Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan"

Transkriptio

1 Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan 3.3. Toimintakulttuuri Johtaminen ja yhteisöllisyys Koko työyhteisö osallistuu kasvatustyöhön. Oppilaiden tulee ymmärtää, että jokainen aikuinen on kasvattaja. Yhteisöllisyyttä korostetaan: - arvostamalla jokaista henkilönä ja työntekijänä, - rohkeudella puuttua asioihin, yhteisvastuulla, - yhteisillä pelisäännöillä, omalla esimerkillä, - säännöllisillä kokoontumisilla - avoimella keskustelulla - rehellisellä palautteella Ongelmatilantilanteet ratkaistaan mahdollisimman pian keskustelemalla avoimesti siten, että kaikkien mielipiteet tulevat esille. Rehtori järjestää varsinaisia kehityskeskusteluja kahden vuoden välein, sovittuja asioita seurataan. Pienempiä keskusteluja useammin. Rehtori on aina tavattavissa. Uusia opettajia ja sijaisia varten on perehdyttämiskansio. Uudelle opettajalle määrätään nimikkoperehdyttäjä. Opettajalta edellytetään myös omaa aktiivisuutta. Päätöksenteko ja tiedonkulku Tärkeät asiat käsitellään opettajien kokouksissa ja päätetään yhteisesti. Jokainen voi esittää asioita rehtorille. Tiedotus hoidetaan ilmoitustaulujen päivittäis- ja viikkotiedotteilla, sekä koulun kotisivuilla internetissä. Koteihin lähetettäviä tiedotteita ovat syystiedote, alaluokkien kuukausitiedote sekä asiakohtaiset tiedotteet tarpeen vaatiessa. Tarvittaessa tiedotetaan henkilökohtaisesti. Oppilailla voi olla myös henkilökohtainen reissuvihko. Huoltajien ja luokanvalvojien/luokanopettajien kanssa käytävissä keskusteluissa huoltajat voivat antaa palautetta. Palautetta voidaan antaa myös henkilökohtaisesti, puhelimitse tai kirjallisesti rehtorille tai opettajille. Opettajilta, oppilailta ja huoltajilta kerätään palautetta tapahtumista ja koulun toiminnasta. Palaute otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Vastuullisuus ja sitoutuminen Jokainen yhteisön jäsen tekee työnsä vastuullisesti, pitää kiinni sovituista säännöistä sekä aikatauluista. Tämä tukee parhaiten henkilökunnan jaksamista ja luo kiireettömyyttä. Työsuunnitelmassa oleviin projekteihin on kaikkien sitouduttava. Työryhmiä perustetaan projektien suunnittelua varten, tehtäviä kierrätetään. Rehtori huolehtii tehtäväkierrosta. Työryhmät antavat ohjeet projektien toteuttamiseksi. Projekteja suunnitellessa tulee ottaa huomioon, ettei perusopetus kärsi. Pedagoginen kehittäminen Pedagogisessa kehittämisessä kiinnitetään erityishuomio yhtenäiskoulun periaatteeseen. Luokat 1-9 muodostavat yhtenäisen peruskoulun, jossa opettaja voi toimia kaikilla luokka-asteilla. Pedagogiset kokeilut ja järjestelyt ovat tervetulleita. Opettajien tulee tiedottaa suunnitelmistaan ja tekemisistään, niin että muut tietävät missä mennään. Opettajalta toiselle ja alaluokilta yläluokille siirryttäessä luokanopettajat ja luokanvalvojat keskustelevat jokaisesta oppilaasta, mukana tarvittaessa kuraattori, opinto-ohjaaja ja erityisopettaja. Keskustelut käydään toukokuussa tai syyslukukauden alussa Syksyllä ja keväällä pidetään yksi koko koulun yhteinen teemapäivä, joka liittyy aihekokonaisuuksiin. Ainakin yksi kokonaisopetuskokeilu vuosiluokittain.

2 Koulun tapahtumat, perinteet ja sidosryhmät Yläluokilla toimii oppilaskunta. Yläluokilla on myös frenditoimintaa ja kiusaamista ehkäisevää vertaissovittelutoimintaa (verso). Alaluokilla on kummitoimintaa. Myös yläluokat voivat toimia kummeina. Opintoretket ovat vuotuisia alaluokilla, yläluokilla opintoretkille mennään harvoin ja harkitusti. Leirikouluja varten on perustettava vanhempainkerho, jonka kautta varainkeruu tapahtuu. Koulun perinteisiä tapahtumia ovat itsenäisyysjuhla, joulujuhla, joulukirkko, ystävänpäivä, ruokaviikot, vappunaamiaiset, liikuntapäivät, musikaalit ja näytelmät, taide- ja käsityönäyttelyt, teemaviikot ja kevätkirkko. Yhteistyötä tehdään erityisesti seurakunnan, nuorisotoimen ja koulun vanhempainyhdistysten kanssa. Poliisi, SPR, MLL, muut koulut sekä lähiympäristön yritykset ja laitokset ovat myös yhteistyökumppaneita. Erityistä huomiota oppilaiden käytöksessä saavat viisi perusasiaa: - tervehtiminen (mallioppiminen) - kielenkäyttö, asiallisuus (puuttuminen asiaan heti) - yhteisten pelisääntöjen kunnioittaminen (järjestyssäännöt) - toisen ihmisen kunnioittaminen (puuttuminen tilanteisiin, keskustelu) - ruokailutavat Oppilaiden töitä arvostetaan laittamalla niitä näytteille. Samalla lisätään koulun viihtyisyyttä. Ilmaisuja musiikkiesityksille on aina tilaa. Koulukeskus haluaa olla siisti, turvallinen ja hyvin hoidettu koulu, jossa on tekemisen meininki ja jossa voi kokea työn iloa. Hankintojen ja korjausten suunnittelu Kokouksissa helmi- maaliskuussa pohditaan seuraavan vuoden hankintoja. Opettajat tekevät esityksensä talousarvioon huhtikuun loppuun mennessä. Koulun esitys lähtee kuntaan kesäkuun alussa. Koulutarvike- ja oppikirjatilaukset tehdään maaliskuussa yhteistyössä ja keskitetysti. Suuret hankinnat tehdään kunnan investointiohjelman kautta. Koulurakennuksen korjausesitykset tehdään myös kesäkuun alussa. Pitkän tähtäyksen korjaussuunnitelma voidaan tehdä korkeintaan viideksi vuodeksi. Pikkuvioista ilmoitetaan talonmiehelle huolto Toiminta kouluyhteisön terveyden, hyvinvoinnin, turvallisuuden, sosiaalisen vastuullisuuden ja vuorovaikutuksen edistämiseksi. Kaikki kouluyhteisön jäsenet huolehtivat osaltaan toiminnasta ohjaamalla ja kasvattamalla oppilaita = koulun toimintakulttuuri (opetussuunnitelma luku 3) Koulussa toimii oppilaskunta, johon kuuluvat kaikki oppilaat. Sen kautta oppilaat voivat tehdä aloitteita kaikissa asioissa. Koulussa on kummiluokka-toimintaa. Frenditoiminta pyrkii osaltaan tukemaan sosiaalista vastuuta ja vuorovaikutusta. Versotoiminta (verso = vertaissovittelu) ehkäisee ja sovittelee oppilaiden välisiä ristiriitoja.

3 Ohjeistot, jotka vaikuttavat asiaan: - Tammelan koulukeskuksen turvallisuussuunnitelma - Kriisikansio - Tammelan koulukeskuksen järjestyssäännöt - Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon edistämissuunnitelma (uusitaan vuosittain) - Työturvallisuusohjeet - Koulun toimintakulttuuri - Kunnan arviointisuunnitelma Oppilaalle tarjottava yleinen oppilashuollollinen tuki ja ohjaus koulunkäynnissä sekä lapsen ja nuoren fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen tukemisessa Yleistä tukea ja ohjausta oppilaalle antavat erityisesti luokanvalvoja/luokanopettaja, aineenopettajat, opinto-ohjaaja ja koulukuraattori. Tarvittaessa oppilashuoltoryhmä. Nuoren fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen tukemisessa avainasemassa ovat terveydenhoitaja, koulukuraattori, opinto-ohjaaja, terveystiedon opettajat sekä tarvittaessa ulkopuoliset asiantuntijatahot (Tammelan perusturvaosasto, Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä, Forssan Perheneuvola, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri). Kaikki mainitut henkilöt ulkopuolisia asiantuntijoita lukuun ottamatta ovat päivittäin koululla tavattavissa ja oppilaita ohjataan aktiivisesti hakemaan tukea heti, kun tarve havaitaan. Myös kouluavustajat antavat tukea ja ohjausta. huoltoryhmä ohjaa tarvittaessa oppilaan eteenpäin. Oppilaalle tarjottava oppilashuollollinen tuki erilaisissa vaikeuksissa ja kurinpitorangaistuksen yhteydessä sekä silloin, kun opetukseen osallistuminen on evätty Oppilaan opettaja, luokanvalvoja, erityisopettaja, koulukuraattori, terveydenhoitaja, ja opinto-ohjaaja ovat käytettävissä. huoltoryhmässä pohditaan ratkaisuja ongelmiin. Kurinpitorangaistuksen yhteydessä sovitaan erityisopettajan hoitamasta seurannasta. Jos opetukseen osallistuminen on evätty, rehtori yrittää saada yhteyden huoltajaan. Mikäli huoltaja pystyy valvomaan lastaan, rehtori sopii asiasta hänen kanssaan. Mikäli huoltajaan ei saada yhteyttä, rehtori vie oppilaan erityisopettajan valvottavaksi ja ottaa yhteyttä kunnan perusturvaosastolle jatkotoimenpiteitä varten. Jatko-opinnot Avainasemassa on opinto-ohjaaja huollon yhteistyö ja oppilashuoltoryhmät Koulukeskuksessa toimii säännöllisesti kokoontuva moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, jonka tehtävä on ohjata oppilashuoltotyötä, käsitellä ja ratkaista monipuolisesti kaikkia oppilashuoltoon kuuluvia asioita, sekä huolehtia yhteyksistä muihin asiantuntijatahoihin ja yksittäistapauksissa huoltajiin. huollon yhteistyö kodin, koulun, oppilashuollon palvelujen asiantuntijoiden tai muiden asiantuntijoiden ja paikallisten tukiverkostojen kanssa. Tavoitteena on sujuva ja ongelmaton tiedonkulku joka suuntaan ja se, että ajoissa puututaan ongelmiin. Vanhempainyhdistykset Tammenterho (lk. 1-6) ja Tammenlatva (lk. 7-9) toimivat kodin ja koulun yhteistyön tukemiseksi. Järjestetään vanhempainiltoja, kyselyjä ja kodin ja koulun yhteistyöpäiviä. Luokanvalvojat/luokanopettajat järjestävät joka vuosi huoltajien kanssa kehityskeskusteluja. huoltoryhmä pitää aktiivisesti yhteyttä kaikkien yhteistyötahojen kanssa.

4 Kouluterveydenhuolto Koulu osallistuu joka kolmas vuosi valtakunnalliseen kouluterveyskyselyyn, sen tulokset otetaan huomioon toiminnassa. Kunnan arviointisuunnitelman mukaiset kyselyt ovat myös ohjaamassa toimintaa Kouluruokailu Kouluruokailun järjestämisessä huomioon otettavien terveys- ja ravitsemuskasvatuksen ja tapakasvatuksen tavoitteet. : hyvät ruokailutavat, terveellinen ruokavalio, säännölliset ateriat Tavoitteisiin pyritään seuraavasti: - koulun ruokalista laaditaan ravitsemussuositusten mukaiseksi, annosmalli näkyviin - valvotaan, että kaikki menevät ruokailuun - henkilökunta valvoo ja edistää hyviä tapoja (esim. tapakasvatusviikot) - erilaiset teemaviikot (esim. kansainväliset/perinneruuat) - pidetään huolta ruokasalin viihtyisyydestä ja hygieniasta - ruokailu pyritään järjestämään kiireettömäksi - kotitaloudessa ja terveyskasvatuksessa opetetaan terveellisen ruokavalion ja säännöllisten aterioiden merkitystä ihmisen hyvinvoinnille Koulukuljetukset Koulumatkakuljetuksissa yleiselle turvallisuudelle asetettujen tavoitteiden toteuttaminen - kuljetusten valvonta aamulla/iltapäivällä - itse kuljetus liikennöitsijän vastuulla, kunta tarkastaa liikennöitsijät Toimenpiteet sekä vastuunjako ongelma- ja kriisitilanteissa Toimenpiteet ja työn- ja vastuunjako ongelma- ja kriisitilanteiden ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi tai hoitamiseksi. Poissaolojen seuranta, myöhästelyt - varhainen puuttuminen, yhteys kotiin - opettaja luokanvalvoja rehtori oppilashuoltoryhmä - myöhästelyt pyritään korvaamaan, opettaja ilmoittaa luokanvalvojalle ja sopii hänen kanssaan toimenpiteistä Kiusaaminen, väkivalta ja häirintä Ehkäisy ja havaitseminen - ehkäisyssä tärkeintä on kouluyhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen (kohta 1) - jokainen henkilökunnan jäsen puuttuu huomatessaan = 0-toleranssi - verso-oppilaat seuraavat koulun tilannetta - kyselyt

5 Hoitaminen - verso-oppilaat hoitavat sovittelussa tapaukset, jotka katsotaan sopiviksi hoitaa oppilaiden kesken, tukea antavat verso-työssä mukana olevat aikuiset - toimintaketju: opettaja luokanvalvoja rehtori oppilashuoltoryhmä rehtori koulutuslautakunta - opettaja luokanvalvoja rehtori selvittävät tapahtuneet ja yrittävät saada oppilaat lopettamaan ja sopimaan asiat (kirjallinen lupaus). Huoltajille ilmoitetaan asiasta. - jos tulosta ei saada, oppilashuoltoryhmä kutsuu huoltajat ja oppilaat palaveriin, jossa asiat käydään läpi ja sovitaan jatkoseurannasta - seuraavaksi rehtori antaa kirjallisen varoituksen - koulutuslautakunta päättää määräaikaisesta koulusta erottamisesta - rehtori voi akuuteissa tilanteissa evätä opiskelun loppupäiväksi. Mielenterveyskysymykset - terveydenhoitajan ja oppilashuoltoryhmän kautta tarvittaessa jatkohoitoon Tupakointi ja päihteiden käyttö - järjestyssäännöt - puututaan aina ja rangaistaan - alkuvaiheessa keskusteltu huoltajan kanssa, terveydenhoitajan antama valistus Erilaiset tapaturmat, onnettomuudet ja kuolemantapaukset - huolehditaan koulun turvallisuudesta - toimintaohjeet kriisikansiossa, oppilashuoltoryhmä päivittää 4.6. Kerhotoiminta Tietotekniikkakerho Kerho on tarkoitettu kaikille yläluokkien oppilaille. Kerhoon tulevan ei tarvitse osata perusteita. Kerhossa on vapaasti valittavissa mitä ohjelmia haluaa oppia käyttämään. Kerhossa voi myöskin pelata verkossa, käyttää internettiä sekä tiedon hakuun että keskusteluryhmiin osallistumalla (suomeksi tai muulla kielellä). Kerho tarjoaa oivallisen mahdollisuuden tehdä tietokoneella kotiin annettujen tehtävien tiedonhakuja sekä puhtaaksikirjoittamista. Kerhossa on myöskin mahdollisuus tutustua ja oppia tietokoneen ajokorttiin vaadittavia taitoja. Kerhon tavoite on kohottaa jokaisen siihen osallistuvan oppilaan tietotekniikkataitoja ja antaa mielekästä tehtävää ja innostusta tietotekniikan harrastukseen. Lehtikerho Lehtikerhossa kirjoitetaan kouluun liittyviä tai sitä sivuavia ajankohtaisia juttuja. Tavoitteena on opetella lehtijutun kirjoittamista ja haastattelutekniikkaa sekä kehittää uutisnenää. Jutut julkaistaan koulukeskuksen www-sivuilla. Kerhoon voivat osallistua kaikki yläluokkalaiset. Näytelmäkerho Näytelmäkerhossa tuotetaan ohjelmaa koulun omiin tapahtumiin. Tavoitteena on harjoitella draaman tekniikoita, hioa omaa ilmaisua ja ylittää omia rajoja. Yhteistyötä tehdään mahdollisimman paljon ilmaisuaineiden ja kerhojen kanssa. Kerhoon voivat osallistua kaikki yläluokkalaiset.

6 Liikuntakerhot Kerhojen tarkoituksena on tarjota oppilaille mahdollisuus liikkumiseen myös kouluajan ulkopuolella. Sisältö koostuu eri pallopeleistä, joiden vaatimia lajitaitoja syvennetään erilaisten harjoitusten ja pelaamisen avulla, oppilaita totutetaan myös tuomarityöskentelyyn. Musiikkikerho luokilla innostuu harrastamaan musiikkia - kehittää omia musiikillisia taipumuksiaan - saa tukea itsetuntonsa vahvistamisessa - kokee onnistumisen elämyksiä musiikin tekemisen kautta - oppii hallitsemaan esiintymisjännitystä - oppii kantamaan vastuuta ryhmän toiminnasta - oppilaan kehitystason mukainen instrumenttikohtainen opetus - yhtyesoiton edellyttämä nuotinlukutaito - yhtyeen kehitystason mukaan määräytyvät esityskappaleet - esiintymiskokemusta kartuttavat tilanteet - soittimien asianmukainen kohtelu ja huoltaminen Kuvataidekerho luokat 1-6 Kerhon tarkoituksena on tutustuttaa oppilaat erilaisiin materiaaleihin monipuolisesti. Tekotapoja vaihdellaan ja oppilaan oma ideointi saa pääpainon. Ohjataan jätemateriaalin luovaan käyttöön ja omaperäisiin ratkaisuihin työskentelyssä. Käsityökerho, tekstiilityö Kerhossa voi valmistaa eri tekniikoita käyttäen itselleen tai muille vaatteita, asusteita, kodintekstiilejä tai tekstiilitaidetta. Kerhossa voi vapaasti käydä aina tai kerran tai silloin tällöin esim. tekemässä kaavat johonkin vaatteeseen tai vain hakea apua pikku ongelmaan. Yhdessä viihtyminen kivan tekemisen parissa on tavoite. Käsityökerho, tekninen työ Nikkarikerho alaluokkalaisille Nikkarikerhossa askarrellaan puusta erilaisia esineitä ja leluja. Kerhossa on mahdollisuus rakennella omista materiaaleista erilaisia radio-ohjattavia pienoismalleja kiinnostuksen mukaan. Tutustutaan erilaisten puumateriaalien soveltuvuuteen puuaskartelussa kerho Kerhon tarkoituksena on antaa mahdollisuus liikkua ryhmässä kouluajan jälkeen. Kerhossa pelataan ja leikitään salissa sekä kohotetaan kuntoa myös ulkoliikunnan avulla.

7 Englannin kerho Englannin alkeita leikkien ja laulaen. Opetellaan nursery rhymes -loruja. Käytetään apuna myös Kids English Zone -opetussarjaa ym. videoita Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS Yhteistyö oppimissuunnitelman tai henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatimisessa ja seuraamisessa sekä jatko-opintojen suunnittelussa Henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPS) Oppilaan opettaja voi omasta aloitteestaan yhteistyössä oppilaan kanssa tehdä oppilaalle oppimissuunnitelman. Huoltajan kanssa tulee olla yhteistyössä. huoltoryhmä voi suositella oppilaalle oppimissuunnitelmaa. Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) HOJKS tehdään erityisopetukseen siirretyille oppilaille. Erityisopetuspäätös tehdään pääsääntöisesti psykologisen tai lääketieteellisen lausunnon perusteella yhteistyössä huoltajan kanssa. Päätöksen tekee koulutuslautakunta. Yhteisessä kokouksessa huoltajan kanssa sovitaan järjestelyistä. HOJKS:n perusosan tekee erityisopettaja. Oppilaan opettajat tekevät lukuvuosittain/jaksoittain tarkemmat tavoitteet, joihin myös oppilas kirjaa tavoitteensa Tiedonhallinta ja tietotekniset taidot (tietostrategia) Tiedonhallintataito on lyhyesti määriteltynä taitoa valita, tulkita ja käyttää erilaista informaatiota yksilön ja ryhmän ajattelun aineksina. Usein työskentelyprosessissa tuotetaan uutta tietoa tai aineistoa, jolla on merkitystä muillekin kuin tuottajalle tai tuottajille itselleen. Tiedonhallintataitoihin liittyvissä töissä on tärkeää, että saadaan tietoa toistava toimintatapa poikki ja että oppilaat ja opettajat pohtivat yhdessä, mitä tieto ja tiedon tuottaminen on. Tiedonhallintataidot kasvavat vähitellen ja vaiheittain. Oppimisen edellytyksenä on, että perusvaiheita toistetaan säännöllisesti. Vanhempien ja koulun tehtävänä on rohkaista lasta kysyväksi ja uteliaaksi. Jotta tutkiva asenne elämään ja oppimiseen voisi kehittyä, pitää sekä aikuisen että lapsen luopua yhden oikean vastauksen ja totuuden etsimisestä. Omiin ja muiden oivalluksiin lapsi oppii luottamaan, jos - opiskeluilmapiiri on avoin ja turvallinen - oppilas luottaa itseensä ja kunnioittaa muita - kaikki kykenevät toimimaan ryhmässä - ei korosteta liikaa kilpailua ja kritiikkiä. Tiedonhallintataitojen oppiminen ja ohjaus edellyttävät yhteistyötä. Koulun ja kirjaston yhteistyömuodot on selvitetty yhteistyösuunnitelmassa. Alaluokilla luokanopettaja voi oppiaineita integroimalla luoda oppimiskokonaisuuksia, joissa tiedonhallintataidot kehittyvät vähitellen monipuolisiksi.

8 Yläluokilla voi olla vaara, ettei kenelläkään ole vastuuta oppilaan kokonaistaitojen kehittämisestä. Tiedonhallintataidot kehittyvät, kun aineenopettajat tutustuvat toisten aineiden opetukseen ja mahdollistetaan ainerajat ylittävät projektit, teemat ja oppimistehtävät. Tarvitaan opettajien runsasta vuorovaikutusta ja keskinäistä sopimista yhteisistä käytänteistä. Jokaisen opettajan tulisi tietää, mitä ja miten koulussa opetetaan. Varsinkin yläluokilla tarvitaan koulun sisäistä koordinointia niin, että oppilaalla ei ole samanaikaisesti useita laajaa tiedonhakua ja prosessointia edellyttäviä tehtäviä tekeillä. Jotta oppilas oppisi löytämään oikean tiedon eri tiedonlähteistä, eri tiedonhankintakanavia tulee luokitella ja jäsentää. voi hakea tietoa tehtävän tavoitteiden ja käytettävissä olevien mahdollisuuksien perusteella esimerkiksi: - lähestymistavan mukaan ( haastattelu, kysely, havainnointi, julkaisut) - sisällön mukaan ( hakuteos, sanakirja, hakemisto, viitetietokanta, kokotekstitietokanta) - aineistotyypin mukaan ( kirjat, artikkelit, videot, äänitteet) - aineistomuodon mukaan (elektroninen, painettu, www-sivu, kalvo, numeerinen tieto) - katteen mukaan (koulukirjasto, kunnankirjasto) - toimintaperiaatteen mukaan (hakukone, aihehakemisto) - saavutettavuuden mukaan ( käyttö koulussa, kirjastossa/julkinen, rajattu). Tiedonhallinnan taitoihin kuuluu myös arvioida aineiston tekijöitä, uskottavuutta, objektiivisuutta, kattavuutta, paikkansapitävyyttä, tarkkuutta ja ajantasaisuutta. Tiedonhallintataitojen tavoitteet ovat seuraavat: - oppii kysymään. - oppii käyttämään kirjastoa apuna vastausten löytämiseen. - oppii valikoimaan ja yhdistelemään tietoa erilaisista lähteistä. - osaa arvioida löydetyn tiedon luotettavuutta. - ymmärtää oppimisen prosessiluonteen Tiedonhallintataidot Luokat oppii tutkimaan kirjan rakennetta - oppii tutustumaan kuviin ja lukemaan niitä - osaa kysyä neuvoa ongelmatapauksissa - tutustuu graafisiin kuvaajiin ja tulkitsee diagrammeja - etsii tietoa ikätasolleen sopivista tietokirjoista ja muista lähteistä. Luokat etsii aktiivisesi tietoa - tutustuu monipuolisesti tietokirjoihin ja käyttää niitä tiedonhaussa - oppii avaamaan erityyppisiä tietotekstejä - kehittyy luetun ymmärtämisen taidoissaan - osaa tuottaa kirjallisen ja suullisen esityksen - erottaa mielipiteen ja faktan toisistaan

9 6. luokka - tutustuu tiedonhallinnan prosessiin: 1. määrittele aihe tai ongelma 2. etsi ja nimeä tiedonlähteet 3. valitse tarvitsemasi tieto 4. järjestele tietoa 5. esittele tuloksesi 6. arvioi prosessia ja työtä - osaa käyttää kirjan sisällysluetteloa ja hakemistoa - etsii ja tunnistaa lähteitä - osaa tehdä lähdeviittauksen - omaksuu kysyvän ja tutkivan tavan opiskella. 7. luokka - sisäistää tiedonhallinnan prosessin: 1. määrittele aihe tai ongelma 2. etsi ja nimeä tiedonlähteet 3. valitse tarvitsemasi tieto 4. järjestele tietoa 5. esittele tuloksesi 6. arvioi prosessia ja työtä - arvioi tiedon luotettavuutta: Kuka on tuottanut tiedon? Miksi? Kenelle? - osaa jäsennellä tietoa: ala- ja yläkäsitteet, syy- ja seuraussuhteet - käyttää tiedonlähteitä monipuolisesti - tutustuu tekijänoikeuksiin - osaa tehdä lähdemerkinnät oikein - osaa erilaisia tietotekstejä lukiessaan käyttää tekstin edellyttämää lukemistapaa luokka - käyttää tiedonhallinnan prosessia omissa opiskelutehtävissään: 1. määrittele aihe tai ongelma 2. etsi ja nimeä tiedonlähteet 3. valitse tarvitsemasi tieto 4. järjestele tietoa 5. esittele tuloksesi 6. arvioi prosessia ja työtä - arvioi tiedon luotettavuutta, paikkansapitävyyttä, tarkkuutta, ajantasaisuutta ja objektiivisuutta: Kuka on tuottanut tiedon? Miksi? Kenelle? Missä? - osaa tehdä lähdemerkinnät oikein - osaa vertailla tietolähteitä - osaa kertoa tiedonhausta ja ratkaisuistaan työn kuluessa - osaa koota oman tuotoksen useasta eri lähteestä.

10 Tietotekniset taidot Tietokone on yksi oppimisen apukeino ja tiedon hankkimisen ja hallinnan väline. Tieto- ja viestintätekniikan käsitteitä ja taitoja opitaan toiminnan kautta eri oppiaineiden tunneilla. Tietotekniikkaa käyttäessään oppilas ottaa vastuuta omasta oppimisestaan, oppii tiedonhankinta- ja prosessointitaitoja. Oppilaiden iän karttuessa oppimisessa pyritään entistä enemmän asioiden ymmärtämiseen. Opetellaan myös kriittistä suhtautumista tietoon. Luokilla 1-6 tietokoneen käyttö opitaan muiden aineiden yhteydessä, eikä sitä opeteta erillisenä oppiaineena. Luokilla 7-9 tietokoneiden käyttöä opetetaan myös erillisenä aineena. Luokat osaa avata ja sulkea laitteiston - hallitsee osittain näppäimistön ja hiiren käytön - osaa kirjoittaa yksinkertaisia tekstejä tekstinkäsittelyohjelmalla (isot ja pienet kirjaimet) - osaa tuottaa oman piirroksen - osaa tulostaa työnsä - käyttää opetusohjelmia. Luokat osaa kirjoittaa laajempia tekstejä tekstinkäsittelyohjelmalla - osaa asemoinnin perusasioita: otsikko ja kappalejako - selviytyy yksinkertaisista hakutehtävistä käyttäen apuna Internetin hakukoneita ja hakemistoja - osaa tallentaa ja avata tiedoston - käyttää opetusohjelmia. Luokat osaa leikkaa/liimaa toiminnon - osaa tuottaa esityksen johonkin oppiaineeseen käyttäen tietotekniikkaa ja Internetiä apuvälineenä (tiedonhaku, kuvat, tekstin kirjoitus ja ulkoasu) - osaa etsiä ja liittää kuvan tekstiin - osaa merkitä lähdeviitteen (sivun ylläpitäjä, www-osoite ja tiedonhakupäivämäärä) - osaa miettiä tiedon luotettavuutta - osaa käyttää sähköpostia - ymmärtää ja hallitsee sähköpostin asiallisen käytön - käyttää opetusohjelmia.

11 Luokat 7 9 osaa - verkkoympäristön käytön - hakemistorakenteen - käyttää sovellusohjelmia, peruskäyttötaidot tekstinkäsittelylle, taulukkolaskennalle, kuvankäsittelylle ja muiden hyötyohjelmien käytölle - käyttää Internetin hakutoimintoja: hakukoneitten monipuolinen käyttö, linkkikirjastot ja tietokannat - tietokoneen käytön pankkiasioissa ja kaupankäynnissä - julkishallinnon palveluiden käytön - käyttää koneen oheislaitteita (skanneri, digitaalikamera, webbikamera) - muokata tuotoksensa ulkoasua - ymmärtää tietoturvan keskeisimmät asiat (virukset, koneen suojaaminen, hakkerointi) - ymmärtää nettietiketin merkityksen ja hyödyntää sitä verkkoa käyttäessään Palvelut - koulun kotisivut netissä - luokissa oppilailla tietokoneen käyttömahdollisuus opettajan opastamana (alaluokat) - sähköisen viestinnän opettelun mahdollisuus - Internetin käyttömahdollisuus luokissa - sähköpostipalvelut henkilökunnalla ja oppilailla - Internetin käyttömahdollisuus kaikilla henkilökuntaan kuuluvilla - atk-tuen jatkuva saatavuus Henkilökunnan atk-koulutuksen suunnittelu - Halukkuuden ja tavoitteiden kartoitus määräajoin - Tietojen nykyaikaistaminen - Uusien laitteiden ja ohjelmien käyttökoulutus Verkkoyhteyksien ylläpito - Hallinto- ja oppilasverkonverkon ylläpito - Virustorjunnan kehittäminen - Tietosuojan ylläpito ja parantaminen Laitteiston ylläpito - Palvelinten ylläpito ja suojaus - Varavirtalähteiden huolto - Verkon kehittäminen ja muutostöiden teko ja tilaus - Työasemakoneiden ohjelmien asennus, turhien ohjelmien poisto ja pienet korjaustyöt vanhemmalle kalustolle - Uusien oheislaitteiden asennus ja vanhojen huolto - Laitteiston ajan tasalla pitäminen

12 7.19. Valinnaiset aineet Tammela tutuksi (1 vuosiviikkotunti 5. ja 6. luokalla) Valinnaisaineessa Tammela tutuksi tutkitaan oman kotikunnan ja seudun luontoa, historiaa, elinkeinoelämää ja kunnallishallintoa. Opetuksen tulee kehittää oppilaan tietoutta omasta kotikunnasta ja kotiseudusta. Siten oppilas oppii arvostamaan omaa elinympäristöään. Työtapoja - pari- ja ryhmätyöskentelyä tietotekniikkaa ja tietokirjallisuutta hyväksikäyttäen - kiertoajelut ja vierailut kotiseudun kohteissa - luontoretket - esitykset muille luokille vierailuista tutustumiskohteissa Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - Tammelan kyliin ja kouluihin tutustuminen - Tammelan historiaan ja maantietoon tutustuminen - tutustuminen kotiseudun luonto-, elinkeino- ja hallintokohteisiin - oppii tuntemaan omaa elinympäristöään ja sen historiaa - oppii arvostamaan omaa kotikuntaansa ja kotiseutuansa - tutustuu kotikuntansa eri kyliin ja kouluihin ja oppii näin suhtautumaan myönteisesti erilaisista oloista tuleviin ihmisiin. 5. luokka - Tammelan maantietoa ja historiaa - tietoa Tammelan kylistä ja niiden historiasta - kiertoajelut Etelä-Tammelan ja Pohjois-Tammelan kyliin ja kouluihin (3,5+3,5 tuntia) - muiden kylien esittelyt muille luokille - Mustialan ja Tammelan kirkon historiaa ja vierailut niihin - retki Torron suolle (5-6 tuntia) 6. luokka - tietoa kunnan hallinnosta ja laitoksista, vierailut kunnantalolle ja Ruisluodon hoivaosastoihin - tietoa kunnan elinkeinoelämästä ja tutustuminen johonkin työpaikkaan - luontoretki Liesjärven kansallispuistoon ja tutustuminen Lounais-Hämeen museoon Arviointi hyväksytty/hylätty

13 OPTI (2 vuosiviikkotuntia 7. luokalla) Valinnaisaineen tavoitteena on lisätä oppimistaitoja seitsemännellä luokalla. Valinnaisaine koostuu neljästä eri osiosta, jotka ovat 1) Tietotekniikka A 2) Opiskelutaidot 3) Näppäilytaito 4) Tietotekniikka B Tietotekniikka A - Näppäimistöön tutustuminen 2h - Tallentaminen ja tulostaminen 2h - Yksinkertaisen tekstin tuottaminen - otsikko - kappalejako - rivinvaihto - Leikkaa/liimaa toiminta 2h - Kuvan liittäminen 2h - Lukujärjestystaulukon teko 2h - Verkkoympäristö 1h - Hakemistorakenne - Apuohjelmat/virustentorjunta Opiskelutaidot Opiskelutaidoissa integroidaan oman oppimistyylin löytämisessä oppilaanohjauksen kanssa niin, että tyyli pyritään kartoittamaan oppilaanohjauksen tunneilla ja sitä harjoitellaan käytännössä OPTIn opiskelutaidot osiossa. Opittavina asioina ovat - Oman oppimistyylin hyödyntäminen - Lukemisstrategiat - Opiskeluniksit eri oppiaineisiin - Muistinkäyttö - Koetilanteet - Luetunymmärtäminen ja kirjoitustaidon parantaminen - Omien opiskeluvahvuuksien löytäminen Näppäilytaito Osiossa opitaan kymmensormijärjestelmän perusteet tekstinkäsittelyyn. Tietotekniikka B - Sovellusohjelmien käyttö 2h - Internetin hakutoiminnot 2h - Koneen oheislaitteet ja huolto/kunnossapito 1h - Kameran käyttö/kuvien tuottaminen ohjelmalla 2h - Kirjoitelman ulkoasu 2h - Tiedonhakuprojekti yhdessä äidinkielen kanssa 2h - Oma kirjoitusprojekti 8h tai vaihtoehtoisesti minitietokirja Arviointi - hyväksytty/hylätty

14 Kotitalous (1 vuosiviikkotunti 8. ja 9. luokalla) Työtapoja - ohjattu kurssisuunnittelu - demonstraatiot - tutor-toiminta - kotitehtävät - oppimispäiväkirja - yhteistoiminnalliset teemapäivät - projektit - esitelmät Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - samat kuin 7. luokan opetuksessa : - osaava, yhteistyökykyinen, kriittinen kuluttaja - kaikissa kursseissa syvennetään ja laajennetaan 7. luokan opetusta 1. kurssi Luonnosta ruokapöytään 8. ja 9. luokka - oppilas osaa monipuolisen kasvisten käytön sekä säilönnän perusteet 2. kurssi 8. ja 9. luokka Taitava leipoja - osaa valmistaa monipuolisesti erilaisia leivonnaistyyppejä - osaa leivonnaisten säilyttämistapoja 3. kurssi Suomen maakuntaruuat 8. luokka Ruokamatka maapallon ympäri 9. luokka - osaa arvostaa kotimaista arki- ja juhlaruokaperinnettä - tutustuu kansainväliseen ruokakulttuuriin 4. kurssi Kodin juhlat 8. luokka Minustako ruokatoimittaja 9. luokka - osaa toimia suunnitelmallisesti kotitaloustöissä omia voimavaroja tuhlaamatta - osaa järjestää tavallisimpia kodin juhlia - osaa etsiä kriittisesti tietoja eri lähteistä käytäntöön soveltaen Hyvän osaamisen kuvaus - osaa suunnitella kotitaloustyön, tasapuolisen työnjaon ja ajankäytön - osaa valmistaa suomalaisia perinneruokia ja leivonnaisia - tuntee yleisimmät erikoisruokavaliot - osaa monipuolisen kasvisten käytön ja säilönnän perusteet - tuntee juhlaperinteitä - osaa käyttäytyä juhlatilanteissa - asennoituu myönteisesti kotitaloustöihin

15 Tekstiilityö (1 vuosiviikkotunti 8. ja 9. luokalla) Valinnaisen käsityön opetuksen tehtävänä on antaa oppilaan käyttää hankkimiaan käsityötaitoja edelleen niitä kehittäen sekä syventäen tietojaan. Työtapoja - samat kuin 1-7.luokilla Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - samat kuin 1 7. luokilla - oppilaan oma vastuu lisääntyy - Luokkien 1-7 tavoitteita syventäen pyritään sosiaaliseen itsenäiseen, luovaan ja taitavaan käsityön tekijään Sisällöt valitsee yhden kurssin lukuvuotta kohden ja suunnittelee siihen sisällön opettajan ohjauksella perustuen oppijan aikaisempiin suorituksiin. Puuvillakurssi Villakurssi Pellavakurssi Silkkikurssi Lankatyökurssi Luonnonmateriaalikurssi Tilkkutyökurssi Askartelukurssi Lahjakurssi Harrastukseen liittyvä kurssi Naamiaisasukurssi Roolipukukurssi Lavastekurssi Sisustuskurssi Lastenvaatetuskurssi Asustekurssi Juhla-asukurssi Ulkoiluvaatekurssi (lenkkeily,urheilu,erä ja metsästys ) Yöasukurssi Vapaa-ajanasukurssi Kouluasukurssi Hyvän osaamisen kuvaus 0ppilas - hallitsee perustekniikat itsenäisesti - havaitsee ongelmat ja kykenee ratkaisemaan niitä - dokumentoi suunnitelmiaan, ratkaisujaan, ongelmiaan ja tuotoksiaan tekstinä ja kuvina - käyttää hyväkseen erilaisia tietolähteitä kriittisesti - huomioi ympäristöään - osaa soveltaa oppimaansa - on avoin uudelle oppimiselle

16 Tekninen työ (1 vuosiviikkotunti 8. ja 9. luokalla) Työtapoja - Kurssilla painotetaan eri osa-alueiden työtekniikoita nykyaikaisia koneita ja laitteita apuna käyttäen. Osa-alueita ovat puutyö, metallityö, elektroniikka sekä moottori- ja koneoppi. Kurssilla painotetaan monipuolisuutta erilaisten materiaalien työstötekniikoiden syventävään oppimiseen. Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - Samat kuin Tammelan kunnan perusopetussuunnitelmassa kohdassa käsityö - Yleistavoitteet samat kuin käsityöllä syventäen taitoja kaikilla osa-alueilla. - Periaatteena laatu, ei määrä - syvennetään tietotaitoa kaikissa eri materiaaleissa paneutuen vaativampiin kurssitöihin ja erikoistekniikoihin. Suunnittelussa huomioidaan työssä käytettävät materiaalit, tekniikat ja koneet, joiden avulla töiden laatua pyritään parantamaan lähemmäs teollisen tuotannon tasoa. Hyvän osaamisen kuvaus - kykenee suunnittelemaan sekä valmistamaan perustellun ja toimivan tuotteen viimeisteltyyn loppukuosiin saakka. - työskentelee aktiivisesti, itsenäisesti mutta sosiaalisesti ryhmässä. - käyttää koneita ja laitteita sekä työtekniikoita tarkoituksenmukaisesti ehdotonta työturvallisuutta noudattaen. Musiikki (1 vuosiviikkotunti 8. ja 9. luokalla) Työtapoja - yhteissoitto - laulaminen - sovittaminen - säveltäminen - aktiivinen kuunteleminen - yksilöllinen soitonohjaus - ryhmätyöt - tietokoneen hyödyntäminen musiikinopetuksessa - äänen ja kuvan muokkaamista digitaalisesti Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - itsetunnon vahvistuminen - onnistumisen kokemukset - musiikin käyttö tunteiden ilmaisussa - koulun yhteiset teemapäivät ja projektit - tutustuminen lähialueiden muiden oppilaitosten musiikkitoimintaan - konsertit ja muusikkovierailut

17 - innostuu harrastamaan musiikkia - saa tukea itsetuntonsa vahvistamisessa - kehittää omia musiikillisia taipumuksiaan - kokee elämyksiä musiikin parissa - kehittää mielikuvitustaan ja luovaa ilmaisutaitoaan - pystyy hallitsemaan esiintymisjännitystä - oppii tarkastelemaan kriittisesti musiikillisia ilmiöitä ja syventää musiikin eri lajien ja tyylien tuntemustaan. Kuuntelu - suomalaisten jazz-muusikoiden tuotantoa. - ajankohtaisia pop- ja rock-levyjä. Rytmi - reggae - bossanova - funk - jazz-valssi Melodia - omien teemojen tuottamista improvisoimalla, säveltäen ja sovittaen laulua, soittimia, liikettä ja digitaalitekniikka käyttäen - transponointi esittämisen kannalta sopivaan sävellajiin Harmonia - vähennetyt ja ylinousevat soinnut soinnut - sekstisoinnut - tyylinmukainen soinnuttaminen Dynamiikka - tyylilajien ja esitystilanteiden vaatimat äänenvoimakkuuden muutokset Sointiväri - sointumaailman kokeellista digitaalista tuottamista ja käsittelyä - harmonisten elementtien vaikutus sointiväriin - mielikuvien luominen eri soitinvaihtoehtoja käyttämällä Muoto - jazz-standardirakenne: teema-improvisoitu soolo-teema Hyvän osaamisen kuvaus - osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja osoittaa oma-aloitteellisuutta - osoittaa huomattavaa kehitystä laulamisessa tai valitsemansa soittimen hallinnassa - osallistuu yhteissoittoon kokonaisuuden kannalta rakentavasti ja muut huomioon ottaen - osaa kuunnella musiikkia ja tehdä siitä havaintoja sekä esittää perusteltuja näkemyksiä - kuulemastaan.

18 Liikunta, joukkuepalloilukurssi (1 vuosiviikkotunti 8. ja 9. luokalla) Työtapoja - erilaisia harjoitteita ja peliä eri palloilumuodoissa. Kurssilla painottuvat joukkuelajit. Pyritään monipuolisuuteen, mutta oppilaat voivat vaikuttaa eri lajien painotuksiin. Myös vuodenajat ja olosuhteet otetaan huomioon. Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - Kuten Tammelan kunnan perusopetussuunnitelman kohdassa liikunta - Samat yleistavoitteet kuin muutoin liikunnanopetuksessa, mutta sen lisäksi tavoitteena on syventää taitoja eri pallopeleissä. Opetellaan, harjoitellaan ja pelataan monipuolisesti joukkuepalloilulajeja (jalkapallo, salamapallo, ultimate, pesäpallo, lentopallo, koripallo, salibandy, kaukalopallo, jääkiekko). Harjoitellaan eri lajien tekniikkaa ja taktiikkaa sekä yksilötaitoja. Pelataan paljon. Hyvän osaamisen kuvaus - suhtautuu myönteisesti harjoitettaviin palloilulajeihin - hallitsee keskeisiä lajitaitoja - osoittaa aktiivisuutta monipuolisesti eri lajeissa - kykenee tarvittaessa itsenäiseenkin työskentelyyn ja pystyy toimimaan ryhmässä vastuuntuntoisesti toiset huomioon ottaen Liikunta, kuntosalikurssi (1 vuosiviikkotunti 8. ja 9. luokalla) Työtapoja - Oppilailla on opettajajohtoista yhteisopetusta, parityöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä opettajan valvonnassa. Oppilaiden itsenäinen työskentely korostuu kurssin edetessä (mm. omien harjoitusohjelmien tekemisen muodossa). Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - Kuten Tammelan kunnan perusopetussuunnitelman kohdassa liikunta - Samat yleistavoitteet kuin muutoin liikunnanopetuksessa, mutta lisäksi - kurssin tavoitteena on syventää tietoja ja taitoja kuntosaliharjoittelussa. Tavoitteena on, että oppilas saavuttaa sellaisen tieto- ja taitotason, että hän voi halutessaan jatkaa itsenäisesti lajin harrastamista. Kurssin tavoitteena on myös kehittää oppilaiden omatoimisuutta ja itsenäistä työskentelyä.

19 - Kuntosalikurssilla opetetaan teoriassa kuntosaliharjoittelun merkitys fyysisen kunnon ylläpitämisessä - oppii käyttämään liikuntakeskuksen olevia laitteita oikein ja tietää mitä lihaksia kullakin laitteella voi kehittää - Oppilaalle opetetaan teoriassa ja käytännössä kuntosaliharjoittelun pääperiaatteita ja käsitteitä - Toistojen ja sarjojen merkitys harjoittelussa - Erilaiset lihassupistustavat - Erilaiset voimantuottotavat (maksimi-, kesto-, ja nopeusvoima) ja niiden harjoittelu - Kuntosaliharjoittelun perusperiaatteiden opettelu (mm. nousevan kuormituksen periaate, symmetrinen harjoittelu, lämmittely, lihasten harjoittelujärjestys, venyttely ja ravinnon merkitys) - Erilaisten harjoitusohjelmien kokeileminen ja oman harjoitusohjelman laatiminen ja noudattaminen Hyvän osaamisen kuvaus - suhtautuu myönteisesti kuntosaliharjoitteluun - Hallitsee kuntosaliharjoittelun perusperiaatteet ja osaa käyttää Tammelan liikuntakeskuksen kuntosalilaitteita oikeaoppisesti - On aktiivinen - Kykenee myös itsenäiseen toimintaan kuntosalissa Kuvataide, laaja kuvataide (1 vuosiviikkotunti 8. ja 9. luokalla) Työtapoja - teoria, taidehistoria ja tekniikkademonstraatiot opettajajohtoisesti - itsenäistä työskentelyä, ryhmätöitä yhdessä suunnitellen ja ideoiden - näyttelyvierailuja - eri aineiden väliset yhteistyöprojektit - keskustelut Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - kuten Tammelan kunnan perusopetussuunnitelman kohdassa kuvataide - eheyttää ja tukea oppilaan minäkuvan kehitystä rohkaisemalla persoonalliseen ilmaisuun - tutustuttaa oppilas taidehistoriaan ja nykytaiteeseen kirjallisuuden, videon ja näyttelykäyntien avulla - rohkaista kokeilemaa uusia työtapoja sekä kehittämään kuvallista ilmaisua - laajentaa oppilaan näkemystä kuvataiteesta - nauttia itseilmaisusta kuvataiteen keinoin - piirustus, maalaus, grafiikka, sekatekniikat, kankaanmaalaus, keramiikka, kuvankäsittely tietokoneella - jatketaan tutustumista taidehistoriaan ja nykytaiteeseen - ohjattuja näyttelykäyntejä Hyvän osaamisen kuvaus osaa - työskennellä itsenäisesti ja hallitsee keskeiset kuvan tekemisen tekniikat ja välineet - keskustella kuvan tekemisen ongelmista perustellen mielipiteensä - ilmaista kuvataiteen keinoin itseään monipuolisesti - tuntee taidehistorian pääsuuntauksia - olla yhteistyökykyinen ryhmätyöskentelyssä - huolehtia työtilojen siisteydestä ja järjestyksestä

20 Kuvataide, keramiikka (1 vuosiviikkotunti 8. ja 9. luokalla) Työtapoja - demonstraatiot - itsenäinen työskentely - videot, kirjallisuus - näyttelykäynnit - työtä tekemällä ja kokeilemalla opimme uutta. Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - kuten Tammelan kunnan perusopetussuunnitelman kohdassa kuvataide - kehittää taitoja tietoja keramiikan eri osa-alueilla - itsenäisen työskentelyn kehittäminen - nauttia itseilmaisusta keramiikan keinoin - valmistamme savitavarasta ja kivitavarasta mm. reliefejä, pienoisveistoksia, käyttöesineitä sekä omia aiheita. - tutustumme engoben ja lasitteiden käyttöön Hyvän osaamisen kuvaus osaa - työskennellä itsenäisesti, hallitsee keskeiset keramiikan tekniikat ja välineet - tehdä annetuista aiheista persoonallisia ja teknisesti hallittuja keramiikkatöitä - suhtautuu positiivisesti ja avoimesti opiskeluun - huolehtia työtilojen siisteydestä ja järjestyksestä Kuvataide, maalaus ja piirustus (1 vuosiviikkotunti 8. ja 9. luokalla) Työtapoja - tekniikkademonstraatiot opettajajohtoisesti - itsenäistä työskentelyä, ryhmätöitä - videot, esim. taiteilijaesittelyt ja taidehistoria - näyttelykäynnit Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - kuten Tammelan kunnan perusopetussuunnitelman kohdassa kuvataide - kehittää piirustus- ja maalaustaitoa kokeillen erilaisia välineitä - kehittää persoonallista kuvallista ilmaisua - tukea oppilaan minäkuvan kehitystä - laajentaa oppilaan näkemystä kuvataiteista - pohtia ja oppia ymmärtämään kuvataiteen merkitystä yksilölle ja yhteiskunnalle - nauttia itsensä ilmaisemisesta kuvataiteen keinoin - monipuolista piirustusta ja maalausta erilaisin välinein kokeillen eri tekniikoita - aiheina mm. maisemat, asetelmat, henkilökuvat, abstraktiot, oppilaiden omat aiheet - keskustelut taiteen tekemisestä, omien töiden pohjalta ja tutustumalla taidehistoriaan sekä nykytaiteeseen

YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA

YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA KESTILÄN PERUSKOULU YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA Kevät 2005 1 I SISÄLLYSLUETTELO 2. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokittain II OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHTIA 2 eri oppiaineissa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE 2009 1 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 3 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Perusopetuksen mukaiset opetuksen tavoitteet...4 2.2 Perusopetuksen arvopohja..5

Lisätiedot

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKIO Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 11.6.2013 100 Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 2.9.2014 111: LI11 ja LI12 Muhoksen opetus- ja

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT. Strömbergin koulu Opetussuunnitelma

OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT. Strömbergin koulu Opetussuunnitelma OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT Strömbergin koulu Opetussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO OSA II 1. OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET...3 1.1. OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN...3 1.2. AIHEKOKONAISUUDET...4

Lisätiedot

1. Arvot ja toiminta-ajatus. 2. Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet

1. Arvot ja toiminta-ajatus. 2. Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet 1. Arvot ja toiminta-ajatus Moision koulussa opitaan perusopetuksen 7. - 9. luokkien perustietoja ja taitoja. Oppilasta ohjataan ja kannustetaan kehittämään itseään yhteistyökykyiseksi, vastuulliseksi,

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA Elämäni kunnossa Koulun johtokunta käsitellyt ja hyväksynyt 9.6.2005 Jukka Koskipirtti johtokunnan puheenjohtaja Jukka Tanska johtokunnan

Lisätiedot

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2.

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. 1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus... 4 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 1 / 144 Sisällysluettelo: Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet...1 vuosiluokille

Lisätiedot

SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9. Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi

SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9. Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi 1. painos ISBN 951-96218-4-9 Toimittanut Elise Tarvainen Gummerus Kirjapaino

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA

1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA 1-2 LUOKKIEN (ALKUOPETUKSEN) OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS PERUSOPETUKSEN ARVOT PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT EHEYTTÄMINEN

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 Koulutuslautakunta 15.6.2011, 87 Päivitetty osin; Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 9.10.2013, 76, 19.3.2014, 29 ja 32 1. SEINÄJOEN KOULUTOIMEN

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot