LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013"

Transkriptio

1 LIIKELAITOSTEN JA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSET 2013 Kaupunginhallitus

2

3 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS PÖYTÄKIRJAOTE PL 105 Johtokunta KUOPIO Johtokunta Kokous 2 AIKA Tiistaina helmikuun 25. päivänä 2014 klo PAIKKA Johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 LÄSNÄ Jäsenet POISSA OLLEET Pirhonen Jarmo palvelualuejohtaja, esteen ilmoittaen Allekirjoitukset Puhetta johti puheenjohtaja Pekka Kaartinen. Pöytäkirjan laati Kuopion Energia Liikelaitoksen toimitusjohtaja Kari Väänänen. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Anja Koivistoinen ja Mauri Sulku 5 Kuopion Energia Liikelaitoksen tilinpäätös 2013 Liitteenä 2 on Kuopion Energia Liikelaitoksen tilinpäätös Tilinpäätös on listan tekohetkellä tilintarkastajien arvioitavana, joten tilinpäätös on vielä vahvistamatta. Toimitusjohtaja PÄÄTÖS ehdottaa, että johtokunta hyväksyy tilinpäätöksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esittämistä varten liitteessä olevin perusteluin. Hyväksyttiin toimitusjohtajan ehdotus. Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa Johdon assistentti Minna Pihko 1

4 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1-7 Tuloslaskelma 8 Tuloslaskelma/Osakeyhtiölakia mukaillen tehty tilinpäätös 8a Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Tilinpäätöstä koskevat liitetiedot Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Liikevaihdon jakaantuminen toimialoittain 13 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet 13 Pakollisten varausten muutokset 14 Rahoitustuotot ja -kulut 14 Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot Pysyvien vastaavien muutokset ja poistot 15 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 16 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 16 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman erittely 17 Vieras pääoma/pitkäaikainen/liittymismaksut 17 Vieras pääoma/lyhytaikainen/velat saman konsernin yhteisöille 17 Vieras pääoma/lyhytaikainen/muut velat 17 Siirtovelkojen olennaiset erät 17 Pakolliset varaukset 17 Vakuudet ja vastuusitoumukset Pankkitalletukset/Pitkäaikaiset pankkisaamiset 18 Saadut vakuudet 18 Muut taloudelliset vastuut/päästöoikeudet 18 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 19 Verkkotoiminnan tunnusluvut 20 Eriytetty tilinpäätös/sähköverkko Kirjanpitokirjat/tositelajit/kirjanpitoaineiston säilytys 23 Menot ja tulot verrattuna talousarvioon 24 Pääomamenot ja -tulot verrattuna talousarvioon Erikseen sidottu Poistojen jakaantuminen käyttöomaisuuslajeittain Tase-erittelyt Omaisuusluettelo Saatavien erittely Liitetietoerittelyt Eriytetty tilinpäätös/kuopion Energia Liikelaitos Tili- ja toimintokartta vuodelta

5 Kuopion Energia Liikelaitos 1. Toimitusjohtajan katsaus Kuopion Energia Liikelaitos harjoittaa sähköverkko- ja kaukolämpöliiketoimintaa kunnallisena liikelaitoksena. Vuosi 2013 oli Liikelaitoksen 18. toimintavuosi. Sähköä siirrettiin asiakkaille 580 GWh:a ja siirtomäärä pieneni edellisvuodesta prosentin. Siirron huipputeho oli 107,7 MW. Lämpöä myytiin asiakkaille 858 GWh:a ja lämmön myyntimäärä pieneni edellisvuodesta 8 prosenttia. Lämpötilakorjattu myynti kuitenkin kasvoi prosentin asiakasmäärän kasvun ansiosta. Lämmön tuotannon suurin tuntiteho oli 318 MW. Sähkön siirron ja kaukolämmön kulutuksen aleneminen johtui pääosaltaan keskimääräistä lämpimämmistä talvikuukausista. Myös rakennusten yhä parempi energiatehokkuus näkyy laskevana trendinä kiinteistöjen energiatarpeissa. Maaliskuuta lukuun ottamatta vuoden 2013 talvikuukaudet olivat poikkeuksellisen lämpimiä ja etenkin loppuvuosi elettiin leudoissa sääolosuhteissa. Kokonaisuudessaan vuosi oli Kuopiossa keskilämpötilaltaan 1,1 astetta normaalia lämpimämpi ja peräti 1,9 astetta edellisvuotta lämpimämpi. Kaukolämmön asiakashinnat Kuopion talousalueella pidettiin ennallaan ja sähkön siirtohintoja laskettiin alkaen keskimäärin 10 prosenttia. Vehmersalmen ja Riistaveden aluelämpöverkot pidettiin omina hinta-alueina. Asiakashinnoittelu perustuu kyseisen alueen toiminnan aiheuttamiin kustannuksiin. Riistaveden toiminta oli hiukan voitollista ja Vehmersalmen tappiollista. Sähköverkkoon liitettiin 803 uutta asiakasta ja kaukolämpöverkkoon 163 asiakasta. Siirtoasiakkaiden kokonaismäärä oli ja kaukolämmön Sekä sähkön jakelun, että lämmön toimituksen toimitusvarmuus pysyi edelleen hyvällä tasolla. Kaukolämmössä koko vuoden keskeytysaika oli 39,9 minuuttia ja lämmityskauden keskeytysaika 15,5 minuuttia. Sähköverkossa sähköt olivat poikki asiakkaalta keskimäärin vain 11,5 minuuttia. Kuopion Energia Liikelaitoksen toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet saavutettiin hyvin vuonna Talous Kuopion Energia Liikelaitoksen liikevaihto oli 63,3 miljoonaa euroa ja tulos 4,5 miljoonaa euroa ennen kaupungin tuloutusta. Tilikauden tulos ylitti budjetoidun tulostavoitteen 0,4 miljoonalla eurolla. Kaupungin 5,9 miljoonan euron tuloutuksen jälkeen tilikauden alijäämä oli 1,4 miljoonaa euroa. Käyttökustannukset olivat 52,2 miljoonaa euroa (49,8 M vuonna 2012), josta lämmön ja polttoaineiden hankinnan kustannukset olivat 40,3 miljoonaa euroa (77 %), häviösähkön ja omakäyttösähkön kustannukset 1,3 miljoonaa euroa (2 %), kantaverkkomaksut 2,0 miljoonaa euroa (4%), muut aineet ja tarvikkeet 0,4 miljoonaa euroa (1 %), henkilöstökustannukset 3,2 miljoonaa euroa (6%), palvelujen ostot 0,5 miljoonaa euroa (1 %), ja liiketoiminnan muut kulut 4,3 miljoonaa euroa (8 %). Henkilöstökulut pienenivät 0,6 miljoonaa euroa vuoteen 2012 verrattuna. Asennustoiminnan liiketoimintasiirron vaikutus oli 0,4 miljoonaa euroa ja lisäksi kaukolämmön henkilöstökulut pienenivät 0,2 miljoonaa euroa. Sähköverkkotoiminnan henkilöstökulut olivat edellisen vuoden tasossa. Lämmön ja polttoaineiden hankintakulut kasvoivat 2,2 miljoonaa euroa, kantaverkkomaksut 0,2 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan muut kulut 0,5 miljoonaa euroa vuoteen 2012 verrattuna. Muut kuluerät olivat edellisen vuoden tasossa. Suurimmat poikkeamat verrattuna talousarvioon johtuivat pääasiassa keskimääräistä lämpimämmistä talvikuukausista. Tämän seurauksena sekä liikevaihto että lämmön hankintakustannukset alenivat verrattuna talousarvioon. Sähkön siirtohintoja alennettiin talousarviosta poiketen keskimäärin 10 % alkaen. Lisäksi budjetissa varauduttiin nostamaan kaukolämmön asiakashintaa noin 6 % 1.9. alkaen, mutta tästä luovuttiin. Lämmön hankintakustannukset Kuopion Energia Oy:n voimalaitoksilta toteutuivat budjetointia pienempänä, koska lämmön tuotannon polttoaineet saatiin hankittua suunniteltua edullisemmin. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 6,9 miljoonaa euroa, mikä on 0,4 miljoonaa euroa alle talousarvion. Taseen loppusumma oli 77,1 miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden arvo vuoden lopussa oli 52,2 miljoonaa euroa. 3

6 Tunnusluvut heikkenivät edellisestä vuodesta Tunnusluku Liikevaihto (milj. euroa) 63,3 62,0 56,5 Liikevoitto (milj. euroa) 4,5 6,4 8,4 Liikevoitto (%) 7,1 10,4 14,9 Käyttökate (%) 18,2 21,4 26,5 Investointien omarahoitus (%) 155,0 148,9 211,4 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 7,4 10,6 14,5 Oman pääoman tuotto (%) 18,5 25,1 32,7 Kuopion Energia Liikelaitoksen johtokunnan asettamat taloudelliset tavoitteet saavutettiin hyvin. Kaupunginvaltuusto muutti johtokunnan esityksestä tulostavoitteen kesken vuotta 1,861 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, koska liikelaitoksen näkemyksen mukaan positiivisen tuloksen saavuttaminen olisi edellyttänyt merkittävää asiakashintojen nostamista. Sähköverkkoliiketoiminnan sallittu tuottotaso on pudonnut aikaisemmista vuosista, koska tuotto on sidottu yleiseen korkotasoon, joka on laskenut. Kilpailuviraston selvitykset kaukolämmön osalta ovat samansuuntaiset. Asiakashintojen nostaminen olisi siten tässä tilanteessa johtanut toimintaa ohjaavien lakien sekä liikelaitoksen ja asiakkaiden välisten sopimusten rikkomiseen. Muutettua tavoitetta vasten myös kaupunginvaltuuston asettama taloudellinen tavoite saavutettiin hyvin. 3. Hallinto ja henkilöstö Liikelaitoksella on johtokunta, johon kuuluu seitsemän kaupunginhallituksen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Johtokunta kokoontui kaksitoista kertaa. Johtokunnan jäseninä toimivat Pekka Kaartinen (puheenjohtaja), Mauri Sulku, Anja Koivistoinen, Mirka Törhönen, Marja-Leena Hublin, Varpu Puskala, Mauri Kosonen ja kaupunginhallituksen edustajana Taisto Toppinen. Liikelaitoksen tilintarkastajana toimi BDO Audiator Oy. Toimitusjohtajana toimi diplomi-insinööri Kari Väänänen. Liikelaitos ostaa talous-, toimisto-, henkilöstö- ja tietohallintopalvelut Kuopion Energia Osakeyhtiöltä. Liikelaitoksen palveluksessa oli 56 vakinaista ja 4 määräaikaista työntekijää, jotka noudattivat kunnallista teknisten ja tuntipalkkaisten työehtosopimusta. Sähköverkosta eläköityi kaksi henkilöä ja yksi työntekijä menehtyi äkillisesti. 1 määräaikainen henkilö vakinaistettiin. Vuoden aikana Sähköverkossa työskenteli 2 määräaikaista työntekijää. Kaukolämmöstä poistui eläköitymisien ja muiden syiden takia yhteensä 8 henkilöä, joiden tilalle on palkattu 4 vakinaista ja 1 määräaikainen henkilö. Kuopion Energia Liikelaitoksen henkilöstöraportissa on kerrottu henkilöstöön liittyvää tietoa vuodelta Investoinnit Kuopion Energia Liikelaitoksen investointeihin käytettiin yhteensä 8,5 miljoonaa euroa. Investointibudjetti alitettiin 1,9 miljoonalla eurolla. Investointeja siirrettiin sopeuttamistoimenpiteinä tuleville vuosille. Sähköverkon ja kaukolämmön asiakkaiden mittareiden uusiminen etäluettavaksi eteni suunnitellusti ja vuoden lopussa lähes kaikki sähköverkon asiakkaat olivat etäluennan piirissä. Kaukolämmössä on yli 60 % pientalokohteista etäluennan piirissä. Kaupungin laajentumisen myötä sekä sähkö- että kaukolämpöverkkojen rakentamisen painopiste oli Ala- Pirttiniemessä ja Saaristokaupungissa. Matkuksen uusi sähköasema otettiin käyttöön. Muuntamoiden ja jakokaappien saneerauksia sekä ilmajohtojen kaapelointia tehtiin useissa kohteissa. Sähköverkon investointi määrärahoista noin puolet kului etäluettaviin mittareihin. Kaukolämpöverkkoa rakennettiin myös lämmitysmuodon vaihtajille Rypysuolla, Linnanpellolla ja Niiralassa. Lisäksi Sorsasalon siirtojohdon valmistumisen jatkoksi rakennettiin kaukolämpöverkkoa Virranniemen- ja 4

7 Lukkosalmentien alueella asiakkaiden liittymistarpeiden mukaisesti. Vehmersalmella saneerattiin vuonna 2007 puutteellisesti rakennetusta jakeluverkostosta n. 50 %. 5. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Liikelaitoksen merkittävimpiä riskejä ovat toiminnalliset ja vahinkoriskit. Toiminnallisista riskeistä suurimpia on henkilöstön osaamisen varmistaminen. Henkilöstömäärä on vähentynyt voimakkaasti ja ostopalvelujen määrä kasvanut. Henkilömäärä ei voi juurikaan enää vähentyä vaan rekrytointeja on tehtävä sekä entisille että uusille osaamisalueille. Vahinkoriski on myös merkittävä, koska sähkön siirron ja kaukolämmön jakeluhäiriöiden vaikutukset ulottuvat laajalle. Yhteiskunnan toiminta on täysin riippuvainen sähkön ja lämmön jakelun luotettavuudesta. Etenkin suurhäiriössä kymmeniä tuhansia asiakkaita voi olla ilman sähköä ja lämpöä, minkä seurauksena voidaan esittää sähköyhtiölle merkittäviä korvausvaatimuksia. Kuopion Energia Liikelaitoksella ei ole vakuutuksia vahinkojen varalta. Energiaverkkojen vakuuttamisesta on keskusteltu johtokunnassa samassa yhteydessä kun päätettiin omaisuuden vakuuttamisesta sekä lakisäteisestä tapaturmavakuutuksesta. Tällä hetkellä vakuutusyhtiöillä ei vielä ole tarjota sopivia tuotteita verkkojen keskeytysriskin vakuuttamiseen. Laajojen jakeluhäiriöiden riskiä pyritään pienentämään huolellisella verkonsuunnittelulla, kunnossapitotoiminnalla sekä varautumalla ennakolta erilaisiin häiriötilanteisiin. 6. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on taloudellista, tuloksellista ja tavoitteet saavuttavaa. Sisäinen valvonta varmistaa, että päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lakeja, säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja omaisuutta sekä voimavaroja turvataan. Sisäinen valvonta on varmistamistyötä, joka on liikelaitoksen johdon tekemää tai johdon lukuun tehtyä. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Lakien ja säännösten sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvaus, kanne tai oikeusseuraamus, ei ole tiedossa. Kaukolämpö on määräävässä markkina-asemassa, joten kaukolämmön hinnoittelu on pidettävä kohtuullisena, muuten rikotaan kilpailulakia. Kuopion Energia Liikelaitoksen näkemyksen mukaan kaukolämmön hinta on nyt niin korkealla, että kilpailusäännösten edellyttämä puuttumiskynnys voi olla lähellä. Kaukolämmön hinnoittelussa on lisäksi noudatettava asiakassopimusten ja hinnaston ehtoja. Yhteistuotantoa pidetään yleensä synergiasyistä erillistuotantovaihtoehtoja tehokkaampana tapana tuottaa sähköä ja lämpöä. Tämän vuoksi kaukolämmön tuotantokustannukset pitää olla yhteistuotannon osalta vaihtoehtoista tuotantotapaa edullisemmat, muuten kaukolämpöliiketoiminta ei hyödy synergiaedusta ollenkaan. Yhteistuotannon kaukolämmön tuotantokustannukset ovat nousseet voimakkaasti voimalaitosinvestointien, polttoainekustannusten ja verotuksen kiristymisen takia, jolloin itsenäisenä liiketoimintana kaukolämmöllä olisi mahdollisuus jopa alhaisempiin kustannuksiin. Sähkön siirtoliiketoiminnan sallittu vuotuinen tuottotaso määräytyy Energiaviraston valvontamenetelmien mukaisesti: tuotot on sidottu yleiseen korkokehitykseen. Valvontamenetelmien mukainen sallittu tuottotaso on 3,5 % vuodelle 2013 ja 3,3 % vuodelle Nyt kun korot ovat alhaalla, Kuopion Energian Liikelaitoksen sähköverkkotoiminnan kohtuullinen tuottotaso on vuodelle 2013 noin 2,3 miljoonaa euroa ja vuodelle 2014 ainoastaan 2,0 miljoonaa euroa. Sähkön siirtohintoja laskettiin alusta keskimäärin 10 %, jotta valvontajakson ylituotto pienenisi jakson loppuun 2015 mennessä. Omistajan päätöstä eriyttämisestä odotetaan. Nyt virassa toimii toimitusjohtaja, verkkojohtaja ja kaukolämpöjohtaja. Virkasäännösten mukaan julkista valtaa käyttävien henkilöiden tulee olla virassa, joten liikelaitosvaihtoehdossa jouduttaneen perustamaan lisää virkoja. Asia on ollut esillä johtokunnassa, jossa päätettiin lykätä lisävirkojen perustaminen myöhempään ajankohtaan. 5

8 Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä varojen käyttö Talousarvion toteutumisesta, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta tai poikkeamista sekä niiden johdosta tehdyistä toimista on kerrottu johtokunnalle kuukauden välein, osavuosikatsauksessa 4 kuukauden välein ja vuosikertomuksessa kerran vuodessa. Kuopion Energia Liikelaitos on vaihtanut lähes kaikki sähkömittarit etäluettaviksi vuosien 2012 ja 2013 aikana. Kaupungin poistosuunnitelman mukaisesti mittari-investointeja on käsitelty aikaisemmin 15 vuoden menojäännöspoistoina. Menojäännöspoisto ei sovellu ko. hankintaan hyvin, koska Energiavirasto käsittelee ko. investointia omassa valvontamallissaan 10 vuoden tasapoistona. Kaupunginvaltuusto muutti kaupungin poistosuunnitelmaa johtokunnan esityksestä. Vuosien 2013 ja 2014 osalta tasapoistomenetelmä pienentää sähköverkon poistoja noin euroa verrattuna menojäännöspoistoihin. Riskien hallinta Vuonna 2012 ei tapahtunut kaukolämpö- ja sähköverkkotoiminnoissa sellaisia tapaturmia, jotka aiheuttaisivat seuraamuksia työnantajalle. Sekä sähköverkossa että kaukolämmössä tehtiin ulkopuolisen asiantuntijan ohjaamana toiminnan riskikartoitus. Raportissa esitettyjä parannusehdotuksia työstettiin toimintavuoden aikana. Työtä jatketaan vuonna Varautumisen tason selvittämiseksi päivitettiin Huoltovarmuuskeskuksen ylläpitämä kypsyysanalyysi. Kypsyysanalyysi kertoo yritykselle millä tasolla yrityksen varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusolosuhteisiin on. Vuonna 2013 selvitettiin liiketoimintakohtaisten kriittisten tietojärjestelmien hajauttamismahdollisuudet ja niiden sijoittaminen Kotkankallion luolaan. Samoihin tiloihin varustellaan Koko Kuopion Energian johtokeskustilat. Tilat otetaan käyttöön vuoden 2014 aikana. Tietojärjestelmien käytettävyyden, tietoturvallisuuden ja kyberturvallisuuden edistämiseksi tehtiin useita toimenpiteitä. Ns. toimistoverkon ylläpito ja pc-tuki ulkoistettiin ulkoiselle toimijalle. Aikaisemmin nämä asiat ostettiin Kuopion Energia Osakeyhtiöltä. Nyt osakeyhtiö ulkoisti yhdessä Liikelaitoksen kanssa palvelut alaan erikoistuneelle toimijalle. Kaukokäyttöjärjestelmä päivitettiin ja keskuskoneet uusittiin. Lisäksi kaukokäyttöjärjestelmän tukipalvelusopimus päivitettiin sekä samalla sopimuksen kattavuutta nostettiin. Sopimuksen tarkoituksena on edistää toimitettujen järjestelmien luotettavaa ja tarkoituksenmukaista toimintaa läpi elinkaaren sekä tukea paremmin tilaajaa erilaisissa järjestelmän häiriö- tai ongelmatilanteissa. Uutena osiona lisättiin mm. laajennettu tavoitettavuus 14/7, ohjelmistopäivityspalvelu sekä tietoturvapalvelut. Lisäksi Kuopion Energian tietoverkot liitettiin energiayhtiöiden etujoukoissa ns. HAVARO-järjestelmään. HA- VARO on huoltovarmuuskriittisille yrityksille suunnattu tietoturvaloukkausten havainnointi- ja varoitusjärjestelmä. Järjestelmä on toteutettu yhdessä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. HAVARO-järjestelmän tarkoituksena on auttaa tarkemman tilannekuvan muodostamista suomalaisiin verkkoihin kohdistuvista tietoturvauhkista. Järjestelmän tuottaman tiedon avulla pyritään havaitsemaan tietoturvaan vaikuttavat ilmiöt mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin tarvittavat suojaustoimenpiteet voidaan aloittaa ajoissa ja suunnata oikein. Kaikille lämpökeskuksille ja sähköasemille lukuun ottamatta Matkuksen sähköasemaa hankittiin kameravalvontajärjestelmä. Lämpökeskuksille hankittiin lisäksi uusi lukitusjärjestelmä sekä tehtiin riskikartoituksen suositusten mukaisia parannustoimenpiteitä. Omaisuuden hankinta ja luovuttaminen Tilikauden aikana ei ole todettu hankinnoissa, omaisuuden luovutuksessa tai käyttöarvossa menetyksiä, merkittäviä arvon alennuksia tai jouduttu korvausvastuuseen tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen. Kuopion kaupunki on pyytänyt leikkaamaan investointeja koko kaupunkikonsernissa kautta linjan. Kuopion Energia Liikelaitoksessa on merkittävä omaisuus kiinni energiaverkoissa. Jos korvausinvestointeja joudutaan leikkaamaan useampana vuotena peräkkäin, johtaa se energiaverkkojen nykyarvon alenemiseen ja siten heikentää omaisuuden arvoa. 6

9 Kumpusaaren varmuusvarastossa ollutta kaukolämmön vähärikkistä kevyttä polttoöljyä hyödynnettiin Iloharjun, Niiralan ja Pitkälahden lämpökeskuksilla lämmöntuotannossa 730 tonnia (t), loput em. öljystä 3670 t siirrettiin kevyttä polttoöljyä käyttävien lämpökeskusten käyttösäiliöihin ja voimalaitoksen toiseen säiliöön (säiliö nro 1) varmuusöljyksi. Lisäksi ostettiin Huoltovarmuuskeskukselta varmuusvarastoon jäänyttä polttokelpoista öljyä 644 t, josta 443 t siirrettiin Niiralan lämpökeskuksen säiliöön ja loput 201 t voimalan toiseen säiliöön varmuusöljyksi. Sopimustoiminta Vehmersalmen ja Melalahden aluelämpöverkkojen liiketoiminnat siirtyivät kaupunginvaltuuston päätöksellä kaupungin Tilakeskukselta Kuopion Energia Liikelaitoksen vastuulle alkaen. Puutteellisesti rakennettua Vehmersalmen aluelämpöverkkoa uusittiin ja korjattiin jakelujohtojen osalta euron edestä (n. 70 % jakelujohdoista ja 50 % koko verkosta). Verkko on rakennutettu vuonna 2007 vastoin materiaalitoimittajan ja kaukolämpöverkon rakentamisesta annettuja yleisiä valtakunnallisia rakentamisohjeita. Korvausvaateista työn tehnyttä urakoitsijaa vastaan luovuttiin, koska silloisella rakennuttajalla (kaupungin tilakeskus) ei ollut esittää minkäänlaisia urakka- ja laadunvalvonta-asiakirjoja ko. kohteesta. Urakoitsijalla ja sen työntekijöillä ei ollut kaukolämpöalan yleisesti vaatimia pätevyyksiä tehdä em. työtä. Loppujen jakelujohtojen uusiminen jatkuu vuoden 2014 aikana ja liittymisjohtoja saneerataan tarpeen mukaan. Asiaa on käsitelty silloisen tilaajan ja silloisen rakentajan sekä nykyisen verkonhaltijan Kuopion Energia Liikelaitoksen kesken. Lisäksi kaupungin lakimiehiltä on pyydetty asiantuntija-apua. Kuopion Energia Liikelaitoksen johtokunta päätti kokouksessaan lopettaa asian käsittelyn. Korvausten saaminen urakoitsijalta tai tilakeskukselta nähtiin hyvin epätodennäköiseltä, koska työ ei täytä miltään osin kaukolämpöverkon suunnittelun ja rakentamisen laatuvaatimuksia. Kaukolämmön verkostohäviössä havaittiin alkuvuodesta suurta kasvua aikaisempiin vuosiin verrattuna. Poikkeuksellisen korkean verkostohäviön syyksi paljastui lopulta Haapaniemi 3 voimalaitoksen päämittauksessa ollut virtausmittauksen virhe, joka aiheutti Haapaniemi 3 voimalaitokselta 3,7 % liian suurta kaukolämpöenergian toimitusta tammi-syyskuussa Oy:ltä Liikelaitokselle. Virheen taloudellinen vaikutus oli euroa, josta Oy hyvitti lämmöntoimitussopimuksen ehtojen mukaisesti euroa. Osakeyhtiö on uusinut HPN3 kaukolämpöenergian mittauksen ja tarkistuttanut ja kalibroinut molempien voimalaitosten kaukolämpömittaukset. Muilta osin vuoden 2013 osalta johdolla ei ole tiedossa sopimuksista aiheutuvia mahdollisia negatiivisia seurauksia toiminnalle. Melalahden aluelämpöverkon lämmönostosta tehtiin viiden vuoden sopimus nykyisen lämpöyrittäjän kanssa. Sopimus astui voimaan Kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa on solmittu Puitesopimus sähköverkon rakentamisesta, kunnossapidosta, materiaalilogistiikasta ja varallaolosta. Sopimus on voimassa myös vuonna 2014 vuoden irtisanomisajalla. Sopimuksen pelisääntöjen tarkentamista ja seurantaa tulee tehdä jatkuvasti. Sopimus on tehty koko Kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa, mutta vielä osa Kuntatekniikan liiketoiminnoista ei toimi aivan sopimuksessa kuvatulla tavalla. Tarkennuksia on tehtävä töiden tilaukseen ja laskutusprosessiin. Puitesopimuksen vuosittainen volyymi on noin 2,5 miljoonaa euroa. Sähköverkon häviösähkön suojauspalvelu- ja fyysisen sähkön toimitussopimus on allekirjoitettu Kuopion Energia Oy:n kanssa. Sopimus on kolmevuotinen Suojauspalvelulla suojataan häviösähkön hintaa markkinamuutoksia vastaan. Suojauspäätökset tekee itsenäisesti Kuopion Energia Liikelaitos suojauspalvelutoimittajan esityksestä. Itse fyysisen sähkön osto tapahtuu sähköpörssistä spot - hintaisena Kuopion Energia Oy:n toimittamana. Sopimuksen toteutumista ostomäärien ja hinnan osalta raportoidaan kuukausittain. On tärkeää hallita suojauspalvelu niin, että häviösähkön hinta on pääosin ennalta tiedossa. Suojauspalvelun ja fyysisen sähköntoimituksen vuosivolyymi on noin 1,2 miljoonaa euroa. Oma arvio sisäisen valvonnan järjestämisestä Liikelaitoksen johto katsoo, että sisäinen valvonta on pääosin hyvällä tasolla. 7

10 7. Tulevaisuuden näkymiä Yritysrakenteeseen ja liikelaitoksen toimintaan vaikuttava lainsäädäntö uudistettiin vuoden 2013 aikana. Kuntalain muutos edellyttää kaukolämpötoiminnan yhtiöittämisen vuoden 2014 aikana. Energian 3 sisämarkkinapaketti toi sähköverkkotoimintaan merkittäviä muutoksia mm. toimitusvarmuuteen, eriyttämiseen, asiakasviestintään, varautumiseen, häiriöiden hallintaan ja kohtuullisen tuoton laskentaan. Liikelaitoksen liikevaihdon oletetaan kasvavan, mutta tuloksen vaihtelevan. Taloudelliseen tulokseen vaikuttaa voimakkaasti viranomaissääntely ja sen muutokset. Viranomaissääntelyn tehostamisvaatimukset ohjaavat toiminnan tehostamiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Yleisen korkotason muutokset vaikuttavat sallittuun tuottotasoon. EU:n asettamat haasteelliset hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet vaikuttavat myös energian kulutuksen vähentämistoimenpiteisiin (energiatehokas rakentaminen, lämmitysmuodot, kulutuksen seuranta). Toisaalta sähkön kulutuksen kasvuun saattaa vaikuttaa sähkön käytön lisääntyminen esimerkiksi liikennevälineissä, koska halutaan vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Näillä toimenpiteillä tulee olemaan vaikutuksia myös sähköverkkotoiminnan kehittymiseen lähivuosina. Liiallisen ilmaston muutoksen estämisen mukana tuomat energiatehokkuusvaatimukset uusissa rakennuksissa ja toimenpiteet olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseksi sekä lämmitysmarkkinoiden kilpailutilanne yhdessä ilmaston ilmeisen lämpenemisen kanssa tulevat kääntämään kaukolämmön kysynnän asteittaiseen laskuun jo tämän vuosikymmenen taitteessa. Samalla kaiken tyyppisten kiinteistöjen viilennyksen tarve tulee kasvamaan luoden uusia liiketoimintamahdollisuuksia vahvoille ja luotettaville energia-alan toimijoille, jotka kykenevät tarjoamaan asiakkailleen ympäristön ja talouden kannalta parhaan kokonaisratkaisun rakennusten lämpöolojen hallintaan. 8. Liikelaitoksen esitys tilikauden tappion kattamiseksi Liikelaitoksen taseen edellisten tilikausien ylijäämä oli ,30 euroa. Johtokunta esittää, että tilikauden alijäämä ,95 euroa katetaan taseen oman pääoman erästä Edellisten tilikausien ylijäämä. Kari Väänänen toimitusjohtaja 8

11 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS 8 TULOSLASKELMA Sähkön siirto , ,31 Lämmön myynti , ,78 Muut myyntitulot , ,04 L I I K E V A I H T O , ,13 Liiketoiminnan muut tuotot , ,21 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sähkön ostot , ,45 Lämmön osto KEOY , ,42 Lämmön osto , ,61 Kantaverkkomaksut , ,09 Polttoaineiden ostot , ,52 Polttoainevaraston lisäys(-)/vähennys(+) , ,48 Muut aineet ja tarvikkeet , ,03 Tarvikevaraston lisäys(-)/vähennys(+) , ,74 Palvelujen ostot , , , ,11 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,76 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,68 Muut henkilösivukulut , , , ,39 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,21 Liiketoiminnan muut kulut , ,45 L I I K E Y L I J Ä Ä M Ä (-A L I J Ä Ä M Ä) , ,18 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja muut rahoitustuotot Muilta 5 882, ,47 Korko- ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille , ,94 Muille 29,41 12,00 Tuloutus kaupungille/peruspääoman korko , , , ,47 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,71 T I L I K A U D E N Y L I J Ä Ä M Ä/A L I J Ä Ä M Ä , ,71 9

12 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS/Osakeyhtiölakia mukaillen tehty tilinpäätös 8a TULOSLASKELMA Sähkön siirto , ,31 Lämmön myynti , ,78 Muut myyntitulot , ,04 L I I K E V A I H T O , ,13 Liiketoiminnan muut tuotot , ,21 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sähkön ostot , ,45 Lämmön osto KEOY , ,42 Lämmön osto , ,61 Kantaverkkomaksut , ,09 Polttoaineiden ostot , ,52 Polttoainevaraston lisäys(-)/vähennys(+) , ,48 Muut aineet ja tarvikkeet , ,03 Tarvikevaraston lisäys(-)/vähennys(+) , ,74 Palvelujen ostot , , , ,11 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,76 Lakisääteiset henkilösivukulut Eläkekulut , ,68 Muut henkilösivukulut , , , ,39 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,21 Liiketoiminnan muut kulut , ,45 L I I K E Y L I J Ä Ä M Ä (-A L I J Ä Ä M Ä) , ,18 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja muut rahoitustuotot Muilta 5 882, ,47 Korko- ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille , ,94 Muille 29,41 12, , ,53 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,71 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , ,71 Tilinpäätössiirrot Tuloutus kaupungille/peruspääoman korko , ,00 T I L I K A U D E N Y L I J Ä Ä M Ä/A L I J Ä Ä M Ä , ,71 10

13 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS 9 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Atk-ohjelmat , , , ,40 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat , ,81 Sähköverkosto , ,69 Lämpöverkosto , ,88 Tuotannolliset koneet ja laitteet , ,57 Muut koneet ja kalustot , ,74 Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat , , , ,71 Sijoitukset 2 322, , , ,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,72 Öljyvarasto , , , ,13 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,04 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,38 Muut saamiset , ,90 Siirtosaamiset , , , ,12 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,29 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,42 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,59 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , , , ,72 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 0, ,81 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut ja muut velat Liittymismaksut , ,07 Lyhytaikainen Lainat Kuopion kaupungilta , ,23 Saadut ennakkomaksut ,54 0,00 Ostovelat , ,29 Ostovelat saman konsernin yrityksille , ,76 Muut lyhytaikaiset velat , ,75 Velat valtiolle , ,49 Siirtovelat , , , , , ,29 11

14 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS 10 RAHOITUSLASKELMA Liikelaitoksen toiminnan ja investointien rahavirta Toiminta Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Muut tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Ylijäämän palautus kunnalle Vieraan pääoman muutokset Liittymismaksujen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutokset saman konsernin yrityksiltä Saamisten muutokset muilta Korottomien velkojen muutos saman konsernin yrityksiltä Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Kassavarat / Kassavarat Kuopiossa 21. päivänä helmikuuta 2014 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS 12

15 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöstä koskevat liitetiedot Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät Pysyvät vastaavat Vaihto-omaisuus/Tarvikevarasto Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaiset poistot. Hankintamenoon on luettu hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot. Kuopion Energia Liikelaitos noudattaa kaupungin ohjeistamaa poistosuunnitelmaa, joka on hyväksytty kaupungihallituksen kokouksessa Tilinpäätöksessä tarvikevarasto on arvostettu käyttäen hankinnan keskihintaa. Vaihto-omaisuuden arvoon ei sisälly osuutta hankinnan ja valmistuksen kiinteistä menoista. Vaihto-omaisuus/Lämpökeskusten öljyvarastot Lämpökeskusten öljyvarastot perustuvat laskennallisiin saldoihin. Tilinpäätöksessä öljyvarastot on arvostettu käyttäen toteutuneita hankintakustannuksia. Öljyn yhteisvarasto/kumpusaari Kumpusaaren öljyluola on aiemmin ollut usean eri omistajan yhteisvarasto. Kuopion Energia Liikelaitoksen öljytuotteet on tyhjennetty ja öljy on siirretty Haapaniemen kiinteistöllä olevaan varastoon sekä lämpökeskuksille. Liikevaihto Liikevaihtoon luettavat myyntitulot ovat sähkön, kaukolämmön ja työlaskujen osalta laskutuksen mukaiset. Sähkönsiirron arviolaskutuksesta johtuva myynnin jaksotus oli ,54 euroa. Arviolaskutus poistuu etäluettavien mittareiden vaihdon myötä. Vuoden 2013 loppuun mennessä 98 % mittareista oli vaihdettu. Liikevaihto ei sisällä välillisiä veroja. Myyntisaamisten arvostus Myyntisaamiset arvostetaan käypään arvoon. Myyntisaamisista on kirjattu kuluiksi kaikki tiedossa olleet luottotappiot. Epävarmat saamiset arvioidaan tilinpäätöshetkellä saamisten kattavan tarkastelun perusteella. 13

16 12 Päästöoikeudet Erillislämpökeskuksia käytettiin vuoden 2013 aikana edellisvuotta vähemmän, mutta suurin piirtein budjetoitua vastaava määrä. NAP:ssa saatu päästöoikeuksien ilmaisjako riitti kattamaan v koko tarpeen ja ylijäämää jäi t/co2 siirrettäväksi myöhempää käyttöä varten. Kuopion Energia Liikelaitoksen erillislämmöntuotannon vaatimat päästöoikeuskaupat ja päästöoikeuksien riskienhallinta toteutettiin osana Kuopion Energia Oy:n suorittamaa laajempaa konsernitason riskienhallintakokonaisuutta. Eriyttämislaskelmat Kuopion Energia Liikelaitoksen tuloslaskelma jakaantuu sähköverkko ja kaukolämpöliiketoimintoihin. Vuoden 2013 tuloslaskelman kirjanpidolliset eriyttämislaskelmat perustuvat toimintoyksikköjakoon. Eriytetyille yksiköille tuotot ja kulut on jaettu aiheuttamisperiaatteella. Kuopion Energia Liikelaitoksen tase jakaantuu sähköverkko- ja kaukolämpöliiketoimintoihin. Tase-erät on jaettu eriytetyille toiminnoille siten, että aineettomat oikeudet ja aineelliset hyödykkeet, vaihto-omaisuus, myynti- ja siirtosaamiset sekä osto- ja siirtovelat on jaettu aiheuttamisperiaatteella. Rahat ja pankkisaamiset sekä lyhytaikainen velka kaupungille ovat taseen tasauseriä eri liiketoimintojen välillä. Pitkäaikaiset pankkisaamiset sekä annetut vakuudet on kohdistettu käyttötarkoituksen mukaan. Avusten käsittely Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty ao. hyödykkeiden hankintamenon vähennykseksi. 14

17 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 13 Liikevaihto toimialoittain Sähkön siirto , ,31 Lämmön myynti , ,78 Muut myyntitulot , ,04 Yhteensä , ,13 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Aineellinen hyödyke Menetelmä Poisto% Pitoaika/vuosi Tuotantorakennukset tasa 3,33 30 Toimistorakennukset tasa 4 25 Toimistorakennuksen saneeraus tasa 6,66 15 Kevyet rakennukset ja rakennelmat tasa 6,66 15 Tuotannolliset koneet ja laitteet jäännös Muut kiinteät koneet ja laitteet tasa Sähkönsiirto-, jakelu- ja biokaasuverkko jäännös Kaukolämmön siirto- ja jakeluverkko jäännös Työkoneet tasa Kuljetuskalusto tasa 20 5 Muut koneet ja kalustot jäännös 30 7 Atk-laitteet tasa 20 5 Aineeton hyödyke Tietokoneohjelmat tasa 20 5 Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Tilikauden aikana valmistuneet uusinvestointi- sekä saneerauskohteiden poistot on aloitettu tuotantokäyttöönotto kuukaudesta lukien. Rakennusten, työkoneiden, autojen sekä yksittäisten suurien investointien osalta käyttöönottovuoden poistot on laskettu käyttööottokuukaudesta lukien. Muun irtaimiston osalta käyttöönottovuoden poistoiksi on laskettu puolet koko vuoden poistoista. Muihin kiinteisiin koneisiin ja laitteisiin kuuluvien etäluettaviensähkömittareiden poistosuunitelmaan tehtiin muutos. Aiemmasta ohjeesta (18 % menojäännös) poiketen etäluettavat mittarit poistetaan tasapoistolla vuodessa ( kaupunginvaltuuston päätös ) 15

18 Pakollisten varausten muutokset Eläkevaraukset/vähennys , ,92 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja muut rahoitustuotot Ulkoiset 5 882, ,47 Yhteensä 5 882, ,47 Korko- ja muut rahoituskulut Kaupungin sisäiset , ,94 Peruspääoman korko , ,00 Ulkoiset 29,41 12,00 Yhteensä , ,94 16

19 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot Pysyvien vastaavien muutokset ja poistot Aineettomat A i n e e l l i s e t h y ö d y k k e e t Yhteensä hyödykkeet Kesken- Aineettomat Rakennukset Sähkö- ja läm- Koneet ja eräiset oikeudet ja piha-alueet pöverkosto kalusto hankinnat Poistamaton hankintameno , , , , , ,10 Lisäykset tilikauden aikana , , , , , ,32 EU-tuet , ,46 Vähennykset tilikauden aikana , ,00 Siirrot erien välillä , ,02 Tilikauden poistot , , , , ,58 Poistamaton hankintameno , , , , , ,37 Käyttöomaisuuserä Aineettomat hyödykkeet pitää sisällään atk-ohjelmat 17

20 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Rahasaamiset KEOY:ltä , ,60 Myyntisaamiset (tytäryhtiöt) , ,22 Yhteensä , ,38 Vuonna 2011 käyttöönotetun laskutusjärjestelmän muutoksen seurauksena Kuopion Energia Oy laskuttaa asiakkaita Kuopion Energia Liikelaitoksen puolesta. Asiakassaamiset kirjataan Kuopion Energia Oy:n saamisiin. Vastaavasti laskutuksesta syntynyt velka Kuopion Energia Liikelaitokselle kirjataan lyhytaikaisiin velkoihin. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Menoennakot 500,45 744,10 Myönnetyt avustukset , ,95 Muut saamiset , ,75 Ennakkomaksut , ,90 Yhteensä , ,70 18

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot