenä aikana, - rikotusta tehdään arkisin (maanantai-perjantai) klo välisenä aikana, - murskausta tehdään arkisin (maanantai-perjantai) klo välisenä aikana - kuormausta ja kuljetuksia tehdään arkisin (maanantai-perjantai) klo ja tarvittaessa poikkeuksellisesti lauantaisin klo välisenä aikana. Hakemuksessa on esitetty, että toiminta-alueelle ei sijoiteta pysyvää murs kaus lai tos ta. Kalliokiven murskauksessa käytettävä murs kainlait teis to tuodaan alueelle jokaista murskausta varten ja viedään murs kauk sen jälkeen pois alueelta. 8.2 Louhinta ja murskaus Louhintaa arvioidaan tehtävän alueella 1-2 vuoden välein. Kallion lou hin ta tehdään avolouhintana. Kallion päällä olevat pintamaat pois te taan ja kallioon porataan räjäytyksiä varten tarvittavat reiät käyt täen porausvaunukalustoa. Räjäytykset tehdään Kemiitti- ja Aniit ti- räjähdysaineilla siten, että yhdellä kerralla irrotetaan noin tonnia kiveä. Räjähdysaineita ei varastoida tuo tan to alueel la vaan ne tuodaan paikalle panostuksen alkaessa. Soran ottotaso määräytyy kallion pinnan mukaan ja mikäli eri so ralaa dut ovat rintauksissa erityyppisinä ja eri asennossa olevina kerrok si na, ottotoiminnassa pyritään erottelemaan eri soralaadut käyt tökoh teen mukaan jo lastauksen yhteydessä. Kiviaineksen louhinta suo ri te taan yhdessä kerroksessa, jolloin louhosrintauksen kor keudek si tulee suurimmillaan noin 17 metriä. Louhinnan pohja tehdään nou se vak si vesipesien muodostumisen estämiseksi. Irtilouhinta suori te taan noin metri (1) suunnitellun pohjatason yläpuolelle. Oton aikana rintauksesta mahdollisesti esiin tulevat ra ken nus toi mintaan kelpaamattomat kerrostumat varastoidaan alueen reunoille ja käy te tään alueen maisemointiin. Myös soran päältä otettu pin ta maaker ros varastoidaan alueen reunaosiin maisemointia varten. Kallion pääl lä oleva pintamaakerros varastoidaan louhoksen päälle ja maa ta käytetään louhintarintausten suojavalleina lippusiiman ohella. Suo javal lia siirretään rintauksen etenemisen mukaan. Murskattava louhe tai karkea sora kuormataan murskauslaitokselle kau ha kuor maa jal la tai kaivinkoneella alueella olevilta ot to rin ta uk silta. Murskaus tapahtuu esi- ja jälkimurskaimilla, joiden välissä käy te-

5 tään mahdollisesti välimurskainta. Lisäksi murskauslaitteistoon kuuluu seuloja ja kuljettimia. Kalliosta irrotettu louhe murskataan esim. Lokotrack-tyyppisellä liikku val la murskauslaitoksella ja murske varastoidaan murskekoon mukaan lajiteltuna varastokasoissa. Varastoalueen maaperä tii vis te tään siten, että murskeet eivät painu maaperään. Ainoastaan poik keus tapauk sis sa käytetään perinteistä siirrettävää murs kaus ase maa. Kalliosta louhittu ja rikotettu kiviaines murskataan valmiiksi tuotteiksi ja varastoidaan murskekoon mukaan lajiteltuna eri varastokasoihin va ras toin ti alueelle. Murskausaseman vuosittaiseksi toiminta-ajaksi on arvioitu työpäivää. Louhinnassa ja murskauksessa käytetään hakemuksen mukaan seuraa via raaka-aineita: Kallion ja soran kiviaines: keskimääräinen kulutus (t/a) maksimikulutus (t/a) varastointitilavuus (tn) Räjähdysaineet: keskimääräinen kulutus (t/a) 3 maksimikulutus (t/a) 6 varastointitilavuus (tn) ei varastoida alueella Kevyt polttoöljy (louhinnan, rikotuksen ja murskauksen työkoneet): keskimääräinen kulutus (t/a) 35 maksimikulutus (t/a) 53 varastointitilavuus (tn) 26 Voiteluaineet (louhinnan, rikotuksen ja murskauksen työkoneet): keskimääräinen kulutus (t/a) 1 maksimikulutus (t/a) 2 varastointitilavuus (tn) 1 Hakemuksen mukaan työkoneiden voiteluaineet varastoidaan alueel la olevalla erillisellä varastoalueella ainoastaan toiminta-aikana ja tällöin niitä säilytetään lukittavassa merikontissa. Hakemuksen mukaan toiminnassa käytettävien työkoneiden polt to öljy varastoidaan kaksivaippasäiliössä, joka on lukittavissa. Alueelle on rakennettu jo aiemmin suoja-allas polttoainesäiliöitä varten, jossa on öljynsuojamuovi, sen päällä 20 cm hienojakoista maa-ainesta ja ko ro te tut reunat. Vahinkotilanteessa mahdollisesti maahan imey ty nyt öljy saadaan helposti talteen poistamalla suojakerroksen päällä oleva hiekkapitoinen aines.

6 Koneiden tankkauspaikka tehdään siten, että mahdolliset tank kauksen yhteydessä syntyneet roiskeet saadaan helposti poistettua, eikä öl jyä pääse leviämään maaperään. Tankkauspaikan maaperä suo jataan samalla rakenteella kuin varastoalue. Koska tankkauspaikalle pi tää päästä ajamaan koneilla, siihen ei tehdä reunakorokkeita, vaan öljyn pääseminen ympäristöön estetään kallistuksin. Murskaukseen käytetään Locotrack-merkkistä, tela-alustaista murskaus lai tos ta, joka liikkuu louhosrintamaa mukaillen murskauksen aika na. Hakemuksessa on esitetty, että murskauslaitos tuottaa vuo rokau des sa keskimäärin tonnia eri murskelajikkeita. Hake muk ses sa on arvioitu keskimääräiseksi vuosituotannoksi eri murskaus la jik kei ta syntyvän m3 ja maksimissaan n m3. Arvioi tu vuosittainen ottamismäärä voi vaihdella huomattavastikin louheen ja eri murskelaatujen kysynnän mukaan. Kiviaines varastoidaan varastoalueelle eri laatujen mukaan useaan va ras to ka saan, josta materiaali kuljetetaan käyttökohteisiin. 8.3 Toiminnassa muodostuvat jätteet Jätteitä muodostuu työmaan toimistorakennuksessa/ sosiaalitiloissa se kä koneiden ja laitteiden huollossa. Jätteiden toimituksesta pi detään kirjaa ja vaarallisten jätteiden toimitusten kuitit säilytetään. Jätteis tä pidettävä kirjanpito on ympäristölupaa valvovien vi ran omaisten saatavilla tarvittaessa. Jätteitä on arvioitu muodostuvan seuraavasti: Jäte Varastointi Määrä Toimituspaikka (TN/A) Yhdyskuntajäte Jätesäiliö 0,5 m 3 1 Peltomäen jä tease ma Paperi ja pahvi Jätesäiliö 0,5 m 3 0,1 Peltomäen jä tease ma Metallit Varastokontti 1,5 Kuusakoski Oy Voiteluaineet Yrityksen 0,5 Ekokem huoltotilat Liuotinjäte Yrityksen 0,5 Ekokem huoltotilat Muu vaarallinen jä te Yrityksen huoltotilat 0,1 Ekokem Yhdyskuntajätteet kerätään umpinaiseen 0,5 m3:n jäteastiaan ja toi-

7 mi te taan Peltomäen kaatopaikalle. Paperi- ja pahvijätteet pidetään eril lään sekajätteestä. Muutoinkin jätejakeet pidetään erillään toi sistaan ja pyritään mahdollisuuksien mukaan ohjaamaan ne hyö ty käyttöön. Varastoalueelle sijoitetaan henkilöstön käyttöön kompostoiva WC, jota käyttävät kaikki alueella toimivat työntekijät. Kom pos toi tunut jäte kuljetetaan pois tarvittaessa. Urakoitsijat vastaavat oman toimin tan sa jätehuollosta. Jäteöljy varastoidaan yrityksen huoltotiloissa 1,5 m3:n säiliöissä, jotka ovat sijoitettu voiteluainevarastoon. Myös akut ja öljynsuodattimet va ras toi daan samaisessa varastossa. Yritys toimittaa vaaralliset jätteet asianmukaisesti esim. Ekokem Oy:lle ja pitää varastoinnin ai kana vaaralliset jätteet erillään niin muista jätteistä kuin myös toisista vaa ral li sis ta jätteistä. Alueelle on laadittu kaivannaisjätteiden jä te huol to suunni tel ma. Hakemuksen mukaan alueelta muodostuu kai van nais jätteek si luokiteltavista jätteistä pintamaita, kantoja ja hakkuutähteitä se kä seulontakiviä ja lohkareita. Pintamaat käytetään ottoalueen mai se moin tiin. Ottoalueelta kuorittavia pintamaita on yhteensä noin m³. Pintamaat varastoidaan alueen reunaosiin sekä lou hok sen reunoille suojavalleiksi. Kantoja ja hakkuutähteitä on arvioitu tu le van 100 m³ ja ne käytetään kantojen pienuuden ja lahoamisen vuok si myös alueen maisemointiin. Toiminnassa syntyvät seu lon ta ki vet ja lohkareet (noin m³) murskataan murskesepeliksi. 9. PÄÄSTÖT JA NIIDEN EHKÄISEMINEN 9.1 Päästöt maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin Päästöjä maaperään voi tulla polttoaine- ja voiteluaineiden va ras tosta, asemien sekä työkoneiden poltto- ja voiteluaineiden vuo dois ta. Päästöjä ehkäistään varastoimalla polttoaineet suojarakenteisissa säi liöis sä ja varastoimalla voiteluaineet ja vaaralliset jätteet tii vis pohjai ses sa varastossa. Lisäksi aggregaatin alue sekä voi te lu ai ne va raston ja työkoneiden varastoalueet suojataan tarvittaessa 20 cm:n paksuisella tiiviillä maa-aineskerroksella. Asemien erilliset laitteet on varustettu kukin omalla suoja-altaalla, johon mahtuu kaksinkertainen määrä kussakin laitteessa käy tet tä vää voitelu- tai polttoainetta. Lisäksi jokainen työyksikkö on va rus tet tu rajakatkaisimella, joka katkaisee virran ja sammuttaa moottorin estäen esim. laitteen vaurioitumisen mahdollisen öljyvuodon ta pahtues sa. Rajakatkaisin katkaisee myös öljyn virtauksen esim. kat kennees ta öljyputkesta. Suojattu alue puhdistetaan välittömästi, mikäli sille valuu voitelu- tai

8 polt to ai nei ta ja pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan luvan saa neeseen käsittelypaikkaan. Alueella on 200 litraa imeytysturvetta, joka va ras toi daan varastokontissa. Mahdollisista vuodoista ilmoitetaan ym pä ris tö lu paa valvovalle viranomaiselle sekä palolaitokselle. Toiminta-alue ei sijoitu pohjavesialueelle eikä vesistön läheisyyteen. Lä him mät vesistöt (Iso Kalliojärvi ja Pikku Kalliojärvi) sijaitsevat noin metrin päässä toiminta-alueesta luoteeseen päin. Toimin ta-alue rajoittuu lännessä ja etelässä metsäalueeseen. Lou hokseen tulevat sade- ja sulamisvedet johdetaan pois poraamalla louhok sen pohja noin 1 % kallistuksella nousevaksi. Sade- ja su la misve det valuvat louhosalueen alapuolella olevaan metsään ja imey tyvät maahan. Louhosalueella ei varastoida kallion louhintaan liittyviä räjähteitä, eikä käytettävillä räjähteillä ole vaikutusta pohjavesiin. 9.2 Päästöt ilmaan Kallion poraus, räjäytys, louheen siirto, murskeen siirto, murskaus ja seu lon ta sekä kasasta murskeen kuormaus kuljetusvälineeseen aiheut ta vat pölypäästöjä ilmaan. Toiminta-alueelle johtava tie on murs ke pin tai nen, joten sen käyttämisestä ei arvioida tulevan pö lyhait to ja. Murskausasema kuuluu tielaitoksen ympäristönsuojelujulkaisun (TIEL ) mukaiseen luokkaan C. Luokituksen mukaisessa siir ret tä väs sä asemassa pölyn haitallista leviämistä ympäristöön on vä hen net ty koteloimalla pölyä aiheuttavia työvaiheita ja kastelemalla ke sä ai kaan kiviainesta. Aseman pölypäästöjen on arvioitu leviävän haitallisena noin 200 met rin etäisyydelle. Myös murskekasojen sijoittamisella va ras to alueen reunaan pölyämistä pyritään vähentämään. Murskauslaitteiston aggregaatissa ja työkoneissa käytetään kevyttä polt to öl jyä. Hakemuksessa kerrottu polttoöljyn käyttö on keskimäärin yh teen sä 35 t / vuosi (aggregaatti 20 t/a ja työkoneet 15 t/a). Polt toöl jyn lämpöarvo on 42,8 MJ/kg. Hakija on toimittanut jo aiemmin tiedot samanlaiseen toimintaan (louhinta ja murskaus) liittyvät työ konei den ominaiskulutusarvot ja päästökertoimet ja todennut, että niitä voi daan käyttää myös tässä lupahakemuksessa yleistietoina. 9.3 Melu ja tärinä Hakija arvioi, että melua aiheutuu louhinnassa porauksissa, rä jäy tyksis sä, rikotuksessa sekä louheen lastauksessa ja murs kaus ase mal la kuljetuksissa, murskauksessa sekä seulonnassa. Melu leviää ki ven-

9 murs kauk ses sa haitallisena n. 500 metrin etäisyydelle. Murs kausase ma kuuluu tielaitoksen ympäristönsuojelujulkaisun (TIEL ) mukaiseen luokkaan C. Kalliomäen ottoalueelle suunnitellusta louhinta- ja murs kaus toi minnas ta on tehty meluselvitys (Ramboll Finland Oy). Me lumal lin nus tehtiin DataKustik CadnaA 4.4 mallinnusohjelmalla, joka poh jau tuu yhteispohjoismaisiin laskentamalleihin. Ohjelma on aluelas ken ta mal li, joka laskee melutasot vähän ääntä vaimentavissa olosuh teis sa ja malliin syötetään lähtötietoina mm. laskenta-alueen maas ton muo dot sekä äänilähteiden melupäästötiedot. Ohjelma laskee melun A-painotetun keskiäänitason (LAeq). Mallinnuksen maasto ai neis to na on käytetty Maanmittauslaitoksen korkeusaineistoa ja si tä on täydennetty mittausaineistolla. Metsäalueiden ja ra ken nus ten melua vaimentava vaikutus on selvityksessä jätetty huo mioi mat ta. Räjäytysten aiheuttamaa melua ei mallinnuksissa huomioitu nii den vähäisestä määrästä ja lyhytaikaisuudesta johtuen. Melun leviäminen mallinnettiin kahdessa ottotoiminnan etenemisen mu kai ses sa tilanteessa (alku- ja lopputilanne). Alkutilanteessa (ti lanne 1) louhinta aloitetaan alueen länsireunasta ja ottaminen ete nee kohti itää. Mallinnuksissa poravaunu sijaitsee tasolla Murskaus lait teis to ja iskuvasara sijaitsevat ottoalueen länsirajalla ta sol la Pyöräkuormaaja liikkuu varastoalueella. Melun le viä mis tä lännen suuntaan ehkäisemään on mallinnettu ottosuunnitelman mukai nen noin 135 metriä pitkä ja harjakorkeudeltaan 5 maan pin nas ta oleva meluvalli. Lopputilanteessa (tilanne 2) alueesta on lou hit tu mallinnuksessa noin 90 %. Poravaunu sijaitsee ottoalueen kor keimmal la tasolla +184 ja murskauslaitos, iskuvasara ja pyö rä kuor maa ja toimivat ottoalueen pohjalla tasolla Mal lin nuk ses sa on mukana sama meluvalli kuin alkutilanteessa. Melumallinnuksen perusteella toiminnan aiheuttamat päiväajan keski ää ni ta sot (LAeq) lähimmissä häiriintyvissä kohteissa (kaksi lähintä asuin ta loa) toiminnan tilanteessa 1 (alussa) ovat noin 50 db ja kauem pa na sijaitsevien asuintalojen kohdilla keskiäänitasot olivat suurim mil laan noin 45 db. Lähimpien loma-asuntojen keskiäänitasot ovat alle 40 db. Melumallinnuksen perusteella toiminnan aiheuttamat päiväajan keski ää ni ta sot (LAeq) lähimmissä häiriintyvissä kohteissa (kaksi lähintä asuin ta loa) toiminnan tilanteessa 2 (loppuvaiheessa) ovat noin 51 db ja kauempana sijaitsevien asuintalojen kohdilla keskiäänitasot oli vat suurimmillaan noin 45 db. Lähimpien loma-asuntojen kes ki ääni ta sot ovat alle 40 db. Laskennan arvioitu epävarmuustaos lähimmissä häiriintyvissä kohteis sa on ±3 db. Melumallinnuksen perusteella ei voida sano, onko

10 me lu tietyssä tarkastelupisteessä impulssimaista. Ottoaluetta lä himmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat vähintään satojen metrien etäi syydel lä melulähteistä ja impulssimaista melua tuottavat melulähteet sijait se vat meluvallin tai louhintarintausten takana häiriintyviin koh teisiin nähden, mikä vähentää impulssimaisen melun to den nä köi syyt tä tarkastelukohteissa. Mallinnuksessa ei ole huomioitu puuston ei kä tuotevarasto- ja pintamaakasojen melua vaimentavaa vai ku tus ta ja mallinnukset on suoritettu melun leviämisen kannalta suo tui sis sa sääolosuhteissa. Näin ollen toiminnasta aiheutuvat todelliset kes kiää ni ta sot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa tulevat to den nä köi ses ti olemaan valtaosan ajastas malleissa esitettyjä alhaisempia. Melumallinnustulosten perusteella Kalliomäen ottoalueen louhintaja murskaustoiminnasta ei aiheudu Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisten melun päiväajan (klo 7-22) raja-arvotasojen (ym pä ri vuo ti ses ti asutuille kiinteistöille 55 db(a) ja loma-asunnoilla 45 db(a)) ylittäviä keskiäänitasoja lähimmissä häiriintyvissä koh teissa, kun ottoalueelle on rakennettu ottosuunnitelman ja tämän sel vityk sen mukainen meluvalli. Melua ehkäistään meluvallin lisäksi laitoksen koteloinnein ja ku mituk sin sekä murskeen pudotuskorkeutta pienentämällä tarvittaessa. Toiminta-alueen lähimmällä kiinteistöllä (Kalliolehto ) on tehty kerran aiemmin louhinnan aikana tärinämittaus lou hin ta urakoit si jan toimesta. Mittauksesta ei ole dokumenttia, mutta hakijan mu kaan tärinää ei esiintynyt lähimmällä kiinteistöllä. Kallioalue ulottuu todennäköisesti toiseen suuntaan lähimmistä kiinteistöistä. Alue on maaperältään pääosin hiekkapitoista. Lähialueen taloihin tulee hakijan mukaan puhdas vesi Luo to sen kankaan vesiosuuskunnalta. Hakijan mukaan lähialueella ei ole kaivoja tai lähteitä. 9.4 Liikenne Raskasta liikennettä tulee olemaan murskausaseman toiminta-aika noin 5-10 kertaa ja kevyen liikenteen käyntejä noin 10 kertaa vuo rokau des sa. Liikennöinti tapahtuu arkipäivisin (maanantai-perjantai) klo välillä. Valmista murskemateriaalia kuljetetaan tarpeen mukaan työ koh teisiin läpi vuoden, myös viikonloppuisin, mikäli materiaalin kuljetus on ura koin nin vuoksi tarpeen. 9.5 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus Hakijan mukaan louhinnassa ja murskauksessa käytetään parasta

11 käyt tö kel pois ta tekniikkaa. Louhinta toteutetaan avolouhintana ja murs kauk ses sa käytetään esim. Metso Mineralsin nykyaikaista murs kaus lai tos ta. 10. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Hakija arvioi, että toiminnasta ei aiheudu vaikutuksia yleiseen viih tyisyy teen ja ihmisten terveyteen, luontoon, ympäristöön, vesistöihin ei kä maaperään ja pohjaveteen. Toiminnassa muodostuva pöly ei ha ki jan mukaan aiheuta haittaa lähimmälle asutukselle, koska toimin ta on lyhytkestoista. Myöskään melusta tai tärinästä hakija ei arvioi olevan haittaa lähiasutukselle. Alueella ei ole arvokkaita luon tokoh tei ta tai arvokkaita maisema alueita. Tästä syystä toiminnalla ei ole vaikutusta luonnonsuojeluarvoihin. Hakijan mukaan ympäristövaikutukset tulevat olemaan paikallisia ja en si si jai ses ti maisemallisia. Hydrogeologisiin olosuhteisiin ei ot to toimin nal la ole sanottavaa vaikutusta, koska alue ei sijaitse poh ja ve sialu eel la. Kasvillisuuteen ottotoiminnasta aiheutuvat muutokset koske vat pelkästään toiminta-aluetta, eikä ympäristön kasvistolle ole toimin nas ta pidempiaikaista haittaa. 11. TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Louhinnasta ja murskauksesta pidetään työmaapäiväkirjaa. Päi vä kirjaan merkitään päivittäin tuotantomäärät sekä laitteiden huollot ja poik keuk sel li set tapahtumat kuten onnettomuudet. Alueella va ras toita vien materiaalien määrästä pidetään myös kirjanpitoa. Kirjanpito on lupaa valvovien viranomaisten saatavilla tarvittaessa. Toi min tajak so jen aloittamisesta ja lopettamisesta ilmoitetaan ym pä ris tö lau takun nal le. Viranomaisille raportoidaan vuosittain luvan mukaisesti. Jätteiden toimituksesta pidetään kirjaa. Vaarallisten jätteiden toi mitus ten kuitit säilytetään ja jätteistä pidettävä kirjanpito on ym pä ris tölu paa valvovien viranomaisten saatavilla tarvittaessa. Päästöjä ei mitata, muuta päästöjen määrää pidetään hakemuksen mu kai se na tarkkailemalla ja huoltamalla asemien laitteita päivittäin se kä hillitsemällä pölyämistä ja pölyn leviämistä tarvittaessa. Poikkeuk sel li set päästöt merkitään työmaapäiväkirjaan. Toiminta-alueen lähellä sijaitsevissa taloissa suoritetaan tar vit taes sa räjäytysten aiheuttaman tärinän mittauksia, jotta voidaan var mis taa, että räjäytyksistä ei ole vaaraa rakennuksille. 12. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Onnettomuusriskiä aiheuttavat räjäytystyöt, tankkaus, poltto- ja voi-

12 te lu ai nei den varastointi, vaarallisten jätteiden varastointi, työ ko neiden konerikot ja vuotoriskit, aseman toimintahäiriöt sekä mahdolliset tu li pa lot. Louhinnan onnettomuuksia estetään käyttämällä asiantuntevaa louhin ta ura koit si jaa. Räjähdysaineita ei varastoida alueella. Poltto- ja voiteluaineiden, vaarallisten jätteiden sekä työkoneiden varas toin nin aiheuttamaa ympäristöriskiä pyritään ehkäisemään ra kenteel li sin ratkaisuin. Polttoaineet varastoidaan suojarakenteisessa 2-vaippasäiliöissä, jois sa on lapon- ja ylitäytönesto. Voiteluaineet varastoidaan lu kit tavis sa merikonteissa. Koneiden tankkauspaikan pohja tehdään siten, et tä mahdolliset tankkauksen yhteydessä syntyvät roiskeet ja vuodot saa daan helposti poistettua vaihtamalla pintakerros. Alueella on varat tu na imeytysturvetta öljyn imeytykseen. Asemien erilliset laitteet on varustettu kukin omalla suoja-altaalla, johon mahtuu kaksinkertainen määrä kussakin laitteessa käy tet tä vää poltto- tai voiteluainetta. Lisäksi jokainen työyksikkö on va rus tet tu rajakatkaisimella, joka katkaisee virran ja sammuttaa moottorin, se kä katkaisee öljyn virtauksen esim. katkenneesta öljyputkesta. Ase mien toimintahäiriöitä ja muita onnettomuuksia vähennetään sään nöl li sil lä huolloilla ja tarkkailulla. Tarvittaessa asemat pysäytetään, korjataan vika tai poistetaan häiriö. Vuodon sattuessa ryhdytään välittömästi torjuntatoimiin es tä mällä vuodon jatkuminen sekä imeyttämällä vuotanut aine imey tys ai neeseen tai poistamalla pilaantunut maa-aines. Käytetty imey tys ai ne ja pilaantunut maa-aines toimitetaan luvan saaneeseen kä sit te ly paikkaan. Urakoitsijoilla on mukanaan tarvittava alkusammutuskalusto tu li palon varalle. Onnettomuudesta ilmoitetaan välittömästi palolaitokselle ja ym pä ristö lau ta kun nal le. Asemalla on näkyvässä paikassa kirjalliset ohjeet ilmoi tuk sen tekemisestä onnettomuustilanteissa. Aseman hen ki lö kuntaa on myös koulutettu toimimaan erilaisissa onnettomuus- ja häi riöti lan teis sa. Toiminta-alueen tulotiellä ei ole erikseen puomia, koska tie kulkee toi min nan har joit ta jan asuinkiinteistön pihan läpi. 13. HAKEMUKSEN LIITELOMAKKEET - Louhinnan ja murskauksen ympäristölupahakemus ja liite

13 - Vuokrasopimukset - Yleiskartta - Sijaintikartta (1:10 000) - Toimintojen sijoittelu-kartta (1:2 000) - Naapuriluettelo ja asutus 500 m säteellä-kartta (1:5 000) - Maa-aineksen ottosuunnitelma Maa-aineslupahakemus- ja päätös (kiviaines ja sora) (Sonkajärven kun ta, rakennusvalvontajaosto ) - Kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelma ( ) - Toiminta-alueet kartta (1:2 000) - Maakuntakaavaote - Ottosuunnitelmat muutetut kartat (3 kpl 1:2 000) ja pituus- sekä poik ki leik kaus ku vat (3 kpl 1:1 000) - Meluselvitysraportti LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 14.1 Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla Sonkajärven kunnan ilmoi tus tau lul la Kuulutusta koskeva ilmoitus on jul kais tu Miilu - lehdessä. Kuulutuksesta on lisäksi an nettu tieto erikseen niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee Tarkastukset ja neuvottelut Ympäristönsuojelun tehtäväalue on käynyt toiminta-alueella tar kastuk sel la Tarkastusmuistio on liitetty asiakirjoihin Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja. Hakemuksen johdosta ei jätetty muistutuksia. Valmistelijan päätösehdotus: 15. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Ympäristölautakunta myöntää Savon Maa- ja Piharakentajat Oy:lle ym pä ris tö lu van louhinnalle ja murskaukselle kiinteistölle Yhteinen So ra paik ka ( ) ja määräalalle Kalliolehto tilasta ( ). Hakemuksessa esitetyn lisäksi on toiminnassa nouda tet ta va lupamääräysten ehtoja. 16. LUPAMÄÄRÄYKSET Yleiset lupamääräykset

14 16.1 Toiminnassa saa käyttää vain toiminta-alueelta (kiinteistöt Yhtei nen Sorapaikka ( ) ja määräala Kalliolehto-tilasta ( )) otettuja maa-aineksia. Kallion louhintaa ja murskaus ta saa tehdä vuosittain enintään 2 kuukauden (8 viikkoa) ajan. Tuot tei den kuormausta ja kuljetusta saa tehdä ympärivuoden. Murskaa mis ta, poraamista, rikotusta tai räjäytyksiä ei saa tehdä vii kon loppui sin eikä arkipyhinä. Toiminta-ajat ovat seuraavat: kallion poraus arkisin (maa nan tai-perjan tai) klo välisenä aikana, räjäytykset arkisin (maa nantai-per jan tai) klo välisenä aikana, rikotus arkisin (maanan tai-per jan tai) klo välisenä aikana, murskaus ar ki sin (maanantai-perjantai) klo välisenä aikana ja kuor maus ja kuljetukset arkisin (maanantai-perjantai) klo välisenä aikana sekä poikkeuksellisissa tilanteissa lauantaisin klo Perustelut: Toiminta sijoittuu alle 500 metrin päähän melulle alttiista koh teis ta, joten toiminnassa on tarpeen noudattaa Valtioneuvoston ase tuk sen (800/2010) aikarajoja. Asetuksen mukaan kuormaus ja kul je tus voidaan sallia erityisen syyn takia lauantaisin klo Toiminnassa on aina noudatettava melutasolle ase tukses sa asetettuja raja-arvoja. (YSL 8 ja 43, NaapL 17 ) Tärinä 16.2 Räjäytysten aiheuttama tärinä ei saa aiheuttaa ympäristön raken nus ten ja rakennelmien vaurioitumista. Luvan haltijan tulee ennen toiminnan aloittamista varmistaa sopivien räjähteiden käyttö. En nen toiminnan aloittamista ja kunkin louhintajakson jälkeen tulee lä him mis sä asuinkiinteistöissä suorittaa rakennusten katselmukset. En sim mäi sen louhinnan yhteydessä tulee toiminnanharjoittajan mittauk sin selvittää tärinän määrä lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ja tarvittaessa myös jatkossa mitata tärinää. Mittausten tekijällä tu lee olla riittävä kokemus ja asiantuntemus tärinämittauksista. Mit taus tulok set tulee toimittaa kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sel le. Kallion räjäytyksistä on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen 500 met rin säteellä oleville lähikiinteistöjen omistajille. Lähiasutukselle on myös tiedotettava louhinta- ja murskaustyöstä vastuussa olevan ta hon yhteystiedot. Perustelut: Määräys on tarpeen tärinästä aiheutuvien haittojen ennal ta eh käi syn varmistamiseksi ja haittojen vähentämiseksi. Määräys on annettu omaisuudelle mahdollisesti syntyvien vahinkojen sel vit tämi sek si. Ympäristön pilaantumisesta ei ympäristönsuojelulain mukaan saa aiheutua vahinkoa tai haittaa omaisuudelle. Tä ri nä mit taukset tulee suorittaa ensimmäisen louhintajakson ja tarvittaessa seu-

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, p. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Hannu Piippo, p. 0500 379 364

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, p. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Hannu Piippo, p. 0500 379 364 Ympäristölautakunta 153 03.12.2013 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Hannu Piippo 230/11.01.00/2013 Ymplk 153 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, p. 0400 144 453 1. ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Tekninen lautakunta 24 29.08.2013 Ympäristöluvan myöntäminen Louhinta Kääntä Oy:lle Teknltk 24 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Hakija

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 13/2013 1 (88)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 13/2013 1 (88) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 13/2013 1 (88) Ympäristölautakunta 150 03.12.2013 Ympäristölautakunta Aika 03.12.2013 klo 09:00-10:43 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus, Esa Riikilä 301/ /2017

Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus, Esa Riikilä 301/ /2017 Ympäristölautakunta 41 12.09.2017 Maa-aineslupahakemus, Esa Riikilä 301/10.03.00/2017 Ympltk 41 Esa Riikilä hakee Eurajoen kunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiek ka pi toi sen mullan ottamista Eurajoen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Koordinaatit: 3500867 itä, 7062148 pohjoinen

Koordinaatit: 3500867 itä, 7062148 pohjoinen Ympäristölautakunta 72 16.05.2013 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Marjomäen Sora Ky 119/11.01.00/2013 Ymplk 72 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jari Kärkkäinen, p.0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

Maa-aineslupa / Pirttijärven Pölkin yhteismetsä, Pirttijärvi-Pölkin yhteismetsä 312-874-2-0, Kyyjärvi

Maa-aineslupa / Pirttijärven Pölkin yhteismetsä, Pirttijärvi-Pölkin yhteismetsä 312-874-2-0, Kyyjärvi Ympäristölautakunta 96 26.10.2015 Maa-aineslupa / Pirttijärven Pölkin yhteismetsä, Pirttijärvi-Pölkin yhteismetsä 312-874-2-0, Kyyjärvi 501/611/2015 Ympäristölautakunta 26.10.2015 96 ASIA Pirttijärven

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille Ympäristölautakunta 50 01.09.2015 Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille 601/11.01.00/2015 YMPLTK 50 1.9.2015 ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1 (177)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1 (177) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1 (177) Ympäristölautakunta Aika 12.08.2014 klo 09:00-10:33 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki/tekninen keskus PL 10 74101 IISALMI. Hakijan yhteyshenkilö: Juha Rönkkö, p. 040 588 9013 3. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Iisalmen kaupunki/tekninen keskus PL 10 74101 IISALMI. Hakijan yhteyshenkilö: Juha Rönkkö, p. 040 588 9013 3. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ympäristölautakunta 41 04.03.2013 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Iisalmen kaupunki 92/11.01.00/2013 Ymplk 41 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jari Kärkkäinen, p.0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristölupa louhintaa, murskausta ja asfalttiasemaa varten, Linkokankaan louhosalue, Ylä-Savon Sora Ay, Sonkajärvi

Ympäristölupa louhintaa, murskausta ja asfalttiasemaa varten, Linkokankaan louhosalue, Ylä-Savon Sora Ay, Sonkajärvi Ympäristölautakunta 171 12.12.2012 Ympäristölupa louhintaa, murskausta ja asfalttiasemaa varten, Linkokankaan louhosalue, Ylä-Savon Sora Ay, Sonkajärvi 860/11.01.00/2012 Ymplk 171 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven kylässä

Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven kylässä Ympäristölautakunta 31 07.03.2013 Ympäristölautakunta 41 11.04.2013 Ympäristölautakunta 62 06.06.2013 Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven

Lisätiedot

Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä

Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä Ympäristölautakunta/valvontajaosto 24 16.06.2011 Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä 138/10.03.00/2011 Ympvalv 24 1.ASIA Ympäristölupa asfaltti- ja murskausasemalle,

Lisätiedot

38 22.05.2014. Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy

38 22.05.2014. Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 38 22.05.2014 Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy OULYMP 38 ASIA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

Metsähallitus Metsätalous, Itä-Suomi Urheilukatu 3 A 81700 LIEKSA 3. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI. Koordinaatit: 7103196 pohjoinen, 34933766 itä

Metsähallitus Metsätalous, Itä-Suomi Urheilukatu 3 A 81700 LIEKSA 3. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI. Koordinaatit: 7103196 pohjoinen, 34933766 itä Ympäristölautakunta 49 08.04.2013 Ympäristölupa soran murskaukselle, Metsähallitus Metsätalous 229/11.01.00/2013 Ymplk 49 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jari Kärkkäinen, p.0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti MUUTOS, JOLLE HAETAAN YMPÄRISTÖLUPAA

Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti MUUTOS, JOLLE HAETAAN YMPÄRISTÖLUPAA OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Lahden seudun ympäristölautakunta 29.04.2014 27 Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti D/1603/11.01.00.01/2012

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Kehotus ja toiminnanharjoittajan kuuleminen / Maskun Murske Oy

Kehotus ja toiminnanharjoittajan kuuleminen / Maskun Murske Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 20.04.2017 Kehotus ja toiminnanharjoittajan kuuleminen / Maskun Murske Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 20.04.2017 29 Ympäristöpäällikkö Marjut Taipaleenmäki 12.4.2017:

Lisätiedot

RUDUS OY TURUN KALLIOMURSKEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Liite A16: Lupahakemus. (YA:n 2 luvun 7 :n 7 b kohta).

RUDUS OY TURUN KALLIOMURSKEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Liite A16: Lupahakemus. (YA:n 2 luvun 7 :n 7 b kohta). Ympäristölautakunta 146 11.06.2008 RUDUS OY TURUN KALLIOMURSKEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS 1097/37/374/2008 YMP 146 Liite A16 Rudus Oy Turun Kalliomurske, Ohikulkutie 577, 20660 Littoinen, hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA KFS Finland Oy Kellokukantie 4 01300 Vantaa Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

HAKIJA Metsähalltus MHT Etelä-Suomi Kalevankatu Jyväskylä

HAKIJA Metsähalltus MHT Etelä-Suomi Kalevankatu Jyväskylä Ympäristölautakunta 61 28.06.2016 Maa-aineslupa / Metsähallitus MHT, Viinakangas, Kivijärvi 311/611/2016 Ympäristölautakunta 28.06.2016 61 ASIA Metsähallitus MHT Etelä-Suomi hakee maa-aineslain mukaista

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös 1. Petri Piipponen, Heinävaarantie 90 A, Heinävaara

JOENSUUN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös 1. Petri Piipponen, Heinävaarantie 90 A, Heinävaara JOENSUUN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös 1 1236/11.03.01/2017 Hakija/asianosainen Asia Asian käsittely Petri Piipponen, Heinävaarantie 90 A, 82110 Heinävaara Päätös ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisesta

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2014 1 (96)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2014 1 (96) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2014 1 (96) Ympäristölautakunta Aika 15.05.2014 klo 09:00-11:06 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi Liite 1 Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä Alueelle haetaan ympäristölupaa kallion louhintaan ja louheen murskaukseen, sekä pintamaiden vastaanottoon toistaiseksi alkaen vuodesta

Lisätiedot

Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola

Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola Ympäristölautakunta 36 27.11.2014 Kauhavanseudun Autoilijat / ympäristölupa Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola Ympäristönsuojelulain 27 :n mukaista ympäristölupaa haetaan

Lisätiedot

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 398/11.01.00.00/2017 28 Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Ympäristösihteeri Katja Holttinen 12.4.2017:

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2014 1 (47)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2014 1 (47) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2014 1 (47) Ympäristölautakunta Aika 09.06.2014 klo 09:00-10:00 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Päätös melua ja tärinää aiheuttavan tilapäisen toiminnan ilmoituksesta, JJ Kaivin ja Kallio Oy (Dnro YMP 320/1402/2014)

Päätös melua ja tärinää aiheuttavan tilapäisen toiminnan ilmoituksesta, JJ Kaivin ja Kallio Oy (Dnro YMP 320/1402/2014) Pirkkalan kunta Ympäristöpäällikkö Viranhaltijapäätös 03.06.2014 2/2014 Sivu 1 1402 Taipaleentie 157 23660 Kalanti Päätös melua ja tärinää aiheuttavan tilapäisen toiminnan ilmoituksesta, (Dnro YMP 320/1402/2014)

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p.

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p. Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Destia Oy Korjaamotie 5 49400 Hamina Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 30.4.2015 4 195/15 Ympäristösihteeri

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 30.4.2015 4 195/15 Ympäristösihteeri Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVAA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Haminan kaupunki / Hamina Bastioni Raatihuoneentori

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2015 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 24.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2015 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 24.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2015 1 (7) 143 Skanska Infra Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava murskaustyö, Kruunuvuorenranta HEL 2015-007962 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, p Hakijan yhteyshenkilö: Kalevi Röpelinen p

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, p Hakijan yhteyshenkilö: Kalevi Röpelinen p Ympäristölautakunta 99 21.10.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Röpelinen Kalevi 149/11.01.00/2013 Ymplk 99 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, p.0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

Ympäristölupa, Kallio + asfaltti, Kalliosuo, Kalliomurske 084-402-26-135 ym

Ympäristölupa, Kallio + asfaltti, Kalliosuo, Kalliomurske 084-402-26-135 ym Tekninen lautakunta 90 18.05.2011 Ympäristölupa, Kallio + asfaltti, Kalliosuo, Kalliomurske 084-402-26-135 ym TEKNLK 90 Valmistelija: ympäristösihteeri Jussi Muilu, p. 0400 519 572, jussi.muilu@haukipudas.fi

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 542

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 542 PÄÄTÖS Helsinki 24.4.2007 Dnro UUS 2007 Y 153 115 Annettu julkipanon jälkeen No YS 542 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukaisen tilapäistä melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12 Tekninen lautakunta 6 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Kuljetuspolar Oy:lle Teknltk 6 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija Kuljetuspolar

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 69 Konevuori Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava murskaustyö sekä hydraulisen iskuvasaran käyttö, Veturitie 15 HEL 2016-003765 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 3.11.2015. Nro 4/2015 Rak.- ja ymp. ltk. 27.10.2015 95 LIITE 2

Rakennus- ja ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 3.11.2015. Nro 4/2015 Rak.- ja ymp. ltk. 27.10.2015 95 LIITE 2 LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT Rakennus- ja ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 3.11.2015 Nro 4/2015 Rak.- ja ymp. ltk. 27.10.2015 95 LIITE 2 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen:

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 146 16.12.2014 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ/LAMPINEN 851-411-25-35 663/11.01.05/2014

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 132 06.07.2016 Päätös / Ympäristölupa / Maatilayhtymä Isoaho - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.07.2016 132 Asiakirjat

Lisätiedot

ALLA OLEVAA MELUILMOITUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ ON

ALLA OLEVAA MELUILMOITUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ ON Uudenkaupungin kaupunki Ympäristö-Ja lupalautakunta Vs. ympäristönsuojelupäällikkö ILMOITUS Julkipano 31. 5. 2017 ALLA OLEVAA MELUILMOITUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ ON 1.6. 2017 Päätös Vs. ympäristönsuojelupäällikkö

Lisätiedot

Maa-aineslupa, Metsähallitus, Metsätalous, Pohjanmaa-Kainuu, Haaravaaran kallioalue

Maa-aineslupa, Metsähallitus, Metsätalous, Pohjanmaa-Kainuu, Haaravaaran kallioalue Ympäristölautakunta 53 06.06.2013 Maa-aineslupa, Metsähallitus, Metsätalous, Pohjanmaa-Kainuu, Haaravaaran kallioalue YMP 53 Metsähallitus, Metsätalous, Pohjanmaa-Kainuu, Syväyksenkatu 22, 89600 Suomussalmi

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle, louheen ja murskeen lastaukselle.

Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle, louheen ja murskeen lastaukselle. Ympäristölautakunta 73 30.10.2014 Ympäristölupa, Suomussalmen KTK Oy, kivenmurskaus YMP 73 Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle,

Lisätiedot

3 22.10.2015. 3 Ympäristölupahakemus murskeen valmistukseen Pudasjärven Kollajan kylälle, tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

3 22.10.2015. 3 Ympäristölupahakemus murskeen valmistukseen Pudasjärven Kollajan kylälle, tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 3 22.10.2015 3 Ympäristölupahakemus murskeen valmistukseen Pudasjärven Kollajan kylälle, tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP ASIA Kyseessä on ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee soran murskausta. Kyseessä on uusi ympäristölupa.

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee soran murskausta. Kyseessä on uusi ympäristölupa. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 17/2012 Antopäivä 24.1.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 50/ (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 50/ (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 50/2015 1 (5) 193 TeliaSonera Finland Oyj:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava louhintatyö, Höyläämötie 4-8 sekä Valimotie 3 ja 5 HEL 2015-009643 T 11 01 00 02 Päätös

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 33 05.04.2017 NCC Roads Oy/ympäristölupahakemus kallion louhintaan ja murskaukseen, kierrätettävän asfaltin vastaanottoon ja murskaukseen sekä puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoalueen

Lisätiedot