Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan"

Transkriptio

1 Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan 3.3. Toimintakulttuuri Johtaminen ja yhteisöllisyys Koko työyhteisö osallistuu kasvatustyöhön. Oppilaiden tulee ymmärtää, että jokainen aikuinen on kasvattaja. Yhteisöllisyyttä korostetaan: - arvostamalla jokaista henkilönä ja työntekijänä, - rohkeudella puuttua asioihin, yhteisvastuulla, - yhteisillä pelisäännöillä, omalla esimerkillä, - säännöllisillä kokoontumisilla - avoimella keskustelulla - rehellisellä palautteella Ongelmatilantilanteet ratkaistaan mahdollisimman pian keskustelemalla avoimesti siten, että kaikkien mielipiteet tulevat esille. Rehtori järjestää varsinaisia kehityskeskusteluja kahden vuoden välein, sovittuja asioita seurataan. Pienempiä keskusteluja useammin. Rehtori on aina tavattavissa. Uusia opettajia ja sijaisia varten on perehdyttämiskansio. Uudelle opettajalle määrätään nimikkoperehdyttäjä. Opettajalta edellytetään myös omaa aktiivisuutta. Päätöksenteko ja tiedonkulku Tärkeät asiat käsitellään opettajien kokouksissa ja päätetään yhteisesti. Jokainen voi esittää asioita rehtorille. Tiedotus hoidetaan ilmoitustaulujen päivittäis- ja viikkotiedotteilla, sekä koulun kotisivuilla internetissä. Koteihin lähetettäviä tiedotteita ovat syystiedote, alaluokkien kuukausitiedote sekä asiakohtaiset tiedotteet tarpeen vaatiessa. Tarvittaessa tiedotetaan henkilökohtaisesti. Oppilailla voi olla myös henkilökohtainen reissuvihko. Huoltajien ja luokanvalvojien/luokanopettajien kanssa käytävissä keskusteluissa huoltajat voivat antaa palautetta. Palautetta voidaan antaa myös henkilökohtaisesti, puhelimitse tai kirjallisesti rehtorille tai opettajille. Opettajilta, oppilailta ja huoltajilta kerätään palautetta tapahtumista ja koulun toiminnasta. Palaute otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Vastuullisuus ja sitoutuminen Jokainen yhteisön jäsen tekee työnsä vastuullisesti, pitää kiinni sovituista säännöistä sekä aikatauluista. Tämä tukee parhaiten henkilökunnan jaksamista ja luo kiireettömyyttä. Työsuunnitelmassa oleviin projekteihin on kaikkien sitouduttava. Työryhmiä perustetaan projektien suunnittelua varten, tehtäviä kierrätetään. Rehtori huolehtii tehtäväkierrosta. Työryhmät antavat ohjeet projektien toteuttamiseksi. Projekteja suunnitellessa tulee ottaa huomioon, ettei perusopetus kärsi. Pedagoginen kehittäminen Pedagogisessa kehittämisessä kiinnitetään erityishuomio yhtenäiskoulun periaatteeseen. Luokat 1-9 muodostavat yhtenäisen peruskoulun, jossa opettaja voi toimia kaikilla luokka-asteilla. Pedagogiset kokeilut ja järjestelyt ovat tervetulleita. Opettajien tulee tiedottaa suunnitelmistaan ja tekemisistään, niin että muut tietävät missä mennään. Opettajalta toiselle ja alaluokilta yläluokille siirryttäessä luokanopettajat ja luokanvalvojat keskustelevat jokaisesta oppilaasta, mukana tarvittaessa kuraattori, opinto-ohjaaja ja erityisopettaja. Keskustelut käydään toukokuussa tai syyslukukauden alussa Syksyllä ja keväällä pidetään yksi koko koulun yhteinen teemapäivä, joka liittyy aihekokonaisuuksiin. Ainakin yksi kokonaisopetuskokeilu vuosiluokittain.

2 Koulun tapahtumat, perinteet ja sidosryhmät Yläluokilla toimii oppilaskunta. Yläluokilla on myös frenditoimintaa ja kiusaamista ehkäisevää vertaissovittelutoimintaa (verso). Alaluokilla on kummitoimintaa. Myös yläluokat voivat toimia kummeina. Opintoretket ovat vuotuisia alaluokilla, yläluokilla opintoretkille mennään harvoin ja harkitusti. Leirikouluja varten on perustettava vanhempainkerho, jonka kautta varainkeruu tapahtuu. Koulun perinteisiä tapahtumia ovat itsenäisyysjuhla, joulujuhla, joulukirkko, ystävänpäivä, ruokaviikot, vappunaamiaiset, liikuntapäivät, musikaalit ja näytelmät, taide- ja käsityönäyttelyt, teemaviikot ja kevätkirkko. Yhteistyötä tehdään erityisesti seurakunnan, nuorisotoimen ja koulun vanhempainyhdistysten kanssa. Poliisi, SPR, MLL, muut koulut sekä lähiympäristön yritykset ja laitokset ovat myös yhteistyökumppaneita. Erityistä huomiota oppilaiden käytöksessä saavat viisi perusasiaa: - tervehtiminen (mallioppiminen) - kielenkäyttö, asiallisuus (puuttuminen asiaan heti) - yhteisten pelisääntöjen kunnioittaminen (järjestyssäännöt) - toisen ihmisen kunnioittaminen (puuttuminen tilanteisiin, keskustelu) - ruokailutavat Oppilaiden töitä arvostetaan laittamalla niitä näytteille. Samalla lisätään koulun viihtyisyyttä. Ilmaisuja musiikkiesityksille on aina tilaa. Koulukeskus haluaa olla siisti, turvallinen ja hyvin hoidettu koulu, jossa on tekemisen meininki ja jossa voi kokea työn iloa. Hankintojen ja korjausten suunnittelu Kokouksissa helmi- maaliskuussa pohditaan seuraavan vuoden hankintoja. Opettajat tekevät esityksensä talousarvioon huhtikuun loppuun mennessä. Koulun esitys lähtee kuntaan kesäkuun alussa. Koulutarvike- ja oppikirjatilaukset tehdään maaliskuussa yhteistyössä ja keskitetysti. Suuret hankinnat tehdään kunnan investointiohjelman kautta. Koulurakennuksen korjausesitykset tehdään myös kesäkuun alussa. Pitkän tähtäyksen korjaussuunnitelma voidaan tehdä korkeintaan viideksi vuodeksi. Pikkuvioista ilmoitetaan talonmiehelle huolto Toiminta kouluyhteisön terveyden, hyvinvoinnin, turvallisuuden, sosiaalisen vastuullisuuden ja vuorovaikutuksen edistämiseksi. Kaikki kouluyhteisön jäsenet huolehtivat osaltaan toiminnasta ohjaamalla ja kasvattamalla oppilaita = koulun toimintakulttuuri (opetussuunnitelma luku 3) Koulussa toimii oppilaskunta, johon kuuluvat kaikki oppilaat. Sen kautta oppilaat voivat tehdä aloitteita kaikissa asioissa. Koulussa on kummiluokka-toimintaa. Frenditoiminta pyrkii osaltaan tukemaan sosiaalista vastuuta ja vuorovaikutusta. Versotoiminta (verso = vertaissovittelu) ehkäisee ja sovittelee oppilaiden välisiä ristiriitoja.

3 Ohjeistot, jotka vaikuttavat asiaan: - Tammelan koulukeskuksen turvallisuussuunnitelma - Kriisikansio - Tammelan koulukeskuksen järjestyssäännöt - Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon edistämissuunnitelma (uusitaan vuosittain) - Työturvallisuusohjeet - Koulun toimintakulttuuri - Kunnan arviointisuunnitelma Oppilaalle tarjottava yleinen oppilashuollollinen tuki ja ohjaus koulunkäynnissä sekä lapsen ja nuoren fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen tukemisessa Yleistä tukea ja ohjausta oppilaalle antavat erityisesti luokanvalvoja/luokanopettaja, aineenopettajat, opinto-ohjaaja ja koulukuraattori. Tarvittaessa oppilashuoltoryhmä. Nuoren fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen tukemisessa avainasemassa ovat terveydenhoitaja, koulukuraattori, opinto-ohjaaja, terveystiedon opettajat sekä tarvittaessa ulkopuoliset asiantuntijatahot (Tammelan perusturvaosasto, Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä, Forssan Perheneuvola, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri). Kaikki mainitut henkilöt ulkopuolisia asiantuntijoita lukuun ottamatta ovat päivittäin koululla tavattavissa ja oppilaita ohjataan aktiivisesti hakemaan tukea heti, kun tarve havaitaan. Myös kouluavustajat antavat tukea ja ohjausta. huoltoryhmä ohjaa tarvittaessa oppilaan eteenpäin. Oppilaalle tarjottava oppilashuollollinen tuki erilaisissa vaikeuksissa ja kurinpitorangaistuksen yhteydessä sekä silloin, kun opetukseen osallistuminen on evätty Oppilaan opettaja, luokanvalvoja, erityisopettaja, koulukuraattori, terveydenhoitaja, ja opinto-ohjaaja ovat käytettävissä. huoltoryhmässä pohditaan ratkaisuja ongelmiin. Kurinpitorangaistuksen yhteydessä sovitaan erityisopettajan hoitamasta seurannasta. Jos opetukseen osallistuminen on evätty, rehtori yrittää saada yhteyden huoltajaan. Mikäli huoltaja pystyy valvomaan lastaan, rehtori sopii asiasta hänen kanssaan. Mikäli huoltajaan ei saada yhteyttä, rehtori vie oppilaan erityisopettajan valvottavaksi ja ottaa yhteyttä kunnan perusturvaosastolle jatkotoimenpiteitä varten. Jatko-opinnot Avainasemassa on opinto-ohjaaja huollon yhteistyö ja oppilashuoltoryhmät Koulukeskuksessa toimii säännöllisesti kokoontuva moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, jonka tehtävä on ohjata oppilashuoltotyötä, käsitellä ja ratkaista monipuolisesti kaikkia oppilashuoltoon kuuluvia asioita, sekä huolehtia yhteyksistä muihin asiantuntijatahoihin ja yksittäistapauksissa huoltajiin. huollon yhteistyö kodin, koulun, oppilashuollon palvelujen asiantuntijoiden tai muiden asiantuntijoiden ja paikallisten tukiverkostojen kanssa. Tavoitteena on sujuva ja ongelmaton tiedonkulku joka suuntaan ja se, että ajoissa puututaan ongelmiin. Vanhempainyhdistykset Tammenterho (lk. 1-6) ja Tammenlatva (lk. 7-9) toimivat kodin ja koulun yhteistyön tukemiseksi. Järjestetään vanhempainiltoja, kyselyjä ja kodin ja koulun yhteistyöpäiviä. Luokanvalvojat/luokanopettajat järjestävät joka vuosi huoltajien kanssa kehityskeskusteluja. huoltoryhmä pitää aktiivisesti yhteyttä kaikkien yhteistyötahojen kanssa.

4 Kouluterveydenhuolto Koulu osallistuu joka kolmas vuosi valtakunnalliseen kouluterveyskyselyyn, sen tulokset otetaan huomioon toiminnassa. Kunnan arviointisuunnitelman mukaiset kyselyt ovat myös ohjaamassa toimintaa Kouluruokailu Kouluruokailun järjestämisessä huomioon otettavien terveys- ja ravitsemuskasvatuksen ja tapakasvatuksen tavoitteet. : hyvät ruokailutavat, terveellinen ruokavalio, säännölliset ateriat Tavoitteisiin pyritään seuraavasti: - koulun ruokalista laaditaan ravitsemussuositusten mukaiseksi, annosmalli näkyviin - valvotaan, että kaikki menevät ruokailuun - henkilökunta valvoo ja edistää hyviä tapoja (esim. tapakasvatusviikot) - erilaiset teemaviikot (esim. kansainväliset/perinneruuat) - pidetään huolta ruokasalin viihtyisyydestä ja hygieniasta - ruokailu pyritään järjestämään kiireettömäksi - kotitaloudessa ja terveyskasvatuksessa opetetaan terveellisen ruokavalion ja säännöllisten aterioiden merkitystä ihmisen hyvinvoinnille Koulukuljetukset Koulumatkakuljetuksissa yleiselle turvallisuudelle asetettujen tavoitteiden toteuttaminen - kuljetusten valvonta aamulla/iltapäivällä - itse kuljetus liikennöitsijän vastuulla, kunta tarkastaa liikennöitsijät Toimenpiteet sekä vastuunjako ongelma- ja kriisitilanteissa Toimenpiteet ja työn- ja vastuunjako ongelma- ja kriisitilanteiden ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi tai hoitamiseksi. Poissaolojen seuranta, myöhästelyt - varhainen puuttuminen, yhteys kotiin - opettaja luokanvalvoja rehtori oppilashuoltoryhmä - myöhästelyt pyritään korvaamaan, opettaja ilmoittaa luokanvalvojalle ja sopii hänen kanssaan toimenpiteistä Kiusaaminen, väkivalta ja häirintä Ehkäisy ja havaitseminen - ehkäisyssä tärkeintä on kouluyhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen (kohta 1) - jokainen henkilökunnan jäsen puuttuu huomatessaan = 0-toleranssi - verso-oppilaat seuraavat koulun tilannetta - kyselyt

5 Hoitaminen - verso-oppilaat hoitavat sovittelussa tapaukset, jotka katsotaan sopiviksi hoitaa oppilaiden kesken, tukea antavat verso-työssä mukana olevat aikuiset - toimintaketju: opettaja luokanvalvoja rehtori oppilashuoltoryhmä rehtori koulutuslautakunta - opettaja luokanvalvoja rehtori selvittävät tapahtuneet ja yrittävät saada oppilaat lopettamaan ja sopimaan asiat (kirjallinen lupaus). Huoltajille ilmoitetaan asiasta. - jos tulosta ei saada, oppilashuoltoryhmä kutsuu huoltajat ja oppilaat palaveriin, jossa asiat käydään läpi ja sovitaan jatkoseurannasta - seuraavaksi rehtori antaa kirjallisen varoituksen - koulutuslautakunta päättää määräaikaisesta koulusta erottamisesta - rehtori voi akuuteissa tilanteissa evätä opiskelun loppupäiväksi. Mielenterveyskysymykset - terveydenhoitajan ja oppilashuoltoryhmän kautta tarvittaessa jatkohoitoon Tupakointi ja päihteiden käyttö - järjestyssäännöt - puututaan aina ja rangaistaan - alkuvaiheessa keskusteltu huoltajan kanssa, terveydenhoitajan antama valistus Erilaiset tapaturmat, onnettomuudet ja kuolemantapaukset - huolehditaan koulun turvallisuudesta - toimintaohjeet kriisikansiossa, oppilashuoltoryhmä päivittää 4.6. Kerhotoiminta Tietotekniikkakerho Kerho on tarkoitettu kaikille yläluokkien oppilaille. Kerhoon tulevan ei tarvitse osata perusteita. Kerhossa on vapaasti valittavissa mitä ohjelmia haluaa oppia käyttämään. Kerhossa voi myöskin pelata verkossa, käyttää internettiä sekä tiedon hakuun että keskusteluryhmiin osallistumalla (suomeksi tai muulla kielellä). Kerho tarjoaa oivallisen mahdollisuuden tehdä tietokoneella kotiin annettujen tehtävien tiedonhakuja sekä puhtaaksikirjoittamista. Kerhossa on myöskin mahdollisuus tutustua ja oppia tietokoneen ajokorttiin vaadittavia taitoja. Kerhon tavoite on kohottaa jokaisen siihen osallistuvan oppilaan tietotekniikkataitoja ja antaa mielekästä tehtävää ja innostusta tietotekniikan harrastukseen. Lehtikerho Lehtikerhossa kirjoitetaan kouluun liittyviä tai sitä sivuavia ajankohtaisia juttuja. Tavoitteena on opetella lehtijutun kirjoittamista ja haastattelutekniikkaa sekä kehittää uutisnenää. Jutut julkaistaan koulukeskuksen www-sivuilla. Kerhoon voivat osallistua kaikki yläluokkalaiset. Näytelmäkerho Näytelmäkerhossa tuotetaan ohjelmaa koulun omiin tapahtumiin. Tavoitteena on harjoitella draaman tekniikoita, hioa omaa ilmaisua ja ylittää omia rajoja. Yhteistyötä tehdään mahdollisimman paljon ilmaisuaineiden ja kerhojen kanssa. Kerhoon voivat osallistua kaikki yläluokkalaiset.

6 Liikuntakerhot Kerhojen tarkoituksena on tarjota oppilaille mahdollisuus liikkumiseen myös kouluajan ulkopuolella. Sisältö koostuu eri pallopeleistä, joiden vaatimia lajitaitoja syvennetään erilaisten harjoitusten ja pelaamisen avulla, oppilaita totutetaan myös tuomarityöskentelyyn. Musiikkikerho luokilla innostuu harrastamaan musiikkia - kehittää omia musiikillisia taipumuksiaan - saa tukea itsetuntonsa vahvistamisessa - kokee onnistumisen elämyksiä musiikin tekemisen kautta - oppii hallitsemaan esiintymisjännitystä - oppii kantamaan vastuuta ryhmän toiminnasta - oppilaan kehitystason mukainen instrumenttikohtainen opetus - yhtyesoiton edellyttämä nuotinlukutaito - yhtyeen kehitystason mukaan määräytyvät esityskappaleet - esiintymiskokemusta kartuttavat tilanteet - soittimien asianmukainen kohtelu ja huoltaminen Kuvataidekerho luokat 1-6 Kerhon tarkoituksena on tutustuttaa oppilaat erilaisiin materiaaleihin monipuolisesti. Tekotapoja vaihdellaan ja oppilaan oma ideointi saa pääpainon. Ohjataan jätemateriaalin luovaan käyttöön ja omaperäisiin ratkaisuihin työskentelyssä. Käsityökerho, tekstiilityö Kerhossa voi valmistaa eri tekniikoita käyttäen itselleen tai muille vaatteita, asusteita, kodintekstiilejä tai tekstiilitaidetta. Kerhossa voi vapaasti käydä aina tai kerran tai silloin tällöin esim. tekemässä kaavat johonkin vaatteeseen tai vain hakea apua pikku ongelmaan. Yhdessä viihtyminen kivan tekemisen parissa on tavoite. Käsityökerho, tekninen työ Nikkarikerho alaluokkalaisille Nikkarikerhossa askarrellaan puusta erilaisia esineitä ja leluja. Kerhossa on mahdollisuus rakennella omista materiaaleista erilaisia radio-ohjattavia pienoismalleja kiinnostuksen mukaan. Tutustutaan erilaisten puumateriaalien soveltuvuuteen puuaskartelussa kerho Kerhon tarkoituksena on antaa mahdollisuus liikkua ryhmässä kouluajan jälkeen. Kerhossa pelataan ja leikitään salissa sekä kohotetaan kuntoa myös ulkoliikunnan avulla.

7 Englannin kerho Englannin alkeita leikkien ja laulaen. Opetellaan nursery rhymes -loruja. Käytetään apuna myös Kids English Zone -opetussarjaa ym. videoita Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS Yhteistyö oppimissuunnitelman tai henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatimisessa ja seuraamisessa sekä jatko-opintojen suunnittelussa Henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPS) Oppilaan opettaja voi omasta aloitteestaan yhteistyössä oppilaan kanssa tehdä oppilaalle oppimissuunnitelman. Huoltajan kanssa tulee olla yhteistyössä. huoltoryhmä voi suositella oppilaalle oppimissuunnitelmaa. Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) HOJKS tehdään erityisopetukseen siirretyille oppilaille. Erityisopetuspäätös tehdään pääsääntöisesti psykologisen tai lääketieteellisen lausunnon perusteella yhteistyössä huoltajan kanssa. Päätöksen tekee koulutuslautakunta. Yhteisessä kokouksessa huoltajan kanssa sovitaan järjestelyistä. HOJKS:n perusosan tekee erityisopettaja. Oppilaan opettajat tekevät lukuvuosittain/jaksoittain tarkemmat tavoitteet, joihin myös oppilas kirjaa tavoitteensa Tiedonhallinta ja tietotekniset taidot (tietostrategia) Tiedonhallintataito on lyhyesti määriteltynä taitoa valita, tulkita ja käyttää erilaista informaatiota yksilön ja ryhmän ajattelun aineksina. Usein työskentelyprosessissa tuotetaan uutta tietoa tai aineistoa, jolla on merkitystä muillekin kuin tuottajalle tai tuottajille itselleen. Tiedonhallintataitoihin liittyvissä töissä on tärkeää, että saadaan tietoa toistava toimintatapa poikki ja että oppilaat ja opettajat pohtivat yhdessä, mitä tieto ja tiedon tuottaminen on. Tiedonhallintataidot kasvavat vähitellen ja vaiheittain. Oppimisen edellytyksenä on, että perusvaiheita toistetaan säännöllisesti. Vanhempien ja koulun tehtävänä on rohkaista lasta kysyväksi ja uteliaaksi. Jotta tutkiva asenne elämään ja oppimiseen voisi kehittyä, pitää sekä aikuisen että lapsen luopua yhden oikean vastauksen ja totuuden etsimisestä. Omiin ja muiden oivalluksiin lapsi oppii luottamaan, jos - opiskeluilmapiiri on avoin ja turvallinen - oppilas luottaa itseensä ja kunnioittaa muita - kaikki kykenevät toimimaan ryhmässä - ei korosteta liikaa kilpailua ja kritiikkiä. Tiedonhallintataitojen oppiminen ja ohjaus edellyttävät yhteistyötä. Koulun ja kirjaston yhteistyömuodot on selvitetty yhteistyösuunnitelmassa. Alaluokilla luokanopettaja voi oppiaineita integroimalla luoda oppimiskokonaisuuksia, joissa tiedonhallintataidot kehittyvät vähitellen monipuolisiksi.

8 Yläluokilla voi olla vaara, ettei kenelläkään ole vastuuta oppilaan kokonaistaitojen kehittämisestä. Tiedonhallintataidot kehittyvät, kun aineenopettajat tutustuvat toisten aineiden opetukseen ja mahdollistetaan ainerajat ylittävät projektit, teemat ja oppimistehtävät. Tarvitaan opettajien runsasta vuorovaikutusta ja keskinäistä sopimista yhteisistä käytänteistä. Jokaisen opettajan tulisi tietää, mitä ja miten koulussa opetetaan. Varsinkin yläluokilla tarvitaan koulun sisäistä koordinointia niin, että oppilaalla ei ole samanaikaisesti useita laajaa tiedonhakua ja prosessointia edellyttäviä tehtäviä tekeillä. Jotta oppilas oppisi löytämään oikean tiedon eri tiedonlähteistä, eri tiedonhankintakanavia tulee luokitella ja jäsentää. voi hakea tietoa tehtävän tavoitteiden ja käytettävissä olevien mahdollisuuksien perusteella esimerkiksi: - lähestymistavan mukaan ( haastattelu, kysely, havainnointi, julkaisut) - sisällön mukaan ( hakuteos, sanakirja, hakemisto, viitetietokanta, kokotekstitietokanta) - aineistotyypin mukaan ( kirjat, artikkelit, videot, äänitteet) - aineistomuodon mukaan (elektroninen, painettu, www-sivu, kalvo, numeerinen tieto) - katteen mukaan (koulukirjasto, kunnankirjasto) - toimintaperiaatteen mukaan (hakukone, aihehakemisto) - saavutettavuuden mukaan ( käyttö koulussa, kirjastossa/julkinen, rajattu). Tiedonhallinnan taitoihin kuuluu myös arvioida aineiston tekijöitä, uskottavuutta, objektiivisuutta, kattavuutta, paikkansapitävyyttä, tarkkuutta ja ajantasaisuutta. Tiedonhallintataitojen tavoitteet ovat seuraavat: - oppii kysymään. - oppii käyttämään kirjastoa apuna vastausten löytämiseen. - oppii valikoimaan ja yhdistelemään tietoa erilaisista lähteistä. - osaa arvioida löydetyn tiedon luotettavuutta. - ymmärtää oppimisen prosessiluonteen Tiedonhallintataidot Luokat oppii tutkimaan kirjan rakennetta - oppii tutustumaan kuviin ja lukemaan niitä - osaa kysyä neuvoa ongelmatapauksissa - tutustuu graafisiin kuvaajiin ja tulkitsee diagrammeja - etsii tietoa ikätasolleen sopivista tietokirjoista ja muista lähteistä. Luokat etsii aktiivisesi tietoa - tutustuu monipuolisesti tietokirjoihin ja käyttää niitä tiedonhaussa - oppii avaamaan erityyppisiä tietotekstejä - kehittyy luetun ymmärtämisen taidoissaan - osaa tuottaa kirjallisen ja suullisen esityksen - erottaa mielipiteen ja faktan toisistaan

9 6. luokka - tutustuu tiedonhallinnan prosessiin: 1. määrittele aihe tai ongelma 2. etsi ja nimeä tiedonlähteet 3. valitse tarvitsemasi tieto 4. järjestele tietoa 5. esittele tuloksesi 6. arvioi prosessia ja työtä - osaa käyttää kirjan sisällysluetteloa ja hakemistoa - etsii ja tunnistaa lähteitä - osaa tehdä lähdeviittauksen - omaksuu kysyvän ja tutkivan tavan opiskella. 7. luokka - sisäistää tiedonhallinnan prosessin: 1. määrittele aihe tai ongelma 2. etsi ja nimeä tiedonlähteet 3. valitse tarvitsemasi tieto 4. järjestele tietoa 5. esittele tuloksesi 6. arvioi prosessia ja työtä - arvioi tiedon luotettavuutta: Kuka on tuottanut tiedon? Miksi? Kenelle? - osaa jäsennellä tietoa: ala- ja yläkäsitteet, syy- ja seuraussuhteet - käyttää tiedonlähteitä monipuolisesti - tutustuu tekijänoikeuksiin - osaa tehdä lähdemerkinnät oikein - osaa erilaisia tietotekstejä lukiessaan käyttää tekstin edellyttämää lukemistapaa luokka - käyttää tiedonhallinnan prosessia omissa opiskelutehtävissään: 1. määrittele aihe tai ongelma 2. etsi ja nimeä tiedonlähteet 3. valitse tarvitsemasi tieto 4. järjestele tietoa 5. esittele tuloksesi 6. arvioi prosessia ja työtä - arvioi tiedon luotettavuutta, paikkansapitävyyttä, tarkkuutta, ajantasaisuutta ja objektiivisuutta: Kuka on tuottanut tiedon? Miksi? Kenelle? Missä? - osaa tehdä lähdemerkinnät oikein - osaa vertailla tietolähteitä - osaa kertoa tiedonhausta ja ratkaisuistaan työn kuluessa - osaa koota oman tuotoksen useasta eri lähteestä.

10 Tietotekniset taidot Tietokone on yksi oppimisen apukeino ja tiedon hankkimisen ja hallinnan väline. Tieto- ja viestintätekniikan käsitteitä ja taitoja opitaan toiminnan kautta eri oppiaineiden tunneilla. Tietotekniikkaa käyttäessään oppilas ottaa vastuuta omasta oppimisestaan, oppii tiedonhankinta- ja prosessointitaitoja. Oppilaiden iän karttuessa oppimisessa pyritään entistä enemmän asioiden ymmärtämiseen. Opetellaan myös kriittistä suhtautumista tietoon. Luokilla 1-6 tietokoneen käyttö opitaan muiden aineiden yhteydessä, eikä sitä opeteta erillisenä oppiaineena. Luokilla 7-9 tietokoneiden käyttöä opetetaan myös erillisenä aineena. Luokat osaa avata ja sulkea laitteiston - hallitsee osittain näppäimistön ja hiiren käytön - osaa kirjoittaa yksinkertaisia tekstejä tekstinkäsittelyohjelmalla (isot ja pienet kirjaimet) - osaa tuottaa oman piirroksen - osaa tulostaa työnsä - käyttää opetusohjelmia. Luokat osaa kirjoittaa laajempia tekstejä tekstinkäsittelyohjelmalla - osaa asemoinnin perusasioita: otsikko ja kappalejako - selviytyy yksinkertaisista hakutehtävistä käyttäen apuna Internetin hakukoneita ja hakemistoja - osaa tallentaa ja avata tiedoston - käyttää opetusohjelmia. Luokat osaa leikkaa/liimaa toiminnon - osaa tuottaa esityksen johonkin oppiaineeseen käyttäen tietotekniikkaa ja Internetiä apuvälineenä (tiedonhaku, kuvat, tekstin kirjoitus ja ulkoasu) - osaa etsiä ja liittää kuvan tekstiin - osaa merkitä lähdeviitteen (sivun ylläpitäjä, www-osoite ja tiedonhakupäivämäärä) - osaa miettiä tiedon luotettavuutta - osaa käyttää sähköpostia - ymmärtää ja hallitsee sähköpostin asiallisen käytön - käyttää opetusohjelmia.

11 Luokat 7 9 osaa - verkkoympäristön käytön - hakemistorakenteen - käyttää sovellusohjelmia, peruskäyttötaidot tekstinkäsittelylle, taulukkolaskennalle, kuvankäsittelylle ja muiden hyötyohjelmien käytölle - käyttää Internetin hakutoimintoja: hakukoneitten monipuolinen käyttö, linkkikirjastot ja tietokannat - tietokoneen käytön pankkiasioissa ja kaupankäynnissä - julkishallinnon palveluiden käytön - käyttää koneen oheislaitteita (skanneri, digitaalikamera, webbikamera) - muokata tuotoksensa ulkoasua - ymmärtää tietoturvan keskeisimmät asiat (virukset, koneen suojaaminen, hakkerointi) - ymmärtää nettietiketin merkityksen ja hyödyntää sitä verkkoa käyttäessään Palvelut - koulun kotisivut netissä - luokissa oppilailla tietokoneen käyttömahdollisuus opettajan opastamana (alaluokat) - sähköisen viestinnän opettelun mahdollisuus - Internetin käyttömahdollisuus luokissa - sähköpostipalvelut henkilökunnalla ja oppilailla - Internetin käyttömahdollisuus kaikilla henkilökuntaan kuuluvilla - atk-tuen jatkuva saatavuus Henkilökunnan atk-koulutuksen suunnittelu - Halukkuuden ja tavoitteiden kartoitus määräajoin - Tietojen nykyaikaistaminen - Uusien laitteiden ja ohjelmien käyttökoulutus Verkkoyhteyksien ylläpito - Hallinto- ja oppilasverkonverkon ylläpito - Virustorjunnan kehittäminen - Tietosuojan ylläpito ja parantaminen Laitteiston ylläpito - Palvelinten ylläpito ja suojaus - Varavirtalähteiden huolto - Verkon kehittäminen ja muutostöiden teko ja tilaus - Työasemakoneiden ohjelmien asennus, turhien ohjelmien poisto ja pienet korjaustyöt vanhemmalle kalustolle - Uusien oheislaitteiden asennus ja vanhojen huolto - Laitteiston ajan tasalla pitäminen

12 7.19. Valinnaiset aineet Tammela tutuksi (1 vuosiviikkotunti 5. ja 6. luokalla) Valinnaisaineessa Tammela tutuksi tutkitaan oman kotikunnan ja seudun luontoa, historiaa, elinkeinoelämää ja kunnallishallintoa. Opetuksen tulee kehittää oppilaan tietoutta omasta kotikunnasta ja kotiseudusta. Siten oppilas oppii arvostamaan omaa elinympäristöään. Työtapoja - pari- ja ryhmätyöskentelyä tietotekniikkaa ja tietokirjallisuutta hyväksikäyttäen - kiertoajelut ja vierailut kotiseudun kohteissa - luontoretket - esitykset muille luokille vierailuista tutustumiskohteissa Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - Tammelan kyliin ja kouluihin tutustuminen - Tammelan historiaan ja maantietoon tutustuminen - tutustuminen kotiseudun luonto-, elinkeino- ja hallintokohteisiin - oppii tuntemaan omaa elinympäristöään ja sen historiaa - oppii arvostamaan omaa kotikuntaansa ja kotiseutuansa - tutustuu kotikuntansa eri kyliin ja kouluihin ja oppii näin suhtautumaan myönteisesti erilaisista oloista tuleviin ihmisiin. 5. luokka - Tammelan maantietoa ja historiaa - tietoa Tammelan kylistä ja niiden historiasta - kiertoajelut Etelä-Tammelan ja Pohjois-Tammelan kyliin ja kouluihin (3,5+3,5 tuntia) - muiden kylien esittelyt muille luokille - Mustialan ja Tammelan kirkon historiaa ja vierailut niihin - retki Torron suolle (5-6 tuntia) 6. luokka - tietoa kunnan hallinnosta ja laitoksista, vierailut kunnantalolle ja Ruisluodon hoivaosastoihin - tietoa kunnan elinkeinoelämästä ja tutustuminen johonkin työpaikkaan - luontoretki Liesjärven kansallispuistoon ja tutustuminen Lounais-Hämeen museoon Arviointi hyväksytty/hylätty

13 OPTI (2 vuosiviikkotuntia 7. luokalla) Valinnaisaineen tavoitteena on lisätä oppimistaitoja seitsemännellä luokalla. Valinnaisaine koostuu neljästä eri osiosta, jotka ovat 1) Tietotekniikka A 2) Opiskelutaidot 3) Näppäilytaito 4) Tietotekniikka B Tietotekniikka A - Näppäimistöön tutustuminen 2h - Tallentaminen ja tulostaminen 2h - Yksinkertaisen tekstin tuottaminen - otsikko - kappalejako - rivinvaihto - Leikkaa/liimaa toiminta 2h - Kuvan liittäminen 2h - Lukujärjestystaulukon teko 2h - Verkkoympäristö 1h - Hakemistorakenne - Apuohjelmat/virustentorjunta Opiskelutaidot Opiskelutaidoissa integroidaan oman oppimistyylin löytämisessä oppilaanohjauksen kanssa niin, että tyyli pyritään kartoittamaan oppilaanohjauksen tunneilla ja sitä harjoitellaan käytännössä OPTIn opiskelutaidot osiossa. Opittavina asioina ovat - Oman oppimistyylin hyödyntäminen - Lukemisstrategiat - Opiskeluniksit eri oppiaineisiin - Muistinkäyttö - Koetilanteet - Luetunymmärtäminen ja kirjoitustaidon parantaminen - Omien opiskeluvahvuuksien löytäminen Näppäilytaito Osiossa opitaan kymmensormijärjestelmän perusteet tekstinkäsittelyyn. Tietotekniikka B - Sovellusohjelmien käyttö 2h - Internetin hakutoiminnot 2h - Koneen oheislaitteet ja huolto/kunnossapito 1h - Kameran käyttö/kuvien tuottaminen ohjelmalla 2h - Kirjoitelman ulkoasu 2h - Tiedonhakuprojekti yhdessä äidinkielen kanssa 2h - Oma kirjoitusprojekti 8h tai vaihtoehtoisesti minitietokirja Arviointi - hyväksytty/hylätty

14 Kotitalous (1 vuosiviikkotunti 8. ja 9. luokalla) Työtapoja - ohjattu kurssisuunnittelu - demonstraatiot - tutor-toiminta - kotitehtävät - oppimispäiväkirja - yhteistoiminnalliset teemapäivät - projektit - esitelmät Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - samat kuin 7. luokan opetuksessa : - osaava, yhteistyökykyinen, kriittinen kuluttaja - kaikissa kursseissa syvennetään ja laajennetaan 7. luokan opetusta 1. kurssi Luonnosta ruokapöytään 8. ja 9. luokka - oppilas osaa monipuolisen kasvisten käytön sekä säilönnän perusteet 2. kurssi 8. ja 9. luokka Taitava leipoja - osaa valmistaa monipuolisesti erilaisia leivonnaistyyppejä - osaa leivonnaisten säilyttämistapoja 3. kurssi Suomen maakuntaruuat 8. luokka Ruokamatka maapallon ympäri 9. luokka - osaa arvostaa kotimaista arki- ja juhlaruokaperinnettä - tutustuu kansainväliseen ruokakulttuuriin 4. kurssi Kodin juhlat 8. luokka Minustako ruokatoimittaja 9. luokka - osaa toimia suunnitelmallisesti kotitaloustöissä omia voimavaroja tuhlaamatta - osaa järjestää tavallisimpia kodin juhlia - osaa etsiä kriittisesti tietoja eri lähteistä käytäntöön soveltaen Hyvän osaamisen kuvaus - osaa suunnitella kotitaloustyön, tasapuolisen työnjaon ja ajankäytön - osaa valmistaa suomalaisia perinneruokia ja leivonnaisia - tuntee yleisimmät erikoisruokavaliot - osaa monipuolisen kasvisten käytön ja säilönnän perusteet - tuntee juhlaperinteitä - osaa käyttäytyä juhlatilanteissa - asennoituu myönteisesti kotitaloustöihin

15 Tekstiilityö (1 vuosiviikkotunti 8. ja 9. luokalla) Valinnaisen käsityön opetuksen tehtävänä on antaa oppilaan käyttää hankkimiaan käsityötaitoja edelleen niitä kehittäen sekä syventäen tietojaan. Työtapoja - samat kuin 1-7.luokilla Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - samat kuin 1 7. luokilla - oppilaan oma vastuu lisääntyy - Luokkien 1-7 tavoitteita syventäen pyritään sosiaaliseen itsenäiseen, luovaan ja taitavaan käsityön tekijään Sisällöt valitsee yhden kurssin lukuvuotta kohden ja suunnittelee siihen sisällön opettajan ohjauksella perustuen oppijan aikaisempiin suorituksiin. Puuvillakurssi Villakurssi Pellavakurssi Silkkikurssi Lankatyökurssi Luonnonmateriaalikurssi Tilkkutyökurssi Askartelukurssi Lahjakurssi Harrastukseen liittyvä kurssi Naamiaisasukurssi Roolipukukurssi Lavastekurssi Sisustuskurssi Lastenvaatetuskurssi Asustekurssi Juhla-asukurssi Ulkoiluvaatekurssi (lenkkeily,urheilu,erä ja metsästys ) Yöasukurssi Vapaa-ajanasukurssi Kouluasukurssi Hyvän osaamisen kuvaus 0ppilas - hallitsee perustekniikat itsenäisesti - havaitsee ongelmat ja kykenee ratkaisemaan niitä - dokumentoi suunnitelmiaan, ratkaisujaan, ongelmiaan ja tuotoksiaan tekstinä ja kuvina - käyttää hyväkseen erilaisia tietolähteitä kriittisesti - huomioi ympäristöään - osaa soveltaa oppimaansa - on avoin uudelle oppimiselle

16 Tekninen työ (1 vuosiviikkotunti 8. ja 9. luokalla) Työtapoja - Kurssilla painotetaan eri osa-alueiden työtekniikoita nykyaikaisia koneita ja laitteita apuna käyttäen. Osa-alueita ovat puutyö, metallityö, elektroniikka sekä moottori- ja koneoppi. Kurssilla painotetaan monipuolisuutta erilaisten materiaalien työstötekniikoiden syventävään oppimiseen. Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - Samat kuin Tammelan kunnan perusopetussuunnitelmassa kohdassa käsityö - Yleistavoitteet samat kuin käsityöllä syventäen taitoja kaikilla osa-alueilla. - Periaatteena laatu, ei määrä - syvennetään tietotaitoa kaikissa eri materiaaleissa paneutuen vaativampiin kurssitöihin ja erikoistekniikoihin. Suunnittelussa huomioidaan työssä käytettävät materiaalit, tekniikat ja koneet, joiden avulla töiden laatua pyritään parantamaan lähemmäs teollisen tuotannon tasoa. Hyvän osaamisen kuvaus - kykenee suunnittelemaan sekä valmistamaan perustellun ja toimivan tuotteen viimeisteltyyn loppukuosiin saakka. - työskentelee aktiivisesti, itsenäisesti mutta sosiaalisesti ryhmässä. - käyttää koneita ja laitteita sekä työtekniikoita tarkoituksenmukaisesti ehdotonta työturvallisuutta noudattaen. Musiikki (1 vuosiviikkotunti 8. ja 9. luokalla) Työtapoja - yhteissoitto - laulaminen - sovittaminen - säveltäminen - aktiivinen kuunteleminen - yksilöllinen soitonohjaus - ryhmätyöt - tietokoneen hyödyntäminen musiikinopetuksessa - äänen ja kuvan muokkaamista digitaalisesti Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - itsetunnon vahvistuminen - onnistumisen kokemukset - musiikin käyttö tunteiden ilmaisussa - koulun yhteiset teemapäivät ja projektit - tutustuminen lähialueiden muiden oppilaitosten musiikkitoimintaan - konsertit ja muusikkovierailut

17 - innostuu harrastamaan musiikkia - saa tukea itsetuntonsa vahvistamisessa - kehittää omia musiikillisia taipumuksiaan - kokee elämyksiä musiikin parissa - kehittää mielikuvitustaan ja luovaa ilmaisutaitoaan - pystyy hallitsemaan esiintymisjännitystä - oppii tarkastelemaan kriittisesti musiikillisia ilmiöitä ja syventää musiikin eri lajien ja tyylien tuntemustaan. Kuuntelu - suomalaisten jazz-muusikoiden tuotantoa. - ajankohtaisia pop- ja rock-levyjä. Rytmi - reggae - bossanova - funk - jazz-valssi Melodia - omien teemojen tuottamista improvisoimalla, säveltäen ja sovittaen laulua, soittimia, liikettä ja digitaalitekniikka käyttäen - transponointi esittämisen kannalta sopivaan sävellajiin Harmonia - vähennetyt ja ylinousevat soinnut soinnut - sekstisoinnut - tyylinmukainen soinnuttaminen Dynamiikka - tyylilajien ja esitystilanteiden vaatimat äänenvoimakkuuden muutokset Sointiväri - sointumaailman kokeellista digitaalista tuottamista ja käsittelyä - harmonisten elementtien vaikutus sointiväriin - mielikuvien luominen eri soitinvaihtoehtoja käyttämällä Muoto - jazz-standardirakenne: teema-improvisoitu soolo-teema Hyvän osaamisen kuvaus - osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja osoittaa oma-aloitteellisuutta - osoittaa huomattavaa kehitystä laulamisessa tai valitsemansa soittimen hallinnassa - osallistuu yhteissoittoon kokonaisuuden kannalta rakentavasti ja muut huomioon ottaen - osaa kuunnella musiikkia ja tehdä siitä havaintoja sekä esittää perusteltuja näkemyksiä - kuulemastaan.

18 Liikunta, joukkuepalloilukurssi (1 vuosiviikkotunti 8. ja 9. luokalla) Työtapoja - erilaisia harjoitteita ja peliä eri palloilumuodoissa. Kurssilla painottuvat joukkuelajit. Pyritään monipuolisuuteen, mutta oppilaat voivat vaikuttaa eri lajien painotuksiin. Myös vuodenajat ja olosuhteet otetaan huomioon. Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - Kuten Tammelan kunnan perusopetussuunnitelman kohdassa liikunta - Samat yleistavoitteet kuin muutoin liikunnanopetuksessa, mutta sen lisäksi tavoitteena on syventää taitoja eri pallopeleissä. Opetellaan, harjoitellaan ja pelataan monipuolisesti joukkuepalloilulajeja (jalkapallo, salamapallo, ultimate, pesäpallo, lentopallo, koripallo, salibandy, kaukalopallo, jääkiekko). Harjoitellaan eri lajien tekniikkaa ja taktiikkaa sekä yksilötaitoja. Pelataan paljon. Hyvän osaamisen kuvaus - suhtautuu myönteisesti harjoitettaviin palloilulajeihin - hallitsee keskeisiä lajitaitoja - osoittaa aktiivisuutta monipuolisesti eri lajeissa - kykenee tarvittaessa itsenäiseenkin työskentelyyn ja pystyy toimimaan ryhmässä vastuuntuntoisesti toiset huomioon ottaen Liikunta, kuntosalikurssi (1 vuosiviikkotunti 8. ja 9. luokalla) Työtapoja - Oppilailla on opettajajohtoista yhteisopetusta, parityöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä opettajan valvonnassa. Oppilaiden itsenäinen työskentely korostuu kurssin edetessä (mm. omien harjoitusohjelmien tekemisen muodossa). Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - Kuten Tammelan kunnan perusopetussuunnitelman kohdassa liikunta - Samat yleistavoitteet kuin muutoin liikunnanopetuksessa, mutta lisäksi - kurssin tavoitteena on syventää tietoja ja taitoja kuntosaliharjoittelussa. Tavoitteena on, että oppilas saavuttaa sellaisen tieto- ja taitotason, että hän voi halutessaan jatkaa itsenäisesti lajin harrastamista. Kurssin tavoitteena on myös kehittää oppilaiden omatoimisuutta ja itsenäistä työskentelyä.

19 - Kuntosalikurssilla opetetaan teoriassa kuntosaliharjoittelun merkitys fyysisen kunnon ylläpitämisessä - oppii käyttämään liikuntakeskuksen olevia laitteita oikein ja tietää mitä lihaksia kullakin laitteella voi kehittää - Oppilaalle opetetaan teoriassa ja käytännössä kuntosaliharjoittelun pääperiaatteita ja käsitteitä - Toistojen ja sarjojen merkitys harjoittelussa - Erilaiset lihassupistustavat - Erilaiset voimantuottotavat (maksimi-, kesto-, ja nopeusvoima) ja niiden harjoittelu - Kuntosaliharjoittelun perusperiaatteiden opettelu (mm. nousevan kuormituksen periaate, symmetrinen harjoittelu, lämmittely, lihasten harjoittelujärjestys, venyttely ja ravinnon merkitys) - Erilaisten harjoitusohjelmien kokeileminen ja oman harjoitusohjelman laatiminen ja noudattaminen Hyvän osaamisen kuvaus - suhtautuu myönteisesti kuntosaliharjoitteluun - Hallitsee kuntosaliharjoittelun perusperiaatteet ja osaa käyttää Tammelan liikuntakeskuksen kuntosalilaitteita oikeaoppisesti - On aktiivinen - Kykenee myös itsenäiseen toimintaan kuntosalissa Kuvataide, laaja kuvataide (1 vuosiviikkotunti 8. ja 9. luokalla) Työtapoja - teoria, taidehistoria ja tekniikkademonstraatiot opettajajohtoisesti - itsenäistä työskentelyä, ryhmätöitä yhdessä suunnitellen ja ideoiden - näyttelyvierailuja - eri aineiden väliset yhteistyöprojektit - keskustelut Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - kuten Tammelan kunnan perusopetussuunnitelman kohdassa kuvataide - eheyttää ja tukea oppilaan minäkuvan kehitystä rohkaisemalla persoonalliseen ilmaisuun - tutustuttaa oppilas taidehistoriaan ja nykytaiteeseen kirjallisuuden, videon ja näyttelykäyntien avulla - rohkaista kokeilemaa uusia työtapoja sekä kehittämään kuvallista ilmaisua - laajentaa oppilaan näkemystä kuvataiteesta - nauttia itseilmaisusta kuvataiteen keinoin - piirustus, maalaus, grafiikka, sekatekniikat, kankaanmaalaus, keramiikka, kuvankäsittely tietokoneella - jatketaan tutustumista taidehistoriaan ja nykytaiteeseen - ohjattuja näyttelykäyntejä Hyvän osaamisen kuvaus osaa - työskennellä itsenäisesti ja hallitsee keskeiset kuvan tekemisen tekniikat ja välineet - keskustella kuvan tekemisen ongelmista perustellen mielipiteensä - ilmaista kuvataiteen keinoin itseään monipuolisesti - tuntee taidehistorian pääsuuntauksia - olla yhteistyökykyinen ryhmätyöskentelyssä - huolehtia työtilojen siisteydestä ja järjestyksestä

20 Kuvataide, keramiikka (1 vuosiviikkotunti 8. ja 9. luokalla) Työtapoja - demonstraatiot - itsenäinen työskentely - videot, kirjallisuus - näyttelykäynnit - työtä tekemällä ja kokeilemalla opimme uutta. Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - kuten Tammelan kunnan perusopetussuunnitelman kohdassa kuvataide - kehittää taitoja tietoja keramiikan eri osa-alueilla - itsenäisen työskentelyn kehittäminen - nauttia itseilmaisusta keramiikan keinoin - valmistamme savitavarasta ja kivitavarasta mm. reliefejä, pienoisveistoksia, käyttöesineitä sekä omia aiheita. - tutustumme engoben ja lasitteiden käyttöön Hyvän osaamisen kuvaus osaa - työskennellä itsenäisesti, hallitsee keskeiset keramiikan tekniikat ja välineet - tehdä annetuista aiheista persoonallisia ja teknisesti hallittuja keramiikkatöitä - suhtautuu positiivisesti ja avoimesti opiskeluun - huolehtia työtilojen siisteydestä ja järjestyksestä Kuvataide, maalaus ja piirustus (1 vuosiviikkotunti 8. ja 9. luokalla) Työtapoja - tekniikkademonstraatiot opettajajohtoisesti - itsenäistä työskentelyä, ryhmätöitä - videot, esim. taiteilijaesittelyt ja taidehistoria - näyttelykäynnit Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - kuten Tammelan kunnan perusopetussuunnitelman kohdassa kuvataide - kehittää piirustus- ja maalaustaitoa kokeillen erilaisia välineitä - kehittää persoonallista kuvallista ilmaisua - tukea oppilaan minäkuvan kehitystä - laajentaa oppilaan näkemystä kuvataiteista - pohtia ja oppia ymmärtämään kuvataiteen merkitystä yksilölle ja yhteiskunnalle - nauttia itsensä ilmaisemisesta kuvataiteen keinoin - monipuolista piirustusta ja maalausta erilaisin välinein kokeillen eri tekniikoita - aiheina mm. maisemat, asetelmat, henkilökuvat, abstraktiot, oppilaiden omat aiheet - keskustelut taiteen tekemisestä, omien töiden pohjalta ja tutustumalla taidehistoriaan sekä nykytaiteeseen

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tässä alla vain sisällöt. Täydellinen taitotasotaulukko selittävine kommentteineen sekä koulukohtaisine toteuttamissarakkeineen on Akkunassa

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai 13.10. 2015 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016 Edellinen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai 25.10. 2016 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016

Lisätiedot

(3-4) Tavoitteet 4. luokan jälkeen. (0-2) Tavoitteet 2. luokan jälkeen. (5-6) Tavoitteet 6. luokan jälkeen. (7-9) Tavoitteet 9.

(3-4) Tavoitteet 4. luokan jälkeen. (0-2) Tavoitteet 2. luokan jälkeen. (5-6) Tavoitteet 6. luokan jälkeen. (7-9) Tavoitteet 9. 1. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteet ja keskeiset käsitteet, sekä käytännön tvt-taitojen kehittäminen omien tuotosten laadinnassa. Osaa käyttää itsenäisesti tablettia ja / tai

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen 1. Laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden hallinta (tietokoneen käyttötaidot, käyttöjärjestelmä, tutustuminen erilaisiin tietoteknisiin

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2017-2018 9. -luokat Nykyiset kahdeksasluokkalaiset valitsevat 9. -luokkaa varten yhden uuden valinnaisaineen (2 viikkotuntia) 8. -luokalla päättyvän

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Oppimiskäsityksen kuvaus Helsinki 6.3.2015 1 Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Perusteissa kuvataan oppimiskäsitys, jonka pohjalta opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1. JOHDANTO Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 tuetusti / vaihtelevasti / hyvin / erinomaisesti vuosiluokka 1 2 3 4 käyttäytyminen Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi myönteistä ilmapiiriä.

Lisätiedot

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet Rajakylän koulun tietostrategia Periaatteet Oulun opetustoimen tietostrategian mukaan jokaisella on oikeus ajanmukaiseen oppimisympäristöön. Tieto- ja viestintäteknologiaa tulee käyttää kaikissa oppiaineissa

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

KTKO104. Luento

KTKO104. Luento KTKO104 Luento 6.11.2014 OPS2016 Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 2016 syksyllä. Tällä hetkellä vielä luonnosvaiheessa. Muutamia huomioita: peruslukutaito, medialukutaito ym. => monilukutaito. tieto-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNAN KIRJASTOTOIMEN JA KOULUTOIMEN YHTEISTYÖSUUNNITELMA

EURAJOEN KUNNAN KIRJASTOTOIMEN JA KOULUTOIMEN YHTEISTYÖSUUNNITELMA EURAJOEN KUNNAN KIRJASTOTOIMEN JA KOULUTOIMEN YHTEISTYÖSUUNNITELMA 2 EURAJOEN KUNNAN KOULUTOIMEN JA KIRJASTOTOIMEN YHTEISTYÖSUUNNITELMA YLEISTÄ Yleisen kirjaston ja koululaitoksen yhteisenä tavoitteena

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KÄSITYÖ VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Työskentelyohjeita: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen

Työskentelyohjeita: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen Työskentelyohjeita: Tiedostoa voi muokata useampi ihminen samanaikaisesti. Jakakaa tavoitteet eri vuosiluokille kopioimalla ja liittämällä sinisten otsikoiden alle, jotka löytyvät taulukoiden alta. Kopioi

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista?

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Katja Elo katja.elo@tuusula.fi luokanopettaja Tuusulan kunta Tuusulan OPS2016 arviointityöryhmän jäsen OPS2016: Arvioinnin merkitys oppilaalle

Lisätiedot

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi tuleminen Uuden lain keskeiset tavoitteet: Edistetään

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä MATEMATIIKKA JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Merkitys, arvot ja asenteet Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen MAANTIETO Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2017-18 Valinnaisaineet ja niiden valitseminen Yhteisten oppituntien määrä pienenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Saat itse enemmän vaikuttaa

Lisätiedot