LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013"

Transkriptio

1 LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013 Kaupunginhallitus

2

3 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS PÖYTÄKIRJAOTE PL 105 Johtokunta KUOPIO Johtokunta Kokous 2 AIKA Tiistaina helmikuun 25. päivänä 2014 klo PAIKKA Johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 LÄSNÄ Jäsenet POISSA OLLEET Pirhonen Jarmo palvelualuejohtaja, esteen ilmoittaen Allekirjoitukset Puhetta johti puheenjohtaja Pekka Kaartinen. Pöytäkirjan laati Kuopion Energia Liikelaitoksen toimitusjohtaja Kari Väänänen. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Anja Koivistoinen ja Mauri Sulku 5 Kuopion Energia Liikelaitoksen tilinpäätös 2013 Liitteenä 2 on Kuopion Energia Liikelaitoksen tilinpäätös Tilinpäätös on listan tekohetkellä tilintarkastajien arvioitavana, joten tilinpäätös on vielä vahvistamatta. Toimitusjohtaja PÄÄTÖS ehdottaa, että johtokunta hyväksyy tilinpäätöksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esittämistä varten liitteessä olevin perusteluin. Hyväksyttiin toimitusjohtajan ehdotus. Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa Johdon assistentti Minna Pihko 1

4 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1-7 Tuloslaskelma 8 Tuloslaskelma/Osakeyhtiölakia mukaillen tehty tilinpäätös 8a Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Tilinpäätöstä koskevat liitetiedot Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Liikevaihdon jakaantuminen toimialoittain 13 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet 13 Pakollisten varausten muutokset 14 Rahoitustuotot ja -kulut 14 Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot Pysyvien vastaavien muutokset ja poistot 15 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 16 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 16 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman erittely 17 Vieras pääoma/pitkäaikainen/liittymismaksut 17 Vieras pääoma/lyhytaikainen/velat saman konsernin yhteisöille 17 Vieras pääoma/lyhytaikainen/muut velat 17 Siirtovelkojen olennaiset erät 17 Pakolliset varaukset 17 Vakuudet ja vastuusitoumukset Pankkitalletukset/Pitkäaikaiset pankkisaamiset 18 Saadut vakuudet 18 Muut taloudelliset vastuut/päästöoikeudet 18 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 19 Verkkotoiminnan tunnusluvut 20 Eriytetty tilinpäätös/sähköverkko Kirjanpitokirjat/tositelajit/kirjanpitoaineiston säilytys 23 Menot ja tulot verrattuna talousarvioon 24 Pääomamenot ja -tulot verrattuna talousarvioon Erikseen sidottu Poistojen jakaantuminen käyttöomaisuuslajeittain Tase-erittelyt Omaisuusluettelo Saatavien erittely Liitetietoerittelyt Eriytetty tilinpäätös/kuopion Energia Liikelaitos Tili- ja toimintokartta vuodelta

5 Kuopion Energia Liikelaitos 1. Toimitusjohtajan katsaus Kuopion Energia Liikelaitos harjoittaa sähköverkko- ja kaukolämpöliiketoimintaa kunnallisena liikelaitoksena. Vuosi 2013 oli Liikelaitoksen 18. toimintavuosi. Sähköä siirrettiin asiakkaille 580 GWh:a ja siirtomäärä pieneni edellisvuodesta prosentin. Siirron huipputeho oli 107,7 MW. Lämpöä myytiin asiakkaille 858 GWh:a ja lämmön myyntimäärä pieneni edellisvuodesta 8 prosenttia. Lämpötilakorjattu myynti kuitenkin kasvoi prosentin asiakasmäärän kasvun ansiosta. Lämmön tuotannon suurin tuntiteho oli 318 MW. Sähkön siirron ja kaukolämmön kulutuksen aleneminen johtui pääosaltaan keskimääräistä lämpimämmistä talvikuukausista. Myös rakennusten yhä parempi energiatehokkuus näkyy laskevana trendinä kiinteistöjen energiatarpeissa. Maaliskuuta lukuun ottamatta vuoden 2013 talvikuukaudet olivat poikkeuksellisen lämpimiä ja etenkin loppuvuosi elettiin leudoissa sääolosuhteissa. Kokonaisuudessaan vuosi oli Kuopiossa keskilämpötilaltaan 1,1 astetta normaalia lämpimämpi ja peräti 1,9 astetta edellisvuotta lämpimämpi. Kaukolämmön asiakashinnat Kuopion talousalueella pidettiin ennallaan ja sähkön siirtohintoja laskettiin alkaen keskimäärin 10 prosenttia. Vehmersalmen ja Riistaveden aluelämpöverkot pidettiin omina hinta-alueina. Asiakashinnoittelu perustuu kyseisen alueen toiminnan aiheuttamiin kustannuksiin. Riistaveden toiminta oli hiukan voitollista ja Vehmersalmen tappiollista. Sähköverkkoon liitettiin 803 uutta asiakasta ja kaukolämpöverkkoon 163 asiakasta. Siirtoasiakkaiden kokonaismäärä oli ja kaukolämmön Sekä sähkön jakelun, että lämmön toimituksen toimitusvarmuus pysyi edelleen hyvällä tasolla. Kaukolämmössä koko vuoden keskeytysaika oli 39,9 minuuttia ja lämmityskauden keskeytysaika 15,5 minuuttia. Sähköverkossa sähköt olivat poikki asiakkaalta keskimäärin vain 11,5 minuuttia. Kuopion Energia Liikelaitoksen toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet saavutettiin hyvin vuonna Talous Kuopion Energia Liikelaitoksen liikevaihto oli 63,3 miljoonaa euroa ja tulos 4,5 miljoonaa euroa ennen kaupungin tuloutusta. Tilikauden tulos ylitti budjetoidun tulostavoitteen 0,4 miljoonalla eurolla. Kaupungin 5,9 miljoonan euron tuloutuksen jälkeen tilikauden alijäämä oli 1,4 miljoonaa euroa. Käyttökustannukset olivat 52,2 miljoonaa euroa (49,8 M vuonna 2012), josta lämmön ja polttoaineiden hankinnan kustannukset olivat 40,3 miljoonaa euroa (77 %), häviösähkön ja omakäyttösähkön kustannukset 1,3 miljoonaa euroa (2 %), kantaverkkomaksut 2,0 miljoonaa euroa (4%), muut aineet ja tarvikkeet 0,4 miljoonaa euroa (1 %), henkilöstökustannukset 3,2 miljoonaa euroa (6%), palvelujen ostot 0,5 miljoonaa euroa (1 %), ja liiketoiminnan muut kulut 4,3 miljoonaa euroa (8 %). Henkilöstökulut pienenivät 0,6 miljoonaa euroa vuoteen 2012 verrattuna. Asennustoiminnan liiketoimintasiirron vaikutus oli 0,4 miljoonaa euroa ja lisäksi kaukolämmön henkilöstökulut pienenivät 0,2 miljoonaa euroa. Sähköverkkotoiminnan henkilöstökulut olivat edellisen vuoden tasossa. Lämmön ja polttoaineiden hankintakulut kasvoivat 2,2 miljoonaa euroa, kantaverkkomaksut 0,2 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan muut kulut 0,5 miljoonaa euroa vuoteen 2012 verrattuna. Muut kuluerät olivat edellisen vuoden tasossa. Suurimmat poikkeamat verrattuna talousarvioon johtuivat pääasiassa keskimääräistä lämpimämmistä talvikuukausista. Tämän seurauksena sekä liikevaihto että lämmön hankintakustannukset alenivat verrattuna talousarvioon. Sähkön siirtohintoja alennettiin talousarviosta poiketen keskimäärin 10 % alkaen. Lisäksi budjetissa varauduttiin nostamaan kaukolämmön asiakashintaa noin 6 % 1.9. alkaen, mutta tästä luovuttiin. Lämmön hankintakustannukset Kuopion Energia Oy:n voimalaitoksilta toteutuivat budjetointia pienempänä, koska lämmön tuotannon polttoaineet saatiin hankittua suunniteltua edullisemmin. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 6,9 miljoonaa euroa, mikä on 0,4 miljoonaa euroa alle talousarvion. Taseen loppusumma oli 77,1 miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden arvo vuoden lopussa oli 52,2 miljoonaa euroa. 3

6 Tunnusluvut heikkenivät edellisestä vuodesta Tunnusluku Liikevaihto (milj. euroa) 63,3 62,0 56,5 Liikevoitto (milj. euroa) 4,5 6,4 8,4 Liikevoitto (%) 7,1 10,4 14,9 Käyttökate (%) 18,2 21,4 26,5 Investointien omarahoitus (%) 155,0 148,9 211,4 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 7,4 10,6 14,5 Oman pääoman tuotto (%) 18,5 25,1 32,7 Kuopion Energia Liikelaitoksen johtokunnan asettamat taloudelliset tavoitteet saavutettiin hyvin. Kaupunginvaltuusto muutti johtokunnan esityksestä tulostavoitteen kesken vuotta 1,861 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, koska liikelaitoksen näkemyksen mukaan positiivisen tuloksen saavuttaminen olisi edellyttänyt merkittävää asiakashintojen nostamista. Sähköverkkoliiketoiminnan sallittu tuottotaso on pudonnut aikaisemmista vuosista, koska tuotto on sidottu yleiseen korkotasoon, joka on laskenut. Kilpailuviraston selvitykset kaukolämmön osalta ovat samansuuntaiset. Asiakashintojen nostaminen olisi siten tässä tilanteessa johtanut toimintaa ohjaavien lakien sekä liikelaitoksen ja asiakkaiden välisten sopimusten rikkomiseen. Muutettua tavoitetta vasten myös kaupunginvaltuuston asettama taloudellinen tavoite saavutettiin hyvin. 3. Hallinto ja henkilöstö Liikelaitoksella on johtokunta, johon kuuluu seitsemän kaupunginhallituksen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Johtokunta kokoontui kaksitoista kertaa. Johtokunnan jäseninä toimivat Pekka Kaartinen (puheenjohtaja), Mauri Sulku, Anja Koivistoinen, Mirka Törhönen, Marja-Leena Hublin, Varpu Puskala, Mauri Kosonen ja kaupunginhallituksen edustajana Taisto Toppinen. Liikelaitoksen tilintarkastajana toimi BDO Audiator Oy. Toimitusjohtajana toimi diplomi-insinööri Kari Väänänen. Liikelaitos ostaa talous-, toimisto-, henkilöstö- ja tietohallintopalvelut Kuopion Energia Osakeyhtiöltä. Liikelaitoksen palveluksessa oli 56 vakinaista ja 4 määräaikaista työntekijää, jotka noudattivat kunnallista teknisten ja tuntipalkkaisten työehtosopimusta. Sähköverkosta eläköityi kaksi henkilöä ja yksi työntekijä menehtyi äkillisesti. 1 määräaikainen henkilö vakinaistettiin. Vuoden aikana Sähköverkossa työskenteli 2 määräaikaista työntekijää. Kaukolämmöstä poistui eläköitymisien ja muiden syiden takia yhteensä 8 henkilöä, joiden tilalle on palkattu 4 vakinaista ja 1 määräaikainen henkilö. Kuopion Energia Liikelaitoksen henkilöstöraportissa on kerrottu henkilöstöön liittyvää tietoa vuodelta Investoinnit Kuopion Energia Liikelaitoksen investointeihin käytettiin yhteensä 8,5 miljoonaa euroa. Investointibudjetti alitettiin 1,9 miljoonalla eurolla. Investointeja siirrettiin sopeuttamistoimenpiteinä tuleville vuosille. Sähköverkon ja kaukolämmön asiakkaiden mittareiden uusiminen etäluettavaksi eteni suunnitellusti ja vuoden lopussa lähes kaikki sähköverkon asiakkaat olivat etäluennan piirissä. Kaukolämmössä on yli 60 % pientalokohteista etäluennan piirissä. Kaupungin laajentumisen myötä sekä sähkö- että kaukolämpöverkkojen rakentamisen painopiste oli Ala- Pirttiniemessä ja Saaristokaupungissa. Matkuksen uusi sähköasema otettiin käyttöön. Muuntamoiden ja jakokaappien saneerauksia sekä ilmajohtojen kaapelointia tehtiin useissa kohteissa. Sähköverkon investointi määrärahoista noin puolet kului etäluettaviin mittareihin. Kaukolämpöverkkoa rakennettiin myös lämmitysmuodon vaihtajille Rypysuolla, Linnanpellolla ja Niiralassa. Lisäksi Sorsasalon siirtojohdon valmistumisen jatkoksi rakennettiin kaukolämpöverkkoa Virranniemen- ja 4

7 Lukkosalmentien alueella asiakkaiden liittymistarpeiden mukaisesti. Vehmersalmella saneerattiin vuonna 2007 puutteellisesti rakennetusta jakeluverkostosta n. 50 %. 5. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Liikelaitoksen merkittävimpiä riskejä ovat toiminnalliset ja vahinkoriskit. Toiminnallisista riskeistä suurimpia on henkilöstön osaamisen varmistaminen. Henkilöstömäärä on vähentynyt voimakkaasti ja ostopalvelujen määrä kasvanut. Henkilömäärä ei voi juurikaan enää vähentyä vaan rekrytointeja on tehtävä sekä entisille että uusille osaamisalueille. Vahinkoriski on myös merkittävä, koska sähkön siirron ja kaukolämmön jakeluhäiriöiden vaikutukset ulottuvat laajalle. Yhteiskunnan toiminta on täysin riippuvainen sähkön ja lämmön jakelun luotettavuudesta. Etenkin suurhäiriössä kymmeniä tuhansia asiakkaita voi olla ilman sähköä ja lämpöä, minkä seurauksena voidaan esittää sähköyhtiölle merkittäviä korvausvaatimuksia. Kuopion Energia Liikelaitoksella ei ole vakuutuksia vahinkojen varalta. Energiaverkkojen vakuuttamisesta on keskusteltu johtokunnassa samassa yhteydessä kun päätettiin omaisuuden vakuuttamisesta sekä lakisäteisestä tapaturmavakuutuksesta. Tällä hetkellä vakuutusyhtiöillä ei vielä ole tarjota sopivia tuotteita verkkojen keskeytysriskin vakuuttamiseen. Laajojen jakeluhäiriöiden riskiä pyritään pienentämään huolellisella verkonsuunnittelulla, kunnossapitotoiminnalla sekä varautumalla ennakolta erilaisiin häiriötilanteisiin. 6. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on taloudellista, tuloksellista ja tavoitteet saavuttavaa. Sisäinen valvonta varmistaa, että päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lakeja, säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja omaisuutta sekä voimavaroja turvataan. Sisäinen valvonta on varmistamistyötä, joka on liikelaitoksen johdon tekemää tai johdon lukuun tehtyä. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Lakien ja säännösten sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvaus, kanne tai oikeusseuraamus, ei ole tiedossa. Kaukolämpö on määräävässä markkina-asemassa, joten kaukolämmön hinnoittelu on pidettävä kohtuullisena, muuten rikotaan kilpailulakia. Kuopion Energia Liikelaitoksen näkemyksen mukaan kaukolämmön hinta on nyt niin korkealla, että kilpailusäännösten edellyttämä puuttumiskynnys voi olla lähellä. Kaukolämmön hinnoittelussa on lisäksi noudatettava asiakassopimusten ja hinnaston ehtoja. Yhteistuotantoa pidetään yleensä synergiasyistä erillistuotantovaihtoehtoja tehokkaampana tapana tuottaa sähköä ja lämpöä. Tämän vuoksi kaukolämmön tuotantokustannukset pitää olla yhteistuotannon osalta vaihtoehtoista tuotantotapaa edullisemmat, muuten kaukolämpöliiketoiminta ei hyödy synergiaedusta ollenkaan. Yhteistuotannon kaukolämmön tuotantokustannukset ovat nousseet voimakkaasti voimalaitosinvestointien, polttoainekustannusten ja verotuksen kiristymisen takia, jolloin itsenäisenä liiketoimintana kaukolämmöllä olisi mahdollisuus jopa alhaisempiin kustannuksiin. Sähkön siirtoliiketoiminnan sallittu vuotuinen tuottotaso määräytyy Energiaviraston valvontamenetelmien mukaisesti: tuotot on sidottu yleiseen korkokehitykseen. Valvontamenetelmien mukainen sallittu tuottotaso on 3,5 % vuodelle 2013 ja 3,3 % vuodelle Nyt kun korot ovat alhaalla, Kuopion Energian Liikelaitoksen sähköverkkotoiminnan kohtuullinen tuottotaso on vuodelle 2013 noin 2,3 miljoonaa euroa ja vuodelle 2014 ainoastaan 2,0 miljoonaa euroa. Sähkön siirtohintoja laskettiin alusta keskimäärin 10 %, jotta valvontajakson ylituotto pienenisi jakson loppuun 2015 mennessä. Omistajan päätöstä eriyttämisestä odotetaan. Nyt virassa toimii toimitusjohtaja, verkkojohtaja ja kaukolämpöjohtaja. Virkasäännösten mukaan julkista valtaa käyttävien henkilöiden tulee olla virassa, joten liikelaitosvaihtoehdossa jouduttaneen perustamaan lisää virkoja. Asia on ollut esillä johtokunnassa, jossa päätettiin lykätä lisävirkojen perustaminen myöhempään ajankohtaan. 5

8 Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä varojen käyttö Talousarvion toteutumisesta, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta tai poikkeamista sekä niiden johdosta tehdyistä toimista on kerrottu johtokunnalle kuukauden välein, osavuosikatsauksessa 4 kuukauden välein ja vuosikertomuksessa kerran vuodessa. Kuopion Energia Liikelaitos on vaihtanut lähes kaikki sähkömittarit etäluettaviksi vuosien 2012 ja 2013 aikana. Kaupungin poistosuunnitelman mukaisesti mittari-investointeja on käsitelty aikaisemmin 15 vuoden menojäännöspoistoina. Menojäännöspoisto ei sovellu ko. hankintaan hyvin, koska Energiavirasto käsittelee ko. investointia omassa valvontamallissaan 10 vuoden tasapoistona. Kaupunginvaltuusto muutti kaupungin poistosuunnitelmaa johtokunnan esityksestä. Vuosien 2013 ja 2014 osalta tasapoistomenetelmä pienentää sähköverkon poistoja noin euroa verrattuna menojäännöspoistoihin. Riskien hallinta Vuonna 2012 ei tapahtunut kaukolämpö- ja sähköverkkotoiminnoissa sellaisia tapaturmia, jotka aiheuttaisivat seuraamuksia työnantajalle. Sekä sähköverkossa että kaukolämmössä tehtiin ulkopuolisen asiantuntijan ohjaamana toiminnan riskikartoitus. Raportissa esitettyjä parannusehdotuksia työstettiin toimintavuoden aikana. Työtä jatketaan vuonna Varautumisen tason selvittämiseksi päivitettiin Huoltovarmuuskeskuksen ylläpitämä kypsyysanalyysi. Kypsyysanalyysi kertoo yritykselle millä tasolla yrityksen varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusolosuhteisiin on. Vuonna 2013 selvitettiin liiketoimintakohtaisten kriittisten tietojärjestelmien hajauttamismahdollisuudet ja niiden sijoittaminen Kotkankallion luolaan. Samoihin tiloihin varustellaan Koko Kuopion Energian johtokeskustilat. Tilat otetaan käyttöön vuoden 2014 aikana. Tietojärjestelmien käytettävyyden, tietoturvallisuuden ja kyberturvallisuuden edistämiseksi tehtiin useita toimenpiteitä. Ns. toimistoverkon ylläpito ja pc-tuki ulkoistettiin ulkoiselle toimijalle. Aikaisemmin nämä asiat ostettiin Kuopion Energia Osakeyhtiöltä. Nyt osakeyhtiö ulkoisti yhdessä Liikelaitoksen kanssa palvelut alaan erikoistuneelle toimijalle. Kaukokäyttöjärjestelmä päivitettiin ja keskuskoneet uusittiin. Lisäksi kaukokäyttöjärjestelmän tukipalvelusopimus päivitettiin sekä samalla sopimuksen kattavuutta nostettiin. Sopimuksen tarkoituksena on edistää toimitettujen järjestelmien luotettavaa ja tarkoituksenmukaista toimintaa läpi elinkaaren sekä tukea paremmin tilaajaa erilaisissa järjestelmän häiriö- tai ongelmatilanteissa. Uutena osiona lisättiin mm. laajennettu tavoitettavuus 14/7, ohjelmistopäivityspalvelu sekä tietoturvapalvelut. Lisäksi Kuopion Energian tietoverkot liitettiin energiayhtiöiden etujoukoissa ns. HAVARO-järjestelmään. HA- VARO on huoltovarmuuskriittisille yrityksille suunnattu tietoturvaloukkausten havainnointi- ja varoitusjärjestelmä. Järjestelmä on toteutettu yhdessä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. HAVARO-järjestelmän tarkoituksena on auttaa tarkemman tilannekuvan muodostamista suomalaisiin verkkoihin kohdistuvista tietoturvauhkista. Järjestelmän tuottaman tiedon avulla pyritään havaitsemaan tietoturvaan vaikuttavat ilmiöt mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin tarvittavat suojaustoimenpiteet voidaan aloittaa ajoissa ja suunnata oikein. Kaikille lämpökeskuksille ja sähköasemille lukuun ottamatta Matkuksen sähköasemaa hankittiin kameravalvontajärjestelmä. Lämpökeskuksille hankittiin lisäksi uusi lukitusjärjestelmä sekä tehtiin riskikartoituksen suositusten mukaisia parannustoimenpiteitä. Omaisuuden hankinta ja luovuttaminen Tilikauden aikana ei ole todettu hankinnoissa, omaisuuden luovutuksessa tai käyttöarvossa menetyksiä, merkittäviä arvon alennuksia tai jouduttu korvausvastuuseen tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen. Kuopion kaupunki on pyytänyt leikkaamaan investointeja koko kaupunkikonsernissa kautta linjan. Kuopion Energia Liikelaitoksessa on merkittävä omaisuus kiinni energiaverkoissa. Jos korvausinvestointeja joudutaan leikkaamaan useampana vuotena peräkkäin, johtaa se energiaverkkojen nykyarvon alenemiseen ja siten heikentää omaisuuden arvoa. 6

9 Kumpusaaren varmuusvarastossa ollutta kaukolämmön vähärikkistä kevyttä polttoöljyä hyödynnettiin Iloharjun, Niiralan ja Pitkälahden lämpökeskuksilla lämmöntuotannossa 730 tonnia (t), loput em. öljystä 3670 t siirrettiin kevyttä polttoöljyä käyttävien lämpökeskusten käyttösäiliöihin ja voimalaitoksen toiseen säiliöön (säiliö nro 1) varmuusöljyksi. Lisäksi ostettiin Huoltovarmuuskeskukselta varmuusvarastoon jäänyttä polttokelpoista öljyä 644 t, josta 443 t siirrettiin Niiralan lämpökeskuksen säiliöön ja loput 201 t voimalan toiseen säiliöön varmuusöljyksi. Sopimustoiminta Vehmersalmen ja Melalahden aluelämpöverkkojen liiketoiminnat siirtyivät kaupunginvaltuuston päätöksellä kaupungin Tilakeskukselta Kuopion Energia Liikelaitoksen vastuulle alkaen. Puutteellisesti rakennettua Vehmersalmen aluelämpöverkkoa uusittiin ja korjattiin jakelujohtojen osalta euron edestä (n. 70 % jakelujohdoista ja 50 % koko verkosta). Verkko on rakennutettu vuonna 2007 vastoin materiaalitoimittajan ja kaukolämpöverkon rakentamisesta annettuja yleisiä valtakunnallisia rakentamisohjeita. Korvausvaateista työn tehnyttä urakoitsijaa vastaan luovuttiin, koska silloisella rakennuttajalla (kaupungin tilakeskus) ei ollut esittää minkäänlaisia urakka- ja laadunvalvonta-asiakirjoja ko. kohteesta. Urakoitsijalla ja sen työntekijöillä ei ollut kaukolämpöalan yleisesti vaatimia pätevyyksiä tehdä em. työtä. Loppujen jakelujohtojen uusiminen jatkuu vuoden 2014 aikana ja liittymisjohtoja saneerataan tarpeen mukaan. Asiaa on käsitelty silloisen tilaajan ja silloisen rakentajan sekä nykyisen verkonhaltijan Kuopion Energia Liikelaitoksen kesken. Lisäksi kaupungin lakimiehiltä on pyydetty asiantuntija-apua. Kuopion Energia Liikelaitoksen johtokunta päätti kokouksessaan lopettaa asian käsittelyn. Korvausten saaminen urakoitsijalta tai tilakeskukselta nähtiin hyvin epätodennäköiseltä, koska työ ei täytä miltään osin kaukolämpöverkon suunnittelun ja rakentamisen laatuvaatimuksia. Kaukolämmön verkostohäviössä havaittiin alkuvuodesta suurta kasvua aikaisempiin vuosiin verrattuna. Poikkeuksellisen korkean verkostohäviön syyksi paljastui lopulta Haapaniemi 3 voimalaitoksen päämittauksessa ollut virtausmittauksen virhe, joka aiheutti Haapaniemi 3 voimalaitokselta 3,7 % liian suurta kaukolämpöenergian toimitusta tammi-syyskuussa Oy:ltä Liikelaitokselle. Virheen taloudellinen vaikutus oli euroa, josta Oy hyvitti lämmöntoimitussopimuksen ehtojen mukaisesti euroa. Osakeyhtiö on uusinut HPN3 kaukolämpöenergian mittauksen ja tarkistuttanut ja kalibroinut molempien voimalaitosten kaukolämpömittaukset. Muilta osin vuoden 2013 osalta johdolla ei ole tiedossa sopimuksista aiheutuvia mahdollisia negatiivisia seurauksia toiminnalle. Melalahden aluelämpöverkon lämmönostosta tehtiin viiden vuoden sopimus nykyisen lämpöyrittäjän kanssa. Sopimus astui voimaan Kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa on solmittu Puitesopimus sähköverkon rakentamisesta, kunnossapidosta, materiaalilogistiikasta ja varallaolosta. Sopimus on voimassa myös vuonna 2014 vuoden irtisanomisajalla. Sopimuksen pelisääntöjen tarkentamista ja seurantaa tulee tehdä jatkuvasti. Sopimus on tehty koko Kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa, mutta vielä osa Kuntatekniikan liiketoiminnoista ei toimi aivan sopimuksessa kuvatulla tavalla. Tarkennuksia on tehtävä töiden tilaukseen ja laskutusprosessiin. Puitesopimuksen vuosittainen volyymi on noin 2,5 miljoonaa euroa. Sähköverkon häviösähkön suojauspalvelu- ja fyysisen sähkön toimitussopimus on allekirjoitettu Kuopion Energia Oy:n kanssa. Sopimus on kolmevuotinen Suojauspalvelulla suojataan häviösähkön hintaa markkinamuutoksia vastaan. Suojauspäätökset tekee itsenäisesti Kuopion Energia Liikelaitos suojauspalvelutoimittajan esityksestä. Itse fyysisen sähkön osto tapahtuu sähköpörssistä spot - hintaisena Kuopion Energia Oy:n toimittamana. Sopimuksen toteutumista ostomäärien ja hinnan osalta raportoidaan kuukausittain. On tärkeää hallita suojauspalvelu niin, että häviösähkön hinta on pääosin ennalta tiedossa. Suojauspalvelun ja fyysisen sähköntoimituksen vuosivolyymi on noin 1,2 miljoonaa euroa. Oma arvio sisäisen valvonnan järjestämisestä Liikelaitoksen johto katsoo, että sisäinen valvonta on pääosin hyvällä tasolla. 7

10 7. Tulevaisuuden näkymiä Yritysrakenteeseen ja liikelaitoksen toimintaan vaikuttava lainsäädäntö uudistettiin vuoden 2013 aikana. Kuntalain muutos edellyttää kaukolämpötoiminnan yhtiöittämisen vuoden 2014 aikana. Energian 3 sisämarkkinapaketti toi sähköverkkotoimintaan merkittäviä muutoksia mm. toimitusvarmuuteen, eriyttämiseen, asiakasviestintään, varautumiseen, häiriöiden hallintaan ja kohtuullisen tuoton laskentaan. Liikelaitoksen liikevaihdon oletetaan kasvavan, mutta tuloksen vaihtelevan. Taloudelliseen tulokseen vaikuttaa voimakkaasti viranomaissääntely ja sen muutokset. Viranomaissääntelyn tehostamisvaatimukset ohjaavat toiminnan tehostamiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Yleisen korkotason muutokset vaikuttavat sallittuun tuottotasoon. EU:n asettamat haasteelliset hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet vaikuttavat myös energian kulutuksen vähentämistoimenpiteisiin (energiatehokas rakentaminen, lämmitysmuodot, kulutuksen seuranta). Toisaalta sähkön kulutuksen kasvuun saattaa vaikuttaa sähkön käytön lisääntyminen esimerkiksi liikennevälineissä, koska halutaan vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Näillä toimenpiteillä tulee olemaan vaikutuksia myös sähköverkkotoiminnan kehittymiseen lähivuosina. Liiallisen ilmaston muutoksen estämisen mukana tuomat energiatehokkuusvaatimukset uusissa rakennuksissa ja toimenpiteet olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseksi sekä lämmitysmarkkinoiden kilpailutilanne yhdessä ilmaston ilmeisen lämpenemisen kanssa tulevat kääntämään kaukolämmön kysynnän asteittaiseen laskuun jo tämän vuosikymmenen taitteessa. Samalla kaiken tyyppisten kiinteistöjen viilennyksen tarve tulee kasvamaan luoden uusia liiketoimintamahdollisuuksia vahvoille ja luotettaville energia-alan toimijoille, jotka kykenevät tarjoamaan asiakkailleen ympäristön ja talouden kannalta parhaan kokonaisratkaisun rakennusten lämpöolojen hallintaan. 8. Liikelaitoksen esitys tilikauden tappion kattamiseksi Liikelaitoksen taseen edellisten tilikausien ylijäämä oli ,30 euroa. Johtokunta esittää, että tilikauden alijäämä ,95 euroa katetaan taseen oman pääoman erästä Edellisten tilikausien ylijäämä. Kari Väänänen toimitusjohtaja 8

11 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS 8 TULOSLASKELMA Sähkön siirto , ,31 Lämmön myynti , ,78 Muut myyntitulot , ,04 L I I K E V A I H T O , ,13 Liiketoiminnan muut tuotot , ,21 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sähkön ostot , ,45 Lämmön osto KEOY , ,42 Lämmön osto , ,61 Kantaverkkomaksut , ,09 Polttoaineiden ostot , ,52 Polttoainevaraston lisäys(-)/vähennys(+) , ,48 Muut aineet ja tarvikkeet , ,03 Tarvikevaraston lisäys(-)/vähennys(+) , ,74 Palvelujen ostot , , , ,11 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,76 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,68 Muut henkilösivukulut , , , ,39 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,21 Liiketoiminnan muut kulut , ,45 L I I K E Y L I J Ä Ä M Ä (-A L I J Ä Ä M Ä) , ,18 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja muut rahoitustuotot Muilta 5 882, ,47 Korko- ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille , ,94 Muille 29,41 12,00 Tuloutus kaupungille/peruspääoman korko , , , ,47 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,71 T I L I K A U D E N Y L I J Ä Ä M Ä/A L I J Ä Ä M Ä , ,71 9

12 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS/Osakeyhtiölakia mukaillen tehty tilinpäätös 8a TULOSLASKELMA Sähkön siirto , ,31 Lämmön myynti , ,78 Muut myyntitulot , ,04 L I I K E V A I H T O , ,13 Liiketoiminnan muut tuotot , ,21 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sähkön ostot , ,45 Lämmön osto KEOY , ,42 Lämmön osto , ,61 Kantaverkkomaksut , ,09 Polttoaineiden ostot , ,52 Polttoainevaraston lisäys(-)/vähennys(+) , ,48 Muut aineet ja tarvikkeet , ,03 Tarvikevaraston lisäys(-)/vähennys(+) , ,74 Palvelujen ostot , , , ,11 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,76 Lakisääteiset henkilösivukulut Eläkekulut , ,68 Muut henkilösivukulut , , , ,39 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,21 Liiketoiminnan muut kulut , ,45 L I I K E Y L I J Ä Ä M Ä (-A L I J Ä Ä M Ä) , ,18 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja muut rahoitustuotot Muilta 5 882, ,47 Korko- ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille , ,94 Muille 29,41 12, , ,53 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,71 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , ,71 Tilinpäätössiirrot Tuloutus kaupungille/peruspääoman korko , ,00 T I L I K A U D E N Y L I J Ä Ä M Ä/A L I J Ä Ä M Ä , ,71 10

13 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS 9 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Atk-ohjelmat , , , ,40 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat , ,81 Sähköverkosto , ,69 Lämpöverkosto , ,88 Tuotannolliset koneet ja laitteet , ,57 Muut koneet ja kalustot , ,74 Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat , , , ,71 Sijoitukset 2 322, , , ,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,72 Öljyvarasto , , , ,13 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,04 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,38 Muut saamiset , ,90 Siirtosaamiset , , , ,12 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,29 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,42 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,59 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , , , ,72 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 0, ,81 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut , ,07 Lyhytaikainen Lainat Kuopion kaupungilta , ,23 Saadut ennakkomaksut ,54 0,00 Ostovelat , ,29 Ostovelat saman konsernin yrityksille , ,76 Muut lyhytaikaiset velat , ,75 Velat valtiolle , ,49 Siirtovelat , , , , , ,29 11

14 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS 10 RAHOITUSLASKELMA Liikelaitoksen toiminnan ja investointien rahavirta Toiminta Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Muut tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Ylijäämän palautus kunnalle Vieraan pääoman muutokset Liittymismaksujen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutokset saman konsernin yrityksiltä Saamisten muutokset muilta Korottomien velkojen muutos saman konsernin yrityksiltä Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Kassavarat / Kassavarat Kuopiossa 21. päivänä helmikuuta 2014 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS 12

15 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöstä koskevat liitetiedot Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät Pysyvät vastaavat Vaihto-omaisuus/Tarvikevarasto Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaiset poistot. Hankintamenoon on luettu hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot. Kuopion Energia Liikelaitos noudattaa kaupungin ohjeistamaa poistosuunnitelmaa, joka on hyväksytty kaupungihallituksen kokouksessa Tilinpäätöksessä tarvikevarasto on arvostettu käyttäen hankinnan keskihintaa. Vaihto-omaisuuden arvoon ei sisälly osuutta hankinnan ja valmistuksen kiinteistä menoista. Vaihto-omaisuus/Lämpökeskusten öljyvarastot Lämpökeskusten öljyvarastot perustuvat laskennallisiin saldoihin. Tilinpäätöksessä öljyvarastot on arvostettu käyttäen toteutuneita hankintakustannuksia. Öljyn yhteisvarasto/kumpusaari Kumpusaaren öljyluola on aiemmin ollut usean eri omistajan yhteisvarasto. Kuopion Energia Liikelaitoksen öljytuotteet on tyhjennetty ja öljy on siirretty Haapaniemen kiinteistöllä olevaan varastoon sekä lämpökeskuksille. Liikevaihto Liikevaihtoon luettavat myyntitulot ovat sähkön, kaukolämmön ja työlaskujen osalta laskutuksen mukaiset. Sähkönsiirron arviolaskutuksesta johtuva myynnin jaksotus oli ,54 euroa. Arviolaskutus poistuu etäluettavien mittareiden vaihdon myötä. Vuoden 2013 loppuun mennessä 98 % mittareista oli vaihdettu. Liikevaihto ei sisällä välillisiä veroja. Myyntisaamisten arvostus Myyntisaamiset arvostetaan käypään arvoon. Myyntisaamisista on kirjattu kuluiksi kaikki tiedossa olleet luottotappiot. Epävarmat saamiset arvioidaan tilinpäätöshetkellä saamisten kattavan tarkastelun perusteella. 13

16 12 Päästöoikeudet Erillislämpökeskuksia käytettiin vuoden 2013 aikana edellisvuotta vähemmän, mutta suurin piirtein budjetoitua vastaava määrä. NAP:ssa saatu päästöoikeuksien ilmaisjako riitti kattamaan v koko tarpeen ja ylijäämää jäi t/co2 siirrettäväksi myöhempää käyttöä varten. Kuopion Energia Liikelaitoksen erillislämmöntuotannon vaatimat päästöoikeuskaupat ja päästöoikeuksien riskienhallinta toteutettiin osana Kuopion Energia Oy:n suorittamaa laajempaa konsernitason riskienhallintakokonaisuutta. Eriyttämislaskelmat Kuopion Energia Liikelaitoksen tuloslaskelma jakaantuu sähköverkko ja kaukolämpöliiketoimintoihin. Vuoden 2013 tuloslaskelman kirjanpidolliset eriyttämislaskelmat perustuvat toimintoyksikköjakoon. Eriytetyille yksiköille tuotot ja kulut on jaettu aiheuttamisperiaatteella. Kuopion Energia Liikelaitoksen tase jakaantuu sähköverkko- ja kaukolämpöliiketoimintoihin. Tase-erät on jaettu eriytetyille toiminnoille siten, että aineettomat oikeudet ja aineelliset hyödykkeet, vaihto-omaisuus, myynti- ja siirtosaamiset sekä osto- ja siirtovelat on jaettu aiheuttamisperiaatteella. Rahat ja pankkisaamiset sekä lyhytaikainen velka kaupungille ovat taseen tasauseriä eri liiketoimintojen välillä. Pitkäaikaiset pankkisaamiset sekä annetut vakuudet on kohdistettu käyttötarkoituksen mukaan. Avusten käsittely Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty ao. hyödykkeiden hankintamenon vähennykseksi. 14

17 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 13 Liikevaihto toimialoittain Sähkön siirto , ,31 Lämmön myynti , ,78 Muut myyntitulot , ,04 Yhteensä , ,13 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Aineellinen hyödyke Menetelmä Poisto% Pitoaika/vuosi Tuotantorakennukset tasa 3,33 30 Toimistorakennukset tasa 4 25 Toimistorakennuksen saneeraus tasa 6,66 15 Kevyet rakennukset ja rakennelmat tasa 6,66 15 Tuotannolliset koneet ja laitteet jäännös Muut kiinteät koneet ja laitteet tasa Sähkönsiirto-, jakelu- ja biokaasuverkko jäännös Kaukolämmön siirto- ja jakeluverkko jäännös Työkoneet tasa Kuljetuskalusto tasa 20 5 Muut koneet ja kalustot jäännös 30 7 Atk-laitteet tasa 20 5 Aineeton hyödyke Tietokoneohjelmat tasa 20 5 Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Tilikauden aikana valmistuneet uusinvestointi- sekä saneerauskohteiden poistot on aloitettu tuotantokäyttöönotto kuukaudesta lukien. Rakennusten, työkoneiden, autojen sekä yksittäisten suurien investointien osalta käyttöönottovuoden poistot on laskettu käyttööottokuukaudesta lukien. Muun irtaimiston osalta käyttöönottovuoden poistoiksi on laskettu puolet koko vuoden poistoista. Muihin kiinteisiin koneisiin ja laitteisiin kuuluvien etäluettaviensähkömittareiden poistosuunitelmaan tehtiin muutos. Aiemmasta ohjeesta (18 % menojäännös) poiketen etäluettavat mittarit poistetaan tasapoistolla vuodessa ( kaupunginvaltuuston päätös ) 15

18 Pakollisten varausten muutokset Eläkevaraukset/vähennys , ,92 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja muut rahoitustuotot Ulkoiset 5 882, ,47 Yhteensä 5 882, ,47 Korko- ja muut rahoituskulut Kaupungin sisäiset , ,94 Peruspääoman korko , ,00 Ulkoiset 29,41 12,00 Yhteensä , ,94 16

19 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot Pysyvien vastaavien muutokset ja poistot Aineettomat A i n e e l l i s e t h y ö d y k k e e t Yhteensä hyödykkeet Kesken- Aineettomat Rakennukset Sähkö- ja läm- Koneet ja eräiset oikeudet ja piha-alueet pöverkosto kalusto hankinnat Poistamaton hankintameno , , , , , ,10 Lisäykset tilikauden aikana , , , , , ,32 EU-tuet , ,46 Vähennykset tilikauden aikana , ,00 Siirrot erien välillä , ,02 Tilikauden poistot , , , , ,58 Poistamaton hankintameno , , , , , ,37 Käyttöomaisuuserä Aineettomat hyödykkeet pitää sisällään atk-ohjelmat 17

20 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Rahasaamiset KEOY:ltä , ,60 Myyntisaamiset (tytäryhtiöt) , ,22 Yhteensä , ,38 Vuonna 2011 käyttöönotetun laskutusjärjestelmän muutoksen seurauksena Kuopion Energia Oy laskuttaa asiakkaita Kuopion Energia Liikelaitoksen puolesta. Asiakassaamiset kirjataan Kuopion Energia Oy:n saamisiin. Vastaavasti laskutuksesta syntynyt velka Kuopion Energia Liikelaitokselle kirjataan lyhytaikaisiin velkoihin. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Menoennakot 500,45 744,10 Myönnetyt avustukset , ,95 Muut saamiset , ,75 Ennakkomaksut , ,90 Yhteensä , ,70 18

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot