Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan"

Transkriptio

1 Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan 3.3. Toimintakulttuuri Johtaminen ja yhteisöllisyys Koko työyhteisö osallistuu kasvatustyöhön. Oppilaiden tulee ymmärtää, että jokainen aikuinen on kasvattaja. Yhteisöllisyyttä korostetaan: - arvostamalla jokaista henkilönä ja työntekijänä, - rohkeudella puuttua asioihin, yhteisvastuulla, - yhteisillä pelisäännöillä, omalla esimerkillä, - säännöllisillä kokoontumisilla - avoimella keskustelulla - rehellisellä palautteella Ongelmatilantilanteet ratkaistaan mahdollisimman pian keskustelemalla avoimesti siten, että kaikkien mielipiteet tulevat esille. Rehtori järjestää varsinaisia kehityskeskusteluja kahden vuoden välein, sovittuja asioita seurataan. Pienempiä keskusteluja useammin. Rehtori on aina tavattavissa. Uusia opettajia ja sijaisia varten on perehdyttämiskansio. Uudelle opettajalle määrätään nimikkoperehdyttäjä. Opettajalta edellytetään myös omaa aktiivisuutta. Päätöksenteko ja tiedonkulku Tärkeät asiat käsitellään opettajien kokouksissa ja päätetään yhteisesti. Jokainen voi esittää asioita rehtorille. Tiedotus hoidetaan ilmoitustaulujen päivittäis- ja viikkotiedotteilla, sekä koulun kotisivuilla internetissä. Koteihin lähetettäviä tiedotteita ovat syystiedote, alaluokkien kuukausitiedote sekä asiakohtaiset tiedotteet tarpeen vaatiessa. Tarvittaessa tiedotetaan henkilökohtaisesti. Oppilailla voi olla myös henkilökohtainen reissuvihko. Huoltajien ja luokanvalvojien/luokanopettajien kanssa käytävissä keskusteluissa huoltajat voivat antaa palautetta. Palautetta voidaan antaa myös henkilökohtaisesti, puhelimitse tai kirjallisesti rehtorille tai opettajille. Opettajilta, oppilailta ja huoltajilta kerätään palautetta tapahtumista ja koulun toiminnasta. Palaute otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Vastuullisuus ja sitoutuminen Jokainen yhteisön jäsen tekee työnsä vastuullisesti, pitää kiinni sovituista säännöistä sekä aikatauluista. Tämä tukee parhaiten henkilökunnan jaksamista ja luo kiireettömyyttä. Työsuunnitelmassa oleviin projekteihin on kaikkien sitouduttava. Työryhmiä perustetaan projektien suunnittelua varten, tehtäviä kierrätetään. Rehtori huolehtii tehtäväkierrosta. Työryhmät antavat ohjeet projektien toteuttamiseksi. Projekteja suunnitellessa tulee ottaa huomioon, ettei perusopetus kärsi. Pedagoginen kehittäminen Pedagogisessa kehittämisessä kiinnitetään erityishuomio yhtenäiskoulun periaatteeseen. Luokat 1-9 muodostavat yhtenäisen peruskoulun, jossa opettaja voi toimia kaikilla luokka-asteilla. Pedagogiset kokeilut ja järjestelyt ovat tervetulleita. Opettajien tulee tiedottaa suunnitelmistaan ja tekemisistään, niin että muut tietävät missä mennään. Opettajalta toiselle ja alaluokilta yläluokille siirryttäessä luokanopettajat ja luokanvalvojat keskustelevat jokaisesta oppilaasta, mukana tarvittaessa kuraattori, opinto-ohjaaja ja erityisopettaja. Keskustelut käydään toukokuussa tai syyslukukauden alussa Syksyllä ja keväällä pidetään yksi koko koulun yhteinen teemapäivä, joka liittyy aihekokonaisuuksiin. Ainakin yksi kokonaisopetuskokeilu vuosiluokittain.

2 Koulun tapahtumat, perinteet ja sidosryhmät Yläluokilla toimii oppilaskunta. Yläluokilla on myös frenditoimintaa ja kiusaamista ehkäisevää vertaissovittelutoimintaa (verso). Alaluokilla on kummitoimintaa. Myös yläluokat voivat toimia kummeina. Opintoretket ovat vuotuisia alaluokilla, yläluokilla opintoretkille mennään harvoin ja harkitusti. Leirikouluja varten on perustettava vanhempainkerho, jonka kautta varainkeruu tapahtuu. Koulun perinteisiä tapahtumia ovat itsenäisyysjuhla, joulujuhla, joulukirkko, ystävänpäivä, ruokaviikot, vappunaamiaiset, liikuntapäivät, musikaalit ja näytelmät, taide- ja käsityönäyttelyt, teemaviikot ja kevätkirkko. Yhteistyötä tehdään erityisesti seurakunnan, nuorisotoimen ja koulun vanhempainyhdistysten kanssa. Poliisi, SPR, MLL, muut koulut sekä lähiympäristön yritykset ja laitokset ovat myös yhteistyökumppaneita. Erityistä huomiota oppilaiden käytöksessä saavat viisi perusasiaa: - tervehtiminen (mallioppiminen) - kielenkäyttö, asiallisuus (puuttuminen asiaan heti) - yhteisten pelisääntöjen kunnioittaminen (järjestyssäännöt) - toisen ihmisen kunnioittaminen (puuttuminen tilanteisiin, keskustelu) - ruokailutavat Oppilaiden töitä arvostetaan laittamalla niitä näytteille. Samalla lisätään koulun viihtyisyyttä. Ilmaisuja musiikkiesityksille on aina tilaa. Koulukeskus haluaa olla siisti, turvallinen ja hyvin hoidettu koulu, jossa on tekemisen meininki ja jossa voi kokea työn iloa. Hankintojen ja korjausten suunnittelu Kokouksissa helmi- maaliskuussa pohditaan seuraavan vuoden hankintoja. Opettajat tekevät esityksensä talousarvioon huhtikuun loppuun mennessä. Koulun esitys lähtee kuntaan kesäkuun alussa. Koulutarvike- ja oppikirjatilaukset tehdään maaliskuussa yhteistyössä ja keskitetysti. Suuret hankinnat tehdään kunnan investointiohjelman kautta. Koulurakennuksen korjausesitykset tehdään myös kesäkuun alussa. Pitkän tähtäyksen korjaussuunnitelma voidaan tehdä korkeintaan viideksi vuodeksi. Pikkuvioista ilmoitetaan talonmiehelle huolto Toiminta kouluyhteisön terveyden, hyvinvoinnin, turvallisuuden, sosiaalisen vastuullisuuden ja vuorovaikutuksen edistämiseksi. Kaikki kouluyhteisön jäsenet huolehtivat osaltaan toiminnasta ohjaamalla ja kasvattamalla oppilaita = koulun toimintakulttuuri (opetussuunnitelma luku 3) Koulussa toimii oppilaskunta, johon kuuluvat kaikki oppilaat. Sen kautta oppilaat voivat tehdä aloitteita kaikissa asioissa. Koulussa on kummiluokka-toimintaa. Frenditoiminta pyrkii osaltaan tukemaan sosiaalista vastuuta ja vuorovaikutusta. Versotoiminta (verso = vertaissovittelu) ehkäisee ja sovittelee oppilaiden välisiä ristiriitoja.

3 Ohjeistot, jotka vaikuttavat asiaan: - Tammelan koulukeskuksen turvallisuussuunnitelma - Kriisikansio - Tammelan koulukeskuksen järjestyssäännöt - Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon edistämissuunnitelma (uusitaan vuosittain) - Työturvallisuusohjeet - Koulun toimintakulttuuri - Kunnan arviointisuunnitelma Oppilaalle tarjottava yleinen oppilashuollollinen tuki ja ohjaus koulunkäynnissä sekä lapsen ja nuoren fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen tukemisessa Yleistä tukea ja ohjausta oppilaalle antavat erityisesti luokanvalvoja/luokanopettaja, aineenopettajat, opinto-ohjaaja ja koulukuraattori. Tarvittaessa oppilashuoltoryhmä. Nuoren fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen tukemisessa avainasemassa ovat terveydenhoitaja, koulukuraattori, opinto-ohjaaja, terveystiedon opettajat sekä tarvittaessa ulkopuoliset asiantuntijatahot (Tammelan perusturvaosasto, Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä, Forssan Perheneuvola, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri). Kaikki mainitut henkilöt ulkopuolisia asiantuntijoita lukuun ottamatta ovat päivittäin koululla tavattavissa ja oppilaita ohjataan aktiivisesti hakemaan tukea heti, kun tarve havaitaan. Myös kouluavustajat antavat tukea ja ohjausta. huoltoryhmä ohjaa tarvittaessa oppilaan eteenpäin. Oppilaalle tarjottava oppilashuollollinen tuki erilaisissa vaikeuksissa ja kurinpitorangaistuksen yhteydessä sekä silloin, kun opetukseen osallistuminen on evätty Oppilaan opettaja, luokanvalvoja, erityisopettaja, koulukuraattori, terveydenhoitaja, ja opinto-ohjaaja ovat käytettävissä. huoltoryhmässä pohditaan ratkaisuja ongelmiin. Kurinpitorangaistuksen yhteydessä sovitaan erityisopettajan hoitamasta seurannasta. Jos opetukseen osallistuminen on evätty, rehtori yrittää saada yhteyden huoltajaan. Mikäli huoltaja pystyy valvomaan lastaan, rehtori sopii asiasta hänen kanssaan. Mikäli huoltajaan ei saada yhteyttä, rehtori vie oppilaan erityisopettajan valvottavaksi ja ottaa yhteyttä kunnan perusturvaosastolle jatkotoimenpiteitä varten. Jatko-opinnot Avainasemassa on opinto-ohjaaja huollon yhteistyö ja oppilashuoltoryhmät Koulukeskuksessa toimii säännöllisesti kokoontuva moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, jonka tehtävä on ohjata oppilashuoltotyötä, käsitellä ja ratkaista monipuolisesti kaikkia oppilashuoltoon kuuluvia asioita, sekä huolehtia yhteyksistä muihin asiantuntijatahoihin ja yksittäistapauksissa huoltajiin. huollon yhteistyö kodin, koulun, oppilashuollon palvelujen asiantuntijoiden tai muiden asiantuntijoiden ja paikallisten tukiverkostojen kanssa. Tavoitteena on sujuva ja ongelmaton tiedonkulku joka suuntaan ja se, että ajoissa puututaan ongelmiin. Vanhempainyhdistykset Tammenterho (lk. 1-6) ja Tammenlatva (lk. 7-9) toimivat kodin ja koulun yhteistyön tukemiseksi. Järjestetään vanhempainiltoja, kyselyjä ja kodin ja koulun yhteistyöpäiviä. Luokanvalvojat/luokanopettajat järjestävät joka vuosi huoltajien kanssa kehityskeskusteluja. huoltoryhmä pitää aktiivisesti yhteyttä kaikkien yhteistyötahojen kanssa.

4 Kouluterveydenhuolto Koulu osallistuu joka kolmas vuosi valtakunnalliseen kouluterveyskyselyyn, sen tulokset otetaan huomioon toiminnassa. Kunnan arviointisuunnitelman mukaiset kyselyt ovat myös ohjaamassa toimintaa Kouluruokailu Kouluruokailun järjestämisessä huomioon otettavien terveys- ja ravitsemuskasvatuksen ja tapakasvatuksen tavoitteet. : hyvät ruokailutavat, terveellinen ruokavalio, säännölliset ateriat Tavoitteisiin pyritään seuraavasti: - koulun ruokalista laaditaan ravitsemussuositusten mukaiseksi, annosmalli näkyviin - valvotaan, että kaikki menevät ruokailuun - henkilökunta valvoo ja edistää hyviä tapoja (esim. tapakasvatusviikot) - erilaiset teemaviikot (esim. kansainväliset/perinneruuat) - pidetään huolta ruokasalin viihtyisyydestä ja hygieniasta - ruokailu pyritään järjestämään kiireettömäksi - kotitaloudessa ja terveyskasvatuksessa opetetaan terveellisen ruokavalion ja säännöllisten aterioiden merkitystä ihmisen hyvinvoinnille Koulukuljetukset Koulumatkakuljetuksissa yleiselle turvallisuudelle asetettujen tavoitteiden toteuttaminen - kuljetusten valvonta aamulla/iltapäivällä - itse kuljetus liikennöitsijän vastuulla, kunta tarkastaa liikennöitsijät Toimenpiteet sekä vastuunjako ongelma- ja kriisitilanteissa Toimenpiteet ja työn- ja vastuunjako ongelma- ja kriisitilanteiden ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi tai hoitamiseksi. Poissaolojen seuranta, myöhästelyt - varhainen puuttuminen, yhteys kotiin - opettaja luokanvalvoja rehtori oppilashuoltoryhmä - myöhästelyt pyritään korvaamaan, opettaja ilmoittaa luokanvalvojalle ja sopii hänen kanssaan toimenpiteistä Kiusaaminen, väkivalta ja häirintä Ehkäisy ja havaitseminen - ehkäisyssä tärkeintä on kouluyhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen (kohta 1) - jokainen henkilökunnan jäsen puuttuu huomatessaan = 0-toleranssi - verso-oppilaat seuraavat koulun tilannetta - kyselyt

5 Hoitaminen - verso-oppilaat hoitavat sovittelussa tapaukset, jotka katsotaan sopiviksi hoitaa oppilaiden kesken, tukea antavat verso-työssä mukana olevat aikuiset - toimintaketju: opettaja luokanvalvoja rehtori oppilashuoltoryhmä rehtori koulutuslautakunta - opettaja luokanvalvoja rehtori selvittävät tapahtuneet ja yrittävät saada oppilaat lopettamaan ja sopimaan asiat (kirjallinen lupaus). Huoltajille ilmoitetaan asiasta. - jos tulosta ei saada, oppilashuoltoryhmä kutsuu huoltajat ja oppilaat palaveriin, jossa asiat käydään läpi ja sovitaan jatkoseurannasta - seuraavaksi rehtori antaa kirjallisen varoituksen - koulutuslautakunta päättää määräaikaisesta koulusta erottamisesta - rehtori voi akuuteissa tilanteissa evätä opiskelun loppupäiväksi. Mielenterveyskysymykset - terveydenhoitajan ja oppilashuoltoryhmän kautta tarvittaessa jatkohoitoon Tupakointi ja päihteiden käyttö - järjestyssäännöt - puututaan aina ja rangaistaan - alkuvaiheessa keskusteltu huoltajan kanssa, terveydenhoitajan antama valistus Erilaiset tapaturmat, onnettomuudet ja kuolemantapaukset - huolehditaan koulun turvallisuudesta - toimintaohjeet kriisikansiossa, oppilashuoltoryhmä päivittää 4.6. Kerhotoiminta Tietotekniikkakerho Kerho on tarkoitettu kaikille yläluokkien oppilaille. Kerhoon tulevan ei tarvitse osata perusteita. Kerhossa on vapaasti valittavissa mitä ohjelmia haluaa oppia käyttämään. Kerhossa voi myöskin pelata verkossa, käyttää internettiä sekä tiedon hakuun että keskusteluryhmiin osallistumalla (suomeksi tai muulla kielellä). Kerho tarjoaa oivallisen mahdollisuuden tehdä tietokoneella kotiin annettujen tehtävien tiedonhakuja sekä puhtaaksikirjoittamista. Kerhossa on myöskin mahdollisuus tutustua ja oppia tietokoneen ajokorttiin vaadittavia taitoja. Kerhon tavoite on kohottaa jokaisen siihen osallistuvan oppilaan tietotekniikkataitoja ja antaa mielekästä tehtävää ja innostusta tietotekniikan harrastukseen. Lehtikerho Lehtikerhossa kirjoitetaan kouluun liittyviä tai sitä sivuavia ajankohtaisia juttuja. Tavoitteena on opetella lehtijutun kirjoittamista ja haastattelutekniikkaa sekä kehittää uutisnenää. Jutut julkaistaan koulukeskuksen www-sivuilla. Kerhoon voivat osallistua kaikki yläluokkalaiset. Näytelmäkerho Näytelmäkerhossa tuotetaan ohjelmaa koulun omiin tapahtumiin. Tavoitteena on harjoitella draaman tekniikoita, hioa omaa ilmaisua ja ylittää omia rajoja. Yhteistyötä tehdään mahdollisimman paljon ilmaisuaineiden ja kerhojen kanssa. Kerhoon voivat osallistua kaikki yläluokkalaiset.

6 Liikuntakerhot Kerhojen tarkoituksena on tarjota oppilaille mahdollisuus liikkumiseen myös kouluajan ulkopuolella. Sisältö koostuu eri pallopeleistä, joiden vaatimia lajitaitoja syvennetään erilaisten harjoitusten ja pelaamisen avulla, oppilaita totutetaan myös tuomarityöskentelyyn. Musiikkikerho luokilla innostuu harrastamaan musiikkia - kehittää omia musiikillisia taipumuksiaan - saa tukea itsetuntonsa vahvistamisessa - kokee onnistumisen elämyksiä musiikin tekemisen kautta - oppii hallitsemaan esiintymisjännitystä - oppii kantamaan vastuuta ryhmän toiminnasta - oppilaan kehitystason mukainen instrumenttikohtainen opetus - yhtyesoiton edellyttämä nuotinlukutaito - yhtyeen kehitystason mukaan määräytyvät esityskappaleet - esiintymiskokemusta kartuttavat tilanteet - soittimien asianmukainen kohtelu ja huoltaminen Kuvataidekerho luokat 1-6 Kerhon tarkoituksena on tutustuttaa oppilaat erilaisiin materiaaleihin monipuolisesti. Tekotapoja vaihdellaan ja oppilaan oma ideointi saa pääpainon. Ohjataan jätemateriaalin luovaan käyttöön ja omaperäisiin ratkaisuihin työskentelyssä. Käsityökerho, tekstiilityö Kerhossa voi valmistaa eri tekniikoita käyttäen itselleen tai muille vaatteita, asusteita, kodintekstiilejä tai tekstiilitaidetta. Kerhossa voi vapaasti käydä aina tai kerran tai silloin tällöin esim. tekemässä kaavat johonkin vaatteeseen tai vain hakea apua pikku ongelmaan. Yhdessä viihtyminen kivan tekemisen parissa on tavoite. Käsityökerho, tekninen työ Nikkarikerho alaluokkalaisille Nikkarikerhossa askarrellaan puusta erilaisia esineitä ja leluja. Kerhossa on mahdollisuus rakennella omista materiaaleista erilaisia radio-ohjattavia pienoismalleja kiinnostuksen mukaan. Tutustutaan erilaisten puumateriaalien soveltuvuuteen puuaskartelussa kerho Kerhon tarkoituksena on antaa mahdollisuus liikkua ryhmässä kouluajan jälkeen. Kerhossa pelataan ja leikitään salissa sekä kohotetaan kuntoa myös ulkoliikunnan avulla.

7 Englannin kerho Englannin alkeita leikkien ja laulaen. Opetellaan nursery rhymes -loruja. Käytetään apuna myös Kids English Zone -opetussarjaa ym. videoita Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS Yhteistyö oppimissuunnitelman tai henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatimisessa ja seuraamisessa sekä jatko-opintojen suunnittelussa Henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPS) Oppilaan opettaja voi omasta aloitteestaan yhteistyössä oppilaan kanssa tehdä oppilaalle oppimissuunnitelman. Huoltajan kanssa tulee olla yhteistyössä. huoltoryhmä voi suositella oppilaalle oppimissuunnitelmaa. Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) HOJKS tehdään erityisopetukseen siirretyille oppilaille. Erityisopetuspäätös tehdään pääsääntöisesti psykologisen tai lääketieteellisen lausunnon perusteella yhteistyössä huoltajan kanssa. Päätöksen tekee koulutuslautakunta. Yhteisessä kokouksessa huoltajan kanssa sovitaan järjestelyistä. HOJKS:n perusosan tekee erityisopettaja. Oppilaan opettajat tekevät lukuvuosittain/jaksoittain tarkemmat tavoitteet, joihin myös oppilas kirjaa tavoitteensa Tiedonhallinta ja tietotekniset taidot (tietostrategia) Tiedonhallintataito on lyhyesti määriteltynä taitoa valita, tulkita ja käyttää erilaista informaatiota yksilön ja ryhmän ajattelun aineksina. Usein työskentelyprosessissa tuotetaan uutta tietoa tai aineistoa, jolla on merkitystä muillekin kuin tuottajalle tai tuottajille itselleen. Tiedonhallintataitoihin liittyvissä töissä on tärkeää, että saadaan tietoa toistava toimintatapa poikki ja että oppilaat ja opettajat pohtivat yhdessä, mitä tieto ja tiedon tuottaminen on. Tiedonhallintataidot kasvavat vähitellen ja vaiheittain. Oppimisen edellytyksenä on, että perusvaiheita toistetaan säännöllisesti. Vanhempien ja koulun tehtävänä on rohkaista lasta kysyväksi ja uteliaaksi. Jotta tutkiva asenne elämään ja oppimiseen voisi kehittyä, pitää sekä aikuisen että lapsen luopua yhden oikean vastauksen ja totuuden etsimisestä. Omiin ja muiden oivalluksiin lapsi oppii luottamaan, jos - opiskeluilmapiiri on avoin ja turvallinen - oppilas luottaa itseensä ja kunnioittaa muita - kaikki kykenevät toimimaan ryhmässä - ei korosteta liikaa kilpailua ja kritiikkiä. Tiedonhallintataitojen oppiminen ja ohjaus edellyttävät yhteistyötä. Koulun ja kirjaston yhteistyömuodot on selvitetty yhteistyösuunnitelmassa. Alaluokilla luokanopettaja voi oppiaineita integroimalla luoda oppimiskokonaisuuksia, joissa tiedonhallintataidot kehittyvät vähitellen monipuolisiksi.

8 Yläluokilla voi olla vaara, ettei kenelläkään ole vastuuta oppilaan kokonaistaitojen kehittämisestä. Tiedonhallintataidot kehittyvät, kun aineenopettajat tutustuvat toisten aineiden opetukseen ja mahdollistetaan ainerajat ylittävät projektit, teemat ja oppimistehtävät. Tarvitaan opettajien runsasta vuorovaikutusta ja keskinäistä sopimista yhteisistä käytänteistä. Jokaisen opettajan tulisi tietää, mitä ja miten koulussa opetetaan. Varsinkin yläluokilla tarvitaan koulun sisäistä koordinointia niin, että oppilaalla ei ole samanaikaisesti useita laajaa tiedonhakua ja prosessointia edellyttäviä tehtäviä tekeillä. Jotta oppilas oppisi löytämään oikean tiedon eri tiedonlähteistä, eri tiedonhankintakanavia tulee luokitella ja jäsentää. voi hakea tietoa tehtävän tavoitteiden ja käytettävissä olevien mahdollisuuksien perusteella esimerkiksi: - lähestymistavan mukaan ( haastattelu, kysely, havainnointi, julkaisut) - sisällön mukaan ( hakuteos, sanakirja, hakemisto, viitetietokanta, kokotekstitietokanta) - aineistotyypin mukaan ( kirjat, artikkelit, videot, äänitteet) - aineistomuodon mukaan (elektroninen, painettu, www-sivu, kalvo, numeerinen tieto) - katteen mukaan (koulukirjasto, kunnankirjasto) - toimintaperiaatteen mukaan (hakukone, aihehakemisto) - saavutettavuuden mukaan ( käyttö koulussa, kirjastossa/julkinen, rajattu). Tiedonhallinnan taitoihin kuuluu myös arvioida aineiston tekijöitä, uskottavuutta, objektiivisuutta, kattavuutta, paikkansapitävyyttä, tarkkuutta ja ajantasaisuutta. Tiedonhallintataitojen tavoitteet ovat seuraavat: - oppii kysymään. - oppii käyttämään kirjastoa apuna vastausten löytämiseen. - oppii valikoimaan ja yhdistelemään tietoa erilaisista lähteistä. - osaa arvioida löydetyn tiedon luotettavuutta. - ymmärtää oppimisen prosessiluonteen Tiedonhallintataidot Luokat oppii tutkimaan kirjan rakennetta - oppii tutustumaan kuviin ja lukemaan niitä - osaa kysyä neuvoa ongelmatapauksissa - tutustuu graafisiin kuvaajiin ja tulkitsee diagrammeja - etsii tietoa ikätasolleen sopivista tietokirjoista ja muista lähteistä. Luokat etsii aktiivisesi tietoa - tutustuu monipuolisesti tietokirjoihin ja käyttää niitä tiedonhaussa - oppii avaamaan erityyppisiä tietotekstejä - kehittyy luetun ymmärtämisen taidoissaan - osaa tuottaa kirjallisen ja suullisen esityksen - erottaa mielipiteen ja faktan toisistaan

9 6. luokka - tutustuu tiedonhallinnan prosessiin: 1. määrittele aihe tai ongelma 2. etsi ja nimeä tiedonlähteet 3. valitse tarvitsemasi tieto 4. järjestele tietoa 5. esittele tuloksesi 6. arvioi prosessia ja työtä - osaa käyttää kirjan sisällysluetteloa ja hakemistoa - etsii ja tunnistaa lähteitä - osaa tehdä lähdeviittauksen - omaksuu kysyvän ja tutkivan tavan opiskella. 7. luokka - sisäistää tiedonhallinnan prosessin: 1. määrittele aihe tai ongelma 2. etsi ja nimeä tiedonlähteet 3. valitse tarvitsemasi tieto 4. järjestele tietoa 5. esittele tuloksesi 6. arvioi prosessia ja työtä - arvioi tiedon luotettavuutta: Kuka on tuottanut tiedon? Miksi? Kenelle? - osaa jäsennellä tietoa: ala- ja yläkäsitteet, syy- ja seuraussuhteet - käyttää tiedonlähteitä monipuolisesti - tutustuu tekijänoikeuksiin - osaa tehdä lähdemerkinnät oikein - osaa erilaisia tietotekstejä lukiessaan käyttää tekstin edellyttämää lukemistapaa luokka - käyttää tiedonhallinnan prosessia omissa opiskelutehtävissään: 1. määrittele aihe tai ongelma 2. etsi ja nimeä tiedonlähteet 3. valitse tarvitsemasi tieto 4. järjestele tietoa 5. esittele tuloksesi 6. arvioi prosessia ja työtä - arvioi tiedon luotettavuutta, paikkansapitävyyttä, tarkkuutta, ajantasaisuutta ja objektiivisuutta: Kuka on tuottanut tiedon? Miksi? Kenelle? Missä? - osaa tehdä lähdemerkinnät oikein - osaa vertailla tietolähteitä - osaa kertoa tiedonhausta ja ratkaisuistaan työn kuluessa - osaa koota oman tuotoksen useasta eri lähteestä.

10 Tietotekniset taidot Tietokone on yksi oppimisen apukeino ja tiedon hankkimisen ja hallinnan väline. Tieto- ja viestintätekniikan käsitteitä ja taitoja opitaan toiminnan kautta eri oppiaineiden tunneilla. Tietotekniikkaa käyttäessään oppilas ottaa vastuuta omasta oppimisestaan, oppii tiedonhankinta- ja prosessointitaitoja. Oppilaiden iän karttuessa oppimisessa pyritään entistä enemmän asioiden ymmärtämiseen. Opetellaan myös kriittistä suhtautumista tietoon. Luokilla 1-6 tietokoneen käyttö opitaan muiden aineiden yhteydessä, eikä sitä opeteta erillisenä oppiaineena. Luokilla 7-9 tietokoneiden käyttöä opetetaan myös erillisenä aineena. Luokat osaa avata ja sulkea laitteiston - hallitsee osittain näppäimistön ja hiiren käytön - osaa kirjoittaa yksinkertaisia tekstejä tekstinkäsittelyohjelmalla (isot ja pienet kirjaimet) - osaa tuottaa oman piirroksen - osaa tulostaa työnsä - käyttää opetusohjelmia. Luokat osaa kirjoittaa laajempia tekstejä tekstinkäsittelyohjelmalla - osaa asemoinnin perusasioita: otsikko ja kappalejako - selviytyy yksinkertaisista hakutehtävistä käyttäen apuna Internetin hakukoneita ja hakemistoja - osaa tallentaa ja avata tiedoston - käyttää opetusohjelmia. Luokat osaa leikkaa/liimaa toiminnon - osaa tuottaa esityksen johonkin oppiaineeseen käyttäen tietotekniikkaa ja Internetiä apuvälineenä (tiedonhaku, kuvat, tekstin kirjoitus ja ulkoasu) - osaa etsiä ja liittää kuvan tekstiin - osaa merkitä lähdeviitteen (sivun ylläpitäjä, www-osoite ja tiedonhakupäivämäärä) - osaa miettiä tiedon luotettavuutta - osaa käyttää sähköpostia - ymmärtää ja hallitsee sähköpostin asiallisen käytön - käyttää opetusohjelmia.

11 Luokat 7 9 osaa - verkkoympäristön käytön - hakemistorakenteen - käyttää sovellusohjelmia, peruskäyttötaidot tekstinkäsittelylle, taulukkolaskennalle, kuvankäsittelylle ja muiden hyötyohjelmien käytölle - käyttää Internetin hakutoimintoja: hakukoneitten monipuolinen käyttö, linkkikirjastot ja tietokannat - tietokoneen käytön pankkiasioissa ja kaupankäynnissä - julkishallinnon palveluiden käytön - käyttää koneen oheislaitteita (skanneri, digitaalikamera, webbikamera) - muokata tuotoksensa ulkoasua - ymmärtää tietoturvan keskeisimmät asiat (virukset, koneen suojaaminen, hakkerointi) - ymmärtää nettietiketin merkityksen ja hyödyntää sitä verkkoa käyttäessään Palvelut - koulun kotisivut netissä - luokissa oppilailla tietokoneen käyttömahdollisuus opettajan opastamana (alaluokat) - sähköisen viestinnän opettelun mahdollisuus - Internetin käyttömahdollisuus luokissa - sähköpostipalvelut henkilökunnalla ja oppilailla - Internetin käyttömahdollisuus kaikilla henkilökuntaan kuuluvilla - atk-tuen jatkuva saatavuus Henkilökunnan atk-koulutuksen suunnittelu - Halukkuuden ja tavoitteiden kartoitus määräajoin - Tietojen nykyaikaistaminen - Uusien laitteiden ja ohjelmien käyttökoulutus Verkkoyhteyksien ylläpito - Hallinto- ja oppilasverkonverkon ylläpito - Virustorjunnan kehittäminen - Tietosuojan ylläpito ja parantaminen Laitteiston ylläpito - Palvelinten ylläpito ja suojaus - Varavirtalähteiden huolto - Verkon kehittäminen ja muutostöiden teko ja tilaus - Työasemakoneiden ohjelmien asennus, turhien ohjelmien poisto ja pienet korjaustyöt vanhemmalle kalustolle - Uusien oheislaitteiden asennus ja vanhojen huolto - Laitteiston ajan tasalla pitäminen

12 7.19. Valinnaiset aineet Tammela tutuksi (1 vuosiviikkotunti 5. ja 6. luokalla) Valinnaisaineessa Tammela tutuksi tutkitaan oman kotikunnan ja seudun luontoa, historiaa, elinkeinoelämää ja kunnallishallintoa. Opetuksen tulee kehittää oppilaan tietoutta omasta kotikunnasta ja kotiseudusta. Siten oppilas oppii arvostamaan omaa elinympäristöään. Työtapoja - pari- ja ryhmätyöskentelyä tietotekniikkaa ja tietokirjallisuutta hyväksikäyttäen - kiertoajelut ja vierailut kotiseudun kohteissa - luontoretket - esitykset muille luokille vierailuista tutustumiskohteissa Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - Tammelan kyliin ja kouluihin tutustuminen - Tammelan historiaan ja maantietoon tutustuminen - tutustuminen kotiseudun luonto-, elinkeino- ja hallintokohteisiin - oppii tuntemaan omaa elinympäristöään ja sen historiaa - oppii arvostamaan omaa kotikuntaansa ja kotiseutuansa - tutustuu kotikuntansa eri kyliin ja kouluihin ja oppii näin suhtautumaan myönteisesti erilaisista oloista tuleviin ihmisiin. 5. luokka - Tammelan maantietoa ja historiaa - tietoa Tammelan kylistä ja niiden historiasta - kiertoajelut Etelä-Tammelan ja Pohjois-Tammelan kyliin ja kouluihin (3,5+3,5 tuntia) - muiden kylien esittelyt muille luokille - Mustialan ja Tammelan kirkon historiaa ja vierailut niihin - retki Torron suolle (5-6 tuntia) 6. luokka - tietoa kunnan hallinnosta ja laitoksista, vierailut kunnantalolle ja Ruisluodon hoivaosastoihin - tietoa kunnan elinkeinoelämästä ja tutustuminen johonkin työpaikkaan - luontoretki Liesjärven kansallispuistoon ja tutustuminen Lounais-Hämeen museoon Arviointi hyväksytty/hylätty

13 OPTI (2 vuosiviikkotuntia 7. luokalla) Valinnaisaineen tavoitteena on lisätä oppimistaitoja seitsemännellä luokalla. Valinnaisaine koostuu neljästä eri osiosta, jotka ovat 1) Tietotekniikka A 2) Opiskelutaidot 3) Näppäilytaito 4) Tietotekniikka B Tietotekniikka A - Näppäimistöön tutustuminen 2h - Tallentaminen ja tulostaminen 2h - Yksinkertaisen tekstin tuottaminen - otsikko - kappalejako - rivinvaihto - Leikkaa/liimaa toiminta 2h - Kuvan liittäminen 2h - Lukujärjestystaulukon teko 2h - Verkkoympäristö 1h - Hakemistorakenne - Apuohjelmat/virustentorjunta Opiskelutaidot Opiskelutaidoissa integroidaan oman oppimistyylin löytämisessä oppilaanohjauksen kanssa niin, että tyyli pyritään kartoittamaan oppilaanohjauksen tunneilla ja sitä harjoitellaan käytännössä OPTIn opiskelutaidot osiossa. Opittavina asioina ovat - Oman oppimistyylin hyödyntäminen - Lukemisstrategiat - Opiskeluniksit eri oppiaineisiin - Muistinkäyttö - Koetilanteet - Luetunymmärtäminen ja kirjoitustaidon parantaminen - Omien opiskeluvahvuuksien löytäminen Näppäilytaito Osiossa opitaan kymmensormijärjestelmän perusteet tekstinkäsittelyyn. Tietotekniikka B - Sovellusohjelmien käyttö 2h - Internetin hakutoiminnot 2h - Koneen oheislaitteet ja huolto/kunnossapito 1h - Kameran käyttö/kuvien tuottaminen ohjelmalla 2h - Kirjoitelman ulkoasu 2h - Tiedonhakuprojekti yhdessä äidinkielen kanssa 2h - Oma kirjoitusprojekti 8h tai vaihtoehtoisesti minitietokirja Arviointi - hyväksytty/hylätty

14 Kotitalous (1 vuosiviikkotunti 8. ja 9. luokalla) Työtapoja - ohjattu kurssisuunnittelu - demonstraatiot - tutor-toiminta - kotitehtävät - oppimispäiväkirja - yhteistoiminnalliset teemapäivät - projektit - esitelmät Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - samat kuin 7. luokan opetuksessa : - osaava, yhteistyökykyinen, kriittinen kuluttaja - kaikissa kursseissa syvennetään ja laajennetaan 7. luokan opetusta 1. kurssi Luonnosta ruokapöytään 8. ja 9. luokka - oppilas osaa monipuolisen kasvisten käytön sekä säilönnän perusteet 2. kurssi 8. ja 9. luokka Taitava leipoja - osaa valmistaa monipuolisesti erilaisia leivonnaistyyppejä - osaa leivonnaisten säilyttämistapoja 3. kurssi Suomen maakuntaruuat 8. luokka Ruokamatka maapallon ympäri 9. luokka - osaa arvostaa kotimaista arki- ja juhlaruokaperinnettä - tutustuu kansainväliseen ruokakulttuuriin 4. kurssi Kodin juhlat 8. luokka Minustako ruokatoimittaja 9. luokka - osaa toimia suunnitelmallisesti kotitaloustöissä omia voimavaroja tuhlaamatta - osaa järjestää tavallisimpia kodin juhlia - osaa etsiä kriittisesti tietoja eri lähteistä käytäntöön soveltaen Hyvän osaamisen kuvaus - osaa suunnitella kotitaloustyön, tasapuolisen työnjaon ja ajankäytön - osaa valmistaa suomalaisia perinneruokia ja leivonnaisia - tuntee yleisimmät erikoisruokavaliot - osaa monipuolisen kasvisten käytön ja säilönnän perusteet - tuntee juhlaperinteitä - osaa käyttäytyä juhlatilanteissa - asennoituu myönteisesti kotitaloustöihin

15 Tekstiilityö (1 vuosiviikkotunti 8. ja 9. luokalla) Valinnaisen käsityön opetuksen tehtävänä on antaa oppilaan käyttää hankkimiaan käsityötaitoja edelleen niitä kehittäen sekä syventäen tietojaan. Työtapoja - samat kuin 1-7.luokilla Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - samat kuin 1 7. luokilla - oppilaan oma vastuu lisääntyy - Luokkien 1-7 tavoitteita syventäen pyritään sosiaaliseen itsenäiseen, luovaan ja taitavaan käsityön tekijään Sisällöt valitsee yhden kurssin lukuvuotta kohden ja suunnittelee siihen sisällön opettajan ohjauksella perustuen oppijan aikaisempiin suorituksiin. Puuvillakurssi Villakurssi Pellavakurssi Silkkikurssi Lankatyökurssi Luonnonmateriaalikurssi Tilkkutyökurssi Askartelukurssi Lahjakurssi Harrastukseen liittyvä kurssi Naamiaisasukurssi Roolipukukurssi Lavastekurssi Sisustuskurssi Lastenvaatetuskurssi Asustekurssi Juhla-asukurssi Ulkoiluvaatekurssi (lenkkeily,urheilu,erä ja metsästys ) Yöasukurssi Vapaa-ajanasukurssi Kouluasukurssi Hyvän osaamisen kuvaus 0ppilas - hallitsee perustekniikat itsenäisesti - havaitsee ongelmat ja kykenee ratkaisemaan niitä - dokumentoi suunnitelmiaan, ratkaisujaan, ongelmiaan ja tuotoksiaan tekstinä ja kuvina - käyttää hyväkseen erilaisia tietolähteitä kriittisesti - huomioi ympäristöään - osaa soveltaa oppimaansa - on avoin uudelle oppimiselle

16 Tekninen työ (1 vuosiviikkotunti 8. ja 9. luokalla) Työtapoja - Kurssilla painotetaan eri osa-alueiden työtekniikoita nykyaikaisia koneita ja laitteita apuna käyttäen. Osa-alueita ovat puutyö, metallityö, elektroniikka sekä moottori- ja koneoppi. Kurssilla painotetaan monipuolisuutta erilaisten materiaalien työstötekniikoiden syventävään oppimiseen. Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - Samat kuin Tammelan kunnan perusopetussuunnitelmassa kohdassa käsityö - Yleistavoitteet samat kuin käsityöllä syventäen taitoja kaikilla osa-alueilla. - Periaatteena laatu, ei määrä - syvennetään tietotaitoa kaikissa eri materiaaleissa paneutuen vaativampiin kurssitöihin ja erikoistekniikoihin. Suunnittelussa huomioidaan työssä käytettävät materiaalit, tekniikat ja koneet, joiden avulla töiden laatua pyritään parantamaan lähemmäs teollisen tuotannon tasoa. Hyvän osaamisen kuvaus - kykenee suunnittelemaan sekä valmistamaan perustellun ja toimivan tuotteen viimeisteltyyn loppukuosiin saakka. - työskentelee aktiivisesti, itsenäisesti mutta sosiaalisesti ryhmässä. - käyttää koneita ja laitteita sekä työtekniikoita tarkoituksenmukaisesti ehdotonta työturvallisuutta noudattaen. Musiikki (1 vuosiviikkotunti 8. ja 9. luokalla) Työtapoja - yhteissoitto - laulaminen - sovittaminen - säveltäminen - aktiivinen kuunteleminen - yksilöllinen soitonohjaus - ryhmätyöt - tietokoneen hyödyntäminen musiikinopetuksessa - äänen ja kuvan muokkaamista digitaalisesti Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - itsetunnon vahvistuminen - onnistumisen kokemukset - musiikin käyttö tunteiden ilmaisussa - koulun yhteiset teemapäivät ja projektit - tutustuminen lähialueiden muiden oppilaitosten musiikkitoimintaan - konsertit ja muusikkovierailut

17 - innostuu harrastamaan musiikkia - saa tukea itsetuntonsa vahvistamisessa - kehittää omia musiikillisia taipumuksiaan - kokee elämyksiä musiikin parissa - kehittää mielikuvitustaan ja luovaa ilmaisutaitoaan - pystyy hallitsemaan esiintymisjännitystä - oppii tarkastelemaan kriittisesti musiikillisia ilmiöitä ja syventää musiikin eri lajien ja tyylien tuntemustaan. Kuuntelu - suomalaisten jazz-muusikoiden tuotantoa. - ajankohtaisia pop- ja rock-levyjä. Rytmi - reggae - bossanova - funk - jazz-valssi Melodia - omien teemojen tuottamista improvisoimalla, säveltäen ja sovittaen laulua, soittimia, liikettä ja digitaalitekniikka käyttäen - transponointi esittämisen kannalta sopivaan sävellajiin Harmonia - vähennetyt ja ylinousevat soinnut soinnut - sekstisoinnut - tyylinmukainen soinnuttaminen Dynamiikka - tyylilajien ja esitystilanteiden vaatimat äänenvoimakkuuden muutokset Sointiväri - sointumaailman kokeellista digitaalista tuottamista ja käsittelyä - harmonisten elementtien vaikutus sointiväriin - mielikuvien luominen eri soitinvaihtoehtoja käyttämällä Muoto - jazz-standardirakenne: teema-improvisoitu soolo-teema Hyvän osaamisen kuvaus - osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja osoittaa oma-aloitteellisuutta - osoittaa huomattavaa kehitystä laulamisessa tai valitsemansa soittimen hallinnassa - osallistuu yhteissoittoon kokonaisuuden kannalta rakentavasti ja muut huomioon ottaen - osaa kuunnella musiikkia ja tehdä siitä havaintoja sekä esittää perusteltuja näkemyksiä - kuulemastaan.

18 Liikunta, joukkuepalloilukurssi (1 vuosiviikkotunti 8. ja 9. luokalla) Työtapoja - erilaisia harjoitteita ja peliä eri palloilumuodoissa. Kurssilla painottuvat joukkuelajit. Pyritään monipuolisuuteen, mutta oppilaat voivat vaikuttaa eri lajien painotuksiin. Myös vuodenajat ja olosuhteet otetaan huomioon. Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - Kuten Tammelan kunnan perusopetussuunnitelman kohdassa liikunta - Samat yleistavoitteet kuin muutoin liikunnanopetuksessa, mutta sen lisäksi tavoitteena on syventää taitoja eri pallopeleissä. Opetellaan, harjoitellaan ja pelataan monipuolisesti joukkuepalloilulajeja (jalkapallo, salamapallo, ultimate, pesäpallo, lentopallo, koripallo, salibandy, kaukalopallo, jääkiekko). Harjoitellaan eri lajien tekniikkaa ja taktiikkaa sekä yksilötaitoja. Pelataan paljon. Hyvän osaamisen kuvaus - suhtautuu myönteisesti harjoitettaviin palloilulajeihin - hallitsee keskeisiä lajitaitoja - osoittaa aktiivisuutta monipuolisesti eri lajeissa - kykenee tarvittaessa itsenäiseenkin työskentelyyn ja pystyy toimimaan ryhmässä vastuuntuntoisesti toiset huomioon ottaen Liikunta, kuntosalikurssi (1 vuosiviikkotunti 8. ja 9. luokalla) Työtapoja - Oppilailla on opettajajohtoista yhteisopetusta, parityöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä opettajan valvonnassa. Oppilaiden itsenäinen työskentely korostuu kurssin edetessä (mm. omien harjoitusohjelmien tekemisen muodossa). Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - Kuten Tammelan kunnan perusopetussuunnitelman kohdassa liikunta - Samat yleistavoitteet kuin muutoin liikunnanopetuksessa, mutta lisäksi - kurssin tavoitteena on syventää tietoja ja taitoja kuntosaliharjoittelussa. Tavoitteena on, että oppilas saavuttaa sellaisen tieto- ja taitotason, että hän voi halutessaan jatkaa itsenäisesti lajin harrastamista. Kurssin tavoitteena on myös kehittää oppilaiden omatoimisuutta ja itsenäistä työskentelyä.

19 - Kuntosalikurssilla opetetaan teoriassa kuntosaliharjoittelun merkitys fyysisen kunnon ylläpitämisessä - oppii käyttämään liikuntakeskuksen olevia laitteita oikein ja tietää mitä lihaksia kullakin laitteella voi kehittää - Oppilaalle opetetaan teoriassa ja käytännössä kuntosaliharjoittelun pääperiaatteita ja käsitteitä - Toistojen ja sarjojen merkitys harjoittelussa - Erilaiset lihassupistustavat - Erilaiset voimantuottotavat (maksimi-, kesto-, ja nopeusvoima) ja niiden harjoittelu - Kuntosaliharjoittelun perusperiaatteiden opettelu (mm. nousevan kuormituksen periaate, symmetrinen harjoittelu, lämmittely, lihasten harjoittelujärjestys, venyttely ja ravinnon merkitys) - Erilaisten harjoitusohjelmien kokeileminen ja oman harjoitusohjelman laatiminen ja noudattaminen Hyvän osaamisen kuvaus - suhtautuu myönteisesti kuntosaliharjoitteluun - Hallitsee kuntosaliharjoittelun perusperiaatteet ja osaa käyttää Tammelan liikuntakeskuksen kuntosalilaitteita oikeaoppisesti - On aktiivinen - Kykenee myös itsenäiseen toimintaan kuntosalissa Kuvataide, laaja kuvataide (1 vuosiviikkotunti 8. ja 9. luokalla) Työtapoja - teoria, taidehistoria ja tekniikkademonstraatiot opettajajohtoisesti - itsenäistä työskentelyä, ryhmätöitä yhdessä suunnitellen ja ideoiden - näyttelyvierailuja - eri aineiden väliset yhteistyöprojektit - keskustelut Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - kuten Tammelan kunnan perusopetussuunnitelman kohdassa kuvataide - eheyttää ja tukea oppilaan minäkuvan kehitystä rohkaisemalla persoonalliseen ilmaisuun - tutustuttaa oppilas taidehistoriaan ja nykytaiteeseen kirjallisuuden, videon ja näyttelykäyntien avulla - rohkaista kokeilemaa uusia työtapoja sekä kehittämään kuvallista ilmaisua - laajentaa oppilaan näkemystä kuvataiteesta - nauttia itseilmaisusta kuvataiteen keinoin - piirustus, maalaus, grafiikka, sekatekniikat, kankaanmaalaus, keramiikka, kuvankäsittely tietokoneella - jatketaan tutustumista taidehistoriaan ja nykytaiteeseen - ohjattuja näyttelykäyntejä Hyvän osaamisen kuvaus osaa - työskennellä itsenäisesti ja hallitsee keskeiset kuvan tekemisen tekniikat ja välineet - keskustella kuvan tekemisen ongelmista perustellen mielipiteensä - ilmaista kuvataiteen keinoin itseään monipuolisesti - tuntee taidehistorian pääsuuntauksia - olla yhteistyökykyinen ryhmätyöskentelyssä - huolehtia työtilojen siisteydestä ja järjestyksestä

20 Kuvataide, keramiikka (1 vuosiviikkotunti 8. ja 9. luokalla) Työtapoja - demonstraatiot - itsenäinen työskentely - videot, kirjallisuus - näyttelykäynnit - työtä tekemällä ja kokeilemalla opimme uutta. Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - kuten Tammelan kunnan perusopetussuunnitelman kohdassa kuvataide - kehittää taitoja tietoja keramiikan eri osa-alueilla - itsenäisen työskentelyn kehittäminen - nauttia itseilmaisusta keramiikan keinoin - valmistamme savitavarasta ja kivitavarasta mm. reliefejä, pienoisveistoksia, käyttöesineitä sekä omia aiheita. - tutustumme engoben ja lasitteiden käyttöön Hyvän osaamisen kuvaus osaa - työskennellä itsenäisesti, hallitsee keskeiset keramiikan tekniikat ja välineet - tehdä annetuista aiheista persoonallisia ja teknisesti hallittuja keramiikkatöitä - suhtautuu positiivisesti ja avoimesti opiskeluun - huolehtia työtilojen siisteydestä ja järjestyksestä Kuvataide, maalaus ja piirustus (1 vuosiviikkotunti 8. ja 9. luokalla) Työtapoja - tekniikkademonstraatiot opettajajohtoisesti - itsenäistä työskentelyä, ryhmätöitä - videot, esim. taiteilijaesittelyt ja taidehistoria - näyttelykäynnit Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - kuten Tammelan kunnan perusopetussuunnitelman kohdassa kuvataide - kehittää piirustus- ja maalaustaitoa kokeillen erilaisia välineitä - kehittää persoonallista kuvallista ilmaisua - tukea oppilaan minäkuvan kehitystä - laajentaa oppilaan näkemystä kuvataiteista - pohtia ja oppia ymmärtämään kuvataiteen merkitystä yksilölle ja yhteiskunnalle - nauttia itsensä ilmaisemisesta kuvataiteen keinoin - monipuolista piirustusta ja maalausta erilaisin välinein kokeillen eri tekniikoita - aiheina mm. maisemat, asetelmat, henkilökuvat, abstraktiot, oppilaiden omat aiheet - keskustelut taiteen tekemisestä, omien töiden pohjalta ja tutustumalla taidehistoriaan sekä nykytaiteeseen

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa 1. 6. luokilla Sisällysluettelo Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi lukuvuositodistuksessa... 1 Ruotsin arviointi lukuvuositodistuksessa... 2 Englannin arviointi

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 10.6.2013 Koonnut Virpi Soini 2. luokan tavoitteet tutustuu verkko-opiskeluun ja harjoittelee käytännön työtaitoja, kuten tekstintuottamista

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS 1 YRITTÄJYYSKASVATUS TAPAINLINNAN KOULUSSA OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys on yksi opetussuunnitelman perusteiden mukaisista aihekokonaisuuksista.

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta Viljakkalan Yhtenäiskoulu Valinnaisaineiden valinta lukuvuodeksi 2017 2018 Valinnaiset opinnot 3.-4. luokkalaisilla on kaksi tuntia taide- ja taitoaineiden valinnaisia opintoja viikossa. Lukuvuoden aikana

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat. Ympäristöoppi 4.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan

Lisätiedot

Tiedohallintataidot (kirjoittaminen & kuva ja ääni & tiedonhakeminen ja hallinta) internetin käyttö, pilvipalveluiden käyttö hakupalveluiden käyttö

Tiedohallintataidot (kirjoittaminen & kuva ja ääni & tiedonhakeminen ja hallinta) internetin käyttö, pilvipalveluiden käyttö hakupalveluiden käyttö Mitä opettajan tulee osata Työskentelytaidot (päätelaitteen käyttötaidot) Esiopetus esiopetuksen laitteiston peruskäyttötaidot (tekstinkäsittely, tallentaminen) tietokoneen oheislaitteiden käyttötaidot

Lisätiedot

Vastuullisuus ja sitoutuminen Keskustelulla tuetaan kaikkien jaksamista ja sitoutumista työhön sekä sen vastuulliseen hoitamiseen.

Vastuullisuus ja sitoutuminen Keskustelulla tuetaan kaikkien jaksamista ja sitoutumista työhön sekä sen vastuulliseen hoitamiseen. Letkun koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan 3.3. Toimintakulttuuri Letkun koulun toimintakulttuuri perustuu koulun 100-vuotiseen historiaan. Tavoitteenamme on tarjota lapsille ja koulun

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

Unajan koulun valinnaisaineet

Unajan koulun valinnaisaineet Unajan koulun valinnaisaineet Liikunta 5. luokalla Syvennetään liikkumisen perustaitoja: liikkuvuutta, voimaa, nopeutta ja kestävyyttä. Opitaan yhteistyötaitoja, ryhmässä ja yksilönä toimimista. Liikkumisen

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 6.luokka Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet LIITE 5 Tampereen kaupunki Kasvatus ja opetuspalvelut 2012 2015 Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet Tavoitteena on, että oppilas hyödyntää tieto ja viestintätekniikan mahdollisuuksia

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA

KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA 21.5.2008 Kyläsaaren koulussa on oppilaita 201 (toukokuu 2008) 1. Koulun IT-visio Informaatioteknologiaa hyödynnetään yhtenä osa-alueena jokapäiväistä koulutyötä. 2. Tietostrategian

Lisätiedot

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta Hamulan koulun valinnaisainetarjonta LUKUVUOSI 2016-2017 Sisällysluettelo ILMAISUTAITO... 3 KUVATAIDE... 4 MUSIIKKI... 5 LIIKUNTA... 6 OHJELMOINTI JA ROBOTIIKKA... 7 TEKNINEN TYÖ... 8 2 ILMAISUTAITO 5.

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

VALINNAISAINEEN VALINTA

VALINNAISAINEEN VALINTA VALINNAISAINEEN VALINTA Valinnaisaine valitaan 4. luokan ajaksi eli lukuvuodeksi 2018 2019. Jokainen oppilas valitsee itselleen yhden valinnaisaineen. Kesken lukuvuoden valinnaisainetta ei voi vaihtaa.

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

LUOLAVUOREN KOULU KOTITALOUS Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit LISÄYSEHDOTUKSET: 8. luokka

LUOLAVUOREN KOULU KOTITALOUS Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit LISÄYSEHDOTUKSET: 8. luokka LUOLAVUOREN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 8. luokka KOTITALOUS Taide-ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 2 vvh Tavoitteet 8. luokka Käytännön toimintataidot S

Lisätiedot

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla.

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. 5. luokalla on oppilaalla kaksi valinnaisainetta (1h + 1h) ja 6. luokalla yksi valinnaisaine (1h). Eniten valintoja saaneet valinnaisaineet toteutuvat.

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

7.3.9. KOTITALOUS VALINNAISAINE

7.3.9. KOTITALOUS VALINNAISAINE 7.3.9. KOTITALOUS VALINNAISAINE 320 TAVOITTEET oppii ymmärtämään hyvien tapojen ja tasa-arvon merkityksen yksilön ja perheen hyvinvoinnin kannalta pohtimaan kotitalouksien arjen hallintaa ja sen yhteyksiä

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tässä alla vain sisällöt. Täydellinen taitotasotaulukko selittävine kommentteineen sekä koulukohtaisine toteuttamissarakkeineen on Akkunassa

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI 351 TAVOITTEET oppii ymmärtämään hyvien tapojen ja tasa-arvon merkityksen yksilön ja perheen hyvinvoinnin kannalta pohtimaan kotitalouden arjen hallintaa ja sen

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Liesjärven koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan

Liesjärven koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan Liesjärven koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan 3.3. Toimintakulttuuri Johtaminen, päätöksenteko ja yhteisöllisyys Keskustellaan päivittäin ongelmista ja eteen tulevista asioista. Yhteiset

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

Piirros Mika Kolehmainen

Piirros Mika Kolehmainen Piirros Mika Kolehmainen Liikunnan syventävä kurssi Liikunnan tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja hyvinvointia. Tavoitteena on motoristen perustaitojen vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä liikunnallisten

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU.

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU. RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU Mikkelin kaupunki Valinnaisaineet kahdeksannella luokalla 2007-2008 Kahden lukuvuoden valinnaisainekursseista valitaan kaksi. Kurssilla opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8.- ja

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 9.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2017-2018 9. -luokat Nykyiset kahdeksasluokkalaiset valitsevat 9. -luokkaa varten yhden uuden valinnaisaineen (2 viikkotuntia) 8. -luokalla päättyvän

Lisätiedot

Kirjaston käyttötaidot, Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö (1.-9.lk)

Kirjaston käyttötaidot, Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö (1.-9.lk) Tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma, Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö (1.-9.lk) LIITE 1 1.luokka 2.luokka 3.luokka 4.luokka 5.luokka 6.luokka 1.Määrittele aihe/ongelma - mihin ja mitä

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Viitteitä suomalaisen koulun ja opetuksen kehitystarpeista Peruskoululaisten

Lisätiedot

Riihivalkaman koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan

Riihivalkaman koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan Riihivalkaman koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan 3.3. Toimintakulttuuri Johtaminen ja yhteisöllisyys Kukin opettaja laatii oppilaittensa kanssa lukuvuoden alussa luokan omat pelisäännöt

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen 1. Laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden hallinta (tietokoneen käyttötaidot, käyttöjärjestelmä, tutustuminen erilaisiin tietoteknisiin

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee AI 6. lk Arvioitavat tavoitteet Vuorovaikutustilanteissa toimiminen (T1, T2, T3, T4) Tekstien tulkitseminen (T5, T6, T7, T8) Hyväksytty (5) Välttävä (6-7) Oppilas saa arvosanan 6, Oppilas saa arvosanan

Lisätiedot

(3-4) Tavoitteet 4. luokan jälkeen. (0-2) Tavoitteet 2. luokan jälkeen. (5-6) Tavoitteet 6. luokan jälkeen. (7-9) Tavoitteet 9.

(3-4) Tavoitteet 4. luokan jälkeen. (0-2) Tavoitteet 2. luokan jälkeen. (5-6) Tavoitteet 6. luokan jälkeen. (7-9) Tavoitteet 9. 1. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteet ja keskeiset käsitteet, sekä käytännön tvt-taitojen kehittäminen omien tuotosten laadinnassa. Osaa käyttää itsenäisesti tablettia ja / tai

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai 13.10. 2015 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016 Edellinen

Lisätiedot

Myllykylän koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan

Myllykylän koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan Myllykylän koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan 3.3. Toimintakulttuuri Johtaminen, päätöksenteko ja yhteisöllisyys Myllykylän koulussa järjestetään kehityskeskusteluja esimiehen ja henkilökunnan

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Viestintää opiskellaan 7. luokalla kaksi tuntia ja muilla luokka-asteilla neljä tuntia viikossa.

Viestintää opiskellaan 7. luokalla kaksi tuntia ja muilla luokka-asteilla neljä tuntia viikossa. Äidinkieli ja kirjallisuus / viestintä Viestintäpainotteinen luokka Johdanto Viestintäpainotteisella luokalla oppilailla on mahdollisuus syventää viestintätaitojaan ja harjoitella viestintävälineiden käyttöön

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Pihlavan koulun tietostrategia 2008

Pihlavan koulun tietostrategia 2008 Pihlavan koulun tietostrategia 2008 1 PIHLAVAN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2008 Pihlavan koulussa on toukokuussa 2008 1-6 luokan oppilaita 185 sekä yksi esiopetusluokka. VISIO: Yhtenäinen ja toimiva informaatioteknologia

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle 2017-2018 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Valinnaisaineet ovat pakollinen osa oppilaiden oppimäärää. Opetussuunnitelmamme tarjoaa erilaisia valinnanmahdollisuuksia

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai 25.10. 2016 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016

Lisätiedot

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1. JOHDANTO Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

Lisätiedot

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Oppimiskäsityksen kuvaus Helsinki 6.3.2015 1 Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Perusteissa kuvataan oppimiskäsitys, jonka pohjalta opetussuunnitelman

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Saaren koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan. 3.3. Toimintakulttuuri

Saaren koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan. 3.3. Toimintakulttuuri Saaren koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan 3.3. Toimintakulttuuri Saaren toimintakulttuuri perustuu Turvallisen koulun periaatteelle. Se edellyttää opettajilta tinkimätöntä valvontatyötä

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Ryhmä 5 Kehityksen suunta.. Mitä teema tarkoittaa? Teeman punaisena lankana on pohjimmiltaan se, että teknologiakasvatus ja teknologian arkipäiväistäminen tulee

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

KAARISILLAN YHTENÄISKOULU

KAARISILLAN YHTENÄISKOULU KAARISILLAN YHTENÄISKOULU Alakoulun Valinnaisaineopas LV. 2017-2018 ALAKOULUN VALINNAISAINEET Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2016 alakoulun osalta. Uutena asiana opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet Rajakylän koulun tietostrategia Periaatteet Oulun opetustoimen tietostrategian mukaan jokaisella on oikeus ajanmukaiseen oppimisympäristöön. Tieto- ja viestintäteknologiaa tulee käyttää kaikissa oppiaineissa

Lisätiedot

Opetustoimen tietostrategia

Opetustoimen tietostrategia Opetustoimen tietostrategia Oulun opetustoimessa jokaisella on oikeus ajanmukaisiin oppimisympäristöihin. Oulun opetustoimessa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa kaikissa oppiaineissa ja koulujen

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot