SISÄLLYS. N:o 624. Laki. kotikuntalain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 624. Laki. kotikuntalain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 2004"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2004 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 624 Laki kotikuntalain muuttamisesta Laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapaudesta Valtioneuvoston asetus valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 2 :n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta N:o 624 Laki kotikuntalain muuttamisesta Annettu Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 2004 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 11 päivänä maaliskuuta 1994 annetun kotikuntalain (201/1994) 20, muutetaan 7 :n 1 momentti, 8, 9 :n 1 momentti, 10, 12 ja 13, 14 :n 1 ja 2 momentti, 16 :n 1 momentti sekä 17 :n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 9 :n 1 momentti, 16 :n 1 momentti ja 17 :n 1 momentti laissa 1650/1995, sekä lisätään lakiin uusi 7 a 7 f seuraavasti: 7 Muuttajan ilmoitusvelvollisuus Kun joku muuttaa kotikuntaa tai siellä olevaa asuinpaikkaa, hänen on aikaisintaan kuukautta ennen muuttopäivää ja viimeistään viikon kuluttua muuttopäivästä ilmoitettava siitä maistraatille. Ilmoituksen voi muuttavan henkilön puolesta tehdä myös hänen mukanaan muuttava perheenjäsenensä. Ilmoitus on tehtävä myös 5 :n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa sekä, jos joku muuttaa asunnosta ja hänelle ei jää vakinaista asuntoa. HE 67/2004 HaVM 12/2004 EV 99/

2 1768 N:o 624 7a Muutto- ja maastamuuttoilmoitus Muuttoilmoituksen voi tehdä kirjallisesti, puhelimitse, sähköisen viestinnän avulla tai asiakaskäynnin yhteydessä suullisesti. Ilmoitus maahanmuutosta ja maastamuutosta on tehtävä kirjallisesti tai sähköisen viestinnän avulla. Muutoin kuin kirjallisesti tehty ilmoitus voidaan hyväksyä vain, jos oikeus ilmoituksen tekemiseen voidaan varmistaa ja ilmoitusta voidaan pitää luotettavana. Muuttoilmoituksesta tulee käydä ilmi muuttavan henkilön nimi, henkilötunnus, muuttopäivä, tiedot asunnosta, johon hän muuttaa, muut kotikuntaa ja siellä olevaa asuinpaikkaa sekä tilapäistä asuinpaikkaa koskevan merkinnän tekemistä varten tarpeelliset tiedot sekä tieto huoneiston hallintaperusteesta. Muuttoilmoituksen yhteydessä voidaan ilmoittaa myös muita väestötietojärjestelmään merkittäviä tietoja. Tiedot samalla kertaa muuttavista perheenjäsenistä voidaan antaa yhteisellä ilmoituksella. Maastamuuttoilmoituksesta tulee käydä ilmi maasta muuttavan henkilön nimi, henkilötunnus, muuttopäivä, osoite ulkomailla, maastamuuton tarkoitus, ulkomailla oleskelun kesto sekä muut kotikuntaa ja siellä olevaa asuinpaikkaa sekä tilapäistä asuinpaikkaa koskevan merkinnän tekemistä varten tarpeelliset tiedot. Maastamuuttoilmoituksen yhteydessä voidaan ilmoittaa myös muita väestötietojärjestelmään merkittäviä tietoja. Tiedot samalla kertaa muuttavista perheenjäsenistä voidaan antaa yhteisellä ilmoituksella. Tilapäistä asuinpaikkaa koskevasta muutto- ja maastamuuttoilmoituksesta tulee 3 tai 4 momentissa säädettyjen tietojen lisäksi käydä ilmi tilapäisen oleskelun tarkoitus ja kesto. Väestörekisterikeskus vahvistaa tässä pykälässä tarkoitettujen ilmoitusten kaavat. 7b Ilmoituksen toimittaminen maistraatille Muuttoilmoitus tehdään sille maistraatille, jonka virka-alueelle henkilö muuttaa. Jos henkilö muuttaa asunnosta ja hänelle ei jää vakinaista asuntoa, hänen on tehtävä muuttoilmoitus oleskelupaikkansa maistraatille. Maastamuuttoilmoitus tehdään sille maistraatille, jonka virka-alueelta henkilö muuttaa ulkomaille. Muutto- ja maastamuuttoilmoituksen voi ottaa vastaan myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu maistraatti. Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset muutto- ja maastamuuttoilmoitusten vastaanottamiseen liittyvien tehtävien jakamisesta maistraattien kesken. 7c Ilmoituksen vastaanottaminen muualla kuin maistraatissa Muutto- ja maastamuuttoilmoitus voidaan jättää myös muulle viranomaiselle tai yhteisölle kuin maistraatille, jos siitä on sovittu viranomaisen tai yhteisön kanssa. Väestörekisterikeskus voi asianomaisia maistraatteja kuultuaan tehdä sopimuksen muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa muutto- ja maastamuuttoilmoitusten vastaanottamisesta ja toimittamisesta maistraatille. Ilmoitusten vastaanottamisen siirtäminen muulle kuin viranomaiselle edellyttää, että ilmoituksia vastaanottavalla yhteisöllä on riittävät voimavarat ja ilmoituksia vastaanottavilla henkilöillä riittävä asiantuntemus ja pätevyys tehtävän hoitamiseen. Muutto- ja maastamuuttoilmoituksia vastaanottava henkilö toimii tässä tehtävässään virkavastuulla. Tehtävää hoidettaessa on noudatettava, mitä hallintolaissa (434/2003), kielilaissa (423/2003), saamen kielilaissa (1086/2003) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään. 7d Sopimus muutto- ja maastamuuttoilmoituksen vastaanottamiseen liittyvistä tehtävistä Muutto- ja maastamuuttoilmoitusten vastaanottamista koskevassa sopimuksessa on sovittava ainakin: 1) ilmoitusten vastaanottamiseen liittyvien tehtävien laajuudesta;

3 N:o ) henkilötietojen suojaamisesta ja tietoturvasta; 3) henkilöstön perehdyttämisestä ja kouluttamisesta; 4) kustannusten jaosta; 5) sopimuksen voimassaolosta ja päättymisestä. 7e Muutto- ja maastamuuttoilmoituksen vastaanottamiseen liittyvät tehtävät Ilmoituksen vastaanottajan on tarkistettava, että ilmoitus sisältää 7 a :n 3 5 momentissa tarkoitetut tiedot. Jos ilmoitus tehdään puhelimitse, ilmoituksen vastaanottajan on lisäksi huolehdittava siitä, että ilmoitus täyttää 7 a :n 2 momentissa säädetyt edellytykset. Ilmoituksen vastaanottajan on toimitettava ilmoituksen sisältämät tiedot viivytyksettä 7 b :n 1 momentissa tarkoitetulle maistraatille. Ilmoitus, jonka on ottanut vastaan muu viranomainen tai yhteisö kuin 7 b :n 1 momentissa tarkoitettu maistraatti, katsotaan tehdyksi 7 :ssä säädetyssä määräajassa, jos se on otettu vastaan määräajan kuluessa. 7f Yhteispohjoismainen muuttokirja Kun joku muuttaa Suomeen toisesta pohjoismaasta, hänen tulee esittää maistraatille lähtömaan paikallisen rekisteriviranomaisen antama yhteispohjoismainen muuttokirja. Jollei hänellä ole tällaista asiakirjaa, maistraatin on hankittava se viran puolesta lähtömaan paikalliselta rekisteriviranomaiselta. Kun joku muuttaa Suomesta toiseen pohjoismaahan, hänen on ilmoitettava siitä asianomaiselle maistraatille. Maistraatin on heti annettava muuttavalle henkilölle yhteispohjoismainen muuttokirja toisen pohjoismaan paikallista rekisteriviranomaista varten. 8 Muu ilmoitusvelvollisuus Rakennuksen omistaja tai tämän edustaja on tarvittaessa velvollinen antamaan maistraatille kotikunnan ja siellä olevan asuinpaikan määräytymistä, tilapäisen asuinpaikan merkitsemistä sekä väestötietojärjestelmään merkittyjen tietojen tarkistamista varten tarpeellisia, hallussaan olevia tietoja rakennuksessa asuvista tai asuneista. Valtion ja kunnan viranomainen on tarvittaessa velvollinen antamaan tarpeellisia, hallussaan olevia tietoja maistraatille kotikunnan ja siellä olevan asuinpaikan määräytymistä, tilapäisen asuinpaikan merkitsemistä sekä väestötietojärjestelmään merkittyjen tietojen tarkistamista varten. Huoneiston omistaja ja haltija on tarvittaessa velvollinen antamaan maistraatille kotikunnan ja siellä olevan asuinpaikan määräytymistä, tilapäisen asuinpaikan merkitsemistä sekä väestötietojärjestelmään merkittyjen tietojen tarkistamista varten tarpeellisia, hallussaan olevia tietoja huoneistossa asuvista tai asuneista. 9 Kotikuntaa ja väestökirjanpitokuntaa koskeva merkintä Kun 7 :ssä tarkoitettu ilmoitus on tullut 7 b :n 1 momentissa tarkoitetulle maistraatille, sen on tehtävä väestötietojärjestelmään ilmoituksen mukainen merkintä kotikunnasta ja siellä olevasta asuinpaikasta tai tilapäisestä asuinpaikasta taikka merkittävä Suomen kansalaiselle väestökirjanpitokunta ulkomaille tapahtuneen vakinaisen muuton perusteella. Merkintää ei kuitenkaan saa tehdä, jos ilmoitus on ilmeisesti tosiasioiden vastainen taikka puutteellinen tai muuten sellainen, ettei sen perusteella voi tehdä luotettavaa merkintää. Merkintä on tehtävä tai tarvittavat lisäselvitykset pyydettävä kolmen arkipäivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Jos henkilöllä ei ole asuntoa, hänet merkitään väestötietojärjestelmään kunnassa vailla vakinaista asuntoa olevaksi. Jos asuinpaikan osoitetta ei voida pitää luotettavana, väestötietojärjestelmään voidaan merkitä vain kotikunta.

4 1770 N:o Muuttopäivä Muuttopäiväksi katsotaan ilmoitettu päivä, jos ilmoitus on tehty kuukauden kuluessa muutosta. Jos ilmoitus saapuu tämän jälkeen, muuttopäiväksi katsotaan ilmoituksen saapumispäivä. Jos maistraatti tekee väestötietojärjestelmään merkinnän muutosta muulta kuin muuttavalta henkilöltä tai hänen perheenjäseneltään saamiensa tietojen perusteella, muuttopäiväksi katsotaan merkinnän tekemisen päivä. 12 Velvoittaminen Jos muuttava henkilö on laiminlyönyt tässä laissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden tai velvollisuuden antaa lisätietoja, maistraatin on velvoitettava hänet määräajassa täyttämään velvollisuutensa. Jos väestötietojärjestelmään ei ole tehdyn ilmoituksen perusteella voitu tehdä kotikuntaa ja siellä olevaa asuinpaikkaa tai tilapäistä asuinpaikkaa koskevaa merkintää, maistraatin on velvoitettava ilmoituksen tehnyt määräajassa täydentämään ilmoitusta. Maistraatin on samalla ilmoitettava, että laiminlyönti ei estä merkinnän tekemistä tai asian ratkaisemista. Velvoite voidaan erityisestä syystä jättää antamatta. Maistraatti voi oikean kotikunnan ja siellä olevan asuinpaikan määräytymistä, tilapäisen asuinpaikan merkitsemistä tai väestötietojärjestelmään merkittyjen tietojen tarkistamista varten velvoittaa rakennuksen omistajan tai tämän edustajan antamaan määräajassa tietoja rakennuksessa asuvista tai asuneista sekä huoneiston omistajan tai haltijan antamaan tietoja huoneistossa asuvista tai asuneista. 13 Uhkasakko Jos 12 :n 2 momentin nojalla annettua velvoitetta ei ole noudatettu, maistraatti voi asettaa uuden velvoitteen ja sen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon sekä tuomita uhkasakon maksettavaksi siten kuin uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään. 14 Ilmoitusrikemaksu Jos muuttava henkilö ei ole noudattanut maistraatin 12 :n 1 momentin nojalla asettamaa velvoitetta, maistraatin on määrättävä hänen maksettavakseen 50 euron suuruinen ilmoitusrikemaksu. Maksu voidaan jättää määräämättä, jos laiminlyönti on ilmeisesti johtunut muuttajasta riippumattomista syistä taikka jos maksun määrääminen olisi ilmeisen kohtuutonta sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi. Ilmoitusrikemaksua ei saa määrätä alle 15-vuotiaalle. 16 Asiavirheen korjaus Jos 9 ja 10 :n nojalla tehty kotikuntaa tai siellä olevaa asuinpaikkaa, tilapäistä asuinpaikkaa taikka väestökirjanpitokuntaa koskeva merkintä perustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka väärään lain soveltamiseen, merkinnän tehnyt maistraatti voi omasta aloitteestaan tai sen vaatimuksesta, jota merkintä koskee, korjata virheen. Ennen kuin maistraatti korjaa virheen omasta aloitteestaan, sen on varattava sille, jota merkintä koskee, tilaisuus antaa määräajassa selvitys asiasta. Määräajan laiminlyöminen ei ole esteenä virheen korjaukselle. 17 Kirjoitusvirheen korjaus Jos 9 ja 10 :n nojalla tehdyssä kotikuntaa tai siellä olevaa asuinpaikkaa, tilapäistä asuinpaikkaa taikka väestökirjanpitokuntaa koskevassa merkinnässä on ilmeinen kirjoitusvirhe, sen maistraatin, joka on tehnyt merkinnän, on omasta aloitteestaan tai sen vaatimuksesta, jota merkintä koskee, korjattava virhe.

5 N:o Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 2004 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Ministeri Liisa Hyssälä

6 1772 N:o 625 Laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapaudesta Annettu Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 2004 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Maksuvapautus Ulkomaanliikenteessä olevalla matkustajaaluksella liikennöintiä harjoittavalle suomalaiselle työnantajalle myönnetään valtion varoista tukea aluksella työskentelevien merityötulosta menevän tuloveron perusteella siten kuin tässä laissa säädetään. Tuki myönnetään vapauttamalla tässä laissa tarkoitettu työnantaja velvollisuudesta maksaa aluksella työskentelevälle Suomessa yleisesti verovelvolliselle maksetusta palkasta toimitetut ennakonpidätykset (maksuvapautus) siten kuin jäljempänä säädetään. 2 Maksuvapautuksen edellytykset Maksuvapautus koskee ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain (1707/1991) 1 :n 4 momentissa tarkoitetussa kauppa-alusluetteloon merkityssä aluksessa tehdystä työstä saadusta tuloverolain (1535/1992) 74 :ssä tarkoitetusta merityötulosta toimitettua ennakonpidätystä, joka on toimitettu merityötuloa varten määrätyn ennakonpidätysprosentin mukaisesti. Maksuvapautuksen edellytyksenä on, että ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain mukaisen tuen myöntämisen edellytykset täyttyvät 1 momentissa tarkoitetun merityötulon osalta. Maksuvapautus koskee ainoastaan Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaiselle maksetusta palkasta toimitettua ennakonpidätystä. 3 Merityötulon ennakonpidätys Ennakonpidätysprosentti merityötuloa varten on määrättävä siten, että ennakonpidätys mahdollisimman tarkoin vastaa verovelvollisen merityötulosta maksettavaa verojen ja maksujen yhteismäärää. Maksuvapautus ei koske ennakonpidätystä siltä osin kuin ennakonpidätystä on ennakkoperintälain (1118/1996) 17 :n nojalla korotettu. 4 Ennakonpidätyksen maksamatta jättäminen Työnantaja saa oma-aloitteisesti jättää edellä tarkoitetut ennakonpidätykset maksa- HE 94/2004 VaVM 6/2004 EV 104/2004

7 N:o matta verohallinnolle, jos Merenkulkulaitos on palkanmaksuvuodelta tai sitä edeltävältä kalenterivuodelta myöntänyt aluksella varustamotoimintaa harjoittavalle suomalaiselle aluksen omistavalle yhteisölle ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain mukaista tukea aluksessa tehdystä työstä saadun merityötulon perusteella. 5 Maksetun ennakonpidätyksen palauttaminen Jos Merenkulkulaitos ei ole myöntänyt ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain mukaista tukea 4 :ssä mainitulta ajalta, verovirasto palauttaa työnantajan maksamat 2 :ssä tarkoitetut ennakonpidätykset työnantajan kirjallisesta hakemuksesta sen jälkeen, kun Merenkulkulaitos on myöntänyt tuen. Palautettavalle määrälle ei makseta korkoa. 6 Maksamatta jätetyn ja palautetun ennakonpidätyksen maksuunpano Jos Merenkulkulaitos ei myönnä ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain mukaista tukea sen merityötulon perusteella, josta toimitettu ennakonpidätys on 4 :n nojalla jätetty maksamatta, ennakonpidätys on tältä osin määrättävä työnantajan maksettavaksi siten kuin ennakkoperintälaissa tai sen nojalla säädetään. Jos Merenkulkulaitos on ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 12 :n mukaisesti määrännyt myöntämänsä tuen palautettavaksi, 4 :n nojalla maksamatta jätetty ja 5 :n mukaisesti palautettu ennakonpidätys on määrättävä työnantajan maksettavaksi. 7 Ennakonpidätysten hyväksi lukeminen Ennakonpidätykset luetaan maksuvapautuksen estämättä työntekijän verotuksessa tämän hyväksi siten kuin verotusmenettelystä annetussa laissa (1558/1995) säädetään. 8 Toimivaltainen verovirasto Toimivaltainen verovirasto on työnantajan kotipaikan verovirasto. 9 Ilmoittamisvelvollisuus Työnantajan on annettava verohallinnolle tiedot tässä laissa tarkoitetun merityötulon saajista ja merityötulosta toimitetuista ennakonpidätyksistä sekä muut tarvittavat tiedot sen mukaan kuin Verohallitus määrää. 10 Palkkakirjanpito Työnantajan on järjestettävä palkkakirjanpitonsa siten, että siitä voidaan aluksittain ja palkansaajittain todeta merityötulon ja siitä toimitettujen ennakonpidätysten määrä. 11 Tiedonsaantioikeus Merenkulkulaitoksen on toimitettava salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä verohallinnolle maksutta tiedot tässä laissa tarkoitetuista työnantajista ja aluksista samoin kuin muut tarpeelliset tiedot maksuvapauden selvittämistä varten sen mukaan kuin Verohallitus määrää. 12 Muutoksenhaku Tämän lain nojalla annettuun veroviraston päätökseen saa hakea muutosta siten kuin ennakkoperintälaissa säädetään muutoksenhausta. 13 Muiden lakien soveltaminen Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään,

8 1774 N:o 625 ennakkoperinnässä ja verotuksen toimittamisessa noudatetaan soveltuvin osin ennakkoperintälakia ja verotusmenettelystä annettua lakia sekä niiden nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Verohallitus antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä maksuvapautuksen menettelystä ja valvonnasta. Maksuvapautukseen ei sovelleta, mitä ennakkoperintälaissa säädetään ennakkoratkaisusta. 14 Maksuvapautetun ennakonpidätyksen käsittely verontilityslain mukaisessa tilityksessä Kultakin verovuodelta tehtävän verontilityslain (532/1998) 6 :n mukaisen tilityksen yhteydessä valtion maksuunpano-osuudesta vähennetään lopullisen verotuksen maksuunpanosuhteiden mukainen valtion osuus tässä laissa tarkoitetuista maksuvapautetuista ennakonpidätyksistä. Kuntien, seurakuntien ja Kansaneläkelaitoksen vastaavat osuudet ennakonpidätyksistä lisätään tilitettävään kertymään verotuksen päättymiskuukaudelta tehtävän kuukausitilityksen yhteydessä. Valtion talousarvioon otetaan tarvittava määräraha tilitettävään kertymään tehtävän lisäyksen rahoittamista varten. 15 Voimaantulo ja soveltaminen Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Lakia sovelletaan vuosina maksettavista palkoista toimitettaviin ennakonpidätyksiin ja mainituilta verovuosilta toimitettavia verotuksia koskeviin tilityksiin. Maksuvapautus koskee ensimmäisen kerran tammikuussa 2005 maksetuista palkoista toimitettavaa ennakonpidätystä ja viimeisen kerran joulukuussa 2009 maksetuista palkoista toimitettavaa ennakonpidätystä. Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 2004 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Ministeri Jan-Erik Enestam

9 1775 N:o 626 Valtioneuvoston asetus valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 2 :n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta Annettu Helsingissä 7 päivänä heinäkuuta 2004 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 2 :n muuttamisesta 2 päivänä huhtikuuta 2004 annetun lain (235/2004) voimaantulosäännöksen nojalla: 1 Valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 2 :n muuttamisesta 2 päivänä huhtikuuta 2004 annettu laki (235/2004) tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta Helsingissä 7 päivänä heinäkuuta 2004 Ministeri Jan-Erik Enestam Ylitarkastaja Markus Lounela /95

10 1776 N:o 627 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2004 Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista 30 päivänä joulukuuta 2003 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1308/2003) 2 :n 1 kohta, 3 :n 1 momentin 3 ja 4 kohta ja 2 momentti sekä liitteet 1 ja 3 sekä lisätään 3 :n 1 momenttiin uusi 5 kohta sekä 3 :ään uusi 3 5 momentti seuraavasti: 2 Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 :n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Merenkulkulaitos perii oheisissa liitteissä olevien maksutaulukoiden mukaiset kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet: 1) merenkulun tarkastustoiminnan suoritteet, alusten ja satamarakenteiden turvatoimiin liittyvät suoritteet sekä merimieskatselmuksiin liittyvät suoritteet (liite 1); 3 Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Merenkulkulaitos perii suoritteen omakustannusarvon mukaisen maksun, ovat seuraavat merenkulun tarkastustoiminnan suoritteet: 3) tarkastus, jolla todetaan, onko aluksella öljysuojarahastosta annetun lain (379/1974) 2 :n 1 momentissa tarkoitettu kaksoispohja; 4) tarkastus alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain (370/1995) 21 a :ssä tarkoitetuissa tapauksissa; sekä 5) satamarakenteiden turva-arvioinnit, alusten ja satamarakenteiden turvasuunnitelmien hyväksyminen ja alusten katsastukset, joista säädetään eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista annetun lain (485/2004) 4 :n 1 kohdassa ja tarkastukset mainitun lain 21 :n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa. Omakustannusarvon mukaisen tuntiveloituksen perustana ovat katsastus- ja tarkastustyöhön, alusten turvasuunnitelmien hyväksyntään sekä satamarakenteiden turva-arvioiden suorittamiseen ja turvasuunnitelmien hyväksyntään kohdennetut kustannukset jaettuna laskutetuilla työtunneilla. Asiakkaalta laskutetaan vain aluksella ja satamarakenteessa tehdyt varsinaiset katsastus-, tarkastus- ja muut työtunnit sekä niihin liittyvät valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset. Ulkomaanliikenteen alusten tuntiveloitus on 190 ensimmäiseltä aloitetulta työtunnilta sekä jokaiselta sen jälkeen aloitetulta puolelta työtunnilta 95. Kotimaan liikenteen ja kalastusalusten tuntiveloitus on 138 ensimmäiseltä aloitetulta työtunnilta sekä sen jälkeen jokaiselta aloitetulta

11 N:o puolelta työtunnilta 69. Ulkomaanliikenteen alusten peruskatsastukseen kuuluvan piirustusten hyväksymisen tuntiveloitus on 60 jokaiselta alkavalta tunnilta. Satamarakenteiden tuntiveloitus on 190 ensimmäiseltä aloitetulta työtunnilta sekä jokaiselta sen jälkeen aloitetulta puolelta työtunnilta 95. Jos työ on suoritettu muuna kuin virastotyöaikana, peritään työtuntiveloitukset 50 prosentilla korotettuina. Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2004 ja on voimassa vuoden 2004 loppuun. Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2004 Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen Hallitusneuvos Aila Salminen

12 1778 N:o 627 Liite 1 MERENKULUN TARKASTUSTOIMINNAN SUORITTEET SEKÄ MERIMIESKAT- SELMUKSIIN LIITTYVÄT SUORITTEET TODISTUKSET JA MUUT ASIAKIRJAT Turvallisuusasiakirjat Matkustaja-aluksen turvallisuuskirja Lastialuksen rakenneturvallisuuskirja Lastialuksen varusteturvallisuuskirja Lastialuksen radioturvallisuuskirja Lastiviivakirja Aluserivapaus ja vapautuskirja Turvallisuusjohtamistodistus 220 Ulkomaanliikenne, varustamo Ulkomaanliikenne, alus Kotimaanliikenne, varustamo Kotimaanliikenne, alus Kotimaanliikenteen matkustaja-alus, turvallisuuskirja Certificate of Compliance, kalastusalus, 24 m ja yli Muut turvallisuuskirjat Lastinkiinnityskäsikirjan hyväksyminen Lastinkiinnityskäsikirja, korjatut sivut 366 Muut todistukset ja päätökset Meriympäristön suojeluun liittyvät todistukset ja asiakirjat IOPP-todistus säiliöaluksille IOPP-todistus muille aluksille ISPP-todistus CLC-todistus IGC-, GC-, tai egc-koodin mukainen todistus IBC- tai BCH-koodin mukainen todistus 366 NLS-todistuskirja Alusjäte-erivapaus Menettelytapaohjekirjan (täydellisen) tarkastus 2 Menettelytapaohjekirjan (yksinkertaistetun) tarkastus Öljyvahinkovalmiussuunnitelman (SOPEP) tarkastaminen Öljyvahinkovalmiussuunnitelman (SOPEP) päivitys Valmiussuunnitelma meriympäristövahingon varalle (SMPEP) Tarkastus 366 Päivitys INF-lastia kuljettavan aluksen todistuskirja INF-lastia kuljettavan aluksen valmiussuunnitelma Tarkastus 366 Päivitys Vaarallisten lastien kuljettamista koskeva poikkeuslupa 220

13 N:o Vaarallisten aineiden kuljetustodistus Annettaessa todistus alukselle ensimmäisen kerran perusmaksu lisämaksu kultakin lastitilalta Lastitilaa koskeva muutos Todistuksen uusiminen Lastitilaa koskeva poikkeuslupa 220 Muut todistukset ja päätökset Mittakirjat ja vetoisuustodistukset Mittakirjasta sekä sellaisesta maasta kotoisin olevan aluksen vetoisuustodistuksesta, joka ei ole liittynyt vuoden 1969 kansainväliseen aluksenmittausyleissopimukseen (SopS 31/1982), suoritetaan maksua 0,07 kerrottuna aluksen bruttovetoisuudella. Maksu on kuitenkin vähintään 151. Vakavuustietojen hyväksyminen Matkustaja-alus, uudisrakennus Lastialus, uudisrakennus Vuotovakavuus ja Tukholman sopimuksen mukainen todistus 586 Sisaralus Muutos Määräaikainen kallistuskoe 196 Pienen lastialuksen (alle 80 m) vakavuuslaskelmat Viljan lastauslupa Yksittäisen lastitapauksen hyväksyminen Muut todistukset ja päätökset Miehitystodistukset, pätevyyskirjat ja -todistukset sekä muut miehitykseen ja pätevyyteen liittyvät asiakirjat Miehitystodistus Ulkomaanliikenne uudistaminen Kotimaanliikenne uudistaminen 37 Pätevyyskirja lukuun ottamatta vahtimiehen, kansimiehen, laivakokin ja talousapulaisen pätevyyskirjaa uudistaminen 37 Lisäpätevyystodistus ja sen uudistaminen 37 Erivapaus toimia ylemmässä tehtävässä Pätevyyskirja; vahtimiehen, kansimiehen, laivakokin 220 ja talousapulaisen 37 Oikeus toimia merimieslääkärinä Poikkeuslupa terveydellisistä syistä 122 uudistaminen 37 STCW-kelpoisuustodistus Käsisammuttimien huoltajatodistus 37 Muut todistukset 49

14 1780 N:o 627 Muut todistukset ja asiakirjat Kansainvälinen huviveneen kuljettajankirja Kansainvälinen huvivenetodistus Todistus vuokraveneiden kuljettamiseksi Todistus vuokraveneiden koneenhoitamiseksi Lossinkuljettajan kuulustelutodistus III-luokan vuokraveneen henkilömäärän vahvistaminen 49 Todistus suoritetusta kuljettajan kuulustelusta, kalastusalukset Kaksoispohjalausunto Jääluokat Mallikoeraporttien tarkastus 420 Koneteholaskelmien tarkastus Veneily-yhdistyksen lippupäätös 180 Ammattiveneen tyyppihyväksyntä Muut todistukset ja päätökset Aluksen ja satamarakenteen turvatoimiin liittyvät turva-asiakirjat Aluksen kansainvälinen turvatodistus Väliaikainen aluksen kansainvälinen turvatodistus Satamarakenteen vaatimuksenmukaisuusvakuutus MERIMIESKATSELMUKSET Perusmaksu merimieskatselmustoimituksesta Perusmaksu kustakin merimiestoimeen otetusta henkilöstä 8,80 10,10 Laivapäiväkirjan sinetöiminen, lehdeltä 0,17 Työtodistuksen tarkastus ja leimaus, milloin se ei tapahdu katselmuksen yhteydessä 2,50 Todistus tai ote 3,80 Merenkulkulaitos perii merimieskatselmukseen liittyvästä toimenpiteestä valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.

15 N:o ALUSREKISTERISUORITTEET, MERENKULUN EDISTÄMISEEN LIITTYVÄT SUORITTEET SEKÄ HENKILÖSTÖHALLINNON SUORITTEET Liite 3 ALUSREKISTERISUORITTEET Toimenpidemaksut Rekisteröinti 156 Muutos rekisteritietoihin Kiinnityksen vahvistaminen Kiinnityksen uudistaminen 78 Kiinnityksen kuolettaminen Kiinnityksen etuoikeusjärjestyksen muuttaminen Kiinnitystiedon merkitseminen velkakirjaan 4,70 Aluksen tai alusrakennuksen poistaminen rekisteristä on maksuton toimenpide. Asiakirjat Kansallisuuskirja Väliaikainen kansallisuustodistus Rekisteriote 78 Rasitustodistus Tunnuskirjainpäätös Historiatiedot-asiakirja 65 Muu päätös tai todistus 78 MERENKULUN EDISTÄMISEEN LIITTYVÄT SUORITTEET Alennus tai vapautus väylämaksun suorittamisesta 100 Aluksen merkitseminen ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon 100 HENKILÖSTÖHALLINNON SUORITTEET Sivutoimilupa 34 Muu päätös tai todistus 34

16 1782 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS N:o 628 Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2004 Ulkoasiainministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta 2000 säädetyn lain (188/2000) 2 luvun nojalla: Ulkoasiainministeriö on antanut seuraavat päätökset: Päätöksen nimikkeet n:ot antopäivä voimaantulopäivä Ulkoasiainministeriön päätökset ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta Edellä mainitut päätökset on julkaistu ulkoasiainministeriön määräyskokoelmassa. Päätökset ovat saatavissa ulkoasiainministeriöstä, osoite PL 176, Helsinki, puhelin (09) Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2004 Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja Osastopäällikkö Pekka Wuoristo JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ N:o , 2 arkkia EDITA PRIMA OY, HELSINKI 2004 EDITA PUBLISHING OY, PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006 SISÄLLYS N:o Sivu 997 Laki työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006... 4593 998 Laki kansaneläkelain

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883. Laki. N:o 874

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883. Laki. N:o 874 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883 SISÄLLYS N:o Sivu 874 Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta... 4773

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 531 537 SISÄLLYS N:o Sivu 531 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta... 1577 532 Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1999 N:o 183 188 SISÄLLYS N:o Sivu 183 Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2007 N:o 527 530 SISÄLLYS N:o Sivu 527 Luottotietolaki... 1667 528 Laki henkilötietolain muuttamisesta... 1679 529 Laki tietosuojalautakunnasta

Lisätiedot

SISÄLLYS. kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta... 102

SISÄLLYS. kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta... 102 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2005 N:o 28 33 SISÄLLYS N:o Sivu 28 Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta... 89 29 Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2010 N:o 688 690. Laki. N:o 688. kiinnitysluottopankkitoimintana

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2010 N:o 688 690. Laki. N:o 688. kiinnitysluottopankkitoimintana SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2010 N:o 688 690 SISÄLLYS N:o Sivu 688 Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta... 2385 689 Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610. Laki. N:o 604

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610. Laki. N:o 604 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610 SISÄLLYS N:o Sivu 604 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta... 1553 605 Laki yhteishallinnosta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 746. Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 746. Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2010 N:o 746 753 SISÄLLYS N:o Sivu 746 Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta... 2537 747 Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2000 N:o 942 948 SISÄLLYS N:o Sivu 942 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta... 2397 943 Laki vakuutuskassalain muuttamisesta... 2400

Lisätiedot

Verkkotunnuslaki. Yleiset säännökset

Verkkotunnuslaki. Yleiset säännökset Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2003 Verkkotunnuslaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on edistää tietoyhteiskunnan palvelujen

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1240. Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästä taloudellisesta avustuksesta

SISÄLLYS. N:o 1240. Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästä taloudellisesta avustuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1240 1249 SISÄLLYS N:o Sivu 1240 Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästä

Lisätiedot

Opintotukilaki 21.1.1994/65

Opintotukilaki 21.1.1994/65 Opintotukilaki 21.1.1994/65 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Suomen kansalaiselle, joka harjoittaa Suomessa oppivelvollisuuden jälkeisiä, päätoimisia

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2003 N:o 69 79 SISÄLLYS N:o Sivu 69 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 153 70 Laki sijoituspalveluyrityksistä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1384 1598

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1384 1598 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1384 1598 SISÄLLYS N:o Sivu 1384 Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2015 487/2015 Säätiölaki Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

16.6.2004/516. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 16.6.2004/516

16.6.2004/516. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 16.6.2004/516 16.6.2004/516 Aineisto on tekijänoikeuden alaista. Lisätietoja käyttöehdoista www.finlex.fi/fi/laki/kayttoehdot.php. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 16.6.2004/516 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Laki

SISÄLLYS. N:o 1. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 2002 N:o 1 7 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Laki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen. Näitä ehtoja sovelletaan ennen 1.7.2012 alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1096 1100. Laki. N:o 1096. valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1096 1100. Laki. N:o 1096. valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1096 1100 SISÄLLYS N:o Sivu 1096 Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta............... 5369 1097 Valtioneuvoston

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879. Valtioneuvoston asetus. N:o 872. Maaseutuviraston hallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879. Valtioneuvoston asetus. N:o 872. Maaseutuviraston hallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879 SISÄLLYS N:o Sivu 872 Valtioneuvoston asetus Maaseutuviraston hallinnosta... 2485 873 Valtioneuvoston asetus lastensuojeluasetuksen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (15) 20.11.2003 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 4 Poikkeukset maksuvelvollisuuteen 4 a)

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 494 501. Asetus. N:o 494

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 494 501. Asetus. N:o 494 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 494 501 SISÄLLYS N:o Sivu 494 Asetus valtakunnallisesta terveydenhuollon eettisestä neuvottelukunnasta... 1471 495 Valtioneuvoston

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343 SISÄLLYS N:o Sivu 329 Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki... 885 330 Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Ohje 1 (20) 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö

Ohje 1 (20) 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö Ohje 1 (20) Tullilaitoksen aluehallinto, muonittajat, varustamot, lentoyhtiöt Muonitusohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde

Lisätiedot