LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013"

Transkriptio

1 LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013 Kaupunginhallitus

2

3 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS PÖYTÄKIRJAOTE PL 105 Johtokunta KUOPIO Johtokunta Kokous 2 AIKA Tiistaina helmikuun 25. päivänä 2014 klo PAIKKA Johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 LÄSNÄ Jäsenet POISSA OLLEET Pirhonen Jarmo palvelualuejohtaja, esteen ilmoittaen Allekirjoitukset Puhetta johti puheenjohtaja Pekka Kaartinen. Pöytäkirjan laati Kuopion Energia Liikelaitoksen toimitusjohtaja Kari Väänänen. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Anja Koivistoinen ja Mauri Sulku 5 Kuopion Energia Liikelaitoksen tilinpäätös 2013 Liitteenä 2 on Kuopion Energia Liikelaitoksen tilinpäätös Tilinpäätös on listan tekohetkellä tilintarkastajien arvioitavana, joten tilinpäätös on vielä vahvistamatta. Toimitusjohtaja PÄÄTÖS ehdottaa, että johtokunta hyväksyy tilinpäätöksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esittämistä varten liitteessä olevin perusteluin. Hyväksyttiin toimitusjohtajan ehdotus. Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa Johdon assistentti Minna Pihko 1

4 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1-7 Tuloslaskelma 8 Tuloslaskelma/Osakeyhtiölakia mukaillen tehty tilinpäätös 8a Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Tilinpäätöstä koskevat liitetiedot Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Liikevaihdon jakaantuminen toimialoittain 13 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet 13 Pakollisten varausten muutokset 14 Rahoitustuotot ja -kulut 14 Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot Pysyvien vastaavien muutokset ja poistot 15 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 16 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 16 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman erittely 17 Vieras pääoma/pitkäaikainen/liittymismaksut 17 Vieras pääoma/lyhytaikainen/velat saman konsernin yhteisöille 17 Vieras pääoma/lyhytaikainen/muut velat 17 Siirtovelkojen olennaiset erät 17 Pakolliset varaukset 17 Vakuudet ja vastuusitoumukset Pankkitalletukset/Pitkäaikaiset pankkisaamiset 18 Saadut vakuudet 18 Muut taloudelliset vastuut/päästöoikeudet 18 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 19 Verkkotoiminnan tunnusluvut 20 Eriytetty tilinpäätös/sähköverkko Kirjanpitokirjat/tositelajit/kirjanpitoaineiston säilytys 23 Menot ja tulot verrattuna talousarvioon 24 Pääomamenot ja -tulot verrattuna talousarvioon Erikseen sidottu Poistojen jakaantuminen käyttöomaisuuslajeittain Tase-erittelyt Omaisuusluettelo Saatavien erittely Liitetietoerittelyt Eriytetty tilinpäätös/kuopion Energia Liikelaitos Tili- ja toimintokartta vuodelta

5 Kuopion Energia Liikelaitos 1. Toimitusjohtajan katsaus Kuopion Energia Liikelaitos harjoittaa sähköverkko- ja kaukolämpöliiketoimintaa kunnallisena liikelaitoksena. Vuosi 2013 oli Liikelaitoksen 18. toimintavuosi. Sähköä siirrettiin asiakkaille 580 GWh:a ja siirtomäärä pieneni edellisvuodesta prosentin. Siirron huipputeho oli 107,7 MW. Lämpöä myytiin asiakkaille 858 GWh:a ja lämmön myyntimäärä pieneni edellisvuodesta 8 prosenttia. Lämpötilakorjattu myynti kuitenkin kasvoi prosentin asiakasmäärän kasvun ansiosta. Lämmön tuotannon suurin tuntiteho oli 318 MW. Sähkön siirron ja kaukolämmön kulutuksen aleneminen johtui pääosaltaan keskimääräistä lämpimämmistä talvikuukausista. Myös rakennusten yhä parempi energiatehokkuus näkyy laskevana trendinä kiinteistöjen energiatarpeissa. Maaliskuuta lukuun ottamatta vuoden 2013 talvikuukaudet olivat poikkeuksellisen lämpimiä ja etenkin loppuvuosi elettiin leudoissa sääolosuhteissa. Kokonaisuudessaan vuosi oli Kuopiossa keskilämpötilaltaan 1,1 astetta normaalia lämpimämpi ja peräti 1,9 astetta edellisvuotta lämpimämpi. Kaukolämmön asiakashinnat Kuopion talousalueella pidettiin ennallaan ja sähkön siirtohintoja laskettiin alkaen keskimäärin 10 prosenttia. Vehmersalmen ja Riistaveden aluelämpöverkot pidettiin omina hinta-alueina. Asiakashinnoittelu perustuu kyseisen alueen toiminnan aiheuttamiin kustannuksiin. Riistaveden toiminta oli hiukan voitollista ja Vehmersalmen tappiollista. Sähköverkkoon liitettiin 803 uutta asiakasta ja kaukolämpöverkkoon 163 asiakasta. Siirtoasiakkaiden kokonaismäärä oli ja kaukolämmön Sekä sähkön jakelun, että lämmön toimituksen toimitusvarmuus pysyi edelleen hyvällä tasolla. Kaukolämmössä koko vuoden keskeytysaika oli 39,9 minuuttia ja lämmityskauden keskeytysaika 15,5 minuuttia. Sähköverkossa sähköt olivat poikki asiakkaalta keskimäärin vain 11,5 minuuttia. Kuopion Energia Liikelaitoksen toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet saavutettiin hyvin vuonna Talous Kuopion Energia Liikelaitoksen liikevaihto oli 63,3 miljoonaa euroa ja tulos 4,5 miljoonaa euroa ennen kaupungin tuloutusta. Tilikauden tulos ylitti budjetoidun tulostavoitteen 0,4 miljoonalla eurolla. Kaupungin 5,9 miljoonan euron tuloutuksen jälkeen tilikauden alijäämä oli 1,4 miljoonaa euroa. Käyttökustannukset olivat 52,2 miljoonaa euroa (49,8 M vuonna 2012), josta lämmön ja polttoaineiden hankinnan kustannukset olivat 40,3 miljoonaa euroa (77 %), häviösähkön ja omakäyttösähkön kustannukset 1,3 miljoonaa euroa (2 %), kantaverkkomaksut 2,0 miljoonaa euroa (4%), muut aineet ja tarvikkeet 0,4 miljoonaa euroa (1 %), henkilöstökustannukset 3,2 miljoonaa euroa (6%), palvelujen ostot 0,5 miljoonaa euroa (1 %), ja liiketoiminnan muut kulut 4,3 miljoonaa euroa (8 %). Henkilöstökulut pienenivät 0,6 miljoonaa euroa vuoteen 2012 verrattuna. Asennustoiminnan liiketoimintasiirron vaikutus oli 0,4 miljoonaa euroa ja lisäksi kaukolämmön henkilöstökulut pienenivät 0,2 miljoonaa euroa. Sähköverkkotoiminnan henkilöstökulut olivat edellisen vuoden tasossa. Lämmön ja polttoaineiden hankintakulut kasvoivat 2,2 miljoonaa euroa, kantaverkkomaksut 0,2 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan muut kulut 0,5 miljoonaa euroa vuoteen 2012 verrattuna. Muut kuluerät olivat edellisen vuoden tasossa. Suurimmat poikkeamat verrattuna talousarvioon johtuivat pääasiassa keskimääräistä lämpimämmistä talvikuukausista. Tämän seurauksena sekä liikevaihto että lämmön hankintakustannukset alenivat verrattuna talousarvioon. Sähkön siirtohintoja alennettiin talousarviosta poiketen keskimäärin 10 % alkaen. Lisäksi budjetissa varauduttiin nostamaan kaukolämmön asiakashintaa noin 6 % 1.9. alkaen, mutta tästä luovuttiin. Lämmön hankintakustannukset Kuopion Energia Oy:n voimalaitoksilta toteutuivat budjetointia pienempänä, koska lämmön tuotannon polttoaineet saatiin hankittua suunniteltua edullisemmin. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 6,9 miljoonaa euroa, mikä on 0,4 miljoonaa euroa alle talousarvion. Taseen loppusumma oli 77,1 miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden arvo vuoden lopussa oli 52,2 miljoonaa euroa. 3

6 Tunnusluvut heikkenivät edellisestä vuodesta Tunnusluku Liikevaihto (milj. euroa) 63,3 62,0 56,5 Liikevoitto (milj. euroa) 4,5 6,4 8,4 Liikevoitto (%) 7,1 10,4 14,9 Käyttökate (%) 18,2 21,4 26,5 Investointien omarahoitus (%) 155,0 148,9 211,4 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 7,4 10,6 14,5 Oman pääoman tuotto (%) 18,5 25,1 32,7 Kuopion Energia Liikelaitoksen johtokunnan asettamat taloudelliset tavoitteet saavutettiin hyvin. Kaupunginvaltuusto muutti johtokunnan esityksestä tulostavoitteen kesken vuotta 1,861 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, koska liikelaitoksen näkemyksen mukaan positiivisen tuloksen saavuttaminen olisi edellyttänyt merkittävää asiakashintojen nostamista. Sähköverkkoliiketoiminnan sallittu tuottotaso on pudonnut aikaisemmista vuosista, koska tuotto on sidottu yleiseen korkotasoon, joka on laskenut. Kilpailuviraston selvitykset kaukolämmön osalta ovat samansuuntaiset. Asiakashintojen nostaminen olisi siten tässä tilanteessa johtanut toimintaa ohjaavien lakien sekä liikelaitoksen ja asiakkaiden välisten sopimusten rikkomiseen. Muutettua tavoitetta vasten myös kaupunginvaltuuston asettama taloudellinen tavoite saavutettiin hyvin. 3. Hallinto ja henkilöstö Liikelaitoksella on johtokunta, johon kuuluu seitsemän kaupunginhallituksen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Johtokunta kokoontui kaksitoista kertaa. Johtokunnan jäseninä toimivat Pekka Kaartinen (puheenjohtaja), Mauri Sulku, Anja Koivistoinen, Mirka Törhönen, Marja-Leena Hublin, Varpu Puskala, Mauri Kosonen ja kaupunginhallituksen edustajana Taisto Toppinen. Liikelaitoksen tilintarkastajana toimi BDO Audiator Oy. Toimitusjohtajana toimi diplomi-insinööri Kari Väänänen. Liikelaitos ostaa talous-, toimisto-, henkilöstö- ja tietohallintopalvelut Kuopion Energia Osakeyhtiöltä. Liikelaitoksen palveluksessa oli 56 vakinaista ja 4 määräaikaista työntekijää, jotka noudattivat kunnallista teknisten ja tuntipalkkaisten työehtosopimusta. Sähköverkosta eläköityi kaksi henkilöä ja yksi työntekijä menehtyi äkillisesti. 1 määräaikainen henkilö vakinaistettiin. Vuoden aikana Sähköverkossa työskenteli 2 määräaikaista työntekijää. Kaukolämmöstä poistui eläköitymisien ja muiden syiden takia yhteensä 8 henkilöä, joiden tilalle on palkattu 4 vakinaista ja 1 määräaikainen henkilö. Kuopion Energia Liikelaitoksen henkilöstöraportissa on kerrottu henkilöstöön liittyvää tietoa vuodelta Investoinnit Kuopion Energia Liikelaitoksen investointeihin käytettiin yhteensä 8,5 miljoonaa euroa. Investointibudjetti alitettiin 1,9 miljoonalla eurolla. Investointeja siirrettiin sopeuttamistoimenpiteinä tuleville vuosille. Sähköverkon ja kaukolämmön asiakkaiden mittareiden uusiminen etäluettavaksi eteni suunnitellusti ja vuoden lopussa lähes kaikki sähköverkon asiakkaat olivat etäluennan piirissä. Kaukolämmössä on yli 60 % pientalokohteista etäluennan piirissä. Kaupungin laajentumisen myötä sekä sähkö- että kaukolämpöverkkojen rakentamisen painopiste oli Ala- Pirttiniemessä ja Saaristokaupungissa. Matkuksen uusi sähköasema otettiin käyttöön. Muuntamoiden ja jakokaappien saneerauksia sekä ilmajohtojen kaapelointia tehtiin useissa kohteissa. Sähköverkon investointi määrärahoista noin puolet kului etäluettaviin mittareihin. Kaukolämpöverkkoa rakennettiin myös lämmitysmuodon vaihtajille Rypysuolla, Linnanpellolla ja Niiralassa. Lisäksi Sorsasalon siirtojohdon valmistumisen jatkoksi rakennettiin kaukolämpöverkkoa Virranniemen- ja 4

7 Lukkosalmentien alueella asiakkaiden liittymistarpeiden mukaisesti. Vehmersalmella saneerattiin vuonna 2007 puutteellisesti rakennetusta jakeluverkostosta n. 50 %. 5. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Liikelaitoksen merkittävimpiä riskejä ovat toiminnalliset ja vahinkoriskit. Toiminnallisista riskeistä suurimpia on henkilöstön osaamisen varmistaminen. Henkilöstömäärä on vähentynyt voimakkaasti ja ostopalvelujen määrä kasvanut. Henkilömäärä ei voi juurikaan enää vähentyä vaan rekrytointeja on tehtävä sekä entisille että uusille osaamisalueille. Vahinkoriski on myös merkittävä, koska sähkön siirron ja kaukolämmön jakeluhäiriöiden vaikutukset ulottuvat laajalle. Yhteiskunnan toiminta on täysin riippuvainen sähkön ja lämmön jakelun luotettavuudesta. Etenkin suurhäiriössä kymmeniä tuhansia asiakkaita voi olla ilman sähköä ja lämpöä, minkä seurauksena voidaan esittää sähköyhtiölle merkittäviä korvausvaatimuksia. Kuopion Energia Liikelaitoksella ei ole vakuutuksia vahinkojen varalta. Energiaverkkojen vakuuttamisesta on keskusteltu johtokunnassa samassa yhteydessä kun päätettiin omaisuuden vakuuttamisesta sekä lakisäteisestä tapaturmavakuutuksesta. Tällä hetkellä vakuutusyhtiöillä ei vielä ole tarjota sopivia tuotteita verkkojen keskeytysriskin vakuuttamiseen. Laajojen jakeluhäiriöiden riskiä pyritään pienentämään huolellisella verkonsuunnittelulla, kunnossapitotoiminnalla sekä varautumalla ennakolta erilaisiin häiriötilanteisiin. 6. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on taloudellista, tuloksellista ja tavoitteet saavuttavaa. Sisäinen valvonta varmistaa, että päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lakeja, säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja omaisuutta sekä voimavaroja turvataan. Sisäinen valvonta on varmistamistyötä, joka on liikelaitoksen johdon tekemää tai johdon lukuun tehtyä. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Lakien ja säännösten sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvaus, kanne tai oikeusseuraamus, ei ole tiedossa. Kaukolämpö on määräävässä markkina-asemassa, joten kaukolämmön hinnoittelu on pidettävä kohtuullisena, muuten rikotaan kilpailulakia. Kuopion Energia Liikelaitoksen näkemyksen mukaan kaukolämmön hinta on nyt niin korkealla, että kilpailusäännösten edellyttämä puuttumiskynnys voi olla lähellä. Kaukolämmön hinnoittelussa on lisäksi noudatettava asiakassopimusten ja hinnaston ehtoja. Yhteistuotantoa pidetään yleensä synergiasyistä erillistuotantovaihtoehtoja tehokkaampana tapana tuottaa sähköä ja lämpöä. Tämän vuoksi kaukolämmön tuotantokustannukset pitää olla yhteistuotannon osalta vaihtoehtoista tuotantotapaa edullisemmat, muuten kaukolämpöliiketoiminta ei hyödy synergiaedusta ollenkaan. Yhteistuotannon kaukolämmön tuotantokustannukset ovat nousseet voimakkaasti voimalaitosinvestointien, polttoainekustannusten ja verotuksen kiristymisen takia, jolloin itsenäisenä liiketoimintana kaukolämmöllä olisi mahdollisuus jopa alhaisempiin kustannuksiin. Sähkön siirtoliiketoiminnan sallittu vuotuinen tuottotaso määräytyy Energiaviraston valvontamenetelmien mukaisesti: tuotot on sidottu yleiseen korkokehitykseen. Valvontamenetelmien mukainen sallittu tuottotaso on 3,5 % vuodelle 2013 ja 3,3 % vuodelle Nyt kun korot ovat alhaalla, Kuopion Energian Liikelaitoksen sähköverkkotoiminnan kohtuullinen tuottotaso on vuodelle 2013 noin 2,3 miljoonaa euroa ja vuodelle 2014 ainoastaan 2,0 miljoonaa euroa. Sähkön siirtohintoja laskettiin alusta keskimäärin 10 %, jotta valvontajakson ylituotto pienenisi jakson loppuun 2015 mennessä. Omistajan päätöstä eriyttämisestä odotetaan. Nyt virassa toimii toimitusjohtaja, verkkojohtaja ja kaukolämpöjohtaja. Virkasäännösten mukaan julkista valtaa käyttävien henkilöiden tulee olla virassa, joten liikelaitosvaihtoehdossa jouduttaneen perustamaan lisää virkoja. Asia on ollut esillä johtokunnassa, jossa päätettiin lykätä lisävirkojen perustaminen myöhempään ajankohtaan. 5

8 Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä varojen käyttö Talousarvion toteutumisesta, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta tai poikkeamista sekä niiden johdosta tehdyistä toimista on kerrottu johtokunnalle kuukauden välein, osavuosikatsauksessa 4 kuukauden välein ja vuosikertomuksessa kerran vuodessa. Kuopion Energia Liikelaitos on vaihtanut lähes kaikki sähkömittarit etäluettaviksi vuosien 2012 ja 2013 aikana. Kaupungin poistosuunnitelman mukaisesti mittari-investointeja on käsitelty aikaisemmin 15 vuoden menojäännöspoistoina. Menojäännöspoisto ei sovellu ko. hankintaan hyvin, koska Energiavirasto käsittelee ko. investointia omassa valvontamallissaan 10 vuoden tasapoistona. Kaupunginvaltuusto muutti kaupungin poistosuunnitelmaa johtokunnan esityksestä. Vuosien 2013 ja 2014 osalta tasapoistomenetelmä pienentää sähköverkon poistoja noin euroa verrattuna menojäännöspoistoihin. Riskien hallinta Vuonna 2012 ei tapahtunut kaukolämpö- ja sähköverkkotoiminnoissa sellaisia tapaturmia, jotka aiheuttaisivat seuraamuksia työnantajalle. Sekä sähköverkossa että kaukolämmössä tehtiin ulkopuolisen asiantuntijan ohjaamana toiminnan riskikartoitus. Raportissa esitettyjä parannusehdotuksia työstettiin toimintavuoden aikana. Työtä jatketaan vuonna Varautumisen tason selvittämiseksi päivitettiin Huoltovarmuuskeskuksen ylläpitämä kypsyysanalyysi. Kypsyysanalyysi kertoo yritykselle millä tasolla yrityksen varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusolosuhteisiin on. Vuonna 2013 selvitettiin liiketoimintakohtaisten kriittisten tietojärjestelmien hajauttamismahdollisuudet ja niiden sijoittaminen Kotkankallion luolaan. Samoihin tiloihin varustellaan Koko Kuopion Energian johtokeskustilat. Tilat otetaan käyttöön vuoden 2014 aikana. Tietojärjestelmien käytettävyyden, tietoturvallisuuden ja kyberturvallisuuden edistämiseksi tehtiin useita toimenpiteitä. Ns. toimistoverkon ylläpito ja pc-tuki ulkoistettiin ulkoiselle toimijalle. Aikaisemmin nämä asiat ostettiin Kuopion Energia Osakeyhtiöltä. Nyt osakeyhtiö ulkoisti yhdessä Liikelaitoksen kanssa palvelut alaan erikoistuneelle toimijalle. Kaukokäyttöjärjestelmä päivitettiin ja keskuskoneet uusittiin. Lisäksi kaukokäyttöjärjestelmän tukipalvelusopimus päivitettiin sekä samalla sopimuksen kattavuutta nostettiin. Sopimuksen tarkoituksena on edistää toimitettujen järjestelmien luotettavaa ja tarkoituksenmukaista toimintaa läpi elinkaaren sekä tukea paremmin tilaajaa erilaisissa järjestelmän häiriö- tai ongelmatilanteissa. Uutena osiona lisättiin mm. laajennettu tavoitettavuus 14/7, ohjelmistopäivityspalvelu sekä tietoturvapalvelut. Lisäksi Kuopion Energian tietoverkot liitettiin energiayhtiöiden etujoukoissa ns. HAVARO-järjestelmään. HA- VARO on huoltovarmuuskriittisille yrityksille suunnattu tietoturvaloukkausten havainnointi- ja varoitusjärjestelmä. Järjestelmä on toteutettu yhdessä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. HAVARO-järjestelmän tarkoituksena on auttaa tarkemman tilannekuvan muodostamista suomalaisiin verkkoihin kohdistuvista tietoturvauhkista. Järjestelmän tuottaman tiedon avulla pyritään havaitsemaan tietoturvaan vaikuttavat ilmiöt mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin tarvittavat suojaustoimenpiteet voidaan aloittaa ajoissa ja suunnata oikein. Kaikille lämpökeskuksille ja sähköasemille lukuun ottamatta Matkuksen sähköasemaa hankittiin kameravalvontajärjestelmä. Lämpökeskuksille hankittiin lisäksi uusi lukitusjärjestelmä sekä tehtiin riskikartoituksen suositusten mukaisia parannustoimenpiteitä. Omaisuuden hankinta ja luovuttaminen Tilikauden aikana ei ole todettu hankinnoissa, omaisuuden luovutuksessa tai käyttöarvossa menetyksiä, merkittäviä arvon alennuksia tai jouduttu korvausvastuuseen tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen. Kuopion kaupunki on pyytänyt leikkaamaan investointeja koko kaupunkikonsernissa kautta linjan. Kuopion Energia Liikelaitoksessa on merkittävä omaisuus kiinni energiaverkoissa. Jos korvausinvestointeja joudutaan leikkaamaan useampana vuotena peräkkäin, johtaa se energiaverkkojen nykyarvon alenemiseen ja siten heikentää omaisuuden arvoa. 6

9 Kumpusaaren varmuusvarastossa ollutta kaukolämmön vähärikkistä kevyttä polttoöljyä hyödynnettiin Iloharjun, Niiralan ja Pitkälahden lämpökeskuksilla lämmöntuotannossa 730 tonnia (t), loput em. öljystä 3670 t siirrettiin kevyttä polttoöljyä käyttävien lämpökeskusten käyttösäiliöihin ja voimalaitoksen toiseen säiliöön (säiliö nro 1) varmuusöljyksi. Lisäksi ostettiin Huoltovarmuuskeskukselta varmuusvarastoon jäänyttä polttokelpoista öljyä 644 t, josta 443 t siirrettiin Niiralan lämpökeskuksen säiliöön ja loput 201 t voimalan toiseen säiliöön varmuusöljyksi. Sopimustoiminta Vehmersalmen ja Melalahden aluelämpöverkkojen liiketoiminnat siirtyivät kaupunginvaltuuston päätöksellä kaupungin Tilakeskukselta Kuopion Energia Liikelaitoksen vastuulle alkaen. Puutteellisesti rakennettua Vehmersalmen aluelämpöverkkoa uusittiin ja korjattiin jakelujohtojen osalta euron edestä (n. 70 % jakelujohdoista ja 50 % koko verkosta). Verkko on rakennutettu vuonna 2007 vastoin materiaalitoimittajan ja kaukolämpöverkon rakentamisesta annettuja yleisiä valtakunnallisia rakentamisohjeita. Korvausvaateista työn tehnyttä urakoitsijaa vastaan luovuttiin, koska silloisella rakennuttajalla (kaupungin tilakeskus) ei ollut esittää minkäänlaisia urakka- ja laadunvalvonta-asiakirjoja ko. kohteesta. Urakoitsijalla ja sen työntekijöillä ei ollut kaukolämpöalan yleisesti vaatimia pätevyyksiä tehdä em. työtä. Loppujen jakelujohtojen uusiminen jatkuu vuoden 2014 aikana ja liittymisjohtoja saneerataan tarpeen mukaan. Asiaa on käsitelty silloisen tilaajan ja silloisen rakentajan sekä nykyisen verkonhaltijan Kuopion Energia Liikelaitoksen kesken. Lisäksi kaupungin lakimiehiltä on pyydetty asiantuntija-apua. Kuopion Energia Liikelaitoksen johtokunta päätti kokouksessaan lopettaa asian käsittelyn. Korvausten saaminen urakoitsijalta tai tilakeskukselta nähtiin hyvin epätodennäköiseltä, koska työ ei täytä miltään osin kaukolämpöverkon suunnittelun ja rakentamisen laatuvaatimuksia. Kaukolämmön verkostohäviössä havaittiin alkuvuodesta suurta kasvua aikaisempiin vuosiin verrattuna. Poikkeuksellisen korkean verkostohäviön syyksi paljastui lopulta Haapaniemi 3 voimalaitoksen päämittauksessa ollut virtausmittauksen virhe, joka aiheutti Haapaniemi 3 voimalaitokselta 3,7 % liian suurta kaukolämpöenergian toimitusta tammi-syyskuussa Oy:ltä Liikelaitokselle. Virheen taloudellinen vaikutus oli euroa, josta Oy hyvitti lämmöntoimitussopimuksen ehtojen mukaisesti euroa. Osakeyhtiö on uusinut HPN3 kaukolämpöenergian mittauksen ja tarkistuttanut ja kalibroinut molempien voimalaitosten kaukolämpömittaukset. Muilta osin vuoden 2013 osalta johdolla ei ole tiedossa sopimuksista aiheutuvia mahdollisia negatiivisia seurauksia toiminnalle. Melalahden aluelämpöverkon lämmönostosta tehtiin viiden vuoden sopimus nykyisen lämpöyrittäjän kanssa. Sopimus astui voimaan Kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa on solmittu Puitesopimus sähköverkon rakentamisesta, kunnossapidosta, materiaalilogistiikasta ja varallaolosta. Sopimus on voimassa myös vuonna 2014 vuoden irtisanomisajalla. Sopimuksen pelisääntöjen tarkentamista ja seurantaa tulee tehdä jatkuvasti. Sopimus on tehty koko Kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa, mutta vielä osa Kuntatekniikan liiketoiminnoista ei toimi aivan sopimuksessa kuvatulla tavalla. Tarkennuksia on tehtävä töiden tilaukseen ja laskutusprosessiin. Puitesopimuksen vuosittainen volyymi on noin 2,5 miljoonaa euroa. Sähköverkon häviösähkön suojauspalvelu- ja fyysisen sähkön toimitussopimus on allekirjoitettu Kuopion Energia Oy:n kanssa. Sopimus on kolmevuotinen Suojauspalvelulla suojataan häviösähkön hintaa markkinamuutoksia vastaan. Suojauspäätökset tekee itsenäisesti Kuopion Energia Liikelaitos suojauspalvelutoimittajan esityksestä. Itse fyysisen sähkön osto tapahtuu sähköpörssistä spot - hintaisena Kuopion Energia Oy:n toimittamana. Sopimuksen toteutumista ostomäärien ja hinnan osalta raportoidaan kuukausittain. On tärkeää hallita suojauspalvelu niin, että häviösähkön hinta on pääosin ennalta tiedossa. Suojauspalvelun ja fyysisen sähköntoimituksen vuosivolyymi on noin 1,2 miljoonaa euroa. Oma arvio sisäisen valvonnan järjestämisestä Liikelaitoksen johto katsoo, että sisäinen valvonta on pääosin hyvällä tasolla. 7

10 7. Tulevaisuuden näkymiä Yritysrakenteeseen ja liikelaitoksen toimintaan vaikuttava lainsäädäntö uudistettiin vuoden 2013 aikana. Kuntalain muutos edellyttää kaukolämpötoiminnan yhtiöittämisen vuoden 2014 aikana. Energian 3 sisämarkkinapaketti toi sähköverkkotoimintaan merkittäviä muutoksia mm. toimitusvarmuuteen, eriyttämiseen, asiakasviestintään, varautumiseen, häiriöiden hallintaan ja kohtuullisen tuoton laskentaan. Liikelaitoksen liikevaihdon oletetaan kasvavan, mutta tuloksen vaihtelevan. Taloudelliseen tulokseen vaikuttaa voimakkaasti viranomaissääntely ja sen muutokset. Viranomaissääntelyn tehostamisvaatimukset ohjaavat toiminnan tehostamiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Yleisen korkotason muutokset vaikuttavat sallittuun tuottotasoon. EU:n asettamat haasteelliset hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet vaikuttavat myös energian kulutuksen vähentämistoimenpiteisiin (energiatehokas rakentaminen, lämmitysmuodot, kulutuksen seuranta). Toisaalta sähkön kulutuksen kasvuun saattaa vaikuttaa sähkön käytön lisääntyminen esimerkiksi liikennevälineissä, koska halutaan vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Näillä toimenpiteillä tulee olemaan vaikutuksia myös sähköverkkotoiminnan kehittymiseen lähivuosina. Liiallisen ilmaston muutoksen estämisen mukana tuomat energiatehokkuusvaatimukset uusissa rakennuksissa ja toimenpiteet olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseksi sekä lämmitysmarkkinoiden kilpailutilanne yhdessä ilmaston ilmeisen lämpenemisen kanssa tulevat kääntämään kaukolämmön kysynnän asteittaiseen laskuun jo tämän vuosikymmenen taitteessa. Samalla kaiken tyyppisten kiinteistöjen viilennyksen tarve tulee kasvamaan luoden uusia liiketoimintamahdollisuuksia vahvoille ja luotettaville energia-alan toimijoille, jotka kykenevät tarjoamaan asiakkailleen ympäristön ja talouden kannalta parhaan kokonaisratkaisun rakennusten lämpöolojen hallintaan. 8. Liikelaitoksen esitys tilikauden tappion kattamiseksi Liikelaitoksen taseen edellisten tilikausien ylijäämä oli ,30 euroa. Johtokunta esittää, että tilikauden alijäämä ,95 euroa katetaan taseen oman pääoman erästä Edellisten tilikausien ylijäämä. Kari Väänänen toimitusjohtaja 8

11 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS 8 TULOSLASKELMA Sähkön siirto , ,31 Lämmön myynti , ,78 Muut myyntitulot , ,04 L I I K E V A I H T O , ,13 Liiketoiminnan muut tuotot , ,21 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sähkön ostot , ,45 Lämmön osto KEOY , ,42 Lämmön osto , ,61 Kantaverkkomaksut , ,09 Polttoaineiden ostot , ,52 Polttoainevaraston lisäys(-)/vähennys(+) , ,48 Muut aineet ja tarvikkeet , ,03 Tarvikevaraston lisäys(-)/vähennys(+) , ,74 Palvelujen ostot , , , ,11 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,76 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,68 Muut henkilösivukulut , , , ,39 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,21 Liiketoiminnan muut kulut , ,45 L I I K E Y L I J Ä Ä M Ä (-A L I J Ä Ä M Ä) , ,18 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja muut rahoitustuotot Muilta 5 882, ,47 Korko- ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille , ,94 Muille 29,41 12,00 Tuloutus kaupungille/peruspääoman korko , , , ,47 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,71 T I L I K A U D E N Y L I J Ä Ä M Ä/A L I J Ä Ä M Ä , ,71 9

12 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS/Osakeyhtiölakia mukaillen tehty tilinpäätös 8a TULOSLASKELMA Sähkön siirto , ,31 Lämmön myynti , ,78 Muut myyntitulot , ,04 L I I K E V A I H T O , ,13 Liiketoiminnan muut tuotot , ,21 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sähkön ostot , ,45 Lämmön osto KEOY , ,42 Lämmön osto , ,61 Kantaverkkomaksut , ,09 Polttoaineiden ostot , ,52 Polttoainevaraston lisäys(-)/vähennys(+) , ,48 Muut aineet ja tarvikkeet , ,03 Tarvikevaraston lisäys(-)/vähennys(+) , ,74 Palvelujen ostot , , , ,11 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,76 Lakisääteiset henkilösivukulut Eläkekulut , ,68 Muut henkilösivukulut , , , ,39 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,21 Liiketoiminnan muut kulut , ,45 L I I K E Y L I J Ä Ä M Ä (-A L I J Ä Ä M Ä) , ,18 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja muut rahoitustuotot Muilta 5 882, ,47 Korko- ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille , ,94 Muille 29,41 12, , ,53 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,71 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , ,71 Tilinpäätössiirrot Tuloutus kaupungille/peruspääoman korko , ,00 T I L I K A U D E N Y L I J Ä Ä M Ä/A L I J Ä Ä M Ä , ,71 10

13 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS 9 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Atk-ohjelmat , , , ,40 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat , ,81 Sähköverkosto , ,69 Lämpöverkosto , ,88 Tuotannolliset koneet ja laitteet , ,57 Muut koneet ja kalustot , ,74 Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat , , , ,71 Sijoitukset 2 322, , , ,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,72 Öljyvarasto , , , ,13 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,04 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,38 Muut saamiset , ,90 Siirtosaamiset , , , ,12 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,29 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,42 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,59 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , , , ,72 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 0, ,81 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut , ,07 Lyhytaikainen Lainat Kuopion kaupungilta , ,23 Saadut ennakkomaksut ,54 0,00 Ostovelat , ,29 Ostovelat saman konsernin yrityksille , ,76 Muut lyhytaikaiset velat , ,75 Velat valtiolle , ,49 Siirtovelat , , , , , ,29 11

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 212 Vuosikertomus 212 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 214 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin 46 sähkö- ja 5 8 kaukolämpöasiakasta.

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 25.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO 0B0BI TOIMINTAKERTOMUS... 1 7B7B1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 8B8B2. UUDENKAUPUNGIN

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 9 Rahoituslaskemat...10 Liitetiedot... 11 24 Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma...25

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki Konserni- ja hallintopalvelut Kalevankatu 1 11100 Riihimäki KV:n hyväksymä 9.6.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 I TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

SENAATTI-KIINTEISTÖT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SENAATTI-KIINTEISTÖT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 Y-tunnus 1503388-4 Kotipaikka Helsinki SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 n tuloslaskelma 17 n tase 18 n rahoituslaskelma 19 Liikelaitoksen tuloslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Iso-Valkee Someron kaupunki Tilinpäätös 211 Kuva Manu Kärki 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 214 Kunnanhallitus 31.3.215 Kunnanvaltuusto 1.6.215 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 214 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja tase-erittelyt

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta 13.3.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012... - 1 - Johtokunta... - 3 - Liikelaitoksen organisaatio...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Someron kaupunki Tilinpäätös 212 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet.. 4 3. Taloudellinen

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Sisältö. 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia

Sisältö. 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia Vuosikertomus 2005 Sisältö 1 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia Liiketoimintavuosi 2005 7 Sähköliiketoiminta 7 Kaukolämpöliiketoiminta 8 Verkkoliiketoiminta 9 Tuotantoliiketoiminta

Lisätiedot