ELÄÄ JA VANHETA YHDESSÄ JA PITÄÄ HUOLTA TOISESTA Seurustelevan kehitysvammaisen parin tarina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELÄÄ JA VANHETA YHDESSÄ JA PITÄÄ HUOLTA TOISESTA Seurustelevan kehitysvammaisen parin tarina"

Transkriptio

1 Saija Matela Anna Valkonen ELÄÄ JA VANHETA YHDESSÄ JA PITÄÄ HUOLTA TOISESTA Seurustelevan kehitysvammaisen parin tarina Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2007

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Saija Matela & Anna Valkonen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Sosiaalialan koulutusohjelma Nimeke Elää ja vanheta yhdessä ja pitää huolta toisesta Seurustelevan kehitysvammaisen parin tarina Tiivistelmä Opinnäytetyömme aihe valikoitui molempien kiinnostuksesta kehitysvammatyötä kohtaan. Työssä kehitysvammaisten parissa olemme kohdanneet sekä myönteistä että kielteistä suhtautumista kehitysvammaisten seurustelua kohtaan. Tutkimuksellamme halusimme tuoda kehitysvammaisten oman äänen kuuluville. Halusimme kertoa seurustelun merkityksestä ja vaikutuksesta kehitysvammaisille juuri heidän omasta näkökulmastaan. Sen lisäksi selvitimme kehitysvammaisten aikuistumiseen liittyviä vaiheita ja lähiympäristön suhtautumista kehitysvammaisten seurusteluun. Tutkimustehtäviksemme muodostui: 1. Miten kehitysvammaisuus vaikuttaa aikuistumisen vaiheisiin? 2. Mitä kehitysvammaisten parien seurustelu pitää sisällään? 3. Mikä merkitys ja vaikutus seurustelulla on kehitysvammaisten elämään? 4. Miten kehitysvammaiset parit kokevat ympäristön suhtautuvan heidän seurusteluunsa? Tutkimukseemme valitsimme narratiivisen lähestymistavan. Halusimme tuoda esille kehitysvammaisten oman näkökulman ja narratiivisuus oli tähän tarkoitukseen sopiva menetelmä. Seurusteluaiheen käsitteleminen tarinan kautta oli mielestämme myös luonteva valinta. Keräsimme aineistomme haastatteluiden avulla. Haastattelut toteutimme teemahaastatteluina. Haastattelimme tutkimustamme varten kolmea seurustelevaa kehitysvammaista paria sekä yhdessä että molempia osapuolia erikseen. Saadusta aineistosta kirjoitimme narratiivisen tulosten analysointimenetelmän mukaisesti tarinan. Saamamme tulokset osoittavat, että kehitysvammaisuus luo omat haasteensa yksilön kehitykselle ja aikuistumiselle. Suhteet toisiin ihmisiin merkitsevät kehitysvammaisille hyvin paljon. Seurustelusuhteessa se, että saa vain olla ja elää toisen kanssa on tärkeää ja merkitsee paljon. Haastattelemamme parit kokivat, että etenkin seurustelun alkuvaiheessa ympäristöllä oli suuri merkitys. Osa pareista kertoi myös saavansa tukea ja apua seurusteluun liittyvissä kysymyksissä ympäristöltään. Asiasanat (avainsanat) kehitysvammaisuus, nuoruus, aikuistuminen, sosiaaliset suhteet, seurustelu, narratiivisuus Sivumäärä Kieli URN 49 suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) 2 liitesivua Ohjaavan opettajan nimi Anitta Huotari Opinnäytetyön toimeksiantaja

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis 16th April 2007 Author(s) Saija Matela & Anna Valkonen Degree programme and option Degree Programme in Social Studies Name of the bachelor's thesis To live and age together, looking after each other A Story of a Dating Couple of Mentally Retarded Individuals Abstract The choice of the topic of our Bachelor s thesis was based on the fact that we both are interested in work with mentally retarded individuals. In this work, we have seen both positive and negative attitudes towards the dating of two persons with mental retardation. Through our study, we wanted to let mentally retarded individuals make their own voices heard. It was our intention to tell them about the meaning and effects of dating straight from their own viewpoint. In addition, we studied those stages that are connected with mentally retarded individuals reaching adulthood and the attitudes of the immediate environment to dating. Our research tasks were as follows: 1. How does mental retardation affect the stages of reaching adulthood? 2. What does the dating of mentally retarded couples consist of? 3. What are the role in and effects of dating on mentally retarded individuals lives? 4. How do mentally retarded couples experience the attitudes of the environment to their dating? In our study, we chose a narrative approach. We wished to introduce mentally retarded individuals own viewpoint, and the narrative method suited this purpose. We considered it also a natural choice to deal with the topic of dating by means of a story. Our material was gathered by means of thematic interviews. For our study, we interviewed three couples of mentally retarded individuals who were dating; both together and both parties at different times. From the material obtained, we wrote a story according to the narrative method of analyzing results. The results showed that mental retardation subjects an individual s development and his/her achieving adulthood to different challenges. Interpersonal relationships mean very much to mentally retarded individuals. In a dating relationship, just being and living with the other person is important and means a lot. The couples we interviewed had the feeling that particularly at the beginning of dating the environment was of great significance. Some couples also told they received support and help from their environment on issues related to dating. Subject headings, (keywords) mental retardation, youth, reaching adulthood, social relationships, dating, narrative method Pages Language URN 49 Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices 2 pages of appendices Tutor Anitta Huotari Bachelor s thesis assigned by

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO KEHITYSVAMMAISUUS OSANA ELÄMÄÄ Kehitysvammaisuuden määrittely Älyllisen kehitysvammaisuuden vaikutukset elämään Kehitysvammainen yhteiskunnassa NUORUUS JA VARHAISAIKUISUUS ELÄMÄNVAIHEENA Kehityksen eteneminen nuoruudessa Kehitysvammaisuuden vaikutukset nuoruuteen Kehityksen eteneminen varhaisaikuisuudessa Kehitysvammaisuuden vaikutukset varhaisaikuisuuteen SOSIAALISET SUHTEET Sosiaalisten suhteiden kehittyminen Kehitysvammaisten sosiaaliset suhteet Kehitysvammaisten sosiaalisten suhteiden haasteet SEURUSTELU Seurustelun ja parisuhteen aika Sen oikean valinta Parisuhteen vaiheita Parisuhteen vaikutukset elämään Kehitysvammaisten seurustelun ja parisuhteen erityispiirteitä Yhteiskunnan suhtautuminen kehitysvammaisten seurusteluun Kehitysvammaisten omat toiveet ja tarpeet parisuhteessa Seurustelusuhteen eteneminen TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävät Tutkimusmenetelmä Aineiston keruu Aineiston analysointi KEHITYSVAMMAISEN PARIN RAKKAUSTARINA Hannan ja Harrin tarina Pääkohtia... 38

5 7.2.1 Aikuistuminen Seurustelun sisältö Seurustelun merkitys ja vaikutus Ympäristön suhtautuminen kehitysvammaisten seurusteluun JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA Johtopäätöksiä Pohdintaa Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys Opinnäytetyön prosessi Jatkotutkimusehdotukset LÄHTEET LIITTEET

6 1 JOHDANTO 1 Saavatko kehitysvammaiset päättää omasta sosiaalisesta elämästä? Että missä käyvät ja missä ei. Olen lievästi kehitysvammainen, mutta samalla vakavasti, koska minulla on älyllinen kehitysvamma. En osaa hahmottaa asioita, kertoa tunteitani yms. Voinko saada apua? On paljon asioita mitä en osaa. Voiko kehitysvammaiset seurustella? Voiko kehitysvammainen mennä naimisiin? Kehitysvammaiset ihmiset kysyvät edellä olevia asioita kehitysvamma-alan verkkopalvelu Verneri.netissä. Laiho (2006, 50) taas toteaa, että yhä useampi hoitaja hyväksyy kehitysvammaisten suhteet. Kehitysvammaisten seurustelu näyttää olevan aihe, joka mietityttää sekä heitä itseään että alan työntekijöitä. Kehitysvammaisten seurustelusuhteet eivät ole välttämättä kovin yksinkertainen asia ja niihin suhtautuminen on vaihtelevaa. Julkisuudessa on esitetty mielipiteitä kehitysvammaisten seurustelua kohtaan niin puolesta kuin vastaan. Mielestämme parisuhde on kuitenkin luonnollinen osa monen ihmisen elämää. Tutkimuksellamme halusimme selvittää, mitä kehitysvammaisten seurustelu oikeastaan tarkoittaa. Halusimme selvittää ja tuoda esille erityisesti kehitysvammaisten omia ajatuksia seurustelusta ja sen merkityksestä. Halusimme saada tutkimuksemme kautta mahdollisimman syvällistä tietoa kehitysvammaisten maailmasta heidän itsensä kertomana. Haastattelimme tutkimustamme varten kolmea kehitysvammaista paria. Näiden haastatteluiden avulla halusimme saada mahdollisimman tarkan kuvan haastattelemiemme kehitysvammaisten parien seurustelusta. Mielenkiintoisena pidimme myös sitä, miten seurustelevat kehitysvammaiset parit ovat kokeneet lähiympäristönsä suhtautuvan heidän seurusteluunsa. Tutkimuksemme on narratiivinen eli tarinallinen tutkimus. Haastatteluilla keräsimme seurustelevien parien tarinat. Myös tutkimuksemme tulokset esittelemme narratiivisesti eli kerromme seurustelevan kehitysvammaisen parin tarinan. Lähestymme aihetta käymällä ensin läpi kehitysvammaisuuden määrittelyjä ja kehitysvamman vaikutuksia elämään. Ihminen kehittyy koko elämänsä ajan, mutta seurusteluasiat liittyvät tiiviisti nuoruuden ja varhaisaikuisuuden elämänvaiheisiin. Lapsuudessa luodaan monin tavoin pohjaa ihmisen kehitykselle, mutta nyt keskitymme kehitysvammaisen ihmisen aikuistumiseen. Sosiaalisia suhteita käsittelemme hyvin lyhyesti, tuoden esille erityisesti kehitysvammaisuuden näkökulmaa. Usein nuoruudessa

7 2 tai varhaisaikuisuudessa muiden ihmissuhteiden lisäksi löytyy myös kumppani, jonka kanssa alkaa seurustella ja muodostaa parisuhde. Parisuhdetta käsittelemme sekä yleisesti että kehitysvammaisten näkökulmasta. Toivomme, että tutkimuksemme auttaisi kehitysvammaisten vanhempia ja kehitysvamma-alan työntekijöitä ymmärtämään ja näkemään kehitysvammaisten omat toiveet ja tarpeet seurustelun ja läheisyyden tarpeen suhteen. Toivomme myös, että tulevaisuudessa kehitysvammaisten seurustelu ei olisi enää outo asia ja jokainen voisi hyväksyä sen. 2 KEHITYSVAMMAISUUS OSANA ELÄMÄÄ Toimintakyky on laaja yläkäsite, joka tarkoittaa kaikkia kehon toimintoja, yksilötason toimintaa eli mitä ihminen, jolla on jokin sairaus tai toiminnan häiriö, tekee tai voi tehdä ja osallisena oloa omassa elämäntilanteessa. Toiminnanvajavuus eli vammaisuus taas tarkoittaa vammoja joko kehon toiminnassa tai rakenteessa, toimintarajoitteita ja osallistumisen esteitä. Arkipäivässä ihmisen elämään ja toimintakykyyn vaikuttavat aina sekä ympäristötekijät että yksilölliset ominaisuudet. Toimintakykyyn vaikuttaviin ympäristötekijöihin kuuluvat välitön ja yleinen elinympäristö sekä tarjolla oleva palvelujärjestelmä. Myös fyysinen ja sosiaalinen maailma sekä asenneilmasto vaikuttavat toimintakykyyn ja vammaisuuteen joko positiivisesti tai negatiivisesti. Henkilökohtaisiin tekijöihin kuuluvat yksilölliset ominaisuudet, jotka eivät ole osa terveydentilaa. Henkilökohtaisia tekijöitä ovat siis sukupuoli, rotu, ikä, yleiskunto, muut terveydelliset tekijät, elämäntyyli, tavat, kasvatus, selviytymiskeinot, sosiaalinen tausta, koulutus, aikaisemmat ja nykyiset kokemukset, luonne, käyttäytyminen ja psyykkiset voimavarat. (Kaski ym. 2001, 19.) 2.1 Kehitysvammaisuuden määrittely Suomessa voimassa olevan kehitysvammalain (1977/519) mukaisesti kehitysvammainen on henkilö, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi. Kehitysvammaisuutta aiheuttavat siis kaikki ihmisen kehityksen aikana tulevat fyysiset ja psyykkiset vajavuudet, jotka rajoittavat pysyvästi suorituskykyä.

8 3 Maailman terveysjärjestön (WHO) ICD-10-tautiluokituksen mukaan älyllinen kehitysvammaisuus on tila, jossa henkisen suorituskyvyn kehitys on estynyt tai epätäydellinen. Heikosti kehittyneitä ovat erityisesti kehitysiässä ilmaantuvat taidot eli yleiseen älykkyystasoon vaikuttavat kognitiiviset, kielelliset, motoriset ja sosiaaliset kyvyt. Kognitiiviset eli älylliset kyvyt tarkoittavat ihmisen tiedonkäsittelyyn liittyviä asioita eli muistia, ajattelua, havainnointia, kieltä ja oppimista. Älylliseen kehitysvammaisuuteen voi liittyä myös mitä tahansa muita fyysisiä tai henkisiä häiriöitä. (Mäki 2001.) Perinteisesti älyllisen kehitysvammaisuuden astetta on arvioitu älykkyystesteillä. Niitä on mahdollista täydentää asteikoilla, joilla mitataan sosiaalista sopeutumista tietyssä ympäristössä. Nämä mittaukset ilmaisevat älyllisen kehitysvammaisuuden asteen likimäärin. Älykkyysosamäärään perustuvan luokituksen mukaisesti älyllisesti kehitysvammaisia ovat ihmiset, joiden älykkyysosamäärä on alle 70. Lievästä älyllisestä kehitysvammaisuudesta on kyse, kun älykkyysosamäärä on Keskivaikeassa älyllisessä kehitysvammaisuudessa ÄO on ja vaikeassa Alle 20 oleva älykkyysosamäärä tarkoittaa syvää älyllistä kehitysvammaisuutta. Älykkyysosamäärä voi jäädä myös määrittelemättömäksi. On huomioitava, että älylliset kyvyt ja sosiaalinen sopeutuminen voivat muuttua ja parantua harjoittelun sekä kuntoutuksen avulla lähtötasosta riippumatta. (Mäki 2001.) Kehitysvammaisuutta kannattaa tarkastella muutoinkin kuin vain älykkyystestien tulosten perusteella. Sosiaalisesta näkökulmasta katsottuna kysymys on yksilön suorituskyvyn ja ympäristön asettamien odotusten ja vaatimusten välisestä ristiriidasta. Henkilö, joka ei opi selviytymään yhteiskunnan asettamista vähimmäisvaatimuksista, leimataan vammaiseksi. (Mäki 2001.) AAMR:n (American Associstion on Mental Retardion) määritelmä älyllisestä kehitysvammaisuudesta on perustaltaan toiminnallinen. Oleellisia ovat edellytykset ja kyvyt, ympäristö sekä toimintakyky. Älyllinen kehitysvammaisuus muodostuu siis vammaisuudeksi vain älyllisten ja adaptiivisten taitojen ja ympäristön vaatimusten välisessä vuorovaikutuksessa. Adaptiivisiin taitoihin kuuluvat jokapäiväisessä elämässä, työssä ja yhteisössä käyttäytymisessä tarvittavat taidot. (Kaski ym. 2001, 21.)

9 4 AAMR:n määritelmän mukaan kehitysvammaisuus tarkoittaa tämänhetkisen toimintakyvyn huomattavaa rajoitusta. Tällöin ihmisen älyllinen suorituskyky jää huomattavasti keskimääräistä heikommaksi (ÄO alle 70-75). Lisäksi hänellä on rajoituksia vähintään kahdessa seuraavista adaptiivisten taitojen osa-alueista: kommunikaatio, itsestä huolehtiminen, kotona asuminen, sosiaaliset taidot, yhteisössä toimiminen, itsehallinta, terveys ja turvallisuus, oppimiskyky, vapaa-aika ja työ. Vaikka laissa ei ole tarkkaa määritelmää, kehitysvammaisuutena pidetään älyllisen suorituskyvyn heikkenemistä ennen 18 vuoden ikää. (Kaski ym. 2001, 21.) Kehitysvammaisuuden määrittelyssä on tultu koko ajan kohti moniulotteisempaa lähestymistapaa. Älykkyysosamäärän sijaan nykyisin kehitysvammaisuuden määrittelyssä korostetaan toiminnallisuutta. Kehitysvammaisuus pyritään määrittelemään ja luokittelemaan sekä järjestämään tarvittava hoito, kuntoutus ja tuki huomioiden seuraavat neljä osa-aluetta: 1) älyllinen toimintakyky ja adaptiiviset taidot, 2) psyykkiset ja tunne-elämään liittyvät näkökohdat, 3) fyysiset, terveydelliset ja etiologiset eli taudin syihin liittyvät näkökohdat ja 4) ympäristölliset näkökohdat. Näin on mahdollista pelkkään älykkyysosamäärään perustuvaa luokittelua paremmin määrittää yksilön tarpeet ja tarvittavat tukitoimet, sekä edistää yksilön riippumattomuutta, vuorovaikutusta ja sulautumista yhteisöön. (Kantojärvi 2006.) Uusimmassa, vuodelta 2002, olevassa AAMR:n määrittelyssä on luovuttu termien lievästi, keskitasoisesti, vaikeasti ja syvästi kehitysvammainen käytöstä. Määritelmä korostaa ympäristön roolia tuen ja palvelujen järjestäjänä. Kehitysvamman astekin määritellään tuen tarpeen mukaisesti. Suositeltavaa on siis käyttää esimerkiksi määrittelyä kehitysvammainen henkilö, joka tarvitsee laaja-alaista tukea sosiaalisten taitojen ja itsehallinnan alalla. (Kantojärvi 2006.) Kokemuksemme mukaan kehitysvamman yhteydessä käytetään vielä yleisesti määritteitä lievä, keskiasteinen, vaikea ja syvä. Käytännössä käsitteisiin myös mielestämme sisältyy enemmän tietoa kuin pelkkä älykkyysosamäärä. Käsitteiden tunnettuuden ja kätevyyden vuoksi käytämme niitä myös tässä opinnäytetyössämme. 2.2 Älyllisen kehitysvammaisuuden vaikutukset elämään Ihmisen toimintakyky muodostuu aina älyllisten toimintojen ja niiden rajoitusten sekä muiden ominaisuuksien ja elinympäristön vuorovaikutuksessa. Elämässä selviytymis-

10 5 tä ei määritä ainoastaan älyllisen kehitysvammaisuuden vaikeusaste. Suoriutumiskyvyn kautta on kuitenkin mahdollista tehdä johtopäätöksiä kehitysvammaisuuden vaikeusasteesta. Huomioitavaa on, että todellinen kapasiteetti, toiminnan taso, jonka yksilö voi saavuttaa, selviää vain ympäristössä, jossa toimintaa häiritseviä tekijöitä ei ole. (Kaski ym. 2001, 24.) Kehitysvamma voi yhdessä tai erikseen toimintavajavuuden kanssa aiheuttaa sosiaalisen haitan, jolloin ihminen ei pysty toimimaan normaaleissa hänelle asetetuissa rooleissa. Sosiaalinen haitta tarkoittaa vamman tai toimintavajavuuden vaikutusta sosialisaatioprosessissa, vammaisuuden kulttuurisia, sosiaalisia, taloudellisia ja elinympäristöön liittyviä seuraamuksia vammaiselle ihmiselle. Sosialisaatioprosessi voidaan kuvata oppimistapahtumaksi, jonka aikana lapsi kehittyy yhteisönsä jäseneksi sisäistämällä sosiaaliset pelisäännöt eli käyttäytymismallit, jotka hänen lähiympäristönsä hyväksyy. (Määttä 1981, 18.) Lievä älyllinen kehitysvammaisuus aiheuttaa oppimisvaikeuksia koulussa, mutta tukitoimenpitein opiskelu normaaliluokassa usein onnistuu. Ihminen on yleensä henkilökohtaisissa toimissaan omatoiminen ja kykenee asumaan itsenäisesti tai kevyesti tuettuna. Lievästi kehitysvammainen pystyy myös useimmiten työntekoon, kunhan saa opastusta ja ohjausta ja apua työelämään pääsemisessä. Myös sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen onnistuu. Asioidensa hoidossa ja tarvitsemiensa palveluiden hankinnassa lievästi kehitysvammaisetkin tarvitsevat tukea. Rahankäyttö voi olla helposti epätarkoituksenmukaista. Heitä on myös helppo johdatella ja uhkana on joutuminen vääränlaiseen ympäristöön ja seuraan ja hyväksikäytetyksi tuleminen. (Kaski ym. 2001, 25.) Keskiasteinen älyllinen kehitysvammaisuus aiheuttaa koulussa erityisopetuksen tarpeen. Keskiasteisesti kehitysvammaiset pystyvät ainakin jonkinlaiseen riippumattomuuteen itsensä hoidossa sekä saavuttamaan riittävän kommunikaatiokyvyn. Tuen tarpeet asumisen ja työn suhteen vaihtelevat. Asumiseen he yleensä tarvitsevat valvotun muodon ja työnteko on mahdollista joko ohjatusti tavallisella työpaikalla tai työkeskuksessa. (Kaski ym. 2001, 25.) Vaikea älyllinen kehitysvammaisuus johtaa jatkuvaan tuen ja ohjauksen tarpeeseen. Koulussa, asumisessa ja työskentelyssä yksilö on paljolti riippuvainen muista ihmisis-

11 6 tä. Kuntoutuminen on vaikeaa ja hidasta, mutta itsenäistyminen henkilökohtaisissa päivittäisissä toimissa on mahdollista. Syvä älyllinen kehitysvammaisuus aiheuttaa täydellisen riippuvuuden muista ihmisistä. Kommunikointi, liikkuminen sekä henkilökohtaisista toimista huolehtiminen ja kehon hallinta on hyvin puutteellista. Päivittäisten asioiden, kuten syömisen, oppiminen on mahdollista. Asumisessa ympärivuorokautinen apu on tarpeen. (Kaski ym. 2001, 26.) 2.3 Kehitysvammainen yhteiskunnassa Yhdistyneiden Kansakuntien Vammaisten oikeuksien julistuksen (1975) mukaisesti vammaisilla on ehdoton oikeus ihmisarvonsa kunnioitukseen. Heillä on myös oikeus, aivan kuten muillakin ihmisillä, tyydyttävään, mahdollisimman normaaliin ja täysipainoiseen elämään. Määtän (1981) mukaan vammaisten yhteiskunnallisen aseman tavoitteena on siis hyvinvointi. Hyvinvointi voidaan jaotella niin, että siihen kuuluvat kohtuullinen elintaso, sosiaaliset suhteet muihin ihmisiin sekä itsensä toteuttamisen mahdollisuus. Kehitysvammaisten huollon ja kuntoutuksen keskeisiä periaatteita ovat normalisaatio ja integraatio. Normalisoinnilla pyritään mahdollistamaan kehitysvammaisille niin normaali elämä kuin vain vammaisuus sallii. Normalisoinnin tavoitteena on, että ihminen pystyy tyydyttämään yksilöllisiä tarpeitaan ja näin elämään itsensä ja ympäristön kanssa tasapainoista elämää. Kehitysvammaiset eivät aina osaa tarkasti ilmaista subjektiivisia tarpeitaan ja näin voidaan sortua yleistyksiin ja liialliseen holhoamiseen. (Autio ym. 1992, 189, 300.) Normalisaatioon voidaan pyrkiä integroinnin avulla. Integraatioon kuuluu jokaisen yksilön kunnioittaminen, mahdollisuus tehdä valintoja, itsemääräämisoikeus, tasaarvoisten mahdollisuuksien tarjoaminen, mahdollisuus olla arvostettu sekä mahdollisuus osallistumiseen. Kehitysvammaisen ihmisen elämässä integraatio tarkoittaa esimerkiksi esteettömän elinympäristön rakentamista ja tarpeellisten tukipalvelujen järjestämistä muiden palvelujen yhteyteen. Integraatio antaa mahdollisuuden olla yhteiskunnan jäsen, samoin oikeuksin ja velvollisuuksin kuin kaikki muutkin. (Kaski ym. 2001, 186.)

12 7 Integraation yhtenä osa-alueena nähdään fyysinen integraatio, jonka tavoitteena on fyysisen etäisyyden vähentäminen erilaisten ihmisten välillä, esimerkiksi elinympäristöjä yhdistämällä. Toiminnallinen integraatio on toiminnallisten etäisyyksien vähentämistä niin, että yleinen sekä erityispalvelujärjestelmä toimivat yhdessä. Sosiaalisen integraation tavoite on mahdollistaa kontaktien syntyminen luonnollisesti kehitysvammaisten ja muiden ihmisten välille. Yhteiskunnallinen integraatio taas pyrkii ihmisten yhdenvertaisuuden toteuttamiseen. Yhteiskunnan tulee olla kaikille avoin niin, että kehitysvammaisilla on samanlaisia mahdollisuuksia, velvollisuuksia ja oikeuksia kuin muillakin kansalaisilla. (Hautamäki ym. 1999, ) Yhteiskunnallisen integraation toteutuminen tuntuu kuitenkin melko vaikealta. Vammaisuuden vaikeusaste varmasti vaikuttaa kuinka kehitysvammainen esimerkiksi pystyy osallistumaan politiikkaan. Usein taloudellinen ja koulutuksellinen asema voi olla heikko. Toisaalta tulee muista, että kehitysvammaisten yhteiskunnallisen integraation tarpeet ovat erilaisia. Yhteiskunta pyrkii vähentämään vammaisuuden aiheuttamaa fyysistä, toiminnallista ja sosiaalista vajavuutta ja haittaa kuntoutuksen keinoin. Kuntoutuksen tavoitteena on sekä lisätä vammaisen mahdollisuuksia parempaan elämänhallintaan että parantaa fyysistä toimintakykyä, henkilökohtaista tyytyväisyyttä ja sosiaalista kelpoisuutta. Kuntoutus jaotellaan lääkinnälliseen, ammatilliseen, sosiaaliseen ja kasvatukselliseen kuntoutukseen. Pyrkimyksenä on yleisesti vähentää ihmisen tuen tarvetta kehittämällä ja käyttämällä hänessä itsessään ja hänen ympäristössään olevia mahdollisuuksia ja voimavaroja. Kehitysvammaisen minäkuva rakentuu vammaisuuden sallimissa puitteissa. Oma vammaisuus ja rajoitukset on tiedostettava, jotta realistinen itsearviointi ja kuntoutuminen on mahdollista. (Loijas 1994, ) Nykyisin kuntoutusta kohdistetaan myös lähiomaisiin ja -ympäristöön, jolloin ei siis enää pyritä vain yksilön poikkeavuuden vähentämiseen vaan elinolosuhteiden normalisoimiseen. Tavoitteena siis on hyvinvointi ja integraatio, jolloin vamman vaikeusasteesta riippumatta olisi täydet mahdollisuudet niin yksityiseen kuin yhteiskunnalliseenkin elämään. (Loijas 1994, 17.) Yhteiskunnan ympäristöolosuhteet voivat joko edistää tai estää kehitysvammaisen kasvua, kehitystä, hyvinvointia ja tyytyväisyyttä. Hyvään elinympäristöön kuuluu, että se tarjoaa mahdollisuuksia, edistää hyvinvointia ja luo vakaat elinolot. Koulutus- ja

13 8 asumispalvelut, työ, virkistys- ja vapaa-ajanviettopalvelut sekä tukitoimet integroiduissa olosuhteissa tarjoavat tilaisuuksia, joissa voi tavata muita ihmisiä ja solmia ihmissuhteita. Ne myös lisäävät tyytyväisyyttä kehitysvammaisen omaa elämää kohtaan; antavat mahdollisuuksia hallita elämää ja tehdä päätöksiä. (Kehitysvammaliitto ry 1995, 108.) Rajoitettu elinympäristö voi aiheuttaa kehitysvammaiselle erilaisia esteitä, jolloin tyytyväisyyden saavuttaminen on vaikeampaa. Ympäristössä voi olla liikuntaesteitä, kommunikaatioesteitä, vamman tai sairauden aiheuttamasta väsymyksestä johtuvia esteitä, ympäristön asenteista johtuvia esteitä tai muita esteitä. Elinympäristön luominen vammaisystävälliseksi vaatii yhteiskunnalta sekä aineellisia että ei-aineellisia panostuksia. Vammaisen elämänpiirien laajuus ja monimuotoisuus riippuu yksilöllisistä resursseista, elinympäristön laadusta sekä yhteiskunnan hänelle järjestämien tukitoiminen ja -palveluiden tarkoituksenmukaisuudesta. Yhteiskunnalla on paljon tehtävää, jotta elinympäristö voisi vastata kaikkien tarpeisiin. (Loijas 1994, 21.) 3 NUORUUS JA VARHAISAIKUISUUS ELÄMÄNVAIHEENA Nuoruutta ja varhaisaikuisuutta elämänvaiheena voidaan tarkastella elämänkaaripsykologian valossa. Siinä yksilön kehitys pyritään näkemään jatkuvana ikäkaudesta toiseen. Edellinen kehitysvaihe on siis aina pohjana seuraavalle eli ihmisen kehitys jatkuu läpi elämän. Yksi tunnetuimmista elämänkaaripsykologian teoreetikoista on Erik H. Erikson ( ). Hänen psykososiaalisen kehitysteorian mukaan yksilö kohtaa eri ikäkausina kehityshaasteita ja tehtäviä, joita joutuu ratkaisemaan edetäkseen seuraavaan kehitysvaiheeseen. Nämä kehityshaasteet voidaan nähdä myös kehityskriiseinä. Kehitystehtävät koostuvat vastapareista, joiden välistä yksilön on löydettävä ratkaisu. Vastaparit kuvaavat kehityksen myönteistä tai kielteistä suuntaa. Myönteinen ratkaisu toteutuu, kun yksilö on saanut kehitystehtävää ratkaistessaan enemmän myönteisiä elämyksiä. Kehityshaasteiden ja tehtävien ratkaiseminen voi aiheuttaa myös konflikteja, mutta niiden ratkaisemisen kautta yksilön on mahdollista saavuttaa uusia kykyjä ja valmiuksia. Täytyy kuitenkin muistaa, että vaikka ihmisen kehityksestä on löydettävissä yleisiä lainalaisuuksia, jokainen on yksilö ja näin myös kehitys etenee yksilöllisesti. (Aspinmaa & Maikkola 1997, 22; Dunderfelt 1997, 244; Kuusinen & Lehtinen 2001, 30.)

14 9 3.1 Kehityksen eteneminen nuoruudessa Nuoruus voidaan määritellä ikävuosien välille. Eriksonin psykososiaalisen kehitysteorian mukaisesti nuoruuden kehitystehtävänä on identiteetin muodostuminen tai roolihajaannus. Identiteetti tarkoittaa yksilön käsitystä siitä, kuka hän on, mihin hän pyrkii ja mikä on hänen paikkansa yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Identiteettiin kuuluu myös käsitys omista fyysisistä, sosiaalisista ja psyykkisistä ominaisuuksista. Yksilön on tärkeää tiedostaa, kuka on. Yksilön tunteet oman identiteetin pysyvyydestä auttavat yksilöä ymmärtämään itseään sekä tunnistamaan itsensä vaihtuvissakin tilanteissa. Nuoruuteen kohdistuvat odotukset ja vaatimukset yhdessä sen mukanaan tuoman biologisen kypsymisen, ympäröivän kulttuurin sekä sosiaalisen ympäristön kanssa, saavat aikaan tämän uuden minän rakentumisen. Identiteetin muodostumisen prosessi perustuu siihen, miten nuori saa sovitettua yhteen omat minäänsä koskevat käsityksensä sekä muiden hänelle tärkeiden ihmisten käsitykset itsestään. Myönteinen identiteetin kehitys antaa yksilölle kyvyn tehdä valintoja ja ratkaisuja koskien omaa elämäänsä sekä sitoutumaan itselle tärkeisiin asioihin. Mikäli kehitystehtävän ratkaisu epäonnistuu, seuraa siitä yksilölle roolien sekasorto eli yksilö ei koe tuntevansa itseään, eikä tunnista omaa minuuttaan. Hänen voi olla myös vaikea tehdä omaa elämäänsä koskevia valintoja tai päätöksiä. (Dunderfelt 1997, 247; Kuusinen & Lehtinen 2001, 29, ) Nuoruuteen kuuluvia haasteita ovat myös uuden ruumiinkuvan jäsentäminen, vanhemmista irrottautuminen sekä maailmankuvan täydentäminen. Nuori haluaa selvittää millainen on ja mitä muut hänestä ajattelevat eli rakentaa minäkuvaansa, myös maailmankuva muodostuu nuoruudessa uudestaan. Tämän prosessin myötä nuori solmii uusia kaverisuhteita ja pyrkii samalla irti vanhemmistaan. Moni nuori hakee itseään mm. matkustelemalla, kokeilemalla erilaisia opiskelu- ja työpaikkoja. Näiden psyykkisten rakenteiden uudelleen rakentaminen aiheuttaa tunnemyrskyjä. Tunnemyrskyihin vaikuttaa osaltaan myös biologinen kehittyminen ja sen myötä tapahtuva seksuaalinen kypsyminen, joiden aiheuttamat muutokset johtavat uuden ruumiinkuvan jäsentämiseen. (Dunderfelt 1997, 92, 96-97, 99.) 3.2 Kehitysvammaisuuden vaikutukset nuoruuteen

15 10 Kehitysvammaisuus vaikuttaa yksilön kehitykseen ja elämänkaareen. Nuoruuteen ja varhaisaikuisuuteen kuuluvien kehitystehtävien ratkaiseminen tuottaa yleensä kehitysvammaiselle nuorelle enemmän vaikeuksia kuin vammattomalle. Koko kasvu- ja kehitys on häiriöalttiimpi, kuin vammattomilla. Nuoren kehitykseen vaikuttaa paljolti se, miten häneen on vammaisena suhtauduttu. Nuoruusiän mukanaan tuomat sukupuoliherääminen ja erilaiset vaatimukset aikuisuuden suhteen, saavat aikaan kehonkuvakriisin. Kehonkuvan sisäistäminen ja sen hyväksyminen voi olla todella vaikeaa, koska kehitysvammainen nuori pystyy niin halutessaan suojautumaan vammaisuudelta ja sen mukanaan tuomilta rajoituksilta. Kehitysvammaisen nuoren on kuitenkin pakko luopua tästä kuvitteellisesta kehonkuvastaan ja hyväksyä ja ennen kaikkea sisäistää uusi kuva itsestään. (Murto 1995, 21, 26; Tyynelä 1995, 3-4.) Murrosiässä tapahtuva seksuaalisuuden heräämisen on todettu tapahtuvan myöhemmin kehitysvammaisilla nuorilla, kuin vammattomilla. Ongelmia seksuaaliseen kehitykseen saattaa tuoda se, ettei seksuaalisuuden haluta kuuluvan osana kehitysvammaisten elämään. Sukupuoli-identiteetti eli pysyvä kokemus omasta sukupuolesta on kuitenkin tärkeä osa kokonaisidentiteettiä. Jotta kehitysvammainen nuori osaisi suhtautua seksuaalisuuteen oikein, olisi hänelle kerrottava oman kehon kehityksestä, siinä tapahtuvista muutoksista ja seksuaalisuudesta. (Murto 1995, ) Kehitysvammainen nuori tarvitsee tietoa omasta vammastaan, koska vammatietoisuus eli käsitys omasta vammasta ja sen tuomista rajoitteista elämään kuuluu olennaisena osana nuoren minäkuvaan. Tärkeää kehitysvammaisen nuoren minän kehityksen kannalta olisi se, että hän huomaisi, mihin itse pystyy ja miten vammaisuuden tuomat rajoitteet vaikuttavat hänen toimintaansa. Nuoren hyväksyvä ympäristö auttaa kehitysvammaista nuorta kehittymään eheäksi muut huomioivaksi persoonaksi. Ympäristön vaikutus minäkuvan kehittymiseen on merkittävä. Mikäli kehitysvammaista kohdellaan vain häneen kohdistuvan tekemisen kohteena, esimerkiksi hoidettavana tai kuntoutettavana, on kehitysvammaisen vaikea muodostaa myönteistä minäkuvaa. Jos taas kehitysvammainen pääsee itse vaikuttamaan itseä koskeviin päätöksiin ja omaan elämäänsä, vahvistaa se itsetuntoa ja tukee myönteisen minäkuvan kehittymistä. (Murto 1995, 25; Kaski ym. 2001, 191.) Kehitysvammaiselle nuorelle irtautuminen omista vanhemmista ja itsenäistyminen on vaikeampaa, kuin vammattomille. Nuoren pitää irtautua vanhemmistaan sekä fyysises-

16 11 ti että psyykkisesti. Tämä voi olla vaikeaa, koska kehitysvammainen nuori on tottunut saamaan vanhemmiltaan sekä fyysistä apua että psyykkistä tukea. Vanhemmat voivat vaikeuttaa itsenäistymisprosessia pitämällä nuorestaan kiinni, koska haluavat välttää oman erokriisinsä. Vanhemmat ovat saattaneet tehdä liikaa kehitysvammaisen nuoren puolesta, jolloin nuori ei välttämättä edes tunne tarvetta lähteä kotoa pois. Nuori voi myös kokea, ettei pärjäisi yksin. Nuorten on päästävä tekemään päätöksiä sekä itsenäisiä valintoja, se tukee itseluottamuksen ja omanarvon tunteen kehittymistä ja on merkittävä tekijä itsenäistymisprosessissa. Kehitysvammaisen nuoren olisikin hyvä päästä muuttamaan kotoaan pois heti peruskoulusta päästyään ollen tässä vaiheessa 17- vuoden ikäinen. Jos nuori jää kotiin, voi kiusaus tukeutua vanhempiin olla suuri. Näin ollen myös itsenäistymisprosessi voi hidastua. Mahdollisuuksien mukaan kehitysvammainen nuori lähteekin peruskoulusta päästyään opiskelemaan esimerkiksi erityisammattioppilaitokseen tai kansanopistoon, jonka yhteydessä on usein asuntola ja pääsee näin harjoittelemaan itsenäistä elämää. (Loijas 1994, 57; Murto 1995, 21-22; Tyynelä 1995, 31, 34.) Ympäristön olosuhteet voivat vaikeuttaa itsenäistymisprosessia, esimerkiksi liikkumisen suhteen, jos kehitysvammainen nuori on pyörätuolissa. Tällöin nuoren liikkuminen on paljolti kiinni vanhemmista tai muista hänestä huolehtivista ihmisistä. Vaikeuksia yhteiskunnan toimintoihin osallistumiseen voivat liikkumisen lisäksi aiheuttaa puutteelliset kommunikointi- ja sosiaaliset taidot. Kehitysvammaiselle nuorelle on aivan yhtä tärkeää päästä osallistumaan yhteiskuntaan, eri kulttuureihin, ideologioihin sekä kokea erilaisia rooleja kuin vammattomallekin. (Loijas 1994, 93; Murto 1995, 21-22, 24; Tyynelä 1995, ) 3.3 Kehityksen eteneminen varhaisaikuisuudessa Varhaisaikuisuuden ikäkausi määritellään ikävuosien välille. Varhaisaikuisuuteen päästyään nuori alkaa hakea yhteiskunnasta omaa paikkaansa, ihmissuhteitaan ja tehtäväänsä. Eriksonin psykosiaalisen kehitysteorian mukaan varhaisaikuisuuden kehitystehtävänä on läheisyys sekä solidaarisuus tai eristäytyminen. Tässä vaiheessa opitaan muodostamaan parisuhde, jossa toisesta halutaan pitää huolta, rakastutaan ja rakastetaan ja saadaan näin läheisyyttä. Läheisyyden tunne voi olla myös yhteenkuuluvuuden tunnetta ja solidaarisuutta muiden ihmisten, aatteiden tai ryhmien kesken. Tämän vaiheen onnistunut ratkaisu tuottaa yksilölle vastuunottamisen ja rakastamisen

17 12 kyvyn. Jos kehitystehtävien ratkaisu ei onnistu myönteisesti, nuori aikuinen pyrkii välttämään läheisyyttä vaativia ihmissuhteita haluten näin suojella omaa minäänsä. Lisäksi hän saattaa kokea psyykkistä yksinäisyyttä ja eristäytyneisyyttä. (Dunderfelt 1997, 246; Kuusinen & Lehtinen 2001, 29, 38.) Varhaisaikuisuudessa itsenäistymisen prosessi jatkuu. Nuori aikuinen pyrkii voittamaan mahdolliset itsetunto-ongelmat, aloittamaan työelämän sekä elämään parisuhteessa (elämänkumppanin löytäminen) ja perustamaan mahdollisesti myös oman perheen (omasta kodista huolehtiminen, vastuun kantaminen). Tässä vaiheessa on oleellista kohdata ja ymmärtää minän ja ympäröivän maailman välinen suhde. Tärkeää on saavuttaa varmuus siitä, kuka minä oikein olen ja miksi käyttäydyn tai tunnen eri tilanteissa niin kuin teen. Nuori aikuinen siis hakee edelleen itseään kohdaten uusia ja erilaisia ajatusmalleja sekä näkemyksiä maailmasta. Tämä saa nuoren aikuisen toimimaan ennakkoluulottomasti ja valtavalla energialla. Silti nuorella aikuisella on vielä tässä vaiheessa melko vähän elämänkokemusta ja häntä voi epäilyttää oma selviytyminen maailmassa sekä muiden ajatukset häntä kohtaan. Tilanne alkaa kuitenkin rauhoittua lähestyttäessä kolmeakymmentä ikävuotta. Tässä vaiheessa yksilö alkaa keskittyä itselle tärkeisiin asioihin arvioimalla omaa elämäänsä. Nuori aikuinen saattaa korjata elämänsä suuntaa tai valita kokonaan uuden suunnan. Näin hän löytää omat tavoitteensa, arvonsa ja asenteensa, omat taidot ja kyvyt sekä ennen kaikkea oman yksilöllisyytensä. (Dunderfelt 1997, 105, 108, , 114.)

18 3.4 Kehitysvammaisuuden vaikutukset varhaisaikuisuuteen 13 Kehitysvammaisten voi olla vaikea aikuistua, koska useasti heitä kohdellaan kuin pieniä lapsia. Heidän suorituksensa ovat usein aliarvioituja ja heidän puolestaan tehdään päätöksiä. Tämä voi tehdä aktiivisemmastakin ihmisestä passiivisen eli ihminen ei teekään enää itse aloitteita, eikä tuo esille omia ajatuksiaan. Kehitysvammainen voi tällaisessa tapauksessa oppia avuttomaksi, jolloin aikuisen roolin omaksuminen on vaikeaa. Kehitysvammaisella on mahdollisuudet aikuistua vasta sitten, kun häntä kohdellaan oman elämän ja samat oikeudet kuin muillakin omaavana yksilönä. (Tyynelä 1995, 6; Sissala 1999, 20.) Kehitysvammaisen nuoren aikuisen minäkuva voi vaatia vielä vahvistusta, ennen kuin nuori on saavuttanut myönteisen ja realistisen minäkuvan. Se, että nuori aikuinen pääsisi irtautumaan lapsuuden kodistaan, vaatii myönteisen minäkuvan lisäksi myös taitoa huolehtia itsestä, hoitaa omia asioita, huolehtia asuinympäristöstään, laittaa ruokaa, motivointia sekä sosiaalista tukea. Nuoren kehitysvammaisen aikuisen on opittava ottamaan vastuuta elämästään ja tekemään, viimeistään tässä vaiheessa, itseä ja omaa elämää koskevia päätöksiä. (Kaski ym. 2001, 190, ) Nuoren aikuistuvan kehitysvammaisen tuen tarpeeseen itsenäisen elämän alkutaipaleella vaikuttaa paljon se, miten vanhemmat ovat tukeneet lapsen itsenäistymistä kotona. Jo pienet vastuulliset askareet, kuten olemalla apuna ruuan laitossa sekä oman huoneen siisteydestä huolehtiminen, vaikuttaa itsenäistymisprosessiin myönteisesti. Olennaista on se, että nuoret ovat saaneet päättää itseään koskevista asioista, kuten esimerkiksi siitä, mitä laittavat päälleen. (Tyynelä 1995, ) Yleensä aikuistuvat kehitysvammaiset tarvitsevat läheistensä ja yhteiskunnan tukea itsenäisesti elämiseen. Eri tukimuodot pitävät sisällään sekä sosiaalisen että taloudellisen tuen. Erilaisia asumismuotoja mietittäessä tulisikin kartoittaa kehitysvammaisen tuen tarve. (Kaski ym. 2001, 190.) Asumismuotona voi olla erilaiset kehitysvammaisille tarkoitetut valvotut asuntolat sekä tavalliset vuokra-asunnot, joissa kehitysvammahuollon työntekijät käyvät säännöllisesti tukikäynneillä. Kehitysvammaisuus vaikuttaa ammatin valintaan, ammattitaidon saavuttamiseen sekä myöhemmin myös työpaikan saamiseen. Esteenä ovat usein kielteiset asenteet ja en-

19 14 nakkoluulot. Työ on kuitenkin olennainen osa kehitysvammaisen aikuisen elämää. Työ voi toteutua esimerkiksi työ- tai päivätoimintakeskuksessa tai sitten tuettuna tavallisilla työpaikoilla. Työ tuo kehitysvammaisen elämään säännöllisyyttä ja tietyn rytmin, mutta auttaa myös ylläpitämään sosiaalisia suhteita. Työssä käynti opettaa vastuullisuutta ja toisten huomioimista sekä noudattamaan sääntöjä. Näistä taidoista on hyötyä myös muussa elämässä. (Aspinmaa & Maikkola 1997, 31; Sissala 1999, 19; Kaski ym. 2001, 192, ) 4 SOSIAALISET SUHTEET Ihmiselle on tärkeää kuulua johonkin ryhmään ja tuntea itsensä hyväksytyksi. Sosiaaliset suhteet vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin. Ihminen saa tietoa itsestään, muista ja ympäröivästä maailmasta sosiaalisten suhteiden kautta. Sosiaalisten suhteiden avulla ihminen omaksuu esimerkiksi yhteiskunnan normeja sekä kulttuurinsa tapoja. Sosiaaliset suhteet muokkaavat myös ihmisen käsityksiä itsestä ja muista ja samalla vaikuttavat ihmisen sosiaaliseen käyttäytymiseen. Näin ihminen oppii yleisiä sosiaalisen kanssakäymisen lainalaisuuksia ja pystyy sopeutumaan erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin. (Salmivalli 2005, 35-36, 166.) 4.1 Sosiaalisten suhteiden kehittyminen Ihmisten välillä on vetovoimaa eli attraktiota. Tämä ilmenee mm. ihmisten hakeutumisella toistensa seuraan sekä läheisyyden hakemisella. Tämä vetovoima onkin yksi tärkein tekijä ihmisten välisten suhteiden muodostumisessa ja niiden ylläpitämisessä. Ihmiset hakeutuvat toistensa seuraan, koska toiset ihmiset ovat tärkeitä ja toisilta ihmisiltä saadaan jotain sellaista, mitä arvostetaan eli ystävyyttä ja läheisyyttä. Sosiaalisista suhteista saadaan sekä positiivista että negatiivista palautetta. Ihmiset hakeutuvat niiden ihmisten lähelle, keiltä kokevat saavansa eniten sosiaalista hyvää. (Lahikainen & Pirttilä-Bacman 1997, ) Ihmiset hakeutuvat lähinnä sellaisten ihmisten lähelle, joiden kanssa kokevat omaavansa jotain yhteistä. Tällaisia yhteisiä tekijöitä voivat olla esimerkiksi samankaltaiset luonteenpiirteet, mielenkiinnon kohteet, arvot ja asenteet. Myös ympäristöllä on vai-

20 15 kutusta sosiaalisten suhteiden syntyyn ja laatuun niitä mahdollistavien ja rajoittavien tekijöiden vuoksi. (Salmivalli 2005, 138.) Ihmiset eivät panosta sosiaalisiin suhteisiin ja yhteydenpitoon kenen tahansa toisen ihmisen kanssa, vaan joskus tuttavuus jää lyhytaikaiseksi. Myös ystävyyden laatu vaihtelee. Joidenkin kanssa ollaan hyviä ystäviä, jolloin välit ovat lämpimät ja luottamukselliset ja joidenkin kanssa kavereita, joihin ei liity sellaisia tunnesiteitä kuin tosi ystäviin. Ystävyyteen kuuluu tärkeänä osana toisen ihmisen ja tämän näkökantojen huomiointi ja välittäminen sekä tukeminen. (Lahikainen & Pirttilä-Bacman 1997, 100; Aaltonen ym. 1999, 100.) Ystävyyssuhteet vaikuttavat identiteetin kehittymiseen, kun vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa yksilö voi kertoa toiveistaan, puntaroida suhteessa toisiin omia kykyjään, käsityksiään ja taitojaan. Ystävien avulla oppii sosiaalisia taitoja ja löytää itsestä sekä vahvuuksia että heikkouksia. Ystävyyssuhteet ovat ihmiselle niin tärkeitä, että niiden puuttumisen uskotaan olevan riski yksilön emotionaalisessa ja sosiaalisessa kehityksessä. (Saarinen 1998, ) 4.2 Kehitysvammaisten sosiaaliset suhteet Kehitysvammaiset viettävät vapaa- aikansa usein kotona ja heillä on vain vähän ystävyyssuhteita. Ystävät ovat yleensä myös kehitysvammaisia, jotka omaavat samantyyppisen elämäntavan ja joiden parissa voi olla tasa-arvoinen. Tärkeimmät henkilöt kehitysvammaisen elämässä ovat yleensä perheen jäsenet. (Murto 1995, 24.) Sosiaaliset suhteet ovat vammaiselle kuitenkin aivan yhtä tärkeitä, kuin vammattomallekin. Myös kehitysvammainen tarvitsee tunteen ymmärretyksi ja hyväksytyksi tulemisesta. Sosiaalisissa suhteissa toimimisen edellytyksenä on omien ja toisten oikeuksien tiedostaminen, vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot, toisten ihmisten tunteiden tiedostamisen taidot sekä ihmissuhdetaidot. Ympäristöllä on tärkeä merkitys sosiaalisten taitojen oppimiselle sieltä saadun mallin ja omien kokemusten kautta. (Kaski ym. 2001, 222, 225.) Kehitysvammaisilla on mahdollisuus kohdata muita ihmisiä esimerkiksi päivätoimintakeskuksessa ja eri opiskelupaikoissa. Päivätoimintakeskukset tarjoavat toimintaa

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA LUPA NÄKYÄ JA KUULUA NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA OMAAVIEN NUORTEN JA HEIDÄN VANHEMPIENSA KOKEMUKSIA ELÄMÄNLANKA- PROJEKTIN KUNTOUTUSKURSSIN RYHMÄJAKSOLTA. Aino Kauppinen, Laura Venäläinen ja Nina Ovaskainen

Lisätiedot

TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ

TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ Riika-Mari Holopainen ja Mervi Reiman TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

Blogit kehitysvammaisen lapsen äitiyden kokemusten näyttämönä

Blogit kehitysvammaisen lapsen äitiyden kokemusten näyttämönä Minna Nevalainen TUNTEIDEN VUORISTORADASSA Blogit kehitysvammaisen lapsen äitiyden kokemusten näyttämönä ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2015

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Hanna Kurtti Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Pro gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa!

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Inka Kentala ja Hanna Korhonen Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Nuorten aikuisten sosiaalisen ahdistuksen kokemuksia ja keinoja selviytyä siitä Opinnäytetyö Syksy 2014 SeAMK Sosiaali- ja terveysala Sosionomi

Lisätiedot

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina Noora Oinonen Anna-Stiina Ylimaa Opinnäytetyö Elokuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön ja terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

SIIRTYMÄ KOHTI AIKUISUUTTA. Itsenäistyminen tuetussa asumismuodossa

SIIRTYMÄ KOHTI AIKUISUUTTA. Itsenäistyminen tuetussa asumismuodossa SIIRTYMÄ KOHTI AIKUISUUTTA Itsenäistyminen tuetussa asumismuodossa TEIJA LEHTINEN Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Nuorisotyön ja -tutkimuksen maisteriopinnot Pro gradu tutkielma

Lisätiedot

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut?

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? Katja Kangas Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kesä 2004 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Kangas, K. 2004.

Lisätiedot

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Lisätiedot

KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ

KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ OPINNÄYTETYÖ Riikka Tuisku 2011 KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Päivi Akkanen Helena Naukkarinen Ani Närhi MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Opinnäytetyö Sosiaalialan

Lisätiedot

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA Turun Tyttöjen Talon kävijöiden kokemuksia toimintaan osallistumisen vaikutuksista Sosiaalityön pro gradu tutkielma Johanna Hedman 72860 Kevät 2011 Sosiaalitieteiden laitos Turun

Lisätiedot

ADHD-oireisten nuorten elämänpolut nuorten ja vanhempien kertomina

ADHD-oireisten nuorten elämänpolut nuorten ja vanhempien kertomina Se on vahvistanut toisaalta ihmisenäki silleen, että kun on käyny niin paljon asioita läpi sen takia. ADHD-oireisten nuorten elämänpolut nuorten ja vanhempien kertomina SALLA-MAARIA RANTANEN Tampereen

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista?

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista? KESTÄVÄN PARISUHTEEN SALAISUUS (Otteita Kaarina Määtän kirjasta koonnut Ulla Andersson) Kaarina Määttä on etsinyt kirjaansa varten tapoja, joita suomalaiset käyttävät saadakseen parisuhteensa toimimaan.

Lisätiedot

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA Johanna Sinkkonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Kati Arffman Sanna Tihinen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Aina voi jatkaa yhteydenpitoa. Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet

Aina voi jatkaa yhteydenpitoa. Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet Aina voi jatkaa yhteydenpitoa Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet Pro Gradu -tutkielma Sonja Savola Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus Lapin yliopisto Syksy 2014

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen kehityksen tukena Heinikoski, Taina Muhonen, Aila 2009 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Konkkaronkka peli sosiaalis-emotionaalisen kehityksen

Lisätiedot

Mä tanssin kuin myrsky!

Mä tanssin kuin myrsky! Sanna Lepoaho Mä tanssin kuin myrsky! Tanssi-ilmaisu osana päiväkodin varhaiskasvatusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi Opinnäytetyö 07.04.2015

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot