SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Folkhälsan Sy ab Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan Vanhusten tehostettu palveluasuminen Kunta Kunnan nimi Sijaintikunta Raasepori Sijaintikunnan yhteystiedot Tove Hjelt-Fri Puh. (019) , sähköposti: Palvelujen tuottajan virallinen nimi Folkhälsan Syd ab Toimintayksikön nimi Villa Rosa Toimintayksikön postiosoite Vanha tie 21 Postinumero Toiminnasta vastaavan henkilön nimi Susanne Lindgren Postiosoite Vanha tie 21 Postinumero Sähköposti Postitoimipaikka Meltola Postitoimipaikka Meltola Palvelujen tuottajan Y-tunnus Puhelin (019) Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta ajankohta Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) Muutosluvan myöntämisen ajankohta Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) Aluehallintoviraston rekisteröintipäätös ajankohta Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettäessä) Jatkuva 2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Toiminta-ajatus Vuonna 1921 perustetun Samfundet Folkhälsanin tavoitteena on edistää suomenruotsalaisen väestön terveyttä. Toimintaideamme on edelleen sama ja on ilmaistu niin kutsutussa tavoitepykälässä vuodelta 1921 (Samfundet Folkhälsanin sääntöjen 1 ): Samfundet Folkhälsan i svenska Finland toimii kansanterveyden edistämiseksi Suomen ruotsinkielisellä alueella. Järjestö tekee monipuolista tieteellistä tutkimusta väestön henkisestä ja ruumiillisesta terveydestä ja käytännön työtä terveyden edistämiseksi. Folkhälsan Sydin vanhuspalvelujen tavoitteena on täyttää käyttäjäasiakkaan odotukset. avi21u1 1/18

2 Tarjoamme palveluja ja huolenpitoa lähtökohtanamme ihmisen omat hyvinvoinnin voimavarat, elämäntavat ja toiveet. Toimimme terveyttä edistävästi ja tavoitteemme on tarjota ikäihmisille tilaisuus mielekkääseen elämään, jossa he selviytyvät arjestaan. Tuomme esiin sen, että omaisten huomioon ottaminen on itsestään selvä osa toimintatapaamme. Folkhälsans Förbund ja Folkhälsanin tutkimusyksikkö ovat luonnollisia yhteistyökumppaneitamme terveyttä edistävässä vanhustyössä. Käytämme RAI- ja TAK-järjestelmiä sekä palautteen seurantaa mittaamaan, miten hyvin olemme täyttäneet käyttäjäasiakkaidemme odotukset. Voidaksemme vastata asiakkaan odotuksiin huolehdimme siitä, että vanhuspalvelumme täyttävät valvontaviranomaisten asettamat vaatimukset. Valvontaviranomaiset ovat velvoittaneet kunnat tekemään vuosittaiset auditoinnit, joista saadun palautteen perusteella mittaamme tavoitteiden saavuttamista. Keskeiset prosessit kuvataan Vanhustyön käsikirjassa. Yksiköillä on omat työprosessinsa, joissa ne käyttävät mittausvälineenä RAI-järjestelmää. Parantaaksemme tuloksia käytämme hyväksemme uusinta olemassa olevaa tietoa. Tavoitteiden saavuttamisessa selkeät prosessikuvaukset ovat tärkeitä. Siksi vanhuspalveluja varten on laadittu riskinhallintasuunnitelma suurimpia riskejä varten, eri ammattiryhmien toimenkuvat ja tiedotusprosessien kuvaus. Vanhuspalveluissa on tärkeää, että henkilökunta jaksaa, osaa ja haluaa tehdä työtä tavoitteiden saavuttamiseksi. Tarjoamme mahdollisuuden hoitaa työtehtävät hyvin. Koska on tärkeää, että työntekijät pitävät työtään merkityksellisenä ja että työtehtävät on mahdollista hoitaa, johto työskentelee terveyslähtöisesti. Se tarkoittaa, että annamme työntekijöille mahdollisuuden osallisuuteen, huolehdimme siitä, etteivät he kuormitu liikaa ja annamme runsaasti palautetta. Arvot ja toimintaperiaatteet Folkhälsanin yhteiset arvot Osaamista, Osallistumista ja Huolenpitoa ovat vanhustyön toimintaperiaatteiden taustalla. Folkhälsan tarjoaa vanhustenhoitoa, jossa jokainen elää mielekkäässä yhteisössä oman elämäntapansa mukaisesti. Toiminta konkretisoidaan yksilöllisissä hoitosuunnitelmissa. Niissä terveystekijät ovat myös ryhmäkodissa mielekkään arjen perusta. Seuraamme onnistumistamme eri mittareiden avulla (RAI, TAK, Palaute). Pyrimme siihen, että meillä on työntekijöitä, jotka osaavat (osaamista), haluavat (osallistumista) ja jaksavat (motivaatio) työskennellä vanhustyön vision ja yksikön tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteet konkretisoidaan vuosittain toimintasuunnitelmissa. Asiakkaille tarjotaan palveluja, hoitoa ja hoivaa lähtökohtana jokaisen yksilölliset voimavarat, elämäntapa ja tarpeet. Jokainen voi yksikköön tullessaan kertoa tai kirjoittaa elämäntarinansa, halutessaan omaisten sekä oman hoitajansa kanssa. RAI-vertailu on yksikön toiminnan kehittämisen tärkein työkalumme. 29 laatuindikaattorin tulosten perusteella valitsemme kehittämisalueet, joiden tavoitteet, mittaluvut ja aikataulu konkretisoidaan toimintasuunnitelmissa. Palvelun perustana on terveyttä edistävä työote. Toisin sanoen kaiken toimintamme lähtökohtana ovat yksilölliset voimavarat ja sellainen toimintatapa, että ikäihmiset tuntevat selviytyvänsä arjesta ja olevansa osallisia elämässään, jonka kokevat mielekkääksi. Vanhustyön käsikirja on työmme laadun varmistamisen käytännön työkalu. Päivittämissuunnitelma Folkhälsan käyttää johtamisen, toiminnan kehittämisen ja itsearvioinnin kehystyökaluna EFQMlaatumallia (European Foundation for Quality Management). Kehittämistyön tarkistuslistana ovat mallin yhdeksän kriteeriä. Niiden perusteella huomiota kiinnitetään seuraaviin asioihin: toiminnan perusteet, resurssit, työprosessit ja tulokset. Folkhälsanin oma sovellus kansainvälisestä Balanced Scorecard -kehittämistyökalusta on nimetty strategiatyön ja pitkän aikavälin toiminnan suunnittelun Kartaksi ja kompassiksi. Käytännössä se tarkoittaa, että Folkhälsanin toimintayksiköt yhdessä järjestön korkeimman johdon kanssa sopivat toiminnan tavoitteista, seurannasta ja kehittämisestä neljästä näkökulmasta: asiakas, talous, prosessit ja henkilökunta. avi21u1 2/18

3 Eräs prosessinäkökulman tavoitteista on, että jokaisella yksiköllä on omavalvontasuunnitelma. Suunnitelma on yksikössä nähtävillä ja se on arkistoitu Folkhälsanin sähköiseen arkistointiohjelmaan. Yksikönvastaava vastaa omavalvontatyön johtamisesta ja organisoinnista. Tiimivastaavat raportoivat yksikönvastaaville ja heille voidaan siirtää osa omavalvonnan käytännön toteutusvastuusta. Laatutyö perustuu Folkhälsanin Karttaan ja kompassiin, joka yksikköjen toiminnan osalta konkretisoidaan vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa. Ne sisältävät toiminnan tavoitteet, suunnitelmat tavoitteiden saavuttamiseksi sekä mittaluvut, joilla seurataan tavoitteiden saavuttamista. Pakolliset toiminnan laadun mittarit ovat: 1.RAI-vertailukehittämisen 29 laatuindikaattoria. Ensinnäkin kaksi kertaa vuodessa seurataan, kuinka moni yksikön indikaattoreista on parempi, samanlainen tai huonompi kuin keskimäärin koko maan RAI-vertailukehittämiseen osallistuvilla. Toiseksi verrataan, kuinka moni yksikön 29 indikaattorista on saavuttanut korkeamman kansainvälisen raja-arvon. Raportointi kaksi kertaa vuodessa yhtiön johdolle. 2.Välittömän kirjallisen myönteisen ja kielteisen palautteen määrä sekä toimenpiteiden määrä suhteessa kielteiseen palautteeseen. Yksikön odotetaan ryhtyvän toimiin kaiken kielteisen palautteen johdosta. Se tarkoittaa vähintään henkilökohtaista yhteydenottoa palautteen antajaan sekä analyysia siitä, mitä voidaan tehdä. Kuukausiraportointi yhtiön johdolle. 3.Kohdennettu palaute. Yksiköt tekevät vuosittain asiakkaille ja omaisille asiakastyytyväisyyttä mittaavan kyselyn. Vuosiraportointi yhtiön johdolle. 4. Poikkeamien määrä. Seurataan poikkeamia hyvistä käytänteistä. Kuukausiraportointi yhtiön johdolle. 5. Lääkepoikkeamien määrä. Kuukausiraportointi yhtiön johdolle. Yksikönvastaava vastaa omavalvontasuunnitelman päivityksestä seuraavasti: 1. Kun johonkin tämän suunnitelman kohtaan tai suunnitelman liitteeseen tehdään muutos 2. Joka vuosi syyskuussa, jolloin hän lähettää suunnitelman johtoryhmän vanhushuollon vastaavalle hyväksyttäväksi. Aiemmat omavalvontasuunnitelman versiot talletetaan tarkoitukseen varattuun kansioon ja säilytetään 10 vuotta. 3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja(t) ja tehtävät Vanhushuollon johtaja Kira Exell-Paakki Hyväksyy suunnitelman Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät Yksikönvastaava Susanne Lindgren Puhelin (019) Sähköposti: Vastaa ohjelman päivityksestä ja siitä, että se on viranomaisvaatimusten mukainen. Vastuussa siitä, että toiminta vastaa omavalvontasuunnitelmaa. Yksikönvastaava vastaa omavalvontatyön johtamisesta ja organisoinnista. Tiimivastaavat raportoivat yksikönvastaaville, ja heille voidaan siirtää osa omavalvonnan käytännön toteutuksen vastuusta. Laatutyö perustuu Folkhälsanin Karttaan ja kompassiin, joka yksikköjen toiminnan osalta konkretisoidaan vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa. Ne sisältävät toiminnan tavoitteet, suunnitelmat tavoitteiden saavutettamiseksi sekä mittaluvut, joilla tavoitteiden saavuttamista seurataan. Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet yksikössä (ammattinimikkeet) Yksikönvastaava Sairaanhoitajat Lähihoitajat avi21u1 3/18

4 Henkilöstön osallistuminen omavalvonnan toteuttamiseen: (voi olla osana toimintayksikön perehdytyssuunnitelmaa) Suunnitelma henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen 1.Omavalvontasuunnitelman läpikäyminen kuuluu yksikön koulutussuunnitelmaan. Kuuluu yksikön perehdytyssuunnitelmaan kohdassa perehdytys yksikön kirjauksiin. Perehdytyksestä on kirjallinen suunnitelma, ja perehdytyksestä vastaava henkilö vahvistaa päivämäärällä ja allekirjoituksellaan sen, että perehdytys on toteutettu. 2.Omavalvontasuunnitelman läpikäyminen kerran vuodessa henkilöstökokouksessa. Liite 1. Perehdytyssuunnitelma Katso perehdytyssuunnitelman kuvaus myös: Folkhälsanin vanhustyön käsikirja. 4. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE Kuvaus asiakaspalautteen hankinnasta (Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyt, joilla asiakkailta ja omaisilta kerätään palautetta, miten asiakaspalautteita käsitellään ja miten sitä käytetään hyväksi toimintaa kehitettäessä) Folkhälsanilla on oma palautepolitiikka kaikkea toimintaansa varten. Niin välitön palaute (kommentit, kritiikki, ehdotukset) kuin kohdennettu palaute (kyselyt) toimitetaan eteenpäin, siihen vastataan ja se käsitellään. Palaute on olennainen toiminnan kehittämisen syy. Vanhuspalveluissa välitön palaute voi olla esimerkiksi palautetta, jota asiakas antaa päivittäisissä kontakteissa henkilökunnan kanssa, palautetta, jota omaiset antavat vierailuillaan, ollessaan yhteydessä henkilökuntaan tai omaistapaamisissa ja hoitokokouksissa tai myös palautelomakkeilla tai niin kutsuttuun risuja ja ruusuja laatikkoon nimettömänä annettua palautetta. Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä yksikössä/palvelutoiminnassa Palaute käsitellään Folkhälsanin yleisen palautteen käsittelysuunnitelman mukaisesti: asiaan liittyvien henkilöiden kanssa, yksikössä henkilöstökokouksen yhteydessä. Vakavasta kielteisestä palautteesta raportoidaan välittömästi vastaavalle johtoryhmän jäsenelle. Koko henkilökunta ottaa palautteen huomioon ja vastaa sen asianmukaisesta käsittelystä. Erityisesti korostuu omahoitajan ja esimiehen vastuu. Yksikönvastaava vastaa siitä, että yhteystietonsa jättänyt palautteen antaja saa suullisen tai kirjallisen vastauksen välittömästi mutta viimeistään 3 päivän kuluessa. Palautejärjestelmään kuuluvat vuosittaiset asiakkaille, omaisille ja henkilökunnalle tehtävät kyselyt (TAK). TAK-kyselyn tulos esitellään asiakkaille ja omaisille. Kuvaus asiakaspalautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä Myönteinen palaute välitetään kiitoksin henkilöille, joita asia koskee ja sitä hyödynnetään toiminnan vahvojen puolien korostamiseksi. Kielteisestä palautteesta keskustellaan asianomaisten henkilöiden kanssa ja tehdään suunnitelma tilanteen parantamiseksi. Suunnitelmaan voi kuulua tukikeskusteluja, koulutusta. Yleisluontoisempaa kielteistä palautetta käsitellään yksikön henkilöstökokouksissa ja sovitaan yhteisistä linjauksista toiminnan parantamiseksi. Suunnitelma asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi - Vuosittaiset yksikkökohtaiset TAK-kyselyt asiakkaille ja omaisille - Kuukausittain raportointi johtoryhmälle myönteisestä ja kielteisestä palautteesta - Jatkuva seuranta myönteisen ja kielteisen palautteen määrästä sekä menettelystä kielteisen palautteen jälkeen. 5. RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET Tästä kokonaisuudesta laaditaan toimintayksikön sisäiseen käyttöön eri osa-alueita koskevat asiakirjat, joissa sovitaan suunnitelmat ja aikataulut todettujen puutteiden ja haittatapahtumien korjaavista toimenpiteistä. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan kuvaus menettelystä haittatapahtumien ehkäisemiseksi sekä haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden kirjaamisesta, käsittelystä ja tiedottamisesta Kuvaus menettelystä, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti Folkhälsan on laaatinut riskienhallintapolitiikan. Vanhustyössä on sen mukaisesti kartoitettu sektorin kriittiset riskikohdat. Yksiköittäin on kuvattu seuraavat riskialueet: Asiakas kuolee, Asiakas loukkaantuu, karkaa tai katoaa, Asiakasta käytetään seksuaalisesti hyväksi, Väärän lääkityksen riski, Ruokamyrkytys, Henkilökuntaan kohdistunut väkivalta, Henkilökunnan sopimattomuus työhön (narkomaani, pedofiili tai vastaava), Tehottomat prosessit, Puutteet tietoverkkojen turvallisuudessa, Omien IT-palvelimien vaurioituminen, Tulipaloriski, avi21u1 4/18

5 Varkauksien riski, Hälytysjärjestelmän toimimattomuus. Kartoituksen perusteella yksikkö on laatinut toimintasuunnitelmat mahdollisten riskien varalta. Kaikissa toimintayksiköissä on päivitetty turvallisuussuunnitelma, jossa on pelastus- ja evakuointiohjeet sekä ohjeet tulipalon, karkaamis- ja väkivaltatilanteiden ja tapaturmien varalta. Kaikki henkilökuntaan kuuluvat tutustuvat suunnitelmiin ja vahvistavat asian nimikirjoituksellaan. Vuosittain järjestetään ensiapukoulutusta sekä koulutustilaisuuksia menettelystä tulipalon sattuessa sekä evakuoinnista. Folkhälsan on laatinut käsikirjan tapaturmien ehkäisystä Liite 2. Työsuojelu tekee kaikissa yksiköissä riskikartoituksen henkilökunnan terveystarkastusten yhteydessä vähintään joka kolmas vuosi. Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään Yksikössä henkilö/henkilöt, joka on ollut työvuorossa poikkeaman sattuessa, kirjaa aina poikkeaman tarkoitukseen varatulle lomakkeelle. Uhkaava tilanne raportoidaan yksikönvastaavalle. Hän vastaa tarvittavista toimenpiteistä, joilla voidaan välttää poikkeaman toistuminen. Yksikönvastaava arkistoi lomakkeen ja raportoi vakavista poikkeamista välittömästi johtoryhmän jäsenelle. Kaikki poikkeamat raportoidaan kuukusittain johtoryhmälle. Poikkeamien määrä on yksi ohjauskorttimme prosessinäkökulman mittaluvuista. Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan Tapahtuma analysoidaan ja yksikönvastaava vastaa prosessien päivityksestä ja siitä, että koko henkilökunnalle tiedotetaan tehdyistä toimenpiteistä. Jos poikkeama on koskenut suoranaisesti asiakasta, omaisille ilmoitetaan välittömästi tapahtumasta ja siitä, miten on menetelty. Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille Henkilökunnalle tiedotetaan asiasta vuoron vaihtuessa ja kirjallisin ohjein. Korjaavat toimenpiteet käsitellään seuraavassa henkilöstökokouksessa. Yhteistyökumppaneille tiedottamisesta vastaa aina vastaava johtoryhmän jäsen. Lisätietoa tästä muun muassa STM:n julkaisuja 2011:15: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille: 6. HENKILÖSTÖ Kuvaus henkilöstön määrästä, mitoituksesta ja rakenteesta; ammatillinen ja avustava henkilöstö (otetaan huomioon päivähoitoja lastensuojelulain, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain, valvontaohjelmien säädökset) Henkilöstömitoitus on 0,55, mikä on 11,5 henkilötyövuotta Hoitohenkilökuntaan kuuluu: 0,5 Yksikönvastaava vastaa hallinnollisista tehtävistä 3 Sairaanhoitajaa tai muuta sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittanutta 8,5 Lähihoitajaa Muu henkilökunta 2 Hoitoapulaista ja/tai siivoustyöntekijää Ruokapalvelu Folkhälsanin ravitsemispalveluista Kiinteistönhoito Folkhälsanin kiinteistönhuollosta Yksikönvastaava seuraa henkilöstömitoitusta tarkistaen, että suunniteltu ja toteutunut tuntien määrä vastaa henkilöstömitoituksen tuntikehystä. avi21u1 5/18

6 Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettelyt jne.) Folkhälsan palkkaa työntekijät mieluiten toistaiseksi. Rekrytoitavalta hoitohenkilökunnalta edellytetään alan koulutusta. Yksikönvastaavan vastuulla on tarkistaa alkuperäiset todistukset ja varmistaa, että sairaanhoitajat ovat Valviran rekisterissä. Työhönottoa edeltää aina henkilökohtainen haastattelu. Jos hakijalla on työhistoriaa, yksikönvastaava tarkistaa suositukset edellisiltä työnantajilta. Työhönotossa otetaan huomioon se, miten henkilön erityisosaaminen sopii yksikön toimintakuvaan ja osaamistarpeisiin. Samoin otetaan huomioon se, miten sopiva ja kiinnostunut hän on työskentelystä Folkhälsanin vanhuspalvelujen arvopohjan ja vision mukaisesti. Suunnitelma sijaisten käytöstä Folkhälsan Sydillä on yhteinen sijaisten välityspalvelu, ja järjestön yhden työntekijän pääasiallinen tehtävä on sijaisten palkkaaminen. Yksiköt tilaavat sijaisia sähköisen tietojärjestelmän välityksellä. Kiireellisiä tilanteita varten kaikilla yksiköillä on luettelo sijaisista, ja vastuuvuorossa oleva henkilö kutsuu sijaiset töihin. Sijaisia palkattaessa pyritään saamaan töihin henkilö, jolla on hoitoalan koulutus tai joka on vähintään opintojensa loppuvaiheessa eli on viimeisen tai toiseksi viimeisen lukukauden opiskelija. Jos sijainen on opiskelija, paikalla on samaan ammattiryhmään kuuluva henkilö ohjaamassa häntä työssä. Henkilöstömitoituksen täyttämiseksi työntekijöiden lyhyehköjen poissaolojen ajaksi palkataan sijaiset. Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä: (suositellaan laadittavaksi henkilöstön perehdyttämissuunnitelma, ks. myös kohta 3.) Uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytystä yksikössä kuvataan Vanhustyön käsikirjassa seuraavasti: Yleistä tietoa Folkhälsanista työpaikkana saa henkilöstöoppaasta ja lähimmältä esimieheltä. Perehdytyssuunnitelmassa määritellään, mitä perehdyttämiseen kuuluu, kuka ohjauksesta huolehtii ja miten ohjataan (henkilökohtaisesti, kirjallisen materiaalin avulla jne.), kuka on vastuussa perehdytyksestä sekä ohjeistetaan kohta kohdalta perehdytysaikataulu (heti, viikon sisällä jne.). Perehdytykseen tulee sisältyä ainakin seuraavat asiat: Vanhustyön käsikirja, yksikön toimintasuunnitelma, yksikön prosessit, kokousrutiinit, hoito- ja palvelusuunnitelmat, omavalvontasuunnitelma, potilasasiakirjat ja kirjaamiskäytännöt, arviointimenetelmät (esim. RAI, RAVA), työnjako, työtoverit, yhteistyö, tiimityö, erityisalueet, lääkehoito, laitteiden käyttö (hoitolaitteet, tietokoneet), menettely kiireellisissä tilanteissa ja kuolemantapauksen yhteydessä, turvallisuussuunnitelma, riskienhallinta. Liite 1: Toimintayksikön perehdytyssuunnitelma Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta (esim. täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, sairauspoissaolojen seuranta, osaamisen, ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) (suositellaan laadittavaksi henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma) Folkhälsan on terveyttä edistävä työpaikka. Hyvinvoivan työpaikan aikaansaaminen edellyttää tavoitteellista yhteistyötä. Terveyttä edistävän työpaikan tulee tarjota työntekijöille turvallisuutta, viihtyisyyttä ja työn iloa. Työterveyshuolto ja työsuojelu ovat tärkeitä terveydenedistämistyön kumppaneita. Folkhälsanin henkilöstöpolitiikan suuntaviivat kuvaillaan Folkhälsanin henkilöstöpolitiikassa ja johtamispolitiikassa. Folkhälsan kehittää henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa täydennyskoulutuksen sekä tiimi- ja kehittämistyön turvin. Koulutussuunnitelmista päätettäessä lähtökohtana ovat sekä yksikön että henkilökohtaiset koulutustarpeet, joita arvioidaan vuosittain kehityskeskustelujen yhteydessä. Jokainen työntekijä osallistuu vuoden mittaan vähintään kolmeen täydennyskoulutuspäivään. Yksikön koulutustarpeiden kartoituksessa ovat tärkeitä työkaluja RAI-työkalulla mitattu asiakkaiden toimintakyky (kognitiivinen, fyysinen ja sosiaalinen), RAI-laatuindikaattorit, asiakaskyselyt, henkilöstökyselyt ja kehityskeskustelut. Kaikkien työntekijöiden kanssa käydään säännöllisesti joka vuosi kehityskeskustelu, joka kirjataan. Joka vuosi tehdään myös työnarviointi, jossa työntekijän osaaminen ja työsuoritus arvioidaan Folkhälsanin johtoryhmän asettamien arviointiperusteiden mukaisesti. Suositus on, että työnarviointi tehdään kehityskeskustelun yhteydessä. Lomakkeet kehityskeskustelua ja työnarviointia varten ovat intranetissä. Johtoryhmä seuraa arviointikeskustelujen määrää. Vaatimus on, että keskusteluihin osallistutaan 100-prosenttisesti. Johtoryhmä analysoi sairauslomien määrän neljännesvuosittain. Analyysit avi21u1 6/18

7 tehdään sairauslomien pituuden mutta myös diagnoosiryhmien perusteella. Henkilöstöasioiden kehittämissuunnitelma Vanhustyöhön pyritään saamaan työntekijöitä, jotka jaksavat, osaavat ja haluavat työskennellä tavoitteidemme mukaisesti. Haluamme tarjota työntekijöillemme hyvän työnteon edellytykset. Siksi on tärkeää, että työntekijät voivat kokea työnsä merkitykselliseksi ja työtehtävänsä mahdollisiksi hoitaa. Tästä syystä johdon työtapa on terveyslähtöinen. Se tarkoittaa, että annamme työntekijöille mahdollisuuden osallisuuteen, huolehdimme siitä, etteivät he kuormitu liikaa ja annamme runsaasti palautetta. Folkhälsanin yksikönvastaavat osallistuvat vuosittain järjestön omaan esimieskoulutukseen. Lisäksi esimiehille annetaan mahdolisuus suorittaa johtamisen erikoisammattitutkinto. Folkhälsan panostaa henkilökuntaan HR-ohjelmalla voidakseen tukea henkilökunnan hyvinvointia. Työterveyshuolto on apuna työkyvyn säilyttämisessä, tekee seurantaa ja antaa varhaista tukea. 7. TOIMITILAT LAITTEET JA TARVIKKEET Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Tilojen käytön periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: mm. miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin, miten huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suojan toteutuminen tms. Kuvaus asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat (oma huone, huoneen koko, huonekalut jne.) Jokaisella 21 asiakkaalla on oma vähintään 20 m²:n huone, jonka yhteydessä on oma WCkylpyhuone. Huoneen kalustukseen kuuluu sänky patjoineen, yöpöytä, verhot ja vaatekaappi. Asukkaat saavat mielellään kalustaa huoneen omin huonekaluin. Kuvaus asiakkaiden yhteisessä käytössä olevista tiloista (ruokailutilojen toimivuus, harraste-, kuntoutus- ja toimintatilat, hygieniatilojen toimivuus, saunan käyttömahdollisuudet, jne.) Yhteisiä tiloja ovat 3 ruokasalia/seurustelutilaa sekä suuri yhteinen oleskelutila, talvipuutarha ja sauna. Villa Rosassa on hyvät edellytykset olla ulkoilmassa, koska rakennus on aivan lähellä luontoa. Villa Rosaan kuuluu aidattu puutarha, jossa on kukkapenkkejä, pensaita ja puutarhakalusteita. Lähiympäristössä on päällystettyjä kävelyteitä. Kuvaus asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössä toimitilojen näkökulmasta Villa Rosassa voidaan aterioida yhdessä. Joka päivä järjestetään virkistystoimintaa, useimmiten oman moduulin oleskelutilassa. Toisinaan toimintaa järjestetään isoissa yhteisissä tiloissa, jolloin asiakkaat tapaavat myös toisten moduulien asukkaita. Pari kertaa vuodessa on yhteisiä tilaisuuksia, joihin omaiset ovat tervetulleita. Kuvaus siivous, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä Siivous: Jokaista yksikköä varten on laadittu ylläpitosiivouksien siivousmitoitus, jota päivitetään jatkuvasti. Lisäksi joka yksiköllä on siivoussuunnitelma, josta käyvät ilmi tilat, siivoustiheys ja työvaiheet. Perussiivoukset tehdään ja ikkunat pestään kerran vuodessa tai tarvittaessa. Niistä huolehtii joko siivousyksikön oma henkilökunta tai siivousyritys. Siivousyksikön henkilökunta on tehtäviinsä koulutettua ja osaavaa. Henkilökuntaan kuuluu toimitilahuoltaja, laitoshuoltaja ja siivoustyön johtaja. Kokonaisuudesta vastaa siivousteknikko. Useimmilla on pitkä alan kokemus. Hoitoyksikköjen siivoustyöntekijöillä on lisäksi hygieniapassi ja ensiaputaidot. Esimiehistä kolme on koulutettuja Clean Card laatuvalmentajia. Siivouksessa käytetään ympäristöystävällisiä menetelmiä, välineitä ja aineita. Siivouskoneita käytetään säännöllisesti, jotta pinnat pysyisivät kunnossa ja siivoushenkilökunnan fyysinen kuormitus vähenisi. Siivoustyöntekijät osallistuvat tarvittaessa yksikön pyykinkäsittelyrutiineihin. Joka yksiköllä ja kiinteistöllä on jätteenkäsittelyohjeet, joita siivoustyöntekijät noudattavat. avi21u1 7/18

8 Pyykinkäsittely: Yksikössä on vaatehuoltoa varten varustettu tila, jossa kaikki asiakkaiden henkilökohtaiset vaatteet ja vuodevaatteet pestään, kuivataan ja tarvittaessa silitetään tai mankeloidaan. Jätehuolto: Liitteen mukaisesti Kuvaus sisäilman laadunvarmistusmenettelyistä (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisäilman mittaukset, yhteistoiminta kiinteistönhuollon, terveydensuojeluviranomaisten kanssa, jne.) FH Syd Ab:n kiinteistönhuolto-organisaatio vastaa kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta. Jokaisella kiinteistöllä on vastaava kiinteistönhoitaja. Kiinteistöjä hoidetaan säännöllisesti ja joka kiinteistöllä on sähköinen palvelukirja. Kiinteistönhoitaja tarkastaa kuukausittain koko kiinteistön ja sen varustuksen, mukaan luettuna ilmastointijärjestelmä. Kiinteistöissä on myös automaattinen järjestelmä, joka hälyttää murroista ja poikkeamista. Ilmastointikanavat puhdistetaan säännöllisesti viranomaismääräysten mukaisesti. Sisäilma- ja ilmavirtausmittaukset tehdään tarvittaessa. Henkilökunta tiedottaa virheilmoituksista suoraan kiinteistönhoitajalle tai kiinteistönhoitoyritykselle. Virheilmoituksen voi tehdä 24 h/vrk kaikkina viikonpäivinä. Kuvaus yksikössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista Yksikön kaikki vuoteet ovat hydraulisia hoitosänkyjä. Yksikössä on nostolaite. Yksikön lääketieteelliseen varustukseen kuuluu seuraavaa: Verenpaine- ja verensokerin mittari sekä kuumemittari. Yksikönvastaavien vastuulla on huolehtia niiden toimintakunnosta. Kuntien apuvälinekeskukset vastaavat asiakkaiden henkilökohtaisista apuvälineistä. Yksikön henkilökunta huolehtii kuitenkin siitä, että kunta korjaa rikkoutuneet apuvälineet tai korvaa ne uusilla. Vastuuhenkilön yhteystiedot Tf. Yksikönvastaava Susanne Lindgren Puhelin: (019) Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 :n mukaisia hoitoon käytettäviä laitteita, joita ovat mm. sairaalasängyt, nostolaitteet, veren sokerin ja verenpaineen mittarit tms. Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) :ssä sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikölle nimetään ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten ja muiden laitteisiin liittyvien määräysten noudattamisesta. Linkki Valviran määräyksiin: Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehittämissuunnitelma Kun hankitaan vuode, nostolaite tai muita lääketieteellisiä varusteita, asiakkaiden toimintakyky ja tarpeet otetaan huomioon. Jokainen hoitaja on vastuussa siitä, että tilojen, tuotteiden ja varusteiden toimintakelpoisuus tarkistetaan. Puutteista raportoidaan Ryhti-ohjelmassa. Potilasturvallisuutta uhkaavista puutteista raportoidaan välittömästi esimiehelle ja työtovereille. Samalla ryhdytään toimiin asiakasturvallisuuden varmistamiseksi ja tilataan huollot ja korjaukset. 8. ASIAKASTURVALLISUUS Asiakasturvallisuuden kehittämiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, jossa käsitellään välittömään asiakastyöhön liittyviä turvallisuuteen liittyviä riskejä Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/vastaavien yhteystiedot Yksikönvastaava Susanne Lindgren Puhelin: (019) sähköposti: avi21u1 8/18

9 Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotiin annettavissa palveluissa, lastensuojelussa, vammais- ja ikäihmisten palveluissa olevat erityispiirteet huomioitava) Asiakasturvallisuudesta vastaa yksikönvastaava. Villa Rosan miljöö on suunniteltu erityisen turvalliseksi ja yksikön toimintaan sopivaksi. Lattiamateriaalit on valittu niin, että vältyttäisiin kaatumistapaturmilta, ja tilat on suunniteltu sellaisiksi, että henkilöt voivat liikkua apuvälineiden avulla. Yksikössä on voimassa olevien suositusten mukaisesti sijoitetut palovaroittimet. Palosammuttimet ja sammutuspeitot on sijoitettu merkittyihin paikkoihin. Kolme moduulia on erotettu toisistaan palo-ovin, jotka sulkeutuvat palohälytyksen tullessa, mutta avautuvat automaattisesti 5 sekunnin kuluttua. Palohälytysjärjestelmä testataan kerran kuussa. Sairaanhoitaja joka on saanut turvallisuus ja suojelujohdon koulutuksen vastaa turvallisuuskansion päivityksestä. Henkilökunta osallistuu säännöllisesti paloturvallisuuskoulutukseen. Turvahälytysjärjestelmä Vivago Vista on olennainen osa asiakasturvallisuutta. Järjestelmä mahdollistaa henkilökohtaisen aktiivisuustason seurannan ja se voidaan asettaa hälyttämään, kun aktiivisuustaso on poikkeava. Asiakas voi myös hälyttää apua kaikkina vuorokauden aikoina painamalla turvanappia. Ulko-ovi pidetään lukittuna vuorokauden ympäri. Vierailijat soittavat ovikelloa ja hoitaja avaa oven joko henkilökohtaisesti kuittaamallaan avaimella tai käyttämällä oven sisäpuolella olevaa koodilukkoa. Omaiset saavat tietää lukon koodin, jotta he pääsevät helposti ulos. Ovikoodi voidaan tarvittaessa vaihtaa. Liite 2: Kaatumistapaturmien ehkäisy Liite 3: Turvahälytin Liite 4: Turvallisuussuunnitelma Kuvaus yksikön valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta Liite 3: Turvahälytin Kuvaus asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta (yksikön hälytyslaitteet, turvarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien asiakkaiden turvallisuuslaitteet ja hälytysvasteiden toimivuuden varmistus, jne.) Liite 3: Turvahälytin Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma Uudet työntekijät saavat perehdytyksen yhteydessä tiedot myös asiakasturvallisuudesta. Vuosittain käydään henkilöstökokouksessa läpi kaatumistapaturmien ehkäisy, turvallisuussuunnitelma Jokavuotinen turvallisuuskoulutus Jokavuotiset sammutus- ja pelastusharjoitukset 9. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET Kuvaus asiakkaan ohjauksesta, neuvonnasta ja palveluntarpeen arvioinnista, palvelusopimuksen/hallintopäätöksen ja hoito- ja palvelu/asiakassuunnitelman (lastensuojelu/päivähoito) laatimisesta ja päivittämisestä sekä asiakkaan osallistumisesta päätöksentekoon Yksikköön sijoittamisesta päättää kunnan viranhaltija. Kolmantena päivänä asiakkaan muutosta yksikköön aloitetaan seitsemän päivän arviontijakso, jonka jälkeen omahoitaja tekee RAI (Resident Assessment Instrument)-arvioinnin. Asiakas ja omaiset osallistuvat arviointiin kykyjensä ja toiveidensa mukaisesti. RAI-arvioinnissa kiinnitetään huomio muun muassa fyysiseen, kognitiiviseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn sekä avi21u1 9/18

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kunta Kunnan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Graanin palvelukeskus

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kangasalan palvelutalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan Kannatusyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Kuninkaanhovi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Villa Lauriina Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kristillinen Alkoholisti ja Narkomaanityö

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Dementiakoti Villa Tapiola Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Kunta Pieksämäki Yksityinen palvelun tuottaja, nimi ja sijaintikunta: Kivisalmen Hoitokoti Ky, Pieksämäki. Palvelumuoto

Lisätiedot

T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä

T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä 2014 T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä Yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) annetussa laissa 6 :n 1 momentin mukaan laadittu toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma SUUNNITELMA 2(16) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Invalidiliiton

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT SIIKAINEN Metsätähden palvelukeskus Asumis- ja laitospalvelut 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma MEREO Matinkylä

Omavalvontasuunnitelma MEREO Matinkylä MEREO / Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry Omavalvontasuunnitelma MEREO Matinkylä Omavalvontasuunnitelma laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi 28.7.2015 Sisällys 1. Omavalvonta yksityisessä sosiaalihuollossa

Lisätiedot

Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma

Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma Liite 3, perusturvaltk 16.9.2014 109 Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma Hyväksytty perusturvalautakunnassa 16.9.2014 109 2 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 3 2. Määritelmät

Lisätiedot

Poslitoimipaikka. Postiloimipaikka ANTTOLA. Toimilupatredot (yksityiset sosiaalipalvelut) Muutosluvan mydntemisen ajankohta

Poslitoimipaikka. Postiloimipaikka ANTTOLA. Toimilupatredot (yksityiset sosiaalipalvelut) Muutosluvan mydntemisen ajankohta Valvira Sosiaali- ja terveysa lan lupa- ja valvontavirasto 21 2o/j 0!. SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Palveluien tuottajan nimi HR

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI MARTTILAN KUNTA OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI 1. TAMMIKUUTA 2015 MARTTILAN KUNTA 1 Sisällys 1. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 2. TOIMINNAN ORGANISOINTI,

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINNAN ORGANISOINTI, TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN JA ASIAKASRAKENNE... 3 1.1 Toiminta- ajatus, strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma

Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma Sisällys 1 Omavalvonnan toteuttaminen 1.1 Toimintayksikön perustiedot 1.2 Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet 1.3 Omavalvonnan organisointi,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja pavelujentuottaja Nimi:Tehostettu palveluasuminen/ryhmäkoti Suvanto Palveluntuottajan Y-tunnus: Y-0132322-3

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON VALVONNAN PERIAATTEET JA TOTEUTUS

SOSIAALIHUOLLON VALVONNAN PERIAATTEET JA TOTEUTUS SOSIAALIHUOLLON VALVONNAN PERIAATTEET JA TOTEUTUS Vanhusten ympärivuorokautinen hoiva ja palvelut Etelä-Suomen lääninhallitus Itä-Suomen lääninhallitus Lapin lääninhallitus Länsi-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot