Päätös. Etelä-Suomi Nro 76/2013/1 Dnro ESAVI/310/04.08/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös. Etelä-Suomi Nro 76/2013/1 Dnro ESAVI/310/04.08/2011"

Transkriptio

1 Päätös Etelä-Suomi Nro 76/2013/1 Dnro ESAVI/310/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös Fortum Power and Heat Oy:n ympäristönsuojelulain 55 :n mukaista ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista ja ympäristönsuojelulain 28 :n mukaista toiminnan olennaista muuttamista koskevasta hakemuksesta, joka koskee Suomenojan voimalaitoksen toimintaa, Espoo. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta. HAKIJA Fortum Power and Heat Oy PL FORTUM Y-tunnus: TOIMINNATA JA SEN SIJAINTI Fortum Power and Heat Oy, Suomenojan voimalaitos Hylkeenpyytäjäntie ESPOO Voimalaitos sijaitsee Espoon kaupungissa Suomenojan kaupunginosassa Fortum Power and Heat Oy:n omistamalla kiinteistöllä Toimialatunnus: HAKEMUKSEN VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastossa ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Voimalaitos on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 ja 3 momenttien sekä ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohtien 3 b), 5 a) ja 5 c) mukaan. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Etelä-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojelulain 31 :n 1 momentin kohdan 1) ja ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 3 b) mukaan. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA SOPIMUKSET Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisen ympäristöluvan nro 24/2006/2 Fortum Power and Heat Oy:n Suomenojan voimalaitoksen toiminnalle. Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen nro 08/0237/1 edellä mainitusta Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksestä tehdyistä valituksista. Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen taltionumero 2043 edellä mainitusta Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä tehdyistä valituksista. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt vesilain (264/1961) mukaisen luvan nro 25/2006/2 Suomenojan voimalaitoksen vedenotolle. Uudenmaan ympäristökeskus on hyväksynyt mereen johdettavien jätevesien aiheuttaman kuormituksen selvittämistä koskevan tarkkailusuunnitelman päivätyllä kirjeellä No YS 25. Uudenmaan ympäristökeskus on hyväksynyt Helsingin ja Espoon kaupunkien jätevesien vesistövaikutusten yhteistarkkailuohjelman päivätyllä kirjeellä. Uudenmaan ympäristökeskus on hyväksynyt annetulla päätöksellä No YS 1348 Espoon energiantuotantolaitosten ilmanlaadun yhteistarkkailusuunnitelman vuosiksi , Fortum Power and Heat Oy:n Suomenojan voimalaitos sekä Auroranportin, Juvanmalmin, Kaupunginkallion, Kivenlahden, Otaniemen, Tapiolan ja Vermon lämpökeskukset. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on myöntänyt toiminnalle useita lupia. Lista myönnetyistä luvista (tilanne ) on esitetty ympäristölupahakemuksessa.

3 Fortum Power and Heat Oy:n ja HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymän ja allekirjoittama teollisuusjätevesisopimus. ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Uudenmaan maakuntakaava Uudenmaan maakuntakaavassa (ympäristöministeriön vahvistus , lainvoimainen ) Suomenojan voimalaitosalue on merkitty energiahuollon alueeksi (EN). Suunnittelumääräyksen mukaan alueella on estettävä merkittävät ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja/tai osoittamalla riittävät suoja-alueet. Voimalaitoksen viereinen alue on merkitty yhdyskuntateknisen huollon alueeksi (ET). Voimalaitosalueen lähiympäristö on kaavassa merkitty taajamatoimintojen alueeksi ja virkistysalueeksi. Espoon eteläosien yleiskaava Asemakaava Espoon eteläosien yleiskaavassa (Espoon kaupunginvaltuuston hyväksyntä , lainvoimainen ) Suomenojan voimalaitosalue ja sen länsipuolella sijaitseva jätevedenpuhdistamon allas on merkitty selvitysalueeksi (SE). SE-aluemerkintä tarkoittaa, että alueen maankäyttöön ei ole yleiskaavoitusvaiheessa otettu kantaa. Alueen maankäyttö tullaan esittämään yleiskaavaa yksityiskohtaisemmassa Finnoon osayleiskaavassa, joka on tällä hetkellä vireillä ja luonnosvaiheessa. Espoon eteläosien yleiskaavassa voimalaitoksen itäpuolella on alue merenrantaan asti varattu virkistysalueeksi (V), johon työntyy asuinalueita (A, A2) ja pieni julkisten palvelujen ja hallinnon alue (PY). Voimalaitosalueesta kaakkoon on varattu alueita veneilyä palveleville satamatoiminnoille (LS). Voimalaitosalueen pohjoispuolella alueet on merkitty asuinalueeksi ja tilaa vaativan kaupan toiminnoille. Voimalaitosalueen länsipuoliset osat on merkitty asuntoalueiksi sekä osin virkistysalueeksi (V). Laitosalueen eteläpuoleiset saaret on merkitty loma-asuntoalueiksi (RA). Finnoon osayleiskaavan luonnoksen suunnittelussa keskeinen lähtökohta kaavan laatimiselle on valtuuston päätös Espoon jätevedenpuhdistamon siirtämisestä Suomenojalta Blominmäkeen. Puhdistamon tilalle alueelle sijoitetaan metrolinja ja -asema sekä kehitetään aluetta kaupunkimaiseksi, yhdyskuntarakennetta eheyttäväksi ja joukkoliikenteeseen tukeutuvaksi alueeksi. Alueen virkistys- ja suojeluarvot turvataan. Lainvoimaisissa asemakaavoissa voimalaitosalue ja sen länsipuolinen puhdistamoalue on merkitty kunnallisteknisten laitosten ja rakennusten alueeksi (YT). Tämän alueen pohjoisosassa on varaus suunnitellulle Suomenlahdentielle. Lisäksi pohjoispuolella sijaitsee luonnontilaisena säilytettävä puistoalue (PL) sekä teollisuus-, toimisto- ja varastorakennusalueita (T, TLV). Voimalaitosalueen itäpuolella on lähivirkistysaluevyöhyke (VL)

4 ennen asuinpientalojen aluetta (A, AP). Eteläpuolella sijaitsee venesatama-alue (LV) sekä luonnontilaisia puistoalueita. Voimalaitosalueen luoteispuolella sijaitsevalla rantavyöhykkeelle on merkitty lähivirkistysalue ja uimaranta (UV), joiden takana on rivitalo- (AOR) ja pientaloalueita sekä luonnontilaisena säilytettävä puistoalue (PL). Länsipuolella sijaitsee puistoalueita (PI) ennen rivitaloasuinalueita (AOR). Voimalaitoksen luoteispuolella sijaitsee suojaviheralue, lähivirkistysalue sekä pientalojen ja rivitalojen alueita. Vireillä olevat asemakaavahankkeet Finnoon-Hannuksen alueen asemakaavaa ollaan muuttamassa. Asemakaavamuutosalue sisältää Suomenojan laakson virkistysyhteyksineen, Ali- Suomenojan teollisuus- ja varastoalueen, poistuvan jätevedenpuhdistamon alueen linnustoltaan arvokkaine kosteikkoaltaineen, Fortumin voimalaitoksen sekä Hannuspellon rakennetut asuinalueet ympäristöineen. Kaavaalue on pinta-alaltaan noin 160 ha. Alueelle suunnitellaan uusi Finnoon keskus metro-, asuin-, työpaikka- ja palvelukortteleineen sekä virkistysalueineen. Maanalainen asemakaava metroa varten on tekeillä. Suunnitelmat yhteensovitetaan. Finnoota suunnitellaan kaupunkimaiseksi, yhdyskuntarakennetta eheyttämäksi ja joukkoliikenteeseen tukeutuvaksi alueeksi. Finnoon-Kaitaan alueen väestömäärätavoitteeksi kaupunginhallitus on linjannut noin asukasta. Lisäksi alueelle kaavoitetaan työpaikka- ja palvelurakentamista. Finnooseen sijoittuu Matinkylästä Kivenlahteen suunniteltavan metrolinjan asema ja myös Kaitaalle kaavaillaan metron alustavassa yleissuunnitelmassa asemaa. Finnoossa sijaitsevan lintukosteikon virkistys- ja suojeluarvot turvataan ja luonnosta muodostuu sataman ja meren ohella merkittävä vetovoimatekijä. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Asutus ja rakennettu ympäristö Suomenojan voimalaitos sijaitsee venesataman alueen tuntumassa. Laitosalueen ympäristössä sijaitsee useita yrityksiä ja Suomenojan jätevedenpuhdistamo. Jätevedenpuhdistamon toiminta loppuu ja siirtyy Espoon Blominmäkeen. Uuden puhdistamon arvioidaan valmistuvan vuonna Blominmäen jätevedenpuhdistamolta puhdistetut jätevedet johdetaan mereen nykyistä Suomenojalta lähtevää purkutunnelia pitkin nykyiseen purkupaikkaan. Voimalaitos sijaitsee taajama-alueella, joten laitosalueen lähellä on myös runsaasti asutusta. Lähin asutus sijaitsee noin 200 metrin päässä voimalaitoksen itäpuolella Nuottalahdessa. Lähin koulu (Iivisniemen koulu) sijaitsee noin 900 metrin ja lähin päiväkoti (Rullavuoren perhepäiväkoti) noin 600 metrin päässä voimalaitokselta.

5 Kallio- ja maaperä sekä pohjavesi Suojelualueet Ilmanlaatu Suomenojan voimalaitosalueen kallioperä on amfiboliittia, jossa on happamia kivilajeja välikerroksina. Kapean amfiboliittivyöhykkeen etelä- ja pohjoispuolella on mikrokliinigraniittia. Suomenojan voimalaitosalueen ja sen lähiympäristön maaperä on soraa, hiukkaa ja hietaa. Finnoonlahden rantaalueet ovat liejua. Voimalaitosalue ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella eikä voimalaitosalueella ole tehty pohjavesiä koskevia selvityksiä. Suomenojan voimalaitoksen läheisyydessä ei ole luokiteltuja pohjavesialueita. Lähin vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue (luokka I) sijaitsee Puolarmetsässä ( ) noin 2,5 kilometrin etäisyydellä voimalaitoksesta. Lähimmät Natura verkostoon kuuluvat alueet ovat noin kuuden kilometrin päässä Suomenojan voimalaitoksesta sijaitsevat Espoon Laajalahti (FI ) ja Espoonlahti-Saunalahti (FI ) sekä noin viiden kilometrin päässä voimalaitoksesta sijaitseva Kirkkonummen Medvastö- Stormossen (FI ). Lähimmät yksityisten maalla olevat suojelukohteet sijaitsevat noin 3 kilometrin päässä Suvisaaristossa (Bergö-Ramsön, Hammarin ja Getholmin luonnonsuojelualueet) ja noin 5,5 kilometrin päässä Stora Ådholmenissa (Långgrund-Vetakobbin luonnonsuojelualue). Voimalaitoksen vieressä ja osittain voimalaitostontilla sijaitsevalla Espoon kaupungin jätevedenpuhdistamon varoallasalueella on runsas linnusto, ja alue on valtakunnallisesti merkittävä lintuvesikohde (FINIBA-kohde, kohdenumero ja IBA-kohde). Alueella pesii Suomen merkittävin vaarantuneeksi lajiksi luokitellun liejukanan yhdyskunta. Alueen pesimälinnustoon kuuluvia muita vaarantuneita lajeja ovat mustakurkku-uikku, punasotka, tukkasotka, heinätavi ja rastaskerttunen. Allasalueella pesii Suomen toiseksi suurin silmälläpidettäviin luokitellun naurulokin yhdyskunta. EU:ssa uhanalaiseksi luokittelemista linnuista alueella pesii harmaasorsa, lapasorsa ja luhtahuitti. Muiden eläinten osalta alueen harvinaisuuksiin kuuluu yksi Suomen kolmesta marskiviholaisen (muurahaislaji) yhdyskunnasta. Alueella esiintyy myös luonnonsuojeluasetuksessa erityisesti suojeltavaksi lajiksi säädetty eteläntytönkorento. Kasveista hentokarvalehteä on Suomenojan allasalueen lisäksi tavattu vain kahdessa muussa paikassa Suomessa. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) seuraa kokonaisuutena koko pääkaupunkiseudun, mukaan lukien Espoo, ilmanlaatua jatkuvin mittauksin. Vuonna 2010 ilmanlaatua mitattiin seitsemällä pysyvällä ja neljällä siirrettävällä mittausasemalla (HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut, Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2010). Espoossa mittausasemat sijaitsivat Leppävaarassa, Luukissa ja Niittymaalla.

6 Merialueen tila Ilmansaasteiden pitoisuudet koko pääkaupunkiseudulla ovat pitkällä aikavälillä laskeneet otsonia ja pienhiukkasia lukuun ottamatta. Pääkaupunkiseudun ja Espoon ilmanlaatu on ollut vuosina suurimman osan ajasta hyvä tai tyydyttävä. Huonon tai erittäin huonon ilmanlaadun ajanjaksot ajoittuivat kaikkina vuosina kevääseen, jolloin syynä oli katupöly. Vuonna 2010 pienhiukkasten vuorokausipitoisuudet nousivat korkeiksi kaukokulkeumien aikana koko seudulla ja paikallisesti myös liikenteen ja puun pienpolton päästöjen vuoksi. Typpioksidin vuosiraja-arvo ylittyi vain Helsingin keskustassa, samoin vuorokausiohjearvo ylittyi toistuvasti vain Helsingissä mittauspisteissä, jotka sijaitseva vilkasliikenteisillä paikoilla. Rikkidioksidin pitoisuudet olivat alhaisia eivätkä ylittäneet raja- tai ohjearvoja. Uudenmaan kattavaa bioindikaattoriseurantaa on tehty vuosina 2000, 2004 ja Seurannassa tutkitaan havaintoalojen puiden runkojäkälän lajistoa ja vaurioastetta. Vuoden 2009 seurannassa Espoossa oli mukana 44 havaintoalaa, joista 31 sijaitsi taajama-alueella ja 13 tausta-alueella ( Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta vuonna 2009, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 4/2010). Sormipaisukarpeen vauriot olivat vuonna 2009 Espoon kaupungin alueella keskimäärin lieviä, mutta hieman suurempia kuin koko tutkimusalueella. Selviä vaurioita todettiin kaupungin kaakkoisosissa lähellä Helsingin rajaa sijaitsevilla aloilla sekä Saunalahden, Kauklahden ja Karhusuon havaintoaloilla. Muilla Espoon havaintoaloilla vauriot olivat lieviä. Ilman epäpuhtauksista kärsiviä jäkälälajeja esiintyi Espoossa keskimäärin hieman vähemmän ja ilmanpuhtausindeksi (IAP) oli pienempi kuin koko tutkimusalueella, mutta pääpiirteissään jäkälälajisto voidaan luokitella lievästi köyhtyneeksi. Selvimmät muutokset jäkälälajistossa painottuivat Espoon kaupungin kaakkoisosan havaintoaloille, lähelle Helsingin rajaa. missä jäkälälajisto oli selvästi köyhtynyttä neljällä havaintoalalla. Muilla havaintoaloilla lajisto oli pääosin köyhtynyttä tai lievästi köyhtynyttä. Ilmanpuhtausindeksin arvot ja ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälien lajimäärät ovat pienentyneet Espoon kaupungin alueella vuodesta 2000 vuoteen Sormipaisukarpeen vauriot ovat pysyneet suhteellisen samalla tasolla. Erot jäkälälajistossa vuoden 2004 seurannan ja vuoden 2009 seurannan välillä olivat pääpiirteissään pieniä. Pahoja sormipaisukarpeen vaurioita ei alueella ole havaittu vuoden 2000 jälkeen. Selvimmät jäkälälajiston muutokset painottuvat Espoon kaupungin kaakkois- ja eteläosaan. Espoon merialueen vedenlaatua ja pohjaeläimistön tilaa seurataan säännöllisesti osana Espoon kaupungin ja Helsingin kaupungin jätevesien vesistövaikutusten velvoitetarkkailua. Suomenojan jätevedenpuhdistamon jätevesien ja Suomenojan voimalaitoksen jäähdytysvesien purkukohdan lä-

7 heisyydessä sijaitsee Knapperskärin (147) tarkkailupiste. Vertailukohteena voidaan pitää Länsi-Tontun (114) havaintopaikkaa, joka sijaitsee Helsingin ja Espoon jätevesien vaikutusalueen ulkopuolella. Knapperskärissä sameus vaihtelee tyypillisesti välillä 1 3 FTU vuodenajasta riippuen. Keskimäärin vesi on ollut hieman sameampaa kuin Länsi- Tontun pisteessä. Knapperskärissä a-klorofyllipitoisuudet ovat aiemmin 2000-luvulla olleet kesäisin korkeampia kuin vertailupisteessä. Viime vuosina erot ovat tasoittuneet eikä ero vuonna 2010 ollut tilastollisesti merkittävä. Pohjanläheinen happipitoisuus on seurannut Knapperskärissä yleistä vuodenaikaisvaihtelua, mutta vuonna 2010 happipitoisuus oli kesäkuukausina selvästi pitkänajan keskiarvoa pienempi. Sama ilmiö oli havaittavissa vertailupisteessä. Alin Knapperskärissä mitattu happipitoisuus ylitti kuitenkin selvästi vähähappisuuden raja-arvon. Ravinteista typpipitoisuudet olivat Knapperskärin havaintopisteessä suurempia kuin vertailupisteessä. Fosforipitoisuuksissa ei ollut merkittävää eroa. Vuoden 2010 seurannassa Knapperskärin pohjaeläinten lukumäärät vaihtelivat suuresti. Samankaltaista vaihtelua on havaittu myös vertailupisteessä. Espoon edustan merialueen ekologinen tila on EU:n vesipuitedirektiivin (2000/60/EY) mukaisen ekologisen luokittelun mukaan tyydyttävä. VOIMALAITOKSEN TOIMINTA JA TOIMINNAN MUUTOKSET Toiminnan yleiskuvaus Fortum Power and Heat Oy hakee Suomenojan voimalaitoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista ja lupaa toiminnan olennaiselle muuttamiselle. Voimalaitoksen toimintaa muutetaan ottamalla käyttöön biopolttoaine höyryvoimalaitoksella ja leijupolttokattilalaitoksella korvaamaan kivihiiltä. Biopolttoaine on metsätähdehaketta tai -mursketta, sahanpurua ym. purua sekä biohiiltä. Biopolttoaineen käyttöä varten laitosalueelle sijoitetaan biopolttoaineen vastaanotto-, käsittely- ja kuljetusjärjestelmä sekä biopolttoaineen haketin- ja murskainlaitteisto, jotka sijoitetaan sisätiloihin. Laitosalueelle sijoitetaan lämpöpumppulaitos, jolla otetaan Suomenojan jätevedenpuhdistamon jätevesistä ja voimalaitoksen jäähdytysvesistä lämpöä talteen hyödynnettäväksi kaukolämpönä. Lisäksi laitosalueelle rakennetaan m 3 :n vesisäiliö kaukolämpöakuksi. Tavoitteena on toteuttaa muutokset Suomenojan voimalaitoksen toiminnassa vuosina Suomenojan voimalaitoksen tuotantoyksiköt ovat höyryvoimalaitos (So1), kombivoimalaitos (So2), leijupolttokattilalaitos (So3), kaasuturbiinilaitos (So6) ja apukattila (So7). Laitosalueella sijaitsee myös kivihiilen käsittelyjärjestelmiä ja varastokenttä, öljysäiliöt, tuhka- ja rikinpoistosiiloja, korjaamo- ja varastotiloja sekä toimisto- ja ruokalatiloja. Laitosalueelle sijoitetaan seuraavat uudet laitteistot ja rakenteet:

8 Tuotantoyksiköiden So3 ja So1 biopolttoaineen käyttöä varten laitosalueelle sijoitetaan biopolttoaineen vastaanotto-, käsittely- ja kuljetusjärjestelmä sekä biopolttoaineen haketin- ja murskainlaitteisto. Haketinlaitteisto sijoitetaan polttoaineen vastaanottoasemalle. Hienomurskainlaitteisto sijoitetaan kattilarakennukseen; Lämpöpumppulaitos, joka käsittää pumppaamorakennuksen sekä putkistot lämpimiä poistovesiä ja kaukolämmön paluuvettä varten. Lämpöpumppulaitos sijoitetaan huoltorakennuksen läheisyyteen. Blominmäelle rakennettavan jätevedenpuhdistamon jätevedet tulevat myös osittain lämpöpumppulaitokselle; Tuotantoyksikön So3 savukaasulauhdutin, joka käsittää oheislaitteinaan kolonnin, lipeäsäiliön ja lauhteenkäsittelylaitteet. Lauhteenkäsittelylaitteet sijoitetaan tuotantoyksikön So3 korjaamorakennukseen. Muut oheislaitteet sijoitetaan piha-alueelle; Kaukolämpöakku on teräsvaippainen lieriömäinen m 3 :n vesisäiliö. Kaukolämpöakku sijoitetaan piha-alueelle; 400 m 3 :n ureasäiliö piha-alueelle; 100 m 3 :n kevytpolttoöljysäiliö piha-alueelle. Prosessit Höyryvoimalaitoksessa So1 on höyrykattila ja höyryturbiini. Kattilassa poltetaan kivihiiltä ja biopolttoainetta. Biomassa murskataan riittävän pieneen palakokoon ja syötetään hiilipölypolttimille. Kattilassa on low-no x -polttimet sekä palamisilman vaiheistettu syöttö ja yläilmajärjestelmä typenoksidipäästöjen vähentämiseksi, savukaasujen rikinpoistolaitos sekä sähkösuodattimet hiukkaspäästöjen hallitsemiseksi. Kattilassa tuotettu höyry johdetaan höyryturbiinille. Höyryturbiini pyörittää sähköä tuottavaa generaattoria. Höyryturbiinista höyry johdetaan kaukolämmönvaihtimille lämmittämään kaukolämpövettä. Tuotantoyksikön So3 kattilassa polttoaineina käytetään biopolttoainetta ja kivihiiltä. Kattila lämmittää kaukolämpövettä lämmönvaihtimilla. Lämmönvaihtimet on kytketty sarjaan höyryvoimalaitoksen So1 lämmönvaihtimien kanssa niin, että höyryturbiinilla voidaan tuottaa enemmän sähköä. Rikkidioksidipäästöjen vähentämiseksi tulipesään syötetään kalkkikivijauhetta. Syklonilla erotetaan hiekka ja tuhka, jonka jälkeen savukaasut puhdistetaan sähkösuodattimella. Sen jälkeen kuumat savukaasut johdetaan lämmön talteen ottamiseksi savukaasulauhduttimeen tai ohituskanavan kautta piippuun. Savukaasulauhduttimessa savukaasuissa oleva vesihöyry lauhtuu vedeksi ja savukaasut jäähtyvät. Savukaasulauhdutin kytketään nykyiseen kaukolämmön paluulinjaan ja lauhdeveden sisältämä lämpö otetaan talteen kaukolämpöveteen. Lauhdutusprosessi sijoittuu sähkösuodattimen ja piipun

9 Tuotanto ja kapasiteetti väliin. Savukaasulauhduttimessa muodostuneesta lauhdevedestä poistetaan kiintoainetta ennen kuin vesi johdetaan viemärissä mereen. Kombivoimalaitos So2 koostuu kaasuturbiinista, savukaasujen lämmöntalteenottokattilasta ja höyryturbiinista. Maakaasulla käyvässä kaasuturbiinissa on premix-polttimet, joissa typenoksidipäästöjen vähentämiseksi maakaasu ja palamisilma sekoitetaan ennen polttoa. Kaasuturbiini pyörittää sähköä tuottavaa generaattoria. Kaasuturbiinin jälkeen savukaasut johdetaan kattilaan, joka tuottaa höyryä höyryturbiinille ja kaukolämpöveden lämmittämiseen. Höyryturbiini pyörittää sähkö tuottavaa generaattoria. Höyryturbiinin höyryä johdetaan kaukolämmönvaihtimille. Kaasuturbiinilaitos So6 koostuu kaasuturbiinista ja lisäpoltolla varustetusta savukaasujen talteenottokattilasta. Kaasuturbiinin ja lisäpolton polttoaine on maakaasu. Kaasuturbiini pyörittää sähköä tuottavaa generaattoria. Savukaasut johdetaan kattilaan, joka lämmittää lämmönvaihtimilla höyryvoimalaitoksen So1 kattilan syöttövettä ja kaukolämpövettä. Lämmitettäessä kattilan So1 syöttövettä, kaasuturbiinin savukaasuilla voidaan lämmityksessä muutoin käytettävät höyryturbiinin väliottohöyrylinjat sulkea ja tuottaa höyryturbiinilla enemmän sähköä. Kaasuturbiinin So6 polttimille johdetaan höyryä typenoksidipäästöjen vähentämiseksi. Apukattila So7 tuottaa maakaasulla höyryä höyryvoimalaitoksen So1 käynnistykseen ja kaasuturbiinin So6 typenoksidipäästöjen alentamiseen, kun höyryvoimalaitos So1 ei käy. Lisäksi harkitaan apukattilan So7 varustamista kaukolämpövaihtimella, jolla tuotettavalla kaukolämmöllä korvattaisiin lämpökeskusten lämmöntuotantoa. Kaukolämpö johdetaan laitokselta Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi-alueen kaukolämpöverkkoon. Kuorman muutoksia tasataan varastoimalla kaukolämpövettä kaukolämpöakkuun Suomenojan voimalaitoksella. Kaukolämmön tarpeen vähäisyyden rajoittaessa sähkön tuotantoa, voidaan tarvittaessa tuottaa lisäsähköä merivesijäähdytteisillä apujäähdyttimillä. Apujäähdytyksen tarve on käytännössä ollut melko vähäistä. Suomenojan voimalaitoksen sähköntuotantokapasiteetti muutoksien jälkeenkään ei muutu. Kaukolämmön tuotantokapasiteetti kasvaa lämpöpumppulaitoksen tehon verran. Biopolttoainekäytössä tuotantoyksikön So3 lämmöntuotantokapasiteetti vähenee, vaikka biopolttoainekäytössä mahdollinen savukaasulauhdutin kompensoi kapasiteetin vähenemistä. Varsinaista kapasiteetin menetystä ei kuitenkaan tapahdu, koska kattilassa säilytetään mahdollisuus kivihiilen polttoon. Kaukolämmön tuotannon lisääminen lämpöpumpulla lisää laitoksen sähkön käyttöä ja vähentää samalla sähkön yhteistuotantoa kaukolämmön tuotannon yhteydessä. Kaukolämpöakku kompensoi jonkin verran tätä yhteistuotantosähkön menetystä. Kaukolämpöakku ladataan edullisella lämmön tuotannolla tai hukkalämmöllä ja akkua puretaan korvaten kalliimpaa energiantuotantoa. Savukaa-

10 sulauhdutin, lämpöpumput ja kaukolämpöakku lisäävät Suomenojan voimalaitoksen energiatehokkuutta ja ovat siten ympäristön kannalta edullisia ratkaisuja lisätä kaukolämmön tuotantokapasiteettia ja/tai sen optimaalista käyttöä. Savukaasulauhdutin, lämpöpumput ja kaukolämpöakku eivät lisää merkittävästi ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai riskejä. Seuraavassa taulukossa on esitetty polttolaitosten kapasiteetit: Polttoaineteho MW Sähköteho MW Kaukolämpöteho MW Yhteensä noin noin 350 noin 550 So So So3 So6 89 (biomassalla 54) So (+35 lisäpoltto) Lämpöpumppu 0 80 ( , biomassa + savukaasulauhdutin) (+35 lisäpoltto) sähkön käyttö (prosessilämpö + kaukolämpö) Seuraavassa taulukossa on esitetty polttolaitosten tuotanto. Esitetyt määrien vaihtelualueiden maksimit ja minimit eivät ole keskenään summattavia lukuja. Kulloisistakin tuotantokustannuksista riippuen kaukolämmön tuotanto painottuu eri tavalla eri laitoksilla kokonaistuotannon pysyessä lähes ennallaan. 45 Yhteensä So1 So2 So3 So6 So7 Lämpöpumppu Käyttöaika h/a Sähkön nettotuotanto GWh/a Kaukolämmön tuotanto GWh/a Prosessilämmön nettotuotanto GWh/a sähkön käyttö

11 Seuraavassa taulukossa on esitetty voimalaitoksen tuotanto ja tuotantoyksiköiden käyntiajat vuosina Kombivoimalaitos So2 otettiin käyttöön vuonna Voimalaitos yhteensä Sähkö GWh/a Kaukolämpö GWh/a Sisäinen prosessilämpö GWh/a So1 Sähkö GWh/a Kaukolämpö GWh/a Sisäinen prosessilämpö GWh/a Käyntiaika h/a So2 Sähkö GWh/a Kaukolämpö GWh/a Käyntiaika h/a So3 Kaukolämpö GWh/a Käyntiaika h/a So6 Sähkö GWh/a Kaukolämpö GWh/a Sisäinen prosessilämpö GWh/a Käyntiaika h/a So7 Sisäinen prosessilämpö GWh/a Käyttöaika h/a Käytettävät polttoaineet Seuraavassa taulukossa on esitetty voimalaitoksella tällä hetkellä käytössä olevat pää- ja varapolttoaineet.

12 Yksikkö Pääpolttoaine Käynnistys-, häiriö- ja varapolttoaineet So1 Kivihiili Maakaasu, raskas polttoöljy So2 Maakaasu Kevyt polttoöljy So3 Kivihiili Raskas polttoöljy So6 Maakaasu Kevyt polttoöljy So7 Maakaasu Kevyt polttoöljy Seuraavassa taulukossa on esitetty voimalaitoksella vuosina käytetyt polttoaineet (GWh/a). Vuonna 2009 tapahtuneen kombivoimalaitoksen So2 käyttöönoton seurauksena on maakaasun käyttö lisääntynyt sekä kivihiilen ja öljyn käyttö vähentynyt. Voimalaitos yhteensä Kivihiili Maakaasu POR 1,4 0,5 0,5 POK 0,4 0,2 0,4 So1 Kivihiili Maakaasu POR So2 Maakaasu POK 0 0 So3 Kivihiili POR 1,4 0,5 0,5 POK 0,2 0,1 0,03 So6 Maakaasu POK 0 0 0,4 So7 maakaasu POK 0,1 0,1 0,01 POR = raskas polttoöljy, POK = kevyt polttoöljy Uudistuksien myötä Suomenojan voimalaitoksella otetaan kattiloilla So1 ja So3 kivihiilen lisäksi käyttöön pääpolttoaineina biopolttoaine ja maakaasu. Muiden tuotantoyksiköiden (So2, So6 ja So7) polttoaineet eivät muutu. Kattilalla So1 biopolttoaineen käyttö alkaa aikaisintaan vuonna Kattilalla So3 uudet polttoaineet (biopolttoaine ja maakaasu) otetaan käyttöön aikaisintaan vuonna Höyryvoimalaitoksen So1 polttoaineena käytetään kivihiiltä, biopolttoainetta ja maakaasua. Polttoaineita kattilassa käytetään yhteensä GWh/a. Kivihiilen osuus kattilan polttoaine-energiasta vaihtelee käyttötilanteiden, polttoaineiden saatavuuden ja energiahintojen mukaan välillä

13 0 100 %. Biopolttoaineen osuus polttoaine-energiasta vaihtelee vastaavasti välillä % ja maakaasun 0 20 %. Arvio höyryvoimalaitoksen So1 tyypillisestä vuositason polttoainejakaumasta energiaosuuksina on kivihiiltä 75 %, biopolttoaineita 20 % ja maakaasua 5 %. Käynnistys-, häiriöja varapolttoaineena käytetään raskasta polttoöljyä. Leijupolttokattilalaitoksen So3 polttoaineena käytetään kivihiiltä, biopolttoainetta ja maakaasua. Kivihiilen osuus kattilan polttoaine-energiasta vaihtelee käyttötilanteiden, polttoaineiden saatavuuden ja energiahintojen mukaan välillä %. Biopolttoaineiden osuus polttoaine-energiasta vaihtelee vastaavasti välillä % ja maakaasun 0 20 %. Arvio kattilan So3 tyypillisestä vuositason polttoainejakaumasta energiaosuuksina on kivihiiltä 10 %, biopolttoainetta 85 % ja maakaasua 5 %. Seuraavassa taulukossa on esitetty Suomenojan voimalaitoksen tuleva polttoainekäyttö. Yksikkö Pääpolttoaine Käyttömäärä Käynnistys-, häiriö- (GWh/a) ja varapolttoaineet So1 Kivihiili Raskas polttoöljy Biopolttoaine Kevyt polttoöljy Maakaasu Yhteensä So2 Maakaasu So3 Kivihiili Raskas polttoöljy Biopolttoaine Kevyt polttoöljy Maakaasu Yhteensä So6 Maakaasu Kevyt polttoöljy So7 Maakaasu 1 60 Kevyt polttoöljy Biopolttoaineista VTT:n tutkimusraportin Käytöstä poistetun puun luokittelu ja hyvien käytäntöjen kuvaus (Eija Alakangas & Camilla Wiik, Nro VTT- R , ) B-luokan mukaista käytöstä poistettua puuta arvioidaan olevan t/a. Määrä sisältää kattiloissa So1 ja So3 poltettavan käytöstä poistetun puun. Höyryvoimalaitoksen So1 ja leijupolttokattilalaitoksen So3 biopolttoaineet ovat puuperäisiä (metsätähdehake tai -murske, sahanpuru, kutterilastut ym. purut sekä biohiili) sekä muita puhtaita kasviperäisiä biomassoja (esim. peltobiomassa, muut kuin puuvartisten kasvien korjuutähteet, ruokohelpi, olki, järviruoko). Höyryvoimalaitoksen So1 kattilassa käytettävä biomassa murskataan riittävän pieneksi ja syötetään hiilipölypolttimille. Leijupolttokattilalaitoksessa So3 biomassa voidaan polttaa sellaisenaan ilman murskausta Suomenojan voimalaitoksella. Seuraavassa taulukossa on esi-

14 tetty tyypillisiä biopolttoaineiden laatutietoja saapumistilassa (suluissa vaihteluväli). Polttoaine Metsätähde ja -murske Sahanpuru, kutterilastut ym. purut Biohiili Ruokohelpi, olki Lämpöarvo (GJ/t) 9,0 (6 12) 8,0 (6 11) 19 (17 20) 14 (13,2 15) Kosteus (p-%) (8 20) Rikkipitoisuus (p-%) 0,05 (0,01 0,05) 0,05 (0,02 0,1) 0,1 (0,02 0,1) 0,15 (0,07 0,21) Tuhkapitoisuus (p-%) 0,5 2 0, (2,4 7) Kokopuu- tai rankahake on karsitusta runkopuusta tai puun koko maanpäällisestä biomassasta (runkopuu, oksat, neulaset) tehty hake. Tyypillisiä ominaisuuksia käyttötilassa: kosteus % ja lämpöarvo 7 11 GJ/t. Metsätähdehake tai -murske on ainespuun korjuun jälkeen oksista ja latvuksista viheraineineen tehtyä haketta tai mursketta. Sisältää myös risutukeista tai kannoista valmistetun hakkeen tai murskeen. Tyypillisiä ominaisuuksia käyttötilassa: kosteus % ja lämpöarvo 6 11 GJ/t. Kuori on ainespuusta eri kuorintatekniikoilla syntyvä kuoritähde. Tyypillisiä ominaisuuksia käyttötilassa: kosteus % ja lämpöarvo 5 11 GJ/t. Sahanpuru, kutterilastut ym. purut ovat sahauksessa ja puutavaran höyläyksessä tai hionnassa syntyviä tähteitä. Sisältää myös puupölyä. Tyypillisiä ominaisuuksia käyttötilassa: sahanpurun kosteus % ja lämpöarvo 6 10 GJ/t kutterinlastun ja hiontapölyn kosteus 5 15 % ja lämpöarvo GJ/t. Puutähdehake tai -murske on teollisuuden puutähteistä (rimat, tasauspätkät, levyteollisuuden viilut, vanerien syrjät yms.) tehtyhake tai murske sekä sahateollisuuden sivutuotteena syntyvä kuorellinen tai kuoreton hake tai murske, joka ei sisällä halogenoituja orgaanisia yhdisteitä, raskasmetalleja tai muoveja. Tyypillisiä ominaisuuksia käyttötilassa: puutähdehakkeen kosteus % ja lämpöarvo 6 17 GJ/t vaneritähteen kosteus 5 15 % ja lämpöarvo GJ/t. Erittelemätön teollisuuden puutähde sisältää teollisuuden puutähteen, joka koostuu vähintään kahdesta edellä olevasta luokasta (esim. kuori ja sahanpuru), joita ei edes likimääräisesti arvioiden kyetä erottelemaan. Muu teollisuuden puutähde sisältää muut biopolttoaineiksi luokiteltavat puutähteet (esim. rakennusmateriaaliteollisuudesta), joihin ei sisälly halogenoituja orgaanisia yhdisteitä, raskasmetalleja yms. epäpuhtauksia.

15 Kierrätyspuu on biopolttoaineeksi luokiteltavaa puhdasta puutähdettä tai käytöstä poistettua puuta tai puutuotetta, johon ei sisälly muovipinnoitteita tai halogenoituja orgaanisia yhdisteitä eikä raskasmetalleja, esimerkiksi uudisrakentamisen puutähde ja puu- tai kuormalavat. Puupelletit ja -briketit ovat puristamalla sahanpurusta, höylänlastusta ja hiontapölystä tehtyjä puupuristeita. Ruokohelpi on polttoaineena käytettävä energiakasvi. Se poltetaan yleensä seospolttoaineena turpeen tai puun kanssa. Viljakasvit ja olki ovat polttoaineena käytettäviä viljoja tai viljakasvien osia, kuten olki. Muut kasviperäiset polttoaineet -luokkaan sisältyvät elintarviketuotannon ja -teollisuuden kasviperäiset sivutuotteet yms. Suomenojan voimalaitoksen tapauksessa tämä tarkoittaa mm. öljypalmun siemenen kuorta, oliivin kiviä tai muuta em. teollisuuden sivutuotetta ja myös kasviperäisten polttoaineen valmistuksen sivutuotetta. Lisäksi polttoaineena saatetaan käyttää muita biopolttoainelajeja, joihin ei sovelleta jätteen polttamisesta annettua valtioneuvoston asetusta (VNA 362/2003) Uuden biopolttoainelajikkeen ilmaantuessa, voidaan lajike katsoa kuuluvaksi biopolttoaineisiin esimerkiksi VTT:n tutkimusraportin Käytöstä poistetun puun luokittelu ja hyvien käytäntöjen kuvaus (Eija Alakangas & Camilla Wiik, Nro VTT-R , ) kaltaisten selvitysten perusteella. Kivihiili hankitaan maailmanmarkkinoilta. Kivihiilen lämpöarvo on viime vuosina ollut keskimäärin 25,4 MJ/kg, rikkipitoisuus 0,4 %, kosteuspitoisuus 12 % ja tuhkapitoisuus 13 p-%. Raskaan polttoöljyn lämpöarvo on keskimäärin 41,3 MJ/kg, rikkipitoisuus 0,9 p-% ja tuhkapitoisuus 0,1 p-%. Kevyen polttoöljyn lämpöarvo on 42,4 MJ/kg ja rikkipitoisuus alle 0,1 p-%. Maakaasun lämpöarvo on 36 MJ/kg. Maakaasu ei sisällä rikkiä. Polttoaineiden varastointi Voimalaitosalueelle rakennetaan biopolttoaineiden vastaanottoasema, josta kiinteät polttoaineet siirretään koteloiduilla kuljettimilla metallierotuksen sekä tarvittaessa seulonnan ja murskauksen jälkeen polttoainesiiloon. Siilon koko on m 3. Vaihtoehtona on myös pienempi m 3 :n siilo. Polttoainesiilosta biopolttoaine puretaan ruuvipurkaimella kuljettimelle, joka tuo polttoaineen päiväsiilolle. Päiväsiilosta polttoaine jaetaan polttoaineen sulkusyöttimillä varustetuille pudotustorville ja edelleen kattiloille. Polttoainevirtaa voidaan säätää muuttamalla siilopurkaimien ja kaikkien kuljettimien nopeutta. Kuljetinsilta on vesipestävä.

16 Polttoaine menee sellaisenaan So3-yksikölle. So1-yksikköä varten kattilarakennukseen tulee polttoaineen hienomurskaimia, jotka hienontavat polttoaineen laitoksen So1 pölypolttoa varten. Hienonnettu polttoaine siirretään pneumaattisesti So1-yksikön polttimille. So1-yksikön polttimet varustetaan ns. biokärjillä, jotka sekoittavat biopolttoaineen polttimissa hiilen sekaan. Biohiili voidaan syöttää olemassa olevien kivihiilen kuljetin- ja myllyjärjestelmän kautta. Kivihiilen ja polttoöljyn varastointi ei muutu. Hiili varastoidaan olemassa olevalla kivihiilikentällä, jonne mahtuu hiiltä noin tonnia. Polttoöljyt varastoidaan maanpäällisissä teräksisissä säiliöissä: kevyttä polttoöljyä varten on m 3 :n vuonna 1989 rakennettu säiliö ja raskasta polttoöljyä varten m 3 :n vuonna 1999 rakennettu säiliö. Molemmat m 3 :n öljysäiliöt on sijoitettu yhteiseen tilavuudeltaan m 3 :n betoniseinäiseen, bentoniittimattopohjaiseen suoja-altaaseen. Säiliöissä on mekaaninen pinnankorkeuden mittaus ja ultraääneen perustuva tai muu pinnankorkeuden mittaus. Mittaustieto siirtyy prosessitietojärjestelmään ja mittaukseen liitetty ylärajahälytys hälyttää valvomossa. Ylitäytönestoa ei säiliöissä ole. Lisäksi rakennetaan uusi 100 m 3 :n säiliö kevyttä polttoöljyä varten. Toiminnanharjoittajan mukaan säiliön rakenne ja turvajärjestelyt tarkentuvat suunnittelun edetessä. Maakaasu tulee voimalaitokselle maanalaista putkea pitkin eikä maakaasua varastoida laitosalueella. Kemikaalit ja niiden varastointi Savukaasulauhduttimen käyttöotto vaikuttaa voimalaitoksen kemikaalien käyttöön siten, että natriumhydroksidin kulutus laitoksella lisääntyy. Savukaasulauhdutinprosessissa käytetään natriumhydroksidia savukaasun neutralointiin sekä lauhdeveden ph:n säätöön. Savukaasulauhdutinta ei ole vielä valittu ja prosessin kemikaalien käyttö tarkentuu myöhemmin. Keskimäärin 50 %:sta natriumhydroksidia arvioidaan käytettävän noin 200 t/a. Savukaasulauhdutusta varten laitosalueelle sijoitetaan uusi natriumhydroksidisäiliö, jonka tilavuus on 15 m 3. Typenoksidipäästöjen vähentämisessä RRI- ja SNCR-menetelmällä käytetään ureaa (CAS-numero ) tai ammoniakkivettä (24,5 %, CASnumero ). Ammoniakkivettä käytetään jo nykyisen laitoksella prosessiveden jälkiannostelukemikaalina, mutta urea on uusi kemikaali laitoksella. Keskimäärin ureaa (tai ammoniakkivettä) käytetään m 3 /a, ja se varastoidaan 400 m 3 :n säiliössä. Urea ei ole Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 vaarallisten aineiden luokitus- ja merkintäluettelossa mutta ammoniakkivesi on.

17 Veden käyttö Prosessiveden valmistuksessa käytetään kemikaaleja. Prosessiveden valmistusjärjestelmään liittyvän käänteisosmoosilaitoksen kapasiteettia lisätään, jotta prosessiveden valmistuksessa voidaan käyttää nykyistä enemmän merivettä kaupungin vesijohtoveden sijaan. Prosessiveden valmistuksessa käytettävistä kemikaaleista natriumhypokloriitin ja ferrisulfaatin käytön arvioidaan kasvavan 1,2-kertaiseksi nykyisestä. Rikkihapon ja lipeän kokonaiskäytön ei arvioida muuttuvan nykyisestä. Natriumhypokloriitin ja ferrisulfaatin varastointi ei muutu. Seuraavassa taulukossa on esitetty kemikaalien käyttö vuosina Kemikaali Käyttökohde 2008 (t/a) 2009 (t/a) 2010 (t/a) Poltettu kalkki (CaO) K1 savukaasujen rikinpoisto Kalkkikivi (CaCO 3 ) K3 savukaasujen rikinpoisto Trinatriumfosfaatti Prosessiveden jälkiannostuskemikaali 0,24 Ammoniakkivesi Prosessiveden jälkiannostuskemikaali (24,5 %) 0,6 1,4 1,4 Hydratsiiniliuos Prosessiveden jälkiannostuskemikaali 0,8 0,9 0,7 Rikkihappo (98 %) Suolanpoistolaitoksen elvytyskemikaali Natron-lipeä (50 % Suolanpoistolaitoksen NaOH-liuos) elvytyskemikaali Natriumhypokloriitti (11 %) Meriveden esikäsittely Natriummetabisulfiitti Meriveden esikäsittely Ferrisulfaatti Meriveden esikäsittely Etyleeniglykoli Kaasuturbiinilaitosten imuilman lämmitys 0,2 6 5 Vesi hankitaan kaupungin vesilaitokselta ja otetaan merestä. Suunnitellut uudet laitteistot ja toiminnot eivät vaikuta laitoksen veden käyttöön. Merivettä otetaan enintään 4 m 3 /s kuten nykyisinkin. Tämä vesimäärä on harvinainen. Yleensä voimalaitosprosessin jäähdytykseen riittää alle 0,5 m 3 /s. Seuraavassa taulukossa on esitetty voimalaitoksen veden käyttö vuosina

18 Merivettä m 3 /a Vesijohtovettä m 3 /a Yhteensä m 3 /a Keskiarvo Käänteisosmoosilaitoksen kapasiteetin nosto lisää meriveden käyttöä käänteisosmoosilaitoksella. Nykyisin käänteisosmoosilaitokselle otetaan prosessiveden raaka-aineeksi merivettä noin 940 m 3 /d ja laajennuksen jälkeen noin m 3 /d (noin 13 l/s). Liikenne ja liikennejärjestelyt Voimalaitosalueelle on nykyisin raskasta liikennettä noin autoa/vrk tuotannon vaihtelun mukaan. Kuljetukset ovat polttoaine-, tuhka-, kalkki- ja kemikaalikuljetuksia. Biopolttoaineen käyttö lisää polttoainekuljetuksia, mutta vähentää tuhkakuljetuksia. Savukaasun puhdistuskemikaalien (urea ja kalkki) kuljetukset lisääntyvät. Yhteensä kuljetuksia on noin autoa/vrk tuotannon ja biopolttoaineiden käytön mukaan. Seuraavassa taulukossa on esitetty kuljetusmäärät nyt ja uudistusten jälkeen. Nykyisin Uudistusten jälkeen Hiilen käyttö (GWh/a) Biomassan käyttö (GWh/a) Polttoainekuljetukset (kpl/a) Tuhkakuljetukset ja muut kuljetukset (kpl/a) Yhteensä kpl vuodessa kpl maksimipäivänä * * Polttoainemäärän lisäys GWh:sta GWh:iin vuodessa on biohiiltä, joka ei lisää kuljetuksia. Kuljetukset ajoittuvat pääsääntöisesti arkipäiviin klo 6 22 välille. Kuljetukset kulkevat nykyistä tiestöä pitkin pääasiassa reittiä Länsiväylä Hannuksentie Rusthollarinkatu Hyljeluodontie Hylkeenpyytäjäntie. Laitosalueelle johtava tiestö ja laitosalue on päällystetty. Alhainen ajonopeus laitosalueella ehkäisee melua. Lisäksi liikenne ajoittuu pääosin päiväsaikaan, jolloin melun häiritsevä vaikutus on vähäisempi kuin yöaikana. Polttoainekuormat ovat umpinaisia pölyämisen ja roskaantumisen estämiseksi.

19 YMPÄRISTÖKUORMITUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Päästöt vesistöön ja viemäriin Eräät prosessikohteet vaativat suurempaa jäähdytystä kuin kaukolämpöverkosta palaavalla vedellä voidaan suorittaa. Jäähdytys tehdään merivedellä. Merivettä käytetään myös apuna jäähdyttämisessä, kun kaukolämmön tarve on pienempi kuin voimalaitoksella syntyvä lämpö. Apujäähdytyssähköä tuotettaessa syntyvä ylimääräinen lämpö johdetaan mereen merivesijäähdyttimen kautta. Mereen johdettava teho on enimmillään MW. Käytettäessä tämän tehon mereen johtamiseen 4 m 3 /s merivettä, nousee veden lämpötila noin C. Jäähdytysvesi johdetaan putkea pitkin Suomenojan jätevedenpuhdistamon poistovesitunneliin ja sitä pitkin edelleen noin 7,5 kilometrin päähän merelle Gåsgrundin kaakkoispuolelle 15 metrin syvyyteen Suvisaaren yhteiselle vesialueelle Suomenojan voimalaitoksen ympäristölupapäätöksessä (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto, nro 24/2006/2, ) esitettyä uutta meriveden poistoyhteyttä Nuottalahteen ei ole vielä rakennettu, mutta se rakennetaan tarvittaessa. Jäähdytysveden varapurkuyhteyttä käytetään vain, jos poistovesitunnelin käyttö on lyhytaikaisesti estynyt. Varapurkukohta tulee sijaitsemaan rantaviivalla lähellä Suomenojan suuta. Voimalaitoksella syntyy käytön ja kunnossapidon yhteydessä jätevesiä prosessivesien valmistuksessa ja lauhteen puhdistuksessa, putkiston tyhjennys- ja vuotovesistä, laitoksen pesu- ja huuhteluvesistä, sadevesistä ja sosiaalijätevesistä. Jätevedet johdetaan niiden laadusta riippuen jätevesiviemäriin, sadevesiviemäriin tai jäähdytysveden poistoputkeen. Viemäröitäväksi kelpaamattomat jätevedet toimitetaan kyseisille vesille sopivaan vastaanottopaikkaan. Tämän päätöksen liitteenä on voimalaitoksen jätevesiviemärikaavio (liite 2), merivesiviemärikaavio (liite 3) ja sadevesiviemärikaavio (liite 4). Seuraavassa taulukossa on esitetty voimalaitokselta mereen johdettu jäähdytys- ja jätevesimäärä sekä ainevirta vuosilta

20 Johtamispäivien lukumäärä Jäähdytysvesi m 3 /a Elvytysvesi m 3 /a Muu teollisuusjätevesi m 3 /a Kiintoaine kg/a Kupari kg/a 0,09 0,2 0,21 Kadmium kg/a 0,03 0,05 0,04 Nikkeli kg/a 0,49 0,37 0,10 Sinkki kg/a 0,21 0,30 0,61 Lyijy kg/a 0,49 0,34 0,08 Molybdeeni kg/a 1,72 1,23 1,13 Kokonaiskromi kg/a 0,09 0,10 0,10 Kromi (6+) kg/a 0,03 0,05 0,04 Mineraaliöljy kg/a 1,3 2,3 3,3 Seuraavassa taulukossa on esitetty jäähdytysvetenä käytetyn veden lämpiäminen ja lämpökuorma mereen vuosina Jäähdytysvetenä käytetyn veden suurin lämpötilan nousu 16,5 16,0 16,4 tuntikeskiarvona C Lämpö mereen TJ/a 145, ,6 Suunniteltujen uudistusten myötä kuormituksen arvioidaan muuttuvan seuraavasti: Savukaasulauhduttimessa muodostunut lauhdevesi, 5 8 l/s, johdetaan käsittelyn jälkeen mereen jäähdytysveden poistotunnelin kautta. Lauhdeveden kiintoainekuormitus mereen on noin 2,2 t/a. Lämpökuorma mereen pienenee, kun jäähdytysvesistä otetaan lämpöä talteen lämpöpumppulaitoksella. Lämpöpumppulaitoksella otetaan talteen myös Suomenojan jätevedenpuhdistamon jätevesien sisältämää lämpöä, mikä vähentää meriveteen kohdistuvaa lämpökuormitusta. Savukaasulauhdutinta ei ole vielä valittu, mutta lauhdevettä arvioidaan muodostuvan 5 8 l/s. Savukaasulauhdutinta käytetään tuotantoyksikön So3 käydessä eli h/a. Lauhdeveden lämpötila on noin +50 C. Lauhdevesi johdetaan yhdessä jäähdytysveden ( l/s) ja jätevedenpuhdistamon poistoveden (noin l/s) kanssa poistotunneliin. Suomenojan jätevedenpuhdistamon ja mahdollisesti myös Suomenojan voimalaitoksen jäähdytysvesistä otetaan talteen lämpöä ennen mereen johtamista. Lämpöpumppulaitoksen jäähdyttävä vaikutus poistovesiin on suurempi

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011.

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011. Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2012/1 Dnro ESAVI/201/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 ASIA Fortum Power and Heat Oy:n Järvenpään voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskeva hakemus sekä

Lisätiedot

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 30.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-207-111 No YS 1696 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Långmossebergeniin

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 17.6.2009 LSU-2008-Y-586 (111) ASIA HAKIJA LAITOS Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Tammikuu 2014. Oulun Energia. Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiohjelma

Tammikuu 2014. Oulun Energia. Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiohjelma Tammikuu 2014 Oulun Energia Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiohjelma 1 Oulun Energia Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiohjelma

Lisätiedot

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa 52K30045.50 VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa Ympäristövaikutusten arviointiselostus COPYRIGHT PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä

Lisätiedot

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6 Etelä-Suomi Päätös Nro 204/2012/1 Dnro ESAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Alumiinitölkkitehtaan ympäristölupapäätös, johon sisältyy ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen ratkaisu

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003

LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003 LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003 ASIA Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoa koskeva ympäristölupahakemus ja hakemus

Lisätiedot

2. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki. Vantaan Energia Oy, Vantaa. Uudenmaan ympäristökeskus 30.12.

2. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki. Vantaan Energia Oy, Vantaa. Uudenmaan ympäristökeskus 30.12. VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 11/0369/1 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 30.12.2011 00162/10/5107 00212/10/5107

Lisätiedot

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa S u o m e n y m p ä r i s t ö 649 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Jukka Jalovaara, Juha Aho, Eljas Hietamäki ja Hille Hyytiä Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa... SUOMEN

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

Myös nollavaihtoehdon osalta on arvioitu syntyvä ympäristökuormitus (päästöt, liikennemäärät ym.) ja sitä on verrattu toteutusvaihtoehtoihin.

Myös nollavaihtoehdon osalta on arvioitu syntyvä ympäristökuormitus (päästöt, liikennemäärät ym.) ja sitä on verrattu toteutusvaihtoehtoihin. 78/(260) 6 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN RAJAUS Jätteenpolton merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät jätteen palamisprosessissa syntyviin päästöihin sekä polttoaineiden kuljetuksiin. YTV:n jätevoimalahankkeen

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavian ympäristönsuojelulain mukainen Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Vantaa

Ilmailulaitos Finavian ympäristönsuojelulain mukainen Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Vantaa Etelä-Suomi Päätös Nro 49/2011/1 Dnro ESAV/75/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA Ilmailulaitos Finavian ympäristönsuojelulain mukainen Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 10.6.2005 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. (014) 697 211 Dnro KSU-2003-Y -243/121 Telefaksi (014) 614 273 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Mustankorkea Oy

Lisätiedot

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 20.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0198Y0062 111 No YS 702 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee alumiinin pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2010/2 Dnro ESAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2010 ASIA Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Espoo. LUVAN HAKIJA Kaisa Kallion

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 157/2012/1 Dnro ESAVI/197/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 1880-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 204 Ympäristönsuojelutoimisto 18.4.2012 / Tiina Liira, Helena

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

Omya Oy:n ja Salon Mineraali Oy:n Förbyn tuotantolaitoksen ympäristölupahakemus,

Omya Oy:n ja Salon Mineraali Oy:n Förbyn tuotantolaitoksen ympäristölupahakemus, E Etelä-Suomi Päätös Nro 119/2012/1 Dnro ESAVI/703/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2012 ASIA Omya Oy:n ja Salon Mineraali Oy:n Förbyn tuotantolaitoksen ympäristölupahakemus, Salo. HAKIJAT Omya

Lisätiedot

Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue

Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue pakokaasu 350K 2,14 kg/s 650K kv5 Jäähdytysvesi 364K 2,22 kg/s polttoilma 461 K 2,07 kg/s 298K 345 K m kv = 7,9kg/s 358K kv3 m k v 4 Kaukolämpö 327 K 318K

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Stora Enso Oyj / Marjaana Luttinen PL 196 90101 Oulu

ASIA. LUVAN HAKIJA Stora Enso Oyj / Marjaana Luttinen PL 196 90101 Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 22/10/1 Dnro PSAVI/5/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2010 ASIA Kemijärven sellutehtaan toiminnan lopettamiseen liittyvien määräysten vahvistaminen ja tehdaskaatopaikan ympäristölupaa

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

TURKU ENERGIA OY YHDYSKUNTAJÄTTEEN POLTTOLAITOS

TURKU ENERGIA OY YHDYSKUNTAJÄTTEEN POLTTOLAITOS TURKU ENERGIA OY YHDYSKUNTAJÄTTEEN POLTTOLAITOS YHTEENVETORAPORTTI VUOSI 2012 JÄTTEENPOLTTOLAITOS HELMIKUU 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 YLEISTÄ 1.1 Vastuuhenkilöt 4 1.2 Viranomaispäätökset ja tarkkailuvelvoitteet

Lisätiedot