Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona"

Transkriptio

1 2013 Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2013/ Tutkinnon perusteet 2010 Hyväksytty Seurakuntaopiston johtoryhmässä

2 SISÄLLYS 1 SEURAKUNTAOPISTON ARVOT JA OPPIMISKULTTUURI Seurakuntaopiston arvopohja Oppimiskulttuuri ja oppimiskäsitys AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET Ammatillisen koulutuksen yleiset tavoitteet Yhteiset painotukset ja niiden toteutuminen NÄYTTÖTUTKINTONA SUORITETTAVA TUTKINTO Näyttötutkintojärjestelmä Henkilökohtaistaminen Hakeutumisvaihe Tutkinnon suorittaminen Ammattitaidon hankkiminen aikuiskoulutuksessa Valmistavan koulutuksen oppimisympäristöt OPISKELIJAN ARVIOINTI Arvioinnin tehtävät ja tavoitteet Oppimisen ja osaamisen arviointi Näyttötutkintojen arviointi ja kehittäminen Arvioinnista, oikaisumenettelystä, tutkintosuoritusten uusinnasta ja arviointipäätöksestä tiedottaminen Arvosanat ja todistukset OPINTOJEN OHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO Opintojen ohjaus ja sen tavoitteet Opiskelijahuolto ja sen tavoitteet ERITYISOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN Erityisopetuksen perusteet Erityisopetuksen tarpeen arviointi Erityisopetuksen toteuttaminen PERIAATTEET OPISKELUOIKEUDEN PERUUTTAMISTA JA PALAUTTAMISTA KOSKEVISSA ASIOISSA MAAHANMUUTTAJIEN JA ERI KIELI- JA KULTTUURIRYHMIEN OPETUS TOIMINNAN JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet

3 10.2 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja, muodostuminen SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Kasvun tukeminen ja ohjaus 15 ov Hoito ja huolenpito 20 ov Kuntoutumisen tukeminen 15 ov LIITE 1 ARVIOINTISUUNNITELMA/ Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, näyttötutkintona

4 LUKIJALLE Oppiminen ja opiskelu suuntautuvat aina kohti jotain uutta. Jokainen oppimistilanne on retki uusien asioiden keskelle tai uusien löytöjen tekemistä tuttujen asioiden ympäriltä. Opetussuunnitelma on kartta, jonka avulla suunnistetaan eteenpäin kohti suoritettavia tutkintoja ja hyvää ammatillista osaamista. Oppiminen tapahtuu välillä hitaasti, lähes huomaamattomasti. Joskus oppiminen tuottaa oivaltamisen iloa ja silloin voi todeta että asia onkin helpompi kuin miltä se aluksi näytti. Lähes jokainen tuntee usein opintojen aikana olevansa eksyksissä ja oppiminen tuntuu työläältä. Oppiminen vaatii aina aikaa ja joskus myös paljon työtä. Opiskelu tarjoaa mahdollisuuden harjoitella ja kokeilla, oppia uutta ja kehittää vanhaa. Tärkeä osa opintoja on myös että oppii kantamaan vastuuta itsestä, lähimmäisistä ja ympäristöstä. Opetussuunnitelma kuvaa koulutuksen kokonaisuutta ja tavoitteita. Opetussuunnitelma ohjaa opettajien ja opiskelijoiden toimintaa sekä auttaa työelämän edustajia tunnistamaan ja tukemaan oman alansa osaamisen kehittämistä. Valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet määrittelevät ne asiat ja kokonaisuudet, jotka opiskelijan on osattava voidakseen toimia oman alansa ammattilaisena. Seurakuntaopistolla järjestettävän koulutuksen lähtökohdat, periaatteet ja menettelytavat on koottu Seurakuntaopiston opetussuunnitelman yhteiseen osaan. Oppimiskäsitys, arvot, keskeiset käsitteet sekä kaikille tutkinnoille yhteiset asiat määrittelevät sen, miten oppimista tuetaan ja opetus toteutetaan. Seurakuntaopiston opetussuunnitelman tutkintokohtaiset osat sisältävät kuhunkin tutkintoon liittyvät käytännön asiat. Opetusmenetelmät, tavoitteet ja ammattitaitovaatimukset kuvaavat sen, miten tutkinnot suoritetaan. Ammatillista koulutusta kehitetään koko ajan vastaamaan aikaisempaa paremmin työelämän muuttuvia tarpeita. Uudet opetussuunnitelmat perustuvat uudistuneisiin opetusalan ohjeisiin ja säädöksiin, joissa työelämävastaavutta, suoritusmahdollisuuksien monipuolisuutta ja joustavuutta on lisätty. Samalla on yhdenmukaistettu avaintaitojen määritelmiä ja koulutuksen käsitteitä eurooppalaisten suositusten mukaisesti. Myös opiskelijoiden hyvinvointiin ja oppimisympäristöjen yhteisöllisyyden vahvistamiseen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Onnea opintoihin! Hannu Harri rehtori 4

5 1 SEURAKUNTAOPISTON ARVOT JA OPPIMISKULTTUURI 1.1 Seurakuntaopiston arvopohja Seurakuntaopisto on kirkollinen oppimis- ja kehittämiskeskus, joka kouluttaa ammattiosaajia kirkon ja yhteiskunnan tarpeisiin. Seurakuntaopisto tarjoaa sosiaali- ja terveysalan sekä humanistisen ja kasvatusalan ammatillisen koulutuksen lisäksi yleissivistävää koulutusta ja työelämän kehittämispalveluja. Ammatillista koulutusta järjestetään perustutkintoina ja ammattija erikoisammattitutkintoina. Seurakuntaopisto toimii myös oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä vastaavana oppisopimuspalveluiden tarjoajana. Seurakuntaopisto kuuluu useisiin yhteistyöverkostoihin, joista merkittävin on Diakoniaopistot -verkosto (www.diakoniaopistot.fi). Verkoston tavoitteena on toteuttaa kristillisestä arvopohjasta lähtevää laadukasta opetusta ja työelämäpalvelua. Yhteistoiminnalla pyritään vahvistamaan ja syventämään oppilaitosten kristillistä kasvatustehtävää, diakonista missiota ja näihin liittyvää alueellista ja valtakunnallista vaikuttavuutta ja näkyvyyttä. Verkoston yhteisenä painoalueena on huolehtia syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten koulutuspoluista. Diakoniaopistot -verkostossa diakonia ymmärretään palvelutyönä, joka on erottamaton osa kristillistä lähimmäisenrakkautta. Se on käytännöllistä ja konkreettista toimintaa ihmisten kanssa. Seurakuntaopistolla kiinnitetään erityisesti huomiota kristilliseen kasvatukseen ja yhteisöjen kautta ihmisen kasvuun. Kuvio 1. Diakonisen työn ulottuvuudet toimintaamme ohjaavina periaatteina 5

6 Seurakuntaopiston koulutusajattelu perustuu kristillisiin ja sosiaalieettisiin arvoihin. Näiden arvojen mukaan ihminen nähdään fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja hengellisenä kokonaisuutena. Tämä tarkoittaa jokaisen oikeutta hyvään elämään ja jatkuvaan kasvuun sekä vastuuta syrjäytymisen ehkäisystä. Seurakuntaopiston arvopohjasta nousevat yksilöllisyyden ja erilaisuuden arvostaminen, lähimmäisyys, suvaitsevaisuus ja osallisuus yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen kiinnitetään huomiota opiskelijavalinnoissa, opetusta järjestettäessä sekä oppimisen ja osaamisen arvioinnissa. Yhdenvertainen kohtelu koskee kaikkia riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammasta, sukupuolisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Monenlaisten elämänkatsomusten kunnioittaminen ja suvaitsevaisuuteen kasvaminen kuuluu opiston monikulttuuriseen ilmapiiriin. Oppijoiden erilaisuutta ja erityistarpeita pyritään tunnistamaan ja tukemaan jokaisen mahdollisuuksia opintojen eteenpäin saattamiseen. Esteettömyys on huomioitu osassa opetustiloja. Seurakuntaopiston kanssa samalla kampusalueella toimivat Diakonia-ammattikorkeakoulun Järvenpään toimipaikka, Kirkon Koulutuskeskus ja Eteva kuntayhtymä. Kampusalueella toimii vammaisalan kehittämisklinikka, johon on keskitetty vammaisalan palvelu-, koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Se tuottaa ja kehittää perheiden kanssa työskentelyn toimintamalleja vuorovaikutuksessa asiakkaiden, alan työntekijöiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden kesken. Kuvio 2. Kampusalueen toimijat. 1.2 Oppimiskulttuuri ja oppimiskäsitys Oppiminen ymmärretään kokonaisvaltaisena prosessina, jossa oppijan tiedot, kokemukset ja ajatukset rakentuvat ja muotoutuvat vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Oppija kasvaa ja kehittyy monipuolisesti, sillä ammatillisen kasvun ja oppimisen lisäksi olennaista on myös oppijan persoonallisuuden kasvu. Tavoitteena on, että jokaisella Seurakuntaopiston opiskelijalla on mahdollisuus löytää ja kehittää omia voimavarojansa ja tiedostaa oma arvonsa ihmisenä. Lisäksi tavoitteena on, että jokainen opiskelija kokee olevansa vastuussa myös toisista ja että hänelle välittyy kokemus toivosta ja uusista mahdollisuuksista. Oppiminen on aina tilanne- ja kulttuurisidonnaista. Seurakuntaopistolla on keskeistä välittämisen kulttuuri. Sosiaalisilla suhteilla on suuri merkitys henkilökohtaisen kehittymisen ja kasvun tukijoina. Sosiaalisten taitojen kehittymisessä painotetaan kykyä ilmaista itseään, kuunnella toisia, kunnioittaa erilaisia mielipiteitä ja ajattelutapoja sekä kykyä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta. Erilaisissa sosiaalisissa toimintatilanteissa, kuten ryhmätöissä, yhteisprojekteissa ja keskusteluissa, opiskelijalla on mahdollisuus oman ja muiden toiminnan reflektointiin ja sitä kautta uuden tiedon tuottamiseen. Yhdessä jaetaan myös käytännön työtilanteisiin liittyviä kokemuksia, havaintoja ja tilanteita. Opiskelijan, opiskelijaryhmän ja opettajan keskinäisellä vuorovaikutuksella on ratkaiseva merkitys oppimisen tuloksellisuudelle. Opettaja on oppimisprosessin ohjaaja ei yksinomaan tiedonjakaja. 6

7 Opetuksessa painotetaan tiimityöskentelyn, ammatillisen vuorovaikutuksen ja monialaisen yhteistyön merkitystä keskeisenä osana ammattitaitoa. Koulutus antaa opiskelijalle valmiuksia tunnistaa ja tiedostaa erilaisia arvoja sekä käsitellä eettisiä ongelmia. Monikulttuurisuuden edistämiseksi järjestetään opetusta mm. vieraista uskonnoista, nuorisokulttuureista, vähemmistöryhmistä ja vammaisuudesta sekä pyrimme huomioimaan ne luonnollisella tavalla osana monipuolisia oppimisympäristöjämme. Pyrimme siihen, että opiskelija osaa toimia vastuullisesti, oikeudenmukaisesti ja tehtyjen sopimusten mukaisesti. Keskeistä opinnoissa on myös ammattieettisiin kysymyksiin perehtyminen. Koulutuksessa käsitellään erilaisia kauneuskäsityksiä sekä erilaisia viihtymiseen ja henkiseen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Perinteiden vaaliminen on tärkeä osa oppilaitoksen elämää. Yhteisöllisyyttä vahvistetaan osallistamalla opiskelijoita järjestämään juhla- ja kulttuuritilaisuuksia. Opiskelu ja oppiminen tapahtuvat yhä enemmän oppilaitoksen ulkopuolella. Elämään kuuluvien tilanteiden kohtaaminen ja niiden yhteinen käsittely auttaa ymmärtämään ilmiöiden taustalla vaikuttavia yksilöllisiä, sosiaalisia, kulttuurisia sekä yhteiskunnallisia tekijöitä. Opiskelussa korostuu prosessikeskeisyys ja oppiminen nähdään ongelmaratkaisuprosessina, joka perustuu työelämästä ja yhteiskunnasta nouseviin ajankohtaisiin tarpeisiin ja kysymyksiin. Useissa tutkinnoissa edellytetään oman työn kehittämishankkeen suunnittelua, toteutusta ja arviointia opintojen aikana. Jokaisen opiskelijan oppimisen tarpeet ovat henkilökohtaisia. Olemassa olevaan osaamiseen vaikuttavat aikaisemmat opinnot, työkokemus, vapaa-ajan harrastustoiminta ja elämänkokemukset. Oppijan omat havainnot, ajattelu sekä tiedon valikointi, tulkinta ja jäsentäminen vaikuttavat myös merkittävästi oppimiseen. Oppimiskulttuurimme korostaa opiskelijan omaa aktiivista roolia oppimisprosessinsa suunnittelijana, toteuttajana ja arvioijana. Myös kuva itsestä oppijana rakentuu prosessin aikana. Tärkeää on kunkin omien voimavarojen tunnistaminen, tukeminen ja käyttö. Seurakuntaopisto kouluttaa ammatteihin, joissa itseohjautuvuus eli vastuu omista tavoitteista, toiminnasta ja niiden arvioinnista, on keskeinen osa ammattitaitoa. Itseohjautuvan työ- tai opiskelutavan oppiminen vie aikaa. Itseohjautuva oppiminen on toimintatapa, joka edellyttää vuorovaikutusta opiskelijan, opettajien ja ohjaajien välillä oppimisprosessin kaikissa vaiheissa suunnittelusta arviointiin. Opettajilta ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaajilta tämä edellyttää ohjauksen suhteuttamista opiskelijan itseohjautuvuuden taitoihin. Opiskelijoiden ja opettajien ammatilliselle kasvulle luo haasteen jatkuvasti kasvavan tietomäärän käsittely ja jäsentäminen. Itsenäisen tiedonhankinnan ja oman työn kehittämisessä kirjaston ja tietoverkkojen merkitys oppimisympäristönä on keskeinen. Samalla kun mahdollisuudet tiedon vastaanottamiseen ovat lisääntyneet, korostuu tiedon kriittisen arvioinnin merkitys. Oppimiseen kuuluvat myös erilaiset tunteet kuten onnistuminen, tyytyväisyys, hämmennys ja jopa pelko, pettymys tai neuvottomuus. Muutosprosessia ja sen myötä tapahtuvaa kasvamista arvostetaan ja sitä tuetaan opiskelijoiden ja opettajien välisissä tutor-keskusteluissa, oppimispäiväkirjatyöskentelyssä, portfolion kokoamisessa, itsearvioinneissa sekä palautteissa. Oppimisen esteiden tunnistamisessa ja ehkäisemisessä opiskelijan tukena on vastuuopettajan lisäksi opiskelijahuoltoryhmän antama ohjaus ja tuki koko opiskeluprosessin ajan (ks. luvut 5 ja 6). 7

8 2 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOIT- TEET 2.1 Ammatillisen koulutuksen yleiset tavoitteet Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeita sekä edistää työllisyyttä. Seurakuntaopistossa on mahdollista suorittaa seuraavat ammatilliset perustutkinnot ammatillisena peruskoulutuksena (nuorisoaste) ja näyttötutkintona: Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto (nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja) Lapsi- ja perhetyön perustutkinto (lastenohjaaja) Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja). Koulutus toteutetaan peruskoulupohjaisena koulutuksena. Näyttötutkinnon suorittaminen on tarkoitettu ylioppilaille, toisen asteen tutkinnon suorittaneille tai alan työkokemusta hankkineille. Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä tietopuolisella koulutuksella. Oppisopimuskoulutukseen osallistumisen alaikäraja on 15 vuotta ja se on opiskelijalle maksutonta. Ammatilliset perustutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin siten kuin asetuksella erikseen säädetään ja yliopisto tai ammattikorkeakoulu opiskelijan opinto-ohjelman perusteella päättää. Ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen kuuluu ammatillisia opintoja ja niitä tukevaa työssäoppimista, ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia ja ammattitaitoa täydentäviä yhteisiä opintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinto-ohjausta. Tutkinto antaa ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen yhdellä tai useammalla tutkinnon osa-alueella. Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on: antaa tarpeellisia tietoja ja taitoja ammattitaidon saavuttamiseksi antaa valmiuksia itsenäiseen ammatin harjoittamiseen tukea opiskelijoiden persoonallista kasvua vastuullisiksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja tukea elinikäistä oppimista. Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on myös edistää demokratiaa, miesten ja naisten tasaarvoa kaikilla yhteiskunnan aloilla sekä yleistä tasa-arvoa työelämässä ja yhteiskunnassa. Yhteiskunnan järjestelmien ja vaikuttamismahdollisuuksien tunteminen sekä osallistumiseen kannustaminen ovatkin opinnoissa keskeisellä sijalla. Ammatillisen koulutuksen toteuttamista ohjaavat valtakunnalliset tutkinnon perusteet, niissä määritellyt ammattitaitovaatimukset sekä oppilaitoskohtainen opetuksen toteuttamissuunnitelma. Lisäksi jokaiselle opiskelijalle on laadittava yksilöllisten lähtökohtien pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jota päivitetään koko opintojen ajan (ks. luku 3.5.3). 8

9 2.2 Yhteiset painotukset ja niiden toteutuminen Työelämälähtöisyys Ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyys on Seurakuntaopiston koulutustoiminnan ydinasioita. Vuonna 2006 Seurakuntaopisto sai Opetusministeriöltä pysyvän työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän. Oppilaitoksemme työelämäyhteistyön suuntia ja käytäntöjä on linjattu Koulutuksen työelämälähtöisessä kehittämisstrategiassa Päivitetty strategia valmistuu vuoden 2009 aikana. Strategisesti merkittäviä työelämäkumppaneita ovat muun muassa Järvenpään kaupunki, Järvenpään Sosiaalisairaala, Eteva sekä Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakunnat. Seurakuntaopistolla toimii työelämän neuvottelukunta, jonka tehtävänä on lisätä ja kehittää työnantajien, työntekijöiden sekä oppilaitoksen välistä yhteistyötä koulutus- ja kehittämistoiminnassa. Siihen on valittu eri alojen työnantajien, työntekijöiden, opiskelijoiden ja Seurakuntaopiston edustajia. Opetussuunnitelmatyötä on tehty tutkintokohtaisissa ryhmissä yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Näin on voitu ottaa huomioon työelämässä tarvittava osaaminen. Arviointia on uudistettu siten, että arvioinnin kohteet on kuvattu työprosessien, -tehtävien, -välineiden, - menetelmien ja -materiaalien hallintana. Lisäksi arvioidaan työn perustana olevan tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta. Myös työelämän neuvottelukunta ja nuorten näyttötoimikunta ovat osallistuneet opetussuunnitelmatyöhön. Seurakuntaopistolla on työelämäryhmä, joka koordinoi ja kehittää työelämälähtöistä toimintaa oppilaitoksessa. Työryhmä arvioi eri vastuualueiden koulutusten työelämälähtöisyyden toteutumista ja työssäoppimisen laatua. Työryhmän tavoitteena on myös kehittää työelämän kanssa tehtävää koulutusyhteistyötä ja ideoida työelämälähtöisiä hankkeita sekä seurata niiden toteutumista. Joustavuus, yksilöllisyys ja valinnaisuus Opiskelun joustavuus, yksilöllisyys ja valinnaisuus toteutuvat henkilökohtaistamisen myötä. Niitä on kuvattu tarkemmin luvussa 3. Suunnitelma tutkinnon suorittamisesta laaditaan koko opiskeluajalle ja sitä tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Yksilöllisten oppimispolkujen toteutumista tuetaan ja opiskelijaa ohjataan henkilökohtaisten opinto- ja työssäoppimisen suunnitelmien pohjalta. Opiskelija saa yksilöityä palautetta oppimistehtävistä, työssäoppimisesta ja tutkintotilaisuuksista. Häntä tuetaan itsearviointitaitojen ja oman oppimisen asiantuntijuuden kehittymisessä. Joustavuus mahdollistaa opiskelijalle henkilökohtaiset ja yksilölliset oppimispolut. Opiskelijan on mahdollista syventää ammattiosaamistaan myös valitsemalla tutkintoonsa enemmän tutkinnon osia kuin peruslaajuuteen (120 ov) kuuluu. Nämä lisäosat voivat olla erikseen suunniteltuja tai perusteissa määriteltyjä tutkinnon osia. Tässä yhteydessä opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osia muista ammatillisista perustutkinnoista tai ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista. Tutkinto on mahdollista suorittaa tutkinnon osa kerrallaan, mikäli opiskelija työllistyy opintojen aikana tai hänen elämäntilanteensa sitä muutoin edellyttää. Myös koko tutkinto on mahdollista suorittaa myöhemmin opintojen keskeytyessä. Näissä tilanteissa laaditaan opiskelijalle suunnitelma koko tutkinnon suorittamisesta. Ensisijaisena tavoitteena on kuitenkin aina suorittaa koko tutkinto yhtäjaksoisesti. 9

10 Kansainvälisyys Kansainvälisyys Seurakuntaopistolla on toimimista kansainvälisissä verkostoissa diakonian, kristillisen kasvatuksen, ammatillisen koulutuksen sekä maahanmuuttajien koulutuksen alueilla. Seurakuntaopisto osallistuu aktiivisesti koulutuksen kehittämiseen Euroopan Unionin tasolla ja sitoutuu EU:n elinikäisen oppimisen periaatteisiin sekä ohjelmiin. Työperäinen maahanmuutto, mutta myös pakolaisuus muuttaa yhteiskuntaamme yhä moniarvoisemmaksi. Ammattilaisilta vaaditaan yhä enemmän vieraiden kulttuurien ymmärtämistä ja kykyä toimia moniarvoisessa ja monikulttuurisessa ympäristössä. Työvoiman liikkuvuuden lisääntyminen on myös osa yhdentyvää Eurooppaa. Seurakuntaopiston opiskelijoilla on mahdollisuus saada valmiuksia moninaisuuden kohtaamiseen ja ymmärtämiseen monikulttuurisuusopinnoissa. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus suorittaa työssä oppimisjakso opintojen loppuvaiheessa kansainvälisissä työ- ja toimintaympäristöissä yhteistyökumppaneittemme ja yhteistyöverkostojemme kautta mm. Saksassa, Hollannissa, Virossa, Ruotsissa, Belgiassa, Australiassa ja Kanadassa. Seurakuntaopisto tukee opiskelijoiden kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi joilla on valmiudet osallistua ja vaikuttaa oman alansa, yhteisönsä ja koko yhteiskunnan päätöksentekoon. Kansainvälistyminen haastaa ammattilaisia aktiivisen kansalaisuuden lisäksi globaaliin kansalaisuuteen, jossa kansallisen ja alueellisen päätöksenteon merkitykset ymmärretään osana kansainvälisiä yhteyksiä. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan valmiuksia, joita tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia, ja niiden avulla opiskelijat tai tutkinnon suorittajat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Niillä on myös suuri merkitys yksilön elämän laatuun ja persoonallisuuden kehittymiseen. Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät sekä ammatillisten että ammattitaitoa täydentävien opintojen tavoitteisiin ja ne arvioidaan osaamisen arvioinnin yhteydessä. Erillinen arvosana annetaan elinikäisen oppimisen avaintaidoista 1-4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot ja niiden kuvaukset: Oppiminen ja ongelmanratkaisu Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä. Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa elinikäinen oppiminen ja halu itsensä jatkuvaan kehittämiseen on tärkeää. Opiskelija saa opiskelunsa aikana valmiudet hankkia, jäsentää ja arvioida tietoa sekä soveltaa aiemmin oppimaansa muuttuvissa tilanteissa. Opiskelijan oppimistaidot kehittyvät opintojen aikana, mutta niihin kiinnitetään erityistä huomiota opintojen alussa. Oppimistehtävien vaatimustaso kasvaa vähitellen. Työssäoppimisessa ja erilaisissa projekteissa korostuvat luovuus ja innovatiivisuus. Vuorovaikutus ja yhteistyö Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa 10

11 vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja. Hän hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan. Seurakuntaopiston koulutusaloilla tehdään työtä ihmisten parissa, joten vuorovaikutusja viestintätaidot ovat avainasemassa. Opinnoissa kehitetään ammatillista vuorovaikutusta ja monialaista yhteistyötä keskeisenä osana ammattitaitoa. Oppilaitoksen oppimiskäsityksessä keskeistä on myös yhteistoiminnallisuus ja yhteisöllisyys. Ammattietiikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii työssään ammatin arvoperustan mukaisesti. Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. Koulutus antaa opiskelijalle valmiuksia tunnistaa ja tiedostaa omat arvonsa sekä käsitellä eettisiä ongelmia. Opiskelija osaa toimia vastuullisesti, oikeudenmukaisesti ja tehtyjen sopimusten mukaisesti. Keskeistä opinnoissa on myös ammattieettisiin kysymyksiin perehtyminen. Koulutuksen aikana korostuvat Seurakuntaopiston kristilliset ja sosiaaliset arvot kuten lähimmäisyys, suvaitsevaisuus, vastuu, yksilöllisyyden ja erilaisuuden hyväksyminen, syrjäytymisen ehkäisy sekä tasa-arvoisuus. Omien tunteiden tunnistaminen ja niiden ammatillinen käsittely korostuvat vammaisten ja tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa työskenneltäessä. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuullisesti työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työskentelee ergonomisesti ja hyödyntää alallaan tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. Opiskelijoiden hyvinvointia tuetaan järjestämällä mm. liikunnallista vapaa-ajan toimintaa sekä talviliikuntapäivä. Seurakuntaopiston liikuntahalli ja kuntosali on opiskelijoiden käytössä lähes päivittäin. Tupakoinnin ja päihteiden käytön haittoja käsitellään opetuksessa terveystiedon tunneilla, erillisillä terveysteemapäivillä sekä asuntolan te loissa. Tavoitteena on mahdollisimman monen opiskelijan savuttomuus. Aloitekyky ja yrittäjyys Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. Henkilökohtaiseen yrittäjyyteen kasvua tuetaan korostamalla laaja-alaista ammattitaitoa ja yrittäjyyden tuomia mahdollisuuksia. Julkisen sektorin työllistymismahdollisuuksien vaihdellessa yrittäjyys ja työllistyminen ns. kolmannelle sektorille nousevat vahvemmin esille Seurakuntaopiston koulutusaloilla. Kestävä kehitys Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. 11

12 Kestävän kehityksen periaatteet ovat tärkeitä Seurakuntaopistossa. Oppilaitoksessamme on laadittu ympäristöohjelma, johon pohjaavat arkikäytännöt näkyvät mm. hankinnoissa, siivouksessa ja kiinteistön hoidossa, jätteiden lajittelussa sekä ympäristön puhtaudesta huolehtimisessa. Tasa-arvo, suvaitsevaisuus, syrjäytymisen ehkäisy sekä yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointi ovat Seurakuntaopistolla keskeisiä toimintaa ohjaavia tavoitteita. Opistoympäristön kulttuuriperinnön vaaliminen on tärkeä opiskelijoille välitettävä asia. Estetiikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. Seurakuntaopiston koulutuksissa käsitellään erilaisia kauneuskäsityksiä sekä viihtymiseen ja henkiseen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Juhla- ja kulttuuritilaisuuksien järjestämisen taito ja perinteiden vaaliminen ovat tärkeä osa oppilaitoksen elämää. Viestintä- ja mediaosaaminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita. Hän käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja. Opinnoissa korostuu itsenäinen työskentely ja siihen liittyvä tietojen omatoiminen hakeminen, joka tapahtuu pitkälti tietotekniikkaa ja internetiä käyttäen. Ohjauksessa kiinnitetään huomiota myös tietojen luotettavuuteen, tarkoituksenmukaisuuteen ja tietolähteiden kriittiseen tarkasteluun. Matematiikka ja luonnontieteet Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja -ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään. Seurakuntaopiston matematiikan opinnoissa painotus on peruslaskujen hyvässä hallitsemisessa ja ammatin kannalta relevanttien laskutoimitusten ja aihepiirien läpikäymisessä. Luonnontieteellisten aineiden opetus pyrkii painottamaan ilmiöiden käsitteellistä ulottuvuutta ja asioiden taustalla olevien syiden ymmärtämistä. Opetuksellisissa tilanteissa pyritään tuomaan myös oppilaiden omia ajatuksia ja ideoita mukaan. Matemaattisten aineiden opetus tapahtuu uudenaikaisissa tiloissa tietoteknillisiä apuvälineitä hyväksi käyttäen. Teknologia ja tietotekniikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti ammatissaan ja kansalaisena. Seurakuntaopiston tietotekniikan opetus pohjautuu oppilaitoksen tieto- ja viestintästrategiaan. Siinä on linjattu mm. ajantasaisen laitteiston ja opettajien tietoteknisen osaamisen varmistaminen ja verkko-opetuksen kehittäminen. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielämässä. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa. 12

13 Erilaisten kulttuurien tunteminen ja kyky toimia eri kulttuureja edustavien ihmisten kanssa on keskeistä kasvatuksen ja ohjauksen ammateissa nyky-suomessa. Monikulttuurisuuden edistämiseksi järjestämme opetusta mm. vieraista uskonnoista, nuorisokulttuureista, vähemmistöryhmistä ja vammaisuudesta sekä pyrimme huomioimaan ne luonnollisella tavalla osana kampusalueen toimijoita ja monipuolisia oppimisympäristöjä. 3 NÄYTTÖTUTKINTONA SUORITETTAVA TUTKINTO 3.1 Näyttötutkintojärjestelmä Näyttötutkinnot on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suoritustapa. Näyttötutkintoihin osallistumiselle ei voida asettaa koulutukseen osallistumista koskevia ennakkoehtoja. Pääsääntöisesti tutkinnot suoritetaan kuitenkin valmistavan koulutuksen yhteydessä. Näyttötutkinnoissa tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa Opetushallituksen alaisen tutkintotoimikunnan hyväksymissä tutkintotilaisuuksissa. Tutkinnon voi suorittaa riippumatta siitä, miten tutkinnon suorittaja on hankkinut tietonsa ja taitonsa: työssä, opiskelussa ja harrastuksissa. Tutkintotilaisuuksien toteuttaminen perustuu Seurakuntaopiston ja tutkintotoimikuntien välisiin järjestämissopimuksiin ja -suunnitelmiin. Näyttötutkintoa suorittamaan hakeudutaan pääsääntöisesti valintamenettelyn kautta tai suoraan tutkintoa suorittamaan, ilman valmistavaa koulutusta -järjestelmän kautta. Seurakuntaopisto järjestää näyttötutkintoihin valmistavaa koulutusta sekä monimuoto- että oppisopimuskoulutuksena. Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen sovelletaan säädöksiä esteettömyydestä ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä (ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 952/2011/ 11 sekä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 951/2011/ 27,27a ja 27b). Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen liittyviinkäytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen silloin,kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- ja/ tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Opiskelijaksi hakeutuvan tulee pyydettäessä antaa koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. 3.2 Henkilökohtaistaminen Henkilökohtaistamisella tarkoitetaan näyttötutkinnon suorittajan ohjaus-, neuvonta-, opetusja tukitoiminen asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteuttamista. Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen tapahtuu kolmivaiheisesti 1. tutkinnon suorittajan hakeutuessa suorittamaan tutkintoa 2. tutkinnon suorittamisen aikana ja 3. tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. Seurakuntaopisto vastaa näyttötutkintojen henkilökohtaistamisen suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä tutkinnon suorittajan, työpaikan edustajien ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa. 13

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Ammatiisen perustutkinnon perusteet LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Määräys 20/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:26 Opetushaitus Määräykset ja ohjeet 2013:26 ISBN 978-952-13-5494-6 (nid.)

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2014 jälkeen

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1)

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) Saimaan ammattiopisto Sampon rehtori hyväksynyt 13.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 2 (13) Sisältö

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2013 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO... 1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot