Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan"

Transkriptio

1 Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan 3.3. Toimintakulttuuri Johtaminen ja yhteisöllisyys Koko työyhteisö osallistuu kasvatustyöhön. Oppilaiden tulee ymmärtää, että jokainen aikuinen on kasvattaja. Yhteisöllisyyttä korostetaan: - arvostamalla jokaista henkilönä ja työntekijänä, - rohkeudella puuttua asioihin, yhteisvastuulla, - yhteisillä pelisäännöillä, omalla esimerkillä, - säännöllisillä kokoontumisilla - avoimella keskustelulla - rehellisellä palautteella Ongelmatilantilanteet ratkaistaan mahdollisimman pian keskustelemalla avoimesti siten, että kaikkien mielipiteet tulevat esille. Rehtori järjestää varsinaisia kehityskeskusteluja kahden vuoden välein, sovittuja asioita seurataan. Pienempiä keskusteluja useammin. Rehtori on aina tavattavissa. Uusia opettajia ja sijaisia varten on perehdyttämiskansio. Uudelle opettajalle määrätään nimikkoperehdyttäjä. Opettajalta edellytetään myös omaa aktiivisuutta. Päätöksenteko ja tiedonkulku Tärkeät asiat käsitellään opettajien kokouksissa ja päätetään yhteisesti. Jokainen voi esittää asioita rehtorille. Tiedotus hoidetaan ilmoitustaulujen päivittäis- ja viikkotiedotteilla, sekä koulun kotisivuilla internetissä. Koteihin lähetettäviä tiedotteita ovat syystiedote, alaluokkien kuukausitiedote sekä asiakohtaiset tiedotteet tarpeen vaatiessa. Tarvittaessa tiedotetaan henkilökohtaisesti. Oppilailla voi olla myös henkilökohtainen reissuvihko. Huoltajien ja luokanvalvojien/luokanopettajien kanssa käytävissä keskusteluissa huoltajat voivat antaa palautetta. Palautetta voidaan antaa myös henkilökohtaisesti, puhelimitse tai kirjallisesti rehtorille tai opettajille. Opettajilta, oppilailta ja huoltajilta kerätään palautetta tapahtumista ja koulun toiminnasta. Palaute otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Vastuullisuus ja sitoutuminen Jokainen yhteisön jäsen tekee työnsä vastuullisesti, pitää kiinni sovituista säännöistä sekä aikatauluista. Tämä tukee parhaiten henkilökunnan jaksamista ja luo kiireettömyyttä. Työsuunnitelmassa oleviin projekteihin on kaikkien sitouduttava. Työryhmiä perustetaan projektien suunnittelua varten, tehtäviä kierrätetään. Rehtori huolehtii tehtäväkierrosta. Työryhmät antavat ohjeet projektien toteuttamiseksi. Projekteja suunnitellessa tulee ottaa huomioon, ettei perusopetus kärsi. Pedagoginen kehittäminen Pedagogisessa kehittämisessä kiinnitetään erityishuomio yhtenäiskoulun periaatteeseen. Luokat 1-9 muodostavat yhtenäisen peruskoulun, jossa opettaja voi toimia kaikilla luokka-asteilla. Pedagogiset kokeilut ja järjestelyt ovat tervetulleita. Opettajien tulee tiedottaa suunnitelmistaan ja tekemisistään, niin että muut tietävät missä mennään. Opettajalta toiselle ja alaluokilta yläluokille siirryttäessä luokanopettajat ja luokanvalvojat keskustelevat jokaisesta oppilaasta, mukana tarvittaessa kuraattori, opinto-ohjaaja ja erityisopettaja. Keskustelut käydään toukokuussa tai syyslukukauden alussa Syksyllä ja keväällä pidetään yksi koko koulun yhteinen teemapäivä, joka liittyy aihekokonaisuuksiin. Ainakin yksi kokonaisopetuskokeilu vuosiluokittain.

2 Koulun tapahtumat, perinteet ja sidosryhmät Yläluokilla toimii oppilaskunta. Yläluokilla on myös frenditoimintaa ja kiusaamista ehkäisevää vertaissovittelutoimintaa (verso). Alaluokilla on kummitoimintaa. Myös yläluokat voivat toimia kummeina. Opintoretket ovat vuotuisia alaluokilla, yläluokilla opintoretkille mennään harvoin ja harkitusti. Leirikouluja varten on perustettava vanhempainkerho, jonka kautta varainkeruu tapahtuu. Koulun perinteisiä tapahtumia ovat itsenäisyysjuhla, joulujuhla, joulukirkko, ystävänpäivä, ruokaviikot, vappunaamiaiset, liikuntapäivät, musikaalit ja näytelmät, taide- ja käsityönäyttelyt, teemaviikot ja kevätkirkko. Yhteistyötä tehdään erityisesti seurakunnan, nuorisotoimen ja koulun vanhempainyhdistysten kanssa. Poliisi, SPR, MLL, muut koulut sekä lähiympäristön yritykset ja laitokset ovat myös yhteistyökumppaneita. Erityistä huomiota oppilaiden käytöksessä saavat viisi perusasiaa: - tervehtiminen (mallioppiminen) - kielenkäyttö, asiallisuus (puuttuminen asiaan heti) - yhteisten pelisääntöjen kunnioittaminen (järjestyssäännöt) - toisen ihmisen kunnioittaminen (puuttuminen tilanteisiin, keskustelu) - ruokailutavat Oppilaiden töitä arvostetaan laittamalla niitä näytteille. Samalla lisätään koulun viihtyisyyttä. Ilmaisuja musiikkiesityksille on aina tilaa. Koulukeskus haluaa olla siisti, turvallinen ja hyvin hoidettu koulu, jossa on tekemisen meininki ja jossa voi kokea työn iloa. Hankintojen ja korjausten suunnittelu Kokouksissa helmi- maaliskuussa pohditaan seuraavan vuoden hankintoja. Opettajat tekevät esityksensä talousarvioon huhtikuun loppuun mennessä. Koulun esitys lähtee kuntaan kesäkuun alussa. Koulutarvike- ja oppikirjatilaukset tehdään maaliskuussa yhteistyössä ja keskitetysti. Suuret hankinnat tehdään kunnan investointiohjelman kautta. Koulurakennuksen korjausesitykset tehdään myös kesäkuun alussa. Pitkän tähtäyksen korjaussuunnitelma voidaan tehdä korkeintaan viideksi vuodeksi. Pikkuvioista ilmoitetaan talonmiehelle huolto Toiminta kouluyhteisön terveyden, hyvinvoinnin, turvallisuuden, sosiaalisen vastuullisuuden ja vuorovaikutuksen edistämiseksi. Kaikki kouluyhteisön jäsenet huolehtivat osaltaan toiminnasta ohjaamalla ja kasvattamalla oppilaita = koulun toimintakulttuuri (opetussuunnitelma luku 3) Koulussa toimii oppilaskunta, johon kuuluvat kaikki oppilaat. Sen kautta oppilaat voivat tehdä aloitteita kaikissa asioissa. Koulussa on kummiluokka-toimintaa. Frenditoiminta pyrkii osaltaan tukemaan sosiaalista vastuuta ja vuorovaikutusta. Versotoiminta (verso = vertaissovittelu) ehkäisee ja sovittelee oppilaiden välisiä ristiriitoja.

3 Ohjeistot, jotka vaikuttavat asiaan: - Tammelan koulukeskuksen turvallisuussuunnitelma - Kriisikansio - Tammelan koulukeskuksen järjestyssäännöt - Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon edistämissuunnitelma (uusitaan vuosittain) - Työturvallisuusohjeet - Koulun toimintakulttuuri - Kunnan arviointisuunnitelma Oppilaalle tarjottava yleinen oppilashuollollinen tuki ja ohjaus koulunkäynnissä sekä lapsen ja nuoren fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen tukemisessa Yleistä tukea ja ohjausta oppilaalle antavat erityisesti luokanvalvoja/luokanopettaja, aineenopettajat, opinto-ohjaaja ja koulukuraattori. Tarvittaessa oppilashuoltoryhmä. Nuoren fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen tukemisessa avainasemassa ovat terveydenhoitaja, koulukuraattori, opinto-ohjaaja, terveystiedon opettajat sekä tarvittaessa ulkopuoliset asiantuntijatahot (Tammelan perusturvaosasto, Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä, Forssan Perheneuvola, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri). Kaikki mainitut henkilöt ulkopuolisia asiantuntijoita lukuun ottamatta ovat päivittäin koululla tavattavissa ja oppilaita ohjataan aktiivisesti hakemaan tukea heti, kun tarve havaitaan. Myös kouluavustajat antavat tukea ja ohjausta. huoltoryhmä ohjaa tarvittaessa oppilaan eteenpäin. Oppilaalle tarjottava oppilashuollollinen tuki erilaisissa vaikeuksissa ja kurinpitorangaistuksen yhteydessä sekä silloin, kun opetukseen osallistuminen on evätty Oppilaan opettaja, luokanvalvoja, erityisopettaja, koulukuraattori, terveydenhoitaja, ja opinto-ohjaaja ovat käytettävissä. huoltoryhmässä pohditaan ratkaisuja ongelmiin. Kurinpitorangaistuksen yhteydessä sovitaan erityisopettajan hoitamasta seurannasta. Jos opetukseen osallistuminen on evätty, rehtori yrittää saada yhteyden huoltajaan. Mikäli huoltaja pystyy valvomaan lastaan, rehtori sopii asiasta hänen kanssaan. Mikäli huoltajaan ei saada yhteyttä, rehtori vie oppilaan erityisopettajan valvottavaksi ja ottaa yhteyttä kunnan perusturvaosastolle jatkotoimenpiteitä varten. Jatko-opinnot Avainasemassa on opinto-ohjaaja huollon yhteistyö ja oppilashuoltoryhmät Koulukeskuksessa toimii säännöllisesti kokoontuva moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, jonka tehtävä on ohjata oppilashuoltotyötä, käsitellä ja ratkaista monipuolisesti kaikkia oppilashuoltoon kuuluvia asioita, sekä huolehtia yhteyksistä muihin asiantuntijatahoihin ja yksittäistapauksissa huoltajiin. huollon yhteistyö kodin, koulun, oppilashuollon palvelujen asiantuntijoiden tai muiden asiantuntijoiden ja paikallisten tukiverkostojen kanssa. Tavoitteena on sujuva ja ongelmaton tiedonkulku joka suuntaan ja se, että ajoissa puututaan ongelmiin. Vanhempainyhdistykset Tammenterho (lk. 1-6) ja Tammenlatva (lk. 7-9) toimivat kodin ja koulun yhteistyön tukemiseksi. Järjestetään vanhempainiltoja, kyselyjä ja kodin ja koulun yhteistyöpäiviä. Luokanvalvojat/luokanopettajat järjestävät joka vuosi huoltajien kanssa kehityskeskusteluja. huoltoryhmä pitää aktiivisesti yhteyttä kaikkien yhteistyötahojen kanssa.

4 Kouluterveydenhuolto Koulu osallistuu joka kolmas vuosi valtakunnalliseen kouluterveyskyselyyn, sen tulokset otetaan huomioon toiminnassa. Kunnan arviointisuunnitelman mukaiset kyselyt ovat myös ohjaamassa toimintaa Kouluruokailu Kouluruokailun järjestämisessä huomioon otettavien terveys- ja ravitsemuskasvatuksen ja tapakasvatuksen tavoitteet. : hyvät ruokailutavat, terveellinen ruokavalio, säännölliset ateriat Tavoitteisiin pyritään seuraavasti: - koulun ruokalista laaditaan ravitsemussuositusten mukaiseksi, annosmalli näkyviin - valvotaan, että kaikki menevät ruokailuun - henkilökunta valvoo ja edistää hyviä tapoja (esim. tapakasvatusviikot) - erilaiset teemaviikot (esim. kansainväliset/perinneruuat) - pidetään huolta ruokasalin viihtyisyydestä ja hygieniasta - ruokailu pyritään järjestämään kiireettömäksi - kotitaloudessa ja terveyskasvatuksessa opetetaan terveellisen ruokavalion ja säännöllisten aterioiden merkitystä ihmisen hyvinvoinnille Koulukuljetukset Koulumatkakuljetuksissa yleiselle turvallisuudelle asetettujen tavoitteiden toteuttaminen - kuljetusten valvonta aamulla/iltapäivällä - itse kuljetus liikennöitsijän vastuulla, kunta tarkastaa liikennöitsijät Toimenpiteet sekä vastuunjako ongelma- ja kriisitilanteissa Toimenpiteet ja työn- ja vastuunjako ongelma- ja kriisitilanteiden ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi tai hoitamiseksi. Poissaolojen seuranta, myöhästelyt - varhainen puuttuminen, yhteys kotiin - opettaja luokanvalvoja rehtori oppilashuoltoryhmä - myöhästelyt pyritään korvaamaan, opettaja ilmoittaa luokanvalvojalle ja sopii hänen kanssaan toimenpiteistä Kiusaaminen, väkivalta ja häirintä Ehkäisy ja havaitseminen - ehkäisyssä tärkeintä on kouluyhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen (kohta 1) - jokainen henkilökunnan jäsen puuttuu huomatessaan = 0-toleranssi - verso-oppilaat seuraavat koulun tilannetta - kyselyt

5 Hoitaminen - verso-oppilaat hoitavat sovittelussa tapaukset, jotka katsotaan sopiviksi hoitaa oppilaiden kesken, tukea antavat verso-työssä mukana olevat aikuiset - toimintaketju: opettaja luokanvalvoja rehtori oppilashuoltoryhmä rehtori koulutuslautakunta - opettaja luokanvalvoja rehtori selvittävät tapahtuneet ja yrittävät saada oppilaat lopettamaan ja sopimaan asiat (kirjallinen lupaus). Huoltajille ilmoitetaan asiasta. - jos tulosta ei saada, oppilashuoltoryhmä kutsuu huoltajat ja oppilaat palaveriin, jossa asiat käydään läpi ja sovitaan jatkoseurannasta - seuraavaksi rehtori antaa kirjallisen varoituksen - koulutuslautakunta päättää määräaikaisesta koulusta erottamisesta - rehtori voi akuuteissa tilanteissa evätä opiskelun loppupäiväksi. Mielenterveyskysymykset - terveydenhoitajan ja oppilashuoltoryhmän kautta tarvittaessa jatkohoitoon Tupakointi ja päihteiden käyttö - järjestyssäännöt - puututaan aina ja rangaistaan - alkuvaiheessa keskusteltu huoltajan kanssa, terveydenhoitajan antama valistus Erilaiset tapaturmat, onnettomuudet ja kuolemantapaukset - huolehditaan koulun turvallisuudesta - toimintaohjeet kriisikansiossa, oppilashuoltoryhmä päivittää 4.6. Kerhotoiminta Tietotekniikkakerho Kerho on tarkoitettu kaikille yläluokkien oppilaille. Kerhoon tulevan ei tarvitse osata perusteita. Kerhossa on vapaasti valittavissa mitä ohjelmia haluaa oppia käyttämään. Kerhossa voi myöskin pelata verkossa, käyttää internettiä sekä tiedon hakuun että keskusteluryhmiin osallistumalla (suomeksi tai muulla kielellä). Kerho tarjoaa oivallisen mahdollisuuden tehdä tietokoneella kotiin annettujen tehtävien tiedonhakuja sekä puhtaaksikirjoittamista. Kerhossa on myöskin mahdollisuus tutustua ja oppia tietokoneen ajokorttiin vaadittavia taitoja. Kerhon tavoite on kohottaa jokaisen siihen osallistuvan oppilaan tietotekniikkataitoja ja antaa mielekästä tehtävää ja innostusta tietotekniikan harrastukseen. Lehtikerho Lehtikerhossa kirjoitetaan kouluun liittyviä tai sitä sivuavia ajankohtaisia juttuja. Tavoitteena on opetella lehtijutun kirjoittamista ja haastattelutekniikkaa sekä kehittää uutisnenää. Jutut julkaistaan koulukeskuksen www-sivuilla. Kerhoon voivat osallistua kaikki yläluokkalaiset. Näytelmäkerho Näytelmäkerhossa tuotetaan ohjelmaa koulun omiin tapahtumiin. Tavoitteena on harjoitella draaman tekniikoita, hioa omaa ilmaisua ja ylittää omia rajoja. Yhteistyötä tehdään mahdollisimman paljon ilmaisuaineiden ja kerhojen kanssa. Kerhoon voivat osallistua kaikki yläluokkalaiset.

6 Liikuntakerhot Kerhojen tarkoituksena on tarjota oppilaille mahdollisuus liikkumiseen myös kouluajan ulkopuolella. Sisältö koostuu eri pallopeleistä, joiden vaatimia lajitaitoja syvennetään erilaisten harjoitusten ja pelaamisen avulla, oppilaita totutetaan myös tuomarityöskentelyyn. Musiikkikerho luokilla innostuu harrastamaan musiikkia - kehittää omia musiikillisia taipumuksiaan - saa tukea itsetuntonsa vahvistamisessa - kokee onnistumisen elämyksiä musiikin tekemisen kautta - oppii hallitsemaan esiintymisjännitystä - oppii kantamaan vastuuta ryhmän toiminnasta - oppilaan kehitystason mukainen instrumenttikohtainen opetus - yhtyesoiton edellyttämä nuotinlukutaito - yhtyeen kehitystason mukaan määräytyvät esityskappaleet - esiintymiskokemusta kartuttavat tilanteet - soittimien asianmukainen kohtelu ja huoltaminen Kuvataidekerho luokat 1-6 Kerhon tarkoituksena on tutustuttaa oppilaat erilaisiin materiaaleihin monipuolisesti. Tekotapoja vaihdellaan ja oppilaan oma ideointi saa pääpainon. Ohjataan jätemateriaalin luovaan käyttöön ja omaperäisiin ratkaisuihin työskentelyssä. Käsityökerho, tekstiilityö Kerhossa voi valmistaa eri tekniikoita käyttäen itselleen tai muille vaatteita, asusteita, kodintekstiilejä tai tekstiilitaidetta. Kerhossa voi vapaasti käydä aina tai kerran tai silloin tällöin esim. tekemässä kaavat johonkin vaatteeseen tai vain hakea apua pikku ongelmaan. Yhdessä viihtyminen kivan tekemisen parissa on tavoite. Käsityökerho, tekninen työ Nikkarikerho alaluokkalaisille Nikkarikerhossa askarrellaan puusta erilaisia esineitä ja leluja. Kerhossa on mahdollisuus rakennella omista materiaaleista erilaisia radio-ohjattavia pienoismalleja kiinnostuksen mukaan. Tutustutaan erilaisten puumateriaalien soveltuvuuteen puuaskartelussa kerho Kerhon tarkoituksena on antaa mahdollisuus liikkua ryhmässä kouluajan jälkeen. Kerhossa pelataan ja leikitään salissa sekä kohotetaan kuntoa myös ulkoliikunnan avulla.

7 Englannin kerho Englannin alkeita leikkien ja laulaen. Opetellaan nursery rhymes -loruja. Käytetään apuna myös Kids English Zone -opetussarjaa ym. videoita Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS Yhteistyö oppimissuunnitelman tai henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatimisessa ja seuraamisessa sekä jatko-opintojen suunnittelussa Henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPS) Oppilaan opettaja voi omasta aloitteestaan yhteistyössä oppilaan kanssa tehdä oppilaalle oppimissuunnitelman. Huoltajan kanssa tulee olla yhteistyössä. huoltoryhmä voi suositella oppilaalle oppimissuunnitelmaa. Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) HOJKS tehdään erityisopetukseen siirretyille oppilaille. Erityisopetuspäätös tehdään pääsääntöisesti psykologisen tai lääketieteellisen lausunnon perusteella yhteistyössä huoltajan kanssa. Päätöksen tekee koulutuslautakunta. Yhteisessä kokouksessa huoltajan kanssa sovitaan järjestelyistä. HOJKS:n perusosan tekee erityisopettaja. Oppilaan opettajat tekevät lukuvuosittain/jaksoittain tarkemmat tavoitteet, joihin myös oppilas kirjaa tavoitteensa Tiedonhallinta ja tietotekniset taidot (tietostrategia) Tiedonhallintataito on lyhyesti määriteltynä taitoa valita, tulkita ja käyttää erilaista informaatiota yksilön ja ryhmän ajattelun aineksina. Usein työskentelyprosessissa tuotetaan uutta tietoa tai aineistoa, jolla on merkitystä muillekin kuin tuottajalle tai tuottajille itselleen. Tiedonhallintataitoihin liittyvissä töissä on tärkeää, että saadaan tietoa toistava toimintatapa poikki ja että oppilaat ja opettajat pohtivat yhdessä, mitä tieto ja tiedon tuottaminen on. Tiedonhallintataidot kasvavat vähitellen ja vaiheittain. Oppimisen edellytyksenä on, että perusvaiheita toistetaan säännöllisesti. Vanhempien ja koulun tehtävänä on rohkaista lasta kysyväksi ja uteliaaksi. Jotta tutkiva asenne elämään ja oppimiseen voisi kehittyä, pitää sekä aikuisen että lapsen luopua yhden oikean vastauksen ja totuuden etsimisestä. Omiin ja muiden oivalluksiin lapsi oppii luottamaan, jos - opiskeluilmapiiri on avoin ja turvallinen - oppilas luottaa itseensä ja kunnioittaa muita - kaikki kykenevät toimimaan ryhmässä - ei korosteta liikaa kilpailua ja kritiikkiä. Tiedonhallintataitojen oppiminen ja ohjaus edellyttävät yhteistyötä. Koulun ja kirjaston yhteistyömuodot on selvitetty yhteistyösuunnitelmassa. Alaluokilla luokanopettaja voi oppiaineita integroimalla luoda oppimiskokonaisuuksia, joissa tiedonhallintataidot kehittyvät vähitellen monipuolisiksi.

8 Yläluokilla voi olla vaara, ettei kenelläkään ole vastuuta oppilaan kokonaistaitojen kehittämisestä. Tiedonhallintataidot kehittyvät, kun aineenopettajat tutustuvat toisten aineiden opetukseen ja mahdollistetaan ainerajat ylittävät projektit, teemat ja oppimistehtävät. Tarvitaan opettajien runsasta vuorovaikutusta ja keskinäistä sopimista yhteisistä käytänteistä. Jokaisen opettajan tulisi tietää, mitä ja miten koulussa opetetaan. Varsinkin yläluokilla tarvitaan koulun sisäistä koordinointia niin, että oppilaalla ei ole samanaikaisesti useita laajaa tiedonhakua ja prosessointia edellyttäviä tehtäviä tekeillä. Jotta oppilas oppisi löytämään oikean tiedon eri tiedonlähteistä, eri tiedonhankintakanavia tulee luokitella ja jäsentää. voi hakea tietoa tehtävän tavoitteiden ja käytettävissä olevien mahdollisuuksien perusteella esimerkiksi: - lähestymistavan mukaan ( haastattelu, kysely, havainnointi, julkaisut) - sisällön mukaan ( hakuteos, sanakirja, hakemisto, viitetietokanta, kokotekstitietokanta) - aineistotyypin mukaan ( kirjat, artikkelit, videot, äänitteet) - aineistomuodon mukaan (elektroninen, painettu, www-sivu, kalvo, numeerinen tieto) - katteen mukaan (koulukirjasto, kunnankirjasto) - toimintaperiaatteen mukaan (hakukone, aihehakemisto) - saavutettavuuden mukaan ( käyttö koulussa, kirjastossa/julkinen, rajattu). Tiedonhallinnan taitoihin kuuluu myös arvioida aineiston tekijöitä, uskottavuutta, objektiivisuutta, kattavuutta, paikkansapitävyyttä, tarkkuutta ja ajantasaisuutta. Tiedonhallintataitojen tavoitteet ovat seuraavat: - oppii kysymään. - oppii käyttämään kirjastoa apuna vastausten löytämiseen. - oppii valikoimaan ja yhdistelemään tietoa erilaisista lähteistä. - osaa arvioida löydetyn tiedon luotettavuutta. - ymmärtää oppimisen prosessiluonteen Tiedonhallintataidot Luokat oppii tutkimaan kirjan rakennetta - oppii tutustumaan kuviin ja lukemaan niitä - osaa kysyä neuvoa ongelmatapauksissa - tutustuu graafisiin kuvaajiin ja tulkitsee diagrammeja - etsii tietoa ikätasolleen sopivista tietokirjoista ja muista lähteistä. Luokat etsii aktiivisesi tietoa - tutustuu monipuolisesti tietokirjoihin ja käyttää niitä tiedonhaussa - oppii avaamaan erityyppisiä tietotekstejä - kehittyy luetun ymmärtämisen taidoissaan - osaa tuottaa kirjallisen ja suullisen esityksen - erottaa mielipiteen ja faktan toisistaan

9 6. luokka - tutustuu tiedonhallinnan prosessiin: 1. määrittele aihe tai ongelma 2. etsi ja nimeä tiedonlähteet 3. valitse tarvitsemasi tieto 4. järjestele tietoa 5. esittele tuloksesi 6. arvioi prosessia ja työtä - osaa käyttää kirjan sisällysluetteloa ja hakemistoa - etsii ja tunnistaa lähteitä - osaa tehdä lähdeviittauksen - omaksuu kysyvän ja tutkivan tavan opiskella. 7. luokka - sisäistää tiedonhallinnan prosessin: 1. määrittele aihe tai ongelma 2. etsi ja nimeä tiedonlähteet 3. valitse tarvitsemasi tieto 4. järjestele tietoa 5. esittele tuloksesi 6. arvioi prosessia ja työtä - arvioi tiedon luotettavuutta: Kuka on tuottanut tiedon? Miksi? Kenelle? - osaa jäsennellä tietoa: ala- ja yläkäsitteet, syy- ja seuraussuhteet - käyttää tiedonlähteitä monipuolisesti - tutustuu tekijänoikeuksiin - osaa tehdä lähdemerkinnät oikein - osaa erilaisia tietotekstejä lukiessaan käyttää tekstin edellyttämää lukemistapaa luokka - käyttää tiedonhallinnan prosessia omissa opiskelutehtävissään: 1. määrittele aihe tai ongelma 2. etsi ja nimeä tiedonlähteet 3. valitse tarvitsemasi tieto 4. järjestele tietoa 5. esittele tuloksesi 6. arvioi prosessia ja työtä - arvioi tiedon luotettavuutta, paikkansapitävyyttä, tarkkuutta, ajantasaisuutta ja objektiivisuutta: Kuka on tuottanut tiedon? Miksi? Kenelle? Missä? - osaa tehdä lähdemerkinnät oikein - osaa vertailla tietolähteitä - osaa kertoa tiedonhausta ja ratkaisuistaan työn kuluessa - osaa koota oman tuotoksen useasta eri lähteestä.

10 Tietotekniset taidot Tietokone on yksi oppimisen apukeino ja tiedon hankkimisen ja hallinnan väline. Tieto- ja viestintätekniikan käsitteitä ja taitoja opitaan toiminnan kautta eri oppiaineiden tunneilla. Tietotekniikkaa käyttäessään oppilas ottaa vastuuta omasta oppimisestaan, oppii tiedonhankinta- ja prosessointitaitoja. Oppilaiden iän karttuessa oppimisessa pyritään entistä enemmän asioiden ymmärtämiseen. Opetellaan myös kriittistä suhtautumista tietoon. Luokilla 1-6 tietokoneen käyttö opitaan muiden aineiden yhteydessä, eikä sitä opeteta erillisenä oppiaineena. Luokilla 7-9 tietokoneiden käyttöä opetetaan myös erillisenä aineena. Luokat osaa avata ja sulkea laitteiston - hallitsee osittain näppäimistön ja hiiren käytön - osaa kirjoittaa yksinkertaisia tekstejä tekstinkäsittelyohjelmalla (isot ja pienet kirjaimet) - osaa tuottaa oman piirroksen - osaa tulostaa työnsä - käyttää opetusohjelmia. Luokat osaa kirjoittaa laajempia tekstejä tekstinkäsittelyohjelmalla - osaa asemoinnin perusasioita: otsikko ja kappalejako - selviytyy yksinkertaisista hakutehtävistä käyttäen apuna Internetin hakukoneita ja hakemistoja - osaa tallentaa ja avata tiedoston - käyttää opetusohjelmia. Luokat osaa leikkaa/liimaa toiminnon - osaa tuottaa esityksen johonkin oppiaineeseen käyttäen tietotekniikkaa ja Internetiä apuvälineenä (tiedonhaku, kuvat, tekstin kirjoitus ja ulkoasu) - osaa etsiä ja liittää kuvan tekstiin - osaa merkitä lähdeviitteen (sivun ylläpitäjä, www-osoite ja tiedonhakupäivämäärä) - osaa miettiä tiedon luotettavuutta - osaa käyttää sähköpostia - ymmärtää ja hallitsee sähköpostin asiallisen käytön - käyttää opetusohjelmia.

11 Luokat 7 9 osaa - verkkoympäristön käytön - hakemistorakenteen - käyttää sovellusohjelmia, peruskäyttötaidot tekstinkäsittelylle, taulukkolaskennalle, kuvankäsittelylle ja muiden hyötyohjelmien käytölle - käyttää Internetin hakutoimintoja: hakukoneitten monipuolinen käyttö, linkkikirjastot ja tietokannat - tietokoneen käytön pankkiasioissa ja kaupankäynnissä - julkishallinnon palveluiden käytön - käyttää koneen oheislaitteita (skanneri, digitaalikamera, webbikamera) - muokata tuotoksensa ulkoasua - ymmärtää tietoturvan keskeisimmät asiat (virukset, koneen suojaaminen, hakkerointi) - ymmärtää nettietiketin merkityksen ja hyödyntää sitä verkkoa käyttäessään Palvelut - koulun kotisivut netissä - luokissa oppilailla tietokoneen käyttömahdollisuus opettajan opastamana (alaluokat) - sähköisen viestinnän opettelun mahdollisuus - Internetin käyttömahdollisuus luokissa - sähköpostipalvelut henkilökunnalla ja oppilailla - Internetin käyttömahdollisuus kaikilla henkilökuntaan kuuluvilla - atk-tuen jatkuva saatavuus Henkilökunnan atk-koulutuksen suunnittelu - Halukkuuden ja tavoitteiden kartoitus määräajoin - Tietojen nykyaikaistaminen - Uusien laitteiden ja ohjelmien käyttökoulutus Verkkoyhteyksien ylläpito - Hallinto- ja oppilasverkonverkon ylläpito - Virustorjunnan kehittäminen - Tietosuojan ylläpito ja parantaminen Laitteiston ylläpito - Palvelinten ylläpito ja suojaus - Varavirtalähteiden huolto - Verkon kehittäminen ja muutostöiden teko ja tilaus - Työasemakoneiden ohjelmien asennus, turhien ohjelmien poisto ja pienet korjaustyöt vanhemmalle kalustolle - Uusien oheislaitteiden asennus ja vanhojen huolto - Laitteiston ajan tasalla pitäminen

12 7.19. Valinnaiset aineet Tammela tutuksi (1 vuosiviikkotunti 5. ja 6. luokalla) Valinnaisaineessa Tammela tutuksi tutkitaan oman kotikunnan ja seudun luontoa, historiaa, elinkeinoelämää ja kunnallishallintoa. Opetuksen tulee kehittää oppilaan tietoutta omasta kotikunnasta ja kotiseudusta. Siten oppilas oppii arvostamaan omaa elinympäristöään. Työtapoja - pari- ja ryhmätyöskentelyä tietotekniikkaa ja tietokirjallisuutta hyväksikäyttäen - kiertoajelut ja vierailut kotiseudun kohteissa - luontoretket - esitykset muille luokille vierailuista tutustumiskohteissa Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - Tammelan kyliin ja kouluihin tutustuminen - Tammelan historiaan ja maantietoon tutustuminen - tutustuminen kotiseudun luonto-, elinkeino- ja hallintokohteisiin - oppii tuntemaan omaa elinympäristöään ja sen historiaa - oppii arvostamaan omaa kotikuntaansa ja kotiseutuansa - tutustuu kotikuntansa eri kyliin ja kouluihin ja oppii näin suhtautumaan myönteisesti erilaisista oloista tuleviin ihmisiin. 5. luokka - Tammelan maantietoa ja historiaa - tietoa Tammelan kylistä ja niiden historiasta - kiertoajelut Etelä-Tammelan ja Pohjois-Tammelan kyliin ja kouluihin (3,5+3,5 tuntia) - muiden kylien esittelyt muille luokille - Mustialan ja Tammelan kirkon historiaa ja vierailut niihin - retki Torron suolle (5-6 tuntia) 6. luokka - tietoa kunnan hallinnosta ja laitoksista, vierailut kunnantalolle ja Ruisluodon hoivaosastoihin - tietoa kunnan elinkeinoelämästä ja tutustuminen johonkin työpaikkaan - luontoretki Liesjärven kansallispuistoon ja tutustuminen Lounais-Hämeen museoon Arviointi hyväksytty/hylätty

13 OPTI (2 vuosiviikkotuntia 7. luokalla) Valinnaisaineen tavoitteena on lisätä oppimistaitoja seitsemännellä luokalla. Valinnaisaine koostuu neljästä eri osiosta, jotka ovat 1) Tietotekniikka A 2) Opiskelutaidot 3) Näppäilytaito 4) Tietotekniikka B Tietotekniikka A - Näppäimistöön tutustuminen 2h - Tallentaminen ja tulostaminen 2h - Yksinkertaisen tekstin tuottaminen - otsikko - kappalejako - rivinvaihto - Leikkaa/liimaa toiminta 2h - Kuvan liittäminen 2h - Lukujärjestystaulukon teko 2h - Verkkoympäristö 1h - Hakemistorakenne - Apuohjelmat/virustentorjunta Opiskelutaidot Opiskelutaidoissa integroidaan oman oppimistyylin löytämisessä oppilaanohjauksen kanssa niin, että tyyli pyritään kartoittamaan oppilaanohjauksen tunneilla ja sitä harjoitellaan käytännössä OPTIn opiskelutaidot osiossa. Opittavina asioina ovat - Oman oppimistyylin hyödyntäminen - Lukemisstrategiat - Opiskeluniksit eri oppiaineisiin - Muistinkäyttö - Koetilanteet - Luetunymmärtäminen ja kirjoitustaidon parantaminen - Omien opiskeluvahvuuksien löytäminen Näppäilytaito Osiossa opitaan kymmensormijärjestelmän perusteet tekstinkäsittelyyn. Tietotekniikka B - Sovellusohjelmien käyttö 2h - Internetin hakutoiminnot 2h - Koneen oheislaitteet ja huolto/kunnossapito 1h - Kameran käyttö/kuvien tuottaminen ohjelmalla 2h - Kirjoitelman ulkoasu 2h - Tiedonhakuprojekti yhdessä äidinkielen kanssa 2h - Oma kirjoitusprojekti 8h tai vaihtoehtoisesti minitietokirja Arviointi - hyväksytty/hylätty

14 Kotitalous (1 vuosiviikkotunti 8. ja 9. luokalla) Työtapoja - ohjattu kurssisuunnittelu - demonstraatiot - tutor-toiminta - kotitehtävät - oppimispäiväkirja - yhteistoiminnalliset teemapäivät - projektit - esitelmät Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - samat kuin 7. luokan opetuksessa : - osaava, yhteistyökykyinen, kriittinen kuluttaja - kaikissa kursseissa syvennetään ja laajennetaan 7. luokan opetusta 1. kurssi Luonnosta ruokapöytään 8. ja 9. luokka - oppilas osaa monipuolisen kasvisten käytön sekä säilönnän perusteet 2. kurssi 8. ja 9. luokka Taitava leipoja - osaa valmistaa monipuolisesti erilaisia leivonnaistyyppejä - osaa leivonnaisten säilyttämistapoja 3. kurssi Suomen maakuntaruuat 8. luokka Ruokamatka maapallon ympäri 9. luokka - osaa arvostaa kotimaista arki- ja juhlaruokaperinnettä - tutustuu kansainväliseen ruokakulttuuriin 4. kurssi Kodin juhlat 8. luokka Minustako ruokatoimittaja 9. luokka - osaa toimia suunnitelmallisesti kotitaloustöissä omia voimavaroja tuhlaamatta - osaa järjestää tavallisimpia kodin juhlia - osaa etsiä kriittisesti tietoja eri lähteistä käytäntöön soveltaen Hyvän osaamisen kuvaus - osaa suunnitella kotitaloustyön, tasapuolisen työnjaon ja ajankäytön - osaa valmistaa suomalaisia perinneruokia ja leivonnaisia - tuntee yleisimmät erikoisruokavaliot - osaa monipuolisen kasvisten käytön ja säilönnän perusteet - tuntee juhlaperinteitä - osaa käyttäytyä juhlatilanteissa - asennoituu myönteisesti kotitaloustöihin

15 Tekstiilityö (1 vuosiviikkotunti 8. ja 9. luokalla) Valinnaisen käsityön opetuksen tehtävänä on antaa oppilaan käyttää hankkimiaan käsityötaitoja edelleen niitä kehittäen sekä syventäen tietojaan. Työtapoja - samat kuin 1-7.luokilla Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - samat kuin 1 7. luokilla - oppilaan oma vastuu lisääntyy - Luokkien 1-7 tavoitteita syventäen pyritään sosiaaliseen itsenäiseen, luovaan ja taitavaan käsityön tekijään Sisällöt valitsee yhden kurssin lukuvuotta kohden ja suunnittelee siihen sisällön opettajan ohjauksella perustuen oppijan aikaisempiin suorituksiin. Puuvillakurssi Villakurssi Pellavakurssi Silkkikurssi Lankatyökurssi Luonnonmateriaalikurssi Tilkkutyökurssi Askartelukurssi Lahjakurssi Harrastukseen liittyvä kurssi Naamiaisasukurssi Roolipukukurssi Lavastekurssi Sisustuskurssi Lastenvaatetuskurssi Asustekurssi Juhla-asukurssi Ulkoiluvaatekurssi (lenkkeily,urheilu,erä ja metsästys ) Yöasukurssi Vapaa-ajanasukurssi Kouluasukurssi Hyvän osaamisen kuvaus 0ppilas - hallitsee perustekniikat itsenäisesti - havaitsee ongelmat ja kykenee ratkaisemaan niitä - dokumentoi suunnitelmiaan, ratkaisujaan, ongelmiaan ja tuotoksiaan tekstinä ja kuvina - käyttää hyväkseen erilaisia tietolähteitä kriittisesti - huomioi ympäristöään - osaa soveltaa oppimaansa - on avoin uudelle oppimiselle

16 Tekninen työ (1 vuosiviikkotunti 8. ja 9. luokalla) Työtapoja - Kurssilla painotetaan eri osa-alueiden työtekniikoita nykyaikaisia koneita ja laitteita apuna käyttäen. Osa-alueita ovat puutyö, metallityö, elektroniikka sekä moottori- ja koneoppi. Kurssilla painotetaan monipuolisuutta erilaisten materiaalien työstötekniikoiden syventävään oppimiseen. Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - Samat kuin Tammelan kunnan perusopetussuunnitelmassa kohdassa käsityö - Yleistavoitteet samat kuin käsityöllä syventäen taitoja kaikilla osa-alueilla. - Periaatteena laatu, ei määrä - syvennetään tietotaitoa kaikissa eri materiaaleissa paneutuen vaativampiin kurssitöihin ja erikoistekniikoihin. Suunnittelussa huomioidaan työssä käytettävät materiaalit, tekniikat ja koneet, joiden avulla töiden laatua pyritään parantamaan lähemmäs teollisen tuotannon tasoa. Hyvän osaamisen kuvaus - kykenee suunnittelemaan sekä valmistamaan perustellun ja toimivan tuotteen viimeisteltyyn loppukuosiin saakka. - työskentelee aktiivisesti, itsenäisesti mutta sosiaalisesti ryhmässä. - käyttää koneita ja laitteita sekä työtekniikoita tarkoituksenmukaisesti ehdotonta työturvallisuutta noudattaen. Musiikki (1 vuosiviikkotunti 8. ja 9. luokalla) Työtapoja - yhteissoitto - laulaminen - sovittaminen - säveltäminen - aktiivinen kuunteleminen - yksilöllinen soitonohjaus - ryhmätyöt - tietokoneen hyödyntäminen musiikinopetuksessa - äänen ja kuvan muokkaamista digitaalisesti Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - itsetunnon vahvistuminen - onnistumisen kokemukset - musiikin käyttö tunteiden ilmaisussa - koulun yhteiset teemapäivät ja projektit - tutustuminen lähialueiden muiden oppilaitosten musiikkitoimintaan - konsertit ja muusikkovierailut

17 - innostuu harrastamaan musiikkia - saa tukea itsetuntonsa vahvistamisessa - kehittää omia musiikillisia taipumuksiaan - kokee elämyksiä musiikin parissa - kehittää mielikuvitustaan ja luovaa ilmaisutaitoaan - pystyy hallitsemaan esiintymisjännitystä - oppii tarkastelemaan kriittisesti musiikillisia ilmiöitä ja syventää musiikin eri lajien ja tyylien tuntemustaan. Kuuntelu - suomalaisten jazz-muusikoiden tuotantoa. - ajankohtaisia pop- ja rock-levyjä. Rytmi - reggae - bossanova - funk - jazz-valssi Melodia - omien teemojen tuottamista improvisoimalla, säveltäen ja sovittaen laulua, soittimia, liikettä ja digitaalitekniikka käyttäen - transponointi esittämisen kannalta sopivaan sävellajiin Harmonia - vähennetyt ja ylinousevat soinnut soinnut - sekstisoinnut - tyylinmukainen soinnuttaminen Dynamiikka - tyylilajien ja esitystilanteiden vaatimat äänenvoimakkuuden muutokset Sointiväri - sointumaailman kokeellista digitaalista tuottamista ja käsittelyä - harmonisten elementtien vaikutus sointiväriin - mielikuvien luominen eri soitinvaihtoehtoja käyttämällä Muoto - jazz-standardirakenne: teema-improvisoitu soolo-teema Hyvän osaamisen kuvaus - osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja osoittaa oma-aloitteellisuutta - osoittaa huomattavaa kehitystä laulamisessa tai valitsemansa soittimen hallinnassa - osallistuu yhteissoittoon kokonaisuuden kannalta rakentavasti ja muut huomioon ottaen - osaa kuunnella musiikkia ja tehdä siitä havaintoja sekä esittää perusteltuja näkemyksiä - kuulemastaan.

18 Liikunta, joukkuepalloilukurssi (1 vuosiviikkotunti 8. ja 9. luokalla) Työtapoja - erilaisia harjoitteita ja peliä eri palloilumuodoissa. Kurssilla painottuvat joukkuelajit. Pyritään monipuolisuuteen, mutta oppilaat voivat vaikuttaa eri lajien painotuksiin. Myös vuodenajat ja olosuhteet otetaan huomioon. Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - Kuten Tammelan kunnan perusopetussuunnitelman kohdassa liikunta - Samat yleistavoitteet kuin muutoin liikunnanopetuksessa, mutta sen lisäksi tavoitteena on syventää taitoja eri pallopeleissä. Opetellaan, harjoitellaan ja pelataan monipuolisesti joukkuepalloilulajeja (jalkapallo, salamapallo, ultimate, pesäpallo, lentopallo, koripallo, salibandy, kaukalopallo, jääkiekko). Harjoitellaan eri lajien tekniikkaa ja taktiikkaa sekä yksilötaitoja. Pelataan paljon. Hyvän osaamisen kuvaus - suhtautuu myönteisesti harjoitettaviin palloilulajeihin - hallitsee keskeisiä lajitaitoja - osoittaa aktiivisuutta monipuolisesti eri lajeissa - kykenee tarvittaessa itsenäiseenkin työskentelyyn ja pystyy toimimaan ryhmässä vastuuntuntoisesti toiset huomioon ottaen Liikunta, kuntosalikurssi (1 vuosiviikkotunti 8. ja 9. luokalla) Työtapoja - Oppilailla on opettajajohtoista yhteisopetusta, parityöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä opettajan valvonnassa. Oppilaiden itsenäinen työskentely korostuu kurssin edetessä (mm. omien harjoitusohjelmien tekemisen muodossa). Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - Kuten Tammelan kunnan perusopetussuunnitelman kohdassa liikunta - Samat yleistavoitteet kuin muutoin liikunnanopetuksessa, mutta lisäksi - kurssin tavoitteena on syventää tietoja ja taitoja kuntosaliharjoittelussa. Tavoitteena on, että oppilas saavuttaa sellaisen tieto- ja taitotason, että hän voi halutessaan jatkaa itsenäisesti lajin harrastamista. Kurssin tavoitteena on myös kehittää oppilaiden omatoimisuutta ja itsenäistä työskentelyä.

19 - Kuntosalikurssilla opetetaan teoriassa kuntosaliharjoittelun merkitys fyysisen kunnon ylläpitämisessä - oppii käyttämään liikuntakeskuksen olevia laitteita oikein ja tietää mitä lihaksia kullakin laitteella voi kehittää - Oppilaalle opetetaan teoriassa ja käytännössä kuntosaliharjoittelun pääperiaatteita ja käsitteitä - Toistojen ja sarjojen merkitys harjoittelussa - Erilaiset lihassupistustavat - Erilaiset voimantuottotavat (maksimi-, kesto-, ja nopeusvoima) ja niiden harjoittelu - Kuntosaliharjoittelun perusperiaatteiden opettelu (mm. nousevan kuormituksen periaate, symmetrinen harjoittelu, lämmittely, lihasten harjoittelujärjestys, venyttely ja ravinnon merkitys) - Erilaisten harjoitusohjelmien kokeileminen ja oman harjoitusohjelman laatiminen ja noudattaminen Hyvän osaamisen kuvaus - suhtautuu myönteisesti kuntosaliharjoitteluun - Hallitsee kuntosaliharjoittelun perusperiaatteet ja osaa käyttää Tammelan liikuntakeskuksen kuntosalilaitteita oikeaoppisesti - On aktiivinen - Kykenee myös itsenäiseen toimintaan kuntosalissa Kuvataide, laaja kuvataide (1 vuosiviikkotunti 8. ja 9. luokalla) Työtapoja - teoria, taidehistoria ja tekniikkademonstraatiot opettajajohtoisesti - itsenäistä työskentelyä, ryhmätöitä yhdessä suunnitellen ja ideoiden - näyttelyvierailuja - eri aineiden väliset yhteistyöprojektit - keskustelut Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - kuten Tammelan kunnan perusopetussuunnitelman kohdassa kuvataide - eheyttää ja tukea oppilaan minäkuvan kehitystä rohkaisemalla persoonalliseen ilmaisuun - tutustuttaa oppilas taidehistoriaan ja nykytaiteeseen kirjallisuuden, videon ja näyttelykäyntien avulla - rohkaista kokeilemaa uusia työtapoja sekä kehittämään kuvallista ilmaisua - laajentaa oppilaan näkemystä kuvataiteesta - nauttia itseilmaisusta kuvataiteen keinoin - piirustus, maalaus, grafiikka, sekatekniikat, kankaanmaalaus, keramiikka, kuvankäsittely tietokoneella - jatketaan tutustumista taidehistoriaan ja nykytaiteeseen - ohjattuja näyttelykäyntejä Hyvän osaamisen kuvaus osaa - työskennellä itsenäisesti ja hallitsee keskeiset kuvan tekemisen tekniikat ja välineet - keskustella kuvan tekemisen ongelmista perustellen mielipiteensä - ilmaista kuvataiteen keinoin itseään monipuolisesti - tuntee taidehistorian pääsuuntauksia - olla yhteistyökykyinen ryhmätyöskentelyssä - huolehtia työtilojen siisteydestä ja järjestyksestä

20 Kuvataide, keramiikka (1 vuosiviikkotunti 8. ja 9. luokalla) Työtapoja - demonstraatiot - itsenäinen työskentely - videot, kirjallisuus - näyttelykäynnit - työtä tekemällä ja kokeilemalla opimme uutta. Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - kuten Tammelan kunnan perusopetussuunnitelman kohdassa kuvataide - kehittää taitoja tietoja keramiikan eri osa-alueilla - itsenäisen työskentelyn kehittäminen - nauttia itseilmaisusta keramiikan keinoin - valmistamme savitavarasta ja kivitavarasta mm. reliefejä, pienoisveistoksia, käyttöesineitä sekä omia aiheita. - tutustumme engoben ja lasitteiden käyttöön Hyvän osaamisen kuvaus osaa - työskennellä itsenäisesti, hallitsee keskeiset keramiikan tekniikat ja välineet - tehdä annetuista aiheista persoonallisia ja teknisesti hallittuja keramiikkatöitä - suhtautuu positiivisesti ja avoimesti opiskeluun - huolehtia työtilojen siisteydestä ja järjestyksestä Kuvataide, maalaus ja piirustus (1 vuosiviikkotunti 8. ja 9. luokalla) Työtapoja - tekniikkademonstraatiot opettajajohtoisesti - itsenäistä työskentelyä, ryhmätöitä - videot, esim. taiteilijaesittelyt ja taidehistoria - näyttelykäynnit Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet - kuten Tammelan kunnan perusopetussuunnitelman kohdassa kuvataide - kehittää piirustus- ja maalaustaitoa kokeillen erilaisia välineitä - kehittää persoonallista kuvallista ilmaisua - tukea oppilaan minäkuvan kehitystä - laajentaa oppilaan näkemystä kuvataiteista - pohtia ja oppia ymmärtämään kuvataiteen merkitystä yksilölle ja yhteiskunnalle - nauttia itsensä ilmaisemisesta kuvataiteen keinoin - monipuolista piirustusta ja maalausta erilaisin välinein kokeillen eri tekniikoita - aiheina mm. maisemat, asetelmat, henkilökuvat, abstraktiot, oppilaiden omat aiheet - keskustelut taiteen tekemisestä, omien töiden pohjalta ja tutustumalla taidehistoriaan sekä nykytaiteeseen

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS 1 YRITTÄJYYSKASVATUS TAPAINLINNAN KOULUSSA OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys on yksi opetussuunnitelman perusteiden mukaisista aihekokonaisuuksista.

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Vastuullisuus ja sitoutuminen Keskustelulla tuetaan kaikkien jaksamista ja sitoutumista työhön sekä sen vastuulliseen hoitamiseen.

Vastuullisuus ja sitoutuminen Keskustelulla tuetaan kaikkien jaksamista ja sitoutumista työhön sekä sen vastuulliseen hoitamiseen. Letkun koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan 3.3. Toimintakulttuuri Letkun koulun toimintakulttuuri perustuu koulun 100-vuotiseen historiaan. Tavoitteenamme on tarjota lapsille ja koulun

Lisätiedot

Tiedohallintataidot (kirjoittaminen & kuva ja ääni & tiedonhakeminen ja hallinta) internetin käyttö, pilvipalveluiden käyttö hakupalveluiden käyttö

Tiedohallintataidot (kirjoittaminen & kuva ja ääni & tiedonhakeminen ja hallinta) internetin käyttö, pilvipalveluiden käyttö hakupalveluiden käyttö Mitä opettajan tulee osata Työskentelytaidot (päätelaitteen käyttötaidot) Esiopetus esiopetuksen laitteiston peruskäyttötaidot (tekstinkäsittely, tallentaminen) tietokoneen oheislaitteiden käyttötaidot

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet LIITE 5 Tampereen kaupunki Kasvatus ja opetuspalvelut 2012 2015 Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet Tavoitteena on, että oppilas hyödyntää tieto ja viestintätekniikan mahdollisuuksia

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

7.3.9. KOTITALOUS VALINNAISAINE

7.3.9. KOTITALOUS VALINNAISAINE 7.3.9. KOTITALOUS VALINNAISAINE 320 TAVOITTEET oppii ymmärtämään hyvien tapojen ja tasa-arvon merkityksen yksilön ja perheen hyvinvoinnin kannalta pohtimaan kotitalouksien arjen hallintaa ja sen yhteyksiä

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI 351 TAVOITTEET oppii ymmärtämään hyvien tapojen ja tasa-arvon merkityksen yksilön ja perheen hyvinvoinnin kannalta pohtimaan kotitalouden arjen hallintaa ja sen

Lisätiedot

KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA

KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA 21.5.2008 Kyläsaaren koulussa on oppilaita 201 (toukokuu 2008) 1. Koulun IT-visio Informaatioteknologiaa hyödynnetään yhtenä osa-alueena jokapäiväistä koulutyötä. 2. Tietostrategian

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tässä alla vain sisällöt. Täydellinen taitotasotaulukko selittävine kommentteineen sekä koulukohtaisine toteuttamissarakkeineen on Akkunassa

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Liesjärven koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan

Liesjärven koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan Liesjärven koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan 3.3. Toimintakulttuuri Johtaminen, päätöksenteko ja yhteisöllisyys Keskustellaan päivittäin ongelmista ja eteen tulevista asioista. Yhteiset

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Saaren koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan. 3.3. Toimintakulttuuri

Saaren koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan. 3.3. Toimintakulttuuri Saaren koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan 3.3. Toimintakulttuuri Saaren toimintakulttuuri perustuu Turvallisen koulun periaatteelle. Se edellyttää opettajilta tinkimätöntä valvontatyötä

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Viitteitä suomalaisen koulun ja opetuksen kehitystarpeista Peruskoululaisten

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

Riihivalkaman koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan

Riihivalkaman koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan Riihivalkaman koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan 3.3. Toimintakulttuuri Johtaminen ja yhteisöllisyys Kukin opettaja laatii oppilaittensa kanssa lukuvuoden alussa luokan omat pelisäännöt

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Oppimiskäsityksen kuvaus Helsinki 6.3.2015 1 Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Perusteissa kuvataan oppimiskäsitys, jonka pohjalta opetussuunnitelman

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai 25.10. 2016 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

Myllykylän koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan

Myllykylän koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan Myllykylän koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan 3.3. Toimintakulttuuri Johtaminen, päätöksenteko ja yhteisöllisyys Myllykylän koulussa järjestetään kehityskeskusteluja esimiehen ja henkilökunnan

Lisätiedot

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU.

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU. RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU Mikkelin kaupunki Valinnaisaineet kahdeksannella luokalla 2007-2008 Kahden lukuvuoden valinnaisainekursseista valitaan kaksi. Kurssilla opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8.- ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

Kirjaston käyttötaidot, Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö (1.-9.lk)

Kirjaston käyttötaidot, Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö (1.-9.lk) Tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma, Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö (1.-9.lk) LIITE 1 1.luokka 2.luokka 3.luokka 4.luokka 5.luokka 6.luokka 1.Määrittele aihe/ongelma - mihin ja mitä

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Viestintää opiskellaan 7. luokalla kaksi tuntia ja muilla luokka-asteilla neljä tuntia viikossa.

Viestintää opiskellaan 7. luokalla kaksi tuntia ja muilla luokka-asteilla neljä tuntia viikossa. Äidinkieli ja kirjallisuus / viestintä Viestintäpainotteinen luokka Johdanto Viestintäpainotteisella luokalla oppilailla on mahdollisuus syventää viestintätaitojaan ja harjoitella viestintävälineiden käyttöön

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Paikka Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto Pohjolankatu 4 6, Savonlinna Hinta 80 euroa/osallistuja, sisältää 20 h Koulutuspäivän kesto 5 tuntia, klo 10:00 15:00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet Rajakylän koulun tietostrategia Periaatteet Oulun opetustoimen tietostrategian mukaan jokaisella on oikeus ajanmukaiseen oppimisympäristöön. Tieto- ja viestintäteknologiaa tulee käyttää kaikissa oppiaineissa

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 30 000 osallistujaa vuosien 2011-2014 aikana Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja,

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 301 LUOKKA 8 2 h / viikko n. 76 h / vuosi LUOKKA 9 2 h / viikko n. 76 h / vuosi Opetuksessa painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä, kuvallisen ilmaisun

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? Oppiakseen perustietoja ja -taitoja sekä sosiaalisuutta Oppiakseen erilaisia sosiaalisia taitoja ja sääntöjä

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

Opetustoimen tietostrategia

Opetustoimen tietostrategia Opetustoimen tietostrategia Oulun opetustoimessa jokaisella on oikeus ajanmukaisiin oppimisympäristöihin. Oulun opetustoimessa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa kaikissa oppiaineissa ja koulujen

Lisätiedot

Pihlavan koulun tietostrategia 2008

Pihlavan koulun tietostrategia 2008 Pihlavan koulun tietostrategia 2008 1 PIHLAVAN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2008 Pihlavan koulussa on toukokuussa 2008 1-6 luokan oppilaita 185 sekä yksi esiopetusluokka. VISIO: Yhtenäinen ja toimiva informaatioteknologia

Lisätiedot

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1. JOHDANTO Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU. Tietotekniikka. valinnainen. 8. ja 9. luokat

OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU. Tietotekniikka. valinnainen. 8. ja 9. luokat OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU Tietotekniikka valinnainen 8. ja 9. luokat Sisällysluettelo A. TAVOITTEET... 3 B. ARVIOINTI... 3 I. 8. LUOKKA... 4 1. TIETOTEKNIIKAN PERUSTEET... 4 2. KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Teuron koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan. 3.3. Toimintakulttuuri

Teuron koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan. 3.3. Toimintakulttuuri Teuron koulun koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan 3.3. Toimintakulttuuri Johtaminen, päätöksenteko ja yhteisöllisyys Koko koulua koskevat käytännöt ja periaatteet on sovittu yhdessä ja niistä

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

Liikunnan integroiminen, erilaiset oppijat ja vuorovaikutus 30.1.2013. Virpi Louhela Sari Koskenkari

Liikunnan integroiminen, erilaiset oppijat ja vuorovaikutus 30.1.2013. Virpi Louhela Sari Koskenkari Liikunnan integroiminen, erilaiset oppijat ja vuorovaikutus 30.1.2013 Virpi Louhela Sari Koskenkari Miksi lisätä liikuntaa? Liikunta edistää koululaisten hyvinvointia ja viihtymistä lapsen hermoverkosto

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET 6. LUOKKA Info 5. luokkalaisille Valinnaisainetarjoitin aukeaa 26.3. klo 18.00 6. luokan valinnaisaineet Liikunta Tekstiilityö Mediataito Kotitalous LIIKUNTAKURSSI Sekä tytöt

Lisätiedot

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 tuetusti / vaihtelevasti / hyvin / erinomaisesti vuosiluokka 1 2 3 4 käyttäytyminen Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi myönteistä ilmapiiriä.

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNAN KIRJASTOTOIMEN JA KOULUTOIMEN YHTEISTYÖSUUNNITELMA

EURAJOEN KUNNAN KIRJASTOTOIMEN JA KOULUTOIMEN YHTEISTYÖSUUNNITELMA EURAJOEN KUNNAN KIRJASTOTOIMEN JA KOULUTOIMEN YHTEISTYÖSUUNNITELMA 2 EURAJOEN KUNNAN KOULUTOIMEN JA KIRJASTOTOIMEN YHTEISTYÖSUUNNITELMA YLEISTÄ Yleisen kirjaston ja koululaitoksen yhteisenä tavoitteena

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

KESKEISIÄ TAITOJA TIETOTEKNIIKASSA

KESKEISIÄ TAITOJA TIETOTEKNIIKASSA 5.22. Tietotekniikka Tietotekniikka on monipuolinen työkalu, jonka käyttötaitoa tarvitaan hyvin monenlaisissa yhteyksissä tiedonhausta oman tiedon tuottamiseen. Tietotekniikan taitoja tarvitaan myös ympäröivän

Lisätiedot

Terapeuttinen musiikki- kasvatus

Terapeuttinen musiikki- kasvatus Terapeuttinen musiikki- kasvatus Haapavesi 2.10.2013 Pia Kvist Terapeuttinen musiikkikasvatus Lähtökohtana ei opetussuunnitelman sisällöt sinänsä, vaan oppilaiden osallisuus ja sen kautta sisältöjen oppiminen

Lisätiedot

Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari

Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari Toiminnallinen oppiminen -Sari Koskenkari Toiminnallinen oppiminen Perusopetuksen opetussuunnitelmassa painotetaan työtapojen toiminnallisuutta. Toiminnallisuudella tarkoitetaan oppilaan toiminnan ja ajatuksen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot